ΖΥ240: Γνκέο Γεδνκέλωλ Φεηκεξηλό Δμάκελν Αθαδεκαϊθό Έηνο Γηδάζθνπζα: Παλαγηώηα Φαηνύξνπ Πξνγξακκαηηζηηθή Δξγαζία - 1 ν Μέξνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΥ240: Γνκέο Γεδνκέλωλ Φεηκεξηλό Δμάκελν Αθαδεκαϊθό Έηνο 2015-16 Γηδάζθνπζα: Παλαγηώηα Φαηνύξνπ Πξνγξακκαηηζηηθή Δξγαζία - 1 ν Μέξνο"

Transcript

1 ΖΥ240: Γνκέο Γεδνκέλωλ Φεηκεξηλό Δμάκελν Αθαδεκαϊθό Έηνο Γηδάζθνπζα: Παλαγηώηα Φαηνύξνπ Πξνγξακκαηηζηηθή Δξγαζία - 1 ν Μέξνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: Γεπηέξα, 16 Ννεκβξίνπ 2015, ώξα 23:59. Τξόπνο Παξάδνζεο: Φξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα turnin. Πιεξνθνξίεο γηα ην πώο ιεηηνπξγεί ην turnin παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Γεληθή Πεξηγξαθή Σηελ εξγαζία απηή θαιείζηε λα πινπνηήζεηε έλα πξόγξακκα πνπ πξνζνκνηώλεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη απνζηνιήο δώξωλ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ζε γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα δηάθνξσλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Φξηζηνπγέλλσλ. 1

2 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Εεηνύκελεο Υινπνίεζεο Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη απνζηνιήο δώξσλ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, παηδηά από γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα δηάθνξσλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ ζηέιλνπλ γξάκκαηα κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ γξακκάησλ, ηα παηδηά πξέπεη λα δηαρσξηζηνύλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ηέζζεξηο ειηθηαθέο νκάδεο: ε πξώηε νκάδα πεξηέρεη παηδηά ειηθίαο 0-3 εηώλ, ε δεύηεξε 4-7 εηώλ, ε ηξίηε 8-11 εηώλ θαη ε ηέηαξηε εηώλ. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ, ζα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα ζηαζεξνύ κεγέζνπο 4 ζέζεωλ, ν νπνίνο ζα νλνκάδεηαη πίλαθαο ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ. Ζ θάζε ζέζε ηνπ πίλαθα ζα πεξηέρεη έλα δείθηε (ηύπνπ child) ζηνλ πξώην θόκβν κηαο απιά ζπλδεδεκέλεο ιίζηαο, ε νπνία ζα νλνκάδεηαη ιίζηα παηδηώλ ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο απηήο. Ο θάζε θόκβνο ηεο ιίζηαο απηήο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα θάπνην παηδί πνπ αλήθεη ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία. Έλαο ηέηνηνο θόκβνο ζα απνηειεί κηα εγγξαθή ηύπνπ child κε ηα αθόινπζα πεδία: cid: Αλαγλσξηζηηθό (ηύπνπ int) πνπ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά ην παηδί. age: Αξηζκόο (ηύπνπ int) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ. did: Αλαγλσξηζηηθό (ηύπνπ int) πνπ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν θαηνηθεί ην παηδί (πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα παξαθάησ). present_choices: Έλαο πίλαθαο ζηαζεξνύ κεγέζνπο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ηηο πξνηηκήζεηο δώξσλ ηνπ παηδηνύ. Τν θάζε θειί απηνύ ηνπ πίλαθα πεξηέρεη κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά δώξσλ (ηύπνπ int), ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ. next: Γείθηεο (ηύπνπ child) ζηνλ επόκελν θόκβν ηεο ιίζηαο παηδηώλ ηεο θαηεγνξίαο. Ζ ιίζηα παηδηώλ θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο είλαη ηαμηλνκεκέλε βάζεη ησλ αλαγλσξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ. Σην Σρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ, ζηαζεξνύ κεγέζνπο 4 ζέζεσλ, θαη ε ιίζηα ησλ παηδηώλ πνπ δεηθηνδνηείηαη από ην εθάζηνηε ζηνηρείν ηνπ. Ο Άγηνο Βαζίιεηνο δηαηεξεί κηα απνζήθε κε απνζέκαηα δώξσλ. Γηα ην ζθνπό απηό ζα δεκηνπξγήζεηε κηα κε-ηαμηλνκεκέλε, δηπιά ζπλδεδεκέλε ιίζηα κε θόκβν θξνπξό, ε νπνία ζα νλνκάδεηαη ιίζηα απνζεκάηωλ. Κάζε θόκβνο ηεο ιίζηαο απνζεκάησλ ζα πεξηέρεη κηα εγγξαθή ηύπνπ present κε ηα αθόινπζα πεδία: pid: Αλαγλσξηζηηθό (ηύπνπ int) πνπ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά ην δώξν. stock_cnt: Αξηζκόο (ηύπνπ int) πνπ αληηζηνηρεί ζην απόζεκα ηνπ δώξνπ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ απνζήθε. request_cnt: Αξηζκόο (ηύπνπ int) πνπ αληηζηνηρεί ζην πιήζνο ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ εθθξάζεη επηζπκία γηα ην δώξν. Αξρηθά, ν κεηξεηήο απηόο ζα έρεη ηηκή 0 θαη ζα απμάλεηαη θαζώο ν Άγηνο Βαζίιεηνο δέρεηαη ηα γξάκκαηα ησλ παηδηώλ. prev: Γείθηεο (ηύπνπ present) ζηνλ πξνεγνύκελν θόκβν ηεο ιίζηαο. next: Γείθηεο (ηύπνπ present) ζηνλ επόκελν θόκβν ηεο ιίζηαο. O θόκβνο θξνπξόο ηεο ιίζηαο είλαη έλαο δηαρεηξηζηηθόο θόκβνο γηα ηνλ νπνίν ηζρύνπλ ηα εμήο: ν δείθηεο next ηνπ θόκβνπ απηνύ δείρλεη πάληα ζην πξώην ζηνηρείν ηεο ιίζηαο, ν δείθηεο prev δείρλεη πάληα ζην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο ιίζηαο. Ο θόκβνο θξνπξόο είλαη θαη απηόο ηύπνπ present κε ηελ ηδηαηηεξόηεηα όηη ην αλαγλσξηζηηθό (pid) θαη νη κεηξεηέο ηνπ (stock_cnt, request_cnt) έρνπλ ηηκή -1. Τν Σρήκα 2 απεηθνλίδεη ηε ιίζηα απνζεκάησλ ησλ δώξσλ (presents). Σηε ιίζηα απηή εθαξκόδεηαη ην αθόινπζν επξηζηηθό αλαδηάξζξσζεο ηεο ιίζηαο ην νπνίν απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ησλ θόκβσλ πνπ αλαδεηνύληαη πην ζπρλά ζηελ αξρή ηεο ιίζηαο θαη άξα εθαξκόδεηαη γηα ιόγνπο απόδνζεο. Ο θόκβνο πνπ αλαδεηήζεθε ζα κεηαθέξεηαη 5 ζέζεηο πξνο ηελ αξρή ηεο ιίζηαο μεθηλώληαο από ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ζηε ιίζηα. Αλ έλαο 2

3 θόκβνο βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο 4 πξώηεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο, ζα πξέπεη απιά λα κεηαθέξεηαη ζηελ πξώηε ζέζε. Γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ, ν Άγηνο Βαζίιεηνο δηαρσξίδεη ηηο παξαδόζεηο ησλ δώξσλ κε βάζε ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα (θαη άξα θαη ηε ρώξα) πνπ δηακέλεη ην θάζε παηδί. Γηα απηό ην ζθνπό ζα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα ηαμηλνκεκέλε, απιά-ζπλδεδεκέλε ιίζηα, ε νπνία ζα νλνκάδεηαη ιίζηα γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ (DistrictsL). Ζ ιίζηα απηή είλαη ηαμηλνκεκέλε βάζεη ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο. Κάζε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ είλαη κηα εγγξαθή ηύπνπ district κε ηα αθόινπζα πεδία: did: Αλαγλσξηζηηθό (ηύπνπ int) πνπ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά έλα γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη ηε ρώξα ζηελ νπνία αλήθεη. assignl: Γείθηεο (ηύπνπ present_assign) ζην πξώην ζηνηρείν κηαο κε ηαμηλνκεκέλεο, απιά ζπλδεδεκέλεο ιίζηαο, ε νπνία νλνκάδεηαη ιίζηα αλάζεζεο δώξωλ. Ζ ιίζηα απηή πεξηέρεη ηα δώξα πνπ ζα ιάβνπλ ηα παηδηά ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο κε αλαγλσξηζηηθό did. Κάζε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο απηήο απνηειεί κηα εγγξαθή ηύπνπ present_assignment κε ηα αθόινπζα πεδία: cid: Αλαγλσξηζηηθό (ηύπνπ int) πνπ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά ην παηδί. pid: Αλαγλσξηζηηθό (ηύπνπ int) πνπ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά ην δώξν. s_degree: Αξηζκόο (ηύπνπ int) πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ. Ζ κεηαβιεηή απηή ιακβάλεη ηηκέο από 1 κέρξη 5, κε 1 λα αληηζηνηρεί ζηνλ ειάρηζην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ θαη 5 ζην κέγηζην βαζκό ηθαλνπνίεζεο. next: Γείθηεο (ηύπνπ present_assignment) ζηνλ επόκελν θόκβν ηεο ιίζηαο αλάζεζεο δώξωλ. next: Γείθηεο (ηύπνπ district) ζηνλ επόκελν θόκβν ηεο ιίζηαο γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ. Σην Σρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε ιίζηα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ θαη νη αληίζηνηρεο ιίζηεο αλάζεζεο δώξσλ. 3

4 Σρήκα 1: Πίλαθαο ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ θαη αληίζηνηρε ηαμηλνκεκέλε (βάζεη cid), απιά ζπλδεδεκέλε ιίζηα παηδηώλ γηα θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία Σρήκα 2: Γηπιά -ζπλδεδεκέλε ιίζηα απνζεκάηωλ ηωλ δώξωλ Σρήκα 3: Ταμηλνκεκέλε (βάζεη did), απιά-ζπλεδεδεκέλε ιίζηα γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ θαη κε ηαμηλνκεκέλε, απιά - ζπλεδεκέλε ιίζηα αλάζεζεο δώξωλ γηα θάζε γεωγξαθηθό δηακέξηζκα 4

5 Τξόπνο Λεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα εθηειείηαη θαιώληαο ηελ αθόινπζε εληνιή: <executable> <input-file> όπνπ <executable> είλαη ην όλνκα ηνπ εθηειέζηκνπ αξρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. a.out) θαη <input-file> είλαη ην όλνκα ελόο αξρείνπ εηζόδνπ (π.ρ. testfile) ην νπνίν πεξηέρεη γεγνλόηα ησλ αθόινπζσλ κνξθώλ: B <pid> <stock_cnt> Γεγνλόο ηύπνπ buy present ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ αγνξά απνζέκαηνο γηα ην δώξν (present) κε αλαγλσξηζηηθό <pid> από ηνλ Άγην Βαζίιεην. Σπγθεθξηκέλα, ν Άγηνο Βαζίιεηνο αγνξάδεη απόζεκα ηνπ δώξνπ κε αλαγσξηζηηθό <pid> ίζν κε <stock_cnt>. Μηα εγγξαθή γηα ην δώξν γηα ην νπνίν αγνξάζηεθε απόζεκα ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη ζηε ιίζηα απνζεκάηωλ ηωλ δώξωλ. Θεσξήζηε όηη θάζε αλαγλσξηζηηθό δώξνπ πνπ αλαθέξεηαη από νπνηνδήπνηε γεγνλόο ηύπνπ B ελόο test-file ζα είλαη κνλαδηθό θαη ζρεδηάζηε ηελ Insert() ζηε ιίζηα απζνζεκάησλ ησλ δώξσλ ώζηε λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην απνδνηηθή. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο, ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: B <pid> <stock_cnt> Presents = <pid 1 >, <pid 2 >,..., <pid n > όπνπ n είλαη ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ ζηε ιίζηα απνζεκάησλ θαη γηα θάζε i {1,, n}, <pid i > είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ δώξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ i-νζηό θόκβν ηεο ιίζηαο απηήο. L <cid> <age> <did> <pid 1 > <pid 2 > <pid 3 > Γεγνλόο ηύπνπ letter received ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ παξαιαβή από ηνλ Άγην Βαζίιεην ελόο γξάκκαηνο πνπ έρεη απνζηαιεί από έλα παηδί κε αλαγλσξηζηηθό <cid>, ειηθίαο <age> πνπ δηακέλεη ζηελ πεξηνρή κε αλαγλσξηζηηθό <did>. Τα <pid 1 >, <pid 2 > θαη <pid 3 > είλαη αλαγλσξηζηηθά δώξσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ γεγνλόηνο απηνύ απαηηείηαη λα γίλνπλ νη αθόινπζεο ελέξγεηεο. Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξόζβαζε ηνπ θαηάιιεινπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ από ην νπνίν μεθηλάεη ε θαηάιιειε ιίζηα παηδηώλ όπνπ πξέπεη λα απνζεθεπηεί ε εγγξαθή ηύπνπ child γηα ην παηδί (αλ δελ ππάξρεη ήδε εθεί). Σηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αλαδήηεζε γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ ζηε ιίζηα απνζεκάησλ θαη γηα θάζε δώξν ηεο πξνηίκεζεο ηνπ παηδηνύ ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ν κεηξεηήο δήηεζεο (request_cnt) θαηά έλα. Ζ αλαδήηεζε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη όιεο ηηο εγγξαθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ πξαγκαηνπνηώληαο κηα κόλν δηάζρηζε. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο θαηά ηελ αλαδήηεζε εθαξκόδεηαη ην επξηζηηθό πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Δλόηεηα Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Εεηνύκελεο Υινπνίεζεο παξαπάλσ. Αλ ην δώξν κε αλαγλσξηζηηθό <pid> δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα απνζεκάησλ, ν Άγηνο Βαζίιεηνο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ αγνξά 10 απνζεκάησλ ηνπ δώξνπ απηνύ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, έλαο λένο θόκβνο (πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε απηό ην δώξν) ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη ζηε ιίζηα απνζεκάησλ. Ζ εηζαγσγή απηή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξόλν Ο(1) θαη δε ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθεη ηε δηάηαμε ησλ θόκβσλ ζηε ιίζηα βάζεη ηεο ζπρλόηεηάο ηνπο, όπσο απηή έρεη επηηεπρζεί από ην επξηζηηθό. Μεηά ην πέξαο ηεο 5

6 εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: L <cid> <age> <did> <pid 1 > <pid 2 > <pid 3 > P Γεγνλόο ηύπνπ prepare presents ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ αλάζεζε ησλ δώξσλ ζηα παηδηά ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο όζν θαη ην δηαζέζηκν απόζεκα ζηελ απνζήθε. Καηά ην γεγνλόο απηό, ζα πξέπεη λα δηαηξέμεηε ηηο ιίζηεο ησλ παηδηώλ από όιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ειέγμεηε αλ ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ δηακέλεη ην παηδί ππάξρεη ήδε ζηε ιίζηα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ. Σπλεπώο, όηαλ ζπλαληάηε ην πξώην παηδί ελόο γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο ζα πξέπεη λα εηζάγεηε έλα ζηνηρείν πνπ λα αληηζηνηρεί ζηε ιίζηα ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο απηνύ. Σηε ζπλέρεηα, γηα θάζε παηδί ζα πξέπεη λα εμεηάδεηε αλ ππάξρεη δηαζέζηκν απόζεκα γηα θάζε έλα από ηα δώξα ηεο πξνηίκεζήο ηνπ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Αλ ν κεηξεηήο απνζέκαηνο (stock_cnt) έρεη ηηκή κεγαιύηεξε από ην 0 ηόηε ην δώξν αλαηίζεηαη ζην παηδί θαη ν κεηξεηήο απνζέκαηνο κεηώλεηαη θαηά έλα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη ππόινηπεο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Αλ θακηά από ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε βάζε ηα απνζέκαηα ηεο απνζήθεο, ηόηε αλαηίζεηαη ζην παηδί έλα πξνθαζνξηζκέλν δώξν κε ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξηζηηθό (pid = -2). Ζ εμέηαζε ύπαξμεο απνζέκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη δηαζρίδνληαο ηε ιίζηα κηα κόλν θνξά. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο, ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: P DISTRICTS: <did 1 > ASSIGNMENT: <cid 1,1, pid 1,1 > <cid 1,n1, pid 1,n1 > <did 2 > ASSIGNMENT: <cid 2,1, pid 2,1 > <cid 2,n2, pid 2,n2 >... <did k > ASSIGNMENT: <cid k,1, pid k,1 > <cid k,nk, pid k,nk > όπνπ k είλαη ν αξηζκόο ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ζηε ιίζηα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ, γηα θάζε j, 1 j k, n j είλαη ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο αλάζεζεο δώξσλ ηνπ j-νζηνύ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο, θαη γηα θάζε i {1,, n j }, <pid k,i, cid k,i > είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ δώξνπ ηνπ i-νζηνύ θόκβνπ ζηε ιίζηα αλάζεζεο δώξσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο κε αλαγλσξηζηηθό k. 6

7 F <cid> <s_degree> Γεγνλόο ηύπνπ give feedback ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ εηζαγσγή θάπνηνπ βαζκνύ <s_degree> ηθαλνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ κε αλαγλσξηζηηθό <cid> γηα ην δώξν πνπ έιαβε. Ζ ηηκή ηνπ s_degree είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκόο από ην 1 σο ην 5, κε ην 1 λα αληηζηνηρεί ζηνλ ειάρηζην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ θαη ην 5 ζην κέγηζην. Καηά ην γεγνλόο απηό, εληνπίδεηαη ην παηδί κε αλαγλσξηζηηθό <cid> ζηε ιίζηα αλάζεζεο δώξσλ θαη ηίζεηαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζήο ηνπ ώζηε λα είλαη ίζνο κε <s_degree>. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε πνπ ζην παηδί έρεη αλαηεζεί ην πξνθαζνξηζκέλν δώξν (κε pid=-2). Τόηε, ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ζα είλαη έλα (1) αλεμάξηεηα από ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ <s_degree>. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: F <cid> <s_degree> <pid> όπνπ <pid> είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ δώξνπ πνπ έιαβε ην παηδί κε αλαγλσξηζηηθό <cid> θαη έδσζε βαζκό ηθαλνπνίεζεο <s_degree>. A Γεγνλόο ηύπνπ analytics θαηά ην νπνίν εθηππώλεηαη ε ιίζηα απνζεκάησλ δώξσλ ηαμηλνκεκέλε σο πξνο ηε δήηεζε ησλ δώξσλ. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ιίζηα απνζεκάησλ ησλ δώξσλ ζηελ απνζήθε πξέπεη λα ηαμηλνκείηαη ζε θζίλνπζα δηάηαμε κε βάζε ηε δήηεζε ηνπ θάζε δώξνπ (πεδίν request_cnt). Ζ ιίζηα ζα πξέπεη λα ηαμηλνκείηαη ζε ρξόλν Ο(n 2 ) πινπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν InsertionSort() ζε ιίζηεο, όπνπ n ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο. Ο αιγόξηζκνο InsertionSort() έρεη δηδαρζεί ζηελ Δλόηεηα 1 γηα πίλαθεο θαη ζα πξέπεη λα ηνλ ηξνπνπνηήζεηε θαηάιιεια ώζηε λα ιεηηνπξγεί πάλσ ζε ιίζηεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: A <pid i > : <request_cnt i >... <pid n > : <request_cnt n > όπνπ n είλαη ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο απνζεκάησλ δώξσλ, γηα θάζε i {1,, n}, <pid i > είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ δώξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην i-νζηό θόκβν ζηε ιίζηα απνζεκάησλ δώξσλ θαη <request_cnt i > είλαη ν κεηξεηήο δήηεζεο ηνπ δώξνπ απηνύ. Ν 7

8 Γεγνλόο ηύπνπ new season ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε λέαο πεξηόδνπ πξνεηνηκαζίαο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ. Γηα θάζε παηδί θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, απμάλνπκε ηελ ειηθία ηνπ θαηά έλα. Απηό ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηε κεηαθίλεζε θάπνησλ παηδηώλ ζε λέα ειηθηαθή θαηεγνξία. Ο αιγόξηζκνο κεηαθίλεζεο ησλ παηδηώλ θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο ζηελ επόκελε πξέπεη λα γίλεηαη ζε Ο(n 1 +n 2 ) ρξόλν, όπνπ n 1 είλαη ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο ζηελ νπνία ζα αλήθεη ην παηδί κεηά ην ηέινο ηνπ γεγνλόηνο απηνύ. Τα παηδηά πνπ ππεξβαίλνπλ ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ από ηε δνκή. Απηό ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κηα κόλν δηάζρηζε ηεο ιίζηαο παηδηώλ ηεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο. Δπηπξόζζεηα, θάζε έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνηηκήζεώλ (present_choices) ηνπ παηδηνύ πξέπεη λα αξρηθνπνηεζεί κε ηελ ηηκή 0. Δπηπιένλ, γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα (district) ηεο ιίζηαο γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ, ζα πξέπεη λα αδεηάζεη ε ιίζηα ησλ παηδηώλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαηξέμεηε ηε ιίζηα απνζεκάησλ ησλ δώξσλ κηα θνξά θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: (α) λα δηαγξάςεηε ηηο εγγξαθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εθείλα ηα δώξα γηα ηα νπνία ν κεηξεηήο απνζεκάησλ είλαη 0 θαη (β) λα κεδελίζεηε ην κεηξεηή δήηεζεο ησλ ππνινίπσλ. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: N C Γεγνλόο ηύπνπ clear list of children ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηε δηαγξαθή ησλ παηδηώλ (child) ηα νπνία δελ έρνπλ ζηείιεη γξάκκα ζηνλ Άγην Βαζίιεην από ηελ ηειεπηαία αιιαγή ηεο ζεδόλ. Σπγθεθξηκέλα, γηα θάζε παηδί θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ζηνλ πίλαθα ησλ πξνηηκήζεώλ ηνπ (present_choices) θαη αλ όιεο νη ζέζεηο έρνπλ κεδεληθέο ηηκέο, ηόηε ην παηδί ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη από ηε δνκή αθνύ απηό ζεκαίλεη όηη δελ έρεη ζηείιεη ζην ηξέρνλ έηνο γξάκκα ζηνλ Άγην Βαζίιεην. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: C 0-3: <cid 1,1 > <cid 1,n1 > 4-7: <cid 2,1 > <cid 2,n2 > 8-11: <cid 3,1 > <cid 3,n3 > 12-15: <cid 4,1 > <cid 4,n4 > όπνπ γηα θάζε k {1,, 4}, n k είλαη ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ ζηε ιίζηα παηδηώλ ηεο ειηθηαθήο 8

9 θαηεγνξίαο ε νπνία δεηθηνδνηείηαη από ηελ k-νζηή ζέζε ηνπ πίλαθα Age_categories θαη γηα θάζε i {1,, n}, <cid k,i > είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ παηδηνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ i-νζηό θόκβν ηεο ιίζηαο παηδηώλ ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο απηήο. S <pid> Γεγνλόο ηύπνπ search present ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ αλαδήηεζε ηνπ δώξνπ κε αλαγλσξηζηηθό <pid> ζηε ιίζηα απνζεκάησλ. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: S <pid> <stock_cnt>, <request_cnt> όπνπ <stock_cnt> θαη <request_cnt> είλαη ν κεηξεηήο απνζέκαηνο θαη ν κεηξεηήο δήηεζεο ηνπ δώξνπ κε αλαγλσξηζηηθό <pid>, αληίζηνηρα. Αλ δελ ππάξρεη ην δώξν ζηε ιίζηα, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο δπν κεηξεηέο ε ηηκή 0. H Γεγνλόο ηύπνπ print child ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ εθηύπσζε ηεο ιίζηαο παηδηώλ όισλ ησλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: H 0-3: <cid 1,1 > <cid 1,n1 > 4-7: <cid 2,1 > <cid 2,n2 > 8-11: <cid 3,1 > <cid 3,n3 > 12-15: <cid 4,1 > <cid 4,n4 > όπνπ γηα θάζε k {1,, 4}, n k είλαη ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ ζηε ιίζηα παηδηώλ ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο ε νπνία δεηθηνδνηείηαη από ηελ k-νζηή ζέζε toy πίλαθα Age_categories θαη γηα θάζε i {1,, n}, <cid k,i > είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ παηδηνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ i-νζηό θόκβν ηεο ιίζηαο παηδηώλ ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο απηήο. I Γεγνλόο ηύπνπ print district ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ εθηύπσζε ησλ αλαγλσξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ αλαγλσξηζηηθώλ ησλ δώξσλ πνπ έρνπλ ιάβεη από ηνλ Άγην Βαζίιεην πνπ θαηνηθνύλ ζε όια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: 9

10 I DISTRICTS: <did 1 > ASSIGNMENT: <cid 1,1, pid 1,1 > <cid 1,n1, pid 1,n1 > <did 2 > ASSIGNMENT: <cid 2,1, pid 2,1 > <cid 2,n2, pid 2,n2 >... <did k > ASSIGNMENT: <cid k,1, pid k,1 > <cid k,nk, pid k,nk > όπνπ k είλαη ν αξηζκόο ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ζηε ιίζηα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ, γηα θάζε j, 1 j k, n j είλαη ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο αλάζεζεο δώξσλ ηνπ j-νζηνύ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο, θαη γηα θάζε i {1,, n j }, <pid k,i, cid k,i > είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ δώξνπ ηνπ i-νζηνύ θόκβνπ ζηε ιίζηα αλάζεζεο δώξσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο κε αλαγλσξηζηηθό k. T Γεγνλόο ηύπνπ print stock ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ εθηύπσζε ησλ αλαγλσξηζηηθώλ ησλ αδηάζεησλ δώξσλ ζηε ιίζηα απνζεκάησλ ησλ δώξσλ. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: T Stock = <pid 1 >,, <pid n > όπνπ n είλαη ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ ζηε ιίζηα απνζεκαηηθώλ θαη γηα θάζε i {1,, n}, <pid i > είλαη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ δώξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην i-νζηό θόκβν ζηε ιίζηα απηή. D (BONUS) Γεγνλόο ηύπνπ advanced analytics θαηά ην νπνίν εθηππώλεηαη ην δεκνθηιέζηεξν δώξν ζε θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. Θα πξέπεη λα δηαηξέμεηε ηε ιίζηα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ θαη γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα, ζα πξέπεη λα θάλεηε θαηάιιειε ηαμηλόκεζε ζηε ιίζηα αλάζεζεο δώξσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηό ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ώζηε λα κπνξείηε λα βξείηε ην δεκνθηιέζηεξν δώξν ζην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ρξεζηκνπνηώληαο απιά δύν κεηξεηέο θαη δηαζρίδνληαο ηε ιίζηα (αθνύ γίλεη ε ηαμηλόκεζε) κόλν κηα θνξά. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ελόο ηέηνηνπ γεγνλόηνο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ηππώλεη ηελ αθόινπζε πιεξνθνξία: 10

11 D Districts = <did i > : <pid 1 > <did n > : <pid n > όπνπ <did> ην αλαγλσξηζηηθό θαη <pid> ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ δώξνπ ηνπ i-νζηνύ θόκβνπ ζηε ιίζηα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ γηα θάζε i {1,, n}. 11

12 Βαζκνινγία B Buy present 8 L Letter received 14 P Prepare presents 14 F Give feedback 10 A Analytics 14 N New season 14 C Clear list of children 8 S Search present 5 H Print child 1 I Print district 1 T Print stock 1 D Advanced analytics 15 Γελ θάλεη compile 5 Γελ ηξέρεη θαη δελ ηξέρνπλ ηα test-files 5 12

13 Γνκέο Γεδνκέλωλ Σηελ πινπνίεζή ζαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έηνηκεο δνκέο δεδνκέλσλ (πρ., ArrayList) είηε ε πινπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε C είηε ζηε Java. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε boolean ηύπσλ ζηε java. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δνκέο ζε C πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. #define M 3 #define N 4 struct child { int cid; int age; int did; int present_choices[m]; struct child *next; /* Singly-linked, sorted by id */ }; struct present { int pid; int stock_cnt; int request_cnt; struct present *prev; /* Double-linked with sentinel, unsorted, */ /* a variant of the Transpose Heuristic is applied during LookUp()*/ struct present *next; }; struct present_assign { int cid; int pid; int s_degree; struct present_assign *next; /* Singly-linked, unsorted */ }; 13

14 struct district { int did; struct present_assign *assignl; struct district *next; /* Singly-linked, sorted by did */ }; struct child *Age_categories[N]; struct present *stock_list; /*global variable which is a pointer to the beginning of the list stock */ struct present *stock_sentinel; /*global variable of pointer to the sentinel node of the list stock */ 14

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κανίδησ Ε., Κωτςάκησ., Μόρμορησ Ε., Μπελεςιώτησ Β., Σαταράκη Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2 ε Γξαπηή Δξγαζία ΠΛΗ 23 Αθαδεκαϊθό Έηνο 2005-2006 (Τόκνο Α - Κεθάιαηo 5, Τόκνο Β Κεθάιαηα 1 & 2 ) Ηκεξνκελία Παξάδνζεο 23/01/06 Άζκηζη 1 Σν Ethereal είλαη έλαο αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ πνπ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2 ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2 Γενικά Η έθδνζε 8.0.2 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάηω Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ από Γεληθή Λνγηζηηθή ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Δξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Αναγνώπιζη Γπαζηηπιοηήηων από Δνδείξειρ Αιζθηηήπων» ΝΙΚΟΛΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1. ύλζεηε κνξθνπνίεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθνπ Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 2010 Περιεχόμενα 1. ΤΝΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΓΓΡΑΦΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Επίθεση τύποσ SQL Injection

Επίθεση τύποσ SQL Injection ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Επίθεση τύποσ SQL Injection Απειλές και Προστασία ΦΟΙΣΗΣΗ: ΙΑΜΠΟ ΘΔΟΦΑΝΗ Ε/07154 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΥΡΗΣΟ ΞΔΝΑΚΗ Πειραιάς 2011 Πεπιεσόμενα Πεξίιεςε... 4 1.ύληνκν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9.

Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΦΛΙΠ ΦΛΟΠ 9.1 Ειζαγωγή Μέρξη ηώξα εμεηάζακε κηα θαηεγνξία ςεθηαθώλ θπθισκάησλ, ηα ζπλδπαζηηθά θπθιώκαηα. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη ε έμνδόο ηνπο θάζε ρξνληθή ζηηγκή είλαη κηα ινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα