ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ. ειίδα 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ. ειίδα 2"

Transcript

1

2 ε φιε απηή ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο, ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειψλ απαηηήζεσλ, γεγνλφο πνπ ηελ έρεη θαηαζηήζεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ κνλαδηθή πνπ ζπλδπάδεη ηφζα πξντφληα ηεο θαηαζθεπήο νηθνδνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα η.κ., ζπζηεγάδνληαη νη πέληε θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο, φινη άκεζα ζπζρεηηδφκελνη κε ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο. Απφ απηέο πεξίπνπ η.κ αθνξνχλ ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχληαη κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν νη μερσξηζηνί θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Ζ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. έρεη λα επηδείμεη άξηζηα απνηειέζκαηα ζε δεκφζηα έξγα πνπ έγηλαλ θαη γίλνληαη θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θαζψο θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν. Γελ πεξηνξηδόκαζηε ζηηο πεξηνρέο δξαζηεξηόηεηνο, ζθνπόο καο είλαη λα παξάγνπκε πνηνηηθό ζθπξόδεκα θαη λα ην ζθπξνδεηνύκε ζηνπο κεηαιόηππνπο, αθόκα θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εκμεταλεσόμενοι τις κινητές μονάδες παραγωγής μας. Ζ πνηφηεηα ησλ έξγσλ καο επηηπγράλεηαη κε ηε ζηελή παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ, ηνλ απζηεξό έιεγρν ησλ πιηθώλ (ζθπξφδεκα, ράιπβα, αδξαλψλ πιηθψλ), ηνλ πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκό θαη ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία θαηαζθεπήο κε ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε ζπλδπαζκό κε ηθαλά ζηειέρε, έκπεηξν θαη ππεύζπλν πξνζσπηθό, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη κεγάιε αλαγλώξηζε ηνπ νλόκαηνο ηεο εηαηξείαο από ηελ ηνπηθή θαη όρη κόλν αγνξά, απνηεινύλ εγγύεζε γηα όζνπο ζπλεξγαζηνύλ κε απηήλ. ειίδα 1

3 ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε εηαηξεία καο παξάγεη έηνηκν ζθπξφδεκα δπλακηθφηεηνο 120 m 3 /ψξα κε ην νπνίν πξνκεζεχεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηδηφθηεην ζηφιν κεηαθνξάο θαη άληιεζεο ζθπξνδέκαηνο (έηνπο αγνξάο 2003, Γεξκαληθήο πξνέιεπζεο ηνπ νίθνπ BHS). Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ζε ζχζηεκα Ζ/Τ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί κε αθξίβεηα +- 1% ηηο θηλήζεηο θνξηψζεσο, εθθνξηψζεσο θαη αλακίμεσο, έηζη ψζηε ε δηεξγαζία ηεο παξαγσγήο θαη παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλε θαη λα παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο. Παξέρνπκε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, εμνπιηζκφ δηαλνκήο απνηεινχκελν απφ πέληε αληιίεο ζθπξνδέκαηνο κε ηζηφ κέηξα (έηνο θαηαζθεπήο ), δεθαεπηά αλακηθηήξεο δηαλνκήο, ρσξεηηθφηεηαο 10 m 3 (έηνπο θαηαζθεπήο ), γηα ηηο αλάγθεο εθηειέζεσο κεγάισλ παξαγγειηψλ (1500 m 3 /8 ώξεο.) Ζ κνλάδα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζέηεη εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην θαη πξφηππν ζάιακν ζπληήξεζεο δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο φπνπ θαζεκεξηλά γίλνληαη φινη νη απαηηνχκελνη πνηνηηθνί έιεγρνη ηφζν ζην λσπφ φζν θαη ζην ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Πηζηνπνηνχκαζηε απφ ηελ TUV-ICB, ISO 9001/2008 γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ απνζήθεπζε επεμεξγαζία θαη εκπνξία ζίδεξνπ κπεηφλ θαζψο θαη εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ Ο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε εηαηξεία ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζπληεξείηαη θαη δηαθξηβψλεηε πεξηνδηθά απφ εμσηεξηθφ θνξέα δηαθξίβσζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ λσπνχ θαη ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθξηβψζεσλ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ δηαηεξνχληαη ζε ζεηξά αξρείσλ. Κχξηνο πξνκεζεπηήο ηζηκέληνπ ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε εηαηξεία ΣΗΣΑΝ ΑΔ, κε ζπλερή ζπλεξγαζία 20 εηψλ. Δίκαζηε πιήξσο ζπλεξγαδφκελνη θαη ελήκεξνη γηα ν,ηη αθνξά ηνλ θιάδν καο θαη βξηζθφκαζηε ζε πιήξε ζπλεξγαζία γηα ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ θαη ηηο ζπληαγέο ζθπξνδέκαηνο, κε ηα εξγαζηήξηα ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο ηεο ΣΗΣΑΝ ΑΔ..Ήδε ην παξαγφκελν έηνηκν ζθπξφδεκα ηεο εηαηξείαο καο, απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή γηα θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα εηδηθψλ απαηηήζεσλ, ζηα νπνία έρνπκε επηδείμεη άξηζηα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα ζξαύζεσο δνθηκίσλ από θξαηηθά εξγαζηήξηα). Με πιένλ εθζπγρξνληζκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη θπξίσο εκκνλή ζηελ πνηόηεηα ηφζν ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε εηαηξεία καο είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη νπνηνδήπνηε έξγν ηεο αλαηεζεί κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηφζα ρξφληα ηνπο πειάηεο καο. ειίδα 2

4 ειίδα 3

5 ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Αλαιακβάλνπκε θαη παξαδίδνπκε ηερληθά έξγα πςειήο πνηνηηθήο θαηαζθεπήο, έηνηκα πξνο ρξήζε, ζε κηθξνύο ρξόλνπο. Δίκαζηε ζε ζέζε λα κεηαθέξνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία παξαγσγήο καο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν καο δεηεζεί εθηειώληαο κε εξγνηαμηαθά ζθπξνδέκαηα ηηο παξαγσγέο επί ηόπνπ ζην έξγν. Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη δχν εξγνηάμηα γηα κεγάια έξγα αλάπηπμεο πνπ έρεη αλαιάβεη: Μνλάδεο πξφηππν παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο, δπλακηθόηεηαο 900 m 3 /8 ώξεο,( ε νπνία ζθπξνδέηεζε ηελ πξώηε ζεκειίσζε Α/Γ 800 m 3 ζηελ Διιάδα ζηηο 30 Μαξηίνπ 2011) θαη 700 m 3 /8 ώξεο αληίζηνηρα, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ζθπξφδεκα C25/30 εληφο ηνπ έξγνπ ζε κεδεληθνχο ρξφλνπο δηαλνκήο. Ζ κνλάδα παξαθνινπζείηαη απφ κεραληθφ ηερλνιφγν ζθπξνδέκαηνο ψζηε λα πιεξνχληαη ζε θάζε ιεπηφ δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νη πηζηνπνηήζεηο βάζε ηνπ ΚΣ97. ειίδα 4

6 ειίδα 5

7 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΔΛΑΣΖ Ζ δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη κε: Σν εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ. Σηο ζχγρξνλεο κνλάδεο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, κε άξηηα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θαη εθηεηακέλνπο απηνκαηηζκνχο ζηελ παξαγσγή. Σν Καηαγξαθηθφ Γειηίν (Batch Report) πνπ ζπλνδεχεη θάζε θνξηίν ζθπξνδέκαηνο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Γειηίνπ Απνζηνιήο. Σελ πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ ΔΛΟΣ εθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001, ζε φια ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζέηεη ζήκεξα. Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 98/24/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο, (ε Κνηλνηηθή Οδεγία ελζσκαηψζεθε κε ην Π.Γ. 338/2001 (Α 227)) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ H εηαηξεία καο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ TUV-ICB, ISO γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ζηδήξνπ κπεηφλ, εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. ειίδα 6

8 ΚΛΑΓΟ ΗΓΖΡΟΤ ΜΠΔΣΟΝ Ο θιάδνο ηεο εκπνξίαο θαη δηακφξθσζεο ζηδήξνπ κπεηφλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., γηα ηνλ νπνίν αβίαζηα κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη. Σφζν ε νξγάλσζε, φζν θαη νη θηηξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, έζεζαλ πνιχ γξήγνξα ηελ εηαηξεία καο ζε ζέζε ηζρχνο. Με ζπλερείο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ζπλερείο επελδχζεηο ζε θηηξηαθφ θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ έρνπκε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ηεο πεξηνρήο καο, θαη φρη κφλν. Ζ απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ζηδήξνπ κπεηφλ γίλεηαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 1200 η.κ., απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, θαη κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κεραλήκαηα. Δίκαζηε νη κόλνη ζηελ πεξηνρή, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε απηόκαην κεράλεκα θνπήο επζύγξακκνπ ζηδήξνπ κπεηόλ θάλνληαο ηελ δπλακηθόηεηα καο αζπλαγώληζηε. ηηο απνζήθεο δηαηεξνχληαη κεγάια απνζέκαηα ζηδήξνπ, πιεγκάησλ ζηήισλ (ηζέξθηα), δνκηθψλ πιεγκάησλ, θαζψο θαη φια ηα παξειθπφκελα φπσο πξφθεο, ζηεξίγκαηα, ιάδη μπινηχπσλ, ζχξκαηα θ.η.ι. Ζ θφξησζε θαη δχγηζε ηνπ ζηδήξνπ γίλεηαη κε δχν γεξαλνγέθπξεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 5 ΣΝ.. Δηδηθά ζηελ δχγηζε ην βάξνο θάζε κάηζνπ θαηαγξάθεηαη ζε κεραλνγξαθηθή ηαηλία, ε νπνία θαη παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε καδί κε ην δειηίν απνζηνιήο γηα δηθή ηνπ εμαζθάιηζε. Γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ ράιπβα ρξεζηκνπνηνχκε κεραλεκα απηφκαηεο θνπήο κε ρξήζε Ζ/Τ, δχν θνπξκπαδφξνπο θάκςεο γηα πάρε ζηδήξνπ έσο θαη Φ32,3, έλαλ θνπξκπαδφξν γηα ηνμνεηδή ζίδεξα, ζηξάληδεο γηα ππνζηπιψκαηα, καλδχεο γηα πάρε Φ8-Φ14 κε θηλεηφ εμνπιηζκφ θνπήο θαη δηακφξθσζεο. Γηα ηε δηαλνκή ηνπ ράιπβα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν επηθαζχκελα (θαξφηζαο 13,6m δπλακηθφηεηαο 40 ηφλσλ), γεξαλνθφξα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο m θαη κηθξά εκηθνξηεγά αλαηξνπήο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ράιπβα ππάξρεη ζπλεξγείν εηδηθεπκέλν 10 αηφκσλ κε εκπεηξία ζε κεγάια δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, θαζνδεγνχκελν απφ ηελ επίβιεςε ησλ εξγνδεγψλ καο. Μέρξη ζήκεξα κνλαδηθή πξνκεζεχηξηα ηεο εηαηξίαο καο, είλαη ε ΗΓΔΝΟΡ πνπ φινη γλσξίδνπκε, γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ειίδα 7

9 ειίδα 8

10 ΔΜΠΟΡΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ Απφ ην 1994 κε ζπλερείο επελδχζεηο ε επηρείξεζε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. έρεη θαηαθέξεη λα απνηειεί ηελ πξψηε δχλακε ζηελ πεξηνρή ηεο ζην θιάδν ηεο εκπνξίαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. πλεξγαδφκελε κε ηηο θαιχηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ, επελδχνληαο ζπλερψο ζε ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ θαη έκςπρν δπλακηθφ θαη κε θχξην κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, έρεη θαηαθέξεη λα μερσξίζεη θαη ζε απηφλ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο εηαηξείαο είλαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ζε θάζε ζηάδην ηεο νηθνδνκήο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Αθαηάπαπζηα αλαδεηά θαη δνθηκάδεη λέα δνκηθά πξντφληα γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπηδηψθεη λέεο ζπλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο λέσλ ή βειηησκέλσλ πιηθψλ ζην ηνκέα ηεο νηθνδνκήο, απφ ηηο νπνίεο ζπλερψο δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηεο. ήκεξα ε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ. κπνξεί λα πξνκεζεύζεη ζρεδόλ ηα πάληα γηα ηελ νηθνδνκή όπσο : - Αδξαλή πιηθά φισλ ησλ πνηνηήησλ (Άκκν, ραιίθη, ςεθίδα, ζθχξα, 3 Α θ.η.ι.) - Άκκν Θαιάζζεο, Μαξκαξφζθνλε - Σζηκέληα ΣΗΣΑΝ - ΥΑΛΤΦ - Αζβεζηνπνιηφ (παξαγσγήο καο), Αζβέζηε Πέηξα (Άζβεζηε) - Α3 (Μπιατθή Γή) ΝΔΟ ΤΛΗΚΟ (απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο ΑΚΡΟΛΗΘΟ ) Αληηθαηάζηαην ηνπ Αζβεζηνπνιηνχ - Σνχβια ηνηρνπνηίαο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ - Σνχβια δηαθνζκήζεσο επηθαλεηψλ - Κεξακίδηα ξσκατθά, βπδαληηλά, γαιιηθά, νιιαλδηθά (Υαιθίδνο, Λάξηζαο) θαη φια ηα παξειθπφκελα απηψλ. - Πξντφληα ηζηκέληνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη δηαζηάζεσλ (π.ρ. ηζηκεληφιηζνπο, θηζζεξφιηζνπο, θακηλάδεο, θξάζπεδα, ηζηκεληφπιαθεο, θπβφιηζνπο, ηζηκεληνζσιήλεο θ.η.ι.) - Πέηξεο αθαλφληζηεο θαη θαλνληζκέλεο φισλ ησλ κεγεζψλ (Αιβαλίαο, Άξηαο, Καξχζηνπ, Παξακπζηάο, ) - Πέηξεο ζθαξπηηζαξηζηέο φισλ ησλ ρξσκαηηζκψλ - Μνλσηηθά πιηθά ησλ θαιχηεξσλ εηαηξηψλ ζε κεγάιε πνηθηιία. - Πιήξε γθάκα πξφζκηθησλ ζθπξνδέκαηνο (ππεξεπζηνπνηεηέο επηβξαδπληέο θ.η.ι.) - Μεγάιε πνηθηιία Ρεηηλψλ, βειηησηηθψλ. - Πηζζφραξηα, αζθαιηφπαλα, ζηεγαλσηηθά, κεβξάλεο απνζηξαγγίζεσο θ.η.ι. - Υαξηνθνιφλεο, ζθσηίεο, θαιηζνγσλίεο θαη γεληθά φηη απαηηεί ην ζθπξφδεκα ειίδα 9

11 - Καξθνβειφλεο, αηζαιφπξνθεο, κεγάιε πνηθηιία ζηεξηγκάησλ ζηδήξνπ κπεηφλ - Κφιεο, ζηφθνη, ζηαπξνί πιαθηδίσλ - Σδάθηα, ςεζηαξηέο, ππξφηνπβια - Καπέια ηδαθηνχ (πεξηζηξνθηθά, γιάξνο θηι) - ΤΣΟΝ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη θφιεο ΤΣΟΝ - Ταιφηνπβια - Αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ζηεγάλσζεο: κεκβξάλεο ΑΡΡ (πιαζηνκεξείο), αζθαιηηθά δηαιχκαηα θαη γαιαθηψκαηα, αζθαιηηθά θεξακίδηα. - Έηνηκνη ζνθάδεο: νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο, θνληάκαηα, δφκεζε, επηρξηζκάησλ, δαπέδσλ - Γπςνζαλίδεο, νξνθέο, ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζε, κεηαιιηθά πξνθίι, ηνηρνπνηίεο -Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο λέαο γεληάο, πιηθά απνθνιιεηηθά θαη σξίκαλζεο, θνλίεο έηνηκεο γηα ρξήζε, επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πιηθά πξνζηαζίαο, επηζθεπαζηηθά. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη ηα έξγα κε γεξαλνχο, επηθαζήκελε ληαιίθα αλαηξεπφκελα θνξηεγά 6,5 ΣΝ., 12,8 ΣΝ. ή 26 ΣΝ, αλάινγα απφ ην έξγν θαη ηεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Μπνξεί επίζεο λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα κε αδξαλή πιηθά, κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Μεγάια έξγα ζηελ πεξηνρή καο ησλ νπνίσλ νη εξγνιήπηεο πξνηίκεζαλ ηελ εηαηξεία καο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ καξηπξεί ηελ ππεξνρή ηεο ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ ΑΔΒΔ ειίδα 10

12 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΒΔΣΟΠΟΛΣΟΤ Ο θιάδνο παξαγσγήο αζβεζηνπνιηνχ πξνέθπςε απφ ηελ επηζπκία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ αζβεζηνπνιηνχ πνπ πξνκεζεπφηαλ κέρξη ηφηε ε εηαηξεία. ηελ πνιπεηή ζεηεία ηνπ θιάδνπ απηνχ έρνπλ επηηεπηεί ζην κέγηζην νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο. Δηδηθά δε κεηά ηηο ηειεπηαίεο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, είκαζηε ζε ζέζε φρη κφλν λα κελ εμαξηφκαζηαη απφ άιιεο εηαηξίεο παξαγσγήο αζβεζηνπνιηνχ, αιιά θαη λα πξνκεζεχνπκε κάληξεο κε αζβεζηνπνιηφ ζηαζεξά πςειήο πνηφηεηαο. Ο αζβεζηνπνιηφο καο, δηαηίζεηαη ζε κεγάζαθνπο ηνπ ελφο (1 ΣΝ.) ηφλνπ, ησλ εμαθνζίσλ θηιψλ (0,6 ΣΝ.), θαζψο θαη ζε ζαθνχιεο ησλ εηθνζηπέληε (25) θηιψλ. ην έξγν παξαδίδνληαη, φπσο θαη ηα άιια νηθνδνκηθά πιηθά, κε γεξαλνχο. Οη κεγάζαθνη θαη ηα ζαθνπιάθηα γεκίδνληαη κε απηφκαην κεράλεκα ζπζθεπαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή πνζφηεηα πιήξσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ καο ειίδα 11

13 ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Απφ ην 1999 ε ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., κε ζθνπφ λα επεθηείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ γθάκα ησλ πιηθψλ ηεο, επέιεμε λα επελδχζεη ζην ηνκέα ησλ πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. ε ηδηφθηεην θηίξην, δεκηνπξγήζεθε εθζεζηαθφο ρψξνο άλσ 350 m², ελψ ζηεγαζκέλνη ρψξνη άλσ ησλ 1100 m² ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξεπκάησλ. ήκεξα, παξά ηα ιίγα έηε ελαζρφιεζεο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, έρεη θαηαθέξεη εθαξκφδνληαο ηηο απαξάβαηεο αξρέο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξία, λα πξσηαγσληζηεί θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Πξνκεζεχεηαη θαη δηαζέηεη απνθιεηζηηθά πιαθίδηα Α δηαινγήο, κε απεπζείαο εηζαγσγέο απφ ηηαιηθνχο (θαη κφλν) νίθνπο παξαγσγήο πιαθηδίσλ. ηνλ εθζεζηαθφ καο ρψξν εθηίζεληαη πιαθάθηα ησλ εηαηξηψλ SERENISSIMA, CERCOM, MAJORCA, ARTISTICA DUE, OPERA, AET, RAGNO, LUX, EMIL CERAMICA, MARAZZI, MIMMA, NAXOS, LORD, είδε πγηεηλήο ησλ εηαηξηψλ IDEAL STANDARD, GROHE θ.α. θαζψο λεξνρχηεο θαη απνξξνθεηήξεο ηεο ΣΔΚΑ GROWN θ.α.. Χο πξνο ηηο θφιεο θαη ηνπο ζηφθνπο πιαθηδίσλ ε εηαηξεία καο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ KERAKOLL, ελψ ππάξρεη πιήξε γθάκα απφ παξειθπφκελα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. Ζ κεηαθνξά θαη απηψλ ησλ εηδψλ γίλεηαη κε γεξαλνχο, ηθαλνχο λα εμππεξεηήζνπλ νπνηαδήπνηε αλάγθε. Γίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνζήθεπζε απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ (ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο) ψζηε απνθεχγνληαη αιινηψζεηο. Μηα αθόκα θαηλνηνκία γηα ηελ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ ηκήκαηνο πιαθηδίσλ θαη εηδώλ πγηεηλήο κε ζρεδηαζηηθή νκάδα όπνπ αλαιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηξηζδηάζηαηνπ, θσηνξεαιηζηηθνύ ζρεδίνπ γηα ην ρώξν ηνπ κπάληνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, κε όιεο ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. ειίδα 12

14 ΣΑ ΔΡΓΑ ΜΑ Πξάζηλε Δλέξγεηα Αλαπηπζζφκαζηε δπλακηθά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, έρνληαο επηηχρεη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Δίκαζηε ζε ζέζε λα κεηαθέξνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία παξαγσγήο καο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν καο δεηεζεί εθηειώληαο κε εξγνηαμηαθά ζθπξνδέκαηα ηηο παξαγσγέο επί ηόπνπ ζην έξγν. Αλαιακβάλνπκε θαη παξαδίδνπκε ηερληθά έξγα πςειήο πνηνηηθήο θαηαζθεπήο, έηνηκα πξνο ρξήζε, ζε κηθξνύο ρξόλνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ παξάδνζε 32 ζεκειίσλ ζε Αηνιηθφ Πάξθν ζην ηεθάλη Κνξηλζίαο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ENEL (Γηεζλήο Αηνιηθή Κνξηλζίαο). Σα ζεκέιηα παξαδφζεθαλ έηνηκα πιήξσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ ησλ Α/Γ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 50 εκεξψλ. Αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγνδνηψλ, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηα πάξθα απφ αξρηθφ ζηάδην. Γειαδε, Γεληθή κειέηε, εγαξκνγή νδνπνηίαο θαη γεληθψλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζην ρψξν ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ Καηαζθεπή ππνδνκήο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πάξθνπ θαζψο θαη ησλ ππνζηαζκψλ Δξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Αθνξά πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο επί ηφπνπ ζην έξγν, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ράιπβα νπιηζκνχ, εξγαζία κεηαιφηππνπ θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. Δξγαζία αλχςσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ελζσκαηνκέλσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππιψλα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ Δξγαζίεο γεηψζεσο θαη ζεκειηψζεσο. Ζ παξάδνζε ηνπ πάξθνπ γίλεηαη ζε επίπεδν έηνηκν πξνο ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Δίλαη εγγχεζε γηα εκάο ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ζε κηθξνχο ρξφλνπο. Ζ εηαηξείαο καο, απαζρνιψληαο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη θχθιν ζπλεξγαηψλ (πνιηηηθνχο κεραληθνχο, ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο, εξγνδεγνχο, εξγνηαμηάξρεο), έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ζην έξγν, αληαπνθξηλφκελε έηζη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο πνπ δηαζέηεη έλα έξγν αλάπηπμεο. ειίδα 13

15 Αηνιηθά πάξθα 1. Αηνιηθφ Πάξθν Αξαρλαίν II, δπλακηθφηεηαο 30 MW, ζην Όξνο Αξαρλαίν Αξγνιίδνο. Ζ εηαηξεία καο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Rokas Renewables γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο (15000 m 3 ), ηελ θνπή θαη ηνπνζέηεζε ράιπβα. ειίδα 14

16 2. πλεξγαζία κε ηελ RF Energy γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 34 MW, απνηεινχκελν απφ 12 Αλεκνγελλήηξηεο Vestas ζην Όξνο Αδέξεο Δξκηφλεο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ ζθπξνδέηεζε θαη ζεκειίσζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, κε δηθή ηεο εξγνηαμηαθή κνλάδα, επί ηφπνπ ζην έξγν. Ζ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο αλεξρφηαλ ζηα 800 m 3 (ζπλνιηθή πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεηάζηεθε ην έξγν m 3 ), πνηφηεηαο C25/30, κε ρξφλν ζθπξνδέηεζεο 14 ψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ δηαλνκήο). ειίδα 15

17 3. πλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΔΜΟ ΑΔ, γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 18 αλεκνγελλεηξηψλ Enercon, ζηε ζέζε Οξζνιίζη θαη Αζπξνβνχλη ζην Όξνο Καξαηδά Σξνηδελίαο. Ζ εηαηξεία καο, κε δηθή ηεο εξγνηαμηαθή κνλάδα εγθαηεζηεκέλε ζην έξγν, αλέιαβε ηελ ζθπξνδέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ζπλνιηθήο πνζφηεηαο m 3. ειίδα 16

18 4. πλεξγαζία κε ηελ ΓΗΔΘΝΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑ (ζπγαηξηθή ηεο ENEL ITALY), γηα ηελ θαηαζθεπή Αηνιηθνχ Πάξθνπ 27,8 MW, ζηε ζέζε ηεθάλη Κνξηλζίαο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ ππεξγνιαβία ηνπ έξγνπ. Μέζα ζε ρξφλν 50 εκεξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξάδνζε ησλ 32 ζεκειίσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε ησλ ππιψλσλ. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζηα m 3. ειίδα 17

19 Φσηνβνιηατθά Πάξθα 1. πλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΔΜΟ ΑΔ (εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία ΑΚΣΧΡ ΑΔ), γηα ηελ θαηαζθεπή Φσηνβνιηατθνπ Πάξθνπ, δπλακηθφηεηαο 2 MW, ζηε ζέζε Βξνχζηη Αξγνιίδνο. Ζ εηαηξεία καο αλέιαβε ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλψλ πιηθψλ. ειίδα 18

20 Έξγα Αλάπηπμεο Σερληθά Έξγα Ζ ΑΦΟΗ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ., ζε φιε απηή ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο, ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειψλ απαηηήζεσλ. Σα άξηζηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη επηδείμεη ζε ηερληθά έξγα θαη έξγα αλάπηπμεο, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη πξψηε ζηηο επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ κεγαιχηεξσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ζηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλα απφ ηα έξγα καο: 1. Ξελνδνρεηαθή κνλάδα 7 Αζηέξσλ ζηελ θνηιάδα Κξαληδίνπ. Χο ππεξγνιάβνη ηνπ έξγνπ ηεο Dolphin Capital and Partners (αλάδνρνη ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία ΓΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ), κε εξγνηαμηαθή θηλεηή κνλάδα ζθπξνδέκαηνο θαη εξγνηάμην επεμεξγαζίαο ζηδήξνπ, πξνκεζεχνπκε κε ζθπξφδεκα, ράιπβα θαη αδξαλή πιηθά, ην πξψην επηάζηεξν μελνδνρείν ηεο Dolphin Capital ζηελ Δπξψπε. ειίδα 19

21 ειίδα 20

22 2. Καηαζθεπή ηνπ Α Σνκέα, ηνπ πξφηππνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ «Κχθλνο», πνπ αλαπηχζεη ε Αζσληθή Σερληθή ΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Κχθλνο ΑΔ, ζηελ νηθνπεδηθή έθηαζε ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ ηεο, ζηελ πφιε ηνπ Ναππιίνπ. 3. Καηαζθεπή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο «Kandia s Castle Resort & Thalasso» 5 Αζηέξσλ ζηελ πεξηνρή Κάληηα Αξγνιίδαο. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή πςειψλ ηερληθψλ θαη ειίδα 21

23 θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ αξρηηεθηνληθνχ ζηπι ηεο. 4. Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη αλαθαίλεζεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 5 Αζηέξσλ «Nafplia Palace», γηα ινγαξηαζκφ ηεο εξγνιήπηξηαο εηαηξείαο Σεξλα ΑΔ, ζην Ναχπιην. 5. Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ επέθηαζε πηέξπγαο Φπρ/θεο θιηληθήο Ννζνθνκείνπ Αξγνπο. ειίδα 22

24 6. Έξγν «Δπέθηαζε Ληκέλα Ναππιίνπ» πξνυπνινγηζκνχ εξγνιήπηεο ΛΑΜΓΑ ΣΔΥΝ. Α.Δ.-ΔΡΓΟΜΑΡΔ ΑΔ Ο.Δ ειίδα 23

25 7. Καηαζθεπή δηθηχνπ νδνπνηίαο Ναππιίνπ-Λπγνπξηνχ (εξγνιαβία Κσζηάθεο Β. ΑΔ). 8. Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ Χλαζείνπ ηδξχκαηνο ζην Ναχπιην, εξγνιήπηεο Κ/Ξ ΜΑΡΑΗΧΝΖ ΓΚΟΝΖ ΓΗΑΝΝΟΤΖ 9. πγθξφηεκα πνιπηειψλ θαηνηθηψλ πεξηνρή Κνχξηε ζην Ναχπιην θαηαζθεπαζηήο ΣΟΤΜΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. 10. Καηαζθεπή δχν θαηαζηεκάησλ Super Market Lidl ζηε πεξηνρή ηνπ Αξγνπο θαη ηνπ Ναππιηνπ. 11. Καηαζθεπή θαηαζηήκαηνο Super Market Carrefour Μαξηλφπνπινο ζηε πεξηνρή ηνπ Άξγνπο. 12. Καηαζθεπή βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη θαηνηθηψλ ζε φιν ην Ννκφ Αξγνιίδαο. 13. Ξελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα 7 ππεξπνιπηειψλ κεδνλέησλ κε ηδησηηθέο πηζίλεο ζην Σνιφ, εξγνιήπηεο BERTHOLD MULLER ΚΑΗ ΠΟΛΛΟΗ ΑΛΛΟΗ ηνπο νπνίνπο επραξηζηνχκε γηα ηελ επηινγή ηνπο απηή. ειίδα 24

26 ειίδα 25

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Δξγ. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Δξγ. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Δξγ. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Λειτοσργία και Έλεγτος Αστοματισμού Λατομείοσ INTERBETON Δομικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΟΤΡΦΑΝΣΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΤΓΗΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ΤΠΔΤΘ. ΚΑΘΖΓ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ

Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΏΘΔΓΔΣΡΕΏ: ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ: ΚΧΣΏΓΟΤ ΐΏΕΛΕΚΔ ΘΕ/ΝΙΚΗ 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τη Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Πρόταση για τη Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 2010 Πρόταση για τη Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Δ. ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 72 546 29 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ. +30 2310 225.815 FAX. +30 2310 721.266 ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΟΤ 28 106 82 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ. +30 210 689.7709

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗ ΜΟ ΝΔΜΔΑ

1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗ ΜΟ ΝΔΜΔΑ 1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΔΜΔΑ Διεύθσνση: Λεσθφξνο Παπαθσλζηαληίλνπ 130, 20500 Νεκέα Τηλέυωνο: 27460-22210, 22845, 23059 Fax:27460-23052 Web-site:www.nemeanwines.gr E-mail: winenemea@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΗΓΡΤΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΜΤΡΧΝ ΝΑΚ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Χ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα