Θεματική Ενότητα: Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματική Ενότητα: Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού"

Transcript

1 1 Θεματική Ενότητα: Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Teaching Theory - Pedagogy Oral & Poster Presentations of the 17 th International Congress of Physical Education & Sport Προφορικές - Oral 3848 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Βενετσάνου Φ., Καμπάς Α. PHYSICAL EDUCATOR S ROLE IN THE IDENTIFICATION AND CONFRONTATION OF LEARNING DIFFICULTIES F. Venetsanou, A. Kampas Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, αποτελώντας πλέον ένα από τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των ΜΔ. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των σχετικών ερευνών, η οποία και οδήγησε στα παρακάτω ευρήματα: Ο βαθμός συν-νοσηρότητας μεταξύ των αναπτυξιακών διαταραχών είναι υψηλός. Ως εκ τούτου, οι ΜΔ συνυπάρχουν συχνά με διαταραχές κινητικής συναρμογής. Τα παιδιά με ΜΔ παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα στην απόδοσή τους και χειρότερη «κινητική εικόνα» από τα συνομήλικά τους του τυπικού πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο ρόλο της κίνησης στη ζωή των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, η σημαντικότητα της κινητικής συμπεριφοράς των παιδιών για την ανίχνευση πιθανών ΜΔ είναι προφανής. Οι πληροφορίες για την κινητική απόδοση των παιδιών που μπορεί να συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός ΦΑ, σε συνδυασμό με την εικόνα που έχει αποκομίσει ο δάσκαλος της τάξης, θα συμβάλουν στη σκιαγράφηση του αναπτυξιακού επιπέδου κάθε μαθητή και θα ορίσουν την αναγκαιότητα (ή μη) περαιτέρω αξιολόγησής του, από ειδικούς επιστήμονες. Επίσης, σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του εκπαιδευτικού ΦΑ στην αντιμετώπιση των ΜΔ. Η εφαρμογή ενός προγράμματος «ψυχοκινητικής ενισχυτικής διδασκαλίας» στη βάση των ατομικών ικανοτήτων και αναγκών κάθε παιδιού (εξατομίκευση), θα βοηθήσει τους μαθητές με ΜΔ στην κατάκτηση πολλών εννοιών. Συγχρόνως δε, θα ενισχύσει την αυτόεικόνα και την αυτοεκτίμησή τους, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την αποφυγή των συναισθηματικών προβλημάτων που επισύρουν οι αναπτυξιακές διαταραχές. Συνοψίζοντας, ο ρόλος της κίνησης τόσο κατά την ανίχνευση όσο και κατά την αντιμετώπιση των ΜΔ δεν πρέπει να υποτιμάται. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, η κινητική συμπεριφορά του παιδιού δίνει πολλές πληροφορίες για τους υπόλοιπους τομείς της προσωπικότητας, ενώ οι κινητικές εμπειρίες μπορούν να αποτελέσουν ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο. Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, κινητική απόδοση, ψυχοκινητική αγωγή 3899 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τζίβα-Κωσταλά Β., Γίτσας Κ., Κουρτέσης Θ., Δέρρη Β., Αντωνίου Π. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, CO-EXISTENCE OF DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER AND SPECIFIC LEARNING DISABILITIES-DYSLEXIA IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN V. Tziva-Kostala, K. Gitsas, Th. Kourtessis, V. Derri, P. Antoniou TEI of Thessaloniki, Department of Physiotherapy

2 2 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της συνύπαρξης της Αναπτυξιακής Διαταραχής του Συντονισμού (Α.Δ.Σ.) και της Δυσλεξίας, σε μαθητές-τριες του Δημοτικού σχολείου που παρακολουθούν παρεμβατικά προγράμματα στα τμήματα ένταξης για την Δυσλεξία. Στην έρευνα συμμετείχαν 122 αγόρια (n=68) και κορίτσια (n=54) ηλικίας από 108 μηνών έως 143 μηνών. Εξήντα ένα παιδιά (34 αγόρια και 27 κορίτσια) με Δυσλεξία αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα. Τα υπόλοιπα εξήντα ένα παιδιά ιδίου φύλου χωρίς Δυσλεξία αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Για τη κινητική αξιολόγηση των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η δέσμη κινητικής αξιολόγησης «Movement Assessment Battery for Children» (MABC, Henderson & Sugden, 1992), που έχει δημιουργηθεί για να ανιχνεύει κινητικές δυσκολίες και αξιολογεί τρεις κινητικούς τομείς: λεπτή επιδεξιότητα χεριών, δεξιότητες μπάλας και ισορροπία σε στάση και σε κίνηση. Σαράντα επτά παιδιά με Δυσλεξία (77%) επέδειξαν κινητική επίδοση που αντιστοιχούσε χαμηλότερα από την 5η ποσοστιαία θέση για την ηλικία τους, κάτι που σύμφωνα με τις Νόρμες του MABC υποδηλώνει σοβαρή Α.Δ.Σ. Στην ομάδα ελέγχου μόνο δύο παιδιά ( 3.3%), βρέθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις, ποσοστό πολύ μικρότερο σε σχέση με την πειραματική ομάδα. Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση ανέδειξε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά τους τρεις κινητικούς τομείς της δέσμης αλλά και τη γενική κινητική απόδοση. Η συγκεκριμένη έρευνα συμβαδίζει με τη διεθνή βιβλιογραφία που υποστηρίζει τα υψηλά ποσοστά συνύπαρξης της Α.Δ.Σ. και Δυσλεξίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της λεπτομερούς κινητικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης που να καλύπτουν όλους τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών με Δυσλεξία. Λέξεις κλειδιά: κινητική αξιολόγηση, αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού, δυσλεξία 3960 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Παπαδέλης Ι., Τσαπακίδου Α., Κολονέλλου Κ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (Τμήμα Νηπιαγωγών) Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγλικής Φιλολογίας ASSESSMENT OF THE CONCEPT OF PHYSICAL EDUCATION BY MEANS OF CROSS CURRICULAR THEMES FOR STUDENTS OF 5TH AND 6TH GRADES IN URBAN AND METROPOLITAN SCHOOLS. I. Papadelis, A. Tsapakidou, C. Colonellou University of West Macedonia, Pedagogical Faculty of Florina (Kindergatner's Department) Aristotle's University of Thessaloniki, Department English Philology Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και τα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών εδώ και τέσσερα χρόνια αποτελούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης μέσω των Διαθεματικών Προγραμμάτων έχει μεταφερθεί στη Φυσική Αγωγή του Δημοτικού σχολείου, επίσης να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ του είδους σχολικής μονάδας, του φύλου και της ηλικίας στην εκμάθηση εννοιών της Φυσικής Αγωγής μέσω Διαθεματικών προσεγγίσεων. Με δειγματοληψία κατά ομάδες 56 μαθητές και 58 μαθήτριες της πέμπτης και έκτης δημοτικού τριών διαφορετικών σχολικών μονάδων (αγροτικού, ημιαστικού και αστικού δημοτικού σχολείου), απάντησαν σε δύο γνωστικά τεστ: το τεστ αξιολόγησης εννοιών φυσικής αγωγής που περιείχε ερωτήσεις κινητικής μάθησης, δεξιοτήτων μετακίνησης, χειρισμού και αθλοπαιδιών και το τεστ αξιολόγησης εννοιών φυσικής αγωγής μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων. Το στατιστικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης (MANOVA) και έλεγχος t : σύγκρισης δύο δειγμάτων συσχετισμένων/ σχετικών τιμών. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών στο γνωστικό τεστ αξιολόγησης εννοιών φυσικής αγωγής και του γνωστικού τεστ αξιολόγησης εννοιών φυσικής αγωγής μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων p<0,05. Φαίνετε ότι δεν έχει γίνει αρκετά κατανοητή η Διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Πιστεύεται ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει πιο συστηματική και στοχευόμενη εκπαίδευση σε θέματα Φυσικής Αγωγής με Διαθεματική προσέγγιση. Λέξεις κλειδιά: διαθεματική προσέγγιση, κινητική μάθηση, δεξιότητες μετακίνησης, χειρισμών 4459 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Λιούμπη Π., Γεωργιάδης Κ., Μουντάκης Κ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού FAIRPLAY ATTITUDES AND ORINIONS OF GREEK SCHOOLCHILDREN

3 3 P. Lioumpi, K. Georgiadis, Κ. Mοuntakis University of Peloponnese, Department of Sport Management Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν: α) να αξιολογήσει τις στάσεις και τις απόψεις Ελλήνων μαθητών/τριών σε σχέση με το τίμιο παιχνίδι, β) να διαπιστώσει αν υπάρχουν διαφορές στις στάσεις και τις απόψεις ως προς το τίμιο παιχνίδι μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/τριες από την Ελλάδα με μέσο όρο ηλικίας 11,7 ετών. Ως όργανο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το Ολυμπιακό ερωτηματολόγιο των Telama, Naul, Nupponen, Rychtecky & Vuolle (2002)το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 165 μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, 84 αγόρια και 81 κορίτσια.όσον αφορά τον πρώτο ερώτημα της έρευνας διαπιστώθηκε πως ένα πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών/τριών θεωρεί ότι μπορεί κάποιος να κερδίσει αν παίξει τίμια (96,3%), χωρίς να χρειάζεται να πάρει αναβολικά (93%) και ότι το τίμιο παιχνίδι αφορά όλα τα επίπεδα του αθλητισμού (95,3%). Πολλοί είναι εκείνοι που διαφώνησαν απόλυτα ή απλά διαφώνησαν ότι στον αθλητισμό είναι αποδεκτό να προσπαθήσει κάποιος να παραβεί τους κανόνες (88,9%) καθώς επίσης και στην άποψη ότι είναι αδύνατον να τα πας καλά στα αθλήματα αν παίζεις τίμια. (85,3%). Και ενώ πολλοί διαφώνησαν απόλυτα ή απλά διαφώνησαν ότι εάν ο αντίπαλος σου παίξει αθέμιτα, είναι αποδεκτό να τον πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα (85%). Αρκετά λιγότεροι ήταν εκείνοι που διαφώνησαν απόλυτα ή απλά διαφώνησαν πως δεν μπορεί να αποτραπεί ο τραυματισμός του αντιπάλου σε μερικά αθλήματα (53,7%) και ότι στον αθλητισμό δεν πειράζει να είσαι και λίγο εγωιστής (63,6%).Υψηλό αλλά όχι ικανοποιητικό ποσοστό μαθητών/τριών διαφωνεί απόλυτα ή απλά διαφωνεί με την άποψη ότι η βία είναι βασικός παράγοντας σε κάποια αθλήματα (62,4%) και ότι οι κανόνες που προωθούν βία πρέπει να απαγορεύονται παντελώς στον αθλητισμό (74,9%). Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα της έρευνας στον έλεγχο επιρροής του φύλου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως οι στάσεις και οι απόψεις των μαθητών/τριών ως προς το τίμιο παιχνίδι είναι αρκετά ικανοποιητικές αλλά διαπιστώνουμε πως υπάρχει ένας αξιοπρόσεκτος αριθμός μαθητών που επιτρέπει την αθέμιτη συμπεριφορά ως προς τον αντίπαλο και θεωρεί ότι η βία στον αθλητισμό είναι αναπόφευκτος παράγοντας. Λέξεις κλειδιά: τίμιο παιχνίδι, αθλητική βία, στάσεις 4496 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κωνσταντινίδης Π. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Νηπιαγωγών RELATIONSHIPS AMONG TASKS, TIME AND STUDENT PRACTICE IN ELEMENTARY PHYSICAL EDUCATION P. Constantinides Frederick University, School of Education, Department of Pre-primary Education The purpose of the study was to examine teacher management behaviours and the impact of these behaviours on the amount of appropriate practice students receive, in elementary school physical education. Ten third grade physical education teachers and their students participated in this study. Each teacher taught two successive skill-related lessons of his/her choice that were at least 30 minutes in length. Nine randomly selected students were identified in each class. Videotaped instruction was coded for teacher and class variables and the amount of individual student practice. Using a coding instrument designed by Silverman, Subramaniam and Woods (1998) as a guide, duration and event recording instruments for both teacher and student behaviours were developed. Three levels of process data were collected (a) teacher behaviours related to management and instruction, (b) task structure and presentation and (c) student practice. Descriptive data analysis was conducted for both student and teacher behaviour. Pearson product-moment correlation coefficients were calculated, which were followed by a series of multivariate analyses of variance (MANOVA) and analyses of variance (ANOVA). Overall, teachers in this study were efficient managers of their time and their students. As a result, students in this study received high levels of appropriate practice. In addition, a positive relationship was found between the number of tasks and the amount of appropriate practice students received. Time spent in games was related to inappropriate practice. Teacher use of initiation was positively related to the amounts of appropriate and total trials. In addition, when teachers use large groups for practice, students had more inappropriate trials than when individual or reciprocal strategies were employed. Management and class structure in physical education are challenging and complex issues. Understanding the importance of organizational planning, time management and task design is critical in order for effective teaching and student learning to occur in physical education classes. When teachers provide students with quality instruction, a variety of tasks, individualized practice and task modifications, students achieve more. These factors combined with teachers who are actively involved in the learning process result in more valuable learning opportunities for students to develop skills.

4 4 Λέξεις κλειδιά: physical education, teacher behaviour, student practice 4767 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Κέλλης Η., Νικοπούλου Μ., Βερναδάκης Ν., Αλμπανίδης Ε. 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου Διαπολιτισμικό Γ/σιο Ευόσμου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ THE EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION PROGRAMME ON STUDENTS SELF ESTEEM AT MULTICULTURAL HIGH SCHOOL OF EVOSMOS I. Kellis, M. Nikopoulou, N. Vernadakis, E. Almpanidis 6th Elementary School of Halandri Multicultural High School of Evosmos Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία και όχι μόνο, λόγω της πολιτισμικής ετερότητάς τους συχνά εκδηλώνουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την προσαρμογή αυτών των μαθητών/τριών εκτός από το σχολικό περιβάλλον και τη φιλοσοφία που το διακατέχει είναι και η αντίληψη άποψη που διαμορφώνουν οι Έλληνες και οι αλλοδαποί μαθητές/τριες για τους εαυτούς τους (αυτοαντίληψη/self-perception) αλλά και η συναισθηματική τους κατάσταση, το αν δηλαδή έχουν αναπτύξει μια ικανοποιητική σχέση με τον εαυτό τους, το οποίο δηλώνεται με το βαθμό αυτοεκτίμησής τους (self-esteem). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης του μαθήματος της Φ.Α. στην αυτοεκτίμηση Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών/τριών στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου. Στην έρευνα συμμετείχαν 31 Έλληνες και 18 αλλοδαποί μαθητές/τριες της Β τάξης οι οποίοι στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής συμπλήρωσαν στην αρχή και στο τέλος του πρώτου τριμήνου σπουδών το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ (Πως Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου ΙΙΙ), για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης μαθητών/τριών γυμνασίου (Μακρή- Μπότσαρη, 2001). Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης µε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστεί η επίδραση της εθνικότητας (Έλληνας/ίδα, αλλοδαπός/ή) και των μετρήσεων (αρχική, τελική) στις επιδόσεις της αυτοεκτίμησης. Το επίπεδο σημαντικότητας για όλες τις μετρήσεις ορίσθηκε στο (p<.05). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της αυτοεκτίμησης για τους Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές/τριες μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης ενώ και η εξέλιξη των μέσων όρων τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών μαθητών στις αντίστοιχες μετρήσεις ήταν ίδια. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι το μάθημα της Φ.Α. όπως αυτό προτείνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα δεν επιδρά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών. Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίμηση, πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, συμπεριφορά μαθητών/τριών 4787 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ Πανταζή Δ., Μουντάκης Κ., Βρεκού Β. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, THE NEED FOR IN SERVICE TRAINING OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE CONTENT OF THE CURRICULUM OF PHYSICAL EDUCATION IN RELATION TO SEX D. Pantazi, C. Mountakis, V. Vrekou University of Peloponnese, Department of Sports Management Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ιεραρχηθούν οι θεματικές ενότητες του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου που επιθυμούν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής να επιμορφωθούν περισσότερο, σε σχέση με το φύλο. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 67 καθηγητές Φυσικής Αγωγής (46 άντρες και 21 γυναίκες) από όλες τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. Οι ηλικιακές ομάδες που συμμετείχαν ήταν <30 ετών (3%), ετών (28,4%), ετών (53,7%), ετών (14,9%). Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της στρωσιγενούς δειγματοληψίας. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, απάντησαν σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ανοιχτού και κλειστού τύπου (open and closed form). Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με τη

5 5 μέθοδο της ταχυδρόμησης και ήταν ανώνυμα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική. Αποτελέσματα: Στις καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επιμόρφωση: α) στο ποδόσφαιρο (50,7%), β) σε όλες τις θεματικές ενότητες (13,4%), γ) στη χειροσφαίριση (6%), δ) στον κλασικό αθλητισμό και συγκεκριμένα στα άλματα (3%), ε) στην καλαθοσφαίριση (1,5%), στ) δεν απάντησαν (25,4%). Στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: α) στους παραδοσιακούς χορούς (43,3%), β) στην ενόργανη γυμναστική (19,4%), γ) σε όλες τις θεματικές ενότητες εξίσου (13,4%), δ) στη χειροσφαίριση (7,5%), ε) στην καλαθοσφαίριση (3%), στ) στην πετοσφαίριση (3%), ζ) στα άλματα και στο ποδόσφαιρο (1,5%). Συμπεράσματα: Η επιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Οι ανάγκες των καθηγητών Φ.Α. για επιμόρφωση διαφέρουν από αυτές των καθηγητριών. Οι καθηγητές έχουν περισσότερη ανάγκη επιμόρφωσης στους παραδοσιακούς χορούς και στην ενόργανη γυμναστική ενώ η καθηγήτριες έχουν περισσότερη ανάγκη επιμόρφωσης στο ποδόσφαιρο. Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση καθηγητών Φυσικής Αγωγής, αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, βιβλία Φυσικής Αγωγής 4802 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Πανταζή Δ., Μουντάκης Κ., Βρεκού Β. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού SATISFACTION FROM THE IN SERVICE TRAINING THAT IS PROVIDED IN THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN REGARD TO THE PHYSICAL EDUCATION BOOK OF THE FIRST YEAR OF GYMNASIUM (13 YEARS OLD). D. Pantazi, K. Mοuntakis, V. Vrekou University of Peloponnese, Department of Sports Management Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιαστεί ο βαθμός ικανοποίησης των καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής, από την ενημέρωση που τους παρέχεται αναφορικά με το βιβλίο του καθηγητή της Α τάξης του Γυμνασίου: α) από το Υπουργείο Παιδείας, β) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και γ) από τους συγγραφείς του Βιβλίου. Στην παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος 67 καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (46 άντρες και 21 γυναίκες) από όλες τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. Οι ηλικιακές ομάδες που συμμετείχαν ήταν <30 ετών (3%), ετών (28,4%), ετών (53,7%), ετών (14,9%). Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της στρωσιγενούς δειγματοληψίας. Οι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, απάντησαν σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ανοιχτού και κλειστού τύπου (open and closed form). Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με τη μέθοδο της ταχυδρόμησης. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε αρχικά η περιγραφική στατιστική και στη συνέχεια one-way anova για την ανεξάρτητη μεταβλητή φύλο. Όσον αφορά την ικανοποίηση των καθηγητών/τριών από την ενημέρωση που έχουν αναφορικά με το βιβλίο Φυσικής Αγωγής του καθηγητή της Α τάξης του γυμνασίου βρέθηκε ότι: α) Από το Υπουργείο Παιδείας, οι γυναίκες καθηγήτριες νιώθουν μικρή ικανοποίηση (Μ=4,28, SD=1,07) και είναι λιγότερο ικανοποιημένες από τους άντρες, οι οποίοι επίσης νιώθουν μικρή ικανοποίηση (M=4,08, SD=0,90). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05). β) Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι άντρες Καθηγητές Φυσικής αγωγής νιώθουν μικρή ικανοποίηση από την ενημέρωση που έχουν (M=4,21, SD=1,07). Οι γυναίκες καθηγήτριες, είναι λιγότερο ικανοποιημένες από τους άντρες (M=4,47, SD=0,92). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά διαφορές (p>0,05). γ) Λίγο ικανοποιημένοι είναι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τόσο οι άντρες (Μ=4,26, SD=1,18) όσο και οι γυναίκες (M=4,42, SD=1,07), από την ενημέρωση που έχουν και από τους συγγραφείς του βιβλίου. Με λιγότερο ικανοποιημένες τις γυναίκες. Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες καθηγητές Φυσικής Αγωγής (p>0,05). Συνολικά μεγαλύτερη δυσαρέσκεια από την ενημέρωση υπάρχει από τους συγγραφείς των βιβλίων (Μ=4,31, SD=1,14), στη συνέχεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (M=4,29, SD=1,03) και τέλος από το Υπουργείο Παιδείας (M=4,14, SD=1,01). Όσον αφορά το φύλο, λιγότερο ικανοποιημένες σε όλες τις περιπτώσεις επιμόρφωσης, ήταν οι γυναίκες. Λέξεις κλειδιά: ικανοποίηση, επιμόρφωση, βιβλίο Φυσικής Αγωγής καθηγητή Α Γυμνασίου 5042 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ Κυργυρίδης Π., Δέρρη Β., Εμμανουηλίδου Κ., Χλαπουτάκη Ε.

6 6 PHYSICAL EDUCATORS PERCEPTIONS ABOUT THE CHARACTERISTICS OF THEIR INSTRUCTION P. Kyrgyridis, V. Derri, K. Emmanouilidou, E. Chlapoutaki Επιδίωξη αυτής της μελέτης ήταν να ερευνήσει τις αντιλήψεις των καθηγητών φυσικής αγωγής για τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας τους. Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της βαθμίδας εκπαίδευσης στις απόψεις τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 112 καθηγητές φυσικής αγωγής (60 άνδρες και 52 γυναίκες) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με επταβάθμια κλίμακα το οποίο κατασκευάστηκε για το σκοπό της έρευνας (Δέρρη, Αγγελούσης & Κυργυρίδης, 2007). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τις εξής ενότητες: α) Γενικό περιεχόμενο, β) Υλοποίηση μαθήματος, γ) Οργάνωση και διοίκηση, δ) Περιβάλλον μάθησης, ε) Στρατηγικές διδασκαλίας, στ) Δεξιότητες επικοινωνίας, ζ) Προσαρμοστικότητα, η) Ανατροφοδότηση, θ) Αξιολόγηση μαθητών ι) Αξιολόγηση διδασκαλίας και κ) Τεχνολογία. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητες μετρήσεις ως προς τρεις παράγοντες. Από τα αποτελέσματα δε βρέθηκε αλληλεπίδραση φύλου, ηλικίας και βαθμίδας (p>0.05). Από την εξέταση όμως, των μέσων όρων προέκυψε, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των συμμετεχόντων, ότι οι καθηγήτριες επέδειξαν υψηλότερα σκορ σε σχέση με τους καθηγητές συναδέρφους τους. Οι διδάσκοντες πάλι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις, καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικοί που ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία των 41 έως 50 ετών. Παρά τις εμφανείς διαφοροποιήσεις στους μέσους όρους, η απουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι διδάσκοντες έχουν τις ίδιες αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά της διδασκαλία τους ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας και βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι απόψεις των διδασκόντων είναι σημαντικές στην κατανόηση του τρόπου υλοποίησης του μαθήματος της φυσικής αγωγής και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αξιόπιστες πηγές για την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής. Λέξεις κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση διδάσκοντα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 392. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεραφειμίδης Ι. Χριστοπούλου 8, Θεσσαλονίκη Μολονότι οι συγγραφείς δέκα τον αριθμό- του βιβλίου Φυσικής Αγωγής της Γ τάξης του Γυμνασίου για τον Εκπαιδευτικό είναι καταξιωμένοι διδάσκοντες στα ΤΕΦΑΑ, ωστόσο και αυτό έχει τις ίδιες αδυναμίες με τα δύο προηγούμενα της Α και Β τάξης. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς εξαιτίας της Ακαδημαϊκής ιδιότητάς τους δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι το βιβλίο αυτό όπως και τα άλλα δύο δεν θα πρέπει να έχει τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονική μελέτης με ευφάνταστες προσωπικές απόψεις, προβληματισμούς και πειραματισμούς καθώς και πολύπλοκες μεθοδολογίες διδασκαλίας και οργάνωσης μαθήματος, αλλά να αποτελεί ένα απλό, εύχρηστο και μεθοδικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα της Φυσ. Αγωγής στο σχολείο. Η αναγκαιότητα της συγγραφής και ύπαρξης ενός τέτοιου βιβλίου βοηθήματος (απλού, εύχρηστου και μεθοδικού) προήλθε από τις διαπιστώσεις ότι: α Οι διδάσκοντες έχουν εξειδίκευση σε ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο, ενώ αντίθετα είναι υποχρεωμένοι από το σχολικό πρόγραμμα να διδάξουν και άλλα πολλά, τα οποία είναι έξω από την ειδικότητά τους, και όπως είναι φυσικό, έχουν ελλιπή γνώση. β Η πλειονότητα των μαθητών (90%) είναι εκ γενετής αθλητικά ατάλαντοι, οπότε η διδασκαλία και η εφαρμογή της διδακτέας ύλης πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της πλειονότητας των μαθητών και όχι σ αυτές των αθλητών πρωταθλητών. Εξάλλου, το Γενικό σχολείο δεν έχει πρωταθλητικούς στόχους, όπως έχουν τα Τ.Α.Δ., Ε.Τ.Α.Δ. και τα αθλητικά σωματεία. γ Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος είναι μόνο δύο την εβδομάδα και η διδακτική ώρα ουσιαστικά μόνο 35. δ Τα ελληνικά σχολεία δεν έχουν επαρκή υλικοτεχνική υποδομή. Συμπερασματικά, επειδή οι συγγραφείς δεν έλαβαν υπόψη τα παραπάνω αναφερθέντα δεδομένα ή δεν έχουν την εμπειρία να προσαρμόσουν τη διδακτέα ύλη και την οργάνωση του μαθήματος στις προϋποθέσεις αυτές, γι αυτό και το βιβλίο της Γ τάξης του γυμνασίου δεν είναι το κατάλληλο τόσο για τους διδάσκοντες γυμναστές όσο και για τους μαθητές, και κατά συνέπεια δεν είναι χρηστικό, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα δύο της Α και Β τάξης.

7 7 Αναρτημένες - Poster 4034 ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Εμμανουηλίδου Κ., Κυργυρίδης Π., Δέρρη Β. PHYSICAL EDUCATORS KNOWLEDGE IN STUDENT ASSESSMENT: INFLUENCES OF GENDER AND TEACHING EXPERIENCE K. Emmanouilidou, P. Kirgiridis, V. Derri Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να συγκριθούν οι γνώσεις Καθηγητών και Καθηγητριών Φυσικής Αγωγής με διαφορετική διδακτική εμπειρία, στην αξιολόγηση του μαθητή. Το δείγμα αποτέλεσαν 98 ΚΦΑ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (50 άνδρες και 48 γυναίκες) με έτη προϋπηρεσίας από 1 έως 24 (Μ=9.73 SD=6.24) σύμφωνα με τα οποία χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (<5, 6-10, 11-15, >16). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων στην αξιολόγηση του μαθητή (Εμμανουηλίδου, Δέρρη, Αγγελούσης, 2009), το οποίο αποτελούνταν από 17 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σχετικές με θέματα μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης του μαθητή στον κινητικό, γνωστικό και κοινωνικο-ηθικό τομέα της Φυσικής Αγωγής. Κάθε ερώτηση περιλάμβανε πέντε εναλλακτικές επιλογές, μία σωστή και τέσσερις λανθασμένες. Από την ανάλυση των δεδομένων (ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητες μετρήσεις ως προς δύο παράγοντες) δε βρέθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «φύλο» και «διδακτική εμπειρία» (p>.05). Βρέθηκε όμως κύρια επίδραση του παράγοντα φύλο (p<.05), με τις γυναίκες να παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις από τους άνδρες συμμετέχοντες στην έρευνα. Συνοπτικά οι Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής φαίνεται να έχουν περισσότερες γνώσεις σε θέματα αξιολόγησης του μαθητή από τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο γνώσεων των διδασκόντων που να σχετίζονται με τη διάρκεια προϋπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. Λέξεις κλειδιά: γνώσεις ΚΦΑ, αξιολόγηση μαθητή, φύλο, διδακτική εμπειρία 4482 ΤΥΠΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ρέμπελου Μ., Διγγελίδης Ν. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. TYPE OF REWARDS THAT PHYSICAL EDUCATORS USE: A PILOT STUDY M. Rembelou, N. Digelidis University of Thessaly, D.P.E.S.S. Με τον όρο «αμοιβές» υπονοούνται όλοι οι τύποι ενίσχυσης όπως φραστική επιβράβευση, βαθμοί, μετάλλια, έπαινοι κλπ. Τέτοια είδη αμοιβών έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία (π.χ. Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης & Γούδας, 2003): α) αμοιβή για την απόδοση (π.χ. υψηλή απόδοση συγκριτικά με τους άλλους ή με την προηγούμενη επίδοση, αμοιβή για την επίτευξη ενός κριτηρίου) και β) αμοιβές σχετικές με τη διαδικασία της μάθησης (π.χ. αμοιβές για τη συμμετοχή, αμοιβές για την προσπάθεια, αμοιβές για τη συμπεριφορά). Κάθε τύπος αμοιβής παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις στην παρακίνηση των μαθητών. Μολονότι γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία τις συνέπειες διαφορετικών τύπων αμοιβών, δεν υπάρχει κάποια σχετική έρευνα που να έχει εξετάσει τους τύπους αμοιβών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής και αυτός ήταν ο σκοπός της παρούσας έρευνας. Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 12 καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (9 άνδρες, 3 γυναίκες), ηλικίας ετών από σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (4 εργάζονταν σε δημοτικό σχολείο, 4 σε γυμνάσιο και 4 σε λύκειο). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με τη χρήση ενός ψηφιακού μαγνητοφώνου. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής θέματα-ερωτήσεις: α) ο τύπος αμοιβών που θεωρούν ως τον πιο σημαντικό και β) τους τύπους αμοιβών που χρησιμοποιούν πιο συχνά. Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής ανέφεραν ότι θεωρούν ως τις πιο σημαντικές αφορμές για χρήση αμοιβών στο μάθημα οτιδήποτε συνδέεται με τη διαδικασία της μάθησης (π.χ. ενίσχυση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της προσπάθειας και της συμπεριφοράς). Επίσης, απάντησαν ότι προσπαθούν να επιβραβεύουν μαθητές για τα επιτεύγματά τους έξω απ το σχολείο. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν επίσης ότι χρησιμοποιούν τόσο λεκτικές αμοιβές (π.χ. μπράβο, συγχαρητήρια), αλλά και μη λεκτικές (π.χ. χειροκρότημα, χαμόγελο). Συνοψίζοντας τις παραπάνω αναφορές των καθηγητών συμπεραίνουμε πως η αξία της μάθησης είναι σημαντική στο μυαλό των εκπαιδευτικών. Επίσης,

8 8 φαίνεται ότι μέσα στο δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα αθλητικά επιτεύγματα των μαθητών εκτός σχολείου, ακόμα κι αν δε σχετίζονται άμεσα με τη σχολική φυσική αγωγή. Οι αμοιβές όπως και η ανατροφοδότηση είναι από τα πλέον πιο σημαντικά στοιχεία που είναι ανάγκη να περιέχει ένα πλάνο μαθήματος για να ενισχύσει την παρακίνηση των παιδιών και τη διάθεσή τους για μάθηση. Λέξεις κλειδιά: τύποι αμοιβών, ενίσχυση, παρακίνηση 4493 ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΦΑΑ Ρέμπελου Μ., Διγγελίδης Ν. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. STUDENT-TEACHERS SELF-EFFICACY: DIFFERENCES BETWEEN ATHLETES AND NON ATHLETES M. Rembelou, N. Digelidis University of Thessaly, D.P.E.S.S. Η δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης στο σχολείο είναι μια απαιτητική δουλειά και απαιτεί γνωστικές δεξιότητες, αλλά εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από το βαθμό που κάποιος αισθάνεται ικανός να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις (αυτοαποτελεσματικότητα). Οι φοιτητές/τριες των πρώτων ετών των ΤΕΦΑΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση κι έχουν τις πρώτες εμπειρίες από διδασκαλία κατά την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία. Ποιο ρόλο όμως παίζουν προηγούμενες εμπειρίες σχετικές με το αντικείμενο της διδασκαλίας της ΦΑ στο σχολείο για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σ αυτούς που έχουν κάποια αθλητική εμπειρία ή όχι; Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας ήταν να εξετάσει τις διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών φοιτητών/τριών ως προς την αυτοαποτελεσματικότητα στη διδασκαλία. Ογδόντα ένα φοιτητές/τριες (47 αγόρια, 34 κορίτσια), οι οποίοι έκαναν το πρώτο εξάμηνο πρακτικής τους στα σχολεία, ηλικίας 20 ετών περίπου (Β Έτος Σπουδών), συμμετείχαν στην έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένων ερωτηματολογίων. Όλες οι κλίμακες είχαν υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής (α>.85). Η ανάλυση διακύμανσης μιας κατεύθυνσης έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών ως προς την αυτοαποτελεσματικότητα στη διδασκαλία. Οι φοιτητές που ήταν ταυτόχρονα και αθλητές είχαν υψηλότερα σκορ σε σύγκριση με τους φοιτητές που δεν ήταν αθλητές. Δεν υπήρχαν άλλες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι φοιτητές που είναι και αθλητές ταυτόχρονα διαφέρουν σημαντικά ως προς την αυτοαποτελεσματικότητα για διδασκαλία. Ωστόσο, τόσο αθλητές, όσο και μη αθλητές, έχουν την ίδια περίπου αντίληψη για τη σημαντικότητα της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής και έχουν περίπου τον ίδιο βαθμό ικανοποίησης από τη διδασκαλία, δηλαδή την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι οι προηγούμενες αθλητικές εμπειρίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση, μικρή όμως σχετικά, στο κατά πόσο κάποιος αισθάνεται ότι μπορεί να τα καταφέρει στη συνέχεια σε ένα επάγγελμα που σχετίζεται με τη διδασκαλία κινητικών ή αθλητικών δεξιοτήτων. Λέξεις κλειδιά: self-efficacy, student-teachers, lesson importance 5475 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Βάσιος Σ., Στεργιούλης Ι., Χριστοφορίδου Κ. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης [ΚΕΔΔΥ], Ιωάννινα THE CAUSES OF STUDENTS EXEMPTION FROM THE COURSE OF PHYSICAL EDUCATION IN PUBLIC HIGH SCHOOLS S. Vasios, I. Stergioulis, K. Christoforidou Diagnostic Center, Assessment and Supporting Students [KEDDY], Ioannina Έχει παρατηρηθεί ότι, η απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί συχνό φαινόμενο στη σημερινή σχολική πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όσο και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, εφόσον για κάποιους μαθητές δεν έχει σχεδιαστεί ένας εναλλακτικός τρόπος συμμετοχής. Από τη μελέτη του νομοθετικού-θεσμικού πλαισίου (Π.Δ. 104/79 άρθρ. 2.2) που οριοθετεί τη διαδικασία απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναδεικνύεται ένα έλλειμμα, και ειδικότερα, όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι μαθητές, καθώς επίσης η αναγκαιότητα για τη στρατηγική ένταξής τους

9 9 παρά το αίτιο και τη διάρκεια της απαλλαγής από το συγκεκριμένο μάθημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αιτίων απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 34 Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων. Από το συγκεκριμένο δείγμα καταγράφηκαν 120 μαθητές με μόνιμή ή παροδική απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του μαθητικού πληθυσμού στο Νομό Ιωαννίνων, όταν οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν περίπου το 6-8% του συνόλου των μαθητών. Για την καταγραφή των ανεξάρτητων μεταβλητών όπως το φύλο και η τάξη του μαθητή, το αίτιο και η διάρκεια της απαλλαγής, η προέλευση των γνωματεύσεων και η επίδοση του μαθητή, χρησιμοποιήθηκε Ερευνητικό Πρωτόκολλο το οποίο δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό. Τα ερευνητικά δεδομένα καταγράφηκαν από τον ίδιο ερευνητή τα οποία συμπληρώθηκαν στο πλαίσιο μιας κατευθυνόμενης συνέντευξης με τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, ημίωρης περίπου διάρκειας, και ύστερα από πρότερη τηλεφωνική επαφή και συνεννόηση με το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει πως η πλειονότητα των μαθητών με απαλλαγή (βραχυχρόνια ή μόνιμη) από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής οφείλεται σε μυοσκελετικές παθήσεις όπως η οσφυαλγία, η χονδροπάθεια της επιγονατίδας, το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου κά. Η συμβολή της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι ουσιαστικά η υποστήριξη της εφαρμογής των σύγχρονων αντιλήψεων που διαμορφώνονται εντός του επιστημονικού πεδίου της Φυσικής Αγωγής (Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλπ.), και αφορούν, ειδικότερα, τις διορθωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να οριοθετούνται για τους μαθητές με απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο της κοινής δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, η συγκεκριμένη έρευνα φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια επιχειρησιακή οργάνωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, και, άρα, ευρύτερα στην εκπαιδευτική πράξη - δράση. Λέξεις κλειδιά: απαλλαγή μαθητών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Motor Learning & Development Oral Presentations of the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Φεβρουάριος 2012 Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι προβληματικό. Έχει ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 12 ο Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας 2 Εισαγωγή Τα παιδιά µε κινητική αδεξιότητα (ή µε αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής) είναι αυτά χωρίς (εµφανή)

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία & Αθλητισμός Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία & Αθλητισμός Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία & Αθλητισμός Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sports and Technology Oral & Poster Presentations of the 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής

Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής ρ.. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Σχεδιασµός µαθήµατος: απαραίτητος στη διδακτική διαδικασία Ο νοητικός σχεδιασµός είναι µια αναγκαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση - Αξιολόγηση - Παρεµβατική διαχείριση κινητικών µαθησιακών δυσκολιών σε µαθητές & µαθήτριες προσχολικής & 1ης σχολικής ηλικίας

Ανίχνευση - Αξιολόγηση - Παρεµβατική διαχείριση κινητικών µαθησιακών δυσκολιών σε µαθητές & µαθήτριες προσχολικής & 1ης σχολικής ηλικίας Ανίχνευση - Αξιολόγηση - Παρεµβατική διαχείριση κινητικών µαθησιακών δυσκολιών σε µαθητές & µαθήτριες προσχολικής & 1ης σχολικής ηλικίας Μανώλης Γκούφας Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής Λύνοντας το γρίφο της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή

Δημιουργικό Παιχνίδι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Δημιουργικό Παιχνίδι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή Η καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού Κριτήρια επιλογής για το καθημερινό πρόγραμμα και κατάδειξη στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος 1/9/2016 6/9/2016 7/9/2016 1 14/9/2016 1 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Αγωγή σε άτομα με Αναπηρίες 19.00-20.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Α έως Λ 20.00-21.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Μ έως Ω 21.00-22.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 1η: Εισαγωγή, Έννοιες, Ορισμοί Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών 12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών Διαδικασίες διαχείρισης περίπτωσης Στάδιο 1 Εντοπισμός Στάδιο 2 Αξιολόγηση Στάδιο 3 Παρέμβαση Στάδιο 4 Υποστήριξη Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης.

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης. Θεσσαλονίκη: 1-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Διδακτική της Παιδαγωγικής Γυμναστικής Ι πράξη Α5 Α8 9:00 Φωλέα Κλειώ Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 18:00 19:00 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 3: Δεξιότητες Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα