ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ. Πηστηαθή εργαζία: Μεραλνινγηθόο ζρεδηαζκόο κνλάδσλ Μεραληθήο-νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ. Πηστηαθή εργαζία: Μεραλνινγηθόο ζρεδηαζκόο κνλάδσλ Μεραληθήο-νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο"

Transcript

1 ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηστηαθή εργαζία: Μεραλνινγηθόο ζρεδηαζκόο κνλάδσλ Μεραληθήο-νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πνπδάζηξηα : Σαβεξλαξάθε Αλδξνλίθε Δηζεγεηήο : Θξαζύβνπινο Μαληνο

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1.Ση είλαη θόκπνζη Η Φπζηθή δηεξγαζία Βηνκεραληθή παξαγσγή Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε..10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1.θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο Καηαζθεπή θνκπνζηνπνηεηή Τιηθά θαη κέξε ηνπ κεραληζκνύ Καηαζθεπαζηηθέο ηερλνινγίεο Δπηινγή ειεθηξνκεησηήξα Τπνινγηζκόο γξαλαδηώλ θαη αιπζίδαο Έιεγρνη αληνρήο αιπζίδαο πληειεζηέο αζθαιείαο..20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1.Πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζρεδηαζκό ρεδηαζκόο αλαιπηηθά ρεδηαζκόο θνκκαηηώλ (parts) πλαξκνιόγεζε ηαηηθέο αλαιύζεηο Ρεπζηνδπλακηθή 41 Δπίινγνο 42 Βηβιηνγξαθία 43 2

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηελ θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Μνλάδεο αλαθύθισζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ππάξρνπλ πιένλ ζε όιεο ηηο κεγάιεο επξσπατθέο πόιεηο. ηελ εξγαζία απηή ζα αζρνιεζνύκε κε ηα νξγαληθά απόβιεηα θαη κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα ηα κεηαηξέςνπκε ζε ρξήζηκν, θαη κε επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ, πιηθό ην ιεγόκελν θπηόρσκα ε θόκπνζη. πγθεθξηκέλα ζα δνύκε αλαιπηηθά από ηη απνηειείηαη, πώο θαηαζθεπάδεηαη θαη πώο ιεηηνπξγεί έλαο κεραληθόο νηθηαθόο θνκπνζηνπνηεηήο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο solidworks, πέξα από ην ζρεδηαζκό ηνπ κεραλήκαηνο έρεη γίλεη θαη κηα πξνζεγγηζηηθή κειέηε ηεο ξνήο ηνπ πιηθνύ θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηα κέξε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Μηαο θαη ην θπηόρσκα δελ είλαη λεπηώλην ξεπζηό θαη κάιηζηα αιιάδεη ζύζηαζε θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζηε κειέηε ξεπζηνδπλακηθήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πιηθό κε Νεπηώλην κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο ην νπνίν ππάξρεη ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν solidworks ζαλ πξόγξακκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη θαη ζηαηηθέο αλαιύζεηο. Δδώ ζα δνύκε κηα ηέηνηα αλάιπζε ζηε βάζε, πάλσ ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν θνκπνζηνπνηεηήο, θαη ζηνλ θάδν, γηα λα δνύκε πσο θαηαπνλείηαη ζηαηηθά από ην βάξνο ηνπ πιηθνύ. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1Ση είλαη θόκποζη: Η ιέμε θόκπνζη πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό compositum πνπ ζεκαίλεη ζπλζέησ. Σν θνκπόζη είλαη κεξηθώο απνζπληεζεηκέλε νξγαληθή ύιε. Πξνέξρεηαη από ηα θπηηθά ππνιείκκαηα ηνπ θήπνπ θαη ηεο θνπδίλαο καο ηα νπνία ε ίδηα ε θύζε, κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο απνζύλζεζεο κεηαηξέπεη ζε έλα πινύζην θπηόρσκα πνπ ρξεζηκεύεη γηα ιίπαζκα θαη βειηησηηθό ηνπ εδάθνπο. Δίλαη αγλό, θαζαξό θαη θπζηθό ελώ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο δεδνκέλνπ όηη δελ πεξηέρεη παζνγόλα. Έρεη άξηζηεο θπζηθέο, ρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη πςειέο πεξηεθηηθόηεηεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία. ηαηηζηηθά ηα θπηηθά θαηάινηπα ησλ θήπσλ θαη ηεο θνπδίλαο ζπληζηνύλ ην 30% ηνπ όγθνπ ησλ ζθνππηδηώλ πνπ ζηέιλνπκε ζηηο ρσκαηεξέο. Σα θαηάινηπα απηά, επεηδή πεξηέρνπλ πςειό πνζνζηό πγξαζίαο, δπζρεξαίλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεσο. Με ηελ θνκπνζηνπνίεζε θαηαλαιώλνπκε ιηγόηεξε ελέξγεηα θαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ αιιά θαη γηα ηελ θαύζε ηνπο Ιζηορηθή αλαζθόπεζε Σν composting είλαη κηα από ηηο πην παιηέο γεσξγηθέο ηερληθέο θαη ε ηζηνξία ηνπ αλάγεηαη ζην απώηεξν παξειζόλ, πνιινύο αηώλεο πξηλ, όπνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο γεσξγηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ην ρώλεκα ηεο θνπξηάο. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο επέκβαζεο ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία έιαβαλ ρώξα ζηελ Κίλα πξηλ από ρξόληα. Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ε δηαδηθαζία παξέκελε νπζηαζηηθά πξσηόγνλε, ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν ή επεξεαζκό ηεο απνδόκεζεο ησλ νξγαληθώλ πιηθώλ. 4

5 Η πξώηε βειηίσζε ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ composting, εκθαλίδεηαη κέζα ζηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ αηώλα καο ζηελ Ιλδία, από ηνλ Sir Albert Howard θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα κηα απιή ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ειεύζεξν ρώξν. Σελ ίδηα πεξίνδν ην composting αξρίδεη λα απνθηά ελδηαθέξνλ θαη σο εξγαιείν πγηεηλήο, ηδηαίηεξα ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, γηα ηνλ πγηεηλόηεξν ρεηξηζκό ησλ απνβιήησλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο αζζελεηώλ. Πξώηνο ν Waksman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ( ) αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ composting θαη ηδηαίηεξα κε ηελ κηθξνβηνινγία ηεο βηνινγηθήο απνδόκεζεο νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ γεληθά. Μεηά ηνλ Waksman, ε κειέηε ηνπ composting επεθηάζεθε ζε όιν ζρεδόλ ηνλ αλεπηπγκέλν θόζκν θαη νπζηαζηηθά ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια κε ηε κειέηε ηνπ composting σο βηνινγηθνύ θαηλνκέλνπ, αξρίδεη θαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ κεραλνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ. Πνιύ κεγάιε ώζεζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε έδσζε ε ζθέςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηα δεκνηηθά απνξξίκκαηα, πνπ ε παξνπζία ηνπο άξρηζε λα γίλεηαη απεηιεηηθή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 1.2.Η θσζηθή δηεργαζία Η θνκπνζηνπνίεζε αθνινπζεί ην βηνινγηθό θύθιν ηεο Γεο: αλάπηπμε θαη θζνξά. Σα θιαδέκαηα ηνπ θήπνπ θαη ηα θπηηθά ππνιείκκαηα από ηηο ηξνθέο καο πνπ απνηεινύλ ην ζσξό ηνπ θόκπνζη γίλνληαη ε ηξνθή γηα κηθξννξγαληζκνύο, κύθεηεο, βαθηεξίδηα, έληνκα θαη δσύθηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ άλζξαθα (C) από ηα μεξά θπηά γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο άλζξαθαο νμεηδώλεηαη κεηαηξεπόκελνο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) γη απηό κεηώλεηαη ε κάδα θαη εθιύεηαη ζεξκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Σν άδσην (Ν) είλαη ην βαζηθό ζπζηαηηθό γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηα θπηά αλαθπθιώλνληαη ζηνλ νξγαληζκό ηνπο, απνζπληίζεληαη θαη επηζηξέθνπλ κε ην θνκπόζη πίζσ ζην έδαθνο. Η θνκπνζηνπνίεζε είλαη κηα θπζηθή βηνινγηθή δηαδηθαζία απνδόκεζεο ηεο νξγαληθήο ύιεο, ηελ νπνία ε παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ έρεη απιώο εληαηηθνπνηήζεη θαη έρεη κεγηζηνπνηήζεη ηελ απόδνζε ηεο. Η δηαδηθαζία είλαη κηθροβηαθή, αερόβηα θαη ζερκόθηιε. Μηθξνβηαθή : ππεύζπλνη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο είλαη δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί θαη βαθηήξηα. Αεξόβηα : Η παξνπζία επαξθνύο πνζόηεηαο νμπγόλνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε γξήγνξε, απνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα απνδόκεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο κέζσ ησλ αεξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ. Ωο αλαεξόβηεο ραξαθηεξίδνληαη νη ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε νμπγόλν έρεη πέζεη ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ 1 %. Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ επηθξαηνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαεξόβηεο ζπλζήθεο είλαη θπξίσο κεζαλνγελείο θαη ην νμπγόλν απνηειεί ηνμηθό παξάγνληα γη απηνύο. Θεξκόθηιε : Σν απνηέιεζκα ηεο κηθξνβηαθήο απνδόκεζεο είλαη ε παξαγσγή 5

6 ελέξγεηαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πιηθώλ πνπ απνδνκνύληαη. 1.3.Βηοκεταληθή παραγωγή Τιηθά ποσ κπορούλ λα τρεζηκοποηεζούλ: Τπνιείκκαηα θαιισπηζηηθώλ θπηώλ (θιαδηά, βιαζηνί). Γηάθνξα αγξηόρνξηα (λα κελ έρνπλ ώξηκνπο ζπόξνπο). Φύιια. Υώκα από γιάζηξεο (όηαλ αλαλεώλεηαη ην ρώκα ηνπο). Κιαδηά δέλδξσλ θαη ζάκλσλ. Κνκκέλν γξαζίδη από ριννηάπεηεο. Τπεξώξηκα ή ραιαζκέλα θξνύηα. Σζόθιηα από απγά. Τπνιείκκαηα ηνπ θαθέ (κε ηα θίιηξα) θαη ππνιείκκαηα ηζαγηνύ. Τπνιείκκαηα ιαραληθώλ από ην θαζάξηζκα ηνπο ζηελ θνπδίλα (παηαηόθινπδεο, βνιβνί από θαζόιηα, αξαθά, θνπθηά θ.ά.) Τπνιείκκαηα βξαζκέλσλ θαγεηώλ ζηα νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί ιάδη. Λνπινύδηα από ηα αλζνδνρεία. Ρνθαλίδηα θαη πξηνλίδηα μύινπ ζε κηθξέο πνζόηεηεο Άρπξν από θαιιηέξγεηεο ή από ελζηαπιηζκό δώσλ. Φύθηα ζάιαζζαο. Διαηόθπιια. Σα πξνο θνκπνζηνπνίεζε πιηθά ηεκαρίδνληαη θαη ηνπνζεηνύληαη ζε ζσξνύο. Τπάξρνπλ δύν θύξηεο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ θνκπνζηνπνίεζεο: 1) ηα ζπζηήκαηα θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 2) ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνύ ηύπνπ. 1. Σσζηήμαηα κλειζηού ηύποσ. Δίλαη ζπζηήκαηα ζηα νπνία ηα ηεκαρηζκέλα πιηθά πξνσζνύληαη ζε βηναληηδξαζηήξεο όπνπ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο νδεγνύληαη ζε ζπζηήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ γηα πεξεηαίξσ ζηαζεξνπνίεζε. Δίλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο κόλν γηα βηνκεραληθέο κνλάδεο. 2. Σσζηήμαηα ανοιτηού ηύποσ. Δίλαη ζπζηήκαηα θαηαιιειόηεξα γηα κηθξέο κνλάδεο θαη γηα κεκνλσκέλνπο παξαγσγνύο.υσξίδνληαη ζε ζπζηήκαηα κε δπλακηθό αεξηζκό θαη ζε ζπζηήκαηα κε ζηαηηθό αεξηζκό. 6

7 Σερληθέο θνκπνζηνπνίεζεο Οη πιένλ ζπλεζηζκέλνη κέζνδνη θνκπνζηνπνίεζεο είλαη νη παξαθάησ: Αλαζηξεθόκελσλ ζεηξαδίσλ Οπζηαζηηθά ηα ππνιείκκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε καθξόζηελνπο ζσξνύο, όπσο πξναλαθέξζεθε. Η επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο βαζίδεηαη ζηε ζεξκνθξαζία πνπ ειέγρεηαη απηόκαηα (κόληκν ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ζπλδεκέλν κε ππνινγηζηή) ή ρεηξνλαθηηθά (κε εηδηθά ζεξκόκεηξα). Όηαλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ από ηνπο 65 κε 70 o C, ηόηε κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ κεραλεκάησλ γίλεηαη αλάδεπζε ηνπ ζσξνύ, πξνζζέηνληαο αέξα ζην ζύζηεκα θαη πνιύ ζπρλά θαη πγξαζία. αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ησλ πιηθώλ. Ο όγθνο θάζε ζσξνύ θπκαίλεηαη ζηα m3. ηελ πξάμε ε αλάδεπζε ησλ ζσξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα θαζνξίδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πνηθίινπλ από δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα έσο κηα θνξά θάζε δπν εβδνκάδεο. Η ζπγθέληξσζε ηνπ αδώηνπ ζην ζσξό είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ έλαξμε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Αλ ην άδσην δελ είλαη αξθεηό ε δηαδηθαζία δελ μεθηλά. Αεξηδόκελσλ ζσξώλ Η πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο αλάγθεο γπξίζκαηνο ησλ ζσξώλ κε ηε ζπλερή θαη απηόκαηε πξνζζήθε αέξα ζηνπο ζσξνύο ησλ πιηθώλ νδήγεζε ζ απηόλ ηνλ ηύπν ησλ αεξηδόκελσλ ζσξώλ. Απηό γίλεηαη κε ηε βνήζεηα αλεκηζηήξσλ πνπ είηε πξνσζνύλ αέξα ζην ζσξό είηε ηνλ απνκαθξύλνπλ (αλαξξόθεζε) κε απνηέιεζκα λένο αέξαο λα εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα. Ο έιεγρνο ηεο πνζόηεηαο αέξα πνπ πεξλάεη ζην ζσξό θαζνξίδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία. Έρνπλ γίλεη θαη πξνζπάζεηεο πξνζζήθεο πγξαζίαο καδί κε ηνλ αέξα, ρσξίο όκσο κεγάιε επηηπρία. Σα πιένλ θνηλά ζπζηήκαηα είλαη απηά πνπ πξνσζνύλ κόλν αέξα ζην ζσξό. 7

8 ε δνρεία Δίλαη ε πιένλ θαηλνύξγηα κέζνδνο θνκπνζηνπνίεζεο όπνπ έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο (ζπλήζσο νη πξώηεο 3 κε 4 εβδνκάδεο πνπ είλαη θαη νη πην ελεξγέο) ιακβάλεη ρώξα ζε θιεηζηά δνρεία ή θιεηζηνύο ρώξνπο, κε πιήξε έιεγρν ζεξκνθξαζίαο, αεξηζκνύ θαη πγξαζίαο. Σν ζύζηεκα είλαη απηνκαηνπνηεκέλν θαη ην πιενλέθηεκα ηνπ είλαη ν πιήξεο έιεγρνο ησλ παξαγόκελσλ νζκώλ θαη κείσζε ηεο ελόριεζεο ησλ πεξίνηθσλ. Η απόζκεζε δύζνζκσλ αεξίσλ γίλεηαη κε ην πέξαζκά ηνπο από βηνθίιηξα κε ώξηκν θόκπνζη. 8

9 Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο λεθξήο νξγαληθήο ύιεο είλαη ε αζηάζεηά ηεο, δεδνκέλνπ όηη βξίζθεηαη ζπλερώο ζηε δηαδηθαζία ηεο απνδόκεζεο. Με ηελ θνκπνζηνπνίεζε επηηπγράλεηαη ε γξήγνξε απνζύλζεζή ηεο θαη ην πέξαζκά ηεο ζε ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε, θαηά ηελ νπνία ε απνδόκεζή ηεο ζπλερίδεηαη ζε αξγνύο ξπζκνύο. Όηαλ ε ύιε θηάζεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, δελ πξνθαινύληαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηαπηόρξνλα θαζίζηαηαη δπλαηή ε αμηνπνίεζή ηεο γεσξγηθά. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν ζηαζεξνπνίεζε: 1. Να θηάζεη ε νξγαληθή ύιε ζε κηα κνξθή πνπ λα είλαη βηνινγηθά ζρεηηθά αδξαλήο, απνπζία έληνλσλ κηθξνβηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάζπαζε ησλ πνιύπινθσλ νξγαληθώλ κεγαιν-κνξίσλ ζε πην ζηαζεξά νξγαληθά θαη αλόξγαλα ζπζηαηηθά. 2. Να κεησζεί ή αθόκα θαη λα εμαθαληζηεί ε δπζάξεζηε νζκή πνπ κεξηθά νξγαληθά πιηθά αλαδίδνπλ. 3. Να κεησζεί ή θαη λα θαηαζηξαθεί πιήξσο ην παζνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν κηθξνβηαθό θνξηίν, θαζώο θαη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί θπηώλ θαη δώσλ. 4. Να κεησζεί ν όγθνο ησλ πιηθώλ απηώλ θαζώο θαη ε πγξαζία ηνπο έηζη ώζηε λα είλαη επθνιόηεξε θαη πιένλ νηθνλνκηθή ε κεηαθνξά ηνπο από ην ζεκείν ζπζζώξεπζεο-παξαγσγήο ζην ζεκείν εθαξκνγήο. 5. Να κεησζεί ε θπηνηνμηθή δξάζε ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ κέζα από δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο ηνπ πιηθνύ. 6. Να παξαρζεί ηειηθά έλα νξγαληθό πιηθό πνπ ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο θαιύπηνληαο έηζη αλάγθεο ζε νξγαληθό ιίπαζκα αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία, ζηελ πεξίπησζε ησλ απνξξηκκάησλ ελέξγεηαο ή πιηθώλ 9

10 1.4.Οηθηαθή θοκποζηοποίεζε Η νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο κείσζεο ηνπ 70-80% ησλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ θήπνπ. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε εηδηθώλ θάδσλ- θνκπνζηνπνηεηώλ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνύληαη ηα νξγαληθά πιηθά θαη κεηαηξέπνληαη ζε θόκπνζη. Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηνο : Έλαο εηδηθόο θάδνο θνκπνζηνπνίεζεο Υώκα από ηνλ θήπν Δξγαιεία θήπνπ (πνηηζηήξη,ζθαιηζηήξη,παιάκε θ.α.) Κάδνο κηθξόο γηα ηελ θνπδίλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ πιηθώλ. 10

11 Σα νξγαληθά πιηθά ηνπνζεηνύληαη ζηνλ θνκπνζηνπνηεηή καδί κε θύιια, θιαδηά θαη ιίγν ρώκα. Η ηξνθνδνζία κε λέα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζπρλή, όπσο θαη ην αλαθάηεκα ώζηε λα εκπινπηίδεηε ην κίγκα κε νμπγόλν θαη πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ζε κέηξην επίπεδν έηζη ώζηε λα γηλεηαη ζσζηά ε απνηθνδόκεζε. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1. θοπός ηοσ πεηράκαηος Η δηαδηθαζία ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξζεθε, είλαη αξθεηά ρξνλνβόξα θαη πεξηνξίδεη ηελ πνζόηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ κπνξνύλ λα απνηθνδνκεζνύλ. Δπηπιένλ όηαλ ππάξρεη αξθεηόο όγθνο νξγαληθώλ απνβιήησλ ρξεηάδεηαη θαη ν θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό πξνζπαζήζακε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ θνκπνζηνπνηεηή ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από κηα πνιπθαηνηθία, έλα μελνδνρείν, εζηηαηόξηα θαη γεληθά ρώξνπο πνπ παξάγνπλ κεγάιε πνζόηεηα νξγαληθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ έηζη ώζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ε πνζόηεηα ησλ παξαπάλσ πιηθώλ πνπ απνξξίπηνπλ ζην πεξηβάιινλ. Με δεδνκέλν όηη εηδηθά ζηνπο ρώξνπο εζηίαζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ απνξξηκκάησλ είλαη νξγαληθό, εύθνια κπνξεί λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηε ρξεζηκόηεηα ελόο ηέηνηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Σν θόκπνζη πνπ ζα παξάγνπλ νη ρώξνη απηνί ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζηε αγνξά απνθέξνληαο επηπιένλ έζνδα. Παξάιιεια κεηώλεηαη ν όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο ρσκαηεξέο θαη βειηηώλεηαη ε θαύζε ησλ κε νξγαληθώλ πιηθώλ. Σν κεράλεκα απηό κπνξεί λα απνθέξεη έλα ζεκαληηθό ρξεκαηηθό πνζό ζην ρξήζηε ην νπνίν ζηελ νπζία ζα πξνέξρεηαη από ηα ζθνππίδηα. αλ πιηθό ην θπηόρσκα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε θπηώξηα θαη θήπνπο ελώ παξάιιεια είλαη πνιύ πνην νηθνλνκηθό από ηηο νξγαληθέο θνπξηέο θαη ηα ιηπάζκαηα. 12

13 2.2.Καηαζθεσή ηοσ θοκποζηοποηεηή Πξίλ δύν ρξόληα είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελόο παξόκνηνπ θνκπνζηνπνηεηή, όκσο ιόγσ ζθάικαηνο ζηνλ ζρεδηαζκό δελ θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη. Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ παξόληνο θνκπνζηνπνηεηή θξάηεζε 4 κήλεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε βαζηθή ηδέα ηνπ πξν ππάξρνληνο πεηξάκαηνο θαη έγηλαλ θαηαζθεπαζηηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο βειηηώζεηο. Σα πιηθά θαη νη θαηεξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηαγξάθνληαη παξαθάησ. Ο σθέιηκνο όγθνο ηνπ θάδνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θνκπνζηνπνίεζε είλαη 0,47 m3, νη επηζπκεηέο ζηξνθέο ηεο αηξάθηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαθαηεύεηαη ζσζηά ην κίγκα είλαη 7rpm ελώ ε θίλεζε πξνέξρεηαη από ειεθηξνκεησηήξα θαη κεηαδίδεηαη ζηελ άηξαθην κε δηπιή αιπζίδα θαη 2 γξαλάδηα Υλικά και μέρη ηοσ μητανήμαηος Όια ηα ηεκάρηα είλαη από θαηαζθεπαζηηθό ζίδεξν. Ο θνκπνζηνπνηεηήο απνηειείηαη από 10 κέξε: 1)βάζε Η βάζε είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζηδεξνζσιήλεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο, νη νπνίνη έρνπλ ελσζεί κε ειεθηξνθόιιεζε. 13

14 2) θάδος ν θάδνο απνηειείηε από 7 θνκκάηηα, δύν νξζνγώληα ηκήκαηα δεμηά θαη αξηζηεξά, έλα θνίιν δηακέηξνπ 76cm πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη ηα νξζνγώληα ηκήκαηα, δύν θνκκάηηα κπξνζηά θαη πίζσ πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ξνπιεκάλ ε άηξαθηνο θαη δύν θαπάθηα κπξνζηά θαη πίζσ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ έμνδνη ηνπ θόκπνζη 3) άηραθηος Η άηξαθηνο είλαη δηάηξεηε θαη πάλσ ηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα πηεξύγηα κε ειεθηξνθόιιεζε. ηηο 2 άθξεο ηεο εθαξκόδνπλ ηα ξνπιεκάλ. 4) πηερύγηα 14

15 5)ζπείρα Η ζπείξα ηνπνζεηείηε πάλσ ζηα πηεξύγηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπο θαη γηα ηελ θαιύηεξε αλάδεπζε ησλ πιηθώλ. 6) 2 ροσιεκάλ ηύπνπ UC216FC 7) δύο καληέκηα (γηα ηε ζηήξημε ησλ ξνπιεκάλ)ηύπνπf216 15

16 8) δύο γραλάδηα :κηθξό 1 16Β-2, z=16 κε πιήκλε EL θαη κεγάιν 1 16Β- 2, z=45 κε πιήκλε. ρέζε κεηάδνζεο i=2,81 16

17 9) αισζίδα θίλεζες 1 D16B-2 Flexon 10) ειεθηροκεηωηήρας motovario CB-0835C, 2.2KW,19.1 rpm, i=73.1, Sf=0.86/B3 17

18 18

19 2.2.2.Καηαζκεσαζηικές ηετνολογίες Ηιεθηροθόιιεζε :Σα ηκήκαηα ηεο βάζεο πάλσ ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ν θάδνο θαη ν κεησηήξαο, ηα θνκκάηηα ηνπ θάδνπ, ηα πηεξύγηα θαη ε ζπείξα (ηα θνκκάηηα ηεο θαη ε ίδηα πάλσ ζηα πηεξύγηα), έρνπλ ελσζεί κε ειεθηξνθόιιεζε. Γηάηρεζε : ηελ άηξαθην έρνπλ ηνπνζεηεζεί δύν επηπιένλ θνκκάηηα ζηηο άθξεο ηα νπνία έρνπλ ελσζεί κε βίδεο Μ8 Λείαλζε : Οη ξαθέο ηεο ζπγθόιιεζεο έρνπλ ιεηαλζεί κε θαηάιιειν ηξνρό Σόρλεσζε : Σα δύν πξόζζεηα θπιηλδξηθά θνκκάηηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ άηξαθην, έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία ζε ηόξλν ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε απηά ηα ξνπιεκάλ Γηακόρθωζε : Η ζπείξα πνπ ππάξρεη γύξσ από ηα πηεξύγηα έρεη ππνζηεί δηακόξθσζε κε ξανπιηέξα. Έρεη θαηαζθεπαζηεί ηκεκαηηθά, πεξίπνπ κηα κηα ζπείξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θνκκάηηα ελώζεθαλ κε ειεθηξνθόιεζε 2.3.Δπηιογή ειεθηροκεηωηήηρα Θέινληαο λα εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο επηιέμακε έλα ηξηθαζηθό ειεθηξνκεησηήξα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : Σάζε ιεηηνπξγίαο: 230 V πρλόηεηα 50Hz Ιζρύο 2.2 kw ηξνθέο θηλεηήξα 1420 rpm cosf 0.78 ηξνθέο ζηελ έμνδν ηνπ κεησηήξα 19.1 rpm ρέζε κεηάδνζεο i=73.1 Ρνπή θηλεηήξα 11Nm TYPE: CB083 Έλαο ηέηνηνο ειεθηξνκεησηήξαο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κεγαιύηεξν θνκπνζηνπνηεηή. 2.4.Τποιογηζκός γραλαδηώλ θαη αισζίδας Γηα λα ππνινγίζνπκε ηα γξαλάδηα παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλα ηελ ηζρύ ηνπ ειεθηξνκεησηήξα (Ρ=2.2), ηηο ζηξνθέο ζηελ έμνδν ηνπ n θαη ηηο απαηηνύκελεο ζηξνθέο πνπ ζέινπκε λα έρεη ε άηξαθηνο n Αξρηθά ζα βξνύκε ηε ζρέζε κεηάδνζεο 19

20 n 19.1 i 2.75 n 7 Έρνληαο ηε ζρέζε κεηάδνζεο θαη ηνλ πίλαθα πνπ ππάξρεη γηα ηππνπνηεκέλα γξαλάδηα,ζα βξνύκε ην ζπλδπαζκό κηθξνύ-κεγάινπ ηξνρνύ πνπ ζα καο δίλεη ην ίδην i Δπηιέγσ κεγάιν ηξνρό κε z= 45 δόληηα θαη κηθξό κε z=16 δόληηα είλαη αξθεηά θνληά ζην 2.75 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αιπζίδαο ζα ρξεηαζηνύλ νξηζκέλνη ζπληειεζηέο αζθαιείαο. F1 είλαη ν ζπληειεζηήο ιεηηνπξγίαο θαη F2 ν ζπληειεζηήο νδόλησζεο Από ηνπο θαηάιιεινπο πίλαθεο έρσ: F1 = 1.5 γηα αλνκνηόκνξθε ιεηηνπξγία θαη F2 = 1.17 γηα z=16 δόληηα ζηνλ κηθξό ηξνρό Οπόηε ζα βξνύκε ηελ ηζρύ PD γηα ηελ αιπζίδα P P* F1* F2 2.2*1.5* Kw D Από ην δηάγξακκα ηζρύνο γηα αιπζίδεο έρνληαο ηελ ηζρύ θαη ηηο ζηξνθέο ηνπ κηθξνύ ηξνρνύ επηιέγσ δηπιή αιπζίδα 16Β κε βήκα ξ= Έιεγτοη : Σηαηική δύναμη 1000* P Fu= u u= dn (1) d= 180 z 1 = = (2) 20

21 130.19*19.1 (1)+(2)=> u= = m/s 60 P 1000*2.2 Άξα Fu= Nt u Δσναμικό θορηίο Fd=Fu*f1 => Fd=16913*1.5= Nt Φσγόκενηρη δύναμη Ff= q* 2 u q=βάξνο αιπζίδαο αλα κέηξν κήθνπο Γηα 16Β δηπιή αιπζίδα ην q=5.4 Kg/m Άξα Ff=5.4* = Νt Fνι=Fd+Ff=> Fνι= = Nt 2.6.σληειεζηές αζθαιείας ηαηηθός : S B = S B = F B F από πίλαθα βιέπνπκε F B =110 KN u = 6.5 Γσλακηθός : S D = F B F Επιηρεπόμενη πίεζη επιθάνειας c* * Γηα u= m/s 21

22 θαη z 1 =16 ην Ρ 3300 Nt/cm 2 22

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1.Πρόγρακκα ποσ τρεζηκοποηήζεθε γηα ηο ζτεδηαζκό Λόγσ ηεο αλάγθεο γηα ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζρεδηαζκό ην Solidworks Σν πξόγξακκα απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα πέξα από ηνλ 3D ζρεδηαζκό λα γίλνπλ θαη θάπνηεο αλαιύζεηο νη νπνίεο δίλνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ θνκπνζηνπνηεηή. Σν SolidWorks είλαη έλα 3D κεραλνινγηθό CAD (computer-aided design) πξόγξακκα πνπ ηξέρεη ζε Microsoft Windows θαη έρεη αλαπηπρζεί από ηελ Dassault Systèmes SolidWorks Corp τεδηαζκός αλαισηηθά Αλνίγνληαο ην πξόγξακκα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα είηε λα επεμεξγαζηνύκε έλα ππάξρνλ ζρέδην ε λα θηηάμνπκε έλα θαηλνύξην. Δπηιέγνληαο ηελ εληνιή New ζα εκθαληζηεί ην αθόινπζν παξάζπξν Δδώ έρνπκε 3 επηινγέο Σν part πνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζρεδηάζνπκε έλα θνκκάηη, ην assembly ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε ε ζρεδηάδνπκε ζπλαξκνιόγεκα, δειαδή πνιιά θνκκάηηα καδί ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ζε έλα εληαίν ζρέδην, θαη ηέινο ην drawing πνπ είλαη κεραλνινγηθό ζρέδην δύν δηαζηάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηε όπσο ηα ζρέδηα ηνπ autocad. 23

24 Δπηιέγνληαο ην part ζα βξεζνύκε ζηελ πεξηνρή ζρεδηαζκνύ ηνπ solidworks Αξρηθά γηα λα ζρεδηάζνπκε νηηδήπνηε επηιέγνπκε έλα πεδίν. Κάλνληαο ην απηό ελεξγνπνηνύληαη νη εληνιέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαξηέια πάλσ από ηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο ζτεδηαζκός θοκκαηηώλ (parts) Σα πνην απιά θνκκάηηα ζην ζρεδηαζκό είλαη απηά από ηα νπνία απνηειείηε ν θάδνο. Θα δνύκε αλαιπηηθά κόλν έλα από ηα θνκκάηηα ηνπ κηαο θαη πξόθεηηαη γηα ιακαξίλεο ιεπηέο ζε απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα 24

25 Έρνπκε ζρεδηάζεη έλα νξζνγώλην κε ηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο. Πξώηα ζρεδηάδνπκε ην νξζνγώλην κε ηπραίεο γξακκέο θαη κεηά πξνζζέηνπκε ηηο δηαζηάζεηο. Απηό γίλεηαη γηα λα κπνξνύκε λα ην επεμεξγαζηνύκε αξγόηεξα ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. Αθνύ βάινπκε ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο επηιέγνπκε ην εηθνλίδην edit sketch πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζην ζρέδην. Γηα λα δώζνπκε ηώξα όγθν ζα πάκε ζηελ θαξηέια features θαη κεηά extruded boss/base. 25

26 Μαο δεηάεη λα δώζνπκε ην πάρνο θαη ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα θάλεη extrude Μόιηο νξίζνπκε απηέο ηηο παξακέηξνπο επηιέγνπκε νθ (ην πξάζηλν βέινο) θαη ην θνκκάηη είλαη έηνηκν. ΠΔΙΡΑ ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο ζπείξαο. Από ηελ αξρηθή θαξηέια features επηιέγνπκε ηεο αθόινπζεο εληνιέο reference geometry -> curves-> helix. Σν πξόγξακκα ζα εκθαλίζεη ηελ θαξηέια sketch. απηό ην ζεκείν ζα ζρεδηάζνπκε έλα θύθιν κε ηελ δηάκεηξν πνπ ζέινπκε λα έρεη ε ζπείξα. Παηώληαο edit sketch ζα αλνίμεη ην αθόινπζν παξάζπξν όπνπ καο δεηάεη λα νξίζνπκε ην βήκα, ηηο πεξηζηξνθέο θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπείξαο. 26

27 ην επόκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα επίπεδν ζηελ άθξε ηεο ζπείξαο, θάζεην πξνο απηήλ θαη εθαπηόκελν. Από ηελ θαξηέια reference geometry επηιέγσ plane θαη δίλσ σο πξώην ζεκείν αλαθνξάο ηελ άθξε ηεο ζπείξαο θαη επηιέγσ ηελ ίδηα ηε ζπείξα θαη έηζη ην επίπεδν ζα είλαη απηό πνπ ζέινπκε. Σώξα ζα δώζνπκε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ εμαξηήκαηνο. Δπηιέγνληαο ην επίπεδν πνπ θηηάμακε ζρεδηάδνπκε ην πξνθίι πνπ ζα έρεη ε ζπείξα, ύςνο θαη πάρνο. Η επόκελε εληνιή βξίζθεηαη ζηελ θαξηέια features -> swept boss/base. Δπηιέγνληαο ηελ ην πξόγξακκα έρεη δεκηνπξγήζεη ηε ζπείξα. ΆΣΡΑΚΣΟ Έλα πνην πεξίπινθν εμάξηεκα είλαη ε άηξαθηνο, πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνύληαη ηα πηεξύγηα θαη ε ζπείξα.αξρηθά ζρεδηάδνπκε κηα ζσιήλα κε ηελ επηζπκεηή δηάκεηξν θαη ην πάρνο. 27

28 Καηαζθεπαζηηθά ηα πηεξύγηα ηνπνζεηνύληαη κε ειεθηξνθόιεζε πάλσ ζηελ άηξαθην. Σν πξόγξακκα δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελώζεη ηα πηεξύγηα κε ηελ θπιηλδξηθή επηθάλεηα ηεο αηξάθηνπ, νπόηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε βνεζεηηθά εμαξηήκαηα κόλν γηα ην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνύ. Αθνύ ινηπόλ έρνπκε θηηάμεη ηελ άηξαθην θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπκε ηα πηεξύγηα πεξηκεηξηθά θαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζα ζρεδηάζνπκε κηθξά θνκκάηηα κεηάιινπ θαη πάλσ εθεί ζα θνιιήζνπκε ηα πηεξύγηα. Από ηελ θαξηέια features ->linear pattern->curve driven pattern Έρνπκε θηηάμεη κηα ειηθνεηδή γξακκή πνπ μεθηλάεη από ην επίπεδν 1. ην θνπηάθη κε ην βέινο, γηα λα επηιέμνπκε θαηεύζπλζε επηιέγνπκε ηελ άθξε ηεο έιηθαο. Αθξηβώο από θάησ γξάθνπκε ηνλ αξηζκό θνκκαηηώλ πνπ ζέινπκε. Πάλσ ζην επίπεδν απηό ερνπκε ζρεδηάζεη ην θνκκάηη πνπ ρξεηαδόκαζηε θαη ην επηιέγνπκε λα είλαη εθαπηόκελν κε ηελ έιηθα. Γηα λα επεθηαζεί ην ζρέδην ζε όιε ηελ άηξαθην ζα θάλνπκε ηα εμήο : features- > linear pattern->linear pattern θαη αθνπ αλνίμεη ε θαξηέια επηιέγνπκε bodies to pattern θαη κεηά ην ζρέδην crv pattern θαη ην boss extrude. 28

29 Γηα λα κπνξεί όκσο ε άηξαθηνο λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνλ θάδν, αθνπ ηνπνζεηεζνύλ θαη ηα πηεξύγηα κε ηε ζπείξα, δελ κπνξεί λα έρεη ην ίδην κήθνο κε απηόλ. Γηα ην ιόγσ απηό θαηαζθεπάζακε δπν επηπιένλ θνκκάηηα, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ από ηηο δύν πιεπξέο ηεο, θαη πάλσ ζε απηά βάιακε αξγόηεξα θαη ηα ξνπιεκάλ. ΠΣΔΡΤΓΙΟ Σν πηεξύγην είλαη από ιακαξίλα όπσο θαη ν θάδνο. Αθνύ θάλνπκε ην ζρέδην ζα πξέπεη λα θόςνπκε ην θνκκάηη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ηαηξηάμεη κε ηε δηάκεηξν ηνπ θπιίλδξνπ πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί. Απηό ζπκβαίλεη κόλν ζρεδηαζηηθά. 29

30 Αξρηθά θηηάρλνπκε έλα επίπεδν ζηε κέζε ηνπ θνκκαηηνύ, πνπ λα έρεη ηελ ίδηα γσλία κε ηα θνκκάηηα κεηάιινπ πνπ ππάξρνπλ ζηελ άηξαθην. Αξγόηεξα όηαλ ζα ελώζνπκε απηά ηα θνκκάηηα, απηό ζα είλαη απαξαίηεην. Πάλσ ζην επίπεδν πνπ έρνπκε θηηάμεη, ζρεδηάδνπκε έλα θύθιν ίζεο δηακέηξνπ κε ην εμσηεξηθό ηεο αηξάθηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή cut extrude θαη κε θαηεύζπλζε through all θόβσ ην θνκκάηη αθξηβώο όπσο ην ρξεηάδνκαη. ΒΑΗ Σν επόκελν κέξνο πνπ ζρεδηάζακε είλαη ε βάζε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε απηό ην θνκκάηη αιιάδεη αξθεηά, θη απηό γηαηί ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ζε 3 δηαζηάζεηο, θαη κεηά λα δώζνπκε ζην ζρέδην ηελ ηδηόηεηα ζσιήλαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Από ηελ θαξηέια weldments επηιέγνπκε 3D sketch. Μηαο θαη ζρεδηάδνπκε πνηα ζε 3 δηαζηάζεηο, ρξεηάδεηαη πνιύ πξνζνρή ζηνπο άμνλεο x,y,z γηα λα μέξνπκε θάζε θνξά ζε ηη θαηεύζπλζε θηλνύκαζηε. Γηα λα πάξεη ηελ επηζπκεηή κνξθή απηό πνπ ζρεδηάδνπκε, ρξεζηκνπνηνύκε ηηο ηδηόηεηεο ησλ γξακκώλ. Αλ επηιέμνπκε κηα γξακκή θαη έρνληαο παηεκέλν ην shift επηιέμνπκε θαη κηα άιιε ζα εκθαληζηεί ελαο πίλαθαο κε ηδηόηεηεο πνπ ζέινπκε λα έρνπλ απηέο νη δπν γξακκέο κεηαμύ ηνπο, θάζεηεο, παξάιιειεο, ίζεο, ζπλερόκελεο θαη αθόκα σο πξνο πνηόλ άμνλα ζέινπκε λα είλαη. Αθνύ ηειεηώζνπκε κε ην ζρέδην ζα πάκε ζηελ θαξηέια weldments θαη ζα επηιέμνπκε Structural members. Η εληνιή απηή αλνίγεη έλα πίλαθα ν νπνίνο πεξηέρεη κηα βηβιηνζήθε κε έηνηκα ηππνπνηεκέλα θαηαζθεπαζηηθά κέξε. 30

31 Έρνπκε αξρηθά λα επηιέμνπκε αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζύζηεκα iso (δηεζλέο) ε ansi inch (αγγιηθό). Μεηά ζα επηιέμνπκε ηνλ ηύπν ( γσληά, ζσιήλα, ζσιήλα νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ζσιήλα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, παξαβνιηθή δνθόο (Ι), θαη θαλάιη ). Αθνύ επηιέμνπκε ηη ζέινπκε λα θηηάμνπκε ζα νξίζνπκε θαη ηηο δηαζηάζεηο. ην θνπηί groups επηιέγνπκε ηηο γξακκέο από ην ζρέδην πνπ ζα έρνπλ ηε κνξθή πνπ επηιέμακε. 31

32 3.2.2 σλαρκοιόγεζε Σν θνκκάηη ηεο ζπλαξκνιόγεζεο είλαη ην πνην ζεκαληηθό, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάπνηνπ είδνπο αλάιπζε ζην κεραληζκό πνπ ζρεδηάζακε. Απηό πνπ θάλεη ην πξόγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα ελώζεη ηα θνκκάηηα κεηαμύ ηνπο είλαη ζηελ νπζία πεξηνξηζκόο ησλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ηεο θίλεζεο ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο. Όηαλ εηζάγνπκε έλα θνκκάηη ζην πεξηβάιινλ ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ειεύζεξν λα ην κεηαθηλήζνπκε πξνο θάζε θαηεύζπλζε ζηηο 3 δηαζηάζεηο, θαη λα ην πεξηζηξέςνπκε. Υξεζηκνπνηώληαο έλλνηεο όπσο εθαπηόκελν, νκόθεληξν, παθησκέλν θ.α. πξνζπαζνύκε λα δώζνπκε ζην ζρέδην κεραληθέο ηδηόηεηεο. Από ηελ αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέγσ ην δεύηεξν εηθνλίδην κε ηελ νλνκαζία Assembly. Μόιηο αλνίμεη ε θαξηέια κε ην όλνκα απηό ζα καο δεηεζεί λα εηζάγνπκε έλα θνκκάηη ε έλα άιιν assembly. Σν πξώην αληηθείκελν πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζα έρεη έλαλ πεξηνξηζκό, ην origin ε αξρή ησλ αμόλσλ δειαδή ηνπ assembly ζα ηαπηηζηεί κε απηό ηνπ θνκκαηηνύ θαη έηζη απηό ζα παξακείλεη αθίλεην ζην επίπεδν. Γίπια ζην όλνκα ηνπ θνκκαηηνύ απηνύ ζα εκθαληζηεί ην γξάκκα (f) πνπ ζεκαίλεη fix. Θα πξέπεη ινηπόλ λα ζπζρεηίζνπκε ηα ππόινηπα θνκκάηηα κε απηό. Αθνύ ηνπνζεηήζνπκε ην θνκκάηη, από ηελ θαξηέια insert components κπνξνύκε λα βάδνπκε θάζε θνξά όζα θνκκάηηα ρξεηαδόκαζηε. 32

33 ηελ παξαπάλσ εηθόλα έρνπκε έλα assembly (ν κηζόο θάδνο) θαη έλα part (ε κπξνζηηλή/πίζσ πιεπξά). Δπηιέγνληαο ηελ εληνιή mates αλνίγεη έλα παξάζπξν πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο δπλαηέο ζπζρεηίζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ην πξόγξακκα. Μπνξώ λα ζπζρεηίζσ κεηαμύ ηνπο αθκέο, επηθάλεηεο, νπέο, άμνλεο θαη επίπεδα. Κάζε θνξά πνπ επηιέγσ θάπνηα, ην πξόγξακκα αθήλεη ελεξγέο κόλν ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη εθηθηέο γηα απηά πνπ έρσ επηιέμεη. ην mate selections εκθαλίδνληαη ηα επηιεγκέλα κέξε θαη πνην θάησ ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε κε απηά. ην ζρέδην όηη έρσ επηιέμεη εκθαλίδεηαη κε κπιε ρξώκα. Αλ έρσ πνιιά ίδηα αληηθείκελα θαη ζέισ λα θάλσ ηα ίδηα mates ππάξρεη ε εληνιή linear component pattern. 33

34 Δλεξγνπνηώληαο απηή ηελ εληνιή, επηιέγσ έλα θνκκάηη (component) ην νπνίν ζέισ λα αληηγξάςσ θαη ζηε ζπλέρεηα νξίδσ έλα feature, έλα κνλνπάηη ην νπνίν ζέισ λα αθνινπζεί. Δδώ, όηαλ ζρεδηάζακε ηελ άηξαθην, ρξεζηκνπνηήζακε έλα linear pattern γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηα θνκκάηηα ηνπ κεηάιινπ. Απηή ηελ εληνιή ζα επηιέμσ ζην πιαίζην driving pattern. Δθηόο από ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ, απηή ε εληνιή εμαζθαιίδεη θαη ην όηη ηα πηεξύγηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ δε ζα κπνξνύλ λα θηλνύληαη αλεμάξηεηα ην έλα από ην από ην άιιν. Γύξσ από ηα πηεξύγηα, θαηαζθεπαζηηθά έρεη ηνπνζεηεζεί ε ζπείξα κε ειεθηξνθόιιεζε. Δπεηδή όκσο ε πιεπξέο ηεο ζπείξαο είλαη ππν θιίζε, δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε mate κε θακία επηθάλεηα ησλ πηεξπγίσλ. Μπνξνύλ λα γίλνπλ θάπνηα mates κεηαμύ ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ηεο ζπείξαο θαη ηεο αηξάθηνπ, όρη όκσο ηέηνηα πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα αμηνπνηήζνπκε ηε ζπείξα ζην assembly. 34

35 3.3.ηαηηθές αλαιύζεης Ο θάδνο ηνπ θνκπνζηνπνηεηή θαηαπνλείηαη ζηαηηθά από ην βάξνο ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηέρεη. Σν solidworks καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε, ζε κνξθή εηθόλαο αιιά θαη ζε πίλαθα, πώο θαηαλέκεηαη ε ηάζε θαη ε παξακόξθσζε ζε θάζε ζεκείν ηνπ. Βξηζθόκαζηε κέζα ζην assembly θαη έρνπκε ηειεηώζεη κε ην ζρεδηαζκό θαη ηε ζπλαξκνιόγεζε. Από ηελ θαξηέια simulation επηιέγνπκε study advisor -> new study. Σν πξόγξακκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη πνιιώλ εηδώλ αλαιύζεηο. Δκείο ζα επηιέμνπκε ηε ζηαηηθή αλάιπζε (static). Σν πξώην πξάγκα πνπ νξίδνπκε ζε κηα ζηαηηθή αλάιπζε, είλαη ην είδνο ζηήξημεο. Από ηελ θαξηέια fixtures advisor -> fixed geometry. 35

36 Η πξώηε επηινγή (fix geometry) αληηζηνηρεί ζε πάθησζε, ε δεύηεξε (roller/slider) είλαη ε θύιηζε θαη ε ηξίηε (fixed hinge) ε άξζξσζε. Δπηιέγνπκε λα βάινπκε πάθησζε ζηα ζεκεία πνπ ν θάδνο ζηεξίδεηαη πάλσ ζηε βάζε. Δπόκελε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα νξηζηεί είλαη ε δύλακε. απν ηελ εληνιή external loads κπνξώ λα επηιέμσ ηη είδνπο δύλακε ζα εθαξκόζσ Δπηιέγνπκε ην force θαη ζαλ επηθάλεηεο εθαξκνγήο, ηελ θπξηή πιεπξά ηνπ θάδνπ θαη ηηο δύν πιεπξηθέο (κπξνζηά θαη πίζσ). Απηό ην θάλνπκε επεηδή όιν ην βάξνο ηνπ πιηθνύ ζπγθεληξώλεηαη ζε απηό ην ρώξν. 36

37 3 Πξνζεγγηζηηθά ε ππθλόηεηα ηνπ θόκπνζη είλαη πεξίπνπ 750 kg/ m. O 3 σθέιηκνο όγθνο ηνπ θάδνπ είλαη 0.47 m νπόηε ην βάξνο ηνπ πιηθνύ ζα είλαη πεξίπνπ 350kg. Σα βέιε πνπ βιέπνπκε καο βνεζάλε λα επηιέμνπκε ηε ζσζηή θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα αζθεζεί ε δύλακε. Αθνύ νξίζνπκε θαη ηηο δπλάκεηο είκαζηε ζε ζέζε λα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε. Αξρηθά ην πξόγξακκα ρξεηάδεηαη λα θάλεη δηαθξηηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Να ρσξίζεη δειαδή ηνλ όγθν ζε πεπεξαζκέλν αξηζκό θνκκαηηώλ έηζη ώζηε κέζα από δηαθνξηθέο εμηζώζεηο λα κπνξέζεη λα θάλεη ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ ρξεηάδεηαη. 37

38 Η δηαδηθαζία απηή θξαηάεη κεξηθά δεπηεξόιεπηα, αλάινγα κε ην πόζν αθξηβήο ζέινπκε λα είλαη. απηό ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε όηη αλ ε δηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο δελ έρεη γίλεη ζσζηά ην πξόγξακκα ζα εκθαλίζεη ιάζνο θαη δε ζα θάλεη ηε δηαθξηηνπνίεζε. Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, επηιέγνπκε ην Run θαη κεηά από θάπνηα δεπηεξόιεπηα ζα δνύκε ηελ αλάιπζε ζηελ παξαθάησ κνξθή Απηή είλαη ε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ θαη ν ρξσκαηηθόο πίλαθαο θαηαγξάθεη αξηζκεηηθά ηηο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάδν, ζε κνλάδεο κέηξεζεο N/m^2. Έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαθήκαηνο, λα πξνζζέζνπκε πιεξνθνξίεο όπσο, ζε πνην ζεκείν εκθαλίδεηαη ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηάζε θαη λα ζπγθξίλνπκε απνηειέζκαηα. Απηό είλαη ην γξάθεκα γηα ηελ παξακόξθσζε. 38

39 ΒΑΗ Δθηόο από ηνλ θάδν ζα κειεηήζνπκε ζηαηηθά θαη ηε βάζε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή. Δδώ εθηόο από ην βάξνο ηνπ πιηθνύ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ όςε θαη ην βάξνο ηνπ θάδνπ. Σελ πιεξνθνξία απηή ζα καο ηε δώζεη ην πξόγξακκα κέζα από ηελ εληνιή mass properties Απηή ε εληνιή ππάξρεη ζηελ θαξηέια evaluate. Δθηόο από ην βάξνο ηνπ θάδνπ, εδώ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όγθν, ην θέληξν κάδαο, ηηο ξνπέο αδξάλεηαο, ην εκβαδό θαη άιια. Βιέπνπκε επνκέλσο όηη ε κάδα ηνπ θάδνπ είλαη 116 kg. Πξνζζέηνληαο θαη ην βάξνο ηνπ πιηθνύ (350 kg), ε βάζε ζα πξέπεη λα αληέρεη 466kg. Γηα ηε βάζε, έρνπκε νξίζεη πάθησζε ζηα ζεκεία πνπ ελώλνληαη νη ζσιήλεο, ζην θάησ κέξνο όπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Λόγσ ηνπ όηη ην θνκκάηη απηό είλαη welbment κπνξνύκε λα βάινπκε ζηήξημε κόλν ζε ζεκεία έλσζεο ζσιήλσλ. Γηα λα βάινπκε δύλακε, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε θαλνληθά επηθάλεηα, αθκή ε ζεκείν θαη επηπιένλ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε δνθό, πξάγκα πνπ θάλακε. Η δηαθνξά εδώ είλαη όηη ζα πξέπεη λα νξίζνπκε κηα επηθάλεηα ζηελ νπνία ε δύλακε ζα είλαη θάζεηε, θαη σο πξνο πνηόλ άμνλα ζπκκεηξίαο ζα αζθεζεί ε δύλακε. ην γξάθεκα θαίλνληαη ηα ζεκεία πάθησζεο θαη εθαξκνγήο ηεο δύλακεο 39

40 Βιέπνπκε επίζεο ηε κέγηζηε/ειάρηζηε ηάζε θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία εκθαλίδεηαη. Καη εδώ είλαη ην γξάθεκα γηα ηελ παξακόξθσζε 40

41 3.3.2.Ρεσζηοδσλακηθή Όπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή, δελ είλαη εύθνιν λα κειεηεζεί ην θνκπνζη ζαλ ξεπζηό θη απηό γηαηί δελ έηλαη ζηαζεξή ε ζύζηαζή ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ζρεκαηηζκνύ ηνπ. Με ην κεράλεκα πνπ θαηαζθεπάζακε ζα έρνπκε πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε πεηξάκαηα γηα λα κεηξήζνπκε κεγέζε πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θάπνησλ ηδηνηήησλ ηνπ. αλ κηα πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο πνπ ζα είρε έλα ξεπζηό, κε Νεπηώλεην όπσο είλαη ην κέιη, θάλακε ηελ παξαθάησ αλάιπζε Σν πξόγξακκα καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε κειέηεο ξεπζηνδπλακηθήο αιιά κόλν ζε δύν πεξηπηώζεηο. Δίηε ζα έρνπκε έλα αλνηθηό πεδίν π.ρ. αλεκηζηήξαο, θαη ζα θαζνξίζνπκε εκείο έλα ρώξν γηα λα κειεηήζνπκε, ε ζύζηεκα θιεηζηνύ ηύπνπ π.ρ. ζσιήλα, όπνπ ζα έρνπκε είζνδν από ηε κηα θαη έμνδν από ηελ άιιε πιεπξά. Ο θνκπνζηνπνηεηήο δελ αλήθεη ζε θακία από ηηο δύν θαηεγνξίεο, κπνξεί όκσο λα κειεηεζεί πξνζεγγηζηηθά ζαλ ζύζηεκα αλνηθηνύ ηύπνπ. 41

42 Δπίιογος Ο θνκπνζηνπνηεηήο δνύιεςε κε επηηπρία θαη ην πιηθό ήηαλ έηνηκν ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν. Λόγσ θαηλνηνκίαο ηνπ κεραληζκνύ θάπνηεο παξάκεηξνη (π.ρ. θιίζε πηεξπγίσλ, ζηξνθέο ζπείξαο) νξίζηεθαλ απζαίξεηα. Απηό έγηλε επεηδή κέρξη ηώξα δελ είρακε ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε νξηζκέλεο ηδηόηεηεο ηνπ θόκπνζη. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ θνκπνζηνπνηεηή ζα είκαζηε ζε ζέζε λα εθαξκόζνπκε πεηξάκαηα γηα λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θόκπνζη ζαλ ξεπζηό, αλάινγα κε ην ζηάδην παξαγσγήο ζην νπνίν βξίζθεηεαη. Σν επόκελν βήκα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή είλαη ε ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ελόο ζπζηήκαηνο ύγξαλζεο. Οη πξνζζήθεο απηέο ζα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πνην απνηειεζκαηηθή θαη ζα βειηηώζνπλ επίζεο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ θόκπνζη. 42

43 Βηβιηογραθία εκεηώζεηο καζήκαηνο Περιβαλλονηική πολιηική και διατείριζη, θ. Μαληόο Δγρεηξίδην νδεγηώλ solidworks από ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο επίζεο θαη tutorials, πνπ ππάξρνπλ ζην πξόγξακκα. Υεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο από ην κάζεκα Στεδιαζμός μητανών με ηη βοήθεια ηλεκηρονικού σπολογιζηή. 43

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα