15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003204227 2015-10-22"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : ιοικητήριο : Καλαµάτα : Τζίβα Φωτεινή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Καλαµάτα 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ CPV Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ.31353/ ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη , από την οποία προέκυψαν άγονα δροµολόγια. 2. Τις υπ αρίθµ. 1809/ , 1841/ & 1986/ Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικών προσφορών και Οικονοµικών προσφορών του ιαγωνισµού και την κήρυξη των κάτωθι δροµολογίων: ΤΜΗΜΑ Ε ( ροµολόγια Τ-1 ΕΩΣ T-247), καθώς και περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία ιαπραγµάτευσης για άγονα και τυχόν νέα δροµολόγια ( ροµολόγια Τα-1 ΕΩΣ Τα-52) που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους Την µε αρ. Φ.Ε.Κ.108/ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ιαδικασία ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 α του Π..60/2007 και σε εφαρµογή του άρθρου 2 περ. 2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.108/ ) και σύµφωνα µε την αρ /2015 ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,32 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων προαίρεσης και αφορά στα δροµολόγια όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα Α της παρούσας, τα οποία κηρύχθηκαν άγονα µε την αρ. 1841/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και τα νέα δροµολόγια που προέκυψαν. Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, κατόπιν δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συµµετοχής στο ικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Καλούµε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για υποβολή προσφοράς να συµµετέχουν στην παρούσας διαδικασία διαπραγµάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δροµολογίων αυτών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ120/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και το Π..60/2007. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν προσφορά κανονικά επί ποινή αποκλεισµού, υποβάλλοντας δικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος1 µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» Α. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ. Η.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 1 (υπο)φάκελος= κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα σελ.1 από 20

2 1. Εγγύηση συµµετοχής (κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 σε συνδυασµό µε το αρθρο 25 του Π.. 118/2007 όπως ισχύει) στο διαγωνισµό που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., υπολογιζόµενου επί 15PROC του συνολικού προϋπολογισµού του τµήµατος ή των τµηµάτων για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου και των δικαιωµάτων προαίρεσης. (Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής ορίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Θα αναγράφονται: α) τα στοιχεία του διαγωνισµού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, β) Το Τµήµα Ε στο οποίο συµµετέχουν για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά, (χωρίς την προσφερόµενη τιµή) προκειµένου να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή. ii. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραµµένοι µε το ειδικό επάγγελµά τους, στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (ή και) στο µητρώο του Επιµελητηρίου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας, για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή/έντυπη προσκόµιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουµένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης ψηφιακά υπογεγραµµένο, από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, ψηφιακά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή το καταστατικό-συµφωνητικό και των εγγράφων τροποποιήσεων του, από όπου θα προκύπτει η κατάθεσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν τούτο απαιτείται. Επιπλέον, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα (διαχειριστές) που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 5. Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν. 3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκόµιση µαζί µε την προσφορά των εξής δικαιολογητικών: i. Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές, µε βάση το ισχύον καταστατικό της. ii. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανεπίκαιρων [πέραν των τριάντα (30) ηµερών], η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή pdf. σελ.2 από 20

3 15PROC ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: i. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αρ /2015 διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. ii. Εάν έχει ή όχι επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. iii. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. iv. ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί µειοδότης θα προσκοµίσει το απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους όλους τους οδηγούς των λεωφορείων ή των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσης. v. Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου και ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου µε ανάλογη αντιστοίχηση. 2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των.χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου. 3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα λεωφορεία ή τα.χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 4. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 5. Άδεια ή άδειες οδήγησης. 6. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το.χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του.χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, θεωρηµένο από την αρµόδια ΟΥ, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. 7. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των.χ. επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, Eιδ.µισθ., ειδ.µετ.) και φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες Λεωφορείων. 8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει χρήση της παραγράφου ήτοι, ότι τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή παρόλο που ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης) οφείλουν να συµπεριλαµβάνουν στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των διαδροµών (ψηφιακά υπογεγραµµένο) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης (υπόδειγµα χρονοδιαγράµµατος επισυνάπτεται στο παράρτηµα Ε της παρούσας). Σε περίπτωση κατακύρωσης δροµολογίων του υποψηφίου αναδόχου σε προηγούµενο διαγωνισµό να συµπληρωθεί στο χρονοδιάγραµµα και τα προηγούµενα δροµολόγια προκειµένου να προκύπτει το σύνολο των δροµολογίων στο τελικό χρονοδιάγραµµα. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία προσκοµίζονται από αυτόν και σε έντυπη µορφή, εντός της ίδιας ηµέρας ήτοι την ηµέρα Τρίτη, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς Η προσκόµιση σε έντυπη µορφή των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, Π.Ε. Μεσσηνίας, ( /νση ιοικητικού-οικονοµικού, ιοικητήριο, Καλαµάτα), µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: Η Περιγραφή «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης, Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. σελ.3 από 20

4 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 15PROC Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ ΗΣ, οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και εµφανίζονται στην εκτύπωση. Η προαναφερόµενη τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα είναι η τιµή που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση (ενδεικτικό προϋπολογισµό Παράρτηµα Α στην στήλη µε περιγραφή «ηµερήσιο κόστος προϋπολογισµού») για κάθε οµάδα που προκηρύσσεται (και στο Υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς Παράρτηµα Β στην στήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου Βάσει προϋπολογισµού»). Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή (Οικονοµική προσφορά) πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισµού και κατά το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β. Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγµα, Οικονοµικής Προσφοράς, σε µορφή pdf. Για την προσφερόµενη τιµή ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 14. Επισηµαίνεται ότι: Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ). Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες πενήντα (250) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω προβλεπόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. σελ.4 από 20

5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 15PROC Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά δροµολόγιο χωριστά του Τµήµατος Ε ( ροµολόγια Τ & Τα) και η κατακύρωση γίνεται επίσης κατά δροµολόγιο και µπορεί να κατακυρωθούν στον ίδιο µειοδότη περισσότερα του ενός δροµολόγια, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1449/Β/ ) Κ.Υ.Α. και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκριµένα δροµολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να είναι ανώτερη από την αποζηµίωση του εν λόγω δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τη διακήρυξη, µε βάση τον προβλεπόµενο από τη διακήρυξη προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου. Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τετάρτη. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην αρ /2015 ιακήρυξη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27 η ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. από την Επιτροπή ιαγωνισµού, που είναι πιστοποιηµένη από το σύστηµα για την αποσφράγιση και αξιολόγηση του σχετικού ιαγωνισµού. Αρχικά θα γίνει η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Για όσες προσφορές κριθούν παραδεκτές, η Επιτροπή προχωρά αµέσως στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση. Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια, λαµβάνοντας υπ όψιν αφενός το δηµόσιο συµφέρον, αφετέρου την απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών να ζητήσει από τους συµµετέχοντες την υποβολή νέων βελτιωµένων οικονοµικών προσφορών και να προσφύγει σε επόµενο ή επόµενους γύρους διαπραγµάτευσης. Οι νέες προσφορές υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. σε ηµεροµηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα, µετά την αξιολόγηση των οποίων η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλει στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση. Όταν οι προσφορές θεωρηθούν συµφέρουσες θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή η τελική ανάδειξη των αναδόχων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική ιακήρυξη. Η παρούσα Πρόσκληση, µαζί µε το συνηµµένο παράρτηµα καθώς και την αρ.31353/2015 ιακήρυξη, (που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της) θα αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος καθώς και στο ιαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση δίνονται στο Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ιοικητήριο Π.Ε. Μεσσηνίας, τηλ (κα Παπαδοπούλου Γεωργία). Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ σελ.5 από 20

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Ε Α/Α ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΗ - ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 24001/20013 ΚΥΑ χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (με τιμή πετρελαίου κίνησης 1,212 /lt στις 02/06/2015) 1 Τα-1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΣΕΛΛΑΣ - ΒΡΥΣΕΣ - ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ - ΜΠΛΕΜΕΝΙΑΝΟΙ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 9 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-3 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΒΑΛΤΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-4 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΒΑΛΤΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-5 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΑΝΙ - ΜΕΤΑΛΕΙΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-7 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΛΕΥΚΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-8 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΜΕΜΙ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-9 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΜΕΜΙ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ σελ.6 από 20

7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - 10 Τα-10 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΡΑΧΕΣ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-11 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΠΗΛΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-12 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΒΡΥΣΣΕΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-14 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ - ΔΕΣΣΥΛΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΌΧΙ Τα-16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΠΟΛΥΘΕΑ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΑΕΤΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΟΛΥΘΕΑ - ΑΕΤΟΣ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΑΕΤΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ σελ.7 από 20

8 ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 21 Τα-21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ - ΚΑΜΑΡΙ - ΝΕΑ ΑΓΡΙΛΙΑ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-23 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-24 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΓΚΛΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-25 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΓΑ - ΑΝΩ ΒΕΡΓΑ 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-26 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-27 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗ - ΑΝΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ & 6ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-29 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΡΦΑΡΑ - ΠΗΔΗΜΑ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-31 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.8 από 20

9 32 Τα-32 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-33 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ - ΣΤΡΕΦΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-34 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τα-35 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΑΡΑ - ΟΡΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΒΕΛΙΚΑΣ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ - ΧΡΑΝΟΙ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-37 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΧΡΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-38 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-39 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΓΓΑΣ - ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΟΥΜΑΡΟ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ - ΧΑΤΖΗ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-41 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟ - ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΝΔΡΟΥΣΑ - ΕΥΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-42 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΑΜΠΑΙΝΑ - ΒΑΛΥΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-43 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΡΙΟΔΟΣ - ΕΥΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ - ΧΑΤΖΗ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.9 από 20

10 45 Τα-45 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΑΜΠΑΙΝΑ - ΒΟΥΡΝΑΖΙ - ΑΝΔΡΟΥΣΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-46 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΟΥΡΝΑΖΙ - ΑΝΔΡΟΥΣΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-47 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΙΑ - ΚΕΦΑΛΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-48 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τα-49 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΛΑΤΣΑ - ΑΝΩ ΡΙΓΚΛΙΑ - ΡΙΓΚΛΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΣΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τα-51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΠΛΑΤΩΜΑ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΟΧΙ Τα-52 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΒΕΛΙ (ΜΕΝΙΝΑ) - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.10 από 20

11 Α/Α ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 0-5 % ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ > 5 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΗ - ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 24001/20013 ΚΥΑ χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (με τιμή πετρελαίου κίνησης 1,212 /lt στις 02/06/2015) ( ) 1 Τ-1 1ο και 2ο Νηπ. Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΚΙ - ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-2 1ο Νηπ. Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ-ΔΙΑΛΙΣΚΑΡΙ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-3 2ο Νηπ. Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ , ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-4 2ο ΔΣ Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-5 1ο ΔΣ Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΛΕΥΚΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-6 1ο ΔΣ ΚΑΙ 2ο Γαργαλιάνων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΛΕΥΚΗ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-7 3ο Νηπ. Φιλιατρών ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-8 1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-9 1ο, 2ο Νηπ. Φιλιατρών και 1ο Δημοτικό Φιλιατρών ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΡΙΛΙ - ΧΑΛΑΖΟΝΙ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-10 1ο Νηπ. Κυπαρισσίας ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΟΙ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-13 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΟΛΑΚΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-14 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.11 από 20

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 13 Τ-15 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Φιλιατρών ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΛΑΤΗ - ΜΕΡΟΛΙΘΙ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-18 ΕΕΕΕΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΕΕΕΕΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΥΛΩΝΑ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΡΤΙΚΙ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-25 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-26 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-29 1ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΓΑΛΙΑΝΗ - ΒΛΑΣΣΑΔΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-33 ΓΕΛ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ - ΔΩΡΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΕΑ ΑΓΡΙΛΙΑ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ - ΔΩΡΙΟ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-38 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΛΑ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΑ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΝΙΟΧΩΡΙ ΙΘΩΜΗΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-40 ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΙ - ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.12 από 20

13 26 Τ-44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 4 ΤΑΞΙ 1 0 5,7 0 6,7 ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-47 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΙΙΚΑ - ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-52 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-58 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ - ΜΕΡΟΠΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗ - ΟΙΧΑΛΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ Τ-65 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ - ΜΕΡΟΠΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΙΑΜΟΣ - ΟΙΧΑΛΙΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-67 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-78 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΙ - ΒΛΑΣΗΣ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-84 ΝΗΠ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΊΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΪΚΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-85 ΝΗΠ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΊΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-88 ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-89 ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΔΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-91 ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΖΑΝΕ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ - ΠΑΝΙΠΕΡΙ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ σελ.13 από 20

14 39 Τ-97 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ 3 ΤΑΞΙ ,9 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-100 2ο ΔΣ Μεσσήνης ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΜΕΣΣΗΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-104 1ο και 2ο Νηπ. Πύλου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ - ΓΙΑΛΟΒΑ - ΠΥΛΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-105 1ο Νηπ. Πύλου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ - ΠΥΛΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-106 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ - Ε.Ο ΠΥΛΟΥ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-107 ΔΣ Μεθώνης και Γυμνάσιο Μεθώνης ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΑΡΑΚΕΣ- ΜΕΘΩΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-108 ΔΣ Μεθώνης ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΌΧΙ Τ-109 ΔΣ Μεθώνης ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΗ ΌΧΙ Τ-110 Νηπ. Μεθώνης 48 Τ-111 ΔΣ Μεθώνης 49 Τ-112 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ - ΜΕΘΩΝΗ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ 35.6 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-113 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-114 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-115 ΔΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ - ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-116 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.14 από 20

15 54 Τ-117 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-118 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-119 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-120 ΕΕΕΕΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ - ΠΥΛΟΣ - ΡΩΜΑΝΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-121 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-122 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-123 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΟΥΝΑΡΙΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-125 Νηπ. Χαρακοπιού ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 3 ΤΑΞΙ ,5 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-126 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-127 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ - ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟ - ΧΩΡΑ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-128 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ - ΧΩΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ - ΑΣΙΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-131 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΖΙΖΑΝΙ - ΚΟΡΩΝΗ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.15 από 20

16 68 Τ-138 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙ-ΧΩΡΑ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-139 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΑ-ΧΩΡΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-140 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΩΡΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-141 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ (Τμήμα Ένταξης) ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΩΡΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-142 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΩΡΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 3 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-144 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-146 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ - ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-147 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΛΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-148 ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-149 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΠΛΑΤΩΜΑ -ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ - ΚΑΜΠΟΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-150 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΠΛΑΤΩΜΑ - ΚΑΜΠΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ T-151 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΠΛΑΤΩΜΑ 1 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΌΧΙ T-152 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΣΕΡΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ -ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-153 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΣΕΡΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ T-154 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΑΛΤΑ - ΚΑΜΠΟΣ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ 21 σελ.16 από 20

17 83 Τ-156 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙ - ΠΡΟΑΣΤΙΟ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΌΧΙ Τ-158 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ - ΚΑΜΠΟΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ Τ-159 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΟΡΟΒΑ - ΚΑΜΠΟΣ (ΠΡΩΙ) & ΚΑΜΠΟΣ - ΟΡΟΒΑ - ΚΕΝΤΡΟ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ Τ-161 ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΩΜΑ - ΛΙΒΑΔΙ - ΚΑΜΠΟΣ 3 ΤΑΞΙ ,5 ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-162 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΩΜΑ - ΚΑΜΠΟΣ 4 ΤΑΞΙ ,3 ΜΟΝΟ ΌΧΙ Τ-164 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-165 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΛΙΒΑΔΙ - ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΟΧΙ Τ-166 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΙΒΑΔΙ-ΠΛΑΤΩΜΑ - ΚΑΜΠΟΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-167 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ-168 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΙΑΝΗ - ΑΓΡΙΛΟΣ - ΑΡΦΑΡΑ 4 ΤΑΞΙ ,5 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-176 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ 94 Τ-178 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Φιλελλήνων 5α, Καλαμάτα-Μακεδονίας 39, Καλαμάτα-Πατριάρχου Προκοπίου 4, Καλαμάτα- ΕΙΔ. ΔΣ Καλύβια (Μιχαλαίικα)Καλαμάτα-Ορέστη 34, Καλαμάτα -Πύρας 9, Καλαμάτα-ΕΙΔ. ΔΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ ΤΑΞΙ ,7 ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.17 από 20

18 95 Τ-180 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Οδός Καβάφη, Λέικα Καλαμάτας-Λέικα Καλαμάτας-Καπετανάκη 23, Καλαμάτα-ΕΙΔ. ΔΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-181 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Μακρυγιάννη 81, Πύλος-Υψηλάντου 4, Μεσσήνη-Χαριλάου Τρικούπη 20, Μεσσήνης-Κούτσικα 63, Μεσσήνη-ΕΙΔ. ΔΣ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-182 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Κορώνης 121, Καλαμάτα-Καποδιστρίου 7, Καλαμάτα-Βασ. Σοφίας 7, Καλαμάτα-ΕΙΔ. ΔΣ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-183 ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Αγ. Αναργύρων 101 Καλαμάτα-Μαντύκλου 5, Καλαμάτα- ΕΙΔ. ΔΣ 2 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-186 ΕΕΕΕΚ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - AKOBITIKA 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΝΑΙ Τ-190 ΕΕΕΕΚ ΛΕΪΚΑ - ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 62-11η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-196 ΕΕΕΕΚ ΦΑΡΑΙ 17 - ΜΑΙΖΩΝΟΣ & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 23 - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 29 - ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ 3 ΤΑΧΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-200 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΜΦΕΙΑ - ΘΟΥΡΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-202 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-208 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΠΛΑΤΥ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-216 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΚΑΛΙΑΝΕΪΚΑ - ΚΑΤΩ ΔΟΛΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ σελ.18 από 20

19 106 Τ-222 4ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΟ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 1 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) & 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) - 2ο ΓΕΛ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ - ΒΕΡΓΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΑ - 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 2ο ΓΕΛ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ - 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-230 2ο ΕΠΑΛ & 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΤΕΡΜΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) & 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΕΠΑΛ & 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ - ΜΠΟΥΧΑΛΗ - ΤΑΫΓΕΤΗ - ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 2 η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 33 - ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 35-3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 - Φιλελλήνων 5 - ΚΟΡΩΝΗΣ 16 - ΗΡΟΔΟΤΟΥ 33-3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 15 - ΚΑΝΑΡΗ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 13 - Ευριπίδου 2-3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ-238 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΒΕΛΙ (8ο ΧΛΜ - ΣΠΑΡΤΗΣ) - ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΜΠΙΛΙΝΩΝ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) - ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡΑΓ. 13/26 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΌΧΙ Τ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ & 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ Τ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΦΩΤΕΙΝΗ" - 4 ΤΑΞΙ ΔΙΠΛΗ ΟΧΙ σελ.19 από 20

20 ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΣΥΛΟΥ - 22 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σελ.20 από 20

15PROC003136820 2015-10-08

15PROC003136820 2015-10-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.08 11:47:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ω497Λ1-06Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918700 2015-07-17

15PROC002918700 2015-07-17 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002728368 2015-04-24

15PROC002728368 2015-04-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4537/24-04 - 2015 ΑΡ, ΣΥΣΤΗΜ ΕΣΗΔΗΣ :2795 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 7/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 107346/9627 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 25/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: οικ:46795/3711 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002148460 2014-07-06

14PROC002148460 2014-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΥ07Λ1-ΕΛΡ Τρίπολη 02-7-2014 14PROC002148460 2014-07-06 Αρ. Πρωτ.: 50180/16449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διεθνή µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 4 Τρίτη 27 Μαΐου 2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συγγενείς και φίλους που με την ψήφο τους με στήριξαν και πίστεψαν ότι η προσπάθειά μου άξιζε. Κωνσταντίνος Αθ. Σούμπλης AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3250 ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002963569 2015-08-10

15PROC002963569 2015-08-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: οικ.3417 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002235015 2014-08-11

14PROC002235015 2014-08-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ναύπλιο, 11/08/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002900517 2015-07-09

15PROC002900517 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 07 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ..: 38173/3393 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 13-7 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 84448/2625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Πτολεμαίων 1 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003110746 2015-10-01

15PROC003110746 2015-10-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332, - Ιωάννινα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388

Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-09-14 Aρ.Πρωτ.: 32388 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα : 22 /10 /2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 112480/3780 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002172493 2014-07-17

14PROC002172493 2014-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη - 15-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 258909(3326) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002172493 2014-07-17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα