ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ. ειίδα 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ. ειίδα 2"

Transcript

1

2 ε φιε απηή ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο, ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειψλ απαηηήζεσλ, γεγνλφο πνπ ηελ έρεη θαηαζηήζεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ κνλαδηθή πνπ ζπλδπάδεη ηφζα πξντφληα ηεο θαηαζθεπήο νηθνδνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα η.κ., ζπζηεγάδνληαη νη πέληε θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο, φινη άκεζα ζπζρεηηδφκελνη κε ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο. Απφ απηέο πεξίπνπ η.κ αθνξνχλ ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχληαη κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν νη μερσξηζηνί θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Ζ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. έρεη λα επηδείμεη άξηζηα απνηειέζκαηα ζε δεκφζηα έξγα πνπ έγηλαλ θαη γίλνληαη θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θαζψο θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν. Γελ πεξηνξηδόκαζηε ζηηο πεξηνρέο δξαζηεξηόηεηνο, ζθνπόο καο είλαη λα παξάγνπκε πνηνηηθό ζθπξόδεκα θαη λα ην ζθπξνδεηνύκε ζηνπο κεηαιόηππνπο, αθόκα θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εκμεταλεσόμενοι τις κινητές μονάδες παραγωγής μας. Ζ πνηφηεηα ησλ έξγσλ καο επηηπγράλεηαη κε ηε ζηελή παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ, ηνλ απζηεξό έιεγρν ησλ πιηθώλ (ζθπξφδεκα, ράιπβα, αδξαλψλ πιηθψλ), ηνλ πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκό θαη ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία θαηαζθεπήο κε ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε ζπλδπαζκό κε ηθαλά ζηειέρε, έκπεηξν θαη ππεύζπλν πξνζσπηθό, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη κεγάιε αλαγλώξηζε ηνπ νλόκαηνο ηεο εηαηξείαο από ηελ ηνπηθή θαη όρη κόλν αγνξά, απνηεινύλ εγγύεζε γηα όζνπο ζπλεξγαζηνύλ κε απηήλ. ειίδα 1

3 ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε εηαηξεία καο παξάγεη έηνηκν ζθπξφδεκα δπλακηθφηεηνο 120 m 3 /ψξα κε ην νπνίν πξνκεζεχεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηδηφθηεην ζηφιν κεηαθνξάο θαη άληιεζεο ζθπξνδέκαηνο (έηνπο αγνξάο 2003, Γεξκαληθήο πξνέιεπζεο ηνπ νίθνπ BHS). Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ζε ζχζηεκα Ζ/Τ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί κε αθξίβεηα +- 1% ηηο θηλήζεηο θνξηψζεσο, εθθνξηψζεσο θαη αλακίμεσο, έηζη ψζηε ε δηεξγαζία ηεο παξαγσγήο θαη παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλε θαη λα παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο. Παξέρνπκε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, εμνπιηζκφ δηαλνκήο απνηεινχκελν απφ πέληε αληιίεο ζθπξνδέκαηνο κε ηζηφ κέηξα (έηνο θαηαζθεπήο ), δεθαεπηά αλακηθηήξεο δηαλνκήο, ρσξεηηθφηεηαο 10 m 3 (έηνπο θαηαζθεπήο ), γηα ηηο αλάγθεο εθηειέζεσο κεγάισλ παξαγγειηψλ (1500 m 3 /8 ώξεο.) Ζ κνλάδα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζέηεη εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην θαη πξφηππν ζάιακν ζπληήξεζεο δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο φπνπ θαζεκεξηλά γίλνληαη φινη νη απαηηνχκελνη πνηνηηθνί έιεγρνη ηφζν ζην λσπφ φζν θαη ζην ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Πηζηνπνηνχκαζηε απφ ηελ TUV-ICB, ISO 9001/2008 γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ απνζήθεπζε επεμεξγαζία θαη εκπνξία ζίδεξνπ κπεηφλ θαζψο θαη εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ Ο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε εηαηξεία ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζπληεξείηαη θαη δηαθξηβψλεηε πεξηνδηθά απφ εμσηεξηθφ θνξέα δηαθξίβσζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ λσπνχ θαη ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθξηβψζεσλ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχληαη ζε ζεηξά αξρείσλ. Κχξηνο πξνκεζεπηήο ηζηκέληνπ ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε εηαηξεία ΣΗΣΑΝ ΑΔ, κε ζπλερή ζπλεξγαζία 20 εηψλ. Δίκαζηε πιήξσο ζπλεξγαδφκελνη θαη ελήκεξνη γηα ν,ηη αθνξά ηνλ θιάδν καο θαη βξηζθφκαζηε ζε πιήξε ζπλεξγαζία γηα ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ θαη ηηο ζπληαγέο ζθπξνδέκαηνο, κε ηα εξγαζηήξηα ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο ηεο ΣΗΣΑΝ ΑΔ..Ήδε ην παξαγφκελν έηνηκν ζθπξφδεκα ηεο εηαηξείαο καο, απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή γηα θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα εηδηθψλ απαηηήζεσλ, ζηα νπνία έρνπκε επηδείμεη άξηζηα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα ζξαύζεσο δνθηκίσλ από θξαηηθά εξγαζηήξηα). Με πιένλ εθζπγρξνληζκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη θπξίσο εκκνλή ζηελ πνηόηεηα ηφζν ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε εηαηξεία καο είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη νπνηνδήπνηε έξγν ηεο αλαηεζεί κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηφζα ρξφληα ηνπο πειάηεο καο. ειίδα 2

4 ειίδα 3

5 ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Αλαιακβάλνπκε θαη παξαδίδνπκε ηερληθά έξγα πςειήο πνηνηηθήο θαηαζθεπήο, έηνηκα πξνο ρξήζε, ζε κηθξνύο ρξόλνπο. Δίκαζηε ζε ζέζε λα κεηαθέξνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία παξαγσγήο καο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν καο δεηεζεί εθηειώληαο κε εξγνηαμηαθά ζθπξνδέκαηα ηηο παξαγσγέο επί ηόπνπ ζην έξγν. Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη δχν εξγνηάμηα γηα κεγάια έξγα αλάπηπμεο πνπ έρεη αλαιάβεη: Μνλάδεο πξφηππν παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο, δπλακηθόηεηαο 900 m 3 /8 ώξεο,( ε νπνία ζθπξνδέηεζε ηελ πξώηε ζεκειίσζε Α/Γ 800 m 3 ζηελ Διιάδα ζηηο 30 Μαξηίνπ 2011) θαη 700 m 3 /8 ώξεο αληίζηνηρα, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ζθπξφδεκα C25/30 εληφο ηνπ έξγνπ ζε κεδεληθνχο ρξφλνπο δηαλνκήο. Ζ κνλάδα παξαθνινπζείηαη απφ κεραληθφ ηερλνιφγν ζθπξνδέκαηνο ψζηε λα πιεξνχληαη ζε θάζε ιεπηφ δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νη πηζηνπνηήζεηο βάζε ηνπ ΚΣ97. ειίδα 4

6 ειίδα 5

7 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΔΛΑΣΖ Ζ δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη κε: Σν εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ. Σηο ζχγρξνλεο κνλάδεο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, κε άξηηα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θαη εθηεηακέλνπο απηνκαηηζκνχο ζηελ παξαγσγή. Σν Καηαγξαθηθφ Γειηίν (Batch Report) πνπ ζπλνδεχεη θάζε θνξηίν ζθπξνδέκαηνο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Γειηίνπ Απνζηνιήο. Σελ πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ ΔΛΟΣ εθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001, ζε φια ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζέηεη ζήκεξα. Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 98/24/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο, (ε Κνηλνηηθή Οδεγία ελζσκαηψζεθε κε ην Π.Γ. 338/2001 (Α 227)) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ H εηαηξεία καο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ TUV-ICB, ISO γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ζηδήξνπ κπεηφλ, εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. ειίδα 6

8 ΚΛΑΓΟ ΗΓΖΡΟΤ ΜΠΔΣΟΝ Ο θιάδνο ηεο εκπνξίαο θαη δηακφξθσζεο ζηδήξνπ κπεηφλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., γηα ηνλ νπνίν αβίαζηα κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη. Σφζν ε νξγάλσζε, φζν θαη νη θηηξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, έζεζαλ πνιχ γξήγνξα ηελ εηαηξεία καο ζε ζέζε ηζρχνο. Με ζπλερείο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ζπλερείο επελδχζεηο ζε θηηξηαθφ θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ έρνπκε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ηεο πεξηνρήο καο, θαη φρη κφλν. Ζ απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ζηδήξνπ κπεηφλ γίλεηαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 1200 η.κ., απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, θαη κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κεραλήκαηα. Δίκαζηε νη κόλνη ζηελ πεξηνρή, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε απηόκαην κεράλεκα θνπήο επζύγξακκνπ ζηδήξνπ κπεηόλ θάλνληαο ηελ δπλακηθόηεηα καο αζπλαγώληζηε. ηηο απνζήθεο δηαηεξνχληαη κεγάια απνζέκαηα ζηδήξνπ, πιεγκάησλ ζηήισλ (ηζέξθηα), δνκηθψλ πιεγκάησλ, θαζψο θαη φια ηα παξειθπφκελα φπσο πξφθεο, ζηεξίγκαηα, ιάδη μπινηχπσλ, ζχξκαηα θ.η.ι. Ζ θφξησζε θαη δχγηζε ηνπ ζηδήξνπ γίλεηαη κε δχν γεξαλνγέθπξεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 5 ΣΝ.. Δηδηθά ζηελ δχγηζε ην βάξνο θάζε κάηζνπ θαηαγξάθεηαη ζε κεραλνγξαθηθή ηαηλία, ε νπνία θαη παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε καδί κε ην δειηίν απνζηνιήο γηα δηθή ηνπ εμαζθάιηζε. Γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ ράιπβα ρξεζηκνπνηνχκε κεραλεκα απηφκαηεο θνπήο κε ρξήζε Ζ/Τ, δχν θνπξκπαδφξνπο θάκςεο γηα πάρε ζηδήξνπ έσο θαη Φ32,3, έλαλ θνπξκπαδφξν γηα ηνμνεηδή ζίδεξα, ζηξάληδεο γηα ππνζηπιψκαηα, καλδχεο γηα πάρε Φ8-Φ14 κε θηλεηφ εμνπιηζκφ θνπήο θαη δηακφξθσζεο. Γηα ηε δηαλνκή ηνπ ράιπβα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν επηθαζχκελα (θαξφηζαο 13,6m δπλακηθφηεηαο 40 ηφλσλ), γεξαλνθφξα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο m θαη κηθξά εκηθνξηεγά αλαηξνπήο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ράιπβα ππάξρεη ζπλεξγείν εηδηθεπκέλν 10 αηφκσλ κε εκπεηξία ζε κεγάια δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, θαζνδεγνχκελν απφ ηελ επίβιεςε ησλ εξγνδεγψλ καο. Μέρξη ζήκεξα κνλαδηθή πξνκεζεχηξηα ηεο εηαηξίαο καο, είλαη ε ΗΓΔΝΟΡ πνπ φινη γλσξίδνπκε, γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ειίδα 7

9 ειίδα 8

10 ΔΜΠΟΡΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ Απφ ην 1994 κε ζπλερείο επελδχζεηο ε επηρείξεζε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. έρεη θαηαθέξεη λα απνηειεί ηελ πξψηε δχλακε ζηελ πεξηνρή ηεο ζην θιάδν ηεο εκπνξίαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. πλεξγαδφκελε κε ηηο θαιχηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ, επελδχνληαο ζπλερψο ζε ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ θαη έκςπρν δπλακηθφ θαη κε θχξην κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, έρεη θαηαθέξεη λα μερσξίζεη θαη ζε απηφλ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο εηαηξείαο είλαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ζε θάζε ζηάδην ηεο νηθνδνκήο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Αθαηάπαπζηα αλαδεηά θαη δνθηκάδεη λέα δνκηθά πξντφληα γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπηδηψθεη λέεο ζπλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο λέσλ ή βειηησκέλσλ πιηθψλ ζην ηνκέα ηεο νηθνδνκήο, απφ ηηο νπνίεο ζπλερψο δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηεο. ήκεξα ε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. κπνξεί λα πξνκεζεύζεη ζρεδόλ ηα πάληα γηα ηελ νηθνδνκή όπσο : - Αδξαλή πιηθά φισλ ησλ πνηνηήησλ (Άκκν, ραιίθη, ςεθίδα, ζθχξα, 3 Α θ.η.ι.) - Άκκν Θαιάζζεο, Μαξκαξφζθνλε - Σζηκέληα ΣΗΣΑΝ - ΥΑΛΤΦ - Αζβεζηνπνιηφ (παξαγσγήο καο), Αζβέζηε Πέηξα (Άζβεζηε) - Α3 (Μπιατθή Γή) ΝΔΟ ΤΛΗΚΟ (απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο ΑΚΡΟΛΗΘΟ ) Αληηθαηάζηαην ηνπ Αζβεζηνπνιηνχ - Σνχβια ηνηρνπνηίαο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ - Σνχβια δηαθνζκήζεσο επηθαλεηψλ - Κεξακίδηα ξσκατθά, βπδαληηλά, γαιιηθά, νιιαλδηθά (Υαιθίδνο, Λάξηζαο) θαη φια ηα παξειθπφκελα απηψλ. - Πξντφληα ηζηκέληνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη δηαζηάζεσλ (π.ρ. ηζηκεληφιηζνπο, θηζζεξφιηζνπο, θακηλάδεο, θξάζπεδα, ηζηκεληφπιαθεο, θπβφιηζνπο, ηζηκεληνζσιήλεο θ.η.ι.) - Πέηξεο αθαλφληζηεο θαη θαλνληζκέλεο φισλ ησλ κεγεζψλ (Αιβαλίαο, Άξηαο, Καξχζηνπ, Παξακπζηάο, ) - Πέηξεο ζθαξπηηζαξηζηέο φισλ ησλ ρξσκαηηζκψλ - Μνλσηηθά πιηθά ησλ θαιχηεξσλ εηαηξηψλ ζε κεγάιε πνηθηιία. - Πιήξε γθάκα πξφζκηθησλ ζθπξνδέκαηνο (ππεξεπζηνπνηεηέο επηβξαδπληέο θ.η.ι.) - Μεγάιε πνηθηιία Ρεηηλψλ, βειηησηηθψλ. - Πηζζφραξηα, αζθαιηφπαλα, ζηεγαλσηηθά, κεβξάλεο απνζηξαγγίζεσο θ.η.ι. - Υαξηνθνιφλεο, ζθσηίεο, θαιηζνγσλίεο θαη γεληθά φηη απαηηεί ην ζθπξφδεκα ειίδα 9

11 - Καξθνβειφλεο, αηζαιφπξνθεο, κεγάιε πνηθηιία ζηεξηγκάησλ ζηδήξνπ κπεηφλ - Κφιεο, ζηφθνη, ζηαπξνί πιαθηδίσλ - Σδάθηα, ςεζηαξηέο, ππξφηνπβια - Καπέια ηδαθηνχ (πεξηζηξνθηθά, γιάξνο θηι) - ΤΣΟΝ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη θφιεο ΤΣΟΝ - Ταιφηνπβια - Αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ζηεγάλσζεο: κεκβξάλεο ΑΡΡ (πιαζηνκεξείο), αζθαιηηθά δηαιχκαηα θαη γαιαθηψκαηα, αζθαιηηθά θεξακίδηα. - Έηνηκνη ζνθάδεο: νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο, θνληάκαηα, δφκεζε, επηρξηζκάησλ, δαπέδσλ - Γπςνζαλίδεο, νξνθέο, ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζε, κεηαιιηθά πξνθίι, ηνηρνπνηίεο -Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο λέαο γεληάο, πιηθά απνθνιιεηηθά θαη σξίκαλζεο, θνλίεο έηνηκεο γηα ρξήζε, επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πιηθά πξνζηαζίαο, επηζθεπαζηηθά. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη ηα έξγα κε γεξαλνχο, επηθαζήκελε ληαιίθα αλαηξεπφκελα θνξηεγά 6,5 ΣΝ., 12,8 ΣΝ. ή 26 ΣΝ, αλάινγα απφ ην έξγν θαη ηεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Μπνξεί επίζεο λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα κε αδξαλή πιηθά, κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Μεγάια έξγα ζηελ πεξηνρή καο ησλ νπνίσλ νη εξγνιήπηεο πξνηίκεζαλ ηελ εηαηξεία καο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ καξηπξεί ηελ ππεξνρή ηεο ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ ΑΔΒΔ ειίδα 10

12 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΒΔΣΟΠΟΛΣΟΤ Ο θιάδνο παξαγσγήο αζβεζηνπνιηνχ πξνέθπςε απφ ηελ επηζπκία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ αζβεζηνπνιηνχ πνπ πξνκεζεπφηαλ κέρξη ηφηε ε εηαηξεία. ηελ πνιπεηή ζεηεία ηνπ θιάδνπ απηνχ έρνπλ επηηεπηεί ζην κέγηζην νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο. Δηδηθά δε κεηά ηηο ηειεπηαίεο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, είκαζηε ζε ζέζε φρη κφλν λα κελ εμαξηφκαζηαη απφ άιιεο εηαηξίεο παξαγσγήο αζβεζηνπνιηνχ, αιιά θαη λα πξνκεζεχνπκε κάληξεο κε αζβεζηνπνιηφ ζηαζεξά πςειήο πνηφηεηαο. Ο αζβεζηνπνιηφο καο, δηαηίζεηαη ζε κεγάζαθνπο ηνπ ελφο (1 ΣΝ.) ηφλνπ, ησλ εμαθνζίσλ θηιψλ (0,6 ΣΝ.), θαζψο θαη ζε ζαθνχιεο ησλ εηθνζηπέληε (25) θηιψλ. ην έξγν παξαδίδνληαη, φπσο θαη ηα άιια νηθνδνκηθά πιηθά, κε γεξαλνχο. Οη κεγάζαθνη θαη ηα ζαθνπιάθηα γεκίδνληαη κε απηφκαην κεράλεκα ζπζθεπαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή πνζφηεηα πιήξσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ καο ειίδα 11

13 ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Απφ ην 1999 ε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., κε ζθνπφ λα επεθηείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ γθάκα ησλ πιηθψλ ηεο, επέιεμε λα επελδχζεη ζην ηνκέα ησλ πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. ε ηδηφθηεην θηίξην, δεκηνπξγήζεθε εθζεζηαθφο ρψξνο άλσ 350 m², ελψ ζηεγαζκέλνη ρψξνη άλσ ησλ 1100 m² ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξεπκάησλ. ήκεξα, παξά ηα ιίγα έηε ελαζρφιεζεο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, έρεη θαηαθέξεη εθαξκφδνληαο ηηο απαξάβαηεο αξρέο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξία, λα πξσηαγσληζηεί θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Πξνκεζεχεηαη θαη δηαζέηεη απνθιεηζηηθά πιαθίδηα Α δηαινγήο, κε απεπζείαο εηζαγσγέο απφ ηηαιηθνχο (θαη κφλν) νίθνπο παξαγσγήο πιαθηδίσλ. ηνλ εθζεζηαθφ καο ρψξν εθηίζεληαη πιαθάθηα ησλ εηαηξηψλ SERENISSIMA, CERCOM, MAJORCA, ARTISTICA DUE, OPERA, AET, RAGNO, LUX, EMIL CERAMICA, MARAZZI, MIMMA, NAXOS, LORD, είδε πγηεηλήο ησλ εηαηξηψλ IDEAL STANDARD, GROHE θ.α. θαζψο λεξνρχηεο θαη απνξξνθεηήξεο ηεο ΣΔΚΑ GROWN θ.α.. Χο πξνο ηηο θφιεο θαη ηνπο ζηφθνπο πιαθηδίσλ ε εηαηξεία καο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ KERAKOLL, ελψ ππάξρεη πιήξε γθάκα απφ παξειθπφκελα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. Ζ κεηαθνξά θαη απηψλ ησλ εηδψλ γίλεηαη κε γεξαλνχο, ηθαλνχο λα εμππεξεηήζνπλ νπνηαδήπνηε αλάγθε. Γίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνζήθεπζε απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ (ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο) ψζηε απνθεχγνληαη αιινηψζεηο. Μηα αθόκα θαηλνηνκία γηα ηελ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ ηκήκαηνο πιαθηδίσλ θαη εηδώλ πγηεηλήο κε ζρεδηαζηηθή νκάδα όπνπ αλαιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηξηζδηάζηαηνπ, θσηνξεαιηζηηθνύ ζρεδίνπ γηα ην ρώξν ηνπ κπάληνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, κε όιεο ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. ειίδα 12

14 ΣΑ ΔΡΓΑ ΜΑ Πξάζηλε Δλέξγεηα Αλαπηπζζφκαζηε δπλακηθά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, έρνληαο επηηχρεη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Δίκαζηε ζε ζέζε λα κεηαθέξνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία παξαγσγήο καο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν καο δεηεζεί εθηειώληαο κε εξγνηαμηαθά ζθπξνδέκαηα ηηο παξαγσγέο επί ηόπνπ ζην έξγν. Αλαιακβάλνπκε θαη παξαδίδνπκε ηερληθά έξγα πςειήο πνηνηηθήο θαηαζθεπήο, έηνηκα πξνο ρξήζε, ζε κηθξνύο ρξόλνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ παξάδνζε 32 ζεκειίσλ ζε Αηνιηθφ Πάξθν ζην ηεθάλη Κνξηλζίαο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ENEL (Γηεζλήο Αηνιηθή Κνξηλζίαο). Σα ζεκέιηα παξαδφζεθαλ έηνηκα πιήξσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ ησλ Α/Γ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 50 εκεξψλ. Αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγνδνηψλ, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηα πάξθα απφ αξρηθφ ζηάδην. Γειαδε, Γεληθή κειέηε, εγαξκνγή νδνπνηίαο θαη γεληθψλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζην ρψξν ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ Καηαζθεπή ππνδνκήο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πάξθνπ θαζψο θαη ησλ ππνζηαζκψλ Δξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Αθνξά πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο επί ηφπνπ ζην έξγν, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ράιπβα νπιηζκνχ, εξγαζία κεηαιφηππνπ θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. Δξγαζία αλχςσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ελζσκαηνκέλσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππιψλα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ Δξγαζίεο γεηψζεσο θαη ζεκειηψζεσο. Ζ παξάδνζε ηνπ πάξθνπ γίλεηαη ζε επίπεδν έηνηκν πξνο ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Δίλαη εγγχεζε γηα εκάο ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ζε κηθξνχο ρξφλνπο. Ζ εηαηξείαο καο, απαζρνιψληαο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη θχθιν ζπλεξγαηψλ (πνιηηηθνχο κεραληθνχο, ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο, εξγνδεγνχο, εξγνηαμηάξρεο), έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ζην έξγν, αληαπνθξηλφκελε έηζη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο πνπ δηαζέηεη έλα έξγν αλάπηπμεο. ειίδα 13

15 Αηνιηθά πάξθα 1. Αηνιηθφ Πάξθν Αξαρλαίν II, δπλακηθφηεηαο 30 MW, ζην Όξνο Αξαρλαίν Αξγνιίδνο. Ζ εηαηξεία καο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Rokas Renewables γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο (15000 m 3 ), ηελ θνπή θαη ηνπνζέηεζε ράιπβα. ειίδα 14

16 2. πλεξγαζία κε ηελ RF Energy γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 34 MW, απνηεινχκελν απφ 12 Αλεκνγελλήηξηεο Vestas ζην Όξνο Αδέξεο Δξκηφλεο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ ζθπξνδέηεζε θαη ζεκειίσζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, κε δηθή ηεο εξγνηαμηαθή κνλάδα, επί ηφπνπ ζην έξγν. Ζ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο αλεξρφηαλ ζηα 800 m 3 (ζπλνιηθή πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεηάζηεθε ην έξγν m 3 ), πνηφηεηαο C25/30, κε ρξφλν ζθπξνδέηεζεο 14 ψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ δηαλνκήο). ειίδα 15

17 3. πλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΔΜΟ ΑΔ, γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 18 αλεκνγελλεηξηψλ Enercon, ζηε ζέζε Οξζνιίζη θαη Αζπξνβνχλη ζην Όξνο Καξαηδά Σξνηδελίαο. Ζ εηαηξεία καο, κε δηθή ηεο εξγνηαμηαθή κνλάδα εγθαηεζηεκέλε ζην έξγν, αλέιαβε ηελ ζθπξνδέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ζπλνιηθήο πνζφηεηαο m 3. ειίδα 16

18 4. πλεξγαζία κε ηελ ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑ (ζπγαηξηθή ηεο ENEL ITALY), γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 27,8 MW, ζηε ζέζε ηεθάλη Κνξηλζίαο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ ππεξγνιαβία ηνπ έξγνπ. Μέζα ζε ρξφλν 50 εκεξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξάδνζε ησλ 32 ζεκειίσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζηα m 3. ειίδα 17

19 Φσηνβνιηατθά Πάξθα 1. πλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΔΜΟ ΑΔ (εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία ΑΚΣΧΡ ΑΔ), γηα ηελ θαηαζθεπή Φσηνβνιηατθνπ Πάξθνπ, δπλακηθφηεηαο 2 MW, ζηε ζέζε Βξνχζηη Αξγνιίδνο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλψλ πιηθψλ. ειίδα 18

20 Έξγα Αλάπηπμεο Σερληθά Έξγα Ζ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., ζε φιε απηή ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο, ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειψλ απαηηήζεσλ. Σα άξηζηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη επηδείμεη ζε ηερληθά έξγα θαη έξγα αλάπηπμεο, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη πξψηε ζηηο επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ κεγαιχηεξσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ζηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλα απφ ηα έξγα καο: 1. Ξελνδνρεηαθή κνλάδα 7 Αζηέξσλ ζηελ θνηιάδα Κξαληδίνπ. Χο ππεξγνιάβνη ηνπ έξγνπ ηεο Dolphin Capital and Partners (αλάδνρνη ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία ΓΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ), κε εξγνηαμηαθή θηλεηή κνλάδα ζθπξνδέκαηνο θαη εξγνηάμην επεμεξγαζίαο ζηδήξνπ, πξνκεζεχνπκε κε ζθπξφδεκα, ράιπβα θαη αδξαλή πιηθά, ην πξψην επηάζηεξν μελνδνρείν ηεο Dolphin Capital ζηελ Δπξψπε. ειίδα 19

21 ειίδα 20

22 2. Καηαζθεπή ηνπ Α Σνκέα, ηνπ πξφηππνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ «Κχθλνο», πνπ αλαπηχζεη ε Αζσληθή Σερληθή ΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Κχθλνο ΑΔ, ζηελ νηθνπεδηθή έθηαζε ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ ηεο, ζηελ πφιε ηνπ Ναππιίνπ. 3. Καηαζθεπή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο «Kandia s Castle Resort & Thalasso» 5 Αζηέξσλ ζηελ πεξηνρή Κάληηα Αξγνιίδαο. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή πςειψλ ηερληθψλ θαη ειίδα 21

23 θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ αξρηηεθηνληθνχ ζηπι ηεο. 4. Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη αλαθαίλεζεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 5 Αζηέξσλ «Nafplia Palace», γηα ινγαξηαζκφ ηεο εξγνιήπηξηαο εηαηξείαο Σεξλα ΑΔ, ζην Ναχπιην. 5. Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ επέθηαζε πηέξπγαο Φπρ/θεο θιηληθήο Ννζνθνκείνπ Αξγνπο. ειίδα 22

24 6. Έξγν «Δπέθηαζε Ληκέλα Ναππιίνπ» πξνυπνινγηζκνχ εξγνιήπηεο ΛΑΜΓΑ ΣΔΥΝ. Α.Δ.-ΔΡΓΟΜΑΡΔ ΑΔ Ο.Δ ειίδα 23

25 7. Καηαζθεπή δηθηχνπ νδνπνηίαο Ναππιίνπ-Λπγνπξηνχ (εξγνιαβία Κσζηάθεο Β. ΑΔ). 8. Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ Χλαζείνπ ηδξχκαηνο ζην Ναχπιην, εξγνιήπηεο Κ/Ξ ΜΑΡΑΗΧΝΖ ΓΚΟΝΖ ΓΗΑΝΝΟΤΖ 9. πγθξφηεκα πνιπηειψλ θαηνηθηψλ πεξηνρή Κνχξηε ζην Ναχπιην θαηαζθεπαζηήο ΣΟΤΜΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. 10. Καηαζθεπή δχν θαηαζηεκάησλ Super Market Lidl ζηε πεξηνρή ηνπ Αξγνπο θαη ηνπ Ναππιηνπ. 11. Καηαζθεπή θαηαζηήκαηνο Super Market Carrefour Μαξηλφπνπινο ζηε πεξηνρή ηνπ Άξγνπο. 12. Καηαζθεπή βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη θαηνηθηψλ ζε φιν ην Ννκφ Αξγνιίδαο. 13. Ξελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα 7 ππεξπνιπηειψλ κεδνλέησλ κε ηδησηηθέο πηζίλεο ζην Σνιφ, εξγνιήπηεο BERTHOLD MULLER ΚΑΗ ΠΟΛΛΟΗ ΑΛΛΟΗ ηνπο νπνίνπο επραξηζηνχκε γηα ηελ επηινγή ηνπο απηή. ειίδα 24

26 ειίδα 25

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα