ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ατ τικής και το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»... 3 Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί κα θορισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου, Αντιπροέδρου και υπαλ λήλων ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.)»... 4 Καθορισμός ποσού χρηματοδότησης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το Οικονο μικό Έτος Αναπροσαρμογή αποζημίωσης ΙΚΑ για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανι σμούς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΓΑ... 6 Ειδικός Λογαριασμός «Δικαιώματα Γεωτεχνικών». Πη γές εσόδων, ποσοστό αυτών, τρόπος είσπραξης και διαχείρισης του προϊόντος του Λογαριασμού αυτού, απόδοση και διανομή του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια... 7 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου» στον Δήμο Πολίχνης του Νο μού Θεσσαλονίκης... 8 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Λουτροπόλεως Λαγκαδά ο Ορφεύς» στον Δήμο Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης... 9 Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφα σης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον νήσου περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελ ματικού Εκπαιδευτηρίου Μεσσήνης» Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νο μικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Μεσσήνης» Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1818/ απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νο μικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκείου Μεσσήνης» ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Δεκεμβρίου 2006 Αριθμ. 2/67264/0022 (1) Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδάνειο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των : α. ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/A/ ). β. ν.2021/1992 (ΦΕΚ123/Α/1992). γ. ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/ ). δ. ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/ ). ε. ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/ ). στ. ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/ ). ζ. Του άρθρου 40 του ν.849/1978. η. ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999). θ. ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α / ). ι. ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ). ια. ν. 3204/2003 (ΦΕΚ297/τ.Α /03). ιβ. Του άρθρου 35 του ν.3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). ιγ. Την υπ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ /2005 απόφαση (ΦΕΚ 1188/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β του π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Τις υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138299/ , Υ10α/ Γ.Π / , αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το υπ αριθμ. 9997/ έγγραφο της Δ.Υ.ΠΕ. Δυτικής Ελλάδος. 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ποσού ,00 η οποία θα αντιμε τωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ.210 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 92/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών

2 24950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» ,00 Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση των δαπανών για εφημερίες έτους 2006 και οποιαδή ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως έχει. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/62417/0022 (2) Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των: α. ν.1397/1983 (ΦΕΚ143/Α/ ). β. ν.2021/1992 (ΦΕΚ123/Α/1992). γ. ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/ ). δ. ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/ ). ε. ν.2676/1999 (ΦΕΚ1/Α/ ). στ. ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/ ). ζ. Του άρθρου 40 του ν.849/1978. η. ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999). θ. ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α / ). ι. ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ). ια. ν.3204/2003 (ΦΕΚ 297/τ.A /2003). ιβ. Του άρθρου 35 του ν.3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). ιγ. Την υπ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.81535/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1188/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β του π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Τις υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138299/ , Υ10α/Γ. Π / , αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το υπ αριθμ /Φ1150/ έγγραφο του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ποσού ,00 η οποία θα αντιμε τωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ.210 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 92/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ,00 Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση των δαπανών για εφημερίες έτους 2006 και οποιαδή ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως έχει. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/63836/0022 (3) Εφημερίες γιατρών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττι κής και το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των: α. ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/ ). β. ν.2021/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992). γ. ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/ ). δ. ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/ ). ε. ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/ ). στ. ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/ ). ζ. Του άρθρου 40 του ν.849/1978. η. ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999). θ. ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α / ). ι. ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ). ία. ν.3204/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α /2003). ιβ. Του άρθρου 35 του ν.3252/04 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). ιγ. Την υπ αρριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.81535/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1188/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β του π.δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Τις υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138299/ , Υ10α/Γ.Π / αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 92/τ.ΒΥ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είχε συμπληρωθεί με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.42423/ (ΦΕΚ 1027/ τβ/ ) για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού, ως εξής: Α) Για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής η ετήσια δαπάνη για το έτος 2006 μειώνεται από ,00 σε ,00. Β) Για το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» η ετήσια δαπάνη για το έτος 2006 αυξάνεται από ,00 σε ,00. Κατά λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως έχει. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/53335/002 (4) Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί καθο ρισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου, Αντιπροέδρου και υπαλλήλων ΟΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.)» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 του ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτει ας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α / ). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ.63/2005/α 98). γ) Του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (ΦΕΚ 177 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ.173/2005 (ΦΕΚ 223 Α / ). 2. Την υπ αριθμ. 2/54/865/0022/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κ. 3. Την υπ αριθμ. 2/74260/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 1 του ν.1934/1991 (ΦΕΚ 1925 Β / ). 4. Το άρθρο 4804/32/ Πρακτικό Δ.Σ./Ο.Ν. 5. Την ανάγκη υλοποίησης του ελεγκτικού έργου της Γενικής Επιθεώρησης του Οίκου Ναύτου, οι αρμοδιότη τες της οποίας είναι πάρα πολλές και περιγράφονται στο ως άνω Πρακτικό, καθώς επίσης και το γεγονός ύπαρξης 88 Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οίκου Ναύ του (Π.Ο.Ν.) στην Ελλάδα και του πλήθους των συμ βεβλημένων με τον Ο.Ν. Ιδιωτικών Κλινικών, Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων και Φαρμακείων σε Κέντρο και Περιφέρεια. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ. 7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον έτος από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0711 και 0721 προϋπολογισμού ΟΝ/ΚΑΑΝ έτους 2006 και ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ενώ για τα επόμενα έτη θα γίνει σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδι κούς του οικείου προϋπολογισμού κάθε έτους, αποφα σίζουμε: 1. Την τροποποίηση της παρ. 1 της υπ αριθμ. 2/34859/0022/ κοινής υπουργικής απόφασης (1064 Β / ), κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό των υπαλλήλων (Επιστημονικού Υγειονομικού και Διοικητικού προσωπικού) του Οίκου Ναύτου και στο ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης, μέχρι του οποίου επιτρέπεται να μετακινούνται εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας οι ανωτέρω υπάλληλοι, από το έτος 2006 και εφεξής, ως ακολούθως: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 1. Πρόεδρος Ο.Ν ημέρες Χ 10 μήνες 2. Αντιπρόεδρος Ο.Ν ημέρες Χ 10 μήνες Επιστημονικό και Υγειονομικό προσωπικό (ΠΕ Ιατρών Ειδικ. Οδοντιάτρων, ΠΕ Φαρμακοποιών, 3. TE Νοσηλευτικής Μαιευτικής, 36 3 ημέρες Χ 12 μήνες TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας, 10 (έκαστος (έκαστος) TE Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Βοηθ. Μικροβ. Βιοχημικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειρ. Συσκ. Ιατρικών Εργαστηρίων 4. Διοικητικό Προσωπικό (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, TE Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητι κών Γραμματέων) (έκαστος) 10 ημέρες Χ12 μήνες (έκαστος)

4 24952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2/34859/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερο μηνία δημοσίευσή της. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας Υπουργείου και Οικονομικών Εμπορικής Ναυτιλίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ Αριθμ. Φ.2/5/26009/5044 (5) Καθορισμός ποσού χρηματοδότησης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ 247/τ.Α /1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του ν.3430/2005 (Φ.Ε.Κ 315/τ.Α / ) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋ πολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2006». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160/τ.A /2002) «Μεταρρύθμιση συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 33/ (ΦΕΚ 35/τ.Α /2006) περί «Διορισμού μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2006 το ποσό της χρηματοδότησης του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ από τον Κρατι κό Προϋπολογισμό στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια ευρώ ( ,00 ). Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογι σμό εξόδων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας του οικονομικού έτους 2006, Κ.Φ και Κ.Α.Ε 2352: Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.40021/26407/2051 (6) Αναπροσαρμογή αποζημίωσης ΙΚΑ για την παροχή υγει ονομικών υπηρεσιών σε Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΓΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 4104/1960 (Α, 147). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού Νοσο κομειακής Περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όπως τροποποι ήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 3. Το π.δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Κοιν. Ασφαλίσεων» (Α, 102). 4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (Α, 35) «Διορισμός των μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ. 101/Συνεδρ. 14/ απόφαση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 7. Τη γνώμη του Δ.Σ. των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών που εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το ύψος της οποίας δε μπορεί να προσδιορισθεί, δεδομένου ότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών που εξετάζονται κάθε φορά, αποφα σίζουμε: Για τις παρεχόμενες από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ υγειονομικές υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, αποδίδονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ: 1. Για ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις, τα ποσά που ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με την κρατική δια τίμηση και 2. Για κάθε εξέταση από την Α/θμιο ή Β/θμιο Υγει ονομική επιτροπή του ΙΚΑ, το ποσό των 46,14 κατά περίπτωση. Από της ισχύος της απόφασης αυτής, η υπ αριθμ. Φ.21/557/ (ΦΕΚ 465/Β / και ΦΕΚ 559/ Β / ), παύει να ισχύει. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ (7) Ειδικός Λογαριασμός «Δικαιώματα Γεωτεχνικών». Πηγές εσόδων, ποσοστό αυτών, τρόπος είσπραξης και δι αχείρισης του προϊόντος του Λογαριασμού αυτού, απόδοση και διανομή του καθώς και κάθε άλλη ανα γκαία λεπτομέρεια ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 23 παρ. 2 και 5 του ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 132/ ). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). γ. Της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις» (Α 247).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Του ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» (Α 280). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (1432 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται οι πηγές των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού «Δικαιώματα Γε ωτεχνικών» του άρθρου 23 του ν. 3470/2006 (Α 132) και καθορίζονται το ποσοστό αυτών, ο τρόπος είσπραξης και διαχείρισης του προϊόντος του Λογαριασμού αυ τού, η απόδοση και η διανομή του στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το σκοπό αυτό. Άρθρο 2 Πηγές εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Πέραν της κράτησης που καθορίζεται με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 2342/1995 (Α 208), πηγές των εσόδων του Ειδικού αυτού Λογαριασμού είναι: 1. Τα ειδικά παράβολα για τα δικαιώματα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών που προβλέπο νται από το άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2332/1995 (Α 181) και έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /1995 (Β 759) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 2. Τα παράβολα για τις άδειες εμπορίας λιπασμάτων και για τις άδειες κυκλοφορίας λιπασμάτων και τις ανα νεώσεις αυτών, που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 6 και 9 του ν. 1565/1985 (Α 164) όπως έχει αντικαταστα θεί από το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2040/1992 (Α 70) και το άρθρο 2 του ν. 2326/1995 (Α 153) ως έχουν αναπρο σαρμοσθεί με την υπ αριθμ /1990 (Β 215) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 3. Τα παράβολα του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 (Α 164) για άδειες λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυ τωριακής επιχείρησης, εγγραφής ποικιλιών στον «Εθνικό Κατάλογο ποιοτικών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», για άδειες εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και ανανέωση αυτών, όπως έχουν αναπροσαρμο σθεί με τις υπ αριθμ. 9868/1995 (Β 630), 9869/1995 (Β 630) και 9867/1995 (Β 630) αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, αντίστοιχα. 4. Τα παράβολα του άρθρου 27 του ν. 721/1977 (Α 298), για τη χορήγηση και τον έλεγχο των φυτοπροστατευτι κών προϊόντων όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2538/1997 (Α 242), για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /2002 (Β 1047) από φαση του Υπουργού Γεωργίας. 5. Τα τέλη εγκρίσεων και εγγραφών των επιχειρή σεων ζωοτροφών που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 882/2004 (Ε.Ε. αριθ. L. 191/2004) και το άρθρο 9 παρ. 8 του ν. 185/1973 (Α 262) όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 3147/2003 (Α 135) που έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /2006 (Β 1607/ ) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα τέλη των εργαστηριακών αναλύσεων και των ελέγχων των ζωοτροφών, όπως ισχύουν. 6. Τα παράβολα του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 1575/1985 (Α 207) όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 3147/2003 (Α 135) για την έγκριση τύπου των αγροτικών εγκαταστάσεων και την κυκλο φορία των αγροτικών μηχανημάτων, τα οποία έχουν ορισθεί με την υπ αριθμ /Γ4 / (Β 1199) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Τα τέλη των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεω ρήσεων και των ελέγχων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2332/1995 (Α 181) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2732/1999 (Α 154) και έχουν θεσπισθεί με την υπ αριθμ /2003 (Β 727) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 85/73/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και κωδικο ποιήθηκε με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου. 8. Τα τέλη των ζωοτεχνικών και ποιοτικών ελέγχων του άρθρου 33α του ν. 2538/1997 (Α 242) που προστέ θηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 3147/2003 (Α 135), όπως ισχύουν. 9. Το παράβολο του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2147/1952 (Α 155) για άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πρι στής ξυλείας, που έχει καθορισθεί με την υπ αριθμ /2006 (Β 437) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 10. Τα τέλη του άρθρου 17 του ν. 2732/1999 (Α 154) για την εγγραφή και ανανέωση στο «Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών», όπως έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /2004 (Β 117) απόφαση του Υφυ πουργού Γεωργίας, όπως ισχύει. 11. Τα παράβολα του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2332/1995 (Α 195), που αφορούν εξετάσεις δειγμάτων ζωικής προ έλευσης κ.λ.π. σε Κτηνιατρικά Εργαστήρια. Άρθρο 3 Είσπραξη παραβόλων και τελών 1. Τα έσοδα από τα παράβολα και τα τέλη εισπράτ τονται με διπλότυπα Τύπου Β, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 3470/2006 (Α 132) από την αρμόδια για τον έλεγχο Υπηρεσία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υπέρ των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας και στους αντίστοιχους κωδικούς αριθ μούς TAXIS, κατά λόγο δικαιώματός τους. Όπου δε στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφα σης προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση, ισχύει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3470/ Τα στελέχη των ως άνω αναφερομένων διπλοτύπων Τύπου Β παραδίδονται στους Προϊσταμένους των Υπη ρεσιών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, αριθμημένα και με αποδεικτικό παραλαβής και παραδόσεως από τον Διευθυντή της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔOY), στην Περιφέρεια της οποίας εδρεύει η Υπηρεσία που είναι αρμόδια. 3. Οι Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες και νομιμοποιού

6 24954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νται να ζητήσουν και να παραλάβουν από την αρμόδια ΔΟΥ στελέχη διπλοτύπων Τύπου Β για το σκοπό αυτό, ορίζονται ως ακολούθως: α) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. γ) Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έρ γων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. δ) Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων. ε) Τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασι αστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. στ) Τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας των Ζω οτροφών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ζ) Οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. η) Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Ελέγχου του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. θ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων. ι) Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων. ια) Οι Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχι ακών Αυτοδιοικήσεων. Άρθρο 4 Απόδοση των εσόδων από τα παράβολα και τα τέλη 1. Η κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τελών και παραβόλων που εισπράττονται, κατ άρθρο 3 της πα ρούσας απόφασης, ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού δεκαπενθημέρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.O.Y. που χορήγησε τα διπλότυπα τύπου Β και τα εισπραττόμενα ποσά θα αποδίδονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων της παρ. 2 κάθε μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορί ζεται στην υπ αριθμ /2758/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β 401). Κατά την απόδοση στους δικαιούχους του αναλο γούντος ποσού παρακρατείται από τη Δ.Ο.Υ. ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τη συμμετοχή στη δαπάνη είσπραξης και απόδοσης. 2. Από τα έσοδα των παραβόλων και των τελών του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού «Δικαιώματα των Γεωτεχνικών» και κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό με αριθμό 26289/3 (Κ.Α ), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία «Δικαιώματα των Γεωτεχνικών» και το υπόλοιπο ποσο στό ογδόντα τοις εκατό (80%) αποδίδεται και κατατί θεται ως εξής: Ι. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 1 στο λογαριασμό 26299/8 «Μητρώα Αγροτών» (Κ.Α 82824). ΙΙ. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 2 στο λογαριασμό 26695/7 «Λιπάσματα» (Κ.Α ). ΙΙΙ. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 3 στο λογαριασμό 26698/1 «Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων» (Κ.Α ). ΙV. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 6 στο λογαριασμό 26702/1 «ΥΕΒ» (Κ.Α ). V. Τα υπόλοιπα έσοδα του άρθρου 2 κατατίθενται στο λογαριασμό 26670/0 «Κεφάλαια γεωργίας δασών» (Κ.Α ). Οι ανωτέρω λογαριασμοί τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα έσοδά τους χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την είσπραξη των παρα βόλων και των τελών της παρούσας, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, κοινοποιούν αντίγραφα των καταστάσεων των εκδοθέντων διπλο τύπων Τύπου Β και των κατατεθειμένων ποσών του προηγούμενου μηνός, στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού 1.Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού αυτού Λογαριασμού, συγκροτούμενη από: α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο. β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνια τρικής του Υπουργείου. γ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου. δ) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπον δίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ), με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. Β. Έργο της Επιτροπής είναι η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού, η διαχείριση και διάθεση του προϊόντος αυτού και ειδικότερα: α) Η επίβλεψη για την ορθή παρακολούθηση των πό ρων και των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού. β) Η λήψη μέτρων για την έγκαιρη εκταμίευση των πόρων του λογαριασμού από τις πηγές εσόδων. γ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονο μικού απολογισμού κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού. δ) Η εισήγηση στον Υπουργό κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τροποποιήσεις της παρούσας απόφα σης. ε) Η μέριμνα για τη βελτίωση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού και η ενέργεια κάθε πράξης που κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. στ) Η εποπτεία του έργου της γραμματείας και του υπολόγου του Ειδικού Λογαριασμού. ζ) Η επιμέλεια για την επίλυση των κάθε φύσεως προ βλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων καταβολής των δικαιωμάτων. Γ. Η Επιτροπή διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της παρούσας υποστηρίζεται στο έργο της από δέκα (10) Οικονομικούς Λογιστικούς υπαλλήλους των Τμη μάτων Εσόδων του Κ.Τ.Γ.Κ & Δ. και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομική, που ορίζονται από τον Προϊστά μενο της ανωτέρω Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο της Δι εύθυνσης Οικονομικής και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ίδιου Υπουργείου που

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ορίζονται από τον Διευθυντή Πληροφορικής. Η νομική υποστήριξη παρέχεται από το ειδικό επιστημονικό προ σωπικό και τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ09 Διοικη τικού της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου αυτού. Το έργο της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων επικουρείται από τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ04 Διοικητικού Λογιστικού αυτής της Διεύθυνσης που ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της. Δ. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από υπαλ λήλους της παρ. 1Γ του παρόντος άρθρου, των Τμημά των Εσόδων του Κ.Τ.Γ.Κ και Δ. και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής, και έργο της είναι : α) Η παρακολούθηση των μεταβολών υπηρεσιακής κα τάστασης των δικαιούχων υπαλλήλων των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Διαγραφές λόγω συνταξιοδότησης, εγγραφές νέων δικαιούχων, κτλ.). β) Η κοινοποίηση των καταστάσεων πληρωμής ανά δίμηνο στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτο διοικήσεις. γ) Ο έλεγχος των καταστάσεων πληρωμής του διμή νου του Ειδικού Λογαριασμού, μετά τη μηχανογράφηση και τη διόρθωση αυτών. δ) Η κατάρτιση σχεδίων υπουργικών αποφάσεων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων, καθώς και η μέριμνα για την προώθηση και εφαρμογή τους. Επίσης η κατάρτιση αποφάσεων καταλογισμών. ε) Η αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στους δικαιούχους υπαλλήλους. Ε. Υπόλογος του Ειδικού Λογαριασμού ορίζεται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικής από τους ορι ζόμενους στην παρ. 1Γ του παρόντος άρθρου. Έργο του υπολόγου είναι: α) Η παρακολούθηση της λογιστικής διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού, από τον οποίο θα καταβάλλονται τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ανά δίμηνο, μέσω της Τράπεζας που γί νεται η μισθοδοσία των δικαιούχων. β) Η αποδέσμευση των χρηματικών ποσών που απαι τούνται για την πληρωμή των διαφορών του Ειδικού Λογαριασμού. γ) Η κατάρτιση και η υποβολή για έγκριση στην Επι τροπή του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού και η υποβολή αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τον ν. 2771/1999 για αξιολόγηση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. δ) Η έκδοση βεβαίωσης για φορολογική χρήση είσπρα ξης του συνολικού ετήσιου ποσού στο οποίο ανέρχονται τα ανωτέρω δικαιώματα για κάθε δικαιούχο αυτών. ΣΤ. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και η γραμματεία της Επι τροπής, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η θητεία τους. 2. Για την πρόσθετη αυτή εργασία του προσωπικού της παραγράφου 1Γ του παρόντος άρθρου, καταβάλ λεται το ισόποσο των δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών και στο προσωπικό της παραγράφου 1 Γ του παρόντος άρθρου. 3. Το ύψος του ποσού των δικαιωμάτων των Γεωτε χνικών που καταβάλλεται ισόποσα ανά δίμηνο στους δικαιούχους της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί μηνι αίως να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό του δικαιώματος υπόκειται στο φόρο εισοδήματος και στις κρατήσεις του κινήτρου απόδοσης. 4. Η πρώτη καταβολή στους δικαιούχους για το έτος 2007 θα γίνει αφού συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων χι λιάδων ( ) ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό. Άρθρο 6 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφο ρετικά τα θέματα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 1ης Ια νουαρίου Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ (8) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του δημοτικού νο μικού προσώπου με την επωνυμία «10η Ενιαία Σχο λική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου» στον Δήμο Πολίχνης του Νομού Θεσ σαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/ ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/ Την υπ αριθμ. Ε.Σ / απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/τ.Β / ) που αφορούσε την σύσταση του παραπάνω νομικού προ σώπου. 5. Την υπ αριθμ. 296/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολίχνης. 6. Την υπ αριθμ. 5631/ (ΦΕΚ 1032/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1339/τ.Β/ , τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 7427/ (ΦΕΚ 1293/Β / ) απόφασή μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων,

8 24956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει ας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Ε.Σ / από φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/τ.Β / ) που αφορούσε την σύσταση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου», η οποία μετονομάζεται σε «10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 12ου Νηπιαγωγείου» στον Δήμο Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πολίχνης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Ε.Σ / απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/ τ.β / ). Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Αριθμ (9) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Λου τροπόλεως Λαγκαδά ο Ορφεύς» στον Δήμο Λαγκα δά του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ.410/1995 (Δ.Κ.Κ.). 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.2503/ Το από β.δ. (Φ.Ε.Κ. 92/τ. Α / ) που αφορούσε την σύσταση του νομικού προσώπου. 4. Την υπ αριθμ. 120/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά. 5. Την υπ αριθμ. 5631/ (ΦΕΚ 1032/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1339/τ.Β/ , τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 7427/ (ΦΕΚ 1293/Β / ) απόφασή μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει ας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε το από β.δ. (Φ.Ε.Κ. 92/τ.Α / ) που αφορούσε την σύσταση του νομικού προ σώπου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Λουτρο πόλεως Λαγκαδά ο Ορφεύς» στον Δήμο Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής: Α) ως προς τον σκοπό του συνιστώμενου νομικού προσώπου, ο οποίος τελικά διαμορφώνεται ως εξής: α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξης του μουσικού αι σθήματος, η εν γένει καλλιτεχνική κίνηση εν τη πόλει Λαγκαδά και η παροχή ψυχαγωγίας και τέρψεως εις τους δημότας και λουσμένους, δια της συγκροτήσεως Φιλαρμονικής εκ πνευστών οργάνων, ορχήστρας, μανδο λινάτας, χορωδίας κλπ και της οργανώσεως μουσικών εορτών και συναυλιών, β) η εξυπηρέτηση του Δήμου κατά τας επισήμους εορταστικός εκδηλώσεις και η λα μπρότερα διεξαγωγή των Εθνικών και τοπικών εορτών καθώς και η συμμετοχή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού και γ) η διδασκαλία της μουσικής τέχνης εις την νεολαίαν. Β) ως προς το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου Λαγκαδά η οποία συνολικά ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ ( ). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά ύψους τουλάχιστον ,00 που έχει εγ γραφεί στον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Για καθένα από τα επόμενα έτη θα υπάρξει πρόβλεψη ανάλογης πίστωσης στον αντίστοιχο προϋπολογισμό. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει το από β.δ. (Φ.Ε.Κ. 92/τ.Α / ). Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Αριθμ (10) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσή νης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολι κή Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτη ρίου Μεσσήνης» Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ110/Α/ ) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλ λες εκπαιδευτικές διατάξεις. β) Του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ δικα (π.δ. 410/1995) και γ) Του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 ΦΕΚ98/Α / Τις διατάξεις του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 7092/1997 (ΦΕΚ 551/Β/1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί ανάθεσης και άσκησης αρμοδιοτήτων». 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματι κού Εκπαιδευτηρίου Μεσσήνης, όπως αυτή τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ / όμοια δική μας. 6. Την υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Μεσσήνης (περίπτωση γ του αποφασιστικού), αποφασίζουμε: * *

9 ΦΕΚ 1829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 249/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 203 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ) και τρο ποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσση νίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρί ου Μεσσήνης» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια δική μας, ως προς την παράγραφο 1 που αφορά στην επωνυμία του Νομικού Προσώπου και ως εξής: Το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο από «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου» μετονομάζε ται σε «Σχολική Επιτροπή Επαγγελματικού Λυκείου» Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη ως άνω υπ αριθμ / απόφασή μας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης. Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ Αριθμ (11) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνί ας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πο λυκλαδικού Λυκείου Μεσσήνης» Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ110/Α/ ) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλ λες εκπαιδευτικές διατάξεις. β) Του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ δικα (π.δ. 410/1995) και γ) Του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 ΦΕΚ98/Α / Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 7092/1997 (ΦΕΚ 551/Β/1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί ανάθεσης και άσκησης αρμοδιοτήτων» 5. Την υπ αριθμ /13/12/1997 απόφαση του Περ. Διευθυντή Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε η Σχο λική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Μεσ σήνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας (αλλαγή επωνυμίας: Σχο λική Επιτροπή 2 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης). 6. Την υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής 2 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης (περίπτωση β του αποφασιστικού), αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 249/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 203 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ) και τρο ποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Περ. Δ/ντη Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδι κού Λυκείου Μεσσήνης» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας, ως προς την παράγραφο 1 που αφορά στην επωνυμία του Νομι κού Προσώπου ως και εξής: Το Νομικό Πρόσωπο από «Σχολική Επιτροπή 2 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης» μετονομάζεται σε «Σχολική Επιτρο πή 2 Γενικού Λυκείου» Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη ως άνω υπ αριθμ / απόφασή μας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης. Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ Αριθμ (12) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1818/ απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νομι κού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσ σηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκεί ου Μεσσήνης». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ110/Α/ ) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλ λες εκπαιδευτικές διατάξεις. β) Του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ δικα (π.δ. 410/1995) και γ) Του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 ΦΕΚ98/Α / Τις διατάξεις του ν. 3475/2006(ΦΕΚ.146/τ. Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 7092/1997 (ΦΕΚ 551/Β/1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί ανάθεσης και άσκησης αρμοδιοτήτων». 5. Την υπ αριθμ. 1818/ απόφαση του Περ. Δι ευθυντή Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή Λυκείου Μεσσήνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας (αλλαγή επωνυμίας: Σχολική Επιτροπή 1 Ενιαίου Λυκείου Μεσ σήνης). 6. Την υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής 1 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης. (περίπτωση α του αποφασιστικού), αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 249/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σύμφωνα με τις

10 24958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διατάξεις του αρθ. 203 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ) και τρο ποποιούμε την υπ αριθμ. 1818/ απόφαση του Περ. Δ/ντη Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκείου Μεσσή νης» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας, ως προς την παράγραφο 1 που αφορά στην επωνυμία του Νομικού Προσώπου και ως εξής: Το Νομικό Πρόσωπο από «Σχολική Επ ιτροπή 1 ο Ενιαίου Λυκείου» μετονομάζεται σε «Σχολική Επιτροπή Γ Γενικού Λυκείου». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη ως άνω υπ αριθμ. 1818/ απόφασή μας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης. Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ

11

12 24960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση των ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3404 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι κού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 30 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1218.86/4.1.1996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9412 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 75 7 Απριλίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3454 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7773 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9359 31 Αυγούστου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 509 20 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.110940 Τροποποίηση Κωδικοποίησης κοινών υπουργικών απο φάσεων για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 76 10 Απριλίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 73 Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα