ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ατ τικής και το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»... 3 Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί κα θορισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου, Αντιπροέδρου και υπαλ λήλων ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.)»... 4 Καθορισμός ποσού χρηματοδότησης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το Οικονο μικό Έτος Αναπροσαρμογή αποζημίωσης ΙΚΑ για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανι σμούς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΓΑ... 6 Ειδικός Λογαριασμός «Δικαιώματα Γεωτεχνικών». Πη γές εσόδων, ποσοστό αυτών, τρόπος είσπραξης και διαχείρισης του προϊόντος του Λογαριασμού αυτού, απόδοση και διανομή του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια... 7 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου» στον Δήμο Πολίχνης του Νο μού Θεσσαλονίκης... 8 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Λουτροπόλεως Λαγκαδά ο Ορφεύς» στον Δήμο Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης... 9 Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφα σης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον νήσου περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελ ματικού Εκπαιδευτηρίου Μεσσήνης» Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νο μικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Μεσσήνης» Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1818/ απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νο μικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκείου Μεσσήνης» ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Δεκεμβρίου 2006 Αριθμ. 2/67264/0022 (1) Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδάνειο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των : α. ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/A/ ). β. ν.2021/1992 (ΦΕΚ123/Α/1992). γ. ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/ ). δ. ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/ ). ε. ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/ ). στ. ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/ ). ζ. Του άρθρου 40 του ν.849/1978. η. ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999). θ. ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α / ). ι. ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ). ια. ν. 3204/2003 (ΦΕΚ297/τ.Α /03). ιβ. Του άρθρου 35 του ν.3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). ιγ. Την υπ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ /2005 απόφαση (ΦΕΚ 1188/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β του π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Τις υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138299/ , Υ10α/ Γ.Π / , αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το υπ αριθμ. 9997/ έγγραφο της Δ.Υ.ΠΕ. Δυτικής Ελλάδος. 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ποσού ,00 η οποία θα αντιμε τωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ.210 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 92/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών

2 24950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» ,00 Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση των δαπανών για εφημερίες έτους 2006 και οποιαδή ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως έχει. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/62417/0022 (2) Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των: α. ν.1397/1983 (ΦΕΚ143/Α/ ). β. ν.2021/1992 (ΦΕΚ123/Α/1992). γ. ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/ ). δ. ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/ ). ε. ν.2676/1999 (ΦΕΚ1/Α/ ). στ. ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/ ). ζ. Του άρθρου 40 του ν.849/1978. η. ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999). θ. ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α / ). ι. ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ). ια. ν.3204/2003 (ΦΕΚ 297/τ.A /2003). ιβ. Του άρθρου 35 του ν.3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). ιγ. Την υπ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.81535/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1188/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β του π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Τις υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138299/ , Υ10α/Γ. Π / , αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το υπ αριθμ /Φ1150/ έγγραφο του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ποσού ,00 η οποία θα αντιμε τωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ.210 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 92/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ,00 Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση των δαπανών για εφημερίες έτους 2006 και οποιαδή ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως έχει. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/63836/0022 (3) Εφημερίες γιατρών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττι κής και το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των: α. ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/ ). β. ν.2021/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992). γ. ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/ ). δ. ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/ ). ε. ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/ ). στ. ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/ ). ζ. Του άρθρου 40 του ν.849/1978. η. ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999). θ. ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α / ). ι. ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ). ία. ν.3204/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α /2003). ιβ. Του άρθρου 35 του ν.3252/04 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). ιγ. Την υπ αρριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.81535/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1188/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β του π.δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Τις υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138299/ , Υ10α/Γ.Π / αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 92/τ.ΒΥ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είχε συμπληρωθεί με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.42423/ (ΦΕΚ 1027/ τβ/ ) για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού, ως εξής: Α) Για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής η ετήσια δαπάνη για το έτος 2006 μειώνεται από ,00 σε ,00. Β) Για το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» η ετήσια δαπάνη για το έτος 2006 αυξάνεται από ,00 σε ,00. Κατά λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως έχει. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/53335/002 (4) Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί καθο ρισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου, Αντιπροέδρου και υπαλλήλων ΟΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.)» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 του ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτει ας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α / ). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ.63/2005/α 98). γ) Του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (ΦΕΚ 177 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ.173/2005 (ΦΕΚ 223 Α / ). 2. Την υπ αριθμ. 2/54/865/0022/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κ. 3. Την υπ αριθμ. 2/74260/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 1 του ν.1934/1991 (ΦΕΚ 1925 Β / ). 4. Το άρθρο 4804/32/ Πρακτικό Δ.Σ./Ο.Ν. 5. Την ανάγκη υλοποίησης του ελεγκτικού έργου της Γενικής Επιθεώρησης του Οίκου Ναύτου, οι αρμοδιότη τες της οποίας είναι πάρα πολλές και περιγράφονται στο ως άνω Πρακτικό, καθώς επίσης και το γεγονός ύπαρξης 88 Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οίκου Ναύ του (Π.Ο.Ν.) στην Ελλάδα και του πλήθους των συμ βεβλημένων με τον Ο.Ν. Ιδιωτικών Κλινικών, Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων και Φαρμακείων σε Κέντρο και Περιφέρεια. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ. 7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον έτος από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0711 και 0721 προϋπολογισμού ΟΝ/ΚΑΑΝ έτους 2006 και ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ενώ για τα επόμενα έτη θα γίνει σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδι κούς του οικείου προϋπολογισμού κάθε έτους, αποφα σίζουμε: 1. Την τροποποίηση της παρ. 1 της υπ αριθμ. 2/34859/0022/ κοινής υπουργικής απόφασης (1064 Β / ), κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό των υπαλλήλων (Επιστημονικού Υγειονομικού και Διοικητικού προσωπικού) του Οίκου Ναύτου και στο ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης, μέχρι του οποίου επιτρέπεται να μετακινούνται εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας οι ανωτέρω υπάλληλοι, από το έτος 2006 και εφεξής, ως ακολούθως: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 1. Πρόεδρος Ο.Ν ημέρες Χ 10 μήνες 2. Αντιπρόεδρος Ο.Ν ημέρες Χ 10 μήνες Επιστημονικό και Υγειονομικό προσωπικό (ΠΕ Ιατρών Ειδικ. Οδοντιάτρων, ΠΕ Φαρμακοποιών, 3. TE Νοσηλευτικής Μαιευτικής, 36 3 ημέρες Χ 12 μήνες TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας, 10 (έκαστος (έκαστος) TE Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Βοηθ. Μικροβ. Βιοχημικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειρ. Συσκ. Ιατρικών Εργαστηρίων 4. Διοικητικό Προσωπικό (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, TE Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητι κών Γραμματέων) (έκαστος) 10 ημέρες Χ12 μήνες (έκαστος)

4 24952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2/34859/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερο μηνία δημοσίευσή της. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας Υπουργείου και Οικονομικών Εμπορικής Ναυτιλίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ Αριθμ. Φ.2/5/26009/5044 (5) Καθορισμός ποσού χρηματοδότησης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ 247/τ.Α /1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του ν.3430/2005 (Φ.Ε.Κ 315/τ.Α / ) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋ πολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2006». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160/τ.A /2002) «Μεταρρύθμιση συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 33/ (ΦΕΚ 35/τ.Α /2006) περί «Διορισμού μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2006 το ποσό της χρηματοδότησης του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ από τον Κρατι κό Προϋπολογισμό στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια ευρώ ( ,00 ). Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογι σμό εξόδων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας του οικονομικού έτους 2006, Κ.Φ και Κ.Α.Ε 2352: Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.40021/26407/2051 (6) Αναπροσαρμογή αποζημίωσης ΙΚΑ για την παροχή υγει ονομικών υπηρεσιών σε Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΓΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 4104/1960 (Α, 147). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού Νοσο κομειακής Περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όπως τροποποι ήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 3. Το π.δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Κοιν. Ασφαλίσεων» (Α, 102). 4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (Α, 35) «Διορισμός των μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ. 101/Συνεδρ. 14/ απόφαση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 7. Τη γνώμη του Δ.Σ. των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών που εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το ύψος της οποίας δε μπορεί να προσδιορισθεί, δεδομένου ότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών που εξετάζονται κάθε φορά, αποφα σίζουμε: Για τις παρεχόμενες από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ υγειονομικές υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, αποδίδονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ: 1. Για ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις, τα ποσά που ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με την κρατική δια τίμηση και 2. Για κάθε εξέταση από την Α/θμιο ή Β/θμιο Υγει ονομική επιτροπή του ΙΚΑ, το ποσό των 46,14 κατά περίπτωση. Από της ισχύος της απόφασης αυτής, η υπ αριθμ. Φ.21/557/ (ΦΕΚ 465/Β / και ΦΕΚ 559/ Β / ), παύει να ισχύει. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ (7) Ειδικός Λογαριασμός «Δικαιώματα Γεωτεχνικών». Πηγές εσόδων, ποσοστό αυτών, τρόπος είσπραξης και δι αχείρισης του προϊόντος του Λογαριασμού αυτού, απόδοση και διανομή του καθώς και κάθε άλλη ανα γκαία λεπτομέρεια ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 23 παρ. 2 και 5 του ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 132/ ). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). γ. Της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις» (Α 247).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Του ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» (Α 280). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (1432 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται οι πηγές των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού «Δικαιώματα Γε ωτεχνικών» του άρθρου 23 του ν. 3470/2006 (Α 132) και καθορίζονται το ποσοστό αυτών, ο τρόπος είσπραξης και διαχείρισης του προϊόντος του Λογαριασμού αυ τού, η απόδοση και η διανομή του στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το σκοπό αυτό. Άρθρο 2 Πηγές εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Πέραν της κράτησης που καθορίζεται με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 2342/1995 (Α 208), πηγές των εσόδων του Ειδικού αυτού Λογαριασμού είναι: 1. Τα ειδικά παράβολα για τα δικαιώματα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών που προβλέπο νται από το άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2332/1995 (Α 181) και έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /1995 (Β 759) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 2. Τα παράβολα για τις άδειες εμπορίας λιπασμάτων και για τις άδειες κυκλοφορίας λιπασμάτων και τις ανα νεώσεις αυτών, που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 6 και 9 του ν. 1565/1985 (Α 164) όπως έχει αντικαταστα θεί από το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2040/1992 (Α 70) και το άρθρο 2 του ν. 2326/1995 (Α 153) ως έχουν αναπρο σαρμοσθεί με την υπ αριθμ /1990 (Β 215) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 3. Τα παράβολα του άρθρου 27 του ν. 1564/1985 (Α 164) για άδειες λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυ τωριακής επιχείρησης, εγγραφής ποικιλιών στον «Εθνικό Κατάλογο ποιοτικών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», για άδειες εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και ανανέωση αυτών, όπως έχουν αναπροσαρμο σθεί με τις υπ αριθμ. 9868/1995 (Β 630), 9869/1995 (Β 630) και 9867/1995 (Β 630) αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, αντίστοιχα. 4. Τα παράβολα του άρθρου 27 του ν. 721/1977 (Α 298), για τη χορήγηση και τον έλεγχο των φυτοπροστατευτι κών προϊόντων όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2538/1997 (Α 242), για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /2002 (Β 1047) από φαση του Υπουργού Γεωργίας. 5. Τα τέλη εγκρίσεων και εγγραφών των επιχειρή σεων ζωοτροφών που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 882/2004 (Ε.Ε. αριθ. L. 191/2004) και το άρθρο 9 παρ. 8 του ν. 185/1973 (Α 262) όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 3147/2003 (Α 135) που έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /2006 (Β 1607/ ) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα τέλη των εργαστηριακών αναλύσεων και των ελέγχων των ζωοτροφών, όπως ισχύουν. 6. Τα παράβολα του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 1575/1985 (Α 207) όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 3147/2003 (Α 135) για την έγκριση τύπου των αγροτικών εγκαταστάσεων και την κυκλο φορία των αγροτικών μηχανημάτων, τα οποία έχουν ορισθεί με την υπ αριθμ /Γ4 / (Β 1199) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Τα τέλη των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεω ρήσεων και των ελέγχων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2332/1995 (Α 181) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2732/1999 (Α 154) και έχουν θεσπισθεί με την υπ αριθμ /2003 (Β 727) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 85/73/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και κωδικο ποιήθηκε με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου. 8. Τα τέλη των ζωοτεχνικών και ποιοτικών ελέγχων του άρθρου 33α του ν. 2538/1997 (Α 242) που προστέ θηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 3147/2003 (Α 135), όπως ισχύουν. 9. Το παράβολο του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2147/1952 (Α 155) για άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πρι στής ξυλείας, που έχει καθορισθεί με την υπ αριθμ /2006 (Β 437) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 10. Τα τέλη του άρθρου 17 του ν. 2732/1999 (Α 154) για την εγγραφή και ανανέωση στο «Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών», όπως έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ /2004 (Β 117) απόφαση του Υφυ πουργού Γεωργίας, όπως ισχύει. 11. Τα παράβολα του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2332/1995 (Α 195), που αφορούν εξετάσεις δειγμάτων ζωικής προ έλευσης κ.λ.π. σε Κτηνιατρικά Εργαστήρια. Άρθρο 3 Είσπραξη παραβόλων και τελών 1. Τα έσοδα από τα παράβολα και τα τέλη εισπράτ τονται με διπλότυπα Τύπου Β, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 3470/2006 (Α 132) από την αρμόδια για τον έλεγχο Υπηρεσία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υπέρ των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας και στους αντίστοιχους κωδικούς αριθ μούς TAXIS, κατά λόγο δικαιώματός τους. Όπου δε στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφα σης προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση, ισχύει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3470/ Τα στελέχη των ως άνω αναφερομένων διπλοτύπων Τύπου Β παραδίδονται στους Προϊσταμένους των Υπη ρεσιών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, αριθμημένα και με αποδεικτικό παραλαβής και παραδόσεως από τον Διευθυντή της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔOY), στην Περιφέρεια της οποίας εδρεύει η Υπηρεσία που είναι αρμόδια. 3. Οι Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες και νομιμοποιού

6 24954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νται να ζητήσουν και να παραλάβουν από την αρμόδια ΔΟΥ στελέχη διπλοτύπων Τύπου Β για το σκοπό αυτό, ορίζονται ως ακολούθως: α) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. γ) Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έρ γων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. δ) Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων. ε) Τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασι αστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. στ) Τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας των Ζω οτροφών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ζ) Οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. η) Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Ελέγχου του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. θ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων. ι) Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων. ια) Οι Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχι ακών Αυτοδιοικήσεων. Άρθρο 4 Απόδοση των εσόδων από τα παράβολα και τα τέλη 1. Η κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τελών και παραβόλων που εισπράττονται, κατ άρθρο 3 της πα ρούσας απόφασης, ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού δεκαπενθημέρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.O.Y. που χορήγησε τα διπλότυπα τύπου Β και τα εισπραττόμενα ποσά θα αποδίδονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων της παρ. 2 κάθε μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορί ζεται στην υπ αριθμ /2758/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β 401). Κατά την απόδοση στους δικαιούχους του αναλο γούντος ποσού παρακρατείται από τη Δ.Ο.Υ. ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τη συμμετοχή στη δαπάνη είσπραξης και απόδοσης. 2. Από τα έσοδα των παραβόλων και των τελών του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού «Δικαιώματα των Γεωτεχνικών» και κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό με αριθμό 26289/3 (Κ.Α ), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία «Δικαιώματα των Γεωτεχνικών» και το υπόλοιπο ποσο στό ογδόντα τοις εκατό (80%) αποδίδεται και κατατί θεται ως εξής: Ι. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 1 στο λογαριασμό 26299/8 «Μητρώα Αγροτών» (Κ.Α 82824). ΙΙ. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 2 στο λογαριασμό 26695/7 «Λιπάσματα» (Κ.Α ). ΙΙΙ. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 3 στο λογαριασμό 26698/1 «Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων» (Κ.Α ). ΙV. Τα έσοδα του άρθρου 2 παρ. 6 στο λογαριασμό 26702/1 «ΥΕΒ» (Κ.Α ). V. Τα υπόλοιπα έσοδα του άρθρου 2 κατατίθενται στο λογαριασμό 26670/0 «Κεφάλαια γεωργίας δασών» (Κ.Α ). Οι ανωτέρω λογαριασμοί τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα έσοδά τους χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την είσπραξη των παρα βόλων και των τελών της παρούσας, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, κοινοποιούν αντίγραφα των καταστάσεων των εκδοθέντων διπλο τύπων Τύπου Β και των κατατεθειμένων ποσών του προηγούμενου μηνός, στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού 1.Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού αυτού Λογαριασμού, συγκροτούμενη από: α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο. β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνια τρικής του Υπουργείου. γ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου. δ) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπον δίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ), με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. Β. Έργο της Επιτροπής είναι η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού, η διαχείριση και διάθεση του προϊόντος αυτού και ειδικότερα: α) Η επίβλεψη για την ορθή παρακολούθηση των πό ρων και των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού. β) Η λήψη μέτρων για την έγκαιρη εκταμίευση των πόρων του λογαριασμού από τις πηγές εσόδων. γ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονο μικού απολογισμού κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού. δ) Η εισήγηση στον Υπουργό κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τροποποιήσεις της παρούσας απόφα σης. ε) Η μέριμνα για τη βελτίωση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού και η ενέργεια κάθε πράξης που κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. στ) Η εποπτεία του έργου της γραμματείας και του υπολόγου του Ειδικού Λογαριασμού. ζ) Η επιμέλεια για την επίλυση των κάθε φύσεως προ βλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων καταβολής των δικαιωμάτων. Γ. Η Επιτροπή διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της παρούσας υποστηρίζεται στο έργο της από δέκα (10) Οικονομικούς Λογιστικούς υπαλλήλους των Τμη μάτων Εσόδων του Κ.Τ.Γ.Κ & Δ. και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομική, που ορίζονται από τον Προϊστά μενο της ανωτέρω Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο της Δι εύθυνσης Οικονομικής και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ίδιου Υπουργείου που

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ορίζονται από τον Διευθυντή Πληροφορικής. Η νομική υποστήριξη παρέχεται από το ειδικό επιστημονικό προ σωπικό και τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ09 Διοικη τικού της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου αυτού. Το έργο της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων επικουρείται από τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ04 Διοικητικού Λογιστικού αυτής της Διεύθυνσης που ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της. Δ. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από υπαλ λήλους της παρ. 1Γ του παρόντος άρθρου, των Τμημά των Εσόδων του Κ.Τ.Γ.Κ και Δ. και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής, και έργο της είναι : α) Η παρακολούθηση των μεταβολών υπηρεσιακής κα τάστασης των δικαιούχων υπαλλήλων των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Διαγραφές λόγω συνταξιοδότησης, εγγραφές νέων δικαιούχων, κτλ.). β) Η κοινοποίηση των καταστάσεων πληρωμής ανά δίμηνο στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτο διοικήσεις. γ) Ο έλεγχος των καταστάσεων πληρωμής του διμή νου του Ειδικού Λογαριασμού, μετά τη μηχανογράφηση και τη διόρθωση αυτών. δ) Η κατάρτιση σχεδίων υπουργικών αποφάσεων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων, καθώς και η μέριμνα για την προώθηση και εφαρμογή τους. Επίσης η κατάρτιση αποφάσεων καταλογισμών. ε) Η αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στους δικαιούχους υπαλλήλους. Ε. Υπόλογος του Ειδικού Λογαριασμού ορίζεται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικής από τους ορι ζόμενους στην παρ. 1Γ του παρόντος άρθρου. Έργο του υπολόγου είναι: α) Η παρακολούθηση της λογιστικής διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού, από τον οποίο θα καταβάλλονται τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ανά δίμηνο, μέσω της Τράπεζας που γί νεται η μισθοδοσία των δικαιούχων. β) Η αποδέσμευση των χρηματικών ποσών που απαι τούνται για την πληρωμή των διαφορών του Ειδικού Λογαριασμού. γ) Η κατάρτιση και η υποβολή για έγκριση στην Επι τροπή του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού και η υποβολή αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τον ν. 2771/1999 για αξιολόγηση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. δ) Η έκδοση βεβαίωσης για φορολογική χρήση είσπρα ξης του συνολικού ετήσιου ποσού στο οποίο ανέρχονται τα ανωτέρω δικαιώματα για κάθε δικαιούχο αυτών. ΣΤ. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και η γραμματεία της Επι τροπής, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η θητεία τους. 2. Για την πρόσθετη αυτή εργασία του προσωπικού της παραγράφου 1Γ του παρόντος άρθρου, καταβάλ λεται το ισόποσο των δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών και στο προσωπικό της παραγράφου 1 Γ του παρόντος άρθρου. 3. Το ύψος του ποσού των δικαιωμάτων των Γεωτε χνικών που καταβάλλεται ισόποσα ανά δίμηνο στους δικαιούχους της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί μηνι αίως να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό του δικαιώματος υπόκειται στο φόρο εισοδήματος και στις κρατήσεις του κινήτρου απόδοσης. 4. Η πρώτη καταβολή στους δικαιούχους για το έτος 2007 θα γίνει αφού συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων χι λιάδων ( ) ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό. Άρθρο 6 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφο ρετικά τα θέματα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 1ης Ια νουαρίου Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ (8) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του δημοτικού νο μικού προσώπου με την επωνυμία «10η Ενιαία Σχο λική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου» στον Δήμο Πολίχνης του Νομού Θεσ σαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/ ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/ Την υπ αριθμ. Ε.Σ / απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/τ.Β / ) που αφορούσε την σύσταση του παραπάνω νομικού προ σώπου. 5. Την υπ αριθμ. 296/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολίχνης. 6. Την υπ αριθμ. 5631/ (ΦΕΚ 1032/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1339/τ.Β/ , τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 7427/ (ΦΕΚ 1293/Β / ) απόφασή μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων,

8 24956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει ας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Ε.Σ / από φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/τ.Β / ) που αφορούσε την σύσταση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου», η οποία μετονομάζεται σε «10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 12ου Νηπιαγωγείου» στον Δήμο Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πολίχνης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Ε.Σ / απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/ τ.β / ). Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Αριθμ (9) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Λου τροπόλεως Λαγκαδά ο Ορφεύς» στον Δήμο Λαγκα δά του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ.410/1995 (Δ.Κ.Κ.). 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.2503/ Το από β.δ. (Φ.Ε.Κ. 92/τ. Α / ) που αφορούσε την σύσταση του νομικού προσώπου. 4. Την υπ αριθμ. 120/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά. 5. Την υπ αριθμ. 5631/ (ΦΕΚ 1032/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1339/τ.Β/ , τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 7427/ (ΦΕΚ 1293/Β / ) απόφασή μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει ας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε το από β.δ. (Φ.Ε.Κ. 92/τ.Α / ) που αφορούσε την σύσταση του νομικού προ σώπου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Λουτρο πόλεως Λαγκαδά ο Ορφεύς» στον Δήμο Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής: Α) ως προς τον σκοπό του συνιστώμενου νομικού προσώπου, ο οποίος τελικά διαμορφώνεται ως εξής: α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξης του μουσικού αι σθήματος, η εν γένει καλλιτεχνική κίνηση εν τη πόλει Λαγκαδά και η παροχή ψυχαγωγίας και τέρψεως εις τους δημότας και λουσμένους, δια της συγκροτήσεως Φιλαρμονικής εκ πνευστών οργάνων, ορχήστρας, μανδο λινάτας, χορωδίας κλπ και της οργανώσεως μουσικών εορτών και συναυλιών, β) η εξυπηρέτηση του Δήμου κατά τας επισήμους εορταστικός εκδηλώσεις και η λα μπρότερα διεξαγωγή των Εθνικών και τοπικών εορτών καθώς και η συμμετοχή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού και γ) η διδασκαλία της μουσικής τέχνης εις την νεολαίαν. Β) ως προς το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου Λαγκαδά η οποία συνολικά ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ ( ). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά ύψους τουλάχιστον ,00 που έχει εγ γραφεί στον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Για καθένα από τα επόμενα έτη θα υπάρξει πρόβλεψη ανάλογης πίστωσης στον αντίστοιχο προϋπολογισμό. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει το από β.δ. (Φ.Ε.Κ. 92/τ.Α / ). Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Αριθμ (10) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσή νης του Νομού Μεσσηνίας με την επωνυμία «Σχολι κή Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτη ρίου Μεσσήνης» Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ110/Α/ ) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλ λες εκπαιδευτικές διατάξεις. β) Του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ δικα (π.δ. 410/1995) και γ) Του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 ΦΕΚ98/Α / Τις διατάξεις του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 7092/1997 (ΦΕΚ 551/Β/1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί ανάθεσης και άσκησης αρμοδιοτήτων». 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματι κού Εκπαιδευτηρίου Μεσσήνης, όπως αυτή τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ / όμοια δική μας. 6. Την υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Μεσσήνης (περίπτωση γ του αποφασιστικού), αποφασίζουμε: * *

9 ΦΕΚ 1829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 249/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 203 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ) και τρο ποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσση νίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρί ου Μεσσήνης» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια δική μας, ως προς την παράγραφο 1 που αφορά στην επωνυμία του Νομικού Προσώπου και ως εξής: Το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο από «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου» μετονομάζε ται σε «Σχολική Επιτροπή Επαγγελματικού Λυκείου» Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη ως άνω υπ αριθμ / απόφασή μας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης. Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ Αριθμ (11) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνί ας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πο λυκλαδικού Λυκείου Μεσσήνης» Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ110/Α/ ) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλ λες εκπαιδευτικές διατάξεις. β) Του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ δικα (π.δ. 410/1995) και γ) Του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 ΦΕΚ98/Α / Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 7092/1997 (ΦΕΚ 551/Β/1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί ανάθεσης και άσκησης αρμοδιοτήτων» 5. Την υπ αριθμ /13/12/1997 απόφαση του Περ. Διευθυντή Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε η Σχο λική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Μεσ σήνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας (αλλαγή επωνυμίας: Σχο λική Επιτροπή 2 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης). 6. Την υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής 2 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης (περίπτωση β του αποφασιστικού), αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 249/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 203 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ) και τρο ποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Περ. Δ/ντη Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδι κού Λυκείου Μεσσήνης» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας, ως προς την παράγραφο 1 που αφορά στην επωνυμία του Νομι κού Προσώπου ως και εξής: Το Νομικό Πρόσωπο από «Σχολική Επιτροπή 2 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης» μετονομάζεται σε «Σχολική Επιτρο πή 2 Γενικού Λυκείου» Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη ως άνω υπ αριθμ / απόφασή μας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης. Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ Αριθμ (12) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1818/ απόφασης του Περ. Δ/ντή Μεσσηνίας περί συστάσεως Νομι κού Προσώπου στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσ σηνίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκεί ου Μεσσήνης». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των παρ του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ110/Α/ ) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλ λες εκπαιδευτικές διατάξεις. β) Του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ δικα (π.δ. 410/1995) και γ) Του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 ΦΕΚ98/Α / Τις διατάξεις του ν. 3475/2006(ΦΕΚ.146/τ. Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 7092/1997 (ΦΕΚ 551/Β/1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί ανάθεσης και άσκησης αρμοδιοτήτων». 5. Την υπ αριθμ. 1818/ απόφαση του Περ. Δι ευθυντή Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε η Σχολική Επιτροπή Λυκείου Μεσσήνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας (αλλαγή επωνυμίας: Σχολική Επιτροπή 1 Ενιαίου Λυκείου Μεσ σήνης). 6. Την υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη της Σχολικής Επιτροπής 1 Ενιαίου Λυκείου Μεσσήνης. (περίπτωση α του αποφασιστικού), αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 249/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σύμφωνα με τις

10 24958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διατάξεις του αρθ. 203 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ) και τρο ποποιούμε την υπ αριθμ. 1818/ απόφαση του Περ. Δ/ντη Μεσσηνίας με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκείου Μεσσή νης» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή μας, ως προς την παράγραφο 1 που αφορά στην επωνυμία του Νομικού Προσώπου και ως εξής: Το Νομικό Πρόσωπο από «Σχολική Επ ιτροπή 1 ο Ενιαίου Λυκείου» μετονομάζεται σε «Σχολική Επιτροπή Γ Γενικού Λυκείου». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη ως άνω υπ αριθμ. 1818/ απόφασή μας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης. Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ

11

12 24960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστή ριξης των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 14 Οκτωβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32430/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφασης ολοκλήρωσης ορι στικοποίησης και πιστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώτα τη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα