ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/ Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το σχέδιο προώθησης της κατανά λωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος σε εφαρμογή της αριθ. 726/17829/ (ΦΕΚ 610B /2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παι δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280). β) Του άρθρου 10 και 12 της αριθμ. 726/17829/ (ΦΕΚ 610B /2012) κοινής υπουργικής απόφασης που αφο ρά στον «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατα νάλωσης φρούτων στα σχολεία». γ) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135) περί «ρύθμιση θεμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ». δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Τους Κανονισμούς: α) (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), όπως τροποποιήθηκε από τον Κα νονισμό (ΕΚ) 13/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 «περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορι σμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλω σης φρούτων στα σχολεία» και όπως ισχύει κάθε φορά τροποποιημένος. β) (ΕΕ) 288/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο μερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευ τικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρού των στα σχολεία» και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την / εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Άρθρο 1 Έλεγχοι Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθ. 726/17829/ (ΦΕΚ 610B /2012) κοινής υπουργικής απόφασης και διακρίνονται σε: 1. Διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης και περιλαμβάνουν έλεγχο όλων των δικαιολογητικών ως προς την παράδοση των προϊόντων. 2. Επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του φορέα εκτέλεσης, όπου πραγ ματοποιούνται η τυποποίηση, η συσκευασία και η απο θήκευση των προϊόντων όπως ορίζεται στο παράρτημα V του Καν(ΕΕ) 543/2011. Ο φορέας εκτέλεσης ειδοποιεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αποστολή φρούτων το αρμόδιο Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής καθώς και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να διενεργη θούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. 2.1 Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τους ποιο τικούς ελεγκτές των Περιφερειακών Κέντρων Προστασί ας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκονται οι μονάδες τυποποίησης, συ σκευασίας και αποθήκευσης του φορέα εκτέλεσης. Ο ποιοτικός ελεγκτής μετά από δειγματοληψία συντάσσει «έντυπο ελέγχου» εις τριπλούν (Υπόδειγμα Ι).

2 45660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του Περιφε ρειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. Τα υπόλοιπα αντίγραφα παραδίδονται στον φορέα εκτέλεσης. Το ένα εκ των δύο τηρείται στο αρχείο του φορέα εκτέλεσης και αποστέλλεται τηλε ομοιοτυπικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί η διανομή των φρούτων και το άλλο προσκομίζεται στο φάκελο με τα δικαιολο γητικά που αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την καταβολή της ενίσχυσης. 2.2 Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να εκδίδει για κάθε παρτίδα «δελτίο ανάλυσης υπολειμμάτων φυτο προστατευτικών προϊόντων» για τα νωπά και τα με ταποιημένα προϊόντα. Επιπρόσθετα για κάθε παρτίδα μεταποιημένων προϊόντων /κομπόστας διενεργούνται έλεγχοι ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένων συστατικών. Οι αναλύσεις διεξάγονται σε εργαστήρια διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/I.E.C /2005. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης. 2.3 Η μεταφορά διενεργείται με φορτηγά ψυγεία. 3. Επιτόπιους ελέγχους που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 288/2009. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από επιτροπή ελέγχου που συστήνεται από: 3.1 τον προϊστάμενο του τμήματος Πυρηνοκάρπων Μη λοειδών της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ, με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος. 3.2 τον προϊστάμενο του τμήματος Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής προέλευσης της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγ χου του ΥΠΑΑΤ, με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος. 3.3 υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας ή Περιφερει ακής Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 4. Έκτακτους ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι δύνανται να διενεργηθούν από ποιοτικούς ελεγκτές των Διευθύ σεων Αγροτικης Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Πε ριφερειακών Ενοτήτων. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται όποτε κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα προς διανομή φρούτα τηρούν τις ισχύουσες ποι οτικές προδιαγραφές. 5. Τα φορτηγά ψυγεία στα οποία θα φορτώνονται τα νωπά προϊόντα από το χώρο τυποποίησης, θα σφραγίζονται από ποιοτικούς ελεγκτές των αρμόδι ων Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προκειμένου να μεταφερθούν για διανομή στα σχολεία. Στη συνέχεια και πριν από τη διανομή των νωπών προϊόντων στα σχολεία, σε κα θορισμένα σημεία ελέγχου εντός της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Αττικής, η αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ή ποιοτικός ελεγκτής, θα αποσφραγίζει τα φορτηγά, θα ελέγχει τη διατήρη ση του άρρηκτου της αλυσίδας ψύξης και την τή ρηση των ποιοτικών προδιαγραφών που ορίζονται στη Διακήρυξη και στην συνέχεια τα νωπά προϊόντα θα διανέμονται στα σχολεία εντός της ημέρας. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης μη τήρησης του άρρηκτου της αλυσίδας ψύξης ή ευρημάτων που δε συνάδουν με τις προδιαγραφές που ορίζονται στη Διακήρυξη τα νωπά προϊόντα προς διανομή θα δεσμεύονται, δε θα διανέμονται και δύναται να αντικαθίστανται από τον ανάδοχο. Άρθρο 2 Δικαιολογητικά πληρωμής 1. Η καταβολή της ενίσχυσης στον ανάδοχο για την προμήθεια πρώτης ύλης, την τυποποίηση, τη συσκευ ασία και τη διανομή του τελικού προϊόντος στα σχο λεία, τη σχεδίαση /εκτύπωση και τη διανομή της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, καθώς και τη διανομή τετραδίων, πραγμα τοποιείται ύστερα από σχετική αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και καλύπτει περίοδο δύο (2) ημερολογιακών μηνών υλοποίησης του σχεδίου. Συγκεκριμένα η αίτηση ενίσχυσης (Υπόδειγμα ΙΙ) συ νοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.1 Τιμολόγιο πώλησης του αναδόχου προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων, ΑΦΜ , ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ, για την ποσότητα και την αξία του προϊόντος, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη. 1.2 Τη σχετική απόφαση κατακύρωσης. 1.3 Τη σχετική σύμβαση μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και φορέα εκτέλεσης. 1.4 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα εκτέλεσης. 1.5 Αναλυτική κατάσταση διανομής η οποία θα απο στέλλεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις opekepe.gr και (και επίσης με μαγνητικό μέσο) που περιλαμβάνει τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία διανεμήθηκε το προϊόν, τον αριθμό των μαθητών και τον αριθμό των προϊόντων ανά είδος που διανεμήθηκαν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα., Περιφερει ακή Ενότητα και φάση διανομής (Υπόδειγμα ΙV). 1.6 Τα έντυπα ελέγχου της παρ. 2.1 του άρθρου 1. (Υπόδειγμα Ι). 1.7 Τα δελτία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστα τευτικών προϊόντων της παρ. 2.2 του άρθρου Τα δελτία αποστολής φέρουν την υπογραφή του υπευθύνου παραλαβής και τη σφραγίδα του σχολείου παραλήπτη, τον αριθμό της κοινής υπουργικής απόφα σης, βάσει της οποίας υλοποιείται το εν λόγω έργο, τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων». 1.9 Πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής και διανομής του προϊόντος στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. Η παραλαβή των μέτρων επικοινωνίας θα συμπληρώνε ται ανάλογα στο εν λόγω υπόδειγμα στην φάση διανο μής που αυτά παραλαμβάνονται. Το εν λόγω Υπόδειγμα ΙΙΙ αποστέλλεται από το Δημοτικό Σχολείο στον ΟΠΕ ΚΕΠΕ στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Τμή μα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων, Δομοκού 5, ΑΘΗΝΑ Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη σειρά του εκδίδει απόδειξη αυτοπαράδοσης για την ποσότητα του προς διανομή προϊόντος. Επί των τιμολογίων πώλησης επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί μενης εθνικής νομοθεσίας. 2. Δαπάνη για μέτρα επικοινωνίας Η ανάδοχος εταιρεία αποστέλλει φάκελο πληρωμής αποτελούμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 2.1 Αίτηση πληρωμής για τη σχεδίαση / εκτύπωση και τη διανομή της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, καθώς και τη διανομή τετραδίων (αξίας δαπάνης μέτρων επι κοινωνίας). 2.2 Πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής συνοδευτι κών μέτρων από τα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα V της παρούσας απόφασης. Η παραλαβή των μέτρων επικοινωνίας θα συμπληρώνεται ανάλογα στο εν λόγω υπόδειγμα στην φάση διανομής που αυτά παραλαμβάνονται. Το εν λόγω Υπόδειγμα V αποστέλλεται από το Δημοτικό Σχολείο στον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων, Δο μοκού 5, ΑΘΗΝΑ. 2.3 Τιμολόγιο του αναδόχου προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/ νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστη ρίου Πληρωμών Τρίτων, ΑΦΜ , ΔΟΥ Α ΑΘΗ ΝΩΝ, για την αξία των συνοδευτικών μέτρων, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη. 2.4 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα εκτέλεσης. 3. Δαπάνη που αφορά στη διανομή των προϊόντων στους μαθητές. Η ανάδοχος εταιρεία αποστέλλει φάκελο πληρωμής αποτελούμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 3.1 Αίτηση πληρωμής της δαπάνης για που αφορά στη διανομή των προϊόντων στους μαθητές. 3.2 Τιμολόγιο του αναδόχου προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/ νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστη ρίου Πληρωμών Τρίτων, ΑΦΜ , ΔΟΥ Α ΑΘΗ ΝΩΝ, για την αξία διανομής του προϊόντος, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη. 3.3 Τα δελτία αποστολής που φέρουν την υπογρα φή του υπευθύνου παραλαβής και τη σφραγίδα του σχολείου παραλήπτη, τον αριθμό της κοινής υπουρ γικής απόφασης, βάσει της οποίας υλοποιείται το εν λόγω έργο, τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων. 3.4 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα εκτέλεσης. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη σειρά του εκδίδει απόδειξη αυτοπαράδοσης για την ποσότητα του προς διανομή προϊόντος. Επί των τιμολογίων πώλησης επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί μενης εθνικής νομοθεσίας. 4. Η αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης υποβάλλεται το αργότερο την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δια νομής των προϊόντων στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η ενίσχυση καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης. Άρθρο 3 Οι κυρώσεις του Άρθρου 9 του Καν.(ΕΕ)288/2009 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πριν επιβληθούν οι κυρώ σεις ο ανάδοχος καλείται εγγράφως από τη Διεύθυν ση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων και εξηγήσεων.

4 45662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). : : : - / : : : : : / : / : / : ( ): : : : : :

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) / & & ( ) ( ) ( ) : «. ( ( ) 1234/2007 ( ) 288/2009)» (..) ( ),, (. / ) ( )

6 45664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) - (*), /.../,... ( ) ( ) ().., (- ).,... / : : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) *,,.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / / A () () () () V

8 45666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V - (*), /.../,... ( ) ( ) ().., ,... / :... ( ) ( ) *,,. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1344 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 545/49346 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμμα τος της δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 615 10 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35238 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμ ματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 584 13 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 258/31644 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμ μάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 616 10 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35239 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμ ματος δωρεάν διανομής μακαρονιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 473 28 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 455/22800 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 520 20 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36975 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμ ματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1110 10 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1553/43506 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ τρων για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1286 30 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3337 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας πέντε (5) υπαλλήλων του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 898 10 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ Τμήμα Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας Πληροφορίες: Δ. Καλογρίδης E. Κολοκοτρώνη Τηλ.: 210-527

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 8 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1782/84286 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.3 «Εκ παιδεύσεις Μελισσοκόμων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 Αριθμ. 175174 (2) Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολο γητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγη σης της δράσης 4.2: «Στήριξη ίδρυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 279/23460 Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι ούχων και φορέων εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 15 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 956/60312 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των δράσεων 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 261611 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο γή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3141 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4627/152254 Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 165386/1386/ 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 591 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1773 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 321815 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα