MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)"

Transcript

1 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1998 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Attempt BOTH questions. The answer to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Section II Attempt TWO questions. Answers may be written in EITHER Greek OR English. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. 393

2 2 SECTION I LANGUAGE (30 Marks) Attempt BOTH questions. The answer to Question 1 MUST be written in ENGLISH. QUESTION 1. Reading Skills (10 marks) Read the following passage, then answer the questions on the following page in ENGLISH. Τα Αναστεναvρια Τα Αναστεναvρια ειvναι παραδοσιακοv τοπικοv εvθιµο της Θραvκης που γιορταvζεται του Αγιvου Κωσταντιvνου και Ελεvνης, στις 21 του Μαvη. Η γιορτηv κραταvει σηvµερα τρεις τεvσσερες µεvρες. Παλαιοvτερα διαρκουvσε περισσοvτερο. Καταv τον εορτασµοv γιvνονται επισκεvψεις στα ξωκληvσια που βριvσκονται γυvρω αποv τα χωριαv και τις ποvλεις που γιορταvζουν τα Αναστεναvρια. Αναvβουν µια µεγαvλη φωτιαv στο κεvντρο του χωριουv που καιvει οvλες τις νυvχτες του εορτασµουv, γιvνεται θυσιvα ενοvς εκλεκτουv ταυvρου και τη νυvvχτα χορευvουν γυvρω απ τη φωτιαv. Τεvλος, κρατωvντας την ιερηv εικοvνα του Αγιvου Κωνσταντιvνου και της Αγιvας Ελεvνης, χορευvουν ξυποvλυτοι περνωvντας παvνω αποv τα αναµεvνα καvρβουνα της Æιερηvς φωτιαvςæ. Θεωρειvται οvτι οvσοι πεvρασαν παvνω απ τη φωτιαv Æτους πιαvνει ο αvγιοςæ και ονοµαvζονται ÆΑναστεναvρηδεςÆ. Αυτοιv, µαζιv µε τον Αρχιαναστεναvρη καvθε χωριουv, αποφασιvζουν πωvς θα γιvνει την εποvµενη χρονιαv ο εορτασµοvς. VΕχει αποδειχτειv οvτι οvλη αυτηv η δοκιµασιvα της γιορτηvς ειvναι ειλικρινηvς και το κατοvρθωµα να περπατηvσεις παvνω στ αναµεvνα καvρβουνα ειvναι αποτεvλεσµα γνηvσιας πιvστης και βαθυv θρησκευτικουv ενθουσιασµουv. Η απιστιvα και η υποκρισιvα δεν εvχουν θεvση στα Αναστεναvρια. Ο βασικοvς λοvγος που γιvνονται τα Αναστεναvρια συνδεvεται αποvλυτα µε τη λαι>κηv δεισιδαιµονιvα*, δηλαδηv πιστευvεται οvτι µε τον τροvπο αυτοv ο χροvνος θα φεvρει καληv σοδειαv και δεν θα υπαvρχουν αρρωvστιες ουvτε στα ζωvα, ουvτε στους ανθρωvπους. Με αvλλα λοvγια, θαvρθουν µεvρες πιο ευτυχισµεvνες. Αν καvποια χρονιαv δεν γιvνουν τα Αναστεναvρια ο λαοvς πιστευvει οvτι θα εvρθουν αναποδιεvς, λιγοστηv σοδειαv, αρρωvστιες και φτωvχεια. Για να το καταλαvβουµε δεν εvvχουµε παραv να θυµηθουvµε τη γνωστηv δεισιδαιµονιvα οvτι γουvρι και καλοvς χροvνος δεν θα µας εvρθουν αν δεν κερδιvσουµε στα χαρτιαv την Πρωτοχρονιαv, αν δεν κρεµαvσουµε στο σπιvτι µας το στεφαvνι της Πρωτοµαγιαvς ηv αν δεν συµµεταvσχουµε σε οποιοδηvποτε αvλλο παροvµοιο εvθιµο. Το πιο χαρακτηριστικοv περιστατικοv στα Αναστεναvρια ειvναι το περπαvτηµα παvνω στ αναµεvνα καvρβουνα. Τεvτοιο πραvγµα δεν γιvνεται πουθεναv αλλουv στην Ελλαvδα. Γιvνεται οvµως σε χωvρες της Αφρικηvς και της Ασιvας καθωvς και σε νησιαv του Ειρηνικουv. Αυτοv δηλωvνει οvτι η βαvση ειvναι κοινηv και το εvθιµο παναvρχαιο και υπερεθνικοv. * δεισιδαιµονιvα superstition

3 3 QUESTION 1. (Continued) (a) (b) (c) (d) (e) (f) When does the Anastenaria celebration take place, and how long does it last? What are the various stages of the ritual? Who is given the title Αναστεναvρηδες, and what is their responsibility? According to the passage, what are the reasons for the ritual? What customs, still in practice, are the Anastenaria compared to? What evidence is there to suggest that this ritual is practised in places other than Greece? QUESTION 2. Writing Skills (20 marks) Your answer MUST be written in GREEK. Answer in about 250 words. You have just returned from a year in Greece as an exchange student. Write a letter to your host family. In this letter: thank them for their hospitality and kindness; mention three memorable events of your stay; tell them that you have sent a package containing gifts for each of them (describe these gifts); invite them to Sydney for the 2000 Olympics, outlining some of the things you will do together when they arrive; add your own ideas.

4 4 SECTION II OPTIONS (30 Marks) Attempt TWO questions. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Answers may be written in EITHER Greek OR English. QUESTION 3. Prose (15 marks) Read the following passage, then answer the questions on the following page. Γ. Ιωαvννου, Φταvνω στο σηµειvο να πω, πως ιvσως θα ταν καλυvτερα να µην ειvχα πατηvσει ποτεv µου σε κειvνο τον τοvπο της οµαδικηvς εκτελεvσεως. Κι αvλλες φορεvς εvτυχε βεvβαια να επισκεφθωv τοvπους µαρτυριvου ηv οµαδικηvς ταφηvς: η γη της πατριvδας µας ειvναι παραγεµισµεvνη µε κοvκκαλα παλικαριωvν: µα ποτεv µου δεν ταραvχτηκα και δεν εvκλαψα τοvσο, οvσο αυτηv τη φοραv. Αυτοv ασφαλωvς εvγινε, γιατιv την ωvρα που βρεvθηκα εκειv, µια γυναιvκα κι εvνας αvντρας, αδεvλφια, αvνοιγαν τον ταvφο του µικροvτερου αδελφουv τους, που ειvχε εκτελεστειv πριν αποv ειvκοσι χροvνια. Πλησιvασα, κι οvταν καταvλαβα τι συνεvβαινε, σιγοκαvθησα παvνω στα ποvδια µου σε µιαν αvκρη. Και τωvρα, που η ψυχηv µου εvχει κολληvσει εκειv, µου φαιvνεται πως θα µειvνω για παvντα, σαν εvνα αγριοvχορτο, καθισµεvνος διvπλα σε κειvνο τον ταvφο. Και µακαvρι να γινοvταν εvτσι vεµεινα ξοπιvσω και µε πηvρε το παραvπονο. εν ηvµουν γνωστοvς τους ηv συγγενηvς τους για να µε παvρουν µαζιv τους, οvπως θα ηvθελα. Εγωv τα χω καταφεvρει να χωρωv και να ταιριαvζω µοναvχα µε καvτι τεvτοιους σαν αυτουvς του πουvλµαν. Γι αυτοv ξεκιvνησα για το πιο λαι>κοv καφενειvο, και στο δροvµο συνεvχεια εvλεγαú Θεεv µου, µη µ αφηvνεις, ουvτε καληµεvρα να χω πια µε τεvτοια, δηvθεν εξευγενισµεvνα υποκειvµενα.

5 5 QUESTION 3. (Continued) (a) ææη γη της πατριvδας µας ειvναι παραγεµισµεvνη µε κοvκκαλα παλικαριωvν.ææ Explain the significance of this statement in relation to the history of Greece. Εξηγηvστε τη σηµασιvα αυτηvς της προvτασης σε σχεvση µε την ελληνικηv ιστοριvα. (b) Æ... µια γυναιvκα κι εvνας αvντρας, αδεvλφια, αvνοιγαν τον ταvφο του µικροvτερου αδελφουv τους, που ειvvχε εκτελεστειv πριν αποv ειvκοσι χροvνια.ææ Describe the ritual, and comment on the narrator s response to it. Περιγραvψτε την τελετηv και σχολιαvστε την αντιvδραση του αφηγητηv. (c) What emotions do the tourists stir in the narrator? Ποια συναισθηvµατα προκαλουvν οι τουριvστες στον αφηγητηv (d) ææεγωv τα χω καταφεvρει να χωρωv και να ταιριαvζω µοναvχα µε καvτι τεvτοιους σαν κι αυτουvς του πουvλµαν.ææ Is the narrator s self-criticism justified? Καταv ποvσο δικαιολογειvται η αυτοκριτικηv του αφηγητηv (e) Discuss the theme of war in this and ONE other story by Ioannou that you have studied. Συζητηvστε το θεvµα του πολεvµου σε τουvτο το διηvγηµα και σ ΕΝΑ αvλλο ακοvµη διηvγηµα του Ιωαvννου που εvχετε µελετηvσει.

6 6 QUESTION 4. Poetry/Song (15 marks) Attempt EITHER part (a) OR part (b). EITHER (a) Poetry Read the following poem, then answer the questions that follow. Γ. Ριvτσου, Επιταvφιος Μεvρα Μαγιουv µου µιvσεψες, µεvρα Μαγιουv σε χαvνω, αvνοιξη, γιε, που αγαvπαγες κι ανεvβαινες απαvνω Στο λιακωτοv και κοιvταζες και διvχως να χορταιvνεις αvρµεγες µε τα µαvτια σου το φως της οικουµεvνης VI Και µε το δαvχτυλο απλωτοv µου ταvδειχνες εvνα εvνα τα οvσα γλυκαv, τα οvσα καλαv κι αχναv και ροδισµεvνα Και µουvδειχνες τη θαvλασσα να φεvγγει πεvρα, λαvδι, και τα δεντραv και τα βουναv στο γαλανοv µαγναvδι Και τα µικραv και τα φτωχαv, πουλιαv, µερµηvγκια, θαvµνα, κι αυτεvς τις διαµαντοvπετρες που ιvδρωνε διvπλα η σταvvµνα. Μα, γιοvκα µου, κι αν µουvδειχνες τα αστεvρια και τα πλαvτια, ταvβλεπα εγωv πιο λαµπεραv στα θαλασσιαv σου µαvτια. Και µου ιστορουvσες µε φωνηv γλυκειαv, ζεστηv κι αντριvκια τοvσα οvσα µηvτε του γιαλουv δε φταvνουν τα χαλιvκια. Και µουvλεες, γιε, πως οvλ αυταv τα ωραιvα θαvναι δικαv µας, και τωvρα εσβηvστης κ jεvσβησε το φεvγγος κ jη φωτιαv µας. (i) Outline the historical events that inspired Ritsos to write Epitaphios. Αναφερθειvτε στα ιστορικαv γεγονοvτα που ενεvπνευσαν τον Ριvτσο να γραvψει τον Επιταvφιο. (ii) How is the son portrayed in this poem? Πωvς παρουσιαvζεται ο γιος σ αυτοv το ποιvηµα

7 7 QUESTION 4. (Continued) (iii) What is the mother alluding to when she says, ææκαι µουvλεες, γιε, πως οvλ αυταv τα ωραιvα θαvναι δικαv µαςææ? Σε τι αναφεvρεται η µαvνα µε τα λοvγιαú ææκαι µουvλεες, γιε, πως οvλ αυταv τα ωραιvα θαvναι δικαv µαςææ (iv) Comment on the symbolism in this line. ææμεvρα Μαγιουv µου µιvσεψες, µεvρα Μαγιουv σε χαvνω.ææ Σχολιαvστε τον συµβολισµοv σ αυτοv το στιvχο. (v) How does the mother s outlook change in the poems you have studied? In your answer, you should refer to this poem and at least ONE other. Πωvς αλλαvζει η σταvση της µαvνας στα ποιηvµατα που µελετηvσατε Στην απαvντησηv σας πρεvπει να αναφερθειvτε σ αυτοv το ποιvηµα και τουλαvχιστον σ ΕΝΑ ακοvµα. OR

8 8 QUESTION 4. (Continued) (b) Song Read the following songs, then answer the questions on this page and on the following page. Μ. Χριστοδουλιvδη, Ες γην εναλιvαν Κυvπρον Ο ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (Θ. Κουγιαvλη) Μια ζωηv γεµαvτη αιvµα εvπεσε κονταv στο ρεvµα το ποταvµι µουρµουρουvσε και πικραv µοιρολογουvσε Πεταλουvδες κατεβαιvνουν µε χρυσεvς κλωστεvς τον δεvνουν την ψυχηv του την κρατουvνε και πικραv µοιρολογουvνε Ανθεv µου που µαραvθηκες τα σπλαvχνα µου τα µαυvρισες ονειvρατα που εvκανα κρυφαv µου πνιvγηκαν στα αιvµατα Ποvρτα αvνοιξε στον ηvλιο µπαιvνει σε χρυσοv βασιvλειο και η µαvνα του λυγαvει και πικραv µοιρολογαvει. (i) ææτο ποταvµι µουρµουρουvσε και πικραv µοιρολογουvσεææ Comment on the significance of these lines. Σχολιαvστε τη σηµασιvα αυτωvν των στιvχων. (ii) How do the music and voice help convey the message of this song? Πωvς µεταδιvδεται το µηvνυµα αυτουv του τραγουδιουv µε τη βοηvθεια της µουσικηvς και της φωνηvς (iii) Discuss the symbolism in this song. Συζητηvστε το συµβολισµοv σ jαυτοv το τραγουvδι.

9 9 QUESTION 4. (Continued) AND ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Α. Λυκαυvγη) εν εvχει ο καvµπος µας νεροv τις ριvζες να κρατηvσει κορµιαv ζηταv και στεναγµουvς σαν το δεvντρο ν j ανθιvσει Τα παλληκαvρια στο χοροv και πιvσω δεν γυριvζουν στου τραγουδιουv τους την οργηv χιvλια σπαθιαv τροχιvζουν Μα να κτυπαvει µεvσα στο φως µα να κτυπαv η οργηv µας µα να ο λυγµοvς κεραυνοvς και µια βροντηv η κραυγηv µας Φωτιαv που καιvει µες στην πληγηv και η µατιαv αντρειωvνει µ j εvνα σπαθιv µετραvει τη γη µετραv και δεν τελειωvνει VΟλα τ j αστεvρια να χαθουvν κι η γη να σκοτεινιαvσει τη µια η καρδιαv στην Τηλλυριαv την αvλλη στο Καρπαvσι. (iv) Compare and contrast stanzas 1 and 2 of this song with stanzas 3 and 4. (Reference should be made to music, mood, imagery, etc.) Συγκριvνετε τις πρωvτες δυvο στροφεvς του τραγουδιουv µε τις εποvµενες δυvο. (Αναφερθειvτε στη µουσικηv, στη διαvθεση, στην εικονογραvφηση κ.τ.λ.) (v) What is the significance of the last two lines? Ποια ειvναι η σηµασιvα των δυvο τελευταιvων στιvχων; (vi) Why, in your opinion, has this song been placed last in the collection? Καταv τη γνωvµη σας, γιατιv το τραγουvδι αυτοv ειvναι το τελευταιvο στη συλλογηv;

10 10 QUESTION 5. Drama (15 marks) Read the following passage, then answer the questions on the following page. ΙΟΡ ΑΝΗΣ Ι. Καµπανεvλλη, Η αυληv των θαυµαvτων Θα µας διωvξουνε παvλι, Μπαvµπης... θα µας διωvξουνε... (Κρατιεvται πιο σφιχταv παvνω στα γειvσα). ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ (Πιαvνει τον ΙΟΡ ΑΝΗ µαλακαv και τον τραβαv). Κρασαvκι σου λεvµε, µεζεv σου λεvµε... Ντροπηv να σε παρακαλουvµε τοvσοι αvνθρ ωποι... Σε βλεvπουνε και τα κοριvτσια... (Τον τραβαv δυναταv). VΑντε λοιποvν, µη µε πιαvσουνε οι διαοvλοι µου! (Η ΑΣΤΑ φιλαv το χεvρι του ΙΟΡ ΑΝΗ που βασταv το γειvσο. Στο αvλλο παvει η ΒΟϒΛΑ και του το χαι>δολογαv και προσπαθειv να το λασκαvρει). ΓΙΑΝΝΗΣ Αφηvστε τον, ειvναι πατεvρας µου... Κατεβειvτε αποv κει... σας απαγορευvω... Μπαvµπη... ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΟϒΛΑ ΑΝΝΕΤΩ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΣΤΑ ΑΝΝΕΤΩ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΟϒΛΑ ε θεvλω το κακοv του... (Τραβαv µ οvλη του τη δυvναµη τον ΙΟΡ ΑΝΗ και τον ξεκολλαv απ j το πιαvσιµο). Κατεvβα... (Ο ΙΟΡ ΑΝΗΣ παραταv καvθε αντιvσταση. Για µια στιγµηv ψαχουλευvει µε τα χεvρια στον αεvρα σαν να θεvλει καvποιονε να πνιvξει. Τεvλος, ραvκος σωστοv κατεβαιvνει απ την ταραvτσα. Κατεβαιvνει κι ο ΑΣΤϒΦϒΛΑΚΑΣ). Αυτοv ηvτανε... εν σας τα λεγα γω... ο κυρ Ιορδαvνης ειvναι ενταvξει αvνθρωπος. (Ο ΙΟΡ ΑΝΗΣ παvει και αρπαv σφιχταv τα χεvρια του καροτσιουv). VΑσε εµεvνα το καροvτσι... Εγωv... εγωv... Μπαvµπης, εγωv... VΑντε παvµε! (VΟλοι βουταvνε µποvγους, µπαουvλα). Αγαvντα, κυρ Ιορδαvνη αρχηγεv,... αγαvντα... και να δεις εγωv τι θα σου φτιαvξω... Τι µ εvπιασε τωvρα... µου ρχεται να τραγουδωv... VΗµαρτον, Κυvριε... εκδροµηv πηγαιvνουµε...; VΕχουµε σχεvδια εγωv κι ο Μπαvµπης... VΕτσι, Μπαvµπη...; VΟλα θα φτιαvξουνε... Αγαvντα, αρχηγεv, µπρος τα µηχανοκιvνητα... VΟλα θα σιαvξουνε, θα δεις... εδωv αvλλοι κοντευvουν να παvνε στο φεγγαvρι... (Ο ΙΟΡ ΑΝΗΣ σπρωvχνει το καροvτσι). Παναγιαv µου... φευvγουµε... Φευvγουµε... (VΟλοι στεvκουν ξαφνικαv πετρωµεvνοι στη θεvση τους) Ο πιο καλοvς λειvπει... Αν ηvτανε δω, θα βλεvπατε γλεvντι... Α, ρε Στεvλιο,... Βουvλα, αvντε λοιποvν τι χαvσκεις; VΕρχοµαι...

11 11 QUESTION 5. (Continued) (a) ææθα µας διωvξουνε παvλι Μπαvµπης... Θα µας διωvξουνε...ææ How do you interpret this line within the socio-historical context of the play? Πωvς ερµηνευvετε αυτηv τη φραvση µεvσα αποv τα κοινωνικο ιστορικαv συµφραζοvµενα του εvργου (b) Why do you think the playwright chose Iordanis to be the focal point in the last moments of the play? Γιατιv νοµιvζετε πως ο συγγραφεvας επεvλεξε τον Ιορδαvνη να ειvναι το επιvκεντρο στις τελευταιvες στιγµεvς του εvργου (c) What does Babis mean when he claims that ο πιο καλοvς λειvπει... Αν ηvτανε δω, θα βλεvπατε γλεvντι...? To what extent does this description fit the general character portrayal of Stelios? Τι εννοειv ο Μπαvµπης οvταν ισχυριvζεται πως ææο πιο καλοvς λειvπει... Αν ηvτανε δω, θα βλεvπατε γλεvντι...ææ Καταv ποvσο ταιριαvζει αυτηv η περιγραφηv του Στεvλιου µε την γενικοvτερη παρουσιvαση του χαρακτηvρα του (d) Discuss what Voula, Maria and Olga have in common as Greek women living in Athens in the 1950s. Σχολιαvστε τι εvχουν κοινοv η Βουvλα, η Μαριvα και η VΟλγα ως γυναιvκες που ζουν στην Αθηvνα της δεκαετιvας του 50. (e) How does the title of the play relate to the significance of the final exodus from the courtyard? Πωvς σχετιvζεται ο τιvτλος του εvργου µε την σηµασιvα της τελικηvς εξοvδου αποv την αυληv End of paper

12 12 BLANK PAGE Board of Studies NSW 1998

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks)

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003 Victorian Certificate of Education 2003 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 21 November 2003 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008 Victorian Certificate of Education 2008 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 18 November 2008 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2012 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Monday 19 November 2012 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK RE-MARKED ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX Monday 31 October: 9 a.m. Time: 3 hours Section 1: Listening and Responding

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009 Victorian Certificate of Education 2009 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 17 November 2009 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) External Examination 2012 FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX QUESTION BOOKLET 1 7 pages, 5 questions RE-MARKED Friday

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5.

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5. Victorian CertiÞcate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 15 November 2005 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006 Victorian CertiÞcate of Education 2006 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 14 November 2006 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010 Victorian Certificate of Education 2010 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 16 November 2010 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004 Victorian Certificate of Education 2004 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 19 November 2004 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided.

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided. G 0510/404 NATIONAL QUALIFICATIONS 011 THURSDAY, 5 MAY 10.00 AM 10.45 AM CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation Answer all the questions in the answer book provided. Read every question

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007 Victorian CertiÞcate of Education 2007 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 20 November 2007 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2013 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter Section Number of questions GREEK Written examination Monday 18 November 2013 Reading

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece to Rafina, Greece - Google Maps Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece 1. Head south on Antiploiarchou Panagioti Vlachakou/Artemisiou/Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM Saronida, Greece to Athens, Greece - Google Maps 1 Directions to Athens, Greece 924 km about 16 hours 41 mins Loading... 2009 Google - Map data 2009 Tele Atlas - Saronida, Greece 1. Head southeast on Pelopos/Πέλοπος

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *5762071998* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2012 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 1 Olympic Symbols

LESSON 1 Olympic Symbols OLYMPIC DAY GREEK RESOURCES LESSON 1 Olympic Symbols DESCRIPTION: In this lesson, students begin planning for Olympic Day. They learn about the Olympic symbols including the rings, medals, motto, flag,

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Project Management using Microsoft Project 2003

Project Management using Microsoft Project 2003 Project Management using Microsoft Project 2003 MS03PRF Introduction: This seminar will teach the participants how to manage a project with confidence. They will be taught how to insert tasks, manage resources

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2886709603* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June

Διαβάστε περισσότερα

Kia Karavas. RCEL publications, 2008

Kia Karavas. RCEL publications, 2008 RCEL publication series editors: Bessie Dendrinos & Kia Karavas MENTORING STUDENT TEACHERS OF ENGLISH A HANDBOOK Kia Karavas RCEL publications, 2008 Faculty of English Studies, National and Kapodistrian

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 2011 FRIDAY, 20 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011 Αγωνίσματα Sprint Τσουρέκας Τιμολέων Σεμινάριο στελεχών ΒΑ 1 2 Ατομικό Sprint History 1996 WC Reit im Winkl 2001 @ WSC Lahti 2002 @ OWG Salt lake Πολλές αλλαγές στη μορφή του Knock out sprint 1990 4 αθλητές

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας

Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 6 ωρών από τους Σχολικούς Συμβούλους Πιλοτικό Γυμνάσιο Ανδραβίδας 1 Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Ηλείας, Μαριάνθη Κοταδάκη Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 1 0 Μέρος διάρκειας 3

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Lesson plan Objectives To use the text as a means to gather some relevant information To activate background information To use the text as TAVI (exploring scanning) To improve

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 TUESDAY, 5 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα