Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.. «Κανονιςμόσ επιθεϊρηςησ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ των πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ: α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 36 του ν.δ. 187/1973 «Ρερί Κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ 261). β) του άρκρου 3 του ν. 3141/1955 «Ρερί ςυςτάςεωσ παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Σ.Ε.Ν.)» (Αϋ 43) και το γεγονόσ ότι το ςχζδιο π.δ. απεςτάλθ προσ γνωμοδότθςθ ςτο Συμβοφλιο Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Σ.Ε.Ν.). γ) του άρκρου 3 του π.δ. 206/1987 «Κακιζρωςθ διαδικαςίασ πλθροφόρθςθσ ςτον τομζα των προτφπων και τεχνικϊν Κανονιςμϊν ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 83/189/ΕΟΚ τθσ του Συμβουλίου του Ε.Κ. (L 109/ )» (ΦΕΚ 94 Αϋ) και του π.δ. 39/2001 (Αϋ 28) το οποίο προςάρμοςε τθν Ελλθνικι νομοκεςία προσ τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. δ) του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 ( Αϋ 98 ). ε) του άρκρου 5 του π.δ.85/2012 «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν» (Αϋ 141) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 94/2012 (Αϋ149) και τροποποιικθκε με το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 98/2012 (Α 160) ςτ)του π.δ. 119/2013 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν, Υφυπουργϊν» (Α ϋ153) η) Του π.δ. 103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (Αϋ 170). θ) Τθσ αρικμ. 1423ΒΝΤΛ/129/92/ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ «Ρνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ των Ελλθνικϊν τουριςτικϊν πλοίων (ΡΔ 917/79)» 2. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ του παρόντοσ διατάγματοσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 3. Τθν αρικμ.. Γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου, αποφαςίηουμε : Άρθρο πρϊτο Θζςη ςε εφαρμογή του Κανονιςμοφ επιθεϊρηςησ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ των πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ αυτϊν. Τίκεται ςε εφαρμογι ο Κανονιςμόσ επικεϊρθςθσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων και υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ αυτϊν, ο οποίοσ αφορά ςτθ διαδικαςία επικεϊρθςθσ των πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, των ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων και των υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ αυτϊν, ωσ ακολοφκωσ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Επικεϊρθςθσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων και υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ αυτϊν. 1

2 Άρθρο 1 Οριςμοί Κατά τον παρόντα Κανονιςμό νοείται: 1. ΚΕΡ: ο εδρεφων ςτον Ρειραιά Κλάδοσ Ελζγχου Ρλοίων του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου. 2. ΔΕΡ: θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Ρλοίων του Κλάδου Ελζγχου Ρλοίων. 3. Δ.Σ. SOLAS 74: θ Διεκνισ Σφμβαςθ "περί αςφαλείασ τθσ ανκρωπίνθσ ηωισ εν καλάςςθ", όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 4. Ι.Μ.Ο.: ο Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ (Ιnternational Maritime Organization). 5. Ρνευςτι ςωςίβια ςχεδία (ΡΣΣ) : το εγκεκριμζνου τφπου πνευςτό ςωςτικό ςκάφοσ που επιπλζει και μπορεί να μεταφζρει άτομα ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 6. Ρνευςτι ςωςίβια ςχεδία ΝΟΝ-SOLAS (ΡΣΣ-NON SOLAS): θ Ρνευςτι Σωςίβια Σχεδία που ςυμμορφϊνεται με τθν αρικμ. 1423ΒΝΤΛ/129/92/ απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, ι με τα Διεκνι Ρρότυπα ISO 9650, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 7. Ναυτικοφ τφπου ςφςτθμα εγκατάλειψθσ πλοίου (MES) : ο εγκεκριμζνου τφπου εξοπλιςμόσ για τθν άμεςθ μεταφορά ατόμων από το κατάςτρωμα επιβίβαςθσ του πλοίου ςε ςωςτικό ςκάφοσ που επιπλζει. 8. Εξουςιοδοτθμζνοσ Φορζασ: Ο Οργανιςμόσ που ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτθν απόφαςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου αρικμ /01/2013 (Βϋ3049), όπωσ ιςχφει κάκε φορά ι ςτθν απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ αρικ /01/2012 (Βϋ334), όπωσ ιςχφει κάκε φορά 9. Λιμενικι Αρχι: Κάκε Λιμενικι Αρχι όπου εδρεφει Τοπικό Κλιμάκιο Επικεωριςεων Ρλοίων (ΤΚΕΡ). 10. Υδροςτατικόσ μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ (HRU): θ διάταξθ θ οποία εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ απελευκζρωςθ των ςωςιβίων ςχεδιϊν από τθ κζςθ ςτοιβαςίασ τουσ ςε περίπτωςθ βφκιςθσ του πλοίου. 11. Άδεια λειτουργίασ: θ κατά περίπτωςθ ςφμφωνα με τα άρκρα 4 ι 5 του παρόντοσ κανονιςμοφ, χορθγοφμενθ άδεια εκτζλεςθσ εργαςιϊν επικεϊρθςθσ: (α) πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, (β) ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ και (γ) υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ. 12. Καταςκευαςτισ: ο καταςκευαςτισ του εξοπλιςμοφ (Original Equipment Manufacturer, OEM) ι ο καταςκευαςτισ εξοπλιςμοφ που ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ: α) για ςειρά προϊόντων άλλου OEM ι β) προϊόντων που δεν υποςτθρίηονται πλζον από ΟΕΜ. 13. Συνεργείο: Το νομικό ι φυςικό πρόςωπο που διακζτει άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 4 ι 5 του παρόντοσ. 14. Υπεφκυνοσ Συνεργείου: Ο ιδιοκτιτθσ του ςυνεργείου ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του. 15. Εξουςιοδοτθμζνοσ επικεωρθτισ: Ο επικεωρθτισ που εργάηεται ι απαςχολείται ςτο ςυνεργείο και διακζτει ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του καταςκευαςτι για τθν εκτζλεςθ επικεωριςεων των προϊόντων του. 16. Ρλουσ εςωτερικοφ: ο πλουσ ο οποίοσ διενεργείται μεταξφ λιμζνων του ιδίου κράτουσ. 17. Ρλουσ εξωτερικοφ: ο πλουσ ο οποίοσ δεν είναι πλουσ εςωτερικοφ. 2

3 Άρθρο 2 Επιθεϊρηςη πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδίων, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ αυτϊν. Οι πνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ (εφεξισ ΡΣΣ), τα ναυτικοφ τφπου ςυςτιματα εγκατάλειψθσ πλοίων -Marine Evacuation Systems- (εφεξισ MES) και οι υδροςτατικοί μθχανιςμοί απελευκζρωςθσ αυτϊν Hydrostatic Release Unit- (εφεξισ HRU) επικεωροφνται από τον καταςκευαςτι τουσ ι από τα ςυνεργεία που πλθροφν τισ απαιτιςεισ του άρκρου 3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των επικεωριςεϊν τουσ εκδίδεται το πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ που προβλζπεται από το άρκρο 8. Άρθρο 3 Καταλληλότητα ςυνεργείων επιθεωρήςεωσ Π, MES και HRU. 1. Τα ςυνεργεία επικεϊρθςθσ ΡΣΣ και MES πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ που χορθγείται από τθν ΔΕΡ ι εξουςιοδοτθμζνο φορζα, φςτερα από ζλεγχο προσ διαπίςτωςθ ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ: α) διακζτουν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του καταςκευαςτι των ΡΣΣ ι των MES, για τθν εκτζλεςθ επικεωριςεων των προϊόντων του ςτθν διεφκυνςθ που ςτεγάηεται το ςυνεργείο, με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι το ςυνεργείο πλθροί τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι ωσ προσ τον χϊρο και τισ διαςτάςεισ αυτοφ, τον εξοπλιςμό και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν. β) διακζτουν ζναν τουλάχιςτον εξουςιοδοτθμζνο επικεωρθτι των ΡΣΣ ι των MES τα οποία επικεωροφν. γ)ο διατικζμενοσ χϊροσ για τθν επικεϊρθςθ και επιςκευι του ωσ άνω εξοπλιςμοφ είναι περίκλειςτοσ, οι δε διαςτάςεισ του επαρκείσ για τθν εκδίπλωςθ και αναςτροφι των ΡΣΣ ι των MES που επικεωροφνται ι διατίκενται κατάλλθλα ιςοδφναμα μζςα προκειμζνου να διενεργείται ζλεγχοσ του δαπζδου των ΡΣΣ. δ)η επιφάνεια του δαπζδου του χϊρου είναι αρκετά λεία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν προκαλείται φκορά του προσ επικεϊρθςθ υλικοφ. ε) εξαςφαλίηεται επαρκισ φωτιςμόσ του χϊρου, αποκλειόμενθσ τθσ απευκείασ ειςόδου θλιακισ ακτινοβολίασ ς αυτόν. ςτ)η κερμοκραςία και υγραςία του χϊρου μποροφν να ρυκμιςκοφν με κατάλλθλα μζςα (όπωσ κερμαντικά ςϊματα, κλιματιςμό, αεριςμό κ.ά.) ςτα επίπεδα που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι των ΡΣΣ ι MES, για τθν αποτελεςματικι επιςκευι τουσ. Για τον λόγο αυτό να διακζτει μελζτθ εκπονθμζνθ από προςοντοφχο Μθχανολόγο που κακορίηει το είδοσ και τθν επάρκεια των μζςων αυτϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του/των καταςκευαςτι/ϊν. η)ο χϊροσ αερίηεται επαρκϊσ, με φυςικό ι τεχνθτό αεριςμό αποκλειόμενθσ τθσ δθμιουργίασ ρευμάτων αζρα. θ) υπάρχουν επιπρόςκετα κακοριςμζνοι με ςιμανςθ χϊροι για: αα) τθν αποκικευςθ ΡΣΣ ι MES που πρόκειται να επικεωρθκοφν, ββ) τθν αποκικευςθ των επικεωρθμζνων ΡΣΣ ι MES, γγ) τθν επιςκευι και τον χρωματιςμό των κιβωτίων (containers or valises) και των φιαλϊν πεπιεςμζνων αερίων, εφόςον οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςτο χϊρο του ςυνεργείου. Ειδικά ο χϊροσ αυτόσ να είναι περίκλειςτοσ και ανεξάρτθτοσ από τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ και να αερίηεται επαρκϊσ. δδ) τθν αποκικευςθ ανταλλακτικϊν, εε) τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ (όχι κατ ανάγκθ ςτο χϊρο ςυνεργείου) και ςτςτ) τθν αςφαλι αποκικευςθ φωτιςτικϊν ςθμάτων κινδφνου εντόσ ερμαρίων. 3

4 κ) υπάρχει ςχζδιο ι ςκαρίφθμα εκπονθμζνο από αρμόδιο μθχανικό που περιγράφονται οι ανωτζρω χϊροι (περίπτ. γϋ και θϋ). ι)η ςτοιβαςία των ΡΣΣ γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν τοποκετοφνται πζραν των δφο, θ μία επάνω ςτθν άλλθ, εκτόσ εάν μεςολαβοφν ράφια. Η εναπόκεςθ άλλων βαρζων αντικειμζνων επάνω ςτισ ςχεδίεσ απαγορεφεται. ια) Εκτόσ από τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία που κακορίηει ο καταςκευαςτισ, διατίκενται επιπρόςκετα και τα ακόλουκα: αα) όργανα ακριβείασ με ευανάγνωςτεσ ενδείξεισ μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ των πνευςτϊν τμθμάτων των ΡΣΣ ι MES, τθσ κερμοκραςίασ και τθσ υγραςίασ του χϊρου του ςυνεργείου, ββ) αεραντλίεσ για τθν πλιρωςθ και αποπλιρωςθ των πνευςτϊν τμθμάτων, φίλτρα κακαριςμοφ και αφφγρανςθσ του αζρα και κατάλλθλοι ςφνδεςμοι, γγ) ηυγοί ακριβείασ για τον ζλεγχο βάρουσ φιαλϊν πεπιεςμζνων αερίων, δδ) επαρκισ ποςότθτα αερίου για τον ζλεγχο των βαλβίδων ειςαγωγισ, εε) μζςα ανακρζμαςθσ, δυναμόμετρο και κατάλλθλο ςφςτθμα φόρτωςθσ ι ανάλογα βάρθ για τθ δοκιμι αντοχισ των ΡΣΣ κακαιρουμζνου τφπου ςε υπερφόρτωςθ, ςτςτ) εγχειρίδια ςυντιρθςθσ και επιςκευισ με τισ τροποποιιςεισ τουσ και οδθγίεσ για κάκε τφπο ΡΣΣ ι MES που το ςυνεργείο είναι εξουςιοδοτθμζνο να επικεωρεί. Τα εγχειρίδια και οι οδθγίεσ είναι γραμμζνα ςτθ γλϊςςα εργαςίασ του εξουςιοδοτθμζνου επικεωρθτι του ςυνεργείου και οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι. ηη) ςχετικζσ με το αντικείμενο επικεϊρθςθσ εγκφκλιοι και οδθγίεσ του ΚΕΡ, θθ) ενδεικτικζσ πινακίδεσ για τθν απαγόρευςθ καπνίςματοσ, κκ) ο παρϊν Κανονιςμόσ, ιι) αποδεικτικά βακμονόμθςθσ των προαναφερκζντων οργάνων που ζχουν εκδοκεί από αρμόδιο φορζα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. ιβ) διακζτουν κατάλλθλθ άδεια χριςθσ από αρμόδια Υπθρεςία του Δθμοςίου. ιγ) διακζτουν Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε ιςχφ για τθν λειτουργία του ςυνεργείου ςφμφωνα με τον παρόντα Κανονιςμό από αρμόδιο φορζα πιςτοποίθςθσ, το οποίο κα καλφπτει τουλάχιςτον τισ κάτωκι απαιτιςεισ: αα) οδθγίεσ εργαςίασ για το προςωπικό που απαςχολείται ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ββ) ςυντιρθςθ και βακμονόμθςθ του εξοπλιςμοφ γγ) προγράμματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ δδ) εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ εε) καταγραφι και αναφορά των πλθροφοριϊν ςτςτ) διαχείριςθ ποιότθτασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ηη) περιοδικι αναςκόπθςθ των διαδικαςιϊν εργαςίασ, παραπόνων, διορκωτικϊν ενεργειϊν και εφαρμογισ τουσ, διατιρθςθσ και ελζγχου των εγγράφων. Ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 κεωρείται ότι καλφπτει τθν παροφςα απαίτθςθ. 2. Η επικεϊρθςθ των HRU γίνεται ςε ςυνεργεία που είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ, θ οποία εκδίδεται από τθ ΔΕΡ ι από εξουςιοδοτθμζνο φορζα. Τα εν λόγω ςυνεργεία διακζτουν κατάλλθλθ ςυςκευι ελζγχου και εξειδικευμζνο προςωπικό για εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν ςε κακοριςμζνο χϊρο εργαςίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Η καταλλθλότθτα τθσ ςυςκευισ ελζγχου των HRU και θ εξειδίκευςθ του προςωπικοφ 4

5 επιβεβαιϊνεται με τθν υποβολι εξουςιοδοτιςεων από τον καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ. 3. Απαγορεφεται θ ανάπτυξθ άλλων δραςτθριοτιτων ςτουσ προαναφερόμενουσ χϊρουσ, κατά τθν λειτουργία του ςυνεργείου. Άρθρο 4 Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου. 1. Η άδεια λειτουργίασ κάκε ςυνεργείου εκδίδεται από τθ ΔΕΡ ι εξουςιοδοτθμζνο φορζα, είναι πενταετοφσ ιςχφοσ και γίνεται αποδεκτι από όλουσ τουσ φορείσ χωρίσ προχποκζςεισ ι πρόςκετεσ απαιτιςεισ και διαδικαςίεσ. 2.Για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ςυνεργείου, ο υπεφκυνοσ αυτοφ μεριμνά, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ (τουλάχιςτον 30 εργάςιμεσ θμζρεσ), για ζλεγχο, προκειμζνου διαπιςτωκεί ότι αυτό εξακολουκεί να πλθροί τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 3.Σε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ ςτοιχείων του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ του ςυνεργείου, του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ του, ι τροποποίθςθσ των ςτοιχείων τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτι, ι οποιαδιποτε άλλθ μεταβολι ςτισ απαιτιςεισ, βάςει των οποίων εκδόκθκε θ άδεια λειτουργίασ, ο υπεφκυνοσ του ςυνεργείου υποχρεοφται όπωσ ενθμερϊςει τον εκδότθ τθσ άδειασ λειτουργίασ άμεςα, για τθν τροποποίθςι τθσ ι τθν ζκδοςθ νζασ εφόςον απαιτθκεί. Η ίδια υποχρζωςθ βαρφνει τον υπεφκυνο του ςυνεργείου ςε περίπτωςθ αναςτολισ ι διακοπισ των εργαςιϊν του για οποιοδιποτε λόγο. 4.Σε κάκε ζκδοςθ, τροποποίθςθ ι ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ από τθ ΔΕΡ, καταβάλλονται τα τζλθ ελζγχου όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 5. Εφόςον κατά τουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τον ΚΕΡ ι τα ΤΚΕΡ διαπιςτϊνεται οποιαδιποτε μεταβολι που δεν ζχει δθλωκεί από τον υπεφκυνο του ςυνεργείου, θ άδεια λειτουργίασ παφει να ιςχφει και επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 12. Άρθρο 5 Ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυνεργείων επιθεϊρηςησ 1. Επιτρζπεται θ επικεϊρθςθ ΡΣΣ, ΜΕS και HRU των υπό ελλθνικι ςθμαία εμπορικϊν πλοίων από ςυνεργεία εγκατεςτθμζνα ςε άλλθ χϊρα από τθν Ελλάδα υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά φζρουν άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ χϊρασ όπου λειτουργεί το ςυνεργείο ι από το ίδιο το εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. 2. Εφόςον δεν υπάρχει ςτθν Ελλάδα ςυνεργείο εξουςιοδοτθμζνο από τον καταςκευαςτι προσ επικεϊρθςθ εξοπλιςμοφ ΡΣΣ, και HRU, θ επικεϊρθςθ μπορεί να διενεργθκεί από ςυνεργείο το οποίο διακζτει τθν άδεια λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ εφόςον διακζτει εξουςιοδότθςθ καταςκευαςτι για επικεϊρθςθ ΡΣΣ, και HRU αντίςτοιχων προδιαγραφϊν με τον εν λόγω εξοπλιςμό. 3. Επιτρζπεται θ επικεϊρθςθ ΡΣΣ από ςυνεργείο μθ εξουςιοδοτθμζνο από τον καταςκευαςτι αυτϊν, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει τζτοιο ςυνεργείο ςτθν Ελλάδα, εφόςον το μθ εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο: α). εξαςφαλίςει πρωτότυπθ ζγγραφθ τεκμθρίωςθ για τεχνικι υποςτιριξθ - κακοδιγθςθ (π.χ για χοριγθςθ γνιςιων ανταλλακτικϊν, οδθγίεσ επικεϊρθςθσ κλπ) από τον ίδιο τον καταςκευαςτι τθσ ΡΣΣ ι από άλλο ςυνεργείο που φζρει ςε ιςχφ άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του παρόντοσ κανονιςμοφ για τον ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό και β) διακζτει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 4 για επικεϊρθςθ ΡΣΣ αντίςτοιχων προδιαγραφϊν (ΙΜΟ ι ISO) και χωρθτικοτιτων. Η ανωτζρω ζγγραφθ τεκμθρίωςθ πρζπει να διαβιβάηεται ςτθ ΔΕΡ εντόσ δφο (02) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ και να μνθμονεφεται ςτο πιςτοποιθτικό 5

6 επικεϊρθςθσ τθσ ΡΣΣ. Στθν περίπτωςθ αυτι το πιςτοποιθτικό κα υπογράφεται και από τα δυο μζρθ. Άρθρο 6 Τποχρεϊςεισ Οι υποχρεϊςεισ των εμπλεκόμενων προςϊπων που απορρζουν από τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ, επιμερίηονται ωσ ακολοφκωσ: α) Υπεφκυνοσ του ςυνεργείου, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν: αα)τιρθςθ διαδικαςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων του άρκρου 3 του παρόντοσ. ββ) Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ ι τθσ οικείασ Λιμενικισ Αρχισ ι του εξουςιοδοτθμζνου φορζα, ςτισ περιπτϊςεισ παραλαβισ από το ςυνεργείο ΡΣΣ, ι ΜΕS για επικεϊρθςθ, προκειμζνου, εάν αυτό κρίνεται ςκόπιμο, ελεγκτζσ τουσ να παρίςτανται και να παρακολουκοφν τισ ςχετικζσ εργαςίεσ. γγ) Τιρθςθ αρχείου με επικαιροποιθμζνα εγχειρίδια και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ των ΡΣΣ και ΜΕS, νομοκετικζσ διατάξεισ, εγκυκλίουσ και οδθγίεσ τθσ ΔΕΡ ι του εξουςιοδοτθμζνου φορζα. δδ) Τιρθςθ βιβλίου παραλαβισ-παράδοςθσ ΡΣΣ, και ΜΕS με τα εξισ ςτοιχεία: όνομα πλοίου - λιμζνασ νθολόγθςθσ και αρικμόσ νθολογίου ςθμαία - είδοσ εξοπλιςμοφ - αρικμόσ ςειράσ - ζτοσ καταςκευισ καταςκευαςτισ - επωνυμία προθγοφμενθσ επικεϊρθςθσ-θμερομθνία παραλαβισ θμερομθνία παράδοςθσ. Το βιβλίο κα τθρείται ςε ζντυπθ μορφι. εε) Υποβολι κατά το μινα Ιανουάριο κάκε ζτουσ ςτθ ΔΕΡ ςυγκεντρωτικοφ πίνακα με το ςφνολο των ΡΣΣ και ΜΕS που επικεϊρθςαν, ςτον οποίο να περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία τθσ υποπερίπτ. (δδ) τθσ περίπτ. αϋ του παρόντοσ άρκρου και ςαφισ ζνδειξθ για όςα εξ αυτϊν των μζςων κρίκθκαν ακατάλλθλα. ςτςτ) Διαςφάλιςθ ότι κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ επικεωρθτισ είναι επαρκϊσ εκπαιδευμζνοσ, ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν εκτζλεςθ τζτοιασ εργαςίασ από τον καταςκευαςτι και είναι ενιμεροσ για τυχόν αλλαγζσ ι νζεσ τεχνικζσ που κακορίηονται από αυτόν. ηη) Τιρθςθ αρχείου των ελζγχων και δοκιμϊν των ΡΣΣ, MES και HRU. Τιρθςθ αντίγραφων των πιςτοποιθτικϊν ΡΣΣ, ΜΕS και HRU, τθσ τελευταίασ πενταετίασ, κακϊσ και των πιςτοποιθτικϊν υδραυλικισ δοκιμισ των φιαλϊν αερίου πλθρϊςεωσ τθσ τελευταίασ επταετίασ. θθ) Διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν των υποπερίπτ. (γγ), (δδ), (εε) τθσ περίπτ. εϋ, ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν παρζχεται από τουσ καταςκευαςτζσ. κκ) Ενθμζρωςθ των καταςκευαςτϊν για ανεπάρκειεσ ι αςτοχίεσ που προζκυψαν κατά τθν διάρκεια επικεϊρθςθσ, ςυντιρθςθσ και ελζγχου των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU, λιψθ οποιωνδιποτε απαραίτθτων διορκωτικϊν ενεργειϊν, κακϊσ και ςχετικι πλθροφόρθςθ τθσ ΔΕΡ. Σε περιπτϊςεισ αποτυχθμζνων εκδιπλϊςεων ΡΣΣ ι MES ςε πλοίο, άμεςθ υποβολι αιτιολογικισ ζκκεςθσ και διενζργεια εκ νζου δοκιμισ εκδίπλωςθσ ςτο πλοίο παρουςία εκπροςϊπου του φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν του πλοίου. ιι) Ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ ι των ΤΚΕΡ ςτθν περιοχι των οποίων εδρεφουν τα ςυνεργεία, προκειμζνου να εξετάηεται θ δυνατότθτα παρουςίασ εκπροςϊπων τουσ κατά τουσ περιοδικοφσ ελζγχουσ του ςυνεργείου από τον καταςκευαςτι και κατά τθν διεξαγωγι τυχόν εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων. ιαια) Ενθμζρωςθ των καταςκευαςτϊν επί των υποχρεϊςεϊν τουσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο ε του παρόντοσ άρκρου. β) Ο Εξουςιοδοτθμζνοσ Επικεωρθτισ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν: 6

7 αα)εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ. ββ) Τιρθςθ των οδθγιϊν του καταςκευαςτι των ΡΣΣ, MES και HRU, και των οδθγιϊν τθσ ΔΕΡ. γγ)ορκι τοποκζτθςθ των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU ςτα πλοία και εξαςφάλιςθ ότι ο ςυνδυαςμόσ και θ διαςφνδεςθ αυτϊν ζγινε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ. Σχετικι μνεία κα γίνεται ςτο πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ που κα εκδίδεται. γ) Οι πλοίαρχοι: αα) Επίβλεψθ διατιρθςθσ τθσ ορκισ διάταξθσ ςτοιβαςίασ και καλισ κατάςταςθσ των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU ςτο πλοίο. ββ) Εξαςφάλιςθ τθσ τοποκζτθςθσ των ΡΣΣ που δεν ςυνδζονται με MES ςε ομάδεσ, ϊςτε θ κάκε ομάδα να εξυπθρετεί μζχρι εκατόν πενιντα (150) άτομα ςυνολικά, κακϊσ και για τθν φπαρξθ μιασ κλίμακασ (για περιπτϊςεισ φψουσ επιβίβαςθσ ςτισ ΡΣΣ άνω του 1,5μ. από τθν άφορτθ ίςαλο) και ενόσ ανοίγματοσ επιβίβαςθσ ςτθν πλευρά του πλοίου για κάκε τζτοια ομάδα πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν. γγ) Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του φορζα που εκδίδει τα κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά του πλοίου ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται εκδίπλωςθ MES ςτθ κάλαςςα, ϊςτε να παρευρίςκεται αρμόδιοσ επικεωρθτισ του φορζα. Το πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ του MES κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν εκδίπλωςθ. δδ) Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του φορζα που εκδίδει τα κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά του πλοίου για τθν εκδίπλωςθ μιασ ΡΣΣ κακαιρουμζνου τφπου κατά τθν ετιςια επικεϊρθςθ επιβατθγοφ πλοίου ϊςτε να παρευρίςκεται αρμόδιοσ επικεωρθτισ του φορζα. δ) Οι πλοιοκτιτεσ/διαχειριςτζσ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τον εφοδιαςμό των πλοίων με εγκεκριμζνου τφπου εξοπλιςμό για τον οποίο υφίςταται δυνατότθτα επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςισ του από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο και τθν κακιζρωςθ διαδικαςίασ με τθν οποία κα διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ επικεϊρθςι του ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. ε) Οι καταςκευαςτζσ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για : αα) τθ διαςφάλιςθ ότι οι ΡΣΣ και τα MES που είναι εγκατεςτθμζνεσ/-α ςε ελλθνικά πλοία, μποροφν να ςυντθροφνται επαρκϊσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ ι τισ τυχόν πρόςκετεσ απαιτιςεισ που είναι απαραίτθτεσ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν, μζςω επαρκοφσ αρικμοφ εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων. ββ) τον εφοδιαςμό των ςυνεργείων που ζχουν εξουςιοδοτιςει με: -ααα)τα εγχειρίδια/οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν. -βββ)τα κατάλλθλα υλικά/εργαλεία και ανταλλακτικά για τθν ορκι επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ. γγ) τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ ωσ προσ τον πίνακα των εξουςιοδοτθμζνων από αυτοφσ ςυνεργείων και τισ τυχόν μεταβολζσ. δδ) τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ για τυχόν δυςλειτουργίεσ ι αςτοχίεσ που διαπιςτϊκθκαν κατά τθν χρθςιμοποίθςθ ΡΣΣ και MES ςε πλοία, πλθν εκείνων οι οποίεσ επιςθμαίνονται κατά τθ διάρκεια επικεωριςεων. εε) τθν ενθμζρωςθ των πλοιοκτθτϊν το ταχφτερο δυνατόν για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραπάνω παρ. δδ που αφοροφν ςε πλοία τουσ κακϊσ και για τθ λιψθ τυχόν διορκωτικϊν μζτρων. ςτ) Ο Εξουςιοδοτθμζνοσ Φορζασ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για: αα) τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ και αποςτολι τθσ άδειασ λειτουργίασ των ςυνεργείων που ζχει χορθγιςει κακϊσ και οποιαςδιποτε ανανζωςθσ ι τροποποίθςισ τουσ. ββ) τθν κοινοποίθςθ τυχόν αναςτολισ τθσ άδειασ λειτουργίασ ςυνεργείου με ανάλογθ τεκμθρίωςθ. 7

8 γγ) τον τακτικό ζλεγχο διαπίςτωςθσ τιρθςθσ των όρων βάςει των οποίων εκδόκθκε θ άδεια του ςυνεργείου και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ για τθν τυχόν παρουςία εκπροςϊπου τθσ κατά τον ζλεγχο αυτό. Άρθρο 7 Απαιτήςεισ επιθεϊρηςησ Π και MES. 1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2, οι ζλεγχοι, δοκιμζσ και εργαςίεσ που πρζπει να εκτελοφνται κατά τθν επικεϊρθςθ των ΡΣΣ είναι οι ακόλουκοι: α) ζλεγχοσ και επιςκευι του κιβωτίου (container or valise) από φκορζσ, και υποχρεωτικι βαφι αυτοφ κατά τθν πζμπτθ ετιςια επικεϊρθςθ ι νωρίτερα αν κρίνεται απαραίτθτο από τον εξουςιοδοτθμζνο επικεωρθτι. β) ζλεγχοσ τθσ ΡΣΣ γ) δοκιμι εκδίπλωςθσ τθσ ΡΣΣ με το αζριο τθσ φιάλθσ (ΕΑ), αφοφ πρϊτα απομακρυνκεί από το κιβϊτιό τθσ. Η δοκιμι εκτελείται ανά πενταετία. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτθ λειτουργία των ανακουφιςτικϊν βαλβίδων και του μθχανιςμοφ κλείςτρου τθσ φιάλθσ. Μετά τθν εκδίπλωςθ, και αφοφ ςτακεροποιθκεί θ πίεςθ ςτουσ αεροκαλάμουσ και εξαφανιςκεί ο πάγοσ που δθμιουργείται από τθν εκτόνωςθ του αερίου πλιρωςθσ, ελζγχεται θ πίεςθ και επαναλαμβάνεται ο ζλεγχοσ φςτερα από μία ϊρα. Τυχόν μείωςθ τθσ πίεςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το 5% τθσ πίεςθσ λειτουργίασ (αρχικισ). δ) δοκιμι υπερπίεςθσ (ΔΥ), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, κακϊσ και όποιεσ δοκιμζσ προδιαγράφει ο καταςκευαςτισ, ςε ετιςια βάςθ μετά τθν πρϊτθ δεκαετία, ι ςε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ τθσ ςχεδίασ το επιβάλλει. Μετά τθ δοκιμι υπερπίεςθσ, θ πίεςθ επαναφζρεται ςτο επίπεδο πίεςθσ λειτουργίασ (ΡΛ) και ςτθ ςυνζχεια αφοφ παρζλκει χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον μίασ ϊρασ για ςτακεροποίθςθ τθσ πίεςθσ μετράται θ πτϊςθ πίεςθσ που δεν πρζπει να υπερβαίνει το 5% τθσ αρχικισ (ΡΛ), ε) δοκιμισ ςε πίεςθ λειτουργίασ (ΡΛ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, όταν δεν απαιτείται εκδίπλωςθ με αζριο (ΕA) μετά τθ δοκιμι υπερπίεςθσ (ΔΥ), με πλιρωςθ τθσ ςχεδίασ με ξθρό πεπιεςμζνο αζρα, αφοφ αφαιρεκεί από το κιβϊτιο και απομακρυνκοφν τυχόν ιμάντεσ πρόςδεςθσ, τουλάχιςτον ςτθν πίεςθ λειτουργίασ, ι ςε υψθλότερθ, εάν αυτό προβλζπει το εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι. Η πτϊςθ πίεςθσ μετά από μία ϊρα δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 5% ςε ςχζςθ με τθν αρχικι, ςτ) λεπτομερισ ζλεγχοσ όλων των μερϊν τθσ ςχεδίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, όταν αυτι είναι πλιρθσ αζρα, η) ζλεγχοσ αντοχισ δαπζδου (AΔ), ο οποίοσ ςυνίςταται από το βάδιςμα ενόσ ατόμου βάρουσ τουλάχιςτον 75 χιλιογράμμων περιφερειακά ςτο εςωτερικό τθσ ςχεδίασ με τουσ καλάμουσ άντωςθσ πλιρεισ αεριοφ και τθ ςχεδία αναρτθμζνθ ςε ικανοποιθτικό φψοσ από το δάπεδο όπωσ ςτο ςχιμα του Ραραρτιματοσ ΙV που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ και ταυτόχρονα από λεπτομερι ζλεγχο των ςθμείων ςφνδεςθσ (ραφζσ) του πυκμζνα με τουσ καλάμουσ. Η δοκιμι αυτι κα εκτελείται ςε κάκε επικεϊρθςθ τθσ ΡΣΣ μετά τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθν καταςκευι τθσ, θ) λεπτομερισ ζλεγχοσ ςτισ βάςεισ των καλάμων ςτιριξθσ, μετά τθν αποπλιρωςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, κ) ζλεγχοσ όλων των εφοδίων, όπωσ αυτά παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Ι που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, για να διαπιςτωκεί θ πλθρότθτα και θ καταλλθλότθτά τουσ και θ αντικατάςταςθ των αναλϊςιμων υλικϊν εάν θ θμερομθνία λιξθσ τουσ είναι προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ του πιςτοποιθτικοφ. 8

9 ι) δοκιμι ανακρζμαςθσ των κακαιρουμζνου τφπου ΡΣΣ ανά δεφτερθ επικεϊρθςθ με υπερφόρτωςθ 10%. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν εκτελείται δοκιμι αντοχισ δαπζδου, ια) λεπτομερισ ζλεγχοσ φπαρξθσ υγραςίασ ςτθ ΡΣΣ πριν τον εγκιβωτιςμό τθσ, ιβ) ζλεγχοσ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων ςιμανςθσ, κιβωτίου και ΡΣΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Σωςτικϊν Μζςων (LSA Code) ι τθσ ΔΣ SOLAS 74, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Επιπρόςκετα ςθμαίνονται κατάλλθλα τα κιβϊτια των ΡΣΣ των οποίων το βάροσ υπερβαίνει τα 185 kg. ιγ) ζλεγχοσ του κιβωτίου τθσ ΡΣΣ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτά του μετά τον εγκιβωτιςμό τθσ, ιδ) τοποκζτθςθ, μετά τον εγκιβωτιςμό τθσ, μολυβδοςφραγίδασ ι ιςοδφναμθσ διάταξθσ, με τα ςτοιχεία του ςυνεργείου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μθ παραβίαςι του κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ επικεϊρθςθ. 2. Οι ΡΣΣ ΝΟΝ-SOLAS επικεωροφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ. 3. Τα MES επικεωροφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ. 4. Η επικεϊρθςθ των φιαλϊν αερίου πλθρϊςεωσ των ΡΣΣ και των MES διενεργείται από κζντρα επανελζγχου φιαλϊν αερίων υπό πίεςθ ςφμφωνα με τθν αρικμ.14165/φ17.4/373/ απόφαςθ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ (Βϋ 673), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Οι εν λόγω φιάλεσ υπόκεινται ςε υδραυλικι δοκιμι μετά από κάκε εκδίπλωςθ με αζριο, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ επζμβαςθσ εν κερμϊ επί του ςϊματοσ τθσ φιάλθσ ι κερμικισ ι μθχανικισ καταπόνθςθσ αυτϊν. Άρθρο 8 Ζκδοςη πιςτοποιητικοφ επιθεϊρηςησ 1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των επικεωριςεων των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU, εκδίδεται πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ που δεν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργιςαντα τθν επικεϊρθςθ εξουςιοδοτθμζνο επικεωρθτι και τον υπεφκυνο του ςυνεργείου, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 2. Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από το εργοςτάςιο καταςκευισ των ΡΣΣ, των MES και των HRU γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 3. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου γίνονται αποδεκτά μετά από ζγκριςθ του ΚΕΕΡ πιςτοποιθτικά επικεϊρθςθσ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ διαρκείασ μόνο εφόςον πλθροφνται ςτο ακζραιο οι διατάξεισ του κανονιςμοφ ΙΙΙ/ τθσ ΔΣ SOLAS 74 και τθσ εγκυκλίου του ΙΜΟ MSC.1/Circ. 1328, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 4. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου γίνονται αποδεκτά πιςτοποιθτικά των ΡΣΣ ΝΟΝ-SOLAS ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των δϊδεκα (12) μθνϊν, εφόςον ζτςι κακορίηεται από τον καταςκευαςτι αυτϊν. 5. Τα πιςτοποιθτικά επικεϊρθςθσ των παραγράφων 1,2 και 4 δφναται να παρατακοφν από τον φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν των πλοίων ωσ ακολοφκωσ: α) Ρλοία πλόων εξωτερικοφ μζχρι πζντε (05) μινεσ β) Ρλοία πλόων εςωτερικοφ μζχρι τρεισ (03) μινεσ γ) Ρλοία που υπάγονται ςτουσ κϊδικεσ Ταχυπλόων (HSC code) και Δυναμικϊσ Υποςτθριηόμενων ςκαφϊν (DSC code) ανεξαρτιτωσ πλόων, μζχρι ζνα (01) μινα. δ) Ρλοία που φζρουν ΡΣΣ ΝΟΝ-SOLAS ανεξαρτιτωσ πλόων, ςτο βακμό που κακορίηεται από τον καταςκευαςτι αυτϊν. 6. Ρροκειμζνου να χορθγθκεί θ ανωτζρω παράταςθ, πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά τα ακόλουκα: α) φπαρξθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του πλοιάρχου με υποβολι ςτον φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν του πλοίου ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ που να αναφζρει ότι μακροςκοπικά θ κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ είναι ικανοποιθτικι, β) μθ φπαρξθ ςυνεργείου επικεϊρθςθσ του εξοπλιςμοφ ςτο λιμάνι που βρίςκεται το πλοίο ι 9

10 ζλλειψθ επαρκοφσ χρόνου παραμονισ του πλοίου για τθν επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ, το οποίο και βεβαιϊνεται από το ςυνεργείο επικεϊρθςθσ, γ) Η θμερομθνία λιξθσ των αναλωςίμων δεν ζχει παρζλκει πλθν του φαρμακείου που κα πρζπει να παραμζνει ςε ιςχφ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ παράταςθσ, δ) ειδικά για τα επιβατθγά πλοία εξαςφαλίηεται και ζγγραφθ ςυναίνεςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου του εξοπλιςμοφ. Εφόςον τα ανωτζρω ζχουν διαςφαλιςτεί, βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν του πλοίου ότι ζχει χορθγθκεί παράταςθ ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν επικεϊρθςθσ και ενθμερϊνεται θ ΔΕΡ, ι γίνεται εγγραφι ςτο Ημερολόγιο Επικεωριςεων και Γυμναςίων (ΗΕΓ) ι ςτο θμερολόγιο του πλοίου, από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ελζγχου του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Άρθρο 9 Ζλεγχοσ εφαρμογήσ του Κανονιςμοφ 1. Αρμόδιοι για τον ζλεγχο εφαρμογισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι θ ΔΕΡ και οι Λιμενικζσ Αρχζσ. 2. Οι πιο πάνω Αρχζσ: α) Εκτελοφν εκτάκτουσ ελζγχουσ ςτα ςυνεργεία για να διαπιςτϊςουν αν εξακολουκοφν να πλθροφνται οι όροι τθσ άδειασ λειτουργίασ τουσ. β) Μποροφν να ελζγχουν δι εκδιπλϊςεωσ ΡΣΣ που είναι προσ επικεϊρθςθ ι ζχουν ιδθ επικεωρθκεί με ευκφνθ του ςυνεργείου, για να διαπιςτϊςουν αν είχαν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ για τθν επικεϊρθςθ διαδικαςίεσ. 3.Μετά τθ διενζργεια των ελζγχων προςυπογράφεται το βιβλίο παραλαβισ παράδοςθσ ςχεδιϊν από τουσ διενεργιςαντεσ τον ζλεγχο του ςυνεργείου. Στο εν λόγω βιβλίο κατά τθ διενζργεια των εκτάκτων ελζγχων κα καταχωρίηονται και τυχόν διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ περιοριςμοί επιςθμάνςεισ. 4. Οι Λιμενικζσ Αρχζσ αναφζρουν ςτθ ΔΕΡ τα αποτελζςματα των ελζγχων/επικεωριςεων που διενιργθςαν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου τρζχοντοσ ζτουσ. 5. Οι εκδιδόμενεσ άδειεσ λειτουργίασ των ςυνεργείων κακϊσ και θ φόρμα των πιςτοποιθτικϊν επικεϊρθςθσ κακορίηονται από τθ ΔΕΡ 6. Τα ζξοδα που μπορεί να προκλθκοφν από τισ δοκιμζσ οι οποίεσ διενεργοφνται παρουςία των ελεγκτικϊν Αρχϊν κατ εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ γϋ του άρκρου 6 και τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, βαρφνουν το ςυνεργείο ι τουσ πλοιοκτιτεσ/διαχειριςτζσ, κατά περίπτωςθ δοκιμισ επί του χϊρου ςτου ςυνεργείο ι το πλοίο αντίςτοιχα. 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΡΝΕΥΣΤΩΝ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Α/Α ΕΦΟΔΙΑ Π ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΦΟΔΙΩΝ 1 ΡΛΩΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΑΣ ΜΕ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΣΧΟΙΝΙ 30 ΜΕΤΩΝ BUOYANT RESCUE QUOIT WITH FLOATING LINE OF 30 METER 2 ΜΑΧΑΙΙ ΜΗ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΙΡΛΕΟΥΣΑ ΛΑΒΗ (*) SAFETY KNIFE 3 ΣΕΣΟΥΛΑ (ΑΝΤΛΙΟ) (**) BAILER 4 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ SPONGES 5 ΡΛΩΤΗ ΑΓΚΥΑ SEA ANCHORS 6 ΚΟΥΡΙΑ ΕΡΙΡΛΕΟΝΤΑ BUOYANT PADDLES 7 ΑΝΟΙΧΤΗΙ ΚΟΝΣΕΒΩΝ (***) TIN OPENER 8 ΨΑΛΙΔΙ PAIR OF SCISSORS 9 ΦΑΜΑΚΕΙΟ - ΙΑΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ **** FIRST AID KIT 10 ΣΦΥΙΚΤΑ WHISTLE 11 ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΑΛΕΞΙΡΤΩΤΟΥ ROCKET PARACHUTE FLARES 12 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΟΣ HANDS FLARES 13 ΚΑΡΝΟΓΟΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΡΛΕΕΙ BUOYANT SMOKE SIGNAL 14 ΦΑΚΟΣ ΑΔΙΑΒΟΧΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ MORSE ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΡΑΚΙ ΜΡΑΤΑΙΕΣ) WATERPROOF ELECTRIC TORCH & SET OF SPARE (BATTERIES LAMP) 15 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΑΣ RADAR RADAR REFLECTOR 16 ΚΑΘΕΡΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΑΣ DAYLIGHT SIGNALLING MIRROR 17 ΕΙΚΟΝΟΓΑΦΗΜΕΝΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΟΧΟΣ WATERPROOF ILLUSTRATED TABLE OF LIFE SAVING SIGNAL 18 ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ FISHING TACKLE 19 ΤΟΦΕΣ ΝΑΥΑΓΩΝ (ΚΑΤϋ ΑΤΟΜΟ) FOOD RATION (PER PERSON) 20 ΝΕΑ ΝΑΥΑΓΩΝ FRESH WATER 21 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΥΡΕΛΟ DRINKING VESSEL (RUST PROOF) 22 ΔΑΜΑΜΙΝΕΣ (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ) ANTI-SEASICKNESS TEBLETS (PER PERSON) 23 ΕΜΕΤΟΔΟΧΕΙΑ (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ) SEA SICKNESS BAGS (PER PERSON) 24 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΙΒΙΩΣΗΣ SURVIVAL MANUAL «Α PACK» (1) «B PACK» (2) «C» PACK (3) «D» PACK (4) NAI/YES NAI/YES NAI/YES NAI/YES ΝΑΙ/YES ΝΑΙ/YES ΝΑΙ/YES ΝΑΙ/YES NAI/YES KJ ,5 LT ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ Ή 1 LT ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 300ml ANA ΑΤΟΜΟ/ PER PERSON***** 300ml ANA ΑΤΟΜΟ/ PER PERSON***** 300ml ANA ΑΤΟΜΟ/ PER PERSON*****

12 25 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑ) INSTRUCTIONS FOR IMMEDIATE ACTION 26 ΘΕΜΙΚΕΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩN ΕΡΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ Ή (2) ΟΡΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ THERMAL PROCTIVE AIDS 27 ΣΕΤ ΕΡΙΣΚΕΥΩΝ REPAIR OUTFIT 28 ΑΕΑΝΤΛΙΑ TOPPING UP PUMP 29 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (SARD) SEARCH AND RESCUE DEVICE(******) ΝΑΙ/YES NAI/YES - - NAI/YES NAI/YES NAI/YES NAI/YES IF FITTED IF FITTED IF FITTED IF FITTED (*) ΡΣΣ που παραλαμβάνει 13 άτομα ι περιςςότερα εφοδιάηεται με δεφτερο μαχαίρι το οποίο δεν απαιτείται να είναι μθ πτυςςόμενου τφπου (**) ΡΣΣ που επιτρζπεται να παραλαμβάνει το πολφ 12 άτομα μια (1) επιπλζουςα ςζςουλα (***) Μαχαίρια αςφαλείασ που περιζχουν λεπίδεσ ανοίγματοσ κονςερβϊν ικανοποιοφν τθν απαίτθςθ αυτι. (****) Εγκεκριμζνο από τον ΕΟΦ ωσ προσ τθ δραςτικι ουςία και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΡΔ 376/95 όπωσ ιςχφει κάκε φορά. (*****) Δεν απαιτείται παραπάνω από 10 lt. (******) Ππωσ απαιτείται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τα ςωςτικά μζςα των πλοίων που ιςχφουν κάκε φορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι αρικμοί εντόσ παρενκζςεωσ του πίνακα παραπζμπουν αντίςτοιχα ςτισ ακόλουκεσ ςθμειϊςεισ: (1) Εφόδια Α PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ: α) των πλοίων τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ SOLAS και εφοδιάηονται με κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Ι τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. β)των Αλιευτικϊν Σκαφϊν(Α/Κ) τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ ΤΟRREMOLINOS και ζχουν καταςκευαςτεί τθν ι μετά τθν από γ) των μθ επιβατθγϊν πλοίων που εφοδιάηονται με ΡΓΕ και εκτελοφν πλόεσ εξωτερικοφ (2) Εφόδια Β PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ: α) των επιβατθγϊν πλοίων (Ε/Γ) τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ SOLAS, εφοδιάηονται με κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Ι τθσ Σφμβαςθσ αυτισ και εκτελοφν βραχείσ διεκνείσ πλόεσ, κατά τον οριςμό του Κανονιςμοφ ΙΙΙ/3.22 τθσ εν λόγω Σφμβαςθσ. β) των Ε/Γ πλοίων τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2009/45/ΕΚ. γ) των ταχυπλόων ςκαφϊν τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ των Κωδίκων Ταχυπλόων ςκαφϊν, HSC CODE 1994 και HSC CODE 2000, ανεξαρτιτωσ πλόων. (3) Εφόδια C PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ: α)των πλοίων που εφοδιάηονται με Ρρωτόκολλο Γενικισ επικεωριςεωσ (ΡΓΕ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, β) των Αλιευτικϊν Σκαφϊν(Α/Κ) τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ ΤΟRREMOLINOS και ζχουν καταςκευαςτεί πριν τθν και γ) των δυναμικϊσ υποςτθριηόμενων ςκαφϊν, τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Δυναμικϊσ Υποςτθριηόμενων Σκαφϊν (DSC CODE), ανεξαρτιτωσ πλόων. (4) Εφόδια D PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ ανεξαρτιτωσ προδιαγραφϊν καταςκευισ, των τουριςτικϊν πλοίων που εκτελοφν πλόεσ κατθγοριϊν ΙΙ, ΙΙΙ και IV του ΡΔ 917/79, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 12

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Δοκιμή υπερπίεςησ (ΔΤ) 1. Η δοκιμι υπερπίεςθσ γίνεται ωσ εξισ: α) Αςφαλίηονται οι ανακουφιςτικζσ βαλβίδεσ. β) Βακμιαία αυξάνεται θ πίεςθ μζχρι το διπλάςιο τθσ πίεςθσ λειτουργίασ (ΡΛ) ι ςε επίπεδο που να αυξθκεί το φορτίο αντοχισ του υλικοφ μζχρι 20% πάνω από το ελάχιςτο φορτίο αντοχισ του. γ) Μετά από 5 πρϊτα λεπτά, δεν πρζπει να διαπιςτωκοφν ρωγμζσ, αποκολλιςεισ ι ανωμαλίεσ (Απόφαςθ Ι.Μ.Ο. 689(17) ι απόφαςθ Ι.Μ.Ο. 81(70) όπωσ ιςχφουν) ι ςθμαντικι πτϊςθ πίεςθσ. Αν θ πρόκλθςθ ρωγμϊν γίνεται αιςκθτι, θ ςχεδία καταδικάηεται. Αν δεν γίνεται αιςκθτι θ δθμιουργία ρωγμϊν, ανοίγονται ταυτόχρονα όλεσ οι βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ. 2. Οι καταςκευαςτζσ πρζπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν ςτα εγχειρίδια ςυντιρθςθσ τισ ακριβείσ τιμζσ υπερπίεςθσ που αντιςτοιχοφν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ καλάμουσ κακϊσ και τισ αντοχζσ υλικοφ, υπολογιςμζνεσ ςφμφωνα με τον τφπο: 2 x αντοχι υλικοφ (kg/5 cm) p(kg/cm 2 ) = x διάμετρο κυλίνδρου καλάμου (cm) 13

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI Ρίνακασ περιοδικότθτασ για τισ δοκιμζσ υπερπίεςθσ (ΔΥ), πίεςθσ λειτουργίασ (ΡΛ), εκδίπλωςθσ με αζριο (ΕΑ), αντοχισ δαπζδου (ΑΔ). ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Τζλοσ 1 ου ζτουσ Τζλοσ 2 ου ζτουσ Τζλοσ 3 ου ζτουσ Τζλοσ 4 ου ζτουσ Τζλοσ 5 ου ζτουσ Τζλοσ 6 ου ζτουσ Τζλοσ 7 ου ζτουσ Τζλοσ 8 ου ζτουσ Τζλοσ 9 ου ζτουσ Τζλοσ 10 ου ζτουσ Τζλοσ 11 ου, 12 ου, 13 ου και 14 ου ζτουσ Τζλοσ 15 ου ζτουσ Τζλοσ 16 ου, 17 ου, 18 ου και 19 ου ζτουσ Τζλοσ 20 ου ζτουσ Τζλοσ 21 ου, 22 ου, 23 ου και 24 ου ζτουσ Στο τζλοσ του 25 ου και των επομζνων αυτοφ ετϊν ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΕΑ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΕΑ + ΑΔ ΔΥ + ΑΔ ΕΑ + ΔΥ + ΑΔ ΔΥ + ΑΔ ΕΑ + ΔΥ + ΑΔ ΔΥ + ΑΔ ΕΑ + ΔΥ + ΑΔ όπου: ΔΥ = Δοκιμι υπερπίεςθσ ΡΛ = Ρίεςθ λειτουργίασ ΕΑ = Εκδίπλωςθ με αζριο ΑΔ = Αντοχι δαπζδου 14

15 15

16 Άρθρο δεφτερο Μεταβατικζσ διατάξεισ. Οι άδειεσ λειτουργίασ που ζχουν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 59/1999 (Αϋ 61) όπωσ ιςχφει, εξακολουκοφν να γίνονται δεκτζσ, εφόςον ιςχφουν, μζχρι και δϊδεκα (12) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. Άρθρο τρίτο Κυρϊςεισ. Στουσ παραβάτεσ του Κανονιςμοφ αυτοφ, ανεξάρτθτα από άλλεσ ποινικζσ, διοικθτικζσ ι πεικαρχικζσ κυρϊςεισ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 45 του ν.δ 187/1973 (Αϋ 261) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ι/και προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ. Άρθρο τζταρτο Καταργοφμενεσ διατάξεισ. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ διατάγματοσ καταργοφνται: α) το π.δ. 59/1999 «Κανονιςμόσ επικεωριςεωσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν και ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των εμπορικϊν πλοίων.» (Αϋ 61) β) το π.δ.260/1999 «Τροποποίθςθ Ρ.Δ. 59/1999 «Κανονιςμόσ επικεϊρθςθσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν και ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων» (Αϋ 212) γ) θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 25 του β.δ. 36/1967 «Ρερί εγκρίςεωσ κανονιςμοφ Ρερί ςωςτικϊν μζςων των πλοίων» (Αϋ 9)όπωσ ζχει τροποποιθκεί και θ παράγραφοσ 2 αρικμείται ςε παράγραφο 1. δ) θ παράγραφοσ 2 τθσ αρικμ. 1423ΒΝΤΛ/129/92/ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ, «Ρνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ των Ελλθνικϊν τουριςτικϊν πλοίων (ΡΔ 917/79)» Άρθρο πζμπτο Ζναρξη ιςχφοσ. Η ιςχφσ του παρόντοσ διατάγματοσ αρχίηει τρεισ (03) μινεσ μετά τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Στον Υπουργό Ναυτιλίασ και Αιγαίου ανακζτουμε τθ δθμοςίευςθ και εκτζλεςθ του παρόντοσ διατάγματοσ. Ρειραιάσ,

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα