Ακριβής προσδιορισμός υψομετρικών διαφορών με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακριβής προσδιορισμός υψομετρικών διαφορών με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-37 Ακριβής προσδιορισμός υψομετρικών διαφορών με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών E. ΛΑΜΠΡΟΥ Δρ Αγρόνομος και Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π. Λέκτορας Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην παρούσα εργασία προτείνεται και αναλύεται μια μέθοδος Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡΥΑ) για τον προσδιορισμό υψομετρικών διαφορών μεταξύ προσιτών ή απρόσιτων σημείων, αξιοποιώντας τη δυνατότητα των σύγχρονων γεωδαιτικών σταθμών να μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless). Αρχικά, γίνεται μια περιγραφή της ΤΡΥΑ και παρουσιάζεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την εφαρμογή της. Ακολουθεί η θεωρητική ανάλυσή της ως προς τις ακρίβειες που μπορούν να επιτευχθούν. Μελετάται η επίδραση του σφάλματος των μετρούμενων μεγεθών (μήκη, γωνίες), της μεταβολής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης και της καμπυλότητας της γης, στην τελικά προσδιοριζόμενη υψομετρική διαφορά. Καταγράφονται χρήσιμες επισημάνσεις για την ορθή εφαρμογή της. Τέλος, στα συμπεράσματα αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της ΤΡΥΑ και η επιλογή του γεωδαιτικού σταθμού, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ακρίβεια με το ελάχιστο κόστος. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο προσδιορισμός ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών μεταξύ σημείων της φυσικής γήινης επιφάνειας (ΦΓΕ) οδηγεί στον προσδιορισμό της τρίτης διάστασης (H). Παραδοσιακά, ο προσδιορισμός ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών μεταξύ υψομετρικών αφετηριών (ιpιres) γίνεται με τη μέθοδο της γεωμετρικής χωροστάθμησης, η οποία τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση των ψηφιακών χωροβατών και των αντίστοιχων κωδικοποιημένων σταδιών έχει βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα, αλλά και την ακρίβεια. Ο αντίστοιχος προσδιορισμός μεταξύ τριγωνομετρικών ή πολυγωνομετρικών σημείων, γίνεται με τη μέθοδο της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας για συνήθης τοπογραφικές εργασίες. Για εργασίες υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιείται η μέθοδος της Ειδικής Τριγωνομετρικής Υψομετρίας (ΕΤΥ) (μεταξύ υψομετρικών αφετηριών (ιpιres)) []. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται σε υψομετρικές συνδέσεις, όπου είναι αδύνατη ή ασύμφορη η εφαρμογή της γεωμετρικής χωροστάθμησης (έντονες κλίσεις, μεγάλες αποστάσεις, φυσικά εμπόδια). Η εξέλιξη των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: ώστε να μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα, δίνει πια τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης του μήκους και σε απρόσιτα σημεία, όπου πριν ήταν αδύνατο λόγω της αδυναμίας τοποθέτησης ανακλαστήρα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μέθοδος Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡΥΑ) με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, που μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless). Η ΤΡΥΑ μπορεί να εφαρμοσθεί για τον προσδιορισμό ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών με ακρίβεια αντίστοιχη της γεωμετρικής χωροστάθμησης. Εφαρμόζεται μεταξύ σημείων της ΦΓΕ ή τεχνικών έργων που απέχουν μεγάλη ή μικρή απόσταση και είναι προσιτά ή απρόσιτα. Είναι, έτσι, εφικτή η υψομετρική σύνδεση σημείων, που τα χωρίζει κάποιο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο (π.χ. θάλασσα, ποτάμι, δρόμοι, κατασκευές), σημείων ενός τριγωνομετρικού ή πολυγωνομετρικού δικτύου η προσημασμένων σημείων σε τεχνικά έργα ή φυσικές κατασκευές. Η ΤΡΥΑ διαφοροποιείται από την ΕΤΥ, κυρίως γιατί μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο μεταξύ υψομετρικών αφετηριών (ιpιres), αλλά και μεταξύ οποιονδήποτε άλλων σημείων προσιτών ή απρόσιτων. Σε ό,τι αφορά στις σκοπεύσεις στο αρχικό και τελικό σημείο, αυτές γίνονται χωρίς τη χρήση διηρημένων πήχεων (σταδίες), αλλά μετρώντας άμεσα τα αντίστοιχα μήκη και τις ζενίθιες γωνίες στο επιθυμητό σημείο. Αν τα σημεία δεν είναι και τα δύο ορατά από το γεωδαιτικό σταθμό, τότε απαιτούνται ενδιάμεσες στάσεις. Για τη μέτρηση του μήκους μεταξύ των ενδιάμεσων σημείων δεν είναι απαραίτητη η χρήση ανακλαστήρων, αλλά αρκούν και απλοί γωνιομετρικοί στόχοι. Επειδή οι μετρήσεις στις ενδιάμεσες στάσεις γίνονται ταυτόχρονα και αμοιβαία σε μετάβαση και επιστροφή, η τιμή κάθε επιμέρους υψομετρικής διαφοράς προκύπτει ως μέσος όρος των δύο τιμών. Έτσι, εξαλείφεται η επίδραση της μεταβολής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης και η επίδραση της καμπυλότητας της γης. Τέλος, η ΤΡΥΑ είναι απαλλαγμένη από το σφάλμα μέτρησης των υψών οργάνου και στόχου, αφού δεν χρειάζεται να μετρηθούν.

2 38 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Η = ορθομετρικό υψόμετρο = μετρούμενο μήκος = ζενίθια (κατακόρυφη) γωνία ΔΗ = ορθομετρική υψομετρική διαφορά κ = συντελεστής γεωδαιτικής διάθλασης = ακτίνα καμπυλότητας της γης = 6371Km σ = σφάλμα του μετρούμενου μήκους σ = σφάλμα της μετρούμενης ζενίθιας γωνίας σ ΔΗ = σφάλμα της προσδιοριζόμενης ορθομετρικής υψομετρικής διαφοράς.. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΤΡΥΑ).1. Περιγραφή της ΤΡΥΑ Με την εφαρμογή της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας προσδιορίζονται υψομετρικές διαφορές από άμεσες μετρήσεις μηκών () και ζενιθιών γωνιών (). Μεταξύ των προσιτών ή απρόσιτων σημείων Α, Β, που είναι και τα δύο ορατά από κάποια θέση εγκατάστασης του γεωδαιτικού σταθμού και δεν απέχουν μεγάλη απόσταση από αυτόν, μπορεί να εφαρμοστεί η ΤΡΥΑ με μια ενδιάμεση στάση οργάνου (σχήμα 1). Μετρούνται οι ζενίθιες γωνίες, Β και τα μήκη, Β και κατόπιν υπολογίζονται οι υψομετρικές διαφορές ΔΗ Α, ΔΗ Β, μεταξύ κάθε σημείου και του σημείου τομής των αξόνων του γεωδαιτικού σταθμού. Η υψομετρική διαφορά ΔΗ ΑΒ μεταξύ των σημείων Α, Β προκύπτει από τη σχέση: όπου cos cos (1 ) sin (1 ) sin (.1) (.) (.3) Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση της ΤΡΥΑ με μια ενδιάμεση στάση οργάνου Fig. 1: ccurate trigonometric heighting using one instrument setting. Η σχέση. είναι η γνωστή σχέση υπολογισμού μιας υψομετρικής διαφοράς με τη μέθοδο της τριγωνομετρικής υψομετρίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διόρθωση λόγω διάθλασης της οπτικής ακτίνας και της καμπυλότητας της γης [], [4]. Στην περίπτωση που τα σημεία Α και Β δεν είναι και τα δύο ορατά από κάποια θέση, όπου μπορεί να τοποθετηθεί ο γεωδαιτικός σταθμός, ή η μεταξύ τους απόσταση είναι μεγάλη, τότε μπορεί να εφαρμοστεί η παρακάτω διαδικασία (σχήμα ). Τοποθετείται σε τυχαία θέση, κοντά στο σημείο (σε απόσταση περίπου 0m) ο τρίποδας Τ 1 με τρικόχλιο και το γεωδαιτικό σταθμό (σχήμα α). Αντίστοιχο σύστημα με τρίποδα Τ, τρικόχλιο και γωνιομετρικό στόχο, τοποθετείται κοντά στο σημείο. Ο γεωδαιτικός σταθμός που βρίσκεται στον τρίποδα Τ 1 σκοπεύει, αρχικά, προς το σημείο Α και μετράται το μήκος και η ζενίθια γωνία. Στη συνέχεια, σκοπεύεται ο στόχος (Τ ) και μετράται το μήκος 1 και η ζενίθια γωνία 1. Κατόπιν, αλλάζουν θέση ο γωνιομετρικός στόχος και ο γεωδαιτικός σταθμός, οι οποίοι αποσπώνται από τα τρικόχλιά τους με προσοχή, χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή στη θέση του κάθε συστήματος τρικόχλιο - τρίποδας. Ο γεωδαιτικός σταθμός, που βρίσκεται πια στον τρίποδα Τ (σχήμα β), μετρά (σε επιστροφή) το μήκος 1 και τη ζενίθια γωνία 1 προς το στόχο που βρίσκεται στον τρίποδα Τ 1. Ύστερα, σκοπεύοντας προς το σημείο μετράται το μήκος και η ζενίθια γωνία.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No T 3 3 T 3 T T T T 3 3 T 34 3 T T 4 T 4 Σχήμα : Σχηματική παράσταση της ΤΡΥΑ με δύο ενδιάμεσες στάσεις. Fig. : pplication of accurate trigonometric heighting using two instrument settings. Η υψομετρική διαφορά ΔΗ ΑΒ μεταξύ των δύο σημείων προσδιορίζεται από τη σχέση: 1 1 (.4) όπου 1 1 cos 1 1 (1 ) sin 1 (.5) 1 1 cos 1 1 (1 ) sin 1 (.6) ενώ οι υψομετρικές διαφορές ΔΗ Α, ΔΗ Β, δίνονται από τις σχ..,.3, αντίστοιχα. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της υψομετρικής τους διαφοράς με δύο μόνο ενδιάμεσες στάσεις, τότε εφαρμόζεται η μέθοδος των τριών τριπόδων (σχήμα 3) και η τελική υψομετρική διαφορά προσδιορίζεται από τη σχέση: n i i-1,i T i,i-1 (.7) T Σχήμα 3: Σχηματική παράσταση της ΤΡΥΑ με περισσότερες από δύο στάσεις Fig. 3: pplication of accurate trigonometric heighting using more than two instrument settings... Ο γεωδαιτικός εξοπλισμός Για την εφαρμογή της ΤΡΥΑ με περισσότερες από δύο στάσεις είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός: - Ένας γεωδαιτικός σταθμός που έχει δυνατότητα μέτρησης μήκους και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless). - Δύο συστήματα γωνιομετρικού στόχου (στόχος, αντάπτορας τρικοχλίου, τρικόχλιο) (φωτ. 1), ή ανακλαστήρα (ανακλαστήρας, αντάπτορας τρικοχλίου, τρικόχλιο). - Τρεις τρίποδες Η επιλογή του γεωδαιτικού σταθμού εξαρτάται από την ακρίβεια μέτρησης των ζενίθιων γωνιών (±1, ±, ±3, ±5 ) που παρέχει, το βεληνεκές του, που σήμερα κυμαίνεται από 100m 1500m για μετρήσεις χωρίς ανακλαστήρα, το βάρος του και το κόστος του. Για την εφαρμογή της ΤΡΥΑ με μία μόνο στάση απαιτείται μόνο ο γεωδαιτικός σταθμός και ένας τρίποδας. T 3

4 , 3) (±1, ±, ±3, ±5),, 100m 1500m,. 40 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No x ij. = =. d 1 d ji ij ji y i ij.. 1: Φωτ. 1: Το σύστημα του γωνιομετρικού στόχου Fot 1: Target configuration. Fot 1: Target configuration Η επίδραση της διαφοράς του κατασκευαστικού. ύψους μεταξύ του γεωδαιτικού σταθμού και του στόχου. Αναφέρθηκε στα προηγούμενα ότι η ΤΡΥΑ είναι ανεξάρτητη της μέτρησης του ύψους οργάνου και ύψους στόχου.., ij Οι, επιμέρους υψομετρικές διαφορές ΔΗ ij, που υπολογίζονται, αναφέρονται μεταξύ ( του κέντρου του γεωδαιτικού, σταθμού, ) (σημείο τομής των αξόνων ΠΠ, ΔΔ, ΣΣ) και του, κέντρου του γωνιομετρικού στόχου, αντίστοιχα. Είναι δε ίσες με τις. αντίστοιχες μεταξύ των επιφανειών έδρασης των δύο τρικοχλίων.. Στην περίπτωση που το κατασκευαστικό ύψος d d 1 1 του γεωδαιτικού σταθμού και d d, του γωνιομετρικού στόχου, δηλαδή η απόσταση του κέντρου τους από την επιφάνεια έδρασής τους στο τρικόχλιο, είναι ίσα (d 1 = d ), τότε οι ζενίθιες γωνίες που μετρούνται σε μετάβαση και επιστροφή είναι παραπληρωματικές. Οι υψομετρικές διαφορές, που υπολογίζονται σε μετάβαση (ΔΗ ij ) και επιστροφή (ΔΗ ij ) είναι ίσες μεταξύ τους κατά απόλυτη τιμή. Τι συμβαίνει, όμως, αν τα κατασκευαστικά ύψη διαφέρουν, δηλ. d 1 d ; Επηρεάζεται η τελική υψομετρική διαφορά; Στην περίπτωση αυτή, οι δύο μετρούμενες ζενίθιες γωνίες δεν είναι παραπληρωματικές. Άρα, οι δύο υψομετρικές διαφορές (σε μετάβαση και επιστροφή) είναι άνισες. Η διαφορά τους προκύπτει από τη σχ..8 (σχήμα 4): 1 d x y ( d1 d ) ( d1 d ) ( d1 ) (.8) Η διαφορά των δύο επιμέρους υψομετρικών διαφορών είναι ίση με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του κατασκευαστικού ύψους του γεωδαιτικού σταθμού d 1 και του στόχου d. Κατά τον υπολογισμό της τελικής υψομετρικής διαφοράς, η οποία προκύπτει ως μέσος όρος των δύο τιμών μετάβασης και επιστροφής, η διαφορά αυτή εξαλείφεται (σχέση.9). Σχήμα 4: Η επίδραση του διαφορετικού κατασκευαστικού ύψους μεταξύ γεωδαιτικού σταθμού και γωνιομετρικού στόχου στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς. Fig. 4: The effect of the different in manufacture height between the instrument and the target in the height difference calculation. ij 1 j d d 1 ij( ) ji( ) (cos ij ij d1 d ) (cos ji ji d1 d ) cos ij ij cos ji ji (.9) Η σύγκριση των επιμέρους υψομετρικών διαφορών σε μετάβαση και επιστροφή κρίνεται απαραίτητη, επειδή αποτελεί έναν έλεγχο της ορθότητας των μετρήσεων..4. Ανάλυση ακρίβειας H ακρίβεια με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί η ορθομετρική υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο σημείων με την ΤΡΥΑ, εξαρτάται από: i) την αβεβαιότητα μέτρησης του μήκους. ii) την αβεβαιότητα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας. iii) τη μεταβολή της τιμής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Ενώ είναι ανεξάρτητη: i) της τιμής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ ii) της καμπυλότητα της γης iii) της αβεβαιότητας μέτρησης των υψών οργάνου και στόχου τα οποία δεν χρειάζεται να μετρηθούν.

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Επίδραση της αβεβαιότητας μέτρησης του μήκους Το σφάλμα προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς, λόγω της αβεβαιότητας του μετρούμενου μήκους, προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφαλμάτων σε κάποια από τις σχέσεις. ή.3, δηλαδή: cos ((1 ) sin ) cos ( ) (.10) Το σφάλμα αυτό εξαρτάται από το σφάλμα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας (σ Ζ ), από την τιμή της ζενίθιας γωνίας () αλλά και από το μήκος (), όπως φαίνεται στα σχήματα 6 και 7..5 =500m Ο όρος (( 1 ) sin )) είναι της τάξης του m, άρα πάντοτε αμελητέος. () (mm) =300m =00m () (mm) =±5mm =±3mm =±mm (g) =0m (g) =100m =50m =10m Σχήμα 6: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με το σφάλμα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας (σ =±3 cc ) και το μήκος. Fig. 6: The error of the height difference determination correlated with the error in the enith angle (σ =±3 cc ) and the distance value. Σχήμα 5: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με το σφάλμα μέτρησης του μήκους και την τιμή της ζενίθιας γωνίας. Fig. 5: The error of the height difference determination correlated with the error in the distance and the enith angle value. Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται το σφάλμα στον προσδιορισμό μιας υψομετρικής διαφοράς ως συνάρτηση της αβεβαιότητας μέτρησης του μήκους για διάφορες τιμές ζενίθιας γωνίας. () (mm) 9 8 =500m =300m 4 =00m 3 =100m 1 =50m =0m 0 =10m (g).4. Επίδραση της αβεβαιότητας μέτρησης της ζενίθιας γωνίας Το σφάλμα προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς, λόγω της αβεβαιότητας μέτρησης της ζενίθιας γωνίας, προκύπτει αντίστοιχα από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφαλμάτων σε κάποια από τις σχέσεις. ή.3 και είναι: ( sin ) ((1 ) sin ) sin ( ) (.11) Σχήμα 7: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με το σφάλμα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας (σ =±10 cc ) και το μήκος. Fig.7: The error of the height difference determination correlated with the error in the enith angle (σ =±10 cc ) and the distance value..4.3 Επίδραση της μεταβολής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ Ο όρος (( 1 ) sin ) είναι της τάξης του 10-4 m, άρα σχεδόν αμελητέος. Όταν η υψομετρική διαφορά προκύπτει με μετρήσεις από μια μόνο ενδιάμεση στάση οργάνου τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι μετρήσεις προς τα σημεία Α και Β γίνονται

6 4 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- σε πολύ μικρό χρόνο δηλαδή ταυτόχρονα και επομένως δεν μεταβάλλεται η τιμή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ. Αν τα μήκη, Β και οι ζενίθιες γωνίες, Β είναι απαλείφεται από την τελική υψομετρική διαφορά και δεν την επηρεάζει. Στη γενικότερη περίπτωση των ενδιάμεσων στάσεων, κάθε επιμέρους υψομετρική διαφορά προσδιορίζεται ως μέσος όρος μεταξύ μετάβασης και επιστροφής. Θεωρώντας ότι κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μετρήσεων η τιμή του συντελεστή γεωδαιτική διάθλασης παραμένει σταθερή, τότε η τελική τιμή της υψομετρικής διαφοράς είναι απαλλαγμένη από τη διόρθωση λόγω διάθλασης. Αυτό συμβαίνει γιατί ο όρος sin περιλαμβάνεται και στις δύο υψομετρικές διαφορές, οι οποίες έχουν αντίθετο πρόσημο. Έτσι, κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου εξαλείφεται. () (mm) (g) =500m =300m =00m της ίδιας τάξης μεγέθους τότε ο όρος sin.4.4 Επίδραση της καμπυλότητας της γης Όταν πραγματοποιείται η ΤΡΥΑ με μια μόνο ενδιάμεση στάση οργάνου, αν τα μήκη και οι ζενίθιες γωνίες είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, η επίδραση λόγω της καμπυλότητας της γης εξαλείφεται από την τελική υψομετρική διαφορά, αφού ο όρος sin υπάρχει και στις δύο επιμέρους υψομετρικές διαφορές, ενώ για μήκη μέχρι την τάξη των 50m η επίδρασή του είναι αμελητέα. Αν η ΤΡΥΑ εφαρμόζεται με περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις τότε: - Οι αποστάσεις προς το αρχικό ή τελικό σημείο προς τα οποία γίνονται οι απ ευθείας σκοπεύσεις δεν ξεπερνούν τα 0m 30m. Σε αυτές τις αποστάσεις η επίδραση της καμπυλότητας της γης, όπως αναφέρθηκε, στην τιμή της υψομετρικής διαφοράς είναι αμελητέα. - Οι επιμέρους υψομετρικές διαφορές προκύπτουν ως μέσος όρος μεταξύ μετάβασης και επιστροφής. Έτσι ό όρος της διόρθωσης λόγω καμπυλότητας της γης sin περιλαμβάνεται και στις δύο επιμέρους προσδιοριζόμενες υψομετρικές διαφορές με αντίθετο όμως πρόσημο. Έτσι κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου εξαλείφεται. Η τελική υψομετρική διαφορά λοιπόν είναι απαλλαγμένη από την επίδραση της καμπυλότητας της γης. Επίσης, το σφάλμα στις προσδιοριζόμενες υψομετρικές διαφορές, λόγω της μεταβολής της διεύθυνσης της κατακορύφου είναι αμελητέο. Για αποστάσεις μέχρι και 1000m η διόρθωση της μετρούμενης ζενίθιας γωνίας, λόγω μεταβολής της απόκλισης της κατακορύφου, είναι περίπου 3 cc [3]..4.5 Τελική ακρίβεια Σχήμα 8: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με τη μεταβολή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης (δ κ =±0.05) κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Fig. 8: The error of the height difference determination related to the change of the refraction coefficient κ (δ κ =±0.05), during the measurement. Στην αντίθετη περίπτωση παραμένει ένα σφάλμα στην προσδιοριζόμενη τιμή της υψομετρικής διαφοράς, που εξαρτάται από τη μεταβολή δ κ του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης. Στο σχήμα 8, παρουσιάζεται το σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς ως συνάρτηση της μεταβολής δ κ του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης, του μήκους και της ζενίθιας γωνίας. Η τελική ακρίβεια, με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο σημείων Α και Β με την ΤΡΥΑ όταν πραγματοποιείται με μια μόνο ενδιάμεση στάση οργάνου είναι ίση με: (.1) Στην περίπτωση αυτή και αν σ =±3mm, σ Z =±3 cc,για μήκη = 00m και ζενίθιες γωνίες 90 g ή 110 g, τότε σ = ΔΗ Α σ =±1.1mm και επομένως σ ΔΗ =±1.5mm. Για δύο ενδιάμεσες στάσεις οργάνου και με την παραδοχή ότι σ = ΔΗ 1 Β ΔΗΑΒ σ, σ = σ ΔΗ από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης 1 ΔΗΑ ΔΗΒ σφαλμάτων στη σχέση.4 προκύπτει: 1 1 (.13)

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-43 Αν απαιτούνται n ενδιάμεσες στάσεις τότε η τελική ακρίβεια είναι: n 1 ij (.14) ν θεωρηθεί ότι έγιναν n = 4 ενδιάμεσες στάσεις και αν σ ΔΗ Α =±0.5mm (για μήκος 0m και ζενίθια γωνία 90g ή 110 g ). σ ΔΗ ij =±1.1mm (για μήκος 00m και ζενίθια γωνία 90g ή 110 g ). τότε η ακρίβεια προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς είναι ίση με ± 1.5mm. min Σχήμα 9: Σκόπευση προς την υψομετρική αφετηρία (ιpιre) Fig. 9: The sighting to α benchmark. 3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Για την ορθότερη και πληρέστερη εφαρμογή της ΤΡΥΑ είναι σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής: Πριν την εκτέλεση των μετρήσεων είναι απαραίτητος ο μετρολογικός έλεγχος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (τρικόχλια, γεωδαιτικός σταθμός). Ο γεωδαιτικός σταθμός πρέπει να διαθέτει έλεγχο οριζοντίωσης με διπλό αντισταθμιστήρα, ώστε να ελέγχει και να διορθώνει τις τιμές των ζενίθιων γωνιών για μικρές αποκλίσεις του από την ορθή θέση. Τα τρικόχλια πρέπει προηγούμενα να έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά ώστε η αεροστάθμη τους να βρίσκεται στο κανονικό της σημείο όταν είναι οριζόντια. Έτσι μόνο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του γεωδαιτικού σταθμού όταν τοποθετείται σε αυτά. Απαιτείται προσοχή στην ορθή οριζοντίωση των τρικοχλίων (ώστε ο πρωτεύοντας άξονας του οργάνου να είναι κατακόρυφος). Επιβάλλεται η διατήρηση της αρχικής θέσης κάθε συστήματος τρίποδας τρικόχλιο, κατά την εναλλαγή του γεωδαιτικού σταθμού και του γωνιομετρικού στόχου. Η μέτρηση των ζενιθιών γωνιών προς το αρχικό και τελικό σημείο αλλά και στις ενδιάμεσες στάσεις, καλό είναι να γίνεται σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου, δηλαδή τουλάχιστον σε μια πλήρη περίοδο. Η επισήμανση των σημείων Α και Β πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη μοναδικότητα της σκόπευσης. Μπορεί να επισημαίνονται με ειδικές διατάξεις (π.χ. αυτοκόλλητοι στόχοι, ορειχάλκινες πλάκες με υλοποιημένο το σημείο σκόπευσης, κ.α) ή να είναι φυσικά σημεία τέτοια ώστε να ορίζονται με μοναδικό τρόπο. Αν το αρχικό ή το τελικό σημείο είναι υψομετρική αφετηρία (ιpιre) τότε η μέτρηση προς αυτή πρέπει να εκτελείται με μοναδιαίο και σωστό τρόπο. H υλοποίηση των υψομετρικών αφετηριών γίνεται με τη χρήση ειδικών ορειχάλκινων κατασκευών (μπουλόνια). Η κατασκευή τους είναι τέτοια (κυλινδρική ή σφαιρική) ώστε να εδράζεται πάντοτε στο ίδιο μοναδικό σημείο ο υψομετρικός πήχης. Επομένως, το πρόβλημα ανάγεται στη σκόπευση αυτού του μοναδικού σημείου κατά τη μέτρηση του μήκους και της αντίστοιχης ζενίθιας γωνίας. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 9, η θέση του σημείου αυτού μπορεί να οριστεί ως αυτή όπου το οριζόντιο σταυρόνημα του τηλεσκοπίου του γεωδαιτικού σταθμού εφάπτεται στο πάνω μέρος της ορειχάλκινης κατασκευής, έτσι ώστε η ένδειξη της ζενίθιας γωνίας να είναι η ελάχιστη. Η υψομετρική διαφορά, που προκύπτει ως μέσος όρος μεταξύ μετάβασης και επιστροφής δεν εξαρτάται από τη μεταβολή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης, μόνο αν οι μετρήσεις γίνονται ταυτόχρονα, δηλαδή όταν η εναλλαγή γεωδαιτικού σταθμού και γωνιομετρικού στόχου λαμβάνει χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων λεπτών της ώρας. Αυτό είναι εφικτό όταν οι αποστάσεις σκόπευσης δεν είναι μεγάλες. Αν οι αποστάσεις σκόπευσης είναι μεγάλες και η εργασία απαιτεί υψηλή ακρίβεια, το πρόβλημα επιλύεται χρησιμοποιώντας δύο γεωδαιτικούς σταθμούς, ώστε η εναλλαγή τους με τους στόχους να γίνεται σε πραγματικά ελάχιστο χρόνο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εξέλιξη των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ώστε να μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless) δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών μεταξύ προσιτών ή απρόσιτων σημείων με ικανοποιητική ακρίβεια. Με την εφαρμογή της ΤΡΥΑ με μία ή περισσότερες στάσεις γεωδαιτικού σταθμού, μπορεί να υπολογιστεί με ικανοποιητική ακρίβεια η υψομετρική διαφορά μεταξύ των κορυφών ενός τριγωνομετρικού ή πολυγωνομετρι-

8 44 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- κού δικτύου, μεταξύ σημείων τεχνικών έργων, ή σημείων που βρίσκονται σε ιδιαίτερες θέσεις (ανοίγματα, έντονες κλίσεις, κατασκευές) σημείων που απέχουν μεταξύ τους μεγάλες ή μικρές αποστάσεις και βρίσκονται σε περιοχές με έντονο ή και ομαλό ανάγλυφο. Η ΤΡΥΑ είναι γρήγορη, ευέλικτη και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των τριπόδων σε τυχαίες θέσεις (δεν χρειάζεται κέντρωση). Επίσης, οι ενδιάμεσες θέσεις των τριπόδων είναι ανεξάρτητες της φυσικής διαδρομής (δρόμοι) και μπορούν να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η ακολουθούμενη διαδρομή. Πλεονέκτημα της ΤΡΥΑ αποτελεί ο προσδιορισμός των επιμέρους υψομετρικών διαφορών ταυτόχρονα σε μετάβαση και επιστροφή. Έτσι, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η ίδια διαδρομή. Η τελική υψομετρική διαφορά είναι απαλλαγμένη από τα σφάλματα μέτρησης του ύψους οργάνου και του ύψους στόχου, αφού δεν συμμετέχουν στους υπολογισμούς. Επειδή πρακτικά οι μετρήσεις σε μετάβαση και επιστροφή γίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων λεπτών της ώρας, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ταυτόχρονες και επομένως η τιμή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ παραμένει σταθερή. Έτσι, η προσδιοριζόμενη υψομετρική διαφορά, που προκύπτει ως μέσος όρος των δύο τιμών, είναι ανεξάρτητη της τιμής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ. Οι μετρήσεις γίνονται αμοιβαία σε μετάβαση και επιστροφή, συνεπώς η προσδιοριζόμενη υψομετρική διαφορά που προκύπτει ως μέσος όρος, είναι ανεξάρτητη της καμπυλότητας της γης. Αν το κατασκευαστικό ύψος του γεωδαιτικού σταθμού και του γωνιομετρικού στόχου είναι διαφορετικό δεν επηρεάζεται η τελικά εξαγόμενη υψομετρική διαφορά. Η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί με την ΤΡΥΑ είναι της τάξης του ± 1.5mm. Η ακρίβεια μέτρησης των ζενιθιών γωνιών που παρέχει ο γεωδαιτικός σταθμός είναι καθοριστική και βελτιώνει αισθητά την ακρίβεια υπολογισμού της τελικής υψομετρικής διαφοράς. Στις περιπτώσεις τοπικών τρισδιάστατων δικτύων όπου οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν τα 100m, χρησιμοποιώντας γεωδαιτικό σταθμό ακρίβειας ±1 3 cc στις μετρήσεις ζενιθιών γωνιών και ±3mm στις μετρήσεις μηκών, η ακρίβεια προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς μπορεί να φθάσει το ±0.5mm. Χρησιμοποιώντας ένα γεωδαιτικό σταθμό που παρέχει ακρίβεια μέτρησης του μήκους ±5mm και ακρίβεια μέτρησης ζενιθιών γωνιών ±5 15 cc, τότε η ακρίβεια προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς είναι της τάξης των ±5mm. Οι υψομετρικές διαφορές που προσδιορίζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες παρατηρήσεις της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των σημείων τοπικών τρισδιάστατων δικτύων ελέγχου μικρομετακινήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αγατζά-Μπαλοδήμου Α.-Μ., «Θεωρία σφαλμάτων και Μ.Ε.Τ», Αθήνα 000, Διδακτικές σημειώσεις.. llan.l., «Practical Surveying and Computation», Laxton s, revised Second Edition Μπαλοδήμος Δ.- Δ., «Ανάπτυξη μεθόδου τριγωνομετρικής υψομετρίας για εργασίες υψηλής ακρίβειας», Αθήνα 1979, Τεχνικά Χρονικά (Ιουλ. Αύγ. Σεπτ.). 4. Μπαλοδήμος Δ.- Δ., Αραμπατζή Ο., «Υψομετρία», Αθήνα 004, Διδακτικές σημειώσεις. Ε. Λάμπρου, Λέκτορας Ε.Μ.Π, Διδάκτορας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-45 Extended summary ccurate height difference determination using reflectorless total stations. E. LMOU ural & Surveying Engineer N.T.U. Lecturer at N.T.U.. bstract In this paper the method of ccurate Trigonometric Heighting (TH) is proposed and analyed. The application of TH is feasible using modern reflectorless total stations for the determination of the height difference between accessible or inaccessible points. Initially, the TH method is described. The instrumentation needed and a theoretical analysis of the achieved accuracy are presented. The influences of the error of the measured distances and angles, the change of the refraction coefficient κ, and the curvature of the earth on the final determined height difference are analysed. Useful suggestions for the proper application of TH are provided. The conclusions deal with the advantages of TH. lso, the best instrumentation combinations are given in order to achieve the desired accuracy. 1. INTOUCTION Orthometric height difference is measured traditionally with the spirit levelling method. ecently, the use of digital levels has provided significant improvements in speed and accuracy. lso, this determination may made using the trigonometric heighting method for limited accuracy applications, or the special trigonometric heighting method [] between benchmarks for precise applications. The manufacture of reflectorless total stations gives the opportunity of direct distance measurements to inaccessible points. method of accurate trigonometric heighting (TH) using reflectorless total stations is proposed. TH may be applied for the accurate determination of orthometric height differences with a degree of accuracy equivalent to that of spirit levelling. It may be applied not only between benchmarks, but also between any accessible or inaccessible points on the earth s surface. It is applicable between points on artificial structures, or points situated on both sides of a natural or artificial gap or obstacle. The measurements are carried out simultaneously and reciprocally between the instrument and the target positions in two directions (fore-back). Submitted: Mar ccepted: pr. 30, 007 The final result is free from the errors caused by the geodetic refraction coefficient κ, the earth s curvature and the instrument and target heights, which do not need to be measured.. CCUTE TIGONOMETIC HEIGHTING (TH) ccurate trigonometric heighting is based on direct measurements of distances () and enith angles () using reflectorless total stations. The single station of the method is presented in fig.1. It may be applied between accessible or inaccessible points, provided that they are both visible from the total station position. The orthometric height difference between points and is calculated by equations (.1), (.) and (.3). In the case that points and are not visible from the total station position or the distance between them is long, the procedure described in fig is applied. tripod bearing the total station is put close to point. nother tripod bearing the target is put close to point (fig. a).the total station measures the distance and the enith angle to point. Subsequently, the instrument sights to the target and measures the distance 1 and the enith angle 1. Then the total station and the target exchange positions above the tribraches. Special care is needed to avoid moving the tripod/ tribrach system during the exchange. The total station is put on tripod T, as the target is put on tripod (fig. b) and the corresponding elements ( 1, 1,, ) are measured. The height difference ΔΗ ΑΒ between the points and is determined by equation (.4), where the height differences ΔΗ Α, ΔΗ Β, ΔΗ 1 and ΔΗ 1 are calculated according to equations (.), (.3), (.5) and (.6). If more stations are needed between points and, the three tripod method [3] is applied (fig.3). In this case, the final height difference is calculated by equation (.7).

10 46 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- The precision of the TH is independent of: - The value of the geodetic refraction coefficient κ. - The curvature of the surface of the earth. - The height of the instrument and target. However, it depends on: - The distance accuracy. (Figure 5 illustrates the error of the height difference determination relative to the error in the distance measurement and the enith angle value). - The enith angle accuracy. (Figures 6 and 7 illustrate the error of the height difference determination relative to the error in the enith angle (σ =±3 cc and σ =±10 cc ) and the distance). - The change of the refraction coefficient κ during the measurements. (Figure 8 illustrates the error of the height difference determination relative to the change of the refraction coefficient κ (δκ=±0.05) during the measurements). Under the presupposition that the measurements at each station in both directions were carried out simultaneously, (within a short time), then there is no change in the refraction coefficient value. In this case, the final height difference is free of this error. Via the application of the variance-covariance law for one, two or more instrument settings, equations (.1),(.13),(.14) calculate the final precision σ ΔΗΑΒ of the height difference determination between the two points and. - The geodetic refraction coefficient κ. - The curvature of the earth. The accuracy provided by the total station for the enith angle measurement is significant, as it improves the final accuracy of the determined height difference. The achieved accuracy is of the order of ±1.5mm, for n = 4 instrument settings, by using a total station, which provides angular accuracy ±3 cc and distance accuracy ±3mm for distances of about 100 m. On the other hand, for the same instrument settings, by using a total station of angular accuracy of ±15 cc and distance accuracy ±5mm, the height difference determination will be of the order of ±5mm. 3. CONCLUSIONS eflectorless total stations provide us with the capability for direct determination of height differences between accessible or inaccessible points with adequate accuracy. Using accurate trigonometric heighting (TH), the height difference between any points situated in special positions, such as gaps in the earth, high inclination surfaces, rough surfaces, structures, trigonometric network points, can be determined. TH is quick, easy and convenient for application, as the measurements are carried out simultaneously and reciprocally in both directions. lso, the tripods are put in casual positions without the need for centring. This facilitates the procedure. The calculated height difference is independent of: - The measurement of the height of the instrument and target. - ifferences in manufacture height of the instrument and the target. Ε. Lambrou, Lecturer at N.T.U.., r Eng. N.T.U.., School of ural and Surveying Engineering, Section of Topography, Laboratory of General Geodesy, 9, Heroon Polytechniou str., , N.T.U.. Campus, Zografou, thens.

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Θέσης με Χρήση Εικονικών Σταθμών Αναφοράς GPS. Εφαρμογή στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προσδιορισμός Θέσης με Χρήση Εικονικών Σταθμών Αναφοράς GPS. Εφαρμογή στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 33 Προσδιορισμός Θέσης με Χρήση Εικονικών Σταθμών Αναφοράς GPS. Εφαρμογή στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης Χ. ΠΙΚΡΙΔΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Η/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΗΚ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διακρίβωσης και Μετρητική Αβεβαιότητα για τα Μικρόμετρα

Διαδικασία Διακρίβωσης και Μετρητική Αβεβαιότητα για τα Μικρόμετρα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-19 Διαδικασία Διακρίβωσης και Μετρητική Αβεβαιότητα για τα Μικρόμετρα Κ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Δρ Τεχνικών Επιστημών Περίληψη Η επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 63 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δρ Συγκοινωνιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET

Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG,No 1 49 Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET

Διαβάστε περισσότερα

Surveying the Monastery of «Fotodotis

Surveying the Monastery of «Fotodotis Τεχν. Χρον. - Α. 1994, Τό μ. 14, Τεύχ. 3 Tech. Chron.-A, Greece, 1994, Vol. 14, Νο 3 Εφαρμοσμένη Μ ε λ έτη An Applίed Case Sιudy Αποτύπωση Μονής «Φωτοδότη Χριστού» Δανακού Νάξου Γ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ, Α. τσουχλαρακη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο

Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 15 Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο Β. Χ. ΖΙΩΓΑΣ Κ. ΜΕΜΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ»

«ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ» Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 2 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 155 «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ» Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αργυροπούλου Χρυσάνθη 1, Δούκας Κοσμάς 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Σταµάτης ασκαλάκης Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών

Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 21 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 135 Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΑΡΩΤΗ LASER ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΠΡΟΚΟΣ Α Θ Η ΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΑΡΩΤΗ LASER ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΠΡΟΚΟΣ Α Θ Η ΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΑΡΩΤΗ LASER ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΠΡΟΚΟΣ Α Θ Η ΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΥΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΥΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Α. Γεωργόπουλος, Χ. Ιωαννίδης, Ε. Λάµπρου, Γ. Πανταζής, Κ. Νικολίτσας Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ηλέκτρα Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ISBN 978-960-456-205-3 Copyright, Μάρτιος 2010, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς»

«Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς» «Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς» Ευαγγελία Φιλιππάκη, Φυσικός Μεταπτυχιακή εργασία ΜΠΣ «Οπτική και Όραση» Τριμελής Επιτροπή: Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης ς Φωτίου Αριστείδης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πικριδάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής Βελτιώσεις στα συστήματα πολλαπλών πηγών-δεκτών κατά την ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα