ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη Αριθμός 1/466M/2006) Πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων με σειρά προτεραιότητας τακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Οξέων Περιστατικών της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» (Φ.Ε.Κ. 28/ /τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/ /τ. Α ). γ) Του ν. 2527/1997 άρθρο 1 παρ. 3 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι ατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 206/ /τ. Α ) όπως τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. δ) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ε) Του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις». στ) Του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». ζ) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ λες διατάξεις». η) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα φείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/ /τ. Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. θ) Του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθ μίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Φ.Ε.Κ. 296/ /τ. Α ). ι) Του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151/ /τ. Α ) «Ρυθμί σεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημό σιας διοίκησης». ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2006 ια) Του ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος». ιβ) Του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωρι ού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 231/ /τ. Α ). ιγ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.». ιδ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». ιε) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις «(Φ.Ε.Κ. 75/ /τ. Α ). ιστ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003, το π.δ. 44/2005 και το π.δ. 116/2006. ιζ) Των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφά σεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρε σιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέ σεις αυτές. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/352/23424/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλή ψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 252/ , τ. Α ) ως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέ σεων. 3. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π οικ. 9818/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έγκριση προκήρυξης πλήρωσης των θέσεων. 4. Τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 5. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/ / τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα». 6. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί συ γκρότησης Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού. 7. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1208/ τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις για τα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη της θέσης αυτής, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.

2 7346 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. 8. Την υπ αριθμ. 28/ απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το υπ αριθμ. Φ/Γ/10/15380/ έγγραφο του Νοσοκομείου για την δέσμευση κάλυψης κενών οργανικών θέσε ων στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου. 9. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/ /τ. Β ). 10. Το υπ αριθμ. Φ/Γ/10/32198/ έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με το οποίο γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προ σωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 11. Το υπ αριθμ / εγκριτικό επί της προκήρυξης έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Δύο (2) θέσεις. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) Οκτώ (8) θέσεις. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Εννέα (9) θέσεις. Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) Μία (1) θέση. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3260/ και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 από τις προκηρυσσόμενες θέσεις ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων των κατηγοριών (Π.Ε.), (Τ.Ε.), (Δ.Ε.) κατά κλάδο ή ειδικότητα θα καλυφθεί από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ποσοστό 10% στο σύνολο των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 του άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20% και 10% αντίστοιχα, εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό. Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα διατεθούν σε ειδικότητες σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των ειδικοτήτων στις οποίες η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό του 20% και 10% αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων από υποψηφίους των κατηγοριών αυτών θα καλυφθούν από υποψήφιους που δεν έχουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής για την αντίστοιχη θέση. Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά κλάδο και ειδικότητα και αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» που ακολουθεί. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται η κατηγορία, ο κλάδος ειδικότητα, η έδρα νομαρχία, ο συνολικός αριθμός των θέσεων και οι θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων, τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνα τριτέκνων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 2

3 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Α/Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολυτέκνου, τριτέκνου, τέκνου τριτέκνου, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιν νοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000. Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες με την ένδειξη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβά νεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Α/Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 (1) (2) (1) (2) (1) (2) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1

4 7348 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Ενδείξεις του πίνακα για την κατηγορία Υ.Ε.: Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πα λιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000. Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες με την ένδειξη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβά νεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν γεννηθεί: α) έως και το έτος 1985 οι υποψήφιοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. β) έως και το έτος 1990 οι υποψήφιοι των κλάδων Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων, Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων και Δ.Ε. Νοσηλευτικής, που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής. γ) έως και το έτος 1986 οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε. 3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψηφίους των κλάδων Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων, Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων και Δ.Ε. Νοσηλευτικής εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχο λών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κα τώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16 ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες). 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζό μενους για κάθε κατηγορία, ανά κλάδο ειδικότητα, τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον κατά περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ. Για τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοι χης ειδικότητας της αλλοδαπής και: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής (Π.Ε.), β) βεβαίωση εγ γραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της Ε.Ν.Ε., η οποία να είναι σε ισχύ. Επιπλέον απαιτούνται τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα πρόσθετα προσόντα Τα απαιτούμενα για κάθε πίνακα πρόσθετα προσόντα σημειώνονται με (Χ) στην αντί Πίνακας στοιχη κατά περίπτωση στήλη. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών Χ φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής. Χ 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή ισότι μος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και α) άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής (Τ.Ε.), β) βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της Ε.Ν.Ε., η οποία να είναι σε ισχύ. Επιπλέον απαιτούνται τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα πρόσθετα προσόντα: Τα απαιτούμενα για κάθε πίνακα πρόσθετα προσόντα σημειώνονται με (Χ) στην αντί Πίνακας στοιχη κατά περίπτωση στήλη. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών Χ φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής. Χ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδι κοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή. Τα απαιτούμενα για κάθε πίνακα πρόσθετα προσόντα σημειώνονται με (Χ) στην αντί Πίνακας στοιχη κατά περίπτωση στήλη. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών Χ φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Όσοι από τους υποψηφίους για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής είναι: Α) Σύζυγος ή τέκνο Ελλήνων πολιτών οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συνε πεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων. Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12 ν. 3230/2004 Φ.Ε.Κ. 44/ ).

6 7350 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης και Γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7 ης Σεπτεμβρίου 1999 (παρ. 6 άρθρο 18 ν. 2768/1999), προσλαμβάνονται καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον επιτύχουν σε σειρά πέραν του αριθμού των διοριστέων, μετά από σχετική βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. για την επιτυχία τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υποψήφιος διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσας) στον οικείο φορέα, προκειμένου να διορισθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη αυτή, πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών καθώς και τα πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ). Κατόπιν, ανατρέχουν στον πίνακα κατανομής θέσεων και επιλέγουν τον αριθμό των θέσεων που μπορούν να επιδιώξουν. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» στην οποία να επισυνάπτουν: α) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) καθώς και η φωτογραφία. β) Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε υπογεγραμμένη άλλως δεν γίνεται δεκτή, γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α ή β βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους, δ) επικυρωμένα τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά δικαιολογητικά. Η αίτηση απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων. Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Τμήμα Προσωπικού, Τηλ/να έως 554 Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από το Τμήμα Προσωπικού του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων: α) Από την τελευταία επιλογή του αρχικού menu «Υποδείγματα προκηρύξεων Αιτήσεων φορέων που ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π.» της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π. (www. asep.gr.). β) Από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας και στην περιοχή Σημαντικές Καταχωρήσεις Επικαιρότητα (δεξιά στήλη), επιλογή «ΕΝΤΥΠΑ Α.Σ.Ε.Π. Αιτήσεις Φορέων Τακτικού Προσωπικού και Υποδείγματα Προκηρύξεων που ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π.» Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) υποβάλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 185Φ», της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) το «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 186Φ», της κατηγορίας Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) το «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 187Φ» και της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) το «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 188Φ». Σημείωση: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. ΡΟSΤ, που διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Ο υποψήφιος σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμπληρώσει με προσοχή τον αριθμό των μηνών εμπειρίας που τυ χόν έχει σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις επιδιωκόμενες θέσεις. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια ή λοιπές εγγραφές των αιτήσεων, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.. Η τελική ευθύνη τόσο της συμπλήρωσης, όσο και της υπογραφής της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνονται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό του. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τύπο. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται δημόσια ανακοίνωση από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων που αποστέλλεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν περάσουν δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (Για τη συμπλήρωση της αίτησης): Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον αριθμό της προκήρυξης (1/466Μ/2006) για την οποία υποβάλλει την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και αναγράφει: Τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που επιδιώκει, όπως αυτός αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ της προκήρυξης. Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ακριβή βαθμό πτυχίου ή τίτλου σπουδών και το έτος κτήσης αυτού. Ο υποψήφιος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, αναγράφει το δεύτερο τίτλο σπουδών, που τυχόν διαθέτει σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και εφόσον είναι τίτλος Α.Ε.Ι. προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και τίτλος Τ.Ε.Ι. προκειμένου για θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ». Ο υποψήφιος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναγράφει το δεύτερο τίτλο σπουδών ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης που τυχόν διαθέτει σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και εφόσον είναι της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών του, συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ». Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις. Επίσης, για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, Νοσηλευτικής, Νοσηλευτών τριών, Βοηθών Νοσηλευτών τριών και Βοηθών Νοσοκόμων, ο υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους σπουδών, έκαστος εκ των οποίων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, προκειμένου για την κατάταξή του, δύναται να δηλώσει ως βασικό τίτλο σπουδών οποιονδήποτε από αυτούς, χωρίς να ερευνάται εάν η άδεια άσκησης επαγγέλματος αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος συναφής τίτλος σπουδών βαθμολογείται με 150 μονάδες. Αν διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ». Αν πρόκειται για υποψήφιο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που διαθέτει ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (1ο) τετραγωνίδιο με «Χ». Εάν διαθέτει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (2ο) τετραγωνίδιο με «Χ». Εάν διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο συμπληρώνει αναλόγως τα αντίστοιχα τετράγωνα της αίτησης. Συμπληρώνει τον αριθμό των μηνών εμπειρίας που τυχόν έχει σε καθεμία από τις επιδιωκόμενες θέσεις. Ομοίως, ο υποψήφιος που τυχόν διαθέτει την εμπειρία για την οποία δικαιούται προσαυξήσεως κατά 50% του κριτηρίου της εμπειρίας του, συμπληρώνει τον αριθμό των μηνών εμπειρίας που διαθέτει, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο (βλέπε προϋποθέσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). Συμπληρώνει (Χ) στα τετραγωνίδια που αντιστοιχούν στα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της κάθε επιδιωκόμενης θέσης (άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ) ή συμπληρώνει ολογράφως τα λοιπά πρόσθετα απαιτούμενα προσόντα που κατέχει, όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ). Η γνώση ξένης γλώσσας (επίπεδα αυτής), αποτελούν κριτήρια κατάταξης που σύμφωνα με το νόμο 3051/2002 βαθμολογούνται. Στη θέση του εντύπου της αίτησης που προβλέπεται για τα κριτήρια αυτά, ο υποψήφιος ανάλογα με το επίπεδο γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών σημειώνει την κατάλληλη ένδειξη (Άριστη = 1, Πολύ Καλή = 2, Καλή = 3) κάτω από τη (τις) γλώσσα (ες) που γνωρίζει.

8 7352 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή εμπίπτει σε μία από τις Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ». Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ». ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (Για τη συμπλήρωση της αίτησης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης): Ο υποψήφιος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης συμπληρώνει τον αριθμό της προκήρυξης (1/466Μ/2006) για την οποία υποβάλλει την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και αναγράφει: Τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που επιδιώκει και συμπληρώνει το έτος κτήσης αυτού. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου αναγράφει τον ακριβή βαθμό του τίτλου σπουδών του. Τον αριθμό των ανηλίκων τέκνων του. Σε περίπτωση που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή εμπίπτει σε μία από τις Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ». Εφόσον είναι άνεργος, αναγράφει τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στο χρόνο ανεργίας του μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Συμπληρώνει με «Χ» το αντίστοιχο τετραγωνίδιο ανάλογα με την ηλικία του. Σε περίπτωση που είναι άνω των 30 ετών, δεν συμπληρώνει κανένα από τα δύο τετραγωνίδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν σωστά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να συμβουλευθούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας προκήρυξης, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα πιστοποιητικά και ο τρόπος υποβολής και επικύρωσής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ο κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και τα ειδικά προσόντα διορισμού βαθμολογείται σύμφωνα με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3051/2002 (βλέπε παράρτημα Α ). Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου. Η εμπειρία προκύπτει από οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, σε συνδυασμό πάντοτε με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη και λαμβάνεται υπό ψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Στην περίπτωση αυτή, από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία κτήσεώς της. (βλ. παράρτημα Β παρ. 4). Βαθμολογούμενη Εμπειρία: Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη για τις θέσεις Π.Ε. Νοσηλευτικής, Τ.Ε. Νοσηλευτικής και Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δη μόσιο ή Ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε συνδυασμό πάντοτε με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας άσκη σης επαγγέλματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής, αναφέρονται αναλυτικά στην παράγρα φο 4 του παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Συγκεκριμένα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερό μενα στην παρ. 4 ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές περιπτώσεις. Βαθμολογούμενη Εμπειρία (Y.E.): Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε εμπειρία που καλύπτεται ασφαλιστικά μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίον ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής, αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 ενότητα Β (1) ή στις Ειδικές περιπτώσεις. Εμπειρία με δικαίωμα προσαυξήσεως (βλέπε παράρτημα Α ): Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της απο κτηθείσας εμπειρίας σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και είναι αθροιστικά ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 50%. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής αναφέρονται αναλυτικά στην παρά γραφο 4 ενότητα Γ ή στις ειδικές περιπτώσεις, του παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Με βάση τον τελικό βαθμό τους οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανά κατηγορία, κλάδο ειδικότητα σε ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας.

9 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π Στις περιπτώσεις πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και γενικά στις Ψυχιατρικές δομές, ποσοστό 50% τουλάχιστον από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από άνδρες υποψήφιους. Εάν ο αριθμός των ανδρών υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι μικρότερος από το παραπάνω ποσοστό, επιτρέπεται να καταλάβουν οι γυναίκες υποψήφιοι μέχρι το 70% των κενών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Εάν και στην περίπτωση αυτή απομένουν κενές θέσεις, γίνεται επαναπροκήρυξη (άρθρο 29 του ν. 3204/2003, όπως η ειδική αυτή διάταξη αιτιολογείται στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου). Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων υποχρεούται να καταρτίσει, να αναρτήσει και να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εντός σαράντα πέντε (45) ημερών το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004). Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πραγματοποιείται από επιτροπή επιλογής Προσωπικού, αποτελούμενη από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, αναπληρούμενο από τον Αναπληρωτή Διοικητή ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νοσοκομεία στα οποία δεν υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με αναπληρωτή του επίσης ένα μέλος του Δ.Σ. και τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας ή τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας ή τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου με αναπληρωτές τούς νόμιμους αναπληρωτές τους, ανάλογα με την ειδικότητα της θέσης η οποία προκηρύσσεται. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα της Δ.Υ.ΠΕ., στο Πανεπιστημιακό Γε νικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού στον οποίο προκηρύσ σονται οι θέσεις. Επίσης με δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα γνωστοποιηθούν οι ανωτέρω αναρ τήσεις. Για τις αναρτήσεις αυτές θα συνταχθούν πρακτικά και θα αποσταλούν στο Α.Σ.Ε.Π. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της τελευταί ας των ως άνω αναρτήσεων. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Ένσταση για την Προκήρυξη 1/466Μ/2006 Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. Τ.Θ Αθήνα, Τ.Κ Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων οι πίνακες κατάταξης με τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποσταλούν από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο. Το Α.Σ.Ε.Π. προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο, εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση. Αν από τον προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας ή την αποδοχή ένστασης επέρχεται μεταβολή της σειράς υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης, είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, ειδοποιείται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για την μεταβολή και την αιτία αυτής είτε τηλεφωνικώς είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και του γνωστοποιείται ότι μπορεί να υποβάλλει στο Α.Σ.Ε.Π. τυχόν αντιρρήσεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήψεως της ειδοποίησης. Εφόσον υποβληθούν αντιρρήσεις εξετάζονται από το αρμόδιο Τμήμα του Α.Σ.Ε.Π. και η απόφασή του αποστέλλεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων η οικεία επιτροπή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων καταρτίζει, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, ως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004, εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παραλαβή της σχετικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση του αρμόδιου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. και αποστέλλει τους πίνακες διοριστέων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Παράρτημα). ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3293/2004 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, η πρόσληψη του προσωπικού μπορεί να γίνεται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι τυχόν προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς, απολύονται, ταυτοχρόνως με την ανάληψη καθηκόντων από εκείνους που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή, όπως προβλέπεται στο νόμο (ν. 2527/1997, άρθρο 1 παρ. 3).

10 7354 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού (Π.Ε. Νοσηλευτικής, Τ.Ε. Νοσηλευτικής και Δ.Ε. Νοσηλευτικής) ισχύουν για μία διετία από την κύρωσή τους από το Α.Σ.Ε.Π. και καλύπτονται από αυτούς με βάση τη σειρά κατάταξης οι θέσεις των ειδικοτήτων που κενούνται κατά τη διάρκεια της διετίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μη νών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν: Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες) και το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού προσκομίζονται κατά το χρό νο του διορισμού στην οικεία υπηρεσία, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι. Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α ) απαιτείται: Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης: α) βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός, β) βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης σοβαρού τραυματισμού και γ) εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς τραυ ματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης: Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού. γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη άλλο άτομο της οικογένειας. δ) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμ φανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της και να προ κύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα. Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν την (Α) περίπτωση κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά το χρόνο του διορισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το Τεύ χος αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση, οι οποίες θα αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήματά τους. Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 2. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) πε ρίληψή της να δημοσιευθεί: α) Σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική της έδρας του νομού στον οποίο προκηρύσσονται θέσεις. Η τελευταία δημοσίευση της περίληψης να γίνει μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες τουλά χιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). β) Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του φορέα. 3. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης να δοθεί στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 4. Η υπ αριθμ. 1/9Μ/2006 προκήρυξη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Οξέων Περιστατικών της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 119/ (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), ανακαλείται και δεν ισχύει. Ιωάννινα, 4 Ιουλίου 2006 Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

11 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σει ρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτη ρίων (άρθρο 8 του ν. 3051/2002, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3320/2005). Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) Βαθμός Χ Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντι κείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασι 150 κό τίτλο σπουδών.(2) 3 Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3) 150 Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρί 4 ων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (4) 5 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνω στικό αντικείμενο. 50 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (Β) 9 Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες. 5 ανά μήνα 10 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες. 8 ανά μήνα 11 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες. 9 ανά μήνα 12 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες. 8 ανά μήνα 13 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες. 5 ανά μήνα ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (5) 14 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας Καλή γνώση ξένης γλώσσας. 30 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής (βάση 5 άριστα 10) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 2) Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.3051/2002, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι. προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι. προκειμένου για θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). 3) Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 12μηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους υποψηφίους πλήρωσης θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις. 70

12 7356 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Επίσης, για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, Νοσηλευτικής, Νοσηλευτών τριών, Βοηθών Νοσηλευτών τριών και Βοηθών Νοσοκόμων, ο υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους σπουδών, έκαστος εκ των οποίων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, προκειμένου για την κατάταξή του, δύναται να δηλώσει ως βασικό τίτλο σπουδών οποιονδήποτε από αυτούς, χωρίς να ερευνάται εάν η άδεια άσκησης επαγγέλματος αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος συναφής τίτλος σπουδών βαθμολογείται με 150 μονάδες. 4) Βαθμολογούνται αθροιστικά μέχρι δύο τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών. 5) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. 1 Ανήλικα τέκνα Για καθένα από τα δύο πρώτα 100 Για καθένα από τα επόμενα Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας Χρόνος ανεργίας, για κάθε εξάμηνο ανεργίας, και έως 8 συνολικά 50 4 Ηλικία Έως και 24 ετών. 50 Άνω των 24 έως και 30 ετών 75 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) 5 Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες 5 ανά μήνα 6 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 8 ανά μήνα 7 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 9 ανά μήνα 8 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 5 ανά μήνα 9 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 8 ανά μήνα Ειδική εμπειρία με δικαίωμα προσαυξήσεως κατά 50% ( Αρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3320/2005 βλέπε παράρτη μα Β ). Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας, σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώ του ή δεύτερου βαθμού, σε ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994,όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσ σάρων (24) μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προ σαυξάνονται κατά 50%.Προσαύξηση στη βαθμολογία για το κριτήριο της εμπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τα οποία, δυνάμει προγραμ ματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει εμπειρία στους προαναφερόμενους φορείς προσκομίζουν βεβαίωση του αρμοδίου φορέα για τη χρονική διάρκεια και το είδος της παρασχεθείσης εργασίας. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για το χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι την ημέρα δημοσίευ σης του ν. 3320/2005 δηλ. μέχρι την 23η Φεβρουαρίου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει το αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ (Υ.Ε.) Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται ο υποψήφιος ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης πρέπει να επισυνάψουν τα ακόλουθα: α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του Διαβατηρίου (δηλ. αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία της ταυτό τητας, καθώς και η φωτογραφία).

13 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π β) Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α ή β βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους και δ) Επικυρωμένα (σύμφωνα με την παράγραφο 12) τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω: 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυ τού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υπο βληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.Δ.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 και το π.δ. 44/2005). Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχο κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 και το π.δ. 44/2005). Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισμού απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την προκήρυξη. Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. πρέπει να προσκομίσουν: Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μετεδευτεροβάθμιας και την βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος,. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος. Δεύτερος τίτλος σπουδών (εφόσον διαθέτει ο υποψήφιος βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται μόνον: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, α) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και β) για την αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλί μακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτι μίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετι κώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Όλα τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτή σεων. Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία) Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 3). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος συμπληρώνει στη θέση του εντύπου της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5». Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 233 19 Μαΐου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/215Μ/2008) Πλήρωσης τριών (3) θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 360 22 Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/308Μ/2008) Πλήρωσης είκοσι εννέα (29) θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/ 634Μ / 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 1/37Μ/2006) Πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 702 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/737Μ/2008) Πλήρωσης μιας (1) θέσης με σειρά προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13149 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 1/244Μ/2006) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 617 20 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/740Μ/2008) Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σειρά προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 630 26 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/457Μ/2008) Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 117 17 Απριλίου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2Μ/2006) Πλήρωσης μίας (1) θέσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 565 30 Οκτωβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/658Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 154 2 Απριλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/58Μ/2009) Πλήρωσης δύο (2) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4333 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 151 31 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/17Μ/2009) Πλήρωσης μίας (1) θέσης τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 395 13 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/492Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 123 21 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/45Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2327 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 1/28Μ/2007) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 89 5 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/7Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 600 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/347Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 440 1 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/528Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 540 16 Οκτωβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/630Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16945 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 604 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/577Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 364 4 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/318Μ/2009) Πλήρωσης δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 121 19 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/27Μ/2008) Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10211 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 346 28 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/284Μ/2009) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 139 27 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/685Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17409 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 622 24 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/355Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 361 22 Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/435Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14073 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 500 25 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/534Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 17 17 Ιανουαρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/555Μ/2007) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα