τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο"

Transcript

1 τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012

2 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ ςτθ Μεςόγειο αλλά και να αποτελζςει ζναν από τουσ κορυφαίουσ 5 Ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ για όλο το χρόνο, όλεσ τισ εποχζσ, προςφζροντασ ςτον επιςκζπτθ απαράμιλλεσ, μοναδικζσ εμπειρίεσ.

3 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν Συγκεκριμζνα θ Ελλάδα πρζπει: Να εδραιϊςει τθ κζςθ τθσ ωσ κορυφαίοσ Μεςογειακόσ προοριςμόσ ςτον τομζα «ιλιου-κάλαςςασ», με ανϊτερου επιπζδου υπθρεςίεσ ςυγκριτικά με τον ανταγωνιςμό Να αναπτφξει τθ κζςθ του Νο 1 προοριςμοφ ςτον τομζα καλάςςιου τουριςμοφ (nautical). Να αναπτφξει ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Να αναδείξει τθ διαφορετικότθτα και τθ μοναδικι πολυμορφία του τόπου που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ να ηιςει πολλζσ, διαφορετικζσ, ςυναρπαςτικζσ εμπειρίεσ. Να βελτιϊςει τθν ποιότθτα και να αυξιςει τθν ανταγωνιςτικότθτα του παρεχόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ.

4 Επικοινωνία τόχοσ και Αξίεσ Να αναδεικνφει τθν επικυμθτι εικόνα / ταυτότθτα τθσ Ελλάδασ. και να ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τον τουριςμό. Αυκεντικότθτα Ο άνκρωποσ ςτο επίκεντρο Απλότθτα Ιςτορικότθτα Αυκορμθτιςμόσ

5 Η παρουςία του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο 2000 Δθμιουργία site EOT Δθμιουργία τρατθγικι επικοινωνίασ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο Διαφοροποίθςθ μείγματοσ μζςων Εργαλεία

6 Νζα ςτρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ ΧΘΕ vs ΗΜΕΡΑ

7 Ζμφαςθ ςτθν προβολι ςτο εξωτερικό

8 Εξζλιξθ Παρουςίασ ςτο Διαδίκτυο

9 επιςκζψεισ από τον Απρίλιο του 2010

10 Newsletter ςυνδρομθτζσ ςτθν αγγλικι και ςυνδρομθτζσ ςτθν ελλθνικι ζκδοςθ

11 You in Greece

12 Σο μζλλον- Ζμφαςθ ςτο web Νζο PORTAL Εταιρικό site ΤΝΕΡΓΑΙΕ Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ Καινοτομία (ψθφιακζσ περιθγιςεισ) Ανάπτυξθ (mobile version) Μθχανζσ αναηιτθςθσ και πφλεσ με κφροσ, online booking engines διαγωνιςμοί, διαδικτυακζσ εμπειρίεσ, διαφιμιςθ) Νζα εργαλεία, (mobile applications)

13 Ε-marketing ςτρατθγικι Βαςικοί άξονεσ Στοχευμζνθ προςζγγιςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου κοινοφ: paid-for search engine και display marketing (Google, Yahoo). Μεγιςτοποίθςθ τθσ «διάρκειασ ηωισ» των ταξιδιωτϊν: Newsletter και marketing. Ενεργι παρουςία ςτθν επανάςταςθ των social media και ςε UGC (user generated content) sites, π.χ. WAYN. Δθμιουργία περιεχομζνου (content) υψθλισ ποιότθτασ. Αφξθςθ των κρατιςεων (ζμμεςα) μζςω διαφθμιςτικϊν ενεργειϊν ςε on line booking engines. Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των on line ενεργειϊν με τθ χριςθ web analytics tools.

14 Σα 5 ςτάδια του ταξιδιοφ 55% των ταξιδιωτϊν αναηθτοφν πλθροφορίεσ on line αφοφ δουν μια διαδικτυακι διαφιμιςθ 52% των ταξιδιωτϊν μοιράηονται φωτογραφίεσ on line και 32% ανεβάηουν post reviews για τα μζρθ που ζχουν επιςκεφκεί 85% των ταξιδιωτϊν κεωροφν το internet τθ βαςικι πθγι για το ςχεδιαςμό του ταξιδιοφ τουσ 1 ςτουσ 3 ταξιδιϊτεσ αναφζρουν ότι το internet τουσ παρακίνθςε να κάνουν κράτθςθ για το ταξίδι τουσ. 70% των ταξιδιωτϊν χρθςιμοποιοφν το κινθτό τουσ για να κάνουν check in ςτο ξενοδοχείο/ τθν πτιςθ ι τθν κρουαηιερα τουσ

15 & PLANNING

16 υνεργαςίεσ

17 Αγορζσ ςτόχοι

18 Google Στόχευςθ χρθςτϊν που αναηθτοφν ταξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ ι πλθροφορίεσ ςχετικά με πολιτιςμό, και γειτονικζσ χϊρεσ μζςω τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ (Google Search) Στόχευςθ με διαφθμίςεισ εικόνασ χρθςτϊν που καταναλϊνουν ψθφιακό περιεχόμενο (κείμενο, βίντεο κτλ) ςχετικό με κζματα πολιτιςμοφ, κουλτοφρασ, ιςτορίασ, Μεςογείου, Ευρϊπθσ (Google Display Network, You Tube) Στόχευςθ με διαφθμίςεισ εικόνασ χρθςτϊν που καταναλϊνουν ψθφιακό περιεχόμενο (κείμενο, βίντεο κτλ) ςχετικό με ταξίδια (You Tube, Google Display Network) Ενίςχυςθ αναγνωριςιμότθτασ (awareness ) τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ Προςζλκυςθ ταξιδιωτϊν ςτθν Ελλάδα από τισ αγορζσ-ςτόχουσ

19 Google Search & Display

20 You Tube views το 2012!

21 Αποτελζςματα Απριλίου 2012 Google 250 εκατ. εμφανίςεισ (impressions) και 643 χιλιάδεσ κλικ (clicks) ςτο μινυμα τθσ Ελλάδασ ςτισ Ευρωπαϊκζσ αγορζσ και ςτισ περιοχζσ ςτόχευςθσ ςτισ Η.Π.Α unique visitors (μοναδικοί επιςκζπτεσ) ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Ο.Τ. μζςω τθσ καμπάνιασ αναπαραγωγζσ ςτα video ads του Ε.Ο.Τ. ςτο YOU TUBE ςτθν Ευρϊπθ και αναπαραγωγζσ ςτισ Η.Π.Α.

22 YAHOO! Προβολι ςτουσ 4 κεματικοφσ άξονεσ: - Τουριςμόσ ιλιου και κάλαςςασ - Πολιτιςτικόσ, Συνεδριακόσ, Ειδικόσ Τουριςμόσ (Romance, Wedding, Lifestyle) Στόχευςθ με καινοτόμα διαδραςτικά διαφθμιςτικά μθνφματα (video banners, rich media banners) που δθμιουργοφν ςτουσ χριςτεσ virtual εμπειρίεσ. Επακριβισ ςτόχευςθ ςε πλθκυςμιακζσ ομάδεσ υψθλοφ ενδιαφζροντοσ (Θεματικι, Δθμογραφικι και Συμπεριφορικι ςτόχευςθ). Ενίςχυςθ αναγνωριςιμότθτασ (awareness ) με ςτόχο τθν εδραίωςθ τθσ Ελλάδασ ωσ top of mind τουριςτικό προοριςμό ςτισ αςιατικζσ ςτοχευόμενεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. Προςζλκυςθ ταξιδιωτϊν ςτθν Ελλάδα από Ινδία και Κίνα

23 Custom Homepage Events

24 Landing page

25 Αποτελζςματα Απριλίου 2012 Yahoo 27 εκατομμφρια εμφανίςεισ (impressions) και 136 χιλιάδεσ κλικ ςτθν Ινδία. 11 εκατομμφρια εμφανίςεισ (impressions) και 70 χιλιάδεσ κλικ ςτθν Κίνα. 132 και 130 χιλιάδεσ επιςκζψεισ ςτα micro sites ςτθν Ινδία και Κίνα αντίςτοιχα

26 WAYN Αφξθςθ αναγνωριςιμότθτασ (awareness) τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ Στόχευςθ με ζνα ςυνδυαςμό εργαλείων ςε 18 εκατομμφρια Travel Fans οι οποίοι αναηθτοφν ζμπνευςθ για τα ταξίδια τουσ και ιδζεσ για μελλοντικοφσ προοριςμοφσ. Όλα τα εργαλεία οδθγοφν ςτθ marketing profile page του ΕΟΤ ςτο WAYN. Ενίςχυςθ τθσ εικόνασ (brand image) τθσ Ελλάδασ ωσ ειδυλλιακοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ που προςφζρει μοναδικι ποικιλία αυκεντικϊν εμπειριϊν Προςζλκυςθ ταξιδιωτϊν ςτθν Ελλάδα.

27 Αποτελζςματα 26/4-4/ WAYN unique visitors (μοναδικοί επιςκζπτεσ) τθσ profile page ςε διάςτθμα μόλισ 8 θμερϊν. 330 clicks εγγραφισ ςτο newsletter του 901 κετικά ςχόλια για τθν Ελλάδα από τα μζλθ του WAYN, ςτθν κατθγορία comments views φωτογραφιϊν από τθ photo gallery του Visit Greece.

28

29 υνεργαςίεσ

30 Σουριςτικι προβολι ςε Ηνωμζνο Βαςίλειο, Η.Π.Α., Καναδά και Αυςτραλία.

31

32 To visitgreece.gr ςτα social media Πλθροφορίεσ & προτάςεισ για Ελλθνικοφσ προοριςμοφσ Παρουςίαςθ κεμάτων που ςυμπλθρϊνουν τθν ταξιδιωτικι εμπειρία Ανταλλαγι εμπειριϊν, φωτογραφιϊν,videos για τθν Ελλάδα Travel tips

33 Facebook Μάϊος % ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ LIKES Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ 2010

34 Twitter Μάϊος ,590 % ΠΕΡΙΟΣΕΡΟΙ FOLLOWERS Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ 2010

35 Η πρϊτθ ςθμαντικι διάκριςθ Βραβείο ςτθν κατθγορία twitter account ςε ςφνολο 7 ςυμμετοχϊν ςτο VisitGreece.gr, τον οποίο χειρίηεται θ ομάδα κοινωνικϊν δικτφων (social media) του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ.

36 Google Νοε-11 Μάι GOOGLE + FOLLOWERS Ο ΕΟΣ είναι ο μόνοσ ελλθνικόσ οργανιςμόσ που κατάφερε να μπει ςτουσ προτεινόμενουσ λογαριαςμοφσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Η ςελίδα του ΕΟΣ προτείνεται ςε όλουσ τουσ νζουσ και παλιοφσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ!

37 THE BLOG

38

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Digital Media Planning & Buying

Digital Media Planning & Buying I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Digital Media Planning & Buying p. Agenda 1.Digital Media Channels 2.Digital Media Planning & Buying 3.Ad Formats 4.Digital Media Metrics 5.Ad Serving & Campaign

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα