Κακώσεις Θώρακα ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κακώσεις Θώρακα ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε!\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 149 Κακώσεις Θώρακα ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ Οι κακώσεις θώρακα αφορούν το θωρακικό τοίχωμα, τον υπεζωκοτικό χώρο, το πνευμονικό παρέγχυμα και το μεσοπνευμόνιο, είναι συχνές και συμμετέχουν στο 25% των θανάτων μετά από τραυματισμό. Οι άμεσοι θάνατοι μετά από κάκωση θώρακα συνήθως οφείλονται σε κακώσεις των μεγάλων αγγείων και της καρδιάς, οι πρώιμοι σε απόφραξη αεραγωγού, πνευμοθώρακα ή καρδιακό επιπωματισμό ενώ οι όψιμοι σε αναπνευστική ανεπάρκεια(αrds)'. Στις κακώσεις θώρακα περιλαμβάνονται τα κατάγματα πλευρών, ο ασταθ1]ς θώρακας(flail chest), ο αιμοθώρακας, ο πνευμοθώρακας, οι πνευμονικές θλάσεις, η ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου, η ρήξη διαφράγματος, η κάκωση καρδιάς και η κάκωση ή ρήξη μεγάλων αγγείων. Οι κακώσεις θώρακα επιδεινώνουν την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία σε βαθμ6 σημαντικό για την ζωή του τραυματία2. Η υποξυγοναιμία είναι συχνή και πολλές φορές εμφανής άμεσα μετά τον τραυματισμ63. Κατάγματα πλευρών Τα κατάγματα πλευρών είναι ο πιο συχνός τύπος κάκωσης θώρακα και σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα4-6. Τις περισσότερες περιπτώσεις σπάνια είναι μεμονωμένα και συχνά σχετίζονται με πνευμονικές θλάσεις, πνευμοθώρακα, αιμοθώρακα, ενώ κάκωση κοιλιάς (ειδικά σε κατάγματα κατώτερων πλευρών) μπορεί να συνυπάρχει. Αν και σπάνια από μόνα τους είναι θανατηφόρα μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας λόγου του έντονου πόνου. Η διάγνωση των καταγμάτων των πλευρών συχνά γίνεται με την φυσική εξέταση. Οι ασθενείς έχουν ισχυρ6 πόνο ο οποίος επιδεινώνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις. Συχν6τερα εντοπίζονται από την 4tl μέχρι την 911 πλευρά και ο κυριότερος μηχανισμός πρόκλησης τους είναι η εφαρμογ1ί προσθιοπίσθιας πίεσης. Ο θώρακας μπορεί να ανεχθεί 20% συμπίεση του όγκου του πριν συμβούν κατάγματα των πλευρι6ν. Περίπου το 50% των καταγμάτων πλευρο)ν φαίνονται στην αρχική ακτινογραφία θι6ρακα6. Κατάγματα πλευρών στο δεξιό ημιθωράκιο συνδυάζονται με κακώσεις 1Ίπατος, ενώ αριστερού η μιθωρακίου με κακιδσεις σπλήνα7. Αν και δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πιστεύεται ότι τα κατάγματα πρώτης πλευράς οφείλονται σε σοβαρές κακιδσεις και σχετίζονται με κακώσεις μεγάλων αγγείωνs. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να υποστούν κατάγματα πλευρών μετά από έναν απλό τραυματισμ6, ενώ με πολλαπλά κατάγματα πλευρών έχουν αυξημένο κίνδυνο για πνευμονία, αναπνευστική ανεπάρκεια και αυξημένη θνητ6τητα9. Εάν τα κατάγματα πλευρών δεν περιπλέκονται με άλλες κακώσεις (πνευμοθώρακας, θλάσεις πνευμόνων) για την αντιμετώπιση τους αρκεί η επαρκής αναλγησία και η χορήγηση οξυγόνου εάν κρίνεται απαραίτητο. - Ασταθής θώρακας Flail chest Οφείλεται σε κατάγματα τριών ή περισσοτέρων πλευρών σε δύο σημεία στην ίδια πλευρά. Το τμήμα με τα κατάγματα παρουσιάζει αντίθετη κίνηση από τον υπόλοιπο θώρακα και έχουμε παράδοξη κινητικότητα. Έτσι κατά την εισπνοή με την σύ-

2 150 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Εr\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σπαση του διαφράγματος ο θώρακας εκπτύσεται, η υπεζωτοτική πίεση γίνεται περισσότερο αρνητι ΚΊi και το σπασμένο τμήμα κινείται προς τα μέσα. Αντίθετη είναι η κίνηση κατά την εκπνοή όταν η υπεζωκοτική πίεση γίνεται σχετικά θετική. Παρά το ότι η σταθερότητα του θώρακα μειώνεται ενώ το έργο αναπνοής αυξάνεται, το κύριο πρόβλημα δεν είναι η παράδοξη κινητικότητα αλλά η υπάρχουσα πνευμονική βλάβη. Η ύπαρξη aσταθούς θώρακα σημαίνει σημαντική πνευμονική βλάβη με υποκείμενη ενδοκοιλιακ1ί η ενδοθωρακική κάκωση. Η συνύπαρξη πολλαπλών καταγμάτων με εσωτερικές κακώσεις συνδυάζεται με θνητότητα 5-7%. Η έκβαση σε ασθεν1i με Flail chest σχετίζεται με την σοβαρότητα των υποκείμενων κακci:ισεων. Η αντιμετώπιση του τραυματία με ασταθ1i θώρακα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Η χρήση του μη επεμβατικού αερισμού μείωσε τις μέρες νοσηλείας και την συχνότητα των πνευμονικcδν λοιμcδξεων. Παλαιότερες τεχνικές με σταθεροποίηση του θώρακα έχουν εγκαταλειφθεί γιατί το μόνο που πετύχαιναν ήταν ο περιορισμός του βάθους της εισπνοής. Πνευμοθώρακας Η υπεζωκοτική κοιλότητα σε φυσιολογικές συνθίiκες έχει αρνητική πίεση και αυτό παίζει σημαντικcs ρόλο στην φυσιολογία της αναπνοής ι ο. Η συλλογή αέρα στη υπεζωκοτική κοιλότητα και η δημιουργία πνευμοθώρακα αυξάνει τις πιέσεις και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυνητικά θανατηφόρες μεταβολές της αναπνευστικής και καρδιαγγειακής λειτουργίας ι ι. Πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί απιs αμβλύ ή διατιτραίνον τραύμα και ανευρίσκεται στο 20% των ασθενών που επιζούν μετά από σοβαρό τραυματισμό, ενώ σε κάκωση θώρακα υπάρχει σε ποσοστcs 40%12. Σε αμβλείς τραυματισμούς η συχνότερη αιτία πρόκλησης πνευμοθώρακα είναι τα κατάγματα πλευρών, αλλά είναι δυνατόν να προκληθεί από ρήξη κυψελίδων λcsγω αυξημένης ενδοθωρακικής πίεσης ακόμα και με απουσία καταγμάτων. Σε διατιτραίνοντα τραύματα όπως από πυροβολισμό 1i μαχαίρι η συχνιsτητα είναι μεγαλύτερη, ενώ δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο ιατρογενής πνευμοθci:ιρα- κας από τοποθέτηση κεντρικών γραμμών, που στην περίπτωση τηςυποκλειδίου το ποσοστcs (1-2%) δεν είναι καθιsλου ευκαταφρόνητο. Ο πνευμοθώρακας ανάλογα με την επικοινωνία ή όχι με την ατμόσφαιρα διακρίνεται σε ανοικτιs και κλειστιs. Στον κλειστό πνευμοθώρακα υπάρχει αέρας στον υπεζωκοτικό χώρο αλλά δεν επικοινωνεί με την ατμόσφαιρα. Είναι συχνός σε αμβλείς τραυματισμούς και συχνά οφείλεται σε κατάγματα πλευρών, 6μως είναι δυνατόν να υπάρχει και σε διατιτραίνοντες τραυματισμούς. Στον ανοικτό πνευμοθώρακα υπάρχει από)λεια της ακεραιcsτητας του θωρακικού τοιχώματος και ελεύθερη επικοινωνία του υπεζωκοτικού χcόρου με την ατμόσφαιρα. Κατά την αυτcsματη αναπνcηi και εφόσον η διάμετρος του θωρακικού ελλείμματος είναι μεγάλη μπορεί να μετακινηθεί αέρας από την ατμόσφαιρα στον υπεζωκοτικ6 χώρο με κίνδυνο πρcsκλησης πνευμοθώρακα υπ6 τάση σε περίπτωση εγκλωβισμού. Η διάγνωση του πνευμοθιδρακα είναι κλινική, η ακτινογραφία την επιβεβαιώνει αλλά μπορεί να υπάρχει και σε α:ιτουσία ευρημάτων στην απλή ακτινογραφία υ. Η κλινικ1i εικ6να εξαρτcηαι από το μέγεθος του πνευμοθci:ιρακα αλλά και την γενικότερη κατάσταση του τραυματία. Σε μεrάλο πνευμοθό)ρακα μπορεί να υπάρχει υπιsταση. ταχυκαρδία, κυάνωση, ταχύπνοια, αλλά η ύπαρξη φυσιολογικc!jν ζωτικών σημείων δεν είναι σπάνια. Ακροαστικά υπάρχει μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος πράγμα που μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτ6 στο ΤΕΠ ή στο ασθενοφιsρο. Μετατόπιση της τραχείας μπορεί να υπάρχει σε πνευμοθc!jρακα υπό τάση, ενώ η ύπαρξη υποδιsριου εμφυσήματος βάζει την υπόνοια για πνευμοθώρακα. Ασθενείς που είναι σε εγρήγορση παραπονούνται για πιsνο και δύσπνοια, συμπτό)ματα που μπορεί να είναι αποτέλεσμα του θωρακικού τραύματος και όχι του πνευμοθώρακα. Σε τραυματία αιμοδυναμικά σταθερ6 προηγείται η ακτινογραφία θώρακα κατά προτίμηση σε 6ρθια θέση εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εάν υπάρχει αμοδυναμική επιβάρυνση, ή έντονη δύσπνοια προηγείται η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης στο 5 μεσοπλεύριο διάστημα στην μέση μασχαλιαία γραμμή14. Μερικοί συγγραφείς προτείνουν την

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 151 χρήση μικρού εύρους σωλήνα για την παροχέτευση μικρού πνευμοθι6ρακαι5. Στην περίπτωση του ανοικτού πνευμοθώρακα διακόπτουμε την επικοινωνία της υπεζωκοτικής κοιλότητας με την ατμόσφαιρα μετατρέπουμε τον πνευμοθc6ρακα σε κλειστό και μετά τον παροχετεύουμε. Πνευμοθώρακας υπό τάση Όταν στο εξωτερικό θωρακικό τοίχωμα 1i στον υπεζωκότα δημιουργηθεί μηχανισμιsς βαλβίδας μιας κατεύθυνσης, μικρές ποσιsτητες αέρα συσσωρεύονται συνεχώς στον υπεζωκοτικιs χcδρο με αποτέλεσμα την συνεχώς αυξανιsμενη πίεση μέσα σε αυτιs και την πριsκληση πνευμοθιδρακα υπιs τάση. Η συνεχο)ς αυξανιsμενη πίεση στον υπεζωκοτικιs χιδρο της πάσχουσα; πλευράς πιέζει τον πνεύμονα και 6ταν αυξηθεί ακιsμα περισσιsτερο μειώνει την φλεβική επιστροφή, εμποδίζει την διαστολική φάση της καρδιάς και μειώνει την καρδιακή παροχή. Στην συνέχεια μετατοπίζεται το μεσοθωράκιο προς την αντίθετη πλευρά αυτιs προκαλεί επιπλέον επιβάρυνση της καρδιακής (συμπίεση φλεβικc)ν στελεχών) και της αναπνευστικής λειτουργίας (συμπίεση και του υγιούς πνεύμονα). Μπορεί να δημιουργηθεί αμέσως μετά την κάκωση, να έχει ταχεία εξέλιξη ή να είναι τα αποτέλεσμα της μηχανικής υποστήριξης της αναπνωiς, πρέπει να τον υποπτευιsμαστε σε κciθε τραυματία με αιμοδυναμικ1i αστάθεια. Ο πνευμοθο)ρακας υπό τάση επηρεάζει δυσμενώς την καρδιά και τους πνεύμονες, είναι κατάσταση απειλητικ1i για την ζω1i και η διάγνωσή του καθώς και η αντιμετιjjπιση πρέπει να είναι άμεση. Η διciγνωση του είναι κλινικ1i και η αντιμετώπιση του γίνεται πριν την ακτινογραφία θώρακα16. Η τυπική κλινικti εικιsνα περιλαμβάνει ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υποξυγοναμία, κυάνωση, διογκωμένες σφαγίτιδες, χαμηλ1i αρτηριακή πίεση, μετατιsπιση τραχείας, μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος. Συχνά η κλινική εικιsνα δεν είναι τιsσο τυπική, ο ασθενής μπορεί να μην έχει διατεταμένες σφαγίτιδες γιατί βρίσκεται σε υποβολαιμικιs shock, η ακριsαση των πνευμιsνων μπορεί να μην είναι εφικτή Μγω φασαρίας, και η ανατομική κατασκευή του τραυματία να κciνει δύσκολη την ψηλάφηση της τραχείας. Η καρδιαγγειακή κατάριψη δεν είναι συχνή ενcδ διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων με υποξυγοναιμία και αύξηση στην ΡΙΡ (σε διασωληνωμένους ασθενείς) είναι κοινci ευρήματα σε πνευμοθώρακα μεγαλύτερο απιs 20o/r. Τοποθέτηση βελιsνας 14G στο δεύτερο μεσοπλεύριο διάστημα στην μέση κλειδικ1i γραμ ηi, μπορεί να απελευθεριίjσει τον πνευμοθcδρακα ενιδ οριστι Κ1l θεραπεία παραμένει η τοποθέτηση σωλήνα θωρακικjiς παροχέτευσης. Αιμοθώρακας Η συλλογ1i αίματος στην υπεζοκωτική κοιλ6τητα είναι συχνιs εύρημα σε διατιτραίνοντα τραύματα του θώρακα, ενώ όταν υπάρχει σε αμβλύ τραυματισμιs αποτελεί ένδειξη βαριάς κciκωσης. Οι συνέπειες του είναι τιsσο απιs την αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης όσο και απιs την μεγciλη απι6λεια αίματος. Σε αιμοθώρακα μπορεί να χαθεί το 30-40% του συνολικού ιsγκου αίματος: και το συχνότερο εύρημα είναι η υποf)ολωμία. Για την ανίχνευση στην ακτινογραφία θcίjψ1κα απαιτούνται 500ml αίματος:. Η α;τοκατ{ισταση του ενδοαyγειακού 6γκου με τη ταχεία χορ1iyηση υγρcίηι είναι το πρι6το βήμα στην αντιμετιίjπιση του αι ιοθιίjρακα, ενιjj η τοποθέτηση θωρακικού σωλ1ίνα παροχέτευσης τις περισσότερε; φορέ; (στο 80o/r των περιπτιδσεων) αποτελεί και την οριστικ1i θεραπεία. Ο χειρουργικ6ς έλεγχο; τη; αιμορρcηία με την διενέργεια θωρακοτομjiς ενδείκνυται 6ταν υπc1ρχει μαζικti (> 1500ml) ή εμμένουσα (50-200ml/h για 3-4 ώρες) αιμορρα '(ία. Η συχν6τητα θωρακοτομής σε περίπτωση αιμοθι6ρακα κυμένεται απ6 5-15%. Επείγουσα θωρακοτομή Η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης, η χορ1iγηση υγρών και πιθαν6ν η στοματοτραχειακή διασωλήνωση και ο μηχανικ6ς αερισμ6ς είναι αρκετci στο των περιπτώσεωνι7. Μερικοί ασθενείς θα χρειασθούν επείγουσα θωρακοτομή για τον έλεγχο της αιμορραγίας την αποκατciσταση του τραχειοβρογχικού δένδρου την παροχέτευση του επιπωματισμού και την δι6ρθωση των υπολοίπων βλαβών για την επιβίωση τους. Η χαμηλti αρτηριακή πίεση αν και είναι συχνή σε

4 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ασθενείς με κάκωση θώρακα, σπάνια όμως αποτελεί ένδειξη για θωρακοτομή. Λόγω της σοβαρότητα της κατάστασης προσπάθειες για τεκμηρίωση των βλαβών είναι επικίνδυνη γιατί χάνουμε χρόνο και θέτουμε σε κίνδυνο την ζωή του τραυματία. Επείγουσα θωρακοτομή στην ΤΕΠ μπορεί να είναι σωτήρια σε μερικές διατιτραίνουσες κακώσεις της καρδιάς και μερικές των πνευμόνων. Οι στόχοι αυτής της παρέ μ βασης είναι: Η ανακούφιση από τον καρδιακό επιπωματισμό Ο έλεγχος της αιμορραγίας από την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία Η εφαρμογή ανοικτών καρδιακών μαλάξεων Αποκλεισμός της αορηiς και αναδιανο ηi του αίματος στην καρδιά και τον εγκέφαλο Η χορήγηση υγρών γρ1iγορα από μικρ6 ουροκαθετήρα που εισάγεται στην δεξιό κόλπο Ακ6μα σε ασθενείς με διατιτραίνουσες κακώσεις η αποτελεσματικότητα μιας επείγουσας θωρακοτομής εξαρτάται από την παρουσία ζωτικών σημείων (αρτηριακή ς πίεσης και αυτόματης αναπνοής), και την μορφή του ηλεκτροκαρδιογραφ11- ματος κατά την περίοδο της αναζωογόνησης πριν την θωρακοτομή. Ασθενείς με φλεβοκομβικ1i ταχυκαρδία, κοιλιακή ταχυκαρδία 1l μαρμαρυγ1i έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης από τους ασθενεί με ασυστολία ή ιδιοκοιλιακό ρυθμό. Ασθενείς στους οποίους έχει προηγηθεί ΚΑΡΠΑ για χρόνο περισσότερο από 5min είναι απίθανο να σωθούνιs.ι<j. Αν και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα μιας επείγουσας θωρακοτομής, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η υποβολαιμία και ο καρδιακός επιπωματισμός μειώνουν το ποσοστό επιτυχούς εφαρμογής ΚΑΡΠΑ με εξωτερικές συμπιέσεις2ο. Πνευμονική θλάση Η πνευμονική θλάση είναι η συχνότερη παρεγχυματική βλάβη σε αμβλείς κακώσεις θcί)ρακα, συνυπάρχει με κατάγματα πλευρών στο 50% των περιπτώσεων, ενώ η ρήξη κυψελίδων και πνευμονικών αγγείων δεν είναι σπάνια. Οι πνευμονικές θλάσεις προκαλούν οίδημα, αύξηση της πνευμονικής δια- περατότητας και οδηγούν σε εξελισσόμενη αναπνευστική ανεπάρκεια. Η προ'ίούσα επιδείνωση μπορεί εμφανιστεί σε περισσότερο από 6 ώρες, ενώ η απλή ακτινογραφία δεν είναι ενδεικτική της πνευμονικής θλάσης. Εξέταση εκλογής για την πρώιμη ανίχνευση των θλάσεων θεωρείται η αξονική τομογραφία21. Η αντιμετώπιση σχετίζεται με το μέγεθος της βλάβης, μπορεί καλή αναλγησία και φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού να είναι αρκεηl, αλλά συχνά χρειάζεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου Κακώσεις τραχειοβρογχικού δένδρου είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις, συχνότερα συμβαίνουν σε διατιτραίνονται τραύματα, αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν σε αμβλείες κακcίχπις σε ποσοστ6 1-37c.Η ρ1iξη βρ6γχου σε αμβλύ τραύμα μπορεί να γίνει α;τ6 αύξηση της ενδοβρογχική; πίεσης με κλειση1 την γλωτίδα, α;τcs συμπίεση του θώρακα ή απ6τομη ε;τιδράδυνση. Το 80% των περιπτώσεων ρ1iξης βρ6γχου σε αμβλεία κάκισση συμβαίνει περίπου 2,5cm α;τ6 την καρίνα23. Ρ1Ίξεις βρόγχων από διατιτραίνοντα τραύματα συν1ίθως συνοδεύονται απcs κακώσεις αγγείων και σπάνια οι τραυματίες φθάνουν ζωντανοί στο ΤΕΠ. Η κλινικ11 εικόνα σε τραχειοβρογχική ρήξη εξαρτάται από την περιοχ1i της κάκωσης, ρ1iξη στην εγγύς τραχεία έχει σαν αποτέλεσμα την αιμόπτυση, και την απ6φραξη αεραγωγού, ενώ σε απομακρυσμένο σημείο προκαλεί υποδόριο 1l μεσοθωράκιο εμφύσημα, βρογχοϋπεζωκοτική επικοινωνία και μεγάλη διαφυγή αέρα. Δύσπνοια, βήχας, αίσθημα βάρους και επώδυνη αιμόπτυση μπορεί να υπάρχουν. Η βρογχοσκόπηση βοηθάει στην διάγνωση, αν και απλή ακτινογραφία μπορεί να είναι ενδεικτική. Απομακρυσμένες ρήξεις μένουν αδιάγνωστες για μεγάλο διάστημα. Η θεραπεία είναι συχνά χειρουργική. Η πρόγνωση κατά κύριο λόγο εξαρτάται απ6 το επίπεδο της κάκωσης, ενώ η θνητότητα από κακώσεις της τραχείας είναι 30%, οι μισοί από αυτούς πεθαίνουν την πρcίπη ώρα 24,25. Τραυματική ρήξη διαφράγματος Τραυματική ρήξη του διαφράγματος συμβαίνει και

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 153 σε διατιτραίνον και σε αμβλύ τραυματισμό, όπου παρατηρείται σε ποσοστό 2-3 % και αποτελεί ένδειξη βαριάς κάκωσης με πολύ υψηλ1i θνητότητα ( 10-20% )26. Οι περισσότερες διαφραγματικές ρήξεις συμβαίνουν στην αριστερ1ί πλευρά επειδή στην δεξιά υπάρχει η προστασία από το ήπαρ27. Τα συμπτώματα της ρήξης του διαφράγματος μπορεί να είναι από τίποτα μέχρι σοβαρ1i αναπνευστική δυσπραγία, και υπόταση οφειλ6μενη σε συνοδές κακώσεις. Μικρές ρήξεις μπορεί να δημιουργήσουν κοίλες και στραγκαλισμ6 των ενδοκοιλιακών οργάνων26. Μεγάλες ρ1iξεις έχουν σαν αποτέλεσμα την είσοδο όλου του κοιλιακού περιεχόμενου στο θώρακα με αποτέλεσμα την συμπίεση των πνευμ6- νων, υποξυγοναιμία μετακίνηση μεσαύλιου και μείωση της φλεβικής επιστροφής. Η διάγνωση της ρήξης του διαφράγματος γίνεται με την ακτινογραφία θr!jρακα αν και στο 25o/c των ασθενών είναι φυσιολογικ Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να δείχνει ανύψωση του ημιδιαφράγματος, παρουσία αέρα των εντέρων, και ρινογαστρικ6ς σωλήνας πάνω απ6 το διάφραγμα, μικρή μετακίνηση του μεσοθωρακίου, ή μη ειδικά ευρήματα όπως ατελεκτασία του κάτω λοβού, κατάγματα κατά)tερων πλευρόν, αιμοθώρακας και πνευμοθώρακας2ι. Πολλές φορές η διάγνωση μπαίνει διεγχειρητικά24. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική, η αποκατάσταση της βλάβης μπορεί να αποσυμπιέσει τον πνεύμονα και να βελτιωθεί η οξυγόνωση. Αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από κάκωση θώρακα Η υποξυγοναιμία είναι συχνή σε τραυματίες και ειδικά σε αυτούς με κακώσεις θώρακα. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε άμεση κάκωση, είτε σε δευτερογενή βλάβη 6πως οξεία πνευμονική βλάβη 1i σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Η αναπνευστικ1i ανεπάρκεια που συνδυάζεται με το τραύμα μπορεί να οφείλεται σε άμεση πνευμονική κάκωση (πνευμονική θλάση) ή σε έμμεση, διάχυτες πνευμονικές βλάβες συνδυάζονται με ARDS2. Ο κίνδυνος του μετατραυματικού ARDS συνδέεται με την κλίμακα βαρύτητας τραύματος (ISS), το αρχικό επίπεδο οξυγόνωσης ενώ κλινικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ΚΕΚ, πολλα- πλές μεταγγίσεις, πολλαπλά μεγάλα κατάγματα και πνευμονικές θλάσεις2ιι. υμως υπάρχουν περιορισμοί στην κατανόηση των σύνθετων συσχετίσεων μεταξύ άμεσης πνευμονικής βλάβης, έμμεσης βλάβης, ARDS και μετατραυματικίiς αναπνευστικής ανεπάρκειας. Η εμφάνιση αναπνευστικής αεπάρκειας αυξάνει την θνητότητα3ο. Κλινική προσέγγιση του τραυματία με κάκωση θώρακα προνοσοκομειακά Σε προνοσοκομειακό επίπεδο δε είναι πάντα εύκολο να διαγνιδσουμε κάκωση θώρακα ειδικά 6ταν πρόκειται για αβλείς τραυματισμούς. Υποπτευόμαστε την κάκωση από: Τον μηχανισμc5 κciκωσης Εφαρμογή μεγάλης δύναμης στο θωρακικ6 τοίχωμα Αιφνίδια επιβράδυνση Σημε(α Παραμόρφωση της θωρακικής κοιλότητας Θλάσεις ή τραύματα στο θωρακικό τοίχωμα Συνυπάρχουσες σοβαρές κακάjσεις Συμπτώματα Δύσπνοια Ταχύπνοια Τρόπος αναπνωiς Πόνος Απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος Υποδόριο εμφύσημα Αιμόπτυση Υπόταση Διάταση των σφαγίτιδων Σε διατιτραίνουσες κακώσεις συνήθως υπάρχει το ιστορικό, τραυματισμός από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, επισκοπικά υπάρχει το σημείο εισόδου και ανάλογα με την περιοχή μπορεί να υπάρχουν συνυπάρχουσες κακώσεις όπως τραύμα καρδιάς, οισοφάγου ή κοιλιάς. Η αντιμετώπιση των ασθενών με κάκωση θώρακα προνοσοκομειακά γίνεται κατά ABCD όπως και για τους υπόλοιπους τραυματίες. Η τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, η χορήγηση υγρών και οξυγόνου με μάσκα θεωρούνται αναγκαίες παρεμβάσεις σε κάθε τραυματία με κάκωση θώρακα. Η ανάγκη

6 154 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για παροχέτευση πνευμοθώρακα πριν την άφιξη στο ΤΕΠ δεν είναι συχνή αλλά χρειάζεται εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση του πνευμοθώρακα υπό τάση. Η επαρκής αντιμετώπιση του πόνου με την ενδοφλέβια χορήγηση aπιοειδών πολλές φορές είναι αρκετή για την υποχιδρηση της δύσπνοιας. Η σοβαρή κάκωση θώρακα αποτελεί ένδειξη για διασωλήνωση στο τόπο του ατυχήματος. Ακόμη και μικρός πνευμοθώρακας μπορεί να γίνει υπό τάση με την εγκατάσταση μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Η δυσμενής επίδραση της αυξημένης ενδοθωρακικής πίεσης στο καρδιαγγειακό, αντιμετωπίζεται με την επιθετική χορ1iγηση υγρών, η ανάγκη για χρήση ινοτρόπων ή αγγειοδραστικών φαρμάκων δεν είναι συχνή. Αντιμετώπιση του πόνου σε κάκωση θώρακα Ο πόνος αποτελεί συνοδό σύμπτωμα σε όλες τις κακιδσεις θώρακα. Ο στόχος της επαρκούς αναλγησίας είναι η βελτίωση της μηχανικής της αναπνοής επιτρέποντας στον ασθενή να αναπνέει βαθιά και να βήχει έτσι ώστε να διατηρεί καθαρό τον αεραγωγό. Επαρκής αντιμετιδπιση του πόνου σε κακά) σεις θιδρακα όχι μόνο προλαμβάνει τις ατελεκτασίες και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, αλλά μπορεί να προλάβει επεισ6δια υποξυγοναιμίας τα οποία αυξάνουν την ανάγκη για μηχανικό αερισμιsjι. Σε σοβαρές περιπτώσεις με πολλαπλά κατάγματα πλευρών η επιθετική αντιμετώπιση του π6- νου μειώνει την ανάγκη για μηχανικ6 αερισμ6. Η χορήγηση aπιοειδών αναλγητικών αποτελεί μέθοδο εκλογής, ενώ η χρήση αντλίας για αναλγησία ελεγχόμενη απ6 το ασθενή προτιμάται γιατί επιτυγχάνει καλύτερο αναλγητικ6 αποτέλεσμα. Ο αποκλεισμ6ς των μεσοπλευρίων νεύρων έχει χρησιμοποιηθεί απ6 παλιά για την αντιμετώπιση του πόνου που σχετίζεται με κατάγματα πλευρών. Η τεχνικ1i επιτυγχάνει επαρκή αναλγησία και ικανότητα για καλή αναπνοή και βήχα. Μειονεκτήματα είναι η περιορισμένη διάρκεια 6-12 ώρες ή και λιγ6τερο. Η πιθαν6τητα για πνευμοθώρακα περιορίζει την εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η χορίiγηιjη τοπικών αναισθητικών στον υπεζωκοτικ6 χcδρο φαίνεται να είναι αποτελεσματική και ιδιαίτερα εύκολη σε ασθενείς που φέρουν σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης. Η επισκληρίδιος αναλγησία για τον θωρακικ6 π6- νο έχει γίνει δημοφιλ1iς απ6 το τέλος του Αυτ6 γιατί αποδεδειγμένα βελτιώνει την ζωτική χωρητικ6τητα, και την πνευμονική ευαινδοτ6τητα, αυξάνει την λειτουργική υπολειπ6μενη χωρητικ6τητα και μειώνει τις αντιστάσεις. Σε ασθενείς με μεμονομένα κατάγματα πλευρών η αντιμετιδπιση του π6νου μπορεί να γίνει με χορήγηση αναλγητικών απ6 στ6μα, δε είναι 6μως επαρκής σε σοβαρότερες κακά)σεις. Η επιλογή της μεθ6δου που θα ακολουθήσουμε εξαρτάται απ6 την κατάσταση του τραυματία, την σοβαρότητα της κάκωσης και την εμπειρία που έχουμε στην κάθε τεχνική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Richardson D, Miller F, Carrillo Ε, Spain D. Complex and challenging problems in trauma surgery. Complex thoracic injuries. Surgical Clinics of North America 1996 ; 76 : Calhoon J, Grover F, Trinkle J. Chest trauma: approach and management. Clin Chest Med 1992;13: Domino Κ. Pulmonary function and dysfunction in the traumatized patient. Anesthesiol Clin North Am 1996 ; 14 : Kshettry V, Bolman R. Chest trauma _ assessment, diagnosis, and management. Clin Chest Med 1994;15: Cogbill Τ, Landercasper J. lnjury to the chest wall. In: MattoxK, FelicianoD, MooreE, editors. Trauma New York: McGraw-Hill; p Ziegler D, Agarwal Ν. The morbidity and mortality of rib fractures. J Trauma 1994;37: Shweiki Ε, Klena J, Wood G, Indeck Μ. Assessing the true risk of abdominal solid organ injury in hospitalized rib fracture patients. J Trauma 2000;50: Poole G. Fracture of the upper ribs and injury to the great vessels. Surg Gynecol Obstet

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ;169: Bulger Ε, Arneson Μ, Mock C, Jurkovich G. Rib fractures in the elderly. J Trauma 2000;48: West J. Respiratory physiology. 5th edition Baltimore: Williams & Wilkins; Jantz Μ, Pierson D. Pneumothorax and barotrauma. Clin Chest Med 1994;15: DiBartolomeo Κ, Sanson G, Nandi G, et al. Α population-based study on pneumothorax in severely traumatized patients. J Trauma In_jury Infection Crit Care 2001;51 : Neff Μ, et al. Detection of occult pneumothoraces on abdominal computed tomographic scans in trauma patients. J Trauma 2000;49: Vukich D. Pncumothorax, hemothorax, and other abnormalities of the pleural space. Emerg Med Clin Ν Am 1983;1: Laronga C, Meric F, Troung Μ, et al. Α treatment algorithm for pneumothoraces complicating central venous catheter insertion. Am J Surg 2000;180: Rankine J, Thomas Α, Fluechter D. Diagnosis of pneumothorax in critically ill patients. Postgrad Med 2000;76: Pickard L, Mattox Κ: Thoracic trauma: General considerations and indications for thoracotomy. Τη Moore ΕΕ, Mattox KL, Feliciano DV (eds): Trauma. Norwalk, CT, Appleton & Lange, 1991, pp Durham L, Richardson R, Wall Μ, et al: Emergency center thoracotomy: Impact of prehospital resuscitation. J Trauma 1992 ; 32: Millham F, Grindlinger G: Survival determinants in patients undergoing emergency room thoracotomy for penetrating chest injury. J Trauma 1993 ; 34: Luna G, Paulin Ε, Kirkman Τ, et al: Hemodynamic effects of external cardiac massage in trauma shock. J Trauma 29: , Dee Ρ. The radiology of chest trauma. Radiol Clin Ν orth Am 1992 ; 30: Baumgartner F, Sheppard Β, de Virgiolio C, et al: Tracheal and main bronchial disruptions after blunt chest trauma: Presentation and management. Ann Thorac Surg 1990 ; 50: Bertelsen S, Howitz Ρ: Injuries of the trachea and hronchi. Thorax 1972 ; 27 : Jackson J: Management of thoracoabdominal injuries. In Capan L, Miller S, Turndorf Η ( eds ): Trauma: Anesthesia and Intensive Care. Philadelphia, JB Lippincott, 1991, p Stene J, Grande C, Bernhard W, et al: Perioperative anesthetic management of the trauma patient: Thoracoahdominal and orthopedic injuries. In Stcne JK, Grande CM ( eds ): Trauma Anesthesia. Baltimore, Williams & Wilkins, 1991, p Jackimcyk Κ: Blunt chest trauma. Emerg Med Clin North Amer 1993 ; 11 : Arendrup Η, Jensen Β: Traumatic rupture of the diaphragm. Surg Gynecol Ohstet 1982 ; 154: Pearl R. Posttraumatic respiratory insufficiency : How and Why does it happen?. Anesth Analg 1992 ; 74 : Pepe Ρ. Acute post-traumatic respiratory physiology and insufficiency. Surg Clin North Am 1989 ; 69 : Domino Κ. Pulmonary function and dysfunction in the traumatized patient. Anesthesiol Clin North Am 1996 ; 14 : Bromage Ρ: The control of post thoracotomy pain. Anaesthesia 1989 ; 44: Gibbons J, James Ο, Quail Α: Relief of pain in chest injury. Br J Anaesth 1973 ; 45: Kshettry V, Bolman R. Chest trauma _ assessment, diagnosis, and management. Clin Chest Med 1994;15: Short Κ, Scheers D, Mlakar J, Dean R. Evaluation of intrapleural analgesia in the management of blunt traumatic chest wall pain. Am Surg 1996;20: Wu C, Jani Ν, Perkins F, Barquist F. Thoracic epidural analgesia versus intravenous patientcontrolled analgesia for the tieatment of rib fracture pain after motor vehicle crash. J Trauma 1999;47:564-7.

Κακώσεις Καρδιάς Και Μεγάλων Αγγείων

Κακώσεις Καρδιάς Και Μεγάλων Αγγείων 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑ.! Ε\Τ'\τΙΚΗ:: J.HPIKH:: Κακώσεις Καρδιάς Και Μεγάλων Αγγείων ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ. ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΡ ΔΙΑΣ Οι κακώσεις της καρδιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτραυματίας Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση

Πολυτραυματίας Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση 126 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Πολυτραυματίας Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΟΥΡΔΑΣ, ΧΡΥΣΗ ΜΑΤΣΙΚΟΥΔΗ, ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥτΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες 351 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ν. Μπαλταγιάννης 1, Α. Μαρίνης 2, Δ. Αναγνωστόπουλος 1 1 Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», 2 Α Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεδικές Κακώσεις

Ορθοπεδικές Κακώσεις 168 ΘΕΜΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ορθοπεδικές Κακώσεις ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΔΗΜΉΤΡΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Οι ορθοπεδικές κακώσεις είναι οι συχνότερες κακώσεις σε αμβλείς τραυματισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ

Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 173 Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Οι τραυματισμοί αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου και αναπηριών κατά την παιδική ηλικία. Μόνο στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Καταστάσεις Εγκύου Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση

Επείγουσες Καταστάσεις Εγκύου Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Επείγουσες Καταστάσεις Εγκύου Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που αφορούν έγκυες ασθενείς (είτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.: Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ DAMAGE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 137 2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ. Παπακωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Βαρειά Ασθματική Κρίση

Βαρειά Ασθματική Κρίση 148 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Βαρειά Ασθματική Κρίση ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ως άσθμα ορίζεται η χρόνια φλεγμονώδης νόσος των βρόγχων, η οποία χαρακτηρίζεται από υπεραντιδραστικότητά τους

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 49 Από τη Σύνταξη Αγαπητοί Συνάδελφοι, Τα «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» συνεχίζουν απρόσκοπτα την επιστημονική τους πορεία. Με την έντυπη έκδοση και την ηλεκτρονική ιστοσελίδα, το περιοδικό μας είναι υποψήφιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ 122 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το τραύμα αποτελεί μια νόσο που αν και μπορεί να προληφθεί η εκδήλωσή της, έχει καταστεί μια από τις πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Τραυματία με Κάκωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Τραυματία με Κάκωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε:--ιΙΆΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7 Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Τραυματία με Κάκωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος Π. ΚΑΖΑΜΙΑΣ -Β. ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΕΙΙΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το τραύμα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 ΑΡΙΘΜ. 1789 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Παθολογικών Καταστάσεων και Αντιµετώπιση Τραυµάτων κατά την Είσοδο Βληµάτων στη Θωρακική Κοιλότητα

Ανάλυση Παθολογικών Καταστάσεων και Αντιµετώπιση Τραυµάτων κατά την Είσοδο Βληµάτων στη Θωρακική Κοιλότητα Ανάλυση Παθολογικών Καταστάσεων και Αντιµετώπιση Τραυµάτων κατά την Είσοδο Βληµάτων στη Θωρακική Κοιλότητα Αλεξανδροπούλου Χριστίνα-Αθανασία Φοιτήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφάλιση του Αεραγωγού. στην Επείγουσα Ιατρική

Εξασφάλιση του Αεραγωγού. στην Επείγουσα Ιατρική 32 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εξασφάλιση του Αεραγωγού Ο Δύσκολος Αεραγωγός στην Επείγουσα Ιατρική Η εξασφάλιση του αεραγωγού αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στην παροχή απλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΗ ΜΑΙΛΙΝΤΑ Α.Μ: 466 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης: Αντιμετώπιση στη ΜΕΘ

Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης: Αντιμετώπιση στη ΜΕΘ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 145 Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης: Αντιμετώπιση στη ΜΕΘ Χ. ΤΣΙΟΤΡΑΣ Μετά την αρχική αντιμετώπιση-σταθεροποίηση του τραυματία με κάκωση της σπονδυλικής στήλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Review article Ανασκόπηση

Review article Ανασκόπηση : 61-75 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ EΛΛHNIKHΣ KTHNΙΑΤΡΙΚΗΣ ETAIPΕIAΣ 2010, 61(1): 61-75 Review article Ανασκόπηση Mechanical ventilation. Part I: Physiology and pathophysiology Nikolaou Ch. 1, DVM, Savvas I. 2, DVM,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία σε χειρουργημένους ασθενείς θώρακα και κοιλιάς, που χρειάζονται εντεταμένη φροντίδα.» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης.

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης. Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση Η έκβαση μιας επείγουσας κατάστασης και η επιβίωση του ασθενούς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση κατά τα πρώτα λεπτά. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, 127 Από τη Σύνταξη Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τρίτο τεύχος του περιοδικού μας αποτελεί την απαντητική ιατρική εκδοτική παρουσία σε περίοδο συνεχιζόμενης πολυεπίπεδης κρίσης. Η προσφορά άρθρων από τους

Διαβάστε περισσότερα