Σξηπνιηηζηώηε Αιεμάλδξα. TΘ 83, 23100, πάξηε. Α. Ισάλλνπ & Παξνξίνπ, 23100, πάξηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξηπνιηηζηώηε Αιεμάλδξα. TΘ 83, 23100, πάξηε. Α. Ισάλλνπ & Παξνξίνπ, 23100, πάξηε"

Transcript

1 Αηομικά ζηοιτεία Ολνκαηεπώλπκν: Γ/λζε αιιεινγξαθίαο Γηεύζπλζε Καηνηθίαο Σειέθσλν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Σξηπνιηηζηώηε Αιεμάλδξα TΘ 83, 23100, πάξηε Α. Ισάλλνπ & Παξνξίνπ, 23100, πάξηε Γεθεκβξίνπ 1959 Προπηστιακοί ηίηλοι ζποσδών 1989 Σμήμα Επιζηήμηρ Φςζικήρ Αγυγήρ & Αθληηιζμού, Εθνικό & Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών (πηςσίο) Μεηαπηστιακοί ηίηλοι ζποσδών Γηδαθηνξηθό δίπισκα Σίηινο δηαηξηβήο Σμήμα Οπγάνυζηρ & Διασείπιζηρ Αθληηιζμού Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος Aλάιπζε ησλ αληηιακβαλόκελσλ ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερώλ ησλ θιεηζηώλ αηζνπζώλ γπκλαζηηθήο-γπκλαζηεξίσλ ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Οξγαληζκώλ Οργανική Θέζη Οπγανιζμόρ Νεολαίαρ και άθληζηρ, Δήμορ Αθήναρ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Σμήμα Οπγάνυζηρ & Διασείπιζηρ Αθληηιζμού Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος Γνώσεις νέων τεχνολογιών Πολύ καλή εξοικείυζη ζε πεπιβάλλον Windows Πολύ καλή γνώζη ππογπαμμάηυν Word, Excel, Access, Power Point, και SPSS Ξένες Γλώζζες Αγγιηθά Ρνπκάληθα Ιθαλόηεηα αλάγλσζεο: θαιή, Ιθαλόηεηα γξαθήο: θαιή, Ιθαλόηεηα νκηιίαο: θαιή Ιθαλόηεηα αλάγλσζεο: θαιή, Ιθαλόηεηα γξαθήο: θαιή, Ιθαλόηεηα νκηιίαο: θαιή

2 Σσμμεηοτή ζε επιηροπές 2005 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο 2007 Εμπειρία διοίκηζης Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο / / Τπεύζπλε ιεηηνπξγίαο θιεηζηήο αίζνπζαο Γπκλαζηηθήο Ακπεινθήπσλ Τπεύζπλε ιεηηνπξγίαο θιεηζηήο αίζνπζαο Γπκλαζηηθήο Ακπεινθήπσλ Τπεύζπλε ιεηηνπξγίαο θιεηζηήο αίζνπζαο Γπκλαζηηθήο Ν. Φηινζέεο Τπεύζπλε ιεηηνπξγίαο θιεηζηήο αίζνπζαο Γπκλαζηηθήο Ν. Φηινζέεο Διδακηική εμπειρία Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ζην 2ν Γπκλάζην Μαξθνπνύινπ Τπεύζπλε πξνγξακκάησλ άζθεζεο πλεπηθνύξηζε ηνπ καζήκαηνο «Οξγάλσζε θιεηζηώλ ρώξσλ άζιεζεο/γπκλαζηεξίσλ & Οξγάλσζε αζιεκάησλ πγξνύ ζηίβνπ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Tripolitsioti, A., Moudakis, K., Strigas, A. (2009). Sport Science as a determinative factor in management of indoor facilities in Municipal Sport Organizations J. Appl. Scie., 9(14): (Scopus). Tyflidis, A., Travlos, A.K., Tripolitsioti, A., Stergioulas, A. (2009). Epidemiology of sprains in Greek Facilitation Classes. J Biol. Science, 9(6): (Scopus). Stergioulas, A., & Tripolitsioti, A.(2007). Sports organization for the disabled. Choregia 3(2): (SPORTDiscus). Tripolitsioti, A., Moudakis, K., Konstantinakos, P., Theodorikakos, P. (2007). The management competencies of the directors of youth centres and indoor facilities in the municipalities. Biol. Exercise 3: (SPORTDiscus). Tripolitsioti, A., Athanasopoulou, P. (2006). The relationship between satisfaction and the demographic profile of participants in the exercise programs of

3 health and fitness clubs for municipal youth & sport organizations (MYSO). Choregia 4(1-2): (SPORTDiscus).. Tripolitsioti, A. (2005). The profile of the directors of health and fitness clubs for municipal youth & sport organizations (MYSO): Preliminary results. Choregia, 1(1): (SPORTDiscus). ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Αζαλαζνπνύινπ Π, Τριπολιτσιώτη Α. (2006). Η πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ ζηηο αζιεηηθέο ππεξεζίεο: κηα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα. Οξγάλσζε ηνπ Αζιεηηζκνύ 4 (1-2): Τριπολιτσιώτη Α. (2005). Αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αζθνπκέλσλ ζηηο θιεηζηέο αίζνπζεο γπκλαζηηθήο ηνπ Οξγαληζκνύ Νενιαίαο θαη `Αζιεζεο ηνπ Γήκνπ Αζήλαο. Οξγάλσζε ηνπ Αζιεηηζκνύ 3(1-2): Παξζύκνο Π, ηεξγηνύιαο Α, Τριπολιτσιώτη Α. Γύλακε ησλ θάησ θνηιηαθώλ κπώλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ ΣΔΦΑΑ Αζήλαο θαη Σξηθάισλ θαη Οζθπαιγία. πγθξηηηθή κειέηε. Οξγάλσζε ηνπ Αζιεηηζκνύ 1: 85-88, ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ Parthymos, P., Stergioulas, A., & Tripolitsioti, A. (2004). Strength of the lower abdominals & low back pain. Comparative study between students of Greek Dep of Sports Sciences. In Proceedings of the Pre-Olymbic Congress, Thessaloniki, Hellas, 6-11 August Edited by V. Klissouras, S. Kellis, and I. Mouratidis, p Tripolitsioti, A., & Stergioulas, A. (2004). Δffects of Pilates spesific exercise on posture. In Proceedings of the Pre-Olymbic Congress, Thessaloniki, Hellas, 6-11 August Edited by V. Klissouras, S. Kellis, and I. Mouratidis, p Tripolitsioti, Α., Sakellariou, Κ., & Stergioulas Α. (2001). The effects of pilates training on chidren s posture. In Proceedings of sixth Annual Congress of ECSS, Cologne July Edited by V. Klissouras, S. Kellis, and I. Mouratidis, p Tripolitsioti, Α., Sakellariou, K., Stergioulas, A. (2001) Pilates training can strengthen lower abdominals. In Proceedings of Proccedings sixth of Annual Congress of ECSS, Cologne July Edited by V. Klissouras, S. Kellis, and I. Mouratidis, p. 147.

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Sotiropoulos D, Stergioulas A, Giakas G, Stergioula M, Tripolitsioti A, Pappas A. Low level treatment can decrease pain and stiffness, but no range of motion in patients with frozen shoulder. Abstracts: 6 th Intrenational Congress of WALT. Lemeso, Cyprus, Oktober, Sotiropoulos D, Stergioulas A, Giakas G, Stergioula M, Pappas A. Tripolitsioti A. No improvement of pain, morning stiffness and range of motion in patients with plantar fasciitis. Abstracts: 6 th Intrenational Congress of WALT. Lemeso, Cyprus, Oktober, Stergioulas Α, Tripolitsioti Α, Soulas D, Gogos Y. Circulating levels of prostacyclin in prebubescent children with different physical activity levels. Abstracts: 10 th Balkan Congress of Sports Medicine. Bucharest 1-4, October Stergioulas A, Dabos G, Tripolitsioti A, Soulas D, Gogos Y. Lateral epicondylitis of the elbow. three treatments protocols: what kind of therapy can we choose? Abstracts: 10 th Balkan Congress of Sports Medicine. Bucharest 1-4, October ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σπθιίδεο Α., Τριπολιτσιώτη Α., Σξαπιόο Α., Φνξηνύλεο Θ., θαη ηεξγηνύιαο Α. Καηάγκαηα θαη δηαζηξέκκαηα ζηα ηκήκαηα αζιεηηθήο δηεπθόιπλζεο. 15 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαίνπ, Γνύληα Π, Καξακπάηνπ Γ, Τριπολιτσιώτη Α, ηεξγηνύιαο Α. Η ζρέζε ησλ παξεθθιίζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Λαθσλίαο. Πεξηιήςεηο: 14 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαίνπ, Γνύληα Π, Καξακπάηνπ Γ, Τριπολιτσιώτη Α, ηεξγηνύιαο Α. Παξεθθιηζεηο ζηάζεο ζηα επίπεδα νβειηαίν θαη κεησπηαίν θαη πξνβιήκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ησλ καζεηώλ (ηξηώλ) ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Λαθσλίαο. Πεξηιήςεηο: 14 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαίνπ, Tyflidis A, Tripolitsioti A, Stergioulas A, Panagiopoulos P. Sport law, teachers of physical education and first aid (Abstract). World and First National Congress in Sport Management. Sparta, Greece, 3-5 June, Tripolitsioti A, Stergioulas A, Grammenos A. The profile of managers of gyms of youth and sport organisation of Athens municipality. (Abstract). World and First National Congress in Sport Management. Sparta, Greece, 3-5 June, 2005.

5 Τριπολιτσιώτη Α, αθειιαξίνπ Κ, ηεξγηνύιαο Α. Η πξνπόλεζε κε ηε κέζνδν Pilates κπνξεί λα βειηηώζεη ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο καζεηξηώλ Γπκλαζίνπ. Πεξηιήςεηο: 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαίνπ, Άζιεζε & Κνηλσλία, 22: 58, ηεξγηνύιαο Α, Μαινπζάξεο Γ, Τριπολιτσιώτη Α. Σα ζύλδξνκα θαηαπόλεζεο είλαη νη ζπρλόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο ηεο πεηνζθαίξηζεο. Βηβιίν πξαθηηθώλ. 6ν Γηεζλέο ζπλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, `Αζιεζε θαη Κνηλσλία, 20:16, ηεξγηνύιαο Α, Κνπθνπζάθεο, Τριπολιτσιώτη Α, αθειιαξίνπ Κ. Σξαπκαηηζκνί ζε εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο. Πεξηιήςεηο: 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Άζιεζε & Κνηλσλία, 20: 16, Κνπθνπζάθεο, ηεξγηνύιαο Α, Τριπολιτσιώτη Α, Γθόγθνο Γ. Οη ζιάζεηο είλαη νη ζπρλόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζε εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο. Πεξηιήςεηο: 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Άζιεζε & Κνηλσλία, 20: 56, Μαινπζάξεο Γ, ηεξγηνύιαο Α, Τριπολιτσιώτη Α. Σξαπκαηηζκνί ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο ηεο πεηνζθαίξεζεο. Πεξηιήςεηο: 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Άζιεζε & Κνηλσλία, 20: 15, ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ ηεξγηνύιαο Α, Τριπολιτσιώτη Α, Λαδαξίδε Δ. Δλεξγεηηθέο δηαηάζεηο θαη ειαζηηθόηεηα ηνπ Αρηιιείνπ ηέλνληα. Πεξηιήςεηο: 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Μαίνπ, Τριπολιτσιώτη Α, ηεξγηνύιαο Α. ηάζε ηνπ ζώκαηνο θαη δύλακε ησλ θνηιηαθώλ κπώλ. Πεξηιήςεηο: 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Μαίνπ, ηεξγηνύιαο A, Σξηπνιηηζηώηε A, Γειιαπόξηα K, Διεπζεξόπνπινο A, Μπαιηόπνπινο Π. Οη ελεξγεηηθέο δηαηάζεηο απμάλνπλ ην εύξνο ηξνρηάο ζηελ άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ. Πεξηιήςεηο: Ιαηξηθή ηεο `Αζιεζεο ζηνλ 21 ν αηώλα. Θεζζαινλίθε Ματνπ, ηεξγηνύιαο A, Τριπολιτσιώτη A, Λαδαξίδε E. Η επίδξαζε ηεο πξνπόλεζεο pilates ζε παηδηά Γπκλαζίνπ. Πεξηιήςεηο: 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Θεζζαινλίθε, Οθησβξίνπ, ηεξγηνύιαο A, Τριπολιτσιώτη A, Γειιαπόξηα Κ, Κσζηόπνπινο Ν. Πξνβιήκαηα ζηάζεο ζε παηδηά Γπκλαζίσλ ησλ Β. Πξναζηείσλ ηνπ Ν. Αηηηθήο. Πεξηιήςεηο: 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Θεζζαινλίθε, Οθησβξίνπ, ηεξγηνύιαο A, Τριπολιτσιώτη Α, Παππάο Α. Η επίδξαζε ησλ ελεξγεηηθώλ δηαηάζεσλ ζηε θιεγκνλή ηεο πεικαηηαίαο πεξηηνλίαο. Πεπιλήτειρ: Βηβιίν πξαθηηθώλ 2νπ ζπλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο Β. Διιάδαο κε δηεζλή ζπκκεηνρή. Θεζζαλονίκη, Μαπηίος 1998.

6 ηεξγηνύιαο A, Νηάκπνο Γ, Τριπολιτσιώτη Α, Σζνιάθεο Υ, Μεζζήλεο Γ. Αγθώλαο ησλ αζιεηώλ ηνπ Σέλληο: Δίλαη ην Laser απνηειεζκαηηθόηεξε ζεξαπεία ζε ζύγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή θπζηθνζεξαπεία; Πεξηιήςεηο: Βηβιίν πξαθηηθώλ Παλειιελίνπ ζπλεδξίνπ Φπζηθνζεξαπείαο κε δηεζλή ζπκκεηνρή. Αζήλα 31 Οθησβξίνπ, 2 Ννεκβξίνπ, ηεξγηνύιαο Α, Τριπολιτσιώτη Α, σηεξόπνπινο Γ, Μπαιηόπνπινο Π. Η επίδξαζε ηνπ δηαδεξκηθνύ λεπξηθνύ ειεθηξηθνύ εξεζηζκνύ (TENS) ζηνλ πόλν ζηελ ΟΜ. Δξεπλα πηιόηνο ζε αζινύκελνπο κέζεο ειηθίαο. Πεξηιήςεηο. Βηβιίν πξαθηηθώλ 2νπ Πακπεινπνλλεζηαθνύ ζπλεδξίνπ. Καιακάηα Οθησβξίνπ, ηεξγηνύιαο Α, Τριπολιτσιώτη Α, Κσζηόπνπινο Ν, Μπνπινύθνο Α,. Σζνιάθεο Υ. Δπίδξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο 8 εβδνκάδσλ ζε θπθιν-εξγόκεηξν ζηηο παξακέηξνπο ζύζηαζεο ηνπ ζώκαηνο, πξνζηαθπθιίλε θαη ιηπνπξσηείλεο πςειήο ππθλόηεηαο ζε αγόξηα. Πεξηιήςεηο: Βηβιίν πξαθηηθώλ 3νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο. Αζήλα. ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο Μαξηίνπ, Τριπολιτσιώτη A, ηεξγηνύιαο A, σηεξόπνπινο Γ, Γθόγθνο Ι, Πακπνύθε Ι. Σξαπκαηηζκνί ζην εξαζηηερληθό πνδόζθαηξν, Δπηδεκηνινγηθή κειέηε. Πεξηιήςεηο: Βηβιίν πξαθηηθώλ 3νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο. Αζήλα. ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο Μαξηίνπ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ `Ηηαλ κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζην πξώην θαη δεύηεξν παγθόζκην ζπλέδξην Sport Management, πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ην Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ην 2005 θαη Δίλαη κέινο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Καζεγεηώλ Φπζηθήο αγσγήο. Δίλαη κέινο ηνπ εθπνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Γεκνζζέλεο Παηαλίαο. Δίλαη αξζξνγξάθνο ζην πεξηνδηθό Παηδί θαη λένη γνλείο ( ζέκαηα αλάπηπμεο, αμηνιόγεζεο ηεο ζηάζεο θαη εηδηθήο θπζηθήο αγσγήο).

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά

Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά 2011 1. Soulatanakis H. Mantaloufas M. and Platanou T. Lactate threshold and performance adaptations to

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Κσλζηαληίλα Γνγγάθε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Γάθλε 17237 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : 210-727-6098 E-mail : kgogaki@phed.uoa.gr ΠΟΤΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ πκπιεξώζεθαλ 12 ρξόληα από ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ Δπαγγεικαηηθνύ πλεδξίνπ FITNESS MEETING, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώλνπλ ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Γπκλαζηεξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΦΛΩΡΗΝΑ 2013 2 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ - ΠΟΤΓΔ 1961, Ηνχιηνο Έηνο γελλήζεσο 1979, Ηνχληνο Απνιπηήξην Λπθείνπ απφ ην 2 ν Λχθεην Καβάιαο. 1983, Οθηψβξηνο Πηπρίν Μαζεκαηηθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα