Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT"

Transcript

1 Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Dr. Ing., O.T.M. ΤΕΠΕ ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ, Α. Πολιτικός Μηχανικός, MSc., O.T.M. ATE ΧΛΙΜΙΝΤΖΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, PhD, DIC, O.T.M. ATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια απλοποιημένη αναλυτική έκφραση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής των συνεκτικών σχηματισμών συναρτήσει του αριθμού κρούσεων Ν της δοκιμής πρότυπης διείσδυσης (SPT) και των φυσικών χαρακτηριστικών τους (δείκτης πλαστικότητας PI, φυσική υγρασία w). Η εμπειρική σχέση που προτείνεται προέκυψε από τη στατιστική επεξεργασία σημαντικού πλήθους αποτελεσμάτων τόσο από εργαστηριακές όσο και από επί τόπου δοκιμές σε στιφρούς έως σκληρούς συνεκτικούς σχηματισμούς και αποτελεί προσέγγιση της επίδρασης των φυσικών χαρακτηριστικών στην αντοχή των συνεκτικών σχηματισμών. ABSTRACT : A simplified empirical relationship is presented that expresses the undrained shear strength of cohesive soil formations with respect to the number of blows of the Standard Penetration Test and the characteristic physical properties of the soil (water content, plasticity index). The correlation derives from the statistical processing of a significant amount of lab and field results from tests performed on stiff to hard cohesive soils and constitutes an approach to the influence of the physical properties of cohesive soils on soil strength. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δοκιμή SPT αποτελεί ίσως την πλέον διαδεδομένη επιτόπου δοκιμή για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών για στιφρούς έως σκληρούς συνεκτικούς σχηματισμούς. Συχνά, τα αποτελέσματα δοκιμών SPT, ελλείψει εργαστηριακών δοκιμών, αποτελούν το μοναδικό στοιχείο για την εκτίμηση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής τους. Συσχετισμοί της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής με τον αριθμό των κρούσεων προτάθηκαν στο παρελθόν από διάφορους ερευνητές, όπως οι Terzaghi & Peck (1967), Sowers (1979), Hara et al. (1974), De Mello (1971), Stroud (1974). Εν τούτοις όμως οι παραπάνω προσεγγίσεις ισχύουν συνήθως για περιορισμένο είδος υλικών, συχνά δίνουν αντιφατικά αποτελέσματα μεταξύ τους και αποτελούν μάλλον ποιοτικές προσεγγίσεις για τις πρακτικές εφαρμογές. Η μεγάλη διασπορά που συναντάται συνήθως σε πρακτικές εφαρμογές, φαίνεται ότι οφείλεται, εκτός των άλλων, και στην ελλιπή γνώση των παραμέτρων που διέπουν το φαινόμενο. Η φυσική υγρασία w φαίνεται ότι αποτελεί βασική παράμετρο που ε- πηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που προτάθηκαν από τους Κουταλιά κ.α. (2001). Συνέχεια της εργασίας αυτής αποτελεί το παρόν άρθρο, με βασικό σκοπό τη διατύπωση εμπειρικής αναλυτικής σχέσης της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής με τον αριθμό των κρούσεων, βάσει της στατιστικής επεξεργασίας μεγάλου πλήθους αποτελεσμάτων επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια εκτεταμένων γεωτεχνικών ερευνών, για τις ανάγκες κατασκευής της Αττικής Οδού. Στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων ελήφθησαν υπόψη ο δείκτης πλαστικότητας ΡΙ και η φυσική υγρασία w των σχηματισμών. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Τα υλικά που εξετάσθηκαν είναι: α) Αμμώδεις άργιλοι που συναντώνται στο Χαλάνδρι-Μαρούσι. Πρόκειται για στιφρές έως σκληρές χαμηλής έως μέσης πλαστικότητας και αναλόγως με την περιοχή που συναντώνται διακρίνονται στις καστανέρυθρες έως ερυθρές αμμώδεις αργίλους της Λεωφόρου. Κηφισίας και στις καστανοκίτρινες έως καστανέρυθρες αμμώδεις αργίλους της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας. β) Αργιλικές μάργες της περιοχής Μεσογείων. Πρόκειται για στιφρές έως σκληρές μέσης έως υψηλής πλαστικότητας, καστανοκίτρινες, καστανοπράσινες έως καστανότεφρες. Η διακύμανση των κυριοτέρων φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Table 1. Χαρακτηριστικά Εξετασθέντων Υλικών Material Properties Φυσικό ή μηχανικό χαρακτηριστικό Κατάταξη κατά AUSCS Άργιλος Κηφισίας (CL), τοπικά (SC) Άργιλος Δουκίσσης Πλακεντίας (CL), τοπικά (SL) Αργιλική Μάργα Μεσογείων (CL) (CH), τοπικά (SC) Μέσος λόγος υπερστερεοποίησης (OCR) ~2 ~2,2 ~1,5 Φυσική υγρασία, w (%) 10,5 25,5 8,4 20,6 15,8 46,5 Όριο υδαρότητας, LL (%) 24,5 43,5 21,4 46,5 33,2 86,6 Δείκτης πλαστικότητας, ΡΙ (%) 4,2 28,8 5,2 28,1 11,1 54,9 Ξηρό φαινόμενο βάρος, γ d (k/m 3 ) 15,5 20,6 16,8 21,8 11,9 17,6 Αστράγγιστη διατμητική αντοχή, (kpa) Αριθμός κρούσεων Ν SPT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αρχικά προτάθηκε από τους Terzaghi & Peck ( KPa ) (1967), η σχέση: 6, 66. Αποτελεί έως σήμερα το μοναδικό κριτήριο διάκρισης των αργίλων βάσει της αντοχής τους από πολύ μαλακές έως σκληρές. Ο Sowers (1979), προτείνει διαγράμματα εκτίμησης της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής συναρτήσει του αριθμού των κρούσεων λαμβάνοντας υπόψη την πλαστικότητα των c υλικών. Ο λόγος u αυξάνεται με το δείκτη πλαστικότητας και κυμαίνεται από ~2,5 έως ~17 για υλικά υψηλής πλαστικότητας. Ο Stroud (1974), προτείνει διάγραμμα μεταβολής του λόγου συναρτήσει του δείκτη πλαστικότητας. Ο λόγος μειώνεται αυξανομένου του δείκτη πλαστικότητας, αποτέλεσμα που βρίσκεται σε ασυμφωνία με το διάγραμμα του Sowers (1979). Στην περίπτωση αυτή ο λόγος κυμαίνεται από ~7 έως ~4 για συνεκτικά υλικά υψηλής πλαστικότητας. Ο De Mello (1971), βρήκε ότι ο λόγος κυμαίνεται από 0,4 έως 20, εξετάζοντας όμως μεγάλο εύρος υλικών συμπεριλαμβανομένων και μαλακών ευαίσθήτων αργίλων. Σύμφωνα με τον Stroud (1974), για την άργιλο του Λονδίνου (London Clay) βρέθηκε 11 = από δεδομένα του Surrey University, Guilford. H ευαισθησία της αργίλου επηρεάζει επίσης σημαντικά τα αποτελέσματα. Κατά τον Schmertmann (1979), o λόγος κυμαίνεται από 5 έως 13,5 για ευαίσθητες αργίλους. Ο Djoenaidi (1985), συγκέντρωσε τα αποτελέσματα πολλών ερευνητών και τα παρουσία- 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 2

3 σε σε μορφή συναρτήσει του αριθμού των Pa κρούσεων Ν, όπου Ρ α η ατμοσφαιρική πίεση. Οι Hara et al (1974), πρότειναν για 25 αργίλους γνωστής γεωλογίας στην Ιαπωνία, τη 0,72 σχέση = 0,29, ανεξαρτήτως της πλαστικότητας των σχηματισμών. Pa Σύμφωνα με τους διάφορους ερευνητές, όπως Djoenaidi (1985), Clayton (1995), η μεγάλη διασπορά του λόγου u οφείλεται σε c πολλούς παράγοντες όπως: τρόπος εκτέλεσης δοκιμής πρότυπης διείσδυσης, δοκιμή προσδιορισμού, διαστάσεις δοκιμίου, ευαισθησία αργίλου, ανισοτροπία, ρηγματώσεις κ.ά. Για τη συνήθη όμως πρακτική, το διάγραμμα του Stroud (1974) αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο προσδιορισμού του από τις κρούσεις, θεωρώντας σαν βασική παράμετρο του προβλήματος το δείκτη πλαστικότητας. Όπως αναφέρθηκε όμως στην εισαγωγή, για τα υλικά που περιγράφονται στον Πίνακα 1, φαίνεται ότι και η φυσική υγρασία w επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα (Κουταλιά κ.α., 2001). Προκύπτει μάλιστα ότι η μείωση της φυσικής υγρασίας αυξάνει το λόγο. Στη συνέχεια διερευνάται, βάσει στατιστικής επεξεργασίας, η διακύμανση του λόγου συναρτήσει δύο μεταβλητών: του δείκτη πλαστικότητας ΡΙ και της φυσικής υγρασίας. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Η αστράγγιστη διατμητική αντοχή, προσδιορίσθηκε από αστράγγιστες τριαξονικές δοκιμές χωρίς στερεοποίηση (UU), λαμβάνοντας υπόψη την ολική τάση των υπερκειμένων γαιών στο βάθος της δοκιμής, σύμφωνα με τη σχέση: π φ = tan + ( c + σ νο tanφ ) 4 2 (1) όπου: c και φ αντίστοιχα η φαινόμενη συνοχή και η φαινόμενη γωνία εσωτερικής αντίστασης της περιβάλλουσας αστοχίας, όπως αυτή προέκυψε από τις δοκιμές, και σ νο η ολική γεωστατική τάση στο βάθος που ελήφθη το δείγμα. Οι δοκιμές SPT εκτελέστηκαν με αυτόματο σύστημα σφύρας S. 5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Τα αποτελέσματα των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό εμπειρικής μαθηματικής συσχέτισης μεταξύ των μεγεθών /, PI και w. Η βασική στατιστική επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε συνίσταται στην παρεμβολή μιας απλής μαθηματικής επιφάνειας από τα δεδομένα σημεία του χώρου ( /, PI, w). Για το σκοπό αυτό έγινε παραδοχή γενικής γραμμικής παλινδρόμησης του λόγου [C u /] επί των ποσοτήτων [log 10 PI] και [w] και εφαρμόστηκε η συνήθης μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για τoν προσδιορισμό των γραμμικών συντελεστών εκτίμησης (Α, Β, C) του [ /] από τα [log 10 (PI)] και [w] σε μια συσχέτιση της μορφής: = A + B w + C log ( PI ) (2) 10 Πίνακας 2. Table 2. Συντελεστές Εμπειρικών Σχέσεων Coefficients in Resulting Empirical Relationships Περιοχή ερευνών Υλικό Α (kpa) Β (kpa) C (kpa) συσχέτισης r Κόμβος Κηφισίας (Ενότητα Α10) Κόμβος Δουκίσσης Πλακεντίας Ενότητες Α11, Α12) Ερυθρή Άργιλος 13,9748-0, , , Άργιλος 15,4657-0, , , Περιοχή Μεσογείων (Ενότητες Α14, Α15, Α19) Αργιλική Μάργα 11,9424-0, , , ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 3

4 Είναι φανερό ότι στην παραπάνω σχέση οι συντελεστές (Α, Β, C) δεν είναι αδιάστατοι και επομένως εξαρτώνται από τις χρησιμοποιούμενες μονάδες. Όταν τα PI, w είναι εκφρασμένα ως ποσοστά επί τοις εκατό ( 100%) και η εκτίμηση του [ /] είναι σε ΚPa, οι συντελεστές που προκύπτουν για τις τρεις ομάδες υλικών καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης (r) φαίνονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα της παραπάνω συσχέτισης απεικονίζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 1, 2 και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Από της στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι: α) Ο λόγος / είναι φθίνουσα συνάρτηση του δείκτη πλαστικότητας ΡΙ, γεγονός που συμφωνεί με το αντίστοιχο διάγραμμα του Stroud (1974) το οποίο και υιοθετείται από τον Clayton (1995) στις οδηγίες του CIRIA για τη χρήση της δοκιμής πρότυπης διείσδυσης. β) Ο λόγος / είναι επίσης φθίνουσα συνάρτηση της φυσικής υγρασίας w. Ο ρόλος της, αν και καθοριστικός, έχει αγνοηθεί συστηματικά, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενώ οι σημαντικές διασπορές του λόγου / ενδέχεται να οφείλονται στην παράλειψή της. Από τη μορφή των σχέσεων που εξετάστηκαν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενιαίος νόμος για όλα τα υλικά. Οι παράμετροι Α και Β διαφέρουν από υλικό σε υλικό και οι διαφορές τους οφείλονται στη διαφορετική προέλευση των σχηματισμών, δηλαδή αποσάθρωση διαφορετικών υλικών με διαφορετικές συνθήκες μεταφοράς και απόθεσης. Η σχέση των Terzaghi & Peck (1967), δίδει ικανοποιητική προσέγγιση της μέσης τιμής του ( KPa ) λόγου 6, 66 για τους σχηματισμούς που εξετάσθηκαν. Εντούτοις όμως η κατάταξη των συνεκτικών σχηματισμών συναρτήσει του αριθμού των κρούσεων Ν φαίνεται ότι δεν είναι μονοσήμαντη, διότι στο ίδιο αριθμό κρούσεων Ν αντιστοιχούν διαφορετικές τιμές αστράγγιστης διατμητικής αντοχής (και λόγοι ), α- ναλόγως του δείκτη πλαστικότητας και της φυσικής υγρασίας του δείγματος Άργιλος περιοχής Α10 ΥΠΟΜΝΗΜΑ w=15% w=10% 10 C u / SPT (KPa) w=10,0% w=12,5% w=15,0% w=17,5% w=20,0% w=22,5% w=25,0% PI (%) Σχήμα 1. Γραφική παράσταση εμπειρικών συσχετίσεων στις ερυθρές αργίλους της περιοχής Λ. Κηφισίας Figure 1. Graphical representation of empirical correlation for red clays of Kifissias Av. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 4

5 Άργιλος περιοχής Α11-Α12 ΥΠΟΜΝΗΜΑ w=15% w=10% C u / SPT (KPa) w=8,0% w=10,0% w=12,0% w=14,0% w=16,0% w=18,0% w=20,0% PI (%) Σχήμα 2. Γραφική παράσταση εμπειρικών συσχετίσεων στις αργίλους της Δουκίσσης Πλακεντίας Figure 2. Graphical representation of empirical correlation for the Doukissis Plakentias clay Μάργες Περιοχών Α14, Α15, Α19 ΥΠΟΜΝΗΜΑ w=15% w=10% 8 C u / SPT (KPa) w=25% w=30% w=35% w=40% w=45% w=50% PI (%) Σχήμα 3. Γραφική παράσταση εμπειρικών συσχετίσεων στις αργιλικές μάργες της Λ. Μεσογείων Figure 3. Graphical representation of empirical correlation for clayey marls of Messogion Av. Αν και εκτιμάται ότι τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το λόγο είναι ο δείκτης πλαστικότητας ΡΙ και η φυσική υ- γρασία, εντούτοις ο λόγος αυτός εμφανίζει σημαντική διασπορά. Η διασπορά στα αποτελέσματα οφείλεται: α) στη σημαντική μεταβολή των ιδιοτήτων ενός σχηματισμού από θέση σε θέση, π.χ. το εδαφικό στοιχείο όπου γίνεται η δοκιμή SPT έχει (αν και παραπλήσια) διαφορετικά χαρακτηριστικά από το γειτονικό, όπου έγινε η α- στράγγιστη τριαξονική δοκιμή UU. β) στην αγνόηση πολλών άλλων παραμέτρων που περιγράφουν το φαινόμενο όπως ανισοτροπία, ρηγματώσεις, λόγος προστερεοποίησης OCR κ.ά. Εντούτοις ενδέχεται ο δείκτης πλαστικότητας ΡΙ και η φυσική υ- γρασία w σε ένα εδαφικό στοιχείο να «κρύβουν» άλλες παραμέτρους όπως για παρά- 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 5

6 δειγμα το OCR. Οι συσχετίσεις βελτιώνονται σημαντικά με την αύξηση του δείκτη πλαστικότητας και της φυσικής υγρασίας. γ) στο γεγονός ότι ο λόγος είναι πρακτικά μια αυθαίρετη παράμετρος. Ενδέχεται να υπάρχουν σχέσεις μη γραμμικές μεταξύ και Ν που να δίδουν καλύτερες συσχετίσεις. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν και μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ και Ν, π.χ. Hara et al. (1974). Οπωσδήποτε το πρόβλημα παραμένει ανοικτό και οι συσχετίσεις θα είναι τόσο πιο αξιόπιστες, όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των αξιόπιστων αποτελεσμάτων των εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών στα ο- ποία βασίζονται. 7. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ (kpa) : αστράγγιστη διατμητική αντοχή γ d (k/m 3 ) : ξηρό φαινόμενο βάρος w (%) : φυσική υγρασία LL (%) : όριο υδαρότητας ΡΙ (%) : δείκτης πλαστικότητας OCR : λόγος υπερστερεοποίησης SPT : αριθμός κρούσεων πρότυπης δοκιμής διείσδυσης φ( ο ) : γωνία εσωτερικής αντίστασης από τριαξονικές δοκιμές UU c (kpa) : συνοχή από τριαξονικές δοκιμές UU σ νο (kpa) : ολική γεωστατική τάση σ ν (kpa) : ενεργός γεωστατική τάση Djoenaidi, W. J. ( 1985), A Compedium of Soil Properties and Correlations M. Eng. Sc. Thesis, University of Sydney, Sydney, 836 p. Hara, A., Ohta, T., iwa, M., Tanaha, S., Banno, T. (1974), Shear Modular and Shear Strength of Cohesive Soils. Soils and Foundations, vol. 14, o. 3, Sept. 1974, pp Κουταλιά, Χ., Μπαλτζόγλου, Α., Παχάκης, Μ., Πλυτάς, Κ., Φιλιππάκης, Σ. (2001), «Εκτίμηση της Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής και του Μέτρου Συμπιέσεως Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT». 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα. Schmertmann, J.H. (1979). Statics of SPT, Journ. Geot. Div., Proc. ASCE, GT5, May, pp Sowers, G. F., (1979). Introductory Soil Mechanics and Foundation. Macmillan Press. Stroud, M. A., (1974). The Standard Penetration Test in Insensitive Clays and Soft Rocks. Proc. Eur. Symp. On Penetration Testing (ESOPT 1), pp Terzaghi, K. & Peck, R.B., (1967). Soil Mechanics in Engineering Practice. 2 nd edition, John Wiley, ew York. 8. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το προσωπικό των εργαστηρίων «Γεωέρευνα» ΕΠΕ για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το άρθρο. 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Clayton, C.R.I (1995), The Standard Penetration Test (SPT): Methods and Use, CIRIA REPORT 143, Construction Industry Research Information Association, London, UK. De Mello, V.F.B. (1971), The Standard Penetration Test State-of-the-Art Report 4 th Pan-American Conf. on Soil Mechanics Foundation Engineering, Puerto Rico, Vol.1, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 6

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT

Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT Comparison of empirial evaluation of liquefation resistane from SPT and CPT tests ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ. Καθηγητής ΕΜΠ ΒΑΛΣΑΜΗΣ, Α. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Laboratory tests for Determination of Swelling Soils Parameters. A Comparative

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟ : ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 150kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013

Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 150kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ GIS 15kV/MT ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αθήνα, Σεπτέμβριος 213 ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Γραφεία: Γούναρη 62, Αγ. Παρασκευή 153 43, Τηλ.: 21 64741,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Piling in Greece A Case for Driven Piles CARR R.W., Γεωτεχνικός Μηχανικός, Kellogg Brown & Root, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωτεχνικών, /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Εκτέλεση κεκλιμένης δειγματοληπτικής γεώτρησης κατά την έρευνα της θεμελίωσης του αντερείσματο της κρεμαστής γέφυρας Clifton (Brunel, 1864), Bristol, UK 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στοχαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διερεύνηση διαπερατότητας συμπυκνωμένων λεπτόκοκκων γεωϋλικών» Χρήστος Χ. Γαμβρούδης Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Soil Improvement by Preloading Accelerated by Stone Columns The Case of Corfu Airport ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική Εργασία Xριστίνας Αργυρού

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ Αναλυτική, πειραματική και αριθμητική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2 Αντοχή σε Κόπωση των Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ) Κανονιστικές απαιτήσεις και πειραματικά συμπεράσματα Fatigue strength of reinforced-concrete steel bars (rebars) Regulations and experimental conclusions

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα