Θεωρίες μάθησης. θαη κάζεζε ζηα Μαζεκαηηθά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρίες μάθησης. θαη κάζεζε ζηα Μαζεκαηηθά"

Transcript

1 Θεωρίες μάθησης θαη κάζεζε ζηα Μαζεκαηηθά

2 Σύνδεση με τα προηγούμενα Τν παξάδεηγκα ηεο ηνχξηαο

3 Μελετώντας το παράδειγμα της τούρτας αληηκεησπίζαηε νξηζκέλα θεληξηθά εξσηήκαηα: Πνηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο/ηδέεο «θξχβνληαη» πίζσ ην κνίξαζκα ηεο ηνχξηαο ζε ίζα κέξε; Τη θάλνπλ ηα παηδηά θαη ηη απνθαιχπηεη απηφ γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ην πξφβιεκα; Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο νκάδαο θαη ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο; Τη είλαη απηφ πνπ θηλεηνπνηεί ηα παηδηά, ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο;

4 Κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα εμαξηάηαη, θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ, απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε γηα ην ζχλζεην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο γεληθά θαη, εηδηθφηεξα, ηεο κάζεζεο καζεκαηηθψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο! Καη νη ππνζέζεηο δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ζσξηψλ Δίηε «άηππσλ», είηε «ηππηθψλ»

5 Τι κάνουν τα παιδιά; γηα ηελ αθξίβεηα, ηη ζέισ λα θάλνπλ;

6 Η «τούρτα» από μια άλλη οπτική Πνηνο είλαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο; Να αμηνπνηνχλ άμνλεο ζπκκεηξίαο γηα λα ρσξίδνπλ επίπεδα ζρήκαηα ζε ίζα κέξε Πψο κπνξεί λα «ζπάζεη» ζε απινχζηεξα βήκαηα; Ξεθηλψ κε ρψξηζκα ζε δχν ίζα κέξε Γηδάζθσ ην απιφ παξάδεηγκα Γίλσ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο γηα εμάζθεζε Δπηβξαβεχσ, φηαλ ηα παηδηά επηηπγράλνπλ. Παξεκβαίλσ γηα λα απνθεπρζνχλ ή λα δηνξζσζνχλ άκεζα ηα ιάζε. Διέγρσ: Μπνξνχλ ηα παηδηά λα ρσξίζνπλ έλα ζρήκα ζε δχν ίζα κέξε; Αλ λαη, πξνρσξάσ ζε πην ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο. Αλ φρη, παξεκβαίλσ φπνπ θαη φπσο ρξεηάδεηαη.

7 κεφτείτε Σαο ζπκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεηε δηδαρζεί καζεκαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο δσήο; Τη δηαθνξέο βιέπεηε αλάκεζα ζηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηήζεθε δηδαθηηθά ε ηνχξηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε απηφ ην ππνζεηηθφ ζελάξην; Σε πνην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε κάζεζε πηζηεχεηε φηη ζηεξίδεηαη ε ππνζεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε;

8 Εννοιολογική και διαδικαστική γνώση Μηα ρξήζηκε δηάθξηζε

9 Πώς θα απαντούσατε; Να ζπγθξηζνχλ ηα θιάζκαηα 14/17 θαη 3/2 «Γηα λα ζπγθξίλω ην 14/17 κε ην 3/2, πξέπεη λα ηα θάλω νκώλπκα. Θα βξω ην Ε.Κ.Π., θαη κεηά» «Τν 14/17 είλαη κηθξόηεξν από ην 3/2, γηαηί ην 1 ν είλαη κηθξόηεξν από ηελ κνλάδα, ελώ ην 2 ν είλαη κεγαιύηεξν»

10 Eννοιολογική & Διαδικαστική γνώση Δλλνηνινγηθή γλψζε Πινχζηα, ζχλζεηα δίθηπα αιιεινζπλδεφκελσλ ηδεψλ Τη, γηαηί, πφηε Γηαδηθαζηηθή γλψζε Γλψζε ζπκβνιηζκνχ, θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ Πψο

11 Συμπεριφορισμός (Μπιχεβιορισμός) Κπξίαξρν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηελ Χπρνινγία πεξίπνπ απφ ην 1930 κέρξη ην 1960

12 Ο (διάσημος) σκύλος του Pavlov

13 Κατά το υμπεριφορισμό Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη αληηδξάζεηο ζε εξεζίζκαηα Ζ κάζεζε είλαη ε παξαηεξήζηκε θαη κεηξήζηκε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά Ζ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εληζρπζεί Αληηζηνίρσο, ε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα απνζαξξπλζεί

14 4 συμπεριφοριστικές αρχές για την εκπαίδευση (Hartley, 1998) Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ζεκαληηθή: Ζ κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ν καζεηήο δξαζηεξηνπνηείηαη, παξά φηαλ είλαη παζεηηθφο αθξναηήο. Ζ ζπρλή εμάζθεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κάζεζε. Ζ ελίζρπζε είλαη ην βαζηθφ θίλεηξν. Ζ ζεηηθή ελίζρπζε είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ ηηκσξία. Ζ κάζεζε δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη ζηφρνη είλαη μεθάζαξνη.

15 Πώς σχεδιάζεται η διδασκαλία; Καζνξηζκφο ηνπ θχξηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ Αλάιπζή ηνπ ζε επηκέξνπο ζηφρνπο Καζνξηζκφο ησλ αιιαγψλ πνπ αλακέλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Παξνπζίαζε ηεο χιεο ζε ηκήκαηα, ζε κηα ινγηθή αθνινπζία Δμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε θάζε επηκέξνπο ηκήκα/ Δλίζρπζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ Παξαηήξεζε γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά Γηνξζσηηθή δηδαζθαιία φηαλ ρξεηάδεηαη. Δπηπιένλ εμάζθεζε Αμηνιφγεζε βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ ίδηα αμηνιφγεζε γηα φινπο

16 «Δουλεύει» η συμπεριφοριστική διδασκαλία; Ναη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζηηθή γλψζε Μαζαίλσ ηελ αξηζκεηηθή αθνινπζία Μαζαίλσ ηελ πξνπαίδεηα Μαζαίλσ λα ιχλσ εμηζψζεηο Αιιά, ε δηαδηθαζηηθή γλψζε δελ αξθεί To πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο ηεο γλψζεο Καηαθεξκαηηζκέλε θαη αδξαλήο γλψζε Γε κεηαθέξεηαη ζε άιιν πιαίζην, δελ ελεξγνπνηείηαη φηαλ είλαη απαξαίηεην

17 Τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά; Σρνιή Gestalt, Γλσζηηθή θαη Αλαπηπμηαθή Χπρνινγία

18 Aντίληψη Έλαο κεγάινο κχζνο ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε είλαη φηη ηα αηζζεηεξηαθά καο φξγαλα κάο κεηαθέξνπλ έλα πηζηφ αληίγξαθν ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Πιήζνο πεηξακάησλ δείρλνπλ, σζηφζν, φηη δελ ππάξρεη αληίιεςε ρσξίο εξκελεία Αθφκα θαη γηα πνιχ απιά, π.ρ., νπηηθά εξεζίζκαηα Σθεθηείηε απηή ηελ αξρή ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο

19 χέση μορφής-φόντου Ακθίζεκν ζρήκα: Δπηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο αληηιεπηηθέο εξκελείεο

20 Ξεκινώντας από την οπτική αντίληψη νη ςπρνιφγνη ηεο ζρνιήο Gestalt δηαπίζησζαλ φηη ην αληηιεπηηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα ζχκθσλα κε νξηζκέλεο αξρέο Φαίλεηαη φηη ην αληηιεπηηθφ καο ζχζηεκα καο «ππνρξεψλεη» λα βιέπνπκε ζρεκαηηζκνχο, νιφηεηεο θαη φρη κεκνλσκέλα ζηνηρεία ζηα νπηηθά εξεζίζκαηα Δπηβάιινληαο δνκή ζηα νπηηθά εξεζίζκαηα

21

22 χολή Gestalt και επίλυση προβλήματος Ι Ο ξφινο ηεο αλαθάιπςεο Σπρλά, ε ηδέα γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πξνθχπηεη μαθληθά θαη κεηά απφ κηα κεγάιε πεξίνδν δνθηκψλ πνπ (κπνξεί θαη λα) κνηάδνπλ αζχλδεηεο θαη ηπραίεο Θπκεζείηε πψο βξήθαλ ηα παηδηά ην δξφκν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηνχξηαο The A-ha feeling!

23 χολή Gestalt και επίλυση προβλήματος ΙΙ Ζ αλαθάιπςε ζπκβαίλεη φηαλ αλαγλσξίδνληαη φρη κφλν ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο Ζ δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο Απηφ επηηξέπεη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο έηζη ψζηε απηφ λα γίλεη αληηιεπηφ ζε έλα λέν πιαίζην (πην επλντθφ γηα ηελ επίιπζε)

24 Παράδειγμα: Σο πρόβλημα των 9 κουκκίδων Να ελσζνχλ νη 9 θνπθθίδεο ηνπ ζρήκαηνο, κε 4 επζείεο γξακκέο, κνλνθνληπιηά Φσξίο λα ζεθσζεί ην κνιχβη απφ ην ραξηί

25 Μια λύση Τη αιιάδεη ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ πξνβιήκαηνο;

26 Κι άλλο παράδειγμα Να απνκλεκνλεπζεί ε ζεηξά: Ζ ζεηξά κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή (λα εξκελεπζεί): Ψο ζεηξά ηπραίσλ, κεκνλσκέλσλ ςεθίσλ Ψο ζεηξά φρη ηπραίσλ αξηζκψλ 1, 4, 9, 16, 25, 36, 100

27 το τελευταίο παράδειγμα γίλεηαη θαλεξή ε ζεκαζία ηεο απφδνζεο λνήκαηνο ζηελ πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη επεμεξγαζίαο κε πην απνδνηηθφ ηξφπν Π.ρ. λα νξγαλσζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηε ζπγθξαηήζνπκε ζηε καθξφρξνλε κλήκε Απηφ ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ πνιχ πην δχζθνιν (θαη, γηα νξηζκέλνπο, αδχλαην, λα επηηεπρζεί κε εμάζθεζε (π.ρ. πνιιέο επαλαιήςεηο ηεο ζεηξάο ησλ αξηζκψλ) Σθεθηείηε επίζεο ην ελδερφκελν ε δηάξθεηα παξνπζίαζεο ηεο ζεηξάο λα είλαη πεξηνξηζκέλε

28 Η μάθηση με κατανόηση ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο φςεο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ςπρνιφγσλ ηεο ζρνιήο Gestalt. Καζψο θαη ε αληίζεζή ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ

29 Σο παράδειγμα του εμβαδού του παραλληλογράμμου Γηα λα βξσ ην εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ πνιιαπιαζηάδσ ηα κήθε δχν δηαδνρηθψλ πιεπξψλ. Γηα λα βξσ ην εκβαδφλ ηνπ πιάγηνπ παξαιιεινγξάκκνπ πνιιαπιαζηάδσ ην κήθνο ηεο βάζεο επί ην κήθνο ηνπ χςνπο.

30 Μεταφορά της γνώσης;; Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Αποτυχία! O Wertheimer, ςπρνιφγνο ηεο ζρνιήο Gestalt ρξεζηκνπνίεζε απηφ ην έξγν γηα λα δείμεη φηη παηδηά πνπ είρα δηδαρζεί ηνλ ηχπν γηα ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ κε επηηπρία ζε «ηππηθέο» πεξηπηψζεηο, απνηχγραλαλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο κε ηππηθέο πεξηπηψζεηο

31 Μάθηση με κατανόηση (Bransford, Brown, & Cocking, 1999, ch.3)

32 (Bransford, Brown, & Cocking, 1999, ch.3)

33 Έρνπκε αλαθέξεη δχν ζεκαληηθνχο φξνπο Ερμηνεία και Δομή

34 Η ερμηνεία πέρα από την αισθητηριακή αντίληψη Οη πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο ηάμεο εξκελεχνληαη απφ ηα παηδηά ζηε βάζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ηνπο «Τν ππνθείκελν θαηαζθεπάδεη ελεξγά ηε γλώζε» Έρεηε αθνχζεη απηή ή παξφκνηεο δηαηππψζεηο

35 Μια μικρή ιστορία

36 «Πουλιά»

37 «Αγελάδες»

38 «Άνθρωποι»

39 Σο ψάρι εθηίζεηαη ζε λέεο πιεξνθνξίεο ηηο εξκελεχεη ζηε βάζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ θαηαζθεπάδεη εζσηεξηθέο/λνεηηθέο/γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ πεξηγξάθνληαη

40 Jerome Bruner (1915-) Σηελ ηνκή ηεο Γλσζηηθήο, Αλαπηπμηαθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Χπρνινγίαο

41 Ο J. Bruner είναι διάσημος, ανάμεσα σε άλλα, σο έλαο εθ ησλ ζεκειησηψλ ηεο Γλσζηηθήο Χπρνινγίαο Τν κνληέιν ηνπ αλζξψπηλνπ εγθέθαινπ σο επεμεξγαζηή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε γηα ηε «ζπεηξνεηδή δηάηαμε» ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην απφθζεγκα: «Ξεθηλάκε κε ηελ ππόζεζε όηη νπνηνδήπνηε ζέκα κπνξεί λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε παηδί, αλεμαξηήηωο ζηαδίνπ αλάπηπμεο, αξθεί λα γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξόπν»

42 J. Bruner, αναπαραστάσεις & γνωστική ανάπτυξη Ο J. Bruner ζεσξεί φηη ππάξρνπλ 3 ζηάδηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπαξηζηψληαη νη πιεξνθνξίεο: Πξαμηαθή αλαπαξάζηαζε Ή ελεξγή ή εκπξάγκαηε Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε Ή εηθνληζηηθή Σπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε Σεκαληηθέο παξαηεξήζεηο: Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο/λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο Ο φξνο «ζηάδην» δε ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη, π.ρ., απφ κηα ειηθία θαη κεηά, φιεο νη πιεξνθνξίεο αλαπαξίζηαληαη ζπκβνιηθά

43 Πραξιακή (ή ενεργή αναπαράσταση) Έλα βξέθνο ζπκάηαη ηελ πξάμε «θνπλάσ ηελ θνπδνπλίζηξα κνπ» θαη κπνξεί λα επαλαιακβάλεη απηή ηελ θίλεζε φηαλ, π.ρ., ε θνπδνπλίζηξα έρεη πέζεη θάησ, σο εάλ ε θίλεζε απηή κπνξεί λα θέξεη ην απνηέιεζκα ηνπ «θνπδνπλίζκαηνο». Έλα παηδί Γεκνηηθνχ πνπ δελ ην αθήλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δάρηπιά ηνπ γηα λα πξνζζέζεη 5 + 4, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηελ ελέξγεηα λνεξά. Έλαο ελήιηθαο κπνξεί λα αλαθαιεί πψο είλαη λα θάλεηο πνδήιαην Φσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςεη πιήξσο κε ιφγηα απηή ηελ ελέξγεηα

44 Εικονική αναπαράσταση Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αλαπαξηζηψληαη «νπηηθά» Αλ εξσηεζείηε, πφζα παξάζπξα έρεη ην ζπίηη ζαο, ηη ζα θάλεηε γηα λα ην απαληήζεηε;

45 υμβολική αναπαράσταση Οη πιεξνθνξίεο θσδηθνπνηνχληαη κε ζχκβνια Παξφκνηα κε ην ζπκβνιηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο ή ηνλ ηξφπν πνπ θσδηθνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο ζε ππνινγηζηή.

46 Η διδακτική όψη της θεωρίας του Bruner για τις αναπαραστάσεις Δζηηάδνπκε ζην είδνο ησλ εμσηεξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο εθζέηνπκε ηα παηδηά Καζψο θαη: Σηελ αλαγλψξηζε φηη νη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη ηζρπξέο, αιιά απαηηεηηθέο Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθή

47 Αναπαραστάσεις του αριθμού πέντε

48 Αναπαραστάσεις του αριθμού πέντε

49 Αναπαραστάσεις του αριθμού πέντε

50 Αναπαραστάσεις του αριθμού πέντε 5

51 Αναπαραστάσεις του αριθμού πέντε

52 Αναπαραστάσεις του αριθμού πέντε 0 5

53 O όρος «στάδιο» κατά Bruner ζε ζρέζε κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο, δε ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπλδένληαη ηα ζηάδηα ηνπ Piaget Καη έλα πξνλήπην κπνξεί λα θαηαζθεπάδεη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο (ζθεθηείηε ηε γιψζζα), ελψ θαη νη ελήιηθεο δε ζηακαηνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ πξαμηαθέο (ελεξγέο) αλαπαξαζηάζεηο

54 Η σταδιακή «αναβάθμιση» των αναπαραστάσεων...ζπληζηάηαη απφ δηδαθηηθή άπνςε, φηαλ πξφθεηηαη λα δηδάμνπκε θάηη θαηλνχξγην, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ. Έλα παηδί ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζα ρεηξηζηεί ηνπβιάθηα θαη ζα εθηεζεί ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ ζην πεδίν Έλα παηδί ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζα ρξεηαζηεί επίζεο ρεηξαπηηθφ πιηθφ θαη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο αξηζκνχο Έλα παηδί Λπθείνπ ζα ήηαλ σθέιηκν λα πεηξακαηηζηεί π.ρ. κε έλα ςεθηαθφ πιηθφ γηα λα απνθηήζεη αίζζεζε ηνπ κεγέζνπο «κηθξψλ» δεθαδηθψλ αξηζκψλ.

55 Καη κηαο θαη κηιάκε γηα πιηθά Zoltan Paul Dienes (1916-)

56 Κατά τον Dienes ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία είλαη αλαγθαία γηα ηε κάζεζε Αθφκα θαη (ή, κάιινλ, ηδηαίηεξα) γηα ηα αθεξεκέλα καζεκαηηθά αληηθείκελα θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε ηε ρξήζε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνπ πιηθνχ έλα θαιφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε απηφ ην ζηφρν ελζσκαηψλεη ηηο επηζπκεηέο καζεκαηηθέο ηδέεο ρσξίο ηε ρξήζε καζεκαηηθνχ ζπκβνιηζκνχ. Καη είλαη απαιιαγκέλν απφ «ζνξχβνπο», δει. ραξαθηεξηζηηθά πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη είλαη πηζαλφλ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ην παηδί

57 Λογικά μπλοκ

58 Σα λογικά μπλοκ επηηξέπνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ απφ ηε ζεσξία ζπλφισλ θαη ηε ινγηθή.

59 Σομή συνόλων

60 Αριθμητικά μπλοκς

61 Σα αριθμητικά μπλοκ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο δνκήο ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξάμεσλ ρσξίο ζπκβνιηζκφ Αληαιιαγή 10 κνλάδσλ κηαο ηάμεο (π.ρ. δεθάδσλ) κε κηα κνλάδα κεγαιχηεξεο ηάμεο

62 Ράβδοι

63 Ράβδοι και αλγεβρικές παραστάσεις Μπνξεί λα παξαγνληνπνηεζεί ην ηξηψλπκν x 2 +2x+1; x 2 x x 1

64 Μπορεί! x 2 +x+1 = (x+1)(x+1) x 2 x x 1

65 Βιέπεηε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζθεπηηθφ ηνπ Dienes γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηελ άπνςε ηνπ Bruner γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο;

66 Jean Piaget ( )

67 Σον Piaget ηνλ έρεηε ζπλαληήζεη ήδε ζε καζήκαηα Χπρνινγίαο γλσξίδεηε φηη είλαη έλα πξφζσπν-θιεηδί ζην ρψξν ηεο κειέηεο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο έρεη ζπλεηζθέξεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηδέεο

68 Κεντρικές Πιαζετιανές ιδέες Ζ κάζεζε πξνυπνζέηεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ Τν παηδί καζαίλεη δξψληαο θαη αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Ζ ζθέςε ηνπ παηδηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε ζθέςε ησλ ελειίθσλ Υπάξρνπλ ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο Τα ζηάδηα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα γηα ινγηθή ζθέςε

69 Σα στάδια της ανάπτυξης της σκέψης κατά Piaget (Ι) Αηζζεζηνθηλεηηθφ (γέλλεζε 2 εηψλ) Γηαθνξνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνπο άιινπο Αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο δξάζηε ηεο ελέξγεηαο θαη αξρίδεη λα ελεξγεί ζθφπηκα Δπηηπγράλεη ηε κνληκφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ Πξνελλνηνινγηθήο ή πξνζπιινγηζηηθήο ζθέςεο (2-7) (πξνιεηηνπξγηθψλ ελεξγεηψλ) Μαζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα θαη λα αλαπαξηζηά ηα αληηθείκελα κε εηθφλεο θαη ιέμεηο. Ζ ζθέςε ηνπ είλαη αθφκα εγσθεληξηθή: δε ιακβάλεη ππφςε ηελ νπηηθή ησλ άιισλ Καηεγνξηνπνηεί αληηθείκελα βάζεη ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ (π.ρ., κφλν ην ρξψκα ή ην ζρήκα)

70 Σα στάδια της ανάπτυξης της σκέψης κατά Piaget (ΙΙ) Σπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ (7-12) Μπνξεί λα ζθέθηεηαη ινγηθά γηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη γεγνλφηα. Δπηηπγράλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ*, ηεο κάδαο θαη ηνπ φγθνπ Καηεγνξηνπνηεί ηα αληηθείκελα κε βάζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ραξαθηεξηζηηθά Τππηθψλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ (12 θαη άλσ) (ηππηθήο ζθέςεο) Μπνξεί λα ζθέθηεηαη ινγηθά γηα αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη λα ειέγρεη ηηο ππνζέζεηο ζπζηεκαηηθά. Αξρίδεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ππνζεηηθά, κειινληηθά θαη ηδενινγηθά πξνβιήκαηα. * Πην ζσζηά, ηνπ πιήζνπο

71 Εγωκεντρισμός Δ: Έρεηο αδειθφ; Π: Ναη, έρσ. Δ: Πσο ηνλ ιέλε; Π: Γηψξγν Δ: Ο Γηψξγνο έρεη αδειθφ; Π: Όρη, δελ έρεη αδειθφ. Δγψ έρσ. Βνζληάδνπ, 2005

72 Tα παιδιά του Νηπιαγωγείου ηππηθά βξίζθνληαη ζην πέξαζκα απφ ην 2 ν ζην 3 ν ζηάδην

73 Έξγα δηαηήξεζεο: Τη κεηαβάιιεηαη; Τη κέλεη ζηαζεξφ;

74 Έργα διατήρησης του αριθμού Βάδνπκε ζε ζεηξά έλα πιήζνο απφ ίδηα αληηθείκελα (π.ρ. θνπκπηά) ζε ίζα δηαζηήκαηα κεηαμχ ηνπο. Εεηάκε απφ ην παηδί λα πάξεη ηφζα θνπκπηά φζα θαη απηά ηνπ κνληέινπ θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη θάησ απφ απηά ηνπ κνληέινπ. Αλ ην θαηνξζψζεη ην ξσηάκε αλ είλαη πεξηζζφηεξα ηα θνπκπηά ζηελ πάλσ ζεηξά, ή ηελ θάησ ζεηξά. Σηε ζπλέρεηα αξαηψλνπκε ή ππθλψλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ θαη ξσηάκε ην παηδί αλ είλαη πεξηζζφηεξα ηα θνπκπηά ζηελ πάλσ ζεηξά ή ζηελ θάησ ζεηξά. Τέινο δεηάκε απφ ην παηδί λα μαλαθηηάμεη ηηο δχν ζεηξέο ψζηε λα είλαη ίδηεο.

75 Ο Piaget έδσζε απηφ ην έξγν ζε παηδηά 4-7 ρξνλψλ. Σχκθσλα κε ηα επξήκαηά ηνπ, ηα παηδηά 6-7 ρξφλσλ επηηχγραλαλ ζην έξγν, ελψ ηα κηθξφηεξα παηδηά φρη.

76 Αποτυχία στο έργο (Ι) (α) (β) (γ)

77 Αποτυχία στο έργο (ΙΙ) (α) (β) (γ)

78 Σα ευρήματα και η ερμηνεία του Piaget Τα παηδηά, κέρξη θάπνηα ειηθία, δελ θαηαλννχλ φηη Τν κήθνο θαη ε ππθλφηεηα ηεο ζεηξάο (ζπκ)κεηαβάιινληαη, αιιά ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ δελ αιιάδεη Ζ 1-1 αληηζηνίρηζε εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα ηνπ πιήζνπο Όηαλ ε αληηζηνίρηζε δελ είλαη άκεζα αληηιεπηή, ηφηε ε ηζφηεηα απνξξίπηεηαη Απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη Γελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ αξηζκνχ.

79 Κατά τον Piaget ηα 4 ζηάδηα είλαη «αλαπφθεπθηα», κε ηελ έλλνηα φηη φινη πεξλνχλ απφ απηά θαη δελ είλαη δπλαηφλ θάπνην απφ απηά λα ππεξπεδεζεί ή λα αιιάμεη ζεηξά ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ ειηθία πνπ θάπνηνο θηάλεη ή αθήλεη έλα ζηάδην

80 Ο Piaget και η μάθηση Ζ κάζεζε πξνυπνζέηεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ Τν παηδί καζαίλεη δξψληαο θαη αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Τν ηη κπνξεί λα κάζεη έλα άηνκν εμαξηάηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ζην νπνίν βξίζθεηαη Ζ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κεδακηλή, φηαλ ν ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο μεθεχγεη απφ ην «ξεπεξηφξην» ηνπ δεδνκέλνπ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ζην παηδί.

81 Μηχανισμοί μάθησης Αθνκνίσζε H ελζσκάησζε λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο Πξνζαξκνγή Ζ αιιαγή ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ σο πξνζαξκνγή ζε λέεο πιεξνθνξίεο Δμηζνξξφπεζε Ζ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο

82 Αφομοίωση/υμμόρφωση: Ένα παράδειγμα Αο ππνζέζνπκε φηη έλα πεληάρξνλν παηδί βξίζθεηαη ζηνλ θήπν ηνπ θαη κηα κχγα θάζεηαη ζην δεμί ηνπ ρέξη. Αλ δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπκβαίλεη απηφ, μέξεη φηη ζεθψλνληαο θαη θνπλψληαο ην δεμί ηνπ ρέξη θαηάιιεια, κπνξεί λα ηε δηψμεη. Αλ έξζεη έλα θνπλνχπη θαη θάηζεη ζην δεμί ηνπ ρέξη, εθαξκφδεη ηελ ίδηα ηαθηηθή θαη επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην έληνκν είλαη ζθήθα, ηφηε ε ίδηα ηαθηηθή κπνξεί λα έρεη νδπλεξά απνηειέζκαηα. Απαηηείηαη ζπκκόξθωζε (π.ρ. «φηαλ ην έληνκν έρεη θεληξί, ηφηε θαιχηεξα λα κείλσ αθίλεηε»)

83 Γνωστική σύγκρουση Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ην άηνκν φηαλ δηαπηζηψλεη φηη ε ππάξρνπζα γλψζε ηνπ δελ αξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη λέεο θαηαζηάζεηο Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε θηλεηνπνηεί ην κεραληζκφ ηεο πξνζαξκνγήο Όρη πάληα!

84 Κριτικές στον Piaget Ι Δκπεηξηθά δεδνκέλα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget. Γηαηήξεζε αληηθεηκέλνπ ζε βξέθε κφιηο 20 εκεξψλ Γηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ζε παηδηά κηθξφηεξα ησλ 6 εηψλ Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ ηνπ Piaget

85 Κριτικές στον Piaget IΙ To έξγν δηαηήξεζεο ηνπ Piaget ελδερνκέλσο απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ ηε «δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ» Καηαιαβαίλνπλ ηα παηδηά ηελ εξψηεζε; Πψο εξκελεχεηαη ε ιέμε «ίδην»; Τα παηδηά παξαθνινπζνχλ ηνλ εξεπλεηή λα αιιάδεη θάηη. Μήπσο απηφ ηα νδεγεί ζην λα απαληήζνπλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε;

86 Lev Vygotsky( )

87 Η κοινωνική/πολιτισμική συνιστώσα στην ανάπτυξη της σκέψης Τν θνηλσληθφ/πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ δηακεζνιαβεί ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο σο πξνο ην πεξηερφκελν: ηε γλψζε ηνλ ηξφπν: ηα «εξγαιεία» ηεο ζθέςεο Ζ γιψζζα έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ελήιηθεο Τν παηδί εζωηεξηθεύεη ηε γιψζζα θαη ε γιψζζα ζηαδηαθά γίλεηαη εξγαιείν ζθέςεο γηα ην παηδί Γεληθφηεξα: Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε πεγάδεη απφ ηελ εζωηεξίθεπζε ησλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ (φπσο ε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά) πνπ έρεη παξάγεη ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο Ζ ζεκαζία ησλ εξγαιείσλ

88 Η σημασία των εργαλείων/τεχνουργημάτων Τα ζπζηήκαηα ησλ ζπκβφισλ θαη εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγεί ν πνιηηηζκφο αιιάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε λφεζε ν κεραληζκφο ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ.

89 Έννοια-κλειδί Ζ δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο

90 Zone of proximal development "the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers" Vygotsky, 1978 (Mind and society: The development of higher mental processes )

91 Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ ην παηδί κπνξεί λα επηηχρεη ρσξίο θαη κε βνήζεηα (απφ έλαλ ελήιηθα ή έλα πην «πξνρσξεκέλν» ζπλνκήιηθν παηδί)

92 Τπάρχουν στάδια ανάπτυξης κατά το Vygotsky? Ο Vygotsky δέρεηαη φηη ππάξρνπλ φξηα ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ειηθία. Ψζηφζν, ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε είλαη πνιχ πνιχπινθε γηα λα πεξηγξαθεί επαξθψο κε ζηάδηα Αληίζεηα κε ηνλ Piaget, o Vygotsky ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε πεγή γλσζηηθήο αλάπηπμεο

93 Πώς πυροδοτεί το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον τη γνωστική ανάπτυξη; Ζ αξηζκεηηθή αθνινπζία Λέμεηο (ζχκβνια), αξρηθά ρσξίο λφεκα γηα ην παηδί Ζ αιιειεπίδξαζε, αξρηθά κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ Οη αξηζκνιέμεηο ζπλδένληαη κε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ αξηζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ Οη αξηζκνιέμεηο απνθηνχλ ζηαδηαθά γηα ην παηδί ην λφεκα πνπ έρνπλ γηα ηνπο ελήιηθεο Ζ θαηακέηξεζε γίλεηαη εξγαιείν ζθέςεο γηα ην παηδί

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Λεμονίδηρ Υαπάλαμπορ ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Αναζηαζίος Δημήηπιορ ΘΕΜΑ: Μάθηζη και διδαζκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΛΟΓΟ, ΣΕΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ GRIZLI777 το νέο πρόγραμμα ςπουδών για το μάθημα των Εικαστικών ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ οδηγός εκπαιδευτικού ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ [Type the document subtitle] ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 Γηδάζθνπζα: ηαπξνύια Πνιπρξνλνπνύινπ 1 ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αναζηαζία Φακίδοσ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Ο ρυθμός στα νέα σχολικά εγχειρίδια μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.: 559

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα