Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Είναι το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που καταρτίζεται μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και συνεπώς η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί η περιοχή ως ενιαίος Δήμος ο οποίος επιπρόσθετα αναλαμβάνει καινούργιες αρμοδιότητες από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αττικής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου Δήμου Πεντέλης συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο , σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου Πεντέλης, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Ουσιαστικά, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα που αποκοπεί στη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που 2

3 απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. β. Αποτελεί το τριετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του. δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του Δήμου, Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας. 3

4 στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενός Δήμου. Με βάση την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ534/Β/ ) η οποία τροποποιήθηκε με την 5694/ απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ καθορίστηκε το περιεχόμενο και η δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Κεφάλαιο1.1:Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο2.1:Στόχοι και δράσεις Κεφάλαιο2.2:Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1.:Οικονομικός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος Η Α Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης αναφέρεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, την σκοπιμότητα και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της Α Φάσης του Επιχειρησιακού σχεδίου. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση και αξιολόγηση των βασικών γεωγραφικών, ιστορικών, διοικητικών, δημογραφικών, οικονομικών περιβαλλοντικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών της περιοχής του νέου Δήμου Πεντέλης, και στην καταγραφή των τεχνικών, κοινωνικών και άλλων 4

5 υποδομών του δήμου. Έμφαση δίδεται στις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία περίοδο σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιοχής και τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης της, που καλείται ο Δήμος να αντιμετωπίσει την επόμενη περίοδο. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Πεντέλης και των Νομικών του Προσώπων και πιο συγκεκριμένα η οργανωτική τους δομή, οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες που επιτελούν, η στελέχωση και η υποδομή τους και τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Στο τέταρτο κεφάλαιο αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου όπως αυτή παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια καταγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης. Η Ά Φάση ολοκληρώνεται με το 5ο κεφάλαιο. Σε αυτό το δημοτικό αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο μαζί με τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που εντοπίστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και τις ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του οράματος και των κατευθυντηρίων αρχών του Δήμου, που στη συνέχεια θα εξειδικευτούν σε συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας, μέτρα και γενικούς στόχους. 5

6 Ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αποτύπωση του συνολικού δανεισμού Η καταγραφή του συνόλου των δανείων του Δ. Πεντέλης από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έδειξε ότι τα ενεργά δάνεια του Δήμου είναι έντεκα στο σύνολό τους. Τα δέκα από αυτά τα δάνεια έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ των οποίων τα επτά συνάφθηκαν από τον πρώην Δήμο Μελισσίων, τα δύο από τον πρώην Δήμος Πεντέλης και ένα από τον πρώην Δ. Ν. Πεντέλης. Το ενδέκατο και μεγαλύτερο σε ύψος, αρχικού κεφαλαίου, δάνειο συνάφθηκε το 2009 από τον πρώην Δήμο Μελισσίων με την Εμπορική Τράπεζα και έχει ύψος ,11. Σήμερα το ανεξόφλητο κεφάλαιο από όλα τα προαναφερθέντα δάνεια ανέρχεται στα ,18 ευρώ, έχοντας δηλαδή εξοφλήσει ,9 ευρώ του αρχικού κεφαλαίου. Τα ετήσια τοκοχρεολύσια για τα επόμενα χρόνια ανέρχονται στα ,48 ευρώ έως το 2012, ενώ από το 2013 και τουλάχιστον ως το 2016 το τοκοχρεολύσιο μειώνεται στα ,63ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος είναι απόλυτα συνεπής στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών του και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ακολουθεί πίνακας με όλα τα ενεργά δάνεια του Δήμου και τους αντίστοιχους βασικούς όρους αυτών. Δ.Ε ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , ,54 Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , , ,58 ΠΕΝΤΕΛΗΣ , , ,36 ΣΥΝΟΛΑ , , ,48 6

7 A/A ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ.Κ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 1. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , ,12 2. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , , ,51 3. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , , ,85 4. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , ,84 5. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , ,14 6. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , ,29 7. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , ,44 8. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , ,51 9. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , , ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , , , Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ , , ,58 ΣΥΝΟΛΑ , , ,48 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μακροχρόνιες ρυθμίσεις οφειλών κλπ) Δεν υπάρχουν άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, πέραν αυτών των δανείων. Αναλυτική παρουσίαση των λοιπών υποχρεώσεων του δήμου. Στην συνέχεια παρατίθενται οι λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου που αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δηλαδή αυτές που δεν έχουν εξοφληθεί ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία βεβαίωσης της αντίστοιχης υποχρέωσης. 7

8 Ανάλυση Υποχρεώσεων Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ με οφειλές > ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (31/10/2011) ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘ. ΥΠΟΛ. ΓΙΑ ΕΝΤΑΛΜ. ΥΠΟΛ. ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ,5 0, , ,5 Ε.Υ.Δ.Α.Π ,1 0,0 0, , ,1 ALPHA GREEN ABEE ,1 0,0 0, , ,1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε , , , , ,4 ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε , ,0 0,0 0, ,0 ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε , , ,0 0, ,8 ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε , , , , ,3 ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε ,6 0,0 0, , ,6 ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,7 0,0 0, , ,7 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ με οφειλές < ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘ. ΥΠΟΛ. ΓΙΑ ΕΝΤΑΛΜ. ΥΠΟΛ. ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία / ληξιπρόθεσμες οφειλές Ο Δήμος Πεντέλης έχει έρθει σε διακανονισμό με το Ι.Κ.Α για την εξόφληση των οφειλών στον φορέα κατά την περίοδο από 01/01/2005 έως 09/2010 συνολικής 8

9 αξίας ,39ευρώ. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται στις 15 και η κάθε δόση είναι ύψους 2.063,91ευρώ. Η πρώτη δόση πληρώθηκε στις 31/10/2011. Παράλληλα ισχύει και ένας παλαιότερος διακανονισμός της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων με το ΙΚΑ για ποσό που στις 31/12/2010 ανερχόταν στις ,55ευρώ ενώ στις 30/10/2011 είχε μειωθεί στα ,41ευρώ, με μηνιαία δόση 6.185,95ευρώ και για 22 ακόμα δόσεις. Υποχρεώσεις σε Ελληνικό Δημόσιο (φόροι κλπ) Δεν υπάρχουν άλλες Υποχρεώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώσεις. (φόροι κτλ) ή λοιπές Αναφορά στην οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων του Δήμου. Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης που ελήφθησαν εντός του 2011 λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση πέντε (5) Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην Δήμων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας Πεντέλης Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Απασχόλησης Δήμου Μελισσίων (Κ.Ε.Ν.Α.Δ.Μ.) Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Μελισσίων Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Κ.Α.) Δημοτική Αθλητική Επιχείρηση Μελισσίων Την ίδια περίοδο λύθηκαν κα τέθηκαν σε εκκαθάριση δύο αμιγείς επιχειρήσεις των πρώην Δήμων Πεντέλης και Μελισσίων. Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Πεντέλης Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Μελισσίων (ΔΕΤΕΜ) 9

10 Τέλος τελεί υπό εκκαθάριση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μελισσίων ο Οργανισμός Εργασίας Δήμου Μελισσίων (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία). Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που αφορούν: Αμοιβές εργαζομένων Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο Οφειλές σε προμηθευτές και εργολάβους Αν και οι διαδικασίες των εκκαθαρίσεων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, οι οφειλές των επιχειρήσεων προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Εκτιμάται ότι παρά τις αυξομειώσεις που είναι πιθανόν να επέλθουν με την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων το συνολικό ποσό των οφειλών θα είναι της τάξης των 2,3 εκ. Με δεδομένη την εκφρασμένη πρόθεση της Διοίκησης του Δήμου Πεντέλης να προχωρήσει σε αναδοχή των οφειλών των Δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου όταν αυτές οριστικοποιηθούν το ποσό των 2.3 εκ θα βαρύνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό στα επόμενα 2 έτη. Α/Α ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ υπό εκκαθάριση ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 31/12/2010 ( ) 1 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Κ.Α.) ,70 2 Δημοτική Αθλητική Επιχείρηση Μελισσίων ,10 3 Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Μελισσίων ,90 4 Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Απασχόλησης Δήμου Μελισσίων (Κ.Ε.Ν.Α.Δ.Μ.) ,50 5 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας Πεντέλης ,60 6 ΔΕΤΕΜ ,27 7 Οργανισμός Εργασίας Δ.Ε. Μελισσίων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,07 10

11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΗΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πρώην Δ. Ν. Πεντέλης ,60 Πρώην Δ. Μελισσίων ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,07 Υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από εκκρεμείς ή τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα. Ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων εκκρεμεί πλήθος αγωγών εργαζομένων και συναλλασσόμενων των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στην Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πεντέλης, ενώ στο τέλος ακολουθεί συγκεντρωτική κατάσταση του ποσού των δικαστικών αγωγών εις βάρος του Δήμου. Είναι σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω: 11

12 Ο κατάλογος των αγωγών δεν είναι οριστικός και είναι δυνατόν να συμπληρωθεί με νέες στο άμεσο μέλλον, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του συνολικά διεκδικούμενου ποσού. Τα ποσά που αναφέρονται είναι πρόδηλο ότι δεν είναι οριστικά και σε καμία περίπτωση δεν τα έχει αποδεχθεί ο Δήμος. Αποτελούν βέβαια μία ένδειξη και το ανώτερο όριο που θα κληθεί, σε περίπτωση δικαίωσης όσων προσέφυγαν, να καταβάλει ο Δήμος. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραδοχές εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που θα κληθεί ο Δήμος να καταβάλει μετά την εκδίκαση των αγωγών θα ανέλθει στο ποσό των 2,8 εκ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Α/Α ΑΓΩΓΕΣ Δ.Ε. ΠΟΣΟ 1. ΚΟΝΤΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ποσού 2.467,35 βάσει τις υπ αριθμ 421/2001 απόφασης του Δ.Σ. Μελισσίων το οποίο αποφάσισε την οικονομική της ενίσχυση, για μεταστέγαση τις οικογένειας της λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης της ιδίας, των 5 τέκνων της και των υπερήλικων γονέων της. 2. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ποσού ευρώ νομιμοτόκως για ατύχημα που έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Τραπεζούντος και Σπάρτης επί των οποίων υπάρχει φρεάτιο στις 14/11/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ νομιμοτόκως για διανυχτερεύσεις για το χρονικό διάστημα έως ΑΓΩΓΗ 2.467,35 ΑΓΩΓΗ 6.000,00 ΑΓΩΓΗ 2.030,00 4. ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ποσού 1.406,00 νομιμότοκα έκαστος για παροχή υπηρεσιών στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μελισσίων κατά την εκδήλωση στις ΑΓΩΓΕΣ 1.406, ,00 5. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ για κατάληψη εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησίας του από το Δήμο Μελισσίων για τη διαμόρφωση πεζόδρομων συνολικής επιφάνειας 380 τμ. 6. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ νομιμοτόκως από μισθούς υπερημερίας και λοιπών επιδομάτων από σύμβαση υλοποίησης προγράμματος για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) με το Δήμο Μελισσίων. ΑΓΩΓΗ ,33 ΑΓΩΓΗ ,00 7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α. δεδουλευμένες αποδοχές AΓΩΓΗ ,14 8. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α. δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ ,22 12

13 9. (14) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ δεδουλευμένες αποδοχές. 10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για προμήθεια αρτοσκευασμάτων στους παιδικούς σταθμούς Σερίφου και Σκιάθου ΑΓΩΓΗ ,81 ΑΓΩΓΕΣ 2.057, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΝΕΠ για δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ , ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΚΟΣ ΑΓΩΓΗ 7.000, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΡΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΕΚΑ για τακτικές αποδοχές/δώρα ΑΓΩΓΗ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ σύμβαση έργου με αντικείμενο τη διενέργεια εργασιών σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των καθισμάτων στο θερινό CINE ΠΑΝΟΡΑΜΑ του Δ. Μελισσίων. ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΝΕΠ & ΔΗΜΟΥ 5, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 ΑΓΩΓΗ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΚΕΚΑ για δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΚΕΚΑ για δεδουλευμένες αποδοχές ή αναγνώριση της εργασιακής τους σχέσης σαν αορίστου η μισθούς υπερημερίας ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΣΤΟ ΚΕΚΑ για δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ , Εργαζόμενοι στην ΑΜΝΕΠ ΑΕ (CINE PANORAMA) ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ ,26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α/Α ΑΓΩΓΕΣ Δ.Ε. ΠΟΣΟ 1 22 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 ΑΓΩΓΗ , ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για το επίδομα των 176 ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 13

14 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α/Α ΑΓΩΓΕΣ Δ.Κ. ΠΟΣΟ 1 ΠΟΛΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΕ για είδη σήμανσης ΑΓΩΓΗ 3.842,56 2 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΩΓΗ ,47 3 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΑΓΩΓΗ 15,741,53 ΣΥΝΟΛΟ: ,56 Α/Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΠΟΣΟ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ,26 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,00 3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,56 ΣΥΝΟΛΟ: ,82 Εκτίμηση της πορείας υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με βάση την εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών μέχρι την σύνταξη του Ε.Π.Ε. Εκτιμήσεις της πορείας είσπραξης των εσόδων για το

15 Η εξέλιξη είσπραξης των εσόδων μέχρι την σύνταξη του Ε.Π. παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 9ΜΗΝΟΥ (%) 0 Τακτικά έσοδα , , ,5 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , , ,0 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , , ,8 Έσοδα από 3 ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , , ,2 Έσοδα από λοιπά 4 τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , , ,4 5 Φόροι και εισφορές , , ,2 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , , ,1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , , ,8 1 Έκτακτα έσοδα , , ,5 Έσοδα από την 11 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , , ,3 Επιχορηγήσεις για 12 κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ,3 Επιχορηγήσεις για 13 επενδυτικές δαπάνες , , ,7 Δωρεές - 14 κληρονομιές - κληροδοσίες , , ,0 Προσαυξήσεις - 15 πρόστιμα - παράβολα , , ,1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , , ,1 Έσοδα 2 παρελθόντων οικονομικών ετών , , ,9 46,31% 21,74% 53,15% 53,72% 35,42% 28,40% 49,13% 49,03% 13,29% 0,71% 20,37% 6,21% 36,36% 20,81% 64,40% 71,72% 15

16 21 Τακτικά έσοδα , , ,6 78,15% 22 Έκτακτα έσοδα , , ,3 2,27% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 2,11% Π.Ο.Ε , , ,2 31 Εισπράξεις από δάνεια , ,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 6,54% οικονομικών ετών , , ,2 Εισπράξεις υπέρ 4 Δημοσίου και 46,86% τρίτων , , ,4 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , , ,0 51,61% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , , ,4 2,93% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους , , ,1 Σύνολα εσόδων , , ,5 36,09% Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την πορεία εξέλιξης των εσόδων που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ο οποίος απεικονίζει την πορεία των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο 9μηνο του 2011 είναι τα ακόλουθα: Ο επιδιωκόμενος στόχος υλοποίησης του Προϋπολογισμού στους πρώτους 9 μήνες του 2011 είναι 75%. Σε σχέση με τον στόχο του 9μήνου όλες οι κατηγορίες εσόδων παρουσιάζουν υστέρηση. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην υστέρηση των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό σκέλος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΠ) και των επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) συνέπεια της κακής πορείας των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μοναδική εξαίρεση στην υστέρηση των εσόδων αποτελούν τα έσοδα παρελθόντων Οικονομικών Ετών όπου παρουσιάζεται επίτευξη 72% 16

17 ( ,9 ) και που οφείλεται στις επίπονες προσπάθειες της διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου να βεβαιώσουν και να εισπράξουν τις οφειλές προηγούμενων ετών. Εκτιμήσεις των δαπανών για το 2011 Η εξέλιξη των δαπανών στο 9μηνο του 2011 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ ΠΡΟΥΠΟΛ ΕΞΟΔΩΝ 9ΜΗΝΟΥ (%) 6. Έξοδα , , ,0 45,23% Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,9 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , ,1 60,73% 37,13% 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη , , , , , ,4 46,58% 33,74% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , ,7 Πληρωμές για την 65 εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , , ,4 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,1 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , ,3 7,56% 63,75% 20,89% 29,46% 68 Λοιπά Έξοδα , , ,8 14,47% 7. Επενδύσεις , , ,3 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 71 έργων και προμήθειες παγίων , , ,4 73 Έργα , , ,2 Μελέτες, έρευνες, 74 πειραματικές εργασίες κλπ , , ,6 Πληρωμές Π.Ο.Ε., 8. αποδόσεις και προβλέψεις , , ,2 2,53% 0,83% 3,37% 2,81% 30,78% 17

18 81. Πληρωμές Π.Ο.Ε. 82. Αποδόσεις 85. Προβλέψεις μη είσπραξης , , , , , , , ,84% 56,82% 0,00% 9 Αποθεματικό , ,00% Σύνολα δαπανών , , ,4 30,87% Τα έξοδα στο 9μηνο του 2011 παρουσιάζουν και αυτά μία όμοια εικόνα με αυτή των εσόδων. Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού στο σκέλος των εξόδων ανέρχεται στο 30,8%, σε ύψος σημαντικά μικρότερο από αυτό των εσόδων (36%). Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις περισσότερες από όσες τα έσοδα επιτρέπουν και κατά συνέπεια δεν δημιουργούνται νέα χρέη. Σε ότι αφορά τις πληρωμές για Οφειλές Παρελθόντων Οικ. Ετών (που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2010) εδώ παρατηρείται ότι στο 9μηνο του 2011 έχει αποπληρωθεί το 20% αυτών των οφειλών (ποσό ) στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη υστέρηση των εσόδων. Η πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2011 στα σκέλη των εσόδων και των εξόδων όπως παρουσιάσθηκε στο 9μηνο του 2011 καθοδηγεί και την εκτίμηση για το κλείσιμο του 12μήνου του Προϋπολογισμού 2011 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τακτικά έσοδα , , , ,5 1 2 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , , , ,0 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , , , ,0 18

19 3 4 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , , , ,3 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , , , ,5 5 Φόροι και εισφορές , , , ,2 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , , , ,1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,5 1 Έκτακτα έσοδα , , , , Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , , , ,0 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , , , ,9 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες , , , ,0 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , , , ,0 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , ,9 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , , , ,6 21 Τακτικά έσοδα , , , ,8 22 Έκτακτα έσοδα , , , ,8 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , , , ,5 31 Εισπράξεις από δάνεια , Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , , , ,5 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , , , ,2 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , , , ,0 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,2 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , , , ,7 Σύνολα εσόδων , , , ,6 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έξοδα , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,8 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,0 19

20 62 Παροχές τρίτων , , , ,8 63 Φόροι - τέλη , , , ,0 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , , , ,0 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , ,7 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , , ,1 68 Λοιπά Έξοδα , , , ,0 7. Επενδύσεις Έργα , , , ,6 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , , , , ,6 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , , , ,2 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , , , ,9 81. Πληρωμές Π.Ο.Ε. 82. Αποδόσεις 85. Προβλέψεις μη είσπραξης 9 Αποθεματικό , , , , , , , , , , , ,0 Σύνολα δαπανών , , , ,9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0, , , ,3 Συμπεράσματα: Η πρόβλεψη για τα τελικό ύψος των εσόδων, που μειώνονται από τα 38εκ στα 24,8 εκ, είναι απόλυτα ρεαλιστική και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπερτιμημένα. Τα έξοδα, ενώ έγινε προσπάθεια περιορισμού χωρίς να επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν τελικά στο ύψος των 30,68 εκ. Η αιτία για το τελικό ύψος των εξόδων είναι το 20

21 δυσανάλογα υψηλό ποσό των οφειλών από παρελθόντα οικονομικά έτη που ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκ. Εάν δεν υπήρχαν τα 7,5 εκ ο προϋπολογισμός του 2011 θα παρουσίαζε πλεόνασμα 1,6 εκ. Σήμερα εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του 2011 θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους ,3 Συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται σε Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ( ) 1 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,3 2 ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,2 Το ποσό των καλείται να καταβάλει ο Δήμος σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη από σήμερα. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα 21

22 υπέρογκο ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες χρηματοδότησής του από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό. Η αδυναμία αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου. Η μη εξόφληση των υποχρεώσεων θα οδηγήσει σε ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλόμενων από τους πιστωτές με συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας του Δήμου. Η αναγκαιότητα οικονομικής εξυγίανσης μέσω της ένταξης του Δήμου στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης που προβλέπεται στο ν 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) είναι προφανής. 22

23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ Το όραμα και οι αρχές του Δ. Πεντέλης Μετά τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Πεντέλης την επόμενη χρονική περίοδο ακολουθεί ο προσδιορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος για να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος θα γίνει μέσω του καθορισμού των γενικών στόχων και πολιτικών δράσης οι οποίοι θα ομαδοποιηθούν σε άξονες και μέτρα. Η διατύπωση της αποστολής και του οράματος, είναι ένα στοιχείο κρίσιμης σημασία για τον Δήμο, όπως και για κάθε οργανισμό. Σκοπός της διατύπωσης της αποστολή και του οράματος είναι να εξασφαλίσει πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εσωτερικά και εξωτερικά του Δήμου, έχουν την ίδια αντίληψη για το που βρίσκεται σήμερα ο Δήμος και πολύ περισσότερο για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει και που σκοπεύει να φθάσει στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα, τόσο η αποστολή, όσο και το όραμα, βοηθούν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του, στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την πορεία του Δήμου. Αποστολή: Η αποστολή αναφέρεται στον σκοπό της λειτουργίας του Δήμου. Ουσιαστικά περιγράφει τον λόγω της ύπαρξης του, ως φορέα και ως Οργανισμού. Η Αποστολή, περιγράφεται και αναλύεται σε σημαντικό βαθμό στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Από το περιεχόμενο του άρθρου 75 του Κώδικα, προκύπτει ξεκάθαρα η Δήλωση της Αποστολής : 23

24 «Αποστολή του Δήμου Πεντέλης είναι η Διεύθυνση και Ρύθμιση όλων των Τοπικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της Επικουρικότητας και της Εγγύτητας, με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, την Ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της Ποιότητας Ζωής της Τοπικής Κοινωνίας» Αναλύοντας εκτενέστερα την πιο πάνω διατύπωση της Αποστολής, μπορούμε να πούμε πως ο Δήμος έχει ως αποστολή τα παρακάτω: Ενίσχυση της Προστασίας και Διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας του Δήμου Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και της Αλληλεγγύης Προώθηση της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης Ενίσχυση της Απασχόλησης Τήρηση των αρμοδιοτήτων του ως Φορέας Κρατικού Χαρακτήρα Η εκπλήρωση της Αποστολής του Δήμου επιτυγχάνεται μέσα από την στελέχωσή του, όπως αυτή περιγράφεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του και μέσα από την αποτελεσματική κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων στα διαφορετικά τμήματα. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να επιτύχει ο Δήμος τους μελλοντικούς του σκοπούς και τις επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από την αποκρυστάλλωση και την διατύπωση του Οράματος. Το Όραμα είναι η ιδεατή κατάσταση για το μέλλον. Αναλυτικότερα, το Όραμα αποτυπώνει την εικόνα του Δήμου όπως αυτή θα προκύψει στο μέλλον, εάν όλες οι ενδιάμεσες επιδιώξεις επιτευχθούν με απόλυτη επιτυχία. Ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διατύπωση του οράματος του Δήμου είναι να είναι κατανοητό και να προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους την αίσθηση για το ποια ακριβώς κατεύθυνση 24

25 σκοπεύει να ακολουθήσει ο Δήμος. Με βάση τα παραπάνω η Δήλωση του Οράματος του Δήμου Πεντέλης μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Όραμά μας είναι να γίνει ο Δήμος Πεντέλης, στο σύνολό του, ένας νοικοκυρεμένος Δήμος και το Πεντελικό Προάστιο κατεξοχήν αμιγούς κατοικίας με λειτουργίες δημοτικές, που θα υπηρετούν τον Πολίτη, θα στηρίζουν τον άνθρωπο και θα σέβονται το περιβάλλον και το δημόσιο χρήμα.» Όσον αφορά στον ίδιο το Δήμο, το όραμα ως διοικητική μονάδα, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Όραμά μας στη Διοίκηση είναι η αξιοκρατική στελέχωση του ΟΕΥ, η λειτουργία με διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων με βάση το υφιστάμενο ISO, η νοικοκυρεμένη και καθαρή οικονομική διαχείριση, η στόχευση, με συνεργασία διοίκησης Δήμου και Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, στις μέγιστες ποιοτικά και ποσοτικά υπηρεσίες με το χαμηλότερο κόστος και τον λιγότερο χρόνο.» Τρίτο και τελευταίο στοιχείο, εκτός από τη διατύπωση του Οράματος και της Αποστολής είναι η διατύπωση των Αξιών ή διαφορετικά, των κατευθυντήριων γραμμών. Οι Αξίες του Δήμου είναι αυτές οι οποίες τον καθοδηγούν διαρκώς κατά την εκπλήρωση της αποστολής του καθώς επίσης και στο ταξίδι της επίτευξης του Οράματος. Αναλυτικότερα, οι Αξίες είναι συγκεκριμένες νοοτροπίες ή πολιτικές που πρόκειται να ακολουθήσει ο Δήμος, και όλες οι στρατηγικές και οι δράσεις που θα διατυπωθούν και θα αναλυθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα 25

26 είναι σύμφωνες με τις αδιαπραγμάτευτες Αξίες του Δήμου Πεντέλης οι οποίες και αναφέρονται παρακάτω: Αξίες του Δήμου Πεντέλης: Σεβασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος Σεβασμός στον Πολίτη Σεβασμός και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σεβασμός και πιστή τήρηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Σεβασμός στη νομιμότητα, στη Διοίκηση, στη Διαχείριση του Δημόσιου χρήματος και Συντήρηση των διαδικασιών διαφάνειας - νομιμότητα παντού. Η Στρατηγική του Δ. Πεντέλης Εφόσον έχουν ξεκάθαρα διατυπωθεί το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες του Δήμου Πεντέλης και παράλληλα έχουν αποκρυσταλλωθεί τα Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης, την Ανάλυση S.W.O.T., το επόμενο βήμα είναι η διατύπωση της Γενικής Στρατηγικής και των Γενικών Στρατηγικών Στόχων. Η γενική στρατηγική παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος πρόκειται να εκπληρώσει την αποστολή του και να επιτύχει το Όραμά του και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Αξίες του Δήμου. Συνυπολογίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που συνθέτουν την εικόνα του Δήμου Πεντέλης και τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί στα πλαίσια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει η γενική στρατηγική 26

27 κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος Πεντέλης η οποία αναφέρεται παρακάτω: Γενική Στρατηγική: Η Οικονομική εξυγίανση και η Διοικητική ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να αποτελέσουν εμβατήριο προσφοράς στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και στην Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του Φυσικού Πλούτου της περιοχής του Δήμου και ενίσχυση των υποστηρικτικών υποδομών καθώς και υπηρεσιών για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι προκύπτουν από την ομαδοποίηση των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο της περιοχής του Δήμου όσο και του Δήμου και των Νομικών τους Προσώπων ως Οργανισμούς. Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Πεντέλης διακρίνονται σε αυτούς που αφορούν στο Δήμο ως χωρική ενότητα και είναι: 1. Ορθολογική και δίκαιη πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη 2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης 3. Ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης μέσω της προστασίας, προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 4. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης 5. Στήριξη της τοπικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 6. Ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας των πολιτών. 27

28 7. Εξυπηρέτηση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών και βελτίωση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή 8. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και ευημερίας Και σε αυτούς που αφορούν το Δήμο ως Οργανισμό και είναι : 1. Οικονομική Εξυγίανση του Δήμου και καθιέρωση κανόνων πλήρους διαφάνειας στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. 2. Άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη αφεντικό μας ο πολίτης. 3. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Δήμο 4. Δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και αποκεντρωμένης διοικητικής δομής, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 5. Παροχή σύγχρονων κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών 6. Συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και του αποτελεσματικού ελέγχου 7. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με φορείς και οργανώσεις εντός και εκτός της χώρας. Ομαδοποίηση των Γενικών Στόχων σε Μέτρα και Άξονες Στα προηγούμενα κεφάλαια καθορίστηκαν οι γενικοί στόχοι πάνω της οποίου βασίζεται η στρατηγική του Δήμου Πεντέλης. Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες - Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες - Άξονες. Το όραμα του Δήμου Πεντέλης αναλύεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας. Τα μέτρα και οι γενικοί στόχοι αποτυπώνονται στη συνέχεια. 28

29 ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα συμπεριλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση των τοπικών υποδομών. Επίσης στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού - δασικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας περιέχει δράσεις που αφορούν θέματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς επίσης θέματα καθαριότητας και των νεκροταφείων. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά την βελτίωση του οδικού δικτύου και την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Επιπρόσθετα, εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπλασης των υφιστάμενων τοπικών υποδομών. ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής προς τους δημότες του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε δραστηριότητες που εμπλέκεται ο Δήμος, καθώς επίσης και δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου και βελτίωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Περιέχονται επίσης δράσεις σχετικά με την οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων και τη συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα εμπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων και κυρίως των νέων συμπολιτών μας. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης και τη διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα εκπαίδευσης και 29

30 κατάρτισης. Τέλος περιλαμβάνονται δράσεις για την ενημέρωση των επιχειρηματιών / επαγγελματιών του Δήμου όσον αφορά σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της σχέσης μεταξύ του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών καθώς και των λοιπών τοπικών φορέων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της Οργανωτικής Δομής του Δήμου, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των Δημοτών στις διεργασίες του Δήμου και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 1.1: Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων Μέτρο 1.2: Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας Μέτρο 1.3: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Μέτρο 1.4: Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας Μέτρο 1.5: Ασφάλεια-Πολιτική Προστασία ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική Υγεία Παιδεία Αθλητισμός - Πολιτισμός Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 2.1.: Κοινωνική Ανάπτυξη, Μέριμνα και Ενσωμάτωση 30

31 Μέτρο 2.2.: Εκπαίδευση Μέτρο 2.3.: Αθλητισμός και Νεολαία Μέτρο 2.4.: Πολιτισμός ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό Μέτρο 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητα και Οικονομία Μέτρο 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας & της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: Μέτρο 4.1: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Μέτρο 4.2: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή Μέτρο 4.3: Προγραμματισμός και Εξυγίανση των Οικονομικών Δήμου Μέτρο 4.4.: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες Μέτρο 4.5.: Εξυπηρέτηση του πολίτη & των επιχειρήσεων Μέτρο 4.6.: Ψηφιακή Σύγκλιση Μέτρο 4.7.: Δημοτικές Κοινότητες Μέτρο 4.8.: Διαφάνεια Ηλεκτ/νική Δημοκρατία Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του ΕΠ Δήμου Πεντέλης, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 31

32 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ -ΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Προστασία και αναδάσωση του Πεντελικού όρους 2. Προστασία των φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1.:Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων ΜΕΤΡΟ 1.2: Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας ΜΕΤΡΟ 1.3:Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη 3. Προστασία και Ανάδειξη των ρεμάτων της περιοχής του Δήμου 4. Προστασία και ανάδειξη των πάσης φύσης χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού 5. Χαρτογράφηση και ανάδειξη των δασικών μονοπατιών και χώρων δασικής αναψυχής. 6. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 7. Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των πολιτών 1. Προστασία της δημόσιας υγείας 2.Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης 3. Αναβάθμιση του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων 4. Προώθηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης των απορριμμάτων 5. Βελτίωση των υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων 6. Προώθηση της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή. 1. Αναθεωρήσεις ΓΠΣ και πολεοδομικών σχεδίων Δ.Ε. Μελισσίων & Ν. Πεντέλης 2. Έγκριση ΓΠΣ της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης 3. Επεκτάσεις σχεδίου πόλης 4. Περιφρούρηση της τήρησης των χρήσεων γής και προστασία των περιοχών αμιγούς κατοικίας. 5. Επίλυση δασικών θεμάτων Δημ. Κοινοτήτων Πεντέλης και Ν. Πεντέλης 6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματολογίου στις Δ.Ε. Πεντέλης και Ν. Πεντέλης. 7. Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων 8. Σύνταξη προκαταρκτικών προτάσεων ανάπλασης οικιστικών συνόλων 32

33 1. Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.4: Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας ΜΕΤΡΟ 1.5: Ασφάλεια- Πολιτική Προστασία ΜΕΤΡΟ 2.1:Κοινωνική Ανάπτυξη, Μέριμνα και Ενσωμάτωση ΜΕΤΡΟ 2.2: Εκπαίδευση ΜΕΤΡΟ 2.3: Αθλητισμός και Νεολαία 2. Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών 3. Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας - αποτροπή διαμπερών κινήσεων διαμέσου περιοχών κατοικίας 4. Αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης 5. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας 6. Ενθάρρυνση χρήσης ποδηλάτων 1. Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2. Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας 3. Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού των οδών και των κοινόχρηστων χώρων 4. Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας 1. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών προσχολικής αγωγής 2. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας και ενσωμάτωσης 3. Βελτίωση και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 4. Ανάπτυξη δομών και πρωτοβουλιών κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύη 5. Οργάνωση τομέα εθελοντών για κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες 6. Ανάπτυξη Υποδομών Πρόνοιας 1. Ανέγερση-Συντήρηση σχολικών μονάδων και Αθλητικών μαθητικών κέντρων 2. Ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης 3. Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης 1. Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 2. Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης 3. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού 33

34 4. Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσμική λειτουργία 5. Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις 6. Στήριξη του ομαδικού και ατομικού πρωταθλητισμού 1. Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση 2. Ανάδειξη και αξιοποίηση των θρησκευτικών και ιστορικών ΜΕΤΡΟ 2.4: Πολιτισμός μνημείων της περιοχής και ειδικότερα του Πεντελικού Όρους (Αρχαίο Λατομείο οδός Λιθαγωνίας) 3. Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής και εθνικής εμβέλειας 4. Ανάδειξη ταυτότητας κτιρίων ιστορικού ή αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας) 5. Αναβάθμιση προγραμμάτων πολιτιστικών εργαστηρίων 3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 4. BEΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό ΜΕΤΡΟ 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητ α και Οικονομία ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης ΜΕΤΡΟ 4.1: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών ΜΕΤΡΟ 4.2: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή 1. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης. 1. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις, οικονομικούς και λοιπούς φορείς της περιοχής του Δήμου. 2. Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας 1. Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Δήμου για την ανάπτυξη και χρήση καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου. 1. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου 2. Βελτίωση της οργάνωσης της λειτουργίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου 3. Εκπαίδευση στην πλήρη και αποτελεσματική εγκατάσταση και λειτουργία γενικού και ειδικού συστήματος ISO. 1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου 2. Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Επιμόρφωση 34

35 4. Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού 1. Εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 4.3: Προγραμματισμός και Εξυγίανση των Οικονομικών Δήμου. Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου. 2. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου και των ΝΠΔΔ 3. Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας 4. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εθνικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης επενδύσεων. ΜΕΤΡΟ 4.4: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες ΜΕΤΡΟ 4.5: Εξυπηρέτηση του πολίτη & των επιχειρήσεων ΜΕΤΡΟ 4.6: Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΕΤΡΟ 4.7: Δημοτικές Κοινότητες Μέτρο 4.8: Διαφάνεια Ηλεκτ/νική Δημοκρατία 1. Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών 1. Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2. Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου 1. Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας 1. Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων 1. Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας 35

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ 1 Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης :

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Οκτώβριος 2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σχέδιο Εξυγίανσης 3 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα