ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ CROMAR Secure Home ΑLL RISKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ CROMAR Secure Home ΑLL RISKS"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ CROMAR Secure Home ΑLL RISKS Τα παρακάτω αποτελούν τους όρους αυτής της ασφαλιστικής σύµβασης µεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλισµένου. Άρθρο 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ Όπου εµφανίζονται ή αναγράφονται οι ακόλουθες λέξεις στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, θα έχουν την παρακάτω έννοια : 1.1. Ασφαλιστές Οι Ασφαλιστές των Λλόϋδς του Λονδίνου (Lloyd s of London) όπως αυτοί πλήρως αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος Ασφαλιστηρίου και τους οποίους δεσµεύει η Εταιρία Εταιρία Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε., που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως ανταποκριτής των Ασφαλιστών Λήπτης της Ασφάλισης (ή Συµβαλλόµενος) Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) µε το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να συµβληθεί στην ασφαλιστική σύµβαση για λογαριασµό δικό του ή τρίτου. Το Λήπτη της Ασφάλισης βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Aσφαλισµένο Ασφαλισµένος Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), υπέρ του oποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη και κατονοµάζεται στο παρόν Ασφαλιστήριο. Ειδικά για τον καλυπτόµενο κίνδυνο Προσωπικού Ατυχήµατος, Ασφαλιζόµενοι θα θεωρούνται και τα µέλη της οικογένειάς του που κατοικούν µαζί του ικαιούχος του ασφαλίσµατος Είναι το άτοµο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισµα σε περίπτωση επέλευσης καλυπτοµένου κινδύνου. Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, ικαιούχος είναι ο Ασφαλιζόµενος Ασφαλιστικό Συµφέρον Η οικονοµική σχέση που συνδέει τον Ασφαλιζόµενο / Λήπτη της Ασφάλισης µε το ασφαλισµένο αντικείµενο, µε την οποία ο Ασφαλιζόµενος / Λήπτης της Ασφάλισης, θεµελιώνει δικαίωµα αποζηµίωσης Ασφαλιστικός Kίνδυνος Το περιστατικό ή ζηµιογόνο γεγονός (ζηµιά), το οποίο επιφέρει στον Ασφαλιζόµενο ζηµιά και που περιλαµβάνεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και στους παρόντες όρους, ως εξαιρούµενo Πιστοποιητικό Ασφάλισης (ή Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο) Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύµβαση καθώς και τις ειδικές συµφωνίες, µεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης και των Ασφαλιστών. Στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης / Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αναγράφονται ως ελάχιστο, τα στοιχεία των Συµβαλλοµένων και του ικαιούχου (αν είναι διαφορετικό πρόσωπο), η διάρκεια της παρεχόµενης κάλυψης, το είδος του κινδύνου για τον οποίο παρέχεται η κάλυψη, οι τυχόν συµφωνηθείσες µεταξύ των συµβαλλοµένων εξαιρέσεις (εκτός των προβλεπόµενων από τον νόµο), τα ανώτατα όρια ευθύνης των Ασφαλιστών, τα ασφαλιζόµενα κεφάλαια, τα ασφάλιστρα, το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση (αν αυτό δεν είναι το Ελληνικό) και ο τόπος και χρόνος έκδοσής του. Επίσης αναφέρονται οι περιγραφές των ασφαλιζόµενων αντικειµένων, τυχόν ειδικές συµφωνίες / προϋποθέσεις και γενικά ο,τιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση που παρέχεται µε αυτό. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συµφωνίες κλπ. αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, υπερισχύουν των Γενικών ή / και των Ειδικών Όρων στο µέτρο που τους τροποποιούν. Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης / Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν έχει καµία ισχύ εάν δε φέρει την υπογραφή του Γενικού αντιπροσώπου των Lloyd s of London στην Ελλάδα και της Εταιρίας Πρόσθετες Πράξεις Τα έγγραφα που αποδεικνύουν µια µεταβολή στους όρους της ασφάλισης κατά τη διάρκεια της ασφάλισης Περίοδος ασφάλισης Το χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και για το οποίο ο Ασφαλιζόµενος ή Λήπτης της Ασφάλισης έχει πληρώσει το ανάλογο ασφάλιστρο Ασφαλιζόµενο Ποσό / Όριο Ευθύνης Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών προς αποζηµίωση για όλη τη περίοδο ασφάλισης συνεπεία επέλευσης ενός ή 1

2 περισσοτέρων εκ των καλυπτοµένων κινδύνων, το οποίο δε µπορεί να υπερβεί το ασφαλιζόµενο ποσό για κάθε ένα από τα αντικείµενα ασφάλισης, καθώς και το συνολικό ασφαλιζόµενο ποσό/όριο ευθύνης, όπως αυτά αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του Πιστοποιητικού Ασφάλισης, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό αναφέρεται ρητά Πίνακας Ασφάλισης Ο Πίνακας στον οποίο περιλαµβάνονται αναλυτικά οι καλυπτόµενες διευθύνσεις κινδύνου, τα καλυπτόµενα αντικείµενα, οι διάφορες καλύψεις καθώς και τα Ασφαλιζόµενα Κεφάλαια (εκτός όσων αναγράφονται ειδικά ανά παρεχόµενη κάλυψη/ όρια ευθύνης), που παρέχονται µε το παρόν ασφαλιστήριο Ασφαλιζόµενα αντικείµενα Το/α ακίνητο/α ή/και κινητά αντικείµενα που περιγράφεται/ονται ως ασφαλιζόµενο/α στον Πίνακα Ασφάλισης, για τα οποία ο Ασφαλιζόµενος έχει ασφαλιστικό συµφέρον και για το/α οποίο/α ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και πιο αναλυτικά: - Κτίριο: Κατασκευές από µπετόν αρµέ, µε τοίχους από τούβλο ή πέτρα, µε στέγη από ταράτσα ή/και διακοσµητικά κεραµίδια ή σκελετό από ξύλινες / σιδερένιες δοκούς µε κεραµίδια ή από σχιστόλιθο. Περιλαµβάνονται η κύρια κατοικία, τυχόν βελτιώσεις, µονίµως εγκατεστηµένες πισίνες, γήπεδα τένις, αυλές, φράκτες, αυλόπορτες, κιόσκια, πέργκολες, barbeque, γκαράζ, µαντρότοιχοι, σταθερές δεξαµενές καυσίµου, πύλες, τέντες (ηλικίας έως 5 ετών) και λοιπές σταθερές εξωτερικές εγκαταστάσεις, που συνιστούν τµήµα του κύριου κτίσµατος. To κτίριο θεωρείται ακατοίκητο αν είναι κενό ή δεν έχει κατοικηθεί (µε νόµιµο δικαίωµα) για περισσότερο από 45 συνεχόµενες ηµέρες. - Περιεχόµενα: Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός σπιτιού δηλ. προσωπικά είδη, ρούχα, διακοσµητικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά κινητά αντικείµενα εντός της ασφαλισµένης κύριας κατοικίας. Επίσης περιλαµβάνει εξοπλισµό γραφείου, που ανήκει ή έχει µισθωθεί από τον Ασφαλισµένο και σχετίζεται µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, έως του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε την Εταιρία. - Κινητός Εξοπλισµός εν υπαίθρω: Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: έπιπλα κήπου ή βεράντας, οµπρέλλες, µηχανήµατα και εργαλεία κήπου, τα οποία όταν δε χρησιµοποιούνται, φυλάσσονται σε κλειστό κλειδωµένο χώρο Περιβάλλων Χώρος έντρα, γκαζόν, θάµνοι και φυτά στον εξωτερικό χώρο της ασφαλιζόµενης κατοικίας που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ιεύθυνση Κινδύνου Ο τόπος ή οι τόποι στους οποίους βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα. Τα κινητά ασφαλισµένα αντικείµενα καλύπτονται µε τη ρητή προϋπόθεση ότι βρίσκονται µόνο εντός των κτιρίων που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης Κόστος Ανοικοδόµησης / Αντικατάστασης Το χαµηλότερο ποσό που απαιτείται σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τις δυνατότητες της αγοράς τη στιγµή της ζηµιάς, για: α) την ανοικοδόµηση ή επισκευή του ζηµιωθέντος κτίσµατος στον τόπο της ζηµιάς (διεύθυνση κινδύνου), µε υλικά και εργατικό δυναµικό του ίδιου ή παρεµφερούς είδους ή ποιότητας µε το ζηµιωθέν αντικείµενο. Στο κόστος ανοικοδόµησης περιλαµβάνονται τα παρακάτω: - Oι σχετιζόµενες αµοιβές αρχιτεκτόνων ή/και πραγµατογνωµόνων ή/και µηχανικών, - τα έξοδα που απαιτούνται για διαδικασίες σχετικές µε τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές (πολεοδοµία κλπ.), - το κόστος αποκοµιδής ερειπίων σχετιζόµενων µε την καλυπτόµενη ζηµιά. εν περιλαµβάνονται οποιαδήποτε ποσά αναφορικά µε τις εργασίες σχετιζόµενες µε το έδαφος κάτω από ή περί της κατασκευής. β) τη µικρότερη µεταξύ της αξίας επιδιόρθωσης και της αξίας αντικατάστασης του καλυπτόµενου Περιεχοµένου µε καινούργιο ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών Τρέχουσα Εµπορική Αξία Το χαµηλότερο ποσό µε το οποίο ένα ασφαλισµένο αντικείµενο θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε ένα αντίστοιχό του κατά τη στιγµή της ζηµιάς Τρέχουσα Πραγµατική Αξία Η αξία αντικατάστασης του ασφαλισµένου αντικειµένου µε καινούργιο, ίδιου η παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών, µετά την αφαίρεση της -λόγω χρήσης ή παλαιότητας- µείωσης της πραγµατικής του αξίας Ατύχηµα (για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος) Θεωρείται κάθε περιστατικό που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, αιφνίδια, ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου, η οποία προκαλεί σε αυτόν σωµατική βλάβη ή θάνατο. Ο θάνατος ή η σωµατική βλάβη πρέπει να προσδιορισθούν αντικειµενικά και να οφείλονται αποκλειστικά στο περιστατικό αυτό. Καλύπτονται άτοµα ηλικίας από 3 έως 65 ετών, τα οποία είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µε την Εταιρία. Ως ηλικία ορίζεται αυτή που έχει ο Ασφαλισµένος στα τελευταία του γενέθλια. 2

3 1.20. Σωµατική βλάβη ( για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος) Ο ιατρικά τεκµηριωµένος τραυµατισµός που: α) συµβαίνει στον Ασφαλισµένο κατά τη διάρκεια της ασφάλισης β) προκαλείται από ατύχηµα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από ασθένεια η οποία είναι άµεση συνέπεια, η φαρµακευτική θεραπεία ή χειρουργική επέµβαση που ήταν αναγκαία µετά από τέτοιο τραυµατισµό, επιφέρει το θάνατο ή την ανικανότητα του Ασφαλισµένου µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία του Ατυχήµατος Ζηµιά Κάθε απρόβλεπτη και ξαφνική υλική ζηµιά στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα, που είναι αποτέλεσµα επέλευσης Ασφαλιστικού Kινδύνου και που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισµένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης γεγονός και που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση. Ο όρος Zηµιά συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή ολική απώλεια, που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πραγµατικής αξίας των ασφαλισµένων αντικειµένων Ασφάλισµα (ή αποζηµίωση) Η υποχρέωση των Ασφαλιστών που προκύπτει από την επέλευση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου και σηµαίνει είτε την αποζηµίωση σε χρήµα, είτε την αποκατάσταση της ζηµιάς Απαλλαγή Το τµήµα της αποζηµίωσης µε το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισµένος και το οποίο αφαιρείται κατά την καταβολή του ασφαλίσµατος (αποζηµίωσης). Άρθρο 2 - ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Καλύπτεται ζηµιά που προέρχεται από βλάβη ή καταστροφή των ασφαλισµένων αντικειµένων, εξαιτίας αιφνίδιου και τυχαίου γεγονότος, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καλύπτονται όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι, όπως: Πυρκαγιά, κεραυνός, φυσική και χηµική έκρηξη, πυρκαγιά από δάσος, καπνός, πτώση δέντρων / καλωδίων / κεραιών, πρόσκρουση οχηµάτων τρίτων, πτώση αεροσκάφους, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις / απεργίες / πολιτικές ταραχές / οχλαγωγίες, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, βραχυκύκλωµα, κλοπή κατόπιν διάρρηξης, ζηµιές κτιρίου από απόπειρα διάρρηξης, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεοµηνίες, χιόνι, χαλάζι, παγετός, ζηµιές από νερά, θραύση σωληνώσεων ιδίων και κοινοχρήστων, θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων, αµοιβές αρχιτεκτόνων / µηχανικών / δηµοσίων αρχών κ.α., καθώς και καλύψεις και επεκτάσεις κάλυψης, που έχουν ειδικώς συµφωνηθεί και περιλαµβάνονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Η κάλυψη επίσης περιλαµβάνει : α) Τις εύλογες δαπάνες του Ασφαλισµένου/Λήπτη της Ασφάλισης για αποτροπή / περιορισµό της καλυπτόµενης ζηµιάς (π.χ. άντληση υδάτων, έξοδα φύλαξης και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα πραγµατοποιηθεί µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της ζηµιάς, υπό την προϋπόθεση προηγούµενης έγκρισης από τους πραγµατογνώµονες). β) απάνες ή/και ζηµιές που υπέστη ο Ασφαλισµενος/Λήπτης της Ασφάλισης κατά τη µετακόµιση ή µετακίνηση ασφαλισµένων πραγµάτων, για τα οποία εύλογα ενήργησε, µε σκοπό να περιοριστεί η έκταση της καλυπτόµενης ζηµιάς. γ) Έξοδα έως του ποσού των µετά από καλυπτόµενη ζηµιά και στην περίπτωση που συσταθεί ρητά από πραγµατογνώµονα, για επισκευές µε αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση του κινδύνου και αποτροπή ενδεχόµενης µελλοντικής ζηµιάς. δ) Ποσό έως επιπλέον τoυ Ασφαλισµένου Κεφαλαίου σε περίπτωση µερικής ζηµιάς και σε περίπτωση oλικής ζηµιάς, για την αγορά οικολογικών δοµικών υλικών µετά από καλυπτόµενη ζηµιά, περιλαµβανοµένων τυχόν συµβουλευτικών υπηρεσιών. Tα παραπάνω έξοδα περιλαµβάνονται και δεν προσαυξάνουν το συνολικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο, που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Άρθρο 3 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Οι παρακάτω Γενικές Εξαιρέσεις έχουν εφαρµογή σε όλες τις καλύψεις και επεκτάσεις καλύψεων που αναφέρονται στο παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο, εκτός αν, κατά περίπτωση, αναφέρεται ρητά ότι παρέχεται η κάλυψη, η οποία στην περίπτωση αυτή θα ισχύει έως του αναφερόµενου Ασφαλιζόµενων Ποσού / Ορίου Ευθύνης. Επίσης, για λόγους ευκολίας, ορισµένες από τις εξαιρέσεις είναι πιθανό να επαναλαµβάνονται σε ειδικές περιπτώσεις επεκτάσεων, καλύψεων κλπ. Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ζηµιά, που έχει προξενηθεί, άµεσα ή έµµεσα από κάποιο από τα παρακάτω γεγονότα: 3

4 3.1. Πόλεµο (πολεµικές πράξεις), εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές ή εµφυλίου πολέµου, εµφύλιος πόλεµος (είτε κηρύχθηκε επίσηµα ή όχι), ζηµιές ως συνέπεια διαταγής δηµόσιας αρχής, πολιτικοί κίνδυνοι όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) επανάσταση, πραξικόπηµα, κίνηµα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντίσταση εναντίον των αρχών, σφετερισµός εξουσίας ή στρατιωτική εξουσία, στρατιωτικός νόµος ή κατάσταση πολιορκίας (είτε έχει κηρυχθεί επίσηµα είτε όχι), δήµευση, κατάσχεση, κρατικοποίηση, απαλλοτρίωση, δήµευση, επίταξη, καταστροφή λόγω καραντίνας ή τελωνειακών κανονισµών και παρόµοιες εκδηλώσεις εν γένει. Επίσης, οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των ανωτέρω γεγονότων ή καταστάσεων Από βιολογικά και/ή χηµικά και/ή πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από ραδιενεργό και πάσης φύσεως µόλυνση, τοξικές συνέπειες από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιαδήποτε πυρηνικά απορρίµµατα ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού υλικού, εκτόξευση / ρίψη βληµάτων / πυραύλων ή οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναµη εξέλιξη και διεργασία Αµίαντο, δηλαδή ζηµιά ή ισχυριζόµενη ζηµιά άµεσα ή έµµεσα προκαλούµενη ή συσχετιζόµενη µε την παρουσία αµίαντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο ανεξάρτητα από τη µορφή ή την ποσότητά του Ηθεληµένη πράξη ή/και βαριά αµέλεια (απιστία, δόλος, ανέντιµες ή εγκληµατικές πράξεις), παράλειψη µε πρόθεση και υπεξαίρεση ή παράνοµη απόσπαση καλυπτόµενου περιεχόµενου (περιλαµβανοµένων των χρηµάτων, σε περίπτωση που έχει συµφωνηθεί κάλυψη γι αυτά) του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένου και µελών της οικογένειάς του ή/και των εκπροσώπων ή/και προστηθέντων του ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των ασφαλισµένων αντικειµένων Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµιά υπό οποιαδήποτε µορφή, έστω και αν είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου Ηχητική έκρηξη, κύµατα ήχου δηµιουργούµενα από εναέρια µέσα και αεροσκάφη, που µεταδίδονται µε την ταχύτητα του ήχου ή υπερηχητική ταχύτητα Μυστηριώδης / ανεξήγητη εξαφάνιση όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κλοπή χωρίς ίχνη βίας (π.χ. χρήση αντικλειδιού) / παραβίασης / διάρρηξης Εσφαλµένος ή ελαττωµατικός σχεδιασµός, εγγενές ελάττωµα, επισκευή και το κόστος αντικατάστασης/αποκατάστασής του, όσον αφορά το/α καλυπτόµενο/α κτίριο/α, καθώς επίσης και υλικά που θα ενσωµατωθούν σε αυτό/α σε µεταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια συντήρησης/επισκευής/ανακαίνισης και εν γένει εργασιών σχετιζόµενες µε το ασφαλιζόµενο κτίριο/α. Ωστόσο, δεν εξαιρούνται ζηµιές που συνιστούν αποτέλεσµα επακόλουθης αιτίας που απορρέει από τα παραπάνω, αλλά δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του παρόντος ασφαλιστηρίου Φυσιολογική φθορά του χρόνου, παλαιότητα, πληµµελής συντήρηση και κακοτεχνία, εκτός από θραύση, υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων / εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού και αποχέτευσης για οικοδοµές κατασκευής έως 25 ετών ή µε αντικατασταθείσες σωληνώσεις Σταδιακή / βαθµιαία αλλοίωση / επιδείνωση από οποιαδήποτε αιτία (περιλαµβάνεται η διάβρωση, µούχλα, πάσης φύσης µόλυνση ή ρύπανση, σκουριά, απώλεια βάρους, αποχρωµατισµός, µεταβολές θερµοκρασίας, υγρασία, ξηρασία, ζύµωση, εξάτµιση - εξαέρωση, συρρίκνωση, σήψη / αποσύνθεση / παραµόρφωση, φθορές που οφείλονται σε έντοµα, ζωύφια, τρωκτικά και βακτηρίδια, µεταβολές στη γεύση, στην οσµή, στο χρώµα, στην υφή ή την τελική µορφή-φινίρισµα). Ωστόσο, δεν εξαιρούνται επακόλουθες ζηµιές προκύπτουσες από τα παραπάνω, εκτός αν εµπίπτουν σε άλλη εξαίρεση του παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου Ηλεκτρονικοί Κίνδυνοι / CYBER exclusion clause NMA 2915 / δυσλειτουργία των συστηµάτων / µετάδοση- µεταφορά ιών, απώλεια, µεταβολή, µετατροπή ή βλάβη ή µείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών, µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος αποθήκευσης πληροφοριών, µικροεπεξεργαστή, ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας συσκευής, η οποία βρίσκεται µέσα σε εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αµέλεια µετάδοση / µεταφορά (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο περιλαµβάνει κακόβουλη ή/και ζηµιογόνο εντολή προγραµµατισµού, περιλαµβανοµένων πάσης φύσης ιών, οι οποίοι αποτελούν το αίτιο της απώλειας Ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες οφειλόµενες σε εσωτερικά αίτια ή απορρυθµίσεις µηχανηµάτων/εξαρτηµάτων. Ωστόσο, δεν εξαιρούνται επακόλουθες ζηµιές προερχόµενες από τα παραπάνω, εφόσον η γενεσιουργός τους αιτία δεν εξαιρείται από το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο ιάρρηξη σωληνώσεων από οποιαδήποτε αιτία ή διαρροή νερού από δεξαµενές, σωληνώσεις και/ή συσκευές λόγω διάρρηξης, υπερχείλισης, διαρροής τους ή κακόβουλη ενέργεια (εκτός από πυρκαγιά, έκρηξη) σε ακατοίκητες οικοδοµές (κενές ή δε χρησιµοποιούνται για περισσότερο από 45 ηµέρες) Έκρηξη από διάρρηξη λέβητα ή άλλου δοχείου ή µηχανήµατος, του οποίου η εσωτερική πίεση οφείλεται µόνο σε ατµό και ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ασφαλισµένου. Ωστόσο, δεν εξαιρούνται ζηµιές που συνιστούν 4

5 αποτέλεσµα επακόλουθης αιτίας που απορρέει από τα παραπάνω, εφόσον δεν εξαιρείται από άλλη διάταξη του παρόντος ασφαλιστηρίου Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση, µετατόπιση εδάφους, κατακάθιση, ράισµα, συστολή, διόγκωση, διαστολή, κατάρρευση ή διαστολή κτιρίων, δοµική µετακίνηση εν γένει, εκτός εάν είναι αποτέλεσµα µη εξαιρούµενου κινδύνου. Εξαιρείται, σε κάθε περίπτωση, η φυσιολογική κατακάθιση ή καθίζηση νέων κατασκευών, η µετακίνηση/κατακάθιση τεχνητού εδάφους, οι ζηµιές οι οποίες οφείλονται σε διάβρωση ακτών ή όχθης ποταµών, οι ζηµιές οι οποίες είναι αποτέλεσµα αναδιάταξης των τάσεων λόγω κατασκευής ή κατεδάφισης, µετατροπής ή επισκευής υπάρχουσας κατασκευής, οι ζηµιές που είναι αποτέλεσµα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωµατουργικών εργασιών Σεισµός και πυρκαγιά εξαιτίας Σεισµού, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά και θα παρέχεται συνδυαστικά µε την κάλυψη Καθίζησης (εξαίρεση 3.16) Ζηµίες στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα εξαιτίας εργασιών ανέγερσης, κατεδάφισης, ανακαίνισης, διακόσµησης, συντήρησης, επισκευής και εν γένει µετατροπών, προϋπολογισµού υψηλότερου από Στην περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισµού θα πρέπει να ενηµερώνεται η Εταιρία, ώστε µε την επιφύλαξη της αποδοχής της, να συµφωνείται κατά περίπτωση ή µη, άρση της παρούσας ασφαλιστικής κάλυψης µε εφαρµογή επιπρόσθετου ασφαλίστρου Ταυτόχρονη ή σταδιακή διαφυγή ρύπων και µόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος, καθώς και από βιολογικές, χηµικές, µολυντικές ή ρυπαντικές ουσίες, δηλαδή, οποιεσδήποτε ουσίες, στερεές, υγρές, αέριες ή θερµικά ερεθιστικές, οι οποίες, µετά την έκκλησή τους, απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία ή προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζηµιά ή απώλεια εµπορικής αξίας ή χρήσης στα ασφαλισµένα µε το παρόν αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά των βακτηριδίων, µυκητών, ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών Κόστος συντήρησης και βελτίωσης Προϋπάρχουσες ζηµιές, ελαττώµατα, περιστατικά ή καταστάσεις οποιασδήποτε φύσης, τα οποία ο Ασφαλισµένος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει Ζηµιές που προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία αποκοµιδής των συντριµµάτων του καλυπτόµενου κινδύνου Ζηµιές από εκρηκτικές και εµπρηστικές ύλες Το ποσό της προβλεπόµενης απαλλαγής. Άρθρο 4 - ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τα παρακάτω αντικείµενα εξαιρούνται από την παρούσα ασφάλιση µε ισχύ σε όλες τις καλύψεις και επεκτάσεις καλύψεων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, εκτός εάν, κατά περίπτωση, αναφέρεται ρητά ότι αναφέρεται η κάλυψή τους, σύµφωνα πάντα µε τους σχετικούς όρους, τη βάση προσδιορισµού του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου τους (όπου υφίσταται) και έως των αναφερόµενων Ασφαλισµένων Ποσών / Ορίων Ευθύνης, που αναφέρονται κατά περίπτωση. Επίσης, για λόγους ευκολίας, ορισµένα από τα εξαιρούµενα αντικείµενα είναι πιθανό να επαναλαµβάνονται σε ειδικές περιπτώσεις επεκτάσεων, καλύψεων κλπ. Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλεια ή ζηµία που θα συµβεί άµεσα σε: 4.1. Αντικείµενα από ασήµι, χρυσό, ράβδους/πλάκες από χρυσό, άργυρο ή από οποιοδήποτε άλλο πολύτιµο ή ηµιπολύτιµο µέταλλο, πολύτιµους ή ηµιπολύτιµους λίθους, κοσµήµατα, µετρητά / χρήµατα, νοµίσµατα παντός είδους (µεταλλικά, χαρτονοµίσµατα, αρχαία, εκτός κυκλοφορίας και λοιπά συναφή). Επίσης, εξαιρούνται ρητά τα οικογενειακά κειµήλια κλπ., άνευ επίσηµης εκτίµησης ή αποδεικτικού αγοράς τους (π.χ. κεντήµατα, εικόνες κλπ.) Αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονοµασίας, περιλαµβανόµενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: συµφωνητικά, συµβάσεις, λαχεία, λαχνούς, δελτία ΠΡΟΠΟ και τυχερών παιχνιδιών εν γένει, υποσχετικές, µετοχές, πιστωτικές κάρτες, ένσηµα, χαρτόσηµα, συναλλαγµατικές, τραπεζογραµµάτια, κάθε είδους χρεώγραφα και αξιόγραφα, πιστωτικοί τίτλοι, οµόλογα, οµολογίες, µετοχές και λοιπά συναφή Γραµµατόσηµα, συλλογές γραµµατοσήµων ή άλλων αντικειµένων, σχεδιαγράµµατα, σχέδια, πρωτότυπα και τύπους, µήτρες, καλούπια, κάθε είδους χειρόγραφα και αντίγραφα, σπάνια βιβλία, λογιστικά - φορολογικά βιβλία και στοιχεία, ένσηµα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού, χρήσης κλπ. κειµήλια, µετάλλια, σχέδια, πρωτότυπα, καλούπια και παντός είδους σπάνια αντικείµενα και συλλογές από αντικείµενα σπάνια ή κειµήλια εν γένει Σε περιπτώσεις βλάβης, απώλειας ή καταστροφής βιβλίων θα αποζηµιωθεί το κόστος της επανεκτύπωσής τους (κόστος στοιχειοθεσίας, χαρτιού και γενικά αναπαραγωγής). Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση δε θα αποζηµιώσει ποσό υψηλότερο από την εµπορική τιµή των βιβλίων κατά την ηµέρα της ζηµιάς (αφαιρουµένων τυχόν εκπτώσεων και των περιθωρίων κέρδους όπως αυτά διαµορφώνονται στο εµπόριο) Ηλεκτρονικά αρχεία, λογισµικό software (ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθώς και της αξίας των περιεχοµένων σε αυτά πληροφοριών. 5

6 4.6. Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο, καθώς και ζηµιές σε κτίρια ανοικτής οροφής, θυρών και παραθύρων, καθώς και ηµιτελούς κατασκευής ή επισκευής (δεν έχουν δηλαδή περιµετρική τοιχοποιΐα και στέγη και εποµένως δεν αποτελούν κλειστό και στεγασµένο χώρο) ή έχουν αφεθεί ανοιχτά, εφόσον οι ζηµιές οφείλονται σε βροχή, καταιγίδα, θύελλα (περιλαµβανοµένης της χιονοθύελλας), πληµµύρα, χαλάζι, χιόνι, διάρρηξη / θραύση δεξαµενών ή σωληνώσεων, κλοπή, σκόνη, καπνό Περιουσιακά στοιχεία υπό µεταφορά εκτός των εγκαταστάσεων Αντικείµενα που φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις τρίτων και εν γένει αντικείµενα που δε βρίσκονται υπό την φροντίδα, επιµέλεια και έλεγχο του Ασφαλισµένου, καθώς και αντικείµενα που ανήκουν σε ενοικιαστές η συνοίκους ή που έχουν δοθεί στον Ασφαλισµένο για φύλαξη ή του τα έχουν εµπιστευθεί, που έχουν κατατεθεί σε αυτόν µε προµήθεια ή λογαριασµό, σε συνεταιρισµό µε άλλους, που τα έχει πουλήσει και δεν τα έχει ακόµη παραδώσει, ανεξάρτητα αν του έχουν πληρώσει όλο ή µέρος του τιµήµατος και αυτά που κρατάει ως ενέχυρο Έδαφος, χώµα, δάση, καλλιέργειες, ξυλεία, αρχαιολογικά ευρήµατα και ζώα (χλωρίδα-πανίδα) Οχήµατα µε άδεια κυκλοφορίας χερσαία ή θαλάσσια, ρυµουλκούµενα οχήµατα, οχήµατα σε ράγες µε κινητήρα, θαλάσσια σκάφη, αεροσκάφη, διαστηµικά σκάφη, δορυφόρους και αντικείµενα στο νερό Γη, έργα ανύψωσης της επιφάνειας του εδάφους, επιχωµατώσεις, κάθε υπόγειο σύστηµα σωληνώσεων, δρόµοι, πεζοδρόµια, φράγµατα, υπόγειοι και υποβρύχιοι αγωγοί και καλώδια Φράχτες, µαντρότοιχους, αυλόπορτες, για ζηµιές από πρόσκρουση οχήµατος και κακόβουλες βλάβες (της εξαίρεσης δεν περιλαµβάνονται τα πακτωµένα στοιχεία -κουδούνια, θυροτηλέφωνα) Σταθερές εξωτερικές εγκαταστάσεις, για τον κίνδυνο του Σεισµού, εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί µε αντισεισµικές προδιαγραφές Νερό (απώλεια νερού), εκτός του νερού που περιλαµβάνεται σε οποιαδήποτε δεξαµενή, σωληνώσεις ή άλλης επεξεργασίας εξοπλισµό εντός των εγκαταστάσεων. Άρθρο 5 - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Tα παρακάτω αναφερόµενα Ασφαλιζόµενα Όρια / Όρια Ευθύνης προσαυξάνουν το συνολικό ασφαλισµένο κεφάλαιο που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου συµβολαίου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον ειδικό όρο επέκτασης κάλυψης. Επίσης, αυτά δύνανται να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, κατόπιν ειδικής συµφωνίας µε την Εταιρία. 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Με τη ρητή προϋπόθεση ότι µε το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτεται το κτίριο, θα παρέχονται οι παρακάτω καλύψεις: Α) Γενική Αστική Ευθύνη: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξίας (άρθρα Α.Κ.), για ζηµιές (Σωµατικές Βλάβες/Θάνατο και/ή Υλικές Ζηµιές) που πιθανώς προξενηθούν σε τρίτους, είτε από καλυπτόµενο µε το παρόν ασφαλιστήριο κίνδυνο, είτε από την Προσωπική Αστική του Ευθύνη έως των ασφαλισµένων ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Τα έξοδα νοµικής υπεράσπισης και οι σχετικές δικαστικές δαπάνες του Ασφαλισµένου επίσης περιλαµβάνονται στην κάλυψη, µε την προϋπόθεση γραπτής συναίνεσης της Εταιρίας. Σε περίπτωση µισθωµένου καλυπτόµενου κτιρίου, η κάλυψη θα επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και την Αστική Ευθύνη του Μισθωτή έναντι του Εκµισθωτή, για ζηµιά στο ασφαλισµένο µίσθιο, η οποία θα προέλθει άµεσα από φωτιά, έκρηξη, διαρροή / διάρρηξη σωληνώσεων. Επίσης καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έως του ασφαλισµένου ορίου των ανά γεγονός και συνολικά για όλη την ασφαλισµένη περίοδο και για τις κάτωθι επεκτάσεις κάλυψης: α) προς όµορες εγκαταστάσεις συνεπεία πυρκαγιάς, βραχυκυκλώµατος, έκρηξης, έκρηξης λεβήτων ή άλλων δοχείων πίεσης, διαρροής ή διάρρηξης σωληνώσεων υδραυλικής ή αποχετευτικής εγκατάστασης από υγρασία ή διαφυγή υδάτων, β) από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης, ανακαίνισης, διακόσµησης, συντήρησης, επισκευής και εν γένει µετατροπών, προϋπολογισµού έως Στην περίπτωση υπέρβασης προϋπολογισµού, θα πρέπει να ενηµερώνεται η Εταιρία, ώστε µε την επιφύλαξη της αποδοχής της, να συµφωνείται κατά περίπτωση η ισχύς της παρούσας ασφαλιστικής κάλυψης, µε εφαρµογή επιπρόσθετου ασφαλίστρου. εν εφαρµόζεται απαλλαγή. 6

7 Β) Εργοδοτική Ευθύνη: Kαλύπτεται η εκ του Νόµου προβλεπόµενη Ευθύνη του Εργοδότη έναντι του ασφαλισµένου προσωπικού του / προστηθέντων του, σύµφωνα µε τα άρθρα 657, 658 & 932 του Α.Κ., για τις πέραν του Ι.Κ.Α. ή άλλου ηµόσιου κοινωνικού φορέα υποχρεώσεις. Καταβάλλεται η διαφορά µεταξύ της αποζηµίωσης που παρέχεται από το ΙΚΑ και του πραγµατικού καταβαλλόµενου ηµεροµισθίου, βάσει µισθολογικών καταστάσεων και για µέγιστο διάστηµα 45 ηµερών για Σωµατικές Βλάβες που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, έως των ασφαλισµένων ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την Εργοδοτική Ευθύνη του Ασφαλισµένου έως του ασφαλισµένου ορίου των ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την ασφαλιζόµενη περίοδο από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών εργασιών ανέγερσης, ανακαίνισης, διακόσµησης, συντήρησης, επισκευής και εν γένει µετατροπών, προϋπολογισµού έως Σε περίπτωση υπέρβασης προϋπολογισµού, θα πρέπει να ενηµερώνεται η Εταιρία, ώστε µε την επιφύλαξη της αποδοχής της, να συµφωνείται κατά περίπτωση η ισχύς της παρούσας ασφαλιστικής κάλυψης µε εφαρµογή επιπρόσθετου ασφαλίστρου. Στην έννοια των Σωµατικών Βλαβών περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις ηθικής βλάβης του ζηµιωθέντος συνεπεία Σωµατικών Βλαβών / Θανάτου, καθώς και η ψυχική οδύνη των συγγενών. Τα ασφαλισµένα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης αποτελούν επιµέρους όρια των αντίστοιχων της Γενικής Αστικής Ευθύνης. Τα ανώτατα ασφαλισµένα όρια για Σωµατικές βλάβες και Υλικές Ζηµιές για τις καλύψεις της Γενικής Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης, περιλαµβανοµένων των υπο-ορίων επεκτάσεων καλύψεων, των εξόδων νοµικής υπεράσπισης και σχετικών δικαστικών δαπανών, καθώς και των επεκτάσεων κάλυψης, δε θα υπερβαίνουν τα αναφερόµενα στον Πίνακα Ασφάλισης. Oι καλύψεις της Γενικής Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης, παρέχονται µε τον όρο ότι η Εταιρία θα υποχρεώνεται σε αποζηµίωση, µόνο εφόσον διαπιστωθεί µε δικαστική απόφαση ευθύνη, που βαρύνει τον Ασφαλισµένο και τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζηµίωσης. Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα εξόφλησης αποζηµίωσης πριν από κάθε δικαστική απόφαση ή απόφαση µε εξώδικο διακανονισµό. Eιδικές Εξαιρέσεις Κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης: Οι Ασφαλιστές ουδεµία ευθύνη φέρουν ή έχουν υποχρέωση αποζηµίωσης εξαιτίας ζηµιών ή απωλειών προς Τρίτους και ρητώς απαλλάσσονται από αυτές στις εξής περιπτώσεις: 1. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που προξενούνται από αυτοκίνητα, ποδήλατα, µοτοποδήλατα, κάθε είδους άλλα οχήµατα, ως και κάθε είδους σκάφη θαλάσσης και αέρος, καθώς και κάθε είδους µηχανοκίνητου οχήµατος ή εργαλείου, εκτός από οχήµατα που τυχόν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο εντός του Ασφαλισµένου κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, αποκλειστικά για εργασίες ή αναψυχή. 2. Για ατυχήµατα ή ζηµιές από ελαττωµατική αποχέτευση, από αναθυµιάσεις, από µόλυνση του νερού ή του αέρα, από σκόνη, από όποια αιτία και αν αυτή προέρχεται και εν γένει ό,τι ορίζεται ως περιβαλλοντική ευθύνη. 3. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που προκαλούνται από συµµετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, στοιχήµατα, ράλλυ και γενικά διαγωνισµούς και συναγωνισµούς κάθε είδους ή κατά τη διάρκεια αυτών. 4. Συνεπεία καθίζησης, κλονισµού, µετακίνησης ή εξασθένησης των υποστηριγµάτων ή των θεµελίων του/των ασφαλισµένου/ων κτιρίου/ων. 5. Που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια πληµµυρών, καταιγίδων, θυελλών, σεισµών ή άλλων φυσικών φαινοµένων, που συνιστούν ανωτέρα βία. 6. Από οποιασδήποτε φύσης συµβατικές δεσµεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος και οι οποίες διευρύνουν τη νοµική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου ο Ασφαλισµένος θα έφερε ευθύνη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ως άνω συµβατικών δεσµεύσεων. 7. Από τη φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά ή παραλαβή πραγµάτων και γενικά αντικειµένων από κάθε είδους µεταφορικά µέσα, καθώς και ζηµιές σε αυτά τα ίδια τα µεταφερόµενα αντικείµενα, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 8. Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια µέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο ή/και τους προστηθέντες του. 9. Απαιτήσεις προς τον ίδιο το Συµβαλλόµενο/Ασφαλισµένο, από νόµιµους εκπροσώπους του ή οµόρρυθµους εταίρους ή διαχειριστές ή µετόχους του Συµβαλλόµενου / Ασφαλισµένου, τον ή τη σύζυγο και τους συγγενείς τους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι τρίτου βαθµού, καθώς και από άτοµα που κατοικούν µόνιµα κάτω από την ίδια στέγη. 10. Από AIDS, ηπατίτιδα, σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, γρίπη των πουλερικών και λοιπές επιδηµίες. 7

8 11. Από την κατασκευή, παραγωγή, πώληση, αποθήκευση, γόµωση, επεξεργασία, διανοµή, µεταφορά ή χρήση πυροτεχνηµάτων, επικρουστήρων, πυροµαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, χηµικών αερίων ή και αερίων υπό πίεση ή τοξικών ουσιών. 12. Για τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις των παροχών των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ( ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ κλπ.), εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 13. Αξιώσεις τρίτων οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες απορρέουν καθ οποιονδήποτε τρόπο από την επαγγελµατική δραστηριότητα του Ασφαλισµένου ή ζηµιές που έχουν σχέση µε την επαγγελµατική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται µε αυτόν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή µε σύµβαση έργου ή έχει την ιδιότητα του προστηθέντος του, για λάθη και παραλείψεις κυρίως από διάγνωση, συµβουλή, µελέτη, σχεδιασµό, καθορισµό προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη πληµµελή παροχή υπηρεσιών, στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (Αστική Ευθύνη Στελεχών κλπ.). 14. εν καλύπτεται οποιασδήποτε φύσης καθαρώς οικονοµική ή παρεπόµενη ζηµιά. 15. εν καλύπτονται απαιτήσεις για ζηµιές, οι οποίες προέρχονται ή είναι επακόλουθο ασθένειας ή άλλης -σωµατικής ή µηδιαταραχής σε ανθρώπους ή οφείλονται σε µείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, συνεπεία ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και/ή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας οποιασδήποτε φύσης, περιλαµβανοµένης και της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία ή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από ηλεκτροφόρα καλώδια ή οποιασδήποτε φύσης ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. 16. Κάθε είδους πρόστιµα και ποινές από ηµόσια ή άλλη Αρχή ή αποζηµιώσεις καταβλητέες για παραδειγµατισµό και/ή τιµωρία, εξαγορά ποινής. 17. Για τυχόν ζηµιές από τη λειτουργία, εγκατάσταση, τοποθέτηση και πτώση κάθε είδους επιγραφών, διαφηµιστικών πινακίδων και κεραιών, καθώς και εν γένει σταθερών και κινητών προσαρτηµάτων / προσθηκών, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 18. Για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήµιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 19. Για τυχόν ζηµιές, σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος έχει προβεί σε παραίτηση των αναγωγικών δικαιωµάτων του, καθ οιονδήποτε τρόπο. 20. εν καλύπτονται ζηµιές από αίτια για τα οποία ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος από το Νόµο να καλύπτει από άλλη ή άλλες ασφαλίσεις ή οφείλονται σε µη τήρηση διατάξεων, νόµων, κανονισµών, που σχετίζονται µε την ασφάλεια του κοινού. 21. εν καλύπτονται ζηµιές σε σοδειές, δάση, καλλιεργηµένες εκτάσεις και αρχαιολογικά ευρήµατα. 22. εν καλύπτονται τυχόν ζηµιές σε τρίτους οι οποίες προκαλούνται από υπεργολάβους του Ασφαλισµένου και τυχόν προστηθέντες τους, εκτός όπου έχει συµφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Ειδικές Εξαιρέσεις Κάλυψης Εργοδοτικής Ευθύνης: 1. Aπαιτήσεις από παθήσεις και ασθένειες σχετιζόµενες µε τη φύση της εργασίας του παθόντος, καθώς και παθήσεις κήλης, κιρσών, φυµατίωσης, καθώς και οποιαδήποτε ασθένεια ή πάθηση ακόµα και αν αυτές χαρακτηριστούν, δικαστικώς ή από τον οικείο οργανισµό ασφάλισης του παθόντος, ως ατυχήµατα κατά την εργασία ή συνεπεία αυτής. 2. Οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλισµένου ή απαιτήσεις που τυχόν εγερθούν εναντίον του για ασθένεια ή θάνατο συνεπεία ασθένειας σε οποιονδήποτε υπάλληλο του Ασφαλισµένου, προερχόµενη από την ενασχόληση του υπαλλήλου στην υπηρεσία του Ασφαλισµένου ή οποιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλισµένου να αποζηµιώσει οποιονδήποτε, συνεπεία ευθύνης που προέρχεται από αυτή την ασθένεια ή το θάνατο συνεπεία της ασθένειας του οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλισµένου. 2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Καλύπτεται ζηµιά στον Περιβάλλοντα Χώρο εξαιτίας πυρκαγιάς (εκτός πυρκαγιάς από δάσος), κεραυνού, έκρηξης, πτώσης αεροσκάφους, βανδαλισµού, κακοβούλων ενεργειών έως 10% του Ασφαλισµένου κεφαλαίου κατοικίας ή περιεχοµένου που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Το ανώτατο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για έκαστο από τα στοιχεία που απαρτίζουν τον περιβάλλοντα χώρο, δε θα υπερβαίνει το ποσό των ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ Καλύπτεται ζηµιά ή απώλεια σε κινητό εξοπλισµό, που βρίσκεται σε υπαίθριους αλλά περιφραγµένους χώρους της ασφαλιζόµενης οικοδοµής ή στις βεράντες αυτής, που θα επέλθει από ασφαλιζόµενο κίνδυνο, έως του ποσού των , εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: - Κλοπή, - ζηµιές συνεπεία φθοράς, παλαιότητας και κακοτεχνίας. 8

9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο κινητός εξοπλισµός σε περίπτωση που η κατοικία µένει ακατοίκητη για διάστηµα άνω των 45 ηµερών, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε κλειστό και κλειδωµένο χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα κάλυψη ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Καλύπτονται χαρτονοµίσµατα και µεταλλικά νοµίσµατα εν γένει, οποιουδήποτε κράτους σε κυκλοφορία, έως του ποσού των 1.000, µε την προϋπόθεση φύλαξής των εντός πακτωµένου χρηµατοκιβωτίου σε µη εµφανές σηµείο και µε ίχνη βίαιας παραβίασής του. 5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ / ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ/ ΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Καλύπτονται οι δαπάνες για εντοπισµό της ζηµιάς από τις παραπάνω αιτίες έως του ποσού των ανά περιστατικό και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, καθώς και το κόστος του διαρρέοντος καυσίµου ή ύδατος σε περίπτωση θραύσης ή διαρροής σωληνώσεων θέρµανσης ή ύδρευσης έως του ποσού των ανά περιστατικό και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Καλύπτονται αντικείµενα που περιλαµβάνονται στην αξία περιεχοµένων του Ασφαλισµένου, που φυλάσσονται σε αποθήκες τρίτων, έως ποσοστού 10% του ασφαλισµένου κεφαλαίου περιεχοµένου, µε την προϋπόθεση ότι οι αποθήκες αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελµατικών χώρων (Αποθηκών) και χρησιµεύουν αποκλειστικά για τη φύλαξη αντικειµένων. Θα ισχύουν οι προϋποθέσεις ασφάλειας που ισχύουν εν γένει για το ασφαλιζόµενο περιεχόµενο, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις ασφάλειας που πληροί εν γένει η Επαγγελµατική Αποθήκη. 7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Καλύπτονται προσωπικά αντικείµενα επισκεπτών έως του ποσού των σε περίπτωση απώλειάς τους από καλυπτόµενη ζηµιά. Εξαιρούνται τα χρήµατα, κοσµήµατα και πολύτιµα αντικείµενα εν γένει, καθώς και αντικείµενα που καλύπτονται για τον ίδιο κίνδυνο από άλλη ασφάλιση. 8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Καλύπτονται νεαποκτηθέντα αντικείµενα έως ποσοστού 25% του Ασφαλιζόµενου Κεφαλαίου Περιεχοµένου, µε την προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία απόκτησης τους µε χρέωση αναλογικού ασφαλίστρου. Η Εταιρία ωστόσο διατηρεί το δικαίωµα να µη δεχτεί την ασφάλιση των εν λόγω αντικειµένων για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρµοσθεί αναλογική χρέωση ασφαλίστρου µόνο για το διάστηµα των 30 ηµερών, που θα βρίσκονται υπό κάλυψη µε τον παρόντα όρο. 9. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟY ΧΩΡΟY ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Καλύπτεται περιεχόµενο / εξοπλισµός γραφείου, που ανήκει στον Ασφαλισµένο και αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, ο οποίος βρίσκεται εντός της ασφαλισµένης κατοικίας, έως του ποσού των ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ Καλύπτονται έως του ποσού των ανά περιστατικό και για όλη την περίοδο ασφάλισης, για έξοδα ενοικίου που θα πραγµατοποιηθούν (βάσει επισήµων αποδείξεων), συνεπεία αναγκαστικής µεταστέγασής του σε άλλη κατοικία, λόγω ζηµιάς στα ασφαλισµένα αντικείµενα που θα προέλθει από καλυπτόµενο από το παρόν κίνδυνο και η οποία θα καταστήσει την κατοικία που βρίσκονται τα ασφαλισµένα µη κατοικήσιµη, βάσει πιστοποίησης των αρµοδίων αρχών. Επίσης καλύπτονται και τα έξοδα µεταφοράς του νοικοκυριού (βάσει τιµολογίων) στην προσωρινή κατοικία, για όλη την περίοδο ασφάλισης, για όσο διάστηµα κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση των ζηµιών της ασφαλισµένης κατοικίας και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 12 µήνες. 11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Σε περίπτωση αποζηµιωθείσας ζηµιάς, θα καλύπτονται έως ποσοστού 5% επί του ποσού της αποζηµίωσης για τη συγκεκριµένη ζηµιά, τα εύλογα και απολύτως αναγκαία έξοδα επισκευών -κατά την κρίση της Εταιρίας και/ή του πραγµατογνώµονα που επιλήφθηκε της καλυπτόµενης ζηµιάς- µε σκοπό την αποφυγή περαιτέρω απωλειών, λόγω της εν λόγω ζηµιάς. 12. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Καλύπτονται τα αναγκαία έξοδα για την επισκευή οποιασδήποτε ζηµιάς η οποία προκαλείται από την ανάγκη βίαιας εισόδου στην ασφαλιζόµενη κατοικία λόγω εκτάκτου ανάγκης, µε αποκλειστικό σκοπό την αποτροπή καλυπτόµενης ζηµιάς ή βοήθειας προσώπου, έως του ποσού των

10 13. ΙΑ ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Στην περίπτωση µεταβίβασης της ιδιοκτησίας της ασφαλισµένης κατοικίας, αυτή θα παραµένει ασφαλισµένη για το διάστηµα που µεσολαβήσει από την υπογραφή της σύµβασης πώλησης έως την ουσιαστική ολοκλήρωση της πώλησης (στην περίπτωση που υπάρξει χρονική υστέρηση), µε την προϋπόθεση ότι η κατοικία δεν παραµένει ακατοίκητη και δεν είναι ασφαλισµένη από άλλη ασφάλιση (ανεξάρτητα από τους καλυπτόµενους κινδύνους). 14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Καλύπτεται ζηµιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισµό, που βρίσκεται εντός της ασφαλισµένης κατοικίας, έως του ποσού των Η αποζηµίωση καταβάλλεται και αφορά: - Σε τιµή αξίας αντικατάστασης µε καινούργιο, εφόσον έχει αγοραστεί µέχρι 4 χρόνια από την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιάς, η οποία ρητά δεν πρέπει να εµπίπτει στους όρους εγγύησης. - Σε τρέχουσα πραγµατική αξία σαν µεταχειρισµένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ηµεροµηνία προγενέστερη των 4 χρόνων από την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιά. - Σε αντίστοιχα αντικείµενα από πλευράς δυναµικότητας, µεγέθους, προέλευσης, µάρκας, υφής. Επίσης συµπεριλαµβάνεται κάλυψη, έως ποσού 800 για αποκατάσταση ηλεκτρονικών δεδοµένων λόγω καταστροφής τους σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµιάς, σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη οικιακή ψηφιακή συσκευή που περιλαµβάνεται στο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο Περιεχοµένου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: Η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε ασφαλισµένου αντικειµένου σύµφωνα µε τη σχετική λίστα, ήτοι: µοντέλο, serial number, ίντσες, ισχύς, µάρκα, καθώς και ηµεροµηνία αγοράς του. 15. ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Στην περίπτωση που κατά τη στιγµή της ζηµιάς διαπιστωθεί ότι το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο Κτιρίου η Περιεχοµένου υπολείπεται της αντίστοιχης ασφαλιζόµενης αξίας καινουργούς σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10%, ο Ασφαλισµένος δε θα θεωρείται υπασφαλισµένος και δε θα τίθεται σε εφαρµογή ο Αναλογικός Ορος. 16. ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ) Καλύπτεται ζηµία ή απώλεια από µη εξαιρούµενους κινδύνους σε κοσµήµατα που βρίσκονται εντός της ασφαλισµένης κατοικίας ή εντός τραπεζικής θυρίδας, έως του ποσού των ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: H κάλυψη, ισχύει µόνον όταν: - έχουν δηλωθεί και καταγραφεί αναλυτικά σε λίστα ως σχετικό έντυπο και έχουν προσκοµισθεί φωτογραφίες από ψηφιακή µηχανή. - υπάρχει εκτίµηση ή πιστοποιητικό αγοράς, διαφορετικά θα ισχύσει ο ειδικός όρος ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ. - φυλάσσονται εντός πακτωµένου χρηµατοκιβωτίου µε συνδυασµό, τοποθετηµένου σε µη εµφανές σηµείο εντός της ασφαλισµένης κατοικίας. Σε περίπτωση που επιλεγεί η παρούσα ασφάλιση, η ασφαλισµένη κατοικία είναι υποχρεωτικό να διαθέτει κατ ελάχιστον πόρτα ασφαλείας και κουφώµατα ασφαλείας. Είναι στην ευχέρεια της Εταιρίας να ζητήσει πρόσθετα µέτρα ασφαλείας αναλόγως του ασφαλισµένου κεφαλαίου κοσµηµάτων. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Το 25% ενός ασφαλιζόµενης αξίας ενός εκάστου κοσµήµατος ανά ζηµιά µε ελάχιστο ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) Kαλύπτεται η απώλεια ενοικίων του Ασφαλισµένου σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής του ασφαλισµένου κτιρίου συνεπεία ζηµιάς από καλυπτόµενο από το παρόν κίνδυνο, έως του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης µε ανώτατο διάστηµα αποζηµίωσης τους 12 µήνες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση από τις Αρµόδιες Αρχές ή από τις σχετικές εκθέσεις πραγµατογνωµόνων. - Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης είναι αυτό που ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης και δε δύναται να υπερβεί το ποσό αυτό διαιρούµενο ισόποσα και καταβαλλόµενο σε µηνιαίες και άτοκες δόσεις για όσους µήνες αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης. - Για την καταβολή της αποζηµίωσης απαιτείται η υποβολή από τον Ασφαλισµένο των νόµιµων παραστατικών, που θα αποδεικνύουν το νόµιµο µηνιαίο µίσθωµα που καταβάλει ο µισθωτής. - Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζηµίωσης είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος να είναι ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης οικοδοµής και να µην τη χρησιµοποιεί ο ίδιος. - Η παραπάνω αποζηµίωση καταβάλλεται αποκλειστικά και µόνο για το χρονικό εκείνο διάστηµα που απαιτείται για την επισκευή ή ανοικοδόµηση του κτιρίου, µε βάση τις εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης και µε ανώτατο όριο τους µήνες που αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης. - Σε περίπτωση που το κτίριο δεν ήταν µισθωµένο ολόκληρο ή εν µέρει κατά την στιγµή της επέλευσης της ζηµιάς, η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει ή ισχύει µόνο για το µισθωµένο µέρος. 10

11 - H κάλυψη δεν παρέχεται σε περίπτωση τερµατισµού της µίσθωσης, αν η διακοπή αυτή είχε προσυµφωνηθεί πριν την ζηµιά ή λήξη του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, όποιο από τα δύο συµβεί νωρίτερα. ηλώνεται και συµφωνείται ότι αν έπειτα από σχετική εντολή των αρµόδιων ηµόσιων Αρχών εµποδιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο η επισκευή ή η ανοικοδόµηση του κτιρίου, η οποία θα προκαλέσει την καθυστέρηση ή επιβράδυνση των εργασιών επισκευής ή ανοικοδόµησης, η Εταιρία δε θα ευθύνεται να αποζηµιώσει τον Ασφαλισµένο για το χρονικό διάστηµα αυτής της καθυστέρησης ή επιβράδυνσης. 18. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Α) ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση ατυχήµατος του Ασφαλισµένου που θα του προκαλέσει σωµατικές βλάβες οι οποίες αποκλειστικά και αποδεδειγµένα αποτελούν την αιτία απώλειας ζωής του µέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους -ή αν δεν υπάρχουν στους νόµιµους κληρονόµους- το ποσό των αν το Ατύχηµα συµβεί εντός των Ασφαλιζόµενων Εγκαταστάσεων (Κτιρίου και Περιβάλλοντος Χώρου). Η παρούσα ασφάλιση θεωρείται άκυρη και σαν να µην έγινε ποτέ ως προς τον ή τους οποιουσδήποτε δικαιούχους αποζηµίωσης, οι οποίοι εκ προθέσεως θα συντελέσουν µε οποιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα στη συντόµευση της ζωής των Ασφαλισµένων ή την οποιαδήποτε επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώµατα των ανωτέρω ενδιαφεροµένων εκπίπτουν υπέρ των ασφαλιστών. Β) ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος καταστεί µόνιµα και χωρίς ελπίδα βελτίωσης ανίκανος από ατύχηµα που καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση προς εργασία, µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, οι Ασφαλιστές θα καταβάλλουν στον Ασφαλισµένο, το ποσό των αν το ατύχηµα συµβεί εντός των ασφαλιζόµενων εγκαταστάσεων (Κτιρίου και Περιβάλλοντος Χώρου). Η ανικανότητα θεωρείται µόνιµη και ολική, µόνον εφόσον αυτή προκαλεί εφεξής ολοσχερή αδυναµία στον Ασφαλισµένο προς εξάσκηση εργασίας και θα επέλθει µέσα σε διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και θα οφείλεται αποκλειστικά και µόνο σε αυτό. Η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα προσδιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Ολική και Μόνιµη απώλεια χρήσης δύο άκρων, δύο οφθαλµών ή ενός άκρου και ενός οφθαλµού, ή ενός οφθαλµού ή ενός άκρου στην περίπτωση που η εν λόγω απώλεια κριθεί ότι έχει καταστήσει τον ασφαλισµένο Μόνιµα Ολικά ανίκανο προς εργασία. - Απώλεια χρήσης χεριού θεωρείται η απώλεια χρήσης τουλάχιστον από το ύψος του καρπού ή πάνω από αυτόν και περιλαµβάνει την ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της χρήσης του χεριού ή βραχίονα. - Απώλεια χρήσης ποδιού θεωρείται η απώλεια χρήσης του τουλάχιστον από το ύψος του αστραγάλου ή πάνω από αυτόν και περιλαµβάνει την ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της χρήσης του ποδιού. - Απώλεια χρήσης οφθαλµού θεωρείται η ολική τύφλωση. β) Μόνιµη και Ολική παράλυση ή εγκεφαλική βλάβη, δηλαδή µόνιµη και ολική έκπτωση των πνευµατικών λειτουργιών ή αισθητικοκινητική τετραπληγία. γ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου επιβεβαιώνεται Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. Γ) ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Οποιαδήποτε άλλη µόνιµη ανικανότητα αποκλειστικά και µόνο από ατύχηµα, εκτός από τις παραπάνω περιοριστικά αναφερόµενες, θεωρείται Μόνιµη Μερική Ανικανότητα. Πρόκειται για τη Μόνιµη Ανικανότητα η οποία από τη φύση της και σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις του σχετικού ορισµού, δε συνιστά Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση που µετά από ατύχηµα επέλθει Μόνιµη Μερική ανικανότητα προς εργασία εντός διαστήµατος 12 µηνών από την επέλευση του ατυχήµατος και αυτή οφείλεται αποκλειστικά και άµεσα στο εν λόγω ατύχηµα, ο Ασφαλιστής καταβάλει ποσοστό επί των αντίστοιχων ασφαλισµένων ορίων που αναφέρονται για τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: ΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ Ολική απώλεια άνω άκρου 70% 60% Απώλεια όλου του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% Απώλεια της κίνησης όλου του ώµου 60% 50% Ολική απώλεια της κίνησης όλου του αγκώνα ή του καρπού 40% 30% Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Ολική απώλεια των τριών δακτύλων εκτός από τον αντίχειρα και το δείκτη 25% 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός από το δείκτη 25% 20% Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη 20% 15% 11

12 Ολική απώλεια του µέσου ή του παράµεσου ή του µικρού δακτύλου 10% 8% Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού και όλων των δακτύλων 30% Ολική απώλεια κάτω άκρου 60% Απώλεια όλης της κνήµης και όλου του ποδιού 60% Κάταγµα κνήµης ή ποδιού που δεν έκλεισε (όχι πωρωµένο) 25% Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έκλεισε (όχι πωρωµένο) 20% Κάταγµα του ταρσού που δεν έκλεισε (όχι πωρωµένο) 15% Ολική απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% Βράχυνση του ποδιού τουλάχιστο κατά 5 εκ. (0,05) του µέτρου 15% Απώλεια της όρασης ενός µατιού ή µείωση στο µισό της όρασης και των δύο µατιών 60% Ολική και αθεράπευτη κώφωση στο ένα αυτί 50% Ολική και αθεράπευτη κώφωση και στα δύο αυτιά 80% Κάταγµα στο κάτω σαγόνι που δεν έκλεισε (όχι πωρωµένο) 25% Αγκύλωση µέρους σπονδυλικής στήλης µε παραµόρφωση 70% Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση θώρακα και οργανικές ανωµαλίες 50% Ολική και αθεράπευτη απώλεια της φωνής 80% Αν ο Ασφαλισµένος δηλώσει στην πρόταση ασφάλισης ότι είναι αριστερόχειρας, τα παραπάνω ποσοστά αντιστρέφονται. Ειδικά στις περιπτώσεις απώλειας χρήσεως της σπονδυλικής στήλης µε κήλη κάποιου µεσοσπονδύλιου δίσκου, το ποσοστό δε µπορεί να είναι µεγαλύτερο από σαράντα τοις εκατό (40%). Το ποσοστό ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, θα καθορίζεται σε σύγκριση µε το ποσοστό της πλησιέστερης αναπηρίας του πίνακα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση γνωµάτευσης µόνιµης µερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά στον Πίνακα, το ποσοστό αποζηµίωσης θα ορίζεται µε βάση τη φυσική αναπηρία του Ασφαλισµένου, σε σχέση µε κάθε αποδοτική εργασία που µπορεί να εκτελεί, λαµβάνοντας υπόψη τη µόρφωση, την εξειδίκευση και την εµπειρία που διαθέτει. Για ανατοµική ή λειτουργική βλάβη σε περισσότερα όργανα ή άκρα όπου θα ανακύψουν αντίστοιχα περισσότερα από ένα ποσοστά µόνιµης µερικής ανικανότητας, η αποζηµίωση καθορίζεται µε την προσθήκη των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε ζηµιά, µε ανώτατο όριο ποσοστό 100%. Η ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή άκρου, θεωρείται σαν ανατοµική απώλεια, εποµένως ως µόνιµη ανικανότητα. Αν πρόκειται για µείωση της λειτουργικότητας, τα ποσοστά που αναφέρονται πιο πάνω, θα µειώνονται ανάλογα µε τη µείωση της λειτουργικότητας. Η αποζηµίωση για ανατοµική ή λειτουργική βλάβη της φάλαγγας του αντίχειρα είναι ίση µε το µισό του ποσοστού που ορίστηκε για την ολική απώλεια του αντίστοιχου δακτύλου. Το ίδιο ισχύει και για την ανατοµική βλάβη της φάλαγγας του µεγάλου δακτύλου του ποδιού. Για τη βλάβη της φάλαγγας κάθε άλλου δακτύλου χεριού ή ποδιού, η αποζηµίωση είναι ίση µε το ένα τρίτο (1/3) του αντίστοιχου ποσοστού. Η απώλεια κάθε ονυχοφόρας φάλαγγας εκτός από αυτή του αντίχειρα θεωρείται µόνιµη ανικανότητα µόνο εάν γίνει πλήρης αποκοπή της. Για ολική ή µερική ανικανότητα η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει αποζηµίωση, παρά αφού κριθεί η ανικανότητα αυτή ως µόνιµη, δηλαδή µετά την αποθεραπεία ή την οριστικοποίησή της. Για ανατοµική ή λειτουργική απώλεια (µείωση λειτουργικότητας) ή βλάβη οργάνου ή άκρου που παρουσίασε βλάβη πριν από την ηµεροµηνία που άρχισε η ασφάλιση, τα πιο πάνω ποσοστά µειώνονται ανάλογα µε το βαθµό της αναπηρίας που προϋπήρξε. Εάν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει και η Εταιρία δεν έχει αποδεχθεί ή καθορίσει αποζηµίωση για µόνιµη ή ολική ή µερική ανικανότητα, δεν καταβάλλεται καµία αποζηµίωση που αφορά στην κάλυψη αυτή. ) ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ Α EΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος εισαχθεί αποκλειστικά από ατύχηµα στο νοσοκοµείο ή του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου, ο Ασφαλιστής θα του καταβάλει τα έξοδα που έκανε και έως του ποσού των ανά ατύχηµα (εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά) και συγκεκριµένα για: ωµάτιο και τροφή, αµοιβές ιατρών, (χειρουργού, αναισθησιολόγου κλπ.) χειρουργείο, φάρµακα, µικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, αµοιβές νοσοκόµων, µεταφορά µε νοσοκοµειακό αυτοκίνητο στο νοσοκοµείο, µεταγγίσεις αίµατος, απλοί ή γύψινοι επίδεσµοι, νάρθηκες και έξοδα φυσικοθεραπείας (σύµφωνα µε τον πίνακα παροχών). Τα καταβαλλόµενα έξοδα αποζηµιώνονται µε την προσκόµιση επίσηµων πρωτοτύπων παραστατικών για κάθε περιστατικό. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος εισπράξει τα ιατροφαρµακευτικά έξοδα από άλλη ασφάλιση, τότε οι Ασφαλιστές ή η Εταιρία θα καταβάλουν τη διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράχθηκε και του συνολικού κόστους των 12

13 ιατροφαρµακευτικών εξόδων που έγιναν, µέχρι του ποσού που προβλέπεται από τη συγκεκριµένη παροχή. Όριο ευθύνης: Τo όριο ευθύνης των Ασφαλιστών για τη συγκεκριµένη παροχή αναγράφεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου ανά συµβάν και προσαυξάνει το ανώτατο όριο ευθύνης του συµβολαίου. Eιδικά για έξοδα φυσιοθεραπείας το ανώτατο όριο θα είναι έως 500 του αναφερόµενου στον πίνακα παροχών ορίου ευθύνης για την παρούσα κάλυψη. Ε) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ & ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΩΡΟΥ Οι Ασφαλιστές κατά τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης, σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρού ατυχήµατος και κατόπιν έγκρισης από νόµιµη υπηρεσία περίθαλψης ή από ιατρό που θα πιστοποιούν ότι η σοβαρότητα και φύση του ατυχήµατος επιτάσσει την έκτακτη διακοµιδή του Ασφαλιζόµενου, θα παρέχουν στον ασφαλιζόµενο επείγουσα υγειονοµική µεταφορά για νοσηλεία και καλύπτονται τα ακόλουθα έξοδα, έως του ποσού των 500: - Επείγουσα µεταφορά του Ασφαλισµένου για νοσηλεία από ατύχηµα µε ασθενοφόρα οχήµατα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, εφόσον υφίσταται έκτακτη και σοβαρή ανάγκη για επείγουσα ιατρική βοήθεια, λόγω άµεσου κινδύνου της ζωής του. Η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται µε γνώµονα τη διαθεσιµότητά του, την ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονοµικότερη µεταφορά του Ασφαλισµένου σε κατάλληλη για την περίθαλψή του νοσηλευτική µονάδα. - Ιατρική βοήθεια ή αµοιβή και έξοδα ιατρού κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. - Μεταφορά συνοδού του Ασφαλισµένου. - Επαναπατρισµός τυχόν ανηλίκων τέκνων του Ασφαλισµένου. Επιπλέον, παρέχεται κάλυψη των εξόδων για επαναπατρισµό της σωρού του Ασφαλισµένου σε περίπτωση Απώλειας ζωής από Ατύχηµα. ΣΤ) ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Παρέχεται κάλυψη έως του ποσού των για αναγκαίες προσαρµογές στην ασφαλισµένη κατοικία, για το σκοπό διευκόλυνσης του Ασφαλισµένου ή των µελών της οικογένειάς του, που κατοικούν µόνιµα µαζί του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό των αποτελεί το Ανώτατο Οριο Ευθύνης της Εταιρίας ανά Ατύχηµα, για όλες τια προαναφερόµενες καλύψεις και συνολικά για όλη την Ασφαλιστική Περίοδο, συνολικά για όλα τα µέλη που θεωρούνται Ασφαλιζόµενοι ειδικά για την κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήµατος. Ειδικές Εξαιρέσεις Κάλυψης Προσωπικού Ατυχήµατος: - Ιπτάµενοι της Πολιτικής ή Πολεµικής Αεροπορίας. - Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή εκούσιος αυτοτραυµατισµός του Ασφαλισµένου. - Βλάβες της υγείας του Ασφαλισµένου από θεραπευτικά µέτρα ή επεµβάσεις, που επιχειρούνται είτε από τον ίδιο τον Ασφαλισµένο, είτε από τρίτο πρόσωπο, εφόσον τα θεραπευτικά αυτά µέτρα ή οι επεµβάσεις δεν επιβάλλονται για το ατύχηµα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. - Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων µέσων, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής Εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή charters, καθώς και οδήγηση οποιουδήποτε µεταφορικού µέσου, χωρίς να έχει νόµιµη άδεια ικανότητας οδήγησης. - Προϋπάρχουσες καταστάσεις, αναπηρίες, σωµατικές ή διανοητικές βλάβες, ασθένειες, καθώς και τυχόν επιπλοκές τους, που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης της κάλυψης και ήταν γνωστές στον Ασφαλισµένο. ε θεωρείται προϋπάρχουσα κατάσταση οποιαδήποτε σωµατική βλάβη, αναπηρία ή ασθένεια για τις οποίες δεν έχει γίνει θεραπεία ή δε συστήθηκε θεραπευτική αγωγή κατά τη χρονική περίοδο των προηγούµενων της ασφάλισης 3 ετών. Στις περιπτώσεις αναπηριών ή φυσικών ελαττωµάτων που προϋπήρχαν, η αποζηµίωση για µόνιµη ανικανότητα καταβάλλεται µόνο για τις άµεσες συνέπειες που προκαλούνται από το ατύχηµα, σα να είχε προσβληθεί άτοµο σωµατικά ακέραιο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που προέρχονται από τις καταστάσεις που προϋπήρχαν. - Αφροδίσια νοσήµατα, εγκυµοσύνη, τοκετός, αποβολή, άµβλωση, νεύρωση, ψυχονεύρωση, ψυχοπάθεια, ψύχωση, διανοητικές ασθένειες και πνευµατικές διαταραχές εν γένει, αποπληξία, επιληψία, παράλυση, τροµώδες παραλήρηµα, τύφλωση, κώφωση ή εν γένει άλλη σοβαρή και χρόνια αναπηρία ή πάθηση. - Ατυχήµατα που συµβαίνουν όταν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών, αλκοολούχων ποτών (µέθη) ή παραισθησιογόνων ψυχοφαρµάκων. Ως µέθη ορίζεται η επίδραση αλκοόλ σε ποσοστό 0,50 γραµµάρια ανά λίτρο αίµατος. - Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΑΙDS) ή επιπλοκές του, γρίπη των πουλερικών και λοιπές πανδηµίες και επιδηµίες εν γένει. - Αισθητικές ή πλαστικές επεµβάσεις ή θεραπείες, εκτός εάν αυτές είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση τραυµατικής βλάβης από ατύχηµα που συνέβη κατά το χρόνο που η ασφάλεια βρισκόταν σε ισχύ. - Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check-up). - Οδοντιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες (περιλαµβανοµένων ασθενειών που σχετίζονται µε τα δόντια ή ούλα), εκτός των περιπτώσεων που είναι συνέπεια ατυχήµατος. 13

14 - Εξετάσεις ή θεραπεία για τη µέτρηση της οφθαλµικής διαθλάσεως, αγορά και προσαρµογή γυαλιών και φακών επαφής, βοηθητικά όργανα βαρηκοΐας. - Πειραµατικές θεραπείες ή θεραπείες µε µη εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ φάρµακα ή µεθόδους ή φάρµακα ή µέθοδοι που έχουν λιγότερο από 6 µήνες σε κυκλοφορία από την έναρξη της ασφάλισης. - Εµβολιασµοί κάθε είδους. - ε θεωρούνται ατύχηµα οι κήλες, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών, θλάση ινών και εξαρθρώσεις που οφείλονται σε υπερβολική προσπάθεια η οποία γίνεται µε τη θέληση του Ασφαλισµένου. - Ατύχηµα κατά τη διάρκεια οδήγησης µοτοσυκλέτας ή µοτοποδηλάτου (καλύπτεται η τυχαία επιβίβαση ως συνεπιβάτης). - Επαγγελµατίες οδηγοί. - Ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν χειρωνακτική εργασία µε ή δίχως χρήση µηχανηµάτων. - Συµµετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά ή µη µέσα, καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές, είτε ως οδηγός είτε ως συνοδηγός. - Συµµετοχή στις ένοπλες δυνάµεις είτε ως κύριο επάγγελµα είτε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, εθελοντικής κατάταξής του, της επιστράτευσής του, καθώς και συµµετοχή του σε εν γένει στρατιωτικά γυµνάσια και ασκήσεις, εκτός από Ιπτάµενους της Πολιτικής ή Πολεµικής Αεροπορίας. - Συµµετοχή σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελµατικών ή ερασιτεχνικών σωµατείων. - Συµµετοχή σε καταδύσεις µε τη χρήση αναπνευστικής συσκευής, αναρριχήσεις οποιασδήποτε φύσης, πτώσεις µε σχοινιά, αεροπτερισµό / ανεµοπτερισµό, πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία, ορειβασία, ανάβαση αλόγου, πυγµαχία, πάλη, ποδόσφαιρο και άλλα επικίνδυνα και/ή βαρέα αθλήµατα, καθώς και την εν γένει εκούσια έκθεση σε κίνδυνο (εκτός από την προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής). - Περιστατικά που µπορεί να χαρακτηρίζονται από την Εργατική Νοµοθεσία και τους Ασφαλιστικούς Φορείς ως εργατικά και δεν πληρούν τον ορισµό του ατυχήµατος. - Κάλυψη για συγκεκριµένες χώρες διαµονής η προορισµού. - Τροµοκρατικές ενέργειες. - Φυσικά φαινόµενα που έχουν σα συνέπεια µεγάλης έκτασης καταστροφές (π.χ. σεισµός, πληµµύρα). Η εξαίρεση δεν ισχύει για Προσωπικό Ατύχηµα εντός των Ασφαλιζόµενων Εγκαταστάσεων. Άρθρο 5 - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 5.1. Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου / Λήπτη της Ασφάλισης σε περίπτωση Ζηµιάς Σε περίπτωση ζηµιάς που δύναται να αξιώσει αποζηµίωση βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου, ο Ασφαλισµένος / Λήπτης της Ασφάλισης, έχει την υποχρέωση να προβεί στις παρακάτω ενέργειες, δίχως υπαίτια και αδικαιολόγητη καθυστέρηση: α) Να ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρία το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµέρα που έλαβε γνώση της ζηµίας, παρέχοντας την πληροφόρηση που γνωρίζει σχετικά µε τα περιστατικά επέλευσης του κινδύνου. Στην περίπτωση που η ειδοποίηση, λόγω επίσπευσης των απαραίτητων ενεργειών είναι προφορική, πρέπει το συντοµότερο δυνατόν να ακολουθεί γραπτή ενηµέρωση. Οφείλει επίσης να ενηµερώσει άµεσα τις -ανά περίπτωση- αρµόδιες δηµόσιες αρχές (εκτός αν εκείνες έχουν ήδη επιληφθεί π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και να διατηρήσει τα οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα (π.χ. αριθµό, αναφορά, αντίγραφο δελτίου συµβάντων κλπ) του παραδοθούν. β) Να επιδείξει τη δέουσα φροντίδα, όπως θα έπραττε, σύµφωνα µε τη σχετική πρόβλεψη του νόµου, ως συνετός ανασφάλιστος και να λάβει όλα τα δυνατά, εύλογα και κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή ή µείωση της ζηµιάς και να ακολουθεί τις οδηγίες των αντιπροσώπων της Εταιρίας ή του εντεταλµένου πραγµατογνώµονά της. Οφείλει δε, ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αρχών, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωση των ασφαλισµένων αντικειµένων τα οποία δε ζηµιώθηκαν, καθώς και τη διατήρηση των υπολειµµάτων των ζηµιωθέντων αντικειµένων σε άθικτη κατάσταση, σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες των αντιπροσώπων της Εταιρίας ή των εντεταλµένων πραγµατογνωµόνων της. Τα έξοδα στα οποία εύλογα υποβλήθηκε ο Ασφαλισµένος/Λήπτης της Ασφάλισης για το σκοπό της αποτροπής ή περιορισµού της ζηµιάς, βαρύνουν τους Ασφαλιστές, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις. Αν το ασφάλισµα καλύπτει µέρος µόνο της ζηµιάς, οι Ασφαλιστές υποχρεούνται να αποδώσουν µόνο το ανάλογο µέρος των εξόδων (στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται -αν υφίσταται- και ο όρος Πρόνοιας κατά το συµφωνηθέν ποσοστό), εκτός εάν τα έξοδα δηµιουργήθηκαν µετά από τις οδηγίες των Ασφαλιστών. Το παρόν δεν ισχύει για τα έξοδα φύλαξης ή άλλα έξοδα του Ασφαλισµένου, επακόλουθα της ζηµιάς, εκτός αν υπάρξει ξεχωριστή ειδική συµφωνία. γ) Να προµηθεύσει στην Εταιρία ή στον εντεταλµένο πραγµατογνώµονά της όλα τα απαραίτητα και εύλογα στοιχεία που θα ζητηθούν, προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια, οι προϋποθέσεις και το ύψος της ζηµιάς, καθώς και να επιδώσει στην Εταιρία αναλυτική κατάσταση της απαίτησής του, κατά την αντικειµενική εκτίµησή του, στην οποία θα αναγράφονται τα ζηµιωθέντα αντικείµενα, καθώς και η αξία τους, δίχως ωστόσο η εκτίµηση αυτή να δεσµεύει την Εταιρία. 14

15 δ) Να διασφαλίζει ότι διαφυλάσσονται και ασκούνται όλα τα δικαιώµατα κατά τρίτων, σχετιζόµενα µε την αναγγελθείσα ζηµία. ε) Ο Ασφαλισµένος οφείλει να βεβαιώσει µε ένορκη βεβαίωση οποιαδήποτε δήλωσή του ή την πιστότητα των εγγράφων και απαιτήσεων που έχει υποβάλλει, αν αυτό του ζητηθεί από τον αρµόδιο πραγµατογνώµονα. Η παράβαση ή µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων ρητά απαλλάσσει τους Ασφαλιστές από την καταβολή ασφαλίσµατος. Στην περίπτωση ωστόσο που ο Ασφαλισµένος / Λήπτης της Ασφάλισης αποδείξει ότι η παράλειψή του δεν επέφερε οποιεσδήποτε συνέπειες ως προς τη διαπίστωση των αιτιών του κινδύνου, την έκταση της ζηµίας και τον καθορισµό του ποσού του ασφαλίσµατος, οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν το ασφάλισµα ή µέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ασφαλισµένος/Λήπτης της Ασφάλισης δε µπορεί να ισχυρισθεί ότι δε γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν αυτή οφείλεται σε βαριά του αµέλεια. Ο Ασφαλισµένος φέρει ρητά το βάρος της απόδειξης ότι η ζηµιά προήλθε από µη εξαιρούµενο κίνδυνο, καθώς και της συµµόρφωσης µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους / Συµφωνίες που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να διαπιστώσει τα αίτια του ατυχήµατος και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτό, καθώς και για την ύπαρξη και την αξία των ασφαλισµένων πραγµάτων κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Η καταβολή του Ασφαλίσµατος δεν πραγµατοποιείται εάν υφίστανται αµφιβολίες ως προς το δικαίωµα προς αποζηµίωση και παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες αποδείξεις από τον Ασφαλισµένο. Οι Ασφαλιστές διά µέσου της Εταιρίας έχουν το δικαίωµα αντί χρηµατικής αποζηµίωσης να αντικαταστήσουν τα ζηµιωθέντα αντικείµενα στην κατάσταση που ήταν ακριβώς προ της επέλευσης του συµβάντος. Εφόσον πρόκειται για ζηµιά σε καλυπτόµενα κτίρια, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εταιρία -εφόσον ζητηθεί- όλες τις απαραίτητες άδειες και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόµο, καθώς και αυτών που αποδεικνύουν το ασφαλιστικό συµφέρον του στο ζηµιωθέν αντικείµενο κατά τη στιγµή της ζηµιάς. Ο Ασφαλισµένος δεν έχει το δικαίωµα να εγκαταλείψει στους Ασφαλιστές ασφαλισµένα αντικείµενα (ανεξαρτήτως της κατάστασης που αυτά βρίσκονται) και να αιτηθεί την αξία αυτών σε χρήµα. Οι Ασφαλιστές, αποζηµιώνοντας τον Ασφαλισµένο, αποκτούν όλα τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου εναντίον οποιουδήποτε τρίτου, τυχόν υπαίτιου της ζηµιάς, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην ασφαλιστική νοµοθεσία. Οι Ασφαλιστές δεν είναι υποχρεωµένοι να προβαίνουν σε προκαταβολές έναντι του ασφαλίσµατος. Εν τούτοις, αν κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του Ασφαλισµένου / Λήπτη της Ασφάλισης και για ποσό για το οποίο δεν υπάρχει ουδεµία αµφισβήτηση, δεχθούν οι Ασφαλιστές να προβούν σε ορισµένη προκαταβολή, αυτή τελεί πάντοτε και απαραιτήτως υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των Ασφαλιστών, δηλαδή, τόσο ως προς την ύπαρξη ή µη υποχρέωσης αυτών για καταβολή ασφαλίσµατος, όσο και ως προς την έκτασή του (ποσού ασφαλίσµατος) Βάση Αποτίµησης Ασφαλιζόµενων Αξιών και Αποζηµίωσης (Υπολογισµός και Καταβολή Αποζηµίωσης / Ασφαλίσµατος) Η βάση αποτίµησης των Ασφαλισµένων κεφαλαίων και αποζηµίωσης ( Ασφάλισµα) καθορίζεται ως κάτωθι: α) Εφόσον πρόκειται για το/α Κτίριο/α και Περιβάλλοντα Χώρο, το Κόστος Ανοικοδόµησής τους σαν καινούργια, µε την προϋπόθεση ότι το Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο που αναφέρεται γι αυτά στον Πίνακα Ασφάλισης κατά τη στιγµή της ζηµιάς επίσης αντιπροσωπεύει την αξία τους σαν καινούργια, περιλαµβανοµένων των εξόδων αποκοµιδής συντριµµάτων και εξόδων µηχανικών / αρχιτεκτόνων / πραγµατογνωµόνων. Εφόσον πρόκειται για Περιεχόµενα κάθε είδους η Αξία Αντικατάστασής τους µε καινούργια ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών, δίχως µείωση της αξίας τους λόγω χρήσης ή παλαιότητας, µε την προϋπόθεση ότι η ασφαλιστική αξία του Περιεχοµένου κατά τη στιγµή της ζηµιάς αντιπροσωπεύει την αξία του σαν καινούργια. Καµία άλλη αξία δε λαµβάνεται υπόψη, όπως αξία προσωπική ή συναισθηµατική, µε οποιαδήποτε κριτήρια. Ειδικά για τις ηλεκτρικές συσκευές θα αποζηµιώνονται σε Αξία Αντικατάστασης µε καινούργια µόνο εάν η αγορά τους βάσει επίσηµων παραστατικών ή η κυκλοφορία του µοντέλου τους είναι µικρότερη ή ίση 6ετίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποζηµιώνονται σε Τρέχουσα Πραγµατική Αξία. Η αποζηµίωση αφορά σε αντίστοιχα αντικείµενα αξίας, µάρκας ή υφής και ίδιας δυναµικότητας, µεγέθους ή προέλευσης. β) Αν η αξία του ζηµιωθέντος αντικειµένου κατά την ηµέρα της ζηµιάς (µερική ή ολική) είναι µεγαλύτερη του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, τότε ο Ασφαλισµένος, θεωρείται ως συνασφαλιστής του εαυτού του, για το επιπλέον από το ασφαλισµένο κεφάλαιο και µε την ιδιότητα αυτή, συµµετέχει αναλογικά στη ζηµιά, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του νόµου 2496/97, η δε ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στην 15

16 αποκατάσταση ανάλογου µέρους της ζηµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την τυχόν ύπαρξη όρου πρόνοιας, που υφίσταται εντός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου). Ειδικά και µόνο για τα κτίρια, είναι δυνατή η συµφωνία Προσυµφωνηµένου Κόστους Ανοικοδόµησης µε βάση την αξία αντικατάστασης καινουργούς, µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: - Έχει προηγηθεί εκτίµηση και προσκόµιση στην Εταιρία έκθεσης επιθεώρησης και εκτίµησης αξίας ανακατασκευής του ακινήτου από ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα αποδοχής της Εταιρίας και η έκθεση να φέρει ηµεροµηνία σύνταξης όχι µεγαλύτερης των 2 (δύο) ετών από την ηµεροµηνία προσκόµισής της στην Εταιρία και η οποία θα επικαιροποιείται ανά διάστηµα 2 ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Η αµοιβή του πραγµατογνώµονα θα βαρύνει το Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένο, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µε την Εταιρία. Στην τελικά καθοριζόµενη Ασφαλισµένη Αξία θα περιλαµβάνονται και τα έξοδα αποκοµιδής απορριµµάτων καθώς και µηχανικών / αρχιτεκτόνων / πραγµατογνωµόνων. - Σε περίπτωση που κατά τη στιγµή της ζηµιάς το ασφαλισµένο κεφάλαιο κτιρίου υπολείπεται της Αξίας Ανακατασκευής (ολική ή µερική) του, ο Ασφαλισµένος δε θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον από το ασφαλισµένο κεφάλαιο και δε θα συµµετέχει αναλογικά στη ζηµιά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης δε θα µπορεί να υπερβαίνει το µικρότερο ποσό µεταξύ: o του ποσού που θα αναφέρεται ως ασφαλισµένο κεφάλαιο κτιρίου στον Πίνακα Ασφάλισης προσαυξηµένο κατά 20%, σύµφωνα µε την κατασκευαστική αξία ανά τετραγωνικό µέτρο που αναφέρεται στην έκθεση επιθεώρησης και εκτίµησης της αξίας της και o του ποσού που θα καταβάλει ο Ασφαλισµένος για την αντικατάσταση της ζηµιωθείσας κατοικίας µε καινούργια. - Σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµιάς, το ποσό της αποζηµίωσης θα χρησιµοποιηθεί για την επισκευή ή ανέγερση του ζηµιωθέντος κτίσµατος στην ίδια διεύθυνση κινδύνου. - Ο Ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα αλλά και την ευθύνη για αναπροσαρµογή της συµφωνηθείσας ασφαλισµένης αξίας τόσο του Κτιρίου / Περιβάλλοντα Χώρου όσο και του Περιεχοµένου, µέσω γραπτής ενηµέρωσης της Εταιρίας και µε την προϋπόθεση αποδοχής της, σε περίπτωση µεταβολής των δεδοµένων που προσδιόρισαν το Προσυµφωνηµένο Κόστος Ανακατασκευής. Η δυνατότητα ασφάλισης σε βάση Προσυµφωνηµένου Κόστους Ανακατασκευής παρέχεται από την Εταιρία κατά περίπτωση και κατόπιν αιτήµατος του Ασφαλισµένου, το οποίο η Εταιρία επιφυλάσσεται να αποδεχθεί. γ) Εφ όσον πρόκειται για Έργα Τέχνης δηλαδή (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, αντικείµενα γλυπτικής, Κοσµήµατα και Σπάνιες Συλλογές Αντικειµένων, θα αποζηµιώνεται η Τρέχουσα Εµπορική Αξία τους, βάσει της σχετικής λίστας που έχει υποβληθεί στην Εταιρία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συµβολαίου και µε ανώτατο ασφαλιζόµενο όριο ανά αντικείµενο, το αναφερόµενο γι αυτό στη λίστα, ποσό. δ) Τα παρακάτω αντικείµενα καλύπτονται µέχρι το κάθε ένα: Αντίκες, χαλιά ιδιαίτερης αξίας, κάθε είδους ασηµένια σκεύη, διακοσµητικά αντικείµενα από κρύσταλλο, φαγιάνς ή πορσελάνη, γουναρικά, ρολόγια τοίχου, παντός είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ακριβές φωτογραφικές µηχανές, κυάλια, τηλεσκόπια, κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και προβολής, αθλητικός εξοπλισµός οποιουδήποτε είδους, εάν δεν αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση αυτού του συµβολαίου που περιλαµβάνει την περιγραφή και την αξία κάθε αντικειµένου χωριστά, η ζηµιά αυτή καλύπτεται µε το παρόν ασφαλιστήριο µε την προϋπόθεση ότι θα αποδείξετε έγγραφα την κυριότητά τους και την αξία τους. Περισσότερα αντικείµενα που σύµφωνα µε το συνηθισµένο τους προορισµό, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο (π.χ. σερβίτσιο), θεωρούνται σαν ένα κοµµάτι. Ειδικά για τα χαλιά, οι δηλωθείσες ασφαλιζόµενες αξίες χαλιά γίνονται αποδεκτές από την Εταιρία : α) βάσει παραστατικών αξίας κτήσεως ή επίσηµης εκτίµησης και β) άνευ παραστατικών σε µέση τρέχουσα πραγµατική αξία που ισούται µε την αξία αγοράς του αντίστοιχου χαλιού κατά τη χρονική στιγµή της επέλευσης της ζηµιάς µείον 5% για κάθε χρόνο από το έτος αγοράς του. Αναφορικά µε αντικείµενα µε δηλωθησόµενες αξίες άνω του ποσού των 3.000, καθώς και για τα ασφαλισµένα Έργα Τέχνης, Κοσµήµατα και Σπάνιες Συλλογές Αντικειµένων, οι αξίες είναι δεσµευτικές για την εταιρία µόνο εάν υφίστανται επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό ή εκτίµηση από εξειδικευµένο πρόσωπο ή φορέα ή παραστατικό αγοράς σχετικά µε την αξία του καταγεγραµµένου στο παρόν συµβόλαιο αντικειµένου ειδικής αξίας, τότε σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, το ποσό της αποζηµίωσης θα είναι αντικείµενο έρευνας εκ µέρους των πραγµατογνωµόνων της εταιρίας µας. ε) Σε περίπτωση οµάδας οµοειδών αντικειµένων που συνιστούν ΣΕΤ και σε περίπτωση µερικής ζηµίας και/ή απώλειας, ρητά δηλώνεται ότι θα αποζηµιώνονται µόνο τα τεµάχια που ζηµιώθηκαν από το σετ, σα να ήταν µεµονωµένα αντικείµενα, στην πραγµατική τους αξία το καθένα (εάν έχει ρητά συµφωνηθεί διαφορετικά), ενώ σε περίπτωση που η 16

17 αξία τους δεν είναι γνωστή, ο προσδιορισµός της αξίας του κάθε τεµαχίου θα γίνεται αναλογικά, βάσει της συνολικής αξίας του σετ του οποίου αποτελούν τµήµατα. Ο Ασφαλισµένος δε µπορεί να επικαλεσθεί τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια των ασφαλισµένων αντικειµένων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, τις περιγραφές και τις εκτιµήσεις που αναφέρονται σ αυτό και το ασφάλιστρο που κατέβαλε, ότι αποτελούν αναγνώριση, απόδειξη ή τεκµήριο, ότι υπήρχαν τα αντικείµενα (που εµφανίζονται σαν ασφαλισµένα) κατά το χρόνο του ατυχήµατος και για την αξία που ασφαλίζονται. Το ασφάλισµα αποτελείται από το ποσό που προκύπτει, αφού αφαιρεθεί η αξία -αν απέµεινε κάποια- αµέσως µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, από τη σύµφωνα µε τα παραπάνω αξία που είχε το βλαβέν ή καταστραφέν αντικείµενο, αµέσως πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου Μείωση του Ασφαλιστικού Ποσού λόγω Επέλευσης Ζηµίας Μετά από την επέλευση αποζηµιωθείσας ζηµιάς εντός της Τρέχουσας Ασφαλιστικής Περιόδου, το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, ισχύει µειωµένο κατά το ποσό του ασφαλίσµατος που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί στον Ασφαλισµένο/Λήπτη της Ασφάλισης ή ικαιούχο του Ασφαλίσµατος για τον υπόλοιπο χρόνο διάρκειας της ασφαλιστικής σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της αναπροσαρµογής της ασφαλιζόµενης αξίας (κεφαλαίου) φέρει ο Ασφαλισµένος, µε σχετικό αίτηµά του στην Εταιρία και καταβολή ασφαλίστρων που θα καθορισθούν από την Εταιρία. 17 Άρθρο 6 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 6.1. Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου / Λήπτη της Ασφάλισης κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης α) Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, ο Ασφαλισµένος / Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία της ταυτότητάς του (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο, επάγγελµα, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας κλπ. ενώ, αν είναι νοµικό πρόσωπο, την επωνυµία και έδρα αυτού, το είδος νοµικού προσώπου, τη νόµιµη εκπροσώπηση κλπ.) και να προσδιορίσει µε ακρίβεια και πληρότητα το ασφαλιστικό συµφέρον και τα αντικείµενα αυτού. β) Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, αλλά και καθ όλη τη διάρκειά της, έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία, µέσω της πρότασης ασφάλισης ή και όποιας συµπληρωµατικής πληροφορίας / διευκρίνισης του ζητηθεί επιπρόσθετα από την Εταιρία, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες, ήτοι φέρει αντικειµενική σηµασία µε βάση την κοινή λογική και πρακτική για την αξιολόγηση του προς ασφάλιση κινδύνου, καθώς επίσης και να απαντήσει µε ακρίβεια και πληρότητα κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας. ιευκρινίζεται ρητά ότι, ο Ασφαλισµένος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των όποιων δηλώσεών του, δεδοµένου ότι βάσει αυτών, συνάπτεται η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση. Σε καµµία περίπτωση η αναφορά των δηλώσεων του Ασφαλισµένου στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δεν αποτελεί αναγνώριση ή/και τεκµήριο ή/και πιθανολόγηση από την Εταιρία για την ορθότητα ή ακρίβεια ή πληρότητα των δηλώσεων αυτών. Τα παραπάνω αναφερόµενα, εµπίπτουν στις προσυµβατικές υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου, όπως αυτές ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, της οποίας οι διατάξεις εφαρµόζονται σε περίπτωση µη τήρησής τους από τον Ασφαλισµένο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν τηρήσει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, η Εταιρία επιφυλάσσεται να πράξει σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ως κάτωθι: 1. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης από την πλευρά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισµένου, για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισµένου ή των Ασφαλιστών, οι Ασφαλιστές διατηρούν το δικαίωµα να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση ή να ζητήσουν την τροποποίησή της εντός διαστήµατος ενός (1) µηνός, αφότου έλαβαν γνώση των ουσιωδών για την εκτίµηση του κινδύνου στοιχείων και περιστατικών, τα οποία δεν είχαν περιέλθει σε γνώση τους. 2. Η πρόταση τροποποίησης θεωρείται ως καταγγελία, αν εντός ενός µηνός από τη λήψη της δε γίνει δεκτή από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο. 3. Στην περίπτωση που η παράβαση οφείλεται σε αµέλεια, οι Ασφαλιστές διατηρούν τα παραπάνω δικαιώµατα (καταγγελίας ή πρότασης τροποποίησης) και επιπρόσθετα εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν την τροποποίηση της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα, το ασφάλισµα µειώνεται, κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η εν θέµατι παράβαση. 4. Στην περίπτωση που η παράβαση οφείλεται σε δόλο, οι Ασφαλιστές έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση εντός προθεσµίας (1) ενός µηνός από τότε που έλαβαν γνώση της παράβασης και επιπρόσθετα αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση εντός της παραπάνω προθεσµίας οι Ασφαλιστές

18 απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους για καταβολή του ασφαλίσµατος. Επιπλέον, ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς των Ασφαλιστών. 5. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης εκ µέρους των Ασφαλιστών στις περιπτώσεις 1 και 3 παραπάνω, επιφέρει αποτελέσµατα µετά από πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα γνωστοποιηθεί στο Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο ή µετά από πάροδο (1) ενός µηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 παραπάνω. Ωστόσο, στην περίπτωση 4 παραπάνω (παράβαση εκ δόλου), η καταγγελία επιφέρει ΑΜΕΣΑ αποτελέσµατα. 6. Οι Ασφαλιστές δικαιούνται των δεδουλευµένων ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο που επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της σύµβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στις περιπτώσεις 3 και 4 παραπάνω, όπου περιορίζεται η ευθύνη τους η απαλλάσσονται από αυτήν Υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου / Λήπτη της Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης α) Επίταση Κινδύνου Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, οποιασδήποτε φύσης στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο είναι δυνατόν ή πιθανό µε αντικειµενικά κριτήρια και µε βάση την κοινή λογική και πρακτική, να επιφέρει πραγµατική µεταβολή του ασφαλισµένου κινδύνου (π.χ. οικοδοµική ή / και µηχανολογική µεταβολή στη χρήση των γειτνιαζόντων οικοδοµών κλπ.), σε βαθµό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δε θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν τηρήσει την συγκεκριµένη υποχρέωση, η Εταιρία επιφυλάσσεται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Τα αναφερόµενα στις υποπαραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της παραγράφου 6.1 παραπάνω, εφαρµόζονται και στο παρόν. β) Μεταβολή στην Ασφαλιστική σχέση Γενικές Υποχρεώσεις Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία το ταχύτερο δυνατόν και δίχως υπαίτια, κάθε µεταβολή, οποιασδήποτε φύσεως, περιεχοµένου κλπ, που επέρχεται στα ασφαλισµένα αντικείµενα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εκποίηση, ολική ή µερική, οποιασδήποτε νοµικής µορφής π.χ. πώληση, δωρεά του ασφαλισµένου αντικειµένου, κληρονοµική διαδοχή και, γενικώς κάθε περίπτωση συνεπεία της οποίας µεταβάλλεται ή παύει να υφίσταται το ασφαλιστικό συµφέρον του Ασφαλισµένου στα ασφαλισµένα αντικείµενα. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο σε διαταγή ή στον κοµιστή, οι Ασφαλιστές και ο Ασφαλισµένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούνται να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύµβαση εντός 30 ηµερών από τότε που έγινε γνωστή οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόµενες µεταβολές. Η καταγγελία εκ µέρους των Ασφαλιστών επιφέρει αποτελέσµατα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο. Οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν από την πάροδο προθεσµίας των 30 ηµερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας, που εµπρόθεσµα άσκησαν και εφόσον αποδείξουν ότι δε θα είχαν αναλάβει τον κίνδυνο ή θα δε θα τον είχαν αναλάβει µε τους ίδιους όρους, αν γνώριζαν την εν θέµατι µεταβολή. Τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν ισχύει, αν ο κίνδυνος επέλθει εντός 30 ηµερών από τη µεταβολή. Μεταβίβαση δικαιωµάτων που πηγάζουν απ αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο δεν είναι ισχυρή (π.χ. ενυπόθηκος δανειστής κλπ.), εκτός εάν έχει συγκατατεθεί γραπτώς από την Εταιρία. γ) Λοιπές Υποχρεώσεις: Ο Ασφαλισµένος οφείλει να : - συντηρεί και να φροντίζει τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα και γενικά να κάνει κάθε πράξη που θα έκανε για το συµφέρον του, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου, σα να µην ήταν ασφαλισµένος. - αποκαταστήσει άµεσα οποιοδήποτε ελάττωµα παρουσιαστεί στις ασφαλιζόµενες εγκαταστάσεις Έναρξη και ιάρκεια της Κάλυψης - Καταβολή Ασφαλίστρων - Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί για το χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της κάλυψης είναι η εφάπαξ καταβολή των ασφαλίστρων, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων έκδοσης, τελών, φόρων κλπ., που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή της πρώτης δόσης τµηµατικής καταβολής, αν αυτή έχει συµφωνηθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ή µη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, η ασφαλιστική κάλυψη δεν τίθεται σε ισχύ και η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποζηµίωση ζηµίας, αν αυτή συµβεί πριν την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλίστρων, ούτε θα υφίσταται συµψηφισµός του ποσού της ζηµιάς µε τα οφειλόµενα ασφάλιστρα. - Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε (έγγραφη) απόδειξη, που εκδίδεται αρµοδίως από την Εταιρία. - Εάν η ασφαλιστική σύµβαση λήξει νοµίµως πριν από την αρχικώς συµφωνηθείσα διάρκεια αυτής, οι Ασφαλιστές δικαιούνται των δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Αν όµως ο Ασφαλισµένος/Λήπτης της Ασφάλισης ή ο ικαιούχος του 18

19 ασφαλίσµατος, γνώριζε κατά τη σύναψη της σύµβασης, ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, οι Ασφαλιστές δεν υποχρεούνται σε παροχή και εφόσον δε γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, δικαιούται το ασφάλιστρο µέχρι το τέλος της διάρκειας ασφάλισης ιακοπή - Λύση της Σύµβασης - Η παρούσα σύµβαση ασφάλισης λήγει µε την πάροδο του συµφωνηµένου χρόνου διαρκείας (όποιος είναι ο τελευταίος συµφωνηθείς µε έκδοση σχετικής έγγραφης επιβεβαίωσης ή πρόσθετης πράξης εκδοθείσας από την Εταιρία). - Ο Ασφαλισµένος / Λήπτης της Ασφάλισης µπορεί να διακόψει την παρούσα σύµβαση όποτε το επιθυµεί. Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον Νόµο, η Εταιρία και ο Ασφαλισµένος / Λήπτης της Ασφάλισης έχουν επίσης το δικαίωµα να καταγγείλουν την παρούσα σύµβαση για οποιοδήποτε λόγο. - Εάν η καταγγελία γίνει από την Εταιρία, τότε αυτή δικαιούται να παρακρατήσει ή να απαιτήσει (στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη καταβληθεί) µόνο τα αναλογούντα ασφάλιστρα, έως την ηµεροµηνία που τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται στο αντισυµβαλλόµενο µέλος. Η λύση της σύµβασης επέρχεται µετά την πάροδο 30 ηµερών από τότε που θα περιέλθει η καταγγελία σε γνώση του Ασφαλισµένου/Λήπτη της Ασφάλισης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφορετικά στις προαναφερόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Η καταγγελία της σύµβασης προς τον έτερο συµβαλλόµενο, γίνεται εγγράφως και µε συστηµένη, επί αποδείξει παραλαβής, επιστολή. - Επίσης συµφωνείται ότι η Εταιρία ή/και ο Ασφαλιζόµενος/Λήπτης της Ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης κατά την κρίση της σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου Άλλες ασφαλίσεις - συνασφάλειες - Εάν, κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύµβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής υπάρχει ήδη, άλλη µία ή περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιζόµενα αντικείµενα, ολικά ή µερικά, ο Ασφαλισµένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως και δίχως καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, γνωστοποιώντας κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης πρέπει να αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. - Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισµένου αντικειµένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, µόνον του ασφαλίσµατος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, ίσου προς το λόγο (αναλογία συµµετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όµοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις). - Σε περίπτωση παράβασης από τον Ασφαλισµένο ή το Λήπτη της Ασφάλισης των ανωτέρω υποχρεώσεων, ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 του Νόµου 2496/97. Σε περίπτωση που η παράβαση οφείλεται σε δόλο, ισχύουν τα προβλεπόµενα στις υποπαραγράφους 4 και 5 της παραγράφου 6.1. του παρόντος άρθρου. - Εάν µε το παρόν ασφαλιστήριο έχει συµφωνηθεί απαλλαγή του ασφαλιστή για συγκεκριµένο ποσό ζηµιάς, η απαλλαγή αυτή ισχύει υπέρ του σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα του τι έχει συµφωνηθεί σχετικώς στις (άλλες) συνασφαλίσεις Υποκατάσταση - Εάν ο Ασφαλισµένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζηµιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στους Ασφαλιστές στην έκταση του ασφαλίσµατος που κατέβαλαν. - Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισµένου ή του ικαιούχου του Ασφαλίσµατος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν µαζί του, καθώς και των νοµίµων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στους Ασφαλιστές, παρά µόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν µε δόλο. - Ο Λήπτης της Ασφάλισης και σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό, ο Ασφαλισµένος και ο τυχόν τρίτος ικαιούχος του Ασφαλίσµατος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώµατά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στους Ασφαλιστές. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής, επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζηµιάς των Ασφαλιστών. - Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισµένου κατά του τρίτου, δε συµπληρώνεται πριν την παρέλευση 6 µηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση των αξιώσεων Αρµοδιότητα ικαστηρίων - ίκαιο Η παρούσα σύµβαση ασφάλισης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού ικαίου και αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών Παραγραφή Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από το παρόν, παραγράφεται µετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους εντός του οποίου συνέβη η ζηµιά. 19

20 6.9. ιαφωνίες µεταξύ συµβαλλοµένων µερών - Για κάθε διαφορά συµφωνείται ότι, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας ιαφοροποίηση / Συµφωνία της ασφαλιστικής σύµβασης µε την Νοµοθεσία: - Για κάθε ζήτηµα που δεν αναφέρεται και δε ρυθµίζεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ή από τους συνηµµένους όρους του, εφαρµόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Νόµου περί ιδιωτικής ασφάλισης και η ισχύουσα νοµοθεσία. - Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη ή ειδική συµφωνία αναφερόµενη στο παρόν ασφαλιστήριο κριθεί ως µη σύννοµη µε την κείµενη ειδική ή γενική νοµοθεσία ή κανονισµό, τότε θα θεωρείται αυτόνοµη και µη έχουσα σχέση µε λοιπές σύννοµες και έγκυρες διατάξεις ή όρους ή ειδικές συµφωνίες, στο βαθµό που υφίσταται οποιοσδήποτε συσχετισµός µεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή δε, ο παρόν όρος, διάταξη ή ειδική συµφωνία, θα έγκειται σε ερµηνεία που τη χαρακτηρίζει ως σύννοµη µε την κείµενη νοµοθεσία, ανεξάρτητα αν πρόκειται για επαγγελµατικούς ή µη επαγγελµατικούς κινδύνους Λοιπές ιατάξεις Κάθε τροποποίηση των παραπάνω όρων, που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης/Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, υπερισχύει. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις που ειδικά και ρητά προβλέπονται παραπάνω και όπου ο Ασφαλισµένος χάνει κάθε δικαίωµα που τυχόν έχει από το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο (έκπτωση) η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε άλλη περίπτωση που ο Ασφαλισµένος παραβαίνει και οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Ασφαλιστηρίου. 20

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Οδηγός Ασφάλισης Secure Fit & Beauty Αντικείμενα Ασφάλισης Αισθητικής Ινστιτούτα Γυμναστήρια Καταστήματα πώλησης Επαγγελματικών Ειδών Κομμωτηρίου & Καλλυντικών Κέντρα αρωματοθεραπείας, βοτανοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας.. Όνοµα... Πατρώνυµο. Επάγγελµα.... ιεύθυνση Αλληλογραφίας... Πόλη Τ.Κ.. Α.Φ.Μ...Ο.Υ. Τηλ.. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 3. ALL ABOUT HOME 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι ΙΙ - ΙΙΙ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ 7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΟ 9.

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites ΕRGO Kατοικία Sources: Axco, Corporate Internet sites 1 Ο προσωπικός σας χώρος προσωπική μας φροντίδα. Προϋποθέσεις, Προγράμματα, Καλύψεις-Ορια-Απαλλαγές, Συνεργαζόμενες εταιρίες, Εκπτώσεις, Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Πυρός και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιμελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016 Η 1η direct ασφάλιση INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου.

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 2 Κατηγορίες Μονάδων 2 Διαχείριση προγράμματος. 3 Πρόγραμμα 1 Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ASSURELLAS Μεσίτες Ασφαλειών Τηλ.: 2314 31 33 94 Φαξ: 2314 31 33 95 Email: info@assurellas.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η πρόταση Ασφάλισης που έχετε, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Συµβολαίου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ CROMAR Secure Home C

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ CROMAR Secure Home C ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ CROMAR Secure Home C Τα παρακάτω αποτελούν τους όρους αυτής της ασφαλιστικής σύµβασης µεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλισµένου. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Όπου εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & Ο ΗΓΟΙ Σελ. 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σελ. 3 SUPERPLAN Σελ. 4-5 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 6 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Λεωφόροs Συγγρού 209-211, 171 21 Νέα Σµύρνη Τnλ. 210 9303690, Fax 210 9303689 26 ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, 546 28, Θεσσαλονίκη Tnλ. 2310 506340, Fax 2310 506220 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Πρότασης ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Σηµειώστε Χ στο ανάλογο τετράγωνο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1. Στοιχεία Ασφαλιζομένου Ονοματεπώνυμο Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της πρότασης Α.Φ.Μ. Διεύθυνση Αλληλογραφίας Ασφαλιζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων. Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων. Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Γραφείων & Ιατρείων Office / Electro Safe / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Γραφείων & Ιατρείων Office...04 Electro Safe...06 Κάλυψη Σεισμού για Γραφεία &

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. κέντρο: Fax: Tηλ. κέντρο: Fax:

Τηλ. κέντρο: Fax: Tηλ. κέντρο: Fax: VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Βασ. Σοφίας 97, 115 21 - Αθήνα Τηλ. κέντρο: 210 3705300 - Fax: 210 3705550 Α.Φ.Μ.:094256484.Ο.Υ.:ΦΑΕΕ Αθηνών Α.Μ.Α.Ε.: 20264/05/Β/89/008 Υποκατάστηµα Β.Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ CROMAR Secure OFFICE

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ CROMAR Secure OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ CROMAR Secure OFFICE ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν πολυασφαλιστήριο και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη περιουσία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αποφασίζει ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ιαγωνισµού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιµελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ www.interamerican.gr ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ Έκδοση 01.2016 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την INTERAMERICAN για την ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ INTERAMERICAN BUSINESS

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ INTERAMERICAN BUSINESS Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ INTERAMERICAN BUSINESS H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης για το πρόγραµµα iupgrade που παρέχεται από την isquare, σε συνεργασία µε την GENERALI HELLAS

Όροι και προϋποθέσεις του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης για το πρόγραµµα iupgrade που παρέχεται από την isquare, σε συνεργασία µε την GENERALI HELLAS Όροι και προϋποθέσεις του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης για το πρόγραµµα iupgrade που παρέχεται από την isquare, σε συνεργασία µε την GENERALI HELLAS Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει µόνο για καινούργιες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα