Αθήνα, 7/9/2011 Αρ.Πρωτ.Οικ.:12505/2807

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 7/9/2011 Αρ.Πρωτ.Οικ.:12505/2807"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Εβίτα Μπαζάκου Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα, 7/9/2011 Αρ.Πρωτ.Οικ.:12505/2807 ΘΕΜΑ : Αποδοχή Πρακτικών Νο 3 / , Νο 4/ , Νο 5/ , Νο 6/ και Νο 7/ , της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξη, έγκριση χρηµατοδότησής και απόρριψη έργων του προγράµµατος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/ ) και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις των Π.. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/ ), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α ) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισµός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της /νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθµ. 3584/ (ΦΕΚ 147/ Β ) υπουργικής απόφασης " ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού της /νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 3. Το Π.. 65/2011 (ΦΕΚ Α 14/ ) ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 4. Το Π.. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/ ) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Την µε αρ. πρωτ. Υ352/ Απόφαση του Πρωθυπουργού, περί «Καθορισµού Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη (ΦΕΚ 1603/Β/ ). 6. Την υπ αριθµ. Π/Φ6.12/οικ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε «ιορισµό του Γενικού Γραµµατέα Αλέξανδρου 1 από 56

2 Φούρλα στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ Υ.Ο.../ ). 7. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/ απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 8. Την µε αριθ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική ( CCI 2007GR161PO006). 9. Την µε αριθ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη ( CCI 2007GR161PO008). 10. Την µε αριθ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος ( CCI 2007GR16UPO001). 11. Την µε αριθ. C(2007)5439/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ( CCI 2007GR16UPO002). 12. Tην υπ αριθ / εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 13. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/ (ΦΕΚ Β 1965/ ). 14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε αριθ. Πρωτ /ΕΥΣ6517/ όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε α.π /ΕΥΣ8528/ , 59540/ΕΥΣ8572/ (ΦΕΚ 2632/Β/ και 2652/Β/ ), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/Β/ ), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ 1019/Β/2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 15. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 17. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) 19. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 20. Τον Κανονισµό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 21. Το Π 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 22. To Προεδρικό ιάταγµα 98/96 (ΦΕΚ 77 Α / ) και ειδικότερα, αρθ. 10, παρ. 4 και 5 αναφορικά µε τη διαδικασία εντάξεων έργων ιδιωτικού τοµέα σε πρόγραµµα ή τµήµα του και µε τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης. 23. Το υπ αρ. πρωτ. 9095/1195/Α2/ έγγραφο της ΕΥ ΕΠΑΕ µε θέµα «Έγκριση Οδηγού εφαρµογής της πράξης «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»». 24. Την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 291/55/Φ.0020/ (ΦΕΚ 86/Β/ ) για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 2 από 56

3 του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)». 25. Την υπ αριθ / 1348 / (ΦΕΚ 1975/Β/ ) απόφαση µε τίτλο Αντικατάσταση της υπ αριθµ. ΕΥ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/ Υπουργικής Απόφασης εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) (ΦΕΚ Β 86/ ) µε την οποία η ενδεικτική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος θα ανέλθει σε 45 εκατ. 26. Την υπ. αριθµ. πρωτ. Oικ. 1246/95/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ », (ΦΕΚ Β 704/ ), όπως ισχύει. 27. Την µε αρ. πρωτ. Οικ 5667/447/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παράταση της προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργω- προς ένταξη του Προγράµµατος "Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » και Συµπλήρωση και ιόρθωση σφαλµάτων του Οδηγού του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 28. Την µε αρ. πρωτ. οικ 8431/696/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης του προγράµµατος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ Τις αιτήσεις των επιχειρήσεων 30. Την µε αρ. πρωτ. Οικ.:11451/2715/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Αποδοχή Πρακτικού Νο 1 / και Νο 2/21& της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ Το µε αρ. πρωτ. 3/ έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ, του ΕΣΠΑ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε το οποίο υποβάλλονται τα Πρακτικά Νο 3/ , 4/ , 5 / , 6 / , 7/ των συνεδριάσεών της. 32. Το ως άνω Πρακτικό Νο 3/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 33. Το ως άνω Πρακτικό Νο 4/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 34. Το ως άνω Πρακτικό Νο 5 / της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 35. Το ως άνω Πρακτικό Νο 6/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 36. Το ως άνω Πρακτικό Νο 7/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 37. Το από έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ, µε τους Πίνακες Κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 38. Την µε αρ. πρωτ /2806/ (ΦΕΚ 2088/ ) «Τροποποίηση κατά τη απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 704) περί έγκρισης (Αύξηση ς ς) του Οδηγού του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ » 39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού πέραν της προβλεπόµενης στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ύψους ευρώ. Αποφασίζουµε 1. Γίνονται δεκτά τα Πρακτικά Νο 3/ , Νο 4/ , Νο 5 / και Νο 6/ και Νο 7/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος «Εξωστρέφεια - 3 από 56

4 Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 2. Την έγκριση και ένταξη 746 προτάσεων, στο Πρόγραµµα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , ως εξής: 2.1. Την έγκριση προς χρηµατοδότηση ενός (1) έργου στο πρόγραµµα " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ και συγκεκριµένα στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μεγάλες), σύµφωνα µε τον Πίνακα 2.1. : Πίνακας 2.1. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μεγάλες) A/A 1 ΕΞ Γ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΡΑΜΑΣ ΑΕ 72, , , , Την έγκριση προς χρηµατοδότηση 34 έργων στο πρόγραµµα " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , συνολικής δηµόσιας δαπάνης ύψους ,91 ευρώ και συγκεκριµένα στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα - Άξονας 2 (Μεσαίες) µε τη σειρά κατάταξης του Πίνακα 2.2. : Πίνακας 2.2. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μεσαίες) 2 ΕΞ ΕΞ ΕΞ TERRA CRETA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 93, , , ,16 HELP A.B.E.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 86, , , ,30 ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 83, , , ,65 5 ΕΞ PALLAS Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩ Η 83, , , ,92 6 ΕΞ MAXI A.B.E.E. 83, , , ,98 7 ΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΧΥΜΩΝ 83, , , ,98 4 από 56

5 Πίνακας 2.2. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μεσαίες) 8 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 83, , , ,98 ΚΩΖΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82, , , ,31 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε. 81, , , ,05 11 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 80, , , ,61 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ 80, , , ,81 ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 79, , , ,61 14 ΕΞ B. M. MEDITERRANEAN ABEE 78, , , ,25 15 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΕ 78, , , ,91 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 77, , , ,71 ΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 75, , , ,71 ΣΟΥΛΗΣ-ΚΙΟΥΝΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,34 19 ΕΞ ΜΟΝΑ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 75, , , ,24 20 ΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 74, , , ,16 21 ΕΞ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 73, , , ,16 22 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 73, , , ,16 ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 73, , , ,06 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 71, , , ,81 5 από 56

6 Πίνακας 2.2. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μεσαίες) 25 ΕΞ ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ 70, , , ,81 26 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 70, , , ,31 Μ.Α.Σ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ 67, , , ,96 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 67, , , ,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , , ,71 30 ΕΞ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ 67, , , ,96 31 ΕΞ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 66, , , ,79 32 ΕΞ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65, , , ,44 33 ΕΞ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ 64, , , ,44 34 ΕΞ ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 62, , , ,91 35 ΕΞ ALPHA KERAMICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61, , , , Την έγκριση προς χρηµατοδότηση 82 έργων στο πρόγραµµα " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , συνολικής ς ς Ύψους ,86 ευρώ και συγκεκριµένα στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα - Άξονας 2 (Μικρές και Πολύ Μικρές), µε τη σειρά κατάταξης του Πίνακα 2.3. : 6 από 56

7 Πίνακας 2.3. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μικρές Πολύ Μικρές) 36 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡ Ε ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 88, , , ,92 ARKTOS ILLUMINATION ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΙΑΚΟΣΜΟΣ ΑΕ 88, , , ,17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΒΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 86, , , ,18 39 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 84, , , ,89 CRETA MEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 83, , , ,64 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε 83, , , ,22 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 82, , , ,69 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82, , , ,26 44 ΕΞ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΕ 82, , , ,26 45 ΕΞ ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε 81, , , ,74 46 ΕΞ FARMHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 81, , , ,34 47 ΕΞ ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε. 80, , , ,89 48 ΕΞ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 80, , , ,89 49 ΕΞ ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ 80, , , ,01 50 ΕΞ VATSINAS MATTRESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , ,45 51 ΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 78, , , ,47 7 από 56

8 Πίνακας 2.3. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μικρές Πολύ Μικρές) 52 ΕΞ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ 78, , , ,47 53 ΕΞ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Σ. & Χ. ΟΕ 78, , , ,88 54 ΕΞ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΛΑΞ ΕΠΕ 77, , , ,09 55 ΕΞ ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,69 56 ΕΞ ΥΙΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΟΒΕΕ 76, , , ,94 57 ΕΞ ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 75, , , ,89 58 ΕΞ Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 75, , , ,53 59 ΕΞ Α. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 75, , , ,36 60 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ 75, , , ,41 ΤΑΛΩΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 74, , , ,61 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ ΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 73, , , ,31 63 ΕΞ Κ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ - YE IGNATOVA OE 73, , , ,17 64 ΕΞ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΕΡ ΣΚΙΑ ΑΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 73, , , ,37 65 ΕΞ ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 72, , , ,98 66 ΕΞ ΑΦΟΙ ΚΟΝ ΥΛΗ Ο.Ε. 72, , , ,48 67 ΕΞ ΣΚΑΖΑΣ-Θ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΠΕ 72, , , ,98 68 ΕΞ ΘΥΡΑΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 71, , , ,48 8 από 56

9 Πίνακας 2.3. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μικρές Πολύ Μικρές) 69 ΕΞ ΓΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70, , , ,97 70 ΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΩΝ ΚΑΙ 69, , , ,72 71 ΕΞ Α2Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΕ 69, , , ,97 72 ΕΞ ΟΜΗΣΗ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , , ,93 73 ΕΞ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ - Ε. ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ Ο.Ε. 68, , , ,98 74 ΕΞ ΚΑΠΟΥΤΖΗ Α. - ΖΟΠΟΓΛΟΥ Β. Ο.Ε. 68, , , ,98 75 ΕΞ ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 68, , , ,23 76 ΕΞ Ι. ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 67, , , ,78 77 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ MODECO A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 67, , , ,58 ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 67, , , ,58 SOUKOS ENVIRONMENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , , ,96 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ- ΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙ ΩΝ SUPER MARKET ΕΠΕ 67, , , ,96 81 ΕΞ Σ ΟΥΚΟΣ Α.Ε. 66, , , ,46 82 ΕΞ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥ ΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 66, , , ,45 83 ΕΞ ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α.Ε. 65, , , ,89 84 ΕΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 65, , , ,39 85 ΕΞ ΜΠΑΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ 65, , , ,64 9 από 56

10 Πίνακας 2.3. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μικρές Πολύ Μικρές) 86 ΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 65, , , ,64 87 ΕΞ ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΟΕ 64, , , ,64 88 ΕΞ ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ ΕΠΕ 64, , , ,72 89 ΕΞ NEXT STEP ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 64, , , ,72 90 ΕΞ ΕΞ ΕΞ Α. ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ - Κ. ΚΑΛΑΓΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε. 63, , , ,27 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 63, , , ,87 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 62, , , ,67 93 ΕΞ ΒΕΖΕΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 62, , , ,67 94 ΕΞ ΣΚΑΡΤΑ ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62, , , ,67 95 ΕΞ Π. ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 61, , , ,68 96 ΕΞ ΤΣΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 61, , , ,18 97 ΕΞ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 60, , , ,58 98 ΕΞ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 60, , , ,88 99 ΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 60, , , , ΕΞ ΓΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 60, , , , ΕΞ XAΛΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59, , , , ΕΞ ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 59, , , ,58 10 από 56

11 Πίνακας 2.3. : Εγκριθείσες Προτάσεις Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Άξονας 2 (Μικρές Πολύ Μικρές) 103 ΕΞ ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΖΗΣΗ ΖΑΜΠΕΚΑ ΤΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε. 59, , , , ΕΞ ΜΑΝΣΟΥ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 59, , , , ΕΞ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΠΕ 58, , , , ΕΞ ΑΦΟΙ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 57, , , , ΕΞ ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε. 56, , , , ΕΞ ΣΠΥΡΟΥ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 56, , , , ΕΞ Infologic Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 55, , , , ΕΞ Σ. ΣΤΑΜΟΥ - Η. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 55, , , , ΕΞ ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 53, , , , ΕΞ WEBLOGIC ΑΕ 53, , , , ΕΞ ΚΟΜΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 53, , , , ΕΞ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 52, , , , ΕΞ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 52, , , , ΕΞ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52, , , , ΕΞ ΝΤΕΡΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 52, , , , Την έγκριση προς χρηµατοδότηση 5 έργων στο πρόγραµµα " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , συνολικής ς ς ,62 ευρώ και συγκεκριµένα στο ΠΕΠ Αττικής - Άξονας 3 (Μεγάλες), µε τη σειρά κατάταξης του Πίνακα 2.4. : 11 από 56

12 Πίνακας 2.4. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μεγάλες) Α/Α 118 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 91, , , ,55 ΑΕΒΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ LAVIPHARM Α.Ε. 84, , , ,75 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 80, , , , ΕΞ ΕΞ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ 74, , , ,67 PROJECT ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 70, , , , Την έγκριση προς χρηµατοδότηση 81 έργων στο πρόγραµµα " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ συνολικής ς ς ,97 ευρώ ευρώ και συγκεκριµένα στο ΠΕΠ Αττικής - Άξονας 3 (Μεσαίες), µε τη σειρά κατάταξης του Πίνακα 2.5. : Πίνακας 2.5. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μεσαίες) 123 ΕΞ APIVITA ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 87, , , , ΕΞ ΕΞ METΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΕ 87, , , ,68 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΩΝ 85, , , , ΕΞ ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 85, , , , ΕΞ ΕΞ MINI RAXEVSKY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ 85, , , ,92 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" 84, , , ,92 12 από 56

13 Πίνακας 2.5. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μεσαίες) 129 ΕΞ ΕΞ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 84, , , ,71 ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟ ΑΣ ΚΑΙ ΩΡΩΝ 83, , , , ΕΞ MILTECH HELLAS A.E. 83, , , , ΕΞ ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΕ 82, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΜΟΝΙΤΟΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 82, , , ,16 ALUMINOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82, , , ,26 ZEINCRO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 82, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ MΠΡΑΙΤ ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,42 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΦΩΝ ΡΟΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,42 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 81, , , ,62 ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 81, , , ,27 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 80, , , ,75 INTERMETAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 80, , , ,87 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ - ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 79, , , ,72 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 79, , , ,03 NETU ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 78, , , ,03 13 από 56

14 Πίνακας 2.5. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μεσαίες) 145 ΕΞ ΕΞ ΩΤΟΣΤΟΠ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , ,17 COSMOS BUSINESS SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ 77, , , , ΕΞ GRANTEX Α.Ε. 77, , , , ΕΞ ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , , ΕΞ ΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , ,34 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕΒΕ 76, , , , ΕΞ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS ΑΕΒΕ 76, , , , ΕΞ Γ. ΜΟΝΕ ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 76, , , , ΕΞ BODYTALK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ 76, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ.Ι. ΦΕΙ ΑΣ Α.Ε. 76, , , ,66 QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 75, , , ,73 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 75, , , ,48 UPSTREAM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,28 ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,28 ΜΑΝ. ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,88 ΓΙΟΥΝΙΞΦΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 75, , , ,38 14 από 56

15 Πίνακας 2.5. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μεσαίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 161 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΝΕΟΚΕΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , ,38 GLOBALSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 74, , , ,38 SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 74, , , , ΕΞ ΕΛΦΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 74, , , , ΕΞ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΗΣ Α.Ε. 73, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73, , , ,41 PRENECON - PRIME ENERGY CONSTRUCTIONS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73, , , ,11 ΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ 73, , , , ΕΞ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. 73, , , , ΕΞ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FINTEXPORT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72, , , ,89 INNOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 72, , , ,08 ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72, , , ,27 ΚΑΛΟΙ ΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ Β 72, , , ,77 15 από 56

16 Πίνακας 2.5. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μεσαίες) 175 ΕΞ ΛΟΥΝΑ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ 71, , , , ΕΞ ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 70, , , , ΕΞ DEVISE ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 70, , , , ΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΒΕΞ ΑΕΒΕ 70, , , , ΕΞ ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ- ΤΣΟΥΚΑΡΙ ΗΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥ 69, , , , ΕΞ Α ΕΛΦΟΙ ΜΙΧ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ 69, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , , ,22 QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 68, , , ,22 POLY THOMAS GUNN ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , , ,28 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝ 68, , , ,28 TOYA ΚΑΙ MOYA ABEE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ 68, , , ,28 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΑΣ 67, , , ,28 MASTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 67, , , ,78 ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 66, , , ,65 ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΪΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66, , , ,30 16 από 56

17 Πίνακας 2.5. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μεσαίες) 190 ΕΞ ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66, , , , ΕΞ ΕΞ ΒΙΟΚΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. 65, , , ,65 I.B.S. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ GOLDEN DOOR- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 65, , , ,92 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ 65, , , ,42 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENEPHARM A.E. 64, , , ,12 ΙΝΟΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 64, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥ ΑΚΗΣ Α.Ε 63, , , ,48 ΛΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ. 62, , , ,98 OSCAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 62, , , ,58 ΣΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 61, , , ,60 M SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 61, , , , ΕΞ ΑΦΟΙ Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ 60, , , , ΕΞ ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ 56, , , ,97 17 από 56

18 2.6. Την έγκριση προς χρηµατοδότηση 267 έργων στο πρόγραµµα " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ , συνολικής ς ς ,74 ευρώ ευρώ και συγκεκριµένα στο ΠΕΠ Αττικής - Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές), µε τη σειρά κατάταξης του Πίνακα 2.6. : Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) 204 ΕΞ ΣΟΛΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 89, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 85, , , ,22 ΓΕΩ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 85, , , ,47 ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤ 84, , , , ΕΞ ΣΕΡΤΟΝ ΕΠΕ 84, , , , ΕΞ Ε.ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 84, , , , ΕΞ ΕΞ CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε. 83, , , ,56 Π-ΣΥΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 83, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ 83, , , ,13 MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 83, , , ,26 ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ 83, , , ,62 ΕΛΕΜΚΟ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 83, , , , ΕΞ ΕΞ ΖΑΝΝΟΣ - ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 83, , , ,07 SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 82, , , ,87 18 από 56

19 Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) 218 ΕΞ Ε.Γ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ-ΕΙ Η ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 82, , , , ΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 82, , , , ΕΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΟΣ 82, , , , ΕΞ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΠΕ 81, , , , ΕΞ ENCODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ 81, , , , ΕΞ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 80, , , ,85 Α.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΗΡ 80, , , , ΕΞ ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕ 80, , , , ΕΞ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 80, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ MAPIN ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 80, , , ,95 ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 80, , , ,70 INTERTRANSLATIONS ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 79, , , ,42 ΝΕΦ - ΝΕΦ (NEF - NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , ,41 ΜΕΡΚΟΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 79, , , ,26 ECG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 79, , , ,01 ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 78, , , ,99 19 από 56

20 Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) 234 ΕΞ ΕΞ ΕΞ FRESH FORMULA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 78, , , ,29 ΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , , ,79 EMMIS ABEE ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 78, , , , ΕΞ ΦΙΝΒΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 78, , , , ΕΞ ΜΑΚΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ 78, , , , ΕΞ ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩ 78, , , , ΕΞ COSPICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , , , ΕΞ FREI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ Θ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 78, , , ,76 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΛΕΛΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΙΑΡΙΑ 78, , , ,26 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ 77, , , ,59 OBRELA SECURITY INDUSTRIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. 77, , , ,14 UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 77, , , ,22 ΑΛΦΑ ΦΡΟΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ 77, , , ,55 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Α.Ε. 77, , , , ΕΞ ΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 77, , , ,75 20 από 56

21 Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) 250 ΕΞ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 77, , , , ΕΞ ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. 77, , , , ΕΞ ΕΞ FORTUNE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 77, , , ,40 DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ Ι. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 76, , , ,45 AMAZE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,45 ALLWEB SOLUTIONS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 76, , , , ΕΞ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΒΕΕ 76, , , , ΕΞ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 76, , , , ΕΞ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΟΤΕΚ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 76, , , , ΕΞ ΕΞ ΛΟΥΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75, , , ,87 FYFE EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 75, , , , ΕΞ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 75, , , , ΕΞ ΣΤΑ.ΓΕ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑ 75, , , , ΕΞ ΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΞ ΑΕ 75, , , ,19 ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75, , , ,42 21 από 56

22 Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) ΠΛΟΙΩΝ - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ 266 ΕΞ SAMMLER B.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ AEBE 75, , , , ΕΞ ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. 75, , , , ΕΞ INTERMARINE ELECTRONICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 75, , , , ΕΞ EUROTEL HOSPITALITY- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , , ΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΕΦΑΠΛΩΜ 74, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΓΝΑΤΙΑ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡ/ΕΣ ΙΑΝΟΜΕΣ ΕΠΕ 74, , , ,60 PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 74, , , ,11 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , ,84 CALSTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.&ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ 74, , , ,74 ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 74, , , , ΕΞ ΕΞ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΖΟΛΩΤΑΣ Α.Ε 74, , , ,29 REPADO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ 74, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΗΜΟΥ Ο.Ε. 74, , , ,16 ΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , ,86 ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 74, , , ,37 22 από 56

23 Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) 281 ΕΞ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 73, , , , ΕΞ Κ. ΙΠΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 73, , , , ΕΞ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 73, , , , ΕΞ Σ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 73, , , , ΕΞ BIOAXIS HEALTHCARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 73, , , , ΕΞ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 73, , , , ΕΞ ΣΚΟΡ Α ΘΕΟ ΩΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 73, , , , ΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΩΠΟΣ 73, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 73, , , ,25 MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 73, , , ,97 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73, , , ,97 ΑΛΟΥΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 73, , , , ΕΞ IKNOWHOW ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72, , , , ΕΞ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 72, , , , ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕΒΕ 72, , , , ΕΞ SLIDER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 72, , , , ΕΞ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΠΕ 72, , , ,66 23 από 56

24 Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) 298 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙ 72, , , ,61 AMVROSIA GOURMET ΠΟΛΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙ Η ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72, , , ,61 Θ.ΒΡΟΧΙ ΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 72, , , ,61 THINK DIGITAL INTERNET ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 72, , , , ΕΞ ΝΩΣΙΣ ΕΠΕ 72, , , , ΕΞ ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 72, , , , ΕΞ Ι ΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 71, , , , ΕΞ EM - ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 71, , , , ΕΞ ΣΑΙΜΠΕΡΣΤΡΗΜ - ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ 71, , , , ΕΞ Θ. ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ & ΑΞΕΣΟ 71, , , , ΕΞ ΥΑΛΟ ΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71, , , , ΕΞ ΕΞ DNA ΦΙΛΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 71, , , ,78 THALPOS ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71, , , , ΕΞ ΕΛ. ΤΕΡΖΗΣ & ΣΙΑ O.Ε. 71, , , , ΕΞ ΝΙΚΗ ΒΕΡΓΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 71, , , ,28 24 από 56

25 Πίνακας 2.6. : Εγκριθείσες Προτάσεις ΠΕΠ Αττικής, Άξονας 3 (Μικρές Πολύ Μικρές) 313 ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΛΕΥΚΗ ΑΛΕΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. 71, , , ,72 ZANADOO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 71, , , ,72 ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , , ΕΞ ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 70, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΜΠΟΝΗΣ - Π. ΜΟΡΦΗΣ - Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΟΕ 70, , , ,73 PANDA SOFTWARE HELLAS -. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 70, , , ,48 ΒΙΟΛΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 70, , , ,48 HIT ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,43 NETSEMANTICS - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , , ΕΞ ΑΦΟΙ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε. 70, , , , ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΕΞ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ & Κ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 70, , , ,50 GEO-STAND ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 70, , , ,56 CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,56 ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 70, , , , ΕΞ ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 69, , , ,56 25 από 56

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Εβίτα Μπαζάκου Τηλέφωνο : 210-6969799

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IKTYO ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-2Φ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 27/5/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 57229/437 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ4Φ-58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘ4Φ-58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Φ/Β.20/1/οικ.4746/473 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 6/2/2012 Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Β πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Εξωστρέφεια ΙΙ Πίνακας Κατάταξης Επιλέξιµες προς Ένταξη Επιχειρήσεις ΠΕΠ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ. : 10200

Διαβάστε περισσότερα