ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ'' ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ UIA ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΑΤΤΥ ΚΑΡΓΑ-ΜΑΛΑΤΑΝΤΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-LACROIX, ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Η παρουσίαση αυτή ασχολείται µε το γενικό θέµα της σύγχρονης και µελλοντικής αλληλεξάρτησης µεταξύ αρχιτεκτονικής, τουρισµού και περιβάλλοντος. Οι συντάκτες συνειδητά επέλεξαν όχι τη σε βάθος ανάλυση, αλλά την επιλεκτική σύγκριση δεδοµένων, ταξινοµηµένων κατά χωρικό τύπο και τύπο δραστηριότητας, µε έµφαση στην πόλη που φιλοξενεί το συνέδριο, στην τουριστική ανάπτυξη, στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και στο σύνθετο ρόλο του αρχιτέκτονα. Σηµεία αναφοράς είναι: α) η πόλη της Καβάλας µε την πλούσια πολιτιστική της παράδοση, τη στρατηγική της γεωγραφική θέση, το νέο αναπτυξιακό δυναµικό της, τη µελλοντική λειτουργία της ως πόλου ανάπτυξης µε ζώνη επιρροής πέραν της Ελλάδας, β) ο τουρισµός στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, η εξέλιξή του, οι κατευθύνσεις και οι νέες µορφές του στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις αντιληπτές επιδράσεις του µαζικού τουρισµού, γ) ο ρόλος του αρχιτέκτονα στη σύγχρονη εποχή, που ιστορικά είναι ο πρωτοπόρος, οραµατιστής και πρωταγωνιστής στη διαδικασία της χωρικής ρύθµισης σε µια ευρύτητα παρεµβάσεων, από την κλίµακα της Αρχιτεκτονικής ως την κλίµακα του Πολεοδοµικού και του Χωροταξικού Σχεδιασµού, δ) ο ρόλος του αρχιτέκτονα στο ηµόσιο, ευρύτερο ηµόσιο τοµέα και γενικά στους φορείς στην Ελλάδα, µε τη σηµασία των αρµοδιοτήτων του, αλλά περαιτέρω µε τις επιπλέον δυνατότητες συνεργασίας για τη δηµιουργία και προστασία του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος, ε) Οι µεγάλες διοργανώσεις και πως επηρεάζουν (ή και δηµιουργούν) το πολιτιστικό περιβάλλον και αντίστοιχα τον τουρισµό, όχι µόνο βραχυπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα µε καθοριστική συµβολή στη διεύρυνση των τουριστικών ροών, κλπ. Με αυτό τον τρόπο, ο ρόλος του αρχιτέκτονα αναβαθµίζεται και καθίσταται κεντρικό θέµα συζήτησης, µέσω διαφόρων περιοχών παρέµβασης σε αντικείµενα Αρχιτεκτονικής, Τουρισµού και Περιβάλλοντος σε συνάφεια µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει και τις προοπτικές που ακολουθούν. ARCHITECTURE, TOURISM AND THE ENVIRONMENT: CHALLENGE AND PERSPECTIVES WORK GROUP ARCHITECTURE AND TOURISM, UIA -GREEK SECTION IOANNA MITSOU, Architect

2 PATTY KARGA-MALATANTI, Architect GIANNIS KIOUSSOPOULOS, Dr. Architect KOSTAS KRANTONELLIS, Architect ELENI STAMATIOU-LACROIX, Dr. Architect The following presentation deals with the general issue for today and in the future of the interdependence between architecture, tourism and the environment.he authors consciously chose not the in-depth analysis but the selective comparison of data bases, classified by spatial type and activity type, with emphasis on the city which hosts the conference, on tourism development, on the natural and cultural environment and on the composite role of the architect. Points of reference are:a) the city of Kavala with its rich cultural tradition, its strategic geographical position, its new development potential, its future function as pole of development with zone of influence surpassing Greece, b) tourism in europe and in the mediterranean, its evolution, its directions and its new forms in the frame of the international tourism market, taking into consideration the perceptible impacts of mass tourism, c) the role of the architect in contemporary time, which historically is the pioneer, visionary and protagonist in the process of the spatial adjustment in the full range of interventions, from the scale of architecture to the scale of town planning and to that of regional planning interventions, d) the role of the architect in the greater public sector and in general with the organizations in Greece, with the importance of its responsibilities, but beyond with its additional capabilities cooperating in the creation and the protection of the natural and the built environment, e) the major organizations and how they influence (or create) the cultural environment and in relevance with tourism, not only in the short term, but also in the long term with critical contributions in the enlargement of tourism flows, etc. In this manner, the role of the architect is uplifted and becomes a central question for discussion, through its different areas of intervention, on the subjects of Architecture, Tourism and the Environment in conjunction with the challenges it faces and the perspectives that lay ahead. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πραγµατοποίηση ενός συνεδρίου για το ρόλο του Αρχιτέκτονα µε αναφορά στο πολιτιστικό περιβάλλον και τον τουρισµό, εντάσσεται στην εξαιρετικά επίκαιρη προβληµατική που σχετίζεται µε όρους όπως η αειφορία των πόρων και η παγκόσµια πολιτιστική οµογενοποίηση. Ειδικότερα, φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις για την εξέλιξη των οικιστικών συγκεντρώσεων και τη σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον, την αλληλεπίδραση καινοτοµίας και παράδοσης στις κατασκευές, τις υποδοµές και τα δίκτυα, για τις εκφάνσεις που µπορεί να έχει ο πολιτισµός στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες και πολλά άλλα. Πρόκειται, λοιπόν, για µία θεµατολογία που περιστρέφεται γύρω από την αυτονόητη σχέση των Αρχιτεκτόνων µε το χώρο και τις κοινωνίες των ανθρώπων, προβληµατική η οποία αναµένεται να απασχολήσει εκτενώς και το 21 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής, που οργανώνει η UIA στο Βερολίνο, τον Ιούλιο του ΚΑΒΑΛΑ

3 έκα µήνες πριν τη συνάντηση του Βερολίνου, η πλούσια σε πολιτιστική παράδοση Region ΙΙ της UIA επιδιώκεται και αναµένεται να εµβαθύνει στα ίδια θέµατα στη συνάντηση της Καβάλας. Σε µία πόλη, δηλαδή, που λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά και πρόσφατης οικονοµικής και διοικητικής εξέλιξης αποτελεί το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και µία από τις σηµαντικότερες και δυναµικότερες πόλεις µεσαίου µεγέθους της Ελλάδας. Πρόκειται για µία πόλη η οποία αποκτά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και την περιορισµένη εντός των συνόρων εµβέλειά της της µεταπολεµικής περιόδου αναµένεται να διαδεχθεί, πλέον, η λειτουργία της ως πόλου ανάπτυξης µε ζώνη επιρροής που θα εκτείνεται πέραν της ελληνικής επικράτειας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Παρευξείνια ζώνη, σε συνδυασµό µε την ιδιότητα της Ελλάδας ως κράτους-µέλους της Ε.Ε, επέτρεψαν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στο σύνολο της Β. Ελλάδας. Εξάλλου, µε δεδοµένο το δυναµικό ανάπτυξης σχέσεων λόγω ιστορίας και ύπαρξης µνηµείων του Αιγυπτιακού έθνους, όπως τα Βακούφικα, όπως το Ιµαρέτ στην πόλη, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από άλλα κράτη της Βόρειας Αφρικής ν αποτελέσει η Καβάλα, πόλη-λιµάνι, ενδιάµεσο σταθµό επικοινωνίας και συναλλαγών τους µε τις Βαλκανικές χώρες. Οι εξελίξεις αυτές, που συνοδεύτηκαν από τη µεταβολή του αναπτυξιακού προτύπου στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, µε υποχώρηση της µεταποίησης και ανάδειξη του τριτογενούς τοµέα ως εναλλακτική προοπτική απαιτούν τη χάραξη µιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής για την πόλη, η οποία θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και τη στρατηγική της θέση. Για την περαιτέρω αυξητική πορεία της τουριστικής κίνησης, η οποία σήµερα είναι εντονότερη στα παράλια του Νοµού και στη γειτονική Θάσο, ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν το µη επαρκές επίπεδο (κυρίως µεταφορικών) υποδοµών, η µικρής διάρκειας παραθεριστική περίοδος, η προκαλούµενη από τη βιοµηχανική δραστηριότητα ρύπανση του περιβάλλοντος, οι µεγάλες απαιτήσεις εκτάσεων για τη γεωργική δραστηριότητα και τέλος οι συνέπειες των πρόσφατων γεγονότων και πολιτικών ανακατατάξεων στη Βαλκανική. Επίσης, ανασταλτικά δρουν, η υποβάθµιση και ο κορεσµός περιοχών από µη ικανοποιητικής ποιότητας παρεχόµενες τουριστικές υπηρεσίες, η µη αξιοποίηση τουριστικών πόρων και η επίσης µη συστηµατική προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο ορεινός, ο ιαµατικός, ο προσκυνηµατικός, ο χειµερινός και ο αγροτουρισµός, κλπ. Συναφή προβλήµατα που εντοπίζονται στην Καβάλα και στην ευρύτερη περιοχή, είναι η υποβάθµιση περιοχών του πολεοδοµικού ιστού, η µη επαρκής αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου και η ελλιπής διαχείριση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η αντιµετώπιση όλων αυτών των ανασχετικών παραγόντων απαιτεί δραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση του προγραµµατισµού και του σχεδιασµού για την παραγωγή και διαχείριση του δοµηµένου περιβάλλοντος και την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των πιο κατάλληλων εργαλείων υλοποίησης συγκαταλέγονται ασφαλώς η προώθηση της εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου, οι αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο, η αναβάθµιση του θαλάσσιου µετώπου, η οριοθέτηση περιοχών προστασίας, αναψυχής και παραγωγικών δραστηριοτήτων, η αναζήτηση µελλοντικών οικιστικών επεκτάσεων και άλλα, όλα, βέβαια γνωστά και οικεία στους Αρχιτέκτονες. 3. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Γενικότερα και πέρα από την περίπτωση της Καβάλας, αποτελεί γεγονός ότι κάτω από την επίδραση δηµογραφικών και οικολογικών πιέσεων, όπου η ρύπανση του περιβάλλοντος και η εξάντληση των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των εδαφικών, συνιστούν καίρια οικουµενικά προβλήµατα, ο σύγχρονος τουρισµός χαρακτηρίζεται από φθίνουσα τάση αύξησης. Παράλληλα, η ποσοστιαία συµµετοχή της τουριστικής Ευρώπης στο παγκόσµιο σύνολο µειώνεται σταθερά. Ο συντελούµενος µετασχηµατισµός στη δοµή και λειτουργία του τουριστικού κλάδου οφείλεται τόσο στις γενικότερες κοινωνικές εξελίξεις και στις αρνητικές πολιτικοοικονοµικές συγκυρίες των τελευταίων ετών, όσο και στην πορεία θεσµικής

4 ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγµατοποιείται, µε έµφαση στην ελεύθερη διακίνηση και στον ανταγωνισµό. Τελικό συµπέρασµα της σύµπραξης των εξωτουριστικών αυτών παραγόντων είναι η ανακατανοµή των τουριστικών δραστηριοτήτων διεθνώς και η αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού χώρου, ειδικότερα δε των καθιερωµένων περιφερειών αναψυχής. Ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, τα τουριστικά γνωρίσµατα της τελευταίας δεκαετίας σε παγκόσµιο επίπεδο συνοψίζονται στη σταδιακή επιβράδυνση και ανακατανοµή της διεθνούς τουριστικής κίνησης µε παράλληλες αυξοµειώσεις κατά περιοχή, διαρθρωτικού ή συγκυριακού χαρακτήρα, στην αύξηση των διασυνοριακών και υπερπόντιων µετακινήσεων, στην ανάδειξη νέων τουριστικών προορισµών εντός και εκτός Ευρώπης και στο πρόταγµα όχι µόνο οικονοµικών, αλλά και περιβαλλοντικών κριτηρίων επιλογής. Ο τουρισµός είναι µορφή ανάπτυξης εξ ορισµού φιλική προς το περιβάλλον. Η άποψη ότι η προστασία και ανάπτυξη δεν είναι πλέον έννοιες ασύµβατες, αλλά αντίθετα αλληλεξαρτηµένες και αµοιβαία συµπληρωµατικές, σταδιακά επικρατεί. Είναι βέβαιο ότι η αλλαγή νοοτροπίας που ήδη εκδηλώνεται, θα οδηγήσει στο άµεσο µέλλον και στην Ελλάδα σε µορφές τουρισµού εναλλακτικές του µέχρι σήµερα µαζικού τουριστικού προτύπου. Στην διεθνή τουριστική αγορά η Ελλάδα έχει επικρατήσει ως χώρα παραθαλάσσιων θερινών διακοπών, ενδηµικών ή περιηγητικών. ιαθέτει ωστόσο περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστικά σε παγκόσµια κλίµακα από πλευράς ποιότητας, ποικιλίας, γεωγραφικής κατανοµής και προσπελασιµότητας. Βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού είναι η εποχικότητα της µαζικής τουριστικής ζήτησης και η υπερσυγκέντρωση της προσφοράς στις τουριστικά καθιερωµένες περιοχές της χώρας. Αρνητικό επακόλουθο είναι η υποβάθµιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, κυρίως σε περιοχές µε ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα, ως πόλων έλξης τουριστών. Με σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων, πάγιοι στόχοι της τουριστικής πολιτικής, σε προτεραιότητα, είναι η άµβλυνση της εποχικότητας, η βαθµιαία απεξάρτηση από τον µαζικό τουρισµό, η ανακατανοµή της τουριστικής κίνησης σε περιφερειακή βάση και η προστασία του περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι τοπικές κοινωνίες ως αποδέκτες νέων καταναλωτικών προτύπων. Στη φάση εφαρµογής των µέτρων πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, εκτός από τα Υπουργεία και την Αυτοδιοίκηση, η διακυβερνητική οριζόντια συνεργασία µε συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των µη κυβερνητικών οργανώσεων θα δώσει αποτελέσµατα θετικά και κυρίως κοινωνικά αποδεκτά. Οι επιπτώσεις των προβληµάτων του µαζικού τουρισµού γίνονται αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας. Η ακολουθούµενη τουριστική πολιτική επιτρέπει αισιοδοξία για την επίτευξη των αναγκαίων χωροχρονικών ανακατανοµών και για την εξασφάλιση µιας µακροχρόνιας προοπτικής τουριστικής ανάπτυξης µε µέτρο το περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι ο τουριστικός κλάδος αναµένεται να είναι και µελλοντικά ένας από τους οικονοµικά ισχυρότερους στην Ευρώπη, ο τουρισµός εξακολουθεί µέχρι σήµερα να παραµένει εκτός κοινωνικών θεσµών. Η χαλαρή πολιτική παρουσία της Ε.Ε. σε θέµατα τουρισµού αντανακλά την ευρωπαϊκή δυσπιστία ως προς την αναπτυξιακή σηµασία του κλάδου, όπως επίσης και το ότι η τουριστική ανάπτυξη ουδέποτε αποτέλεσε οικονοµική προτεραιότητα για τα περισσότερα από τα κράτη - µέλη της Ε.Ε. Ο τουρισµός είναι κλάδος της διεθνούς οικονοµίας µε σταθερά αυξητική τάση και ευνοϊκές προοπτικές εξέλιξης. Είναι επίσης κλάδος έντασης εργασίας. Με δεδοµένη την οικονοµική ύφεση και την ανεργία που διαπιστώνεται σε πολλές χώρες της Ε.Ε., ο τουρισµός θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως αποτελεσµατικό µέσον ενίσχυσης της απασχόλησης. Προϋπόθεση είναι η ενεργός και περισσότερο άµεση κοινοτική παρέµβαση µε σκοπό την ποιοτική συνεργασία για µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, κυρίως στις χώρες-δέκτριες τουρισµού. Στο χώρο της Μεσογείου ο εισερχόµενος τουρισµός αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 της παγκόσµιας σχετικής κίνησης. Για δεκαετίες ο τουρισµός αυτός ήταν µαζικός, εποχικός και γεωγραφικά συγκεντρωµένος και εποµένως ο κύριος παράγοντας αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εδώ επισηµαίνεται ότι η AGENDA 21 του Ρίο υπήρξε πηγή θεσµικών πρωτοβουλιών και στη Μεσόγειο. Πρόκειται για τη δηµιουργία του προγράµµατος

5 AGENDA MED 21 όπως επίσης για τη συγκρότηση της Μεσογειακής Επιτροπής Βιώσιµης Ανάπτυξης. Είναι πολύ θετικό ότι η AGENDA MED 21 δεν επιχειρεί απλά να επικαιροποιήσει το Ρίο, αλλά πολύ περισσότερο να το προσαρµόσει σε µια νέα µεσογειακή πραγµατικότητα. Παρά το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες αυτές για την ανάπτυξη και το περιβάλλον της Μεσογείου δεν είναι δεσµευτικές για τα κράτη, χρήσιµο θα ήταν ανάλογες προσπάθειες να εκδηλωθούν ενεργά και για την περιοχή των Βαλκανίων. Σήµερα στις κοινοτικές χώρες της Μεσογείου κρίσιµη για την προστασία και την ανάπτυξη είναι: η ευρεία ανακατανοµή της τουριστικής κίνησης, η περιβαλλοντική επαναξιολόγηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η χωρική αναδιάταξη, τόσο των µονοσήµαντων τουριστικών ροών, όσο και των καθιερωµένων περιφερειών αναψυχής. Πρόκειται για βαθµιαία µετάβαση: από το µαζικό στο εναλλακτικό τουριστικό πρότυπο, από την εκµετάλλευση στη βιώσιµη διαχείριση και τέλος από την τουριστική µονοκαλλιέργεια στην πολυλειτουργικότητα. Οι τεχνολογικές κατακτήσεις και η οικονοµική ευµάρεια, που την τελευταία πεντηκονταετία έδωσαν ώθηση στο διεθνή µαζικό τουρισµό, από κοινού µε την υπέρµετρη αύξηση της διατιθέµενης πληροφόρησης, αναµένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω διασπορά των τουριστικών ροών. Προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλλει και η σήµερα επικρατούσα τάση (µερικής) υποκατάστασης των οµαδικών καλοκαιρινών διακοπών σε αποκλειστικά παραθαλάσσιους προορισµούς µε άλλες µορφές τουρισµού, περισσότερο περιηγητικές, πολλαπλών επιδιώξεων και περισσοτέρων προορισµών. Αποτέλεσµα, λοιπόν, των πιο πρόσφατων εξελίξεων θα είναι ολοένα και περισσότερες, ολοένα και µικρότερου µεγέθους περιοχές να επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις θετικές πλευρές της παγκοσµιοποίησης των αγορών, να επιδιώκουν δηλαδή να αποκτήσουν αυτοτελές (διεθνές) τουριστικό όνοµα. Έτσι, στο εγγύς µέλλον, η έτσι κι αλλιώς διάχυτη στο χώρο οικονοµική δραστηριότητα του τουρισµού θα επεκταθεί περαιτέρω.αυτή η διαφαινόµενη µετεξέλιξη του τουρισµού αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές της Region II της UIA, οι οποίες, βρίσκονται, κατά κανόνα, σε αρχικά στάδια τουριστικής ανάπτυξης. Εξάλλου, είναι αξιοσηµείωτο ότι το συγκεκριµένο φαινόµενο της συνεχώς διευρυνόµενης διάχυσης του τουρισµού συµβαδίζει µε τα φαινόµενα εξάπλωσης των αστικών χαρακτηριστικών στον πάλαι ποτέ αµιγή αγροτικό χώρο, που εν πολλοίς ταυτιζόταν µε το φυσικό περιβάλλον, και συνεπικουρείται από τις πολλαπλών µορφών δραστηριότητες καθηµερινής αναψυχής. 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Κυρίαρχος σκοπός του παρόντος συνεδρίου είναι να ανιχνευτεί, να διερευνηθεί ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ στη σύγχρονη εποχή. Ένας ρόλος που ιστορικά είναι ευδιάκριτος στη διαδικασία της ρύθµισης του χώρου και αντικειµενικά κεντρικός για τους Αρχιτέκτονες σε όλο το εύρος των επεµβάσεων, από τη κλίµακα της Αρχιτεκτονικής έως την κλίµακα των πολεοδοµικών ή ακόµα και των χωροταξικών παρεµβάσεων. Για τον αδιαµφισβήτητο αυτό συνθετικό ρόλο, η ιστορία διδάσκει ότι ο Αρχιτέκτονας δεν είχε µόνο πελατειακή σχέση µε τους συν-πολίτες του. Είχε και ρόλο πρωτοπόρου και οραµατιστή. Πρόκειται για ιδιότητες που στο παρελθόν τεκµηρίωναν πλήρως την παρουσία των ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ όχι µόνο στα ευανάγνωστα πεδία της αισθητικής και λειτουργικής αξιοποίησης του χώρου, αλλά και στα (εξ ορισµού αµφιλεγόµενης τεκµηρίωσης) ιδεολογικά πεδία κοινωνικών και οικονοµικών επιλογών. Οι Αρχιτέκτονες είχαν, λοιπόν, εµπειρία και γνώσεις να αντιληφθούν τα ιστορικά και χωρικά δεδοµένα και στη συνέχεια να προδιαγράψουν και να κατευθύνουν τις µελλοντικές σχεδιαστικές επιλογές. Αυτά τα εφόδια είναι ιδιαίτερα χρήσιµα και σήµερα, σε µία εποχή εξαιρετικά µεγάλης επέκτασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε γη και σε υπέδαφος, στην υδρόσφαιρα, στην ατµόσφαιρα και στο διάστηµα. Σε µία εποχή τεράστιων δυνατοτήτων επικοινωνιακής και µεταφορικής διασύνδεσης και των πιο αποµακρυσµένων τόπων του πλανήτη. Μίας διασύνδεσης που τείνει να οδηγήσει σε παγκόσµια οµογενοποίηση όχι µόνο των οικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά και των κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων.

6 Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, ο παραδοσιακά κεντρικός ρόλος του Αρχιτέκτονα ως γνώστη της συνθετικής προσέγγισης του χώρου αµφισβητείται. Η δράση του εντάσσεται σε πολυπρόσωπα επιστηµονικά, διοικητικά ή άλλα fora και κέντρα αποφάσεων, τα οποία έχουν συλλογική ευθύνη και για το σχεδιασµό. Στο πλαίσιο αυτών των διεπιστηµονικών και όχι µόνο προσεγγίσεων, ο Αρχιτέκτονας οφείλει και µπορεί να επιδιώξει : να αποκτήσει καθοδηγητικό ρόλο, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, να πείσει ως διαχειριστής µεγάλων/σύνθετων προγραµµάτων και, τελικά να αυξήσει το κύρος του στις σχεδόν βίαια µεταλλασσόµενες κοινωνίες. Και θα επιτύχει αυτό το συντονιστικό ρόλο αν µε έργα και µε προσωπική παρουσία προτείνει πειστικές λύσεις που : θα είναι τεχνικά άρτιες και οικονοµικά αποδοτικές, θα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, και θα σέβονται το περιβάλλον και ειδικότερα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε σχέση µε το περιβάλλον, ο Αρχιτέκτονας θα πρέπει να µπορεί : 1. να κατανοήσει το σύνολο των προβληµάτων του και ιδιαίτερα τα σχετιζόµενα µε την υποβάθµιση των κάθε µορφής πόρων του, 2. να αξιολογήσει τα εναλλακτικά σενάρια χρήσης του χώρου, και τέλος 3. να πείσει τους αποφασίζοντες και να είναι ικανός να διαχειριστεί καλές πρακτικές διαρκούς συµβίωσης του αλληλεξαρτώµενου δίπολου τουρισµού και περιβάλλοντος. Με παρεµβάσεις σαν κι αυτές, οι Αρχιτέκτονες θα µπορέσουν, ίσως, να υπερβούν τη σηµερινή αµφιλεγόµενη επαγγελµατική τους καταξίωση, καθεστώς που χαρακτηρίζεται από τον δυϊσµό αφενός της θεωρητικής αποδοχής των αρµοδιοτήτων τους, αφετέρου της πρακτικής αµφισβήτησης ακόµα και της συµµετοχής τους στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των έργων. 5.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ, ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Πιο κάτω επιχειρείται µία περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση µε τις αρµοδιότητες και γενικότερα το ρόλο του Αρχιτέκτονα, ο οποίος πρέπει να εκφραστεί µέσα από τη δηµοσιοϋπαλληλική σχέση του µε την πολιτεία και τους διάφορους φορείς. Ο Αρχιτέκτονας υπάλληλος έχει σηµαντικές αρµοδιότητες που αφορούν κυρίως σε: -εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, -σύνταξη αρχιτεκτονικών µελετών, -επιβλέψεις, κυρίως κτιριακών, έργων αλλά και άλλων κατασκευών (διαµορφώσεων δηµόσιων/δηµοτικών κλπ. χώρων, αναστήλωσης µνηµείων, κλπ.), -εγκρίσεις αρχιτεκτονικών µελετών, -έλεγχο µελετών (Πολεοδοµικές Υπηρεσίες,ΕΠΑΕ, ΥΠΠΟ, κλπ.), -προτάσεις για νοµοθετικές ρυθµίσεις (ΓΟΚ, όρους και περιορισµούς δόµησης, χρήσεις γης), -κρίση Αρχιτεκτονικών διαγωνισµών. Επίσης η πολεοδοµία και η χωροταξία στην Ελλάδα (προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων, σύνταξη µελετών, έλεγχος µελετών, επίβλεψη εφαρµογής µελετών, κλπ.) ασκείται κυρίως από Αρχιτέκτονες, ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των οποίων υπηρετεί στο ηµόσιο, ευρύτερο ηµόσιο τοµέα και λοιπούς φορείς. Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται για συζήτηση, είναι το κατά πόσο µπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσµατική και επαρκής η συµµετοχή του υπαλλήλου Αρχιτέκτονα στη δηµιουργία αλλά και κυρίως στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει άµεση σχέση µε τον τουρισµό. Την τελευταία δεκαπενταετία που υπήρξε κάποια αφύπνιση της πολιτείας και των πολιτών σε θέµατα που αφορούν στο φυσικό αλλά και το δοµηµένο περιβάλλον, σε µια εποχή, όµως, που παράλληλα εντατικοποιήθηκε η εκµετάλλευση της γης, το αποτέλεσµα είναι τις περισσότερες φορές αντιφατικό και ο ρόλος του Αρχιτέκτονα άλλοτε υπαρκτός και άλλοτε ανύπαρκτος. Ενώ, δηλαδή, η νοµοθεσία επιβάλλει περιορισµούς, ρυθµίσεις και διαδικασίες, οι οποίες σε µεγάλο ποσοστό έχουν προέλθει από προτάσεις Αρχιτεκτόνων,

7 στην εφαρµογή (για την οποία είναι υπεύθυνοι πολλοί παράγοντες, θεσµικοί και εξωθεσµικοί), ή επιτυγχάνονται πολύ λιγότερα σε σχέση µε τους στόχους, ή το όλο πλέγµα αρµοδιοτήτων, διαδικασιών ακόµη και αυθαιρεσιών ανατρέπει τις προθέσεις και προκαλεί δυσµενείς καταστάσεις τόσο για το καθαρά φυσικό όσο και για το πολιτιστικό περιβάλλον.τα παραδείγµατα είναι άπειρα και αφορούν σε όλες τις περιοχές δράσης Αρχιτεκτόνων και παραγωγής Αρχιτεκτονικού έργου και γενικά κατασκευών. Στα παραπάνω οφείλεται η καταστροφή σε πάρα πολλές παραλιακές περιοχές, η καταστροφή των δασών και δασικών εκτάσεων, η ανοικοδόµηση πολύ κοντά σε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, η µη τήρηση των προδιαγραφών(µορφολογικών στοιχείων και χρήσεων) σε παραδοσιακούς οικισµούς και ιστορικά κέντρα πόλεων. Η επιτρεπόµενη οικιστική πυκνότητα επίσης καταστρατηγείται. Η δόµηση µε το πολεοδοµικό εργαλείο της µεταφοράς συντελεστή δόµησης εφαρµόστηκε αλόγιστα µε αποτέλεσµα να υποστούν υπερδιόγκωση διάφορες περιοχές και να προκληθούν κυκλοφοριακά και άλλα προβλήµατα (παράδειγµα η Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι και Χαλάνδρι, κ.ά.). Σ αυτές τις περιπτώσεις ο θετικός ρόλος του Αρχιτέκτονα, υπεύθυνου για την τήρηση του έστω και ανεπαρκούς νοµοθετικού πλαισίου εξανεµίζεται. Η πολιτική βούληση συνδυασµένη µε το ιδιωτικό συµφέρον δηµιουργούν σηµαντική αντίρροπη δύναµη και η µόνη διέξοδος για να σταµατήσουν παρόµοιες αρνητικές επιπτώσεις είναι, τα τελευταία έτη, το Συµβούλιο της Επικρατείας. Σ αυτό, όµως, οι προσφυγές (αιτήσεις ακυρώσεως Π. /των, υπουργικών, κλπ. Αποφάσεων), ως επί το πλείστον, κατατίθενται από ιδιώτες, οι οποίοι θεωρούν ότι βλάπτονται άµεσα από ισχύουσες ή µη ισχύουσες ρυθµίσεις. ηλαδή και εδώ η επιχειρούµενη προστασία είναι τυχαία και πολλές φορές ακραία, µε τελικά αρνητικές συνέπειες, αφού έχει ως αφετηρία το µικροϊδιωτικό συµφέρον. 6.ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ (Η ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ) ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Οι µεγάλες διοργανώσεις, αθλητικών, κυρίως, αλλά και άλλων γεγονότων, µε αποκορύφωµα τις Ολυµπιάδες, επηρεάζουν σηµαντικά τις πόλεις και τις ευρύτερες περιοχές στις οποίες λαµβάνουν χώρα. Οι επιρροές αυτές είναι όχι µόνο βραχυπρόθεσµες, δηλαδή πριν και κατά τη διάρκεια του γεγονότος, αλλά και µακροπρόθεσµες και όλες αφορούν στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και συµβάλλουν καθοριστικά στη διεύρυνση των τουριστικών ροών. Στην Ελλάδα, στην επικαιρότητα βρίσκεται η διοργάνωση της Ολυµπιάδας του 2004, η µεγαλύτερη µέχρι σήµερα διοργάνωση από τη χώρα µας ενός τόσο σηµαντικού γεγονότος. Το γεγονός αυτό, πέρα από τη σηµασία του σκοπού του, ειδώθηκε και ως µια ευκαιρία βελτίωσης των υποδοµών της χώρας µας και κυρίως της Αττικής, όπου είναι συγκεντρωµένος ο µισός περίπου πληθυσµός της χώρας. Έτσι, µεγάλοι κυκλοφοριακοί άξονες και κυκλοφοριακοί κόµβοι κατασκευάζονται, ολυµπιακές εγκαταστάσεις για τα διάδορα αθλήµατα ετοιµάζονται, το νέο αεροδρόµιο σχεδόν ολοκληρώθηκε, το µετρό λειτούργησε και επεκτείνεται, άρχισε η κατασκευή του ολυµπιακού χωριού και δροµολογείται η κατασκευή 5 έως 6 χωριών τύπου, αναπλάσεις οικιστικών αξόνων εξαγγέλλονται καθώς και χώροι στάθµευσης οχηµάτων, φύτευση εκατοµµυρίων δένδρων, ανέγερση του Μουσείου της Ακρόπολης και άλλων µουσείων και ανακαίνιση-προσθήκη υπαρχόντων, κλπ. Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η κατασκευή, από ξένο Αρχιτέκτονα, σε ορισµένους κυκλοφοριακούς κόµβους, Αρχιτεκτονικής σύνθεσης-σύνδεσης. Παράλληλα και ο ιδιωτικός τοµέας ετοιµάζεται πυρετωδώς στη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας µε ανέγερση νέων ξενοδοχειακών µονάδων ή και ανακαινίσεις υπαρχουσών, προγραµµατισµό νέων γηπέδων ποδοσφαιρικών οµάδων, κ.ά. Σε όλες τις πιο πάνω κατασκευές θα πρέπει να είναι σηµαντικός ο ρόλος του Αρχιτέκτονα µε όλες τις συναφείς ειδικότητές του, δηλαδή του χωροτάκτη, του πολεοδόµου, του σχεδιαστή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

8 υστυχώς οι ταχύτητες που πρέπει ν αναπτυχθούν για την παραγωγή και ορθή ολοκλήρωση ενός τέτοιου σχεδίου, ώστε να είναι έτοιµες οι εγκαταστάσεις εντός της προσεχούς (κάτι λιγότερο από) τριετίας, ενέχουν και όλους τους κινδύνους, οι σηµαντικότεροι των οποίων είναι οι δυσµενείς συνέπειες για την οιονοµία της χώρας, οι κακές ποιοτικά και αισθητικά κατασκευές, όπου το αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα θα είναι αδιόρατο, η µετέπειτα αχρησία αρκετών εγκαταστάσεων ή το υπερβολικό κόστος συντήρησής τους που θα τις απαξιώσει γρηγορότερα από το συνήθη χρόνο. Όλα τα παραπάνω θα έχουν σηµαντικές συνέπειες και στον τουρισµό. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Εποµένως, ενόψει των ανωτέρω, τίθεται ως θέµα προς συζήτηση το εάν ο Αρχιτέκτονας µέσα από τις περιοχές δράσης του, του Ακαδηµαϊκού δασκάλου, του µελετητή, του ελεύθερου επαγγελµατία, του δηµόσιου υπαλλήλου, κλπ., µπορεί να διαδραµατίσει γρήγορα ένα σηµαντικό ρόλο µε στόχο την αποτροπή, ακόµη και σε ένα µικρό σχετικά βαθµό, των κακών χειρισµών και να συµβάλλει στο αντικειµενικά θετικό αποτέλεσµα. Οι φόβοι, όµως, που εκφράζονται είναι υπαρκτοί, γιατί το χρονικό διάστηµα είναι πολύ µικρό και οι στόχοι δυσανάλογα υψηλοί, στους οποίους έχει προστεθεί το ότι η Ολυµπιάδα του 2004 θα πρέπει να είναι ποιοτικά η καλύτερη µέχρι σήµερα και να δώσει ένα πολιτιστικό µήνυµα στην ανθρωπότητα σε αντίθεση µε την εµπορευµατοποίηση τέτοιων διοργανώσεων, η οποία κυριαρχεί στην εποχή µας, Για το λόγο αυτό έχει προγραµµατισθεί η διοργάνωση και Πολιτιστικής Ολυµπιάδας, η οποία, όµως, και αυτή δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει του πολιτιστικού ιδεώδους.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ CULTURAL ENVIRONMENT AND TOURISM: THE ROLE OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού

Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού 1η Έκδοση: Ιούλιος 2011 Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού Σχεδιασμός εξωφύλλου: Κυριακή Βογιατζή Φιλολογική επιμέλεια: Ροδάνθη Παπαδομιχελάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καλοκάρδου Ρέα, Κραντονέλλης Κώστας ιπλ. αρχιτέκτονες-µηχανικοί, πολεοδόµοι, σύµβουλοι τουριστικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: Δυναμική των χωρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Ι. Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245 Στους γονείς μας 2 Περίληψη Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνάται η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτής στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Κύριο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα»

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (M.B.A. IN TOURISM) Διπλωματική Εργασία «Οικολογικές ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...7. 2. Ο δυναμισμός του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα... 10

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...7. 2. Ο δυναμισμός του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα... 10 ΤΕΙ:ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ.:7810 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΜΥΡΛΟΓΛ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΔΗΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΜΕΛΕΤΗ τίε Ρ ίτ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Ι. Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005)

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα