την οικολογική διαχείριση της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήοι)" Ιεράπετρα, Κρήτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "την οικολογική διαχείριση της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήοι)" Ιεράπετρα, Κρήτη"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ;ΜΑ ΒΟΛΟΓΑΣ ΕΡΥaστrφ0 Χερσαίος ΟικοΛογίος ΕΡΕγΝΗΤΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Μελέτη γιο την οικολογική διαχείριση της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήοι)" εράπετρα, Κρήτη ΕΔϊΚΗ ΕΚθΕΣΗ EπιστημoνKό~ Υπεύθυνος: Μ. Μυλωνάςι Αναπλ. Καθηγητής Συντάκτης: Κ. ΠΟΡΟΥκομιάν, Ερευνητής "'... μ,ν",. 1996

2 Το ερευvnτικό πρόυραμμα "MείJέTΠ yιa rtlv ΟΚΟ0ΥικιΊ διaχξ/ρισπ τπς vnσου Χρυσnς (Γα ϊδουροvιiσι/!αποτελεί HV συνέχεια ενός μικρότερου ΠΡΟΥράμματος που είχε αναθέσει Ο Δnμος!ερόπετρας στο Πανεπιστιμιο Κρnτnς και ενός μευαλυτερου που αφορουοε Υενικότερα "τις ακτές τιις Κρnτnς που παρουοιόζουν οικολουικές διατοραχές" το οποίο είχε επιστnμοvικό uneuauvo τov επίκουρο Kaanynrn Α. ΛεΥόκl. Κοι τα τρίο ΠΡΟΥράμματα χρ)"ψατοδοτlθnκαv μέσω των Μ,ο.π, Κρlτης, Είπίζουμε τα συμπεράσματα και Ο προτόσεις της μελέτnς αυnς να συμβόίουν στις προσπάθειες του Δnμου Jεράπετρας Υια την προστασία ΚΟ HV ορθολουκi διαχείρισυ ΤΥς vnoou Χρυσις, θέλαμε ΚΟ από autn Tn CJEon vo ευχ ουμε θερ τlν Κ, Μ lωαvvίδου Υια το έντονο ενδιαφέρον τnς και τον επ, καθ, Α, ΛεΥάκι ΥΟ ων πολυπλευριι βοlθειά του σε όλα ΤΟ Ο και HιJ) δι)ο μελετών ΥΟ τ Xpuon, Ο Γι V ΗΚ ομάδα Μ, ΜυΛωνάς Ανα nρωτnς ΚαθnΥnτlς

3 ΕΣΑΓΩΓΗ ",., ".. '"..,..,, "..,,,. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΣΗ,,,. ΣΤΟΡΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.."",,.., ", ",..,, ' """"",..,.".. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΛ! ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΣΤ ΑΜΕΝΗΣ ΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ,,..,,,,..,,'.. ' ' 7 ΓεωΥραφlκn θέσυί και προσέυυιστι, "".. ".., " " 7 ΓεωμορφοΛΟΥία.,.., ",.,... ', "".,..,.,'...,.",."... ",.,..,., "~"~Ο ".".,.", ",'.' ", "."" "., 8 ΓεωΛΟΥία '.,,.,.,.,,.'8 ΠαiαlοvτοiΟΥία "..,... "..,,, 9 ΚΛί μα,,,"""""'",.",,..,."" ",,.. ",.' ",.., ",..,.1 Ο ΧΛωρίδα,,, ',.",.,..,.. ',.",.., ".,, " " "..,..,, " ' 14 ΒΛάσττιστι, "."",.,,..,, ",.. "..,,.,,., "', ",.,,, ' '.18 Παvίδα,,,, " ".....,.. 20 ΑρχαιοΛΟΥlκοίχώροι ' "' '.. ' "" '.. '.'''''''.. ' '',.. ""'"'''''''',..,..,.. 23 Θεσμικό καθεστώς προστασίας,.. ",.. '.. ", " 24 δlοκτυίσlακό Καθεστως.""".,.. "..,..,,,.. ", ",'..,., ",, ',, ",.,..,,.. 26 Χρnσεις ΥΥΊς, '.. ".., "..,." """ ", "" ""","",' ".. "..,,..,,27 Τουρισμός ".. Προ6iΊnματα,.., ",.. "...,..... ",29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τ Α...'..., """ " ' ' " 34 Η ΔΑΧΕΡΣΤΚΗ ΠΡΟΤ ΑΣΗ ' " ", " " ",..,,,.." 38. ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ Δ!ΑΧΕΡIΣΤιΚΟΥ ΣΧΕΔΟΥ,.,..,.,.,. 41!.Τ Α ΠΛΑΣΑ ΔΑΧΕΡΣΗΣ..',..,..,41, ΜΕΤΡΑ ΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΚΑ! ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣ!ΚΟΎ ΠΕΡΒΛΛΛΟΝΤΟΣ.. " ",.. 44 IV. ΔΗΜΟΥΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ,.,,.. 56 V. ΕΠΤΕΥΞΗ ΚΟΝΩΝ!ΚΗΣ Α 60 VI.METPA ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΚΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΟΥ ΔΑΧΕΡΣΗΣ. ""..." 62 VII. ΣΧΕΔΑΣΜΟΣ ΚΑ ΧΡΟΝΟΔΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.,,,,,"",,,66 VIII. ΕΝΔΕΚΤΚΟΣ ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΣ."."" "..., "" ", ", 68 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΛΧΕΡΣΗΣ ',,.".",73 ΕΛΛΗΝΚΗ ΒΒΛΟΓΡΑΦΑ.,. ΞΕΝΟΓ ΛΩΣΗ ΒΒΛ!ΟΓΡ ΛΦΑ..." ,,,,,,,, " " 77

4 ΕΣΑΓΟΓΗ Η αυξαvόμεvη avθρώπιvη πίεση σπ'ι Χρυοl εvα νγωί με σπάvιο και εύθραυστο φυσικό περιβάλλοv, έκαvε EntτaKTIKn την εκπόvrωrι μιας διαχειριστικις μελέτης, βασισμένlς σων ανά!υοη των οκοσυσπψάτωv, Η αvαυκαιότητa είχε διαφαvεί από πο!υ πα!ιο. τεκμ lυ<ε ο ωυουμεν" με!έτη που ει χε EKnovnaEI το Παvεπιστnμιο Κρήτης (Μυίωνάς 1993) Υια ίουαριασμό του Δήμου εράπετρας, Η παρουσα μείέτη EKΓlOV)dlll<E 0110 ίο EpyacJTfIpιo Χερσαιας ΟικοίΟΥιας του Τμήματος ΒιοίΟΥίας του Πανειιιοτιψιου!-<ρ ις Υια τον Δ)'ψο εράπετρας με χρηματοδότηση rwv Μ,σπ, κρητ"ζ Την ερευνητικ1 ομάδα αποτε!ούσαν οι Μ Μυίωvάς, αναπίllρωτ1ς l<οθηυητης, επιστημονικός υπεύθυνος της μεμ:της, Κ ΠαραΥκαμιάv, βιοiουος-ερευνlτ l,ουvτοvοπίς του ΟΥράμματος και εllιμε!ητ τrις έκθεσης), Δρ r ΤσιουΡ!Iς, οικοίόυος και Α Τριχάς, βιολόυος--ερευνγnις, Οι ερευvnτές αυτοί συvέίεξαv και εllεξερυάατηκαν τα βιοτικά και αβιοτικά δεδομέvα Σων ερευνιτκι ομcίδα ουμμετείχε επίσ ο Β Παπα~ δaσολόυος-μείεπη1ς ο οποιος που Eιony κε τα ντιπ Κ Υια Τ v Σκοπό, _~ μελέτηc είναι 1 διερευνγiο κοι 1 ολόi)ίοi τ υφιστάμεvης κατάστασlς του φυσικού περιβάλ!οvτος ΤΓς Χρυσl;: και 1 κατάρτιση εvός σχεδίου διαχείρισιις Υια 11 cschpno τ φυσki~ς ίετουρυίας (aυυκράτηση των εδαφών, υδατικό ιoo~υyι κο) ιων φuοι v ιι<υσυοιl v (δαοι θαμνώδη, αμμcj)δn και παράκτια) του vroιolj και πς ποικιί το. Ε 0 τov καθορισμό Ης ποσόπίτας και πς ποιόπnας τωv αvθρώπιvωv δραστnριοτήτωv, 0 οποίες δεν θα al ουν βραχυ α και μακρο όθεομα το φυσικό περιβάίλον του νγσιού Σ-:ι6.χ-ο.in.,-.μ~λιiιn_c-_lliω~ 1. Η εξασφάλιση ως i φ ac,<οι πι φυοι κ ις ιξ του φυσικου περιβάlίοvτος ως Χρ v v 1 aοι υπο ΥΟ πυροπροστασία, τnς ο ου vnoιo t: εποκέπτες και καθοριομός τιις συμπεριφ επιοκε ν)

5 2. Ο καθορισμός ΤΓς μορφllς και του ευρους TWV αvθρώπιvωv δρασπφιοτιlτωv. 3. Η κοτάδειςγ TWV τρόπωv ιψοοllέlοοllς TWV επιοκεπτώv (χώροι εvnμερωσnς, οριοθετnμέvοι διάδρομοι. χ OVOΓIauO και παρατlρlοπς, χώροι αvαυυχrς και σίτισγς). 4. Η εςασφάίιοη ΤΓς οιαρκούς εφαρμουγς TWV ΓIClpaflCJvw (δημιουρυια φορέα διαχείρισης, φύίακες, ξεvαυοί, ΤΓtίεπιl<οι vwvla). 5. Η αvάδειξn του φυσικού περι66ίίοvτος και II εvrψέρωσn TWV επισκεπτώv (flnrtpocpoptokcj έvτυπα Υια TtV ίειτουρυία, έvtuπο Υια το φυσικό Illpr6CJlnov με φωτουραφίες και χάρτες, κίπ) 6. Elorynon Υια τις δυvατές πηυές εσόδωv (EOlTIlPO, πωίγσεις EVTUΓIWV, έσοδα από rnv ίειτουρυία OVO;jUKTIlplOU, κlπ) και της διάθεοlς το (ίειτουρυικά έξοδα, έρυα συvtllρnσnς, llραυματοllοίlση ερευvώv, κλπ) Τα θέματα που πραυματευεται Γ με! εί Vol αρκετά ouvblta. Μια σεφ6 από πρ06λrματα που OVTIμlTWIli~lI το φυσικό ΓIEpr6CJlnov Τ'ις Χρυσlς όπως και πάρα πολfές περιοχές τnς Κρrως και της ΕΛ/όδας QItJOupyoLJvroi ο τov τουριομό, που aav βασικός συvτεlεστlς OKOVOflIK αvάπτυςnς και εχοvτας μια δικγ του δυvαμικ διαμορφώvει και Elll ι () vες Οι περιοχές ιδια( φυοικ υ ο οπως εί Vol φυσικό, I<LJOUV τους επισκέπτες με αποτέλεσμα VG auvιoτouv και οτοιχείο OIl<OVOfllK εκμετάλλευσης EIvaι onlaol rou/axtoτov OUVIHlKG τουρισtlκοί πόρο. Σχεδόv πόvτα, τόσο ornv Ε/ 000 και δι vως, v οι περιοχές ο livoι μικρlς έκτασnς δέχοvται 00 III Γ ιακο Xavo ΓlV lkr τους cpuoιoyvwflia. Τα πρ06/iματα EIvoι ιδιαιτερα έvτοvα oτov οι μικρές ουτές περιοχές EIvoι πολυάριθμες και με ποικι/ία xαfjoktiiρotlkcj:)v -εvο είδος μωσα'ικου On/aOll-. όπως ακριβώς συμβαίvει OTIIv n και OTIV UIlOIOlfll Eλ/CΊδα, καθ(ος EivOl αρκετά δύσκολο va υπαρςει και i 10Λυ ο vα ε μοστε( αειφόρος διαχείριση υπό TV πίεσπ του τουρισμού ο οποίος έχει XPOVlKCJ ποιοτικλ και ποσοτικι OOKutJoVO! Η EPEuvrTlK) ο α η αv i VI va Κ)ιJΕ IV ΟΤΚ 1 όtl το vnσί θα εςακοiουθlσει va αποτεlει το ικο π.ε ΤΟ!, δόθηκε ιδ 1

6 έμφαση oτov εvτοπισμό και στι διερεuvσ των ιδιαίτερωv και Γων ευόlωτων xapoktnptankwv και διατυπwvοvται προτασεις Υια lllv ΡΟΟίασ(α και διαχείρισι τους. Στηv παρουσα έkθεσrι avalueral η υφιστόμενη κατόσταση στη xρυσrι. naparlaevτot και oxolό~oνtαι τα στοιχεία που αφοροuν ΤΟ βιοτικό και αβιοτικό neptbaliov του νσιου (ΥεωμορφΟIΟΥία, ΥεωlΟΥία, παlαιοντοiουια, κlιμα, χλωρίδα, βλόστηση, παvιδα) και EVTOfli~OVTOl τα ιδιαιτερα χαρακτηριστικό του. napoualq~ovtqi στοιχεία που acpofjouv αρχαοiουικό ευρrιματα. ΠεΡΥρόφεται το ιδιοκτησιακό καθεστc.:jς ως ΧρυΟΗ; κatjl,jζ και 10 θεσμικό καθεστώς προστασίας του vnaιolj και τωv ειδώv χλωριδας και παvίδας. Avaiuovτot τα προβinματα που αvτψετωπί~ει σnμερα το Vllai και παρaτιθενται τα συμπερόσματα που npokljflτouv μετό από auvaetlkr yytari Τέί',προτείνεται το σχέδιο διαχείρισης στο οποίο καταnlξαμε, ΤΟ οποιο ι ιc:ρι!uμrjuvει ι,ου v πρέπει va TρorιoIIollIao (καθορισμός και έλευχος περιoxrις απόλυως προστασιας, avaipeon τωv alnwv BaalKWV προβiημάτωv, συμπεριφορό επισκεπτwv, κλπ) και Kαθoρι~ει τα πλαίσια αvτοχnς του οικοουοτ1 κω τι οϋπ εις Υια HV αναπτυξι δραστηριοτιτωvαvαπτυξιακοuxapaktipa, δραοτ 1τες Υια ο να υπάρχει σύμφωvn Υvώμn και ouvaivean αρμόδιωv και εvδιαφερόμεvωvφορέωv. 4

7 ΣυΥκεvτρώθrικαv και αποδείτιώθrικαv οι επισηψοvικές δημοσιευσεις και μείέτες που acpopouv το φυσικό περιβόίίοv τrις Χρυσις, EYIvc: avonuarι και αζιoίόyrιση τωv δεδομέvωv και EVΤOniOHKOV οι είίεdεις τωv απαραιτrιτωv δεδομέvωv Υια rrιv οικοίουικιί προο Υιι})!Ου VlOίOu ΠραΥματοποιnθrικαv δύο διnμερες επιοκεdεις στο VΓIO (18 & 19,3,1994 και 26 & 27,6,1994) και μία επίσκευη {26,6,1994) στο MIKpovtaI. ΈΥιvαv ποιοτικές δειyματoirιyιεςπετρωμότωv,cpuru')v και ~u')ωv, καθως και μετρnσεις της βίόσπιorις, Οι δευματοίγdίες rwv οι)! to u v έγvav το χέρι και με παυίδες P!TFALLS. Για τα σποvδυiόςωα EYIvav αμεοες παρατrφησεις και πολυ περιορισμέvες δευματοίrιdίες οε ερπετό (με το χερι) και μkρoθrιiαστkό (με παυίδες LONGWORTHj Τα auaaexsevτo στοιχεία προσδιορίστηκαv και avanuarιkav στο ΕργασTlΡΟ Χ ll"oioylcj και ταζιvομιίθnκαv οτις συλλουές του Μουσείου Φυσικnς στορίας του Πavεπιοηψίου κρnτrις. Οι φυτοκοlvωvίες, Ο επιμέρους βιότοποι και οι αποίιθωματοφόρες θέσεις χαρτουραφnθικαv, iu ι πι ςστο vrιoi και μετρnσεις τrις εvτασης και τωv επιπτωοεωv τωv ouyx vωv Q.iθρωπιvωv δραστnριοτnτωv, Επίσης, EYIve εvτοπιομός τωv flisavu')v θέσεωv για rrιv αvέγερογ ως απαιτουμεv11ς υποδομις, xόpαζrι διαδρόμωv, τωv χώρωv απόλυτης προστασίας, τωv χώρωv αvαυυχnς, τωv SEOEWV που OIIOTOUV πυροπροσταοία, κίπ. ΌΛες οι nαραπόvω θέσεις καθιός και 0 πο και τα σrψαvτικοτεραφυτό και ςωα φωτουραφnθηκαv. Μετό HV avoiuon rwv δεδομεvωv και HV OUyKpITIKn διερεύvηση rwv διεθvωv πρακτικώv στη διαχεί ΟΓ rujv 11 v VlOI v ουvτάξαμε τη διαχεροτκ1 μας πρόταση βασικό σημεία ΤΓς οποιας υ ω τ μματε(ας τωv Μ,σπ. στο Δnμο!ερόπετρας Υια va αποτείέσουv τη βόση για συ~ιτrιση με τους εμπλεκόμεvοuς και εvδιαφερόμεvους φορεις σε μια Γψεριδα που nporeivafje va συvδορυαvθει με το ΔΓ Μυ vος 4) Η Γψεριδα aurn τελικό δεv EYIve δuvατό va πραυματοποιηθεί, Η 101 Τ και n διεζοδικι σuζnτnση Υια πτ διαχείριση της Xpυσr'τς θεωρούμε ότι eivai απαραίτητη προυπαθεσηυια TnV απotελεσματkr'τ προσταοια και αειφόρο διαχειριση του vnaιou.

8 ΣΤΟΡΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κατά τους πρόσφατους αιώvες Γ Xpuon ElvaI ακατοίκητο V'ισί. Κατα το παρελθόv και σε διόφορες περιόδους, σύμφωvα με τις υπάρχουσες εvδείξεις Ullnpxav μικροί οικισμοί, Ο Stasjasmus αναφέρει ότι ii ",εράπετρα έχει EVG vrιoi που οvομα~εται Xpuon το οποίο έχει λιμαvι και VEPQ,,", Ο BuoΓIde1IΊ1Ontl (1415) αvαφέρει Υια τη Xρυσl~ ότι είναι ""Eva επίπεδο και σχεδόv ακαίίιέρυητο Vnal όμορφο, με καίόυερους και δέvτρα σχίνου και κεδρου,," ο Eaullll μπα Τ'ιν περιnυησn του OTrIV KpnT1 το 1847 αναφέρει ότι ""έστείναν κοπάδια και unnpxav αλυκές μέχρι το 1840,," (RauliIi 1869) Τα σύυχρονα βιβλουραφικα δεδομε:να που αναφέρονται στο φυοικό περιβάλλοv τrις Xρυσl~ς είναι περιορισμένα και προοευυί υν κυρίως παρουσίες φυτώv και ~ώωv. Η ΥεωλΟΥία και η παλαιοντολουία του νησιου ερευvlθllκαv από το Συμεωνίδη (1967), Στοιχεία ιια πι χλωρίδα υπαρχουν στις βασικές ερυασίες των RechIrιger (1943 & 1949) και TurlatId et al (1993) Τα θαλάσσια μαλακιο του νιισιου μελετnθηκαv από rnv Γαροφαίακη (1989) εvώ (!Τοιχεια Υια τη χεροαία μαλακοπαvίδα παρoυσιά~oνται από την ΒαρδινΟΥιάννη (1994) Κ 0(+, 1) avacpepei 2 είδη KoΛεOΠH~ρων Τ a είδι των ερπετών της Χρυσlς flapouoig~ovrat από τον etts 968) Ε οτο ει ναι ε σ το για το πο (3 είδη) (Niethammer 1943 & StreseIllMHi 19 ZII11ΠH?rτηcHΠ (1943) αναφέρει TtIV ύπαρξη αρουραίωv και λαυών. Οι Moody & Racham (1991) κάνουν Υενικές παρaτηρiσεις τόσο Υια το φυσικό περιβάλλοv όσο κοι Υια πν αρχαιοίογικά ευρnματο πις Χρυσlς, Η πρώτn οικολουκi npooeyyιon Υ νετοι οτο Γ οια εν ευρύτερου ΠΡΟΥράμματος του Παvεπιστημίου Κρnτnς για "την μελέτη των ακ V ι ΚΡIτης που παρoυσιά~oυν οικολουικές διαταραχές" (ΛεΥακις 1990 & Legakjs et a11993) Της μελέτ αυτ ακολούθησε ένα μικρό πρόιραμμα συίίουnς και ανάίuσις ως βιβίουραφίας Υια ω Xpuon (Μυλωvάς 1993) με στοχο να τις 6CΊσεις Υια rnv εkπόνησrι τ παρούσας διαχειριστικnς με Ε uν κε n αναυκαι ΓIΤΟ και 0 προϋποθέσεις Υια TnV ανέyερσrι και ίειτουρυία ενός Δημοτικοι) Τοuριστικου Περπτερου. Μετα T!IV υπό προϋποθέσεις θετικn εισnυnση του Παvεπιστnμίου το Δημοτικό Περίπτερο ΚΟίΟοκε IIKf, πίl'ιν 6μως αρκετές προϋποθέσεις δεv TIIpnSIIKOV, ΥεΥοvός που ε λ Iv οοεκτi<γι εφaρμουi των προταοεων πο προτείvουμε σε autn ων μελεω ΥΟ va ουν 10 1 ΠΟ δημιουρυnθnκαv (και τα οποία θα μευεθύvοvται με το χρονο)

9 ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΠΕΡΓΡΆΦΗ ΚΑ ΑΝΑΛ γση ΤΗΣ ΓΕΩΓΡ ΑΦΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑ ΠΡΟΣΕΓΓΣΗ Η Xpuan (Γαϊδoυρoνl~σ)βρίσκεται στα vοτιοαvατοrli~ά πις KρrΊπις, περίπου 15 χιλιόμετρα vότια τnς!εράιιc:φaς (Νομος ιθίου, Ε lc1 ερ6 οε ΥεωΥραφικό μnκος 25042' 50" και ΥεωΥραφικό πλάτος 34051' 40" ι, Ν. ΧΡΥ ΣΗ Η προσέυυισn στο v και 1 οι 1 των επισκεπτών, Υί νεται στη θέση "ΒουΥιού Μάτι", στα νότια του νησιού. Το νησί πρoσεyyί~εται επ nς και από τις θέσεις ΜπεiεΥρίνα, ΦωκόΟΓιηίιο, Καταπρόσωπο, νότια του Αvεμόμυίου και Σπnίιο (ΧΑΡΤΗΣ 6).

10 1'4... "... 't "-... ' "- ". "- ι.,.... '"..,, (, ι '" ι / b., ι, / '~O' ι / a Q ι, ~....,, ί ~ ~ r ι ι,, J ι ι j / ι / ί.. ρ......,,, ι ι ι, ι ι ι! ι, J β ι ι, ι '- ", ι '"'', ι,! q / ι ~ / / ι ::l. ::l. l) ο "- ~ ι,,, ι i, 1 /,, ι, f /, ι' ι" ι /, '" ".....,,...,,. ί Ί : ι '6 ι',ι ι ι ι,/ ::J ι. ~ / r, ι '" t) J;!"" i f' J ( (! ι ι ". '~ < ' ι), ι t ι 1 '. : Ε ι ι ι, ::..::: ι.,./ 1 { / ( ι ι. ; ι / ι.n ι ι, 6 " / / ι e ι.; ",". Ο 6...,... "".. / ι., / / / ( / '" )

11 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΑ Το μέυioτο μl~koς του VIOloli :::lvo! S ΚIlι, το μέσο πλάτος 1 Km, κο! καταλαμβάνει έκταση περίπου πέντε τετραυωνικών χιλιομέτρωv. Στα ανατολικά της βρίσκεται ένα δορυφορικό vrοάκι, το MKρoνrισι, το οποίο καταλαμβ6νει έκταση περίπου 117 στρεμμότων. Το νησί είναι βραχ :::ς, πς ομ δεις περι ές στα ανατολικό. Η ΥεωμορφοiΟΥία του είναι ομαλη χωρίς απότομες κλίσεις. Είναι σχεδόv επίπεδο νησί. Το ΥηiΌτερο σημείο του βρίσκετο! στη θέση Κεφόλα και είναι 31 μέτρα. Η μέση κλίση είναι 3-5%. Οι απόκρnμvες περιοχές υπάρχουν αποκλειστικά στις ακτές, με ύυη μικρότερα από 5 μέτρο. Η ισoβαθrις των 5 μέτρων ενώνει τιιν Χρυσι με το Μικρονισι. Η κλ(σιι του βυθού είναι πιο απότομη στα ΝΌτιο (ΧΑΡΤΗΣ 2) ΝΌτια της εκκλιισ(ας του ΆΥιου Νικόλαου υπάρχει ένας λαξευτός τάφος ρωμαϊkl~ς εποχις βόθου ιιου 2 ο οποίος έχει νερό βάθο μισοί) μέτρου. Προφανως, Όταν διανοίχτιικε ο τάφος αυτος, ο οφ ος ί~οvτας ιταν πιο χαμηλό. Ετσι, μπορούμε να συμπεράνουμε Ότι το νιισί σrιμερα είναι πιο χαμηλά από ότι ήταν τη Ρωμαϊκn περίοδο (rι ότι n στάθμιι τιις θόλαοσας είναι υυιιλότερα σnμερα). ΓΕΩΛΟΓΑ Στη ΥεωίΟΥΚ n ο 1 του πετρώματα Όπως δοβc0ι::ς, 1 (Συμεωνίδης 1967). ΕπίΟIς υllόρχουν vroιot) συμμετέχουv κυρίως εkρlίξιyενι i V Χ ι ιιι::ριδ,ιτε ΚΟ! ycίββρo κερατόλθοι καθc;)ς και!ατυιιοπαυιί ΚΟ Υαμμιτικό ιζήματα. ΠΛειστοκαινικά στρώματα υπάρχουv στα Β. ΒΑ, Ν, ΝΑ τμnματα και στις τοποθεσίες Χατζι ΒΌ κος, [IC C ιδι πlλιος κο! υυιού Μάτι βρίσκονται 2-6 μέτρα πάνω από την στάθμη θόλαοσας κω επικάθονται ασύμφωνα στους διαβάσες και στους περιδοτίτες, και σε ορισμένα σημεία επί ενός ΛατυποπαΥούς (ΧΑΡΤΗΣ 2). Το μευαλυτερο Elll u V! ιού καλύγlτεται α δύο ε(δη άμμου. Οι αμμοθίνες δημιουρυούνται απο χονδρόκοκκi ΚτΡινω αμμο ι οποία συυκρατείται κυρίως με το εκτεταμένο Ρ~Kό συσωμα των κέδρων, ενώ τα λίυοπολύ επίπεδα μέριι του νlίσoυ αποτελουντο! από ΛεπτόΚΟΚΚI κοκκινωπn άμμο με 8

12 κομμάτια από nuptyevn πετρωματα. Τα εδάφη με rnv ίεπτόκκοκη άμμο συυκρατούvται κυρίως με τις ίειχnvες που καίύπτουv έvα μευάίο ποσοστό Ηις επιφάvειός τους. ΠΑΛΑΟΝΤΟΛΟΓΑ Οι αποίιθωματοφόρες περιοχές του vιισιού βρίω<οvται στο Β, ΒΑ, Ν, ΝΑ τμηματα του vnσιού και στις τοποθεσίες χot~i Βόίακος, MrlEAEypivn, χαρκιδιόσπιιίιος και ΒουΥιού Μάτι. Οία τα αποίιθωματα είvαι θαίάσσια Τυρρnvίου ιιίικίας (ΧΑΡΤΗΣ 3) (ΣυμεωvίδlΊς 1967) Συvοίικa έχουv προσδιοριστεί 49 είδη εκ τωv οποίωv 13 είασματοβράυχο, 32 Υαστερόποδα, 1 κοράίλι, 1 σκαφόποδο και 1 εχιvοειδές (ΠΝΑΚΑΣ 1), ΠΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΛΘΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΔΑΣ ΤΩΝ ΠΛΕΣΤΟΚΑΝΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΑ ι1 U ': Χ (Βυl! Γiυ,) 1!'[lI1ll 111'1 S ι''ε AITC (Arccι) Γiocιe LI''Ε CUIUI111),,11J ΓustίCJ Ll ' ' ι~ BIHb,ltiJ (Βιll'I);lιί[) b,ll'bhi",ε; 'JSS,HiUS (Hlnlll) costul,lus IBROCTHI; Glvcym()l'is (GIΥl'Υmι:lls)!:,1)! 1 '111 'ι''ε '!SCIU, ιηii1i,ι) "s!1c:lulu, (f3i<.()c(~hi) O(G,) ,ICU, US (1)0 )!.,; ι.ι 1 ""ι "c, ',', ι.'ε; Sι)οlll!γlus ~~~lll'! )ΡU~ 'Ε 13c'cliIIUiUl11 [;",ι,ιι,ι) 'οi:'i;i! '.!.,Ε) B()~υlη<ι (Gli.in,) ιl,φι:/,ί<ι (!' ' Ε) ι"lhυiί' L'l)Jij υ υ:-; ΒΞ B,(Mytilicarditcι)cαlΥcuαια (''Ε) Conus tι:stullil1mius ια RTl'I Cardita (Cardita) antiquala (L ' ' Ε) Conu, (ΡUΩi:ιiι:uίs) lη"υ ί tι: Γ'ί:! Ω; us HWASS ΟΓίρcs (ΟΓίρcs) Icιι:ιι:υ, (LI,,E) PisanIa mcιi:ulosιl (LΑ1Λ RCK) CιΗuίulη sr, νι:χίllυlη (ν:χlllυll1) ι:bι:i1u' (Α1ΛRCΚ) ίηιιl (ί nlll) lίl1111 ('Ε Τι.,,,1; ο, 11, '111!'lllcl, r, ΒΟ R' Ctlrlll1,1 (Ch,lll1;l)!:!ηφ1I'll" '[ 'J J,I!;!Unii;! ινιί<.:υ 1,11,1 (POL.l) G tc'uijicuiu,),,,1,1"'''111 (ΓΑ ΥκΑυΟΕΑ') 'l:,i i". υ:" ;',,; ;,; 11111,! υ,..,; [. [11':"] Uc'l,ι (Β [J.I); rαστβρqf10δα C'iilOClliUS (Cii!l1l.!ulus) LlIΊ.ιlllηllS (G:v1Eιl') DίοdΟΓa (DίοdΟΓC) ~Γcιcca (ι ' ' Ε) C ((,1,, Γi: U υ ps s)1uss ι" Uί (Ρ/ YRAUDEAU) D, (DiodoI'a) ίηlίαl (DΕFRΛ'(~Ε) PlliisIiiΓiιellil srcciοst Vo' 1UHLFELD Λ,ι"ιι:ιl (ΒοlηΊ)!'U tl)sh (.''Ε) Ρ,Iι:II" (Ρ"Iι:I,,) :il:iui:i ''Ε Βί lιί υιη (Βί ι ι ί ιι 111)! L' '.. U ~l J 11) [) ('()SΤΛ, ' Fιl ;,1 [,l L,l)!υ, ι iι 11:.! iι υ1ε: Β IIILI'IιeU111 ΡΗ!FΨ ','!ι' :1'>1;,; c!>lil.ii,ιι'[ Tlιι:ι'ίcιuιη (Τhι:ιίCIUΠlj 1,1l11l,llU111,ΒI{ι'υΕI{. ','c'lij:u>,,'ι,,,.. Β0 Ο Th. Ilvidulum,lnllllulIl11 1ALATESTA )'vac!)nnoaa Tuni ι~ Ila ιl'ίcciίnaιcι ωl1l11l1rιl, (RISSO) Dιel1till:ut" (Αηl"Iι:) 'lil;iii': ΟΑ COSTA ~cιtica ('cιtica) mίllιeρun:jlci LA1ARCK ι ΚΟΡΑΛΛΑ Pollnic"s (Polinll.!'()s) I"LιI:U, ιυυ[ιοι,ο> Biil"noprlytli" iί,ιjil:t 1ICHELI' ΤI'ίΟΩ ηοιii'ι:i'υο (Λ1ΛF<.CΚ, ΕΧΝΟΕΔΗ TI'u ncliiiii'lop,i S Ί l;ι υ lu s ([" i' : [,'111 Γi,! i,l 111 i,l' 11;) Γ Γm, DESOf<' 9

13 Νήσος Χρυσή AJ3 MIKΡOVΉσl (JJ..Ξ ~ ~ΤUΡΡήνιo ΟΑμμοθίνες DΔαβάσες, Πqxδοτίτες, Κερατ6λιθα Ο 0,5 j έ~ 1Krn _ψαμμιτκά ιζήματα

14 ΚΛΜΑ Η μοvαδικn κλιματολουικn μελέτη που έχει που έχει πραυματοποιηθεί μέχρι σnμερα ornv Kpnrn είvαι του nevva (1977), Η εικόvα που προκύπτει από τα κλιματολουικά δεδομέvα του μετεωροiουκοu σταθμού της εραπετρας (υυόμετρο 14μ) Eivat η πiησιέστερη με aurn της χρυσ!~ς. Αφορουν πι, XPOVlKI περίοδο (37 χρόvια), συvουίζοvται oτov Π!ΝΑΚΑ 2 και oxoiiq~ovtol παρακατω. ΠΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΑΕΣ ΤΜΕΣ ΤΩΝ Κι.ΜΑΊΊκΩl'l ΓΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Σ:ΤΗΝ ΠΕΡ(ιΧΗ ΤΗΣ ΕμΑΓΕΤΡΑΣ ι ι Μήνες Φ Μ Α Μ Α Σ Ο Ν Δ Μ.Ο θερμοκρασ(α (VC) 12, , ,7 28, ,1 21,6 18,1 14,6 20,03 Υετός (mm) ,8 43,9 22,6 11,9 1,4 Ο Ο 7,2 43,5 75, ,39 Ηλιοφάνεια (ώρες) ,3 Νέφωση (όγδοα) 5,1 4,8 4,3 3, ,2 0,5 0, ,2 4,3 4,8 3,058 Σχετική υγρασ(α (%) ,92 Διεύθυνση ανέμων Β ΝΔ Β Β Β Β Β 8 Β Β Β ΝΔ Β Θερμοκρασία αέρα. Η θερμοκρασία της περιοχnς είναι από τις πιο UΥnΛές ornv Kρ!~π. Εχει μέσ! ETnOlG riμn 20 C και ETnoιo θερμοκρασιακό εύρος 15,2 c Η μικρότερη θερμοκρασία που έχει παρατηρnθεί σε διάστημα 37 ETWV ε(vαι 1 c EvιO η '), μευα/luτεριι c. Μήνες Α Σ ο Ν Δ Διάγραμμα της θερμοκρασίας αέρος ανά μήνα στην περιοχή της εράπετρας ( ) Οπως φαίvεται στο παραπάvω διάυραμμα οι μέσες μηvιαίες θερμοκρασίες είvαι υυnλότερες τωv 20 ο C από τον Μάιο χρι και τον Οκτώβριο, Οι θερμότεροι μnvες είναι ο ούλιος και ο ΑύΥΟ Ο χεψω ειναι ιπιος σε σχ Γ 10

15 άλλες περlοχές τιις κρητιις. Η θερμοκραοια σπάνια είναι χαμιιλότερ1ι των 13 C Οι Υυχρότεροι μnvες ειναι ο ΔεκέμβΡlΟς, ο ανουάριος και ο Φεβρουάριος. Υετός Η περιοχn της εράπετρας δέχεται κατά μέσο όρο 545,5 mm βρox)~ς ω χρόνο. Οι μnvες Μάϊος, ούνιος, lούλιος, ΑύΥουσως και Σεlπέμβριος είναι πρακτικά άνομβροι ι 100 fj' ~ 80 'ί Ο -!---_..-..._._..,...~_.~..~ ~..._...=..._...,......~...~_._~._._ φ Μ Α Μ mm γετού Α...i ο Ν Δ Διάγραμμα του υετού ανά μήνα στην περιοχή της lεράπετρας ( ) Οπως φαίνεται στο ομβροθερμικό διάυραμμα n περίοδος νol εξαιρετικά παρατεταμένιι έχοντας διάρκεια ωυλάχιστο! 9 μηνες ω χρόνοl Η ζιιρασία είναι ιδιαιτερα tvtovn από rov Απρίf'lιο μέχρι TOV ΟΚΗόβριο ',,,... σ 20 t:>, σ, a., :.:: ~ Θερμοκρασ(α loc) Ο Α. :t Α Yετό~ a. w 10 <D 5 Ο Α 'j, 'Α '. Φ Μ Α Μ Α Σ- Ο Ν Α ; Α ':::J Ο i-' Ο Δ w >- Ε Ε Μηνεc; Ομβροθερμικό διάγραμμα της περloχηc; lεράπετραc; ( ) 11

16 Ηλιοφόνεια και νέφωση Η διάρκεια τnς nλιοφάvειας OTnv περιοχγ τιις εράπετρας ει VQ αρκετό μευαλύτερn από άλλες περιοχές τnς Κρr~τnς ξεπερvώvτας τις ώρες ετnσως. Από Tov ΑπρίΛιο μέχρι και TOV Οκτώβριο n μέση μnvιαια niιοφάvεια ξεπερvά τις 240 ώρες EVW τους μnvες ούvιο, ούλιο και Α)Υουστο τις 350 ωρες v 300 ο ω > 250 '0 ~ 200 ~ v 150 ω < Ο φ Μ Α Μ Σ (J Ν Δ Μήνες Διάγραμμα ωρών ηλιοφάνειας ανά μήνα στην περιοχή της lεράπετρας ( ) Η vέφωσn ornv περl I~ πς εράιιετρας oυσια~εl ιαμεσγ τιμl~ με άλλες περιοχές τnς Κρι~τnς. Από τις μέσες μnvιαιες τιμές (σε κλιμακα 0-8 όπου Ο ο αvέφελος ουραvός και 8 ο Υεματος σύvvεφα) προκύπτει ότι οι πιο αvέφελοι μnvες είvαι ο!ούvιος, ο ούλιος, ο ΑύΥουστος και ο Σεπτέμβριος 5 Ο _...,..._--+-_~~e_._ ~.~._......~ ' φ Μ Α Μ Α Σ (J Ν Δ Μήνες Διάγραμμα νέφωσης σε όγδοα ανά μήνα στην περιοχή της lεράπετρας ( ) 12

17 ΥΥρασ(α αέρα Η μέσn ETnaιo axetlkn υυρασια ει VQl 68 %. Η μεταβολι τωv τψώv τnς στγl διάρκεια του χρόvου είvαι oμαλ1~. Οι χαμnλότερες τψες naparnpoljvrqi τους θεριvούς μnvες. 80 -~.--~-.~~~~ ~ "~ -."."-"".".",,,,,, ,Ξ 50 8 ~ 40 '[ 30 ϊ::: ~ 20 w 10 Ο ~-~..~-~-...--~ , ; φ Μ Α Μ Α Σ ο Ν Δ Μήνες Διάγραμμα μηνια(ων τιμών της σχετικής υγρασίας στην περιοχή εράπετρας ( ) Οπως φαίvεται atov ΠΝΑΚΑ 2 EnlKpaΤOlJV οι βόρειοι άvεμο εκτός τωv μηvc.;)v Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου που EiVQl vοτιοδυτικοί, Η καθαρά βόρεια διεύθυvσn τωv αvέμωv οφείλεται arn δίοδο που auvavτouv μεταζυ τnς ΔίKΤΓlς και τωv ορεωv τnς Σnτείας (ισθμός της εράπετρας) Ε uv 0 μέτριοι και 0 ασθεvείς άvεμο εvώ οι θυελλώδεις παρουσιά~οvταισπαvότqtα, 13

18 ΧΛΩΡΔΑ Στη Χρυσή EXouv καταυραφεί μέχρι 01μερα 78 φυτικά είδι'ι και υποείδη (ΠΝΑΚΑΣ 3). Η αvάλυση τnς εξάπλωσnς των εvδημικwv φυτών της Κριπις παρoυσιά~ει τη Χρυσή σαν χωριστή περoxrι που παρουοιάζ;ει αρκεn ομοιότητα με το Κουφονήσι (Lega!<is & KYjJl'yotakis 1994), Στη σύνθεσί της χλωριδας συμμετέχουν κυριως ειδη Γιου έχουν την lιρ η και πν κύρια εξάγλωol~ το ornv αvατολική μεσόυειο, όπως τα χαρακτηριοτικά φυτά που διαμορφωνουν Η φυσουvωμία της βλάστησης που επικρατει στο νηο: ο κέδρος (Juo/pe1'Ll5 macrocarpa), το θαμνοκυπάρισσο (JL1n/perU5 fjhoen/cea) και ο σχινος (PI'stacIa /entι'scus) στην περιπτωση ως θαμv(j)δο f<o δενδρώδους βλάστnσης, η αοτοιβίδα (SarcopoterIum sp/nosum), το θυμάρι (Thyn7u8 (~afj/tatli5), το ρείκι (Er/ca manipu/iflora) και οι λαδανιές (Cistus cret/cus και C parvi//orus) που συνθέτουν τα φρύυαvα, και τα αλοφυτικά είδη Η'ις παραλιαkrις ~ώνης όπως το μονοπεταλο Λιμονιαστρο(Limoniast1'LlII7 n7onoijeta/uiti), η OιΛιν1~ (SI/eIΊe amrnophi/a arnmophi/a) η παραθαλάσσια Υα.ίατσδα (Euphorbia paf'a/ias), ΚΩ, Μερικές δεκάδες άτομα πεύκωv (Pinus brutia) υπάρχουν στο κεντρικό τμnμα του vnaoj, Γνωριςουμε ότι η πα.ίαιότερη σύνδεση της Κρnτης με τις Υειτονικες ιιπειρωnκές οδ1 γηοε ΟίΟν υτισ της χλωρίδας ως με μικρασιατικά κυρίως, αλλά και αφρικανικά φυτικά είδη (Gl'euter 1971 & Ειδικότερα, κοιvό χαρακτnριστικό των vότιωv νησιων της Κρnτης (Xpuon και Γαύδος) είναι ότι anotenotjv το βορειότερο όριο εμφάνισης ορισμενων φυτών αφρικαvκrς προελευοης οπως,το ι~ευkό όφυλλο (Zy'gophy//um a/bum), ω στεvόφυ.ίnn περπ.ίοκα /ae ta a και τη σιληνι (St/eoe ammophila ammophi/a), Το μευαίύτερο επιστημονικό ενδιαφερον εστιά~εται στα στενοενδημικά και ευρύτερα ενδημικά φυτά ίου.ιοτίου Αιγαίου, των οποίων ι παρουσία στην Kpnrn και το νησί της Χρυσnς εκδηλώνεται με α υσμιακά επι πεδα Για τα είδη αυτά είναι ευvόητο πως και οι ελάχιστες ανθρώπινες επεμβάσεις σε περιοχες που αποτελούν τον βιότοπό τους, μπορει να προκαίεσουν τη εςαφάvισr τους, Από την πρώτη Karnyopia των στενοενδημικών, η Χρυσι φιλοξενεί μευά.ίο μέρος του πλnθυσμού του ειδους CΌ/c'h/cunΊ ό που απ' ο~όκnηρο τον κόσμο, συvαvτάται μόvο στη Xpuon και το Κουφοvnσι. 14

19 ~ ΠΝΑΚΑΣ.- 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΤΩΝ ΕΔΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗΣ CUPRBSSACEAB GERANIACBAE )JπφCΠJS IJ)<1(:rO''EJTlJa f:ί"ο(}/ιιιι ι,/cι}/ιϊυ))) )uπι'ρcrυs Ρhοι'πι'"ca -_... ~'...,Ε lii,jj1jij{(i]j] lij,,/πι'il!ιj]1 ~,... ΡΝΑα/{ΑΒ :ΆΒιΆΤΑΒ (I"ΛMϊΆ(~EAE) f'ι'πιιs brutja ('uπdο/jyjj;,ιιρ;;ω... AIZOACBAB Τcυcrι'ιJ!])!)Γ: Υ'Γο /I'1JJJ J Λ1,'~(,,'blYI1lJt!7ClJJ υπ! ιιο(ι'!70πi ιι ι LBQUMINOSAE(FARA('RAF< ANACARDIACEAE ιlιι;//i) /ι'πιιιι/)ιιιι' f'/siiig'lli ωιί,'iωjs ASCLEPIADACEAE Α."ΠI;;!1/1/:; S/IJiiJ(II'" ('ι'πι ω/ι lιl >ι//ψι ιι..;,,;'''''''''"''''~'''ψ"''rc f'cr/plo"b Jl1/ξUSJ'Γο!ίa υ! 1/.) f,,, /, '",,ι, BORAQJNACEAB UI}(iI1J> {ω/πχ Α /J.;EilJna S'ι'cberi Ο. re,'/ι'7[j[ij!:ί'!) IJI! IJn.J.;US ιl'γοιιω IJnj.{ usl ι'γο/iί]ljj Tπ{o!ιΊJl7I ('IJI1JpCSlIΊ:!: <Γι.'I1ΓJΠ Ί, /!ι!ii/iiρ(jl'l'i CARYOPHYLLACEAB i OROBANCHACEAE ΛΓι.'1Γ11! "''Vγ!!ι'ιΊ.JJιI! Icpιo,'!ii(!us. ('ωιij'/' ρlι'/,ρ"' f'i1γο7υ"μπ li1aaost'pi1ii1 i PLANTAGINACEAB ι SιΊcnc,1ll1!110ph;'Ia aπ)f))ορhjj 'μj,'j!j[{!ί!u,;i/c)/'i.lii1::. S, se'doι'dcs ΡUΜΒΑδΝΑC-ΕΑfΓ-"-~~--'~~'---'~-"'-'", 5, SiI"C'(/IClJ!1J SU""U!CIll<J ll))ol1jijs υ'u)) IJ) οπυ/χ/ ιji J! Ξ/7ι:Γj.{J!il/Ί'J bο'ί'o/)ί'l I'Π)ΟΠIII "'-7Jοι'ί!CS,5, ί/ii/)cγii.!! π} Ί... ϊl!} 1 CHENOPODIACEAB Λ ΓΓΟ""] υ7 ΗΚΌ:> (;Κ!ΥJ..-_..-.,..,...,...,...- Ραι ΥΟΟΝΑ(;ΕΑΕ l'ο/γμυιιιιljj,ι, Λ lγj/7jcx /1iiIJIιJU8 I~ ίil/l,:λ! 5Ί180!11 k,iij kπ/ι' R ΤΤΗΤ Α('Ρ, Α F. II,ΠIIII1J -"-~'"' ""ι., -'-!,IIIIcLJS 111', "~,'i'''' ι.',-- CISTACEAB C; l IlJ11 J SC!IJι' ' ιιι J._--..- / 11 11/)11 lhyijjjiuijli SOLANACBAB /Cι!ιπιJJCJΠ SΊ',/!()/) Τ,,"'/JV/i'II1!iJiIJ/1 /!. 'ιρ/η UMBELLIFBRAE (ΛΡΑCΕΑΕ) COMPOSITAE (ASTERACEAE)," υ ψ'"'''' II)Jfl, ι!, ΛΠ!JC/lJ8 π~ι'dι! Τ;';ί!l! μ,";'lfι!u{/,ιγ,j j)οjj)j' AlΓaclY!;'s cancc!!allj ca17t'ci/[j[a CrcpJs "ret!ca "T-Z-YOOPHYLLACEAB ;;fjj.{(jljj[j,'[ζοι';; ('ΥΤΓ),'OΠJι',gcΓι1 Zy~op!ιy/JI])!!Ηωι,._-,-- Οιιιιπ'ιι'lι 'I~','OSIJ V,)"Ό.'ii AMARYLLIDACBAB ;;γ/ii~() 11"ΨI"I IJi',ljiIUII!','[I/I/II iliillίllilluil) /!ι'(!)p/)()/~' ('Γί'ιι'ζI1 GRAMINAB (ΡΟΑCΕΛε) l'ijij,i;ijij!o17 /ξγijccuπj Α U/l1Γυριι" IiIi!O/7U/L!C:5 Rclc:harc}/n ΟΠ'CΠ!IJ!ι's Λ (il!llj() ι/οιι!ιχ R, ρι'cγoj'dc8 Λ ι "'!.,'/!, S('oΓZonerEi actjca ΟΓ ι/ι.,,κ11i νι) CONVOLVULACEAE!!)ΡΠ!ί'ωπ ι )Γ CΓCSSΊ αι'ιι'ω ΝΟ.[Πi/li ι!ί.'/i,1 C';IkJI" ιιιππ'ιιιl/ι Ί ψι,,, Ο πιι'ι}",'vlij/ωijj Πζχιιω',ι JfTΝι"'Δr'RΔ'Ρ BRICACEAB.Jl1JI,iI" IIL'lU JC, '" Επ'CfJ ιnaπι'ρu!ποrlj r.h.i Λ('Ρ Α Ρ. BUPHORBIACEAB / //ιι!ιιι!νν'ο,ιlι,,/ι;ιιι -- ΕυΡI70Γ!7Ε plirljijijs /~'(JiJlΊlJ.(S SlJplI/!IΓI~ Ε Χ'IJ!~ ('υ!ι;!ιιι,l/ 'ΟιJ.'J/'Γ' FRANΚ.BN1ACEAE!'ItJl/.:C'I))':J!JJ'ι'sιιtiJ Γ Ρ!ΥσΓυωα pυyeγu!σlji1 " -- 15

20 Από Tnv EnoXn τιις περυραφnς του ColchιcLιr77 coustur/er/τo 1967, δε) txouv αvαφερθεί ποτέ δείυματα από rnv KpnTIKn χέρσο και ως εκ τουτου η υπαρςη κω διαιώvισn του είδους συvδέετω με HlV yevikorepn κατόστασιι τωv Οκοσυστιιμότω) στιι Xpuon και το Κουφοvnσι. Το είδος αυτό προστατευεται από rnv διεθvl σύμβασιι τιις Βέρvnς και το εlλnvικό Προεδρικό Διόταγμα 67/81, EVC:J συμπεριλαμ6όvεται και oτov Κόκκιvο ΚατόΛογο τιις IUCN (1993) και τov ευρωπαϊκό Κόκκιvο ΚατόΛογο απειλουμέvωv φυτώv με ΤOV χαρακτιιρισμό τρωτό. Επίσιις προστατεύοvται τα είδη 2ΥgΟΡΠΥum a/bum J ΑsfragΞ/US s/na/cus και Reichardia orienta/i's διότι είvαι Υvωστa σε Λιγότερες από 100 ΤΟ!Ίοθεσίες (;π) Ευρώπιι. Μοvαδικό επίσιις ornv ευρυτεριι περιοχn της Κρ,τιις (χέρσος και δορυφορικές vnσίδες), είvαι τα είδη SI!ene ammορπι!a ammορπι!a, Creρι's cretica και A/kana sieberi, φυτό με σημαvτικοuς!ιαηθυσμους στο Γ αϊδουροvlσι Το πρώτο προστατεύεται επίσιις με το παραπόvω προεδρικό διάταγμα κω περιλαμ6όvεται στους αvτίστοιχους κόκκιvους καταλόγους με τov χαρακτιιρισμό OrlOvιo. Τα είδη C cretlca και Α. sieberi είvαι εvδnμικό, με τοπικούς πληθυσμούς ornv Kpnrn και τιι Xpuon. ΣnμαvnκCι φυτικό είδη με εξόπλωσιι στο v της Χρ είvαl και το cornfgera, εvδnμικό του vοτίου Αιγαίου και της Κύπρου, το TεC:lΊ1Π brevifo/ium, τοπικό είδος ως αvατολικις Μεσογείου και το Periploca angusti/olia που έχει σποραδικn εςάπαωση στιι Μεσόγειο!ξιο να σημειωθεί εί VΩI ότι 0 πληθυσμοί του Periploca angusti/olia σπ Γ και Χρυσι, εί ναι 0 μοvαδικοί στον είίnvικό χώρο. Επίσιις, συvαvτάμε το είδος fago!7ia aetι('a του οποίου η Υεωγραφικι εξάπλωσιι φτόvει μέχρι τις ερlμους της Β. Αφρικnς. Ο πληθυσμός της Χρυσnς ntbavcι va Eivaι υπόλειμμα μιας πλωσ του που περιείόμ6αvε και rnv KpnTIKn flepιoxn από τιι) οποία στη συνέχεο εςαφαvίστηκε ΤέΛος, έvα χλωριδικό στοιχείο ης αισθnτικnς αξίας ΥΟ τις παραλίες του vnoιotj anoreaouv οι συστάδες του είδους Panaat/UIT7 njar/t/mum, KOlVOU φυτού τωv ακτώv τιις vότιας ΕυρώΓπις, με σnμα'v'τκn όμως rπωτικn τόσιι των πλιθυσμώ) του στιι χώρα μας, λόγω τιις έvτοvης αvθρώπιvnς δρασωρι στις αμμουδιές κατό τα τελευταία 20 XpOvO. ην Χρυσl OUVOVTciΤOI σε όλες τις αμμώδεις παραλίες. Το έvτοvα ςnρό μεσογεοκό κλίματος, με 6 όvυδρους κaλοκαιριvοι)ς μlvες, EuvoEi rnv αvcιπτυςn ειδώ) που ofokfnpu'jvouv ίο 6ιοfογ το κύκλο 16

21 αποκλειστικά κατά rriv υπόλοιπn διάρκεια του xpovou, όπως είvαι τα θερόφυτα και τα Υεώφυτα που συμμετέχουvκατά το nμισυ orn oljvejeon ως χ?lωρίδας Π,lς Χρυστς. Όπως φαίvεταl και στο παρακάτω διάυραμμα, στη χ?lωριδική συνθεση τιlς Χρυσής κυρίαρχο ποσοστό καταiαμ6όvουv τα μεσουειακό είδη (με 36 % τα ευρέως εξαπiούμεvα σ 1 oiqk.inpn τη ΜεσόΥεlO, 23 % τα νοtlοευρωπαϊκό και 5 % τα ανατολlκομεσουειακά). 5 Ο '';1 '",~ < >- ~ 8 (5 ~ g Ο ε χ 6 ο ~ '", :ε ω 2 6 ~ e 8,Q ij, ~ ο" ο 6 s '" J ω j < > ο ~ rω Προέλευση και κύρια γεωγραφική εξclπλωση των φυτικών ειδών της Χρυσής σrψαvτκώv υυαμετρων και οι ξrφες κ? συνθτκες δεν επέτρευαv rnv ευκατάσταση, στη rauqo ι<οι Χρυοτ, ποnfώv ευρωπαίκών ειδών και 7 % αντίστοιχα), κατnυορία που OuVOVTGTOl με Υη?lό ποσοστό στη δυτική Kpnrn (18-20 %), εvώ σε ποσοστό ποαυ παραμοια με ων κρητικτ χέροο εξαπλώνοντοι αρκετό εi?ιnvικά και αιυαlί'κό είδη (6 % και 8 %, αντίστοιχα) Τα ενδημικά είδη τ Κρnτης (σε ποσοστα 15 % στο νησί) αποτε?lούν στην πiειοvαπnό τους απομοvωμέvα είδn των ορεινών περιοχών των Λευκών ορέων και του Ψη?lορείτη, Υιαυτό και αvτιπροσωπεuοvταl με πολυ λυότερα είδrι στα δορυφορικά νηοιά, Χρυσή (εκτός του Colchicum coustur/er/ που εξαπ?lώνεται σε Χρυσι και Κουφονlοι) δεv διαθέτει δική της εvδημlκn χ?lωρίδα (τουλάχloτον με τα μέχρι ΟΤΥμής δεδομέvα), ενώ παρόμοια διαυράφεται η κατάσταση και σπ Γ αυδο, 'Oia τα παραπαvω, aiίό κυρίως rι έίίευη στενοενδημlκών χiωριδlκώv στοιχείωv στο Γαϊδουρονήοl και η Υεω ικη Τ n του νησιου με την ι<ρητικιι χέρσο, δείχνουν μlκρτ απομόνωση από την Κρττη και πρ 1'1 του φυτικου τrις πίούτου απα τα απέναντι κρητικά παράλιο 7

AND019 - Έλος Κρεμμύδες

AND019 - Έλος Κρεμμύδες AND019 - Έλος Κρεμμύδες Περιγραφή Το έλος Κρεμμύδες βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού Κόρθι στην Άνδρο. Τροφοδοτείται από δύο ρύακες περιοδικής ροής και λόγω της απομόνωσής του

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος)

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) Περιγραφή Η εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βιτάλι στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου

MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Σπυρίτου βρίσκεται στην παραλία Αμμουδαράκι ή Τριάδες, 5,5 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια MIL006 - Εκβολή Αγκάθια Περιγραφή Η εκβολή στα Αγκάθια βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 4,4 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου σε άμεση αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα)

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Μακρομάνταλο στην Άνδρο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

MIL007 - Αλμυρό λιμνίο Αδάμα

MIL007 - Αλμυρό λιμνίο Αδάμα MIL007 - Αλμυρό λιμνίο Αδάμα Περιγραφή Το αλμυρό λιμνίο Αδάμα βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοδυτικά του ομώνυμου οικισμού στη Μήλο. Πρόκειται για εποχιακό αλμυρό λιμνίο σε άμεση αλληλεπίδραση με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών Περιγραφή Η Φραγμολίμνη Μαριών βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βορειανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Θάσου. Πρόκειται για ταμιευτήρα που προέκυψε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής Περιγραφή Το έλος Χρυσής Ακτής βρίσκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού Δρυός στην Πάρο. Πρόκειται για μικρό εποχιακό λιμνίο υφάλμυρου νερού με περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαρία Κιτριλάκη Διαχείριση φυσικών περιοχών Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών δεν κυριαρχείται από την παλαιότερη τακτική της εξάντλησης αλλά από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη νήσου Χρυσής, Δήμος Ιεράπετρας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη νήσου Χρυσής, Δήμος Ιεράπετρας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη νήσου Χρυσής, Δήμος Ιεράπετρας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗΣ - ΕΠΜ» Εκτενής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND002 - Έλος Άχλα Περιγραφή Το έλος Άχλα βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά του οικισμού Στενιές της Άνδρου. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422345000 και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ: Η χλωρίδα και η πανίδα στην χώρα μας είναι ένα πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές)

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) Περιγραφή Η εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού Στενιές Άνδρου. Πρόκειται για έναν σχετικά υποβαθμισμένο υγρότοπο

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Κερκητείου ρέματος βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του νέου Καρλόβασι και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Η εκβολή κρατά νερό όλο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι πολικές περιοχές, όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται βορειότερα από το Βόρειο Πολικό Κύκλο και νοτιότερα από το Νότιο Πολικό Κύκλο. Συγκεκριμένα ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μάθημα 1: Οι έννοιες και θέση 1. Τι ονομάζεται σχετική θέση ενός τόπου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Πότε ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

SAT007 - Έλος Παλαιάπολης

SAT007 - Έλος Παλαιάπολης SAT007 - Έλος Παλαιάπολης Περιγραφή Το έλος Παλαιάπολης βρίσκεται 6,3 χλμ. Α-ΒΑ του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Πρόκειται για έλος που σχηματίζεται κάτω από ένα μεγάλο βράχο όπου βρίσκονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Κατσαδωράκης, Γ., Fric, J., Δημαλέξης, Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 2 ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη. Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας

Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη. Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας Θαλάσσιο παράκτιο οικοσύστημα της Ποσειδωνίας Στις Ελληνικές θάλασσες υπάρχουν πυκνά και εκτεταμένα υποθαλάσσια λιβάδια

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011

ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011 ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 2011 Νέες προσεγγίσεις σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού πλούτου της Κύπρου ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΑΣοΛοrοΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ LIFE ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑ LIFE ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Δράση D.7 Παραδοτέο D.7.2 LIFE07NAT/GR/000296 ΜΕΤΑ LIFE ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπεύθυνος δικαιούχος:

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Ο Ευκάλυπτος ο torquata όπως όλοι σχεδόν οι ευκάλυπτοι κατάγεται και αυτός από την μακρινή Αυστραλία, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α ). Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό στην αρχική του μορφή δημιουργήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο Ξέρεις ότι: Πανίδα ονομάζουμε όλα τα ζώα μιας περιοχής. Αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

AND003 - Λίμνη Ατένη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND003 - Λίμνη Ατένη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND003 - Λίμνη Ατένη Περιγραφή Η λίμνη Ατένη βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422344000 και με το

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης Γυμνάσιο Πλωμαρίου Σχολικό Έτος 2007-08 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Το δάσος του Αμπελικού ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνάντηση Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων

1 η Συνάντηση Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων 1 η Συνάντηση Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων 30 Μαρτίου 2017 Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος» LIFE15 NAT/CY/000850 Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1)το γεωγραφικό πλάτος 2)την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3)το

Διαβάστε περισσότερα

AND006 - Εκβολή Παραπόρτι (Μεγάλου Ποταμού)

AND006 - Εκβολή Παραπόρτι (Μεγάλου Ποταμού) AND006 - Εκβολή Παραπόρτι (Μεγάλου Ποταμού) Περιγραφή Η εκβολή Παραπόρτι ή Μεγάλου Ποταμού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού της Χώρας στην Άνδρο. Πρόκειται για έναν υποβαθμισμένο υγρότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου Περιγραφή Το έλος Μεσοκάμπου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από το Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412341000 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΟΜΑΔΑ PC1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΟΜΑΔΑ PC1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΝΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ User 1 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΟΜΑΔΑ PC1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΝΑ Ελληνικά δάση Ζώνες βλάστησης της Ελλάδας Η Ελλάδα γενικά είναι χώρα ορεινή και θα έπρεπε να έχει μεγάλες δασικές εκτάσεις όμως

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 (σελ ) Ζώνες βλάστησης

Kεφάλαιο 11 (σελ ) Ζώνες βλάστησης Β Ενότητα «Το φυσικό περιβάλλον» 1 Kεφάλαιο 11 (σελ. 43 45) Ζώνες βλάστησης Στόχοι: -να γνωρίσουµε την έννοια της βλάστησης -να παρατηρήσουµε την κατανοµή της βλάστησης στην επιφάνεια της Γης -να συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστημιούπολη Καισαριανή Βύρωνας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Τοποθεσία Έτος ίδρυσης Έκταση Γεωγρ. Μήκος Γεωγρ. Πλάτος Υψόμετρο Προσανατολισμός Πέτρωμα Κατώτερη θερμοκρασία Ανώτερη θερμοκρασία Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

HRY001 - Αλυκή Χρυσής

HRY001 - Αλυκή Χρυσής HRY001 - Αλυκή Χρυσής Περιγραφή Η Αλυκή της Χρυσής βρίσκεται στη θέση Αυλάκι, στο βορειοδυτικό τμήμα του ομώνυμου νησιού, 15 χιλιόμετρα νότια της Ιεράπετρας. Ο υγρότοπος καταλαμβάνει έκταση 10,5 περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση προτύπων. 21 March Γιατί μελετάμε το πρότυπο τοπίου;

Διαμόρφωση προτύπων. 21 March Γιατί μελετάμε το πρότυπο τοπίου; Διαμόρφωση προτύπων Γιατί μελετάμε το πρότυπο τοπίου; Το χωρικό πρότυπο επηρεάζει τις οικολογικές διεργασίες (δυναμική των πληθυσμών, τη βιοποικιλότητα, οικοφυσιολογικές διεργασίες των οικοσυστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα