Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School"

Transcript

1 Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα φιλοϕενι;αω στην Ελλα;δα, διεψυψντϖ;ν σξολει;ϖν τα οποι;α παρε;ξοψν το µα;υηµα τϖν Ελληνικϖ;ν στην Αψστραλι;α. Το προ;γραµµα οργανϖ;νεται απο; την Γενικη; Γραµµατει;α Απο;δηµοψ Ελληνισµοψ; µε στο;ξο τη διατη;ρηση και προϖ;υηση τηω ελληνικη;ω γλϖ;σσαω στο αψστραλιανο; εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα, γεγονο;ω ποψ µπορει; να επιτεψξυει; µε;σϖ τηω γνϖριµι;αω τϖν Αψστραλϖ;ν ιυψνο;ντϖν µε το ελληνικο; γεϖφψσικο; πολιτικο; πολιτιστικο; περιβα;λλον. ;Ετσι για τοψω ιεψυψντε;ω αψτϖ;ν τϖν σξολει;ϖν η ελληνικη; γλϖ;σσα παψ;ει να ει;ναι ε;ναω αριυµο;ω στον, οµολογοψµε;νϖω, µακρψ; κατα;λογο τϖν γλϖσσϖ;ν τηω πολψπολιτισµικη;ω αψτη;ω ξϖ;ραω και αποκτα; προ;σϖπο, ξϖ;ρο, οντο;τητα µε τον πιο α;µεσο τρο;πο. Το ταϕι;δι πραγµατοποιη;υηκε στο ξρονικο; δια;στηµα 27/9/ /10/2000 και σψµµετει;ξαν 48 διεψυψντε;ω απο; ο;λη την Αψστραλι;α, εκ τϖν οποι;ϖν οι 20 απο; την Νε;α Νο;τια Οψαλι;α. Απο; τα σηµαντικο;τερα γεγονο;τα, στη δια;ρκεια αψτοψ; τοψ ταϕιδιοψ;, ει;ναι οι τρειω αδελφοποιη;σειω ποψ ε;γιναν µεταϕψ; αψστραλιανϖ;ν και ελληνικϖ;ν σξολει;ϖν, πρα;γµα ποψ πιστοποιει;, ι;σϖω περισσο;τερο απο; κα;υε α;λλη προγραµµατισµε;νη εκδη;λϖση, τη ξρησιµο;τητα αλλα; και την αποτελεσµατικο;τητα αψτοψ; τοψ προγρα;µµατοω. Ακολοψυοψ;ν εντψπϖ;σειω και σξο;λια δψ;ο διεψυψντϖ;ν ποψ ε;λαβαν µε;ροω στο προ;γραµµα φιλοϕενι;αω. Kingsgrove High School In September/October of 2000 I was fortunate to be part of a school principals visit to Greece. The Greek government generously sponsored the tour for principals of schools throughout Australia that had a significant number of Greek-background students or were teaching Modern Greek. (Kingsgrove High has almost 300 Greek-background students, many of whom study Modern Greek for the School Certificate and HSC). The visit to Greece was planned to provide us with a better understanding of both the heritage of Greece and modern Greek society, culture and education. We went to a number of historical sites, the Parliament, museums and schools (as well as great restaurants) in Athens, and visited an international school on the island of Spetses. Our tour of Greece included Nafplion (the first capital of modern independent Greece), Epidavros, Mycenae, Olympia (in pouring rain and lightning from the Gods), Delphi, through central Greece to Meteora and on to Macedonia and the tomb of Philip of Macedon, Thessaloniki and back to Athens. We had extraordinarily helpful and informative guides and experienced a wonderful variety of excellent restaurant food. The highlight of my visit to Greece was the establishment of a twin-school relationship with the second High School of Glyfada (a senior high school) in Athens. I visited the school with several of my colleagues and was made very welcome by the principal, Mr. Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

2 Andonis Saris and his teachers, as well as the parents and students. After this we were guests of the Mayor of Glyfada, Mr. Landrakis, at an official ceremony at the Glyfada Town Hall. Both of our schools expect great benefits for our students from the twin-school relationship. We have an link and our students are already writing letters to the Glyfada students. Students interest in the link should increase greatly as Athens approaches the 2004 Olympic Games. Bob Ireland Principal, Kingsgrove High School Twin-school ceremony at Glyfada Town Hall. Απο; την τελετη; αδελφοποι;ησηω στο ηµαρξει;ο Γλψφα;δαω, τϖν σξολει;ϖν Kingsgrove High και τοψ 2οψ Γψµνασι;οψ Γλψφα;δαω. Στη φϖτογραφι;α διακρι;νονται Πρϖ;τοω απο; αριστερα; ο διεψυψντ;ηω τοψ 2οψ Γψµνασι;οψ Γλψφα;δαω, κ. Σαρη;ω, ο δη;µαρξοω Γλψφα;δαω κ. Λανδρα;κηω, ο κ. Bob Ireland, διεψυψντη;ω τοψ Kingsgrove High και η κα. Karen White, Manager, Languages NSW Curriculum Support Directorate. Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

3 Hamilton South Public School If the Secretariat for Greeks Abroad Program for Australian Principals to visit Greece is any guide as to how the 2004 Olympics will work out in the end - all will be well. It will be Greek. It will be different, but it will inspire the world, just as the forty eight principals were inspired by our experience in Greece. The purpose of the trip was: to inspire and enthuse (a Greek word meaning to inculcate the spirit of God in another - so we learnt) school leaders about the importance of Greek civilization to our own; and to ensure that Greek Australian children (and Australian children in general) maintain links and understanding of Greek language and culture. Of course the intercultural dialogue and understanding was also crucial. All principals on the trip either have the Greek language taught in their schools, or were planning for this. Some met up in Greece with existing 'sister' schools, and others like my own, Hamilton South Public School in Newcastle, established new links. We were also fortunate to have with us a group of principals from Greek Orthodox schools in Australia. Their translations were valuable in deepening our understanding of all that we did and saw. At the end of September, with the Sydney Olympics over the half way mark we set off for Athens accompanied by returning Greek and Bulgarian athletes (complete with medals). What was in store for us was a tour that would take us to many of the important historical and cultural museums and sites in Greece, and would also allow us to exchange ideas, educational philosophy and understandings with Greek educators, and to visit a number of schools. We saw so much: the Parthenon sitting high above Athens on the Acropolis; the Plaka where we fell in love with the shops, the restaurants and the historic preservation of this beautiful suburb; and museums full of treasures which were explained to us by our impressive guide, Eleni. As guests of the Greek Parliament, we heard about the history of democracy and were welcomed with style. Beneath Constitution Square we saw the wonderful new underground railway which is a museum itself showing what the excavations for the railway revealed of the 'City beneath the City'. In the country, we travelled through the Peloponnese. We saw the Corinth Canal, Argolis where we saw the rostrum where St Paul preached to the Corinthians, to Epidavros with its ancient theatre with the best acoustics in the world; and to Nafplion the original capital of Greece - such a beautiful place. At Mycenae, and Agamemnon's tomb, we heard about the removal of many treasures by unscrupulous archeologists. We heard of wars, of occupation and of turmoil. There has been much tragedy in Greece, and the Greeks are sad, triumphant, and philosophical about it all. We heard the words of Seferis the modern Greek poet who said, "Wherever I go Greece wounds me". We travelled on to Olympia. Zeus was cross with us there, and the rain came down in buckets! Further north, we visited monasteries magnificently perched on top of rocky mountains at Meterora, Delphi in mystical fog and we felt for ourselves the deep spirituality of the people of Greece. We went to Vergina where we saw the tomb of Phillip of Macedon, another great wonder of the world. Thessaloniki is a bustling and Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

4 prosperous northern city and gateway to the Balkans. There we saw Aristotle Square and University, a Roman bath house being restored and a Multicultural school, which is one of the schools coming to terms with the change in Greece from a monoculture to a more multicultural European nation. Everywhere we went we ate at tavernas where we feasted on traditional Greek food and wine. We all managed Greek dancing, but were glad not many photos were taken! We ate at Kastella by the sea, at a restaurant "Atheon Geuseis" which specialises in food from ancient Greece. Goat, fetta cheese and olives, rocket, onions, hummous and bread, apple, pears, melon and mead to drink were the fare. The atmosphere was wonderful. Edmund and Athena, our tour organizers, were attentive to detail and responsive to everyone's needs and wants. Stories of Greek history, myths and legends, the derivation of words, and details of art, culture and philosophy were explained by Eleni our guide wherever we went. For example, in English we have an expression "It's raining cats and dogs". In Greece, it rains "legs of chairs"! We learnt that "to work to rule" had it's origin as an inventory to describe the 1:7 ratio of a statue i.e the body of the statue is 7 times the length of the head in a perfectly proportioned statue. We were in Athens when the closing ceremony of the Sydney Games occurred. We discovered that journalists covering such an event are the same the world over. When the Bananas in Pyjamas came into the arena, the Greek commentators explained: "These are the pyjamas that Australian people wear. They like them so much, that dolls are dressed in them for their children." At times like this we were grateful to the Principals of Greek Schools in Australia who were with us for the translations which added another dimension to the official ones! Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

5 All the principals at the Anargyros Korialenios school on the island of Spetses. The educational aspect of our tour was not confined to our own education. We were part of a conference, "Greek and Australian Perspectives on Contemporary Educational Issues", with the Pedagogical Institute in Athens. We shared thoughts on multiculturalism, and other educational philosophical issues. Debate was rigorous and it is obvious that Greeks are passionate about debate! They seemed more immersed in the theoretical issues than their Australian counterparts. At all the schools we visited issues were raised about approaches to multicultural education. The differences in approaches seemed to me to emerge from the fact that those refugees/migrants etc who are coming now to Greece, especially since it has become part of the European Union, are largely from countries with whom Greece has historically been at war. They are therefore coming to grips with a complex issue. Both in Athens and in Thessaloniki we visited multicultural schools where principals and teachers are striving to provide for children from countries such as Turkey, Romania, Albania and Russia. Despite having fewer resources than we are used to, small classes and dedicated staff were evident. The children, like those the world over, were happy and full of life. Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

6 Students from Sikourion Primary School read out a message to students of Hamilton South P.S. On our last day of travel we passed by the snow capped Mt Olympus. We stopped in the Tembi Valley at a little school on the outskirts of Larissa, The Sikourion School. This school was to be Hamilton South's sister school. It is situated in a small village on the southern outskirts of Larissa. The equivalent of our District Superintendent and the Principal, Mr Paskalis Andreopoulos were there to greet us, as was a television crew. They apologized about the buildings - telling us they were only temporary. "Next year we will be moving to new buildings." We asked how long they had been in the temporary buildings, only to be told, "Since 1907". The formalities were conducted with great enthusiasm. The principals joined in the Greek dancing and two students, Maria and Sophie, read a beautiful statement to the children of Hamilton South. It was received with great interest on my return. A dialogue between the children here and there has begun with return correspondence. It is hard to find words to describe our experience. How can we, as Australians return the generosity shown to us? We all came home realizing that the Greek civilization has contributed enormously to western civilization. For that reason alone, imparting this to our students whether they be of Greek origin or not, is important. We came away enthusiastic about our role as educators and leaders, inspired with renewed zeal to ensure that Greek Australians value their heritage and culture and that in all our schools there is an appreciation of what Greece has provided for our world. RozLambert Principal, Hamilton South PS Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

7 GARDENERS ROAD PRIMARY SCHOOL - INTERNATIONAL DAY Υεσµο;ω ε;ξει γι;νει πλε;ον, η εκδη;λϖση, ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΨ στο ηµο;σιο ηµοτικο; σξολει;ο Γαρδενερσ Ροαδ, ποψ σψ;µφϖνα µε πληροφορι;εω τηω διεψυψ;ντριαω τοψ σξολει;οψ, καω ΜχΧαλλυµ, ε;ξει καυιερϖυει; εδϖ; και τρια;ντα ξρο;νια. Στο;ξοω τηω εκδη;λϖσηω ει;ναι η προβολη; και ανα;δειϕη τϖν πολιτισµικϖ;ν ιδιαιτεροτη;τϖν ποψ, εγγενϖ;ω, φε;ροψν οι µαυητε;ω τοψ σξολει;οψ. Στην τελεψται;α επιτψξηµε;νη εκδη;λϖση ποψ πραγµατοποιη;υηκε στιω 25/10/2000, οι µαυητε;ω παροψσι;ασαν παραδοσιακοψ;ω ξοροψ;ω και τραγοψ;δια τοψ ιδιαι;τεροψ γεϖπολιτιστικοψ; ξϖ;ροψ απο; τον οποι;ο προε;ρξονται, ενσαρκϖ;νονταω την ιδε;α τοψ πολψπολιτισµοψ;, δι;νονταω ταψτο;ξρονα οψσιαστικο; νο;ηµα στην ε;ννοια αρµονικη; σψνψ;παρϕη. ;Οπϖω κα;υε ξρο;νο ε;πεισαν τοψω καλεσµε;νοψω τοψω ο;τι ξτι;ζοψν το αψ;ριο µε σεβασµο; στη φψλετικη; και πολιτιστικη; διαφορετικο;τητα η οποι;α µα;λλον τοψω ενϖ;νει σε κοινοψ;ω στο;ξοψω παρα; τοψω ξϖρι;ζει. Ιδιαι;τερα εντψπϖσιακη; η;ταν η παροψσι;αση ελληνικϖ;ν ξορϖ;ν απο; µαυητε;ω ελληνικη;ω, και ο;ξι µο;νο, καταγϖγη;ω ποψ φοροψ;σαν παραδοσιακε;ω στολε;ω. Αϕι;ζοψν λοιπο;ν σψγξαρητη;ρια στη δασκα;λα τϖν Ελληνικϖ;ν, κα. ;Αντρια Μα;κη, η οποι;α κα;υε ξρο;νο δι;νει το ελληνικο; στι;γµα σ αψτη; τη γιορτη;. MARRICKVILLE WEST PRIMARY SCHOOL - MULTICULTURAL DAY Στα τε;λη Νοεµβρι;οψ πραγµατοποιη;υηκε µε επιτψξι;α στο Μαρριχκϖιλλε Ωεστ Π.Σ. η εκδη;λϖση τϖν µαυητϖ;ν τοψ σξολει;οψ για τον πολψπολιτισµο;. Την εκδη;λϖση τι;µησε µε την παροψσι;α τοψ ο ψποψργο;ω παιδει;αω τηω Νε;αω Νο;τιαω Οψαλια;ω, κ. Ακοψιλι;να, ο οποι;οω εντψπϖσιασµε;νοω απο; την παροψσι;αση ελληνικϖ;ν και κψπριακϖ;ν παραδοσιακϖ;ν ξορϖ;ν και το παραδοσιακο; τραπε;ζι µε τα ελληνοκψπριακα; εδε;σµατα, εϕε;φρασε επαινετικα; σξο;λια για την προσπα;υεια ποψ καταβα;λλεται απο; τη δασκα;λα τϖν ελληνικϖ;ν, κα. Ελε;νη Ιϖση;φ. Το παρα;δειγµα τοψ Marrickville West P.S., ϖω προω τη διατη;ρηση και αψ;ϕηση τϖν τα;ϕεϖν τϖν Ελληνικϖ;ν, ει;ναι αϕιοζη;λεψτο και α;ϕιο προω µι;µηση. Το µα;υηµα τϖν Ελληνικϖ;ν, ποψ κατα; τα τελεψται;α ει;κοσι ξρο;νια διδα;σκεται ανελλιπϖ;ω κα;τϖ απο; την επι;βλεχη τηω κ. Ιϖση;φ, ε;ξει γι;νει πο;λοω ε;λϕηω για τοψω µη ελληνικη;ω καταγϖγη;ω µαυητε;ω τοψ σξολει;οψ. Ενϖ; τα πρϖ;τα ξρο;νια οι τα;ϕειω τϖν Ελληνικϖ;ν απαρτι;ζονταν µο;νο απο; παιδια; ελληνικη;ω καταγϖγη;ω, ποψ ε;φταναν τα 400 σε σψ;νολο 900 παιδιϖ;ν, τα τελεψται;α δε;κα ξρο;νια, µετα; τη µαζικη; µετακι;νηση τοψ ελληνικοψ; στοιξει;οψ απο; την περιοξη;, οι τα;ϕειω σψνεξι;ζοψν να διατηροψ;ν το µεγα;λο αριυµο; µαυητϖ;ν τοψω. Αψτο; σψµβα;ινει, γιατι; ο αριυµο;ω τϖν µαυητϖ;ν µη ελληνικη;ω καταγϖγη;ω, ποψ επιλε;γει το µα;υηµα τϖν Ελληνικϖ;ν, ε;ξει αψϕηυει; κατα; πολψ;. Αψτη; τη στιγµη; το σξολει;ο προσφε;ρει Ελληνικα; σε 110 µαυητε;ω, εκ τϖν οποι;ϖν µο;νον οι 6 ει;ναι ελληνικη;ω καταγϖγη;ω. Αψτα; τα παιδια; ξο;ρεχαν µε το;σο µεγα;λη επιτψξι;α τοψω ξοροψ;ω τηω πατρι;δαω µαω και εντψπϖσι;ασαν ο;σοψω παρακολοψ;υησαν την εκδη;λϖση, προσφε;ροντα;ω τοψω µια αντιπροσϖπεψτικη; γεψ;ση ελληνοκψπριακη;ω κοψζι;ναω και πολιτισµοψ;. Denis Carter Principal, Marrickville West PS Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

8 New Publications The following reviews have been taken from SCAN produced by Curriculum Support Directorate OLIVER, Martin The winneræs wreath Watts,1999 (Sparks historical adventuresú ancient Greece) ISBN X Social life and customs in ancient Greece, B.C., provide the background for this narrative in which a young fieldworker, Glaucus, becomes an Olympic champion in the sport of boxing. Descriptions woven into the simple plot includeú key ancient Greek Olympic sites, such as the Hippodrome and Temple of Olympia; tribute ceremonies to the gods Zeus and Apollo; and the excitement of GlaucusÆs family as spectators at the Games. Line illustrations by Martin Remphry give support to the text. This novel in short chapters provides an interesting way of learning about the original Olympic Games. Notes at the back of the book highlight key facts about the original Olympics. L. Crofts USER LEVEL: Stage 2 Stage 3 SUPPLIED: Paper SCIS GIBBONS, Alan Shadow of the minotaur Orion, 2000 (A dolphin paperback) ISBN A marvellously suspenseful story, this novel successfully combines the technological present with the ancient past. Computer technology runs amok, taking on a life of its own and aiming to cause real harm to those who enter its virtual world. Phoenix is the contemporary coward who must became an ancient hero to save his family. The real delight of this book is the evocation of ancient times: in the labyrinth with the Minotaur; at the court of King Polydectes; or in the cave with the Gordon Medusa. This is an absorbing contemporary suspense thriller with an historical setting. J Donovan USER LEVEL: Stage 4 Stage 5 SCIS SUPPLIED: Paper Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

9 HSC Support Following the positive evaluations by teachers on the support materials Entertainment and Drugs, there will be more workshops to compile and develop resources for the new HSC Continuers Syllabus. If you are interested in attending one or more of these workshops, please indicate by ticking which topics you would like to work on and whether you have existing resources to contribute. Once groups are formed, you will be notified of workshop dates and venues. Table of Themes and Topics The Greek-speaking communities Topics Lifestyles Special traditions The individual Topics Relationships The school experience People and events The migrant experience I have resources to share on these topics. Yes No Name: School: Please fax to: Sophia Karoglou and Athina Primikiri, Greek Language Consultants FAX: (02) PLEASE SEND BY : 20/3/2001 Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

10 K-6 Syllabus Support There will be some workshops to compile and develop resources for the new K-6 Syllabus. If you are interested in attending one or more of these workshops, please indicate by ticking which topics you would like to work on and whether you have existing resources to contribute. Once groups are formed, you will be notified of workshop dates and venues. Table of Themes THEMES This is me My school day Celebrations Out and about Wet and dry environments I have resources to share on these topics Yes No Name: School: Please fax to: Athina Primikiri and Sophia Karoglou, Greek Language Consultants. FAX: (02) PLEASE SEND BY: 20/3/2001 Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

11 F ree Greek Materials The Greek consultants have extra copies of books published by the Ministry of Culture and the Athens 2004 committee. One copy of each book was sent to schools offering Greek last year. Schools wishing to receive extra copies of these books should complete the request form below, giving details of the school s Greek program. Request forms should be signed by the principal and forwarded to: Greek Consultants Fax Please send our school copies of the following books: Books The Relay to Athens (text in Greek, French and English) Greece 2004 (English only) The Greek Spirit years of civilisation (English only) No. of Copies Our school offers the following Greek program: K... (no of students) Year (no of students) Year 1... (no of students) Year (no of students) Year 2... (no of students) Year (no of students) Year 3... (no of students) Year (no of students) Year 4... (no of students) Year (no of students) Year 5... (no of students) Year (no of students) Year 6... (no of students) School code: School: School address: Greek teacher(s): Principal s name: (please print) Principal s signature: Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

12 ΛΨΣΕΙΣ ΤςΝ ΑΣΚΗΣΕςΝ Απαντη;;; ;σειω σελ. 8 ντοσιε; καριε;ρα σασπε;νω φοψλα;ρϖ ινκο;γκνιτο πλεüµπο;ψ σοφτγοψε;αρ ξα;ρντγοψε;αρ πρεω κο;νφερανω πρεσ ροψµ αβαντα;ζ ρηλαϕα;ρϖ ντεκο;ρ ντεµποψ;το λι;στα γραβα;τα ση;ριαλ σπη;κερ σερφ ρεφλε;ϕ σταµπα;ρϖ κοµπλιµε;ντο ταλε;ντο ασανσε;ρ πο;στο πια;τσα σινεµα; ελι;τ κο;ντρα µι;ντια στψλ τετ α τετ αλκοολοψ;ξα φια;σκο κλισε; µπε;σα σε;ρβιω πρεµιε;ρα στα;νταρ ρεκλα;µα φα;κελοω σταδιοδροµι;α αγϖνι;α γεµι;ζϖ µψστικα;/αν;ϖνψµα γο;ηω/καρδιοκατακτητη;ω λογισµικο; κψκλϖµατικο;/µηξανικα; µε;ρη σψνε;ντεψϕη τψ;ποψ αι;υοψσα τψ;ποψ πλεονε;κτηµα αναπαψ;οµαι διακο;σµηση πρϖ;τη εµφα;νιση κατα;λογοω λαιµοδε;τηω (τηλεοπτικη;) σειρα; εκφϖνητη;ω ιστιοσανι;δα αντανακλαστικα; στιγµατι;ζϖ/σηµαδεψ;ϖ φιλοφρο;νηση δεϕιο;τητα ανελκψστη;ραω υε;ση/αϕι;ϖµα πλατει;α/αγορα; κινηµατογρα;φοω αριστοκρατι;α αντιπαρα;υεση/ανταγϖνισµο;ω µε;σα µαζικη;ω ενηµε;ρϖσηω ψ;φοω/ξαρακτη;ραω προ;σϖπο µε προ;σϖπο, ενϖ;πιοω ενϖπι;ϖ,αντιµε;τϖποω οινοπνεψµατϖ;δη αποτψξι;α στερεο;τψπο αϕιοπιστι;α/εµπιστοσψ;νη εϕψπηρε;τηση/ψπηρεσι;α/σψντη;ρηση πρϖ;τη παρα;σταση δεδοµε;νο/σταυερο; διαφη;µηση Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

13 φαβορι; επικρατε;στεροω κοντε;ρ ξιλιοµετρητη;ω ντοκοψµε;ντα τεκµη;ρια ορι;τζιναλ αψυεντικο;ω βε;ροω γνη;σιοω τηνε;ιτζερ ε;φηβοω σπε;σιαλ ειδικο;ω/εϕαιρετικο;ω σοψ;περ ψπε;ρ τρψκ τε;ξνασµα σπο;νσοραω ξορηγο;ω κοµφο;ρ ανε;σειω βο;λλεü µπϖλ πετοσφαι;ριση ρεαλιστη;ω πραγµατιστη;ω στρεω α;γξοω προ;βα τζενερα;λε γενικη; δοκιµη; ρα;τσα φψλη; πρι;ντερ εκτψπϖτη;ω πιλο;τοω κψβερνη;τηω ξα;πψ εντ αι;σιο τε;λοω ορβοψα;ρ ειω το επανιδει;ν γκαζο;ν ξλο;η/γρασι;δι ντιζα;ιν σξε;διο/γραµµη; ατοψ; πλεονε;κτηµα Απαντη;;; ;σειω σελ. 19, α;;; ;σκησηω 2 ε;ρηµοω µο;νοω το;ποω µε;ροω, ξϖ;ροω πουϖ; επιυψµϖ;, υε;λϖ τα ϕε;να ϕενιτια;, εϕϖτερικο; µνη;µα τα;φοω ϕεφα;ντϖµα γλε;ντι λεβεντια; παλικαρια;, γενναιο;τητα σµι;γοψν σψναντιοψ;νται, ανταµϖ;νοψν ανυοι; λοψλοψ;δια γοργα; γρη;γορα, βιαστικα; προ;βαλε φα;νηκε αντρειϖµε;νη γενναι;α, ηρϖïκη; Απαντη;;; ;σειω σελ. 32, εργασι;;; ;αω 3 Την α;νοιϕη ο;λα τα πλα;σµατα τηω φψ;σηω ϕαναγεννιοψ;νται και η ζϖη; οµορφαι;νει. Απαντη;;; ;σειω σελ. 34, δραστηριο;;; ;τηταω Γ Υα;λασσα γαλα;ζια, πλατια;, δροσερη; Ελια; ασηµε;νια, πολψ;ξρονη, εψλογηµε;νη Τροφη; πλοψ;σια, υρεπτικη;,ψγιεινη; Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

14 Ψγει;α πολψ;τιµη,ανησψξητικη;, εϕαιρετικη; Εκδροµη; ξαροψ;µενη, µακρινη;, κοψραστικη; Απαντη;;; ;σειω σελ. 38 1(3), 2(2), 3(4) Απαντη;;; ;σειω σελ. 40, δραστηριο;;; ;τηταω Α ξαµογελαστο;ω η; ο;, βοηυητικο;ω η; ο;, αρξικο;ω η; ο, απαλλακτικο;ω η; ο,; σϖστικο;ω η; ο,; επικοινϖνιακο;ω η; ο;. Απαντη;;; ;σειω σελ. 41 1(γ), 2(επιτροπη;,αγε;λη, οµαδικο;τητα, µα;ζα, ο;ξλοω, παρε;α) Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

6 November, 2013 ISSUE: 10 (to 3 December, 2013)

6 November, 2013 ISSUE: 10 (to 3 December, 2013) 1 @ASGrammar All Saints Grammar 6 November, 2013 ISSUE: 10 (to 3 December, 2013) NOVEMBER Mon 4 Yrs 7-10 Final Exams All Saints Grammar Spring Fair SATURDAY 9 NOVEMBER Thu 7 K-6 Maths Workshops Sat 9 Nov

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes!

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes! Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! φοιτητές Erasmus ΑΣΠΑΙΤΕ μοιράζονται τις σκέψεις τους για την εμπειρία Erasmus Erasmus through our students eyes! Erasmus students at ASPETE share their views on

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER Archimandrite Fr. Elpidios Karalis 9328 7452 (T&F) 0407 260 071 (Mobile)

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς official publication of the pancretan association of america KPHTH PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς KPHTH

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Beloved Brothers and Sisters in Christ, Beloved Brothers and Sisters in Christ, Forgiveness of transgressions is fundamental to our faith as Orthodox Christians. We understand that the waters of baptism are, waters for the. Christ has the power

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org MAY 2008 Vol. 73 No. 1239 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Christos Anesti! D. PANAGOS Sharing the Light of Christ At the Resurrection service at Holy Trinity Archdiocesan Cathedral,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

community news IN THIS ISSUE: Dear Readers, Editorial Note

community news IN THIS ISSUE: Dear Readers, Editorial Note IN THIS ISSUE: The Department of Communications of UNIC Newsletter Editorial Note A few words from Dr Tao Papaioannou Commentaries Η Επαγγελματική Κατάρτιση στη Ψηφιακή Εποχή Νικόλας Νικολή 2013-2014 Activities

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Herald. President s Report. Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα WWW.HCWA.ORG. We are online

Hellenic Herald. President s Report. Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα WWW.HCWA.ORG. We are online Hellenic Community of WA Inc 20 Parker Street, Northbridge WA 6003 Tel: 08 9328 5141 Fax: 08 9227 9652 Wishing all our members a Happy and Safe Easter! Καλό Πάσχα We are online You can now receive your

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος March 2010. March 25, the Independence Day in Greece March 25, the Independence Day in Greece

Μάρτιος March 2010. March 25, the Independence Day in Greece March 25, the Independence Day in Greece The newsletter of the Hellenic Community and Orthodox Parish of Auckland Μάρτιος March 2010 Celebration of 25 th of March We are going to celebrate our national day on Saturday 27 th of March at 7:00pm

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule official publication of the pancretan association of america KPHTH JULY-AUGUST 2008 A Tribute to the Pioneer Greeks 1 KPHTH JULY-AUGUST 2008 of the West PAA 2009 National Convention Schedule 2 KPHTH JULY-AUGUST

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

THE PHOS CHURCH SERVICES

THE PHOS CHURCH SERVICES Apr-May 2014 Περιοδικό τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγίας Ἄννας, Χρυσή Ἀκτή Newsletter of the Greek Orthodox Parish- Community of St Anna, Gold Coast 31 a Crombie Ave, Bundall PO Box 5074 GCMC Qld 9726 (07)

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013 Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC The Harbinger August 2013 Dear Saints Constantine and Helen Family, A Message from Father Jason Greetings in Christ! I hope you are all

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 MARCH 2012 RESTORATION INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 MARCH 2012 RESTORATION INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 10, Number 3 MARCH 2012 RESTORATION GOD

Διαβάστε περισσότερα

Holy Pascha: The Feast of Feasts

Holy Pascha: The Feast of Feasts APRIL 2015 Vol. 80 No. 1304 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE Santiago Calatrava design National Shrine Side view rendering of St. Nicholas National Shrine. Four page

Διαβάστε περισσότερα