Κακώσεις Θώρακα ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κακώσεις Θώρακα ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε!\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 149 Κακώσεις Θώρακα ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ Οι κακώσεις θώρακα αφορούν το θωρακικό τοίχωμα, τον υπεζωκοτικό χώρο, το πνευμονικό παρέγχυμα και το μεσοπνευμόνιο, είναι συχνές και συμμετέχουν στο 25% των θανάτων μετά από τραυματισμό. Οι άμεσοι θάνατοι μετά από κάκωση θώρακα συνήθως οφείλονται σε κακώσεις των μεγάλων αγγείων και της καρδιάς, οι πρώιμοι σε απόφραξη αεραγωγού, πνευμοθώρακα ή καρδιακό επιπωματισμό ενώ οι όψιμοι σε αναπνευστική ανεπάρκεια(αrds)'. Στις κακώσεις θώρακα περιλαμβάνονται τα κατάγματα πλευρών, ο ασταθ1]ς θώρακας(flail chest), ο αιμοθώρακας, ο πνευμοθώρακας, οι πνευμονικές θλάσεις, η ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου, η ρήξη διαφράγματος, η κάκωση καρδιάς και η κάκωση ή ρήξη μεγάλων αγγείων. Οι κακώσεις θώρακα επιδεινώνουν την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία σε βαθμ6 σημαντικό για την ζωή του τραυματία2. Η υποξυγοναιμία είναι συχνή και πολλές φορές εμφανής άμεσα μετά τον τραυματισμ63. Κατάγματα πλευρών Τα κατάγματα πλευρών είναι ο πιο συχνός τύπος κάκωσης θώρακα και σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα4-6. Τις περισσότερες περιπτώσεις σπάνια είναι μεμονωμένα και συχνά σχετίζονται με πνευμονικές θλάσεις, πνευμοθώρακα, αιμοθώρακα, ενώ κάκωση κοιλιάς (ειδικά σε κατάγματα κατώτερων πλευρών) μπορεί να συνυπάρχει. Αν και σπάνια από μόνα τους είναι θανατηφόρα μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας λόγου του έντονου πόνου. Η διάγνωση των καταγμάτων των πλευρών συχνά γίνεται με την φυσική εξέταση. Οι ασθενείς έχουν ισχυρ6 πόνο ο οποίος επιδεινώνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις. Συχν6τερα εντοπίζονται από την 4tl μέχρι την 911 πλευρά και ο κυριότερος μηχανισμός πρόκλησης τους είναι η εφαρμογ1ί προσθιοπίσθιας πίεσης. Ο θώρακας μπορεί να ανεχθεί 20% συμπίεση του όγκου του πριν συμβούν κατάγματα των πλευρι6ν. Περίπου το 50% των καταγμάτων πλευρο)ν φαίνονται στην αρχική ακτινογραφία θι6ρακα6. Κατάγματα πλευρών στο δεξιό ημιθωράκιο συνδυάζονται με κακώσεις 1Ίπατος, ενώ αριστερού η μιθωρακίου με κακιδσεις σπλήνα7. Αν και δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πιστεύεται ότι τα κατάγματα πρώτης πλευράς οφείλονται σε σοβαρές κακιδσεις και σχετίζονται με κακώσεις μεγάλων αγγείωνs. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να υποστούν κατάγματα πλευρών μετά από έναν απλό τραυματισμ6, ενώ με πολλαπλά κατάγματα πλευρών έχουν αυξημένο κίνδυνο για πνευμονία, αναπνευστική ανεπάρκεια και αυξημένη θνητ6τητα9. Εάν τα κατάγματα πλευρών δεν περιπλέκονται με άλλες κακώσεις (πνευμοθώρακας, θλάσεις πνευμόνων) για την αντιμετώπιση τους αρκεί η επαρκής αναλγησία και η χορήγηση οξυγόνου εάν κρίνεται απαραίτητο. - Ασταθής θώρακας Flail chest Οφείλεται σε κατάγματα τριών ή περισσοτέρων πλευρών σε δύο σημεία στην ίδια πλευρά. Το τμήμα με τα κατάγματα παρουσιάζει αντίθετη κίνηση από τον υπόλοιπο θώρακα και έχουμε παράδοξη κινητικότητα. Έτσι κατά την εισπνοή με την σύ-

2 150 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Εr\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σπαση του διαφράγματος ο θώρακας εκπτύσεται, η υπεζωτοτική πίεση γίνεται περισσότερο αρνητι ΚΊi και το σπασμένο τμήμα κινείται προς τα μέσα. Αντίθετη είναι η κίνηση κατά την εκπνοή όταν η υπεζωκοτική πίεση γίνεται σχετικά θετική. Παρά το ότι η σταθερότητα του θώρακα μειώνεται ενώ το έργο αναπνοής αυξάνεται, το κύριο πρόβλημα δεν είναι η παράδοξη κινητικότητα αλλά η υπάρχουσα πνευμονική βλάβη. Η ύπαρξη aσταθούς θώρακα σημαίνει σημαντική πνευμονική βλάβη με υποκείμενη ενδοκοιλιακ1ί η ενδοθωρακική κάκωση. Η συνύπαρξη πολλαπλών καταγμάτων με εσωτερικές κακώσεις συνδυάζεται με θνητότητα 5-7%. Η έκβαση σε ασθεν1i με Flail chest σχετίζεται με την σοβαρότητα των υποκείμενων κακci:ισεων. Η αντιμετώπιση του τραυματία με ασταθ1i θώρακα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Η χρήση του μη επεμβατικού αερισμού μείωσε τις μέρες νοσηλείας και την συχνότητα των πνευμονικcδν λοιμcδξεων. Παλαιότερες τεχνικές με σταθεροποίηση του θώρακα έχουν εγκαταλειφθεί γιατί το μόνο που πετύχαιναν ήταν ο περιορισμός του βάθους της εισπνοής. Πνευμοθώρακας Η υπεζωκοτική κοιλότητα σε φυσιολογικές συνθίiκες έχει αρνητική πίεση και αυτό παίζει σημαντικcs ρόλο στην φυσιολογία της αναπνοής ι ο. Η συλλογή αέρα στη υπεζωκοτική κοιλότητα και η δημιουργία πνευμοθώρακα αυξάνει τις πιέσεις και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυνητικά θανατηφόρες μεταβολές της αναπνευστικής και καρδιαγγειακής λειτουργίας ι ι. Πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί απιs αμβλύ ή διατιτραίνον τραύμα και ανευρίσκεται στο 20% των ασθενών που επιζούν μετά από σοβαρό τραυματισμό, ενώ σε κάκωση θώρακα υπάρχει σε ποσοστcs 40%12. Σε αμβλείς τραυματισμούς η συχνότερη αιτία πρόκλησης πνευμοθώρακα είναι τα κατάγματα πλευρών, αλλά είναι δυνατόν να προκληθεί από ρήξη κυψελίδων λcsγω αυξημένης ενδοθωρακικής πίεσης ακόμα και με απουσία καταγμάτων. Σε διατιτραίνοντα τραύματα όπως από πυροβολισμό 1i μαχαίρι η συχνιsτητα είναι μεγαλύτερη, ενώ δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο ιατρογενής πνευμοθci:ιρα- κας από τοποθέτηση κεντρικών γραμμών, που στην περίπτωση τηςυποκλειδίου το ποσοστcs (1-2%) δεν είναι καθιsλου ευκαταφρόνητο. Ο πνευμοθώρακας ανάλογα με την επικοινωνία ή όχι με την ατμόσφαιρα διακρίνεται σε ανοικτιs και κλειστιs. Στον κλειστό πνευμοθώρακα υπάρχει αέρας στον υπεζωκοτικό χώρο αλλά δεν επικοινωνεί με την ατμόσφαιρα. Είναι συχνός σε αμβλείς τραυματισμούς και συχνά οφείλεται σε κατάγματα πλευρών, 6μως είναι δυνατόν να υπάρχει και σε διατιτραίνοντες τραυματισμούς. Στον ανοικτό πνευμοθώρακα υπάρχει από)λεια της ακεραιcsτητας του θωρακικού τοιχώματος και ελεύθερη επικοινωνία του υπεζωκοτικού χcόρου με την ατμόσφαιρα. Κατά την αυτcsματη αναπνcηi και εφόσον η διάμετρος του θωρακικού ελλείμματος είναι μεγάλη μπορεί να μετακινηθεί αέρας από την ατμόσφαιρα στον υπεζωκοτικ6 χώρο με κίνδυνο πρcsκλησης πνευμοθώρακα υπ6 τάση σε περίπτωση εγκλωβισμού. Η διάγνωση του πνευμοθιδρακα είναι κλινική, η ακτινογραφία την επιβεβαιώνει αλλά μπορεί να υπάρχει και σε α:ιτουσία ευρημάτων στην απλή ακτινογραφία υ. Η κλινικ1i εικ6να εξαρτcηαι από το μέγεθος του πνευμοθci:ιρακα αλλά και την γενικότερη κατάσταση του τραυματία. Σε μεrάλο πνευμοθό)ρακα μπορεί να υπάρχει υπιsταση. ταχυκαρδία, κυάνωση, ταχύπνοια, αλλά η ύπαρξη φυσιολογικc!jν ζωτικών σημείων δεν είναι σπάνια. Ακροαστικά υπάρχει μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος πράγμα που μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτ6 στο ΤΕΠ ή στο ασθενοφιsρο. Μετατόπιση της τραχείας μπορεί να υπάρχει σε πνευμοθc!jρακα υπό τάση, ενώ η ύπαρξη υποδιsριου εμφυσήματος βάζει την υπόνοια για πνευμοθώρακα. Ασθενείς που είναι σε εγρήγορση παραπονούνται για πιsνο και δύσπνοια, συμπτό)ματα που μπορεί να είναι αποτέλεσμα του θωρακικού τραύματος και όχι του πνευμοθώρακα. Σε τραυματία αιμοδυναμικά σταθερ6 προηγείται η ακτινογραφία θώρακα κατά προτίμηση σε 6ρθια θέση εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εάν υπάρχει αμοδυναμική επιβάρυνση, ή έντονη δύσπνοια προηγείται η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης στο 5 μεσοπλεύριο διάστημα στην μέση μασχαλιαία γραμμή14. Μερικοί συγγραφείς προτείνουν την

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 151 χρήση μικρού εύρους σωλήνα για την παροχέτευση μικρού πνευμοθι6ρακαι5. Στην περίπτωση του ανοικτού πνευμοθώρακα διακόπτουμε την επικοινωνία της υπεζωκοτικής κοιλότητας με την ατμόσφαιρα μετατρέπουμε τον πνευμοθc6ρακα σε κλειστό και μετά τον παροχετεύουμε. Πνευμοθώρακας υπό τάση Όταν στο εξωτερικό θωρακικό τοίχωμα 1i στον υπεζωκότα δημιουργηθεί μηχανισμιsς βαλβίδας μιας κατεύθυνσης, μικρές ποσιsτητες αέρα συσσωρεύονται συνεχώς στον υπεζωκοτικιs χcδρο με αποτέλεσμα την συνεχώς αυξανιsμενη πίεση μέσα σε αυτιs και την πριsκληση πνευμοθιδρακα υπιs τάση. Η συνεχο)ς αυξανιsμενη πίεση στον υπεζωκοτικιs χιδρο της πάσχουσα; πλευράς πιέζει τον πνεύμονα και 6ταν αυξηθεί ακιsμα περισσιsτερο μειώνει την φλεβική επιστροφή, εμποδίζει την διαστολική φάση της καρδιάς και μειώνει την καρδιακή παροχή. Στην συνέχεια μετατοπίζεται το μεσοθωράκιο προς την αντίθετη πλευρά αυτιs προκαλεί επιπλέον επιβάρυνση της καρδιακής (συμπίεση φλεβικc)ν στελεχών) και της αναπνευστικής λειτουργίας (συμπίεση και του υγιούς πνεύμονα). Μπορεί να δημιουργηθεί αμέσως μετά την κάκωση, να έχει ταχεία εξέλιξη ή να είναι τα αποτέλεσμα της μηχανικής υποστήριξης της αναπνωiς, πρέπει να τον υποπτευιsμαστε σε κciθε τραυματία με αιμοδυναμικ1i αστάθεια. Ο πνευμοθο)ρακας υπό τάση επηρεάζει δυσμενώς την καρδιά και τους πνεύμονες, είναι κατάσταση απειλητικ1i για την ζω1i και η διάγνωσή του καθώς και η αντιμετιjjπιση πρέπει να είναι άμεση. Η διciγνωση του είναι κλινικ1i και η αντιμετώπιση του γίνεται πριν την ακτινογραφία θώρακα16. Η τυπική κλινικti εικιsνα περιλαμβάνει ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υποξυγοναμία, κυάνωση, διογκωμένες σφαγίτιδες, χαμηλ1i αρτηριακή πίεση, μετατιsπιση τραχείας, μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος. Συχνά η κλινική εικιsνα δεν είναι τιsσο τυπική, ο ασθενής μπορεί να μην έχει διατεταμένες σφαγίτιδες γιατί βρίσκεται σε υποβολαιμικιs shock, η ακριsαση των πνευμιsνων μπορεί να μην είναι εφικτή Μγω φασαρίας, και η ανατομική κατασκευή του τραυματία να κciνει δύσκολη την ψηλάφηση της τραχείας. Η καρδιαγγειακή κατάριψη δεν είναι συχνή ενcδ διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων με υποξυγοναιμία και αύξηση στην ΡΙΡ (σε διασωληνωμένους ασθενείς) είναι κοινci ευρήματα σε πνευμοθώρακα μεγαλύτερο απιs 20o/r. Τοποθέτηση βελιsνας 14G στο δεύτερο μεσοπλεύριο διάστημα στην μέση κλειδικ1i γραμ ηi, μπορεί να απελευθεριίjσει τον πνευμοθcδρακα ενιδ οριστι Κ1l θεραπεία παραμένει η τοποθέτηση σωλήνα θωρακικjiς παροχέτευσης. Αιμοθώρακας Η συλλογ1i αίματος στην υπεζοκωτική κοιλ6τητα είναι συχνιs εύρημα σε διατιτραίνοντα τραύματα του θώρακα, ενώ όταν υπάρχει σε αμβλύ τραυματισμιs αποτελεί ένδειξη βαριάς κciκωσης. Οι συνέπειες του είναι τιsσο απιs την αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης όσο και απιs την μεγciλη απι6λεια αίματος. Σε αιμοθώρακα μπορεί να χαθεί το 30-40% του συνολικού ιsγκου αίματος: και το συχνότερο εύρημα είναι η υποf)ολωμία. Για την ανίχνευση στην ακτινογραφία θcίjψ1κα απαιτούνται 500ml αίματος:. Η α;τοκατ{ισταση του ενδοαyγειακού 6γκου με τη ταχεία χορ1iyηση υγρcίηι είναι το πρι6το βήμα στην αντιμετιίjπιση του αι ιοθιίjρακα, ενιjj η τοποθέτηση θωρακικού σωλ1ίνα παροχέτευσης τις περισσότερε; φορέ; (στο 80o/r των περιπτιδσεων) αποτελεί και την οριστικ1i θεραπεία. Ο χειρουργικ6ς έλεγχο; τη; αιμορρcηία με την διενέργεια θωρακοτομjiς ενδείκνυται 6ταν υπc1ρχει μαζικti (> 1500ml) ή εμμένουσα (50-200ml/h για 3-4 ώρες) αιμορρα '(ία. Η συχν6τητα θωρακοτομής σε περίπτωση αιμοθι6ρακα κυμένεται απ6 5-15%. Επείγουσα θωρακοτομή Η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης, η χορ1iγηση υγρών και πιθαν6ν η στοματοτραχειακή διασωλήνωση και ο μηχανικ6ς αερισμ6ς είναι αρκετci στο των περιπτώσεωνι7. Μερικοί ασθενείς θα χρειασθούν επείγουσα θωρακοτομή για τον έλεγχο της αιμορραγίας την αποκατciσταση του τραχειοβρογχικού δένδρου την παροχέτευση του επιπωματισμού και την δι6ρθωση των υπολοίπων βλαβών για την επιβίωση τους. Η χαμηλti αρτηριακή πίεση αν και είναι συχνή σε

4 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ασθενείς με κάκωση θώρακα, σπάνια όμως αποτελεί ένδειξη για θωρακοτομή. Λόγω της σοβαρότητα της κατάστασης προσπάθειες για τεκμηρίωση των βλαβών είναι επικίνδυνη γιατί χάνουμε χρόνο και θέτουμε σε κίνδυνο την ζωή του τραυματία. Επείγουσα θωρακοτομή στην ΤΕΠ μπορεί να είναι σωτήρια σε μερικές διατιτραίνουσες κακώσεις της καρδιάς και μερικές των πνευμόνων. Οι στόχοι αυτής της παρέ μ βασης είναι: Η ανακούφιση από τον καρδιακό επιπωματισμό Ο έλεγχος της αιμορραγίας από την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία Η εφαρμογή ανοικτών καρδιακών μαλάξεων Αποκλεισμός της αορηiς και αναδιανο ηi του αίματος στην καρδιά και τον εγκέφαλο Η χορήγηση υγρών γρ1iγορα από μικρ6 ουροκαθετήρα που εισάγεται στην δεξιό κόλπο Ακ6μα σε ασθενείς με διατιτραίνουσες κακώσεις η αποτελεσματικότητα μιας επείγουσας θωρακοτομής εξαρτάται από την παρουσία ζωτικών σημείων (αρτηριακή ς πίεσης και αυτόματης αναπνοής), και την μορφή του ηλεκτροκαρδιογραφ11- ματος κατά την περίοδο της αναζωογόνησης πριν την θωρακοτομή. Ασθενείς με φλεβοκομβικ1i ταχυκαρδία, κοιλιακή ταχυκαρδία 1l μαρμαρυγ1i έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης από τους ασθενεί με ασυστολία ή ιδιοκοιλιακό ρυθμό. Ασθενείς στους οποίους έχει προηγηθεί ΚΑΡΠΑ για χρόνο περισσότερο από 5min είναι απίθανο να σωθούνιs.ι<j. Αν και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα μιας επείγουσας θωρακοτομής, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η υποβολαιμία και ο καρδιακός επιπωματισμός μειώνουν το ποσοστό επιτυχούς εφαρμογής ΚΑΡΠΑ με εξωτερικές συμπιέσεις2ο. Πνευμονική θλάση Η πνευμονική θλάση είναι η συχνότερη παρεγχυματική βλάβη σε αμβλείς κακώσεις θcί)ρακα, συνυπάρχει με κατάγματα πλευρών στο 50% των περιπτώσεων, ενώ η ρήξη κυψελίδων και πνευμονικών αγγείων δεν είναι σπάνια. Οι πνευμονικές θλάσεις προκαλούν οίδημα, αύξηση της πνευμονικής δια- περατότητας και οδηγούν σε εξελισσόμενη αναπνευστική ανεπάρκεια. Η προ'ίούσα επιδείνωση μπορεί εμφανιστεί σε περισσότερο από 6 ώρες, ενώ η απλή ακτινογραφία δεν είναι ενδεικτική της πνευμονικής θλάσης. Εξέταση εκλογής για την πρώιμη ανίχνευση των θλάσεων θεωρείται η αξονική τομογραφία21. Η αντιμετώπιση σχετίζεται με το μέγεθος της βλάβης, μπορεί καλή αναλγησία και φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού να είναι αρκεηl, αλλά συχνά χρειάζεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου Κακώσεις τραχειοβρογχικού δένδρου είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις, συχνότερα συμβαίνουν σε διατιτραίνονται τραύματα, αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν σε αμβλείες κακcίχπις σε ποσοστ6 1-37c.Η ρ1iξη βρ6γχου σε αμβλύ τραύμα μπορεί να γίνει α;τ6 αύξηση της ενδοβρογχική; πίεσης με κλειση1 την γλωτίδα, α;τcs συμπίεση του θώρακα ή απ6τομη ε;τιδράδυνση. Το 80% των περιπτώσεων ρ1iξης βρ6γχου σε αμβλεία κάκισση συμβαίνει περίπου 2,5cm α;τ6 την καρίνα23. Ρ1Ίξεις βρόγχων από διατιτραίνοντα τραύματα συν1ίθως συνοδεύονται απcs κακώσεις αγγείων και σπάνια οι τραυματίες φθάνουν ζωντανοί στο ΤΕΠ. Η κλινικ11 εικόνα σε τραχειοβρογχική ρήξη εξαρτάται από την περιοχ1i της κάκωσης, ρ1iξη στην εγγύς τραχεία έχει σαν αποτέλεσμα την αιμόπτυση, και την απ6φραξη αεραγωγού, ενώ σε απομακρυσμένο σημείο προκαλεί υποδόριο 1l μεσοθωράκιο εμφύσημα, βρογχοϋπεζωκοτική επικοινωνία και μεγάλη διαφυγή αέρα. Δύσπνοια, βήχας, αίσθημα βάρους και επώδυνη αιμόπτυση μπορεί να υπάρχουν. Η βρογχοσκόπηση βοηθάει στην διάγνωση, αν και απλή ακτινογραφία μπορεί να είναι ενδεικτική. Απομακρυσμένες ρήξεις μένουν αδιάγνωστες για μεγάλο διάστημα. Η θεραπεία είναι συχνά χειρουργική. Η πρόγνωση κατά κύριο λόγο εξαρτάται απ6 το επίπεδο της κάκωσης, ενώ η θνητότητα από κακώσεις της τραχείας είναι 30%, οι μισοί από αυτούς πεθαίνουν την πρcίπη ώρα 24,25. Τραυματική ρήξη διαφράγματος Τραυματική ρήξη του διαφράγματος συμβαίνει και

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 153 σε διατιτραίνον και σε αμβλύ τραυματισμό, όπου παρατηρείται σε ποσοστό 2-3 % και αποτελεί ένδειξη βαριάς κάκωσης με πολύ υψηλ1i θνητότητα ( 10-20% )26. Οι περισσότερες διαφραγματικές ρήξεις συμβαίνουν στην αριστερ1ί πλευρά επειδή στην δεξιά υπάρχει η προστασία από το ήπαρ27. Τα συμπτώματα της ρήξης του διαφράγματος μπορεί να είναι από τίποτα μέχρι σοβαρ1i αναπνευστική δυσπραγία, και υπόταση οφειλ6μενη σε συνοδές κακώσεις. Μικρές ρήξεις μπορεί να δημιουργήσουν κοίλες και στραγκαλισμ6 των ενδοκοιλιακών οργάνων26. Μεγάλες ρ1iξεις έχουν σαν αποτέλεσμα την είσοδο όλου του κοιλιακού περιεχόμενου στο θώρακα με αποτέλεσμα την συμπίεση των πνευμ6- νων, υποξυγοναιμία μετακίνηση μεσαύλιου και μείωση της φλεβικής επιστροφής. Η διάγνωση της ρήξης του διαφράγματος γίνεται με την ακτινογραφία θr!jρακα αν και στο 25o/c των ασθενών είναι φυσιολογικ Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να δείχνει ανύψωση του ημιδιαφράγματος, παρουσία αέρα των εντέρων, και ρινογαστρικ6ς σωλήνας πάνω απ6 το διάφραγμα, μικρή μετακίνηση του μεσοθωρακίου, ή μη ειδικά ευρήματα όπως ατελεκτασία του κάτω λοβού, κατάγματα κατά)tερων πλευρόν, αιμοθώρακας και πνευμοθώρακας2ι. Πολλές φορές η διάγνωση μπαίνει διεγχειρητικά24. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική, η αποκατάσταση της βλάβης μπορεί να αποσυμπιέσει τον πνεύμονα και να βελτιωθεί η οξυγόνωση. Αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από κάκωση θώρακα Η υποξυγοναιμία είναι συχνή σε τραυματίες και ειδικά σε αυτούς με κακώσεις θώρακα. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε άμεση κάκωση, είτε σε δευτερογενή βλάβη 6πως οξεία πνευμονική βλάβη 1i σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Η αναπνευστικ1i ανεπάρκεια που συνδυάζεται με το τραύμα μπορεί να οφείλεται σε άμεση πνευμονική κάκωση (πνευμονική θλάση) ή σε έμμεση, διάχυτες πνευμονικές βλάβες συνδυάζονται με ARDS2. Ο κίνδυνος του μετατραυματικού ARDS συνδέεται με την κλίμακα βαρύτητας τραύματος (ISS), το αρχικό επίπεδο οξυγόνωσης ενώ κλινικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ΚΕΚ, πολλα- πλές μεταγγίσεις, πολλαπλά μεγάλα κατάγματα και πνευμονικές θλάσεις2ιι. υμως υπάρχουν περιορισμοί στην κατανόηση των σύνθετων συσχετίσεων μεταξύ άμεσης πνευμονικής βλάβης, έμμεσης βλάβης, ARDS και μετατραυματικίiς αναπνευστικής ανεπάρκειας. Η εμφάνιση αναπνευστικής αεπάρκειας αυξάνει την θνητότητα3ο. Κλινική προσέγγιση του τραυματία με κάκωση θώρακα προνοσοκομειακά Σε προνοσοκομειακό επίπεδο δε είναι πάντα εύκολο να διαγνιδσουμε κάκωση θώρακα ειδικά 6ταν πρόκειται για αβλείς τραυματισμούς. Υποπτευόμαστε την κάκωση από: Τον μηχανισμc5 κciκωσης Εφαρμογή μεγάλης δύναμης στο θωρακικ6 τοίχωμα Αιφνίδια επιβράδυνση Σημε(α Παραμόρφωση της θωρακικής κοιλότητας Θλάσεις ή τραύματα στο θωρακικό τοίχωμα Συνυπάρχουσες σοβαρές κακάjσεις Συμπτώματα Δύσπνοια Ταχύπνοια Τρόπος αναπνωiς Πόνος Απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος Υποδόριο εμφύσημα Αιμόπτυση Υπόταση Διάταση των σφαγίτιδων Σε διατιτραίνουσες κακώσεις συνήθως υπάρχει το ιστορικό, τραυματισμός από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, επισκοπικά υπάρχει το σημείο εισόδου και ανάλογα με την περιοχή μπορεί να υπάρχουν συνυπάρχουσες κακώσεις όπως τραύμα καρδιάς, οισοφάγου ή κοιλιάς. Η αντιμετώπιση των ασθενών με κάκωση θώρακα προνοσοκομειακά γίνεται κατά ABCD όπως και για τους υπόλοιπους τραυματίες. Η τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, η χορήγηση υγρών και οξυγόνου με μάσκα θεωρούνται αναγκαίες παρεμβάσεις σε κάθε τραυματία με κάκωση θώρακα. Η ανάγκη

6 154 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για παροχέτευση πνευμοθώρακα πριν την άφιξη στο ΤΕΠ δεν είναι συχνή αλλά χρειάζεται εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση του πνευμοθώρακα υπό τάση. Η επαρκής αντιμετώπιση του πόνου με την ενδοφλέβια χορήγηση aπιοειδών πολλές φορές είναι αρκετή για την υποχιδρηση της δύσπνοιας. Η σοβαρή κάκωση θώρακα αποτελεί ένδειξη για διασωλήνωση στο τόπο του ατυχήματος. Ακόμη και μικρός πνευμοθώρακας μπορεί να γίνει υπό τάση με την εγκατάσταση μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Η δυσμενής επίδραση της αυξημένης ενδοθωρακικής πίεσης στο καρδιαγγειακό, αντιμετωπίζεται με την επιθετική χορ1iγηση υγρών, η ανάγκη για χρήση ινοτρόπων ή αγγειοδραστικών φαρμάκων δεν είναι συχνή. Αντιμετώπιση του πόνου σε κάκωση θώρακα Ο πόνος αποτελεί συνοδό σύμπτωμα σε όλες τις κακιδσεις θώρακα. Ο στόχος της επαρκούς αναλγησίας είναι η βελτίωση της μηχανικής της αναπνοής επιτρέποντας στον ασθενή να αναπνέει βαθιά και να βήχει έτσι ώστε να διατηρεί καθαρό τον αεραγωγό. Επαρκής αντιμετιδπιση του πόνου σε κακά) σεις θιδρακα όχι μόνο προλαμβάνει τις ατελεκτασίες και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, αλλά μπορεί να προλάβει επεισ6δια υποξυγοναιμίας τα οποία αυξάνουν την ανάγκη για μηχανικό αερισμιsjι. Σε σοβαρές περιπτώσεις με πολλαπλά κατάγματα πλευρών η επιθετική αντιμετώπιση του π6- νου μειώνει την ανάγκη για μηχανικ6 αερισμ6. Η χορήγηση aπιοειδών αναλγητικών αποτελεί μέθοδο εκλογής, ενώ η χρήση αντλίας για αναλγησία ελεγχόμενη απ6 το ασθενή προτιμάται γιατί επιτυγχάνει καλύτερο αναλγητικ6 αποτέλεσμα. Ο αποκλεισμ6ς των μεσοπλευρίων νεύρων έχει χρησιμοποιηθεί απ6 παλιά για την αντιμετώπιση του πόνου που σχετίζεται με κατάγματα πλευρών. Η τεχνικ1i επιτυγχάνει επαρκή αναλγησία και ικανότητα για καλή αναπνοή και βήχα. Μειονεκτήματα είναι η περιορισμένη διάρκεια 6-12 ώρες ή και λιγ6τερο. Η πιθαν6τητα για πνευμοθώρακα περιορίζει την εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η χορίiγηιjη τοπικών αναισθητικών στον υπεζωκοτικ6 χcδρο φαίνεται να είναι αποτελεσματική και ιδιαίτερα εύκολη σε ασθενείς που φέρουν σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης. Η επισκληρίδιος αναλγησία για τον θωρακικ6 π6- νο έχει γίνει δημοφιλ1iς απ6 το τέλος του Αυτ6 γιατί αποδεδειγμένα βελτιώνει την ζωτική χωρητικ6τητα, και την πνευμονική ευαινδοτ6τητα, αυξάνει την λειτουργική υπολειπ6μενη χωρητικ6τητα και μειώνει τις αντιστάσεις. Σε ασθενείς με μεμονομένα κατάγματα πλευρών η αντιμετιδπιση του π6νου μπορεί να γίνει με χορήγηση αναλγητικών απ6 στ6μα, δε είναι 6μως επαρκής σε σοβαρότερες κακά)σεις. Η επιλογή της μεθ6δου που θα ακολουθήσουμε εξαρτάται απ6 την κατάσταση του τραυματία, την σοβαρότητα της κάκωσης και την εμπειρία που έχουμε στην κάθε τεχνική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Richardson D, Miller F, Carrillo Ε, Spain D. Complex and challenging problems in trauma surgery. Complex thoracic injuries. Surgical Clinics of North America 1996 ; 76 : Calhoon J, Grover F, Trinkle J. Chest trauma: approach and management. Clin Chest Med 1992;13: Domino Κ. Pulmonary function and dysfunction in the traumatized patient. Anesthesiol Clin North Am 1996 ; 14 : Kshettry V, Bolman R. Chest trauma _ assessment, diagnosis, and management. Clin Chest Med 1994;15: Cogbill Τ, Landercasper J. lnjury to the chest wall. In: MattoxK, FelicianoD, MooreE, editors. Trauma New York: McGraw-Hill; p Ziegler D, Agarwal Ν. The morbidity and mortality of rib fractures. J Trauma 1994;37: Shweiki Ε, Klena J, Wood G, Indeck Μ. Assessing the true risk of abdominal solid organ injury in hospitalized rib fracture patients. J Trauma 2000;50: Poole G. Fracture of the upper ribs and injury to the great vessels. Surg Gynecol Obstet

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ;169: Bulger Ε, Arneson Μ, Mock C, Jurkovich G. Rib fractures in the elderly. J Trauma 2000;48: West J. Respiratory physiology. 5th edition Baltimore: Williams & Wilkins; Jantz Μ, Pierson D. Pneumothorax and barotrauma. Clin Chest Med 1994;15: DiBartolomeo Κ, Sanson G, Nandi G, et al. Α population-based study on pneumothorax in severely traumatized patients. J Trauma In_jury Infection Crit Care 2001;51 : Neff Μ, et al. Detection of occult pneumothoraces on abdominal computed tomographic scans in trauma patients. J Trauma 2000;49: Vukich D. Pncumothorax, hemothorax, and other abnormalities of the pleural space. Emerg Med Clin Ν Am 1983;1: Laronga C, Meric F, Troung Μ, et al. Α treatment algorithm for pneumothoraces complicating central venous catheter insertion. Am J Surg 2000;180: Rankine J, Thomas Α, Fluechter D. Diagnosis of pneumothorax in critically ill patients. Postgrad Med 2000;76: Pickard L, Mattox Κ: Thoracic trauma: General considerations and indications for thoracotomy. Τη Moore ΕΕ, Mattox KL, Feliciano DV (eds): Trauma. Norwalk, CT, Appleton & Lange, 1991, pp Durham L, Richardson R, Wall Μ, et al: Emergency center thoracotomy: Impact of prehospital resuscitation. J Trauma 1992 ; 32: Millham F, Grindlinger G: Survival determinants in patients undergoing emergency room thoracotomy for penetrating chest injury. J Trauma 1993 ; 34: Luna G, Paulin Ε, Kirkman Τ, et al: Hemodynamic effects of external cardiac massage in trauma shock. J Trauma 29: , Dee Ρ. The radiology of chest trauma. Radiol Clin Ν orth Am 1992 ; 30: Baumgartner F, Sheppard Β, de Virgiolio C, et al: Tracheal and main bronchial disruptions after blunt chest trauma: Presentation and management. Ann Thorac Surg 1990 ; 50: Bertelsen S, Howitz Ρ: Injuries of the trachea and hronchi. Thorax 1972 ; 27 : Jackson J: Management of thoracoabdominal injuries. In Capan L, Miller S, Turndorf Η ( eds ): Trauma: Anesthesia and Intensive Care. Philadelphia, JB Lippincott, 1991, p Stene J, Grande C, Bernhard W, et al: Perioperative anesthetic management of the trauma patient: Thoracoahdominal and orthopedic injuries. In Stcne JK, Grande CM ( eds ): Trauma Anesthesia. Baltimore, Williams & Wilkins, 1991, p Jackimcyk Κ: Blunt chest trauma. Emerg Med Clin North Amer 1993 ; 11 : Arendrup Η, Jensen Β: Traumatic rupture of the diaphragm. Surg Gynecol Ohstet 1982 ; 154: Pearl R. Posttraumatic respiratory insufficiency : How and Why does it happen?. Anesth Analg 1992 ; 74 : Pepe Ρ. Acute post-traumatic respiratory physiology and insufficiency. Surg Clin North Am 1989 ; 69 : Domino Κ. Pulmonary function and dysfunction in the traumatized patient. Anesthesiol Clin North Am 1996 ; 14 : Bromage Ρ: The control of post thoracotomy pain. Anaesthesia 1989 ; 44: Gibbons J, James Ο, Quail Α: Relief of pain in chest injury. Br J Anaesth 1973 ; 45: Kshettry V, Bolman R. Chest trauma _ assessment, diagnosis, and management. Clin Chest Med 1994;15: Short Κ, Scheers D, Mlakar J, Dean R. Evaluation of intrapleural analgesia in the management of blunt traumatic chest wall pain. Am Surg 1996;20: Wu C, Jani Ν, Perkins F, Barquist F. Thoracic epidural analgesia versus intravenous patientcontrolled analgesia for the tieatment of rib fracture pain after motor vehicle crash. J Trauma 1999;47:564-7.

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Υπερηχογραφία Θώρακα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος 2η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» Πλευρές Αέρας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Αναπνευστικές κινήσεις Ο φυσιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Διδάκτωρ Χειρουργικής Α.Π.Θ. Φαρσάλων 76, Λάρισα. Για διευκρινίσεις και απορίες: 2410-627976,6972557239 ή e-mail:stselepidis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεδικές Κακώσεις

Ορθοπεδικές Κακώσεις 168 ΘΕΜΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ορθοπεδικές Κακώσεις ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΔΗΜΉΤΡΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Οι ορθοπεδικές κακώσεις είναι οι συχνότερες κακώσεις σε αμβλείς τραυματισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου Τι Ειναι ΔΥΣΠΝΟΙΑ?! Σε υγιή άτοµα η αναπνοή είναι υποσυνείδητη / µηχανική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 221 Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ουρανια σαχινιδου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΖΑΪΜΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία και Ιατρική των Καταδύσεων ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑΤΑ. Νεκτάριος Κατριβέσης Εκπαιδευτής OW PADI EFR www.nekdiving.gr Email: nkatriv@gmail.

Φυσιολογία και Ιατρική των Καταδύσεων ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑΤΑ. Νεκτάριος Κατριβέσης Εκπαιδευτής OW PADI EFR www.nekdiving.gr Email: nkatriv@gmail. Φυσιολογία και Ιατρική των Καταδύσεων ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑΤΑ Νεκτάριος Κατριβέσης Εκπαιδευτής OW PADI EFR www.nekdiving.gr Email: nkatriv@gmail.com ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑΤΑ 1. Τι είναι Βαρότραυµα. 2. Ανατοµία Αεροφόρων Κοιλοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Απλή α/α θώρακα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Λ.ΘΑΝΟΣ. d ANX

Απλή α/α θώρακα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Λ.ΘΑΝΟΣ. d ANX Απλή α/α θώρακα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Λ.ΘΑΝΟΣ d ANX Βασικές ακτινολογικές έννοιες Αέρας μαύρο χρώμα Λίπος γκρίζο Μαλακά μόρια/υγρό ανοιχτό γκρίζο Οστά/αποτιτανώσεις σχεδόν άσπρο Μέταλλα έντονα άσπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος

Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος Ανασκόπηση Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος Surgical Stabilization of Severe Flail Chest Christian Casali MD, Giuseppe Fontana MD, Uliano Morandi MD 14 jul 2005, www.ctsnet.org

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 16 Μαΐου 2011 Επιδημιολογία δύσπνοιας στη φυσιολογική κύηση Είναι συχνή 50% στον 5 ο 75% στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΠΙΜ Α ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΔ/ΝΟΣ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Dr ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Άνδρας 30 ετών Αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

CResp Φυσιολογία. Εμβιομηχανική του αερισμού. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Tutorial

CResp Φυσιολογία. Εμβιομηχανική του αερισμού. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Tutorial CResp Φυσιολογία Εμβιομηχανική του αερισμού Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc 1 Πλάνο για την W6 Σεμινάριο Εμβιομηχανική του αερισμού Η έννοια του όρου «Έργο της Αναπνοής» Διάλεξη Νευρικός έλεγχος Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κάκωση είναι κάθε βλάβη του οργανισμού που προκαλείται από εξωγενές (εξωτερικό) αίτιο. (βλαπτικό αίτιο ή βλαπτικός παράγοντας) ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική διόρθωση επίκτητης παράλυσης του διαφράγματος με την τεχνική της πτύχωσης

Χειρουργική διόρθωση επίκτητης παράλυσης του διαφράγματος με την τεχνική της πτύχωσης Παρουσίαση Περιστατικού Χειρουργική διόρθωση επίκτητης παράλυσης του διαφράγματος με την τεχνική της πτύχωσης Χρήστος Φ. Καμπόλης, 1 Αγγελική A. Λουκέρη, 2 Δημήτριος Πικάζης, 3 Αντώνιος Σταυρούλιας, 4

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Δήµητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιµελήτρια Α Γενικό νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ERC

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε

Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε Ανασκόπηση Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε Fatmir Caushi 1, Genta Qirjako 2, Armela Çuko 3, Rezart Oketa 1, Agron Menzelxhiu 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Παθολογικών Καταστάσεων και Αντιµετώπιση Τραυµάτων κατά την Είσοδο Βληµάτων στη Θωρακική Κοιλότητα

Ανάλυση Παθολογικών Καταστάσεων και Αντιµετώπιση Τραυµάτων κατά την Είσοδο Βληµάτων στη Θωρακική Κοιλότητα Ανάλυση Παθολογικών Καταστάσεων και Αντιµετώπιση Τραυµάτων κατά την Είσοδο Βληµάτων στη Θωρακική Κοιλότητα Αλεξανδροπούλου Χριστίνα-Αθανασία Φοιτήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει;

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τη ΧΑΠ; Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

4FHH1124 (CResp) Εισαγωγή στην Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών

4FHH1124 (CResp) Εισαγωγή στην Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών 4FHH1124 (CResp) Εισαγωγή στην Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών Module Leader: Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, M.Sc. 1 Ενότητα Καρδιοαναπνευστικών Τί είναι η Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία; Εισαγωγή στην Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος www.icp-med.gr Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της ESTS Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ [ Η διάρθρωση μόνον από αρχείο PowerPoint της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Πριν από κάθε παρακέντηση 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. 2. Γραπτή συγκατάθεση του αρρώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας 82 ετών με ιστορικό ΧΑΠ υπό ΧΟΘ κατ οίκον, παλαιάς TBC πνευμόνων και Α/Υ Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.: Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ DAMAGE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες 351 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ν. Μπαλταγιάννης 1, Α. Μαρίνης 2, Δ. Αναγνωστόπουλος 1 1 Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», 2 Α Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του στομάχου.

Διαταραχές του στομάχου. Διαταραχές του στομάχου. Δυσπεψία Η δυσπεψία δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πρόκειται για κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Μύρων Μαυρικάκης Αναπλ. Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παθολόγος - Ρευματολόγος ριν αρχίσω την ομιλία μου θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Ανασκόπηση Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Κλημεντίνη Μποσταντζόγλου 1, Χαράλαμπος Μόσχος 2 1 7 η Πνευμονολογική κλινική. ΝΝΘΑ Η Σωτηρία 2 Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας. ΝΝΘΑ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Καταστολή και Αναλγησία στο ΤΕΠ Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Αναισθησιολογική φροντίδα στο ΤΕΠ ιαχείριση ασθενών ποικίλης επικινδυνότητας/βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

LAERDAL SimMan. 211-00050 Laerdal SimMan 210-09133 Peripheral kit standard 210-01050 Compressor 230-240V 276-15001 NBC Module kit

LAERDAL SimMan. 211-00050 Laerdal SimMan 210-09133 Peripheral kit standard 210-01050 Compressor 230-240V 276-15001 NBC Module kit LAERDAL SimMan 211-00050 Laerdal SimMan 210-09133 Peripheral kit standard 210-01050 Compressor 230-240V 276-15001 NBC Module kit Το πρόπλασμα SimMan της Laerdal σας παρέχει την ικανότητα παροχής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα