Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012

2 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση: τ.χλμ. 11 Χρονικές Ζώνες 9 η Μεγαλύτερη Οικονομία στον Κόσμο

4 Ποσοστιαία Μ εταβολή ΑΕΠ ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 3,4 2,0 0, ,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Ποσοστιαία Μεταβολ ή Α ΕΠ

5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΠ ΡΩΣΙΑΣ ( ) ΕΤΟΣ ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) (δισ. ρούβλια.) , , , , , , , ,7 Εισόδημα κατά κεφαλή ($Η.Π.Α / χρόνο) 4.119, , , , , , , , ,9 ( 1,99 τρισ $Η.Π.Α.) ,776 Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία/IMF

6 Π ληθω ρισμός ,4% 36,5% 20,2% 18,6% 15,1% 12,0% 11,7% 10,9% 9,0% 11,9% 13,3% 8,8% 8,8% 6,1% 6,6% Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία

7 ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (Ρούβλια) , , , , , , , , , , ,

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( ) 1 2, 0 1 0, 6 1 0, 0 9, 0 7, 9 8, 2 7, 8 8, 4 7, 5 8, 0 7, 2 7, 2 6, 3 6, 6 6, 1 5, 7 6, 0 4, 0 2, 0 0, Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία

9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ( ) 7 0 % 6 0 % 5 0 % 4 0 % 3 0 % 2 0 % 8 % 1 0 % 0 % 2 4 /7 / /2 / /1 / /3 / /3 / /7 /0 0 4 /1 1 / /4 /0 2 7 /8 / /2 / /2 / /1 / /6 / /1 2 / /6 / /1 0 / /1 / /6 /0 7 4 /2 / /4 / /6 / /7 / /1 1 / /1 1 / /4 / /5 /0 9 5 /6 / /7 / /8 / /9 / /9 / /1 0 / /1 1 / /1 2 / /2 / /3 / /4 / /5 / /2 / /5 / /1 2 / /9 /1 2

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Εξωτερικό Χρέος 29% ΑΕΠ 3 2 4, δ ι σ. $ Η. Π. Α , δ ι σ. $ Η. Π. Α Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Σ Τ Ο Μ ΕΑ Σ ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Σ Τ Ο Μ ΕΑ Σ Ρωσική Κεντρική Τραπεζα

11 Νομισματική Κατανομή Εξωτερικού Χρέους Ευρώ 12% Άλλα νομίσματα 3% Ρούβλια 24% $ Η.Π.Α. 61%

12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ,0 0 Τ α μ είο Εθ ν ικ ο ύ Π λ ο ύ τ ο υ : 2,7 τ ρ ισ. ρ ο ύ β λ ια ( 8 8,6 δ ισ. $ Η.Π.Α) ,0 0 Α π ο θ εμ α τ ικ ό Τ α μ είο : ,6 τ ρ ισ. ρ ο ύ β λ ια ( 6 2,1 δ ισ. $ Η.Π.Α.) , , , , , ,0 0 0,

13 ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 5 3 7,6 1 8 δ ισ. $ Η.Π.Α POUNDS 9% YEN 2% $CAN 1% $USA 47% EURO 41%

14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (1) 1 Denmark 22 France 45 Korea (South) 66 Romania 1 Finland 22 Saint Lucia 46 Brunei 66 Saudi Arabia 1 New Zealand 25 Austria 46 Hungary 69 Brazil 4 Sweden 25 Ireland 48 Costa Rica 69 Macedonia 5 Singapore 27 Qatar 48 Lithuania 69 South Africa 6 Switzerland 27 United Arab Emirates 50 Rwanda 72 Bosnia and Herzegovina 7 Australia 29 Cyprus 51 Georgia 72 Italy 7 Norway 30 Botswana 51 Seychelles 72 Sao Tome and Principe 9 Canada 30 Spain 53 Bahrain 75 Bulgaria 9 Netherlands 32 Estonia 54 Czech Republic 75 Liberia 11 Iceland 33 Bhutan 54 Latvia 75 Montenegro 12 Luxembourg 33 Portugal 54 Malaysia 75 Tunisia 13 Germany 33 Puerto Rico 54 Turkey 79 Sri Lanka 14 Hong Kong 36 Saint Vincent and the Grenadines 58 Cuba 80 China 15 Barbados 37 Slovenia 58 Jordan 80 Serbia 16 Belgium 37 Taiwan 58 Namibia 80 Trinidad and Tobago 17 Japan 39 Cape Verde 61 Oman 83 Burkina Faso 17 United Kingdom 39 Israel 62 Croatia 83 El Salvador 19 United States 41 Dominica 62 Slovakia 83 Jamaica 20 Chile 41 Poland 64 Ghana 83 Panama 20 Uruguay 43 Malta 64 Lesotho 83 Peru 22 Bahamas 43 Mauritius 66 Kuwait 88 Malawi

15 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (2) 88 Morocco 105 Mexico 133 Comoros 154 Kyrgyzstan 88 Suriname 105 Philippines 133 Guyana 156 Yemen 88 Swaziland 113 Albania 133 Honduras 157 Angola 88 Thailand 113 Ethiopia 133 Iran 157 Cambodia 88 Zambia 113 Guatemala 133 Kazakhstan 157 Tajikistan 94 Benin 113 Niger 133 Russia 160 Democratic Republic of the Congo 94 Colombia 113 Timor-Leste 139 Azerbaijan 160 Laos 94 Djibouti 118 Dominican Republic 139 Kenya 160 Libya 94 Greece 118 Ecuador 139 Nepal 163 Equatorial Guinea 94 India 118 Egypt 139 Nigeria 163 Zimbabwe 94 Moldova 118 Indonesia 139 Pakistan 165 Burundi 94 Mongolia 118 Madagascar 144 Bangladesh 165 Chad 94 Senegal 123 Belarus 144 Cameroon 165 Haiti 102 Argentina 123 Mauritania 144 Central African Republic 165 Venezuela 102 Gabon 123 Mozambique 144 Congo Republic 169 Iraq 102 Tanzania 123 Sierra Leone 144 Syria 170 Turkmenistan 105 Algeria 123 Vietnam 144 Ukraine 170 Uzbekistan 105 Armenia 128 Lebanon 150 Eritrea 172 Myanmar 105 Bolivia 128 Togo 150 Guinea-Bissau 173 Sudan 105 Gambia 130 Côte d Ivoire 150 Papua New Guinea 174 Afghanistan 105 Kosovo 130 Nicaragua 150 Paraguay 174 Korea (North) 105 Mali 130 Uganda 154 Guinea 174 Somalia

16 ΠΙΣΤΩΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ( ) Moody s: Baa1 Fitch: BBB+ Standard & Poors: BBB+ Πηγή:

17 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (e s t.) χιλ. $ Η.Π.Α (e s t.) Ισ οζύγ ιο Τρεχουσ ών Σ υ ν αλ λ αγ ών Ισ οζύγ ιο Τρεχουσ ών Σ υ ν αλ λ αγ ών εκ τός εν εργ ειακ ών Προϊόν των

18 ΕΙΣΡΟΕΣ & ΕΚΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , ,4 0 0,0 0 δ ισ. $ Η.Π.Α - 2 3, , , , , ,9 0-8,1 0-1,9 0-8,9 0-0, , , , , , , , , Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας Τρ ά π ε ζ ε ς Λ ο ιπ ό ς Ιδ ιω τικ ό ς Το μ έ α ς Κ α θ α ρ έ ς Εισ ρ ο έ ς/εκ ρ ο έ ς Κ ε φ α λ α ίω ν

19 ΡΩΣΙΚΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (εκ.. $ Η.Π.Α.).) Ρ ω σ ικ ό Ε π ε ν δ ε δ υ μ έ ν ο Κ ε φ ά λ α ιο σ τ ο Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό : 3 6 2,1 δ ισ. $ Η.Π.Α. 1,7 % το υ σ υ ν ό λ ο υ 1 6 ο ς μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ς ε π ε ν δ υ τή ς Ξ έ ν ο Κ ε φ ά λ α ιο Ε π ε ν δ ε δ υ μ έ ν ο σ τ η ν Ρ ω σ ία : 4 5 7,4 δ ισ. $.Η.Π.Α. 2,2 % τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ 1 4 η χ ώ ρ α π ρ ο ο ρ ισ μ ό ς Ξ Α Ε O u t w o r d In v e s t m e n t S t o c k s In w a r d In v e s t m e n t S t o c k s UNCTAD

20 ΞΕΝΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΟΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ 2011 (εκατ( εκατ.. $Η.Π.Α) $ α/α ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΞΑΕ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ α/α ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΞΑΕ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ ΡΩΣΙΚΕΣ ΞΑΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 1 ΚΥΠΡΟΣ ,33% 1 ΚΥΠΡΟΣ ,33% 2 ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ,66% 2 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ,66% 3 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ ,33% 3 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ ,33% 4 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ,15% 4 ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ,15% 5 ΜΠΑΧΑΜΕΣ ,98% 5 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ,98% 6 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,69% 6 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,69% 7 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ,98% 7 Η.Π.Α ,98% 8 ΣΟΥΗΔΙΑ ,67% 8 ΕΛΒΕΤΙΑ ,67% 9 ΓΑΛΛΙΑ ,39% 9 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,39% 10 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,58% 10 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ,58% 11 ΑΥΣΤΡΙΑ ,35% 11 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,35% 12 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,34% 12 ΑΥΣΤΡΙΑ ,34% 13 ΕΛΒΕΤΙΑ ,32% 13 ΜΠΑΧΑΜΕΣ ,32% 14 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,17% 14 ΟΥΚΡΑΝΙΑ ,17% 15 Η.Π.Α ,09% 15 ΙΣΠΑΝΙΑ ,09% 16 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ,76% 16 ΚΑΝΑΔΑΣ ,76% 17 ΒΕΛΓΙΟ ,58% 17 ΜΠΕΛΙΖ ,58% 18 ΙΑΠΩΝΙΑ ,41% 18 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ,41% 19 ΚΙΝΑ ,40% 19 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ,40% Ν. ΚΟΡΕΑ ,40% 20 ΤΟΥΡΚΙΑ ,40%

21 ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΩΣΙΑΣ ( ) 2) Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ε Σ : 5 3 0, 7 δ ι σ. $ Η. Π. Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Σ : 3 3 5, 4 δ ι σ $ Η. Π. Α Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Ο ΙΣ Ο Ζ Υ Γ ΙΟ : 1 9 5,4 δ ισ.$ Η.Π.Α Ε ξ α γ ω γ έ ς Ε ι σ α γ ω γ έ ς Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας

22 ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (2011) Υ φ ά σ μ α τ α κ α ι π ρ ο ϊ ό ν τ α α υ τ ώ ν κ α ι υ π ο δ ή μ α τ α 0 % Ξ υ λ ε ί α κ α ι π ρ ο ϊ ό ν τ α χ α ρ τ ο β ι ο μ η χ α ν ί α ς 2 % Μ έ τ α λ λ α κ α ι π ο λ ύ τ ι μ ε ς π έ τ ρ ε ς κ α ι π ρ ο ϊ ό ν τ α α υ τ ώ ν 1 1 % Μ η χ α ν έ ς, ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς κ α ι ο χ ή μ α τ α 5 % Λ ο ι π ά π ρ ο ϊ ό ν τ α 1 % Τ ρ ό φ ι μ α κ α ι Α γ ρ ο τ ι κ ά Π ρ ο ϊ ό ν τ α 2 % Δ ε ρ μ α τ α κ α ι Γ ο ύ ν ε ς κ α ι π ρ ο ϊ ό ν τ α α υ τ ώ ν 0 % Χ η μ ι κ ά Π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι κ α ο υ τ σ ο ύ κ 6 % Ο ρ υ κ τ ά 7 3 %

23 ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (2011) Λ ο ιπ ά π ρ ο ϊό ν τ α 4 % Τ ρ ό φ ιμ α κ α ι Α γ ρ ο τ ικ ά Π ρ ο ϊό ν τ α 1 4 % Ο ρ υ κ τ ά 2 % Χ η μ ικ ά Π ρ ο ϊό ν τ α κ α ι κ α ο υ τ σ ο ύ κ 1 5 % Δ ερ μ α τ α κ α ι Γ ο ύ ν ες κ α ι π ρ ο ϊό ν τ α α υ τ ώ ν 1 % Μ η χ α ν έ ς, εξ ο π λ ισ μ ό ς κ α ι ο χ ή μ α τ α 4 9 % Μ έ τ α λ λ α κ α ι π ο λ ύ τ ιμ ες π έ τ ρ ες κ α ι π ρ ο ϊό ν τ α α υ τ ώ ν 7 % Ξ υ λ εία κ α ι π ρ ο ϊό ν τ α χ α ρ τ ο β ιο μ η χ α ν ία ς 2 % Υφ ά σ μ α τ α κ α ι π ρ ο ϊό ν τ α α υ τ ώ ν κ α ι υ π ο δ ή μ α τ α 6 %

24 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Έτος Εισαγωγές (δισ. $) Εξαγωγές (δισ. $) Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. $) Όγκος Εμπορίου (δισ. $) ΣΥΝΟΛΟ Χώρες ΚΑΚ Χώρες εκτός ΚΑΚ ΣΥΝΟΛΟ Χώρες ΚΑΚ Χώρες εκτός ΚΑΚ ΣΥΝΟΛΟ Χώρες ΚΑΚ Χώρες εκτός ΚΑΚ ΣΥΝΟΛΟ ,9 13,4 31,4 105,0 14,3 90,8 60,1 0,8 59,3 149, ,8 13,0 40,7 101,9 15,3 86,6 48,1 2,2 45,9 155,6 μεταβολή 19,8% -3,0% 29,6% -3,0% 7,0% -4,6% -20,0% 175,0% -22,6% 3,8% ,0 12,2 48,8 107,3 16,4 90,9 46,3 4,2 42,1 168,3 μεταβολή 13,4% -6,2% 19,9% 5,3% 7,2% 5,0% -3,7% 90,9% -8,3% 8,2% ,1 15,1 61,0 135,9 21,4 114,6 59,9 6,3 53,6 212,0 μεταβολή 24,8% 23,8% 25,0% 26,7% 30,5% 26,1% 29,4% 50,0% 27,3% 26,0% ,4 19,9 77,5 183,2 30,2 153,0 85,8 10,3 75,5 280,6 μεταβολή 28,0% 31,8% 27,0% 34,8% 41,1% 33,5% 43,2% 63,5% 40,9% 32,4% ,4 21,9 103,5 243,8 33,5 210,2 118,4 11,7 106,7 369,2 μεταβολή 28,7% 10,1% 33,5% 33,1% 10,9% 37,4% 38,0% 13,6% 41,3% 31,6% ,3 24,0 140,2 303,6 43,4 260,2 139,3 19,3 119,9 467,8 μεταβολή 31,0% 9,6% 35,5% 24,5% 29,6% 23,8% 17,7% 65,0% 12,4% 26,7% ,5 31,8 191,7 354,4 53,8 300,6 130,9 22,0 108,9 577,9 μεταβολή 36,0% 32,5% 36,7% 16,7% 24,0% 15,5% -6,0% 14,0% -9,2% 23,5% ,9 39,0 252,9 354,4 71,1 400,5 179,7 32,2 147,5 763,5 μεταβολή 30,6% 22,6% 31,9% 0,0% 32,2% 33,2% 37,3% 46,4% 35,4% 32,1% ,8 24,1 167,7 303,4 48,1 255,2 111,6 24,0 87,5 495,2 μεταβολή -34,3% -38,2% -33,7% -14,4% -32,3% -36,3% -37,9% -25,5% -40,7% -35,1% ,7 35,2 213,6 400,4 62,6 337,8 151,7 27,4 124,2 649,2 μεταβολή 29,7% 46,1% 27,4% 32,0% 30,1% 32,4% 35,9% 14,2% 41,9% 31,1% ,3 47,7 275,6 521,4 83,4 438,0 198,1 35,7 162,4 844,7 μεταβολή 30,0% 35,5% 29,0% 30,2% 33,2% 29,7% 30,6% 30,3% 30,8% 30,1% 24

25 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (ML $) ΧΩΡΕΣ Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές % επί συνόλου Εισαγωγές % επί συνόλου Όγκος Εμπορίου % επί συνόλου Εμπορικό Ισοζύγιο ΣΥΝΟΛΟ ,0% ,0% ,0% Κίνα ,0% ,2% ,4% Γερμανία ,8% ,6% ,0% Ολλανδία ,4% ,0% ,5% Ιταλία ,5% ,5% ,7% Τουρκία ,1% ,1% ,0% Η.Π.Α ,3% ,9% ,9% Ιαπωνία ,9% ,0% ,7% Γαλλία ,0% ,4% ,5% Πολωνία ,2% ,2% ,5% Νότια Κορέα ,7% ,9% ,1% Μ. Βρετανία ,8% ,4% ,6% Φινλανδία ,6% ,9% ,4%

26 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ( ) ( χω ρ ίς π ε τρ ε λ α ιο ε ιδ ή) ( χ ω ρ ίς π ε τ ρ ε λ α ιο ε ιδ ή) ΕΙΣ Α Γ Ω Γ ΕΣ ΕΞ Α Γ Ω Γ ΕΣ ΕΛΣΤΑΤ 26

27 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΑ (ευρώ)

28 α/α ΚΣΟ ΠΡΟΪΌΝ Μεταβολή Μερίδιο Γούνες ,34% 25,8% Ηλεκτρικές Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας ,77% 8,6% Φράουλες, ακτινίδια ,95% 8,5% Ροδάκινα, Κεράσια ,25% 8,0% Στιλβώματα για παπούτσια, πατώματα, έπιπλα αμαξώματα κλπ ,78% 3,6% Καπνά ,58% 2,6% Ορυκτέλαια ,16% 2,3% Ολοκληρωμένα κυκλώματα ,35% 2,2% Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες κλπ ,82% 2,2% Χάλκινοι Σωλήνες ,99% 2,1% Ψάρια νωπά ,03% 2,1% Βάτες ,54% 1,7% Ανελκυστήρες ,86% 1,7% Πλάκες, ταινίες και φύλλα από αργίλιο ,71% 1,6% Συσκευές για τη παραγωγή ψύχους ,31% 1,6% Ελαιόλαδο ,30% 1,5% Κομπόστες ,78% 1,1% Μεταλλεύματα ψευδαργύρου ,0% Εσπεριδοειδή ,21% 1,0% Ελιές ,25% 0,9% Φύλλα, ταινίες λεπτά από αργίλιο ,00% 0,8% Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες από πλαστικές ύλες ,75% 0,8% Άλλες Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες από πλαστικές ύλες ,40% 0,7% Μήλα ,18% 0,6% Μάρμαρο ,13% 0,5% ΣΥΝΟΛΟ ,54% 100%

29 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ (ευρώ)

30 α/α ΚΣΟ ΠΡΟΪΌΝ Μεταβολή Μερίδιο Ακατέργαστο Πετρέλαιο ,72% 42,47% Ορυκτέλαια ,30% 28,05% Φυσικό Αέριο ,22% 20,19% Ακατέργαστο Αλουμίνιο ,25% 4,49% Ελάσματα Σιδήρου ή χάλυβα ,95% 1,09% Σιτάρι ,10% 0,82% Παλιοσίδερα ,51% 0,31% Καλαμπόκι ,29% Γουνοδέρματα ακατέργαστα ,33% 0,26% Καουτσούκ ,63% 0,19% Λιπάσματα από άζωτο, φωσφόρο και κάλιο ,13% 0,18% Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα ,54% 0,16% Αιθάλες από άνθρακα ,36% 0,15% Απορρίμματα Αλουμινίου ,22% 0,11% Χαρτί εφημερίδων σε κυλίνδρους ή σε φύλλα ,75% 0,10% Ηλιέλαιο ,40% 0,10% Σύρματα από χαλκό ,93% 0,09% Ξυλεία ,07% 0,08% Ξυλεία Κόντρα Πλακέ ,12% 0,08% Χαρτί και χαρτόνια άλλα ,15% 0,07% Πλιγούρι ,22% 0,07% Πολτός ξύλου ,26% 0,05% Πολυακετάλες (πλαστικά) ,05% Ζωοτροφές ,51% 0,05% Ξυλεία ακατέργαστη ,94% 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ,48% 100,00%

31 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 0,71% ΙΣΡΑΗΛ 19 0,02% ΡΟΥΜΑΝΙ Α 37 0,78% ΛΕΤΟΝΙΑ 18 0,03% ΣΛΟΒΑΚΙΑ 36 0,96% ΓΑΛΛΙΑ 17 0,03% ΚΑΝΑΔΑΣ 35 0,98% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 16 0,05% ΜΑΛΤΑ 34 1,00% ΚΥΠΡΟΣ 15 0,06% ΙΟΡΔΑΝΙΑ 33 1,06% ΤΣΕΧΙΑ 14 0,11% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 32 1,36% Η.Α.Ε. 13 0,13% ΣΟΥΗΔΙΑ 31 1,66% ΙΤΑΛΙΑ 12 0,16% ΚΟΥΒΑ 30 1,75% ΕΛΛΑΔΑ 11 0,17% ΙΑΠΩΝΙΑ 29 1,90% ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 10 0,28% -0, ΚΡΟΑΤΙΑ 28 2,07% ΙΣΠΑΝΙΑ 9 0,32% ΝΟΡΒΗΓΙΑ 27 2,12% ΠΟΛΩΝΙΑ 8 0,34% 0, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 26 2,33% ΤΑΪΛΑΝΔΗ 7 0,39% ΚΟΡΕΑ 25 2,90% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6 0,47% ΤΥΝΗΣΙΑ 24 3,82% ΕΣΘΟΝΙΑ 5 0,56% ΕΛΒΕΤΙΑ 23 4,70% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 4 0,58% Η.Π.Α. 22 4,84% ΚΙΝΑ 3 0,62% ΗΝΩΜΕΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟ 21 6,97% ΤΟΥΡΚΙΑ 2 0,67% ΑΥΣΤΡΙΑ 20 10,71% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1 Μερίδιο % Μεταβολ ή ΧΩΡΑ Α/ Α Μερίδιο % Μεταβολή ΧΩΡΑ Α/ Α

32 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2008) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΚΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕ 2, 5 δις ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

33 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ COCA COLA-HBC 3E HELLENIC BOTTLING ANAΨYKTIKA ΜULTON 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 500 AQUAVISION 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY ΑΚΙΝΗΤΑ 95 PROMETHEUS PROMETHEUS ARFANIS CHIONIS ΤΣΙΜΕΝΤΟ 600 MICHANIKI RUSSIA MICHANIKI CONSTRUCTION 400 CHIPITA CHIPITA ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 700 TOGAS TOGAS ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1000 LCC FRIGOGLASS 3E H.B.C ΨΥΓΕΙΑ 79 ΣΥΝΟΛΟ

34 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Source: Federal State Statistics Service (Rosstat)

35 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (DISTRIBUTION CHANNELS) ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (IMPORTERS) ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ (WHOLESALERS) ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (DISTRIBUTORS) ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ (RETAILERS)

36 ΜΟΡΦΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ Μορφή των καναλιών διανομής τροφίμων στην Ρωσία Cash and carry Discounters, 10% Σούπερ Μάρκετ, 10% Περίπτερα, 15% Ηyper markets, 3% Παραδοσιακά καταστήματα, 41% ανοιχτές Αγορές, 21%

37 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤA ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ NUMBER OF SALES POINTS Hypermarkets Supermarkets Mini supermarkets Discount markets Total

38 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Retailer Name Ownership Sales ($U.S. million) Pyaterochka X5 Retail Group NV, local Number of Outlets Magnit Magnit OAO, local Auchan Auchan Group SA, French Metro Cash& Carry Metro AG, German Perekriostok X5 Retail Group NV, local O Key Lenta Dorinda Holding SA, Luxemburg, local, Estonian Lenta OOO, 60 percent local, 40 percent U.S Dixie Dixie Group OAO, local Karusel X5 Retail Group NV, local Sedmoi Kontinent Sedmoi Kontinent, local Sources: Euromonitor International, company reports and websites

39 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ Source: Euromonitor from trade sources/national statistics

40 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μεγάλη αγορά Νέα αγορά Μεγάλη ροπή προς κατανάλωση Ενδιαφέρον για νέα προϊόντα, τρόπους ζωής, προσλαμβάνουσες παραστάσεις κλπ.

41 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τρόφιμα (φρούτα, ιχθυρά, ελαιολάλαδο) Οικοδομικά υλικά Γουναρικά Φάρμακα καλλυντικά

42 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Τουριστικά Ακίνητα, Σκάφη Αναψυχής, κρουαζιέρα) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ηλεκτρισμός ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

43 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΣΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

44 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΡΚΕΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΡΩΣΟΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΧΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

45 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση: Spiridonovka Ul.14, Μόσχα Τηλ.: Φαξ: website:

46 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ελληνική Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρωσία Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ελληνική Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρωσία Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΞΩTΕΡΙΚΩΝ Β2 Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων με Ρωσία και λοιπές χώρες ΚΑΚ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ελληνική Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρωσία Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012 Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 12/09/2013)

(Ισχύει από 12/09/2013) Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη 100531-00-109703 (Ισχύει από 12/09/2013) " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. (για τους Τοµείς Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees 1 ΕΛΛΑΣ (ΣΗΜΑΙΑ) GRÈCE GREECE GRE 2 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ SAINTE-LUCIE SAINT LUCIA LCA 3 AΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ SAINT VINCENT AND THE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES ΓΡΕΝΑ ΙΝΕΣ GRENADINES VIN 4 AΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SAINT-MARIN

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού Εμβόλιο κίτρινου πυρετού Χώρα Συνιστάται Απαιτείται Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan) Αϊτή (Haiti) Αίγυπτος (Egypt) Αιθιοπία (Ethiopia) Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'ivoire/ivory Coast) Αλβανία (Albania) Αλγερία (Algeria)

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2004 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Για πελάτες που βρίσκονται στην Ελλάδα -Ισχύει από 31 εκεµβρίου 2012 For customers located in

Διαβάστε περισσότερα

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη. 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Στρατηγικός Συνεργάτης Σ.Π.Κ. Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2015/0582 Αρ. Φακ.: 260 ΠΡΟΣ: - -

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 000 www.keelpno.gr Συγγραφή Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten von GfK GeoMarketing Die Landkartenedition Griechenland gehört zu einem der umfangreichsten Landkartenarchive mit der weltweit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) Η ιστορία των νομισμάτων μας διδάσκει ότι στην αρχική φάση, μετά δηλαδή τη μετάβαση από τον αντιπραγματισμό στην καθιέρωση κοινού μέτρου αξιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Το CQ WAZ και όλες οι εκδοχές του χορηγούνται σε κάθε αδειούχο ραδιοερασιτέχνη που παρουσιάζει απόδειξη της επαφής του και με τις 40 CQ ζώνες.

Διαβάστε περισσότερα

Η αδικία της δικαιοσύνης

Η αδικία της δικαιοσύνης Η αδικία της δικαιοσύνης Ηλίας Παπαϊωάννου 1 Κολλέγιο Ντάρτμουθ (Dartmouth), Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (Harvard) και Κέντρο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (CEPR) Μάρτιος 2011 Περίληψη Ένα βασικό στοιχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Your Payments While You Are Outside The United States Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a valuable

Διαβάστε περισσότερα

Καμινάδες & Απορροφητήρες 2014

Καμινάδες & Απορροφητήρες 2014 Καμινάδες & Απορροφητρες 2014 www.teka.com NORWAY η δυναμικ πολυεθνικ, με εξειδίκευση στις εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές FAROE ISLANDS SWEDEN FINLAND ICELAND ESTONIA DENMARK LATVIA RUSSIA IRELAND

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΩΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Nεροχύτες & Μπαταρίες 2014-2015

Nεροχύτες & Μπαταρίες 2014-2015 Nεροχύτες & Μπαταρίες 2014-2015 Συνοπτικός Τιμοκατάλογος www.teka.com η δυναμική πολυεθνική, με εξειδίκευση στις εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές FAROE ISLANDS NORWAY SWEDEN FINLAND ICELAND ESTONIA DENMARK

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα