Ακριβής προσδιορισμός υψομετρικών διαφορών με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακριβής προσδιορισμός υψομετρικών διαφορών με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-37 Ακριβής προσδιορισμός υψομετρικών διαφορών με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών E. ΛΑΜΠΡΟΥ Δρ Αγρόνομος και Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π. Λέκτορας Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην παρούσα εργασία προτείνεται και αναλύεται μια μέθοδος Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡΥΑ) για τον προσδιορισμό υψομετρικών διαφορών μεταξύ προσιτών ή απρόσιτων σημείων, αξιοποιώντας τη δυνατότητα των σύγχρονων γεωδαιτικών σταθμών να μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless). Αρχικά, γίνεται μια περιγραφή της ΤΡΥΑ και παρουσιάζεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την εφαρμογή της. Ακολουθεί η θεωρητική ανάλυσή της ως προς τις ακρίβειες που μπορούν να επιτευχθούν. Μελετάται η επίδραση του σφάλματος των μετρούμενων μεγεθών (μήκη, γωνίες), της μεταβολής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης και της καμπυλότητας της γης, στην τελικά προσδιοριζόμενη υψομετρική διαφορά. Καταγράφονται χρήσιμες επισημάνσεις για την ορθή εφαρμογή της. Τέλος, στα συμπεράσματα αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της ΤΡΥΑ και η επιλογή του γεωδαιτικού σταθμού, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ακρίβεια με το ελάχιστο κόστος. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο προσδιορισμός ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών μεταξύ σημείων της φυσικής γήινης επιφάνειας (ΦΓΕ) οδηγεί στον προσδιορισμό της τρίτης διάστασης (H). Παραδοσιακά, ο προσδιορισμός ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών μεταξύ υψομετρικών αφετηριών (ιpιres) γίνεται με τη μέθοδο της γεωμετρικής χωροστάθμησης, η οποία τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση των ψηφιακών χωροβατών και των αντίστοιχων κωδικοποιημένων σταδιών έχει βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα, αλλά και την ακρίβεια. Ο αντίστοιχος προσδιορισμός μεταξύ τριγωνομετρικών ή πολυγωνομετρικών σημείων, γίνεται με τη μέθοδο της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας για συνήθης τοπογραφικές εργασίες. Για εργασίες υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιείται η μέθοδος της Ειδικής Τριγωνομετρικής Υψομετρίας (ΕΤΥ) (μεταξύ υψομετρικών αφετηριών (ιpιres)) []. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται σε υψομετρικές συνδέσεις, όπου είναι αδύνατη ή ασύμφορη η εφαρμογή της γεωμετρικής χωροστάθμησης (έντονες κλίσεις, μεγάλες αποστάσεις, φυσικά εμπόδια). Η εξέλιξη των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: ώστε να μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα, δίνει πια τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης του μήκους και σε απρόσιτα σημεία, όπου πριν ήταν αδύνατο λόγω της αδυναμίας τοποθέτησης ανακλαστήρα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μέθοδος Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας (ΤΡΥΑ) με χρήση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, που μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless). Η ΤΡΥΑ μπορεί να εφαρμοσθεί για τον προσδιορισμό ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών με ακρίβεια αντίστοιχη της γεωμετρικής χωροστάθμησης. Εφαρμόζεται μεταξύ σημείων της ΦΓΕ ή τεχνικών έργων που απέχουν μεγάλη ή μικρή απόσταση και είναι προσιτά ή απρόσιτα. Είναι, έτσι, εφικτή η υψομετρική σύνδεση σημείων, που τα χωρίζει κάποιο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο (π.χ. θάλασσα, ποτάμι, δρόμοι, κατασκευές), σημείων ενός τριγωνομετρικού ή πολυγωνομετρικού δικτύου η προσημασμένων σημείων σε τεχνικά έργα ή φυσικές κατασκευές. Η ΤΡΥΑ διαφοροποιείται από την ΕΤΥ, κυρίως γιατί μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο μεταξύ υψομετρικών αφετηριών (ιpιres), αλλά και μεταξύ οποιονδήποτε άλλων σημείων προσιτών ή απρόσιτων. Σε ό,τι αφορά στις σκοπεύσεις στο αρχικό και τελικό σημείο, αυτές γίνονται χωρίς τη χρήση διηρημένων πήχεων (σταδίες), αλλά μετρώντας άμεσα τα αντίστοιχα μήκη και τις ζενίθιες γωνίες στο επιθυμητό σημείο. Αν τα σημεία δεν είναι και τα δύο ορατά από το γεωδαιτικό σταθμό, τότε απαιτούνται ενδιάμεσες στάσεις. Για τη μέτρηση του μήκους μεταξύ των ενδιάμεσων σημείων δεν είναι απαραίτητη η χρήση ανακλαστήρων, αλλά αρκούν και απλοί γωνιομετρικοί στόχοι. Επειδή οι μετρήσεις στις ενδιάμεσες στάσεις γίνονται ταυτόχρονα και αμοιβαία σε μετάβαση και επιστροφή, η τιμή κάθε επιμέρους υψομετρικής διαφοράς προκύπτει ως μέσος όρος των δύο τιμών. Έτσι, εξαλείφεται η επίδραση της μεταβολής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης και η επίδραση της καμπυλότητας της γης. Τέλος, η ΤΡΥΑ είναι απαλλαγμένη από το σφάλμα μέτρησης των υψών οργάνου και στόχου, αφού δεν χρειάζεται να μετρηθούν.

2 38 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Η = ορθομετρικό υψόμετρο = μετρούμενο μήκος = ζενίθια (κατακόρυφη) γωνία ΔΗ = ορθομετρική υψομετρική διαφορά κ = συντελεστής γεωδαιτικής διάθλασης = ακτίνα καμπυλότητας της γης = 6371Km σ = σφάλμα του μετρούμενου μήκους σ = σφάλμα της μετρούμενης ζενίθιας γωνίας σ ΔΗ = σφάλμα της προσδιοριζόμενης ορθομετρικής υψομετρικής διαφοράς.. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΤΡΥΑ).1. Περιγραφή της ΤΡΥΑ Με την εφαρμογή της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας προσδιορίζονται υψομετρικές διαφορές από άμεσες μετρήσεις μηκών () και ζενιθιών γωνιών (). Μεταξύ των προσιτών ή απρόσιτων σημείων Α, Β, που είναι και τα δύο ορατά από κάποια θέση εγκατάστασης του γεωδαιτικού σταθμού και δεν απέχουν μεγάλη απόσταση από αυτόν, μπορεί να εφαρμοστεί η ΤΡΥΑ με μια ενδιάμεση στάση οργάνου (σχήμα 1). Μετρούνται οι ζενίθιες γωνίες, Β και τα μήκη, Β και κατόπιν υπολογίζονται οι υψομετρικές διαφορές ΔΗ Α, ΔΗ Β, μεταξύ κάθε σημείου και του σημείου τομής των αξόνων του γεωδαιτικού σταθμού. Η υψομετρική διαφορά ΔΗ ΑΒ μεταξύ των σημείων Α, Β προκύπτει από τη σχέση: όπου cos cos (1 ) sin (1 ) sin (.1) (.) (.3) Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση της ΤΡΥΑ με μια ενδιάμεση στάση οργάνου Fig. 1: ccurate trigonometric heighting using one instrument setting. Η σχέση. είναι η γνωστή σχέση υπολογισμού μιας υψομετρικής διαφοράς με τη μέθοδο της τριγωνομετρικής υψομετρίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διόρθωση λόγω διάθλασης της οπτικής ακτίνας και της καμπυλότητας της γης [], [4]. Στην περίπτωση που τα σημεία Α και Β δεν είναι και τα δύο ορατά από κάποια θέση, όπου μπορεί να τοποθετηθεί ο γεωδαιτικός σταθμός, ή η μεταξύ τους απόσταση είναι μεγάλη, τότε μπορεί να εφαρμοστεί η παρακάτω διαδικασία (σχήμα ). Τοποθετείται σε τυχαία θέση, κοντά στο σημείο (σε απόσταση περίπου 0m) ο τρίποδας Τ 1 με τρικόχλιο και το γεωδαιτικό σταθμό (σχήμα α). Αντίστοιχο σύστημα με τρίποδα Τ, τρικόχλιο και γωνιομετρικό στόχο, τοποθετείται κοντά στο σημείο. Ο γεωδαιτικός σταθμός που βρίσκεται στον τρίποδα Τ 1 σκοπεύει, αρχικά, προς το σημείο Α και μετράται το μήκος και η ζενίθια γωνία. Στη συνέχεια, σκοπεύεται ο στόχος (Τ ) και μετράται το μήκος 1 και η ζενίθια γωνία 1. Κατόπιν, αλλάζουν θέση ο γωνιομετρικός στόχος και ο γεωδαιτικός σταθμός, οι οποίοι αποσπώνται από τα τρικόχλιά τους με προσοχή, χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή στη θέση του κάθε συστήματος τρικόχλιο - τρίποδας. Ο γεωδαιτικός σταθμός, που βρίσκεται πια στον τρίποδα Τ (σχήμα β), μετρά (σε επιστροφή) το μήκος 1 και τη ζενίθια γωνία 1 προς το στόχο που βρίσκεται στον τρίποδα Τ 1. Ύστερα, σκοπεύοντας προς το σημείο μετράται το μήκος και η ζενίθια γωνία.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No T 3 3 T 3 T T T T 3 3 T 34 3 T T 4 T 4 Σχήμα : Σχηματική παράσταση της ΤΡΥΑ με δύο ενδιάμεσες στάσεις. Fig. : pplication of accurate trigonometric heighting using two instrument settings. Η υψομετρική διαφορά ΔΗ ΑΒ μεταξύ των δύο σημείων προσδιορίζεται από τη σχέση: 1 1 (.4) όπου 1 1 cos 1 1 (1 ) sin 1 (.5) 1 1 cos 1 1 (1 ) sin 1 (.6) ενώ οι υψομετρικές διαφορές ΔΗ Α, ΔΗ Β, δίνονται από τις σχ..,.3, αντίστοιχα. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της υψομετρικής τους διαφοράς με δύο μόνο ενδιάμεσες στάσεις, τότε εφαρμόζεται η μέθοδος των τριών τριπόδων (σχήμα 3) και η τελική υψομετρική διαφορά προσδιορίζεται από τη σχέση: n i i-1,i T i,i-1 (.7) T Σχήμα 3: Σχηματική παράσταση της ΤΡΥΑ με περισσότερες από δύο στάσεις Fig. 3: pplication of accurate trigonometric heighting using more than two instrument settings... Ο γεωδαιτικός εξοπλισμός Για την εφαρμογή της ΤΡΥΑ με περισσότερες από δύο στάσεις είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός: - Ένας γεωδαιτικός σταθμός που έχει δυνατότητα μέτρησης μήκους και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless). - Δύο συστήματα γωνιομετρικού στόχου (στόχος, αντάπτορας τρικοχλίου, τρικόχλιο) (φωτ. 1), ή ανακλαστήρα (ανακλαστήρας, αντάπτορας τρικοχλίου, τρικόχλιο). - Τρεις τρίποδες Η επιλογή του γεωδαιτικού σταθμού εξαρτάται από την ακρίβεια μέτρησης των ζενίθιων γωνιών (±1, ±, ±3, ±5 ) που παρέχει, το βεληνεκές του, που σήμερα κυμαίνεται από 100m 1500m για μετρήσεις χωρίς ανακλαστήρα, το βάρος του και το κόστος του. Για την εφαρμογή της ΤΡΥΑ με μία μόνο στάση απαιτείται μόνο ο γεωδαιτικός σταθμός και ένας τρίποδας. T 3

4 , 3) (±1, ±, ±3, ±5),, 100m 1500m,. 40 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No x ij. = =. d 1 d ji ij ji y i ij.. 1: Φωτ. 1: Το σύστημα του γωνιομετρικού στόχου Fot 1: Target configuration. Fot 1: Target configuration Η επίδραση της διαφοράς του κατασκευαστικού. ύψους μεταξύ του γεωδαιτικού σταθμού και του στόχου. Αναφέρθηκε στα προηγούμενα ότι η ΤΡΥΑ είναι ανεξάρτητη της μέτρησης του ύψους οργάνου και ύψους στόχου.., ij Οι, επιμέρους υψομετρικές διαφορές ΔΗ ij, που υπολογίζονται, αναφέρονται μεταξύ ( του κέντρου του γεωδαιτικού, σταθμού, ) (σημείο τομής των αξόνων ΠΠ, ΔΔ, ΣΣ) και του, κέντρου του γωνιομετρικού στόχου, αντίστοιχα. Είναι δε ίσες με τις. αντίστοιχες μεταξύ των επιφανειών έδρασης των δύο τρικοχλίων.. Στην περίπτωση που το κατασκευαστικό ύψος d d 1 1 του γεωδαιτικού σταθμού και d d, του γωνιομετρικού στόχου, δηλαδή η απόσταση του κέντρου τους από την επιφάνεια έδρασής τους στο τρικόχλιο, είναι ίσα (d 1 = d ), τότε οι ζενίθιες γωνίες που μετρούνται σε μετάβαση και επιστροφή είναι παραπληρωματικές. Οι υψομετρικές διαφορές, που υπολογίζονται σε μετάβαση (ΔΗ ij ) και επιστροφή (ΔΗ ij ) είναι ίσες μεταξύ τους κατά απόλυτη τιμή. Τι συμβαίνει, όμως, αν τα κατασκευαστικά ύψη διαφέρουν, δηλ. d 1 d ; Επηρεάζεται η τελική υψομετρική διαφορά; Στην περίπτωση αυτή, οι δύο μετρούμενες ζενίθιες γωνίες δεν είναι παραπληρωματικές. Άρα, οι δύο υψομετρικές διαφορές (σε μετάβαση και επιστροφή) είναι άνισες. Η διαφορά τους προκύπτει από τη σχ..8 (σχήμα 4): 1 d x y ( d1 d ) ( d1 d ) ( d1 ) (.8) Η διαφορά των δύο επιμέρους υψομετρικών διαφορών είναι ίση με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του κατασκευαστικού ύψους του γεωδαιτικού σταθμού d 1 και του στόχου d. Κατά τον υπολογισμό της τελικής υψομετρικής διαφοράς, η οποία προκύπτει ως μέσος όρος των δύο τιμών μετάβασης και επιστροφής, η διαφορά αυτή εξαλείφεται (σχέση.9). Σχήμα 4: Η επίδραση του διαφορετικού κατασκευαστικού ύψους μεταξύ γεωδαιτικού σταθμού και γωνιομετρικού στόχου στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς. Fig. 4: The effect of the different in manufacture height between the instrument and the target in the height difference calculation. ij 1 j d d 1 ij( ) ji( ) (cos ij ij d1 d ) (cos ji ji d1 d ) cos ij ij cos ji ji (.9) Η σύγκριση των επιμέρους υψομετρικών διαφορών σε μετάβαση και επιστροφή κρίνεται απαραίτητη, επειδή αποτελεί έναν έλεγχο της ορθότητας των μετρήσεων..4. Ανάλυση ακρίβειας H ακρίβεια με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί η ορθομετρική υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο σημείων με την ΤΡΥΑ, εξαρτάται από: i) την αβεβαιότητα μέτρησης του μήκους. ii) την αβεβαιότητα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας. iii) τη μεταβολή της τιμής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Ενώ είναι ανεξάρτητη: i) της τιμής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ ii) της καμπυλότητα της γης iii) της αβεβαιότητας μέτρησης των υψών οργάνου και στόχου τα οποία δεν χρειάζεται να μετρηθούν.

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Επίδραση της αβεβαιότητας μέτρησης του μήκους Το σφάλμα προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς, λόγω της αβεβαιότητας του μετρούμενου μήκους, προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφαλμάτων σε κάποια από τις σχέσεις. ή.3, δηλαδή: cos ((1 ) sin ) cos ( ) (.10) Το σφάλμα αυτό εξαρτάται από το σφάλμα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας (σ Ζ ), από την τιμή της ζενίθιας γωνίας () αλλά και από το μήκος (), όπως φαίνεται στα σχήματα 6 και 7..5 =500m Ο όρος (( 1 ) sin )) είναι της τάξης του m, άρα πάντοτε αμελητέος. () (mm) =300m =00m () (mm) =±5mm =±3mm =±mm (g) =0m (g) =100m =50m =10m Σχήμα 6: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με το σφάλμα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας (σ =±3 cc ) και το μήκος. Fig. 6: The error of the height difference determination correlated with the error in the enith angle (σ =±3 cc ) and the distance value. Σχήμα 5: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με το σφάλμα μέτρησης του μήκους και την τιμή της ζενίθιας γωνίας. Fig. 5: The error of the height difference determination correlated with the error in the distance and the enith angle value. Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται το σφάλμα στον προσδιορισμό μιας υψομετρικής διαφοράς ως συνάρτηση της αβεβαιότητας μέτρησης του μήκους για διάφορες τιμές ζενίθιας γωνίας. () (mm) 9 8 =500m =300m 4 =00m 3 =100m 1 =50m =0m 0 =10m (g).4. Επίδραση της αβεβαιότητας μέτρησης της ζενίθιας γωνίας Το σφάλμα προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς, λόγω της αβεβαιότητας μέτρησης της ζενίθιας γωνίας, προκύπτει αντίστοιχα από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφαλμάτων σε κάποια από τις σχέσεις. ή.3 και είναι: ( sin ) ((1 ) sin ) sin ( ) (.11) Σχήμα 7: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με το σφάλμα μέτρησης της ζενίθιας γωνίας (σ =±10 cc ) και το μήκος. Fig.7: The error of the height difference determination correlated with the error in the enith angle (σ =±10 cc ) and the distance value..4.3 Επίδραση της μεταβολής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ Ο όρος (( 1 ) sin ) είναι της τάξης του 10-4 m, άρα σχεδόν αμελητέος. Όταν η υψομετρική διαφορά προκύπτει με μετρήσεις από μια μόνο ενδιάμεση στάση οργάνου τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι μετρήσεις προς τα σημεία Α και Β γίνονται

6 4 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- σε πολύ μικρό χρόνο δηλαδή ταυτόχρονα και επομένως δεν μεταβάλλεται η τιμή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ. Αν τα μήκη, Β και οι ζενίθιες γωνίες, Β είναι απαλείφεται από την τελική υψομετρική διαφορά και δεν την επηρεάζει. Στη γενικότερη περίπτωση των ενδιάμεσων στάσεων, κάθε επιμέρους υψομετρική διαφορά προσδιορίζεται ως μέσος όρος μεταξύ μετάβασης και επιστροφής. Θεωρώντας ότι κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μετρήσεων η τιμή του συντελεστή γεωδαιτική διάθλασης παραμένει σταθερή, τότε η τελική τιμή της υψομετρικής διαφοράς είναι απαλλαγμένη από τη διόρθωση λόγω διάθλασης. Αυτό συμβαίνει γιατί ο όρος sin περιλαμβάνεται και στις δύο υψομετρικές διαφορές, οι οποίες έχουν αντίθετο πρόσημο. Έτσι, κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου εξαλείφεται. () (mm) (g) =500m =300m =00m της ίδιας τάξης μεγέθους τότε ο όρος sin.4.4 Επίδραση της καμπυλότητας της γης Όταν πραγματοποιείται η ΤΡΥΑ με μια μόνο ενδιάμεση στάση οργάνου, αν τα μήκη και οι ζενίθιες γωνίες είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, η επίδραση λόγω της καμπυλότητας της γης εξαλείφεται από την τελική υψομετρική διαφορά, αφού ο όρος sin υπάρχει και στις δύο επιμέρους υψομετρικές διαφορές, ενώ για μήκη μέχρι την τάξη των 50m η επίδρασή του είναι αμελητέα. Αν η ΤΡΥΑ εφαρμόζεται με περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις τότε: - Οι αποστάσεις προς το αρχικό ή τελικό σημείο προς τα οποία γίνονται οι απ ευθείας σκοπεύσεις δεν ξεπερνούν τα 0m 30m. Σε αυτές τις αποστάσεις η επίδραση της καμπυλότητας της γης, όπως αναφέρθηκε, στην τιμή της υψομετρικής διαφοράς είναι αμελητέα. - Οι επιμέρους υψομετρικές διαφορές προκύπτουν ως μέσος όρος μεταξύ μετάβασης και επιστροφής. Έτσι ό όρος της διόρθωσης λόγω καμπυλότητας της γης sin περιλαμβάνεται και στις δύο επιμέρους προσδιοριζόμενες υψομετρικές διαφορές με αντίθετο όμως πρόσημο. Έτσι κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου εξαλείφεται. Η τελική υψομετρική διαφορά λοιπόν είναι απαλλαγμένη από την επίδραση της καμπυλότητας της γης. Επίσης, το σφάλμα στις προσδιοριζόμενες υψομετρικές διαφορές, λόγω της μεταβολής της διεύθυνσης της κατακορύφου είναι αμελητέο. Για αποστάσεις μέχρι και 1000m η διόρθωση της μετρούμενης ζενίθιας γωνίας, λόγω μεταβολής της απόκλισης της κατακορύφου, είναι περίπου 3 cc [3]..4.5 Τελική ακρίβεια Σχήμα 8: Σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς σε συνάρτηση με τη μεταβολή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης (δ κ =±0.05) κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Fig. 8: The error of the height difference determination related to the change of the refraction coefficient κ (δ κ =±0.05), during the measurement. Στην αντίθετη περίπτωση παραμένει ένα σφάλμα στην προσδιοριζόμενη τιμή της υψομετρικής διαφοράς, που εξαρτάται από τη μεταβολή δ κ του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης. Στο σχήμα 8, παρουσιάζεται το σφάλμα στον προσδιορισμό της υψομετρικής διαφοράς ως συνάρτηση της μεταβολής δ κ του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης, του μήκους και της ζενίθιας γωνίας. Η τελική ακρίβεια, με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο σημείων Α και Β με την ΤΡΥΑ όταν πραγματοποιείται με μια μόνο ενδιάμεση στάση οργάνου είναι ίση με: (.1) Στην περίπτωση αυτή και αν σ =±3mm, σ Z =±3 cc,για μήκη = 00m και ζενίθιες γωνίες 90 g ή 110 g, τότε σ = ΔΗ Α σ =±1.1mm και επομένως σ ΔΗ =±1.5mm. Για δύο ενδιάμεσες στάσεις οργάνου και με την παραδοχή ότι σ = ΔΗ 1 Β ΔΗΑΒ σ, σ = σ ΔΗ από την εφαρμογή του νόμου μετάδοσης 1 ΔΗΑ ΔΗΒ σφαλμάτων στη σχέση.4 προκύπτει: 1 1 (.13)

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-43 Αν απαιτούνται n ενδιάμεσες στάσεις τότε η τελική ακρίβεια είναι: n 1 ij (.14) ν θεωρηθεί ότι έγιναν n = 4 ενδιάμεσες στάσεις και αν σ ΔΗ Α =±0.5mm (για μήκος 0m και ζενίθια γωνία 90g ή 110 g ). σ ΔΗ ij =±1.1mm (για μήκος 00m και ζενίθια γωνία 90g ή 110 g ). τότε η ακρίβεια προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς είναι ίση με ± 1.5mm. min Σχήμα 9: Σκόπευση προς την υψομετρική αφετηρία (ιpιre) Fig. 9: The sighting to α benchmark. 3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Για την ορθότερη και πληρέστερη εφαρμογή της ΤΡΥΑ είναι σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής: Πριν την εκτέλεση των μετρήσεων είναι απαραίτητος ο μετρολογικός έλεγχος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (τρικόχλια, γεωδαιτικός σταθμός). Ο γεωδαιτικός σταθμός πρέπει να διαθέτει έλεγχο οριζοντίωσης με διπλό αντισταθμιστήρα, ώστε να ελέγχει και να διορθώνει τις τιμές των ζενίθιων γωνιών για μικρές αποκλίσεις του από την ορθή θέση. Τα τρικόχλια πρέπει προηγούμενα να έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά ώστε η αεροστάθμη τους να βρίσκεται στο κανονικό της σημείο όταν είναι οριζόντια. Έτσι μόνο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του γεωδαιτικού σταθμού όταν τοποθετείται σε αυτά. Απαιτείται προσοχή στην ορθή οριζοντίωση των τρικοχλίων (ώστε ο πρωτεύοντας άξονας του οργάνου να είναι κατακόρυφος). Επιβάλλεται η διατήρηση της αρχικής θέσης κάθε συστήματος τρίποδας τρικόχλιο, κατά την εναλλαγή του γεωδαιτικού σταθμού και του γωνιομετρικού στόχου. Η μέτρηση των ζενιθιών γωνιών προς το αρχικό και τελικό σημείο αλλά και στις ενδιάμεσες στάσεις, καλό είναι να γίνεται σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου, δηλαδή τουλάχιστον σε μια πλήρη περίοδο. Η επισήμανση των σημείων Α και Β πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη μοναδικότητα της σκόπευσης. Μπορεί να επισημαίνονται με ειδικές διατάξεις (π.χ. αυτοκόλλητοι στόχοι, ορειχάλκινες πλάκες με υλοποιημένο το σημείο σκόπευσης, κ.α) ή να είναι φυσικά σημεία τέτοια ώστε να ορίζονται με μοναδικό τρόπο. Αν το αρχικό ή το τελικό σημείο είναι υψομετρική αφετηρία (ιpιre) τότε η μέτρηση προς αυτή πρέπει να εκτελείται με μοναδιαίο και σωστό τρόπο. H υλοποίηση των υψομετρικών αφετηριών γίνεται με τη χρήση ειδικών ορειχάλκινων κατασκευών (μπουλόνια). Η κατασκευή τους είναι τέτοια (κυλινδρική ή σφαιρική) ώστε να εδράζεται πάντοτε στο ίδιο μοναδικό σημείο ο υψομετρικός πήχης. Επομένως, το πρόβλημα ανάγεται στη σκόπευση αυτού του μοναδικού σημείου κατά τη μέτρηση του μήκους και της αντίστοιχης ζενίθιας γωνίας. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 9, η θέση του σημείου αυτού μπορεί να οριστεί ως αυτή όπου το οριζόντιο σταυρόνημα του τηλεσκοπίου του γεωδαιτικού σταθμού εφάπτεται στο πάνω μέρος της ορειχάλκινης κατασκευής, έτσι ώστε η ένδειξη της ζενίθιας γωνίας να είναι η ελάχιστη. Η υψομετρική διαφορά, που προκύπτει ως μέσος όρος μεταξύ μετάβασης και επιστροφής δεν εξαρτάται από τη μεταβολή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης, μόνο αν οι μετρήσεις γίνονται ταυτόχρονα, δηλαδή όταν η εναλλαγή γεωδαιτικού σταθμού και γωνιομετρικού στόχου λαμβάνει χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων λεπτών της ώρας. Αυτό είναι εφικτό όταν οι αποστάσεις σκόπευσης δεν είναι μεγάλες. Αν οι αποστάσεις σκόπευσης είναι μεγάλες και η εργασία απαιτεί υψηλή ακρίβεια, το πρόβλημα επιλύεται χρησιμοποιώντας δύο γεωδαιτικούς σταθμούς, ώστε η εναλλαγή τους με τους στόχους να γίνεται σε πραγματικά ελάχιστο χρόνο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εξέλιξη των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών ώστε να μετρούν μήκη και χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα (eflectorless) δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών μεταξύ προσιτών ή απρόσιτων σημείων με ικανοποιητική ακρίβεια. Με την εφαρμογή της ΤΡΥΑ με μία ή περισσότερες στάσεις γεωδαιτικού σταθμού, μπορεί να υπολογιστεί με ικανοποιητική ακρίβεια η υψομετρική διαφορά μεταξύ των κορυφών ενός τριγωνομετρικού ή πολυγωνομετρι-

8 44 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- κού δικτύου, μεταξύ σημείων τεχνικών έργων, ή σημείων που βρίσκονται σε ιδιαίτερες θέσεις (ανοίγματα, έντονες κλίσεις, κατασκευές) σημείων που απέχουν μεταξύ τους μεγάλες ή μικρές αποστάσεις και βρίσκονται σε περιοχές με έντονο ή και ομαλό ανάγλυφο. Η ΤΡΥΑ είναι γρήγορη, ευέλικτη και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των τριπόδων σε τυχαίες θέσεις (δεν χρειάζεται κέντρωση). Επίσης, οι ενδιάμεσες θέσεις των τριπόδων είναι ανεξάρτητες της φυσικής διαδρομής (δρόμοι) και μπορούν να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η ακολουθούμενη διαδρομή. Πλεονέκτημα της ΤΡΥΑ αποτελεί ο προσδιορισμός των επιμέρους υψομετρικών διαφορών ταυτόχρονα σε μετάβαση και επιστροφή. Έτσι, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η ίδια διαδρομή. Η τελική υψομετρική διαφορά είναι απαλλαγμένη από τα σφάλματα μέτρησης του ύψους οργάνου και του ύψους στόχου, αφού δεν συμμετέχουν στους υπολογισμούς. Επειδή πρακτικά οι μετρήσεις σε μετάβαση και επιστροφή γίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων λεπτών της ώρας, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ταυτόχρονες και επομένως η τιμή του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ παραμένει σταθερή. Έτσι, η προσδιοριζόμενη υψομετρική διαφορά, που προκύπτει ως μέσος όρος των δύο τιμών, είναι ανεξάρτητη της τιμής του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης κ. Οι μετρήσεις γίνονται αμοιβαία σε μετάβαση και επιστροφή, συνεπώς η προσδιοριζόμενη υψομετρική διαφορά που προκύπτει ως μέσος όρος, είναι ανεξάρτητη της καμπυλότητας της γης. Αν το κατασκευαστικό ύψος του γεωδαιτικού σταθμού και του γωνιομετρικού στόχου είναι διαφορετικό δεν επηρεάζεται η τελικά εξαγόμενη υψομετρική διαφορά. Η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί με την ΤΡΥΑ είναι της τάξης του ± 1.5mm. Η ακρίβεια μέτρησης των ζενιθιών γωνιών που παρέχει ο γεωδαιτικός σταθμός είναι καθοριστική και βελτιώνει αισθητά την ακρίβεια υπολογισμού της τελικής υψομετρικής διαφοράς. Στις περιπτώσεις τοπικών τρισδιάστατων δικτύων όπου οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν τα 100m, χρησιμοποιώντας γεωδαιτικό σταθμό ακρίβειας ±1 3 cc στις μετρήσεις ζενιθιών γωνιών και ±3mm στις μετρήσεις μηκών, η ακρίβεια προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς μπορεί να φθάσει το ±0.5mm. Χρησιμοποιώντας ένα γεωδαιτικό σταθμό που παρέχει ακρίβεια μέτρησης του μήκους ±5mm και ακρίβεια μέτρησης ζενιθιών γωνιών ±5 15 cc, τότε η ακρίβεια προσδιορισμού της υψομετρικής διαφοράς είναι της τάξης των ±5mm. Οι υψομετρικές διαφορές που προσδιορίζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες παρατηρήσεις της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των σημείων τοπικών τρισδιάστατων δικτύων ελέγχου μικρομετακινήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αγατζά-Μπαλοδήμου Α.-Μ., «Θεωρία σφαλμάτων και Μ.Ε.Τ», Αθήνα 000, Διδακτικές σημειώσεις.. llan.l., «Practical Surveying and Computation», Laxton s, revised Second Edition Μπαλοδήμος Δ.- Δ., «Ανάπτυξη μεθόδου τριγωνομετρικής υψομετρίας για εργασίες υψηλής ακρίβειας», Αθήνα 1979, Τεχνικά Χρονικά (Ιουλ. Αύγ. Σεπτ.). 4. Μπαλοδήμος Δ.- Δ., Αραμπατζή Ο., «Υψομετρία», Αθήνα 004, Διδακτικές σημειώσεις. Ε. Λάμπρου, Λέκτορας Ε.Μ.Π, Διδάκτορας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-45 Extended summary ccurate height difference determination using reflectorless total stations. E. LMOU ural & Surveying Engineer N.T.U. Lecturer at N.T.U.. bstract In this paper the method of ccurate Trigonometric Heighting (TH) is proposed and analyed. The application of TH is feasible using modern reflectorless total stations for the determination of the height difference between accessible or inaccessible points. Initially, the TH method is described. The instrumentation needed and a theoretical analysis of the achieved accuracy are presented. The influences of the error of the measured distances and angles, the change of the refraction coefficient κ, and the curvature of the earth on the final determined height difference are analysed. Useful suggestions for the proper application of TH are provided. The conclusions deal with the advantages of TH. lso, the best instrumentation combinations are given in order to achieve the desired accuracy. 1. INTOUCTION Orthometric height difference is measured traditionally with the spirit levelling method. ecently, the use of digital levels has provided significant improvements in speed and accuracy. lso, this determination may made using the trigonometric heighting method for limited accuracy applications, or the special trigonometric heighting method [] between benchmarks for precise applications. The manufacture of reflectorless total stations gives the opportunity of direct distance measurements to inaccessible points. method of accurate trigonometric heighting (TH) using reflectorless total stations is proposed. TH may be applied for the accurate determination of orthometric height differences with a degree of accuracy equivalent to that of spirit levelling. It may be applied not only between benchmarks, but also between any accessible or inaccessible points on the earth s surface. It is applicable between points on artificial structures, or points situated on both sides of a natural or artificial gap or obstacle. The measurements are carried out simultaneously and reciprocally between the instrument and the target positions in two directions (fore-back). Submitted: Mar ccepted: pr. 30, 007 The final result is free from the errors caused by the geodetic refraction coefficient κ, the earth s curvature and the instrument and target heights, which do not need to be measured.. CCUTE TIGONOMETIC HEIGHTING (TH) ccurate trigonometric heighting is based on direct measurements of distances () and enith angles () using reflectorless total stations. The single station of the method is presented in fig.1. It may be applied between accessible or inaccessible points, provided that they are both visible from the total station position. The orthometric height difference between points and is calculated by equations (.1), (.) and (.3). In the case that points and are not visible from the total station position or the distance between them is long, the procedure described in fig is applied. tripod bearing the total station is put close to point. nother tripod bearing the target is put close to point (fig. a).the total station measures the distance and the enith angle to point. Subsequently, the instrument sights to the target and measures the distance 1 and the enith angle 1. Then the total station and the target exchange positions above the tribraches. Special care is needed to avoid moving the tripod/ tribrach system during the exchange. The total station is put on tripod T, as the target is put on tripod (fig. b) and the corresponding elements ( 1, 1,, ) are measured. The height difference ΔΗ ΑΒ between the points and is determined by equation (.4), where the height differences ΔΗ Α, ΔΗ Β, ΔΗ 1 and ΔΗ 1 are calculated according to equations (.), (.3), (.5) and (.6). If more stations are needed between points and, the three tripod method [3] is applied (fig.3). In this case, the final height difference is calculated by equation (.7).

10 46 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1- The precision of the TH is independent of: - The value of the geodetic refraction coefficient κ. - The curvature of the surface of the earth. - The height of the instrument and target. However, it depends on: - The distance accuracy. (Figure 5 illustrates the error of the height difference determination relative to the error in the distance measurement and the enith angle value). - The enith angle accuracy. (Figures 6 and 7 illustrate the error of the height difference determination relative to the error in the enith angle (σ =±3 cc and σ =±10 cc ) and the distance). - The change of the refraction coefficient κ during the measurements. (Figure 8 illustrates the error of the height difference determination relative to the change of the refraction coefficient κ (δκ=±0.05) during the measurements). Under the presupposition that the measurements at each station in both directions were carried out simultaneously, (within a short time), then there is no change in the refraction coefficient value. In this case, the final height difference is free of this error. Via the application of the variance-covariance law for one, two or more instrument settings, equations (.1),(.13),(.14) calculate the final precision σ ΔΗΑΒ of the height difference determination between the two points and. - The geodetic refraction coefficient κ. - The curvature of the earth. The accuracy provided by the total station for the enith angle measurement is significant, as it improves the final accuracy of the determined height difference. The achieved accuracy is of the order of ±1.5mm, for n = 4 instrument settings, by using a total station, which provides angular accuracy ±3 cc and distance accuracy ±3mm for distances of about 100 m. On the other hand, for the same instrument settings, by using a total station of angular accuracy of ±15 cc and distance accuracy ±5mm, the height difference determination will be of the order of ±5mm. 3. CONCLUSIONS eflectorless total stations provide us with the capability for direct determination of height differences between accessible or inaccessible points with adequate accuracy. Using accurate trigonometric heighting (TH), the height difference between any points situated in special positions, such as gaps in the earth, high inclination surfaces, rough surfaces, structures, trigonometric network points, can be determined. TH is quick, easy and convenient for application, as the measurements are carried out simultaneously and reciprocally in both directions. lso, the tripods are put in casual positions without the need for centring. This facilitates the procedure. The calculated height difference is independent of: - The measurement of the height of the instrument and target. - ifferences in manufacture height of the instrument and the target. Ε. Lambrou, Lecturer at N.T.U.., r Eng. N.T.U.., School of ural and Surveying Engineering, Section of Topography, Laboratory of General Geodesy, 9, Heroon Polytechniou str., , N.T.U.. Campus, Zografou, thens.

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Η/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΗΚ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αργυροπούλου Χρυσάνθη 1, Δούκας Κοσμάς 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 3: Χαράξεις σημείων και γραμμών στο έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κάνε τα πράγματα με μεγαλοπρέπεια, σωστά και με στυλ. ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ Θέμα Σε ένα σύστημα αξόνων οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.0 1 ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της 5 H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της Ελαστικότητα... µας επιτρέπει να αναλύσουµε την προσφορά και ζήτηση µε µεγαλύτερη ακρίβεια. είναι ένα µέτρο του πως οι αγοραστές και πωλητές ανταποκρίνονται στις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011 Αγωνίσματα Sprint Τσουρέκας Τιμολέων Σεμινάριο στελεχών ΒΑ 1 2 Ατομικό Sprint History 1996 WC Reit im Winkl 2001 @ WSC Lahti 2002 @ OWG Salt lake Πολλές αλλαγές στη μορφή του Knock out sprint 1990 4 αθλητές

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 2.0 Ελληνικά. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0 Ελληνικά Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Εγχειρίδιο Χρήσης NA720/724/728/730/730 plus, Εισαγωγή Εισαγωγή 2 Αγορά Συγχαρητήρια για την αγορά του Leica NA720/724/728/730/730 plus. Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα