ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ'' ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ UIA ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΑΤΤΥ ΚΑΡΓΑ-ΜΑΛΑΤΑΝΤΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-LACROIX, ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Η παρουσίαση αυτή ασχολείται µε το γενικό θέµα της σύγχρονης και µελλοντικής αλληλεξάρτησης µεταξύ αρχιτεκτονικής, τουρισµού και περιβάλλοντος. Οι συντάκτες συνειδητά επέλεξαν όχι τη σε βάθος ανάλυση, αλλά την επιλεκτική σύγκριση δεδοµένων, ταξινοµηµένων κατά χωρικό τύπο και τύπο δραστηριότητας, µε έµφαση στην πόλη που φιλοξενεί το συνέδριο, στην τουριστική ανάπτυξη, στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και στο σύνθετο ρόλο του αρχιτέκτονα. Σηµεία αναφοράς είναι: α) η πόλη της Καβάλας µε την πλούσια πολιτιστική της παράδοση, τη στρατηγική της γεωγραφική θέση, το νέο αναπτυξιακό δυναµικό της, τη µελλοντική λειτουργία της ως πόλου ανάπτυξης µε ζώνη επιρροής πέραν της Ελλάδας, β) ο τουρισµός στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, η εξέλιξή του, οι κατευθύνσεις και οι νέες µορφές του στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις αντιληπτές επιδράσεις του µαζικού τουρισµού, γ) ο ρόλος του αρχιτέκτονα στη σύγχρονη εποχή, που ιστορικά είναι ο πρωτοπόρος, οραµατιστής και πρωταγωνιστής στη διαδικασία της χωρικής ρύθµισης σε µια ευρύτητα παρεµβάσεων, από την κλίµακα της Αρχιτεκτονικής ως την κλίµακα του Πολεοδοµικού και του Χωροταξικού Σχεδιασµού, δ) ο ρόλος του αρχιτέκτονα στο ηµόσιο, ευρύτερο ηµόσιο τοµέα και γενικά στους φορείς στην Ελλάδα, µε τη σηµασία των αρµοδιοτήτων του, αλλά περαιτέρω µε τις επιπλέον δυνατότητες συνεργασίας για τη δηµιουργία και προστασία του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος, ε) Οι µεγάλες διοργανώσεις και πως επηρεάζουν (ή και δηµιουργούν) το πολιτιστικό περιβάλλον και αντίστοιχα τον τουρισµό, όχι µόνο βραχυπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα µε καθοριστική συµβολή στη διεύρυνση των τουριστικών ροών, κλπ. Με αυτό τον τρόπο, ο ρόλος του αρχιτέκτονα αναβαθµίζεται και καθίσταται κεντρικό θέµα συζήτησης, µέσω διαφόρων περιοχών παρέµβασης σε αντικείµενα Αρχιτεκτονικής, Τουρισµού και Περιβάλλοντος σε συνάφεια µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει και τις προοπτικές που ακολουθούν. ARCHITECTURE, TOURISM AND THE ENVIRONMENT: CHALLENGE AND PERSPECTIVES WORK GROUP ARCHITECTURE AND TOURISM, UIA -GREEK SECTION IOANNA MITSOU, Architect

2 PATTY KARGA-MALATANTI, Architect GIANNIS KIOUSSOPOULOS, Dr. Architect KOSTAS KRANTONELLIS, Architect ELENI STAMATIOU-LACROIX, Dr. Architect The following presentation deals with the general issue for today and in the future of the interdependence between architecture, tourism and the environment.he authors consciously chose not the in-depth analysis but the selective comparison of data bases, classified by spatial type and activity type, with emphasis on the city which hosts the conference, on tourism development, on the natural and cultural environment and on the composite role of the architect. Points of reference are:a) the city of Kavala with its rich cultural tradition, its strategic geographical position, its new development potential, its future function as pole of development with zone of influence surpassing Greece, b) tourism in europe and in the mediterranean, its evolution, its directions and its new forms in the frame of the international tourism market, taking into consideration the perceptible impacts of mass tourism, c) the role of the architect in contemporary time, which historically is the pioneer, visionary and protagonist in the process of the spatial adjustment in the full range of interventions, from the scale of architecture to the scale of town planning and to that of regional planning interventions, d) the role of the architect in the greater public sector and in general with the organizations in Greece, with the importance of its responsibilities, but beyond with its additional capabilities cooperating in the creation and the protection of the natural and the built environment, e) the major organizations and how they influence (or create) the cultural environment and in relevance with tourism, not only in the short term, but also in the long term with critical contributions in the enlargement of tourism flows, etc. In this manner, the role of the architect is uplifted and becomes a central question for discussion, through its different areas of intervention, on the subjects of Architecture, Tourism and the Environment in conjunction with the challenges it faces and the perspectives that lay ahead. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πραγµατοποίηση ενός συνεδρίου για το ρόλο του Αρχιτέκτονα µε αναφορά στο πολιτιστικό περιβάλλον και τον τουρισµό, εντάσσεται στην εξαιρετικά επίκαιρη προβληµατική που σχετίζεται µε όρους όπως η αειφορία των πόρων και η παγκόσµια πολιτιστική οµογενοποίηση. Ειδικότερα, φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις για την εξέλιξη των οικιστικών συγκεντρώσεων και τη σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον, την αλληλεπίδραση καινοτοµίας και παράδοσης στις κατασκευές, τις υποδοµές και τα δίκτυα, για τις εκφάνσεις που µπορεί να έχει ο πολιτισµός στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες και πολλά άλλα. Πρόκειται, λοιπόν, για µία θεµατολογία που περιστρέφεται γύρω από την αυτονόητη σχέση των Αρχιτεκτόνων µε το χώρο και τις κοινωνίες των ανθρώπων, προβληµατική η οποία αναµένεται να απασχολήσει εκτενώς και το 21 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής, που οργανώνει η UIA στο Βερολίνο, τον Ιούλιο του ΚΑΒΑΛΑ

3 έκα µήνες πριν τη συνάντηση του Βερολίνου, η πλούσια σε πολιτιστική παράδοση Region ΙΙ της UIA επιδιώκεται και αναµένεται να εµβαθύνει στα ίδια θέµατα στη συνάντηση της Καβάλας. Σε µία πόλη, δηλαδή, που λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά και πρόσφατης οικονοµικής και διοικητικής εξέλιξης αποτελεί το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και µία από τις σηµαντικότερες και δυναµικότερες πόλεις µεσαίου µεγέθους της Ελλάδας. Πρόκειται για µία πόλη η οποία αποκτά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και την περιορισµένη εντός των συνόρων εµβέλειά της της µεταπολεµικής περιόδου αναµένεται να διαδεχθεί, πλέον, η λειτουργία της ως πόλου ανάπτυξης µε ζώνη επιρροής που θα εκτείνεται πέραν της ελληνικής επικράτειας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Παρευξείνια ζώνη, σε συνδυασµό µε την ιδιότητα της Ελλάδας ως κράτους-µέλους της Ε.Ε, επέτρεψαν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στο σύνολο της Β. Ελλάδας. Εξάλλου, µε δεδοµένο το δυναµικό ανάπτυξης σχέσεων λόγω ιστορίας και ύπαρξης µνηµείων του Αιγυπτιακού έθνους, όπως τα Βακούφικα, όπως το Ιµαρέτ στην πόλη, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από άλλα κράτη της Βόρειας Αφρικής ν αποτελέσει η Καβάλα, πόλη-λιµάνι, ενδιάµεσο σταθµό επικοινωνίας και συναλλαγών τους µε τις Βαλκανικές χώρες. Οι εξελίξεις αυτές, που συνοδεύτηκαν από τη µεταβολή του αναπτυξιακού προτύπου στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, µε υποχώρηση της µεταποίησης και ανάδειξη του τριτογενούς τοµέα ως εναλλακτική προοπτική απαιτούν τη χάραξη µιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής για την πόλη, η οποία θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και τη στρατηγική της θέση. Για την περαιτέρω αυξητική πορεία της τουριστικής κίνησης, η οποία σήµερα είναι εντονότερη στα παράλια του Νοµού και στη γειτονική Θάσο, ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν το µη επαρκές επίπεδο (κυρίως µεταφορικών) υποδοµών, η µικρής διάρκειας παραθεριστική περίοδος, η προκαλούµενη από τη βιοµηχανική δραστηριότητα ρύπανση του περιβάλλοντος, οι µεγάλες απαιτήσεις εκτάσεων για τη γεωργική δραστηριότητα και τέλος οι συνέπειες των πρόσφατων γεγονότων και πολιτικών ανακατατάξεων στη Βαλκανική. Επίσης, ανασταλτικά δρουν, η υποβάθµιση και ο κορεσµός περιοχών από µη ικανοποιητικής ποιότητας παρεχόµενες τουριστικές υπηρεσίες, η µη αξιοποίηση τουριστικών πόρων και η επίσης µη συστηµατική προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο ορεινός, ο ιαµατικός, ο προσκυνηµατικός, ο χειµερινός και ο αγροτουρισµός, κλπ. Συναφή προβλήµατα που εντοπίζονται στην Καβάλα και στην ευρύτερη περιοχή, είναι η υποβάθµιση περιοχών του πολεοδοµικού ιστού, η µη επαρκής αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου και η ελλιπής διαχείριση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η αντιµετώπιση όλων αυτών των ανασχετικών παραγόντων απαιτεί δραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση του προγραµµατισµού και του σχεδιασµού για την παραγωγή και διαχείριση του δοµηµένου περιβάλλοντος και την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των πιο κατάλληλων εργαλείων υλοποίησης συγκαταλέγονται ασφαλώς η προώθηση της εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου, οι αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο, η αναβάθµιση του θαλάσσιου µετώπου, η οριοθέτηση περιοχών προστασίας, αναψυχής και παραγωγικών δραστηριοτήτων, η αναζήτηση µελλοντικών οικιστικών επεκτάσεων και άλλα, όλα, βέβαια γνωστά και οικεία στους Αρχιτέκτονες. 3. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Γενικότερα και πέρα από την περίπτωση της Καβάλας, αποτελεί γεγονός ότι κάτω από την επίδραση δηµογραφικών και οικολογικών πιέσεων, όπου η ρύπανση του περιβάλλοντος και η εξάντληση των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των εδαφικών, συνιστούν καίρια οικουµενικά προβλήµατα, ο σύγχρονος τουρισµός χαρακτηρίζεται από φθίνουσα τάση αύξησης. Παράλληλα, η ποσοστιαία συµµετοχή της τουριστικής Ευρώπης στο παγκόσµιο σύνολο µειώνεται σταθερά. Ο συντελούµενος µετασχηµατισµός στη δοµή και λειτουργία του τουριστικού κλάδου οφείλεται τόσο στις γενικότερες κοινωνικές εξελίξεις και στις αρνητικές πολιτικοοικονοµικές συγκυρίες των τελευταίων ετών, όσο και στην πορεία θεσµικής

4 ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγµατοποιείται, µε έµφαση στην ελεύθερη διακίνηση και στον ανταγωνισµό. Τελικό συµπέρασµα της σύµπραξης των εξωτουριστικών αυτών παραγόντων είναι η ανακατανοµή των τουριστικών δραστηριοτήτων διεθνώς και η αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού χώρου, ειδικότερα δε των καθιερωµένων περιφερειών αναψυχής. Ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, τα τουριστικά γνωρίσµατα της τελευταίας δεκαετίας σε παγκόσµιο επίπεδο συνοψίζονται στη σταδιακή επιβράδυνση και ανακατανοµή της διεθνούς τουριστικής κίνησης µε παράλληλες αυξοµειώσεις κατά περιοχή, διαρθρωτικού ή συγκυριακού χαρακτήρα, στην αύξηση των διασυνοριακών και υπερπόντιων µετακινήσεων, στην ανάδειξη νέων τουριστικών προορισµών εντός και εκτός Ευρώπης και στο πρόταγµα όχι µόνο οικονοµικών, αλλά και περιβαλλοντικών κριτηρίων επιλογής. Ο τουρισµός είναι µορφή ανάπτυξης εξ ορισµού φιλική προς το περιβάλλον. Η άποψη ότι η προστασία και ανάπτυξη δεν είναι πλέον έννοιες ασύµβατες, αλλά αντίθετα αλληλεξαρτηµένες και αµοιβαία συµπληρωµατικές, σταδιακά επικρατεί. Είναι βέβαιο ότι η αλλαγή νοοτροπίας που ήδη εκδηλώνεται, θα οδηγήσει στο άµεσο µέλλον και στην Ελλάδα σε µορφές τουρισµού εναλλακτικές του µέχρι σήµερα µαζικού τουριστικού προτύπου. Στην διεθνή τουριστική αγορά η Ελλάδα έχει επικρατήσει ως χώρα παραθαλάσσιων θερινών διακοπών, ενδηµικών ή περιηγητικών. ιαθέτει ωστόσο περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστικά σε παγκόσµια κλίµακα από πλευράς ποιότητας, ποικιλίας, γεωγραφικής κατανοµής και προσπελασιµότητας. Βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού είναι η εποχικότητα της µαζικής τουριστικής ζήτησης και η υπερσυγκέντρωση της προσφοράς στις τουριστικά καθιερωµένες περιοχές της χώρας. Αρνητικό επακόλουθο είναι η υποβάθµιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, κυρίως σε περιοχές µε ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα, ως πόλων έλξης τουριστών. Με σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων, πάγιοι στόχοι της τουριστικής πολιτικής, σε προτεραιότητα, είναι η άµβλυνση της εποχικότητας, η βαθµιαία απεξάρτηση από τον µαζικό τουρισµό, η ανακατανοµή της τουριστικής κίνησης σε περιφερειακή βάση και η προστασία του περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι τοπικές κοινωνίες ως αποδέκτες νέων καταναλωτικών προτύπων. Στη φάση εφαρµογής των µέτρων πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, εκτός από τα Υπουργεία και την Αυτοδιοίκηση, η διακυβερνητική οριζόντια συνεργασία µε συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των µη κυβερνητικών οργανώσεων θα δώσει αποτελέσµατα θετικά και κυρίως κοινωνικά αποδεκτά. Οι επιπτώσεις των προβληµάτων του µαζικού τουρισµού γίνονται αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας. Η ακολουθούµενη τουριστική πολιτική επιτρέπει αισιοδοξία για την επίτευξη των αναγκαίων χωροχρονικών ανακατανοµών και για την εξασφάλιση µιας µακροχρόνιας προοπτικής τουριστικής ανάπτυξης µε µέτρο το περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι ο τουριστικός κλάδος αναµένεται να είναι και µελλοντικά ένας από τους οικονοµικά ισχυρότερους στην Ευρώπη, ο τουρισµός εξακολουθεί µέχρι σήµερα να παραµένει εκτός κοινωνικών θεσµών. Η χαλαρή πολιτική παρουσία της Ε.Ε. σε θέµατα τουρισµού αντανακλά την ευρωπαϊκή δυσπιστία ως προς την αναπτυξιακή σηµασία του κλάδου, όπως επίσης και το ότι η τουριστική ανάπτυξη ουδέποτε αποτέλεσε οικονοµική προτεραιότητα για τα περισσότερα από τα κράτη - µέλη της Ε.Ε. Ο τουρισµός είναι κλάδος της διεθνούς οικονοµίας µε σταθερά αυξητική τάση και ευνοϊκές προοπτικές εξέλιξης. Είναι επίσης κλάδος έντασης εργασίας. Με δεδοµένη την οικονοµική ύφεση και την ανεργία που διαπιστώνεται σε πολλές χώρες της Ε.Ε., ο τουρισµός θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως αποτελεσµατικό µέσον ενίσχυσης της απασχόλησης. Προϋπόθεση είναι η ενεργός και περισσότερο άµεση κοινοτική παρέµβαση µε σκοπό την ποιοτική συνεργασία για µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, κυρίως στις χώρες-δέκτριες τουρισµού. Στο χώρο της Μεσογείου ο εισερχόµενος τουρισµός αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 της παγκόσµιας σχετικής κίνησης. Για δεκαετίες ο τουρισµός αυτός ήταν µαζικός, εποχικός και γεωγραφικά συγκεντρωµένος και εποµένως ο κύριος παράγοντας αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εδώ επισηµαίνεται ότι η AGENDA 21 του Ρίο υπήρξε πηγή θεσµικών πρωτοβουλιών και στη Μεσόγειο. Πρόκειται για τη δηµιουργία του προγράµµατος

5 AGENDA MED 21 όπως επίσης για τη συγκρότηση της Μεσογειακής Επιτροπής Βιώσιµης Ανάπτυξης. Είναι πολύ θετικό ότι η AGENDA MED 21 δεν επιχειρεί απλά να επικαιροποιήσει το Ρίο, αλλά πολύ περισσότερο να το προσαρµόσει σε µια νέα µεσογειακή πραγµατικότητα. Παρά το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες αυτές για την ανάπτυξη και το περιβάλλον της Μεσογείου δεν είναι δεσµευτικές για τα κράτη, χρήσιµο θα ήταν ανάλογες προσπάθειες να εκδηλωθούν ενεργά και για την περιοχή των Βαλκανίων. Σήµερα στις κοινοτικές χώρες της Μεσογείου κρίσιµη για την προστασία και την ανάπτυξη είναι: η ευρεία ανακατανοµή της τουριστικής κίνησης, η περιβαλλοντική επαναξιολόγηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η χωρική αναδιάταξη, τόσο των µονοσήµαντων τουριστικών ροών, όσο και των καθιερωµένων περιφερειών αναψυχής. Πρόκειται για βαθµιαία µετάβαση: από το µαζικό στο εναλλακτικό τουριστικό πρότυπο, από την εκµετάλλευση στη βιώσιµη διαχείριση και τέλος από την τουριστική µονοκαλλιέργεια στην πολυλειτουργικότητα. Οι τεχνολογικές κατακτήσεις και η οικονοµική ευµάρεια, που την τελευταία πεντηκονταετία έδωσαν ώθηση στο διεθνή µαζικό τουρισµό, από κοινού µε την υπέρµετρη αύξηση της διατιθέµενης πληροφόρησης, αναµένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω διασπορά των τουριστικών ροών. Προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλλει και η σήµερα επικρατούσα τάση (µερικής) υποκατάστασης των οµαδικών καλοκαιρινών διακοπών σε αποκλειστικά παραθαλάσσιους προορισµούς µε άλλες µορφές τουρισµού, περισσότερο περιηγητικές, πολλαπλών επιδιώξεων και περισσοτέρων προορισµών. Αποτέλεσµα, λοιπόν, των πιο πρόσφατων εξελίξεων θα είναι ολοένα και περισσότερες, ολοένα και µικρότερου µεγέθους περιοχές να επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις θετικές πλευρές της παγκοσµιοποίησης των αγορών, να επιδιώκουν δηλαδή να αποκτήσουν αυτοτελές (διεθνές) τουριστικό όνοµα. Έτσι, στο εγγύς µέλλον, η έτσι κι αλλιώς διάχυτη στο χώρο οικονοµική δραστηριότητα του τουρισµού θα επεκταθεί περαιτέρω.αυτή η διαφαινόµενη µετεξέλιξη του τουρισµού αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές της Region II της UIA, οι οποίες, βρίσκονται, κατά κανόνα, σε αρχικά στάδια τουριστικής ανάπτυξης. Εξάλλου, είναι αξιοσηµείωτο ότι το συγκεκριµένο φαινόµενο της συνεχώς διευρυνόµενης διάχυσης του τουρισµού συµβαδίζει µε τα φαινόµενα εξάπλωσης των αστικών χαρακτηριστικών στον πάλαι ποτέ αµιγή αγροτικό χώρο, που εν πολλοίς ταυτιζόταν µε το φυσικό περιβάλλον, και συνεπικουρείται από τις πολλαπλών µορφών δραστηριότητες καθηµερινής αναψυχής. 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Κυρίαρχος σκοπός του παρόντος συνεδρίου είναι να ανιχνευτεί, να διερευνηθεί ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ στη σύγχρονη εποχή. Ένας ρόλος που ιστορικά είναι ευδιάκριτος στη διαδικασία της ρύθµισης του χώρου και αντικειµενικά κεντρικός για τους Αρχιτέκτονες σε όλο το εύρος των επεµβάσεων, από τη κλίµακα της Αρχιτεκτονικής έως την κλίµακα των πολεοδοµικών ή ακόµα και των χωροταξικών παρεµβάσεων. Για τον αδιαµφισβήτητο αυτό συνθετικό ρόλο, η ιστορία διδάσκει ότι ο Αρχιτέκτονας δεν είχε µόνο πελατειακή σχέση µε τους συν-πολίτες του. Είχε και ρόλο πρωτοπόρου και οραµατιστή. Πρόκειται για ιδιότητες που στο παρελθόν τεκµηρίωναν πλήρως την παρουσία των ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ όχι µόνο στα ευανάγνωστα πεδία της αισθητικής και λειτουργικής αξιοποίησης του χώρου, αλλά και στα (εξ ορισµού αµφιλεγόµενης τεκµηρίωσης) ιδεολογικά πεδία κοινωνικών και οικονοµικών επιλογών. Οι Αρχιτέκτονες είχαν, λοιπόν, εµπειρία και γνώσεις να αντιληφθούν τα ιστορικά και χωρικά δεδοµένα και στη συνέχεια να προδιαγράψουν και να κατευθύνουν τις µελλοντικές σχεδιαστικές επιλογές. Αυτά τα εφόδια είναι ιδιαίτερα χρήσιµα και σήµερα, σε µία εποχή εξαιρετικά µεγάλης επέκτασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε γη και σε υπέδαφος, στην υδρόσφαιρα, στην ατµόσφαιρα και στο διάστηµα. Σε µία εποχή τεράστιων δυνατοτήτων επικοινωνιακής και µεταφορικής διασύνδεσης και των πιο αποµακρυσµένων τόπων του πλανήτη. Μίας διασύνδεσης που τείνει να οδηγήσει σε παγκόσµια οµογενοποίηση όχι µόνο των οικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά και των κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων.

6 Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, ο παραδοσιακά κεντρικός ρόλος του Αρχιτέκτονα ως γνώστη της συνθετικής προσέγγισης του χώρου αµφισβητείται. Η δράση του εντάσσεται σε πολυπρόσωπα επιστηµονικά, διοικητικά ή άλλα fora και κέντρα αποφάσεων, τα οποία έχουν συλλογική ευθύνη και για το σχεδιασµό. Στο πλαίσιο αυτών των διεπιστηµονικών και όχι µόνο προσεγγίσεων, ο Αρχιτέκτονας οφείλει και µπορεί να επιδιώξει : να αποκτήσει καθοδηγητικό ρόλο, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, να πείσει ως διαχειριστής µεγάλων/σύνθετων προγραµµάτων και, τελικά να αυξήσει το κύρος του στις σχεδόν βίαια µεταλλασσόµενες κοινωνίες. Και θα επιτύχει αυτό το συντονιστικό ρόλο αν µε έργα και µε προσωπική παρουσία προτείνει πειστικές λύσεις που : θα είναι τεχνικά άρτιες και οικονοµικά αποδοτικές, θα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, και θα σέβονται το περιβάλλον και ειδικότερα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε σχέση µε το περιβάλλον, ο Αρχιτέκτονας θα πρέπει να µπορεί : 1. να κατανοήσει το σύνολο των προβληµάτων του και ιδιαίτερα τα σχετιζόµενα µε την υποβάθµιση των κάθε µορφής πόρων του, 2. να αξιολογήσει τα εναλλακτικά σενάρια χρήσης του χώρου, και τέλος 3. να πείσει τους αποφασίζοντες και να είναι ικανός να διαχειριστεί καλές πρακτικές διαρκούς συµβίωσης του αλληλεξαρτώµενου δίπολου τουρισµού και περιβάλλοντος. Με παρεµβάσεις σαν κι αυτές, οι Αρχιτέκτονες θα µπορέσουν, ίσως, να υπερβούν τη σηµερινή αµφιλεγόµενη επαγγελµατική τους καταξίωση, καθεστώς που χαρακτηρίζεται από τον δυϊσµό αφενός της θεωρητικής αποδοχής των αρµοδιοτήτων τους, αφετέρου της πρακτικής αµφισβήτησης ακόµα και της συµµετοχής τους στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των έργων. 5.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ, ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Πιο κάτω επιχειρείται µία περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση µε τις αρµοδιότητες και γενικότερα το ρόλο του Αρχιτέκτονα, ο οποίος πρέπει να εκφραστεί µέσα από τη δηµοσιοϋπαλληλική σχέση του µε την πολιτεία και τους διάφορους φορείς. Ο Αρχιτέκτονας υπάλληλος έχει σηµαντικές αρµοδιότητες που αφορούν κυρίως σε: -εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, -σύνταξη αρχιτεκτονικών µελετών, -επιβλέψεις, κυρίως κτιριακών, έργων αλλά και άλλων κατασκευών (διαµορφώσεων δηµόσιων/δηµοτικών κλπ. χώρων, αναστήλωσης µνηµείων, κλπ.), -εγκρίσεις αρχιτεκτονικών µελετών, -έλεγχο µελετών (Πολεοδοµικές Υπηρεσίες,ΕΠΑΕ, ΥΠΠΟ, κλπ.), -προτάσεις για νοµοθετικές ρυθµίσεις (ΓΟΚ, όρους και περιορισµούς δόµησης, χρήσεις γης), -κρίση Αρχιτεκτονικών διαγωνισµών. Επίσης η πολεοδοµία και η χωροταξία στην Ελλάδα (προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων, σύνταξη µελετών, έλεγχος µελετών, επίβλεψη εφαρµογής µελετών, κλπ.) ασκείται κυρίως από Αρχιτέκτονες, ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των οποίων υπηρετεί στο ηµόσιο, ευρύτερο ηµόσιο τοµέα και λοιπούς φορείς. Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται για συζήτηση, είναι το κατά πόσο µπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσµατική και επαρκής η συµµετοχή του υπαλλήλου Αρχιτέκτονα στη δηµιουργία αλλά και κυρίως στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει άµεση σχέση µε τον τουρισµό. Την τελευταία δεκαπενταετία που υπήρξε κάποια αφύπνιση της πολιτείας και των πολιτών σε θέµατα που αφορούν στο φυσικό αλλά και το δοµηµένο περιβάλλον, σε µια εποχή, όµως, που παράλληλα εντατικοποιήθηκε η εκµετάλλευση της γης, το αποτέλεσµα είναι τις περισσότερες φορές αντιφατικό και ο ρόλος του Αρχιτέκτονα άλλοτε υπαρκτός και άλλοτε ανύπαρκτος. Ενώ, δηλαδή, η νοµοθεσία επιβάλλει περιορισµούς, ρυθµίσεις και διαδικασίες, οι οποίες σε µεγάλο ποσοστό έχουν προέλθει από προτάσεις Αρχιτεκτόνων,

7 στην εφαρµογή (για την οποία είναι υπεύθυνοι πολλοί παράγοντες, θεσµικοί και εξωθεσµικοί), ή επιτυγχάνονται πολύ λιγότερα σε σχέση µε τους στόχους, ή το όλο πλέγµα αρµοδιοτήτων, διαδικασιών ακόµη και αυθαιρεσιών ανατρέπει τις προθέσεις και προκαλεί δυσµενείς καταστάσεις τόσο για το καθαρά φυσικό όσο και για το πολιτιστικό περιβάλλον.τα παραδείγµατα είναι άπειρα και αφορούν σε όλες τις περιοχές δράσης Αρχιτεκτόνων και παραγωγής Αρχιτεκτονικού έργου και γενικά κατασκευών. Στα παραπάνω οφείλεται η καταστροφή σε πάρα πολλές παραλιακές περιοχές, η καταστροφή των δασών και δασικών εκτάσεων, η ανοικοδόµηση πολύ κοντά σε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, η µη τήρηση των προδιαγραφών(µορφολογικών στοιχείων και χρήσεων) σε παραδοσιακούς οικισµούς και ιστορικά κέντρα πόλεων. Η επιτρεπόµενη οικιστική πυκνότητα επίσης καταστρατηγείται. Η δόµηση µε το πολεοδοµικό εργαλείο της µεταφοράς συντελεστή δόµησης εφαρµόστηκε αλόγιστα µε αποτέλεσµα να υποστούν υπερδιόγκωση διάφορες περιοχές και να προκληθούν κυκλοφοριακά και άλλα προβλήµατα (παράδειγµα η Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι και Χαλάνδρι, κ.ά.). Σ αυτές τις περιπτώσεις ο θετικός ρόλος του Αρχιτέκτονα, υπεύθυνου για την τήρηση του έστω και ανεπαρκούς νοµοθετικού πλαισίου εξανεµίζεται. Η πολιτική βούληση συνδυασµένη µε το ιδιωτικό συµφέρον δηµιουργούν σηµαντική αντίρροπη δύναµη και η µόνη διέξοδος για να σταµατήσουν παρόµοιες αρνητικές επιπτώσεις είναι, τα τελευταία έτη, το Συµβούλιο της Επικρατείας. Σ αυτό, όµως, οι προσφυγές (αιτήσεις ακυρώσεως Π. /των, υπουργικών, κλπ. Αποφάσεων), ως επί το πλείστον, κατατίθενται από ιδιώτες, οι οποίοι θεωρούν ότι βλάπτονται άµεσα από ισχύουσες ή µη ισχύουσες ρυθµίσεις. ηλαδή και εδώ η επιχειρούµενη προστασία είναι τυχαία και πολλές φορές ακραία, µε τελικά αρνητικές συνέπειες, αφού έχει ως αφετηρία το µικροϊδιωτικό συµφέρον. 6.ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ (Η ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ) ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Οι µεγάλες διοργανώσεις, αθλητικών, κυρίως, αλλά και άλλων γεγονότων, µε αποκορύφωµα τις Ολυµπιάδες, επηρεάζουν σηµαντικά τις πόλεις και τις ευρύτερες περιοχές στις οποίες λαµβάνουν χώρα. Οι επιρροές αυτές είναι όχι µόνο βραχυπρόθεσµες, δηλαδή πριν και κατά τη διάρκεια του γεγονότος, αλλά και µακροπρόθεσµες και όλες αφορούν στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και συµβάλλουν καθοριστικά στη διεύρυνση των τουριστικών ροών. Στην Ελλάδα, στην επικαιρότητα βρίσκεται η διοργάνωση της Ολυµπιάδας του 2004, η µεγαλύτερη µέχρι σήµερα διοργάνωση από τη χώρα µας ενός τόσο σηµαντικού γεγονότος. Το γεγονός αυτό, πέρα από τη σηµασία του σκοπού του, ειδώθηκε και ως µια ευκαιρία βελτίωσης των υποδοµών της χώρας µας και κυρίως της Αττικής, όπου είναι συγκεντρωµένος ο µισός περίπου πληθυσµός της χώρας. Έτσι, µεγάλοι κυκλοφοριακοί άξονες και κυκλοφοριακοί κόµβοι κατασκευάζονται, ολυµπιακές εγκαταστάσεις για τα διάδορα αθλήµατα ετοιµάζονται, το νέο αεροδρόµιο σχεδόν ολοκληρώθηκε, το µετρό λειτούργησε και επεκτείνεται, άρχισε η κατασκευή του ολυµπιακού χωριού και δροµολογείται η κατασκευή 5 έως 6 χωριών τύπου, αναπλάσεις οικιστικών αξόνων εξαγγέλλονται καθώς και χώροι στάθµευσης οχηµάτων, φύτευση εκατοµµυρίων δένδρων, ανέγερση του Μουσείου της Ακρόπολης και άλλων µουσείων και ανακαίνιση-προσθήκη υπαρχόντων, κλπ. Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η κατασκευή, από ξένο Αρχιτέκτονα, σε ορισµένους κυκλοφοριακούς κόµβους, Αρχιτεκτονικής σύνθεσης-σύνδεσης. Παράλληλα και ο ιδιωτικός τοµέας ετοιµάζεται πυρετωδώς στη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας µε ανέγερση νέων ξενοδοχειακών µονάδων ή και ανακαινίσεις υπαρχουσών, προγραµµατισµό νέων γηπέδων ποδοσφαιρικών οµάδων, κ.ά. Σε όλες τις πιο πάνω κατασκευές θα πρέπει να είναι σηµαντικός ο ρόλος του Αρχιτέκτονα µε όλες τις συναφείς ειδικότητές του, δηλαδή του χωροτάκτη, του πολεοδόµου, του σχεδιαστή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

8 υστυχώς οι ταχύτητες που πρέπει ν αναπτυχθούν για την παραγωγή και ορθή ολοκλήρωση ενός τέτοιου σχεδίου, ώστε να είναι έτοιµες οι εγκαταστάσεις εντός της προσεχούς (κάτι λιγότερο από) τριετίας, ενέχουν και όλους τους κινδύνους, οι σηµαντικότεροι των οποίων είναι οι δυσµενείς συνέπειες για την οιονοµία της χώρας, οι κακές ποιοτικά και αισθητικά κατασκευές, όπου το αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα θα είναι αδιόρατο, η µετέπειτα αχρησία αρκετών εγκαταστάσεων ή το υπερβολικό κόστος συντήρησής τους που θα τις απαξιώσει γρηγορότερα από το συνήθη χρόνο. Όλα τα παραπάνω θα έχουν σηµαντικές συνέπειες και στον τουρισµό. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Εποµένως, ενόψει των ανωτέρω, τίθεται ως θέµα προς συζήτηση το εάν ο Αρχιτέκτονας µέσα από τις περιοχές δράσης του, του Ακαδηµαϊκού δασκάλου, του µελετητή, του ελεύθερου επαγγελµατία, του δηµόσιου υπαλλήλου, κλπ., µπορεί να διαδραµατίσει γρήγορα ένα σηµαντικό ρόλο µε στόχο την αποτροπή, ακόµη και σε ένα µικρό σχετικά βαθµό, των κακών χειρισµών και να συµβάλλει στο αντικειµενικά θετικό αποτέλεσµα. Οι φόβοι, όµως, που εκφράζονται είναι υπαρκτοί, γιατί το χρονικό διάστηµα είναι πολύ µικρό και οι στόχοι δυσανάλογα υψηλοί, στους οποίους έχει προστεθεί το ότι η Ολυµπιάδα του 2004 θα πρέπει να είναι ποιοτικά η καλύτερη µέχρι σήµερα και να δώσει ένα πολιτιστικό µήνυµα στην ανθρωπότητα σε αντίθεση µε την εµπορευµατοποίηση τέτοιων διοργανώσεων, η οποία κυριαρχεί στην εποχή µας, Για το λόγο αυτό έχει προγραµµατισθεί η διοργάνωση και Πολιτιστικής Ολυµπιάδας, η οποία, όµως, και αυτή δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει του πολιτιστικού ιδεώδους.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους Δήμος Κομοτηνής Φάση Α2. Οργάνωση και Υποστήριξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Α2.1. Προτάσεις Οράματος Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΝΙΚΟΛΑΣ BAΪΛΑΚΗΣ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνέδριο µε θέµα: «Ποια Ελλάδα θέλουµε» Εισήγηση: Τουριστική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ελλάδα, προκλήσεις και προοπτικές 1. Εισαγωγή Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα