5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης Βόλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος"

Transcript

1 Αρ. ρωτ.: 20121/ Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: Αθήνα, Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην : κ. Π. Ζήκος, /ντής Πατησίων Αθήνα 2. Υ ουργείο ΠΕ.ΧΩ. Ε Ειδική Υ ηρεσία Ε ιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) Τοµέας Βορείου Ελλάδος Τµήµα Β Ανδριανου όλεως 24 ΤΚ Θες/νίκη 3. Γραφείο κ. Νοµάρχη Μαγνησίας ιοικητήριο Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας 4. /νση Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α. Μαγνησίας Τµήµα Περιβάλλοντος Λαρίσης Βόλος 5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης Βόλος 6. /νση Υγείας Ν.Α Μαγνησίας ευτέρας Νοεµβρίου 135 Βόλος 1

2 Kοιν : 1. Γραφείο Υ ουργού ΠΕΧΩ Ε Αµαλιάδας 17 ΤΚ Αθήνα 2. κ. Βουρνάς, Γενικό /ντή Γενικής /νσης Περ/ντος Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αµαλιάδος Αθήνα 3. Υ ουργείο Ανά τυξης Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περ/ντος Μεσογείων 119 ΤΚ Αθήνα 4. κ. Κώστα Βολιώτη Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας Γαζή 216 ΤΚ Βόλος 5. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ Οδός Βόλου Αγριάς ΤΚ Βόλος Σχετικά: 1. Το υ αρ / έγγραφο της /νσης Ε.Α.Ρ.Θ-Τµήµα Βιοµηχανιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε 2. Το υ αρ. 1487/ έγγραφο της Ε.Υ.Ε.Π-Τοµέας Βορείου Ελλάδος του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3. Το υ αρ. 1248/ έγγραφο της Ε.Υ.Ε.Π-Τοµέας Βορείου Ελλάδος του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 4. Την α ό Έκθεση Ελέγχου του Κ.Ε.Π.ΠΕ Μαγνησίας Θέµα: Ζητήµατα νοµιµότητας λειτουργίας του εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. Αξιότιµοι κύριοι & κυρίες, O Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την µε αρ. ρωτ / αναφορά της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, µε την ο οία διατυ ώνει 2

3 συγκεκριµένες αιτιάσεις για τη συµβολή της λειτουργίας του εργοστασίου της ΑΓΕΤ στο ρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύ ανσης του ολεοδοµικού συγκροτήµατος της όλης του Βόλου. Πιο συγκεκριµένα, οι αναφερόµενοι ζητούν τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, ροκειµένου να εξετασθεί η νοµιµότητα της εριβαλλοντικής αδειοδότησης του εργοστασίου της ΑΓΕΤ, στην ο οία συµ εριλαµβάνεται και η νοµιµότητα χρήσης συγκεκριµένων καυσίµων (pet-coke). Καταρχάς θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ.1 του Ν. 3094/2003, «ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ως α οστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των ολιτών και των δηµόσιων υ ηρεσιών, των οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.., ό ως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 αρ.1 του αρόντος, για την ροστασία των δικαιωµάτων του ολίτη, την κατα ολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας». Περαιτέρω, άρθρο 3 αρ. 3 ο Συνήγορος του Πολίτη «ερευνά ατοµικές διοικητικές ράξεις ή αραλείψεις ή υλικές ενέργειες των δηµοσίων υ ηρεσιών ου αραβιάζουν δικαιώµατα ή ροσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών ροσώ ων». Α. Ιστορικό-φάκελος της υ όθεσης A ό τη µελέτη του φακέλου της αναφοράς ροκύ τει ότι το εργοστάσιο ΟΛΥΜΠΟΣ της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε διαθέτει τις ακόλουθες άδειες σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία: Την υ αρ. ΒΜ600/Φ / άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας. Την υ αρ / α όφαση έγκρισης εριβαλλοντικών όρων, η ισχύς της ο οίας έληξε στις Την υ αρ / α όφαση τρο ο οίησης της υ αρ / α όφασης έγκρισης εριβαλλοντικών όρων, η ισχύς της ο οίας έληξε ε ίσης στις Με το υ. αρ. 1 σχετικό έγγραφο, το ο οίο σηµειωτέον, εστάλη στο Συνήγορο του Πολίτη α ό τον ληρεξούσιο δικηγόρο της ε ιχείρησης, η /νση Ε.Α.Ρ.Θ- Τµήµα Βιοµηχανιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, α αντώντας στις υ. αρ / και / αιτήσεις της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε για την αναθεώρηση των εριβαλλοντικών όρων και την αράταση των ισχυόντων, θεώρησε ότι ισχύουν ροσωρινά οι ροηγούµενοι εριβαλλοντικοί όροι µετά τη λήξη τους. Ειδικότερα, η ιεύθυνση στο υ. αρ. 1 σχετικό έγγραφο αναφέρει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα : «θα ρέ ει να τηρούνται οι εριβαλλοντικοί όροι των Α οφάσεων 59567/ και 94388/ µέχρι την έκδοση της νέας αναθεωρηµένης α όφασης έγκρισης εριβαλλοντικών όρων για εφαρµογή Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου». Με το υ αρ. 2 σχετικό έγγραφο, η Ε.Υ.Ε.Π-Τοµέας Βορείου Ελλάδος εισηγήθηκε στο Νοµάρχη Μαγνησίας, κατό ιν διενέργειας αυτοψίας, την ε ιβολή ροστίµου ύψους ευρώ στην εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε για συγκεκριµένη αράβαση των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων στο 3

4 λαίσιο λειτουργίας του εργοστασίου ΌΛΥΜΠΟΣ. Ειδικότερα, η αράβαση, ου δια ιστώθηκε, αφορούσε την ετήσια κατανάλωση pet-coke, η ο οία τη συγκεκριµένη ερίοδο ανερχόταν σε tn/έτος, ενώ οι εριβαλλοντικοί όροι ροέβλε αν την κατανάλωση tn/έτος. Με το υ αρ. 3 σχετικό έγγραφο, η Ε.Υ.Ε.Π-Τοµέας Βορείου Ελλάδος ροέβη σε συγκεκριµένες δια ιστώσεις κατό ιν της α ό διενεργηθείσας αυτοψίας στο χώρο του εργοστασίου. Καταρχάς δια ιστώθηκε ότι στη βιοµηχανική µονάδα χρησιµο οιούνταν, µεταξύ των υ ολοί ων καυσίµων, pet-coke µε ετήσια κατανάλωση tn. Ε ι ροσθέτως, στην εταιρεία είχε δοθεί α ό τη ιεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε αράταση έως το εκέµβριο του 2007 για την υλο οίηση της κατασκευής των εγκαταστάσεων α οθήκευσης των ρώτων υλών τσιµέντου. Η αράταση αυτή δόθηκε λόγω χάραξης της Περιφερειακής Οδού και την ανάγκη εύρεσης νέας θέσης για την α οθήκευση. Περαιτέρω, η εριεκτικότητα σε σκόνη των α αερίων σε διάφορα σηµεία του εργοστασίου καταγράφεται σε συσκευές συνεχούς µέτρησης, οι ο οίες είναι κλειδωµένες α ό τη ιεύθυνση Βιοµηχανίας Ν.Α Μαγνησίας και των ο οίων την ευθύνη αρακολούθησης έχουν υ άλληλοι της σχετικής ιεύθυνσης. Αξίζει ε ίσης να σηµειωθεί ότι υ άρχουν βιβλία καταγραφής των υ ερβάσεων του ορίου εκ οµ ής σκόνης θεωρηµένα α ό τη Ν.Α Μαγνησίας. Τα σχετικά στοιχεία υ ερβάσεων α οστέλλονται στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ν.Α Μαγνησίας µηνιαίως. Ε ι ροσθέτως, αναφέρεται ότι κατά δήλωση του υ ευθύνου του εργοστασίου οι υ ερβάσεις του ανώτατου ορίου εκ οµ ής σκόνης δεν υ ερβαίνουν αθροιστικά τις 100 ώρες ετησίως ανά εγκατάσταση αραγωγής. Με το υ αρ. 4 σχετικό έγγραφο, το Κ.Ε.Π.ΠΕ Μαγνησίας ροέβη σε συγκεκριµένες δια ιστώσεις κατό ιν σειράς αυτοψιών, ου διενήργησε εντός του Μαρτίου του Πιο συγκεκριµένα, το Κ.Ε.Π.ΠΕ Μαγνησίας ροέβη σε σειρά δια ιστώσεων αναφορικά µε τη µη τήρηση των εριβαλλοντικών όρων. Ειδικά για την αέρια ρύ ανση δια ιστώθηκαν οι ακόλουθες αραβάσεις εξαιτίας της µη τήρησης των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων : Παράλειψη εγκατάστασης καυστήρα χαµηλών εκ οµ ών οξειδίων του αζώτου (NOx), αν και τα α οτελέσµατα των µετρήσεων καταδείκνυαν συγκέντρωσή τους άνω α ό το ε ιτρε όµενο α ό τους εριβαλλοντικούς όρους όριο. Παράλειψη εγκατάστασης συσκευών συνεχούς µέτρησης των συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου (NOx) και του διοξειδίου του θείου (SO2), στα καυσαέρια των εριστροφικών κλιβάνων. Παράλειψη εκ όνησης µελέτης για τη διασ ορά των αερίων ρύ ων διοξειδίου του θείου (SO2) και οξειδίων του αζώτου (NOx) Παράλειψη µέτρησης της εριεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα των καυσαερίων των κλιβάνων, ό ως ροβλέ εται στους εγκεκριµένους εριβαλλοντικούς όρους. 4

5 Σε συνέχεια των δια ιστώσεων σχετικά µε την µη τήρηση των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων το Κ.Ε.Π.ΠΕ Μαγνησίας διατύ ωσε, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ροτάσεις: Εκ όνηση µελέτης για την εκτίµηση της εριβαλλοντικής ε ιβάρυνσης α ό αιωρούµενα σωµατίδια λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου στην ευρύτερη εριοχή Βόλου-Αγριάς, η ο οία θα ρέ ει να ε αναλαµβάνεται κάθε δύο έτη. Εξέταση α ό την αρµόδια Υ ηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, εάν οι χηµικές αναλύσεις ου διενεργούνται σχετικά µε τις εναλλακτικές ρώτες ύλες, ου χρησιµο οιούνται στην αραγωγική διαδικασία συνάδουν µε τα αναφερόµενα στον όρο 4 της Α όφασης έγκρισης εριβαλλοντικών όρων ( ιστο οιητικό οιότητας ρώτης ύλης µε εριγραφή στοιχείων του α οβλήτου). Ε ιβολή διοικητικών κυρώσεων α ό την αδειοδοτούσα αρχή ( /νση Β.Ε.Τ της Ν.Α Μαγνησίας) στην ΑΓΕΤ Ηρακλής για τις δια ιστωθείσες αραβάσεις Χορήγηση ροθεσµίας µέχρι , ηµεροµηνία λήξης των ισχύος των εριβαλλοντικών όρων, για τη συµµόρφωση µε τις υ οδείξεις του Κ.Ε.Π.ΠΕ Μαγνησίας και την α οκατάσταση των αραβάσεων. Ε ίσης θα ρέ ει να σηµειωθεί ότι κατά τη σύσκεψη, ου ραγµατο οιήθηκε στα γραφεία της Ν.Α Μαγνησίας στις , ετέθη α ό αρευρισκόµενο εκ ρόσω ο Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) ο ροβληµατισµός ερί σηµαντικής συµβολής στην ε ιβάρυνση της οιότητας του αέρα της εριοχής του Βόλου, του εργοστασίου αραγωγής και διάθεσης τσιµέντων «ΟΛΥΜΠΟΣ» της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.». Στο λαίσιο συνε ώς της σύσκεψης και ιο συγκεκριµένα αναφορικά µε το θέµα της «αράτασης» της ισχύος των εριβαλλοντικών όρων του εν λόγω εργοστασίου, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την ά οψη ότι τυχόν αράταση ισχύος εριβαλλοντικών όρων ου έχουν λήξει χωρίς την ε ανεξέτασή τους δεν έχει νόµιµο έρεισµα. Η ά οψη αυτή συνιστά και άγια θέση της Αρχής. Β. ια ιστώσεις-προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Α ό το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και τις α όψεις, ου εκφράσθηκαν κατά την ροαναφερθείσα σύσκεψη, η Ανεξάρτητη Αρχή διατυ ώνει τις εξής, κατ αρχήν, δια ιστώσεις: Η αράταση των εριβαλλοντικών όρων χωρίς την ροηγούµενη ε ανεξέτασή τους στερείται νόµιµου ερείσµατος τόσο στην κοινοτική όσο και στην εθνική νοµοθεσία. Πιο συγκεκριµένα, τόσο η οδηγία 85/337/ΕΟΚ, ό ως αυτή τρο ο οιήθηκε α ό την Οδηγία 97/11/Εκ για την εκτίµηση των εριβαλλοντικών ε ι τώσεων όσο και η Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωµένο έλεγχο και την ρόληψη της ρύ ανσης δεν εµ εριέχουν καµιά νοµοθετική διάταξη, ου να ροβλέ ει δυνατότητα αράτασης της ισχύος των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων, χωρίς ε ανεξέταση των ραγµατικών δεδοµένων της ε ιχείρησης 5

6 στην τρέχουσα ερίοδο. Αντιθέτως, µια τέτοια αράταση των εριβαλλοντικών όρων έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, ου ροβλέ ουν τη συνεχή αρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων (άρθρο 13), των εκ οµ ών και α ορρίψεων (άρθρο 9 αρ.5) αλλά και τη λήψη µέτρων για τις εξαιρετικές ερι τώσεις υ ερβάσεων κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων (άρθρο 9 αρ. 6). Βασικός στόχος των διατάξεων αυτών είναι να εξασφαλιστεί η διαρκής και α οτελεσµατική ροστασία του εριβάλλοντος καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ε ι ροσθέτως, το άρθρο 13 της οδηγίας 96/61/ΕΚ διακρίνει µεταξύ της γενικής εριοδικής ε ανεξέτασης των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων (άρθρο 13 αρ.1 ) και της υ οχρέωσης ε ανεξέτασης τους (άρθρο 13 αρ.2). Η υ οχρέωση ε ανεξέτασης σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο α αιτείται στις ακόλουθες ερι τώσεις : αα) Όταν η ρύ ανση α ό την εγκατάσταση είναι τέτοια, ώστε να ρέ ει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιµές ββ) Όταν ε έλθουν ουσιαστικές µεταβολές στις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές, ου να ε ιτρέ ουν τη µείωση εκ οµ ών, χωρίς υ ερβολικό κόστος. Συµ ερασµατικά, η οδηγία 96/61/ΕΚ ε ιβάλλει την εριοδική εξέταση και αναθεώρηση των εριβαλλοντικών όρων µε στόχο την όσο το δυνατόν ιο α οτελεσµατική και δυναµική εριβαλλοντική ροστασία. Η εθνική νοµοθεσία δεν α οκλίνει, στο σηµείο αυτό α ό τις ε ιταγές του κοινοτικού δικαίου και δεν ροβλέ ει καµία σιω ηρή αράταση της ισχύος των εριβαλλοντικών όρων. Αντιθέτως στην αρ. 7 αρ.4 του Ν. 1650/86 ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Ν. 3010/2002, µε τον ο οίο ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι οδηγίες 97/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ, ορίζεται ρητά ότι: «Η α όφαση έγκρισης εριβαλλοντικών όρων µ ορεί να εκδίδεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα ου καθορίζεται στην ίδια α όφαση µετά την άροδο του ο οίου υ όκειται σε αναθεώρηση ή ανανέωση». Ε ίσης το άρθρο 13 της οδηγίας 96/61/ΕΚ για την εριοδική ε ανεξέταση των όρων έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία µε το άρθρο 13 αρ. 3 της ΚΥΑ 11014/2003. Συνε ώς, το ροαναφερθέν έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ (υ αρ. ρωτ / ) φαίνεται να στερείται νοµίµου ερείσµατος, στο µέτρο ου α αντά σε αίτηµα της ε ιχείρησης ή έστω την «ληροφορεί» ότι ρέ ει να τηρεί εριβαλλοντικούς όρους ου έχουν λήξει. Ακόµα και εάν υ οτεθεί ότι ρόκειται για µη εκτελεστή ράξη, η ιοίκηση θα ρέ ει να εξετάσει την έλλειψη νοµίµου ερείσµατος και την ανάκληση του εγγράφου. Σηµειώνεται ε ίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 αρ. 4 της Οδηγίας 96/61/ΕΚ το εργοστάσιο Όλυµ ος της ΑΓΕΤ συνιστά «υφιστάµενη εγκατάσταση». Ε ι ροσθέτως σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας (αδειοδότηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων) σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 ( ροθεσµία ενσωµάτωσης), οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις οφείλουν στις α αιτήσεις της οδηγίας και συγκεκριµένα στην υιοθέτηση των Βέλτιστων 6

7 ιαθέσιµων Τεχνικών (Β Τ) το αργότερο εντός οκταετίας α ό το χρονικό σηµείο, ου η Οδηγία θα τεθεί σε εφαρµογή α ό τα κράτη-µέλη. Κατά συνέ εια η ροθεσµία ροσαρµογής του εργοστασίου Όλυµ ος της ΑΓΕΤ έχει ήδη εκ νεύσει α ό τις Η υ ό έκδοση Α όφαση έγκρισης των εριβαλλοντικών όρων του εργοστασίου θα ρέ ει να έχει ενσωµατώσει τις α αιτήσεις της οδηγίας 96/611/ΕΚ τόσο σε σχέση µε τις οριακές τιµές εκ οµ ής ρύ ων όσο και µε την υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών. Οι µακροχρόνιες καθυστερήσεις κατά την έγκριση εριβαλλοντικών όρων ιδιαίτερα οχλουσών και υφιστάµενων εγκαταστάσεων έχουν α ασχολήσει και κατά το αρελθόν την Αρχή, µε χαρακτηριστικό αράδειγµα τη διερεύνηση του καθεστώτος αδειοδότησης των ατµοηλεκτρικών σταθµών της ΕΗ στην Κοζάνη. Για την α οφυγή τέτοιων µακροχρόνιων καθυστερήσεων, ου έχουν ως συνέ εια την αρατεταµένη λειτουργία ε ιβαρυντικών για το εριβάλλον εγκαταστάσεων µε α αρχαιωµένο και µη εναρµονισµένο µε τις α αιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών τεχνολογικό εξο λισµό, η Αρχή κρίνει σκό ιµο, ό ως µάλιστα ε ισήµανε και κατά τη σύσκεψη στις , να υ οβάλλεται ο σχετικός φάκελος στις αρµόδιες Υ ηρεσίες σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα (.χ. 6 µηνών) ριν την λήξη ισχύος των εγκεκριµένων όρων. Κατά τον τρό ο αυτό η αδειοδοτούσα Αρχή θα έχει στη διάθεσή της ε αρκή χρόνο, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εριβαλλοντικής αδειοδότησης εντός της νόµιµης ροθεσµίας και να α οφευχθούν καταστάσεις ου εγείρουν σοβαρά ζητήµατα νοµιµότητας και έλλειψη ασφάλειας δικαίου για την ε ιχειρηµατική δραστηριότητα. Συνακόλουθα, η ε ί 12 και λέον µήνες λήξη της ισχύος των εριβαλλοντικών όρων του εργοστασίου της ΑΓΕΤ θα µ ορούσε να είχε α οφευχθεί εάν το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ακολουθούσε την ρακτική να ζητά την υ οβολή σχετικού φακέλου, σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα ριν την λήξη ισχύος των εγκεκριµένων όρων. Γ. Ερωτήµατα ρος τις αρµόδιες Υ ηρεσίες Στο λαίσιο άσκησης του διαµεσολαβητικού του ρόλου, ο Συνήγορος του Πολίτη αρακαλεί τις αρµόδιες Υ ηρεσίες να εκφέρουν τις α όψεις τους σχετικά µε τα ροαναφερθέντα, καθώς και να α αντήσουν, στο λαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, µε τρό ο λήρη, σαφή και τεκµηριωµένο και εντός ευλόγου χρόνου στα ακόλουθα ερωτήµατα: 1) Σε οιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης των νέων εριβαλλοντικών όρων και εντός οιού χρονικού διαστήµατος αναµένεται η ολοκλήρωσή της, δεδοµένου ότι έχει ε έλθει λήξη της ισχύος των αλαιών όρων α ό ; 2) Το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. θεωρεί ότι χορήγησε αράταση ισχύος των εριβαλλοντικών όρων µε το ροαναφερθέν υ αρ. ρωτ / έγγραφο; Με οιο νόµιµο έρεισµα το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. α εφάνθη ότι η ε ιχείρηση ρέ ει να τηρεί εριβαλλοντικούς όρους ου 7

8 έχουν λήξει; Εάν το έγγραφο αυτό στερείται νοµίµου ερείσµατος, η ιοίκηση εξετάζει την ανάκλησή του; 3) Λαµβάνει ε αρκώς υ όψη η υ οβληθείσα, α ό την εταιρεία ΑΓΕΤ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε ι τώσεων την αναγκαιότητα ροσαρµογής των εγκαταστάσεων στις α αιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ και στη συµµόρφωση µε τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές; Σε οιες ενέργειες σκο εύει να ροβεί η αδειοδοτούσα αρχή, ροκειµένου να διασφαλιστεί η λήρης συµµόρφωση µε τις α αιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας ως ρος τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές; 4) Σε οιο βαθµό η αδειοδοτούσα αρχή σκο εύει να λάβει σοβαρά υ όψη της τις δια ιστωθείσες αραβάσεις όσον αφορά τη χρήση του pet-coke καθώς και εάν οι νέοι υ ό έκδοση όροι ροβλέ ουν τη σταδιακή στροφή στη χρήση ιο φιλικών ρος το εριβάλλον καυσίµων; Στο σηµείο αυτό, αρακαλείται η αδειοδοτούσα αρχή να ενηµερώσει το Συνήγορο του Πολίτη εάν ροβλέ εται στο λαίσιο της έγκρισης των νέων όρων η σύνδεση της εν λόγω βιοµηχανικής µονάδας µε το δίκτυο του φυσικού αερίου, ώστε να µειωθεί το αρατηρούµενο ρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύ ανσης στην ευρύτερη εριοχή λόγω της χρήσης συµβατικών καυσίµων. 5) Έχει εκ ονηθεί η µελέτη για την εκτίµηση της εριβαλλοντικής ε ιβάρυνσης α ό αιωρούµενα σωµατίδια λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου στην ευρύτερη εριοχή Βόλου-Αγριάς, ό ως είχε υ οθειχθεί α ό το ΚΕ.Π.ΠΕ. Μαγνησίας; Σε θετική ερί τωση, η Αρχή αρακαλεί τους αρµόδιους φορείς να της σταλεί αντίγραφο της σχετικής µελέτης. 6) Έχουν ε ιβληθεί α ό τη Ν.Α Μαγνησίας τα διοικητικά ρόστιµα ου είχαν εισηγηθεί η Ε.Υ.Ε.Π-Τοµέας Βορείου Ελλάδος (µε το αρ. ρωτ 14787/ έγγραφο) και το Κ.Ε.Π.ΠΕ Μαγνησίας (µε την α ό Έκθεση Ελέγχου); 7) Πόσοι σταθµοί µέτρησης εκ οµ ών και για οια είδη ρύ ων είναι εγκατεστηµένοι στο χώρο του εργοστασίου; Έχουν εγκατασταθεί συσκευές συνεχούς µέτρησης των συγκεντρώσεων ΝΟx και SΟ2, ώστε να α οκατασταθεί η αράλειψη, ου είχε δια ιστώσει το Κ.Ε.Π.ΠΕ Μαγνησίας; Στο λαίσιο αυτό αρακαλείται η ιεύθυνση Βιοµηχανίας της Ν.Α Μαγνησίας να α οστείλει στην Αρχή αντίγραφα των στοιχείων καταγραφής των υ ερβάσεων των ορίων εκ οµ ής, ό ως αυτά εριέχονται στα βιβλία καταγραφής, ου τηρούνται. 8) Εάν ο Νοµάρχης Μαγνησίας σκο εύει να ροβεί στη συγκρότηση Κ.Ε.Π.ΠΕ, ώστε να δια ιστωθεί η υφιστάµενη κατάσταση καθώς και εάν έχει ε έλθει συµµόρφωση µε τις υ οδείξεις του ροηγούµενου Κ.Ε.Π.ΠΕ, δεδοµένου ότι η ροθεσµία συµµόρφωσης για τις αραβάσεις, ου είχαν δια ιστωθεί σε σχέση µε τους τότε ισχύοντες εριβαλλοντικούς όρους, έχει εκ νεύσει στις ; 8

9 9) Ποια µέτρα εξετάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. για την συντόµευση διαδικασίας, ώστε να µην αρατηρούνται αρόµοια κενά κατά την ανανέωση εριβαλλοντικών όρων της αρµοδιότητάς του ή συναρµοδιότητάς του µε άλλα Υ ουργεία; (λ.χ. θέσ ιση ροθεσµίας υ οβολής φακέλου για την ανανέωση εριβαλλοντικών όρων ένα εξάµηνο ριν τη λήξη τους, µεταβίβαση αρµοδιότητας υ ογραφής έγκρισης εριβαλλοντικών όρων σε γενικούς διευθυντές ή άλλα µέτρα). εδοµένης της σοβαρότητας του ροβλήµατος για την ροστασία του εριβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας αφ ενός και της ανάγκης της ροστασίας της ε ιχειρηµατικής ελευθερίας αφ ετέρου στο λαίσιο άντοτε της σύννοµης λειτουργίας της ε ιχείρησης ρος όφελος του κοινωνικού συνόλου, ο Συνήγορος του Πολίτη ευελ ιστεί στη µέριµνά σας για την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και αρακαλεί για την ενηµέρωσή του ως ρος την εξέλιξη της υ όθεσης. Με τιµή Χρύσα Χατζή Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 9

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: Α ΑΜ:14REQ002407581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 10/11/2014 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 73732 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα, σήµερα στις.. (..) του µηνός.. του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα, µεταξύ συµβαλλοµένων:

Στην Αθήνα, σήµερα στις.. (..) του µηνός.. του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα, µεταξύ συµβαλλοµένων: Ιδιωτικό Συµφωνητικό Ρύθµισης Οικονοµικών ιαφορών σε σχέση µε την ε ένδυση της Αναδόχου στον υ αίθριο σταθµό της οδού Νέδοντος και του υ όγειου σταθµού ε ί της οδού Αριστοµένους Στην Αθήνα, σήµερα στις..

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Θέµα Επισκόπηση αιολικής ενέργειας στην Ευβοια και στην ευρύτερη Επικράτεια ΚΑ ΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά Σεπτέµβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα