και το Εθνικό Προσάρτημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και το Εθνικό Προσάρτημα"

Transcript

1 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και το Εθνικό Προσάρτημα Εισαγωγικά στοιχεία - Αναθεωρήσεις Χρ. Ζέρης Εργαστήριο ΩΣ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Αντικείμενο του ΕΝ Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και το Εθνικό Προσάρτημα Ιστορικό ανάπτυξης Μορφή και Κοινοποίηση Βασικές αλλαγές που εισάγονται στο σχεδιασμό, εκτέλεση και στον έλεγχο έργων από σκυρόδεμα. Αντιπαραβολή με την τρέχουσα πρακτική. Συνοπτική περιγραφή ργρ του προτύπου με το Ε.Π.: αλλαγές, γς προσθήκες και τροποποιήσεις στο πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο. Αναθεωρήσεις μέχρι την έκδοση του ΕΛΟΤ ΕΝ και μετά Χ. Ζέρης Φεβρ

3 Αντικείμενο του ΕΝ Το Αντικείμενο του προτύπου αφορά σκυρόδεμα: Ανάλογα με τη χρήση : Έργα από έγχυτο σκυρόδεμα, οπλισμένο ή προεντεταμένο και έργα ή δομικά προϊόντα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Δεν περιλαμβάνει εκτοξευόμενο, δάπεδα κυκλοφορίας, οδοστρώματα, σκυρόδεμα μάζας, ινοπλισμένο, ειδικές τεχνολογίες (π.χ. εκτοξευόμενο),τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα έργων αποθήκευσης μολυσματικών ουσιών, υδατοπερατό σκυρόδεμα Το αναθεωρημένο ΕΝ περιλαμβάνει το αυτοσυμπυκνούμενο και το ινοπλισμένο σκυρόδεμα Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής : Έτοιμο, παραγόμενο σε μονάδα παραγωγής στο εργοτάξιο ή εκτός Εργοταξιακό, παραγόμενο επί τόπου Εργοστασιακό, παραγόμενο σε εργοστάσιο προκατασκευής Χ. Ζέρης Φεβρ

4 Αντικείμενο του ΕΝ Το Αντικείμενο του προτύπου αφορά το σκυρόδεμα: Σαν προϊόν σύνθεσης επί μέρους υλικών: Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών. Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης. Η σύνθεση αυτή είναι ενδεχόμενα τυποποιημένη σύνθεση Ανάλογα με : Τις βασικές ή τις ειδικές ιδιότητές: Πυκνότητα, αντοχή (συνήθους βάρους και ελαφροσκυρόδεματος), ονομαστική διάσταση μέγιστου κόκκου αδρανούς. Κατηγορία περιβαλλοντικής ρβ έκθεσης και επιφανειακής αντοχής. Χ. Ζέρης Φεβρ

5 Αντικείμενο του ΕΝ Για όλα τα παραπάνω σκυροδέματα και προϊόντα από σκυρόδεμα, το πρότυπο περιλαμβάνει γενικές και ειδικές απαιτήσεις σχετικά με: Την ταξινόμηση των περιβαλλοντικών δράσεων Τα επί μέρους υλικά της σύνθεσης Τυχόν οριακές τιμές στη σύνθεση Τς Τις ιδιότητες δόηεςση στη νωπή και σκληρυμένη η κατάσταση αάσαση Την αποτίμηση των ιδιοτήτων, έμμεσα ή άμεσα Την προδιαγραφή του προϊόντος Την παράδοση του προϊόντος Τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της παραγωγής Τα κριτήρια και την αποτίμηση της συμμόρφωσης Τα συμβαλλόμενα μέρη και τις υποχρεώσεις μεταξύ τους Τη σήμανση του προϊόντος σε ό,τι αφορά τα παραπάνω Χ. Ζέρης Φεβρ

6 Αντικείμενο του ΕΝ Αντίθετα με την τρέχουσα πρακτική (ΚΤΣ), το πρότυπο ΔΕΝ περιλαμβάνει: Απαιτήσεις για τα υλικά που έχουν ενσωματωθεί σε άλλα πρότυπα (π.χ. τα αδρανή, το νερό) πλην όπου επηρεάζεται η ανθεκτικότητα Την εκτέλεση του έργου: διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση, έλεγχο ποιότητας του σκυροδέματος στο έργο, λήψη και διαχείριση δοκιμίων στο έργο Νομικές υποχρεώσεις και ρήτρες που απορρέουν από τα παραπάνω Στοιχεία για τον Οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου Τα παραπάνω θα πρέπει να παρασχεθούν από το νέο ΚΤΣ σε εναρμόνιση με το ΕΝ και από τα λοιπά ΕΛΟΤ ΕΝ που πρέπει να αναπτυχθούν (π.χ., ΕΝ 13670, ΕΝ 1390). Χ. Ζέρης Φεβρ

7 Εναρμόνιση του ΕΝ με Εθνικές διατάξεις Το παρόν Ευρωπαϊκό πρότυπο θα εφαρμοστεί στην Ευρώπη, υπό διαφορετικές κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες, σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας και υπό διαφορετικές, επαρκώς εδραιωμένες, τοπικές πρακτικές και εμπειρίες. ερίες Προκειμένου ο να καλυφθούν αυτές οι καταστάσεις, ασάσες έχουν εισαχθεί κατηγορίες για τις ιδιότητες του σκυροδέματος. Όπου δεν ήταν δυνατές τέτοιες γενικευμένες λύσεις, τα σχετικά κεφάλαια περιλαμβάνουν την άδεια εφαρμογής των εθνικών προτύπων ή διατάξεων που ισχύουν στον τόπο χρήσης του σκυροδέματος. Το παρόν Ευρωπαϊκό πρότυπο ενσωματώνει κανόνες για τη χρήση συστατικών υλικών που καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χρήση άλλων παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών, όπως ανακυκλωμένα υλικά, κ.λπ. βασίζεται σήμερα στην τοπική εμπειρία. Μέχρι να εκδοθούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές για αυτά τα υλικά, το παρόν πρότυπο δεν θα παρέχει κανόνες για τη χρήση τους, αλλά αντ αυτού παραπέμπει σε εθνικά πρότυπα ή διατάξεις που ισχύουν στον τόπο χρήσης του σκυροδέματος (Αναθεωρημένη θ έ απλοποίηση). ) Χ. Ζέρης Φεβρ

8 Το Εθνικό Προσάρτημα ΕΛΟΤ ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

9 Μορφή του ΕΛΟΤ ΕΝ Υιοθετήθηκε η δομή του αντίστοιχου AFNOR EN Στο Ελληνικό πρότυπο, διατηρείται αυτούσιο το πρωτότυπο κείμενο, μεταφρασμένο στα Ελληνικά από τον ΕΛΟΤ. Οι τροποποιήσεις προσθήκες - διευκρινίσεις ενσωματώνονται στο μεταφρασμένο αυτό κείμενο, μέσα σε ξεχωριστά ευδιάκριτα πλαίσια, που τοποθετούνται κάτω από την αντίστοιχη διάταξη με την ένδειξη Ε.Π.. Η πρωτότυπη ρήτρα (Πίνακας, κλπ.) δεν διαγράφεται από το κείμενο. Τα πλαίσια υπερισχύουν των αντίστοιχων απαιτήσεων, ενώ με αυτό τον τρόπο είναι ταυτόχρονα εμφανής και η πρωτότυπη διάταξη (είτε, αντίστοιχα, η προτεινόμενη τιμή) που αφορά την κάθε προσθήκη τροποποίηση και η Εθνικά καθοριζόμενη. Χ. Ζέρης Φεβρ

10 Μορφή του ΕΛΟΤ ΕΝ Κεφάλαιο 3: Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντμήσεις, όπου, στο τέλος του Κεφαλαίου προστίθεται νέα Κανονιστική Ορολογία. Η μορφή αυτή αποτελεί νέο προηγούμενο στην έκδοση προτύπων της TC104. Συζητήθηκε σχετικά στην τελευταία συνάντηση στο Μιλάνο. Επίκειται υιοθέτηση αυτής της μορφής και από το CEN. Χ. Ζέρης Φεβρ

11 Χρονοδιάγραμμα έκδοσης του ΕΛΟΤ ΕΝ Η Εκδοτική Ομάδα 1 της ΤΕ20 εργάσθηκε στο πρότυπο από τα τέλη του Όλα τα τμήματα του προτύπου αναλύθηκαν σε βασικές ενότητες (και αντίστοιχα Κεφάλαια) από ομάδες εργασίας 2-3 μελών της Επιτροπής μας. Ανάλογος χειρισμός έγινε και στον έλεγχο της μετάφρασης που μας παραδόθηκε από τον ΕΛΟΤ αργότερα. : Ανθεκτικότητα Κριτήρια συμμόρφωσης Προδιαγραφή και Δελτίο αποστολής Ποιοτικός έλεγχος Σχέση με λοιπά πρότυπα Το πρότυπο συζητήθηκε συλλογικά σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις μας τόσο σαν αυτόνομο κείμενο όσο και η συμβατότητά του με το ισχύον πλαίσιο ΚΤΣ-ΣΚ-ΠΤΠ- ΕΛΟΤ. Παράλληλα συμμετέχουν και συνεργαζόμενα μέλη της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, η ΤΕ20/ΕΟ 1 αποδίδει στον ΕΛΟΤ και τη βασική ορολογία του προτύπου, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στον ΚΤΣ 97. Ο ΕΛΟΤ εκπονεί τη μετάφραση του προτύπου. Χ. Ζέρης Φεβρ

12 Χρονοδιάγραμμα έκδοσης του ΕΛΟΤ ΕΝ Το κείμενο συζητήθηκε εκτενέστατα σε όλο αυτό το διάστημα και είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς των μελών της ΤΕ 20/ΟΕ1 που συμμετείχαν. Το κείμενο δίδεται στον ΕΛΟΤ το Νοέμβριο 2007 για Δημόσια κρίση. Παράλληλα συντάσσεται και η Αιτιολογική Έκθεση. Οι εργασίες της Επιτροπής αραιώνουν, εν αναμονή των σχολίων. Αρχίζει και η ανάπτυξη του νέου ΚΤΣ, με συμμετοχή μελών της ΤΕ20/ΟΕ1. Το Αγγλικό κείμενο μεταφράζεται και παραδίδεται στην ΤΕ20/ΟΕ 1 τον Μάιο Η ΤΕ20/ΕΟ 1 ακολούθως έλεγξε την τελική μετάφραση (Ιούνιος 2009). Παράλληλα, από το Φθινόπωρο του 2008 επιστρέφονται σχόλια από τον Εθνικό σχολιασμό. Τα σχόλια συζητούνται στην Επιτροπή και ενσωματώνονται και/ή απαντώνται ένα προς ένα και παραδίδονται στον ΕΛΟΤ. Το τελικό κείμενο παραδίδεται τον Ιαν Κοινοποιούνται οι αλλαγές που προκύπτουν στον Ευρωκώδικα 2, λόγω του τελικού κειμένου, στη φάση της Δημόσιας κρίσης των Ευρωκωδίκων που έχει αρχίσει παράλληλα. Το πρότυπο καθυστερεί εν αναμονή της μετάφρασης των Ευρωκωδίκων και της έκδοσης των ΕΠ. Η Ελληνική Επιτροπή των Ευρωκωδίκων υιοθετεί το Νοέμβριο 2010 τις πρόσθετες κατηγορίες Αντοχής και σχετικές απαιτήσεις επικαλύψεων, στο ΕΠ του Ευρωκώδικα 2 μετά από σχετική γνωμάτευση της CEN TC250. Χ. Ζέρης Φεβρ

13 Μορφή του ΕΛΟΤ ΕΝ Οι αλλαγές - προσθήκες στο πρότυπο τηρούν τις δυνατότητες επέμβασης στο πρωτότυπο ΕΝ και δεν αλλοιώνουν ουδόλως τη φιλοσοφία του Προτύπου: Εδ Ενδεικτικές τιμές Πινάκων τροποποιούνται, ενώ οι Πίνακες δεν καταργούνται. Προστίθενται νέοι σύμφωνα με το ΕΠ. Πρωτότυπες διατάξεις του Προτύπου αλλάζουν προς το δυσμενέστερο χωρίς να καταργείται καμιά ουσιώδης απαίτηση του Προτύπου. Δεν υιοθετούνται οι διατάξεις οι οποίες προτείνουν ή ενδεχομένως οδηγούν σε επίπεδα ασφάλειας υποδεέστερα αυτών που ισχύουν σήμερα μέσα από τις διατάξεις του ΚΤΣ 97. Αυτές τροποποιούνται ανάλογα προς το δυσμενέστερο. Εκδόθηκαν συνοδευτικά (Τελική έκδοση, Ιαν. 2010): Το Εθνικό Προσάρτημα ΕΛΟΤ ΕΝ Η Αιτιολογική Έκθεση του ΕΛΟΤ ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

14 Κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΟΤ ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

15 Πρότυπα και Κανονισμοί CEN / ΕΛΟΤ για τα έργα από σκυρόδεμα CEN CEN/TC 104 Σκυρόδεμα και συναφή προϊόντα Η Επιτροπή που εκδίδει το ΕΝ 206 με όλα τα πρότυπα συναφών προϊόντων. Για τη σύνταξη του προτύπου ΕΝ ασχολείται η 104/SC1 και μια Εκδοτική ομάδα εργασίας. CEN/TC 51 Τσιμέντα και κονίες CEN/TC 250 Ευρωκώδικες CEN/TC 229 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα CEN/TC 177 Προϊόντα από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Φεβρ

16 Πρότυπα και Κανονισμοί CEN για τα έργα από σκυρόδεμα Εθνική Δομική Νομοθεσία και Κανονισμοί (στον τόπο εφαρμογής) Το πλαίσιο σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου των έργων από σκυρόδεμα ΕΝ Εκτέλεση ΕΝ 197 Τσιμέντο ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2 ΕΝ Πιγμέντα ΕΝ 450 Ιπτάμενη ΕΝ 934-1, -2 τέφρα Πρόσθετα ΕΝ Πυριτική παιπάλη ΕΝ 1008 Νερό ανάμιξης ΕΝ Προκατασκευή ΕΝ Έλεγχοι νωπού ΕΝ Έλεγχοι σκληρυμένου ΕΝ Σκωρία υψικαμίνου για το σκυρόδεμα ΕΝ Ίνες στο σκυρόδεμα ΕΝ Αδρανή σκυροδέματος ΕΝ Ελαφροβαρή αδρανή για το σκυρόδεμα ΕΝ Εκτίμηση της αντοχής σε κατασκευές ΕΝ Έλεγχος σκυροδέ- ματος σε κατασκευές Χ. Ζέρης Φεβρ

17 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα ρχ πρακτική που ακολουθείται σήμερα μέσω του ισχύοντος ΚΤΣ-97 Χ. Ζέρης Φεβρ

18 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Το ΕΝ 206 έχει σαν αντικείμενο το προϊόν σκυρόδεμα και συμπληρώνεται από τα σχετικά πρότυπα προϊόντων που δίδονται στις Κανονιστικές αναφορές. Ο ΚΤΣ 97 εμπεριέχει αναφορές σε πρότυπα, ΣΚ και ΤΠ που είτε έχουν αντικατασταθεί ή δεν έχουν επικυρωθεί ποτέ. Ενίοτε χρησιμοποιούνται Γερμανικά, Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά πρότυπα ταυτόχρονα. Γίνεται εξορθολογισμός και αποφυγή πολλαπλών αναφορών, μέσω απευθείας αναφοράς στα ΕΝ. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη συντήρηση του προτύπου και της προδιαγραφής. Πρόβλημα: Ο έλεγχος και η εξέλιξη του προτύπου δεν είναι πλέον εθνική υπόθεση αποκλειστικά αλλά απαιτείται εθνική συμμετοχή στις επιτροπές της CEN, σε επίπεδο Ομάδων εργασίας. Χ. Ζέρης Φεβρ

19 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Χωρίζεται η Προδιαγραφή από την Εκτέλεση (ΕΝ 13670). Ο ΚΤΣ 97 αποτελεί Προδιαγραφή του προϊόντος σκυρόδεμα και της εκτέλεσης του έργου. Αυτές οι δύο οντότητες χωρίζονται στο νέο πλαίσιο προτύπων: Το όριο Προδιαγραφής των ιδιοτήτων στο ΕΝ 206 θεωρήθηκε ότι είναι η έξοδος από τον αναμικτήρα. Πολλά από τα σχόλια στη Δημόσια κρίση αφορούσαν αυτό το διαχωρισμό, και δεν αφορούν το ΕΝ Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο ΕΛΟΤ ΕΝ (ΕΠ). Πρόβλημα: το ΕΝ είναι ακόμη σε εκκρεμότητα και δεν έχει εξελιχθεί. Ενώ έχει υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ δεν έχει ακόμη μεταφρασθεί ούτε έχει αρχίσει η ανάπτυξη ενός ΕΠ. Πρόβλημα: Θα δημιουργηθεί ένα νομικό κενό το οποίο θα πρέπει να καλύψει ο νέος ΚΤΣ, μέχρι να εκδοθεί το ΕΛΟΤ ΕΝ οπότε ο ΚΤΣ θα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ νέου (με την τροποποίηση η του ΕΝ 206-1). Χ. Ζέρης Φεβρ

20 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Καθορίζεται η ανθεκτικότητα του έργου, σε συνάρτηση με τη διάρκεια ζωής του και τις Κατηγορίες Έκθεσης του έργου στο περιβάλλον. Εισάγεται ο σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας. Καθορίζεται η ανθεκτικότητα μέσω ελέγχου της σύνθεσης και κατασκευαστικών απαιτήσεων. Καθορίζονται Κατηγορίες Έκθεσης σε περιβαλλοντικές δράσεις. Λαμβάνεται η διάρκεια ζωής σχεδιασμού του έργου = 50 χρόνια (ορίζεται στο ΕΝ ). Συνδέεται ο σχεδιασμός για τα παραπάνω με τις ιδιότητες του υλικού. Ο ΚΤΣ δεν παρέχει τέτοια κατηγοριοποίηση ούτε και αντίστοιχο εξορθολογισμό της προστασίας έναντι ανθεκτικότητας. Για την ανθεκτικότητα, ο ΚΤΣ ελέγχει το λόγο Ν/Τ = Ολικό νερό/τσιμέντο. Το ΕΝ 206 καθορίζει όρια στη σύνθεση για δεδομένες Κατηγορίες Έκθεσης, ελέγχοντας το λόγο Ν/Τ = Ενεργό νερό/τσιμέντο. Χ. Ζέρης Φεβρ

21 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Αναθεωρείται η Προδιαγραφή του προϊόντος: Εισάγονται νέες κατηγοριοποιήσεις, ανάλογα με τις ιδιότητές του και τα όρια λόγω περιβαλλοντικής Έκθεσης. Ταυτόχρονα, δίνονται διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης για αυτές. Η τρέχουσα πρακτική δεν είναι τόσο ευέλικτη στον καθορισμό του προϊόντος με βάση αυτές τις ιδιότητες. Υπάρχει άρα δυσκολία τελικού ελέγχου συμμόρφωσης και άρα ποιοτική υποβάθμιση ως προς τις ιδιότητες αυτές. Πρόβλημα: Το σκυρόδεμα με Σήμα Ποιότητας (σκυρόδεμα μα Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής) δεν τυγχάνει σήμερα της αποδοχής που του αρμόζει: ποιοτική υποβάθμιση των έργων. Πιστεύεται ότι η εφαρμογή του προτύπου θα ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Χ. Ζέρης Φεβρ

22 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Σε ότι αφορά το σκληρυμένο σκυρόδεμα, εισάγονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ενδιάμεσες Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για λόγους ανθεκτικότητας των έργων από σκυρόδεμα αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πρακτική στην επικράτεια. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο πρότυπο και έχει υιοθετηθεί και από άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Είναι τεχνικά εφικτό στο ΕΝ Έγινε εναρμόνιση με το ΕΛΟΤ ΕΝ κατά τον Εθνικό σχολιασμό του. C26/32, C28/35, C32/40 (Πίνακας ς ΣΤ-1), ) με μέγιστες μγ προβλεπόμενες τις C100/115 και LC 80/88. Αυτές δεν προβλέπονται στο ισχύον πλαίσιο ΕΚΟΣ / ΚΤΣ-97. Υπήρξε σχετική καθυστέρηση στην έκδοση για αυτό το λόγο. Οικονομικότητα και μελλοντική αναθεώρηση. Χ. Ζέρης Φεβρ

23 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Ο Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας για ανθεκτικότητα σχετίζεται με την Προδιαγραφή ιδιοτήτων του υλικού μέσω καθορισμού της επιθυμητής συμπεριφοράς στην έκθεση περιβαλλοντικών δράσεων. Αντίθετα, η τρέχουσα πρακτική είναι αμιγώς περιγραφική. Στο ΕΝ 206-1, το σκυρόδεμα προδιαγράφεται πλέον με δύο τρόπους: Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών (Προδιαγραφή, δ ή 62) 6.2) Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (Προδιαγραφή, 6.3) Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός των ιδιοτήτων χαρακτηριστικών γίνεται βάσει της Μελέτης Σύνθεσης - αρχικών ελέγχων. Ο έλεγχος τήρησης των ιδιοτήτων του προϊόντος ως προς την Προδιαγραφή γίνεται μέσα από τον έλεγχο Παραγωγού γ βάσει καθορισμένων διαδικασιών και κριτηρίων συμμόρφωσης και έλεγχο ταυτοποίησης. Δεν αναιρείται η τρέχουσα ρχ πρακτική ελέγχου του Παραγωγού γ στο έργο. Χ. Ζέρης Φεβρ

24 Προδιαγραφόμενες κατηγορίες σκυροδέματος (ΕΝ 206-1) Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών: Το σκυρόδεμα του οποίου οι απαιτούμενες ιδιότητες και λοιπά χαρακτηριστικά προδιαγράφονται προς τον Παραγωγό. Ο Παραγωγός έχει την ευθύνη να παρασκευάσει το σκυρόδεμα που θα συμμορφώνεται με τα παραπάνω ιδιότητες και λοιπά χαρακτηριστικά: Βασικές απαιτήσεις: Κατηγορίες Αντοχής, Έκθεσης, Μέγιστος κόκκος, Κατηγορία περιεκτικότητας σε χλωριόντα, Κατηγορία συνεκτικότητας (ή στοχευόμενη τιμή), Πυκνότητα Λοιπές απαιτήσεις: Αντλησιμότητα, χρόνος πήξης. Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (και τυποποιημένο): Το σκυρόδεμα του οποίου η ακριβής σύνθεση (όλα τα επί μέρους υλικά και άλλα πρόσθετα) ) προδιαγράφονται επακριβώς ρβ προς τον Παραγωγό, γ, που έχει την ευθύνη μόνο να παράσχει το σκυρόδεμα. Την ευθύνη της Μελέτης Σύνθεσης έχει ο Προδιαγράφων. Σε συνήθη σκυροδέματα, τυποποιούνται οι Μελέτες Σύνθεσης Χ. Ζέρης Φεβρ

25 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Όπως ο ΚΤΣ, το ΕΝ καθορίζει τις Κατηγορίες Θλιπτικής Αντοχής του υλικού. Εισάγονται πρόσθετες Κατηγορίες από το Πρωτότυπο ΕΝ 206-1, συμβατές με την Ελληνική πρακτική και περιβαλλοντικές δράσεις. Εισάγονται νέα πρόσμικτα (ισοδύναμος συντελεστής k). Καθορίζονται κριτήρια ταυτοποίησης για Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής και Σκυρόδεμα χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής (γεωγραφική αναγκαιότητα προς σταδιακή εξάλειψη). Ο ΚΤΣ καθορίζει το υλικό μέσω της αντοχής σε θλίψη, επιτρέποντας «να προδιαγράφονται άλλες αντοχές» (αντοχή σε κάμψη και διάρρηξη), χωρίς έλεγχο και κριτήρια συμμόρφωσης για αυτά. Ανακολουθία με ΕΚΟΣ και ΕΝ Το ΕΝ εισάγει και την αντοχή εφελκυσμού σε διάρρηξη σαν ελεγχόμενη παράμετρο, με κριτήρια ελέγχου συμμόρφωσης. Το ΕΛΟΤ ΕΝ εισήγαγε γ και την αντοχή σε κάμψη. Η ιδιαιτερότητα αυτή αίρεται στην τροποποίηση Α1 και στην αναθεώρηση. Χ. Ζέρης Φεβρ

26 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Ο ΚΤΣ ελέγχει την εργασιμότητα μέσω της δοκιμής κάθισης και, συμπληρωματικά, μέσω δοκιμών τράπεζας εξάπλωσης ή μέσω του χρόνου Vebe (για τα ύφυγρα σκυροδέματα). Το ΕΝ 206 προδιαγράφει Κατηγορίες συνεκτικότητας γενικότερα (καθώς και δυνατότητα απευθείας προδιαγραφής στοχευόμενων τιμών), όπως αυτή εκφράζεται μέσω τεσσάρων εναλλακτικών τρόπων δοκιμής, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της κάθε μεθόδου: Κάθιση (ΕΝ ) Χρόνος Vebe (ΕΝ ) 3) Συμπύκνωση (ΕΝ ) Εξάπλωση (ΕΝ ) ενώ καθορίζει και κριτήρια ελέγχους συμμόρφωσης. Χ. Ζέρης Φεβρ

27 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Επεκτείνονται οι έλεγχοι και τα κριτήρια συμμόρφωσης του προϊόντος: Ο ΚΤΣ 97 ελέγχει το προϊόν στην παράδοση, ανάλογα με το μέγεθος του έργου και το είδος του προϊόντος (εργοστασιακό ή εργοταξιακό). Το ΕΝ εισάγει την έννοια του προϊόντος με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, που εφαρμόζεται: Με συνεχή αυτοέλεγχο του Παραγωγού Με εξωτερικό δειγματοληπτικό έλεγχο του Παραγωγού από Οργανισμό Ποιοτικού ελέγχου: Θα τον καθορίσει ο νέος ΚΤΣ. Με έλεγχο κατά την παράδοση, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική Τηρούνται οι υφιστάμενες απαιτήσεις για σκυρόδεμα που δεν φέρει Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής(μικρό μέγεθος παραγωγής ή για λόγους γεωγραφικών περιορισμών ). Ότι ισχύει σήμερα κατά ΚΤΣ. Καθορίζονται κριτήρια ταυτοποίησης και για τις δύο κατηγορίες παραγωγής του υλικού. Θεσμοθετείται το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας στο Σκυρόδεμα. Χ. Ζέρης Φεβρ

28 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Ο ΚΤΣ είναι ταυτόχρονα και Τεχνικό κείμενο προδιαγραφής ενώ συγχρόνως παρέχει και απαιτήσεις Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ΕΝ ΔΕΝ αναφέρεται φρ στις νομικές απαιτήσεις / ρήτρες, ρ λόγω της λειτουργίας του ως Προτύπου. Αυτές παραμένουν στο νέο ΚΤΣ προς ανάπτυξη. Καθορίζονται ξεκάθαρα οι συμβαλλόμενοι και οι υποχρεώσεις μεταξύ τους. Στον ΚΤΣ υπάρχει πληθώρα συμβαλλομένων στο ίδιο νομικό κείμενο, ανάλογα με το Άρθρο. Χ. Ζέρης Φεβρ

29 Οι συμβαλλόμενοι κατά ΚΤΣ 97 (Αρμόδια) Υ(υ)πηρεσία) Εργαστήριο Κύριος του Έργου Εργαστήριο Παραγωγού Ιδιοκτήτης του έργου Εργοδότης Κατασκευαστής Χρήστης Ανάδοχος του έργου Αγοραστής σκυροδέματος Προμηθευτής (προσθέτου) (Αγοραστής γ ρ αδρανών) ) Εργοστάσιο (παραγωγής) ρ γ γής) (σκυροδέματος) (Αρμόδια) Υ(υ)πηρεσία Παραγωγός Επιβλέψεως Λατομείο αδρανών Επιβλέπων (Μηχανικός) Μελετητής Αρμόδια για τον έλεγχο Εκείνος που ζητά τη Μελέτη Όργανα της Πολιτείας Σύνθεσης Αρμόδια Κρατικά Όργανα Ο ενδιαφερόμενος (να ζητά πρόσθετα στοιχεία στη Μελέτη Σύνθεσης) Χ. Ζέρης Φεβρ

30 Συμβαλλόμενα μέρη: ΕΛΟΤ ΕΝ Θεσμοθετούνται τα τέσσερα Μέρη : Ο Προδιαγράφων Υπεύθυνος για την προδιαγραφή του σκυροδέματος (ΕΝ 206-1, Κεφ. 6). Ο Παραγωγός γ Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση και τον έλεγχο παραγωγής (ΕΝ 206-1, Κεφ. 8, 9). Ο Χρήστης ή Αγοραστής Υπεύθυνος για τη σκυροδέτηση στο Έργο. Ο Φορέας Επιθεώρησης Υπεύθυνος για τον έλεγχο του Παραγωγού (ΕΝ 206-1, Παρ. Γ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ & ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Χ. Ζέρης Φεβρ

31 Συμβαλλόμενα μέρη: ΕΛΟΤ ΕΝ Περιλαμβάνονται και ειδικές περιπτώσεις της πράξης: Ο Προδιαγράφων, ο Παραγωγός και ο Χρήστης είναι ένα και το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο: ο Αάδ Ανάδοχος, σε περιπτώσεις έργων με το σύστημα «Μελέτη Μλέ Κατασκευή» ή ΒΟΤ. Για συνήθη οικοδομικά έργα από έτοιμο σκυρόδεμα, Ο αγοραστής του σκυροδέματος είναι και Προδιαγράφων (μέσω έ του Μελετητή) και Χρήστης (μέσω του Επιβλέποντος). Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συνεννοούνται μεταξύ τους μέσω της Προδιαγραφής οι δε πληροφορίες παρέχονται στο Δελτίο Αποστολής. Το Δ.Α. έχει συμπληρωθεί ουσιαστικά στο ΕΠ: Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και πληροφορίες μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών. Χ. Ζέρης Φεβρ. 2012

32 Το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Επεκτείνονται οι δυνατότητες ελέγχου των ιδιοτήτων του υλικού (τσιμέντο, αδρανή, νερό, πρόσμικτα και χημικά πρόσθετα). Εισάγεται η έννοια της αρχής του συντελεστή k, για την ενσωμάτωση προσμίκτων τύπου ΙΙ στο σκυρόδεμα. Ο συντελεστής ποσοτικοποιεί τη δραστικότητα του προσμίκτου στο προϊόν με βάση την ισοδύναμη επιτελεστικότητα σε περιβαλλοντικές δράσεις. Νερό / Τσιμέντο Νερό / (Τσιμέντο Ι κατά ΕΝ k * Πρόσμικτο) Η ενσωμάτωση ελέγχεται μέσω ορίων του συντελεστή. Η Η τρέχουσα έκδοση περιλαμβάνει απαιτήσεις μόνο για: Πυριτική παιπάλη Ιπτάμενη τέφρα, συμβατή με το ΕΝ 450 (πυριτική). Το υπό αναθεώρηση ΕΝ206-1 εισάγει στα πρόσμικτα και την αλεσμένη σκωρία υψικαμίνου. Δεν προβλέπεται στην ισχύουσα πρακτική για οπλισμένο σκυρόδεμα. Χ. Ζέρης Φεβρ

33 Το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Στο ΕΛΟΤ ΕΝ εισάγεται η έννοια των οικογενειών σκυροδέματος. Η οικογένεια ορίζεται σαν μια ομάδα συνθέσεων για τις οποίες καθορίζεται και τεκμηριώνεται μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων του μελών της οικογένειας. Δεν αναφέρονται στον ΚΤΣ οικογένειες σκυροδεμάτων Κάθε οικογένεια χαρακτηρίζεται από ένα Σκυρόδεμα Αναφοράς, ο δε ρυθμός δειγματοληψίας καλύπτει όλα τα μέλη της οικογένειας στο σύνολο. Αποκλείονται σκυροδέματα Κατηγορίας πέραν των C55 και LC55. Η εφαρμογή τους αναπτύσσεται στο CR 13901:2000. Χ. Ζέρης Φεβρ

34 Η δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και οι επεμβάσεις στο πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο (Συνοπτικά) Χ. Ζέρης Φεβρ

35 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ (και επεμβάσεις ) 0. Εισαγωγή 1. Αντικείμενο 2. Κανονιστικές αναφορές 3. Ορισμοί και συμβολισμοί Ορισμοί Συντμήσεις και συμβολισμοί 4. Κατηγοριοποίηση Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δράσεις Κατηγορίες υλικού (νωπό σκυρόδεμα) Κατηγορίες συνεκτικότητας Κατηγορίες που αφορούν το μέγεθος των αδρανών Κατηγορίες υλικού (σκληρυμένο σκυρόδεμα) Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής Κατηγορίες πυκνότητας για ελαφροσκυρόδεμα ρ Χ. Ζέρης Φεβρ

36 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 5. Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα και μέθοδοι επαλήθευσης Βασικές απαιτήσεις για τα επί μέρους υλικά Τσιμέντο Αδρανή Νερό ανάμιξης (Χημικά) Πρόσθετα Πρόσμικτα Βασικές απαιτήσεις για τη σύνθεση του σκυροδέματος Επιλογή τσιμέντου Χρήση αδρανών Χρήση ανακυκλωμένου νερού Χρήση (χημικών) προσθέτων Χρήση προσμίκτων Περιεκτικότητα σε χλωριόντα Θερμοκρασία του σκυροδέματος Χ. Ζέρης Φεβρ

37 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 5. Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα και μέθοδοι επαλήθευσης Απαιτήσεις που σχετίζονται με τις κατηγορίες έκθεσης Οριακές τιμές για τη σύνθεση του σκυροδέματος Μέθοδοι σχεδιασμού που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Απαιτήσεις για το νωπό σκυρόδεμα Συνεκτικότητα Περιεκτικότητα σε τσιμέντο και λόγος Ν/Τ Περιεκτικότητα σε φυσαλίδες αέρα Μέγιστη διάσταση δά αδρανούς Απαιτήσεις για το σκληρυμένο σκυρόδεμα Αντοχή Πυκνότητα Αντίσταση σε διείσδυση νερού Αντίδραση σε φωτιά Χ. Ζέρης Φεβρ

38 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 6. Προδιαγραφή για το σκυρόδεμα Γενικά Προδιαγραφή σκυροδέματος καθορισμένων χαρακτηριστικών Βασικές απαιτήσεις Πρόσθετες απαιτήσεις Προδιαγραφή σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης γρ σύνθεσης Βασικές απαιτήσεις Πρόσθετες απαιτήσεις Προδιαγραφή τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης Χ. Ζέρης Φεβρ

39 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 7. Παράδοση του νωπού σκυροδέματος Πληροφορίες από το Χρήστη προς τον Παραγωγό Πληροφορίες από το Παραγωγό του σκυροδέματος προς το Χρήστη Δελτίο Αποστολής Πληροφορίες κατά την παράδοση εργοταξιακού σκυροδέματος Συνεκτικότητα κατά την παράδοση 8. Έλεγχοι συμμόρφωσης και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικά Έλεγχος συμμόρφωσης για τα σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών Έλεγχος συμμόρφωσης για την αντοχή σε θλίψη Έλεγχος συμμόρφωσης για την αντοχή σε εφελκυσμό Έλεγχος συμμόρφωσης για άλλες ιδιότητες πλην της αντοχής Έλεγχος συμμόρφωσης για το σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης περιλαμβανομένου και του τυποποιημένου Ενέργειες στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος Χ. Ζέρης Φεβρ

40 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 9. Έλεγχος Παραγωγής Γενικά Συστήματα ελέγχου παραγωγής Αρχείο δεδομένων και λοιπή τεκμηρίωση Έλεγχοι Σύνθεση του σκυροδέματος και αρχικός έλεγχος Προσωπικό, εξοπλισμός και μονάδα παραγωγής Προσωπικό Εξοπλισμός και μονάδα παραγωγής Μέτρηση η των επί μέρους μρ υλικών Ανάμιξη του σκυροδέματος Διαδικασίες ελέγχου παραγωγής Χ. Ζέρης Φεβρ

41 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 10. Αποτίμηση συμμόρφωσης Γενικά Αποτίμηση, η, επιθεώρηση η και πιστοποίηση η του ελέγχου παραγωγής γής 11. Σήμανση για το σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών Παράρτημα Α: Κριτήρια ήρα αποδοχής αρχικών ελέγχων Παράρτημα Β: Έλεγχος ταυτότητας για την αντοχή σε θλίψη Γενικά Σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου Κριτήρια ταυτότητας για την αντοχή σε θλίψη Σκυρόδεμα με πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής Σκυρόδεμα χωρίς πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής Χ. Ζέρης Φεβρ

42 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις Παράρτημα Γ: Απαιτήσεις για την αποτίμηση, επιθεώρηση θώ και πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής Γενικά Καθήκοντα του φορέα επιθεώρησης Αρχική αποτίμηση του ελέγχου παραγωγής Συνεχής παρακολούθηση του ελέγχου παραγωγής Καθήκοντα του φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Παράρτημα Δ: Ββλ Βιβλιογραφία Παράρτημα Ε: Οδηγίες για την εφαρμογή της ισοδύναμης επιτελεστικότητας των ιδιοτήτων του σκυροδέματος Παράρτημα ΣΤ: Προτεινόμενες οριακές τιμές της σύνθεσης καθώς και νέες Κατηγορίες Χ. Ζέρης Φεβρ

43 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις Παράρτημα Ζ: Απαιτήσεις ακρίβειας για τον εξοπλισμό μέτρησης Το Παράρτημα απομακρύνθηκε με την Τροποποίηση Α2 αλλά ενσωματώθηκε στο Παράρτημα Η: Πρόσθετες απαιτήσεις για το σκυρόδεμα υψηλής αντοχής Παράρτημα Θ: Μεθοδολογίες σχεδιασμού επιτελεστικότητας σχετιζόμενες με την ανθεκτικότητα Εισαγωγή Ορισμός Εφαρμογές και γενικές οδηγίες Μεθοδολογίες επιτελεστικότητας σχετιζόμενες με την ανθεκτικότητα Παράρτημα Κ: Οικογένειες σκυροδεμάτων Γενικά Επιλογή οικογένειας Διάγραμμα ροής για την αποτίμηση συμμετοχής και συμμόρφωσης στην οικογένεια Χ. Ζέρης Φεβρ

44 Το ΕΝ σε συνεργασία με τους Ευρωκώδικες Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας σε ανθεκτικότητα Χ. Ζέρης Φεβρ. 2012

45 ΕΝ και Ευρωκώδικες ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Πλαίσιο σχεδιασμού Το ΕΝ εναρμονίζεται πλήρως με το πλαίσιο των Ευρωκωδίκων. Μέσα από τις απαιτήσεις του προτύπου καθορίζεται ο σχεδιασμός για ανθεκτικότητα έργων από σκυρόδεμα. Κατηγορία έργου <> S4? [Αλλαγή ] κατηγορίας αντοχής? Απαιτείται αντοχή < Cf ck /f ck,cube? Τίθεται Cf ck /f ck,cubecube ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1: Καθορισμός των Περιβαλλοντικών δράσεων στο έργο: Κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης (διάρκεια ζωής 50 χρόνια). ΕΛΟΤ ΕΝ Πίν.ΣΤ-1: α) Σύνθεση σκυροδέματος για ανθεκτικότητα. β) Κατηγορία αντοχής Cf ck /f ck,cube. γ) Ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού c min,dur Χ. Ζέρης Φεβρ ΕΝ 1990, ΕΝ : Καθορισμός της διάρκειας ζωής σχεδιασμού. Επιλογή κατηγορίας έργου Sx. ΕΝ 1991, ΕΝ : Σχεδιασμός του έργου από σκυρόδεμα. ΟΚΛ: Έλεγχοι εύρους ρωγμής και τάσεων σύμφωνα με τις κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης. ΟΚΛ: Επιλογή κατηγορίας θλιπτικής αντοχής για λειτουργικότητα. ΟΚΑ: Επιλογή επικάλυψης οπλισμού c για συνάφεια και πυρκαγιά > c min,dur ΟΚΑ: Επιλογή κατηγορίας θλιπτικής αντοχής για φέρουσα ικανότητα. ΟΚΛ ΟΚΑ: όπλιση (ρ min, D max ), τριβή απότριψη (για τα δάπεδα). δ ) ΕΝ 1998: Αντισεισμικός σχεδιασμός. Ικανοτικοί έλεγχοι με βάση την τελική κατηγορία θλιπτικής αντοχής Cf ck /f ck,cube Σχεδιασμός του σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Συμπληρωματικά στοιχεία και περιορισμοί. Προδιαγραφή του σκυροδέματος Τελική μελέτη και Προδιαγραφή του σκυροδέματος 45

46 Αναθεωρήσεις του ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

47 Αναθεώρηση / Τροποποιήσεις του ΕΝ Το ΕΛΟΤ ΕΝ ήδη περιλαμβάνει και τις δύο Τροποποιήσεις (Ammendments) Α1 και Α2, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2000 και Στο διάστημα αυτό το πρότυπο αναθεωρείται. Το τρέχον σχέδιο έκδοσης (4/2011) κυκλοφορεί μεταξύ των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης που συμμετέχουν στην CEN TC104/SC1. Οι παραπάνω δύο Τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο υπό αναθεώρηση ΕΝ Το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής είναι να τελειώσουν οι εργασίες των Ομάδων Εργασίας έως τον 9/2012, ώστε τον 2/2013 να βγει το τελικό σχέδιο για δημόσια κρίση και σχολιασμό από τα Κράτη μέλη. Ήδη τα μέλη έχουν εγείρει ενστάσεις και σχόλια στο παρόν σχέδιο. Χ. Ζέρης Φεβρ

48 Αναθεώρηση του ΕΝ Επεκτείνεται το αντικείμενο του προτύπου και στο αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (περιλαμβάνονται και οι σχετικοί έλεγχοί του, ΕΝ έως -12). Εκτός από το αυτοσυμπυκνούμενο, προστίθενται νέες κατηγορίες σκυροδεμάτων: Σκυρόδεμα με αδρανή σκωρίας (με το σχετικό ΕΝ «Σκωρία υψικαμίνου για το σκυρόδεμα»). Ινοπλισμένα σκυροδέματα με ίνες χάλυβα και πολυπροπυλενίου (και τα σχετικά ΕΝ , 1-2 «Ίνες Ί για το σκυρόδεμα (αντίστοιχα)» ί και ΕΝ «Μέτρηση της περιεκτικότητας ινών»). Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιούμενα (recycled, reclaimed) αδρανή. Χ. Ζέρης Φεβρ

49 Αναθεώρηση του ΕΝ Ιδιότητες νωπού Στις Κατηγορίες Συνεκτικότητας εισάγεται μία πρόσθετη Κατηγορία Συμπυκνωσιμότητας C4 για ελαφροσκυρόδεμα. Προστίθεται η ταξινόμηση με βάση τη δοκιμή ροής του κώνου. Εισάγονται και πρόσθετες Κατηγορίες για τα αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα (Πίνακες 7-9). Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα Προστίθενται νέες κατηγορίες αδρανών για χρήση στο σκυρόδεμα: ανακυκλωμένα (recycled) και επαναχρησιμοποιούμενα (reclaimed) αδρανή. Αντίστοιχα, καθορίζονται απαιτήσεις για τις ιδιότητες των αδρανών που πρέπει να αναφέρονται (Πίνακας 15). Χ. Ζέρης Φεβρ

50 Αναθεώρηση του ΕΝ Πρόσμικτα Εξειδικεύονται οι απαιτήσεις του k για σκυρόδεμα με πρόσμικτο (πυριτική τέφρα, πυριτική παιπάλη και σκωρία) σε σύγκριση με σκυρόδεμα με πρότυπο τσιμέντο CEM Ι και CEM ΙΙΑ. Εισάγεται στο κείμενο (αντί του Πληροφοριακού Παραρτήματος) για τα σκυροδέματα με τσιμέντο και πρόσμικτο η έννοια της ισοδύναμης επιτελεστικότητας (ανθεκτικότητα ή αντοχή σαν έκφραση ανθεκτικότητας). Μέθοδοι σχεδιασμού για Ανθεκτικότητα Γίνεται μνεία να καθίσταται δυνατή η χρήση των υπό ανάπτυξη δοκιμών με βάση την ισοδύναμη συμπεριφορά CEN/TS , 10 και 11. Κριτήρια συμμόρφωσης Αναθεωρούνται και επεκτείνονται για την περίπτωση μεγάλου αριθμού δοκιμών (καθορισμός της τυπικής απόκλισης για αυξανόμενο αριθμό δοκιμών, χρήση διαγραμμάτων ελέγχου κ.ά.). Χ. Ζέρης Φεβρ

51 Αναθεώρηση του ΕΝ Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Δ: Πρόσθετες απαιτήσεις για σκυρόδεμα σε γεωτεχνικά έργα (πασσάλους και διαφραγματικούς τοίχους). Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Ε: Προτεινόμενες απαιτήσεις για χονδρόκοκκα ανακυκλωμένα αδρανή. Παράρτημα ΣΤ: Ουδεμία αναθεώρηση θώ στον Πίνακα ΣΤ-1. 1 Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Ζ: Οδηγίες για το αυτοσυμπυκνούμενο μ σκυρόδεμα στη νωπή κατάσταση. Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Η: Οδηγίες για χρήση των ελέγχων συμμόρφωσης με χρήση της μεθόδου Γ (διαγράμματα Shewhart). Αφαιρείται το Παράρτημα Ι λόγω ενσωμάτωσης στο κείμενο. Χ. Ζέρης Φεβρ

52 Ευχαριστούμε Τους παριστάμενους. Τους οργανωτές της Ημερίδας: ΕΛΟΤ, ΤΕΕ / ΕΤΣ, ΣΠΜΕ. Τα μέλη της Εκδοτικής Ομάδας ΤΕ 20/1 Οι ομιλητές και οι κκ. Ι. Πλέσσα, Ν. Μαρσέλος, Θ. Βουδικλάρης Τους συνεργάτες της Επιτροπής Ι. Παπαγιάννη, Ε. Παπαδάκης, Α. Σακελαρίου, Φ. Φωτόπουλος, Κ. Σίδερης Τους σχολιαστές του ΕΠ. Χ. Ζέρης Φεβρ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα) Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση Ε 2α/01/21/Φ.Ν.310/8.3.85 του Υπουργού ηµοσίων Έργων, µε την οποία εγκρίθηκε ο εν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Μάρτιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος είναι η πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Μελέτη της επίδρασης της χρήσης οργανικών επικαλύψεων στην επιφάνεια σκυροδέματος έναντι της διάβρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10)

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ ΙΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΙΙ ΒΕΛΤ ΙΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ ΙΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Παράδειγµα Εκτύπωσης του προγράµµατος ERGA - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚτΕ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα