Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΚΑΒΑΛΑ Ω ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΚΑΒΑΛΑ Ω ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΜΟ"

Transcript

1 Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΚΑΒΑΛΑ Ω ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Γαβριηλίδης ωκράηης ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γημήηριος ησλίδης Δκπονηθείζα πηστιακή εργαζία απαραίηηηη για ηην κηήζη ηοσ βαζικού πηστίοσ

2 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Πεξίιεςε Απηή ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη έρεη σο ζέκα «ηελ εηθφλα ηεο Καβάιαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ». θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε πιήξεο πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ, κέζσ νξηζκψλ θαη ελλνηψλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, φπνπ εληνπίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ελψ γίλεηαη θαη κηα παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ αμηνζέαησλ ηνπ Ν. Καβάιαο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ επηζεκαίλεηαη ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο έξεπλαο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη βάζε απηψλ ειέγρνληαη νη ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνζέζεσλ άιισλ εξεπλψλ. Χο εθ ηνχηνπ, εληνπίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο Καβάιαο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, κε ηελ ειπίδα λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ψζηε λα ηνπο εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθεινο ηνπ ηφπνπ. ει. 1 απφ 1

3 Πεξηερφκελα Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Πεξίιεςε... 1 Πίλαθαο Πηλάθσλ... 4 Πίλαθαο Γξαθεκάησλ Δηζαγσγή Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ Δηζαγσγή Οξηζκφο, Πξνζεγγίζεηο Οξηζκφο Πξνζεγγίζεηο Ζ ζεκαζία ηεο εηθφλαο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο Πεγέο πιεξνθφξεζεο Πξνζσπηθνί παξάγνληεο Φχιν Ζιηθία Μνξθσηηθφ επίπεδν Κνηλσληθφ επίπεδν Σφπνο θαηνηθίαο Πξνεγνχκελε εκπεηξία Μέζνδνη κέηξεζεο, ραξαθηεξηζηηθά Δπίινγνο Ο Ννκφο Καβάιαο Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο Οηθνλνκία Γεσγξαθηθή ζέζε Κιίκα Αμηνζέαηα Σν θάζηξν ηεο Καβάιαο Οη θακάξεο Σν Ηκαξέη ει. 2 απφ 2

4 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Σν ζπίηη ηνπ Μερκέη Αιή Ζ Γεκνηηθή Καπλαπνζήθε Σν Γεκαξρείν Σν Γεκνηηθφ Χδείν Ζ κεγάιε Λέζρε Σν αξραίν ζέαηξν Φηιίππσλ Σνπξηζκφο Μεζνδνινγία Έξεπλαο θνπφο ηεο έξεπλαο θαη ππνζέζεηο Μεζνδνινγία Έξεπλαο ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ Δπηινγή δείγκαηνο Δκπφδηα θαηά ηελ έξεπλα Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Γεκνγξαθηθά Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή Έιεγρνο ππνζέζεσλ πκπεξάζκαηα Παξάξηεκα I Παξάξηεκα II Βηβιηνγξαθία ει. 3 απφ 3

5 Πεξηερφκελα Πίλαθαο Πηλάθσλ Πίλαθαο 2.1 χγθξηζε δνκεκέλσλ - αδφκεησλ κεζφδσλ (Jenkins, 1999: 6).. 23 Πίλαθαο 2.2 Πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηιεπηήο εηθφλαο (Beerli and Martin, 2004: 659) Πίλαθαο 5.1 Ζιηθηαθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο Πίλαθαο Γξαθεκάησλ Γξάθεκα Φχιν ηνπ δείγκαηνο Γξάθεκα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο Γξάθεκα Πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο πνπ έρνπλ παηδί/ά Γξάθεκα Μνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δείγκαηνο Γξάθεκα Αθαζάξηζην κεληαίν εηζφδεκα ηνπ δείγκαηνο Γξάθεκα Σξφπνο επίζθεςεο ζην πξννξηζκφ Γξάθεκα Λφγνο επίζθεςεο ζην πξννξηζκφ Γξάθεκα Πεγέο ελεκέξσζήο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ην πξννξηζκφ Γξάθεκα Πξνεγνχκελε επίζθεςε ζηνλ ίδην πξννξηζκφ Γξάθεκα Κφζηνο ηαμηδηνχ Γξάθεκα Υαξαθηεξηζκφο Πξννξηζκνχ Γξάθεκα Κιίκα/Καηξφο Γξάθεκα Παξαιίεο Γξάθεκα Ξελνδνρεία/Καηαιχκαηα Γξάθεκα Τπνδνκέο Μέζσλ Μεηαθνξάο Γξάθεκα Νπρηεξηλή Γηαζθέδαζε Γξάθεκα Μνπζεία/Ηζηνξηθνί-Αξραηνινγηθνί ρψξνη Γξάθεκα Πεξηβάιινλ θαη Καζαξηφηεηα πφιεο Γξάθεκα Φηιηθνί Άλζξσπνη Γξάθεκα Σνπία/Φπζηθή νκνξθηά Γξάθεκα Αζθάιεηα ει. 4 απφ 4

6 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Γξάθεκα Δζηηαηφξηα/Σαβέξλεο Γξάθεκα Καηαζηήκαηα/Αγνξά Γξάθεκα Υακειέο Σηκέο Γξάθεκα Ζρνξχπαλζε Γξάθεκα Πνηφηεηα ππεξεζηψλ Γξάθεκα Δμππεξέηεζε ηνπξηζηψλ Γξάθεκα Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ Γξάθεκα Οξγαλσκέλεο παξαιίεο Γξάθεκα Δπθνιία κεηαθίλεζεο εληφο πφιεο Γξάθεκα πλνιηθή εηθφλα ηεο Καβάιαο Γξάθεκα Πηζαλή κειινληηθή επίζθεςε ζηνλ ίδην πξννξηζκφ Γξάθεκα Πξφηαζε ζε άιινπο λα επηζθεθηνχλ ηε Καβάια ει. 5 απφ 5

7 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ο ηνπξηζκφο, παξά ηηο δηάθνξεο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα έλα πξννξηζκφ, φπσο ε παξάλνκε αλνηθνδφκεζε θαη αιινίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο κίαο πεξηνρήο, απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο παξαγσγήο εζληθνχ πξντφληνο, απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο. Ζ εηθφλα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο ηνπξηζηηθήο έξεπλαο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ αληαγσληζκνχ, επηζπκία γηα αλάπηπμε θ.α. Παξά ην γεγνλφο φηη έρεη θαηαγξαθεί έλαο απμεκέλνο φγθνο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ην ζέκα, πνιινί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη κηα γεληθά απνδεθηή θαη ζαθήο ζεσξεηηθή βάζε. Τπάξρνπλ πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο, πνιινί νξηζκνί θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο εηθφλαο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία ηελ εμέηαδε ν θάζε κειεηεηήο. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο εηθφλαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ επεξεάδεηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. ΜΜΔ, internet, θιπ.) θαη νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο (π.ρ. δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξίζηα). Ζ κειέηεο ηεο εηθφλαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Gartner (1993) ζεσξείηαη φηη είλαη ν παξάγνληαο θιεηδί γηα ηελ επηινγή ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη επεξεάδεη ηφζν ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ, φζν θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα επαλαιάβνπλ ην ηαμίδη ζην κέιινλ. Ο λνκφο Καβάιαο είλαη έλαο λνκφο φπνπ ε νηθνλνκία ηνπ βαζίδεηαη ζεκαληηθά θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Γηαζέηεη έλα πινχζην θπζηθφ πινχην, αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία θαζψο επίζεο θαη κηα πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε. ει. 6 απφ 6

8 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Με αθνξκή ινηπφλ απηάε παξνχζα εξγαζία κειεηά ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην λνκφ Καβάιαο, σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, νη ηνπξίζηεο πνπ ηνλ επηζθέπηνληαη. Πνηα είλαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηε πφιε ηεο Καβάιαο. Αλ ζα ηελ επηζθέπηνληαλ ζην κέιινλ, πνηνο ήηαλ ν θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο επίζθεςήο ηνπο θαη εάλ έρνπλ πξφζεζε λα πξνηείλνπλ ζε άιινπο λα ηελ επηζθεθηνχλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ λνκνχ Καβάιαο γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 2. Η εηθόλα ελόο πξννξηζκνύ 2.1 Δηζαγσγή ην θεθάιαην απηφ, αλαπηχζζνληαη έλλνηεο κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ ηεο εηθφλαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ξεθηλψληαο κε κηα απφδνζε ηνπ νξηζκνχ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο, ζπλερίδεη κε ηελ ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ φζνλ αθνξά ηνπο ηαμηδηψηεο, ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο ελψ επηζεκαίλεηαη θαη ε ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ ιεπηνκεξήο έξεπλα ηεο. εκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο απνηεινχλ νη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο, αιιά θαη νη κέζνδνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, βάζε πξνεγνχκελσλ κειεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 2.2 Οξηζκόο, Πξνζεγγίζεηο Οξηζκόο ει. 7 απφ 7

9 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ Απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηηο κειέηεο γηα ηελ εηθφλα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ππήξμε ν Hunt (1971), ν νπνίνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ επηρείξεζε λα απνδψζεη κηα εξκελεία γηα ηνλ φξν απηφ, κέζσ ηεο δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ πνπ ππνζηήξηδε φηη ε εηθφλα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη «ε εληχπσζε πνπ έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα γηα έλαλ πξννξηζκφ ζηνλ νπνίν δελ θαηνηθνχλ». Ο νξηζκφο γηα ηελ εηθφλα ελφο ηνπξηζηηθνχ νξίδεηαη απφ ηνλ Crompton (1976, p. 18) σο «ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, ηδεψλ θαη εληππψζεσλ πνπ έρεη έλα άηνκν γηα έλα πξννξηζκφ». Απηφο ν νξηζκφο αθνξά κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο απφςεσλ, ελψ ππάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ άπνςε ελφο αλζξψπηλνπ ζπλφινπ. Απφ ηε κεξηά ηνπ κάξθεηηλγθ, ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε θαηαλφεζε δηάθνξσλ πηπρψλ φπσο ησλ αγνξψλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη Lawson and Baud Bovy (1977), έδσζαλ έλα λεφηεξν νξηζκφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ελφο αηφκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άπνςε ελφο ζπλφινπ αηφκσλ θαη νξίδεηαη σο «ε έθθξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηθεηκεληθψλ γλψζεσλ, εληππψζεσλ, πξνθαηαιήςεσλ, θαληαζηψζεσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζθέςεσλ ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο, πνπ θέξνπλ κηα ηδηαίηεξε άπνςε γηα έλα ηφπν». (Jenkins, 1999) Πξνζεγγίζεηο Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο ησλ ζπγγξαθέσλ (Baloglu and Brinberg 1997, Baloglu and McCleary 1999, Gartner 1993, Walmsley and Young 1998) ηείλνπλ λα ζεσξνχλ φηη ε εηθφλα ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εξκελείεο ησλ αηφκσλ, πξψηνλ απφ ηηο γλσζηηθέο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο γλψζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη δεχηεξνλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθηηκήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηα αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζην πξννξηζκφ (Beerli & Martin, 2004). Απφ ζεσξεηηθήο απφςεσο, ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία φηη ε γλσζηηθή ει. 8 απφ 8

10 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε ζπληζηψζα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπληζηψζαο θαη φηη νη αμηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ ηνπξηζηψλ πξνθχπηνπλ απφ ηε γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ (Anand, Holbrook θαη Stephens 1988, Holbrook Russel θαη Pratt Stern θαη Krakover 1993). ηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζκνχ νη Baloglu θαη McCleary (1999), Stern θαη Krakover (1993), δείρλνπλ εκπεηξηθά φηη νη αληηιεπηέο/γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αμηνινγήζεηο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή εηθφλα. 2.3 Η ζεκαζία ηεο εηθόλαο H εηθφλαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη ζεκαληηθή αθνχ επεξεάδεη ηελ απφθαζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δπλεηηθψλ ηνπξηζηψλ, αιιά θαη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Όπσο αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ν Mayo (1975, ζ. 15), είλαη ζεκαληηθή ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο κηαο εηθφλαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ ζην κπαιφ ελφο αηφκνπ, αζρέησο απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εηθφλα απηή αληηπξνζσπεχεη ή αληαλαθιά πξαγκαηηθά απηφ ην νπνίν πξνζθέξεη ν πξννξηζκφο. Χζηφζν, κηα εηθφλα απνηειεί κηα πξαγκαηηθή εθπξνζψπεζε κηαο πεξηνρήο θαη θαζνξίδεηαη σο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηνλ ηνπξίζηα, ζε αληίζεζε κε ηελ απιή χπαξμε ηεο ζην κπαιφ ηνπ θάζε αηφκνπ. (Jenkins, 1999). Έξεπλα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο πάλσ ζην ηνπξηζκφ, έδεημε φηη ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ απνηειεί κηα πνιχηηκε έλλνηα γηα ηελ δηαδηθαζία επηινγήο πξννξηζκνχ, ελψ παξάιιεια ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ εηθφλα σο έλλνηα, έρεη κεγάιε ζεκαζία φρη κφλν γηα ηνπο εξεπλεηέο, αιιά θαη γηα αθαδεκατθνχο, επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ θαη έκπνξνπο ηνπ πξννξηζκνχ. Απηφ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεηαη, κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ζπλερή αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην έληνλν αληαγσληζηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. (Pike, 2002). ει. 9 απφ 9

11 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξφινπο ηεο εηθφλαο είλαη ε επηξξνή ηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ζπκθσλήζεη ζηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ γηα έλαλ πξννξηζκφ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ αγνξψλ, ππνδεηθλχνληαο ηελ θξηζεκφηεηα ηεο εηθφλαο σο παξάγνληα επηινγήο (Kim and Richardson, 2003). Καηά ηνλ Καξακαλίδε (2008), ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή, δειαδή ε πξνβνιή ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απνηειεί ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ ζηελ αγνξά. Απηφ κπνξεί λα γίλεη άκεζα αληηιεπηφ αλ ζθεθηνχκε φηη γηα ηελ πεξίπησζε ελφο πξννξηζκνχ κία επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή πξνβνιήο κπνξεί λα: 1) Να πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο ζηε πεξηνρή 2) Να πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο εθηφο ηεο πεξηφδνπ αηρκήο 3) Να θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ θαη λα βειηηψζεη ην πξνθίι ηεο πεξηνρήο 4) Να αλαδσνγνλήζεη ηα ππάξρνληα ζέιγεηξα 5) Να εληζρχζεη ηηο επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο 6) Να δηαηεξήζεη ηελ πθηζηάκελε πειαηεία. χκθσλα κε ηνπο Goodall (1990) and Gartner (1993), ε αλάπηπμε κηαο αληαγσληζηηθήο ζέζεο κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε κεηάδνζε κηαο επλντθήο εηθφλαο πξνο ηνπο πηζαλνχο ηνπξίζηεο θαη ηηο αγνξέο. ε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζπρλά αληαγσλίδνληαη γηα ηίπνηα πεξηζζφηεξν, πέξα απφ ηηο εηθφλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην κπαιφ ησλ δπλεηηθψλ ηαμηδησηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη έκπνξνη θάζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ μνδεχνπλ έλα κεγάιν πνζφ ρξεκάησλ, ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο επλντθήο εηθφλαο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πνπ ελδερνκέλνπο ηνπο επηζθεθζνχλ. Γηα ην ιφγν φηη παξνπζηάδεηαη έλα έλνην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, νη έκπνξνη ελφο ει. 10 απφ 10

12 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα πιήξε εηθφλα γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, θαζψο θαη ηεο εηθφλαο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ (Calatone et al. 1989, Javalgi, Thomas and Rao 1992, Ahmed 1991). Γηα λα επηηεπρζεί κηα ζηξαηεγηθή ζέζε νη ηνπηθέο αξρέο ζα πξέπεη γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ δηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ θαη ησλ αληαγσληζηψλ. Πηζαλέο εηθφλεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο ζέζεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο επηηξέπνπλ επίζεο ηνλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ δήηεζεο, ησλ πφξσλ ηνπ πξννξηζκνχ θαη ησλ πξνζθνξψλ ηεο αγνξάο. Δάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αλαθξίβεηα, έκπνξνη θαη ζρεδηαζηέο ηνπ πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα κεηαβάιινπλ ηελ αληηιεπηή εηθφλα θαη ηελ ζηξαηεγηθή ή λα βειηηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηνπο ή θαη ηα δπν (Calantone at al. 1989, Ahmed 1991). 2.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθσζε ηεο εηθόλαο Μία αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Stern and Krakover (1993), πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο θαζψο επίζεο θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ. Με βάζε απηφ ην κνληέιν παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο Beerli and Martin (2004), νη δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη άιινη πξνζσπηθνί παξάγνληεο, φπσο ηα θίλεηξα, ε εκπεηξία θαη ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εηθφλεο, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ηειηθά δηακνξθψλνπλ κηα ηειηθή αληηιεπηή εηθφλα. (Beerly and Martin, 2004) Πεγέο πιεξνθόξεζεο ει. 11 απφ 11

13 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ Οη πεγέο πιεξνθφξεζεο γλσζηέο θαη σο παξάγνληεο ηφλσζεο, είλαη νη δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ σο πξνο ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ. Αλαθέξνληαη ζηε πνζφηεηα θαη ηε πνηθηινκνξθία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη ηα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί, σο απνηέιεζκα ηεο επίζθεςεο ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Γηα ηελ επηινγή ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, πνιινί ζπγγξαθείο (Fakeye and Crompton 1991, Gartner 1993, Mansfeld 1992, Um and Crompton 1990, Woodside and Lysonsky 1989) έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξα κνληέια πξνζπαζψληαο λα απνδψζνπλ κία εμήγεζε γηα απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ζηηο νπνίεο ηα άηνκα εθηίζεληαη καδί κε κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ, παξέρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη επεξεάδνπλ ηα άηνκα σο πξνο ηελ άπνςε ηνπο γηα έλα πξννξηζκφ. Ο Gartner (1993) πηζηεχεη φηη ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηεο εηθφλαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν πεγψλ πιεξνθφξεζεο ή άιισλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δξνπλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ. Καηαηάζζεη ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο σο: α) Δκθαλήο πξφθιεζεο, πνπ πξνβάιινληαη απφ δηαθεκίζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κέζσ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ πξννξηζκνχ ή απφ ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη ρνλδξέκπνξνπο. β) πγθαιπκκέλεο πξφθιεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαζεκφηεηεο ζηηο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο αλάδεημεο ελφο πξννξηζκνχ, ζε εθζέζεηο, αθφκα θαη ζε άξζξα. γ) Απηφλνκνη, κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ κεηαδίδνπλ εηδήζεηο, ληνθηκαληέξ, ηαηλίεο, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, θ.α. ζρεηηθά κε ην πξννξηζκφ. ει. 12 απφ 12

14 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε δ) Οξγαληθή (organic), κε ηε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ, φπσο θίισλ θαη ζπγγελψλ νη νπνίνη παξέρνπλ ζηνηρεία γηα έλα πξννξηζκφ, βαζηδφκελνη ζηε γλψζε θαη ηε πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη εζεινληηθά ή αθνχ ηνπο δεηεζνχλ. ε) Σέινο, κέζσ κηαο επίζθεςεο ζην πξννξηζκφ, πνπ απνηειεί θαη ην ηειηθφ ζηάδην γηα ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο εηθφλαο. Ζ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη κέζσ νξγαληθψλ, πξνθιήζεσλ θαη απηφλνκσλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη νπζηαζηηθά κία πξψηε εληχπσζε ηνπ αηφκνπ πξηλ βηψζεη έλαλ πξννξηζκφ απφ θνληά, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Phelps (1986), ν νπνίνο ηελ απνθαιεί σο δεπηεξεχνπζα εηθφλα. Όια απηά, ζε αληίζεζε κε ηελ πξσηαξρηθή εηθφλα ε νπνία ζρεκαηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή επίζθεςε ζε έλα ζέξεηξν. Δθφζνλ ε επηινγή ελφο πξννξηζκνχ ζπλεπάγεηαη κε άγλνηα θαη πηζαλνχο θηλδχλνπο, νη δεπηεξεχνπζεο πεγέο πιεξνθνξηψλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε εηθφλσλ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ θαη λα βνεζήζνπλ γηα ηε ιήςε κηαο νξηζηηθήο απφθαζεο. Ο Mansfeld (1992) απνδεηθλχεη φηη νη δεπηεξνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο αλ θαη δελ βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθά εκπεηξηθά ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ, πιεξνχλ ηξείο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ελφο πξννξηζκνχ: Διαρηζηνπνηνχλ ην θίλδπλν κε φηη επηθέξεη ε ηειηθή απφθαζε, δεκηνπξγνχλ κία εηθφλα γηα θάζε πξννξηζκφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κειινληηθά γηα ηελ κεηέπεηηα αμηνιφγεζε ηεο επηινγήο. (Beerly and Martin, 2004) Πξνζσπηθνί παξάγνληεο Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο ελφο αηφκνπ είλαη απηνί πνπ επίζεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο κηαο εηθφλαο, φπνπ φπσο αλαθέξνπλ νη Um and Crompton (1990), νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξννξηζκνχ ζρεκαηίδνληαη απφ άηνκα πνπ εθηίζεληαη ει. 13 απφ 13

15 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, αιιά ε θχζε απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε αληηιακβαλφκελε εηθφλα ζα δηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ πξνβιεπφκελε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, ηα θίλεηξα, ηε πξνεγνχκελε γλψζε, ηηο πξνηηκήζεηο θαη άιια πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα άηνκα δεκηνπξγνχλ ηελ δηθή ηνπο λνεηή εηθφλα γηα έλαλ πξννξηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψλνπλ κηα δηθηά ηνπο πξνζσπηθή αληίιεςε (Ashworth and Voogd 1990, Bramwell and Rawding 1996, Gartner 1993). Απφ ηε πιεπξά ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο παξαπέκπνπλ ζε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο, κε άιια ιφγηα ζε θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ φπσο: α) Φχιν β) Ζιηθία γ) Μνξθσηηθφ επίπεδν δ) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ε) Κνηλσληθφ επίπεδν ζη) Σφπνο θαηνηθίαο θ.α. Καζψο επίζεο θαη παξάγνληεο ςπρνινγηθήο θχζεσο φπσο: α) Κίλεηξα β) Αμίεο γ) Πξνζσπηθφηεηα δ) Σξφπνο δσήο θ.α. Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ελφο αηφκνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηεο πξνθχπηνπζαο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ. Γηάθνξνη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ πσο ηα θίλεηξα επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο κηαο εηθφλαο, αιιά θαη ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ (Baloglu and McCleary (1999), Stabler (1995), ει. 14 απφ 14

16 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Um and Crompton (1990), Baloglu (1997), Dann (1996) and Gartner (1993). Δπηπιένλ, ηνλίδνπλ φηη ηα θίλεηξα αζθνχλ άκεζε επηξξνή ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη. Δθφζνλ αξθεηέο εηθφλεο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθά θίλεηξα κπνξεί λα αμηνινγήζνπλ έλα πξννξηζκφ κε ηνλ ίδην ηξφπν, αλ ε αληίιεςε γη απηφλ, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο. ην ηέινο, φπσο επηζεκαίλεη ν Gartner, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα είλαη κηα αμία πνπ απνδίδνπλ ηα άηνκα, ζε πξννξηζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζηα θίλεηξα. Ζ εκπεηξία ελφο αηφκνπ, επίζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε κηαο εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο νη Schreyer, Lime and Wiliams (1984) αλαθέξνπλ, νη παξφληεο θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο. ηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζκνχ, ε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο (Mazursky 1989), δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζε απηήλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, φηαλ ππάξρεη ε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο, ηα θξηηήξηα γηα ηελ ιήςε κηαο απφθαζεο είλαη ηζρπξφηεξα, ελψ ε αλάγθε γηα ιήςε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ειαρηζηνπνηείηαη. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ βξεζεί ζηνηρεία κέζσ ηεο εκπεηξίαο πνπ λα δείρλνπλ άκεζα πσο ηα επίπεδα εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηψλ ηνπ παξειζφληνο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηεο εηθφλαο, απηή ε κεηαβιεηή πξνζέιθπζε κεγάιν ελδηαθέξνλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, αθνχ είλαη έλαο θαιφο δείθηεο πξνβνιήο ησλ αλαγθψλ, θηλήηξσλ θαη ηθαλνπνηήζεσλ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κνληέια ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή ελφο πξννξηζκνχ (Stabler 1995, Um and Crompton 1990, Woodside and Lysonsky 1989) δείρλνπλ φηη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ην επάγγεικα, ε εθπαίδεπζε θαη ε θνηλσληθή ηάμε, απνηεινχλ εζσηεξηθέο εηζξνέο πνπ επεξεάδνπλ ην ηξφπν αληίιεςεο γηα θάζε πξννξηζκφ. Οη εξεπλεηέο, κε κηα ζεηξά εξεπλψλ είραλ πξνζπαζήζεη λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο ζην ηξφπν αληίιεςεο κηαο εηθφλαο, φκσο ζην ηέινο νη κειέηεο ηνπο παξνπζίαζαλ αξθεηέο αληηζέζεηο ζηα απνηειέζκαηα. Πνιινί απφ απηνχο (Baloglu 1997, Baloglu and ει. 15 απφ 15

17 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ McCleary 1999, Calantone, Di Benetton, Hakam and Bojanic 1989, Chen and Kerstetter 1999, Stern and Krakover 1993, Walmsley and Jenkins 1993) εληφπηζαλ θάπνηεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο εηθφλαο, αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην επάγγεικα, ην εηζφδεκα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ελψ ν Baloglu (1997) δηαπίζησζε φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δπν θχισλ, ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. (Beerly and Martin, 2004). Οη Beerly and Martin (2004), πάλσ ζε θάπνηεο κειέηεο, έθαλαλ ππνζέζεηο γηα ηελ επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ πάλσ ζηελ αληηιακβαλφκελε εηθφλα θαη έρνπλ σο εμήο: Τπφζεζε 7: Σν θχιν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηιακβαλφκελεο εηθφλαο. Τπφζεζε 8: Ζ ειηθία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο ηεο αληηιεπηηθήο εηθφλαο. Τπφζεζε 9: Σν κνξθσηηθφ επίπεδν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο ηεο αληηιεπηηθήο εηθφλαο. Τπφζεζε 10: Ζ θνηλσληθή ηάμε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηιεπηηθήο εηθφλαο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηξξνήο ησλ πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ θαη επηβεβαηψλνληαη ή απνξξίπηνληαη νη παξαπάλσ ππνζέζεηο, βάζε ησλ εξεπλψλ: ει. 16 απφ 16

18 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Φύιν Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ηεο αληηιεπηήο εηθφλαο, γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη γηα πξψηε θνξά ην πξννξηζκφ, ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν θχισλ θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο γλσζηηθήο εηθφλαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο γεληθέο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, παξφηη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε δεχηεξε δηάζηαζε ήηαλ 6%. Παξάιιεια ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, ζην κέηξν πνπ νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ ηνλ πξννξηζκφ πην επλντθά απφ φηη νη άλδξεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ μαλά επηζθέπηνληαη ην ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, ππάξρεη κία ζεκαληηθή ζρέζε κφλν κεηαμχ ηνπ παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ήιην θαη ζηελ ακκνπδηά, κε ηηο γπλαίθεο θαη πάιη λα εθηηκνχλ ηελ δηάζηαζε απηήο ηεο εηθφλαο πην ζεηηθά. Χο απνηέιεζκα απηψλ, ε ππφζεζε 7 ε νπνία αλαθέξεη φηη ην θχιν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αληίιεςε ηεο εηθφλαο, έζησ θαη κεξηθψο λα επηβεβαηψλεηαη. (Beerly and Martin, 2004). ηα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ νη Chen and Kertette, νη νπνίνη ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Πελζπιβάληα, δηαπίζησζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θίισλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξννξηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο ήηαλ πην επηξξεπείο ζην λα αμηνινγήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ ζεηηθφηεξα, απφ φηη νη άληξεο πνπ βαζκνιφγεζαλ ρακειφηεξα απφ απηέο. (Chen and Kertette, 1999). ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηνπ Pan Su (1997), φπνπ νη γπλαίθεο αμηνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ φηη νη άληξεο Ηιηθία Μφλν ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο είρε κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ηφζν γηα ει. 17 απφ 17

19 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ην ηφπν γηα πξψηε θνξά, φζν θαη γηα απηνχο πνπ ηνλ μαλά επηζθέθηεθαλ, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά λα θάλνπλ κηα πην ζεηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ δηάζηαζε ηεο εηθφλαο. Οη άιιεο δηαζηάζεηο, γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο, δελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηελ κηα ειηθηαθή νκάδα ζηελ άιιε θαη σο εθ ηνχηνπ ε ππφζεζε 8 κπνξεί κεξηθψο λα επηβεβαησζεί. (Beerly and Martin, 2004). O Pan Su (1997), ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ Κίλα, δηαπίζησζε φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο ρψξαο. (Pan Su, 1997) Μνξθσηηθό επίπεδν Ζ αληηιεπηή εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, κπνξεί ελ κέξεη λα επεξεαζηεί απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη κφλν απηή ε κεηαβιεηή έρεη κηα κφλν ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε γηα ηα πςειφηεξα επίπεδα κφξθσζεο, πνπ αληαλαθιάηαη απφ ηηο ρακειφηεξεο αμηνινγήζεηο απφ ηε δηάζηαζε απηήο ηεο εηθφλαο. Χζηφζν, ζηε πεξίπησζε ησλ αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαη γηα πξψηε θνξά έλαλ πξννξηζκφ, ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηθφλαο είλαη 9,4%. Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα, ε ππφζεζε 9 κπνξεί ελ κέξεη λα επηβεβαησζεί. (Beerly and Martin, 2004). Σελ επηβεβαίσζε δίλεη θαη νη έξεπλα ησλ Chen and Kertette, πνπ αθνξνχζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο πνπ επηζθέθηεθαλ έλα πξννξηζκφ. Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ δηαπίζησζαλ πσο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αμηνινγνχζαλ θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ απ φηη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο. (Chen and Kertette, 1999). ει. 18 απφ 18

20 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Κνηλσληθό επίπεδν Ζ θνηλσληθή ηάμε γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη γηα πξψηε θνξά έλαλ πξννξηζκφ, εκθαλίδεη λα έρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο λνεηήο εηθφλαο σο πξνο ηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο πνπ έρεη ν πξννξηζκφο. Όζν πςειφηεξε είλαη ε θνηλσληθή ηάμε, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία πνπ δφζεθε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο. Χζηφζν, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, δείρλεη έλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 7,6%. Ζ θνηλσληθή ηάμε απηήο ηεο νκάδαο δελ επεξεάδεη ηα άιια κεγέζε ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθφλσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη μαλά ηνλ ίδην πξννξηζκφ, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο ζε θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο. Οπφηε ε ππφζεζε 10 κπνξεί ελ κέξεη λα επηβεβαησζεί. (Beerly and Martin, 2004). Ο Pan Su (1997), κέζσ ηεο έξεπλαο ηνπ γηα ηε Κίλα, απνθαιχπηεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ, κεηαμχ απηψλ κε πςειφηεξν εηζφδεκα θαη απηψλ κε ρακειφηεξν εηζφδεκα Τόπνο θαηνηθίαο Ζ ρψξα πξνέιεπζεο κπνξεί λα νξίζεη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζε γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη απφ ζηαηηζηηθήο απφςεσο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο εηθφλαο θαη ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Καη νη δχν θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ, απηψλ πνπ μαλά επηζθέπηνληαη έλαλ πξννξηζκφ θαη απηψλ πνπ ηνλ επηζθέπηνληαη γηα πξψηε θνξά, έθαλαλ δηαθνξεηηθέο αμηνινγήζεηο γηα φινπο ηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο ηεο εηθφλαο, εθηφο ηνπ παξάγνληα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θη φια απηά αλάινγα κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Οκνίσο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα επεξεάδεηαη απφ απηή ηελ κεηαβιεηή. Απηφ νδεγεί ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζεο 10, ε νπνία ει. 19 απφ 19

21 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ αλαθέξεη φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο ηεο αληίιεςεο ηεο εηθφλαο. (Beerly and Martin, 2004). Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη απφ ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πελζπιβάληα, απφ πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο δηάθνξσλ ρσξψλ πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο βαζκνινγήζεθαλ ζεηηθφηεξα απφ θνηηεηέο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία (Ηλδνλεζία, Μαιαηζία, Σατιάλδε) θαη ηελ Νφηην-Κεληξηθή Αζία (Ηλδία, Παθηζηάλ), ελψ αξλεηηθφηεξα βαζκνιφγεζαλ θπξίσο νη θνηηεηέο πνπ πξνήιζαλ απφ ην Καλαδά, ηελ Αλαηνιηθή Αζία (Ηαπσλία, Κνξέα) θαη ηελ Δπξψπε. (Chen and Kertette, 1999). Αληηζέησο, ζηελ έξεπλα γηα ηε Κίλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξμε δηαθνξά θαηά ηε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθή εηθφλαο ηεο ρψξαο, απφ άηνκα πνπ πξνήιζαλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. (Pan Su, 1997) Πξνεγνύκελε εκπεηξία Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, φζνλ αθνξά ηελ εηθφλα θαη ηελ ηνπνζεζία ελφο πξννξηζκνχ, δηαπηζηψζεθε φηη θαηέζηεη αλέθηθηνο ν έιεγρνο ηεο εμνηθείσζεο ησλ ηαμηδησηψλ κε ηνπ πξννξηζκνχο πνπ επέιεμαλ. Μηα πξνεγνχκελε επίζθεςε ή άκεζε εκπεηξία κε ηνλ πξννξηζκφ, απνδεηθλχεη φηη πθίζηαηαη ε πηζαλφηεηα λα κεηαβάιινπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ. Πνιπάξηζκεο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ εξεπλήζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εηθφλαο πνπ νθείινληαη ζηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία (εκθαλήο ζπκπεξηθνξά). Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο, ρξεζηκνπνίεζαλ κηα δηαρξνληθή πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία ζπγθξίζεθαλ νη εηθφλεο ηνπ πξννξηζκνχ ησλ ηαμηδησηψλ, πξηλ απφ ην ηαμίδη θαη κεηά απφ ην ηαμίδη (Pearce 1982, Phelps 1986 and Dann 1994). Άιιεο κειέηεο εμέηαζαλ ηηο δηαθνξέο ηεο εηθφλαο κεηαμχ ησλ ηαμηδησηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηνλ πξννξηζκφ θαη απηψλ πνπ δελ ηνλ επηζθέθηεθαλ (Fridgen 1987, Chon ει. 20 απφ 20

22 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε 1990, Ahmed 1991, Fakeye and Crompton 1991, Hu and Ritchie 1993, Milman and Pizam 1995). Οη κειέηεο απηέο δείρλνπλ φηη γεληθά νη εηθφλεο ησλ ηαμηδησηψλ ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά ηελ επίζθεςε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ θαη νπζηαζηηθά εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ θαη κε επηζθεπηψλ ζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Οη έκπνξνη ηνπ πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα θάλνπλ κηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ ηνπξηζηψλ, θαηά ηελ εθθίλεζε αλάπηπμεο ηεο εηθφλαο ή ζηξαηεγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δηφηη νη δχν νκάδεο ελδέρεηαη λα απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπνζέηεζεο θαη ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Ahmed (1991), ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κηα εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο θαη δπλεηηθνχο επηζθέπηεο, δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζην θαζνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, σο έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (Baloglu and McCleary, 1999). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο εηθφλαο ηεο Κίλαο, δηαπηζηψζεθε φηη ηνπξίζηεο πνπ ηελ είραλ επηζθεθηεί ζην παξειζφλ θαη είραλ ήδε κηα εκπεηξία, ηελ αμηνιφγεζαλ ζεηηθφηεξα απφ απηνχο πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ γηα πξψηε θνξά. (Pan Su, 1997). 2.5 Μέζνδνη κέηξεζεο, ραξαθηεξηζηηθά Ζ απνηπρία ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ γηα ηελ αληηζηνίρηζε (address) ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ, έρεη λα θάλεη κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο (Echtner and Ritchie, 1991). Τπήξμε κία πξνηίκεζε πξνο ηηο δνκεκέλεο κεζφδνπο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηηο ηδηφηεηεο ελφο ζηνηρείνπ ηεο εηθφλαο πξννξηζκνχ. Ζ ρξήζε δνκεκέλσλ κεζφδσλ, φπσο ηεο Likert θαη άιισλ θιηκάθσλ ζεκαζηνινγηθήο δηαθνξάο, απαηηνχλ απφ ην άηνκν λα αμηνινγήζεη κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ, ππνθεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή λα απνδψζεη θάπνηα εξεζίζκαηα κε ηε ρξήζε κηαο ηππνπνηεκέλεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο. Δθηηκήζεηο ελφο κέζνπ φξνπ, πνιπδηάζηαηεο ει. 21 απφ 21

23 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ θιηκάθσζεο ή αλάιπζεο ησλ παξαγφλησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηψζνπλ ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ζε έλα κηθξφηεξν αλεμάξηεην αξηζκφ, αληηιεπηψλ δηαζηάζεσλ. Δπεηδή απηφο ν ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπεξηιακβάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ κηα ιίζηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα νπνία έλα άηνκν ππνηίζεηαη πσο αληαπνθξίλεηαη, ελδέρεηαη λα είλαη ζρεηηθά αλαμηφπηζηνο (Timmermans et al. 1982, p. 191). Δθηφο θη αλ θξνληίδνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ κηα ιίζηα ραξαθηεξηζηηθψλ, κε κεξηθά απφ απηά ή θαη φια λα είλαη εληειψο αζήκαληα γηα ην άηνκν, ή ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε έιιεηςεο ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δνκεκέλσλ θαη αδφκεησλ κεζφδσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. πίλαθα 2.1): Πεξηγξαθή Τερληθέο Γνκεκέλεο Γηάθνξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθφλαο θαζνξίδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζε έλα ηππνπνηεκέλν έγγξαθν, φπνπ ν εξσηψκελνο βαζκνινγεί θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξννξηζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι κηαο εηθφλαο. πλήζσο έλα ζχλνιν ζεκαζηνινγηθήο δηαθνξάο θαη θιίκαθεο ηχπνπ Likert. ηνλ Αδόκεηεο εξσηψκελν, επηηξέπεηαη ειεχζεξα λα πεξηγξάςεη ηηο εληππψζεηο ηνπ γηα ηνλ πξννξηζκφ. Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη έλαλ εξσηεζέλησλ. απφ αξηζκφ ηε ζπλέρεηα, ε δηαινγή θαη νη ηερληθέο θαηεγνξηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξηζηνχλ νη δηαζηάζεηο κηαο εηθφλαο. Δπηθέληξσζε ζε νκάδεο, αλνηρηέο έξεπλεο κε εξσηήζεηο, αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη ει. 22 απφ 22

24 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα επξεηεξίσλ (repertory grid). Δχθνιν ζηε ρξήζε Δπλντθφ γηα ηε κέηξεζε Απιφ ζην θψδηθα ησλ ζηνηρείσλ κηαο Απνηειέζκαηα εχθνια γηα αλάιπζε, κε ηε νιηζηηθήο πξννξηζκνχ εηθφλαο ρξήζε εμειηγκέλσλ Μεηψλεη ηηο ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ Γηεπθφιπλζε ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ πξννξηζκψλ πξνθαηαιήςεηο γηα ηηο ζπλεληεχμεηο Μεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ιείπνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο Γελ ελζσκαηψλνπλ ηηο Σν επίπεδν ησλ πηπρέο ηεο νιηζηηθήο ιεπηνκεξεηψλ πνπ εηθφλαο παξέρνληαη απφ ηνπο Δπηθέληξσζε εξσηεζέληεο, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθψλ, κηα εμαηξεηηθή κεηαβιεηή δειαδή ν εξσηψκελνο Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλαγθάδεηαη λα ζθεθηεί ησλ απνηειεζκάησλ κηα εηθφλα κε βάζε ηα είλαη πεξηνξηζκέλε ραξαθηεξηζηηθά πνπ Γελ πθίζηαηαη ηνπ θαζνξίδνληαη δηεπθφιπλζε ζηηο Ζ πιεξφηεηα ησλ ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο δνκεκέλσλ κεζφδσλ κπνξεί λα απνηειέζεη κία κεηαβιεηή. Τπάξρεη πεξίπησζε λα ραζνχλ δηαζηάζεηο Πίλαθαο 2.1 Σύγθξηζε δνκεκέλσλ-αδόκεησλ κεζόδσλ. Πεγή: Jenkins (1999). ει. 23 απφ 23

25 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ Ζ θπξηαξρία ησλ δνκεκέλσλ ηερληθψλ ζηελ έξεπλα ηεο εηθφλαο θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ εμαξηψληαη κε βάζε ηηο θιίκαθεο, έρεη επίζεο νδεγήζεη ζε κηα ζπγθέληξσζε πξνθνξηθψλ ή νπηηθψλ ηερληθψλ έξεπλαο. Οη Pearce and Black (1996, p. 419) ζεκεηψλνπλ φηη νη εξεπλεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη αθφκε λα ελζσκαηψζνπλ ην νπηηθφ πεδίν ζην κεζνδνινγηθφ κέξνο ησλ δηθψλ ηνπο εξεπλεηηθψλ πξαθηηθψλ. Μηα πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα είλαη έμσ απφ ηηο εκπεηξίεο ελφο απμεκέλνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ, ησλ νπνίσλ ν θφζκνο θπξηαξρείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ νπηηθέο εηθφλεο. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά, φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ραξηψλ θαη θσηνγξαθηψλ, γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ επηζθέπηε λα ζπκεζεί θαη λα παξάγεη πην πινχζηεο πιεξνθνξίεο (Pearce and Black, 1996, p. 420). Ο Pearce επηθαιείηαη ηνλ Craik ν νπνίνο έγξαςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (δειαδή ην πψο έλα πεξηβάιινλ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηνπο εξσηεζέληεο), ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα θξίζηκα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα γηα ηε κειέηε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Πνιιέο κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο αληίιεςεο, είλαη απηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Ο Stamps (1990), αθνινπζψληαο κηα κεηά-αλάιπζε, βξήθε κηα ζπζρέηηζε ηνπ 0,86 κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη επί ηφπνπ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ηείλνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ρξήζε θσηνγξαθηθψλ εξεζηζκάησλ, αιιά πξνο ην παξφλ έρνπλ ππάξμεη πνιχ ιίγεο κειέηεο. Λίγεο επίζεο είλαη νη δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ηνπξίζηεο γηα λα απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ. Ζ κειινληηθέο έξεπλεο ίζσο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ θαη ηηο δχν ηερληθέο (δνκεκέλεο θαη αδφκεηεο) γηα λα επηηχρνπλ πην έγθπξα απνηειέζκαηα. Απηφ ζπλεπάγεηαη κε αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, αμηνπνηψληαο ηηο αδφκεηεο ηερληθέο γηα λα απνζπάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζρεηηθήο εηθφλαο πξννξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ρξήζε απηψλ κε κηα δνκεκέλε ηερληθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο. ει. 24 απφ 24

26 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Αξθεηέο είλαη νη επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο θιίκαθεο γηα λα θαζνξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κέηξεζε κηαο εηθφλαο. Μηα καηηά ζηηο θπξηφηεξεο θιίκαθεο, απνθαιχπηεη ηελ έιιεηςε νκνηνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ελφο αηφκνπ. Οκνίσο, είλαη πξνθαλέο φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ απνηχρεη λα θαζηεξψζνπλ κηα έγθπξε θαη αμηφπηζηε θιίκαθα κέηξεζεο. Απηή ε έιιεηςε δηεζλψλ απνδεθηψλ, έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ θιηκάθσλ, νδήγεζε ζηελ πξφηαζε ελφο πιαηζίνπ ελζσκάησζεο θάζε πηπρήο ελφο πξννξηζκνχ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα φξγαλν κέηξεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, επαλεμεηάδνληαη νη πξννξηζκνί θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ηζρχνπζεο θιίκαθεο θαη φινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε κηαο εηθφλαο, ελζσκαηψλνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζε ελλέα δηαζηάζεηο. Ζ επηινγή ησλ γλσξηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ κηαο θιίκαθαο, ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα αμηνζέαηα ηνπ θάζε πξννξηζκνχ, ζηελ ηνπνζεζία ηνπ, θαη ηνπο ζηφρνπο αμηνιφγεζεο ηεο αληηιεπηήο εηθφλαο (βι. πίλαθα 2.2). Πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηιεπηήο εηθόλαο ελόο πξννξηζκνύ Φπζηθνί Πόξνη Γεληθή Υπνδνκή Τνπξηζηηθή Υπνδνκή 1. Καηξφο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα 1. Ξελνδνρείν θαη Θεξκνθξαζία δξφκσλ, αεξνδξνκίσλ απηνεμππεξεηνχκελα Βξνρφπησζε θαη ιηκαληψλ θαηαιχκαηα Τγξαζία Ηδησηηθά θαη δεκφζηα Αξηζκφο θξεβαηηψλ Ώξεο ιηαθάδαο κέζα κεηαθνξάο Καηεγνξία Αλάπηπμε ησλ Πνηφηεηα 2. Παξαιίεο ππεξεζηψλ πγείαο ει. 25 απφ 25

27 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ Πνηφηεηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ Ακκψδεηο ή βξαρψδεηο παξαιίεο Έθηαζε παξαιίαο πλσζηηζκφο ζηε παξαιία Αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ Αλάπηπμε εκπνξηθψλ ππνδνκψλ Έθηαζε ηεο νηθνδνκηθήο αλάπηπμεο. 2. Δζηηαηφξηα Πιήζνο Καηεγνξία Πνηφηεηα 3. Μπαξ, ληηζθνηέθ θαη θιακπ 3. Πινχηνο ηεο ππαίζξνπ Πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο ιίκλεο, βνπλά, έξεκνη θ.α. Πνηθηιία θαη κνλαδηθφηεηα ρισξίδαο θαη παλίδαο. 4. Δπθνιία πξφζβαζεο ζην πξννξηζκφ 5. Δθδξνκέο ζε ηνπνζεζίεο ηνπ πξννξηζκνχ 6. Σνπξηζηηθά θέληξα 7. Γίθηπν ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ Τνπξηζηηθή ςπραγσγία θαη αλαςπρή Θεκαηηθά Πάξθα Φπραγσγία θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γθνιθ, ςάξεκα, θπλήγη, θαηαδχζεηο θ.α.) Νεξνηζνπιήζξεο Εσνινγηθνί θήπνη Πεδνπνξία Πεξηπεηεηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο Κνπιηνύξα, Ιζηνξία θαη Τέρλεο Μνπζεία, Ηζηνξηθά θηήξηα, Μλεκεία θ.α. Φεζηηβάι, ζπλαπιίεο Υεηξνηερλίεο Γαζηξνλνκία Λανγξαθία Θξεζθεία Οη Κάηνηθνη θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπο Πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα Πνιηηηθέο ηάζεηο Οηθνλνκηθή αλάπηπμε Αζθάιεηα (Δγθιεκαηηθφηεηα, Σξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο) Σηκέο ει. 26 απφ 26

28 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Καδίλν Νπρηεξηλή δσή Φψληα Φπζηθό Πεξηβάιινλ Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ Αηκόζθαηξα πεξηνρήο Οκνξθηά ηνπ ηνπίνπ Φηινμελία θαη θηιηθφηεηα Πνιπηειήο Διθπζηηθφηεηα πφιεσλ ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ Μνληέξλα θαη πεξηνρψλ Πξνλφκηα θαη θηψρεηα Σνπνζεζία κε θαιή Καζαξηφηεηα Πνηφηεηα δσήο θήκε Τπεξπιεζπζκφο Γισζζηθνί θξαγκνί Οηθνγελεηαθφο Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πξννξηζκφο θαη ερνξχπαλζε Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε Δμσηηθή Μπζηεξηψδεο Υαιαξσηηθή Αγρσηηθή Γηαζθεδαζηηθή- Απνιαπζηηθή Δπράξηζηε Βαξεηή Διθπζηηθή ή Δλδηαθέξνπζα Πίλαθαο 2.2 Πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηιεπηήο εηθόλαο. Πεγή: Beerli and Martin (2004). 2.6 Δπίινγνο πλνςίδνληαο, κε ηελ απφδνζε ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ θαη ηελ ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ ελλνηψλ ηεο εηθφλαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Γηαπηζηψλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο γηα ηνλ πξννξηζκφ, πξνο φθεινο ηνπ ηφπνπ, αθνχ κπνξνχλ λα ει. 27 απφ 27

29 2. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ζ γλψζε απηψλ, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ κεηνλεθηεκάησλ, κε ζηφρν ηελ πεξεηαίξσ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηελ θαιχηεξε εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη πξνο ηα έμσ. Όζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο εηθφλαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ έξεπλα ηεο, δφζεθε κία πξψηε εηθφλα βάζε ζπκπεξαζκάησλ ελφο ζπλφινπ κειεηψλ θαη εξεπλψλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο βάζεο θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 3. Ο Ννκόο Καβάιαο 3.1 Η ηζηνξία ηεο πόιεο Ζ ηζηνξία ηεο Καβάιαο μεθηλά απφ ηνπο Πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη εθηείλεηαη κέρξη ζήκεξα. Οη αλαθνξέο γηα απηήλ απφ ηελ κία ράλνληαη ζηηο νκεξηθέο αθεγήζεηο θαη απφ ηελ άιιε θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο. Ζ πφιε έγηλε παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηελ άθημε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ελφςεη ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ησλ Φηιίππσλ θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ άθημε ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, θάλνληαο ηελ Νεάπνιε (ζεκεξηλή Καβάια) ηελ πξψηε επξσπατθή πφιε πνπ δέρηεθε ην ρξηζηηαληζκφ. Έρεη θαηαζηεί γλσζηή ηφζν γηα ηα κεγαινπξεπή έξγα Βπδαληηλψλ θαη Σνχξθσλ, φπσο ην Κάζηξν θαη νη Κακάξεο, φζν θαη γηα ην φηη απνηέιεζε γελέηεηξα ηνπ Μερκέη Αιί, ν νπνίνο ππήξμε αληηβαζηιέαο ηεο Αηγχπηνπ. Δμίζνπ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε λεφηεξε ηζηνξία ηε πφιεο, φζνλ αθνξά ηελ θαπλεξγαζία θαη ηηο πξψηεο απεξγίεο ζηα Βαιθάληα θαηά ην 1896, αιιά θαη γηα ηελ πινχζηα βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα κε θπξίαξρε απηή ηνπ καχξνπ ρξπζνχ. ει. 28 απφ 28

30 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε Καηά ηνπο Πξντζηνξηθνχο Υξφλνπο, θαίλεηαη πσο ε πεξηνρή θαηνηθνχληαλ, βάζε αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ πεξηνρή «ηδηλεο» ηεο Θάζνπ (νξεηλή πεξηνρή θνληά ζηα Ληκελάξηα) θαη αθνξνχλ εξγαιεία εμφξπμεο ψρξαο ηεο Νενηέξαο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ, πεξίπνπ ρξφλσλ π.υ. Ζ κεηάβαζε ζηελ Νενιηζηθή Δπνρή ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ κφληκε εγθαηάζηαζε (ίδξπζε πξψησλ νηθηζκψλ), ηελ εμεκέξσζε ησλ δψσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Οη πξψηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο εκθαλίδνληαη ζηελ Πεδηάδα ησλ Φηιίππσλ γχξσ ζηα π.υ. Σν ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζθξαγίδεηαη κε ηε κπθελατθή δηείζδπζε. Αγγεία κπθελατθά, ράιθηλα καραίξηα κπθελατθνχ ηχπνπ θαζψο θαη άιια αληηθείκελα είλαη κάξηπξεο ησλ εκπνξηθψλ επαθψλ ηεο Νφηηαο Θάζνπ κε λνηηνειιαδίηεο ζαιαζζνπφξνπο. Πξνο ηνπ Αξραίνπο Υξφλνπο, κεηά απφ καθξνρξφληνπο πνιέκνπο κε ηα ζξαθηθά θχια πνπ δηέκελαλ ζηε πεξηνρή, νη Θάζηνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ζξαθηθέο επηδξνκέο, γχξσ ζηα κέζα ηνπ 7νπ αηψλα π.υ., ηδξχνπλ ηελ Νεάπνιε. Ζ Νεάπνιε βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηελ εχθνξε θαη πινχζηα ζε κεηαιιεχκαηα Θάζν. Τπήξμε κέινο ηεο Α θαη Β Αζελατθήο πκκαρίαο, ελψ ηα ηηκεηηθά ςεθίζκαηα ηνπ αζελατθνχ δήκνπ, εγθσκηάδνπλ ηελ Νεάπνιε, γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηελ Αζήλα, θαηά ηελ ηαξαρψδε πεξίνδν ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Ζ Νεάπνιε έκεηλε ζχκκαρνο ηεο Αζήλαο κέρξη ην 340 π.υ. φηαλ ηελ θαηέιαβε ν Φίιηππνο πξνζαξηψληαο ηελ ζηε Μαθεδνλία. Σν 49 κ.υ., απνβηβάδεηαη ζηε πεξηνρή ν Απφζηνινο Παχινο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηαδψζεη ην θήξπγκα ηνπ επαγγειίνπ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πλεπκαηηθή πνξεία ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ, αθνχ ζηνπο Φηιίππνπο βαθηίδεηαη ε πξψηε Υξηζηηαλή, ε Λπδία ε Φηιηππεζία θαη δεκηνπξγείηαη ε πξψηε ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα ζηελ Δπξψπε. Ζ κεηνλνκαζία ζε Υξηζηνχπνιε αληαλαθιά ην Υξηζηηαληθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο θαηά ηε Μεζαησληθή πεξίνδν, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθά νρπξσκαηηθά έξγα θαη επηζθεπάδνληαη ηα ηείρε ηεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή απφ ηνπο Ννξκαλδνχο ηνλ 12 ν αηψλα. ηα ηέιε ηνπ 14 νπ αηψλα θαηαζηξέθεηαη νινθιεξσηηθά απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη απφ ηα κέζα ηνπ 16 νπ αηψλα, θαηά ει. 29 απφ 29

31 3. Ο Ννκφο Καβάιαο ηε πξψηκε νζσκαληθή πεξίνδν, παξνπζηάδεηαη κία λέα πφιε κε ηελ νλνκαζία Καβάια κε ζεκαληηθά έξγα φπσο ν εληζρπκέλνο εμσηεξηθφο πεξίβνινο ησλ ηεηρψλ ηεο, ην πδξαγσγείν aquaduct (νη γλσζηέο θακάξεο) θαη ην πξψην κνπζνπικαληθφ ηέκελνο (ν ζεκεξηλφο λαφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ) ζην ρψξν ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ παξάδνζε απνβηβάζζεθε ν Απφζηνινο Παχινο. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19 νπ αηψλα, κε ελέξγεηεο ηεο δξαζηήξηαο ειιεληθήο θνηλφηεηαο, ε Καβάια επεθηείλεηαη νηθηζηηθά εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη ην εκπφξην θαπλνχ. Σν φλνκα ηεο Καβάιαο ηαπηίζηεθε γηα πνιιέο δεθαεηίεο κε ην θαπληθφ εκπφξην θαη ην ιηκάλη ηεο εζεσξείην ην ζεκαληηθφηεξν εμαγσγηθφ θέληξν θαπλνχ ηεο ρψξαο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1913 ε Καβάια απειεπζεξψλεηαη θαη αθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Μεγάινο φγθνο πξνζθχγσλ εγθαζίζηαηαη ζηελ πφιε κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Σελ πεξίνδν ε Καβάια βξίζθεηαη ππφ βνπιγαξηθή θαηνρή θαη πνιινί θάηνηθνί ηεο γλσξίδνπλ ηελ νκεξία θαη ηα βαζαληζηήξηα. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ 60 πνιινί Καβαιηψηεο κεηαλαζηεχνπλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε. (Θενδσξίδεο θαη Γεζχπξεο, 1998). 3.2 Οηθνλνκία εκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο. Ζ αιηεία απνηεινχζε θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα απαζρφιεζεο θαη πινχηνπ γηα ηελ πεξηνρή. Ζ δεκηνπξγία ρεκηθήο βηνκεραλίαο (Β.Φ.Λ.) ζηε Νέα Καξβάιε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 60 ηφλσζε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη πξνζέθεξε πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Παξάιιεια ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ πνπ βξέζεθαλ ζηνλ θφιπν ηεο, θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ελίζρπζαλ ηελ νηθνλνκηθή δσή. Όζνλ αθνξά ζην εμαγσγηθφ εκπφξην εληάζζεηαη θαη ε εκπνξία καξκάξνπ, πινχζηα απνζέκαηα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ φρη κφλν ζηε Θάζν, αιιά θαη ει. 30 απφ 30

32 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ Καβάια. Σέινο, ν ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην, θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθφ θαη θπζηθφ ελδηαθέξνλ (Θάζνο, Φίιηππνη, Νέζηνο, Παγγαίν, Νέα Πέξακνο). Παξφια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη θπξίσο λένη αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ θάλεθε ηδηαίηεξα έληνλν απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, φηαλ κεγάιν θχκα νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ εγθαηαζηάζεθε ζηελ πφιε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. ήκεξα, κε απμεκέλε ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θπξίσο ζηα δπηηθά ηεο πφιεο ε Καβάια απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο, αθνχ θηινμελεί θαη κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζην νκψλπκν Σ.Δ.Η.. Σν Σ.Δ.Η, ηα Η.Δ.Κ θαη ηα Κ.Δ.Κ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε θαη παξέρνπλ ηε κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκία θαη αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηαπηφρξνλα ζηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ, αιιά θαη ζηελ πλεπκαηηθή - πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηεο Καβάιαο κε κηα πιεηάδα νκίισλ θαη ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο. (Θενδσξίδεο θαη Γεζχπξεο, 1998). 3.3 Γεσγξαθηθή ζέζε - Κιίκα Ο Μαθεδνληθφο λνκφο Καβάιαο ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηνλ λνκφ Ξάλζεο, βφξεηα κε ην λνκφ Γξάκαο θαη δπηηθά κε ην λνκφ εξξψλ, ελψ ζηα λφηηα αγθαιηάδεηαη απφ ην απέξαλην Αηγαίν πέιαγνο. Ο λνκφο Καβάιαο, κε έθηαζε ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ, αγθαιηάδεηαη απφ δχν πνηακνχο πνπ νξίδνπλ θαη ηα θπζηθά ηνπ ζχλνξα κε ηνπο γείηνλεο λνκνχο. Σν ηξπκφλα ζηα δπηηθά θαη ην Νέζην ζηα Αλαηνιηθά. Ζ Θάζνο, ε Θαζνπνχια θαη ην Φηδνλήζη απνηεινχλ ηα κηθξά ζηνιίδηα ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ, ελψ ην φξνο Παγγαίν κε ηελ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ λα θηάλεη ηα 1956 κέηξα θαη ην Τςάξην ζηε Θάζν, είλαη αιεζηλά κλεκεία ει. 31 απφ 31

33 3. Ο Ννκφο Καβάιαο ηεο θχζεο, πνπ ηα πεξηβάινπλ κχζνη θαη εθαηνληάδεο ηζηνξίεο. (kavalanet.gr). ηα παξάιηα ηνπ λνκνχ, ην θιίκα είλαη εχθξαην κεζνγεηαθφ, βνξεηφηεξα επεηξσηηθφ κε ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη πνιχ δεζηά θαινθαίξηα. Όπσο ην ππέδαθνο έηζη θαη ην έδαθνο είλαη ηδηαίηεξα πινχζην κε θαιιηέξγεηεο, φπσο ην ζπαξάγγη, ην αθηηλίδην, ην βακβάθη, νη ειηέο, ην θαπλφ, ηα ζηαθχιηα. Ζ θχζε έδσζε απιφρεξα ζην λνκφ Καβάιαο ηα θαηαπξάζηλα βνπλά ηεο, ηηο γξαθηθέο ιίκλεο θαη ην καγεπηηθφ δέιηα ηνπ Νέζηνπ, πνπ ζθχδεη απφ βιάζηεζε. Ο πινχζηνο ζαιάζζηνο θφζκνο ηεο, νη θξπζηάιιηλεο πεγέο ηεο θαη ηα απέξαληα δάζε ηεο πξνζειθχνπλ πνιιά ζπάληα είδε ηεο ειιεληθήο παλίδαο. Μάιηζηα ε πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ, πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ παγθφζκηα ζπλζήθε Ρακζάξ θαη ε πεξηνρή ησλ Γαιάδησλ Ληκλψλ ηνπ Νέζηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Γηεζλέο Πξφγξακκα Λίκλεο Εσήο. Σζαθάιηα, βίδξεο, αγξηφγαηεο, αιεπνχδεο, ιχθνη, εκηάγξηα άινγα, εξπεηά θαη είδε πηελψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ζαιαζζαεηνί, εξσδηνί θαη θιακίλγθν, θηινμελνχληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, θπξίσο ζηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Παγγαίνπ. Απφ ηελ άιιε, ηα ζπάληα ινπινχδηα, ηα παλχςεια δέληξα, πιαηάληα θαη νμηέο αιιά θαη ε ππφινηπε νξγηψδεο βιάζηεζε, πνπ ζπλαληηνχληαη ζηηο ίδηεο πεξηνρέο, ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηέιεηα θπζηθή εηθφλα θαη θάλνπλ ηε θχζε ηνπ λνκνχ αθφκα πην ελδηαθέξνπζα. (Θενδσξίδεο θαη Γεζχπξεο, 1998 θαη kavalanet.gr). 3.4 Αμηνζέαηα Τν Κάζηξν ηεο Καβάιαο Σν θάζηξν ηεο Καβάιαο δεζπφδεη πάλσ ζηελ θνξπθή ηεο ρεξζνλήζνπ φπνπ είλαη θηηζκέλε ε παιαηά πφιε. Δίλαη ζίγνπξα έλα απφ ηα κλεκεία πνπ ρσξίο ελδνηαζκφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο. Ζ αθξφπνιε ηνπ Κάζηξνπ κήθνπο 65 κέηξσλ είλαη βπδαληηλφ θηίζκα ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή ηνπνζεηείηαη ζηα Έλα ζχκπιεγκα ει. 32 απφ 32

34 Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ σθξάηε Γαβξηειίδε πχξγσλ πξνκαρψλσλ θαη ηζρπξψλ ηεηρψλ κπνξνχζε λα εγγπεζεί ηελ απνηειεζκαηηθή άκπλα ηεο πφιεο πνπ αλέθαζελ είρε λα αληηκεησπίζεη πιήζνο εμσηεξηθψλ ερζξψλ ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζρέζεο. Μεηά ηελ άισζε, ηνλ επνηθηζκφ θαη νπζηαζηηθά ηελ ίδξπζε ηεο λέαο πφιεο ν νπιετκάλ ν Μεγαινπξεπήο καδί κε ηνλ Βεδχξε Ηκπξαήκ ελδπλακψλνπλ ην ηείρνο θαη ην επεθηείλνπλ κε απνηέιεζκα λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηνηθίεο. Υηίδνπλ ην πδξαγσγείν ηεο πφιεο (Κακάξεο) θαη κεηαηξέπνπλ κε ιίγα ιφγηα ηελ Καβάια ζε έλα ζρεδφλ απφξζεην θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κεζαησληθφ θάζηξν. Παξφηη κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ηα θηίζκαηα ηνπ θάζηξνπ δέρηεθαλ ζεηξά βνκβαξδηζκψλ θαη ιεειαζηψλ νξηζκέλα ηκήκαηα δηαηεξνχληαη κέρξη ζήκεξα ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Μάιηζηα θάπνηεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο θηινμελνχληαη εδψ. Σειεηψλνληαο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θάζηξν καδί κε ηηο Κακάξεο είλαη νη δχν γλσζηφηεξεο θαη πην θσηνγξαθεκέλεο εηθφλεο ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο. (kavala.gov.gr) Οη Κακάξεο Οη "Κακάξεο", απνηεινχλ ίζσο ην γλσζηφηεξν κλεκείν ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηεο Καβάιαο. Δίλαη ην εληππσζηαθφηεξν ηκήκα ελφο εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα πδξνδνηήζεη ηνλ άλπδξν βξάρν ηεο ρεξζνλήζνπ Παλαγίαο, φπνπ αλαπηχρζεθε ε αξραία θαη κεζαησληθή θάζε ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο. Οη Κακάξεο, ην Μεζαησληθφ Τδξαγσγείν, είλαη έξγν ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ ην νπνίν δέρηεθε απφ πνιχ λσξίο επηδηνξζψζεηο θαη εθηεηακέλεο επηζθεπέο θαηά ηελ Οζσκαλνθξαηία, ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα ηνπ νπιετκάλ ηνπ Μεγαινπξεπνχο θαη Ννκνζέηε (1530 κ. Υ. πεξίπνπ). Ζ δηπιή απηή ηνμσηή θαηαζθεπή είρε ζηφρν λα γεθπξψζεη ηελ ρεξζφλεζν ηεο Παλαγίαο κε ηηο ππψξεηεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Λεθάλεο. Υξεζίκεπε γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηηο πεγέο ησλ νξεηλψλ φγθσλ (έμη ρηιηφκεηξα βφξεηα) ζηελ ζεκεξηλή «Παιηά πφιε» ηεο Παλαγίαο, κε ηελ θχξηα πεγή ει. 33 απφ 33

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΕΓΑΣΙΑΣ Η ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΝΣΙΑΝΑ ΞΔΝΙΓΗ 1805 ΕΞΑΜΗΝΟ ΡΤ3 ΜΑΪΟΣ 2014 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Κωνςταντίνοσ Τερηίδθσ ΠΕΡΙΛΗΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΙ ΜΜΔ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ»

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΗΝΣΕΔ ΥΡΗΣΗΝΑ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΒΑΛΑ, 2010 1 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα εθθξάζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα