Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.. «Κανονιςμόσ επιθεϊρηςησ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ των πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ: α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 36 του ν.δ. 187/1973 «Ρερί Κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ 261). β) του άρκρου 3 του ν. 3141/1955 «Ρερί ςυςτάςεωσ παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Σ.Ε.Ν.)» (Αϋ 43) και το γεγονόσ ότι το ςχζδιο π.δ. απεςτάλθ προσ γνωμοδότθςθ ςτο Συμβοφλιο Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Σ.Ε.Ν.). γ) του άρκρου 3 του π.δ. 206/1987 «Κακιζρωςθ διαδικαςίασ πλθροφόρθςθσ ςτον τομζα των προτφπων και τεχνικϊν Κανονιςμϊν ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 83/189/ΕΟΚ τθσ του Συμβουλίου του Ε.Κ. (L 109/ )» (ΦΕΚ 94 Αϋ) και του π.δ. 39/2001 (Αϋ 28) το οποίο προςάρμοςε τθν Ελλθνικι νομοκεςία προσ τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. δ) του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 ( Αϋ 98 ). ε) του άρκρου 5 του π.δ.85/2012 «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν» (Αϋ 141) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 94/2012 (Αϋ149) και τροποποιικθκε με το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 98/2012 (Α 160) ςτ)του π.δ. 119/2013 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν, Υφυπουργϊν» (Α ϋ153) η) Του π.δ. 103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (Αϋ 170). θ) Τθσ αρικμ. 1423ΒΝΤΛ/129/92/ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ «Ρνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ των Ελλθνικϊν τουριςτικϊν πλοίων (ΡΔ 917/79)» 2. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ του παρόντοσ διατάγματοσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 3. Τθν αρικμ.. Γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου, αποφαςίηουμε : Άρθρο πρϊτο Θζςη ςε εφαρμογή του Κανονιςμοφ επιθεϊρηςησ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ των πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ αυτϊν. Τίκεται ςε εφαρμογι ο Κανονιςμόσ επικεϊρθςθσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων και υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ αυτϊν, ο οποίοσ αφορά ςτθ διαδικαςία επικεϊρθςθσ των πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, των ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων και των υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ αυτϊν, ωσ ακολοφκωσ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Επικεϊρθςθσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων και υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ αυτϊν. 1

2 Άρθρο 1 Οριςμοί Κατά τον παρόντα Κανονιςμό νοείται: 1. ΚΕΡ: ο εδρεφων ςτον Ρειραιά Κλάδοσ Ελζγχου Ρλοίων του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου. 2. ΔΕΡ: θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Ρλοίων του Κλάδου Ελζγχου Ρλοίων. 3. Δ.Σ. SOLAS 74: θ Διεκνισ Σφμβαςθ "περί αςφαλείασ τθσ ανκρωπίνθσ ηωισ εν καλάςςθ", όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 4. Ι.Μ.Ο.: ο Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ (Ιnternational Maritime Organization). 5. Ρνευςτι ςωςίβια ςχεδία (ΡΣΣ) : το εγκεκριμζνου τφπου πνευςτό ςωςτικό ςκάφοσ που επιπλζει και μπορεί να μεταφζρει άτομα ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 6. Ρνευςτι ςωςίβια ςχεδία ΝΟΝ-SOLAS (ΡΣΣ-NON SOLAS): θ Ρνευςτι Σωςίβια Σχεδία που ςυμμορφϊνεται με τθν αρικμ. 1423ΒΝΤΛ/129/92/ απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, ι με τα Διεκνι Ρρότυπα ISO 9650, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 7. Ναυτικοφ τφπου ςφςτθμα εγκατάλειψθσ πλοίου (MES) : ο εγκεκριμζνου τφπου εξοπλιςμόσ για τθν άμεςθ μεταφορά ατόμων από το κατάςτρωμα επιβίβαςθσ του πλοίου ςε ςωςτικό ςκάφοσ που επιπλζει. 8. Εξουςιοδοτθμζνοσ Φορζασ: Ο Οργανιςμόσ που ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτθν απόφαςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου αρικμ /01/2013 (Βϋ3049), όπωσ ιςχφει κάκε φορά ι ςτθν απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ αρικ /01/2012 (Βϋ334), όπωσ ιςχφει κάκε φορά 9. Λιμενικι Αρχι: Κάκε Λιμενικι Αρχι όπου εδρεφει Τοπικό Κλιμάκιο Επικεωριςεων Ρλοίων (ΤΚΕΡ). 10. Υδροςτατικόσ μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ (HRU): θ διάταξθ θ οποία εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ απελευκζρωςθ των ςωςιβίων ςχεδιϊν από τθ κζςθ ςτοιβαςίασ τουσ ςε περίπτωςθ βφκιςθσ του πλοίου. 11. Άδεια λειτουργίασ: θ κατά περίπτωςθ ςφμφωνα με τα άρκρα 4 ι 5 του παρόντοσ κανονιςμοφ, χορθγοφμενθ άδεια εκτζλεςθσ εργαςιϊν επικεϊρθςθσ: (α) πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, (β) ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ και (γ) υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν απελευκζρωςθσ. 12. Καταςκευαςτισ: ο καταςκευαςτισ του εξοπλιςμοφ (Original Equipment Manufacturer, OEM) ι ο καταςκευαςτισ εξοπλιςμοφ που ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ: α) για ςειρά προϊόντων άλλου OEM ι β) προϊόντων που δεν υποςτθρίηονται πλζον από ΟΕΜ. 13. Συνεργείο: Το νομικό ι φυςικό πρόςωπο που διακζτει άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 4 ι 5 του παρόντοσ. 14. Υπεφκυνοσ Συνεργείου: Ο ιδιοκτιτθσ του ςυνεργείου ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του. 15. Εξουςιοδοτθμζνοσ επικεωρθτισ: Ο επικεωρθτισ που εργάηεται ι απαςχολείται ςτο ςυνεργείο και διακζτει ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του καταςκευαςτι για τθν εκτζλεςθ επικεωριςεων των προϊόντων του. 16. Ρλουσ εςωτερικοφ: ο πλουσ ο οποίοσ διενεργείται μεταξφ λιμζνων του ιδίου κράτουσ. 17. Ρλουσ εξωτερικοφ: ο πλουσ ο οποίοσ δεν είναι πλουσ εςωτερικοφ. 2

3 Άρθρο 2 Επιθεϊρηςη πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδίων, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ αυτϊν. Οι πνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ (εφεξισ ΡΣΣ), τα ναυτικοφ τφπου ςυςτιματα εγκατάλειψθσ πλοίων -Marine Evacuation Systems- (εφεξισ MES) και οι υδροςτατικοί μθχανιςμοί απελευκζρωςθσ αυτϊν Hydrostatic Release Unit- (εφεξισ HRU) επικεωροφνται από τον καταςκευαςτι τουσ ι από τα ςυνεργεία που πλθροφν τισ απαιτιςεισ του άρκρου 3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των επικεωριςεϊν τουσ εκδίδεται το πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ που προβλζπεται από το άρκρο 8. Άρθρο 3 Καταλληλότητα ςυνεργείων επιθεωρήςεωσ Π, MES και HRU. 1. Τα ςυνεργεία επικεϊρθςθσ ΡΣΣ και MES πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ που χορθγείται από τθν ΔΕΡ ι εξουςιοδοτθμζνο φορζα, φςτερα από ζλεγχο προσ διαπίςτωςθ ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ: α) διακζτουν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του καταςκευαςτι των ΡΣΣ ι των MES, για τθν εκτζλεςθ επικεωριςεων των προϊόντων του ςτθν διεφκυνςθ που ςτεγάηεται το ςυνεργείο, με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι το ςυνεργείο πλθροί τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι ωσ προσ τον χϊρο και τισ διαςτάςεισ αυτοφ, τον εξοπλιςμό και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν. β) διακζτουν ζναν τουλάχιςτον εξουςιοδοτθμζνο επικεωρθτι των ΡΣΣ ι των MES τα οποία επικεωροφν. γ)ο διατικζμενοσ χϊροσ για τθν επικεϊρθςθ και επιςκευι του ωσ άνω εξοπλιςμοφ είναι περίκλειςτοσ, οι δε διαςτάςεισ του επαρκείσ για τθν εκδίπλωςθ και αναςτροφι των ΡΣΣ ι των MES που επικεωροφνται ι διατίκενται κατάλλθλα ιςοδφναμα μζςα προκειμζνου να διενεργείται ζλεγχοσ του δαπζδου των ΡΣΣ. δ)η επιφάνεια του δαπζδου του χϊρου είναι αρκετά λεία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν προκαλείται φκορά του προσ επικεϊρθςθ υλικοφ. ε) εξαςφαλίηεται επαρκισ φωτιςμόσ του χϊρου, αποκλειόμενθσ τθσ απευκείασ ειςόδου θλιακισ ακτινοβολίασ ς αυτόν. ςτ)η κερμοκραςία και υγραςία του χϊρου μποροφν να ρυκμιςκοφν με κατάλλθλα μζςα (όπωσ κερμαντικά ςϊματα, κλιματιςμό, αεριςμό κ.ά.) ςτα επίπεδα που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι των ΡΣΣ ι MES, για τθν αποτελεςματικι επιςκευι τουσ. Για τον λόγο αυτό να διακζτει μελζτθ εκπονθμζνθ από προςοντοφχο Μθχανολόγο που κακορίηει το είδοσ και τθν επάρκεια των μζςων αυτϊν, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του/των καταςκευαςτι/ϊν. η)ο χϊροσ αερίηεται επαρκϊσ, με φυςικό ι τεχνθτό αεριςμό αποκλειόμενθσ τθσ δθμιουργίασ ρευμάτων αζρα. θ) υπάρχουν επιπρόςκετα κακοριςμζνοι με ςιμανςθ χϊροι για: αα) τθν αποκικευςθ ΡΣΣ ι MES που πρόκειται να επικεωρθκοφν, ββ) τθν αποκικευςθ των επικεωρθμζνων ΡΣΣ ι MES, γγ) τθν επιςκευι και τον χρωματιςμό των κιβωτίων (containers or valises) και των φιαλϊν πεπιεςμζνων αερίων, εφόςον οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςτο χϊρο του ςυνεργείου. Ειδικά ο χϊροσ αυτόσ να είναι περίκλειςτοσ και ανεξάρτθτοσ από τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ και να αερίηεται επαρκϊσ. δδ) τθν αποκικευςθ ανταλλακτικϊν, εε) τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ (όχι κατ ανάγκθ ςτο χϊρο ςυνεργείου) και ςτςτ) τθν αςφαλι αποκικευςθ φωτιςτικϊν ςθμάτων κινδφνου εντόσ ερμαρίων. 3

4 κ) υπάρχει ςχζδιο ι ςκαρίφθμα εκπονθμζνο από αρμόδιο μθχανικό που περιγράφονται οι ανωτζρω χϊροι (περίπτ. γϋ και θϋ). ι)η ςτοιβαςία των ΡΣΣ γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν τοποκετοφνται πζραν των δφο, θ μία επάνω ςτθν άλλθ, εκτόσ εάν μεςολαβοφν ράφια. Η εναπόκεςθ άλλων βαρζων αντικειμζνων επάνω ςτισ ςχεδίεσ απαγορεφεται. ια) Εκτόσ από τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία που κακορίηει ο καταςκευαςτισ, διατίκενται επιπρόςκετα και τα ακόλουκα: αα) όργανα ακριβείασ με ευανάγνωςτεσ ενδείξεισ μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ των πνευςτϊν τμθμάτων των ΡΣΣ ι MES, τθσ κερμοκραςίασ και τθσ υγραςίασ του χϊρου του ςυνεργείου, ββ) αεραντλίεσ για τθν πλιρωςθ και αποπλιρωςθ των πνευςτϊν τμθμάτων, φίλτρα κακαριςμοφ και αφφγρανςθσ του αζρα και κατάλλθλοι ςφνδεςμοι, γγ) ηυγοί ακριβείασ για τον ζλεγχο βάρουσ φιαλϊν πεπιεςμζνων αερίων, δδ) επαρκισ ποςότθτα αερίου για τον ζλεγχο των βαλβίδων ειςαγωγισ, εε) μζςα ανακρζμαςθσ, δυναμόμετρο και κατάλλθλο ςφςτθμα φόρτωςθσ ι ανάλογα βάρθ για τθ δοκιμι αντοχισ των ΡΣΣ κακαιρουμζνου τφπου ςε υπερφόρτωςθ, ςτςτ) εγχειρίδια ςυντιρθςθσ και επιςκευισ με τισ τροποποιιςεισ τουσ και οδθγίεσ για κάκε τφπο ΡΣΣ ι MES που το ςυνεργείο είναι εξουςιοδοτθμζνο να επικεωρεί. Τα εγχειρίδια και οι οδθγίεσ είναι γραμμζνα ςτθ γλϊςςα εργαςίασ του εξουςιοδοτθμζνου επικεωρθτι του ςυνεργείου και οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι. ηη) ςχετικζσ με το αντικείμενο επικεϊρθςθσ εγκφκλιοι και οδθγίεσ του ΚΕΡ, θθ) ενδεικτικζσ πινακίδεσ για τθν απαγόρευςθ καπνίςματοσ, κκ) ο παρϊν Κανονιςμόσ, ιι) αποδεικτικά βακμονόμθςθσ των προαναφερκζντων οργάνων που ζχουν εκδοκεί από αρμόδιο φορζα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. ιβ) διακζτουν κατάλλθλθ άδεια χριςθσ από αρμόδια Υπθρεςία του Δθμοςίου. ιγ) διακζτουν Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε ιςχφ για τθν λειτουργία του ςυνεργείου ςφμφωνα με τον παρόντα Κανονιςμό από αρμόδιο φορζα πιςτοποίθςθσ, το οποίο κα καλφπτει τουλάχιςτον τισ κάτωκι απαιτιςεισ: αα) οδθγίεσ εργαςίασ για το προςωπικό που απαςχολείται ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ββ) ςυντιρθςθ και βακμονόμθςθ του εξοπλιςμοφ γγ) προγράμματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ δδ) εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ εε) καταγραφι και αναφορά των πλθροφοριϊν ςτςτ) διαχείριςθ ποιότθτασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ηη) περιοδικι αναςκόπθςθ των διαδικαςιϊν εργαςίασ, παραπόνων, διορκωτικϊν ενεργειϊν και εφαρμογισ τουσ, διατιρθςθσ και ελζγχου των εγγράφων. Ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9000 κεωρείται ότι καλφπτει τθν παροφςα απαίτθςθ. 2. Η επικεϊρθςθ των HRU γίνεται ςε ςυνεργεία που είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ, θ οποία εκδίδεται από τθ ΔΕΡ ι από εξουςιοδοτθμζνο φορζα. Τα εν λόγω ςυνεργεία διακζτουν κατάλλθλθ ςυςκευι ελζγχου και εξειδικευμζνο προςωπικό για εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των υδροςτατικϊν μθχανιςμϊν ςε κακοριςμζνο χϊρο εργαςίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Η καταλλθλότθτα τθσ ςυςκευισ ελζγχου των HRU και θ εξειδίκευςθ του προςωπικοφ 4

5 επιβεβαιϊνεται με τθν υποβολι εξουςιοδοτιςεων από τον καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ. 3. Απαγορεφεται θ ανάπτυξθ άλλων δραςτθριοτιτων ςτουσ προαναφερόμενουσ χϊρουσ, κατά τθν λειτουργία του ςυνεργείου. Άρθρο 4 Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου. 1. Η άδεια λειτουργίασ κάκε ςυνεργείου εκδίδεται από τθ ΔΕΡ ι εξουςιοδοτθμζνο φορζα, είναι πενταετοφσ ιςχφοσ και γίνεται αποδεκτι από όλουσ τουσ φορείσ χωρίσ προχποκζςεισ ι πρόςκετεσ απαιτιςεισ και διαδικαςίεσ. 2.Για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ςυνεργείου, ο υπεφκυνοσ αυτοφ μεριμνά, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ (τουλάχιςτον 30 εργάςιμεσ θμζρεσ), για ζλεγχο, προκειμζνου διαπιςτωκεί ότι αυτό εξακολουκεί να πλθροί τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 3.Σε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ ςτοιχείων του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ του ςυνεργείου, του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ του, ι τροποποίθςθσ των ςτοιχείων τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτι, ι οποιαδιποτε άλλθ μεταβολι ςτισ απαιτιςεισ, βάςει των οποίων εκδόκθκε θ άδεια λειτουργίασ, ο υπεφκυνοσ του ςυνεργείου υποχρεοφται όπωσ ενθμερϊςει τον εκδότθ τθσ άδειασ λειτουργίασ άμεςα, για τθν τροποποίθςι τθσ ι τθν ζκδοςθ νζασ εφόςον απαιτθκεί. Η ίδια υποχρζωςθ βαρφνει τον υπεφκυνο του ςυνεργείου ςε περίπτωςθ αναςτολισ ι διακοπισ των εργαςιϊν του για οποιοδιποτε λόγο. 4.Σε κάκε ζκδοςθ, τροποποίθςθ ι ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ από τθ ΔΕΡ, καταβάλλονται τα τζλθ ελζγχου όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 5. Εφόςον κατά τουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τον ΚΕΡ ι τα ΤΚΕΡ διαπιςτϊνεται οποιαδιποτε μεταβολι που δεν ζχει δθλωκεί από τον υπεφκυνο του ςυνεργείου, θ άδεια λειτουργίασ παφει να ιςχφει και επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 12. Άρθρο 5 Ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυνεργείων επιθεϊρηςησ 1. Επιτρζπεται θ επικεϊρθςθ ΡΣΣ, ΜΕS και HRU των υπό ελλθνικι ςθμαία εμπορικϊν πλοίων από ςυνεργεία εγκατεςτθμζνα ςε άλλθ χϊρα από τθν Ελλάδα υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά φζρουν άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ χϊρασ όπου λειτουργεί το ςυνεργείο ι από το ίδιο το εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. 2. Εφόςον δεν υπάρχει ςτθν Ελλάδα ςυνεργείο εξουςιοδοτθμζνο από τον καταςκευαςτι προσ επικεϊρθςθ εξοπλιςμοφ ΡΣΣ, και HRU, θ επικεϊρθςθ μπορεί να διενεργθκεί από ςυνεργείο το οποίο διακζτει τθν άδεια λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ εφόςον διακζτει εξουςιοδότθςθ καταςκευαςτι για επικεϊρθςθ ΡΣΣ, και HRU αντίςτοιχων προδιαγραφϊν με τον εν λόγω εξοπλιςμό. 3. Επιτρζπεται θ επικεϊρθςθ ΡΣΣ από ςυνεργείο μθ εξουςιοδοτθμζνο από τον καταςκευαςτι αυτϊν, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει τζτοιο ςυνεργείο ςτθν Ελλάδα, εφόςον το μθ εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο: α). εξαςφαλίςει πρωτότυπθ ζγγραφθ τεκμθρίωςθ για τεχνικι υποςτιριξθ - κακοδιγθςθ (π.χ για χοριγθςθ γνιςιων ανταλλακτικϊν, οδθγίεσ επικεϊρθςθσ κλπ) από τον ίδιο τον καταςκευαςτι τθσ ΡΣΣ ι από άλλο ςυνεργείο που φζρει ςε ιςχφ άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του παρόντοσ κανονιςμοφ για τον ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό και β) διακζτει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 4 για επικεϊρθςθ ΡΣΣ αντίςτοιχων προδιαγραφϊν (ΙΜΟ ι ISO) και χωρθτικοτιτων. Η ανωτζρω ζγγραφθ τεκμθρίωςθ πρζπει να διαβιβάηεται ςτθ ΔΕΡ εντόσ δφο (02) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ και να μνθμονεφεται ςτο πιςτοποιθτικό 5

6 επικεϊρθςθσ τθσ ΡΣΣ. Στθν περίπτωςθ αυτι το πιςτοποιθτικό κα υπογράφεται και από τα δυο μζρθ. Άρθρο 6 Τποχρεϊςεισ Οι υποχρεϊςεισ των εμπλεκόμενων προςϊπων που απορρζουν από τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ, επιμερίηονται ωσ ακολοφκωσ: α) Υπεφκυνοσ του ςυνεργείου, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν: αα)τιρθςθ διαδικαςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων του άρκρου 3 του παρόντοσ. ββ) Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ ι τθσ οικείασ Λιμενικισ Αρχισ ι του εξουςιοδοτθμζνου φορζα, ςτισ περιπτϊςεισ παραλαβισ από το ςυνεργείο ΡΣΣ, ι ΜΕS για επικεϊρθςθ, προκειμζνου, εάν αυτό κρίνεται ςκόπιμο, ελεγκτζσ τουσ να παρίςτανται και να παρακολουκοφν τισ ςχετικζσ εργαςίεσ. γγ) Τιρθςθ αρχείου με επικαιροποιθμζνα εγχειρίδια και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ των ΡΣΣ και ΜΕS, νομοκετικζσ διατάξεισ, εγκυκλίουσ και οδθγίεσ τθσ ΔΕΡ ι του εξουςιοδοτθμζνου φορζα. δδ) Τιρθςθ βιβλίου παραλαβισ-παράδοςθσ ΡΣΣ, και ΜΕS με τα εξισ ςτοιχεία: όνομα πλοίου - λιμζνασ νθολόγθςθσ και αρικμόσ νθολογίου ςθμαία - είδοσ εξοπλιςμοφ - αρικμόσ ςειράσ - ζτοσ καταςκευισ καταςκευαςτισ - επωνυμία προθγοφμενθσ επικεϊρθςθσ-θμερομθνία παραλαβισ θμερομθνία παράδοςθσ. Το βιβλίο κα τθρείται ςε ζντυπθ μορφι. εε) Υποβολι κατά το μινα Ιανουάριο κάκε ζτουσ ςτθ ΔΕΡ ςυγκεντρωτικοφ πίνακα με το ςφνολο των ΡΣΣ και ΜΕS που επικεϊρθςαν, ςτον οποίο να περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία τθσ υποπερίπτ. (δδ) τθσ περίπτ. αϋ του παρόντοσ άρκρου και ςαφισ ζνδειξθ για όςα εξ αυτϊν των μζςων κρίκθκαν ακατάλλθλα. ςτςτ) Διαςφάλιςθ ότι κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ επικεωρθτισ είναι επαρκϊσ εκπαιδευμζνοσ, ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν εκτζλεςθ τζτοιασ εργαςίασ από τον καταςκευαςτι και είναι ενιμεροσ για τυχόν αλλαγζσ ι νζεσ τεχνικζσ που κακορίηονται από αυτόν. ηη) Τιρθςθ αρχείου των ελζγχων και δοκιμϊν των ΡΣΣ, MES και HRU. Τιρθςθ αντίγραφων των πιςτοποιθτικϊν ΡΣΣ, ΜΕS και HRU, τθσ τελευταίασ πενταετίασ, κακϊσ και των πιςτοποιθτικϊν υδραυλικισ δοκιμισ των φιαλϊν αερίου πλθρϊςεωσ τθσ τελευταίασ επταετίασ. θθ) Διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν των υποπερίπτ. (γγ), (δδ), (εε) τθσ περίπτ. εϋ, ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν παρζχεται από τουσ καταςκευαςτζσ. κκ) Ενθμζρωςθ των καταςκευαςτϊν για ανεπάρκειεσ ι αςτοχίεσ που προζκυψαν κατά τθν διάρκεια επικεϊρθςθσ, ςυντιρθςθσ και ελζγχου των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU, λιψθ οποιωνδιποτε απαραίτθτων διορκωτικϊν ενεργειϊν, κακϊσ και ςχετικι πλθροφόρθςθ τθσ ΔΕΡ. Σε περιπτϊςεισ αποτυχθμζνων εκδιπλϊςεων ΡΣΣ ι MES ςε πλοίο, άμεςθ υποβολι αιτιολογικισ ζκκεςθσ και διενζργεια εκ νζου δοκιμισ εκδίπλωςθσ ςτο πλοίο παρουςία εκπροςϊπου του φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν του πλοίου. ιι) Ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ ι των ΤΚΕΡ ςτθν περιοχι των οποίων εδρεφουν τα ςυνεργεία, προκειμζνου να εξετάηεται θ δυνατότθτα παρουςίασ εκπροςϊπων τουσ κατά τουσ περιοδικοφσ ελζγχουσ του ςυνεργείου από τον καταςκευαςτι και κατά τθν διεξαγωγι τυχόν εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων. ιαια) Ενθμζρωςθ των καταςκευαςτϊν επί των υποχρεϊςεϊν τουσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο ε του παρόντοσ άρκρου. β) Ο Εξουςιοδοτθμζνοσ Επικεωρθτισ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν: 6

7 αα)εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ. ββ) Τιρθςθ των οδθγιϊν του καταςκευαςτι των ΡΣΣ, MES και HRU, και των οδθγιϊν τθσ ΔΕΡ. γγ)ορκι τοποκζτθςθ των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU ςτα πλοία και εξαςφάλιςθ ότι ο ςυνδυαςμόσ και θ διαςφνδεςθ αυτϊν ζγινε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ. Σχετικι μνεία κα γίνεται ςτο πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ που κα εκδίδεται. γ) Οι πλοίαρχοι: αα) Επίβλεψθ διατιρθςθσ τθσ ορκισ διάταξθσ ςτοιβαςίασ και καλισ κατάςταςθσ των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU ςτο πλοίο. ββ) Εξαςφάλιςθ τθσ τοποκζτθςθσ των ΡΣΣ που δεν ςυνδζονται με MES ςε ομάδεσ, ϊςτε θ κάκε ομάδα να εξυπθρετεί μζχρι εκατόν πενιντα (150) άτομα ςυνολικά, κακϊσ και για τθν φπαρξθ μιασ κλίμακασ (για περιπτϊςεισ φψουσ επιβίβαςθσ ςτισ ΡΣΣ άνω του 1,5μ. από τθν άφορτθ ίςαλο) και ενόσ ανοίγματοσ επιβίβαςθσ ςτθν πλευρά του πλοίου για κάκε τζτοια ομάδα πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν. γγ) Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του φορζα που εκδίδει τα κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά του πλοίου ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται εκδίπλωςθ MES ςτθ κάλαςςα, ϊςτε να παρευρίςκεται αρμόδιοσ επικεωρθτισ του φορζα. Το πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ του MES κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν εκδίπλωςθ. δδ) Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του φορζα που εκδίδει τα κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά του πλοίου για τθν εκδίπλωςθ μιασ ΡΣΣ κακαιρουμζνου τφπου κατά τθν ετιςια επικεϊρθςθ επιβατθγοφ πλοίου ϊςτε να παρευρίςκεται αρμόδιοσ επικεωρθτισ του φορζα. δ) Οι πλοιοκτιτεσ/διαχειριςτζσ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τον εφοδιαςμό των πλοίων με εγκεκριμζνου τφπου εξοπλιςμό για τον οποίο υφίςταται δυνατότθτα επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςισ του από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο και τθν κακιζρωςθ διαδικαςίασ με τθν οποία κα διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ επικεϊρθςι του ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. ε) Οι καταςκευαςτζσ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για : αα) τθ διαςφάλιςθ ότι οι ΡΣΣ και τα MES που είναι εγκατεςτθμζνεσ/-α ςε ελλθνικά πλοία, μποροφν να ςυντθροφνται επαρκϊσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ ι τισ τυχόν πρόςκετεσ απαιτιςεισ που είναι απαραίτθτεσ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν, μζςω επαρκοφσ αρικμοφ εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων. ββ) τον εφοδιαςμό των ςυνεργείων που ζχουν εξουςιοδοτιςει με: -ααα)τα εγχειρίδια/οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν. -βββ)τα κατάλλθλα υλικά/εργαλεία και ανταλλακτικά για τθν ορκι επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ. γγ) τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ ωσ προσ τον πίνακα των εξουςιοδοτθμζνων από αυτοφσ ςυνεργείων και τισ τυχόν μεταβολζσ. δδ) τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ για τυχόν δυςλειτουργίεσ ι αςτοχίεσ που διαπιςτϊκθκαν κατά τθν χρθςιμοποίθςθ ΡΣΣ και MES ςε πλοία, πλθν εκείνων οι οποίεσ επιςθμαίνονται κατά τθ διάρκεια επικεωριςεων. εε) τθν ενθμζρωςθ των πλοιοκτθτϊν το ταχφτερο δυνατόν για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραπάνω παρ. δδ που αφοροφν ςε πλοία τουσ κακϊσ και για τθ λιψθ τυχόν διορκωτικϊν μζτρων. ςτ) Ο Εξουςιοδοτθμζνοσ Φορζασ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για: αα) τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ και αποςτολι τθσ άδειασ λειτουργίασ των ςυνεργείων που ζχει χορθγιςει κακϊσ και οποιαςδιποτε ανανζωςθσ ι τροποποίθςισ τουσ. ββ) τθν κοινοποίθςθ τυχόν αναςτολισ τθσ άδειασ λειτουργίασ ςυνεργείου με ανάλογθ τεκμθρίωςθ. 7

8 γγ) τον τακτικό ζλεγχο διαπίςτωςθσ τιρθςθσ των όρων βάςει των οποίων εκδόκθκε θ άδεια του ςυνεργείου και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΡ για τθν τυχόν παρουςία εκπροςϊπου τθσ κατά τον ζλεγχο αυτό. Άρθρο 7 Απαιτήςεισ επιθεϊρηςησ Π και MES. 1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2, οι ζλεγχοι, δοκιμζσ και εργαςίεσ που πρζπει να εκτελοφνται κατά τθν επικεϊρθςθ των ΡΣΣ είναι οι ακόλουκοι: α) ζλεγχοσ και επιςκευι του κιβωτίου (container or valise) από φκορζσ, και υποχρεωτικι βαφι αυτοφ κατά τθν πζμπτθ ετιςια επικεϊρθςθ ι νωρίτερα αν κρίνεται απαραίτθτο από τον εξουςιοδοτθμζνο επικεωρθτι. β) ζλεγχοσ τθσ ΡΣΣ γ) δοκιμι εκδίπλωςθσ τθσ ΡΣΣ με το αζριο τθσ φιάλθσ (ΕΑ), αφοφ πρϊτα απομακρυνκεί από το κιβϊτιό τθσ. Η δοκιμι εκτελείται ανά πενταετία. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτθ λειτουργία των ανακουφιςτικϊν βαλβίδων και του μθχανιςμοφ κλείςτρου τθσ φιάλθσ. Μετά τθν εκδίπλωςθ, και αφοφ ςτακεροποιθκεί θ πίεςθ ςτουσ αεροκαλάμουσ και εξαφανιςκεί ο πάγοσ που δθμιουργείται από τθν εκτόνωςθ του αερίου πλιρωςθσ, ελζγχεται θ πίεςθ και επαναλαμβάνεται ο ζλεγχοσ φςτερα από μία ϊρα. Τυχόν μείωςθ τθσ πίεςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το 5% τθσ πίεςθσ λειτουργίασ (αρχικισ). δ) δοκιμι υπερπίεςθσ (ΔΥ), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, κακϊσ και όποιεσ δοκιμζσ προδιαγράφει ο καταςκευαςτισ, ςε ετιςια βάςθ μετά τθν πρϊτθ δεκαετία, ι ςε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ τθσ ςχεδίασ το επιβάλλει. Μετά τθ δοκιμι υπερπίεςθσ, θ πίεςθ επαναφζρεται ςτο επίπεδο πίεςθσ λειτουργίασ (ΡΛ) και ςτθ ςυνζχεια αφοφ παρζλκει χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον μίασ ϊρασ για ςτακεροποίθςθ τθσ πίεςθσ μετράται θ πτϊςθ πίεςθσ που δεν πρζπει να υπερβαίνει το 5% τθσ αρχικισ (ΡΛ), ε) δοκιμισ ςε πίεςθ λειτουργίασ (ΡΛ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, όταν δεν απαιτείται εκδίπλωςθ με αζριο (ΕA) μετά τθ δοκιμι υπερπίεςθσ (ΔΥ), με πλιρωςθ τθσ ςχεδίασ με ξθρό πεπιεςμζνο αζρα, αφοφ αφαιρεκεί από το κιβϊτιο και απομακρυνκοφν τυχόν ιμάντεσ πρόςδεςθσ, τουλάχιςτον ςτθν πίεςθ λειτουργίασ, ι ςε υψθλότερθ, εάν αυτό προβλζπει το εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι. Η πτϊςθ πίεςθσ μετά από μία ϊρα δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 5% ςε ςχζςθ με τθν αρχικι, ςτ) λεπτομερισ ζλεγχοσ όλων των μερϊν τθσ ςχεδίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, όταν αυτι είναι πλιρθσ αζρα, η) ζλεγχοσ αντοχισ δαπζδου (AΔ), ο οποίοσ ςυνίςταται από το βάδιςμα ενόσ ατόμου βάρουσ τουλάχιςτον 75 χιλιογράμμων περιφερειακά ςτο εςωτερικό τθσ ςχεδίασ με τουσ καλάμουσ άντωςθσ πλιρεισ αεριοφ και τθ ςχεδία αναρτθμζνθ ςε ικανοποιθτικό φψοσ από το δάπεδο όπωσ ςτο ςχιμα του Ραραρτιματοσ ΙV που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ και ταυτόχρονα από λεπτομερι ζλεγχο των ςθμείων ςφνδεςθσ (ραφζσ) του πυκμζνα με τουσ καλάμουσ. Η δοκιμι αυτι κα εκτελείται ςε κάκε επικεϊρθςθ τθσ ΡΣΣ μετά τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθν καταςκευι τθσ, θ) λεπτομερισ ζλεγχοσ ςτισ βάςεισ των καλάμων ςτιριξθσ, μετά τθν αποπλιρωςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, κ) ζλεγχοσ όλων των εφοδίων, όπωσ αυτά παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Ι που επιςυνάπτεται ςτο παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, για να διαπιςτωκεί θ πλθρότθτα και θ καταλλθλότθτά τουσ και θ αντικατάςταςθ των αναλϊςιμων υλικϊν εάν θ θμερομθνία λιξθσ τουσ είναι προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ του πιςτοποιθτικοφ. 8

9 ι) δοκιμι ανακρζμαςθσ των κακαιρουμζνου τφπου ΡΣΣ ανά δεφτερθ επικεϊρθςθ με υπερφόρτωςθ 10%. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν εκτελείται δοκιμι αντοχισ δαπζδου, ια) λεπτομερισ ζλεγχοσ φπαρξθσ υγραςίασ ςτθ ΡΣΣ πριν τον εγκιβωτιςμό τθσ, ιβ) ζλεγχοσ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων ςιμανςθσ, κιβωτίου και ΡΣΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Σωςτικϊν Μζςων (LSA Code) ι τθσ ΔΣ SOLAS 74, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Επιπρόςκετα ςθμαίνονται κατάλλθλα τα κιβϊτια των ΡΣΣ των οποίων το βάροσ υπερβαίνει τα 185 kg. ιγ) ζλεγχοσ του κιβωτίου τθσ ΡΣΣ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτά του μετά τον εγκιβωτιςμό τθσ, ιδ) τοποκζτθςθ, μετά τον εγκιβωτιςμό τθσ, μολυβδοςφραγίδασ ι ιςοδφναμθσ διάταξθσ, με τα ςτοιχεία του ςυνεργείου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μθ παραβίαςι του κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ επικεϊρθςθ. 2. Οι ΡΣΣ ΝΟΝ-SOLAS επικεωροφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ. 3. Τα MES επικεωροφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ. 4. Η επικεϊρθςθ των φιαλϊν αερίου πλθρϊςεωσ των ΡΣΣ και των MES διενεργείται από κζντρα επανελζγχου φιαλϊν αερίων υπό πίεςθ ςφμφωνα με τθν αρικμ.14165/φ17.4/373/ απόφαςθ του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ (Βϋ 673), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Οι εν λόγω φιάλεσ υπόκεινται ςε υδραυλικι δοκιμι μετά από κάκε εκδίπλωςθ με αζριο, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ επζμβαςθσ εν κερμϊ επί του ςϊματοσ τθσ φιάλθσ ι κερμικισ ι μθχανικισ καταπόνθςθσ αυτϊν. Άρθρο 8 Ζκδοςη πιςτοποιητικοφ επιθεϊρηςησ 1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των επικεωριςεων των ΡΣΣ, ΜΕS και HRU, εκδίδεται πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ που δεν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργιςαντα τθν επικεϊρθςθ εξουςιοδοτθμζνο επικεωρθτι και τον υπεφκυνο του ςυνεργείου, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 2. Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από το εργοςτάςιο καταςκευισ των ΡΣΣ, των MES και των HRU γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 3. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου γίνονται αποδεκτά μετά από ζγκριςθ του ΚΕΕΡ πιςτοποιθτικά επικεϊρθςθσ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ διαρκείασ μόνο εφόςον πλθροφνται ςτο ακζραιο οι διατάξεισ του κανονιςμοφ ΙΙΙ/ τθσ ΔΣ SOLAS 74 και τθσ εγκυκλίου του ΙΜΟ MSC.1/Circ. 1328, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 4. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου γίνονται αποδεκτά πιςτοποιθτικά των ΡΣΣ ΝΟΝ-SOLAS ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των δϊδεκα (12) μθνϊν, εφόςον ζτςι κακορίηεται από τον καταςκευαςτι αυτϊν. 5. Τα πιςτοποιθτικά επικεϊρθςθσ των παραγράφων 1,2 και 4 δφναται να παρατακοφν από τον φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν των πλοίων ωσ ακολοφκωσ: α) Ρλοία πλόων εξωτερικοφ μζχρι πζντε (05) μινεσ β) Ρλοία πλόων εςωτερικοφ μζχρι τρεισ (03) μινεσ γ) Ρλοία που υπάγονται ςτουσ κϊδικεσ Ταχυπλόων (HSC code) και Δυναμικϊσ Υποςτθριηόμενων ςκαφϊν (DSC code) ανεξαρτιτωσ πλόων, μζχρι ζνα (01) μινα. δ) Ρλοία που φζρουν ΡΣΣ ΝΟΝ-SOLAS ανεξαρτιτωσ πλόων, ςτο βακμό που κακορίηεται από τον καταςκευαςτι αυτϊν. 6. Ρροκειμζνου να χορθγθκεί θ ανωτζρω παράταςθ, πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά τα ακόλουκα: α) φπαρξθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του πλοιάρχου με υποβολι ςτον φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν του πλοίου ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ που να αναφζρει ότι μακροςκοπικά θ κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ είναι ικανοποιθτικι, β) μθ φπαρξθ ςυνεργείου επικεϊρθςθσ του εξοπλιςμοφ ςτο λιμάνι που βρίςκεται το πλοίο ι 9

10 ζλλειψθ επαρκοφσ χρόνου παραμονισ του πλοίου για τθν επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ, το οποίο και βεβαιϊνεται από το ςυνεργείο επικεϊρθςθσ, γ) Η θμερομθνία λιξθσ των αναλωςίμων δεν ζχει παρζλκει πλθν του φαρμακείου που κα πρζπει να παραμζνει ςε ιςχφ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ παράταςθσ, δ) ειδικά για τα επιβατθγά πλοία εξαςφαλίηεται και ζγγραφθ ςυναίνεςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου του εξοπλιςμοφ. Εφόςον τα ανωτζρω ζχουν διαςφαλιςτεί, βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον φορζα ζκδοςθσ των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν του πλοίου ότι ζχει χορθγθκεί παράταςθ ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν επικεϊρθςθσ και ενθμερϊνεται θ ΔΕΡ, ι γίνεται εγγραφι ςτο Ημερολόγιο Επικεωριςεων και Γυμναςίων (ΗΕΓ) ι ςτο θμερολόγιο του πλοίου, από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ελζγχου του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Άρθρο 9 Ζλεγχοσ εφαρμογήσ του Κανονιςμοφ 1. Αρμόδιοι για τον ζλεγχο εφαρμογισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι θ ΔΕΡ και οι Λιμενικζσ Αρχζσ. 2. Οι πιο πάνω Αρχζσ: α) Εκτελοφν εκτάκτουσ ελζγχουσ ςτα ςυνεργεία για να διαπιςτϊςουν αν εξακολουκοφν να πλθροφνται οι όροι τθσ άδειασ λειτουργίασ τουσ. β) Μποροφν να ελζγχουν δι εκδιπλϊςεωσ ΡΣΣ που είναι προσ επικεϊρθςθ ι ζχουν ιδθ επικεωρθκεί με ευκφνθ του ςυνεργείου, για να διαπιςτϊςουν αν είχαν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ για τθν επικεϊρθςθ διαδικαςίεσ. 3.Μετά τθ διενζργεια των ελζγχων προςυπογράφεται το βιβλίο παραλαβισ παράδοςθσ ςχεδιϊν από τουσ διενεργιςαντεσ τον ζλεγχο του ςυνεργείου. Στο εν λόγω βιβλίο κατά τθ διενζργεια των εκτάκτων ελζγχων κα καταχωρίηονται και τυχόν διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ περιοριςμοί επιςθμάνςεισ. 4. Οι Λιμενικζσ Αρχζσ αναφζρουν ςτθ ΔΕΡ τα αποτελζςματα των ελζγχων/επικεωριςεων που διενιργθςαν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου τρζχοντοσ ζτουσ. 5. Οι εκδιδόμενεσ άδειεσ λειτουργίασ των ςυνεργείων κακϊσ και θ φόρμα των πιςτοποιθτικϊν επικεϊρθςθσ κακορίηονται από τθ ΔΕΡ 6. Τα ζξοδα που μπορεί να προκλθκοφν από τισ δοκιμζσ οι οποίεσ διενεργοφνται παρουςία των ελεγκτικϊν Αρχϊν κατ εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ γϋ του άρκρου 6 και τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, βαρφνουν το ςυνεργείο ι τουσ πλοιοκτιτεσ/διαχειριςτζσ, κατά περίπτωςθ δοκιμισ επί του χϊρου ςτου ςυνεργείο ι το πλοίο αντίςτοιχα. 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΡΝΕΥΣΤΩΝ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Α/Α ΕΦΟΔΙΑ Π ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΦΟΔΙΩΝ 1 ΡΛΩΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΑΣ ΜΕ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΣΧΟΙΝΙ 30 ΜΕΤΩΝ BUOYANT RESCUE QUOIT WITH FLOATING LINE OF 30 METER 2 ΜΑΧΑΙΙ ΜΗ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΙΡΛΕΟΥΣΑ ΛΑΒΗ (*) SAFETY KNIFE 3 ΣΕΣΟΥΛΑ (ΑΝΤΛΙΟ) (**) BAILER 4 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ SPONGES 5 ΡΛΩΤΗ ΑΓΚΥΑ SEA ANCHORS 6 ΚΟΥΡΙΑ ΕΡΙΡΛΕΟΝΤΑ BUOYANT PADDLES 7 ΑΝΟΙΧΤΗΙ ΚΟΝΣΕΒΩΝ (***) TIN OPENER 8 ΨΑΛΙΔΙ PAIR OF SCISSORS 9 ΦΑΜΑΚΕΙΟ - ΙΑΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ **** FIRST AID KIT 10 ΣΦΥΙΚΤΑ WHISTLE 11 ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΑΛΕΞΙΡΤΩΤΟΥ ROCKET PARACHUTE FLARES 12 ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΧΕΙΟΣ HANDS FLARES 13 ΚΑΡΝΟΓΟΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΡΛΕΕΙ BUOYANT SMOKE SIGNAL 14 ΦΑΚΟΣ ΑΔΙΑΒΟΧΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ MORSE ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΡΑΚΙ ΜΡΑΤΑΙΕΣ) WATERPROOF ELECTRIC TORCH & SET OF SPARE (BATTERIES LAMP) 15 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΑΣ RADAR RADAR REFLECTOR 16 ΚΑΘΕΡΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΑΣ DAYLIGHT SIGNALLING MIRROR 17 ΕΙΚΟΝΟΓΑΦΗΜΕΝΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΟΧΟΣ WATERPROOF ILLUSTRATED TABLE OF LIFE SAVING SIGNAL 18 ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ FISHING TACKLE 19 ΤΟΦΕΣ ΝΑΥΑΓΩΝ (ΚΑΤϋ ΑΤΟΜΟ) FOOD RATION (PER PERSON) 20 ΝΕΑ ΝΑΥΑΓΩΝ FRESH WATER 21 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΥΡΕΛΟ DRINKING VESSEL (RUST PROOF) 22 ΔΑΜΑΜΙΝΕΣ (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ) ANTI-SEASICKNESS TEBLETS (PER PERSON) 23 ΕΜΕΤΟΔΟΧΕΙΑ (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ) SEA SICKNESS BAGS (PER PERSON) 24 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΙΒΙΩΣΗΣ SURVIVAL MANUAL «Α PACK» (1) «B PACK» (2) «C» PACK (3) «D» PACK (4) NAI/YES NAI/YES NAI/YES NAI/YES ΝΑΙ/YES ΝΑΙ/YES ΝΑΙ/YES ΝΑΙ/YES NAI/YES KJ ,5 LT ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ Ή 1 LT ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 300ml ANA ΑΤΟΜΟ/ PER PERSON***** 300ml ANA ΑΤΟΜΟ/ PER PERSON***** 300ml ANA ΑΤΟΜΟ/ PER PERSON*****

12 25 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑ) INSTRUCTIONS FOR IMMEDIATE ACTION 26 ΘΕΜΙΚΕΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩN ΕΡΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ Ή (2) ΟΡΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ THERMAL PROCTIVE AIDS 27 ΣΕΤ ΕΡΙΣΚΕΥΩΝ REPAIR OUTFIT 28 ΑΕΑΝΤΛΙΑ TOPPING UP PUMP 29 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (SARD) SEARCH AND RESCUE DEVICE(******) ΝΑΙ/YES NAI/YES - - NAI/YES NAI/YES NAI/YES NAI/YES IF FITTED IF FITTED IF FITTED IF FITTED (*) ΡΣΣ που παραλαμβάνει 13 άτομα ι περιςςότερα εφοδιάηεται με δεφτερο μαχαίρι το οποίο δεν απαιτείται να είναι μθ πτυςςόμενου τφπου (**) ΡΣΣ που επιτρζπεται να παραλαμβάνει το πολφ 12 άτομα μια (1) επιπλζουςα ςζςουλα (***) Μαχαίρια αςφαλείασ που περιζχουν λεπίδεσ ανοίγματοσ κονςερβϊν ικανοποιοφν τθν απαίτθςθ αυτι. (****) Εγκεκριμζνο από τον ΕΟΦ ωσ προσ τθ δραςτικι ουςία και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΡΔ 376/95 όπωσ ιςχφει κάκε φορά. (*****) Δεν απαιτείται παραπάνω από 10 lt. (******) Ππωσ απαιτείται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τα ςωςτικά μζςα των πλοίων που ιςχφουν κάκε φορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι αρικμοί εντόσ παρενκζςεωσ του πίνακα παραπζμπουν αντίςτοιχα ςτισ ακόλουκεσ ςθμειϊςεισ: (1) Εφόδια Α PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ: α) των πλοίων τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ SOLAS και εφοδιάηονται με κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Ι τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. β)των Αλιευτικϊν Σκαφϊν(Α/Κ) τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ ΤΟRREMOLINOS και ζχουν καταςκευαςτεί τθν ι μετά τθν από γ) των μθ επιβατθγϊν πλοίων που εφοδιάηονται με ΡΓΕ και εκτελοφν πλόεσ εξωτερικοφ (2) Εφόδια Β PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ: α) των επιβατθγϊν πλοίων (Ε/Γ) τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ SOLAS, εφοδιάηονται με κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Ι τθσ Σφμβαςθσ αυτισ και εκτελοφν βραχείσ διεκνείσ πλόεσ, κατά τον οριςμό του Κανονιςμοφ ΙΙΙ/3.22 τθσ εν λόγω Σφμβαςθσ. β) των Ε/Γ πλοίων τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2009/45/ΕΚ. γ) των ταχυπλόων ςκαφϊν τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ των Κωδίκων Ταχυπλόων ςκαφϊν, HSC CODE 1994 και HSC CODE 2000, ανεξαρτιτωσ πλόων. (3) Εφόδια C PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ: α)των πλοίων που εφοδιάηονται με Ρρωτόκολλο Γενικισ επικεωριςεωσ (ΡΓΕ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, β) των Αλιευτικϊν Σκαφϊν(Α/Κ) τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ ΔΣ ΤΟRREMOLINOS και ζχουν καταςκευαςτεί πριν τθν και γ) των δυναμικϊσ υποςτθριηόμενων ςκαφϊν, τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Δυναμικϊσ Υποςτθριηόμενων Σκαφϊν (DSC CODE), ανεξαρτιτωσ πλόων. (4) Εφόδια D PACK πρζπει να φζρουν οι ΡΣΣ ανεξαρτιτωσ προδιαγραφϊν καταςκευισ, των τουριςτικϊν πλοίων που εκτελοφν πλόεσ κατθγοριϊν ΙΙ, ΙΙΙ και IV του ΡΔ 917/79, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 12

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Δοκιμή υπερπίεςησ (ΔΤ) 1. Η δοκιμι υπερπίεςθσ γίνεται ωσ εξισ: α) Αςφαλίηονται οι ανακουφιςτικζσ βαλβίδεσ. β) Βακμιαία αυξάνεται θ πίεςθ μζχρι το διπλάςιο τθσ πίεςθσ λειτουργίασ (ΡΛ) ι ςε επίπεδο που να αυξθκεί το φορτίο αντοχισ του υλικοφ μζχρι 20% πάνω από το ελάχιςτο φορτίο αντοχισ του. γ) Μετά από 5 πρϊτα λεπτά, δεν πρζπει να διαπιςτωκοφν ρωγμζσ, αποκολλιςεισ ι ανωμαλίεσ (Απόφαςθ Ι.Μ.Ο. 689(17) ι απόφαςθ Ι.Μ.Ο. 81(70) όπωσ ιςχφουν) ι ςθμαντικι πτϊςθ πίεςθσ. Αν θ πρόκλθςθ ρωγμϊν γίνεται αιςκθτι, θ ςχεδία καταδικάηεται. Αν δεν γίνεται αιςκθτι θ δθμιουργία ρωγμϊν, ανοίγονται ταυτόχρονα όλεσ οι βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ. 2. Οι καταςκευαςτζσ πρζπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν ςτα εγχειρίδια ςυντιρθςθσ τισ ακριβείσ τιμζσ υπερπίεςθσ που αντιςτοιχοφν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ καλάμουσ κακϊσ και τισ αντοχζσ υλικοφ, υπολογιςμζνεσ ςφμφωνα με τον τφπο: 2 x αντοχι υλικοφ (kg/5 cm) p(kg/cm 2 ) = x διάμετρο κυλίνδρου καλάμου (cm) 13

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI Ρίνακασ περιοδικότθτασ για τισ δοκιμζσ υπερπίεςθσ (ΔΥ), πίεςθσ λειτουργίασ (ΡΛ), εκδίπλωςθσ με αζριο (ΕΑ), αντοχισ δαπζδου (ΑΔ). ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Τζλοσ 1 ου ζτουσ Τζλοσ 2 ου ζτουσ Τζλοσ 3 ου ζτουσ Τζλοσ 4 ου ζτουσ Τζλοσ 5 ου ζτουσ Τζλοσ 6 ου ζτουσ Τζλοσ 7 ου ζτουσ Τζλοσ 8 ου ζτουσ Τζλοσ 9 ου ζτουσ Τζλοσ 10 ου ζτουσ Τζλοσ 11 ου, 12 ου, 13 ου και 14 ου ζτουσ Τζλοσ 15 ου ζτουσ Τζλοσ 16 ου, 17 ου, 18 ου και 19 ου ζτουσ Τζλοσ 20 ου ζτουσ Τζλοσ 21 ου, 22 ου, 23 ου και 24 ου ζτουσ Στο τζλοσ του 25 ου και των επομζνων αυτοφ ετϊν ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΕΑ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΡΛ ΕΑ + ΑΔ ΔΥ + ΑΔ ΕΑ + ΔΥ + ΑΔ ΔΥ + ΑΔ ΕΑ + ΔΥ + ΑΔ ΔΥ + ΑΔ ΕΑ + ΔΥ + ΑΔ όπου: ΔΥ = Δοκιμι υπερπίεςθσ ΡΛ = Ρίεςθ λειτουργίασ ΕΑ = Εκδίπλωςθ με αζριο ΑΔ = Αντοχι δαπζδου 14

15 15

16 Άρθρο δεφτερο Μεταβατικζσ διατάξεισ. Οι άδειεσ λειτουργίασ που ζχουν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 59/1999 (Αϋ 61) όπωσ ιςχφει, εξακολουκοφν να γίνονται δεκτζσ, εφόςον ιςχφουν, μζχρι και δϊδεκα (12) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. Άρθρο τρίτο Κυρϊςεισ. Στουσ παραβάτεσ του Κανονιςμοφ αυτοφ, ανεξάρτθτα από άλλεσ ποινικζσ, διοικθτικζσ ι πεικαρχικζσ κυρϊςεισ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 45 του ν.δ 187/1973 (Αϋ 261) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ι/και προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ. Άρθρο τζταρτο Καταργοφμενεσ διατάξεισ. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ διατάγματοσ καταργοφνται: α) το π.δ. 59/1999 «Κανονιςμόσ επικεωριςεωσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν και ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των εμπορικϊν πλοίων.» (Αϋ 61) β) το π.δ.260/1999 «Τροποποίθςθ Ρ.Δ. 59/1999 «Κανονιςμόσ επικεϊρθςθσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν και ναυτικοφ τφπου ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ των πλοίων» (Αϋ 212) γ) θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 25 του β.δ. 36/1967 «Ρερί εγκρίςεωσ κανονιςμοφ Ρερί ςωςτικϊν μζςων των πλοίων» (Αϋ 9)όπωσ ζχει τροποποιθκεί και θ παράγραφοσ 2 αρικμείται ςε παράγραφο 1. δ) θ παράγραφοσ 2 τθσ αρικμ. 1423ΒΝΤΛ/129/92/ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ, «Ρνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ των Ελλθνικϊν τουριςτικϊν πλοίων (ΡΔ 917/79)» Άρθρο πζμπτο Ζναρξη ιςχφοσ. Η ιςχφσ του παρόντοσ διατάγματοσ αρχίηει τρεισ (03) μινεσ μετά τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Στον Υπουργό Ναυτιλίασ και Αιγαίου ανακζτουμε τθ δθμοςίευςθ και εκτζλεςθ του παρόντοσ διατάγματοσ. Ρειραιάσ,

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα υντονιςτική Εθνική Αρχή Διεφθυνςη Προςταςίασ Φυτικήσ Παραγωγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ.

παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ. ΦΕΚ 328Β/13.02.2014 ΦΕΚ 1376Β/29.05.2014 (Τροποποίθςθ) Συμπλιρωςθ τθσ υπ αρικμ.δ10β1027032εξ2014/1033 (ΦΕΚ Βϋ 328/13.02.2014) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ περί απευκείασ παραχϊρθςθσ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα