και το Εθνικό Προσάρτημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και το Εθνικό Προσάρτημα"

Transcript

1 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και το Εθνικό Προσάρτημα Εισαγωγικά στοιχεία - Αναθεωρήσεις Χρ. Ζέρης Εργαστήριο ΩΣ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Αντικείμενο του ΕΝ Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και το Εθνικό Προσάρτημα Ιστορικό ανάπτυξης Μορφή και Κοινοποίηση Βασικές αλλαγές που εισάγονται στο σχεδιασμό, εκτέλεση και στον έλεγχο έργων από σκυρόδεμα. Αντιπαραβολή με την τρέχουσα πρακτική. Συνοπτική περιγραφή ργρ του προτύπου με το Ε.Π.: αλλαγές, γς προσθήκες και τροποποιήσεις στο πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο. Αναθεωρήσεις μέχρι την έκδοση του ΕΛΟΤ ΕΝ και μετά Χ. Ζέρης Φεβρ

3 Αντικείμενο του ΕΝ Το Αντικείμενο του προτύπου αφορά σκυρόδεμα: Ανάλογα με τη χρήση : Έργα από έγχυτο σκυρόδεμα, οπλισμένο ή προεντεταμένο και έργα ή δομικά προϊόντα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Δεν περιλαμβάνει εκτοξευόμενο, δάπεδα κυκλοφορίας, οδοστρώματα, σκυρόδεμα μάζας, ινοπλισμένο, ειδικές τεχνολογίες (π.χ. εκτοξευόμενο),τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα έργων αποθήκευσης μολυσματικών ουσιών, υδατοπερατό σκυρόδεμα Το αναθεωρημένο ΕΝ περιλαμβάνει το αυτοσυμπυκνούμενο και το ινοπλισμένο σκυρόδεμα Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής : Έτοιμο, παραγόμενο σε μονάδα παραγωγής στο εργοτάξιο ή εκτός Εργοταξιακό, παραγόμενο επί τόπου Εργοστασιακό, παραγόμενο σε εργοστάσιο προκατασκευής Χ. Ζέρης Φεβρ

4 Αντικείμενο του ΕΝ Το Αντικείμενο του προτύπου αφορά το σκυρόδεμα: Σαν προϊόν σύνθεσης επί μέρους υλικών: Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών. Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης. Η σύνθεση αυτή είναι ενδεχόμενα τυποποιημένη σύνθεση Ανάλογα με : Τις βασικές ή τις ειδικές ιδιότητές: Πυκνότητα, αντοχή (συνήθους βάρους και ελαφροσκυρόδεματος), ονομαστική διάσταση μέγιστου κόκκου αδρανούς. Κατηγορία περιβαλλοντικής ρβ έκθεσης και επιφανειακής αντοχής. Χ. Ζέρης Φεβρ

5 Αντικείμενο του ΕΝ Για όλα τα παραπάνω σκυροδέματα και προϊόντα από σκυρόδεμα, το πρότυπο περιλαμβάνει γενικές και ειδικές απαιτήσεις σχετικά με: Την ταξινόμηση των περιβαλλοντικών δράσεων Τα επί μέρους υλικά της σύνθεσης Τυχόν οριακές τιμές στη σύνθεση Τς Τις ιδιότητες δόηεςση στη νωπή και σκληρυμένη η κατάσταση αάσαση Την αποτίμηση των ιδιοτήτων, έμμεσα ή άμεσα Την προδιαγραφή του προϊόντος Την παράδοση του προϊόντος Τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της παραγωγής Τα κριτήρια και την αποτίμηση της συμμόρφωσης Τα συμβαλλόμενα μέρη και τις υποχρεώσεις μεταξύ τους Τη σήμανση του προϊόντος σε ό,τι αφορά τα παραπάνω Χ. Ζέρης Φεβρ

6 Αντικείμενο του ΕΝ Αντίθετα με την τρέχουσα πρακτική (ΚΤΣ), το πρότυπο ΔΕΝ περιλαμβάνει: Απαιτήσεις για τα υλικά που έχουν ενσωματωθεί σε άλλα πρότυπα (π.χ. τα αδρανή, το νερό) πλην όπου επηρεάζεται η ανθεκτικότητα Την εκτέλεση του έργου: διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση, έλεγχο ποιότητας του σκυροδέματος στο έργο, λήψη και διαχείριση δοκιμίων στο έργο Νομικές υποχρεώσεις και ρήτρες που απορρέουν από τα παραπάνω Στοιχεία για τον Οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου Τα παραπάνω θα πρέπει να παρασχεθούν από το νέο ΚΤΣ σε εναρμόνιση με το ΕΝ και από τα λοιπά ΕΛΟΤ ΕΝ που πρέπει να αναπτυχθούν (π.χ., ΕΝ 13670, ΕΝ 1390). Χ. Ζέρης Φεβρ

7 Εναρμόνιση του ΕΝ με Εθνικές διατάξεις Το παρόν Ευρωπαϊκό πρότυπο θα εφαρμοστεί στην Ευρώπη, υπό διαφορετικές κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες, σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας και υπό διαφορετικές, επαρκώς εδραιωμένες, τοπικές πρακτικές και εμπειρίες. ερίες Προκειμένου ο να καλυφθούν αυτές οι καταστάσεις, ασάσες έχουν εισαχθεί κατηγορίες για τις ιδιότητες του σκυροδέματος. Όπου δεν ήταν δυνατές τέτοιες γενικευμένες λύσεις, τα σχετικά κεφάλαια περιλαμβάνουν την άδεια εφαρμογής των εθνικών προτύπων ή διατάξεων που ισχύουν στον τόπο χρήσης του σκυροδέματος. Το παρόν Ευρωπαϊκό πρότυπο ενσωματώνει κανόνες για τη χρήση συστατικών υλικών που καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χρήση άλλων παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών, όπως ανακυκλωμένα υλικά, κ.λπ. βασίζεται σήμερα στην τοπική εμπειρία. Μέχρι να εκδοθούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές για αυτά τα υλικά, το παρόν πρότυπο δεν θα παρέχει κανόνες για τη χρήση τους, αλλά αντ αυτού παραπέμπει σε εθνικά πρότυπα ή διατάξεις που ισχύουν στον τόπο χρήσης του σκυροδέματος (Αναθεωρημένη θ έ απλοποίηση). ) Χ. Ζέρης Φεβρ

8 Το Εθνικό Προσάρτημα ΕΛΟΤ ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

9 Μορφή του ΕΛΟΤ ΕΝ Υιοθετήθηκε η δομή του αντίστοιχου AFNOR EN Στο Ελληνικό πρότυπο, διατηρείται αυτούσιο το πρωτότυπο κείμενο, μεταφρασμένο στα Ελληνικά από τον ΕΛΟΤ. Οι τροποποιήσεις προσθήκες - διευκρινίσεις ενσωματώνονται στο μεταφρασμένο αυτό κείμενο, μέσα σε ξεχωριστά ευδιάκριτα πλαίσια, που τοποθετούνται κάτω από την αντίστοιχη διάταξη με την ένδειξη Ε.Π.. Η πρωτότυπη ρήτρα (Πίνακας, κλπ.) δεν διαγράφεται από το κείμενο. Τα πλαίσια υπερισχύουν των αντίστοιχων απαιτήσεων, ενώ με αυτό τον τρόπο είναι ταυτόχρονα εμφανής και η πρωτότυπη διάταξη (είτε, αντίστοιχα, η προτεινόμενη τιμή) που αφορά την κάθε προσθήκη τροποποίηση και η Εθνικά καθοριζόμενη. Χ. Ζέρης Φεβρ

10 Μορφή του ΕΛΟΤ ΕΝ Κεφάλαιο 3: Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντμήσεις, όπου, στο τέλος του Κεφαλαίου προστίθεται νέα Κανονιστική Ορολογία. Η μορφή αυτή αποτελεί νέο προηγούμενο στην έκδοση προτύπων της TC104. Συζητήθηκε σχετικά στην τελευταία συνάντηση στο Μιλάνο. Επίκειται υιοθέτηση αυτής της μορφής και από το CEN. Χ. Ζέρης Φεβρ

11 Χρονοδιάγραμμα έκδοσης του ΕΛΟΤ ΕΝ Η Εκδοτική Ομάδα 1 της ΤΕ20 εργάσθηκε στο πρότυπο από τα τέλη του Όλα τα τμήματα του προτύπου αναλύθηκαν σε βασικές ενότητες (και αντίστοιχα Κεφάλαια) από ομάδες εργασίας 2-3 μελών της Επιτροπής μας. Ανάλογος χειρισμός έγινε και στον έλεγχο της μετάφρασης που μας παραδόθηκε από τον ΕΛΟΤ αργότερα. : Ανθεκτικότητα Κριτήρια συμμόρφωσης Προδιαγραφή και Δελτίο αποστολής Ποιοτικός έλεγχος Σχέση με λοιπά πρότυπα Το πρότυπο συζητήθηκε συλλογικά σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις μας τόσο σαν αυτόνομο κείμενο όσο και η συμβατότητά του με το ισχύον πλαίσιο ΚΤΣ-ΣΚ-ΠΤΠ- ΕΛΟΤ. Παράλληλα συμμετέχουν και συνεργαζόμενα μέλη της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, η ΤΕ20/ΕΟ 1 αποδίδει στον ΕΛΟΤ και τη βασική ορολογία του προτύπου, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στον ΚΤΣ 97. Ο ΕΛΟΤ εκπονεί τη μετάφραση του προτύπου. Χ. Ζέρης Φεβρ

12 Χρονοδιάγραμμα έκδοσης του ΕΛΟΤ ΕΝ Το κείμενο συζητήθηκε εκτενέστατα σε όλο αυτό το διάστημα και είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς των μελών της ΤΕ 20/ΟΕ1 που συμμετείχαν. Το κείμενο δίδεται στον ΕΛΟΤ το Νοέμβριο 2007 για Δημόσια κρίση. Παράλληλα συντάσσεται και η Αιτιολογική Έκθεση. Οι εργασίες της Επιτροπής αραιώνουν, εν αναμονή των σχολίων. Αρχίζει και η ανάπτυξη του νέου ΚΤΣ, με συμμετοχή μελών της ΤΕ20/ΟΕ1. Το Αγγλικό κείμενο μεταφράζεται και παραδίδεται στην ΤΕ20/ΟΕ 1 τον Μάιο Η ΤΕ20/ΕΟ 1 ακολούθως έλεγξε την τελική μετάφραση (Ιούνιος 2009). Παράλληλα, από το Φθινόπωρο του 2008 επιστρέφονται σχόλια από τον Εθνικό σχολιασμό. Τα σχόλια συζητούνται στην Επιτροπή και ενσωματώνονται και/ή απαντώνται ένα προς ένα και παραδίδονται στον ΕΛΟΤ. Το τελικό κείμενο παραδίδεται τον Ιαν Κοινοποιούνται οι αλλαγές που προκύπτουν στον Ευρωκώδικα 2, λόγω του τελικού κειμένου, στη φάση της Δημόσιας κρίσης των Ευρωκωδίκων που έχει αρχίσει παράλληλα. Το πρότυπο καθυστερεί εν αναμονή της μετάφρασης των Ευρωκωδίκων και της έκδοσης των ΕΠ. Η Ελληνική Επιτροπή των Ευρωκωδίκων υιοθετεί το Νοέμβριο 2010 τις πρόσθετες κατηγορίες Αντοχής και σχετικές απαιτήσεις επικαλύψεων, στο ΕΠ του Ευρωκώδικα 2 μετά από σχετική γνωμάτευση της CEN TC250. Χ. Ζέρης Φεβρ

13 Μορφή του ΕΛΟΤ ΕΝ Οι αλλαγές - προσθήκες στο πρότυπο τηρούν τις δυνατότητες επέμβασης στο πρωτότυπο ΕΝ και δεν αλλοιώνουν ουδόλως τη φιλοσοφία του Προτύπου: Εδ Ενδεικτικές τιμές Πινάκων τροποποιούνται, ενώ οι Πίνακες δεν καταργούνται. Προστίθενται νέοι σύμφωνα με το ΕΠ. Πρωτότυπες διατάξεις του Προτύπου αλλάζουν προς το δυσμενέστερο χωρίς να καταργείται καμιά ουσιώδης απαίτηση του Προτύπου. Δεν υιοθετούνται οι διατάξεις οι οποίες προτείνουν ή ενδεχομένως οδηγούν σε επίπεδα ασφάλειας υποδεέστερα αυτών που ισχύουν σήμερα μέσα από τις διατάξεις του ΚΤΣ 97. Αυτές τροποποιούνται ανάλογα προς το δυσμενέστερο. Εκδόθηκαν συνοδευτικά (Τελική έκδοση, Ιαν. 2010): Το Εθνικό Προσάρτημα ΕΛΟΤ ΕΝ Η Αιτιολογική Έκθεση του ΕΛΟΤ ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

14 Κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΟΤ ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

15 Πρότυπα και Κανονισμοί CEN / ΕΛΟΤ για τα έργα από σκυρόδεμα CEN CEN/TC 104 Σκυρόδεμα και συναφή προϊόντα Η Επιτροπή που εκδίδει το ΕΝ 206 με όλα τα πρότυπα συναφών προϊόντων. Για τη σύνταξη του προτύπου ΕΝ ασχολείται η 104/SC1 και μια Εκδοτική ομάδα εργασίας. CEN/TC 51 Τσιμέντα και κονίες CEN/TC 250 Ευρωκώδικες CEN/TC 229 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα CEN/TC 177 Προϊόντα από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Φεβρ

16 Πρότυπα και Κανονισμοί CEN για τα έργα από σκυρόδεμα Εθνική Δομική Νομοθεσία και Κανονισμοί (στον τόπο εφαρμογής) Το πλαίσιο σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου των έργων από σκυρόδεμα ΕΝ Εκτέλεση ΕΝ 197 Τσιμέντο ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2 ΕΝ Πιγμέντα ΕΝ 450 Ιπτάμενη ΕΝ 934-1, -2 τέφρα Πρόσθετα ΕΝ Πυριτική παιπάλη ΕΝ 1008 Νερό ανάμιξης ΕΝ Προκατασκευή ΕΝ Έλεγχοι νωπού ΕΝ Έλεγχοι σκληρυμένου ΕΝ Σκωρία υψικαμίνου για το σκυρόδεμα ΕΝ Ίνες στο σκυρόδεμα ΕΝ Αδρανή σκυροδέματος ΕΝ Ελαφροβαρή αδρανή για το σκυρόδεμα ΕΝ Εκτίμηση της αντοχής σε κατασκευές ΕΝ Έλεγχος σκυροδέ- ματος σε κατασκευές Χ. Ζέρης Φεβρ

17 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα ρχ πρακτική που ακολουθείται σήμερα μέσω του ισχύοντος ΚΤΣ-97 Χ. Ζέρης Φεβρ

18 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Το ΕΝ 206 έχει σαν αντικείμενο το προϊόν σκυρόδεμα και συμπληρώνεται από τα σχετικά πρότυπα προϊόντων που δίδονται στις Κανονιστικές αναφορές. Ο ΚΤΣ 97 εμπεριέχει αναφορές σε πρότυπα, ΣΚ και ΤΠ που είτε έχουν αντικατασταθεί ή δεν έχουν επικυρωθεί ποτέ. Ενίοτε χρησιμοποιούνται Γερμανικά, Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά πρότυπα ταυτόχρονα. Γίνεται εξορθολογισμός και αποφυγή πολλαπλών αναφορών, μέσω απευθείας αναφοράς στα ΕΝ. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη συντήρηση του προτύπου και της προδιαγραφής. Πρόβλημα: Ο έλεγχος και η εξέλιξη του προτύπου δεν είναι πλέον εθνική υπόθεση αποκλειστικά αλλά απαιτείται εθνική συμμετοχή στις επιτροπές της CEN, σε επίπεδο Ομάδων εργασίας. Χ. Ζέρης Φεβρ

19 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Χωρίζεται η Προδιαγραφή από την Εκτέλεση (ΕΝ 13670). Ο ΚΤΣ 97 αποτελεί Προδιαγραφή του προϊόντος σκυρόδεμα και της εκτέλεσης του έργου. Αυτές οι δύο οντότητες χωρίζονται στο νέο πλαίσιο προτύπων: Το όριο Προδιαγραφής των ιδιοτήτων στο ΕΝ 206 θεωρήθηκε ότι είναι η έξοδος από τον αναμικτήρα. Πολλά από τα σχόλια στη Δημόσια κρίση αφορούσαν αυτό το διαχωρισμό, και δεν αφορούν το ΕΝ Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο ΕΛΟΤ ΕΝ (ΕΠ). Πρόβλημα: το ΕΝ είναι ακόμη σε εκκρεμότητα και δεν έχει εξελιχθεί. Ενώ έχει υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ δεν έχει ακόμη μεταφρασθεί ούτε έχει αρχίσει η ανάπτυξη ενός ΕΠ. Πρόβλημα: Θα δημιουργηθεί ένα νομικό κενό το οποίο θα πρέπει να καλύψει ο νέος ΚΤΣ, μέχρι να εκδοθεί το ΕΛΟΤ ΕΝ οπότε ο ΚΤΣ θα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ νέου (με την τροποποίηση η του ΕΝ 206-1). Χ. Ζέρης Φεβρ

20 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Καθορίζεται η ανθεκτικότητα του έργου, σε συνάρτηση με τη διάρκεια ζωής του και τις Κατηγορίες Έκθεσης του έργου στο περιβάλλον. Εισάγεται ο σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας. Καθορίζεται η ανθεκτικότητα μέσω ελέγχου της σύνθεσης και κατασκευαστικών απαιτήσεων. Καθορίζονται Κατηγορίες Έκθεσης σε περιβαλλοντικές δράσεις. Λαμβάνεται η διάρκεια ζωής σχεδιασμού του έργου = 50 χρόνια (ορίζεται στο ΕΝ ). Συνδέεται ο σχεδιασμός για τα παραπάνω με τις ιδιότητες του υλικού. Ο ΚΤΣ δεν παρέχει τέτοια κατηγοριοποίηση ούτε και αντίστοιχο εξορθολογισμό της προστασίας έναντι ανθεκτικότητας. Για την ανθεκτικότητα, ο ΚΤΣ ελέγχει το λόγο Ν/Τ = Ολικό νερό/τσιμέντο. Το ΕΝ 206 καθορίζει όρια στη σύνθεση για δεδομένες Κατηγορίες Έκθεσης, ελέγχοντας το λόγο Ν/Τ = Ενεργό νερό/τσιμέντο. Χ. Ζέρης Φεβρ

21 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Αναθεωρείται η Προδιαγραφή του προϊόντος: Εισάγονται νέες κατηγοριοποιήσεις, ανάλογα με τις ιδιότητές του και τα όρια λόγω περιβαλλοντικής Έκθεσης. Ταυτόχρονα, δίνονται διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης για αυτές. Η τρέχουσα πρακτική δεν είναι τόσο ευέλικτη στον καθορισμό του προϊόντος με βάση αυτές τις ιδιότητες. Υπάρχει άρα δυσκολία τελικού ελέγχου συμμόρφωσης και άρα ποιοτική υποβάθμιση ως προς τις ιδιότητες αυτές. Πρόβλημα: Το σκυρόδεμα με Σήμα Ποιότητας (σκυρόδεμα μα Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής) δεν τυγχάνει σήμερα της αποδοχής που του αρμόζει: ποιοτική υποβάθμιση των έργων. Πιστεύεται ότι η εφαρμογή του προτύπου θα ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Χ. Ζέρης Φεβρ

22 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Σε ότι αφορά το σκληρυμένο σκυρόδεμα, εισάγονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ενδιάμεσες Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για λόγους ανθεκτικότητας των έργων από σκυρόδεμα αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πρακτική στην επικράτεια. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο πρότυπο και έχει υιοθετηθεί και από άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Είναι τεχνικά εφικτό στο ΕΝ Έγινε εναρμόνιση με το ΕΛΟΤ ΕΝ κατά τον Εθνικό σχολιασμό του. C26/32, C28/35, C32/40 (Πίνακας ς ΣΤ-1), ) με μέγιστες μγ προβλεπόμενες τις C100/115 και LC 80/88. Αυτές δεν προβλέπονται στο ισχύον πλαίσιο ΕΚΟΣ / ΚΤΣ-97. Υπήρξε σχετική καθυστέρηση στην έκδοση για αυτό το λόγο. Οικονομικότητα και μελλοντική αναθεώρηση. Χ. Ζέρης Φεβρ

23 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Ο Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας για ανθεκτικότητα σχετίζεται με την Προδιαγραφή ιδιοτήτων του υλικού μέσω καθορισμού της επιθυμητής συμπεριφοράς στην έκθεση περιβαλλοντικών δράσεων. Αντίθετα, η τρέχουσα πρακτική είναι αμιγώς περιγραφική. Στο ΕΝ 206-1, το σκυρόδεμα προδιαγράφεται πλέον με δύο τρόπους: Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών (Προδιαγραφή, δ ή 62) 6.2) Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (Προδιαγραφή, 6.3) Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός των ιδιοτήτων χαρακτηριστικών γίνεται βάσει της Μελέτης Σύνθεσης - αρχικών ελέγχων. Ο έλεγχος τήρησης των ιδιοτήτων του προϊόντος ως προς την Προδιαγραφή γίνεται μέσα από τον έλεγχο Παραγωγού γ βάσει καθορισμένων διαδικασιών και κριτηρίων συμμόρφωσης και έλεγχο ταυτοποίησης. Δεν αναιρείται η τρέχουσα ρχ πρακτική ελέγχου του Παραγωγού γ στο έργο. Χ. Ζέρης Φεβρ

24 Προδιαγραφόμενες κατηγορίες σκυροδέματος (ΕΝ 206-1) Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών: Το σκυρόδεμα του οποίου οι απαιτούμενες ιδιότητες και λοιπά χαρακτηριστικά προδιαγράφονται προς τον Παραγωγό. Ο Παραγωγός έχει την ευθύνη να παρασκευάσει το σκυρόδεμα που θα συμμορφώνεται με τα παραπάνω ιδιότητες και λοιπά χαρακτηριστικά: Βασικές απαιτήσεις: Κατηγορίες Αντοχής, Έκθεσης, Μέγιστος κόκκος, Κατηγορία περιεκτικότητας σε χλωριόντα, Κατηγορία συνεκτικότητας (ή στοχευόμενη τιμή), Πυκνότητα Λοιπές απαιτήσεις: Αντλησιμότητα, χρόνος πήξης. Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (και τυποποιημένο): Το σκυρόδεμα του οποίου η ακριβής σύνθεση (όλα τα επί μέρους υλικά και άλλα πρόσθετα) ) προδιαγράφονται επακριβώς ρβ προς τον Παραγωγό, γ, που έχει την ευθύνη μόνο να παράσχει το σκυρόδεμα. Την ευθύνη της Μελέτης Σύνθεσης έχει ο Προδιαγράφων. Σε συνήθη σκυροδέματα, τυποποιούνται οι Μελέτες Σύνθεσης Χ. Ζέρης Φεβρ

25 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Όπως ο ΚΤΣ, το ΕΝ καθορίζει τις Κατηγορίες Θλιπτικής Αντοχής του υλικού. Εισάγονται πρόσθετες Κατηγορίες από το Πρωτότυπο ΕΝ 206-1, συμβατές με την Ελληνική πρακτική και περιβαλλοντικές δράσεις. Εισάγονται νέα πρόσμικτα (ισοδύναμος συντελεστής k). Καθορίζονται κριτήρια ταυτοποίησης για Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής και Σκυρόδεμα χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής (γεωγραφική αναγκαιότητα προς σταδιακή εξάλειψη). Ο ΚΤΣ καθορίζει το υλικό μέσω της αντοχής σε θλίψη, επιτρέποντας «να προδιαγράφονται άλλες αντοχές» (αντοχή σε κάμψη και διάρρηξη), χωρίς έλεγχο και κριτήρια συμμόρφωσης για αυτά. Ανακολουθία με ΕΚΟΣ και ΕΝ Το ΕΝ εισάγει και την αντοχή εφελκυσμού σε διάρρηξη σαν ελεγχόμενη παράμετρο, με κριτήρια ελέγχου συμμόρφωσης. Το ΕΛΟΤ ΕΝ εισήγαγε γ και την αντοχή σε κάμψη. Η ιδιαιτερότητα αυτή αίρεται στην τροποποίηση Α1 και στην αναθεώρηση. Χ. Ζέρης Φεβρ

26 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Ο ΚΤΣ ελέγχει την εργασιμότητα μέσω της δοκιμής κάθισης και, συμπληρωματικά, μέσω δοκιμών τράπεζας εξάπλωσης ή μέσω του χρόνου Vebe (για τα ύφυγρα σκυροδέματα). Το ΕΝ 206 προδιαγράφει Κατηγορίες συνεκτικότητας γενικότερα (καθώς και δυνατότητα απευθείας προδιαγραφής στοχευόμενων τιμών), όπως αυτή εκφράζεται μέσω τεσσάρων εναλλακτικών τρόπων δοκιμής, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της κάθε μεθόδου: Κάθιση (ΕΝ ) Χρόνος Vebe (ΕΝ ) 3) Συμπύκνωση (ΕΝ ) Εξάπλωση (ΕΝ ) ενώ καθορίζει και κριτήρια ελέγχους συμμόρφωσης. Χ. Ζέρης Φεβρ

27 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Επεκτείνονται οι έλεγχοι και τα κριτήρια συμμόρφωσης του προϊόντος: Ο ΚΤΣ 97 ελέγχει το προϊόν στην παράδοση, ανάλογα με το μέγεθος του έργου και το είδος του προϊόντος (εργοστασιακό ή εργοταξιακό). Το ΕΝ εισάγει την έννοια του προϊόντος με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, που εφαρμόζεται: Με συνεχή αυτοέλεγχο του Παραγωγού Με εξωτερικό δειγματοληπτικό έλεγχο του Παραγωγού από Οργανισμό Ποιοτικού ελέγχου: Θα τον καθορίσει ο νέος ΚΤΣ. Με έλεγχο κατά την παράδοση, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική Τηρούνται οι υφιστάμενες απαιτήσεις για σκυρόδεμα που δεν φέρει Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής(μικρό μέγεθος παραγωγής ή για λόγους γεωγραφικών περιορισμών ). Ότι ισχύει σήμερα κατά ΚΤΣ. Καθορίζονται κριτήρια ταυτοποίησης και για τις δύο κατηγορίες παραγωγής του υλικού. Θεσμοθετείται το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας στο Σκυρόδεμα. Χ. Ζέρης Φεβρ

28 Γενικές αρχές που εισάγονται με το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Ο ΚΤΣ είναι ταυτόχρονα και Τεχνικό κείμενο προδιαγραφής ενώ συγχρόνως παρέχει και απαιτήσεις Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ΕΝ ΔΕΝ αναφέρεται φρ στις νομικές απαιτήσεις / ρήτρες, ρ λόγω της λειτουργίας του ως Προτύπου. Αυτές παραμένουν στο νέο ΚΤΣ προς ανάπτυξη. Καθορίζονται ξεκάθαρα οι συμβαλλόμενοι και οι υποχρεώσεις μεταξύ τους. Στον ΚΤΣ υπάρχει πληθώρα συμβαλλομένων στο ίδιο νομικό κείμενο, ανάλογα με το Άρθρο. Χ. Ζέρης Φεβρ

29 Οι συμβαλλόμενοι κατά ΚΤΣ 97 (Αρμόδια) Υ(υ)πηρεσία) Εργαστήριο Κύριος του Έργου Εργαστήριο Παραγωγού Ιδιοκτήτης του έργου Εργοδότης Κατασκευαστής Χρήστης Ανάδοχος του έργου Αγοραστής σκυροδέματος Προμηθευτής (προσθέτου) (Αγοραστής γ ρ αδρανών) ) Εργοστάσιο (παραγωγής) ρ γ γής) (σκυροδέματος) (Αρμόδια) Υ(υ)πηρεσία Παραγωγός Επιβλέψεως Λατομείο αδρανών Επιβλέπων (Μηχανικός) Μελετητής Αρμόδια για τον έλεγχο Εκείνος που ζητά τη Μελέτη Όργανα της Πολιτείας Σύνθεσης Αρμόδια Κρατικά Όργανα Ο ενδιαφερόμενος (να ζητά πρόσθετα στοιχεία στη Μελέτη Σύνθεσης) Χ. Ζέρης Φεβρ

30 Συμβαλλόμενα μέρη: ΕΛΟΤ ΕΝ Θεσμοθετούνται τα τέσσερα Μέρη : Ο Προδιαγράφων Υπεύθυνος για την προδιαγραφή του σκυροδέματος (ΕΝ 206-1, Κεφ. 6). Ο Παραγωγός γ Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση και τον έλεγχο παραγωγής (ΕΝ 206-1, Κεφ. 8, 9). Ο Χρήστης ή Αγοραστής Υπεύθυνος για τη σκυροδέτηση στο Έργο. Ο Φορέας Επιθεώρησης Υπεύθυνος για τον έλεγχο του Παραγωγού (ΕΝ 206-1, Παρ. Γ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ & ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Χ. Ζέρης Φεβρ

31 Συμβαλλόμενα μέρη: ΕΛΟΤ ΕΝ Περιλαμβάνονται και ειδικές περιπτώσεις της πράξης: Ο Προδιαγράφων, ο Παραγωγός και ο Χρήστης είναι ένα και το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο: ο Αάδ Ανάδοχος, σε περιπτώσεις έργων με το σύστημα «Μελέτη Μλέ Κατασκευή» ή ΒΟΤ. Για συνήθη οικοδομικά έργα από έτοιμο σκυρόδεμα, Ο αγοραστής του σκυροδέματος είναι και Προδιαγράφων (μέσω έ του Μελετητή) και Χρήστης (μέσω του Επιβλέποντος). Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συνεννοούνται μεταξύ τους μέσω της Προδιαγραφής οι δε πληροφορίες παρέχονται στο Δελτίο Αποστολής. Το Δ.Α. έχει συμπληρωθεί ουσιαστικά στο ΕΠ: Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και πληροφορίες μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών. Χ. Ζέρης Φεβρ. 2012

32 Το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Επεκτείνονται οι δυνατότητες ελέγχου των ιδιοτήτων του υλικού (τσιμέντο, αδρανή, νερό, πρόσμικτα και χημικά πρόσθετα). Εισάγεται η έννοια της αρχής του συντελεστή k, για την ενσωμάτωση προσμίκτων τύπου ΙΙ στο σκυρόδεμα. Ο συντελεστής ποσοτικοποιεί τη δραστικότητα του προσμίκτου στο προϊόν με βάση την ισοδύναμη επιτελεστικότητα σε περιβαλλοντικές δράσεις. Νερό / Τσιμέντο Νερό / (Τσιμέντο Ι κατά ΕΝ k * Πρόσμικτο) Η ενσωμάτωση ελέγχεται μέσω ορίων του συντελεστή. Η Η τρέχουσα έκδοση περιλαμβάνει απαιτήσεις μόνο για: Πυριτική παιπάλη Ιπτάμενη τέφρα, συμβατή με το ΕΝ 450 (πυριτική). Το υπό αναθεώρηση ΕΝ206-1 εισάγει στα πρόσμικτα και την αλεσμένη σκωρία υψικαμίνου. Δεν προβλέπεται στην ισχύουσα πρακτική για οπλισμένο σκυρόδεμα. Χ. Ζέρης Φεβρ

33 Το ΕΝ σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική Στο ΕΛΟΤ ΕΝ εισάγεται η έννοια των οικογενειών σκυροδέματος. Η οικογένεια ορίζεται σαν μια ομάδα συνθέσεων για τις οποίες καθορίζεται και τεκμηριώνεται μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων του μελών της οικογένειας. Δεν αναφέρονται στον ΚΤΣ οικογένειες σκυροδεμάτων Κάθε οικογένεια χαρακτηρίζεται από ένα Σκυρόδεμα Αναφοράς, ο δε ρυθμός δειγματοληψίας καλύπτει όλα τα μέλη της οικογένειας στο σύνολο. Αποκλείονται σκυροδέματα Κατηγορίας πέραν των C55 και LC55. Η εφαρμογή τους αναπτύσσεται στο CR 13901:2000. Χ. Ζέρης Φεβρ

34 Η δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και οι επεμβάσεις στο πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο (Συνοπτικά) Χ. Ζέρης Φεβρ

35 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ (και επεμβάσεις ) 0. Εισαγωγή 1. Αντικείμενο 2. Κανονιστικές αναφορές 3. Ορισμοί και συμβολισμοί Ορισμοί Συντμήσεις και συμβολισμοί 4. Κατηγοριοποίηση Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δράσεις Κατηγορίες υλικού (νωπό σκυρόδεμα) Κατηγορίες συνεκτικότητας Κατηγορίες που αφορούν το μέγεθος των αδρανών Κατηγορίες υλικού (σκληρυμένο σκυρόδεμα) Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής Κατηγορίες πυκνότητας για ελαφροσκυρόδεμα ρ Χ. Ζέρης Φεβρ

36 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 5. Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα και μέθοδοι επαλήθευσης Βασικές απαιτήσεις για τα επί μέρους υλικά Τσιμέντο Αδρανή Νερό ανάμιξης (Χημικά) Πρόσθετα Πρόσμικτα Βασικές απαιτήσεις για τη σύνθεση του σκυροδέματος Επιλογή τσιμέντου Χρήση αδρανών Χρήση ανακυκλωμένου νερού Χρήση (χημικών) προσθέτων Χρήση προσμίκτων Περιεκτικότητα σε χλωριόντα Θερμοκρασία του σκυροδέματος Χ. Ζέρης Φεβρ

37 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 5. Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα και μέθοδοι επαλήθευσης Απαιτήσεις που σχετίζονται με τις κατηγορίες έκθεσης Οριακές τιμές για τη σύνθεση του σκυροδέματος Μέθοδοι σχεδιασμού που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Απαιτήσεις για το νωπό σκυρόδεμα Συνεκτικότητα Περιεκτικότητα σε τσιμέντο και λόγος Ν/Τ Περιεκτικότητα σε φυσαλίδες αέρα Μέγιστη διάσταση δά αδρανούς Απαιτήσεις για το σκληρυμένο σκυρόδεμα Αντοχή Πυκνότητα Αντίσταση σε διείσδυση νερού Αντίδραση σε φωτιά Χ. Ζέρης Φεβρ

38 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 6. Προδιαγραφή για το σκυρόδεμα Γενικά Προδιαγραφή σκυροδέματος καθορισμένων χαρακτηριστικών Βασικές απαιτήσεις Πρόσθετες απαιτήσεις Προδιαγραφή σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης γρ σύνθεσης Βασικές απαιτήσεις Πρόσθετες απαιτήσεις Προδιαγραφή τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης Χ. Ζέρης Φεβρ

39 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 7. Παράδοση του νωπού σκυροδέματος Πληροφορίες από το Χρήστη προς τον Παραγωγό Πληροφορίες από το Παραγωγό του σκυροδέματος προς το Χρήστη Δελτίο Αποστολής Πληροφορίες κατά την παράδοση εργοταξιακού σκυροδέματος Συνεκτικότητα κατά την παράδοση 8. Έλεγχοι συμμόρφωσης και κριτήρια συμμόρφωσης Γενικά Έλεγχος συμμόρφωσης για τα σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών Έλεγχος συμμόρφωσης για την αντοχή σε θλίψη Έλεγχος συμμόρφωσης για την αντοχή σε εφελκυσμό Έλεγχος συμμόρφωσης για άλλες ιδιότητες πλην της αντοχής Έλεγχος συμμόρφωσης για το σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης περιλαμβανομένου και του τυποποιημένου Ενέργειες στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος Χ. Ζέρης Φεβρ

40 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 9. Έλεγχος Παραγωγής Γενικά Συστήματα ελέγχου παραγωγής Αρχείο δεδομένων και λοιπή τεκμηρίωση Έλεγχοι Σύνθεση του σκυροδέματος και αρχικός έλεγχος Προσωπικό, εξοπλισμός και μονάδα παραγωγής Προσωπικό Εξοπλισμός και μονάδα παραγωγής Μέτρηση η των επί μέρους μρ υλικών Ανάμιξη του σκυροδέματος Διαδικασίες ελέγχου παραγωγής Χ. Ζέρης Φεβρ

41 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις 10. Αποτίμηση συμμόρφωσης Γενικά Αποτίμηση, η, επιθεώρηση η και πιστοποίηση η του ελέγχου παραγωγής γής 11. Σήμανση για το σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών Παράρτημα Α: Κριτήρια ήρα αποδοχής αρχικών ελέγχων Παράρτημα Β: Έλεγχος ταυτότητας για την αντοχή σε θλίψη Γενικά Σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου Κριτήρια ταυτότητας για την αντοχή σε θλίψη Σκυρόδεμα με πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής Σκυρόδεμα χωρίς πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής Χ. Ζέρης Φεβρ

42 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις Παράρτημα Γ: Απαιτήσεις για την αποτίμηση, επιθεώρηση θώ και πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής Γενικά Καθήκοντα του φορέα επιθεώρησης Αρχική αποτίμηση του ελέγχου παραγωγής Συνεχής παρακολούθηση του ελέγχου παραγωγής Καθήκοντα του φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Παράρτημα Δ: Ββλ Βιβλιογραφία Παράρτημα Ε: Οδηγίες για την εφαρμογή της ισοδύναμης επιτελεστικότητας των ιδιοτήτων του σκυροδέματος Παράρτημα ΣΤ: Προτεινόμενες οριακές τιμές της σύνθεσης καθώς και νέες Κατηγορίες Χ. Ζέρης Φεβρ

43 Δομή του ΕΛΟΤ ΕΝ και επεμβάσεις Παράρτημα Ζ: Απαιτήσεις ακρίβειας για τον εξοπλισμό μέτρησης Το Παράρτημα απομακρύνθηκε με την Τροποποίηση Α2 αλλά ενσωματώθηκε στο Παράρτημα Η: Πρόσθετες απαιτήσεις για το σκυρόδεμα υψηλής αντοχής Παράρτημα Θ: Μεθοδολογίες σχεδιασμού επιτελεστικότητας σχετιζόμενες με την ανθεκτικότητα Εισαγωγή Ορισμός Εφαρμογές και γενικές οδηγίες Μεθοδολογίες επιτελεστικότητας σχετιζόμενες με την ανθεκτικότητα Παράρτημα Κ: Οικογένειες σκυροδεμάτων Γενικά Επιλογή οικογένειας Διάγραμμα ροής για την αποτίμηση συμμετοχής και συμμόρφωσης στην οικογένεια Χ. Ζέρης Φεβρ

44 Το ΕΝ σε συνεργασία με τους Ευρωκώδικες Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας σε ανθεκτικότητα Χ. Ζέρης Φεβρ. 2012

45 ΕΝ και Ευρωκώδικες ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Πλαίσιο σχεδιασμού Το ΕΝ εναρμονίζεται πλήρως με το πλαίσιο των Ευρωκωδίκων. Μέσα από τις απαιτήσεις του προτύπου καθορίζεται ο σχεδιασμός για ανθεκτικότητα έργων από σκυρόδεμα. Κατηγορία έργου <> S4? [Αλλαγή ] κατηγορίας αντοχής? Απαιτείται αντοχή < Cf ck /f ck,cube? Τίθεται Cf ck /f ck,cubecube ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1: Καθορισμός των Περιβαλλοντικών δράσεων στο έργο: Κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης (διάρκεια ζωής 50 χρόνια). ΕΛΟΤ ΕΝ Πίν.ΣΤ-1: α) Σύνθεση σκυροδέματος για ανθεκτικότητα. β) Κατηγορία αντοχής Cf ck /f ck,cube. γ) Ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού c min,dur Χ. Ζέρης Φεβρ ΕΝ 1990, ΕΝ : Καθορισμός της διάρκειας ζωής σχεδιασμού. Επιλογή κατηγορίας έργου Sx. ΕΝ 1991, ΕΝ : Σχεδιασμός του έργου από σκυρόδεμα. ΟΚΛ: Έλεγχοι εύρους ρωγμής και τάσεων σύμφωνα με τις κατηγορίες Περιβαλλοντικής Έκθεσης. ΟΚΛ: Επιλογή κατηγορίας θλιπτικής αντοχής για λειτουργικότητα. ΟΚΑ: Επιλογή επικάλυψης οπλισμού c για συνάφεια και πυρκαγιά > c min,dur ΟΚΑ: Επιλογή κατηγορίας θλιπτικής αντοχής για φέρουσα ικανότητα. ΟΚΛ ΟΚΑ: όπλιση (ρ min, D max ), τριβή απότριψη (για τα δάπεδα). δ ) ΕΝ 1998: Αντισεισμικός σχεδιασμός. Ικανοτικοί έλεγχοι με βάση την τελική κατηγορία θλιπτικής αντοχής Cf ck /f ck,cube Σχεδιασμός του σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Συμπληρωματικά στοιχεία και περιορισμοί. Προδιαγραφή του σκυροδέματος Τελική μελέτη και Προδιαγραφή του σκυροδέματος 45

46 Αναθεωρήσεις του ΕΝ Χ. Ζέρης Φεβρ

47 Αναθεώρηση / Τροποποιήσεις του ΕΝ Το ΕΛΟΤ ΕΝ ήδη περιλαμβάνει και τις δύο Τροποποιήσεις (Ammendments) Α1 και Α2, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2000 και Στο διάστημα αυτό το πρότυπο αναθεωρείται. Το τρέχον σχέδιο έκδοσης (4/2011) κυκλοφορεί μεταξύ των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης που συμμετέχουν στην CEN TC104/SC1. Οι παραπάνω δύο Τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο υπό αναθεώρηση ΕΝ Το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής είναι να τελειώσουν οι εργασίες των Ομάδων Εργασίας έως τον 9/2012, ώστε τον 2/2013 να βγει το τελικό σχέδιο για δημόσια κρίση και σχολιασμό από τα Κράτη μέλη. Ήδη τα μέλη έχουν εγείρει ενστάσεις και σχόλια στο παρόν σχέδιο. Χ. Ζέρης Φεβρ

48 Αναθεώρηση του ΕΝ Επεκτείνεται το αντικείμενο του προτύπου και στο αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (περιλαμβάνονται και οι σχετικοί έλεγχοί του, ΕΝ έως -12). Εκτός από το αυτοσυμπυκνούμενο, προστίθενται νέες κατηγορίες σκυροδεμάτων: Σκυρόδεμα με αδρανή σκωρίας (με το σχετικό ΕΝ «Σκωρία υψικαμίνου για το σκυρόδεμα»). Ινοπλισμένα σκυροδέματα με ίνες χάλυβα και πολυπροπυλενίου (και τα σχετικά ΕΝ , 1-2 «Ίνες Ί για το σκυρόδεμα (αντίστοιχα)» ί και ΕΝ «Μέτρηση της περιεκτικότητας ινών»). Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιούμενα (recycled, reclaimed) αδρανή. Χ. Ζέρης Φεβρ

49 Αναθεώρηση του ΕΝ Ιδιότητες νωπού Στις Κατηγορίες Συνεκτικότητας εισάγεται μία πρόσθετη Κατηγορία Συμπυκνωσιμότητας C4 για ελαφροσκυρόδεμα. Προστίθεται η ταξινόμηση με βάση τη δοκιμή ροής του κώνου. Εισάγονται και πρόσθετες Κατηγορίες για τα αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα (Πίνακες 7-9). Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα Προστίθενται νέες κατηγορίες αδρανών για χρήση στο σκυρόδεμα: ανακυκλωμένα (recycled) και επαναχρησιμοποιούμενα (reclaimed) αδρανή. Αντίστοιχα, καθορίζονται απαιτήσεις για τις ιδιότητες των αδρανών που πρέπει να αναφέρονται (Πίνακας 15). Χ. Ζέρης Φεβρ

50 Αναθεώρηση του ΕΝ Πρόσμικτα Εξειδικεύονται οι απαιτήσεις του k για σκυρόδεμα με πρόσμικτο (πυριτική τέφρα, πυριτική παιπάλη και σκωρία) σε σύγκριση με σκυρόδεμα με πρότυπο τσιμέντο CEM Ι και CEM ΙΙΑ. Εισάγεται στο κείμενο (αντί του Πληροφοριακού Παραρτήματος) για τα σκυροδέματα με τσιμέντο και πρόσμικτο η έννοια της ισοδύναμης επιτελεστικότητας (ανθεκτικότητα ή αντοχή σαν έκφραση ανθεκτικότητας). Μέθοδοι σχεδιασμού για Ανθεκτικότητα Γίνεται μνεία να καθίσταται δυνατή η χρήση των υπό ανάπτυξη δοκιμών με βάση την ισοδύναμη συμπεριφορά CEN/TS , 10 και 11. Κριτήρια συμμόρφωσης Αναθεωρούνται και επεκτείνονται για την περίπτωση μεγάλου αριθμού δοκιμών (καθορισμός της τυπικής απόκλισης για αυξανόμενο αριθμό δοκιμών, χρήση διαγραμμάτων ελέγχου κ.ά.). Χ. Ζέρης Φεβρ

51 Αναθεώρηση του ΕΝ Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Δ: Πρόσθετες απαιτήσεις για σκυρόδεμα σε γεωτεχνικά έργα (πασσάλους και διαφραγματικούς τοίχους). Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Ε: Προτεινόμενες απαιτήσεις για χονδρόκοκκα ανακυκλωμένα αδρανή. Παράρτημα ΣΤ: Ουδεμία αναθεώρηση θώ στον Πίνακα ΣΤ-1. 1 Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Ζ: Οδηγίες για το αυτοσυμπυκνούμενο μ σκυρόδεμα στη νωπή κατάσταση. Προστίθεται ένα νέο Παράρτημα Η: Οδηγίες για χρήση των ελέγχων συμμόρφωσης με χρήση της μεθόδου Γ (διαγράμματα Shewhart). Αφαιρείται το Παράρτημα Ι λόγω ενσωμάτωσης στο κείμενο. Χ. Ζέρης Φεβρ

52 Ευχαριστούμε Τους παριστάμενους. Τους οργανωτές της Ημερίδας: ΕΛΟΤ, ΤΕΕ / ΕΤΣ, ΣΠΜΕ. Τα μέλη της Εκδοτικής Ομάδας ΤΕ 20/1 Οι ομιλητές και οι κκ. Ι. Πλέσσα, Ν. Μαρσέλος, Θ. Βουδικλάρης Τους συνεργάτες της Επιτροπής Ι. Παπαγιάννη, Ε. Παπαδάκης, Α. Σακελαρίου, Φ. Φωτόπουλος, Κ. Σίδερης Τους σχολιαστές του ΕΠ. Χ. Ζέρης Φεβρ

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Ημερίδες Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ για το Ετος Τυποποίησης 2008 Οι Ευρωκώδικες Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος της CEN/TC250/SC1 Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Συμβάσεων: Όροι και Συνθήκες Αποζημιώσεις Ερμηνεία όρων της Σύμβασης

Αρχές Δικαίου Συμβάσεων: Όροι και Συνθήκες Αποζημιώσεις Ερμηνεία όρων της Σύμβασης Οικοδομικά Συμβόλαια Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. ιευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων, TUV HELLAS Στοχεύοντας να ξεπεράσουν τα εθνικά τους σύνορα και να λειτουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Χημικά Δομικά Υλικά. κλάδος βιομηχανίας σκυροδέματος & τεχνικών έργων. www.domylco.gr

Κατάλογος Προϊόντων. Χημικά Δομικά Υλικά. κλάδος βιομηχανίας σκυροδέματος & τεχνικών έργων. www.domylco.gr Κατάλογος Προϊόντων Χημικά Δομικά Υλικά κλάδος βιομηχανίας σκυροδέματος & τεχνικών έργων www.domylco.gr Η Εταιρεία μας Η Domylco, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τομέα των δομικών υλικών, πρωτοπόρος στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία παριβάλλοντος

Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία παριβάλλοντος 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr 2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος αποτελεί προϊόν εργασίας της Επιτροπής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αμπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Δ. Τουλιάτος, Πολ

Εισηγητής: Δ. Τουλιάτος, Πολ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Εισηγητής: Δ. Τουλιάτος, Πολ Πολ.Μηχ., Επ.Συν Συν. ΤΠΔΤΕ, ΕΜΠ «Υπάρχει μία θεμελιώδης συστημική αρχή που λέγει ότι για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα ελέγχου πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα