ΝΙΚΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ"

Transcript

1 ΝΙΚΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ Τον Ιούνιο του 1045, ο Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος, για να καθησυχάσει τις ανησυχίες των μοναχών της Νέας Μονής της Χίου, που είχε ιδρυθεί πρόσφατα 1, εξέδωσε ένα χρυσόβουλλο και παραχώρησε στην μονή προνομιακή δικαστική μεταχείριση. Σε περίπτωση αντιδικίας, οι μοναχοί διατηρούσαν το δικαίωμα να ενάγουν τους άλλους σε οποιοδήποτε δικαστήριο ήταν αρμόδιο αντίθετα, οι αγωγές και οι μηνύσεις εναντίον της μονής έπρεπε να παρουσιάζονται αποκλειστικά στον ίδιο τον αυτοκράτορα: μήτε θεματικόν ή πολιτικον δικαστήν, μήτε τινά των άλλων αρχόντων... άλλα μόνον άκροασθαι τούτων τον την αυτοκράτορα λαχόντα διέπειν αρχήν... τον δέ κριτήν δεχόμενον, κατά τάς βασιλικός αποφάσεις πληρούν... μόνον γαρ το θειότατον και βασιλικον βήμα ταϊς κατά τούτων ήδη δίκαις άνέωγε, και ф αν ό κρατών μετά την τής κροτουμένης αγωγής άκρόασιν, επιτρέψειε την διάγνωσιν ή έκβφασιν 2. Κάθε αγωγή, δηλαδή, εναντίον της μονής μπορούσε να διερευνηθεί μόνο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, ο οποίος και θα ανέθετε την λήψη απόφασης ή την εκτέλεση της δικής του απόφασης σε κάποιο δικαστή ή σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία επέλεγε ο ίδιος. Συνεπώς, κανείς δικαστής δεν θα είχε πια το δικαίωμα να παρουσιασθεί στο μοναστήρι εξ αιτίας οποιασδήποτε δίκης, ούτε να ασκήσει εξουσία επί της μονής, των μοναχών ή της περιουσίας της (μη τίνα δικαστήν είς τήν δηλωθεΐσαν μονήν περιέναι δίκης οίασδήτινος ένεκεν, μήτε τι σύμβολον αρχικής δυναστείας κατ' αυτής 1. Η τελευταία μελέτη για την ιστορία της Νέας Μονής Χίου, με λεπτομερή ανάλυση των πηγών, οφείλεται στον Χ. ΜΠΟΥΡΑ,Ή Νέα Μονή τής Χίου. 'Ιστορία και αρχιτεκτονική, Αθήνα Ιδιαίτερα για την ίδρυση, γύρω στο 1042, βλ. σελ. 21 κ. ε. Το θέμα της ίδρυσης επανεξετάζεται και από τη Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ, The Mosaics of Nea Moni on Chios, Αθήνα 1985, JGR I,

2 50 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ και των êv αύτη τε και tür' αυτήν επιδείκνυσθαι) 2. Το προνόμιο αυτό θα ίσχυε για κάθε είδους υποθέσεις, είτε για κτηματικές διεκδικήσεις είτε για διαφορές ως προς τα σύνορα των κτημάτων είτε για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ή αμφισβήτηση (καινοτομίας... και αμφιβολίας). Το χρυσόβουλλο κλείνει με τον (συνηθισμένο για τις φορολογικές απαλλαγές) κατάλογο κρατικών υπαλλήλων, που καλούνται να σεβαστούν τα περιεχόμενα του χρυσόβουλλου: ανάμεσα τους αναφέρεται και ο δρουγγάριος της βίγλης, ο πρόεδρος δηλαδή του μεγαλύτερου αυτοκρατορικού δικαστηρίου, μαζί με τους δικαστές της Κωνσταντινούπολης (δηλαδή του δικαστηρίου του Ιπποδρόμου 4 ) και των επαρχιών (κριτών πολιτικών και θεματικών). Το προνόμιο φαίνεται ευρύτατο όπως είναι φυσικό, παρερμηνεύθηκε και θεωρήθηκε ως περίπτωση δικαστικής immımitas στο Βυζάντιο. Νομίζω, όμως, ότι παραχωρήθηκε για να αντιμετωπισθούν συγκεκριμένες απειλές κατά της μονής κι αυτό και θα προσπαθήσω να δείξω παρακάτω, αφού πρώτα αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο παρερμηνεύθηκε. 1. Το προνόμιο της Νέας Μονής δεν έχει σχέση με την δικαστική immımitas. Η δικαστική immımitas μας είναι γνωστή από την προφεουδαρχική περίοδο της Δυτικής Ευρώπης υπάρχει όταν παραχωρηθεί σε ιδιώτη το δικαίωμα να απονέμει δικαιοσύνη μέσα στα κτήματα του. Ο θεσμός αυτός αποτελεί βασική υφαρπαγή των εξουσιών του κράτους εκ μέρους του τοπικού άρχοντα εμφανίζεται συνήθως στα έγγραφα προνομίων με τη μορφή απαγόρευσης προς τους κρατικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστών, να εισέλθουν στο προνομιούχο κτήμα, ακόμη κι αν αυτό ήταν απαραίτητο για μιαν ανάκριση (ad causas audiendas) ή για να βρεθούν μάρ- 3. JGR 1, Το δικαστήριο του Ιπποδρόμου έπαιζε στα μέσα του ΙΑ ' αιώνα σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία της παλαιάς νομοθεσίας. Έχω γράψει πώς καταλαβαίνω την λειτουργία του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης στο άρθρο μου: The Petra of Eustathios Romaios: an Abortive Attempt to Innovate in Byzantine Law, Fontes Minores!, 1986,

3 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 51 τυρες. Άμεση συνέπεια του προνομίου αυτού ήταν να δημιουργηθούν από τους φεουδάρχες ιδιωτικές αστυνομίες και ιδιωτικά δικαστήρια, που ελέγχονταν αποκλειστικά από τους ίδιους. Πρέπει πάντως να υπογραμμισθεί ότι το δικαίωμα απονομής δικαιοσύνης συνήθως δεν παραχωρούνταν επίσημα και στη Δυτική Ευρώπη, αλλά μάλλον το ιδιοποιούνταν αυθαίρετα οι φεουδαρχες5. Στο καθ' εαυτό Βυζάντιο, κατά τη γνώμη μου, τέτοια προνόμια δεν φαίνεται να παραχοίρή^ηκαν πριν από το 1204, όσο δηλαδή η αυτοκρατορία διατηρούσε τους συγκεντρωτικούς θεσμούς της και ο αυτοκράτορας παρέμενε ισχυρός, ικανός να καταπολεμήσει αποτελεσματικά κάθε απόπειρα υφαρπαγής των εξουσιών του κράτους 6. Αλλά και μετά το 1204, παρά την διάσπαση και την δημιουργία παράλληλων εξουσιών, το βυζαντινό κράτος της Κωνσταντινούπολης φαίνεται πως απέφυγε αυτού του είδους τις παραχωρήσεις τουλάχιστον δεν έχουμε, όσο γνωρίζω, καμιά σαφή και αναντίρρητη μαρτυρία. Μόνο από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας σώζεται μια τέτοια «σαφής και αναντίρρητη μαρτυρία» στο χρυσόβουλλο του 1364 για την μονή Σουμελά, με το οποίο παραχωρήθηκε στους μοναχούς το αποκλειστικό δικαίωμα να εισπράττουν τους φόρους των πάροικων τους και να τους απονέμουν δικαιοσύνη (κρίνεσθαι και άπαιτεϊσθαι) N.-D. FusTEL DE COULANGES, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, τομ. V: Les origines du système féodal, Παρίσι ,366 κ. ε. 6. Υπάρχει μια φαινομενική εξαίρεση στην Κάτω Ιταλία: το 1045, ο κατεπάνω Ιταλίας Ευστάθιος Παλατίνος, για να ανταμείψει τον κριτή Βυζάντιο από το Bari για την υποστήριξη που πρόσφερε στα αυτοκρατορικά στρατεύματα, του παραχώρησε δύο χωριά στην Απουλία με φορολογική απαλλαγή και με το δικαίωμα να εγκαταστήσει σ' αυτά κι άλλους χωρικούς για να τον υπηρετούν. Στο έγγραφο προσδιορίζεται ότι οι χωρικοί αυτοί θα δικάζονται σύμφωνα με το λογγοβαρδικό δίκαιο από τον ίδιο τον Βυζάντιο για κάθε είδους υποθέσεις, πλην του φόνου. Βλ. J. LEFORT - J. M. MARTIN, Le sigillion du catépan d'italie Eustathe Palatinos pour le juge Byzantios (décembre 1045), Mélanges de i'écoie Française de Rome, Moyen-Age Temps Modernes 98/2, 1986, , κυρίως 541. Πρόκειται για ειδική περίπτωση που δεν έχει σχέση με όσα συνέβαιναν στην υπόλοιπη αυτοκρατορία, διότι πρόκειται για περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το λογγοβαρδικό και όχι το βυζαντινό δίκαιο. Άλλωστε, ο Βυζάντιος ήταν τοπικός κριτής (iudex) και συνεπώς είχε αρμοδιότητα να απονείμει δικαιοσύνη στο όνομα του αυτοκράτορα. 7. MM V, 279.

4 52 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Έχει δημιουργηθεί σύγχυση γύρω από το θέμα για τρείς λόγους, (α) Η παραχώρηση δικαστικών προνομίων γίνεται στο Βυζάντιο με έγγραφα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραχώρηση φορολογικών απαλλαγών συνεπώς τα έγγραφα αυτά μπορούν να παρερμηνευθούν, (β) Στο Βυζάντιο οι δικαστές ήταν και φοροεισπράκτορες και, συνεπώς, κάθε περιορισμός των φοροεισπρακτικών τους δραστηριοτήτων μπορεί να παρερμηνευθεί και ως περιορισμός του δικαιώματος τους να απονέμουν δικαιοσύνη. (γ) Στο Βυζάντιο κάθε διορισμός σε δημόσια θέση συνεπαγόταν και την απονομή δικαιοσύνης μέσα στα πλαίσια της νέας αυτής δικαιοδοσίας 8, συνεπώς συχνά εμφανίζονται να απονέμουν δικαιοσύνη άτομα που δεν είναι επαγγελματίες δικαστές, πρόκειται όμως για υπαλλήλους του κράτους, που ενεργούν υπό την υπαλληλική τους ιδιότητα και όχι ως ιδιώτες. Η φορολογική απαλλαγή στο Βυζάντιο, η έξκουσσεία θεωρήθηκε από παλιά ως το αντίστοιχο της Δυτικής immunitas 9 (χωρίς όμως να είναι τελείως ταυτόσημη προς αυτή, δεδομένου ότι συνήθως η έξκουσσεία συνεπάγεται μερική μόνον απαλλαγή από τους φόρους). Ο πρώτος που μελέτησε τον θεσμό σε βάθος, ο Jakovenko, παρατήρησε, ορθά κατά τη γνώμη μου, πως η δικαστική immımitas δεν μαρτυρείται στο Βυζάντιο πριν από τον 14ο αιώνα 10. Η άποψη όμως αυτή αμφισβητήθηκε από τον Uspenskij 3 ', και αργότερα, με μεγαλύτερη έμφαση, από τον Ostrogorsky 12, τον Freijdenberg 13 και τον Melovski 14, που υποστήριξαν πως δικαστική immımitas υπήρχε στο 8. Ν. OIKONOMIDÈS, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe s., Παρίσι 1972, M. PLATON, Observations sur le droit de la προτίμησις en droit byzantin, Revue générale des droits, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger 28, 1904, P. A. JAKOVENKO, Κ istorii immuniteta ν Vizantii, Jurjev 1908,28-31, K. USPENSKIJ, Ekskussija-immunitet ν Vizantijskoj imperii, Viz. Vrem. 23, , G. OSTROGORSKY, Pour l'histoire de l'immunité à Byzance, Byzantion 28, 1958, , κυρίως 236 κ. ε. (γαλλική μετάφραση από τα ρωσικά: Κ istorii immuniteta ν Vizantii, Viz.Vrem. 13, 1958, και σερβική: G. OSTROGORSKI, Sabrana delà Ι, Βελιγράδι 1969,405 κ. ε.) 13. Μ. FREJDENBERG, Ekskussija ν Vizantii ΧΙ-ΧΙΙ vv., Velikolukskij Gosudarstvennyi Pedagogiöeskij Institut. Uöenye Zapiski 3, 1958, H. MELOVSKI, Einige Probleme der Exkusseia, IÖB 32/2,1981,

5 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 53 Βυζάντιο τον ΙΑ ', αν όχι ήδη από τον Θ ' αιώνα. Την άποψη του Jakovenko υποστήριξε ο Kaidan με νέα επιχειρήματα, δείχνοντας κυρίως ότι η παραχώρηση σε ιδιώτες δικαστικών προνομίων με χρυσόβουλλο, δεν σήμαινε πως τους δινόταν και το δικαίωμα να δικάζουν τους άλλους ούτε καν τους πάροικους τους 15. Επρόκειτο απλώς για προνόμια των οποίων θα έχαιρε ο παραλήπτης του χρυσόβουλλου όταν και εάν ο ίδιος παρουσιαζόταν ως διάδικος ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι όροι του εγγράφου προνομίων της Νέας Μονής και, ιδιαίτερα, η απαγόρευση εισόδου των δικαστών στην μονή, θεωρήθηκαν ως στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη της δυτικοευρωπαϊκής immunitas στο Βυζάντιο. Στην πραγματικότητα, όμως, προσεκτική ανάγνωση του χρυσόβουλλου δείχνει ότι τίποτε τέτοιο δεν συμβαίνει, δεδομένου ότι πουθενά δεν φαίνεται ότι οι μοναχοί είχαν το ελάχιστο δικαίωμα να απονέμουν δικαιοσύνη. Όπως πολύ σωστά υποστήριξε ο Kamdan, πρόκειται μόνο για μια ειδική μεταχείριση της μονής με σκοπό να της εξασφαλίσει αυξημένη προστασία σε περίπτωση αγωγής εναντίον της. Η παραχώρηση προνομιακής δικαστικής μεταχείρισης σε ιδιώτες είναι σπάνια στο Βυζάντιο, αλλά το παράδειγμα της Νέας Μονής δεν είναι μοναδικό 16. Το δεύτερο δικαστικό προνόμιο που γνωρίζουμε από τον 1 Ιο αιώνα προέρχεται από το αρχείο της μονής Ιβήρων, σ' αυτό όμως αναφέρεται ρητά ο πολύ ειδικός και συγκεκριμένος λόγος που προκάλεσε την παραχώρηση του. Τον Ιούλιο του 1079, με χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανειάτη, με το οποίο επικυρώνονταν 17 και οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια, που το μοναστήρι είχε πάρει από προηγούμενους αυτοκράτορες, προστίθεται και μια παράγραφος σχετικά με το δικαστήριο που ήταν αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων της μονής. Επειδή οι Ίβηρες μοναχοί δεν γνώριζαν ελληνικά (ώς αλλόγλωσσων των έν αύτη τυγχανόντων), ο αυτοκράτορας ορίζει πως κάθε δίκη που τους αφορά, ποινική ή αστική (έγκληματικόν ή και χρηματικόν), θα διεξάγεται μόνον μπροστά στο δούκα ή 15. Α. Ρ. KAZDAN, Ekskussija i ekskussaty ν Vizantii, Vizantijskie Oöerki, Μόσχα 1961, Δικαστικό προνόμιο είχαν, σύμφωνα με τον νόμο, οι συγκλητικοί. Βλ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ 6,1, Acre* d'iviron II, έκδ. J. LEFORT, Ν. OIKONOMIDÈS, Denise PAPA- CHRYSSANTHOU, Vassiliki KRAVARI, Hélène MÉTRÉVÉLI, Παρίσι 1990, αρ. 41.

6 54 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ κατεπάνω Θεσσαλονίκης, δηλαδή τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της περιοχής στην οποία ανήκε το Άγιον Όρος, και όχι από δικαστή του θέματος ή άλλο φοροεισπράκτορα. Είναι προφανές πως σκοπός του χρυσόβουλλου ήταν να προστατεύσει τους Ίβηρες από αδικίες και φορολογικές επιβαρύνσεις και για τον λόγο αυτό τους παρέδιδε στην δικαιοδοσία ενός άρχοντα που δεν ασχολούνταν με δημόσιες εισπράξεις. Και ειδικότερα το δικαστικό προνόμιο αποσκοπούσε στο να προστατεύσει το μοναστήρι από έξωθεν, ενδεχομένως άδικες, επιθέσεις, που θα εκμεταλλεύονταν την άγνοια ή την περιορισμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας εκ μέρους των Ιβήρων μοναχών. Πουθενά δεν φαίνεται η διάθεση να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα απονομής δικαιοσύνης μέσα στα κτήματα τους ή και έξω απ' αυτά. Το δικαστικό προνόμιο της μονής Ιβήρων παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με το προνόμιο της Νέας Μονής, χωρίς βέβαια να φθάνει στο σημείο να ορίζει τον ίδιο τον αυτοκράτορα ως τον μόνο δικαστή τους. Η μονή Ιβήρων επέτυχε το προνόμιο της για λόγους ειδικούς. Υπάρχει και μια ακόμη παλιότερη περίπτωση. Όταν ο Αθανάσιος ίδρυσε την μονή Μεγίστης Λαύρας, το πρώτο μεγάλο κοινόβιο στο Άγιον Όρος, αντιμετώπισε την αντίδραση των παραδοσιακών Αθωνιτών, που δεν επιθυμούσαν την εγκαθίδρυση κοινοβίου στο Όρος, όπου μέχρι τότε ζούσαν μόνο ερημίτες 18. Τότε όμως ο Αθανάσιος είχε την υποστήριξη του Νικηφόρου Φωκά, που σύντομα έγινε αυτοκράτορας και που, για να τον προστατεύσει καλύτερα, του παραχώρησε μεταξύ Αυγούστου 963 και Μαΐου 964 ένα χρυσόβουλλο, που καθόριζε πως η μονή της Λαύρας δεν μπορούσε να δικασθεί παρά μόνο στο αυτοκρατορικό δικαστήριο 19. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα προνόμιο απόλυτα συγκρίσιμο με της Νέας Μονής και με συνέχεια απολύτως παρόμοια, όπως θα δούμε. Κανείς δεν πείραξε την Λαύρα όσο βασίλευε ο Νικηφόρος Φωκάς. Όταν όμως δολοφονήθηκε, ο Πρώτος του Αγίου Όρους και οι λοιποί ηγούμενοι ενήγαγαν τον Αθανάσιο στο αυτοκρατορικό δικαστήριο, όπως τους υποχρέωνε το προνομιακό χρυσόβουλλο, με την κατηγορία ότι ανατρέπει τις αθω- 18. Μελέτησα το θέμα της επιβολής του κοινοβίου και των αντιδράσεων που προκάλεσε, στην ανακοίνωση με τίτλο «Ο Αθως και το στουδιτικό πρότυπο κοινοβίου» : Το Άγιον Όρος-χθες, σήμερα, αύριο, Θεσσαλονίκη 1996, Actes de Lavra Ι, έκδ. P. LEMERLE, Α. GUILLOU, Ν. SVORONOS, Denise PAPA- CHRYSSANTHOU, Παρίσι 1970, αρ. 5, στ

7 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 55 νιτικές παραδόσεις. Προφανώς ήλπιζαν πως ο διάδοχος (και ηθικός αυτουργός της δολοφονίας) του Νικηφόρου Φωκά θα τους υποστήριζε. Ο Ιωάννης Τσιμισκής, όμως, είχε κι αυτός ταχθεί υπέρ των κοινοβίων και τελικά έστειλε στο Άγιον Όρος ένα στουδίτη μοναχό για να συμβιβάσει τα πράγματα και να συντάξει τον Τράγο (972), το πρώτο Τυπικό του Όρους, με το οποίο καθιερώθηκε η παρουσία κοινοβίων στην μοναστική χερσόνησο. Το δικαστικό προνόμιο της Λαύρας, λοιπόν, επετέλεσε με επιτυχία τον σκοπό του. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάσει κανείς αν υπήρχαν ειδικοί λόγοι που να εξηγούν την παραχώρηση παρόμοιου προνομίου στην Νέα Μονή της Χίου με άλλα λόγια, να αναζητήσει τους λόγους που προκαλούσαν τις ανησυχίες των ιδρυτών της. 2. Η ιδιοτυπία των ιδρυτών της Νέας Μονής και οι εχθρότητες που δημιουργούσαν. Φαίνεται πως η Νέα Μονή ιδρύθηκε στην αρχή της τρίτης εικοσαετίας του ΙΑ ' αιώνα και πως οι ιδρυτές της, οι μοναχοί Νικήτας και Ιωάννης, πήραν τα πρώτα τους προνόμια από τις αυτοκράτειρες Ζωή και Θεοδώρα το Στη συνέχεια, η μονή υποστηρίχθηκε πολύ από τον Κωνσταντίνο Μονομάχο, που της παραχώρησε κτήματα, φορολογικές απαλλαγές και ετήσια επιχορήγηση ύψους 72 χρυσών νομισμάτων 21. Από τα πρώτα βήματα της όμως αντιμετώπισε προβλήματα εξ αιτίας των ιδρυτών της, που είχαν, φαίνεται, φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από ένα εξαιρετικά προκατειλημμένο συγγραφέα, είναι πιθανότατα διαστρεβλωμένες και ασφαλώς δυσνόητες. Πρόκειται για το κατηγορητήριο που συνέταξε ο Μιχαήλ Ψελλός εναντίον του τέως πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλαρίου (λίγο μετά τις 8 Νοεμβρίου 1058) ΜΠΟΥΡΑΣ, Νέα Μονή, σελ. 22, υποσ /GK 1, , E. KURTZ - F. DREXL, Michaelis Pselli Scripta Minora Ι, Μιλάνο 1936, Νεότερη έκδοση MICHAELIS PSELLI, Orationes Forenses et Acta, έκδ. G. DENNIS, Στουτγάρδη-Λιψία 1994,1-103.

8 56 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Πρώτα απ' όλα, ο Ψελλός κατηγορεί τον πατριάρχη ως αιρετικό. Για να το αποδείξει, επιδιώκει να τον συνδέσει με τους ιδρυτές της Νέας Μονής, τους οποίους κυρίως χαρακτηρίζει ως αιρετικούς. Αναφέρεται λεπτομερώς στην προστασία που τους παρέσχε ο Κηρουλάριος, στην συνεργασία που είχε μαζί τους, στην επιρροή που άσκησε στους αυτοκράτορες για χάρη τους, στο κείμενο που είχε, φαίνεται, γράψει για να τους επαινέσει και προστατεύσει 23. Με την ευκαιρία αυτή περιγράφει διάφορες μυστικιστικές τελετές, που οι μοναχοί της Χίου, ο Νικήτας και ο Ιωάννης, οργάνωναν σε συνεργασία με κάποια μυστηριώδη μάντισσα λεγόμενη Δοσιθέα, και προσπαθεί να συνδυάσει όλα αυτά με γνωστές και προ πολλού καταδικασμένες αιρέσεις (ειδωλολατρεία με επίδραση χαλδαϊκή, νεστοριανισμό, μεσσαλιανισμό) με το τέχνασμα αυτό, συνηθισμένο στους βυζαντινούς ρήτορες, ο κατήγορος μπορεί να είναι σίγουρος για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Όλα αυτά βέβαια με την ρητορική ασάφεια που διακρίνει τα έργα του Ψελλού. Συγκεκριμένα για τους μοναχούς, με τους οποίους, σημειωτέον, διατηρούσε προσωπικές σχέσεις και αλληλογραφούσε 24, ο Ψελλός μιλά για φήμες (διατεθρύλληται) ότι παρέβησαν τους κανόνες των πατέρων, ότι εισήγαγαν νέα ήθη και κανονισμούς σχετικά με την φύση των πνευματικών δυνάμεων και με την εκκλησιαστική τάξη πρώτα στα μοναστήρια τους (περισσότερα από ένα) και κατόπι σε άλλα μοναστήρια. Τους κατηγορεί, επίσης, ότι περιέρχονταν τα χωριά μαζί με την Δοσιθέα, η οποία ντυνόταν σαν άνδρας 25, και της παραστέκονταν στις μαντικές της δραστηριότητες, τις οποίες πετύχαινε πέφτοντας σε έξαρση και μέθη (βακχεία) κουνώντας τις βλεφαρίδες της με ορισμένο τρόπο και παίρνοντας συγκεκριμένες στάσεις με το σώμα της 26. Τέλος, καταγγέλλει ότι όλα αυτά, που περιγράφονται ως οράματα της Δοσιθέας (ότι δηλαδή επικοινωνούσε με αγίους και ιδιαίτερα με την Παναγία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο), γοήτευαν πολλούς απλούς ανθρώπους, αλλά και τον πατριάρχη. Αλλού γίνεται λόγος για άτομα που βλέπουν το θείον φως 27 για ησυχαστικές πρακτικές δηλαδή. Εξ άλλου, οι μοναχοί 23. KURTZ - DREXL, 1,236 κ. ε. πρβλ. 264,274 (για το κείμενο). 24. KURTZ - DREXL, II, 58-60: Ο Ψελλός ζητά την ευλογία των μοναχών, διαπραγματεύεται ανταλλαγές βιβλίων, και ευχαριστεί για μια αποστολή μαστίχας. 25. Και αυτό είναι μία κατηγορία: KURTZ - DREXL, 1,270 κ. ε. 26. Ό. π., Ό. π., 248.

9 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 57 της Χίου υποστήριζαν, φαίνεται, στα συγγράμματα τους, πως η Θεοτόκος γνώρισε τις (οδίνες του τοκετού, πράγμα που τους εξομοίωνε, στα μάτια του Ψελλού, με τους Νεστοριανούς 28. Υπήρχαν, φαίνεται, αντιδράσεις όσο βασίλευε ο Κωνσταντίνος Μονομάχος δεν εκδηλώθηκε τίποτε. Αμέσως μετά τον θάνατο του, όμως, τα πραττόμενα των μοναχών της Χίου κατηγορήθηκαν επίσημα, φαίνεται, από μέλη της συγκλήτου (αναφέρεται το όνομα του Δαβίδ υπάτου και νουμεραρίου, του διοικητή δηλαδή μιας από τις μεγάλες φυλακές της Κωνσταντινούπολης 29 ). Ξέσπασε σκάνδαλο. Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα ( ), προφανώς εκτελώντας τις διατάξεις του χρυσόβουλλου του 1045, από το οποίο ξεκινήσαμε και οι οποίες καθόριζαν ότι μόνον ο αυτοκράτορας δικαιούνταν να εξετάσει οιαδήποτε αγωγή εναντίον των μοναχών της Νέας Μονής, κάλεσε τους δύο ιδρυτές στο αυτοκρατορικό δικαστήριο 30, στο οποίο συμμετείχαν συγκλητικοί, μοναχοί και αρχιερείς (όχι όλοι, γράφει ο Ψελλός, αλλά μόνον όσοι δεν είχαν μολυνθεί από το δαίμονα: δηλαδή οι εχθροί τους). Η διαδικασία, όπως περιγράφεται από τον Ψελλό, είναι χαρακτηριστική. Οι εχθροί των Νεαμονιτών τους κατήγγειλαν στην αυτοκράτειρα Θεοδώρα, η οποία ανέλαβε να εξετάσει την υπόθεση ([Θεοδώραν] πεπείκασι βοηθείν και τήν άπάτην έλέγχειν και τους προστάτας τής ασεβείας εύθύνειν). Βέβαια, προσθέτει ο Ψελλός, κανονικά θα έπρεπε ο πατριάρχης να υπερασπισθεί το ποίμνιο του που απειλούνταν από την αίρεση επειδή όμως ο ίδιος ήταν με το μέρος των αιρετικών, το ευσεβές και θείον βασίλειον (βήμα) ανέλαβε την προστασία των πιστών. Οι μοναχοί της Χίου παρουσιάσθηκαν στην σύγκλητο, η οποία και διατύπωσε έγγραφο κατηγορητήριο τελικά καταδικάσθηκαν με απόφαση της ιεράς συνόδου, στην οποία ο πατριάρχης δεν έλαβε μέρος, και εξορίσθηκαν χωριστά ο ένας από τον άλλο, χωρίς όμως να καθαιρεθούν. Η περιουσία της μονής δημεύθηκε. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί εδώ η ακρίβεια με την οποία έγιναν σεβαστοί κατά τη διαδικασία οι όροι του χρυ- 28. Ό. π., ΜΠΟΥΡΑΣ, Νέα Μονή, 26, υποσ Δεδομένου ότι το μοναστήρι είχε ειδικό προνόμιο, δεν υπάρχει λόγος να αναζητήσουμε εδώ τον «αρμόδιο δικαστή» για τέτοιου είδους υποθέσεις. Σχετικά με τον αρμόδιο δικαστή, βλ. Ruth MACRIDES, The Competent Court, στο Angeliki LAIOU - D. SIMON (εκδ.), Law and Society in Byzantium: Ninth - Twelfth Centuries, Washington D.C. 1994,

10 58 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜ1ΔΗΣ σοβούλλου του Η αγωγή των Νεαμονιτών έγινε στον αυτοκράτορα, ο οποίος ανέθεσε την εξέταση της υπόθεσης στη σύγκλητο, η οποία με τη σειρά της ανέθεσε την καταδίκη και τον καθορισμό της ποινής στην αρμοδιότερη πατριαρχική σύνοδο. Όπως γράφει και το χρυσόβουλλο του 1045 (βλ. πιό πάνω, σ. 49) η αγωγή ξεκινά από τον αυτοκράτορα και από εκεί περνά σε όποιον δικαστή εκείνος αναθέσει την υπόθεση μετά τήν άκρόασιν. Οι Νεαμονίτες αποκαταστάθηκαν αργότερα, επί Ισαακίου Κομνηνού, λόγω της επιρροής του Κηρουλαρίου, επέστρεψαν στο μοναστήρι τους και ξαναπήραν τα κτήματα τους 31. Από την αφήγηση φαίνεται πως οι μοναχοί της Χίου, μολονότι καταδικάσθηκαν, διατηρούσαν πολλούς οπαδούς και υποστηρικτές, που δεν τους εγκατέλειψαν στις δυσκολίες ακόμα και την εποχή της δίκης και πως η πρόσκαιρη επιτυχία των αντιπάλων τους μπορεί να οφειλόταν στην ίδια την αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Είναι προφανές ότι η περιγραφή του Ψελλού είναι προκατειλημμένη και διαστρέφει τα γεγονότα παρουσιάζοντας τους ιδρυτές της Νέας Μονής σαν θαυματοποιούς λαϊκού πανηγυριού. Εφόσον οι δραστηριότητες τους αυτές γίνονταν αποδεκτές από μερικές τουλάχιστον εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, πιθανότερο φαίνεται πως οι μοναχοί της Χίου, που ξεκίνησαν, σαν τόσους άλλους, από τη θαυματουργή ανακάλυψη εικόνας της Παναγίας, πρέσβευαν μιαν ιδιότυπη, μυστικιστική λατρεία, με έντονο το στοιχείο του ενθουσιασμού και της μέθεξης θεαγωγία, θεοφορία, επίπνοια, χρησμφδός, μυσταγωγοί, προρρήσεις, χρησμοί, ιδού μερικοί χαρακτηριστικοί όροι, που χρησιμοποιεί ο Ψελλός. Τέτοιες συνήθειες προκαλούσαν πάντοτε αντιδράσεις και συνεπώς δημιουργούσαν κινδύνους για τη μονή και τους μοναχούς. Ας σημειώσουμε ακόμη ότι, σύμφωνα με την παράδοση, στη Χίο οι μοναχοί ζούσαν αρχικά σε απομόνωση και ερημία (κατά μόνας Θεω), το σύστημα φαίνεται όμως πως άλλαξε αργότερα, μετά το Δραστηριότητες αυτού του είδους δεν είναι πρωτοφανείς τον ΙΑ'αιώνα. Ο ίδιος ο Ψελλός μας πληροφορεί πως η αυτοκράτειρα Ζωή, 31. KURTZ - DREXL 1, ,255, πρβλ. και 251, όπου επαναλαμβάνεται ότι η λήψη απόφασης παρεπέμφθη στην ιερά σύνοδο, η οποία ως εκτελεστικό όργανο τους εξόρισε χωρίς να τους καθαιρέσει. 32. ΜΠΟΥΡΑΣ, Νέα Μονή, 29 και σημ. 10.

11 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 59 βαθειά προσηλωμένη στα θρησκευτικά θέματα, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προφητεία και μαντεία 33. Οι προφητείες και μαντείες ενδιέφεραν επίσης ιδιαίτερα και τον Κωνσταντίνο Μονομάχο, ο οποίος ενίοτε στρεφόταν και προς επαγγελματίες μάντεις 34, και τον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο, όπως συνάγεται από το κατηγορητήριο. Συνεπώς, οι μυστικιστικές δραστηριότητες των μοναχών της Χίου, είχαν συμπάθειες στους υψηλούς κύκλους της πρωτεύουσας. Όχι όμως παντού η αυτοκράτειρα Θεοδώρα ήταν αντίθετη και στη θέση της αυτή υποστηριζόταν από πολλούς, τόσο στη σύγκλητο, όσο και στη ιερά σύνοδο, οι οποίοι περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν τους Νεαμονίτες. Το έπραξαν αμέσως μετά τον θάνατο του Μονομάχου. Τον ΙΑ ' αιώνα πραγματοποιούνταν αλλαγές στον κόσμο των βυζαντινών μοναχών. Το αναμορφωμένο κοινοβιακό σύστημα, που εκπροσωπούνταν κυρίως από την κωνσταντινουπολίτικη μονή των Στουδίου, επιβαλλόταν όλο και περισσότερο, ακόμη και στα πιό απομονωμένα ερημητήρια, όπως το Άγιον Όρος. Επί Κωνσταντίνου Μονομάχου, η μονή Στουδίου ήταν παντοδύναμη, ικανή να επιβάλει στον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο μιαν οδυνηρή δημόσια ταπείνωση 35. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζονταν νέα μυστικιστικά κινήματα. Πιο γνωστός εκπρόσωπος τους είναι ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος, ας σημειωθεί, είχε στα νιάτα του εκδιωχθεί από την μονή Στουδίου ακριβώς για τις ιδέες του αυτές. Οι νέες λατρευτικές μέθοδοι, που εισάγονταν τότε, βασίζονταν στην άμεση μυστική επικοινωνία με το θείο, μέσω της αυτοσυγκέντρωσης και της κατ' ιδίαν εντατικής προσευχής. Η πνευματικότητα του Νέου Θεολόγου μετέτρεψε σημαντικά την εικόνα του Βυζαντινού μοναχισμού τον ΙΑ ' αιώνα. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι μοναχοί της Χίου και οι δραστηριότητες τους, που τόσο διαστρεβλώθηκαν από τον 33. Μιχαήλ ΨΕΛΛΌΣ, Χρονογραφία, έκδ. Renault, 1, ΨΕΛΛΌΣ, Χρονογραφία, II, ΣΚΥΛΓΓΖΗΣ, έκδ. THURN, 434: ο πατριάρχης αποπειράθηκε να διαγράψει τον Θεόδωρο Στουδίτη από τους αγίους, όμως η αντίδραση του στουδίτη ηγουμένου Μιχαήλ Μερμεντούλου ήταν τέτοια που, όχι μόνο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε, αλλά και ο πατριάρχης υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του. Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ενώ διαβαζόταν στην Αγία Σοφία ο κατάλογος των ορθοδόξων

12 60 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ψελλό. Πέρα από τις προσωπικές συμπάθειες του αυτοκρατορικού ζεύγους και του πατριάρχη, οι ιδρυτές της Νέας Μονής εκπροσωπούσαν, πιθανώς, μια κατεύθυνση μέσα στο καινούργιο μυστικιστικό ρεύμα που εμφανιζόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη. Το επίπεδο τους ήταν πιθανώς πιο κοντά στον «άνθρωπο του δρόμου» (και τον ίδιο τον αυτοκράτορα, του οποίου η πνευματικότητα δεν παρουσίαζε τίποτε το εξαιρετικό), οι απαιτήσεις τους ήταν ασφαλώς πιο προσγειωμένες, αφού κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα τόσο σπουδαίο μοναστήρι ένα σύμπλεγμα μοναστηριών. Οι ιδέες τους όμως και οι πρακτικές τους ξεχώριζαν από το κοινοβιακό πρότυπο, που μόλις είχε θριαμβεύσει στην Κωνσταντινούπολη, και προκαλούσαν αντιδράσεις. Και οι ίδιοι οι μοναχοί αισθάνονταν την απειλή. Όντας αιθεροβάμονες, κινδύνευαν να χάσουν την περιουσία τους. Κινδύνευαν όμως περισσότερο για την ιδεολογία τους. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, που αναμφισβήτητα τους υποστήριζε, είχε κάθε λόγο να τους πιστέψει. Ήταν εύκολο να υποπτευθεί κανείς πως οι ιδεολογικοί αντίπαλοι τους επιδίωκαν να ιδιοποιηθούν την περιουσία τους και να τους εξουθενώσουν χρησιμοποιώντας την δικαιοσύνη, ή ορισμένους συντηρητικούς ή φορμαλιστές εκκλησιαστικούς κύκλους. Κι έτσι ακολούθησε το παράδειγμα του Νικηφόρου Φωκά (πιθανώς και άλλων αυτοκρατόρων, που δεν μας είναι γνωστοί). Παραχωρώντας τους με το χρυσόβουλλο του 1045 την προνομιακή δικαστική μεταχείριση, που αναφέραμε, τους παρείχε εξασφάλιση από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον τους κανείς δεν θα μπορούσε να τους συντρίψει (ή να τους οδηγήσει σε πτώχευση) με μια απλή κακοδικία οι κατήγοροι θα χρειάζονταν να πείσουν το αυτοκρατορικό δικαστήριο, που φυσιολογικά θα ήταν πιό ουδέτερο σε τέτοιου είδους κατηγορίες και οπωσδήποτε δεν θα ήταν προκατειλημμένο εναντίον τους (και στην περίπτωση του Μονομάχου θα ήταν ευνοϊκά διατεθειμένο). Το ίδιο ίσχυε φυσικά και σε περίπτωση αντιδικίας για αστικές διαφορές, π.χ. για κτήματα, διότι και τότε το πανίσχυρο επιχείρημα της αίρεσης θα μπορούσε να χρησιμοποιαπό το Συνοδικό, ο πατριάρχης διέκοψε τον αναγνώστη για να προφέρει μόνος του, με στεντόρεια φωνή, το όνομα του Θεοδώρου Στουδίτη.

13 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 61 ηθεί από τους αντιδίκους. Αλλά βέβαια τα πράγματα θα εξαρτιόνταν πλέον, όπως είναι φυσικό, από την προσωπική διάθεση του εκάστοτε αυτοκράτορα 36. Το δικαστικό προνόμιο, που δόθηκε το 1045 στους μοναχούς της Νέας Μονής, δεν έχει καμμία σχέση με παραχώρηση του δικαιώματος να δικάζουν όπως και στην περίπτωση της μονής Ιβήρων και της μονής της Λαύρας, που είδαμε παραπάνω, αποσκοπούσε στο να παράσχει ειδική προστασία σε μια μονή που διέτρεχε αυξημένους κινδύνους. Οι Ίβηρες κινδύνευαν από τους αχόρταγους γείτονες τους και τους ακόμη πιο αχόρταγους φοροεισπράκτορες, που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν την ανεπαρκή τους γνώση των ελληνικών οι Λαυριώτες του Ι ' αιώνα, κινδύνευαν από την αντίδραση των παραδοσιακών Αθωνιτών οι Νεαμονίτες, χειρότερα, είχαν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του μοναστηριακού κατεστημένου της βυζαντινής πρωτεύουσας. Σε ένα καλοδιοικούμενο κράτος, όπως ήταν το Βυζάντιο των μέσων του ΙΑ αιώνα, τα προστατευτικά μέτρα του Κωνσταντίνου Μονομάχου είναι και κατανοητά και αναμενόμενα. Και, φαίνεται, εγγράφονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής των αυτοκρατόρων, που απέβλεπε στην προστασία των κάθε είδους μειοψηφιών. Αν κανείς θελήσει να χρησιμοποιήσει σύγχρονη γλώσσα, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το δικαστικό προνόμιο του 1045 δόθηκε στην Νέα Μονή για να προστατεύσει μια καινούργια ιδέα και θρησκευτική πρακτική από τις δυνάμεις της συντήρησης. Συμπαθητικό. 36. Ήδη επί Κωνσταντίνου Μονομάχου η μονή σύρθηκε στο αυτοκρατορικό δικαστήριο για κτηματικές διαφορές και μάλιστα φαίνεται πως έχασε τη δίκη. Επειδή όμως οι αντίδικοί της για να κερδίσουν, είχαν παρασιωπήσει το γεγονός ότι η μονή είχε αυτοκρατορικό προνόμιο (ró κατά τον χρυσόβουλλου τής βασιλείας μου λέγειν παρασιωπήσαντες, ψήφισμα ελαβον), ο αυτοκράτορας παρενέβη με νέο χρυσόβουλλο του 1049 και δικαίωσε το μοναστήρι: JGR 1,

14 62 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ NIKOS OIKONOMIDES, The Judicial Privilege of Nea Moni on Chios Emperor Constantine IX Monomachos granted (1045) to the monastery of Nea Moni on Chios a judicial privilege: any action against the monastery should be brought to court in front of the imperial tribunal only (JGR I, ). In the present article it is argued that this privilege has nothing to do with the Western immunitas, because the privilege does not give the monastery any right to judge other people. The privilege is compared to the similar ones granted to the monasteries of Lavra ( ) and Iviron (1079). And it is interpreted as an effort to protect the founders of Nea Moni, who were seemingly spiritual mysticists, from the monastic establishment of Constantinople, especially the cenobitic Stoudiou movement. In fact, as we learn from Psellos, the founders of Nea Moni were eventually accused and condemned of heresy by the imperial tribunal under empress Theodora ( ), but were later re-instated thanks to the support of Patriarch Michael Keroularios.

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι Εσωτερική κρίση εξωτερικοί κίνδυνοι 1054-10811081 Στο σημερινό μάθημα θα δούμε: 1. τα εσωτερικά προβλήματα 2. τους εξωτερικούς κινδύνους 3. κυρίως τη μάχη στο Ματζικέρτ και τις συνέπειές της Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Μοναχισμός Της Μαργαρίτας Βελέντζα Γ1 2011-2012 Με τον όρο μοναχισμός στον Χριστιανισμό εννοείται το θρησκευτικό κίνημα των λαϊκών -κυρίως- που με βάση το κήρυγμα του Ιησού και την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 23 ΑΓΟΡΙΑ: 13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΛΙΑΠΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Στο θρόνο βρίσκεται ο Αλέξιος Α Κομνηνός 1081 1118 (ιδρυτής δυναστείας Κομνηνών) Ο Αλέξιος Α Κομνηνός μπροστά στο Χριστό Ο Αλέξιος Α διαπραγματεύεται με τους σταυροφόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00092

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΝΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 162ον (17691) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1. Φ.Β. Σελ. 86 Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές...για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Βούλγαροι Αρχικά ζουν σε εδάφη του Βυζαντίου εμποδίζουν άλλους λαούς να μετακινηθούν Αργότερα ιδρύουν κράτος προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (7.3.2016) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Αθήνα, σήμερα στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.06 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Το Χρονολόγιο της Εικονομαχίας αναφέρεται στην θεολογική και πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8 ο και 9 ο αιώνα, γύρω από τη λατρεία των χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #4: Για αρχάριους Οι Σταυροφορίες Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ερωτήσεις ανά ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 1.1.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη [σ. 7-9] α] Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α για την ανόρθωση του κράτους;

Διαβάστε περισσότερα

Anatoly Yuriyovych Onoprienko

Anatoly Yuriyovych Onoprienko Anatoly Yuriyovych Onoprienko Ο Anatoly Yuriyovych Onoprienko (γεννημένος στην Ουκρανία στις 25 Ιουλίου, 1959) είναι ένας Ουκρανός κατά συρροή δολοφόνος. Είναι επίσης γνωστός με τα ψευδώνυμα "Το Τέρας

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Μ.67630 1 Περιεχόμενα ΕΡΓΑΣΙΑ 3η ΕΛΠ 11...1 Διδάσκων Kυριακίδου Μαρία...1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ο φετινός εορτασμός της 43 ης επετείου από την πτώση της Δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΗΣ (είναι 4) 2 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ. Προπαρασκευαστική. Κύρια διαδικασία ΑΡΧΕΣ

ΣΤΑ ΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΗΣ (είναι 4) 2 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ. Προπαρασκευαστική. Κύρια διαδικασία ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΗ (είναι 4) 1 ΠΡΟ ΙΚΑΙΑ 4 Η ΕΚΤΕΕΗ ΤΩΝ ΚΥΡΩΕΩΝ 171 Η προδικασία αρχίζει µε την ποινική δίωξη που ασκεί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας δίνει παραγγελία: 1) είτε για ανάκριση (κυρίως στα κακουργήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία:

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία: Εικονομαχία Αιτίες Συνέπειες Ορισμός: η θρησκευτική και πολιτική διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων. 1 η Αιτία: 1η Συνέπεια: Αντίπαλες πλευρές: εικονομάχοι > το επίσημο κράτος και τμήμα του πληθυσμού εικονόφιλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών

Υπατία. Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Υπατία Τετάρτη20 Νοεµβρίου 2013 Σχολικό έτος 2013-2014 Εργασία της µαθήτριας Ελευθεριάδη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Dr. Σταυρούλα Πατσιοµίτου 1 ο ΠρότυποΠειραµατικόΓυµνάσιοΑθηνών Τµήµα Β1 Βιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Τα όρια του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου ως τον 9ο αιώνα. Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o2p 2.html I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 ΘΕΜΑ. «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 ΘΕΜΑ. «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 1 ΘΕΜΑ «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη εμφάνισή του ως την υστεροβυζαντινή περίοδο» Να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

Διαβάστε περισσότερα

Coup: City State Εγχειρίδιο κανόνων

Coup: City State Εγχειρίδιο κανόνων v.7 Κάθε παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο του αρχηγού μιας οικογένειας, μιας Ιταλικής πόλης-κράτους, διοικούμενης από μια ανίσχυρη και διεφθαρμένη αυλή. Σκοπός σας είναι να κερδίσετε εξουσία επηρρεάζοντας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου. O.Παλιάτσου

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου. O.Παλιάτσου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου 1 Το δικαίωμα συμμετοχής: Αποτελούσε προνόμιο όλων των ελεύθερων πολιτών που είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δηλ. βρίσκονταν στην ηλικία τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια 7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Ο Ευµένης (βασιλιάς των Σελευκιδών), παρέδωσε τις αποµακρυσµένες πόλεις στη διακυβέρνηση των φίλων του, τους έκανε φρούραρχους και τους διόρισε

Διαβάστε περισσότερα

Τί σημαίνει η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ;

Τί σημαίνει η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ; Τί σημαίνει η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ; (Μόνη νόμιμη λύση παραμένει η προσωρινή ανάκληση της κατάργησης της ΕΡΤ) Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο Τα Πανεπιστίμια του Βυζαντίου Οι Βυζαντινοί έδιναν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, παρ' όλο που στην αυτοκρατορία υπήρχαν πολλοί αναλφάβητοι. Γενικά στο Βυζάντιο η παιδεία δεν

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY AT THE WORLD IN 2017 GALA DINNER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο μεγάλο είλητο της Πάτμου, το όποιο περιέγραψε λεπτομερειακά, μελέτησε καΐ συμπλήρωσε ή συνάδελφος κυρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Οι Βούλγαροι Οι Ονογούροι Βούλγαροι. Οι πρώτες Βουλγαρικές φυλές πρέπει να έφθασαν στην περιοχή ανάμεσα στον Καύκασο και την Αζοφική Θάλασσα στα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou Kostas and Sofia pictures present... TA ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και από νωρίς έδειξε σημεία μιας αξιοσημείωτης ιδιοφυΐας. Ο πατέρας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές.

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Μια πρώτη επαφή με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 Β ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα