ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ. ειίδα 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ. ειίδα 2"

Transcript

1

2 ε φιε απηή ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο, ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειψλ απαηηήζεσλ, γεγνλφο πνπ ηελ έρεη θαηαζηήζεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ κνλαδηθή πνπ ζπλδπάδεη ηφζα πξντφληα ηεο θαηαζθεπήο νηθνδνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα η.κ., ζπζηεγάδνληαη νη πέληε θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο, φινη άκεζα ζπζρεηηδφκελνη κε ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο. Απφ απηέο πεξίπνπ η.κ αθνξνχλ ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχληαη κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν νη μερσξηζηνί θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Ζ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. έρεη λα επηδείμεη άξηζηα απνηειέζκαηα ζε δεκφζηα έξγα πνπ έγηλαλ θαη γίλνληαη θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θαζψο θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν. Γελ πεξηνξηδόκαζηε ζηηο πεξηνρέο δξαζηεξηόηεηνο, ζθνπόο καο είλαη λα παξάγνπκε πνηνηηθό ζθπξόδεκα θαη λα ην ζθπξνδεηνύκε ζηνπο κεηαιόηππνπο, αθόκα θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εκμεταλεσόμενοι τις κινητές μονάδες παραγωγής μας. Ζ πνηφηεηα ησλ έξγσλ καο επηηπγράλεηαη κε ηε ζηελή παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ, ηνλ απζηεξό έιεγρν ησλ πιηθώλ (ζθπξφδεκα, ράιπβα, αδξαλψλ πιηθψλ), ηνλ πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκό θαη ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία θαηαζθεπήο κε ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε ζπλδπαζκό κε ηθαλά ζηειέρε, έκπεηξν θαη ππεύζπλν πξνζσπηθό, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη κεγάιε αλαγλώξηζε ηνπ νλόκαηνο ηεο εηαηξείαο από ηελ ηνπηθή θαη όρη κόλν αγνξά, απνηεινύλ εγγύεζε γηα όζνπο ζπλεξγαζηνύλ κε απηήλ. ειίδα 1

3 ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε εηαηξεία καο παξάγεη έηνηκν ζθπξφδεκα δπλακηθφηεηνο 120 m 3 /ψξα κε ην νπνίν πξνκεζεχεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηδηφθηεην ζηφιν κεηαθνξάο θαη άληιεζεο ζθπξνδέκαηνο (έηνπο αγνξάο 2003, Γεξκαληθήο πξνέιεπζεο ηνπ νίθνπ BHS). Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ζε ζχζηεκα Ζ/Τ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί κε αθξίβεηα +- 1% ηηο θηλήζεηο θνξηψζεσο, εθθνξηψζεσο θαη αλακίμεσο, έηζη ψζηε ε δηεξγαζία ηεο παξαγσγήο θαη παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλε θαη λα παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο. Παξέρνπκε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, εμνπιηζκφ δηαλνκήο απνηεινχκελν απφ πέληε αληιίεο ζθπξνδέκαηνο κε ηζηφ κέηξα (έηνο θαηαζθεπήο ), δεθαεπηά αλακηθηήξεο δηαλνκήο, ρσξεηηθφηεηαο 10 m 3 (έηνπο θαηαζθεπήο ), γηα ηηο αλάγθεο εθηειέζεσο κεγάισλ παξαγγειηψλ (1500 m 3 /8 ώξεο.) Ζ κνλάδα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζέηεη εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην θαη πξφηππν ζάιακν ζπληήξεζεο δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο φπνπ θαζεκεξηλά γίλνληαη φινη νη απαηηνχκελνη πνηνηηθνί έιεγρνη ηφζν ζην λσπφ φζν θαη ζην ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Πηζηνπνηνχκαζηε απφ ηελ TUV-ICB, ISO 9001/2008 γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ απνζήθεπζε επεμεξγαζία θαη εκπνξία ζίδεξνπ κπεηφλ θαζψο θαη εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ Ο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε εηαηξεία ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζπληεξείηαη θαη δηαθξηβψλεηε πεξηνδηθά απφ εμσηεξηθφ θνξέα δηαθξίβσζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ λσπνχ θαη ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθξηβψζεσλ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχληαη ζε ζεηξά αξρείσλ. Κχξηνο πξνκεζεπηήο ηζηκέληνπ ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε εηαηξεία ΣΗΣΑΝ ΑΔ, κε ζπλερή ζπλεξγαζία 20 εηψλ. Δίκαζηε πιήξσο ζπλεξγαδφκελνη θαη ελήκεξνη γηα ν,ηη αθνξά ηνλ θιάδν καο θαη βξηζθφκαζηε ζε πιήξε ζπλεξγαζία γηα ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ θαη ηηο ζπληαγέο ζθπξνδέκαηνο, κε ηα εξγαζηήξηα ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο ηεο ΣΗΣΑΝ ΑΔ..Ήδε ην παξαγφκελν έηνηκν ζθπξφδεκα ηεο εηαηξείαο καο, απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή γηα θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα εηδηθψλ απαηηήζεσλ, ζηα νπνία έρνπκε επηδείμεη άξηζηα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα ζξαύζεσο δνθηκίσλ από θξαηηθά εξγαζηήξηα). Με πιένλ εθζπγρξνληζκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη θπξίσο εκκνλή ζηελ πνηόηεηα ηφζν ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε εηαηξεία καο είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη νπνηνδήπνηε έξγν ηεο αλαηεζεί κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηφζα ρξφληα ηνπο πειάηεο καο. ειίδα 2

4 ειίδα 3

5 ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Αλαιακβάλνπκε θαη παξαδίδνπκε ηερληθά έξγα πςειήο πνηνηηθήο θαηαζθεπήο, έηνηκα πξνο ρξήζε, ζε κηθξνύο ρξόλνπο. Δίκαζηε ζε ζέζε λα κεηαθέξνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία παξαγσγήο καο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν καο δεηεζεί εθηειώληαο κε εξγνηαμηαθά ζθπξνδέκαηα ηηο παξαγσγέο επί ηόπνπ ζην έξγν. Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη δχν εξγνηάμηα γηα κεγάια έξγα αλάπηπμεο πνπ έρεη αλαιάβεη: Μνλάδεο πξφηππν παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο, δπλακηθόηεηαο 900 m 3 /8 ώξεο,( ε νπνία ζθπξνδέηεζε ηελ πξώηε ζεκειίσζε Α/Γ 800 m 3 ζηελ Διιάδα ζηηο 30 Μαξηίνπ 2011) θαη 700 m 3 /8 ώξεο αληίζηνηρα, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ζθπξφδεκα C25/30 εληφο ηνπ έξγνπ ζε κεδεληθνχο ρξφλνπο δηαλνκήο. Ζ κνλάδα παξαθνινπζείηαη απφ κεραληθφ ηερλνιφγν ζθπξνδέκαηνο ψζηε λα πιεξνχληαη ζε θάζε ιεπηφ δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νη πηζηνπνηήζεηο βάζε ηνπ ΚΣ97. ειίδα 4

6 ειίδα 5

7 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΔΛΑΣΖ Ζ δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη κε: Σν εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ. Σηο ζχγρξνλεο κνλάδεο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, κε άξηηα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θαη εθηεηακέλνπο απηνκαηηζκνχο ζηελ παξαγσγή. Σν Καηαγξαθηθφ Γειηίν (Batch Report) πνπ ζπλνδεχεη θάζε θνξηίν ζθπξνδέκαηνο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Γειηίνπ Απνζηνιήο. Σελ πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ ΔΛΟΣ εθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001, ζε φια ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζέηεη ζήκεξα. Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 98/24/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο, (ε Κνηλνηηθή Οδεγία ελζσκαηψζεθε κε ην Π.Γ. 338/2001 (Α 227)) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ H εηαηξεία καο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ TUV-ICB, ISO γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ζηδήξνπ κπεηφλ, εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. ειίδα 6

8 ΚΛΑΓΟ ΗΓΖΡΟΤ ΜΠΔΣΟΝ Ο θιάδνο ηεο εκπνξίαο θαη δηακφξθσζεο ζηδήξνπ κπεηφλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., γηα ηνλ νπνίν αβίαζηα κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη. Σφζν ε νξγάλσζε, φζν θαη νη θηηξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, έζεζαλ πνιχ γξήγνξα ηελ εηαηξεία καο ζε ζέζε ηζρχνο. Με ζπλερείο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ζπλερείο επελδχζεηο ζε θηηξηαθφ θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ έρνπκε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ηεο πεξηνρήο καο, θαη φρη κφλν. Ζ απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ζηδήξνπ κπεηφλ γίλεηαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 1200 η.κ., απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, θαη κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κεραλήκαηα. Δίκαζηε νη κόλνη ζηελ πεξηνρή, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε απηόκαην κεράλεκα θνπήο επζύγξακκνπ ζηδήξνπ κπεηόλ θάλνληαο ηελ δπλακηθόηεηα καο αζπλαγώληζηε. ηηο απνζήθεο δηαηεξνχληαη κεγάια απνζέκαηα ζηδήξνπ, πιεγκάησλ ζηήισλ (ηζέξθηα), δνκηθψλ πιεγκάησλ, θαζψο θαη φια ηα παξειθπφκελα φπσο πξφθεο, ζηεξίγκαηα, ιάδη μπινηχπσλ, ζχξκαηα θ.η.ι. Ζ θφξησζε θαη δχγηζε ηνπ ζηδήξνπ γίλεηαη κε δχν γεξαλνγέθπξεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 5 ΣΝ.. Δηδηθά ζηελ δχγηζε ην βάξνο θάζε κάηζνπ θαηαγξάθεηαη ζε κεραλνγξαθηθή ηαηλία, ε νπνία θαη παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε καδί κε ην δειηίν απνζηνιήο γηα δηθή ηνπ εμαζθάιηζε. Γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ ράιπβα ρξεζηκνπνηνχκε κεραλεκα απηφκαηεο θνπήο κε ρξήζε Ζ/Τ, δχν θνπξκπαδφξνπο θάκςεο γηα πάρε ζηδήξνπ έσο θαη Φ32,3, έλαλ θνπξκπαδφξν γηα ηνμνεηδή ζίδεξα, ζηξάληδεο γηα ππνζηπιψκαηα, καλδχεο γηα πάρε Φ8-Φ14 κε θηλεηφ εμνπιηζκφ θνπήο θαη δηακφξθσζεο. Γηα ηε δηαλνκή ηνπ ράιπβα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν επηθαζχκελα (θαξφηζαο 13,6m δπλακηθφηεηαο 40 ηφλσλ), γεξαλνθφξα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο m θαη κηθξά εκηθνξηεγά αλαηξνπήο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ράιπβα ππάξρεη ζπλεξγείν εηδηθεπκέλν 10 αηφκσλ κε εκπεηξία ζε κεγάια δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, θαζνδεγνχκελν απφ ηελ επίβιεςε ησλ εξγνδεγψλ καο. Μέρξη ζήκεξα κνλαδηθή πξνκεζεχηξηα ηεο εηαηξίαο καο, είλαη ε ΗΓΔΝΟΡ πνπ φινη γλσξίδνπκε, γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ειίδα 7

9 ειίδα 8

10 ΔΜΠΟΡΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ Απφ ην 1994 κε ζπλερείο επελδχζεηο ε επηρείξεζε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. έρεη θαηαθέξεη λα απνηειεί ηελ πξψηε δχλακε ζηελ πεξηνρή ηεο ζην θιάδν ηεο εκπνξίαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. πλεξγαδφκελε κε ηηο θαιχηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ, επελδχνληαο ζπλερψο ζε ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ θαη έκςπρν δπλακηθφ θαη κε θχξην κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, έρεη θαηαθέξεη λα μερσξίζεη θαη ζε απηφλ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο εηαηξείαο είλαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ζε θάζε ζηάδην ηεο νηθνδνκήο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Αθαηάπαπζηα αλαδεηά θαη δνθηκάδεη λέα δνκηθά πξντφληα γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπηδηψθεη λέεο ζπλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο λέσλ ή βειηησκέλσλ πιηθψλ ζην ηνκέα ηεο νηθνδνκήο, απφ ηηο νπνίεο ζπλερψο δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηεο. ήκεξα ε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. κπνξεί λα πξνκεζεύζεη ζρεδόλ ηα πάληα γηα ηελ νηθνδνκή όπσο : - Αδξαλή πιηθά φισλ ησλ πνηνηήησλ (Άκκν, ραιίθη, ςεθίδα, ζθχξα, 3 Α θ.η.ι.) - Άκκν Θαιάζζεο, Μαξκαξφζθνλε - Σζηκέληα ΣΗΣΑΝ - ΥΑΛΤΦ - Αζβεζηνπνιηφ (παξαγσγήο καο), Αζβέζηε Πέηξα (Άζβεζηε) - Α3 (Μπιατθή Γή) ΝΔΟ ΤΛΗΚΟ (απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο ΑΚΡΟΛΗΘΟ ) Αληηθαηάζηαην ηνπ Αζβεζηνπνιηνχ - Σνχβια ηνηρνπνηίαο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ - Σνχβια δηαθνζκήζεσο επηθαλεηψλ - Κεξακίδηα ξσκατθά, βπδαληηλά, γαιιηθά, νιιαλδηθά (Υαιθίδνο, Λάξηζαο) θαη φια ηα παξειθπφκελα απηψλ. - Πξντφληα ηζηκέληνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη δηαζηάζεσλ (π.ρ. ηζηκεληφιηζνπο, θηζζεξφιηζνπο, θακηλάδεο, θξάζπεδα, ηζηκεληφπιαθεο, θπβφιηζνπο, ηζηκεληνζσιήλεο θ.η.ι.) - Πέηξεο αθαλφληζηεο θαη θαλνληζκέλεο φισλ ησλ κεγεζψλ (Αιβαλίαο, Άξηαο, Καξχζηνπ, Παξακπζηάο, ) - Πέηξεο ζθαξπηηζαξηζηέο φισλ ησλ ρξσκαηηζκψλ - Μνλσηηθά πιηθά ησλ θαιχηεξσλ εηαηξηψλ ζε κεγάιε πνηθηιία. - Πιήξε γθάκα πξφζκηθησλ ζθπξνδέκαηνο (ππεξεπζηνπνηεηέο επηβξαδπληέο θ.η.ι.) - Μεγάιε πνηθηιία Ρεηηλψλ, βειηησηηθψλ. - Πηζζφραξηα, αζθαιηφπαλα, ζηεγαλσηηθά, κεβξάλεο απνζηξαγγίζεσο θ.η.ι. - Υαξηνθνιφλεο, ζθσηίεο, θαιηζνγσλίεο θαη γεληθά φηη απαηηεί ην ζθπξφδεκα ειίδα 9

11 - Καξθνβειφλεο, αηζαιφπξνθεο, κεγάιε πνηθηιία ζηεξηγκάησλ ζηδήξνπ κπεηφλ - Κφιεο, ζηφθνη, ζηαπξνί πιαθηδίσλ - Σδάθηα, ςεζηαξηέο, ππξφηνπβια - Καπέια ηδαθηνχ (πεξηζηξνθηθά, γιάξνο θηι) - ΤΣΟΝ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη θφιεο ΤΣΟΝ - Ταιφηνπβια - Αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ζηεγάλσζεο: κεκβξάλεο ΑΡΡ (πιαζηνκεξείο), αζθαιηηθά δηαιχκαηα θαη γαιαθηψκαηα, αζθαιηηθά θεξακίδηα. - Έηνηκνη ζνθάδεο: νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο, θνληάκαηα, δφκεζε, επηρξηζκάησλ, δαπέδσλ - Γπςνζαλίδεο, νξνθέο, ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζε, κεηαιιηθά πξνθίι, ηνηρνπνηίεο -Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο λέαο γεληάο, πιηθά απνθνιιεηηθά θαη σξίκαλζεο, θνλίεο έηνηκεο γηα ρξήζε, επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πιηθά πξνζηαζίαο, επηζθεπαζηηθά. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη ηα έξγα κε γεξαλνχο, επηθαζήκελε ληαιίθα αλαηξεπφκελα θνξηεγά 6,5 ΣΝ., 12,8 ΣΝ. ή 26 ΣΝ, αλάινγα απφ ην έξγν θαη ηεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Μπνξεί επίζεο λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα κε αδξαλή πιηθά, κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Μεγάια έξγα ζηελ πεξηνρή καο ησλ νπνίσλ νη εξγνιήπηεο πξνηίκεζαλ ηελ εηαηξεία καο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ καξηπξεί ηελ ππεξνρή ηεο ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ ΑΔΒΔ ειίδα 10

12 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΒΔΣΟΠΟΛΣΟΤ Ο θιάδνο παξαγσγήο αζβεζηνπνιηνχ πξνέθπςε απφ ηελ επηζπκία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ αζβεζηνπνιηνχ πνπ πξνκεζεπφηαλ κέρξη ηφηε ε εηαηξεία. ηελ πνιπεηή ζεηεία ηνπ θιάδνπ απηνχ έρνπλ επηηεπηεί ζην κέγηζην νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο. Δηδηθά δε κεηά ηηο ηειεπηαίεο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, είκαζηε ζε ζέζε φρη κφλν λα κελ εμαξηφκαζηαη απφ άιιεο εηαηξίεο παξαγσγήο αζβεζηνπνιηνχ, αιιά θαη λα πξνκεζεχνπκε κάληξεο κε αζβεζηνπνιηφ ζηαζεξά πςειήο πνηφηεηαο. Ο αζβεζηνπνιηφο καο, δηαηίζεηαη ζε κεγάζαθνπο ηνπ ελφο (1 ΣΝ.) ηφλνπ, ησλ εμαθνζίσλ θηιψλ (0,6 ΣΝ.), θαζψο θαη ζε ζαθνχιεο ησλ εηθνζηπέληε (25) θηιψλ. ην έξγν παξαδίδνληαη, φπσο θαη ηα άιια νηθνδνκηθά πιηθά, κε γεξαλνχο. Οη κεγάζαθνη θαη ηα ζαθνπιάθηα γεκίδνληαη κε απηφκαην κεράλεκα ζπζθεπαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή πνζφηεηα πιήξσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ καο ειίδα 11

13 ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Απφ ην 1999 ε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., κε ζθνπφ λα επεθηείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ γθάκα ησλ πιηθψλ ηεο, επέιεμε λα επελδχζεη ζην ηνκέα ησλ πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. ε ηδηφθηεην θηίξην, δεκηνπξγήζεθε εθζεζηαθφο ρψξνο άλσ 350 m², ελψ ζηεγαζκέλνη ρψξνη άλσ ησλ 1100 m² ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξεπκάησλ. ήκεξα, παξά ηα ιίγα έηε ελαζρφιεζεο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, έρεη θαηαθέξεη εθαξκφδνληαο ηηο απαξάβαηεο αξρέο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξία, λα πξσηαγσληζηεί θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Πξνκεζεχεηαη θαη δηαζέηεη απνθιεηζηηθά πιαθίδηα Α δηαινγήο, κε απεπζείαο εηζαγσγέο απφ ηηαιηθνχο (θαη κφλν) νίθνπο παξαγσγήο πιαθηδίσλ. ηνλ εθζεζηαθφ καο ρψξν εθηίζεληαη πιαθάθηα ησλ εηαηξηψλ SERENISSIMA, CERCOM, MAJORCA, ARTISTICA DUE, OPERA, AET, RAGNO, LUX, EMIL CERAMICA, MARAZZI, MIMMA, NAXOS, LORD, είδε πγηεηλήο ησλ εηαηξηψλ IDEAL STANDARD, GROHE θ.α. θαζψο λεξνρχηεο θαη απνξξνθεηήξεο ηεο ΣΔΚΑ GROWN θ.α.. Χο πξνο ηηο θφιεο θαη ηνπο ζηφθνπο πιαθηδίσλ ε εηαηξεία καο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ KERAKOLL, ελψ ππάξρεη πιήξε γθάκα απφ παξειθπφκελα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. Ζ κεηαθνξά θαη απηψλ ησλ εηδψλ γίλεηαη κε γεξαλνχο, ηθαλνχο λα εμππεξεηήζνπλ νπνηαδήπνηε αλάγθε. Γίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνζήθεπζε απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ (ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο) ψζηε απνθεχγνληαη αιινηψζεηο. Μηα αθόκα θαηλνηνκία γηα ηελ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ ηκήκαηνο πιαθηδίσλ θαη εηδώλ πγηεηλήο κε ζρεδηαζηηθή νκάδα όπνπ αλαιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηξηζδηάζηαηνπ, θσηνξεαιηζηηθνύ ζρεδίνπ γηα ην ρώξν ηνπ κπάληνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, κε όιεο ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. ειίδα 12

14 ΣΑ ΔΡΓΑ ΜΑ Πξάζηλε Δλέξγεηα Αλαπηπζζφκαζηε δπλακηθά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, έρνληαο επηηχρεη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Δίκαζηε ζε ζέζε λα κεηαθέξνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία παξαγσγήο καο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν καο δεηεζεί εθηειώληαο κε εξγνηαμηαθά ζθπξνδέκαηα ηηο παξαγσγέο επί ηόπνπ ζην έξγν. Αλαιακβάλνπκε θαη παξαδίδνπκε ηερληθά έξγα πςειήο πνηνηηθήο θαηαζθεπήο, έηνηκα πξνο ρξήζε, ζε κηθξνύο ρξόλνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ παξάδνζε 32 ζεκειίσλ ζε Αηνιηθφ Πάξθν ζην ηεθάλη Κνξηλζίαο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ENEL (Γηεζλήο Αηνιηθή Κνξηλζίαο). Σα ζεκέιηα παξαδφζεθαλ έηνηκα πιήξσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ ησλ Α/Γ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 50 εκεξψλ. Αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγνδνηψλ, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηα πάξθα απφ αξρηθφ ζηάδην. Γειαδε, Γεληθή κειέηε, εγαξκνγή νδνπνηίαο θαη γεληθψλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζην ρψξν ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ Καηαζθεπή ππνδνκήο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πάξθνπ θαζψο θαη ησλ ππνζηαζκψλ Δξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Αθνξά πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο επί ηφπνπ ζην έξγν, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ράιπβα νπιηζκνχ, εξγαζία κεηαιφηππνπ θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. Δξγαζία αλχςσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ελζσκαηνκέλσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππιψλα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ Δξγαζίεο γεηψζεσο θαη ζεκειηψζεσο. Ζ παξάδνζε ηνπ πάξθνπ γίλεηαη ζε επίπεδν έηνηκν πξνο ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Δίλαη εγγχεζε γηα εκάο ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ζε κηθξνχο ρξφλνπο. Ζ εηαηξείαο καο, απαζρνιψληαο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη θχθιν ζπλεξγαηψλ (πνιηηηθνχο κεραληθνχο, ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο, εξγνδεγνχο, εξγνηαμηάξρεο), έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ζην έξγν, αληαπνθξηλφκελε έηζη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο πνπ δηαζέηεη έλα έξγν αλάπηπμεο. ειίδα 13

15 Αηνιηθά πάξθα 1. Αηνιηθφ Πάξθν Αξαρλαίν II, δπλακηθφηεηαο 30 MW, ζην Όξνο Αξαρλαίν Αξγνιίδνο. Ζ εηαηξεία καο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Rokas Renewables γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο (15000 m 3 ), ηελ θνπή θαη ηνπνζέηεζε ράιπβα. ειίδα 14

16 2. πλεξγαζία κε ηελ RF Energy γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 34 MW, απνηεινχκελν απφ 12 Αλεκνγελλήηξηεο Vestas ζην Όξνο Αδέξεο Δξκηφλεο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ ζθπξνδέηεζε θαη ζεκειίσζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, κε δηθή ηεο εξγνηαμηαθή κνλάδα, επί ηφπνπ ζην έξγν. Ζ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο αλεξρφηαλ ζηα 800 m 3 (ζπλνιηθή πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεηάζηεθε ην έξγν m 3 ), πνηφηεηαο C25/30, κε ρξφλν ζθπξνδέηεζεο 14 ψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ δηαλνκήο). ειίδα 15

17 3. πλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΔΜΟ ΑΔ, γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 18 αλεκνγελλεηξηψλ Enercon, ζηε ζέζε Οξζνιίζη θαη Αζπξνβνχλη ζην Όξνο Καξαηδά Σξνηδελίαο. Ζ εηαηξεία καο, κε δηθή ηεο εξγνηαμηαθή κνλάδα εγθαηεζηεκέλε ζην έξγν, αλέιαβε ηελ ζθπξνδέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ζπλνιηθήο πνζφηεηαο m 3. ειίδα 16

18 4. πλεξγαζία κε ηελ ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑ (ζπγαηξηθή ηεο ENEL ITALY), γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 27,8 MW, ζηε ζέζε ηεθάλη Κνξηλζίαο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ ππεξγνιαβία ηνπ έξγνπ. Μέζα ζε ρξφλν 50 εκεξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξάδνζε ησλ 32 ζεκειίσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζηα m 3. ειίδα 17

19 Φσηνβνιηατθά Πάξθα 1. πλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΔΜΟ ΑΔ (εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία ΑΚΣΧΡ ΑΔ), γηα ηελ θαηαζθεπή Φσηνβνιηατθνπ Πάξθνπ, δπλακηθφηεηαο 2 MW, ζηε ζέζε Βξνχζηη Αξγνιίδνο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλψλ πιηθψλ. ειίδα 18

20 Έξγα Αλάπηπμεο Σερληθά Έξγα Ζ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., ζε φιε απηή ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο, ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειψλ απαηηήζεσλ. Σα άξηζηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη επηδείμεη ζε ηερληθά έξγα θαη έξγα αλάπηπμεο, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη πξψηε ζηηο επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ κεγαιχηεξσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ζηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλα απφ ηα έξγα καο: 1. Ξελνδνρεηαθή κνλάδα 7 Αζηέξσλ ζηελ θνηιάδα Κξαληδίνπ. Χο ππεξγνιάβνη ηνπ έξγνπ ηεο Dolphin Capital and Partners (αλάδνρνη ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία ΓΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ), κε εξγνηαμηαθή θηλεηή κνλάδα ζθπξνδέκαηνο θαη εξγνηάμην επεμεξγαζίαο ζηδήξνπ, πξνκεζεχνπκε κε ζθπξφδεκα, ράιπβα θαη αδξαλή πιηθά, ην πξψην επηάζηεξν μελνδνρείν ηεο Dolphin Capital ζηελ Δπξψπε. ειίδα 19

21 ειίδα 20

22 2. Καηαζθεπή ηνπ Α Σνκέα, ηνπ πξφηππνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ «Κχθλνο», πνπ αλαπηχζεη ε Αζσληθή Σερληθή ΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Κχθλνο ΑΔ, ζηελ νηθνπεδηθή έθηαζε ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ ηεο, ζηελ πφιε ηνπ Ναππιίνπ. 3. Καηαζθεπή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο «Kandia s Castle Resort & Thalasso» 5 Αζηέξσλ ζηελ πεξηνρή Κάληηα Αξγνιίδαο. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή πςειψλ ηερληθψλ θαη ειίδα 21

23 θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ αξρηηεθηνληθνχ ζηπι ηεο. 4. Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη αλαθαίλεζεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 5 Αζηέξσλ «Nafplia Palace», γηα ινγαξηαζκφ ηεο εξγνιήπηξηαο εηαηξείαο Σεξλα ΑΔ, ζην Ναχπιην. 5. Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ επέθηαζε πηέξπγαο Φπρ/θεο θιηληθήο Ννζνθνκείνπ Αξγνπο. ειίδα 22

24 6. Έξγν «Δπέθηαζε Ληκέλα Ναππιίνπ» πξνυπνινγηζκνχ εξγνιήπηεο ΛΑΜΓΑ ΣΔΥΝ. Α.Δ.-ΔΡΓΟΜΑΡΔ ΑΔ Ο.Δ ειίδα 23

25 7. Καηαζθεπή δηθηχνπ νδνπνηίαο Ναππιίνπ-Λπγνπξηνχ (εξγνιαβία Κσζηάθεο Β. ΑΔ). 8. Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ Χλαζείνπ ηδξχκαηνο ζην Ναχπιην, εξγνιήπηεο Κ/Ξ ΜΑΡΑΗΧΝΖ ΓΚΟΝΖ ΓΗΑΝΝΟΤΖ 9. πγθξφηεκα πνιπηειψλ θαηνηθηψλ πεξηνρή Κνχξηε ζην Ναχπιην θαηαζθεπαζηήο ΣΟΤΜΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. 10. Καηαζθεπή δχν θαηαζηεκάησλ Super Market Lidl ζηε πεξηνρή ηνπ Αξγνπο θαη ηνπ Ναππιηνπ. 11. Καηαζθεπή θαηαζηήκαηνο Super Market Carrefour Μαξηλφπνπινο ζηε πεξηνρή ηνπ Άξγνπο. 12. Καηαζθεπή βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη θαηνηθηψλ ζε φιν ην Ννκφ Αξγνιίδαο. 13. Ξελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα 7 ππεξπνιπηειψλ κεδνλέησλ κε ηδησηηθέο πηζίλεο ζην Σνιφ, εξγνιήπηεο BERTHOLD MULLER ΚΑΗ ΠΟΛΛΟΗ ΑΛΛΟΗ ηνπο νπνίνπο επραξηζηνχκε γηα ηελ επηινγή ηνπο απηή. ειίδα 24

26 ειίδα 25

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ. ΙΑΚΩΒΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies),

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα