ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, που υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 20 Δεκεμβρίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την ανάπτυξη και διατήρηση της προστασία των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφημάτων κατά τρόπο όσο το δυνατόν αποτελεσματικό και ομοιόμορφο, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη θέσπιση νέων διεθνών κανόνων που θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες λύσείς στα προβλήματα που δημιουργούν οι οικονομικές, κοινωνικέςς, πολιτιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις σοβαρές επιπτώσεις από την ανάπτυξη και σύγκλιση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην παραγωγή και χρήση των εκτελέσεων και των φωνογραφημάτων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη για διατήρηση ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφημάτων αφενός και του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα και την πρόσβαση στις πληροφορίες αφετέρου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1

2 1. Από την παρούσα συνθήκη δεν προκύπτει καμία παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ τους Βάσει της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόραση που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 26 Οκτωβρίου 1961 (στο εξής: «σύμβαση της Ρώμης»). 2. Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα συνθήκη αφήνει ακέραιη και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα. Επομένου, καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που θίγει την προστασία αυτή. 3. Η παρούσα συνθήκη δεν συνδέεται με άλλες συνθήκες και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπουν. ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο πλαίσιο της παρούσας συνθήκης νοούνται ως: α) «ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες», οι ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί, χορευτές και άλλα πρόσωπα που υποδύονται, τραγουδούν, απαγγέλλουν, εκφωνούν, παίζουν, ερμηνεύουν ή εκτελούν καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα ή εκφράσεις της λαϊκής τέχνης β) «φωνογράφημα», η εγγραφή ήχων προερχόμενων από εκτέλεση ή από άλλους ήχους ή από παράσταση ήχων, έκτος από την υλική ενσωμάτωση σε κινηματογραφική ταινία ή άλλο οπτικοακουστικό έργο γ) «εγγραφή», η ενσωμάτωση ήχων ή της παράστασης τους, μέσω της οποίας μπορούν να γίνουν αντιληπτοί, να αναπαραχθούν ή να παρουσιαστούν μέσω ειδικής συσκευής δ) «παραγωγός φωνογραφημάτων» το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ή έχει την ευθύνη για την εγγραφή για πρώτη φορά των ήχων μιας εκτέλεσης ή άλλων ήχων ή της παράστασης ήχων ε) «δημοσίευση» μιας εγγεγραμμένης εκτέλεσης ή φωνογραφήματας, η διάθεση στο κοινό αντιτύπων της εκτέλεσης ή του φωνογραφήματας, με τη συναίνεση ίου δικαιούχου, και υπό τον όρο ότι ία αντίτυπα αυτά προσφέρονται στο κοινό σε εύλογη ποσότητα στ) «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή», η μετάδοση ήχων ή εικόνων και ήχων ή των παραστάσεων τους με ασύρματα μέσα με σκοπό τη λήψη τους από το κοινό η μετάδοση μέσω δορυφόρου αποτελεί επίσης ραδιοτηλεοπτική εκπομπή η μετάδοση κρυπτογραφημένων σημάτων αποτελεί ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, εφόσον τα μέσα για την αποκρυπτογράφηση του παρέχονται στο κοινό από το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή με τη συναίνεση του ζ) «παρουσίαση στο κοινό» μιαδ εκτέλεσης ή φωνογραφήματας, η μετάδοση στο κοινό με κάθε μέσο, εκτός από τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, των ήχων μια εκτέλεσης ή των ήχων ή 2

3 των αναπαραστάσεων ήχων που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογράφημα. Στο πλαίσιο του άρθρου 15, η «παρουσίαση στο κοινό» περιλαμβάνει την παροχή της δυνατότητας ακοής από το κοινό των ήχων ή των παραστάσεων τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογράφημα. ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν την προστασία που προβλέπεται Βάσει της παρούσας συνθήκης στους καλλιτέχνες ερμηνευτεί ή εκτελεστεί και τους παραγωγούς φωνογραφημάτων που είναι υπήκοοι των άλλων συμβαλλόμενων μερών. 2. Ως υπήκοοι των άλλων συμβαλλομένων μερών νοούνται εκείνοι οι καλλιτέχνες ερμηνευτεί ή εκτελεστεί ή οι παραγωγοί φωνογραφημάτων οι οποίοι θα πληρούσαν τα κριτήρια για την παροχή της προστασίας που προβλέπει η σύμβαση της Ρώμης, εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συνθήκης ήταν συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση αυτή. Για την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων παροχής προστασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τους ορισμούς του άρθρου 2 της παρούσας συνθήκης. 3. Το συμβαλλόμενο μέρος που κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 3 της σύμβασης της Ρώμης ή, στο πλαίσιο του άρθρου 5 της ίδιας σύμβασης, στο άρθρο 17 τηί σύμβασης αυτής, προβαίνει σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές, στον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). ΑΡΘΡΟ 4: ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στους υπηκόους των άλλων συμβαλλομένων μερών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2, τη μεταχείριση που παρέχει στους δικούς του υπηκόους όσον αφορά τα ειδικά αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχονται από την παρούσα συνθήκη, και το δικαίωμα εύλογης αμοιβής που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας συνθήκης. 2. Η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν ισχύει, εφόσον ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος κάνει χρήση των επιφυλάξεων που επιτρέπει το άρθρο 15 παρ. 3 της παρούσας συνθήκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 5: ΗΘΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 1. Ανεξάρτητα από τα περιουσιακά δικαιώματα ενός ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη, και ακόμη και μετά τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης έχει, όσον αφορά τις ζωντανές ακουστικές εκτελέσεις ή τις εκτελέσεις που έχουν 3

4 ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα, το δικαίωμα να διεκδικεί την αναφορά του ως εκτελεστή ή ερμηνευτή των εκτελέσεων αυτών, έκτος εάν η παράλειψη του υπαγορεύεται από τον τρόπο χρήσης της ερμηνείας, και να απαγορεύει κάθε παραποίηση, ακρωτηριασμό ή άλλη τροποποίηση των ή ερμηνειών του που θα ήταν επιβλαβής για τη φήμη του. 2. Τα δικαιώματα που παρέχονται στον ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη σύμφωνα με την παράγραφο 1 διατηρούνται και μετά το θάνατο του, τουλάχιστον μέχρι την παύση ισχύος των περιουσιακών του δικαιωμάτων, και ασκούνται από τα πρόσωπα ή τους φορείς που προβλέπει σχετικά η νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους όπου ζητείται προστασία. Ωστόσο, τα συμβαλλόμενα μέρη των οποίων η νομοθεσία κατά το χρόνο της εκ μέρους τους επικύρωσης ή προσχώρησης στην παρούσα συνθήκη, δεν προβλέπει προστασία όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μετά το θάνατο του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη, μπορούν να προβλέψουν ότι η διατήρηση ορισμένων από τα δικαιώματα αυτά παύει μετά το θάνατο του. 3. Τα μέσα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων που παρέχονται βάσει του παρόντος άρθρου διέπονται από τη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους όπου ζητείται προστασία. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Οι ερμηνευτεί ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν, όσον αφορά τις εκτελέσεις τους: ί) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και παρουσίαση στο κοινό των μη εγγεγραμμένων ερμηνειών ή εκτελέσεων τους, εκτός από τις περιπτώσει που η εκτέλεση ή η εγγραφή έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και ίί) την εγγραφή των μη εγγεγραμμένων ερμηνειών ή εκτελέσεων τους. ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή των ερμηνειών ή εκτελέσεων τους που είναι ενσωματωμένες σε φωνογραφήματα με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Οι καλλιτέχνες ερμηνευτες ή εκτελεστεί έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν τη διάθεση στο κοινό του πρωτοτύπου και των αντιτύπων των εκτελέσεών τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα, μέσω πώλησης ή άλλης μεταβίβασης της κυριότητας, 4

5 2. Καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν θίγει την ελευθερία των συμβαλλομένων μερών να θεσπίσουν, ενδεχόμενα)ς, τους όρους υπό τους οποίους επέρχεται η ανάλωση του δικαιώματος που προβλέπεται στην παρ. 1 μετά την πρώτη πώληση ή άλλη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή αντιτύπων των εγγεγραμμένων εκτελέσεων με την άδεια του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστεί καλλιτέχνες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν την εμπορική εκμίσθωση προς το κοινό του πρωτοτύπου και των αντιτύπων των εκτελέσεών τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των συμβαλλομένων μερών, ακόμη και μετά τη διανομή τους με την άδεια του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη. 2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 1, τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία στις 15 Απριλίου 1994 είχαν και εξακολουθούν να έχουν σε ισχύ ένα σύστημα εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών για τη μίσθωση αντιτύπων των εκτελέσεων τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα, μπορούν να διατηρήσουν το σύστημα αυτό, υπό τον όρο ότι η εμπορική μίσθωση των φωνογραφημάτων δεν βλάπτει ουσιωδώς το αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών. ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν τη διάθεση στο κοινό των εκτελέσεων τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τρόπο ώστε τα μέλη του κοινού να μπορούν να έχουν πρόσβαση σ' αυτά από τον τόπο και κατά το χρόνο της ατομικής επιλογής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή των φωνογραφημάτων τους, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 5

6 1. Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν τη διάθεση στο κοινό του πρωτοτύπου και των αντιτύπων των φωνογραφημάτων τους μέσω πώλησης ή άλλης μεταβίβασης της κυριότητας. 2. Καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν θίγει την ελευθερία των συμβαλλομένων μερών να θεσπίζουν ενδεχομένους τους όρους υπό τους οποίους επέρχεται η ανάλωση του δικαιώματος που προβλέπεται στην παρ. 1 μετά την πρώτη πώληση ή άλλη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή αντιτύπων του φωνογραφήματος με την άδεια του παραγωγού του φωνογραφήματος. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν την εμπορική εκμίσθωση στο κοινό του πρωτοτύπου και των αντιτύπων των φωνογραφημάτων τους, ακόμη και μετά τη διανομή τους με την άδεια του παραγωγού. 2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξει της παρ. 1, τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία στις 15 Απριλίου 1994 είχαν και εξακολουθούν να έχουν σε ισχύ ένα σύστημα εύλογης αμοιβής των παραγωγών φωνογραφημάτων για την εκμίσθωση αντιτύπων των φωνογραφημάτων τους, μπορούν να διατηρήσουν το σύστημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η εμπορική εκμίσθωση των φωνογραφημάτων δεν Βλάπτει ουσιωδώς τα δικαιώματα αναπαραγωγής των παραγωγών φωνογραφημάτων. ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν τη διάθεση στο κοινό των φωνογραφημάτων τους, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τρόπο ώστε τα μέλη του κοινού να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά από τον τόπο και κατά το χρόνο τη5 ατομικής τους επιλογής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και οι παραγωγοί φωνογραφημάτων έχουν δικαίωμα ενιαίας και εύλογης αμοιβής για την άμεση ή έμμεση χρήση των φωνογραφημάτων τους που δημοσιεύονται για εμπορικούς σκοπούς, για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό. 6

7 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ορίσουν στις εθνικές νομοθεσίες τους ότι η ενιαία και εύλογη αμοιβή μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη εκ μέρους του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη ή εκ μέρους του παραγωγού του φωνογραφήματος ή και από τους δύο. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να θεσπίσουν εθνικές νομοθετικές διατάξεις οι οποίες, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη και του παραγωγού φωνογραφήματος, προβλέπει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους κατανέμεται η ενιαία και εύλογη αμοιβή μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφημάτων. 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, με γνωστοποίηση του που κατατίθεται στο γενικό γραμματέα του ΠΟΔΙ, να δηλώσει ότι θα εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 1 μόνο για ορισμένες χρήσεις, ή ότι θα περιορίσει την εφαρμογή τους κατά ορισμένο τρόπο ή ότι δεν θα εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις καθόλου. 4. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, τα φωνογραφήματα που διατίθενται στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τρόπο ώστε τα μέλη του κοινού να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά από τον τόπο και κατά το χρόνο της ατομικής τους επιλογής, θεωρούνται ότι έχουν δημοσιευθεί για εμπορικούς σκοπούς. ΑΡΘΡΟ 16: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, στις εθνικές τους νομοθεσίες, να προβλέψουν τους ίδιους περιορισμούς ή εξαιρέσεις, όσον αφορά την προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφημάτων, με αυτές που προβλέπουν στις εθνικές τους νομοθεσίες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. 2. Κατά τη θέσπιση περιορισμών ή εξαιρέσεων από τα δικαιώματα που προβλέπει η παρούσα συνθήκη, τα συμβαλλόμενα μέρη περιορίζονται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της εκτέλεσης ή του φωνογραφήματος και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη ή του παραγωγού του φωνογραφήματος. ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Η διάρκεια της προστασίας που χορηγείται στους εκτελεστές ή ερμηνευτές καλλιτέχνες Βάσει της παρούσας συνθήκης ορίζεται σε πενήντα τουλάχιστον χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η εγγραφή της εκτέλεσης σε φωνογράφημα. 2. Η διάρκεια της προστασίας που παρέχεται στους παραγωγούς φωνογραφημάτων Βάσει της παρούσας συνθήκης ορίζεται σε πενήντα τουλάχιστον χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο δημοσιεύθηκε το φωνογράφημα ή, ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης εντός πενήντα ετών 7

8 από την εγγραφή του φωνογραφήματας, από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η εγγραφή. ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν κατάλληλη έννομη προστασία και θεσπίζουν αποτελεσματικά μέτρα έναντι της παράκαμψης των δραστικών μέτρων τεχνικής φύσεως που χρησιμοποιούν οι εκτελεστές ή ερμηνευτές καλλιτέχνες ή οι παραγωγοί φωνογραφημάτων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει της παρούσας συνθήκης ώστε να περιορίζονται οι ενέργειες σε σχέση με τις εκτελέσεις ή τα φωνογραφήματα τους οι οποίες δεν επιτρέπονται από τους εν λόγω ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες ή τους παραγωγούς φωνογραφημάτων ή απαγορεύονται από το νόμο. ΑΡΘΡΟ 19: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας έναντι κάθε προσώπου το οποίο προβαίνει εκ προθέσεως σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες γνωρίζοντας, ή, όσον αφορά την αστική προστασία, έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι θα προκαλέσει, θα επιτρέψει, θα διευκολύνει ή θα αποκρύψει την προσβολή ενός δικαιώματος που καλύπτεται από την παρούσα συνθήκη: i) αφαίρεση ή αλλοίωση κάθε πληροφορίας σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση των δικαιωμάτων χωρίς άδεια ίί) διανομή, εισαγωγή για διανομή, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, παρουσίαση ή διάθεση στο κοινό, χωρίς άδεια, εκτελέσεων, αντιτύπων εγγεγραμμένων εκτελέσεων ή φωνογραφημάτων εν γνώσει του ότι έχει γίνει αφαίρεση ή αλλοίωση χωρίς προηγούμενη άδεια πληροφοριών σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση των δικαιωμάτων, 2. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ως «πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων» νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη, την εκτέλεση, τον παραγωγό του φωνογραφήματος, το φωνογράφημα, το δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος σχετικά με την εκτέλεση ή το φωνογράφημα ή πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της εκτέλεσης ή του φωνογραφήματος, καθώς και κάθε αριθμός ή κώδικας που αποτελεί τέτοια πληροφορία, εφόσον οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτές συνοδεύει το αντίτυπο μίας εγγεγραμμένης εκτέλεσης ή το φωνογράφημα ή εμφανίζεται σε σχέση με την παρουσίαση ή τη διάθεση εγγεγραμμένων εκτελέσεων ή φωνογραφημάτων στο κοινό. 8

9 ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Η κτήση και άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη δεν υπόκειται σε καμία διατύπωση. ΑΡΘΡΟ 21: ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Εκτός των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 3, δεν επιτρέπεται καμία επιφύλαξη στην παρούσα συνθήκη. ΑΡΘΡΟ 22: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Το συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 18 της σύμβασης της Βέρνης, κατ' αναλογίαν, στα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και παραγωγών φωνογραφημάτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη. 2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας συνθήκης στις εκτελέσεις οι οποίες έγιναν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης για το μέρος αυτό. ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υιοθετήσουν, σύμφωνα με τα νομοθετικά τους συστήματα, τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας συνθήκης. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διαδικασίες παροχής έννομης προστασίας Βάσει της νομοθεσίας τους οι οποίες επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε πράξης προσβολής των δικαιωμάτων που καλύπτει η παρούσα συνθήκη, περιλαμβανομένων δραστικών μέσων για την παρεμπόδιση των προσβολών καθώς και μέσων που συνιστούν αποτροπή για περαιτέρω προσβολές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 24: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. α) Τα συμβαλλόμενα μέρη συνέρχονται σε συνέλευση. β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπροσωπείται από έναν αντιπρόσωπο ο οποίος μπορεί να επικουρείται από αναπληρωτές εκπροσώπους, συμβούλους και εμπειρογνώμονες. 9

10 γ) Τα έξοδα κάθε αντιπροσωπείας βαρύνουν το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει ορίσει την αντιπροσωπεία. Η συνέλευση μπορεί να ζητήσει από τον WΙΡΟ να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση για να διευκολύνει τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των συμβαλλόμενων μερών που θεωρούνται ως αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ή τα οποία είναι χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης σε οικονομία αγοράς. 2. α) Η συνέλευση επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τη διατήρηση σε ισχύ και προσαρμογή ου παρούσας συνθήκης καθώς και την εφαρμογή της στην πράξη. β) Η συνέλευση ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 σχετικά με την προσχώρηση ορισμένων διακυβερνητικών οργανισμών στην παρούσα συνθήκη. γ) Η συνέλευση αποφασίζει την σύγκληση διπλωματικής διάσκεψης για την αναθεώρηση της παρούσας συνθήκης και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στον γενικό διευθυντή του ΠΟΔΙ για την προπαρασκευή της εν λόγω διπλωματικής διάσκεψης. 3. α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που αποτελεί κράτος έχει μία ψήφο και ψηφίζει μόνο εξ ονόματός του. β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρο5 που αποτελεί διακυβερνητικό οργανισμό μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία στη θέση των κρατών μελών του, με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών του τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα συνθήκη. Κανένας διακυβερνητικοί οργανισμός δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία, εφόσον οποιοδήποτε από τα μέλη του ασκεί το δικαίωμα ψήφου του και αντιστρόφως. 4. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΔΙ συγκαλεί τη συνέλευση σε τακτική σύνοδο ανά διετία. 5. Η συνέλευση-θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, που περιλαμβάνει τη σύγκλιση έκτακτων συνόδων, τις προϋποθέσεις απαρτίας και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συνθήκης, την απαιτούμενη πλειοψηφία για τα διάφορα είδη αποφάσεων. ΑΡΘΡΟ 25: ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τις διοικητικές εργασίες σχετικά με τη συνθήκη διεκπεραιώνει το διεθνές γραφείο του ΠΟΔΙ. ΑΡΘΡΟ 26: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 1. Κάθε κράτος μέλος ίου ΠΟΔΙ μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη. 2. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την προσχώρηση στην παρούσα συνθήκη οποιουδήποτε διακυβερνητικού οργανισμού ο οποίος δηλώνει ότι είναι αρμόδιος, και διαθέτει δική του νομοθεσία η οποία δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη του, για τα θέματα που καλύπτει η 10

11 παρούσα συνθήκη και ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συνθήκης. 3. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μετά την υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο στη διπλωματική διάσκεψη που θέσπισε την παρούσα συνθήκη, μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη. ΑΡΘΡΟ 27: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ Εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο σε ειδικές διατάξεις της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει όλα τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η παρούσα συνθήκη. ΑΡΘΡΟ 28: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ Η παρούσα συνθήκη θα παραμείνει ανοιχτή προς υπογραφή από κάθε κράτος μέλος του ΠΟΔΙ και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ΑΡΘΡΟ 29: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΚΗΣ Η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την κατάθεση 30 πράξεων επικύρωσης ή προσχώρησης από τα κράτη στον γενικό διευθυντή του ΠΟΔΙ. ΑΡΘΡΟ 30: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ Η παρούσα συνθήκη δεσμεύει: ί) τα 30 κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 29 από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ίί) κάθε άλλο κράτος μέλος μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε την πράξη προσχώρησης του στον γενικό γραμματέα του ΠΟΔΙ ίίί) την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μετά την πάροδο τριών μηνών από την κατάθεση της πράξης επικύρωσης ή προσχώρησης της, εφόσον η εν λόγω πράξη κατατεθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 29 ή τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης, εφόσον η εν λόγω πράξη κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης ίν) κάθε άλλο διακυβερνητικό οργανισμό που γίνεται δεκτός ως συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη, μετά την πάροδο τριών μηνών από την κατάθεση της πράξης προσχώρησης του. 11

12 ΑΡΘΡΟ 31: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συνθήκη με γνωστοποίηση στο γενικό γραμματέα του ΠΟΔΙ. Κάθε καταγγελία παράγει αποτελέσματα ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησα από ίο γενικό γραμματέα του ΠΟΔΙ. ΑΡΘΡΟ 32: ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 1. Η παρούσα συνθήκη υπογράφεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, αραβική, κινεζική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, και όλα τα κείμενα στις γλώσσες αυτές είναι εξίσου αυθεντικά. 2. Κάθε επίσημο κείμενο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 συντάσσεται από το γενικό διευθυντή του ΠΟΔΙ κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέρους, αφού ζητηθεί και η γνώμη όλων των άλλων ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου ω5 «ενδιαφερόμενο μέρος» νοείται κάθε κράτο5 μέλθ5 του για του οποίου την επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες πρόκειται, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθώς και κάθε άλλος διακυβερνητικό5 οργανισμοί που μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη, εάν πρόκειται για μία από τις επίσημες γλώσσες του. ΑΡΘΡΟ 33: ΚΑΤΑΘΕΣΗ Η παρούσα συνθήκη κατατίθεται στο γενικό γραμματέα του ΠΟΔΙ. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συνθήκης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 αυτής. 12

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ι. Η διεθνής εξέλιξη Είναι κοινός τόπος ότι μετά την τυπογραφία το Internet έφερε ριζική αλλαγή στην επικοινωνία και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης 1 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 35(111) του 2004 ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αριθμός 35(111) του 2004 ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3851, 30.4.2004 3301 Ν. 35(ΙΙΙ)/2004 Ο περί της Συμβάσεως για την Προσωρινή Εισαγωγή (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 1 Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 Έναρξη ισχύος : 26 Φεβρουαρίου 1965 σύμφωνα με το άρθρο 35 Κείμενο : Σειρά Ευρωπαϊκών Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο. Κύρωση διεθνούς σύμβασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο. Κύρωση διεθνούς σύμβασης ΝΟΜΟΣ: 1638/86 Κύρωση της διεθνούς σύμβασης που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες το 1971 «ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή» και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 108/Α/18-07-1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 2002R0006 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα, Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, Ποδοσφαιρικά σωματεία,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα)

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994R2100 EL 31.01.2008 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.10.2003 COM(2003) 625 τελικό 2003/0249 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη το πρωτοκόλλου τροποποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη το πρωτοκόλλου τροποποίησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2013 COM(2013) 143 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη το πρωτοκόλλου τροποποίησης EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία) 0 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: H

Διαβάστε περισσότερα