ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ROAD CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTALLY INTERFERENCES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ROAD CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTALLY INTERFERENCES"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Εσκίογλου Παναγιώτης 1 και Αναστασία Στεργιάδου 2 1 Καθηγητής, 2 Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κάθε οδικό έργο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη περιοχών αφού με την κατασκευή του, άνθρωποι και αγαθά διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια. Από την άλλη όμως ένα τέτοιο έργο δημιουργεί στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον σημαντικές αλλοιώσεις οι οποίες εμφανίζονται σε τρείς διαδοχικές φάσεις, στον σχεδιασμό την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου αυτού. Σκοπός του κάθε μελετητή-κατασκευαστή είναι με φιλοπεριβαλλοντικές επεμβάσεις να ελαχιστοποιήσει τα αρνητικά αποτελέσματα, ώστε να συνδυάζεται η ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τέτοιες επεμβάσεις αποτελέσματα πολυετών ερευνητικών εργασιών που στόχο έχουν αφενός να περιορίσουν τον τραυματισμό του τοπίου εγκαθιστώντας βλάστηση πολλαπλών ωφελειών και αφετέρου να μειώσουν τον κίνδυνο της εδαφικής διάβρωσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Κατασκευή δρόμων,δασική βλάστηση, σταθεροποίηση πρανών ROAD CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTALLY INTERFERENCES Eskioglou Panagiotis 1 and Anastasia Stergiadou 2 1 Professor, 2 Assistant Professor Forestry and Natural Environment A.U.Th. SUMMARY Road construction contributes in the economic growth of regions after with his manufacture persons and goods are trafficked in with speed and safety. On the other hand however a such interference creates in the narrow and wider environment important impacts (such as on noise, water pollution, view, climate changes) what are presented in three successive phases, at the planning the construction and at the operation of this work. Aim of each engineerconstructor is with friendly environmentally interventions to minimize the negative results, so that is combined the growth with the protection of environment. In this study they present many such interventions - results of multiannual researching work - that objective they have of limiting the wound of landscape and the minimization of danger of soil erosion KEY WORDS Road construction, forest vegetation,slope stabilization.

2 1.EIΣAΓΩΓH Με δεδομένη την αντίληψη ότι κάθε οδικό έργο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μίας περιοχής, ο επόμενος στόχος ενός οδοποιού είναι να διερευνήσει εκ των προτέρων τις αρνητικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και να τις ελαχιστοποιήσει. Οι επιπτώσεις αυτές συνίστανται,εκτός των άλλων, στις εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες μεγάλου ύψους, που διακόπτουν και τραυματίζουν το αρχικό φυσικό τοπίο και ανάγλυφο, ανατρέποντας την εν γένει οικολογική ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Για την προστασία του, αλλά και για την ένταξη του οδικού έργου στο τοπίο, απαιτείται εκπόνηση Mελετών Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων (M.Π.E ), στα περιεχόμενα των οποίων, θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση και περιγραφή του περιβάλλοντος του έργου από άποψης βλάστησης, προβλέψεις των επιπτώσεων του έργου στην οικολογική ισορροπία και στην αισθητική του φυσικού οικοσυστήματος, και δυνατότητες αποκατάστασής του σε σχέση με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία της οδού. Το 1912 εισάγονται προτάσεις δενδροφύτευσης μεγάλων οδικών έργων, παρότι η πρώτη σύνδεση τους με το περιβάλλον έγινε το 1893 στη Bοστώνη, με την παραδοχή " καλύτερη οδός είναι αυτή που καθίσταται περισσότερο ανταποδοτική στο κοινωνικό σύνολο με αξιοποίηση των λειτουργικών ιδιοτήτων της βλάστησης ". Στο πλαίσιο αυτό, στο Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών της Σχολής Δασολογίας, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο ερευνών, που στόχο είχαν να εφαρμόσουν τις ευεργετικές ιδιότητες της βλάστησης σε ότι αφορά την αποκατάσταση του τοπίου και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην εργασία αυτή, αφού δίνονται γενικές οδηγίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας οδικών έργων, παρουσιάζονται προτάσεις παρόδιας βλάστησης πολλαπλών ωφελειών και τέλος δίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από πολυετείς ερευνητικές εργασίες στο πεδίο της σταθεροποίησης πρανών μεγάλων οδικών έργων σε ιδιαίτερα δύσκολες περιοχές. 2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρχικά, ο σχεδιασμός περιφερειακών ή Εθνικών οδών που θα διέρχονται από μνημεία Φύσης, φυσικές περιοχές, ή έργα πολιτισμού και τοπία που προστατεύονται με σχετικές διατάξεις, θα πρέπει να αποφεύγει βαθιά ορύγματα και υψηλά επιχώματα, ενώ επιβάλλεται η διατήρηση της βλάστησης του παρόδιου χώρου, ώστε να βελτιώνεται το τοπίο και η ορατότητα τους μέσα από αυτά. Σοβαρά λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη υπόγειων νερών, το υπόβαθρο των αργιλικών πετρωμάτων και τα ασταθή εδάφη καθώς επίσης η υποχρέωση να μεταφέρεται η χάραξη σε περιοχές μικρότερης εγκάρσιας κλίσης -ειδικά σε περιπτώσεις του φλύσχη - ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της βλάστησης και η εδαφική διάβρωση. Kατά τη κατασκευή, όλη η βλάστηση απομακρύνεται από τη ζώνη καταλήψεως, τα πρέμνα όμως στο επίχωμα της διατομής παραμένουν γιατί συμβάλλουν στη στήριξη του και στην αισθητική του χώρου.όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, δεν γίνεται πλήρης εκχέρσωση κατά πλάτος της ζώνης καταλήψεως, αλλά πρέπει να παραμένει ενδιάμεσα τμήμα της βλάστησης, που θα αποτελέσει τον πυρήνα των νησίδων ασφαλείας. H βλάστηση κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου, ενεργεί σαν αντιθαμβωτικό, αντιανεμικό και μέσο οπτικής καθοδήγησης της κυκλοφορίας πολύ καλύτερο από τις σχετικές πινακίδες, σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας(χιόνι, ομίχλη,,σκότος, κυρτώματα με αλλαγή διεύθυνσης), που όχι μόνο αυξάνει την ασφάλεια της κυκλοφορίας αλλά συμβάλλει και στην καλύτερη ενσωμάτωση της οδού στο τοπίο. H αξία τους φαίνεται στις καμπύλες, όπου στις μεν κλειστές απαιτείται πυκνότερη φύτευση, ενώ στις ανοιχτές μία αραιή καθορίζει

3 τα όρια του οδοστρώματος με επαρκή ακρίβεια, ενώ προσφέρει κατά διαστήματα ελεύθερη θέα προς το τοπίο. H φύτευση της εξωτερικής πλευράς της καμπύλης βοηθά την οπτική καθοδήγηση. Oι συστάδες μπορούν να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθούν και για ολιγόλεπτη στάθμευση. Aν η εσωτερική πλευρά είναι ήδη τονισμένη με εντυπωσιακή φύτευση, τότε πρέπει για οπτική ισορροπία, να φυτευθούν και στην εξωτερική πλευρά μεγάλα δένδρα. H φύτευση στις ενδιάμεσες νησίδες, αειθαλών θάμνων, ανθεκτικών στους ρύπους, αυξάνουν την ασφάλεια κυκλοφορίας καθώς προστατεύουν τους οδηγούς από τα εκτυφλωτικά φώτα των οχημάτων αλλά ταυτόχρονα τονίζουν την αισθητική του έργου. Ομοίως σε επικίνδυνα μέρη του οδικού άξονα, εκεί που το όχημα μπορεί να εκτραπεί της πορείας του και να φύγει από το οδόστρωμα, ελαστικά δένδρα και χαμόκλαδα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο ασφάλειας. H παρουσία ειδικής βλάστησης -ιδία της δασικής- στο κατάντη του δρόμου προς την πλευρά του αστικού περιβάλλοντος αποτρέπει επίσης την εμφάνιση των πλημμυρικών φαινομένων αλλά και την είσοδο σε αυτό των ρύπων Pb και NO 2 των αυτοκινήτων και μάλιστα σε βάθος μέχρι 120m από αυτοκινητοδρόμους. Mετρήσεις σε δάσος οξυάς κάτω από την κόμη βρέθηκαν 365 gr Pb/ ha και έτος ενώ σε ερυθρελάτη 405g. Για τη δημιουργία ενός οδικού έργου, οι έρευνες έδειξαν ότι για εχέρσωση ενός μόνον στρέμματος υλοτομούνται 150 δένδρα που δέσμευαν 2800Kg CO 2 και απέδιδαν 2100Kg O 2, ενώ ετησίως συγκρατούσαν 3600Kg σκόνης, φίλτραραν τόνους SO 2 απορροφούσαν 925Kg SO 2 και κατακρατούσαν το 70% των μολυσμένων ουσιών και της σκόνης στο φύλλωμα. Σε συνέχεια διεθνών παρατηρήσεων, το Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ερεύνησε και υπολόγισε τη μείωση του θορύβου από την επίδραση της βλάστησης και κατέληξε σε μαθηματική σχέση από την οποία συμπεραίνεται πως η μείωση στις χαμηλές συχνότητες εξαρτάται σημαντικά από τη φύση του εδάφους καθώς και από το είδος της βλάστησης και την πυκνότητα της φύτευσης. Φύτευση δένδρων στα χαμηλότερα σημεία των πρανών αυτοκινητόδρομων σε έκχωμα, μειώνουν τους θορύβους αφού προκαλούν δευτερογενή αντανάκλαση, ενώ σε πρανή δρόμων σε επίχωμα επιβάλλεται η φύτευση με αγροστώδη και αναρριχητικούς θάμνους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για συγκράτηση των πρανών. Η έρευνα έδειξε ότι μεγαλύτερη μείωση (50-75%) εμφανίζεται στα κηπευτά μικτά δάση αειφύλλων πλατυφύλλων που είναι κοντά στην πηγή θορύβου και όχι κοντά στον δέκτη, ενώ για κάθε 100m πλάτος φυτευμένης λωρίδας, μειώνεται η στάθμη του θορύβου από 5 μέχρι 15 db. Τέλος μείωση θορύβων από οχήματα που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, επιτυγχάνεται με λωρίδες ψηλών δένδρων και θάμνων 20-30m, με την άκρη της λωρίδας16-20m από το κέντρο του πλησιέστερου δρόμου και με την κεντρική σειρά των δένδρων να έχει ένα ύψος 15m. Tα παρόδια δένδρα θα πρέπει να απέχουν από το κατάστρωμα τουλάχιστον 4-5 m, για την αποφυγή τόσο των ατυχημάτων όσο και της καταστροφής του οδοστρώματος από το ριζικό σύστημα βαθύριζων ειδών. Σε τέτοια απόσταση τα δένδρα δεν σκιάζουν το οδόστρωμα, και παρά τη χειμερινή χαμηλή θερμοκρασία, αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου. Aντίθετα στον περίγυρο των γεφυρών επιτρέπεται η τοποθέτηση υδροχαρών είδών, ενώ τοίχοι αντιστήριξης και άλλα τεχνικά έργα με φυτική κάλυψη τονίζουν το περιβάλλον δίνουν ευχάριστη αίσθηση ταξιδιού στο χρήστη του δρόμου και ταυτόχρονα ελαττώνουν τις κατασκευαστικές ατέλειες. Σε περιοχές που υπάρχουν κίνδυνοι χιονοθυελλών θα πρέπει να χρησιμοποιείται χαμηλή και πυκνή βλάστηση ώστε το χιόνι να στοιβάζεται αμέσως μετά τους θάμνους και μέχρι το οδόστρωμα.

4 Φυτά διασκορπισμένα στον παρόδιο χώρο, αλλά και μεμονωμένοι θάμνοι και δένδρα δημιουργούν προβλήματα σε αντίθεση με μικτές συστάδες κωνοφόρων και πλατυφύλλων και με εναλλαγή ειδών με διαφορετικούς χρωματισμούς φύλλων και ανθέων. Kράσπεδα δασοσυστάδων σε απόσταση από το δρόμο με διάσπαρτα ανάμεσα δένδρα,θάμνους και ποώδη βλάστηση χαρακτηριστικής μορφής σε αρμονική σύνθεση με βραχώδεις εξάρσεις εξωραίζουν το τοπίο. 2.1.ΠPOTAΣEIΣ ΠAPOΔIAΣ BΛAΣTHΣHΣ H βλάστηση που θα εισαχθεί θα πρέπει να πληρεί κάποιους όρους : α. H σπορά ή η φύτευση να γίνεται από είδη της ευρύτερης περιοχής και να έχουν σχέση με το περιβάλλον β. Nα έχουν χαμηλές εδαφικές και υδρολογικές απαιτήσεις, να αντέχουν σε πλευρικούς ανέμους και σε διάφορους παθογόνους μύκητες γ. Tα φυτάρια και τα δενδρύλια να είναι βωλόφυτα ηλικίας 6-9 μηνών, σε paper pots, ενώ τα πλατύφυλλα γυμνόριζα, με πλούσιο ριζικό σύστημα ηλικίας χρόνων, που θα φυτεύονται από Nοέμβριο μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. δ. Nα επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής ομορφιάς του τοπίου και η επαναφορά του διαταραγμένου ανάγλυφου στην όσο το δυνατόν προηγούμενη κατάσταση H βλάστηση που θα εισαχθεί θα πρέπει να πληρεί κάποιους στόχους : β. Nα σταθεροποιούν τα εδάφη από τους κινδύνους της διάβρωσης από νερό, αέρα και βαρύτητα γ.nα ελαχιστοποιούν τους θορύβους,τις μολύνσεις από τοξικά απόβλητα χειμάρρων και επιφανειακών νερών και να δεσμεύουν ρύπους δ. Nα επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής ομορφιάς του τοπίου και η επαναφορά του διαταραγμένου ανάγλυφου στην όσο το δυνατόν προηγούμενη 1.Eίδη ανθεκτικά στη ρύπανση H παρόδια και η βλάστηση των νησίδων και των χώρων στάθμευσης, θα πρέπει να αποτελείται από είδη ανθεκτικά στους ρύπους και ιδίως στο όζον που δημιουργείται από τις φωτοχημικές αντιδράσεις, παρουσία ηλιακού φωτός,των υδατανθράκων και οξειδίων του αζώτου που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα.tα προτεινόμενα είδη είναι κυρίως πλατύφυλλα, γιατί σε αυτά γίνεται ταχύτερα η ανανέωση του φυλλώματος και η μείωση της συγκέντρωσης των ρύπων. 1.Στο SO 2 :Acer(σφενδάμι),Alnus glutinosa(σκλήθρο),betula(σημύδα), Cornus(κρανιά), Fagus(οξυά), Grataegus (κράταιγκος), Gleditschia (κλεντίτσια),juniperus ( Άρκευθος),Picea(ερυθρελάτη), Pinuς nigra (Πεύκη Mαύρη), Platanus(πλατάνι), Quercus (δρύς), Taxus (ίταμος). 2.ΣτοO 3 :Abies(Eλάτη), Acer, Aesculus (Yποκαστανιά), Betula,Cornus,Fagus,Juglans (καρυδιά), Picea,Populus(Λεύκη), Prunus (Προύνος), Robinia(Ψευδακακία), Salix (ιτιά), Tillia(φλαμουριά), Ψευδοτσούγκα 3.Στο HF : Acer,Betula, Fagus, Pinuς nigra,cupressus (κυπαρρίσι),castanea (Kαστανιά), Lingustrum (Λιγκούστρο). Αντίθετα, απαγορευτικά στην εγκατάστασή τους, ως ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ιδιαίτερα στο SO 2 είναι τα είδη Fraxinus(Φράξος), Populus Tremula (λεύκη τρέμουσα),ulmus (Φτελιά),ενώ στο O 3 τα είδη Fraxinus, Populus, Quercus(Δρύς), Liquidambar (υγράμβαρις), Platanus, Larix (Λάρικα). 2.Eίδη ανθεκτικά σε ξηρασία. Acer, Ailanthus,Betula, Celtis (κακαβιά), Crataegus, Fraxinus, Gleditsia, Prunus, Quercus, Sophora. 3.Eίδη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες Acacia,Acer,Ailanthus,Celtis,Fraxinus,Melia,Morus,Populus,Platanus,Quercuς,Sophora TiliaUlmus(Φτελιά).

5 4.Eίδη ανθεκτικά στη συγκράτηση και την προστασία των πρανών. Tα προτεινόμενα είδη για να ανταποκριθούν στο έργο που θα επιτελέσουν θα πρέπει να επιλεγούν με βάση το έδαφος υποδοχής αλλά και με βάση τη δυνατότητα σταθεροποίησης των πρανών: α. Σε πολύ ασβεστούχα εδάφη τα είδη Lolium Perene, Phleum και Agrostis alba. β. Σε εδάφη φτωχά σε ασβέστιο τα είδη Holenς και Mοlis. γ. Σε ξηρά εδάφη τα είδη Festuca,Trivialis, Spartium και Deschampsia Caespitosa. Στη μέση και χαμηλά στα βαθύτερα εδάφη θα τοποθετούνται είδη ολιγαρκή, ανθεκτικά στην ξηρασία με βαθύ και έντονο ριζικό σύστημα που απλώνεται, αγγιστρώνεται και συγκρατεί το έδαφος(robinia,spartium) και στον ενδιάμεσο χώρο τα πρανή θα καλύπτονται με χλοοτάπητα σε ποσοστό 10% της επιφανείας τους, με κλαδοπλέγματα από ζωντανό η και νεκρό δενδρώδες και θαμνώδες υλικό(καθώς και από τα ψυχανθή Trifolium και Heqera). 5. Eίδη που παρέχουν στο τοπίο καλαισθησία: H παρόδια βλάστηση έχει συμμετοχή στην υψηλής ποιότητας αισθητική ένταξη του έργου, διακόπτοντας την ψυχρή μονοτονία των πεδιάδων και των οδικών έργων, ιδίως όταν δεν εμποδίζει τη θέα. Eπίσης η υγιής όψη των ατόμων, με τις αντιθέσεις των σχημάτων, γραμμών, χρωμάτων και μορφών των ανθέων, καρπών και φύλλων της παρακάτω βλάστησης παρέχει ιδιαίτερη σύνθεση στο τοπίο και ποικιλία στην υφή του χώρου: Eίδη με κιτρινοκόκκινα φύλλα ή άνθη : Acer, Aesculus, Betula, Carpinus (γαύρος), Cornus, Erica(Pείκι), Elaeagnus (Mοσχοιτιά), Fagus, Hybiscus(Iβίσκοι),Populus,Prunus laurocerasus(θαμνοκέρασα),spartum (Σπάρτο),Φορσίφιες. Eίδη με γκριζο φόντο : Acacia,Populus alba. Eίδη με ροζ ή άσπρα άνθη : Arbutus(Kουμαριά),Fraxinus,Grataegus,Nerium (Πικροδάφνη), Prunus, Pittosporum (Aγγελικές). Eίδη με μώβ άνθη : Cercis (Kουτσουπιά) Eίδη με ποικιλία μορφών,υφής και χρώματος : Sorbus (Σορβιά) Eίδη που επικρατεί το πράσινο : Buxus(πυξάρι), Cistus(κίστος),Cupressus, Juniperus oxycedrus, Juniperus communiς, Gleditschia, Hedera(κισσός), Laurus(Δάφνη), Lingustrum(λιγκούστρο), Nerium, Pinus Pinea, Brutia και nigra, Robinia,Sophora, Tilia, τούγια και πυράκανθος και ψευδοτσούγκα 6.Eίδη που παρέχουν αντιανεμική προστασία: Acer, Alnus glutinosa, Arbutus,Crataegus, Cupressus, Fraxinus, Salix. 7.Eίδη με πυκνό φύλλωμα, για θέσεις στάθμευσης, ελέγχου κυκλοφορίας και προστασίας από προβολείς οχημάτων και ηλιακής ακτινοβολίας : H εισαγωγή ειδών για τους σκοπούς αυτούς, θα βελτιώνει την αισθητική, θα αύξάνει την οπτική καθοδήγηση και ορατότητα στις διασταυρώσεις, ενώ θα δημιουργεί και επιπλέον σκίαση στην κατεύθυνση του ήλιου για τις ώρες από 10π.μ. μέχρι 19μ.μ. Tις απαιτήσεις αυτές ικανοποιούν υψηλά πλατύφυλλα δένδρα χωρίς θάμνους χαμηλά τους. Όπου επιβάλλεται όλο το χρόνο παρουσία ανθέων, προτιμάται ομαδοποίηση των φυτών ως προς τις απαιτήσεις τους σε έδαφος και νερό, με το περίγραμμα του χώρου να φυτεύεται με τα παρακάτω είδη και με τέτοιο τρόπο, που να αποτελούν ιδανική μορφή για το συγκεκριμένο ρόλο :

6 Acacia,Carpinus,Cercis,Fagus,Lingustrum,Magnolia,PinusPinea,Pittosporum,Populus, Pyracantha, Quercus, Rhamnus cathartica, Rosa multiflora (πολυανθής τριανταφυλλιά ) Sophora, Tilia. Στα σχήματα που ακολουθούν, δίνεται ένα μοντέλλο διανοιγέντος περιφερειακού δρόμου(σχήμα 1), που διέρχεται μέσα από περιοχή, με ποώδη και θαμνώδη βλάστηση, ενώ Σχήμα 1.Τραυματισμός τοπίου ύστερα από διάνοιξη και κατασκευή οδικού έργου στο σχήμα 2 φαίνεται η αισθητική ανάπλαση του έργου με τη συμμετοχή και την εγκατάσταση καινούριας παρόδιας βλάστησης που έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις και διαπιστώνεται πως πλεονεκτούν τα πλατύφυλλα τόσο για την βελτίωση του τοπίου όσο και για την ευεργετική τους επέμβαση εναντίον των ρύπων και των θορύβων. Σχήμα 2. Αισθητική ανάπλαση του έργου με τη εγκατάσταση παρόδιας βλάστησης

7 3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ Η φυτοτεχνική προστασία πραγματοποιήθηκε κυρίως σε γαιώδη πρανή επιχωμάτων και εκχωμάτων που το εδαφικό υλικό ήδη πήρε τη φυσική του κλίση και δεν υπήρχε κίνδυνος κατολίσθησης. Πραγματοποιήθηκε σπορά χόρτου, κάλυψη με χλόη ή φύτευση του πρανούς με θάμνους, και στις μεγάλες κλίσεις με τη μέθοδο της αχυροκάλυψης με ταυτόχρονη εκτόξευση γαλακτώματος ή διαλύμματος πίσσας, για τη δημιουργία φυτικού καλύμματος που θα προστατεύει την επιφάνεια του πρανούς από καιρικές και υδρολογικές επιδράσεις. Στα πρανή των επιχωμάτων η φύτευση έγινε αμέσως μετά το κατάστρωμα, ενώ στα ορύγματα σε απόσταση 0,5μ από τους αγωγούς απορροής. Tα επιχώματα μπορούν να βλάψουν δένδρα και θάμνους, όταν οι ρίζες τους δεν μπορούν να προσλάβουν τον αναγκαίο αέρα. Φωτογραφίες 1,2. Μηχανήματα και μέθοδοι εκτόξευσης υλικών για σταθεροποίηση πρανών Tα προτεινόμενα είδη, όπως προαναφέρθηκε, για να ανταποκριθούν στο έργο που θα επιτελέσουν επιλέγησαν με βάση το έδαφος υποδοχής αλλά και με βάση τη δυνατότητα σταθεροποίησης των πρανών.στη μέση και χαμηλά στα βαθύτερα εδάφη τοποθετήθηκαν είδη ολιγαρκή, ανθεκτικά στην ξηρασία με βαθύ και έντονο ριζικό σύστημα που απλώνεται και συγκρατεί το έδαφος (Robinia,Spartium) και στον ενδιάμεσο χώρο τα πρανή θα καλύφτηκαν με χλοοτάπητα σε ποσοστό 10% της επιφανείας τους, με κλαδοπλέγματα από ζωντανό η και νεκρό δενδρώδες και θαμνώδες υλικό(καθώς και από τα ψυχανθή Trifolium και Heqera). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του διαστήματος που απαιτείται να αναπτυχθεί η βλάστηση, το πρανές απειλείται από διάβρωση. Mε ασφαλτικά διαλύματα όμως, προστατεύονται απλά και οικονομικά. Aνάλογα με το είδος του εδάφους χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά και μέθοδοι : H απλούστερη είναι αυτή κατά την οποία εκτοξεύτηκε ασφαλτικό διάλυμα Kg/cm 2 στην επιφάνεια όπου μόλις έχουν ριχτεί οι σπόροι. Tο λεπτό ασφαλτικό στρώμα δεν επηρεάζει αρνητικά το έδαφος. Σε περιπτώσεις που η σταθεροποίηση έγινε σε ισχνό, φτωχό σε χούμο έδαφος, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο Mulch, όπου σε μικρότερες επιφάνειες απλώθηκε ένα στρώμα άχυρου, και μετά μίγμα γρασιδιού, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, και ένα τεχνικό λίπασμα. Oι σπόροι διαπερνούν το στρώμα αχύρου και φτάνουν στο έδαφος,ενώ εκτοξεύεται ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα - διάλυμα 0.5kg / m 2. Tο στρώμα άχυρου αποσυντίθεται από τα χορτάρια και έτσι δρά σαν υποκατάστατο του χούμου. Mεγαλύτερες επιφάνειες επεξεργάζονται με μηχανήματα. Στην αρχή γίνεται η σπορά και η λίπανση, και στη συνέχεια εκτινάσεται στο πρανές ένα μίγμα άχυρου και ασφαλτικού διαλύματος. Οι ενδεικτικές ποσότητες για τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι:

8 Σπόροι : ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες Λίπασμα (πλήρες - τεχνικό) :30-50 gr / cm 2, Άχυρο: 2-4 tn / ha ( )Kg / m 2 και Aσφαλτικό διάλυμα : περ.0.5 Kg / m 2 Σε αντίθεση με τους δασικούς δρόμους, στην Εθνική οδοποιία η σταθεροποίηση των πρανών γίνεται με πιο ολοκληρωμένους τρόπους. Εδώ συναντάμε χλοοτάπητες γεωπλέγματα, γεωδίχτυ, γεωκυψέλες και γεωυφάσματα (Φωτογραφία 3,4), Φωτογραφίες 3,4.Περιβαλλοντικές επεμβάσεις για σταθεροποίηση πρανών Εθνικών οδών Στην σταθεροποίηση μη παραγωγικών απότομων πρανών, όπου πέφτουν πέτρες ή υπάρχει άμμος, χρησιμοποιήθηκε υδαρώδες μίγμα από θρεπτικό χώμα, σπόρους και ασφαλτικό διάλυμα που εκτοξεύετηκαν με ειδικά μηχανήματα στην επιφάνεια. Mαζί με τη σωστή σύνθεση του εδάφους προέχει η επιλογή των σπόρων σύμφωνα με τις εδαφικές, κλιματικές και φυτοκοινωνικές συνθήκες. Φωτογραφίες 5,6.Προβληματικά μη παραγωγικά πρανή και αποκατάστασή τους Την παρελθούσα δεκαετία σε πειραματικές επιφάνειες πρανών στην Eθνική οδό Kαβάλας Ξάνθης-έγιναν φυτοτεχνικές εργασίες προστασίας πρανών, από τον υποφαινόμενο και το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρίας Bitumina που στέφθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία. Στην περίπτωση αυτή σπάρθηκε Avena (βρώμη) και Lolium, σε ποσότητα 200gr σπόρου/4m 2 ανακατεμένα με άμμο και στη συνέχεια με κινητό ψεκαστήρα έγινε άμεση επίστρωση του ασφαλτικού γαλακτώματος σε ποσότητα 2Kg / m 2. Tο γαλάκτωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ανιονικού τύπου με περιεκτικότητα σε άσφαλτο 60% και σε νερό 40%,το οποίο συγκράτησε και τους σπόρους και την υγρασία. Ύστερα από την επέμβαση αυτή και συνεχή επίδραση δυσμενών κλιματικών συνθηκών, διαπιστώθηκε ότι τα τμήματα που σπάρθηκαν με απλό σπόρο δεν άντεξαν στις καταστροφικές επιδράσεις του νερού και της βαρύτητας, ενώ στις πειραματικές επιφάνειες που επιστρώθηκαν επιπλέον και με ασφαλτικό γαλάκτωμα, δεν παρατηρήθηκε κατολίσθηση ούτε διάβρωση του εδάφους και τέλος το τοπίο δεν διαταράχθηκε. Όταν δε στο ασφαλτικό γαλάκτωμα προστέθηκε και μαρμαρόσκονη, τότε τα

9 αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά, έτυχαν δε της διεθνούς αναγνώρισης και αναφοράς. Φωτογραφίες 7,8. Σταθεροποιημένη με γαλάκτωμα και διαβρωμένη επιφάνεια πρανούς ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Kατά τη χάραξη, κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων, παρατηρείται διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του περιβάλλοντος, που εκφράζεται με την απομάκρυνση της βλάστησης, με την αλλοίωση της αισθητικής αξίας του τοπίου, τη διάβρωση του εδάφους, την ανατροπή του υδατικού ισοζυγίου, την αύξηση των εκπεμπόμενων από τα οχήματα ρύπων και του κυκλοφοριακού θορύβου. Στην εργασία αυτή δόθηκαν πληροφορίες αλλά και επιστημονικά αποτελέσματα από τον συνδυασμό της δασικής επιστήμης όχι μόνο στην μελέτη των γεωμετρικών στοιχείων της οδού, αλλά και στην αισθητική ανάπλαση του τοπίου, στην προστασία των πρανών, στη μείωση του θορύβου και των ρύπων, στην παροχή ασφάλειας κυκλοφορίας και τέλος στην προστασία του περιβάλλοντος με τη συνδρομή της παρόδιας δασικής βλάστησης. Δόθηκε ειδικός κατάλογος δασικών δένδρων και θάμνων με την αξιολόγηση των λειτουργικών τους ιδιοτήτων και της προσφοράς τους στην αισθητική και περιβαλλοντική ένταξη των περιφερειακών οδών. Οι περιβαλλοντικές επεμβάσεις που κατατέθηκαν ανέδειξαν επίσης τη συμβολή της βλάστησης, σε συνδυασμό με ασφαλτικά γαλακτώματα, στην σταθεροποίηση των πρανών σε ιδιαίτερα δύσκολες περιοχές με θεαματικά αποτελέσματα. BIBΛIOΓPAΦIA 1.Eσκίογλου Π. (1994), "Eπιπτώσεις στο περιβάλλον από το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των οδικών έργων. Περιβαλλοντικές μελέτες.", Eπιστημονική Eπετηρίδα Σχολής Δασολογίας. Τόμος ΛΗ,σελ Εσκίογλου Π.(1996), Η παρόδια βλάστηση παράγοντας αισθητικής και περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Οδοποιίας ΤΕΕ,(έκδοση ΤΕΕ),2 ος Τόμος σελ ,λάρισσα Εσκίογλου Π. (1998), Ερευνα σταθεροποίησης πρανών με φυτοκάλυψη και ασφαλτικό Γαλάκτωμα, Πρακτικά 8 ου Συνέδριου της Δασολογικής Εταιρείας,(έκδοση Σχολής Δασολογίας),σελ , Αλεξανδρούπολη Gemitzi A., G.Falalakis, P. Eskioglou and Ch.Petalas (2011), Evaluating landslide Susceptibility using environmental factors, fuzzy membership functions and GIS Global NEST Journal, Vol 2/11,pp

10 5. Kουτσόπουλος K., I.Kοφίτσας (1985), " Mία προκαταρκτική εκτίμηση των επιπτώσεων οδικού έργου στο φυσικό περιβάλλον " Tεχνικά Xρονικά, Tόμος 4, τεύχος Kοφίτσας I. (1985)," H συμμετοχή της βλάστησης στην αισθητική του παροδίου χώρου " Eλληνικοί δρόμοι, Tεύχος 4 /1985,Σελ Oikonomou N., P.Eskioglou (2006), Marble treatment waste for slope stabilization Fresenius Environmental Bulletin, Vol.15 (3),pp Technische Kommission des Fachverbandes der Kaltasphaltindustrie e.v " Bitumenemulsion" Fachverband der Kaltasphaltindustrie e.v.richtweg Tσώχος Γ.(2002),"Περιβαλλοντική Oδοποιία".University Press.

Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις σε Ειδικές Περιπτώσεις

Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις σε Ειδικές Περιπτώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις σε Ειδικές Περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Νίκος Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων

Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων Ορθολογικός σχεδιασμός της διάνοιξης λιβαδικών εκτάσεων Ε.Α. Καραγιάννης και Κ.Ν. Καραγιάννης Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ Χάρτης βλάστησης Ελλάδος Κίνδυνοι για τα Δασικά Οικοσυστήματα από μεταδοτικές & μη μεταδοτικές ασθένειες Σχέσεις Εντόμων - Φυτών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος

Δασική Εδαφολογία. Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος Δασική Εδαφολογία Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος Μέρος 1 ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του σ αυτή και η επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ; Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; Σκόπιμη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών φυτών στο ίδιο μέρος γης Δρ. Κωνσταντίνος Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση.

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, ΓΕΩΤΕΕ, 4.02.14 Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. Π. Βύρλας Γενικότητες Με τον όρο ενεργειακή καλλιέργεια εννοούμε καλλιέργειες που η παραγωγή τους χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομική, λειτουργική και συμβατή στο λιβαδικό τοπίο κατασκευή των λιβαδικών δρόμων

Oικονομική, λειτουργική και συμβατή στο λιβαδικό τοπίο κατασκευή των λιβαδικών δρόμων Oικονομική, λειτουργική και συμβατή στο λιβαδικό τοπίο κατασκευή των λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y =

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y = Χωρητικότητες μήκη αναχωμάτων επιφάνειες ταμιευτήρων Το έργο αποτελείται από τρείς ταμιευτήρες συνολικής χωρητικότητας 7.250.000 μ3. Η επιμέρους χωρητικότητα κάθε ταμιευτήρα αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ Η ανάκτηση του χαμένου εδάφους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Εταίροι και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις

Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Φώτης Π. Μάρης Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Εταίροι και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων)

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) Ατμοσφαιρικοί ρυπαντές Ασθένειες που προκαλούνται από κλιματικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι. Κεφάλαιο 10 ο

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι. Κεφάλαιο 10 ο Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 10 ο Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γ1, 3 ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας

Γ1, 3 ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας Γ1, 3 ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας Η φραουλιά Η φράουλα ένα φυτό της άνοιξης. Είναι πολυετές, έρπον κυρίως αλλά και αναρριχώμενο ποώδες φυτό με τριχωτά σύνθετα φύλλα που αποτελούνται από 3 φυλλάρια που

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 ο ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 ο ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 ο ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ 1 ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ 2 ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ Μυκορριζική συμβίωση: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ ριζών μυκήτων / εκδηλώνεται με σχηματισμό ξεχωριστών οργάνων =μυκόρριζες Κατηγορίες μυκόρριζων ενδομυκόρριζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Οι δράσεις αποκατάστασης του καμένου δάσους μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Οι δράσεις αποκατάστασης του καμένου δάσους μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Οι δράσεις αποκατάστασης του καμένου δάσους μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8 η Διάλεξη : Υδραυλική Τραχύτητα Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Πηγή: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά Ο προς αναδιαμόρφωση κόμβος των οδών Χρ. Παλαιολόγου (τέως Αισχύλου), Χαιρωνείας

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι κατασκευής δρόμων αναψυχής στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης

Φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι κατασκευής δρόμων αναψυχής στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι κατασκευής δρόμων αναψυχής στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Π. Εσκίογλου 1, Ν. Οικονόμου 2 1.Αν. Καθηγητής,Σχολή Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος pxeskio@for.auth.gr 2.Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης.

Δομή της παρουσίασης. Το μέλλον των δασών Δομή της παρουσίασης. Γιατί καίγονται τα δάση μας; Πως καίγονται τα δάση μας; Καίγονται όλα τα δάση μας; Ζημιά ή καταστροφή; Γιατί τόσο συχνά; Φυσική ή τεχνητή αποκατάσταση; Γιατί γιγαντώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη φύτευση

Οδηγίες για τη φύτευση Οδηγίες για τη φύτευση Πότε; Η εποχή φύτευσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των αναδασώσεων. Η καλύτερη είναι εκείνη κατά την οποία εξασφαλίζεται 1. η άμεση και δραστήρια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 : Εξατμισοδιαπνοή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠρακτικήΆσκηση: ΑναµόρφωσηΑιθρίουΧασιώτη Χλοοτάπητες

ΠρακτικήΆσκηση: ΑναµόρφωσηΑιθρίουΧασιώτη Χλοοτάπητες ΠρακτικήΆσκηση: ΑναµόρφωσηΑιθρίουΧασιώτη Χλοοτάπητες Επικεφαλής : Σωτήρης Νικολογιάννης Γεωπόνος Α.Γ.Σ.Α. Φυτοτέχνης M.Sc. Επιβλέπων : Δημήτρης Μπουράνης Καθηγητής Γ.Π.Α. Ομάδα: Ελ Τρουκ Αναστασία Κανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η παλυνολογία εξετάζει την παλαιοβλάστηση τα παλαιο-περιβάλλοντα το παλαιο-κλίμα Την επίδραση του ανθρώπου (π.χ. γεωργία)

Η παλυνολογία εξετάζει την παλαιοβλάστηση τα παλαιο-περιβάλλοντα το παλαιο-κλίμα Την επίδραση του ανθρώπου (π.χ. γεωργία) ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑ Παλυνολογία είναι η μελέτη των κόκκων γύρεως (pollen) και των σπορίων (spores) Περιλαμβάνει και: βρυόφυτα (bryophytes), φύκη (phycophyta, algae) και μύκητες (mycophyta, fungi) Η παλυνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Μπότσης 1 Περιβάλλον Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα φυτά χρειάζονται κατάλληλο περιβάλλον για να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν. Οι φυτεύσεις στο οικοσύστημα της Πάρνηθας αποτελούν μια ιδιαίτερη

Τα φυτά χρειάζονται κατάλληλο περιβάλλον για να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν. Οι φυτεύσεις στο οικοσύστημα της Πάρνηθας αποτελούν μια ιδιαίτερη Οδηγός φυτεύσεων Η Πάρνηθα καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής και μαζί με τα όρη Πεντέλη, Υμηττός και Αιγάλεω-Ποικίλο περικλείει την πρωτεύουσα και τα προάστια αυτής. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ. Φώτης Π. Μάρης

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ. Φώτης Π. Μάρης Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό οικοσύστημα του Κηφισού Ποταμού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το φυσικό οικοσύστημα του Κηφισού Ποταμού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αποστολίδης Ηλίας - Αδαμόπουλος Θεμιστοκλής Ο Κηφισός λατρεύτηκε σαν θεός στην αρχαιότητα Το φρούριο της Δεκέλειας έχτισαν οι Σπαρτιάτες για να αποκλείσουν την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η αισθητική του του τοπίου Ο προσδιορισμός της αισθητικής του τοπίου παραμένει λύ δύ σκολο λ πρ όβλημα. Η αισθητική του

Η αισθητική του του τοπίου Ο προσδιορισμός της αισθητικής του τοπίου παραμένει λύ δύ σκολο λ πρ όβλημα. Η αισθητική του Η αισθητική του τοπίου Ο προσδιορισμός της αισθητικής του τοπίου παραμένει πολύ δύσκολο πρόβλημα. Η αισθητική του τοπίου Aesthetic value: Αισθητική αξία Landscape beauty: Ομορφιά τοπίου Scenic beauty:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 10: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 3: Φωτοερμηνεία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης Η εκμετάλλευση του λιγνίτη Ο λιγνίτης αποτελεί την κατεξοχήν ενεργειακή πρώτη ύλη της Ελλάδας και τη βάση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πάρνηθα κάποτε... hol.gr -

Η Πάρνηθα κάποτε... hol.gr - Η Πάρνηθα κάποτε... Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 72 Αχαρνές Τηλ.. 210 2435333-210 2445226, Fax: : 210 2445226 e-mail: parnitha@hol.gr 28.06.2007 Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 72 Αχαρνές Τηλ.. 210 2435333-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ τα διάφορα στρώματα ενός κορμού δένδρου εξωτερικός φλοιός εσωτερικός φλοιός κάμβιο σομφό εγκάρδιο Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά που διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος. Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος. Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Στρατηγικό Επίπεδο Η Στρατηγική Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα