ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ. Πηστηαθή εργαζία: Μεραλνινγηθόο ζρεδηαζκόο κνλάδσλ Μεραληθήο-νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ. Πηστηαθή εργαζία: Μεραλνινγηθόο ζρεδηαζκόο κνλάδσλ Μεραληθήο-νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο"

Transcript

1 ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηστηαθή εργαζία: Μεραλνινγηθόο ζρεδηαζκόο κνλάδσλ Μεραληθήο-νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πνπδάζηξηα : Σαβεξλαξάθε Αλδξνλίθε Δηζεγεηήο : Θξαζύβνπινο Μαληνο

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1.Ση είλαη θόκπνζη Η Φπζηθή δηεξγαζία Βηνκεραληθή παξαγσγή Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε..10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1.θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο Καηαζθεπή θνκπνζηνπνηεηή Τιηθά θαη κέξε ηνπ κεραληζκνύ Καηαζθεπαζηηθέο ηερλνινγίεο Δπηινγή ειεθηξνκεησηήξα Τπνινγηζκόο γξαλαδηώλ θαη αιπζίδαο Έιεγρνη αληνρήο αιπζίδαο πληειεζηέο αζθαιείαο..20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1.Πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζρεδηαζκό ρεδηαζκόο αλαιπηηθά ρεδηαζκόο θνκκαηηώλ (parts) πλαξκνιόγεζε ηαηηθέο αλαιύζεηο Ρεπζηνδπλακηθή 41 Δπίινγνο 42 Βηβιηνγξαθία 43 2

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηελ θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδεο αλαθύθισζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ππάξρνπλ πιένλ ζε όιεο ηηο κεγάιεο επξσπατθέο πόιεηο. ηελ εξγαζία απηή ζα αζρνιεζνύκε κε ηα νξγαληθά απόβιεηα θαη κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα ηα κεηαηξέςνπκε ζε ρξήζηκν, θαη κε επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ, πιηθό ην ιεγόκελν θπηόρσκα ε θόκπνζη. πγθεθξηκέλα ζα δνύκε αλαιπηηθά από ηη απνηειείηαη, πώο θαηαζθεπάδεηαη θαη πώο ιεηηνπξγεί έλαο κεραληθόο νηθηαθόο θνκπνζηνπνηεηήο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο solidworks, πέξα από ην ζρεδηαζκό ηνπ κεραλήκαηνο έρεη γίλεη θαη κηα πξνζεγγηζηηθή κειέηε ηεο ξνήο ηνπ πιηθνύ θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηα κέξε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Μηαο θαη ην θπηόρσκα δελ είλαη λεπηώλην ξεπζηό θαη κάιηζηα αιιάδεη ζύζηαζε θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζηε κειέηε ξεπζηνδπλακηθήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πιηθό κε Νεπηώλην κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο ην νπνίν ππάξρεη ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν solidworks ζαλ πξόγξακκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη θαη ζηαηηθέο αλαιύζεηο. Δδώ ζα δνύκε κηα ηέηνηα αλάιπζε ζηε βάζε, πάλσ ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν θνκπνζηνπνηεηήο, θαη ζηνλ θάδν, γηα λα δνύκε πσο θαηαπνλείηαη ζηαηηθά από ην βάξνο ηνπ πιηθνύ. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1Ση είλαη θόκποζη: Η ιέμε θόκπνζη πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό compositum πνπ ζεκαίλεη ζπλζέησ. Σν θνκπόζη είλαη κεξηθώο απνζπληεζεηκέλε νξγαληθή ύιε. Πξνέξρεηαη από ηα θπηηθά ππνιείκκαηα ηνπ θήπνπ θαη ηεο θνπδίλαο καο ηα νπνία ε ίδηα ε θύζε, κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο απνζύλζεζεο κεηαηξέπεη ζε έλα πινύζην θπηόρσκα πνπ ρξεζηκεύεη γηα ιίπαζκα θαη βειηησηηθό ηνπ εδάθνπο. Δίλαη αγλό, θαζαξό θαη θπζηθό ελώ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο δεδνκέλνπ όηη δελ πεξηέρεη παζνγόλα. Έρεη άξηζηεο θπζηθέο, ρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη πςειέο πεξηεθηηθόηεηεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία. ηαηηζηηθά ηα θπηηθά θαηάινηπα ησλ θήπσλ θαη ηεο θνπδίλαο ζπληζηνύλ ην 30% ηνπ όγθνπ ησλ ζθνππηδηώλ πνπ ζηέιλνπκε ζηηο ρσκαηεξέο. Σα θαηάινηπα απηά, επεηδή πεξηέρνπλ πςειό πνζνζηό πγξαζίαο, δπζρεξαίλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεσο. Με ηελ θνκπνζηνπνίεζε θαηαλαιώλνπκε ιηγόηεξε ελέξγεηα θαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ αιιά θαη γηα ηελ θαύζε ηνπο Ιζηορηθή αλαζθόπεζε Σν composting είλαη κηα από ηηο πην παιηέο γεσξγηθέο ηερληθέο θαη ε ηζηνξία ηνπ αλάγεηαη ζην απώηεξν παξειζόλ, πνιινύο αηώλεο πξηλ, όπνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο γεσξγηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ην ρώλεκα ηεο θνπξηάο. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο επέκβαζεο ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία έιαβαλ ρώξα ζηελ Κίλα πξηλ από ρξόληα. Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ε δηαδηθαζία παξέκελε νπζηαζηηθά πξσηόγνλε, ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν ή επεξεαζκό ηεο απνδόκεζεο ησλ νξγαληθώλ πιηθώλ. 4

5 Η πξώηε βειηίσζε ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ composting, εκθαλίδεηαη κέζα ζηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ αηώλα καο ζηελ Ιλδία, από ηνλ Sir Albert Howard θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα κηα απιή ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ειεύζεξν ρώξν. Σελ ίδηα πεξίνδν ην composting αξρίδεη λα απνθηά ελδηαθέξνλ θαη σο εξγαιείν πγηεηλήο, ηδηαίηεξα ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, γηα ηνλ πγηεηλόηεξν ρεηξηζκό ησλ απνβιήησλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο αζζελεηώλ. Πξώηνο ν Waksman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ( ) αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ composting θαη ηδηαίηεξα κε ηελ κηθξνβηνινγία ηεο βηνινγηθήο απνδόκεζεο νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ γεληθά. Μεηά ηνλ Waksman, ε κειέηε ηνπ composting επεθηάζεθε ζε όιν ζρεδόλ ηνλ αλεπηπγκέλν θόζκν θαη νπζηαζηηθά ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια κε ηε κειέηε ηνπ composting σο βηνινγηθνύ θαηλνκέλνπ, αξρίδεη θαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ κεραλνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ. Πνιύ κεγάιε ώζεζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε έδσζε ε ζθέςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηα δεκνηηθά απνξξίκκαηα, πνπ ε παξνπζία ηνπο άξρηζε λα γίλεηαη απεηιεηηθή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 1.2.Η θσζηθή δηεργαζία Η θνκπνζηνπνίεζε αθνινπζεί ην βηνινγηθό θύθιν ηεο Γεο: αλάπηπμε θαη θζνξά. Σα θιαδέκαηα ηνπ θήπνπ θαη ηα θπηηθά ππνιείκκαηα από ηηο ηξνθέο καο πνπ απνηεινύλ ην ζσξό ηνπ θόκπνζη γίλνληαη ε ηξνθή γηα κηθξννξγαληζκνύο, κύθεηεο, βαθηεξίδηα, έληνκα θαη δσύθηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ άλζξαθα (C) από ηα μεξά θπηά γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο άλζξαθαο νμεηδώλεηαη κεηαηξεπόκελνο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) γη απηό κεηώλεηαη ε κάδα θαη εθιύεηαη ζεξκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Σν άδσην (Ν) είλαη ην βαζηθό ζπζηαηηθό γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηα θπηά αλαθπθιώλνληαη ζηνλ νξγαληζκό ηνπο, απνζπληίζεληαη θαη επηζηξέθνπλ κε ην θνκπόζη πίζσ ζην έδαθνο. Η θνκπνζηνπνίεζε είλαη κηα θπζηθή βηνινγηθή δηαδηθαζία απνδόκεζεο ηεο νξγαληθήο ύιεο, ηελ νπνία ε παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ έρεη απιώο εληαηηθνπνηήζεη θαη έρεη κεγηζηνπνηήζεη ηελ απόδνζε ηεο. Η δηαδηθαζία είλαη κηθροβηαθή, αερόβηα θαη ζερκόθηιε. Μηθξνβηαθή : ππεύζπλνη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο είλαη δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί θαη βαθηήξηα. Αεξόβηα : Η παξνπζία επαξθνύο πνζόηεηαο νμπγόλνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε γξήγνξε, απνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα απνδόκεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο κέζσ ησλ αεξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ. Ωο αλαεξόβηεο ραξαθηεξίδνληαη νη ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε νμπγόλν έρεη πέζεη ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ 1 %. Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ επηθξαηνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαεξόβηεο ζπλζήθεο είλαη θπξίσο κεζαλνγελείο θαη ην νμπγόλν απνηειεί ηνμηθό παξάγνληα γη απηνύο. Θεξκόθηιε : Σν απνηέιεζκα ηεο κηθξνβηαθήο απνδόκεζεο είλαη ε παξαγσγή 5

6 ελέξγεηαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πιηθώλ πνπ απνδνκνύληαη. 1.3.Βηοκεταληθή παραγωγή Τιηθά ποσ κπορούλ λα τρεζηκοποηεζούλ: Τπνιείκκαηα θαιισπηζηηθώλ θπηώλ (θιαδηά, βιαζηνί). Γηάθνξα αγξηόρνξηα (λα κελ έρνπλ ώξηκνπο ζπόξνπο). Φύιια. Υώκα από γιάζηξεο (όηαλ αλαλεώλεηαη ην ρώκα ηνπο). Κιαδηά δέλδξσλ θαη ζάκλσλ. Κνκκέλν γξαζίδη από ριννηάπεηεο. Τπεξώξηκα ή ραιαζκέλα θξνύηα. Σζόθιηα από απγά. Τπνιείκκαηα ηνπ θαθέ (κε ηα θίιηξα) θαη ππνιείκκαηα ηζαγηνύ. Τπνιείκκαηα ιαραληθώλ από ην θαζάξηζκα ηνπο ζηελ θνπδίλα (παηαηόθινπδεο, βνιβνί από θαζόιηα, αξαθά, θνπθηά θ.ά.) Τπνιείκκαηα βξαζκέλσλ θαγεηώλ ζηα νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί ιάδη. Λνπινύδηα από ηα αλζνδνρεία. Ρνθαλίδηα θαη πξηνλίδηα μύινπ ζε κηθξέο πνζόηεηεο Άρπξν από θαιιηέξγεηεο ή από ελζηαπιηζκό δώσλ. Φύθηα ζάιαζζαο. Διαηόθπιια. Σα πξνο θνκπνζηνπνίεζε πιηθά ηεκαρίδνληαη θαη ηνπνζεηνύληαη ζε ζσξνύο. Τπάξρνπλ δύν θύξηεο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ θνκπνζηνπνίεζεο: 1) ηα ζπζηήκαηα θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 2) ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνύ ηύπνπ. 1. Σσζηήμαηα κλειζηού ηύποσ. Δίλαη ζπζηήκαηα ζηα νπνία ηα ηεκαρηζκέλα πιηθά πξνσζνύληαη ζε βηναληηδξαζηήξεο όπνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο νδεγνύληαη ζε ζπζηήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ γηα πεξεηαίξσ ζηαζεξνπνίεζε. Δίλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο κόλν γηα βηνκεραληθέο κνλάδεο. 2. Σσζηήμαηα ανοιτηού ηύποσ. Δίλαη ζπζηήκαηα θαηαιιειόηεξα γηα κηθξέο κνλάδεο θαη γηα κεκνλσκέλνπο παξαγσγνύο.υσξίδνληαη ζε ζπζηήκαηα κε δπλακηθό αεξηζκό θαη ζε ζπζηήκαηα κε ζηαηηθό αεξηζκό. 6

7 Σερληθέο θνκπνζηνπνίεζεο Οη πιένλ ζπλεζηζκέλνη κέζνδνη θνκπνζηνπνίεζεο είλαη νη παξαθάησ: Αλαζηξεθόκελσλ ζεηξαδίσλ Οπζηαζηηθά ηα ππνιείκκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε καθξόζηελνπο ζσξνύο, όπσο πξναλαθέξζεθε. Η επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο βαζίδεηαη ζηε ζεξκνθξαζία πνπ ειέγρεηαη απηόκαηα (κόληκν ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ζπλδεκέλν κε ππνινγηζηή) ή ρεηξνλαθηηθά (κε εηδηθά ζεξκόκεηξα). Όηαλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ από ηνπο 65 κε 70 o C, ηόηε κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ κεραλεκάησλ γίλεηαη αλάδεπζε ηνπ ζσξνύ, πξνζζέηνληαο αέξα ζην ζύζηεκα θαη πνιύ ζπρλά θαη πγξαζία. αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ησλ πιηθώλ. Ο όγθνο θάζε ζσξνύ θπκαίλεηαη ζηα m3. ηελ πξάμε ε αλάδεπζε ησλ ζσξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα θαζνξίδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πνηθίινπλ από δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα έσο κηα θνξά θάζε δπν εβδνκάδεο. Η ζπγθέληξσζε ηνπ αδώηνπ ζην ζσξό είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ έλαξμε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Αλ ην άδσην δελ είλαη αξθεηό ε δηαδηθαζία δελ μεθηλά. Αεξηδόκελσλ ζσξώλ Η πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο αλάγθεο γπξίζκαηνο ησλ ζσξώλ κε ηε ζπλερή θαη απηόκαηε πξνζζήθε αέξα ζηνπο ζσξνύο ησλ πιηθώλ νδήγεζε ζ απηόλ ηνλ ηύπν ησλ αεξηδόκελσλ ζσξώλ. Απηό γίλεηαη κε ηε βνήζεηα αλεκηζηήξσλ πνπ είηε πξνσζνύλ αέξα ζην ζσξό είηε ηνλ απνκαθξύλνπλ (αλαξξόθεζε) κε απνηέιεζκα λένο αέξαο λα εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα. Ο έιεγρνο ηεο πνζόηεηαο αέξα πνπ πεξλάεη ζην ζσξό θαζνξίδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία. Έρνπλ γίλεη θαη πξνζπάζεηεο πξνζζήθεο πγξαζίαο καδί κε ηνλ αέξα, ρσξίο όκσο κεγάιε επηηπρία. Σα πιένλ θνηλά ζπζηήκαηα είλαη απηά πνπ πξνσζνύλ κόλν αέξα ζην ζσξό. 7

8 ε δνρεία Δίλαη ε πιένλ θαηλνύξγηα κέζνδνο θνκπνζηνπνίεζεο όπνπ έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο (ζπλήζσο νη πξώηεο 3 κε 4 εβδνκάδεο πνπ είλαη θαη νη πην ελεξγέο) ιακβάλεη ρώξα ζε θιεηζηά δνρεία ή θιεηζηνύο ρώξνπο, κε πιήξε έιεγρν ζεξκνθξαζίαο, αεξηζκνύ θαη πγξαζίαο. Σν ζύζηεκα είλαη απηνκαηνπνηεκέλν θαη ην πιενλέθηεκα ηνπ είλαη ν πιήξεο έιεγρνο ησλ παξαγόκελσλ νζκώλ θαη κείσζε ηεο ελόριεζεο ησλ πεξίνηθσλ. Η απόζκεζε δύζνζκσλ αεξίσλ γίλεηαη κε ην πέξαζκά ηνπο από βηνθίιηξα κε ώξηκν θόκπνζη. 8

9 Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο λεθξήο νξγαληθήο ύιεο είλαη ε αζηάζεηά ηεο, δεδνκέλνπ όηη βξίζθεηαη ζπλερώο ζηε δηαδηθαζία ηεο απνδόκεζεο. Με ηελ θνκπνζηνπνίεζε επηηπγράλεηαη ε γξήγνξε απνζύλζεζή ηεο θαη ην πέξαζκά ηεο ζε ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε, θαηά ηελ νπνία ε απνδόκεζή ηεο ζπλερίδεηαη ζε αξγνύο ξπζκνύο. Όηαλ ε ύιε θηάζεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, δελ πξνθαινύληαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηαπηόρξνλα θαζίζηαηαη δπλαηή ε αμηνπνίεζή ηεο γεσξγηθά. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν ζηαζεξνπνίεζε: 1. Να θηάζεη ε νξγαληθή ύιε ζε κηα κνξθή πνπ λα είλαη βηνινγηθά ζρεηηθά αδξαλήο, απνπζία έληνλσλ κηθξνβηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάζπαζε ησλ πνιύπινθσλ νξγαληθώλ κεγαιν-κνξίσλ ζε πην ζηαζεξά νξγαληθά θαη αλόξγαλα ζπζηαηηθά. 2. Να κεησζεί ή αθόκα θαη λα εμαθαληζηεί ε δπζάξεζηε νζκή πνπ κεξηθά νξγαληθά πιηθά αλαδίδνπλ. 3. Να κεησζεί ή θαη λα θαηαζηξαθεί πιήξσο ην παζνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν κηθξνβηαθό θνξηίν, θαζώο θαη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί θπηώλ θαη δώσλ. 4. Να κεησζεί ν όγθνο ησλ πιηθώλ απηώλ θαζώο θαη ε πγξαζία ηνπο έηζη ώζηε λα είλαη επθνιόηεξε θαη πιένλ νηθνλνκηθή ε κεηαθνξά ηνπο από ην ζεκείν ζπζζώξεπζεο-παξαγσγήο ζην ζεκείν εθαξκνγήο. 5. Να κεησζεί ε θπηνηνμηθή δξάζε ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ κέζα από δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο ηνπ πιηθνύ. 6. Να παξαρζεί ηειηθά έλα νξγαληθό πιηθό πνπ ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο θαιύπηνληαο έηζη αλάγθεο ζε νξγαληθό ιίπαζκα αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία, ζηελ πεξίπησζε ησλ απνξξηκκάησλ ελέξγεηαο ή πιηθώλ 9

10 1.4.Οηθηαθή θοκποζηοποίεζε Η νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο κείσζεο ηνπ 70-80% ησλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ θήπνπ. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε εηδηθώλ θάδσλ- θνκπνζηνπνηεηώλ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνύληαη ηα νξγαληθά πιηθά θαη κεηαηξέπνληαη ζε θόκπνζη. Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηνο : Έλαο εηδηθόο θάδνο θνκπνζηνπνίεζεο Υώκα από ηνλ θήπν Δξγαιεία θήπνπ (πνηηζηήξη,ζθαιηζηήξη,παιάκε θ.α.) Κάδνο κηθξόο γηα ηελ θνπδίλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ πιηθώλ. 10

11 Σα νξγαληθά πιηθά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θνκπνζηνπνηεηή καδί κε θύιια, θιαδηά θαη ιίγν ρώκα. Η ηξνθνδνζία κε λέα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, όπσο θαη ην αλαθάηεκα ώζηε λα εκπινπηίδεηε ην κίγκα κε νμπγόλν θαη πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ζε κέηξην επίπεδν έηζη ώζηε λα γηλεηαη ζσζηά ε απνηθνδόκεζε. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1. θοπός ηοσ πεηράκαηος Η δηαδηθαζία ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξζεθε, είλαη αξθεηά ρξνλνβόξα θαη πεξηνξίδεη ηελ πνζόηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ κπνξνύλ λα απνηθνδνκεζνύλ. Δπηπιένλ όηαλ ππάξρεη αξθεηόο όγθνο νξγαληθώλ απνβιήησλ ρξεηάδεηαη θαη ν θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό πξνζπαζήζακε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ θνκπνζηνπνηεηή ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από κηα πνιπθαηνηθία, έλα μελνδνρείν, εζηηαηόξηα θαη γεληθά ρώξνπο πνπ παξάγνπλ κεγάιε πνζόηεηα νξγαληθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ έηζη ώζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ε πνζόηεηα ησλ παξαπάλσ πιηθώλ πνπ απνξξίπηνπλ ζην πεξηβάιινλ. Με δεδνκέλν όηη εηδηθά ζηνπο ρώξνπο εζηίαζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ απνξξηκκάησλ είλαη νξγαληθό, εύθνια κπνξεί λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηε ρξεζηκόηεηα ελόο ηέηνηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Σν θόκπνζη πνπ ζα παξάγνπλ νη ρώξνη απηνί ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζηε αγνξά απνθέξνληαο επηπιένλ έζνδα. Παξάιιεια κεηώλεηαη ν όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο ρσκαηεξέο θαη βειηηώλεηαη ε θαύζε ησλ κε νξγαληθώλ πιηθώλ. Σν κεράλεκα απηό κπνξεί λα απνθέξεη έλα ζεκαληηθό ρξεκαηηθό πνζό ζην ρξήζηε ην νπνίν ζηελ νπζία ζα πξνέξρεηαη από ηα ζθνππίδηα. αλ πιηθό ην θπηόρσκα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε θπηώξηα θαη θήπνπο ελώ παξάιιεια είλαη πνιύ πνην νηθνλνκηθό από ηηο νξγαληθέο θνπξηέο θαη ηα ιηπάζκαηα. 12

13 2.2.Καηαζθεσή ηοσ θοκποζηοποηεηή Πξίλ δύν ρξόληα είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελόο παξόκνηνπ θνκπνζηνπνηεηή, όκσο ιόγσ ζθάικαηνο ζηνλ ζρεδηαζκό δελ θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη. Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ παξόληνο θνκπνζηνπνηεηή θξάηεζε 4 κήλεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε βαζηθή ηδέα ηνπ πξν ππάξρνληνο πεηξάκαηνο θαη έγηλαλ θαηαζθεπαζηηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο βειηηώζεηο. Σα πιηθά θαη νη θαηεξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηαγξάθνληαη παξαθάησ. Ο σθέιηκνο όγθνο ηνπ θάδνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θνκπνζηνπνίεζε είλαη 0,47 m3, νη επηζπκεηέο ζηξνθέο ηεο αηξάθηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαθαηεύεηαη ζσζηά ην κίγκα είλαη 7rpm ελώ ε θίλεζε πξνέξρεηαη από ειεθηξνκεησηήξα θαη κεηαδίδεηαη ζηελ άηξαθην κε δηπιή αιπζίδα θαη 2 γξαλάδηα Υλικά και μέρη ηοσ μητανήμαηος Όια ηα ηεκάρηα είλαη από θαηαζθεπαζηηθό ζίδεξν. Ο θνκπνζηνπνηεηήο απνηειείηαη από 10 κέξε: 1)βάζε Η βάζε είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζηδεξνζσιήλεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο, νη νπνίνη έρνπλ ελσζεί κε ειεθηξνθόιιεζε. 13

14 2) θάδος ν θάδνο απνηειείηε από 7 θνκκάηηα, δύν νξζνγώληα ηκήκαηα δεμηά θαη αξηζηεξά, έλα θνίιν δηακέηξνπ 76cm πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη ηα νξζνγώληα ηκήκαηα, δύν θνκκάηηα κπξνζηά θαη πίζσ πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ξνπιεκάλ ε άηξαθηνο θαη δύν θαπάθηα κπξνζηά θαη πίζσ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ έμνδνη ηνπ θόκπνζη 3) άηραθηος Η άηξαθηνο είλαη δηάηξεηε θαη πάλσ ηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα πηεξύγηα κε ειεθηξνθόιιεζε. ηηο 2 άθξεο ηεο εθαξκόδνπλ ηα ξνπιεκάλ. 4) πηερύγηα 14

15 5)ζπείρα Η ζπείξα ηνπνζεηείηε πάλσ ζηα πηεξύγηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπο θαη γηα ηελ θαιύηεξε αλάδεπζε ησλ πιηθώλ. 6) 2 ροσιεκάλ ηύπνπ UC216FC 7) δύο καληέκηα (γηα ηε ζηήξημε ησλ ξνπιεκάλ)ηύπνπf216 15

16 8) δύο γραλάδηα :κηθξό 1 16Β-2, z=16 κε πιήκλε EL θαη κεγάιν 1 16Β- 2, z=45 κε πιήκλε. ρέζε κεηάδνζεο i=2,81 16

17 9) αισζίδα θίλεζες 1 D16B-2 Flexon 10) ειεθηροκεηωηήρας motovario CB-0835C, 2.2KW,19.1 rpm, i=73.1, Sf=0.86/B3 17

18 18

19 2.2.2.Καηαζκεσαζηικές ηετνολογίες Ηιεθηροθόιιεζε :Σα ηκήκαηα ηεο βάζεο πάλσ ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ν θάδνο θαη ν κεησηήξαο, ηα θνκκάηηα ηνπ θάδνπ, ηα πηεξύγηα θαη ε ζπείξα (ηα θνκκάηηα ηεο θαη ε ίδηα πάλσ ζηα πηεξύγηα), έρνπλ ελσζεί κε ειεθηξνθόιιεζε. Γηάηρεζε : ηελ άηξαθην έρνπλ ηνπνζεηεζεί δύν επηπιένλ θνκκάηηα ζηηο άθξεο ηα νπνία έρνπλ ελσζεί κε βίδεο Μ8 Λείαλζε : Οη ξαθέο ηεο ζπγθόιιεζεο έρνπλ ιεηαλζεί κε θαηάιιειν ηξνρό Σόρλεσζε : Σα δύν πξόζζεηα θπιηλδξηθά θνκκάηηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ άηξαθην, έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία ζε ηόξλν ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε απηά ηα ξνπιεκάλ Γηακόρθωζε : Η ζπείξα πνπ ππάξρεη γύξσ από ηα πηεξύγηα έρεη ππνζηεί δηακόξθσζε κε ξανπιηέξα. Έρεη θαηαζθεπαζηεί ηκεκαηηθά, πεξίπνπ κηα κηα ζπείξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θνκκάηηα ελώζεθαλ κε ειεθηξνθόιεζε 2.3.Δπηιογή ειεθηροκεηωηήηρα Θέινληαο λα εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο επηιέμακε έλα ηξηθαζηθό ειεθηξνκεησηήξα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : Σάζε ιεηηνπξγίαο: 230 V πρλόηεηα 50Hz Ιζρύο 2.2 kw ηξνθέο θηλεηήξα 1420 rpm cosf 0.78 ηξνθέο ζηελ έμνδν ηνπ κεησηήξα 19.1 rpm ρέζε κεηάδνζεο i=73.1 Ρνπή θηλεηήξα 11Nm TYPE: CB083 Έλαο ηέηνηνο ειεθηξνκεησηήξαο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κεγαιύηεξν θνκπνζηνπνηεηή. 2.4.Τποιογηζκός γραλαδηώλ θαη αισζίδας Γηα λα ππνινγίζνπκε ηα γξαλάδηα παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλα ηελ ηζρύ ηνπ ειεθηξνκεησηήξα (Ρ=2.2), ηηο ζηξνθέο ζηελ έμνδν ηνπ n θαη ηηο απαηηνύκελεο ζηξνθέο πνπ ζέινπκε λα έρεη ε άηξαθηνο n Αξρηθά ζα βξνύκε ηε ζρέζε κεηάδνζεο 19

20 n 19.1 i 2.75 n 7 Έρνληαο ηε ζρέζε κεηάδνζεο θαη ηνλ πίλαθα πνπ ππάξρεη γηα ηππνπνηεκέλα γξαλάδηα,ζα βξνύκε ην ζπλδπαζκό κηθξνύ-κεγάινπ ηξνρνύ πνπ ζα καο δίλεη ην ίδην i Δπηιέγσ κεγάιν ηξνρό κε z= 45 δόληηα θαη κηθξό κε z=16 δόληηα είλαη αξθεηά θνληά ζην 2.75 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αιπζίδαο ζα ρξεηαζηνύλ νξηζκέλνη ζπληειεζηέο αζθαιείαο. F1 είλαη ν ζπληειεζηήο ιεηηνπξγίαο θαη F2 ν ζπληειεζηήο νδόλησζεο Από ηνπο θαηάιιεινπο πίλαθεο έρσ: F1 = 1.5 γηα αλνκνηόκνξθε ιεηηνπξγία θαη F2 = 1.17 γηα z=16 δόληηα ζηνλ κηθξό ηξνρό Οπόηε ζα βξνύκε ηελ ηζρύ PD γηα ηελ αιπζίδα P P* F1* F2 2.2*1.5* Kw D Από ην δηάγξακκα ηζρύνο γηα αιπζίδεο έρνληαο ηελ ηζρύ θαη ηηο ζηξνθέο ηνπ κηθξνύ ηξνρνύ επηιέγσ δηπιή αιπζίδα 16Β κε βήκα ξ= Έιεγτοη : Σηαηική δύναμη 1000* P Fu= u u= dn (1) d= 180 z 1 = = (2) 20

21 130.19*19.1 (1)+(2)=> u= = m/s 60 P 1000*2.2 Άξα Fu= Nt u Δσναμικό θορηίο Fd=Fu*f1 => Fd=16913*1.5= Nt Φσγόκενηρη δύναμη Ff= q* 2 u q=βάξνο αιπζίδαο αλα κέηξν κήθνπο Γηα 16Β δηπιή αιπζίδα ην q=5.4 Kg/m Άξα Ff=5.4* = Νt Fνι=Fd+Ff=> Fνι= = Nt 2.6.σληειεζηές αζθαιείας ηαηηθός : S B = S B = F B F από πίλαθα βιέπνπκε F B =110 KN u = 6.5 Γσλακηθός : S D = F B F Επιηρεπόμενη πίεζη επιθάνειας c* * Γηα u= m/s 21

22 θαη z 1 =16 ην Ρ 3300 Nt/cm 2 22

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1.Πρόγρακκα ποσ τρεζηκοποηήζεθε γηα ηο ζτεδηαζκό Λόγσ ηεο αλάγθεο γηα ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζρεδηαζκό ην Solidworks Σν πξόγξακκα απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα πέξα από ηνλ 3D ζρεδηαζκό λα γίλνπλ θαη θάπνηεο αλαιύζεηο νη νπνίεο δίλνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ θνκπνζηνπνηεηή. Σν SolidWorks είλαη έλα 3D κεραλνινγηθό CAD (computer-aided design) πξόγξακκα πνπ ηξέρεη ζε Microsoft Windows θαη έρεη αλαπηπρζεί από ηελ Dassault Systèmes SolidWorks Corp τεδηαζκός αλαισηηθά Αλνίγνληαο ην πξόγξακκα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα είηε λα επεμεξγαζηνύκε έλα ππάξρνλ ζρέδην ε λα θηηάμνπκε έλα θαηλνύξην. Δπηιέγνληαο ηελ εληνιή New ζα εκθαληζηεί ην αθόινπζν παξάζπξν Δδώ έρνπκε 3 επηινγέο Σν part πνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζρεδηάζνπκε έλα θνκκάηη, ην assembly ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε ε ζρεδηάδνπκε ζπλαξκνιόγεκα, δειαδή πνιιά θνκκάηηα καδί ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ζε έλα εληαίν ζρέδην, θαη ηέινο ην drawing πνπ είλαη κεραλνινγηθό ζρέδην δύν δηαζηάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηε όπσο ηα ζρέδηα ηνπ autocad. 23

24 Δπηιέγνληαο ην part ζα βξεζνύκε ζηελ πεξηνρή ζρεδηαζκνύ ηνπ solidworks Αξρηθά γηα λα ζρεδηάζνπκε νηηδήπνηε επηιέγνπκε έλα πεδίν. Κάλνληαο ην απηό ελεξγνπνηνύληαη νη εληνιέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαξηέια πάλσ από ηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο ζτεδηαζκός θοκκαηηώλ (parts) Σα πνην απιά θνκκάηηα ζην ζρεδηαζκό είλαη απηά από ηα νπνία απνηειείηε ν θάδνο. Θα δνύκε αλαιπηηθά κόλν έλα από ηα θνκκάηηα ηνπ κηαο θαη πξόθεηηαη γηα ιακαξίλεο ιεπηέο ζε απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα 24

25 Έρνπκε ζρεδηάζεη έλα νξζνγώλην κε ηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο. Πξώηα ζρεδηάδνπκε ην νξζνγώλην κε ηπραίεο γξακκέο θαη κεηά πξνζζέηνπκε ηηο δηαζηάζεηο. Απηό γίλεηαη γηα λα κπνξνύκε λα ην επεμεξγαζηνύκε αξγόηεξα ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. Αθνύ βάινπκε ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο επηιέγνπκε ην εηθνλίδην edit sketch πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζην ζρέδην. Γηα λα δώζνπκε ηώξα όγθν ζα πάκε ζηελ θαξηέια features θαη κεηά extruded boss/base. 25

26 Μαο δεηάεη λα δώζνπκε ην πάρνο θαη ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα θάλεη extrude Μόιηο νξίζνπκε απηέο ηηο παξακέηξνπο επηιέγνπκε νθ (ην πξάζηλν βέινο) θαη ην θνκκάηη είλαη έηνηκν. ΠΔΙΡΑ ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο ζπείξαο. Από ηελ αξρηθή θαξηέια features επηιέγνπκε ηεο αθόινπζεο εληνιέο reference geometry -> curves-> helix. Σν πξόγξακκα ζα εκθαλίζεη ηελ θαξηέια sketch. απηό ην ζεκείν ζα ζρεδηάζνπκε έλα θύθιν κε ηελ δηάκεηξν πνπ ζέινπκε λα έρεη ε ζπείξα. Παηώληαο edit sketch ζα αλνίμεη ην αθόινπζν παξάζπξν όπνπ καο δεηάεη λα νξίζνπκε ην βήκα, ηηο πεξηζηξνθέο θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπείξαο. 26

27 ην επόκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα επίπεδν ζηελ άθξε ηεο ζπείξαο, θάζεην πξνο απηήλ θαη εθαπηόκελν. Από ηελ θαξηέια reference geometry επηιέγσ plane θαη δίλσ σο πξώην ζεκείν αλαθνξάο ηελ άθξε ηεο ζπείξαο θαη επηιέγσ ηελ ίδηα ηε ζπείξα θαη έηζη ην επίπεδν ζα είλαη απηό πνπ ζέινπκε. Σώξα ζα δώζνπκε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ εμαξηήκαηνο. Δπηιέγνληαο ην επίπεδν πνπ θηηάμακε ζρεδηάδνπκε ην πξνθίι πνπ ζα έρεη ε ζπείξα, ύςνο θαη πάρνο. Η επόκελε εληνιή βξίζθεηαη ζηελ θαξηέια features -> swept boss/base. Δπηιέγνληαο ηελ ην πξόγξακκα έρεη δεκηνπξγήζεη ηε ζπείξα. ΆΣΡΑΚΣΟ Έλα πνην πεξίπινθν εμάξηεκα είλαη ε άηξαθηνο, πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνύληαη ηα πηεξύγηα θαη ε ζπείξα.αξρηθά ζρεδηάδνπκε κηα ζσιήλα κε ηελ επηζπκεηή δηάκεηξν θαη ην πάρνο. 27

28 Καηαζθεπαζηηθά ηα πηεξύγηα ηνπνζεηνύληαη κε ειεθηξνθόιεζε πάλσ ζηελ άηξαθην. Σν πξόγξακκα δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελώζεη ηα πηεξύγηα κε ηελ θπιηλδξηθή επηθάλεηα ηεο αηξάθηνπ, νπόηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε βνεζεηηθά εμαξηήκαηα κόλν γηα ην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνύ. Αθνύ ινηπόλ έρνπκε θηηάμεη ηελ άηξαθην θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπκε ηα πηεξύγηα πεξηκεηξηθά θαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζα ζρεδηάζνπκε κηθξά θνκκάηηα κεηάιινπ θαη πάλσ εθεί ζα θνιιήζνπκε ηα πηεξύγηα. Από ηελ θαξηέια features ->linear pattern->curve driven pattern Έρνπκε θηηάμεη κηα ειηθνεηδή γξακκή πνπ μεθηλάεη από ην επίπεδν 1. ην θνπηάθη κε ην βέινο, γηα λα επηιέμνπκε θαηεύζπλζε επηιέγνπκε ηελ άθξε ηεο έιηθαο. Αθξηβώο από θάησ γξάθνπκε ηνλ αξηζκό θνκκαηηώλ πνπ ζέινπκε. Πάλσ ζην επίπεδν απηό ερνπκε ζρεδηάζεη ην θνκκάηη πνπ ρξεηαδόκαζηε θαη ην επηιέγνπκε λα είλαη εθαπηόκελν κε ηελ έιηθα. Γηα λα επεθηαζεί ην ζρέδην ζε όιε ηελ άηξαθην ζα θάλνπκε ηα εμήο : features- > linear pattern->linear pattern θαη αθνπ αλνίμεη ε θαξηέια επηιέγνπκε bodies to pattern θαη κεηά ην ζρέδην crv pattern θαη ην boss extrude. 28

29 Γηα λα κπνξεί όκσο ε άηξαθηνο λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνλ θάδν, αθνπ ηνπνζεηεζνύλ θαη ηα πηεξύγηα κε ηε ζπείξα, δελ κπνξεί λα έρεη ην ίδην κήθνο κε απηόλ. Γηα ην ιόγσ απηό θαηαζθεπάζακε δπν επηπιένλ θνκκάηηα, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ από ηηο δύν πιεπξέο ηεο, θαη πάλσ ζε απηά βάιακε αξγόηεξα θαη ηα ξνπιεκάλ. ΠΣΔΡΤΓΙΟ Σν πηεξύγην είλαη από ιακαξίλα όπσο θαη ν θάδνο. Αθνύ θάλνπκε ην ζρέδην ζα πξέπεη λα θόςνπκε ην θνκκάηη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ηαηξηάμεη κε ηε δηάκεηξν ηνπ θπιίλδξνπ πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί. Απηό ζπκβαίλεη κόλν ζρεδηαζηηθά. 29

30 Αξρηθά θηηάρλνπκε έλα επίπεδν ζηε κέζε ηνπ θνκκαηηνύ, πνπ λα έρεη ηελ ίδηα γσλία κε ηα θνκκάηηα κεηάιινπ πνπ ππάξρνπλ ζηελ άηξαθην. Αξγόηεξα όηαλ ζα ελώζνπκε απηά ηα θνκκάηηα, απηό ζα είλαη απαξαίηεην. Πάλσ ζην επίπεδν πνπ έρνπκε θηηάμεη, ζρεδηάδνπκε έλα θύθιν ίζεο δηακέηξνπ κε ην εμσηεξηθό ηεο αηξάθηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή cut extrude θαη κε θαηεύζπλζε through all θόβσ ην θνκκάηη αθξηβώο όπσο ην ρξεηάδνκαη. ΒΑΗ Σν επόκελν κέξνο πνπ ζρεδηάζακε είλαη ε βάζε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε απηό ην θνκκάηη αιιάδεη αξθεηά, θη απηό γηαηί ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ζε 3 δηαζηάζεηο, θαη κεηά λα δώζνπκε ζην ζρέδην ηελ ηδηόηεηα ζσιήλαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Από ηελ θαξηέια weldments επηιέγνπκε 3D sketch. Μηαο θαη ζρεδηάδνπκε πνηα ζε 3 δηαζηάζεηο, ρξεηάδεηαη πνιύ πξνζνρή ζηνπο άμνλεο x,y,z γηα λα μέξνπκε θάζε θνξά ζε ηη θαηεύζπλζε θηλνύκαζηε. Γηα λα πάξεη ηελ επηζπκεηή κνξθή απηό πνπ ζρεδηάδνπκε, ρξεζηκνπνηνύκε ηηο ηδηόηεηεο ησλ γξακκώλ. Αλ επηιέμνπκε κηα γξακκή θαη έρνληαο παηεκέλν ην shift επηιέμνπκε θαη κηα άιιε ζα εκθαληζηεί ελαο πίλαθαο κε ηδηόηεηεο πνπ ζέινπκε λα έρνπλ απηέο νη δπν γξακκέο κεηαμύ ηνπο, θάζεηεο, παξάιιειεο, ίζεο, ζπλερόκελεο θαη αθόκα σο πξνο πνηόλ άμνλα ζέινπκε λα είλαη. Αθνύ ηειεηώζνπκε κε ην ζρέδην ζα πάκε ζηελ θαξηέια weldments θαη ζα επηιέμνπκε Structural members. Η εληνιή απηή αλνίγεη έλα πίλαθα ν νπνίνο πεξηέρεη κηα βηβιηνζήθε κε έηνηκα ηππνπνηεκέλα θαηαζθεπαζηηθά κέξε. 30

31 Έρνπκε αξρηθά λα επηιέμνπκε αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζύζηεκα iso (δηεζλέο) ε ansi inch (αγγιηθό). Μεηά ζα επηιέμνπκε ηνλ ηύπν ( γσληά, ζσιήλα, ζσιήλα νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ζσιήλα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, παξαβνιηθή δνθόο (Ι), θαη θαλάιη ). Αθνύ επηιέμνπκε ηη ζέινπκε λα θηηάμνπκε ζα νξίζνπκε θαη ηηο δηαζηάζεηο. ην θνπηί groups επηιέγνπκε ηηο γξακκέο από ην ζρέδην πνπ ζα έρνπλ ηε κνξθή πνπ επηιέμακε. 31

32 3.2.2 σλαρκοιόγεζε Σν θνκκάηη ηεο ζπλαξκνιόγεζεο είλαη ην πνην ζεκαληηθό, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάπνηνπ είδνπο αλάιπζε ζην κεραληζκό πνπ ζρεδηάζακε. Απηό πνπ θάλεη ην πξόγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα ελώζεη ηα θνκκάηηα κεηαμύ ηνπο είλαη ζηελ νπζία πεξηνξηζκόο ησλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ηεο θίλεζεο ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο. Όηαλ εηζάγνπκε έλα θνκκάηη ζην πεξηβάιινλ ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ειεύζεξν λα ην κεηαθηλήζνπκε πξνο θάζε θαηεύζπλζε ζηηο 3 δηαζηάζεηο, θαη λα ην πεξηζηξέςνπκε. Υξεζηκνπνηώληαο έλλνηεο όπσο εθαπηόκελν, νκόθεληξν, παθησκέλν θ.α. πξνζπαζνύκε λα δώζνπκε ζην ζρέδην κεραληθέο ηδηόηεηεο. Από ηελ αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέγσ ην δεύηεξν εηθνλίδην κε ηελ νλνκαζία Assembly. Μόιηο αλνίμεη ε θαξηέια κε ην όλνκα απηό ζα καο δεηεζεί λα εηζάγνπκε έλα θνκκάηη ε έλα άιιν assembly. Σν πξώην αληηθείκελν πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζα έρεη έλαλ πεξηνξηζκό, ην origin ε αξρή ησλ αμόλσλ δειαδή ηνπ assembly ζα ηαπηηζηεί κε απηό ηνπ θνκκαηηνύ θαη έηζη απηό ζα παξακείλεη αθίλεην ζην επίπεδν. Γίπια ζην όλνκα ηνπ θνκκαηηνύ απηνύ ζα εκθαληζηεί ην γξάκκα (f) πνπ ζεκαίλεη fix. Θα πξέπεη ινηπόλ λα ζπζρεηίζνπκε ηα ππόινηπα θνκκάηηα κε απηό. Αθνύ ηνπνζεηήζνπκε ην θνκκάηη, από ηελ θαξηέια insert components κπνξνύκε λα βάδνπκε θάζε θνξά όζα θνκκάηηα ρξεηαδόκαζηε. 32

33 ηελ παξαπάλσ εηθόλα έρνπκε έλα assembly (ν κηζόο θάδνο) θαη έλα part (ε κπξνζηηλή/πίζσ πιεπξά). Δπηιέγνληαο ηελ εληνιή mates αλνίγεη έλα παξάζπξν πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο δπλαηέο ζπζρεηίζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ην πξόγξακκα. Μπνξώ λα ζπζρεηίζσ κεηαμύ ηνπο αθκέο, επηθάλεηεο, νπέο, άμνλεο θαη επίπεδα. Κάζε θνξά πνπ επηιέγσ θάπνηα, ην πξόγξακκα αθήλεη ελεξγέο κόλν ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη εθηθηέο γηα απηά πνπ έρσ επηιέμεη. ην mate selections εκθαλίδνληαη ηα επηιεγκέλα κέξε θαη πνην θάησ ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε κε απηά. ην ζρέδην όηη έρσ επηιέμεη εκθαλίδεηαη κε κπιε ρξώκα. Αλ έρσ πνιιά ίδηα αληηθείκελα θαη ζέισ λα θάλσ ηα ίδηα mates ππάξρεη ε εληνιή linear component pattern. 33

34 Δλεξγνπνηώληαο απηή ηελ εληνιή, επηιέγσ έλα θνκκάηη (component) ην νπνίν ζέισ λα αληηγξάςσ θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδσ έλα feature, έλα κνλνπάηη ην νπνίν ζέισ λα αθνινπζεί. Δδώ, όηαλ ζρεδηάζακε ηελ άηξαθην, ρξεζηκνπνηήζακε έλα linear pattern γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηα θνκκάηηα ηνπ κεηάιινπ. Απηή ηελ εληνιή ζα επηιέμσ ζην πιαίζην driving pattern. Δθηόο από ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ, απηή ε εληνιή εμαζθαιίδεη θαη ην όηη ηα πηεξύγηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ δε ζα κπνξνύλ λα θηλνύληαη αλεμάξηεηα ην έλα από ην από ην άιιν. Γύξσ από ηα πηεξύγηα, θαηαζθεπαζηηθά έρεη ηνπνζεηεζεί ε ζπείξα κε ειεθηξνθόιιεζε. Δπεηδή όκσο ε πιεπξέο ηεο ζπείξαο είλαη ππν θιίζε, δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε mate κε θακία επηθάλεηα ησλ πηεξπγίσλ. Μπνξνύλ λα γίλνπλ θάπνηα mates κεηαμύ ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ηεο ζπείξαο θαη ηεο αηξάθηνπ, όρη όκσο ηέηνηα πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα αμηνπνηήζνπκε ηε ζπείξα ζην assembly. 34

35 3.3.ηαηηθές αλαιύζεης Ο θάδνο ηνπ θνκπνζηνπνηεηή θαηαπνλείηαη ζηαηηθά από ην βάξνο ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηέρεη. Σν solidworks καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε, ζε κνξθή εηθόλαο αιιά θαη ζε πίλαθα, πώο θαηαλέκεηαη ε ηάζε θαη ε παξακόξθσζε ζε θάζε ζεκείν ηνπ. Βξηζθόκαζηε κέζα ζην assembly θαη έρνπκε ηειεηώζεη κε ην ζρεδηαζκό θαη ηε ζπλαξκνιόγεζε. Από ηελ θαξηέια simulation επηιέγνπκε study advisor -> new study. Σν πξόγξακκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη πνιιώλ εηδώλ αλαιύζεηο. Δκείο ζα επηιέμνπκε ηε ζηαηηθή αλάιπζε (static). Σν πξώην πξάγκα πνπ νξίδνπκε ζε κηα ζηαηηθή αλάιπζε, είλαη ην είδνο ζηήξημεο. Από ηελ θαξηέια fixtures advisor -> fixed geometry. 35

36 Η πξώηε επηινγή (fix geometry) αληηζηνηρεί ζε πάθησζε, ε δεύηεξε (roller/slider) είλαη ε θύιηζε θαη ε ηξίηε (fixed hinge) ε άξζξσζε. Δπηιέγνπκε λα βάινπκε πάθησζε ζηα ζεκεία πνπ ν θάδνο ζηεξίδεηαη πάλσ ζηε βάζε. Δπόκελε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα νξηζηεί είλαη ε δύλακε. απν ηελ εληνιή external loads κπνξώ λα επηιέμσ ηη είδνπο δύλακε ζα εθαξκόζσ Δπηιέγνπκε ην force θαη ζαλ επηθάλεηεο εθαξκνγήο, ηελ θπξηή πιεπξά ηνπ θάδνπ θαη ηηο δύν πιεπξηθέο (κπξνζηά θαη πίζσ). Απηό ην θάλνπκε επεηδή όιν ην βάξνο ηνπ πιηθνύ ζπγθεληξώλεηαη ζε απηό ην ρώξν. 36

37 3 Πξνζεγγηζηηθά ε ππθλόηεηα ηνπ θόκπνζη είλαη πεξίπνπ 750 kg/ m. O 3 σθέιηκνο όγθνο ηνπ θάδνπ είλαη 0.47 m νπόηε ην βάξνο ηνπ πιηθνύ ζα είλαη πεξίπνπ 350kg. Σα βέιε πνπ βιέπνπκε καο βνεζάλε λα επηιέμνπκε ηε ζσζηή θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα αζθεζεί ε δύλακε. Αθνύ νξίζνπκε θαη ηηο δπλάκεηο είκαζηε ζε ζέζε λα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε. Αξρηθά ην πξόγξακκα ρξεηάδεηαη λα θάλεη δηαθξηηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Να ρσξίζεη δειαδή ηνλ όγθν ζε πεπεξαζκέλν αξηζκό θνκκαηηώλ έηζη ώζηε κέζα από δηαθνξηθέο εμηζώζεηο λα κπνξέζεη λα θάλεη ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ ρξεηάδεηαη. 37

38 Η δηαδηθαζία απηή θξαηάεη κεξηθά δεπηεξόιεπηα, αλάινγα κε ην πόζν αθξηβήο ζέινπκε λα είλαη. απηό ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε όηη αλ ε δηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο δελ έρεη γίλεη ζσζηά ην πξόγξακκα ζα εκθαλίζεη ιάζνο θαη δε ζα θάλεη ηε δηαθξηηνπνίεζε. Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, επηιέγνπκε ην Run θαη κεηά από θάπνηα δεπηεξόιεπηα ζα δνύκε ηελ αλάιπζε ζηελ παξαθάησ κνξθή Απηή είλαη ε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ θαη ν ρξσκαηηθόο πίλαθαο θαηαγξάθεη αξηζκεηηθά ηηο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάδν, ζε κνλάδεο κέηξεζεο N/m^2. Έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαθήκαηνο, λα πξνζζέζνπκε πιεξνθνξίεο όπσο, ζε πνην ζεκείν εκθαλίδεηαη ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηάζε θαη λα ζπγθξίλνπκε απνηειέζκαηα. Απηό είλαη ην γξάθεκα γηα ηελ παξακόξθσζε. 38

39 ΒΑΗ Δθηόο από ηνλ θάδν ζα κειεηήζνπκε ζηαηηθά θαη ηε βάζε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Δδώ εθηόο από ην βάξνο ηνπ πιηθνύ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ όςε θαη ην βάξνο ηνπ θάδνπ. Σελ πιεξνθνξία απηή ζα καο ηε δώζεη ην πξόγξακκα κέζα από ηελ εληνιή mass properties Απηή ε εληνιή ππάξρεη ζηελ θαξηέια evaluate. Δθηόο από ην βάξνο ηνπ θάδνπ, εδώ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όγθν, ην θέληξν κάδαο, ηηο ξνπέο αδξάλεηαο, ην εκβαδό θαη άιια. Βιέπνπκε επνκέλσο όηη ε κάδα ηνπ θάδνπ είλαη 116 kg. Πξνζζέηνληαο θαη ην βάξνο ηνπ πιηθνύ (350 kg), ε βάζε ζα πξέπεη λα αληέρεη 466kg. Γηα ηε βάζε, έρνπκε νξίζεη πάθησζε ζηα ζεκεία πνπ ελώλνληαη νη ζσιήλεο, ζην θάησ κέξνο όπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Λόγσ ηνπ όηη ην θνκκάηη απηό είλαη welbment κπνξνύκε λα βάινπκε ζηήξημε κόλν ζε ζεκεία έλσζεο ζσιήλσλ. Γηα λα βάινπκε δύλακε, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε θαλνληθά επηθάλεηα, αθκή ε ζεκείν θαη επηπιένλ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε δνθό, πξάγκα πνπ θάλακε. Η δηαθνξά εδώ είλαη όηη ζα πξέπεη λα νξίζνπκε κηα επηθάλεηα ζηελ νπνία ε δύλακε ζα είλαη θάζεηε, θαη σο πξνο πνηόλ άμνλα ζπκκεηξίαο ζα αζθεζεί ε δύλακε. ην γξάθεκα θαίλνληαη ηα ζεκεία πάθησζεο θαη εθαξκνγήο ηεο δύλακεο 39

40 Βιέπνπκε επίζεο ηε κέγηζηε/ειάρηζηε ηάζε θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία εκθαλίδεηαη. Καη εδώ είλαη ην γξάθεκα γηα ηελ παξακόξθσζε 40

41 3.3.2.Ρεσζηοδσλακηθή Όπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή, δελ είλαη εύθνιν λα κειεηεζεί ην θνκπνζη ζαλ ξεπζηό θη απηό γηαηί δελ έηλαη ζηαζεξή ε ζύζηαζή ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ζρεκαηηζκνύ ηνπ. Με ην κεράλεκα πνπ θαηαζθεπάζακε ζα έρνπκε πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε πεηξάκαηα γηα λα κεηξήζνπκε κεγέζε πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θάπνησλ ηδηνηήησλ ηνπ. αλ κηα πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο πνπ ζα είρε έλα ξεπζηό, κε Νεπηώλεην όπσο είλαη ην κέιη, θάλακε ηελ παξαθάησ αλάιπζε Σν πξόγξακκα καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε κειέηεο ξεπζηνδπλακηθήο αιιά κόλν ζε δύν πεξηπηώζεηο. Δίηε ζα έρνπκε έλα αλνηθηό πεδίν π.ρ. αλεκηζηήξαο, θαη ζα θαζνξίζνπκε εκείο έλα ρώξν γηα λα κειεηήζνπκε, ε ζύζηεκα θιεηζηνύ ηύπνπ π.ρ. ζσιήλα, όπνπ ζα έρνπκε είζνδν από ηε κηα θαη έμνδν από ηελ άιιε πιεπξά. Ο θνκπνζηνπνηεηήο δελ αλήθεη ζε θακία από ηηο δύν θαηεγνξίεο, κπνξεί όκσο λα κειεηεζεί πξνζεγγηζηηθά ζαλ ζύζηεκα αλνηθηνύ ηύπνπ. 41

42 Δπίιογος Ο θνκπνζηνπνηεηήο δνύιεςε κε επηηπρία θαη ην πιηθό ήηαλ έηνηκν ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν. Λόγσ θαηλνηνκίαο ηνπ κεραληζκνύ θάπνηεο παξάκεηξνη (π.ρ. θιίζε πηεξπγίσλ, ζηξνθέο ζπείξαο) νξίζηεθαλ απζαίξεηα. Απηό έγηλε επεηδή κέρξη ηώξα δελ είρακε ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε νξηζκέλεο ηδηόηεηεο ηνπ θόκπνζη. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ θνκπνζηνπνηεηή ζα είκαζηε ζε ζέζε λα εθαξκόζνπκε πεηξάκαηα γηα λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θόκπνζη ζαλ ξεπζηό, αλάινγα κε ην ζηάδην παξαγσγήο ζην νπνίν βξίζθεηεαη. Σν επόκελν βήκα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή είλαη ε ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ελόο ζπζηήκαηνο ύγξαλζεο. Οη πξνζζήθεο απηέο ζα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πνην απνηειεζκαηηθή θαη ζα βειηηώζνπλ επίζεο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ θόκπνζη. 42

43 Βηβιηογραθία εκεηώζεηο καζήκαηνο Περιβαλλονηική πολιηική και διατείριζη, θ. Μαληόο Δγρεηξίδην νδεγηώλ solidworks από ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο επίζεο θαη tutorials, πνπ ππάξρνπλ ζην πξόγξακκα. Υεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο από ην κάζεκα Στεδιαζμός μητανών με ηη βοήθεια ηλεκηρονικού σπολογιζηή. 43

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα