15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003204227 2015-10-22"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : ιοικητήριο : Καλαµάτα : Τζίβα Φωτεινή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Καλαµάτα 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ CPV Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ.31353/ ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη , από την οποία προέκυψαν άγονα δροµολόγια. 2. Τις υπ αρίθµ. 1809/ , 1841/ & 1986/ Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικών προσφορών και Οικονοµικών προσφορών του ιαγωνισµού και την κήρυξη των κάτωθι δροµολογίων: ΤΜΗΜΑ Ε ( ροµολόγια Τ-1 ΕΩΣ T-247), καθώς και περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία ιαπραγµάτευσης για άγονα και τυχόν νέα δροµολόγια ( ροµολόγια Τα-1 ΕΩΣ Τα-52) που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους Την µε αρ. Φ.Ε.Κ.108/ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ιαδικασία ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 α του Π..60/2007 και σε εφαρµογή του άρθρου 2 περ. 2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.108/ ) και σύµφωνα µε την αρ /2015 ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,32 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων προαίρεσης και αφορά στα δροµολόγια όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα Α της παρούσας, τα οποία κηρύχθηκαν άγονα µε την αρ. 1841/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και τα νέα δροµολόγια που προέκυψαν. Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, κατόπιν δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συµµετοχής στο ικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Καλούµε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για υποβολή προσφοράς να συµµετέχουν στην παρούσας διαδικασία διαπραγµάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δροµολογίων αυτών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ120/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και το Π..60/2007. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν προσφορά κανονικά επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλοντας δικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος1 µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» Α. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ. Η.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 1 (υπο)φάκελος= κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα σελ.1 από 20

2 1. Εγγύηση συµµετοχής (κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 σε συνδυασµό µε το αρθρο 25 του Π.. 118/2007 όπως ισχύει) στο διαγωνισµό που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., υπολογιζόµενου επί 15PROC του συνολικού προϋπολογισµού του τµήµατος ή των τµηµάτων για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου και των δικαιωµάτων προαίρεσης. (Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής ορίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Θα αναγράφονται: α) τα στοιχεία του διαγωνισµού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, β) Το Τµήµα Ε στο οποίο συµµετέχουν για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά, (χωρίς την προσφερόµενη τιµή) προκειµένου να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή. ii. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραµµένοι µε το ειδικό επάγγελµά τους, στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (ή και) στο µητρώο του Επιµελητηρίου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας, για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή/έντυπη προσκόµιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουµένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης ψηφιακά υπογεγραµµένο, από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, ψηφιακά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή το καταστατικό-συµφωνητικό και των εγγράφων τροποποιήσεων του, από όπου θα προκύπτει η κατάθεσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν τούτο απαιτείται. Επιπλέον, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα (διαχειριστές) που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 5. Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν. 3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκόµιση µαζί µε την προσφορά των εξής δικαιολογητικών: i. Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές, µε βάση το ισχύον καταστατικό της. ii. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανεπίκαιρων [πέραν των τριάντα (30) ηµερών], η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή pdf. σελ.2 από 20

3 15PROC ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: i. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αρ /2015 διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. ii. Εάν έχει ή όχι επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. iii. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. iv. ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί µειοδότης θα προσκοµίσει το απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους όλους τους οδηγούς των λεωφορείων ή των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσης. v. Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου και ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου µε ανάλογη αντιστοίχηση. 2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου. 3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα λεωφορεία ή τα.χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 4. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 5. Άδεια ή άδειες οδήγησης. 6. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το.χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του.χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, θεωρηµένο από την αρµόδια ΟΥ, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. 7. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των.χ. επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) και φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες Λεωφορείων. 8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει χρήση της παραγράφου ήτοι, ότι τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή παρόλο που ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης) οφείλουν να συµπεριλαµβάνουν στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των διαδροµών (ψηφιακά υπογεγραµµένο) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης (υπόδειγµα χρονοδιαγράµµατος επισυνάπτεται στο παράρτηµα Ε της παρούσας). Σε περίπτωση κατακύρωσης δροµολογίων του υποψηφίου αναδόχου σε προηγούµενο διαγωνισµό να συµπληρωθεί στο χρονοδιάγραµµα και τα προηγούµενα δροµολόγια προκειµένου να προκύπτει το σύνολο των δροµολογίων στο τελικό χρονοδιάγραµµα. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία προσκοµίζονται από αυτόν και σε έντυπη µορφή, εντός της ίδιας ηµέρας ήτοι την ηµέρα Τρίτη, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς Η προσκόµιση σε έντυπη µορφή των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, Π.Ε. Μεσσηνίας, ( /νση ιοικητικού-οικονοµικού, ιοικητήριο, Καλαµάτα), µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: Η Περιγραφή «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης, Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. σελ.3 από 20

4 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 15PROC Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ ΗΣ, οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και εµφανίζονται στην εκτύπωση. Η προαναφερόµενη τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα είναι η τιµή που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση (ενδεικτικό προϋπολογισµό Παράρτηµα Α στην στήλη µε περιγραφή «ηµερήσιο κόστος προϋπολογισµού») για κάθε οµάδα που προκηρύσσεται (και στο Υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς Παράρτηµα Β στην στήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου Βάσει προϋπολογισµού»). Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή (Οικονοµική προσφορά) πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισµού και κατά το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β. Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγµα, Οικονοµικής Προσφοράς, σε µορφή pdf. Για την προσφερόµενη τιµή ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 14. Επισηµαίνεται ότι: Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ). Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες πενήντα (250) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω προβλεπόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. σελ.4 από 20

5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 15PROC Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά δροµολόγιο χωριστά του Τµήµατος Ε ( ροµολόγια Τ & Τα) και η κατακύρωση γίνεται επίσης κατά δροµολόγιο και µπορεί να κατακυρωθούν στον ίδιο µειοδότη περισσότερα του ενός δροµολόγια, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1449/Β/ ) Κ.Υ.Α. και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκριµένα δροµολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να είναι ανώτερη από την αποζηµίωση του εν λόγω δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τη διακήρυξη, µε βάση τον προβλεπόµενο από τη διακήρυξη προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου. Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τετάρτη. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην αρ /2015 ιακήρυξη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27 η ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. από την Επιτροπή ιαγωνισµού, που είναι πιστοποιηµένη από το σύστηµα για την αποσφράγιση και αξιολόγηση του σχετικού ιαγωνισµού. Αρχικά θα γίνει η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Για όσες προσφορές κριθούν παραδεκτές, η Επιτροπή προχωρά αµέσως στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση. Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια, λαµβάνοντας υπ όψιν αφενός το δηµόσιο συµφέρον, αφετέρου την απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών να ζητήσει από τους συµµετέχοντες την υποβολή νέων βελτιωµένων οικονοµικών προσφορών και να προσφύγει σε επόµενο ή επόµενους γύρους διαπραγµάτευσης. Οι νέες προσφορές υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. σε ηµεροµηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα, µετά την αξιολόγηση των οποίων η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλει στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση. Όταν οι προσφορές θεωρηθούν συµφέρουσες θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή η τελική ανάδειξη των αναδόχων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική ιακήρυξη. Η παρούσα Πρόσκληση, µαζί µε το συνηµµένο παράρτηµα καθώς και την αρ.31353/2015 ιακήρυξη, (που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της) θα αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος καθώς και στο ιαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση δίνονται στο Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ιοικητήριο Π.Ε. Μεσσηνίας, τηλ (κα Παπαδοπούλου Γεωργία). Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ σελ.5 από 20

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Ε Α/Α ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΗ - ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 24001/20013 ΚΥΑ χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (με τιμή πετρελαίου κίνησης 1,212 /lt στις 02/06/2015) 1 Τα-1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΣΕΛΛΑΣ - ΒΡΥΣΕΣ - ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ - ΜΠΛΕΜΕΝΙΑΝΟΙ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 9 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-3 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΒΑΛΤΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-4 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΒΑΛΤΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-5 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΑΝΙ - ΜΕΤΑΛΕΙΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-7 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΛΕΥΚΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-8 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΜΕΜΙ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-9 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΜΕΜΙ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ σελ.6 από 20

7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - 10 Τα-10 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΡΑΧΕΣ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-11 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΠΗΛΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-12 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΒΡΥΣΣΕΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-14 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ - ΔΕΣΣΥΛΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΌΧΙ Τα-16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΠΟΛΥΘΕΑ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΑΕΤΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΟΛΥΘΕΑ - ΑΕΤΟΣ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΑΕΤΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ σελ.7 από 20

8 ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 21 Τα-21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ - ΚΑΜΑΡΙ - ΝΕΑ ΑΓΡΙΛΙΑ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-23 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-24 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΓΚΛΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-25 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΓΑ - ΑΝΩ ΒΕΡΓΑ 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-26 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-27 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗ - ΑΝΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ & 6ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-29 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΡΦΑΡΑ - ΠΗΔΗΜΑ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-31 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.8 από 20

9 32 Τα-32 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-33 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ - ΣΤΡΕΦΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-34 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τα-35 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΑΡΑ - ΟΡΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΒΕΛΙΚΑΣ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ - ΧΡΑΝΟΙ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-37 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΧΡΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-38 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-39 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΟΥΜΑΡΟ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ - ΧΑΤΖΗ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-41 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟ - ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΝΔΡΟΥΣΑ - ΕΥΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-42 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΑΜΠΑΙΝΑ - ΒΑΛΥΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-43 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΡΙΟΔΟΣ - ΕΥΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ - ΧΑΤΖΗ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.9 από 20

10 45 Τα-45 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΑΜΠΑΙΝΑ - ΒΟΥΡΝΑΖΙ - ΑΝΔΡΟΥΣΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-46 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΟΥΡΝΑΖΙ - ΑΝΔΡΟΥΣΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-47 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΙΑ - ΚΕΦΑΛΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-48 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-49 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΛΑΤΣΑ - ΑΝΩ ΡΙΓΚΛΙΑ - ΡΙΓΚΛΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΣΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΠΛΑΤΩΜΑ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-52 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΒΕΛΙ (ΜΕΝΙΝΑ) - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.10 από 20

11 Α/Α ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΗ - ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 24001/20013 ΚΥΑ χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (με τιμή πετρελαίου κίνησης 1,212 /lt στις 02/06/2015) ( ) 1 Τ-1 1ο και 2ο Νηπ. Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΚΙ - ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-2 1ο Νηπ. Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ-ΔΙΑΛΙΣΚΑΡΙ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-3 2ο Νηπ. Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ , ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-4 2ο ΔΣ Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-5 1ο ΔΣ Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΛΕΥΚΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-6 1ο ΔΣ ΚΑΙ 2ο Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΛΕΥΚΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-7 3ο Νηπ. Φιλιατρών ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-8 1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-9 1ο, 2ο Νηπ. Φιλιατρών και 1ο Δημοτικό Φιλιατρών ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΡΙΛΙ - ΧΑΛΑΖΟΝΙ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-10 1ο Νηπ. Κυπαρισσίας ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΟΙ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-13 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΟΛΑΚΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-14 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.11 από 20

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 13 Τ-15 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Φιλιατρών ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΛΑΤΗ - ΜΕΡΟΛΙΘΙ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-18 ΕΕΕΕΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΕΕΕΕΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΥΛΩΝΑ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΡΤΙΚΙ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-26 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-29 1ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΑΛΙΑΝΗ - ΒΛΑΣΣΑΔΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-33 ΓΕΛ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ - ΔΩΡΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΕΑ ΑΓΡΙΛΙΑ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΔΩΡΙΟ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-38 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΛΑ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΑ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΝΙΟΧΩΡΙ ΙΘΩΜΗΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-40 ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΙ - ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.12 από 20

13 26 Τ-44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 4 ΤΑΞΙ 1 0 5,7 0 6,7 ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-47 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΙΙΚΑ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-52 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-58 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ - ΜΕΡΟΠΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗ - ΟΙΧΑΛΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ Τ-65 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ - ΜΕΡΟΠΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΙΑΜΟΣ - ΟΙΧΑΛΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-67 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-78 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΙ - ΒΛΑΣΗΣ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-84 ΝΗΠ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΊΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΪΚΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-85 ΝΗΠ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΊΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-88 ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-89 ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΔΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-91 ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΖΑΝΕ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ - ΠΑΝΙΠΕΡΙ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ σελ.13 από 20

14 39 Τ-97 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 3 ΤΑΞΙ ,9 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-100 2ο ΔΣ Μεσσήνης ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-104 1ο και 2ο Νηπ. Πύλου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ - ΓΙΑΛΟΒΑ - ΠΥΛΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-105 1ο Νηπ. Πύλου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ - ΠΥΛΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-106 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ - Ε.Ο ΠΥΛΟΥ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-107 ΔΣ Μεθώνης και Γυμνάσιο Μεθώνης ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΑΡΑΚΕΣ- ΜΕΘΩΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-108 ΔΣ Μεθώνης ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΌΧΙ Τ-109 ΔΣ Μεθώνης ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΌΧΙ Τ-110 Νηπ. Μεθώνης 48 Τ-111 ΔΣ Μεθώνης 49 Τ-112 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ - ΜΕΘΩΝΗ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ 35.6 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-113 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-114 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-115 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-116 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.14 από 20

15 54 Τ-117 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-118 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-119 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-120 ΕΕΕΕΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ - ΠΥΛΟΣ - ΡΩΜΑΝΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-121 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-122 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-123 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΟΥΝΑΡΙΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-125 Νηπ. Χαρακοπιού ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 3 ΤΑΞΙ ,5 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-126 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-127 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ - ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟ - ΧΩΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-128 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ - ΧΩΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ - ΑΣΙΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-131 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΖΙΖΑΝΙ - ΚΟΡΩΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.15 από 20

16 68 Τ-138 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙ-ΧΩΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-139 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΑ-ΧΩΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-140 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΩΡΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-141 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ (Τμήμα Ένταξης) ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΩΡΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-142 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΩΡΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-144 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-146 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ - ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-147 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΛΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-148 ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-149 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΠΛΑΤΩΜΑ -ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ - ΚΑΜΠΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-150 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΠΛΑΤΩΜΑ - ΚΑΜΠΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ T-151 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΠΛΑΤΩΜΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ T-152 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΣΕΡΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ -ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-153 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΣΕΡΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ T-154 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΑΛΤΑ - ΚΑΜΠΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ 21 σελ.16 από 20

17 83 Τ-156 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙ - ΠΡΟΑΣΤΙΟ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-158 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ - ΚΑΜΠΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ Τ-159 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΟΡΟΒΑ - ΚΑΜΠΟΣ (ΠΡΩΙ) & ΚΑΜΠΟΣ - ΟΡΟΒΑ - ΚΕΝΤΡΟ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ Τ-161 ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΩΜΑ - ΛΙΒΑΔΙ - ΚΑΜΠΟΣ 3 ΤΑΞΙ ,5 ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-162 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΩΜΑ - ΚΑΜΠΟΣ 4 ΤΑΞΙ ,3 ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-164 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-165 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΛΙΒΑΔΙ - ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-166 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΙΒΑΔΙ-ΠΛΑΤΩΜΑ - ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-167 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-168 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΙΑΝΗ - ΑΓΡΙΛΟΣ - ΑΡΦΑΡΑ 4 ΤΑΞΙ ,5 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-176 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ 94 Τ-178 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Φιλελλήνων 5α, Καλαμάτα-Μακεδονίας 39, Καλαμάτα-Πατριάρχου Προκοπίου 4, Καλαμάτα- ΕΙΔ. ΔΣ Καλύβια (Μιχαλαίικα)Καλαμάτα-Ορέστη 34, Καλαμάτα -Πύρας 9, Καλαμάτα-ΕΙΔ. ΔΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ ΤΑΞΙ ,7 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.17 από 20

18 95 Τ-180 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Οδός Καβάφη, Λέικα Καλαμάτας-Λέικα Καλαμάτας-Καπετανάκη 23, Καλαμάτα-ΕΙΔ. ΔΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-181 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Μακρυγιάννη 81, Πύλος-Υψηλάντου 4, Μεσσήνη-Χαριλάου Τρικούπη 20, Μεσσήνης-Κούτσικα 63, Μεσσήνη-ΕΙΔ. ΔΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-182 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Κορώνης 121, Καλαμάτα-Καποδιστρίου 7, Καλαμάτα-Βασ. Σοφίας 7, Καλαμάτα-ΕΙΔ. ΔΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-183 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Αγ. Αναργύρων 101 Καλαμάτα-Μαντύκλου 5, Καλαμάτα- ΕΙΔ. ΔΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-186 ΕΕΕΕΚ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - AKOBITIKA 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΝΑΙ Τ-190 ΕΕΕΕΚ ΛΕΪΚΑ - ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 62-11η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-196 ΕΕΕΕΚ ΦΑΡΑΙ 17 - ΜΑΙΖΩΝΟΣ & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 23 - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 29 - ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ 3 ΤΑΧΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-200 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-202 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-208 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΠΛΑΤΥ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-216 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΚΑΛΙΑΝΕΪΚΑ - ΚΑΤΩ ΔΟΛΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.18 από 20

19 106 Τ-222 4ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΟ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) & 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) - 2ο ΓΕΛ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ - ΒΕΡΓΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΑ - 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 2ο ΓΕΛ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ - 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-230 2ο ΕΠΑΛ & 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΤΕΡΜΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) & 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΕΠΑΛ & 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ - ΜΠΟΥΧΑΛΗ - ΤΑΫΓΕΤΗ - ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 2 η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 33 - ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 35-3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 - Φιλελλήνων 5 - ΚΟΡΩΝΗΣ 16 - ΗΡΟΔΟΤΟΥ 33-3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 15 - ΚΑΝΑΡΗ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 13 - Ευριπίδου 2-3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-238 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΒΕΛΙ (8ο ΧΛΜ - ΣΠΑΡΤΗΣ) - ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΜΠΙΛΙΝΩΝ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) - ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡΑΓ. 13/26 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ & 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΦΩΤΕΙΝΗ" - 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.19 από 20

20 ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΣΥΛΟΥ - 22 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σελ.20 από 20

15PROC003136820 2015-10-08

15PROC003136820 2015-10-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.08 11:47:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ω497Λ1-06Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918700 2015-07-17

15PROC002918700 2015-07-17 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942503 2015-07-29

15PROC002942503 2015-07-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα, 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ.Πρωτ : 78154/2674 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002172493 2014-07-17

14PROC002172493 2014-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη - 15-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 258909(3326) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002172493 2014-07-17

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2271350519 FAX: 2271350519 14PROC002312888 2014-09-29

Τηλ.: 2271350519 FAX: 2271350519 14PROC002312888 2014-09-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 5739 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Πολυτεχνείου 1 Ταχ. Κώδ.: 82100 Τηλ.: 2271350519

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων. στον Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 10/12/2013 13/12/2013 13/12/2013

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων. στον Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 10/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Ταχ. νση : ηµοκρατίας 27, 50100 Κοζάνη Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων Τοπικό Τύπο. Ώρα 09:45

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ιακηρύξεων Τοπικό Τύπο. Ώρα 09:45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση : Γρ. Λαµπράκη 21 Ταχ.Κωδ. : 43100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002148460 2014-07-06

14PROC002148460 2014-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΥ07Λ1-ΕΛΡ Τρίπολη 02-7-2014 14PROC002148460 2014-07-06 Αρ. Πρωτ.: 50180/16449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διεθνή µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235015 2014-08-11

14PROC002235015 2014-08-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ναύπλιο, 11/08/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002963569 2015-08-10

15PROC002963569 2015-08-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: οικ.3417 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002244589 2014-08-19

14PROC002244589 2014-08-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 19-8- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 321689(4052) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002244589 2014-08-19 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 13-7 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 84448/2625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Πτολεμαίων 1 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002900517 2015-07-09

15PROC002900517 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 07 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ..: 38173/3393 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 02/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ : 27642/2162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 1-4 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 91575/2208 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235699 2014-08-12

14PROC002235699 2014-08-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 11.543,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Συνολικού προϋπολογισμού: 11.543,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 20.10.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 77548 Έργο : Προμήθεια «Επιτραπέζιων Παιχνιδιών και Βιβλίων Βιβλιοθήκης» για τους Παιδικούς Σταθμούς και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23%

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 13.08.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 58187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έργο : Προμήθεια «Παιδαγωγικού Βιβλίων,, Παιχνιδιών, Εκπαιδευτικού Υλικού,

Διαβάστε περισσότερα