Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας Τηλέφωνο : FAX : Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 «Ιδρυση Ν.Α. τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση έκδοσης εντύπων τουριστικής προβολής Ν. Ημαθίας, προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής. Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Επιτροπή διενέργειας, που θα οριστεί από τον Νομάρχη Ημαθίας, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, στα γραφεία του Τμήματος Τουρισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, Βέροια. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν (Π.Δ. 394/96) : α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

2 β. Συνεταιρισμοί. γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δείγματα χαρτιού που θα προσφέρουν και θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 8 του Π.Δ. 394/ Τυχόν διευκρινήσεις για τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 6. Τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από το Τμήμα Τουρισμού της Ν.Α. Ημαθίας, τηλ. & fax κ. Γιώργο Σαλιάγκα. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 1. Περιγραφή : Διαφημιστικό έντυπο Ν. Ημαθίας. (Ο αριθμός των σελίδων και η διάστασή τους μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς να αλλάξει το τελικό κόστος, εφόσον η δημιουργική πρόταση του ενδιαφερόμενου είναι διαφορετική). Προϋπ/σμός που βαρύνει η δαπάνη : Εργο «Τουριστική Προβολή Ν. Ημαθίας»,των Ιδίων Πόρων 2009, προϋπ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% : Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας. Χρόνος παράδοσης : Ο αναγραφόμενος στο Παράρτημα Γ. Τόπος παράδοσης : Τμήμα Τουρισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, Βέροια.

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009 και από ώρα 8.00 π.μ. έως π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, στο Τμήμα Τουρισμού της Ν.Α. Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, 4 ος όροφος, Βέροια ). Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, χωρίς διαγραφές, προσθήκες, τροποποιήσεις, διορθώσεις ή αλλοιώσεις του κειμένου. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Β. Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια. Γ. Ο αριθμός πρωτ. της διακήρυξης. Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής. 4. Η Επιτροπή θα προβεί στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 και ώρα π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τουρισμού της Ν.Α. Ημαθίας. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν γίνονται δεκτές, ως εκπρόθεσμες. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρ.19 του Π.Δ. 394/96, με δικαίωμα παρουσίας των διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (άρθρ. 6 του Π.Δ. 394/96). Εγγύηση συμμετοχής με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα μήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

4 Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν α) υπό πτώχευση β) υπό εκκαθάριση γ) υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για το ασκούμενο επάγγελμα έκδοσης τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση επαγγελματικής από Δημόσια Αρχή. Προκειμένου περί νομικών προσώπων και Συνεταιρισμών ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. 8. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και με τους όρους της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε αν ζητηθεί έγγραφα από αυτήν. 11. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (1.000 ) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Οι εγγυήσεις (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) πρέπει να είναι σε εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και στους υπόλοιπους αμέσως μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 12. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των εντύπων χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 13. Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σαυτόν, υποβάλλεται

5 στην αρμόδια Επιτροπή και σε προθεσμία εντός 3 ημερών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 14. Οι τιμές υποχρεωτικά θα δίνονται σε, άλλως θα απορρίπτονται. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 15. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Γενικό σύνολο, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή, χωρίς Φ.Π.Α. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Α Τεχνικές προδιαγραφές. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 1. Διαστάσεις εντύπων: Διάσταση εντύπου 29 Χ 21 εκ. Αριθμός σελίδων : 16. (Ο αριθμός των σελίδων και η διάστασή τους μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς να αλλάξει το τελικό κόστος, εφόσον η δημιουργική πρόταση του ενδιαφερόμενου είναι διαφορετική). Τα έντυπα θα είναι σε χαρτί Velvet τριπλής επίχρυσης 170 gr. Ειδικές εργασίες : βερνίκι UV. Βιβλιοδεσία με καρφίτσα. 2. Ποσότητα εντύπων : τεμ. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και τεμ. στη Γερμανική και ρωσική γλώσσα. Η συσκευασία θα είναι σε χάρτινα κιβώτια των τεμαχίων. 3. Οι μεταφράσεις των κειμένων βαρύνουν τον ανάδοχο και θα γίνουν από επίσημο πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο, το οποίο θα εκδώσει σχετική βεβαίωση (Ν. 3688/2008, παράγρ. 3 & 4 του άρθρ. 12) και η οποία θα υπάρχει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 4. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες του εντύπου είναι του αναδόχου και πριν την εκτύπωση θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία. 5. Φωτογραφικό υλικό : Περίπου φωτογραφίες από : Βέροια, Νάουσα, Βεργίνα, Τάφους Λευκαδίων, Χιονοδρομικά Κέντρα, δρόμους του κρασιού, Δέλτα Λουδία, Αλιάκμονα, Μονές, εκδηλώσεις κ.λ.π. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει δείγμα φωτογραφικού υλικού, το όνομα του φωτογράφου και βεβαίωση αποδοχής συνεργασίας για τη

6 συγκεκριμένη εργασία καθώς και δείγματα σχετικών τουριστικών εντύπων. Β ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ Η Ν.Α. Ημαθίας έχει την υποχρέωση με την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει στον ανάδοχο τα ακόλουθα στοιχεία για την παραγωγή των εντύπων : 1. Κατευθύνσεις και στοιχεία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, αξιοθέατων, και χρήσιμες πληροφορίες για την έκδοση των εντύπων. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος μετά την παράδοση των ανωτέρω στοιχείων έχει την κατοχή αυτών και ευθύνεται ως θεματοφύλακάς των έναντι της Ν.Α. Ημαθίας. ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση μέσα σε σαράντα (40) ημερών να προσκομίσει στη Ν.Α. Ημαθίας τις προτάσεις του για τη δημιουργία των εντύπων, το φωτογραφικό υλικό και τα κείμενα στην Ελληνική. Η Ν.Α. Ημαθίας, πρέπει σε διάστημα τριών (3) ημερών να επιστρέψει στον ανάδοχο την επιλεγείσα πρόταση, την επιλογή των φωτογραφιών με τυχόν παρατηρήσεις. Ο ανάδοχος, μετά την παραλαβή οφείλει να προσκομίσει σε διάστημα δέκα (10) ημερών τα εξής : 1. Το τελικό έγχρωμο δοκίμιο των εντύπων μονταρισμένο και στις δύο όψεις σε δύο αντίγραφα. 2. Το τελικό δοκίμιο των κειμένων σε όλες τις γλώσσες, σε δύο αντίτυπα. Η δαπάνη της φωτοσύνθεσης και των διορθώσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διορθώσεις ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ξαναφέρει διορθωμένο το δοκίμιο και η καθυστέρηση και η δαπάνη βαρύνουν τον ίδιο. Τα δοκίμια επιστρέφονται στον ανάδοχο σε δύο ημέρες με την ένδειξη ΤΥΠΩΘΗΤΩ. Οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους της Ν.Α. Ημαθίας στην παράδοση του υλικού δικαιολογεί ίση καθυστέρηση στις προθεσμίες που δεσμεύουν τον ανάδοχο. Χρόνος παράδοσης των εντύπων : 15 ημέρες από την παράδοση των δοκιμίων με την ένδειξη ΤΥΠΩΘΗΤΩ.

7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Το φωτογραφικό υλικό, τα φιλμ καθώς και τα κείμενα θα επιστραφούν σε καλή κατάσταση στη Ν.Α. Ημαθίας με απόδειξη παραλαβής με την ολοκλήρωση της παράδοσης των εντύπων. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διατηρήσει όλα τα υλικά και στοιχεία για την περίπτωση ανατύπωσης των εντύπων. Για όλη την εργασία το COPYRIGHT ανήκει στη Ν.Ε.Τ.Π. Ημαθίας της οποίας απαιτείται η άδεια για κάθε νόμιμη χρήση μέρους ή όλης της εργασίας. Βέροια, 12 Μαϊου 2009 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ακριβές αντίγραφο Γ.Σαλιάγκας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31520/24-09-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης: 23/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 156/26-09 -2008 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε.3296/ 26-09

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2015 Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2015 Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 17/07/2015 Αριθ. Πρωτ. : 34434 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 2-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 2-06-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 2-06-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002827236 2015-06-05

15PROC002827236 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 29-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ:1650 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 55/22-5-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 1696/22-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 25-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 25-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 25-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ. Γραφεία : Νοταρά 71-185 35 Πειραιάς Τηλ 4171234 - Fax 4137751 Αριθ. Πρωτ...41... Πειραιάς 20 /1 /2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002493284 2014-12-19

14PROC002493284 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 19/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης : 10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 28.152,87 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : Ο διαγωνισμός είναι πρόχειρος και τα προσφερόμενα είδη παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης.

ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : Ο διαγωνισμός είναι πρόχειρος και τα προσφερόμενα είδη παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Τ.Κ. 74052 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3781 / 30-3-2015 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O Δήμαρχος Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης,

Διαβάστε περισσότερα