: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1990-1995: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ)"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΡΠΝΡΠΝΠ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΞΑΡΖΠΗΥΛ 235 ΞΙ. ΘΝΙΗΑΡΠΝ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: AΚΦΗΠΠΑ ΦΥΘΗΓΝΠ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΔΓΓΑΚΝΠ -ΓΝ (2) ΞΑΗΓΗΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ: ΘΗΛΖΡΝ: ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Αγγιηθά Ηηαιηθά : ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ ΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ : ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΗΑΡΟΝΠ Ξεξηθεξεηαθό Ηαηξείν Θ. ΡΗΘΝΟΔΑΠ : ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2/1996-4/1996: Ηαηξόο Κνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο ζην Θέληξν Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ηνπ Λνζνθνκείνπ ΠΥΡΖΟΗΑ Ηαηξόο Κνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηεο θιηληθήο ΑΘΖΛΑΗΝΛ - Β. 4/1996-2/2002: Νηθνγελεηαθόο Ηαηξόο ηεο Ρνπηθήο Κνλάδνο γείαο ηνπ Η.Θ.Α. Ξαηεζίσλ ήμερα: Διεπζεξν-επαγγεικαηίαο ηαηξόο κε ηακεία ήμερα: Διεγθηήο Ηαηξόο ALPHA BANK ήμερα: Δζεινληήο ηαηξόο ζηα Γεκνηηθά Ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Ξεύθεο ήμερα: Δζεινληήο ηαηξόο ζηα Γεκνηηθά Ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Κεηακόξθσζεο Αηηηθήο. 10/2002-4/2005: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γξαθείνπ Κεηαθηλνπκέλσλ Ξιεζπζκώλ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ.(ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) 4/2005-6/2006: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γξ. Φπκαηίσζεο (Θ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) 1

2 ΜΑΙΟ 2003: ΜΑΡΣΙΟ 2004: ΙΟΤΝΙΟ 2004: Δθπξόζσπνο Θ.Δ.Δ.Ι. ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο Γεκ. γείαο από ηελ επηδεκία ηνπ S.A.R.S. Δθπξόζσπνο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι. ζηελ πνζηεξηθηηθή Νκάδα Γηαρείξεζεο Σ.Β.Ο.Ξ. Θξίζεσλ γηα ηελ άζθεζε <<Ζξαθιένπο Αζπίο>>. Δλεκέξσζε θαη ζρεδηαζκόο ζηξαηεγηθήο γηα αληηκεηώπηζε θξνπζκάησλ ςώξαο ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Ξξνζηαζίαο Αλαπήξσλ Ξαίδσλ ( Δ.Ι.Δ.Ξ.Α.Ξ.) ΙΟΤΛΙΟ 2004: πεύζπλνο επηκόξθσζεο Ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο Γεκ. γείαο ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαηά ην δηάζηεκα 30/7/04-30/9/04. 6/2006- ήμερα: Γηεπζπληήο Θιηληθήο Φξνληίδαο Ξνιπθιηληθήο Νιπκπηαθνύ Σσξηνύ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ DOCTOR S HOSPITAL ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ Διιεληθή Βξνγρνινγηθή Δηαηξεία Διιεληθή Ξλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία European Respiratory Society (E.R.S. ) British Thoracic Society (B.T.S.) π. κέινο Γ.Π. Γεκνηηθνύ πνιπηαηξείνπ Γήκνπ Ξεύθεο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ ζε αζζελείο κε ζαξθνείδσζε. 20 ν Ξαλειιήλην Ηαηξηθό Ππλέδξην. 2. Ξλεπκνλία ζε αζζελείο κε Ca πλεύκνλα ππό ΣΚΘ. Κία ζνβαξή επηπινθή. 2 ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ινηκώμεσλ. 3. Πηζπιαηίλε θαη Δηνπνζίδε: Δλαο επηηπρήο ζπλδπαζκόο αληηκεηώπηζεο ηνπ κηθξνθπηηαξηθνύ θαξθίλνπ πλεύκνλα. 8 ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Νγθνινγίαο. 4. Γνθηκαζίεο βξνγρνδηαζηνιήο ζηε Σ.Α.Ξ. Ξεξηνδηθό ΞΛΔΚΥΛ, ηόκνο 7, ηεύρνο Ππηξνκεηξηθά θξηηήξηα γηα ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αζζελώλ κε παξόμπλζε Σ.Α.Ξ. 6. Δλεξγόο θπκαηίσζε θαη αξλεηηθή mantoux. Έλα δηαγλσζηηθό πξόβιεκα. 7 ν Ξαγθξήηην Ηαηξηθό Ππλέδξην. Οέζπκλν Σξόληνο βήραο θαη παζνινγηθή αθηηλνγξαθία ζώξαθνο. Διιεληθή Βξνγρνινγηθή Δηαηξεία. 8. Ππάληα πεξίπησζε ιεπθνπελίαο κεηά ρνξήγεζε ξηθακπηθίλεο ζε αζζελή κε ελεξγό πλεπκνληθή θπκαηίσζε. Ξεξηνδηθό ΞΛΔΚΥΛ, Ρόκνο 6, Ρεύρνο Γεπηεξνπαζήο ηξαρεηνκεγαιία σο επηπινθή πλεπκνληθήο ίλσζεο. 7 ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Λνζεκάησλ Θώξαθνο. 10. Φπκαηίσζε γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζήιενο. Κία μεραζκέλε αηηία ζηεηξόηεηαο. 2 ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ινηκώμεσλ. 2

3 11. πνιεηκκαηηθή ζξέςε ρξνλίσλ απνθξαθηηθώλ αζζελώλ άλσ ησλ 65 εηώλ θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. 3 ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Διιεληθήο Γεξνληνινγηθήο Δηαηξείαο Ξλεπκνληθή εκβνιή ππνδπόκελε βξνγρηθό άζζκα. 13. Short-course preventive therapy for tuberculosis. 15 th Annual meeting. European Society of Mycobacteriology. 14. Nosocomial pneumonia in head injury patients in I.C.U. The integrated approach to trauma care. Belgium The important role of COPD patients education in pulmonary rehabilitation. 22 nd Congres de la societe de reanimation. 16. Nutritional intervention in respiratory muscle strength in malnourished patients with emphysema. E.R.S. Firenze The mortality of the COPD patients in the I.C.U. E.R.S. Firenze Rare manifestations of extra-pulmonary TBC. 19. The frequency of extra-pulmonary TBC in TBC patients. 15 th Annual Meeting. European Society for Mycobacteriology. 20. Effects of total parenteral nutrition and enteral nutrition in ventilatordependent COPD patients. 21. The effect of smoking and chronic air-flow limitation in lung epithelial permeability in man. ATS International conference Seattle Washington. 22. Contribution of triplex ultrasound in diagnosis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. E.R.S. Austria ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. 7 Ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Λνζεκάησλ Θώξαθνο Ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Νγθνινγίαο. Αζήλα Ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεσλ θαη γηεηλήο ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Αζήλα Ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Λνζεκάησλ Θώξαθνο. Θεζζαινλίθε Κε ινηκώδε λνζήκαηα πλεπκόλσλ κηθξνβηαθήο αηηηνινγίαο. Παξθνείδσζε. Αζήλα Ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Νκνηνπαζεηηθήο. Θεζζαινλίθε Ν Δηήζην Ξαλειιήλην Ηαηξηθό Ππλέδξην. Αζήλα Ν Ξαλειιήλην Ηαηξηθό Ππλέδξην. Αζήλα Ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Λνζεκάησλ Θώξαθνο. Θεζζαινλίθε Φπκαηίσζε : Ξαξειζόλ, Ξαξόλ, Κέιινλ. Ξαλειιήλην Ηαηξηθό Ππκπόζην Διιεληθήο Έλσζεο θαηά ηεο Φπκαηίσζεο θαη λόζσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. ( ΔΔΘΦΛΑΠ ) 11. Ρξνθηκνγελείο θαη δαηνγελείο ινηκώμεηο. Αζήλα Ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Γεξνληνινγίαο-Γεξηαηξηθήο. Αζήλα Reflections on the many faces of airway disease. Portugal TH Annual congress of E.R.S. Spain rd Congresso Nazionale A.I.P.O. Torino European Society for Mycobacteriology. 15th Annual meeting. Athens International Congress for lung cancer. Athens Πεκηλάξην: European Programme for Intevention Epidemiology Training (EPIET) /2/ Πεκηλάξην: International Courses for Teachers and Instructors in Disaster Medicine. Center for Teaching and Research in Disaster Medicine and Traumatiology, Linkoping SWEDEN 3

4 ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ ΚΑΗΝΠ 2002: Ηαηξόο Δξγαζίαο ζηηο θάησζη επηρεηξήζεηο : Microsoft Hellas Pillsbury ABB θαηαζθεπαζηηθή. De Longhi Ραζόγινπ. DEMO θαξκαθεπηηθή. Grindlay s Bank. PIRELLI Eιαζηηθά. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ-ΟΜΙΛΙΔ 1 ΝΜΔΑ ΠΚΒΑΛΡΑ ΓΖΚ. ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ. Ξε.Π.. Αλ. Καθεδνλίαο Θξάθεο. 13,14/11/ ΞΑΛΔΟΥΞΑΦΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ Δ.Δ.Π. ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΗΡΝΛΡΔΠ ΑΠΙΝ ΦΔΒΟ ΑΘΖΛΑ 3 ΝΜΔΑ ΠΚΒΑΛΡΑ ΓΖΚ. ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. Ξε.Π.. Β. ΑΗΓΑΗΝ. Θ.Δ.Δ.Ι. 4 ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ ΙΝΗΚΥΜΔΥΛ ΘΑΗ ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ ΣΗΝΠ 27-28/6/ ΑΛΝΠΝΞΟΝΦΙΑΜΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΥΛ ΓΔΗΑΠ. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ΡΟΗΞΝΙΖ Νθηώβξηνο ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Π.Ν.Α.Π. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΡΟΗΞΝΙΖ Νθηώβξηνο ΝΜΔΑ ΠΚΒΑΛΡΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ΡΟΗΞΝΙΖ Νθηώβξηνο Ν ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ ΚΔΡΑΓΝΡΗΘΥΛ ΛΝΠΥΛ ΠΡΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ΘΑΗ ΝΗ ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ /11/2003. ΑΘΖΛΑ. 9 ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ-ΠΝΑΠ-ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 1-2 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ <<ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ ΡΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ >>. ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. Ν ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ. ΙΝΡΟΑΘΗ 6-7 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Π.Ν.Α.Π. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΡΟΗΞΝΙΖ 11/3/ ΝΜΔΑ ΠΚΒΑΛΡΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ΡΟΗΞΝΙΖ 11/3/ ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ-Π.Ν.Α.Π. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ 30/4/ ΝΜΔΑ ΠΚΒΑΛΡΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ 30/4/ ΙΝΗΚΥΓΖ ΚΔΡΑΓΝΡΗΘΑ ΛΝΠΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠ. ΣΗΝΠ 7-10/5/

5 16 ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ ΠΡΝΛ ΔΟΓΑΠΗΑΘΝ ΣΥΟΝ. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Μελ. ΡΗΡΑΛΗΑ ΑΘΖΛΑ /5/ ΝΜΔΑ ΠΚΒΑΛΡΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ. Δζληθό Θέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ΡΟΗΞΝΙΖ. 18 Ζ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΖΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΞΟΝΦΙΑΜΔΗΠ-ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ. ΥΛΑΠΔΗΝ ΘΑΟΓΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ. 13/12/ ΝΜΔΑ ΠΚΒΑΛΡΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ-ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ / Π.Ν.Α.Π. ΛΝΠ. ΑΓ. ΠΑΒΒΑΠ. ΑΘΖΛΑ 14/12/ ΣΟΝΛΗΑ ΑΞΝΦΟΑΘΡΗΘΖ ΞΛΔΚΝΛΝΞΑΘΔΗΑ. 3 ν Θ.Α.Ξ.Ζ. ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ. 15/3/ ΣΟΝΛΗΑ ΑΞΝΦΟΑΘΡΗΘΖ ΞΛΔΚΝΛΝΞΑΘΔΗΑ 2 ν Θ.Α.Ξ.Ζ. ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ. 30/3/ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΞΛΔΚΝΛΗΑΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑ- ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ. Λνζ. ΔΟΟ.ΛΡΛΑΛ 19/5/ <<ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ ΙΝΗΚΥΜΔΥΛ>> ΘΑΙΑΚΑΡΑ 4 θαη 5 /7/2005. Δ.Θ.Γ.Γ. 24 <<FOURTH BALKAN MEETING FOR TB CONTROL>> ISTANBUL TURKEY 2-4/10/ <<ΑΔΟΝΓΔΛΥΠ ΚΔΡΑΓΗΓΝΚΔΛΑ ΛΝΠΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΛΝΠΖΚΑΡΑ ΞΝ ΚΔΡΑΓΗΓΝΛΡΑΗ ΚΔ ΠΡΑΓΝΛΗΓΗΑ>> ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΠΡΖΛ ΔΘΡΑΘΡΖ ΑΛΑΓΘΖ. Δ.Δ.Π. ΑΘΖΛΑ Λνζ. ΔΟΘΟΝΠ ΠΡΑΟΝΠ 4/4/ <<ΙΝΗΚΥΓΖ ΚΔΡΑΓΝΡΗΘΑ ΛΝΠΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΔΡΑΘΗΛΝΚΔΛΝΗ ΞΙΖΘΠΚΝΗ>> 4 ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΒΗΝΞΑΘΝΙΝΓΗΑΠ ΑΘΖΛΑ,Μελ. HILTON Καξηίνπ <<ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΑΘΝΞΖΠ ΘΑΞΛΗΠΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ>> ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΖΚΔΟΗΓΑ ΔΘΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΥΛ ΞΟΝΑΓΥΓΖΠ ΓΔΗΑΠ. 1/6/2006.ΓΔΛ. ΘΟΑΡΗΘΝ ΛΝΠ. ΑΘΖΛΥΛ <<Γ. ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ>> 28 << ΡΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΡΖΠ ΚΔΙΗΠΠΑΠ ΠΡΖ ΠΓΣΟΝΛΖ ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΟΑΜΖ>> 20/1/2007. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ 29 <<ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ>> ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ TSAKOS SHIPPING. 7/2/ <<ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΑ ΛΝΠΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΡΥΛ ΠΡΖΛ ΡΟΗΡΖ ΖΙΗΘΗΑ>> 25/5/2007 Θ.Α.Ξ.Ζ. ΓΖΚΝ ΞΔΘΖΠ 31 <<ΘΑΞΛΗΠΚΑ>> 1 ν Ρ.Δ.Ι. ΑΣΑΟΛΥΛ 8/2/ <<ΘΑΞΛΗΠΚΑ>> 1 ν Ρ.Δ.Ι. ΑΣΑΟΛΥΛ 15/2/ <<ΘΑΞΛΗΠΚΑ>> 1 ν Ρ.Δ.Ι. ΑΣΑΟΛΥΛ 22/2/ << ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ- ΑΛΡΗΘΑΞΛΗΠΡΗΘΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ>> ΙΘΔΗΝ ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 11/3/ << ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ- ΑΛΡΗΘΑΞΛΗΠΡΗΘΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ>> ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 11/3/2009 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ Δ ΥΩΡΟΤ ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΛΑΘΡΟΜΔΣΑΝΑTΩΝ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑΠ 12/2002 ΘΔΟΘΟΑ 2/1/2003 5

6 ΚΑΛΡΝΓΗ-ΘΚΑΠΗ ΔΒΝΗΑΠ 11/1/2003 ΡΟΗΞΝΙΖ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 10/2003 ΣΗΝΠ 3/2004 ΣΗΝΠ 5/2004 ΣΗΝΠ 7/2004 ΛΔΝΣΥΟΗ ΔΒΝΗΑΠ 11/2004 ΚΖΙΝΠ 3/2005 ΙΗΚΛΖ ΘΑΗ ΑΗΓΖΤΝΠ ΔΒΝΗΑΠ 3/2005 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ Δ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΑΠΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΩΝ ΣΙΓΓΑΝΩΝ. 1 ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2002 : λ. ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 2 >> 2002 : λ. ΑΣΑΦΑΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 26/05/2010 7ν Γεκνηηθό ζρνιείν Εσγξάθνπ 09/05/2011 πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσλ. Αιιειεγγύεο 16/09/2010 8o Γεκνηηθό ζρνιείν Εσγξάθνπ 26ν Γεκνηηθό Πρνιείν Αραξλώλ 15/10/ o Γεκνηηθό ζρνιείν Εσγξάθνπ 29ν Γεκνηηθό Πρνιείν Αραξλώλ 15ν Γεκνηηθό ζρνιείν Εσγξάθνπ 8ν Γεκνηηθό Πρνιείν ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 25/10/ o Γεκνηηθό ζρνιείν Εσγξάθνπ 10ν Γεκνηηθό Πρνιείν Βύξσλα 29/10/ o Γεκνηηθό ζρνιείν Αραξλώλ 12/05/2011 πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσλ. Αιιειεγγύεο 2 4/12/2010 5ν Ιύθεην Αραξλώλ 23/12/2010 1ν Γεκνηηθό Πρνιείν Ιακίαο 27/01/2011 Ξνιηηηζηηθό-Ξλεπκαηηθό Θέληξν Καθξαθώκεο Ξνιηηηζηηθό-Ξλεπκαηηθό Θέληξν Ακθίθιεηαο 28/01/2011 Ξνιηηηζηηθό-Ξλεπκαηηθό Θέληξν Ακθίθιεηαο 09/02/ ν Γεκνηηθό Πρνιείν Κεληδίνπ 14/03/2011 πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσλ. Αιιειεγγύεο 18/03/2011 1ν Γεκνηηθό Πρνιείν Αγ. Πηεθάλνπ 23/03/2011 1ε.ΞΔ. Αηηηθήο 01/04/2011 2ν Γεκνηηθό Πρνιείν Θξαθνκαθεδόλσλ 04/04/ ν Γεκνηηθό Πρνιείν Εσγξάθνπ 05/04/2011 5ν Γεκνηηθό Πρνιείν Εσγξάθνπ 15/04/2011 6ν Γεκνηηθό Πρνιείν Εσγξάθνπ 11ν Γεκνηηθό Πρνιείν Εσγξάθνπ 17ν Γεκνηηθό Πρνιείν Εσγξάθνπ Γεκνηηθό ζρνιείν Θύζλνπ 06/05/2011 6

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, 2015 2 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Γελλήζεθα ζηε Βεζιεέµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 08:00-09:00 Δγγξαθέο 09:00-10:30 Ξξόεδξνο: Θαηεξίλα Πώθνπ, Γξ., Κνηλσληνιόγνο Τγείαο θαη Ιαηξηθήο, Πξόεδξνο Διιεληθνύ Γίθηπνπ ρνιείσλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο Γ.Δ..Π.Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α

B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΔΠΧΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Καηζαξόο Βαζίιεηνο ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΧ: 17 Μαξηίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΧ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΙΑ: Αζήλα Σηκνιένληνο 2 θαη Κίκσλνο Σ. Θ. 2294 19 009 Νηξάθη/Πηθέξκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2013-2014

ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ-Δ.Τ.Π.Ε. ΚΡΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΠΑΓΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. Μ. ΜΑΣΑΛΛΙΩΣΑΚΗ ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Η. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο θ. Γ. ηξάληδαιεο γελλήζεθε ην 1957 θαη πεξάησζε ηηο γπκλαζηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα