MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)"

Transcript

1 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1998 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Attempt BOTH questions. The answer to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Section II Attempt TWO questions. Answers may be written in EITHER Greek OR English. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. 393

2 2 SECTION I LANGUAGE (30 Marks) Attempt BOTH questions. The answer to Question 1 MUST be written in ENGLISH. QUESTION 1. Reading Skills (10 marks) Read the following passage, then answer the questions on the following page in ENGLISH. Τα Αναστεναvρια Τα Αναστεναvρια ειvναι παραδοσιακοv τοπικοv εvθιµο της Θραvκης που γιορταvζεται του Αγιvου Κωσταντιvνου και Ελεvνης, στις 21 του Μαvη. Η γιορτηv κραταvει σηvµερα τρεις τεvσσερες µεvρες. Παλαιοvτερα διαρκουvσε περισσοvτερο. Καταv τον εορτασµοv γιvνονται επισκεvψεις στα ξωκληvσια που βριvσκονται γυvρω αποv τα χωριαv και τις ποvλεις που γιορταvζουν τα Αναστεναvρια. Αναvβουν µια µεγαvλη φωτιαv στο κεvντρο του χωριουv που καιvει οvλες τις νυvχτες του εορτασµουv, γιvνεται θυσιvα ενοvς εκλεκτουv ταυvρου και τη νυvvχτα χορευvουν γυvρω απ τη φωτιαv. Τεvλος, κρατωvντας την ιερηv εικοvνα του Αγιvου Κωνσταντιvνου και της Αγιvας Ελεvνης, χορευvουν ξυποvλυτοι περνωvντας παvνω αποv τα αναµεvνα καvρβουνα της Æιερηvς φωτιαvςæ. Θεωρειvται οvτι οvσοι πεvρασαν παvνω απ τη φωτιαv Æτους πιαvνει ο αvγιοςæ και ονοµαvζονται ÆΑναστεναvρηδεςÆ. Αυτοιv, µαζιv µε τον Αρχιαναστεναvρη καvθε χωριουv, αποφασιvζουν πωvς θα γιvνει την εποvµενη χρονιαv ο εορτασµοvς. VΕχει αποδειχτειv οvτι οvλη αυτηv η δοκιµασιvα της γιορτηvς ειvναι ειλικρινηvς και το κατοvρθωµα να περπατηvσεις παvνω στ αναµεvνα καvρβουνα ειvναι αποτεvλεσµα γνηvσιας πιvστης και βαθυv θρησκευτικουv ενθουσιασµουv. Η απιστιvα και η υποκρισιvα δεν εvχουν θεvση στα Αναστεναvρια. Ο βασικοvς λοvγος που γιvνονται τα Αναστεναvρια συνδεvεται αποvλυτα µε τη λαι>κηv δεισιδαιµονιvα*, δηλαδηv πιστευvεται οvτι µε τον τροvπο αυτοv ο χροvνος θα φεvρει καληv σοδειαv και δεν θα υπαvρχουν αρρωvστιες ουvτε στα ζωvα, ουvτε στους ανθρωvπους. Με αvλλα λοvγια, θαvρθουν µεvρες πιο ευτυχισµεvνες. Αν καvποια χρονιαv δεν γιvνουν τα Αναστεναvρια ο λαοvς πιστευvει οvτι θα εvρθουν αναποδιεvς, λιγοστηv σοδειαv, αρρωvστιες και φτωvχεια. Για να το καταλαvβουµε δεν εvvχουµε παραv να θυµηθουvµε τη γνωστηv δεισιδαιµονιvα οvτι γουvρι και καλοvς χροvνος δεν θα µας εvρθουν αν δεν κερδιvσουµε στα χαρτιαv την Πρωτοχρονιαv, αν δεν κρεµαvσουµε στο σπιvτι µας το στεφαvνι της Πρωτοµαγιαvς ηv αν δεν συµµεταvσχουµε σε οποιοδηvποτε αvλλο παροvµοιο εvθιµο. Το πιο χαρακτηριστικοv περιστατικοv στα Αναστεναvρια ειvναι το περπαvτηµα παvνω στ αναµεvνα καvρβουνα. Τεvτοιο πραvγµα δεν γιvνεται πουθεναv αλλουv στην Ελλαvδα. Γιvνεται οvµως σε χωvρες της Αφρικηvς και της Ασιvας καθωvς και σε νησιαv του Ειρηνικουv. Αυτοv δηλωvνει οvτι η βαvση ειvναι κοινηv και το εvθιµο παναvρχαιο και υπερεθνικοv. * δεισιδαιµονιvα superstition

3 3 QUESTION 1. (Continued) (a) (b) (c) (d) (e) (f) When does the Anastenaria celebration take place, and how long does it last? What are the various stages of the ritual? Who is given the title Αναστεναvρηδες, and what is their responsibility? According to the passage, what are the reasons for the ritual? What customs, still in practice, are the Anastenaria compared to? What evidence is there to suggest that this ritual is practised in places other than Greece? QUESTION 2. Writing Skills (20 marks) Your answer MUST be written in GREEK. Answer in about 250 words. You have just returned from a year in Greece as an exchange student. Write a letter to your host family. In this letter: thank them for their hospitality and kindness; mention three memorable events of your stay; tell them that you have sent a package containing gifts for each of them (describe these gifts); invite them to Sydney for the 2000 Olympics, outlining some of the things you will do together when they arrive; add your own ideas.

4 4 SECTION II OPTIONS (30 Marks) Attempt TWO questions. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Answers may be written in EITHER Greek OR English. QUESTION 3. Prose (15 marks) Read the following passage, then answer the questions on the following page. Γ. Ιωαvννου, Φταvνω στο σηµειvο να πω, πως ιvσως θα ταν καλυvτερα να µην ειvχα πατηvσει ποτεv µου σε κειvνο τον τοvπο της οµαδικηvς εκτελεvσεως. Κι αvλλες φορεvς εvτυχε βεvβαια να επισκεφθωv τοvπους µαρτυριvου ηv οµαδικηvς ταφηvς: η γη της πατριvδας µας ειvναι παραγεµισµεvνη µε κοvκκαλα παλικαριωvν: µα ποτεv µου δεν ταραvχτηκα και δεν εvκλαψα τοvσο, οvσο αυτηv τη φοραv. Αυτοv ασφαλωvς εvγινε, γιατιv την ωvρα που βρεvθηκα εκειv, µια γυναιvκα κι εvνας αvντρας, αδεvλφια, αvνοιγαν τον ταvφο του µικροvτερου αδελφουv τους, που ειvχε εκτελεστειv πριν αποv ειvκοσι χροvνια. Πλησιvασα, κι οvταν καταvλαβα τι συνεvβαινε, σιγοκαvθησα παvνω στα ποvδια µου σε µιαν αvκρη. Και τωvρα, που η ψυχηv µου εvχει κολληvσει εκειv, µου φαιvνεται πως θα µειvνω για παvντα, σαν εvνα αγριοvχορτο, καθισµεvνος διvπλα σε κειvνο τον ταvφο. Και µακαvρι να γινοvταν εvτσι vεµεινα ξοπιvσω και µε πηvρε το παραvπονο. εν ηvµουν γνωστοvς τους ηv συγγενηvς τους για να µε παvρουν µαζιv τους, οvπως θα ηvθελα. Εγωv τα χω καταφεvρει να χωρωv και να ταιριαvζω µοναvχα µε καvτι τεvτοιους σαν αυτουvς του πουvλµαν. Γι αυτοv ξεκιvνησα για το πιο λαι>κοv καφενειvο, και στο δροvµο συνεvχεια εvλεγαú Θεεv µου, µη µ αφηvνεις, ουvτε καληµεvρα να χω πια µε τεvτοια, δηvθεν εξευγενισµεvνα υποκειvµενα.

5 5 QUESTION 3. (Continued) (a) ææη γη της πατριvδας µας ειvναι παραγεµισµεvνη µε κοvκκαλα παλικαριωvν.ææ Explain the significance of this statement in relation to the history of Greece. Εξηγηvστε τη σηµασιvα αυτηvς της προvτασης σε σχεvση µε την ελληνικηv ιστοριvα. (b) Æ... µια γυναιvκα κι εvνας αvντρας, αδεvλφια, αvνοιγαν τον ταvφο του µικροvτερου αδελφουv τους, που ειvvχε εκτελεστειv πριν αποv ειvκοσι χροvνια.ææ Describe the ritual, and comment on the narrator s response to it. Περιγραvψτε την τελετηv και σχολιαvστε την αντιvδραση του αφηγητηv. (c) What emotions do the tourists stir in the narrator? Ποια συναισθηvµατα προκαλουvν οι τουριvστες στον αφηγητηv (d) ææεγωv τα χω καταφεvρει να χωρωv και να ταιριαvζω µοναvχα µε καvτι τεvτοιους σαν κι αυτουvς του πουvλµαν.ææ Is the narrator s self-criticism justified? Καταv ποvσο δικαιολογειvται η αυτοκριτικηv του αφηγητηv (e) Discuss the theme of war in this and ONE other story by Ioannou that you have studied. Συζητηvστε το θεvµα του πολεvµου σε τουvτο το διηvγηµα και σ ΕΝΑ αvλλο ακοvµη διηvγηµα του Ιωαvννου που εvχετε µελετηvσει.

6 6 QUESTION 4. Poetry/Song (15 marks) Attempt EITHER part (a) OR part (b). EITHER (a) Poetry Read the following poem, then answer the questions that follow. Γ. Ριvτσου, Επιταvφιος Μεvρα Μαγιουv µου µιvσεψες, µεvρα Μαγιουv σε χαvνω, αvνοιξη, γιε, που αγαvπαγες κι ανεvβαινες απαvνω Στο λιακωτοv και κοιvταζες και διvχως να χορταιvνεις αvρµεγες µε τα µαvτια σου το φως της οικουµεvνης VI Και µε το δαvχτυλο απλωτοv µου ταvδειχνες εvνα εvνα τα οvσα γλυκαv, τα οvσα καλαv κι αχναv και ροδισµεvνα Και µουvδειχνες τη θαvλασσα να φεvγγει πεvρα, λαvδι, και τα δεντραv και τα βουναv στο γαλανοv µαγναvδι Και τα µικραv και τα φτωχαv, πουλιαv, µερµηvγκια, θαvµνα, κι αυτεvς τις διαµαντοvπετρες που ιvδρωνε διvπλα η σταvvµνα. Μα, γιοvκα µου, κι αν µουvδειχνες τα αστεvρια και τα πλαvτια, ταvβλεπα εγωv πιο λαµπεραv στα θαλασσιαv σου µαvτια. Και µου ιστορουvσες µε φωνηv γλυκειαv, ζεστηv κι αντριvκια τοvσα οvσα µηvτε του γιαλουv δε φταvνουν τα χαλιvκια. Και µουvλεες, γιε, πως οvλ αυταv τα ωραιvα θαvναι δικαv µας, και τωvρα εσβηvστης κ jεvσβησε το φεvγγος κ jη φωτιαv µας. (i) Outline the historical events that inspired Ritsos to write Epitaphios. Αναφερθειvτε στα ιστορικαv γεγονοvτα που ενεvπνευσαν τον Ριvτσο να γραvψει τον Επιταvφιο. (ii) How is the son portrayed in this poem? Πωvς παρουσιαvζεται ο γιος σ αυτοv το ποιvηµα

7 7 QUESTION 4. (Continued) (iii) What is the mother alluding to when she says, ææκαι µουvλεες, γιε, πως οvλ αυταv τα ωραιvα θαvναι δικαv µαςææ? Σε τι αναφεvρεται η µαvνα µε τα λοvγιαú ææκαι µουvλεες, γιε, πως οvλ αυταv τα ωραιvα θαvναι δικαv µαςææ (iv) Comment on the symbolism in this line. ææμεvρα Μαγιουv µου µιvσεψες, µεvρα Μαγιουv σε χαvνω.ææ Σχολιαvστε τον συµβολισµοv σ αυτοv το στιvχο. (v) How does the mother s outlook change in the poems you have studied? In your answer, you should refer to this poem and at least ONE other. Πωvς αλλαvζει η σταvση της µαvνας στα ποιηvµατα που µελετηvσατε Στην απαvντησηv σας πρεvπει να αναφερθειvτε σ αυτοv το ποιvηµα και τουλαvχιστον σ ΕΝΑ ακοvµα. OR

8 8 QUESTION 4. (Continued) (b) Song Read the following songs, then answer the questions on this page and on the following page. Μ. Χριστοδουλιvδη, Ες γην εναλιvαν Κυvπρον Ο ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (Θ. Κουγιαvλη) Μια ζωηv γεµαvτη αιvµα εvπεσε κονταv στο ρεvµα το ποταvµι µουρµουρουvσε και πικραv µοιρολογουvσε Πεταλουvδες κατεβαιvνουν µε χρυσεvς κλωστεvς τον δεvνουν την ψυχηv του την κρατουvνε και πικραv µοιρολογουvνε Ανθεv µου που µαραvθηκες τα σπλαvχνα µου τα µαυvρισες ονειvρατα που εvκανα κρυφαv µου πνιvγηκαν στα αιvµατα Ποvρτα αvνοιξε στον ηvλιο µπαιvνει σε χρυσοv βασιvλειο και η µαvνα του λυγαvει και πικραv µοιρολογαvει. (i) ææτο ποταvµι µουρµουρουvσε και πικραv µοιρολογουvσεææ Comment on the significance of these lines. Σχολιαvστε τη σηµασιvα αυτωvν των στιvχων. (ii) How do the music and voice help convey the message of this song? Πωvς µεταδιvδεται το µηvνυµα αυτουv του τραγουδιουv µε τη βοηvθεια της µουσικηvς και της φωνηvς (iii) Discuss the symbolism in this song. Συζητηvστε το συµβολισµοv σ jαυτοv το τραγουvδι.

9 9 QUESTION 4. (Continued) AND ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Α. Λυκαυvγη) εν εvχει ο καvµπος µας νεροv τις ριvζες να κρατηvσει κορµιαv ζηταv και στεναγµουvς σαν το δεvντρο ν j ανθιvσει Τα παλληκαvρια στο χοροv και πιvσω δεν γυριvζουν στου τραγουδιουv τους την οργηv χιvλια σπαθιαv τροχιvζουν Μα να κτυπαvει µεvσα στο φως µα να κτυπαv η οργηv µας µα να ο λυγµοvς κεραυνοvς και µια βροντηv η κραυγηv µας Φωτιαv που καιvει µες στην πληγηv και η µατιαv αντρειωvνει µ j εvνα σπαθιv µετραvει τη γη µετραv και δεν τελειωvνει VΟλα τ j αστεvρια να χαθουvν κι η γη να σκοτεινιαvσει τη µια η καρδιαv στην Τηλλυριαv την αvλλη στο Καρπαvσι. (iv) Compare and contrast stanzas 1 and 2 of this song with stanzas 3 and 4. (Reference should be made to music, mood, imagery, etc.) Συγκριvνετε τις πρωvτες δυvο στροφεvς του τραγουδιουv µε τις εποvµενες δυvο. (Αναφερθειvτε στη µουσικηv, στη διαvθεση, στην εικονογραvφηση κ.τ.λ.) (v) What is the significance of the last two lines? Ποια ειvναι η σηµασιvα των δυvο τελευταιvων στιvχων; (vi) Why, in your opinion, has this song been placed last in the collection? Καταv τη γνωvµη σας, γιατιv το τραγουvδι αυτοv ειvναι το τελευταιvο στη συλλογηv;

10 10 QUESTION 5. Drama (15 marks) Read the following passage, then answer the questions on the following page. ΙΟΡ ΑΝΗΣ Ι. Καµπανεvλλη, Η αυληv των θαυµαvτων Θα µας διωvξουνε παvλι, Μπαvµπης... θα µας διωvξουνε... (Κρατιεvται πιο σφιχταv παvνω στα γειvσα). ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ (Πιαvνει τον ΙΟΡ ΑΝΗ µαλακαv και τον τραβαv). Κρασαvκι σου λεvµε, µεζεv σου λεvµε... Ντροπηv να σε παρακαλουvµε τοvσοι αvνθρ ωποι... Σε βλεvπουνε και τα κοριvτσια... (Τον τραβαv δυναταv). VΑντε λοιποvν, µη µε πιαvσουνε οι διαοvλοι µου! (Η ΑΣΤΑ φιλαv το χεvρι του ΙΟΡ ΑΝΗ που βασταv το γειvσο. Στο αvλλο παvει η ΒΟϒΛΑ και του το χαι>δολογαv και προσπαθειv να το λασκαvρει). ΓΙΑΝΝΗΣ Αφηvστε τον, ειvναι πατεvρας µου... Κατεβειvτε αποv κει... σας απαγορευvω... Μπαvµπη... ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΟϒΛΑ ΑΝΝΕΤΩ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΣΤΑ ΑΝΝΕΤΩ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΟϒΛΑ ε θεvλω το κακοv του... (Τραβαv µ οvλη του τη δυvναµη τον ΙΟΡ ΑΝΗ και τον ξεκολλαv απ j το πιαvσιµο). Κατεvβα... (Ο ΙΟΡ ΑΝΗΣ παραταv καvθε αντιvσταση. Για µια στιγµηv ψαχουλευvει µε τα χεvρια στον αεvρα σαν να θεvλει καvποιονε να πνιvξει. Τεvλος, ραvκος σωστοv κατεβαιvνει απ την ταραvτσα. Κατεβαιvνει κι ο ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ). Αυτοv ηvτανε... εν σας τα λεγα γω... ο κυρ Ιορδαvνης ειvναι ενταvξει αvνθρωπος. (Ο ΙΟΡ ΑΝΗΣ παvει και αρπαv σφιχταv τα χεvρια του καροτσιουv). VΑσε εµεvνα το καροvτσι... Εγωv... εγωv... Μπαvµπης, εγωv... VΑντε παvµε! (VΟλοι βουταvνε µποvγους, µπαουvλα). Αγαvντα, κυρ Ιορδαvνη αρχηγεv,... αγαvντα... και να δεις εγωv τι θα σου φτιαvξω... Τι µ εvπιασε τωvρα... µου ρχεται να τραγουδωv... VΗµαρτον, Κυvριε... εκδροµηv πηγαιvνουµε...; VΕχουµε σχεvδια εγωv κι ο Μπαvµπης... VΕτσι, Μπαvµπη...; VΟλα θα φτιαvξουνε... Αγαvντα, αρχηγεv, µπρος τα µηχανοκιvνητα... VΟλα θα σιαvξουνε, θα δεις... εδωv αvλλοι κοντευvουν να παvνε στο φεγγαvρι... (Ο ΙΟΡ ΑΝΗΣ σπρωvχνει το καροvτσι). Παναγιαv µου... φευvγουµε... Φευvγουµε... (VΟλοι στεvκουν ξαφνικαv πετρωµεvνοι στη θεvση τους) Ο πιο καλοvς λειvπει... Αν ηvτανε δω, θα βλεvπατε γλεvντι... Α, ρε Στεvλιο,... Βουvλα, αvντε λοιποvν τι χαvσκεις; VΕρχοµαι...

11 11 QUESTION 5. (Continued) (a) ææθα µας διωvξουνε παvλι Μπαvµπης... Θα µας διωvξουνε...ææ How do you interpret this line within the socio-historical context of the play? Πωvς ερµηνευvετε αυτηv τη φραvση µεvσα αποv τα κοινωνικο ιστορικαv συµφραζοvµενα του εvργου (b) Why do you think the playwright chose Iordanis to be the focal point in the last moments of the play? Γιατιv νοµιvζετε πως ο συγγραφεvας επεvλεξε τον Ιορδαvνη να ειvναι το επιvκεντρο στις τελευταιvες στιγµεvς του εvργου (c) What does Babis mean when he claims that ο πιο καλοvς λειvπει... Αν ηvτανε δω, θα βλεvπατε γλεvντι...? To what extent does this description fit the general character portrayal of Stelios? Τι εννοειv ο Μπαvµπης οvταν ισχυριvζεται πως ææο πιο καλοvς λειvπει... Αν ηvτανε δω, θα βλεvπατε γλεvντι...ææ Καταv ποvσο ταιριαvζει αυτηv η περιγραφηv του Στεvλιου µε την γενικοvτερη παρουσιvαση του χαρακτηvρα του (d) Discuss what Voula, Maria and Olga have in common as Greek women living in Athens in the 1950s. Σχολιαvστε τι εvχουν κοινοv η Βουvλα, η Μαριvα και η VΟλγα ως γυναιvκες που ζουν στην Αθηvνα της δεκαετιvας του 50. (e) How does the title of the play relate to the significance of the final exodus from the courtyard? Πωvς σχετιvζεται ο τιvτλος του εvργου µε την σηµασιvα της τελικηvς εξοvδου αποv την αυληv End of paper

12 12 BLANK PAGE Board of Studies NSW 1998

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks)

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 2011 FRIDAY, 20 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008 Victorian Certificate of Education 2008 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 18 November 2008 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003 Victorian Certificate of Education 2003 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 21 November 2003 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5.

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5. Victorian CertiÞcate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 15 November 2005 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 TUESDAY, 5 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006 Victorian CertiÞcate of Education 2006 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 14 November 2006 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents

2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents 2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents Introduction...1 General comments...1 Preparing for the Beginners/Continuers oral examinations...2 Modern Greek Beginners...2 Oral examination...2

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 2008 THURSDAY, 29 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009 Victorian Certificate of Education 2009 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 17 November 2009 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004 Victorian Certificate of Education 2004 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 19 November 2004 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2012 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Monday 19 November 2012 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010 Victorian Certificate of Education 2010 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 16 November 2010 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2013 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter Section Number of questions GREEK Written examination Monday 18 November 2013 Reading

Διαβάστε περισσότερα

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100]

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] 36/1 GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] Oral [100] Internal Assessment: SBA [100] B. REQUIREMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided.

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided. G 0510/404 NATIONAL QUALIFICATIONS 011 THURSDAY, 5 MAY 10.00 AM 10.45 AM CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation Answer all the questions in the answer book provided. Read every question

Διαβάστε περισσότερα

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK RE-MARKED ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX Monday 31 October: 9 a.m. Time: 3 hours Section 1: Listening and Responding

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided.

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided. G 0510/404 NATIONAL QUALIFICATIONS 2008 FRIDAY, 2 MAY 10.00 AM 10.45 AM CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation Answer all the questions in the answer book provided. Read every question

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007 Victorian CertiÞcate of Education 2007 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 20 November 2007 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0543 GREEK

MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0543 GREEK UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0543 GREEK 0543/02

Διαβάστε περισσότερα

Sample Assessment Materials September 2007

Sample Assessment Materials September 2007 Sample Assessment Materials September 2007 GCE Greek Edexcel Advanced Subsidiary GCE in Greek (8GK01) First examination 2009 Edexcel Advanced GCE in Greek (9GK01) First examination 2010 Contents A Introduction...

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *4589269407* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *5928738485* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets One Nine 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα