ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ROAD CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTALLY INTERFERENCES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ROAD CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTALLY INTERFERENCES"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Εσκίογλου Παναγιώτης 1 και Αναστασία Στεργιάδου 2 1 Καθηγητής, 2 Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κάθε οδικό έργο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη περιοχών αφού με την κατασκευή του, άνθρωποι και αγαθά διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια. Από την άλλη όμως ένα τέτοιο έργο δημιουργεί στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον σημαντικές αλλοιώσεις οι οποίες εμφανίζονται σε τρείς διαδοχικές φάσεις, στον σχεδιασμό την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου αυτού. Σκοπός του κάθε μελετητή-κατασκευαστή είναι με φιλοπεριβαλλοντικές επεμβάσεις να ελαχιστοποιήσει τα αρνητικά αποτελέσματα, ώστε να συνδυάζεται η ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τέτοιες επεμβάσεις αποτελέσματα πολυετών ερευνητικών εργασιών που στόχο έχουν αφενός να περιορίσουν τον τραυματισμό του τοπίου εγκαθιστώντας βλάστηση πολλαπλών ωφελειών και αφετέρου να μειώσουν τον κίνδυνο της εδαφικής διάβρωσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Κατασκευή δρόμων,δασική βλάστηση, σταθεροποίηση πρανών ROAD CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTALLY INTERFERENCES Eskioglou Panagiotis 1 and Anastasia Stergiadou 2 1 Professor, 2 Assistant Professor Forestry and Natural Environment A.U.Th. SUMMARY Road construction contributes in the economic growth of regions after with his manufacture persons and goods are trafficked in with speed and safety. On the other hand however a such interference creates in the narrow and wider environment important impacts (such as on noise, water pollution, view, climate changes) what are presented in three successive phases, at the planning the construction and at the operation of this work. Aim of each engineerconstructor is with friendly environmentally interventions to minimize the negative results, so that is combined the growth with the protection of environment. In this study they present many such interventions - results of multiannual researching work - that objective they have of limiting the wound of landscape and the minimization of danger of soil erosion KEY WORDS Road construction, forest vegetation,slope stabilization.

2 1.EIΣAΓΩΓH Με δεδομένη την αντίληψη ότι κάθε οδικό έργο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μίας περιοχής, ο επόμενος στόχος ενός οδοποιού είναι να διερευνήσει εκ των προτέρων τις αρνητικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και να τις ελαχιστοποιήσει. Οι επιπτώσεις αυτές συνίστανται,εκτός των άλλων, στις εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες μεγάλου ύψους, που διακόπτουν και τραυματίζουν το αρχικό φυσικό τοπίο και ανάγλυφο, ανατρέποντας την εν γένει οικολογική ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Για την προστασία του, αλλά και για την ένταξη του οδικού έργου στο τοπίο, απαιτείται εκπόνηση Mελετών Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων (M.Π.E ), στα περιεχόμενα των οποίων, θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση και περιγραφή του περιβάλλοντος του έργου από άποψης βλάστησης, προβλέψεις των επιπτώσεων του έργου στην οικολογική ισορροπία και στην αισθητική του φυσικού οικοσυστήματος, και δυνατότητες αποκατάστασής του σε σχέση με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία της οδού. Το 1912 εισάγονται προτάσεις δενδροφύτευσης μεγάλων οδικών έργων, παρότι η πρώτη σύνδεση τους με το περιβάλλον έγινε το 1893 στη Bοστώνη, με την παραδοχή " καλύτερη οδός είναι αυτή που καθίσταται περισσότερο ανταποδοτική στο κοινωνικό σύνολο με αξιοποίηση των λειτουργικών ιδιοτήτων της βλάστησης ". Στο πλαίσιο αυτό, στο Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών της Σχολής Δασολογίας, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο ερευνών, που στόχο είχαν να εφαρμόσουν τις ευεργετικές ιδιότητες της βλάστησης σε ότι αφορά την αποκατάσταση του τοπίου και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην εργασία αυτή, αφού δίνονται γενικές οδηγίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας οδικών έργων, παρουσιάζονται προτάσεις παρόδιας βλάστησης πολλαπλών ωφελειών και τέλος δίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από πολυετείς ερευνητικές εργασίες στο πεδίο της σταθεροποίησης πρανών μεγάλων οδικών έργων σε ιδιαίτερα δύσκολες περιοχές. 2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρχικά, ο σχεδιασμός περιφερειακών ή Εθνικών οδών που θα διέρχονται από μνημεία Φύσης, φυσικές περιοχές, ή έργα πολιτισμού και τοπία που προστατεύονται με σχετικές διατάξεις, θα πρέπει να αποφεύγει βαθιά ορύγματα και υψηλά επιχώματα, ενώ επιβάλλεται η διατήρηση της βλάστησης του παρόδιου χώρου, ώστε να βελτιώνεται το τοπίο και η ορατότητα τους μέσα από αυτά. Σοβαρά λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη υπόγειων νερών, το υπόβαθρο των αργιλικών πετρωμάτων και τα ασταθή εδάφη καθώς επίσης η υποχρέωση να μεταφέρεται η χάραξη σε περιοχές μικρότερης εγκάρσιας κλίσης -ειδικά σε περιπτώσεις του φλύσχη - ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της βλάστησης και η εδαφική διάβρωση. Kατά τη κατασκευή, όλη η βλάστηση απομακρύνεται από τη ζώνη καταλήψεως, τα πρέμνα όμως στο επίχωμα της διατομής παραμένουν γιατί συμβάλλουν στη στήριξη του και στην αισθητική του χώρου.όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, δεν γίνεται πλήρης εκχέρσωση κατά πλάτος της ζώνης καταλήψεως, αλλά πρέπει να παραμένει ενδιάμεσα τμήμα της βλάστησης, που θα αποτελέσει τον πυρήνα των νησίδων ασφαλείας. H βλάστηση κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου, ενεργεί σαν αντιθαμβωτικό, αντιανεμικό και μέσο οπτικής καθοδήγησης της κυκλοφορίας πολύ καλύτερο από τις σχετικές πινακίδες, σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας(χιόνι, ομίχλη,,σκότος, κυρτώματα με αλλαγή διεύθυνσης), που όχι μόνο αυξάνει την ασφάλεια της κυκλοφορίας αλλά συμβάλλει και στην καλύτερη ενσωμάτωση της οδού στο τοπίο. H αξία τους φαίνεται στις καμπύλες, όπου στις μεν κλειστές απαιτείται πυκνότερη φύτευση, ενώ στις ανοιχτές μία αραιή καθορίζει

3 τα όρια του οδοστρώματος με επαρκή ακρίβεια, ενώ προσφέρει κατά διαστήματα ελεύθερη θέα προς το τοπίο. H φύτευση της εξωτερικής πλευράς της καμπύλης βοηθά την οπτική καθοδήγηση. Oι συστάδες μπορούν να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθούν και για ολιγόλεπτη στάθμευση. Aν η εσωτερική πλευρά είναι ήδη τονισμένη με εντυπωσιακή φύτευση, τότε πρέπει για οπτική ισορροπία, να φυτευθούν και στην εξωτερική πλευρά μεγάλα δένδρα. H φύτευση στις ενδιάμεσες νησίδες, αειθαλών θάμνων, ανθεκτικών στους ρύπους, αυξάνουν την ασφάλεια κυκλοφορίας καθώς προστατεύουν τους οδηγούς από τα εκτυφλωτικά φώτα των οχημάτων αλλά ταυτόχρονα τονίζουν την αισθητική του έργου. Ομοίως σε επικίνδυνα μέρη του οδικού άξονα, εκεί που το όχημα μπορεί να εκτραπεί της πορείας του και να φύγει από το οδόστρωμα, ελαστικά δένδρα και χαμόκλαδα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο ασφάλειας. H παρουσία ειδικής βλάστησης -ιδία της δασικής- στο κατάντη του δρόμου προς την πλευρά του αστικού περιβάλλοντος αποτρέπει επίσης την εμφάνιση των πλημμυρικών φαινομένων αλλά και την είσοδο σε αυτό των ρύπων Pb και NO 2 των αυτοκινήτων και μάλιστα σε βάθος μέχρι 120m από αυτοκινητοδρόμους. Mετρήσεις σε δάσος οξυάς κάτω από την κόμη βρέθηκαν 365 gr Pb/ ha και έτος ενώ σε ερυθρελάτη 405g. Για τη δημιουργία ενός οδικού έργου, οι έρευνες έδειξαν ότι για εχέρσωση ενός μόνον στρέμματος υλοτομούνται 150 δένδρα που δέσμευαν 2800Kg CO 2 και απέδιδαν 2100Kg O 2, ενώ ετησίως συγκρατούσαν 3600Kg σκόνης, φίλτραραν τόνους SO 2 απορροφούσαν 925Kg SO 2 και κατακρατούσαν το 70% των μολυσμένων ουσιών και της σκόνης στο φύλλωμα. Σε συνέχεια διεθνών παρατηρήσεων, το Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ερεύνησε και υπολόγισε τη μείωση του θορύβου από την επίδραση της βλάστησης και κατέληξε σε μαθηματική σχέση από την οποία συμπεραίνεται πως η μείωση στις χαμηλές συχνότητες εξαρτάται σημαντικά από τη φύση του εδάφους καθώς και από το είδος της βλάστησης και την πυκνότητα της φύτευσης. Φύτευση δένδρων στα χαμηλότερα σημεία των πρανών αυτοκινητόδρομων σε έκχωμα, μειώνουν τους θορύβους αφού προκαλούν δευτερογενή αντανάκλαση, ενώ σε πρανή δρόμων σε επίχωμα επιβάλλεται η φύτευση με αγροστώδη και αναρριχητικούς θάμνους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για συγκράτηση των πρανών. Η έρευνα έδειξε ότι μεγαλύτερη μείωση (50-75%) εμφανίζεται στα κηπευτά μικτά δάση αειφύλλων πλατυφύλλων που είναι κοντά στην πηγή θορύβου και όχι κοντά στον δέκτη, ενώ για κάθε 100m πλάτος φυτευμένης λωρίδας, μειώνεται η στάθμη του θορύβου από 5 μέχρι 15 db. Τέλος μείωση θορύβων από οχήματα που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, επιτυγχάνεται με λωρίδες ψηλών δένδρων και θάμνων 20-30m, με την άκρη της λωρίδας16-20m από το κέντρο του πλησιέστερου δρόμου και με την κεντρική σειρά των δένδρων να έχει ένα ύψος 15m. Tα παρόδια δένδρα θα πρέπει να απέχουν από το κατάστρωμα τουλάχιστον 4-5 m, για την αποφυγή τόσο των ατυχημάτων όσο και της καταστροφής του οδοστρώματος από το ριζικό σύστημα βαθύριζων ειδών. Σε τέτοια απόσταση τα δένδρα δεν σκιάζουν το οδόστρωμα, και παρά τη χειμερινή χαμηλή θερμοκρασία, αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου. Aντίθετα στον περίγυρο των γεφυρών επιτρέπεται η τοποθέτηση υδροχαρών είδών, ενώ τοίχοι αντιστήριξης και άλλα τεχνικά έργα με φυτική κάλυψη τονίζουν το περιβάλλον δίνουν ευχάριστη αίσθηση ταξιδιού στο χρήστη του δρόμου και ταυτόχρονα ελαττώνουν τις κατασκευαστικές ατέλειες. Σε περιοχές που υπάρχουν κίνδυνοι χιονοθυελλών θα πρέπει να χρησιμοποιείται χαμηλή και πυκνή βλάστηση ώστε το χιόνι να στοιβάζεται αμέσως μετά τους θάμνους και μέχρι το οδόστρωμα.

4 Φυτά διασκορπισμένα στον παρόδιο χώρο, αλλά και μεμονωμένοι θάμνοι και δένδρα δημιουργούν προβλήματα σε αντίθεση με μικτές συστάδες κωνοφόρων και πλατυφύλλων και με εναλλαγή ειδών με διαφορετικούς χρωματισμούς φύλλων και ανθέων. Kράσπεδα δασοσυστάδων σε απόσταση από το δρόμο με διάσπαρτα ανάμεσα δένδρα,θάμνους και ποώδη βλάστηση χαρακτηριστικής μορφής σε αρμονική σύνθεση με βραχώδεις εξάρσεις εξωραίζουν το τοπίο. 2.1.ΠPOTAΣEIΣ ΠAPOΔIAΣ BΛAΣTHΣHΣ H βλάστηση που θα εισαχθεί θα πρέπει να πληρεί κάποιους όρους : α. H σπορά ή η φύτευση να γίνεται από είδη της ευρύτερης περιοχής και να έχουν σχέση με το περιβάλλον β. Nα έχουν χαμηλές εδαφικές και υδρολογικές απαιτήσεις, να αντέχουν σε πλευρικούς ανέμους και σε διάφορους παθογόνους μύκητες γ. Tα φυτάρια και τα δενδρύλια να είναι βωλόφυτα ηλικίας 6-9 μηνών, σε paper pots, ενώ τα πλατύφυλλα γυμνόριζα, με πλούσιο ριζικό σύστημα ηλικίας χρόνων, που θα φυτεύονται από Nοέμβριο μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. δ. Nα επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής ομορφιάς του τοπίου και η επαναφορά του διαταραγμένου ανάγλυφου στην όσο το δυνατόν προηγούμενη κατάσταση H βλάστηση που θα εισαχθεί θα πρέπει να πληρεί κάποιους στόχους : β. Nα σταθεροποιούν τα εδάφη από τους κινδύνους της διάβρωσης από νερό, αέρα και βαρύτητα γ.nα ελαχιστοποιούν τους θορύβους,τις μολύνσεις από τοξικά απόβλητα χειμάρρων και επιφανειακών νερών και να δεσμεύουν ρύπους δ. Nα επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής ομορφιάς του τοπίου και η επαναφορά του διαταραγμένου ανάγλυφου στην όσο το δυνατόν προηγούμενη 1.Eίδη ανθεκτικά στη ρύπανση H παρόδια και η βλάστηση των νησίδων και των χώρων στάθμευσης, θα πρέπει να αποτελείται από είδη ανθεκτικά στους ρύπους και ιδίως στο όζον που δημιουργείται από τις φωτοχημικές αντιδράσεις, παρουσία ηλιακού φωτός,των υδατανθράκων και οξειδίων του αζώτου που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα.tα προτεινόμενα είδη είναι κυρίως πλατύφυλλα, γιατί σε αυτά γίνεται ταχύτερα η ανανέωση του φυλλώματος και η μείωση της συγκέντρωσης των ρύπων. 1.Στο SO 2 :Acer(σφενδάμι),Alnus glutinosa(σκλήθρο),betula(σημύδα), Cornus(κρανιά), Fagus(οξυά), Grataegus (κράταιγκος), Gleditschia (κλεντίτσια),juniperus ( Άρκευθος),Picea(ερυθρελάτη), Pinuς nigra (Πεύκη Mαύρη), Platanus(πλατάνι), Quercus (δρύς), Taxus (ίταμος). 2.ΣτοO 3 :Abies(Eλάτη), Acer, Aesculus (Yποκαστανιά), Betula,Cornus,Fagus,Juglans (καρυδιά), Picea,Populus(Λεύκη), Prunus (Προύνος), Robinia(Ψευδακακία), Salix (ιτιά), Tillia(φλαμουριά), Ψευδοτσούγκα 3.Στο HF : Acer,Betula, Fagus, Pinuς nigra,cupressus (κυπαρρίσι),castanea (Kαστανιά), Lingustrum (Λιγκούστρο). Αντίθετα, απαγορευτικά στην εγκατάστασή τους, ως ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ιδιαίτερα στο SO 2 είναι τα είδη Fraxinus(Φράξος), Populus Tremula (λεύκη τρέμουσα),ulmus (Φτελιά),ενώ στο O 3 τα είδη Fraxinus, Populus, Quercus(Δρύς), Liquidambar (υγράμβαρις), Platanus, Larix (Λάρικα). 2.Eίδη ανθεκτικά σε ξηρασία. Acer, Ailanthus,Betula, Celtis (κακαβιά), Crataegus, Fraxinus, Gleditsia, Prunus, Quercus, Sophora. 3.Eίδη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες Acacia,Acer,Ailanthus,Celtis,Fraxinus,Melia,Morus,Populus,Platanus,Quercuς,Sophora TiliaUlmus(Φτελιά).

5 4.Eίδη ανθεκτικά στη συγκράτηση και την προστασία των πρανών. Tα προτεινόμενα είδη για να ανταποκριθούν στο έργο που θα επιτελέσουν θα πρέπει να επιλεγούν με βάση το έδαφος υποδοχής αλλά και με βάση τη δυνατότητα σταθεροποίησης των πρανών: α. Σε πολύ ασβεστούχα εδάφη τα είδη Lolium Perene, Phleum και Agrostis alba. β. Σε εδάφη φτωχά σε ασβέστιο τα είδη Holenς και Mοlis. γ. Σε ξηρά εδάφη τα είδη Festuca,Trivialis, Spartium και Deschampsia Caespitosa. Στη μέση και χαμηλά στα βαθύτερα εδάφη θα τοποθετούνται είδη ολιγαρκή, ανθεκτικά στην ξηρασία με βαθύ και έντονο ριζικό σύστημα που απλώνεται, αγγιστρώνεται και συγκρατεί το έδαφος(robinia,spartium) και στον ενδιάμεσο χώρο τα πρανή θα καλύπτονται με χλοοτάπητα σε ποσοστό 10% της επιφανείας τους, με κλαδοπλέγματα από ζωντανό η και νεκρό δενδρώδες και θαμνώδες υλικό(καθώς και από τα ψυχανθή Trifolium και Heqera). 5. Eίδη που παρέχουν στο τοπίο καλαισθησία: H παρόδια βλάστηση έχει συμμετοχή στην υψηλής ποιότητας αισθητική ένταξη του έργου, διακόπτοντας την ψυχρή μονοτονία των πεδιάδων και των οδικών έργων, ιδίως όταν δεν εμποδίζει τη θέα. Eπίσης η υγιής όψη των ατόμων, με τις αντιθέσεις των σχημάτων, γραμμών, χρωμάτων και μορφών των ανθέων, καρπών και φύλλων της παρακάτω βλάστησης παρέχει ιδιαίτερη σύνθεση στο τοπίο και ποικιλία στην υφή του χώρου: Eίδη με κιτρινοκόκκινα φύλλα ή άνθη : Acer, Aesculus, Betula, Carpinus (γαύρος), Cornus, Erica(Pείκι), Elaeagnus (Mοσχοιτιά), Fagus, Hybiscus(Iβίσκοι),Populus,Prunus laurocerasus(θαμνοκέρασα),spartum (Σπάρτο),Φορσίφιες. Eίδη με γκριζο φόντο : Acacia,Populus alba. Eίδη με ροζ ή άσπρα άνθη : Arbutus(Kουμαριά),Fraxinus,Grataegus,Nerium (Πικροδάφνη), Prunus, Pittosporum (Aγγελικές). Eίδη με μώβ άνθη : Cercis (Kουτσουπιά) Eίδη με ποικιλία μορφών,υφής και χρώματος : Sorbus (Σορβιά) Eίδη που επικρατεί το πράσινο : Buxus(πυξάρι), Cistus(κίστος),Cupressus, Juniperus oxycedrus, Juniperus communiς, Gleditschia, Hedera(κισσός), Laurus(Δάφνη), Lingustrum(λιγκούστρο), Nerium, Pinus Pinea, Brutia και nigra, Robinia,Sophora, Tilia, τούγια και πυράκανθος και ψευδοτσούγκα 6.Eίδη που παρέχουν αντιανεμική προστασία: Acer, Alnus glutinosa, Arbutus,Crataegus, Cupressus, Fraxinus, Salix. 7.Eίδη με πυκνό φύλλωμα, για θέσεις στάθμευσης, ελέγχου κυκλοφορίας και προστασίας από προβολείς οχημάτων και ηλιακής ακτινοβολίας : H εισαγωγή ειδών για τους σκοπούς αυτούς, θα βελτιώνει την αισθητική, θα αύξάνει την οπτική καθοδήγηση και ορατότητα στις διασταυρώσεις, ενώ θα δημιουργεί και επιπλέον σκίαση στην κατεύθυνση του ήλιου για τις ώρες από 10π.μ. μέχρι 19μ.μ. Tις απαιτήσεις αυτές ικανοποιούν υψηλά πλατύφυλλα δένδρα χωρίς θάμνους χαμηλά τους. Όπου επιβάλλεται όλο το χρόνο παρουσία ανθέων, προτιμάται ομαδοποίηση των φυτών ως προς τις απαιτήσεις τους σε έδαφος και νερό, με το περίγραμμα του χώρου να φυτεύεται με τα παρακάτω είδη και με τέτοιο τρόπο, που να αποτελούν ιδανική μορφή για το συγκεκριμένο ρόλο :

6 Acacia,Carpinus,Cercis,Fagus,Lingustrum,Magnolia,PinusPinea,Pittosporum,Populus, Pyracantha, Quercus, Rhamnus cathartica, Rosa multiflora (πολυανθής τριανταφυλλιά ) Sophora, Tilia. Στα σχήματα που ακολουθούν, δίνεται ένα μοντέλλο διανοιγέντος περιφερειακού δρόμου(σχήμα 1), που διέρχεται μέσα από περιοχή, με ποώδη και θαμνώδη βλάστηση, ενώ Σχήμα 1.Τραυματισμός τοπίου ύστερα από διάνοιξη και κατασκευή οδικού έργου στο σχήμα 2 φαίνεται η αισθητική ανάπλαση του έργου με τη συμμετοχή και την εγκατάσταση καινούριας παρόδιας βλάστησης που έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις και διαπιστώνεται πως πλεονεκτούν τα πλατύφυλλα τόσο για την βελτίωση του τοπίου όσο και για την ευεργετική τους επέμβαση εναντίον των ρύπων και των θορύβων. Σχήμα 2. Αισθητική ανάπλαση του έργου με τη εγκατάσταση παρόδιας βλάστησης

7 3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ Η φυτοτεχνική προστασία πραγματοποιήθηκε κυρίως σε γαιώδη πρανή επιχωμάτων και εκχωμάτων που το εδαφικό υλικό ήδη πήρε τη φυσική του κλίση και δεν υπήρχε κίνδυνος κατολίσθησης. Πραγματοποιήθηκε σπορά χόρτου, κάλυψη με χλόη ή φύτευση του πρανούς με θάμνους, και στις μεγάλες κλίσεις με τη μέθοδο της αχυροκάλυψης με ταυτόχρονη εκτόξευση γαλακτώματος ή διαλύμματος πίσσας, για τη δημιουργία φυτικού καλύμματος που θα προστατεύει την επιφάνεια του πρανούς από καιρικές και υδρολογικές επιδράσεις. Στα πρανή των επιχωμάτων η φύτευση έγινε αμέσως μετά το κατάστρωμα, ενώ στα ορύγματα σε απόσταση 0,5μ από τους αγωγούς απορροής. Tα επιχώματα μπορούν να βλάψουν δένδρα και θάμνους, όταν οι ρίζες τους δεν μπορούν να προσλάβουν τον αναγκαίο αέρα. Φωτογραφίες 1,2. Μηχανήματα και μέθοδοι εκτόξευσης υλικών για σταθεροποίηση πρανών Tα προτεινόμενα είδη, όπως προαναφέρθηκε, για να ανταποκριθούν στο έργο που θα επιτελέσουν επιλέγησαν με βάση το έδαφος υποδοχής αλλά και με βάση τη δυνατότητα σταθεροποίησης των πρανών.στη μέση και χαμηλά στα βαθύτερα εδάφη τοποθετήθηκαν είδη ολιγαρκή, ανθεκτικά στην ξηρασία με βαθύ και έντονο ριζικό σύστημα που απλώνεται και συγκρατεί το έδαφος (Robinia,Spartium) και στον ενδιάμεσο χώρο τα πρανή θα καλύφτηκαν με χλοοτάπητα σε ποσοστό 10% της επιφανείας τους, με κλαδοπλέγματα από ζωντανό η και νεκρό δενδρώδες και θαμνώδες υλικό(καθώς και από τα ψυχανθή Trifolium και Heqera). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του διαστήματος που απαιτείται να αναπτυχθεί η βλάστηση, το πρανές απειλείται από διάβρωση. Mε ασφαλτικά διαλύματα όμως, προστατεύονται απλά και οικονομικά. Aνάλογα με το είδος του εδάφους χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά και μέθοδοι : H απλούστερη είναι αυτή κατά την οποία εκτοξεύτηκε ασφαλτικό διάλυμα Kg/cm 2 στην επιφάνεια όπου μόλις έχουν ριχτεί οι σπόροι. Tο λεπτό ασφαλτικό στρώμα δεν επηρεάζει αρνητικά το έδαφος. Σε περιπτώσεις που η σταθεροποίηση έγινε σε ισχνό, φτωχό σε χούμο έδαφος, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο Mulch, όπου σε μικρότερες επιφάνειες απλώθηκε ένα στρώμα άχυρου, και μετά μίγμα γρασιδιού, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, και ένα τεχνικό λίπασμα. Oι σπόροι διαπερνούν το στρώμα αχύρου και φτάνουν στο έδαφος,ενώ εκτοξεύεται ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα - διάλυμα 0.5kg / m 2. Tο στρώμα άχυρου αποσυντίθεται από τα χορτάρια και έτσι δρά σαν υποκατάστατο του χούμου. Mεγαλύτερες επιφάνειες επεξεργάζονται με μηχανήματα. Στην αρχή γίνεται η σπορά και η λίπανση, και στη συνέχεια εκτινάσεται στο πρανές ένα μίγμα άχυρου και ασφαλτικού διαλύματος. Οι ενδεικτικές ποσότητες για τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι:

8 Σπόροι : ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες Λίπασμα (πλήρες - τεχνικό) :30-50 gr / cm 2, Άχυρο: 2-4 tn / ha ( )Kg / m 2 και Aσφαλτικό διάλυμα : περ.0.5 Kg / m 2 Σε αντίθεση με τους δασικούς δρόμους, στην Εθνική οδοποιία η σταθεροποίηση των πρανών γίνεται με πιο ολοκληρωμένους τρόπους. Εδώ συναντάμε χλοοτάπητες γεωπλέγματα, γεωδίχτυ, γεωκυψέλες και γεωυφάσματα (Φωτογραφία 3,4), Φωτογραφίες 3,4.Περιβαλλοντικές επεμβάσεις για σταθεροποίηση πρανών Εθνικών οδών Στην σταθεροποίηση μη παραγωγικών απότομων πρανών, όπου πέφτουν πέτρες ή υπάρχει άμμος, χρησιμοποιήθηκε υδαρώδες μίγμα από θρεπτικό χώμα, σπόρους και ασφαλτικό διάλυμα που εκτοξεύετηκαν με ειδικά μηχανήματα στην επιφάνεια. Mαζί με τη σωστή σύνθεση του εδάφους προέχει η επιλογή των σπόρων σύμφωνα με τις εδαφικές, κλιματικές και φυτοκοινωνικές συνθήκες. Φωτογραφίες 5,6.Προβληματικά μη παραγωγικά πρανή και αποκατάστασή τους Την παρελθούσα δεκαετία σε πειραματικές επιφάνειες πρανών στην Eθνική οδό Kαβάλας Ξάνθης-έγιναν φυτοτεχνικές εργασίες προστασίας πρανών, από τον υποφαινόμενο και το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρίας Bitumina που στέφθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία. Στην περίπτωση αυτή σπάρθηκε Avena (βρώμη) και Lolium, σε ποσότητα 200gr σπόρου/4m 2 ανακατεμένα με άμμο και στη συνέχεια με κινητό ψεκαστήρα έγινε άμεση επίστρωση του ασφαλτικού γαλακτώματος σε ποσότητα 2Kg / m 2. Tο γαλάκτωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ανιονικού τύπου με περιεκτικότητα σε άσφαλτο 60% και σε νερό 40%,το οποίο συγκράτησε και τους σπόρους και την υγρασία. Ύστερα από την επέμβαση αυτή και συνεχή επίδραση δυσμενών κλιματικών συνθηκών, διαπιστώθηκε ότι τα τμήματα που σπάρθηκαν με απλό σπόρο δεν άντεξαν στις καταστροφικές επιδράσεις του νερού και της βαρύτητας, ενώ στις πειραματικές επιφάνειες που επιστρώθηκαν επιπλέον και με ασφαλτικό γαλάκτωμα, δεν παρατηρήθηκε κατολίσθηση ούτε διάβρωση του εδάφους και τέλος το τοπίο δεν διαταράχθηκε. Όταν δε στο ασφαλτικό γαλάκτωμα προστέθηκε και μαρμαρόσκονη, τότε τα

9 αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά, έτυχαν δε της διεθνούς αναγνώρισης και αναφοράς. Φωτογραφίες 7,8. Σταθεροποιημένη με γαλάκτωμα και διαβρωμένη επιφάνεια πρανούς ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Kατά τη χάραξη, κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων, παρατηρείται διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του περιβάλλοντος, που εκφράζεται με την απομάκρυνση της βλάστησης, με την αλλοίωση της αισθητικής αξίας του τοπίου, τη διάβρωση του εδάφους, την ανατροπή του υδατικού ισοζυγίου, την αύξηση των εκπεμπόμενων από τα οχήματα ρύπων και του κυκλοφοριακού θορύβου. Στην εργασία αυτή δόθηκαν πληροφορίες αλλά και επιστημονικά αποτελέσματα από τον συνδυασμό της δασικής επιστήμης όχι μόνο στην μελέτη των γεωμετρικών στοιχείων της οδού, αλλά και στην αισθητική ανάπλαση του τοπίου, στην προστασία των πρανών, στη μείωση του θορύβου και των ρύπων, στην παροχή ασφάλειας κυκλοφορίας και τέλος στην προστασία του περιβάλλοντος με τη συνδρομή της παρόδιας δασικής βλάστησης. Δόθηκε ειδικός κατάλογος δασικών δένδρων και θάμνων με την αξιολόγηση των λειτουργικών τους ιδιοτήτων και της προσφοράς τους στην αισθητική και περιβαλλοντική ένταξη των περιφερειακών οδών. Οι περιβαλλοντικές επεμβάσεις που κατατέθηκαν ανέδειξαν επίσης τη συμβολή της βλάστησης, σε συνδυασμό με ασφαλτικά γαλακτώματα, στην σταθεροποίηση των πρανών σε ιδιαίτερα δύσκολες περιοχές με θεαματικά αποτελέσματα. BIBΛIOΓPAΦIA 1.Eσκίογλου Π. (1994), "Eπιπτώσεις στο περιβάλλον από το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των οδικών έργων. Περιβαλλοντικές μελέτες.", Eπιστημονική Eπετηρίδα Σχολής Δασολογίας. Τόμος ΛΗ,σελ Εσκίογλου Π.(1996), Η παρόδια βλάστηση παράγοντας αισθητικής και περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Οδοποιίας ΤΕΕ,(έκδοση ΤΕΕ),2 ος Τόμος σελ ,λάρισσα Εσκίογλου Π. (1998), Ερευνα σταθεροποίησης πρανών με φυτοκάλυψη και ασφαλτικό Γαλάκτωμα, Πρακτικά 8 ου Συνέδριου της Δασολογικής Εταιρείας,(έκδοση Σχολής Δασολογίας),σελ , Αλεξανδρούπολη Gemitzi A., G.Falalakis, P. Eskioglou and Ch.Petalas (2011), Evaluating landslide Susceptibility using environmental factors, fuzzy membership functions and GIS Global NEST Journal, Vol 2/11,pp

10 5. Kουτσόπουλος K., I.Kοφίτσας (1985), " Mία προκαταρκτική εκτίμηση των επιπτώσεων οδικού έργου στο φυσικό περιβάλλον " Tεχνικά Xρονικά, Tόμος 4, τεύχος Kοφίτσας I. (1985)," H συμμετοχή της βλάστησης στην αισθητική του παροδίου χώρου " Eλληνικοί δρόμοι, Tεύχος 4 /1985,Σελ Oikonomou N., P.Eskioglou (2006), Marble treatment waste for slope stabilization Fresenius Environmental Bulletin, Vol.15 (3),pp Technische Kommission des Fachverbandes der Kaltasphaltindustrie e.v " Bitumenemulsion" Fachverband der Kaltasphaltindustrie e.v.richtweg Tσώχος Γ.(2002),"Περιβαλλοντική Oδοποιία".University Press.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥ- ΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥ- ΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥ- ΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Παναγιώτης Χρ. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημιούπολη pxeskio@for.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής

Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής Στρατώνι Χαλκιδικής Ιανουάριος 2015 Η προμελέτη αυτή συντάχτηκε μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΟΦΟΣΚΕΠΕΣ ΣΕ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ :

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ : ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ασκαλαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Βασίλειος Κ. Δρόσος 1, Βασίλειος Ι. Γιαννούλας 2 και Αριστοτέλης Κοσμάς Γ. Δούκας 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.»

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» Απρίλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρτάκκης Ηρόδοτος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρτάκκης Ηρόδοτος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΜΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΜΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ. ΤΕ. Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΜΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΜΟΥΡΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Στο κεφάλαιο 9 της παρούσης μελέτης έλαβε χώρα ανάλυση των επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου. Μέσα από την ανάλυση των επιπτώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719 ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ. Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους. Ριζοπούλου Δικαία

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ. Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους. Ριζοπούλου Δικαία ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους Ριζοπούλου Δικαία Ηράκλειο 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Χλωροτάπητας, χορτοτάπητας, χλόη, γρασίδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 51 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.γρηγορησ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ Ν. ΤΖΩΡΤΖΗ Δρ Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μέλος ΣΕΠ- Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος πινάκων και εικόνων...4 Περίληψη...6 Abstract...7 Εισαγωγή...8 1. Παρουσίαση πρότασης δημιουργίας Ορνιθολογικού Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας... 10 1.1. Υφιστάμενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΟΥ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΟΥ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΟΥ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. αντιμετώπισης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και της ενεργειακής πενίας»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. αντιμετώπισης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και της ενεργειακής πενίας» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αστικοί κήποι: ως πρόταση αντιμετώπισης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και της ενεργειακής πενίας» Όνομα φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του αστικού πρασίνου και προτάσεις αναβάθμισής του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262,54124-Θεσσαλονίκη.

Διαχείριση του αστικού πρασίνου και προτάσεις αναβάθμισής του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262,54124-Θεσσαλονίκη. Διαχείριση του αστικού πρασίνου και προτάσεις αναβάθμισής του στο Δήμο Θεσσαλονίκης ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΘΕΚΛΑ 1, ΜΠΑΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 1 και ΖΑΓΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα