ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 21/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 21/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Απόφασης 403/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 21/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Καθορισμός όρων δημοπράτησης προμήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » Στην Πρέβεζα, σήμερα, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την 26140/ πρόσκληση του Προέδρου (ορισμός με την αριθ. 5/2013 Απόφαση Δημάρχου), που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πιπιλίδης Λάζαρος, Πρόεδρος 1. Κορωναίος Κοσμάς 2. Αντωνίου Μαρία 2. Τσούτσης Χρήστος 3. Κακιούζης Χαράλαμπος 4. Ροπόκης Ευάγγελος 5. Σαραμπασίνας Παύλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στεφανία Τσιλίρη, δημοτική υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22 ο θέμα, παρουσίασε την από εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πρέβεζας (εισηγητής Τάσος Φωτόπουλος), που έχει ως εξής: Για τις ανάγκες της προμήθειας του ετήσιου προγράμματος «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας σχολικού έτους » που καθιερώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Γ2/3732/1988 (ΦΕΚ 767/τ.Β/1988) «Περί δωρεάν σίτισης μαθητών μουσικών σχολείων» έχουν γίνει οι προαπαιτούμενες ενέργειες: Αριθ. 40/2013 μελέτη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας σχολικού έτους ». ΑΔΣ 315/2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩ1ΩΞΧ-Ξ3Θ). Αριθ / πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ : 13REQ ). Αριθ. 339/ ανάληψη υποχρέωσης. Νομικό υπόβαθρο Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N. 3463/06, οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α ) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α ). (Ε1) (Β5) σελίδα 1 από 13

2 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις..6. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) Το είδος του διαγωνισμού β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών, τυχόν παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, καθώς και την δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών. γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών και τις τυχόν δοκιμασίες που θα απαιτηθούν όπως αυτές ειδικότερα έχουν καθορισθεί στις οικείες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους. δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, από την οποία μπορεί να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσόν που τυχόν χρειάζεται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού. ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. στ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. ζ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται. η) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής. θ) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές. ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμηθείας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς. ια) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την υπηρεσία του εδαφίου (δ) της παραγράφου αυτής, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. ιβ) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την παραπάνω υπηρεσία, αφού τα ανωτέρω απαιτούνται. ιγ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών ιδ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. Όταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμηθείας είναι ίσο ή μεγαλύτερο των ECU, εκτός ΦΠΑ, η διακήρυξη θα πρέπει να συντάσσεται κατά το υπόδειγμα της περίπτωσης Α του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.» Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. 3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρμόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές.» Ύστερα από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία : εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης, καταρτίζονται οι όροι του διαγωνισμού αυτού, σελίδα 2 από 13

3 ψηφίζεται πίστωση ποσού ,41 σε βάρος του ΚΑΕ του προϋπολογισμού 2013 που κατανέμεται για μεν το έτος 2013 σε ,00, για δε το έτος 2014 σε ,60. Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα µε τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων. του άρθ. 209 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα µε τις οποίες όλες οι προμήθειες διενεργούνται µε τις διατάξεις της 11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). Την παρ. 4 του άρθ. 4 της 11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) σύμφωνα µε την οποία οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη Οικονομική Επιτροπή Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 3 της 11389/93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) σύμφωνα µε τις οποίες οι όροι του διαγωνισμού καθορίζονται µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα µε τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη. Την αριθµ.35130/739/ (φεκ 1291/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τις διατάξεις αρθ.94,αρθρ.95του Ν 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την Υ.Α. Γ2/3732/ (ΦΕΚ767/Β/1988)περί "Δωρεάν σίτισης μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων". Τις διατάξεις του άρθ.4 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/ ) που κυρώθηκε µε το Ν 4111/2013(ΦΕΚ/Α/18) περί «Ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α και β βαθμού» Αριθ. 40/2013 μελέτη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας σχολικού έτους ». ΑΔΣ 315/2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩ1ΩΞΧ-Ξ3Θ). Αριθ / πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ : 13REQ ). Αριθ. 339/ ανάληψη υποχρέωσης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ΟΜΟΦΩΝΑ) 1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ««Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας σχολικού έτους » όπως αυτές περιλαμβάνονται στην αριθ. 40/2013 μελέτη. Τεχνικές προδιαγραφές Κατά την παρασκευή, μεταφορά και παράδοση του έτοιμου φαγητού πρέπει να πληρούνται οι όροι συσκευασίας, οι όροι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι προδιαγραφές του εβδομαδιαίου μενού. Η ποιότητα των προαναφερομένων ειδών θα είναι άριστη και το μενού θα έχει ως εξής: 1 η Εβδομάδα : ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Ζυμαρικό με κιμά Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό νωπή σαλάτα Τρίτη Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό νωπή σαλάτα, σελίδα 3 από 13

4 Τετάρτη Λαδερό λαχανικό Ψωμί (διπλή μερίδα),, 50 γρ. τυρί, νωπό φρούτο εποχής, σαλάτα, νερό. Πέμπτη Μπιφτέκι με ριζότο ή πουρέ. Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό, νωπή σαλάτα Παρασκευή Ατομική πίτσα ή σπανακόπιτα Ατομικό ψωμί, φρούτο εποχής, νερό. 2 η Εβδομάδα : ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Ζυμαρικό με σάλτσα. Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό νωπή σαλάτα Τρίτη Τετάρτη Ψάρι σχάρας ή βραστό δίχως ζωμό με βραστά λαχανικά και βραστή πατάτα. όσπριο Ατομικό ψωμί", φρούτο, νερό Ψωμί (διπλή μερίδα), βραστό αυγό, 50 γρ., νωπό φρούτο εποχής, σαλάτα, νερό. Πέμπτη Σουτζουκάκια με πουρέ ή πατάτες φούρνου Ατομικό ψωμί, νερό. Παρασκευή Club sandwich Φρούτο, νερό, νωπή σαλάτα Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Η Διεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν γνώση οι μαθητές του Σχολείου. Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ένα στο Δήμο Πρέβεζας Διεύθυνση Οικονομικών. Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης τη περίοδο των εορτών (Χριστούγεννα - Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να αντικαθίσταται από sandwich ή κάποιο μπουφέ ανάλογα, πάντα σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του Σχολείου Η Διεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών κ.τ.λ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγω μειωμένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κ.α.). Επίσης, δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του Σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμως σε συνεννόηση με τον προμηθευτή. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του HACCP (HAZARD ANALYSIS & CRITICAL CONTROL POINTS - Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Έλεγχου) - Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή, που θα πιστοποιείται-ελέγχεται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον δε θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές κ.τ.λ. (Ε) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική Διάταξη 14/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ημερήσιο γεύμα θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουμινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα συνοδεύεται από κατάλληλα μαχαιροπίρουνα πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες κύτευσής τους), χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο διαστάσεων 35cm Χ 55cm μιας χρήσεως. Επίσης, θα διανέμεται ζεστό (μεταφορά σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους, θερμομπόξ). Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο με κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετική άδεια και προσφάτως ελεγμένο (έλεγχος τελευταίου μήνα ) από τον σελίδα 4 από 13

5 οικείο Ο.Τ.Α. εντός μιας (1) ώρας από την παρασκευή του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας του. Θα σερβίρεται στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του σχολείου ζεστό και καλοψημένο, θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουμινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πλαστικά μαχαιροπίρουνα (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες κύτευσής τους), χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο διαστάσεων 35cm x 55cm μιας χρήσεως. Η διανομή του φαγητού προς τους μαθητές θα γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του σιτιστή όπως επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Η μεταφορά των μερίδων, με φροντίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να πληροί τους όρους: * Προφύλαξης * Καθαριότητας * Κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιμη ημέρα, που θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που προετοιμάζονται και παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο. Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας. 2) Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα µε την αριθ.40/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας για την εν λόγω προμήθεια και σύμφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης που παρατίθεται παρακάτω : Σχέδιο διακήρυξης Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος , με τους ακόλουθους όρους : Άρθρο 1 Ισχύουσες Διατάξεις Για τη διενέργεια του διαγωνισμού ισχύουν : 1) Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και του άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της αριθ /1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/ ) Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 4) Η υπ' αριθ. Π1/3305/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός χρηματοδότηση Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια γευμάτων για τις ανάγκες σίτισης των (114) μαθητών στα μητρώα του μουσικού σχολείου Πρέβεζας για τη σχολική περίοδο για όλες τις μέρες λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (μενού), το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από τη διεύθυνση του σχολείου, όπως το παρακάτω ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα του πίνακα που ακολουθεί : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Ζυμαρικό με κιμά Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό νωπή σαλάτα Τρίτη Κοτόπουλο ψητό με πατάτες Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό νωπή φούρνου. σαλάτα. Τετάρτη Λαδερό λαχανικό. Ψωμί (διπλή μερίδα), 50 γρ. τυρί, νωπό σελίδα 5 από 13

6 φρούτο εποχής, σαλάτα, νερό. Πέμπτη Μπιφτέκι με ριζότο ή πουρέ. Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό, νωπή σαλάτα Παρασκευή Ατομική πίτσα ή σπανακόπιτα. Ατομικό ψωμί, φρούτο εποχής, νερό. 2 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Ζυμαρικό με σάλτσα. Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό νωπή σαλάτα. Τρίτη Ψάρι σχάρας ή βραστό δίχως ζωμό με βραστά λαχανικά και Ατομικό ψωμί, φρούτο, νερό. βραστή πατάτα. Τετάρτη Όσπριο. Ψωμί (διπλή μερίδα), βραστό αυγό, 50 γρ., νωπό φρούτο εποχής, σαλάτα, νερό. Πέμπτη Σουτζουκάκια με πουρέ ή πατάτες Ατομικό ψωμί, νερό. φούρνου. Παρασκευή Club sandwich. Φρούτο, νερό, νωπή σαλάτα. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για την παρασκευή κάποιου γεύματος (π.χ. λόγω έλλειψης των απαραίτητων υλικών στην αγορά), ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου αυτή να προβεί στην απαραίτητη αλλαγή του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,41 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως ενδεικτικά προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα : ΜΗΝΑΣ Αριθμός Αριθμός Αριθμός Μέγιστη τιμή Μηνιαία ημερών μαθητών μερίδων μερίδας ( ) δαπάνη ( ) Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος ΣΥΝΟΛΑ , ,60 Φ.Π.Α. 13% ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,41 Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής ή κάποιας εκδήλωσης του σχολείου μπορεί, κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου, το προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να αντικαθίσταται από κάποιο σάντουιτς ή άλλο σνακ ή μπουφέ. Η διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, κλπ ή όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η σίτιση των μαθητών λόγω μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του σχολείου (π.χ. σε περιόδους εξετάσεων). Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Άρθρο 3 Τεχνικές προδιαγραφές Όλα τα τρόφιμα και οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο και συνοδευτικά) θα είναι άριστης (Α') ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς επίσης και των λοιπών υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων. σελίδα 6 από 13

7 Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του HACCP(HAZARD ANALYSIS & CRITICAL CONTROL POINTS- Ανάλυση Κινδύνων και κρισίμων Σημείων Ελέγχου-Κανόνες Ορθής Υγιεινής πρακτικής που στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλ. η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή που θα πιστοποιείται ελέγχεται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετα συστατικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία (π.χ. γαλακτοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, κλπ). Το βάρος της μερίδας κάθε γεύματος καθορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις Το ημερήσιο γεύμα θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουμινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα συνοδεύεται από κατάλληλα μαχαιροπήρουνα πλαστικά, χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο διαστάσεων 35 εκ.χ35 εκ. μιας χρήσεως. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει το ημερήσιο γεύμα ζεστό, στην ώρα που θα καθοριστεί από τη διεύθυνση του σχολείου, μαζί με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό εστίασης, δηλαδή τα σκευή (πιάτα, δίσκους, κλπ), τα είδη σερβιρίσματος (κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια), χαρτοπετσέτες καθώς και χάρτινο τραπεζομάντιλο μιας χρήσης. Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο σε κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετικά άδεια και προσφάτως ελεγμένο με σχετική άδεια και προσφάτως ελεγμένο (έλεγχος τελευταίου μήνα ) από τον οικείο ΟΤΑ εντός 1 ώρας από την παρασκευή του προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας του. Θα σερβίρεται στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του σχολείου ζεστό και καλοψημένο, (μεταφορά σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους - θερμομπόξ) Η διανομή του φαγητού προς τους μαθητές θα γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του σιτιστή όπως επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Η μεταφορά των γευμάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού γίνεται με φροντίδα του προμηθευτή σε κατάλληλα σκεύη και με κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Η διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα να ζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε κρίνεται σκόπιμο, να ασκηθεί υγειονομικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Επιπλέον ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικά υγείας για όλο το προσωπικό που απασχολείται με την παρασκευή και τη μεταφορά των γευμάτων. Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τον Διευθυντή του σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη βδομάδα. Η Διεύθυνση του σχολείου αναρτά σε καθορισμένου μέρος το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα για να λάβουν γνώση οι μαθητές του σχολείου. Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την περίοδο των εορτών (Χριστούγεννα - Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να αντικαθίσταται από σάντουιτς ή κάποιο μπουφέ ανάλογα πάντα σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Δ/νση του σχολείου. Άρθρο 4 Χρόνος και τόπος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις. ημέρα Τρίτη και ώρα υποβολής προσφορών από 10:00 έως 11:00 (λήξη υποβολής) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθ. 24/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων αναδόχων η διαδικασία θα επαναληφθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα υποδείξει η Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης. Άρθρο 5 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα σε σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά : σελίδα 7 από 13

8 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνουν ότι : α) Έλαβαν γνώση της διακήρυξης & της μελέτης και αποδέχονται τους όρους. β) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και ότι δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. Για τις ενώσεις προμηθευτών τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει σ' αυτές ενώ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Για τους συνεταιρισμούς πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών (1), (4) και (5) απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. Άρθρο 6 Εγγυήσεις Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και αντιστοιχεί σε ποσό 4.471,08 (5% επί του προϋπολογισμού). Η εγγύηση συμμετοχής να έχει ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου μειοδότη θα αντικατασταθεί, πριν την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται μέσα σε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας μετά το πέρας της σύμβασης και οπωσδήποτε ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα: Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση σελίδα 8 από 13

9 και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης και να αφορά χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Άρθρο 7 Υποβολή προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, σε δύο αντίγραφα, την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αποδοχής προσφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν και να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί από την επιτροπή μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Πρέβεζας με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να ανοιχθούν. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα εξής : Η λέξη «προσφορά», Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, Ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης, Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτό φάκελο δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται αμέσως στους ενδιαφερόμενους. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εσωκλείονται : Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης. Φάκελος τεχνικής προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπου περιγράφονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις (1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και 4% φόρος προμηθειών επί της καθαρής αξίας του σχετικού παραστατικού), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν μέσα στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «παράρτημα προσφοράς» με κεφαλαία γράμματα και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Κάθε φάκελος που παραλαμβάνεται από την Επιτροπή αρχικά αριθμείται κατά σειρά υποβολής και στη συνέχεια μονογράφεται από όλα τα παριστάμενα μέλη της. Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και δεν επιτρέπεται να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν σε μια προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, η δε επιτροπή κατά τον έλεγχο των προσφορών την καθαρογράφει, τη μονογράφει και αυτή με τη σειρά της και στη συνέχεια τη σφραγίζει. Προσφορά που φέρει σελίδα 9 από 13

10 οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία την καθιστά ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Άρθρο 8 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θεωρούνται ότι ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα μετά από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προηγούμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Πρέβεζας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει περαιτέρω παράταση της ισχύος των προσφορών τους. Η προσφορά του αναδόχου της προμήθειας είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους Άρθρο 9 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν. Για κάθε προσφορά, ο κυρίως φάκελος αρχικά αποσφραγίζεται με τη σειρά αρίθμησής του και αναγράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σ' αυτόν έγγραφα, τα οποία επίσης μονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλλο από όλα τα παρευρισκόμενα μέλη της επιτροπής. Αντίθετα ο φάκελος της «οικονομικής προσφοράς» παραμένει κλειστός και θα αποσφραγιστεί αργότερα αφού πρώτα διαπιστωθεί η επάρκεια των υπόλοιπων δικαιολογητικών από την επιτροπή. Μετά την αρχική τους καταγραφή, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά όλων των προσφορών ελέγχονται και αξιολογούνται από την επιτροπή σε μυστική πλέον συνεδρίαση, κατά την οποία προκύπτει αν κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας. Στη συνέχεια η συνεδρίαση διεξάγεται και πάλι δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα των διαγωνιζόμενων που αποκλείστηκαν καθώς επίσης και ο λόγος του αποκλεισμού τους ενώ παράλληλα τους επιστρέφονται όλα τα έγγραφά τους μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς. Έπειτα με την υπάρχουσα σειρά αρίθμησης γίνεται η αποσφράγιση των φακέλων «οικονομικών προσφορών» των διαγωνιζομένων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την προηγούμενη διαδικασία και ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές, οι οποίες στη συνέχεια αναγράφονται στο πρακτικό του διαγωνισμού. Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., για μία μερίδα γεύματος, όπως περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 2 της διακήρυξης. Αν περισσότεροι από έναν διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται άμεσα δημόσια κλήρωση μεταξύ τους ώστε να προκύψει ο τελικός μειοδότης. Στη συνέχεια η επιτροπή εισηγείται προς το Δήμαρχο, ο οποίος αποφασίζει τελικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανακήρυξη του αναδόχου της προμήθειας. Άρθρο 10 Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού εγγράφως ως εξής : α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης συνυπολογίζοντας και την ημέρα της δημοσίευσης. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. σελίδα 10 από 13

11 β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Επιπλέον η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Ο Δήμος Πρέβεζας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 11 Ανακοίνωση κατακύρωσης - Σύμβαση Παράταση Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσματος σε αυτόν να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο Δήμος Πρέβεζας μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα όταν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης. Άρθρο 12 Παράδοση - παραλαβή Η προμήθεια θα γίνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους Η ποιοτική και η ποσοτική παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται κάθε φορά στις εγκαταστάσεις του Σχολείου από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους του Σχολείου με ευθύνη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη του φαγητού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή παραλαβής ότι κάποιο είδος δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της διακήρυξης ή εμφανίζει κάποιο εμφανές πρόβλημα (π.χ. αλλοίωση, δυσοσμία, κλπ), ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς να έχει δικαίωμα διαφωνίας. Η Επιτροπή παραλαβής μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει με δαπάνη του προμηθευτή αντιπροσωπευτικό δείγμα της συνολικής ποσότητας στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Το πρωτόκολλο παραλαβής αφού συνταχθεί και υπογραφεί από όλα τα μέλη της επιτροπής αποστέλλεται μαζί με το σχετικό δελτίο αποστολής του προμηθευτή στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας καθώς αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Άρθρο 13 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόντων ειδών κάθε φορά θα γίνεται μετά από την παραλαβή τους, με την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από τον Δήμο Πρέβεζας, αφού προηγουμένως προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκταμιευθεί από τον Δήμο Πρέβεζας οι αντίστοιχες πιστώσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Οι νόμιμες κρατήσεις (1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ., και 4% φόρος προμηθειών επί της καθαρής αξίας του σχετικού παραστατικού) βαρύνουν τον προμηθευτή. Άρθρο 14 Δημοσίευση διακήρυξης σελίδα 11 από 13

12 Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας και θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες : Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο. Άρθρο 15 Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου Αν ο ανάδοχος της προμήθειας δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης για την υπογραφή της σύμβασης ή εφόσον δεν παρέδωσε τα συμβατικά υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 3 και 12 της διακήρυξης, κηρύσσεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 16 Επίλυση διαφορών Για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μετά την υπογραφή της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 17 Λήψη πληροφοριών Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν πλήρη γνώση της διακήρυξης και της τεχνικής μελέτης οι οποίες για το σκοπό αυτό αλλά & χάριν ευρύτερης δημοσιοποίησης αναρτώνται πλήρη τεύχη τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας Επίσης μπορούν να ενημερώνονται ως προς τη διακήρυξη και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πρέβεζας. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ρητά από τους όρους της διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις της αριθ /1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3) Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. 4) Εγκρίνει τη δαπάνη & ψηφίζει πίστωση για το έτος 2013 ποσού ,00 σε βάρος του ΚΑΕ του προϋπολογισμού Η πίστωση που μεταφέρεται σε χρήση του έτους 2014 ανέρχεται σε ,60 και θα ψηφισθεί µε τις συνεχιζόμενες προμήθειες και η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2014 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 403/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ σελίδα 12 από 13

13 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ σελίδα 13 από 13

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 476

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4562ΩΛΞ-Ι7Ο Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 476 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2015 K. A.: 70.01.6481.01 CPV: 15894210-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Διακήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της ης 3 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της ης 3 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. ΔΗΜΟΣ 3 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι σήμερα την 18 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 30/3-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 435 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στο Μoρφοβούνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151 ΘΕΜΑ: Kαθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002654277 2015-03-20

15PROC002654277 2015-03-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.: 2655 3 24000 ΚΟΝΙΤΣΑ 20/03/2015 Αριθ. Πρωτ.:2462 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΑ-ΚΙΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΑ-ΚΙΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :48468 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 300/2013 Από το Πρακτικό της 31ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 28.152,87 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45ΠΝΩ63-ΑΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015 Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28 η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 π.µ.,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα