ΝΙΚΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ"

Transcript

1 ΝΙΚΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ Τον Ιούνιο του 1045, ο Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος, για να καθησυχάσει τις ανησυχίες των μοναχών της Νέας Μονής της Χίου, που είχε ιδρυθεί πρόσφατα 1, εξέδωσε ένα χρυσόβουλλο και παραχώρησε στην μονή προνομιακή δικαστική μεταχείριση. Σε περίπτωση αντιδικίας, οι μοναχοί διατηρούσαν το δικαίωμα να ενάγουν τους άλλους σε οποιοδήποτε δικαστήριο ήταν αρμόδιο αντίθετα, οι αγωγές και οι μηνύσεις εναντίον της μονής έπρεπε να παρουσιάζονται αποκλειστικά στον ίδιο τον αυτοκράτορα: μήτε θεματικόν ή πολιτικον δικαστήν, μήτε τινά των άλλων αρχόντων... άλλα μόνον άκροασθαι τούτων τον την αυτοκράτορα λαχόντα διέπειν αρχήν... τον δέ κριτήν δεχόμενον, κατά τάς βασιλικός αποφάσεις πληρούν... μόνον γαρ το θειότατον και βασιλικον βήμα ταϊς κατά τούτων ήδη δίκαις άνέωγε, και ф αν ό κρατών μετά την τής κροτουμένης αγωγής άκρόασιν, επιτρέψειε την διάγνωσιν ή έκβφασιν 2. Κάθε αγωγή, δηλαδή, εναντίον της μονής μπορούσε να διερευνηθεί μόνο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, ο οποίος και θα ανέθετε την λήψη απόφασης ή την εκτέλεση της δικής του απόφασης σε κάποιο δικαστή ή σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία επέλεγε ο ίδιος. Συνεπώς, κανείς δικαστής δεν θα είχε πια το δικαίωμα να παρουσιασθεί στο μοναστήρι εξ αιτίας οποιασδήποτε δίκης, ούτε να ασκήσει εξουσία επί της μονής, των μοναχών ή της περιουσίας της (μη τίνα δικαστήν είς τήν δηλωθεΐσαν μονήν περιέναι δίκης οίασδήτινος ένεκεν, μήτε τι σύμβολον αρχικής δυναστείας κατ' αυτής 1. Η τελευταία μελέτη για την ιστορία της Νέας Μονής Χίου, με λεπτομερή ανάλυση των πηγών, οφείλεται στον Χ. ΜΠΟΥΡΑ,Ή Νέα Μονή τής Χίου. 'Ιστορία και αρχιτεκτονική, Αθήνα Ιδιαίτερα για την ίδρυση, γύρω στο 1042, βλ. σελ. 21 κ. ε. Το θέμα της ίδρυσης επανεξετάζεται και από τη Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ, The Mosaics of Nea Moni on Chios, Αθήνα 1985, JGR I,

2 50 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ και των êv αύτη τε και tür' αυτήν επιδείκνυσθαι) 2. Το προνόμιο αυτό θα ίσχυε για κάθε είδους υποθέσεις, είτε για κτηματικές διεκδικήσεις είτε για διαφορές ως προς τα σύνορα των κτημάτων είτε για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ή αμφισβήτηση (καινοτομίας... και αμφιβολίας). Το χρυσόβουλλο κλείνει με τον (συνηθισμένο για τις φορολογικές απαλλαγές) κατάλογο κρατικών υπαλλήλων, που καλούνται να σεβαστούν τα περιεχόμενα του χρυσόβουλλου: ανάμεσα τους αναφέρεται και ο δρουγγάριος της βίγλης, ο πρόεδρος δηλαδή του μεγαλύτερου αυτοκρατορικού δικαστηρίου, μαζί με τους δικαστές της Κωνσταντινούπολης (δηλαδή του δικαστηρίου του Ιπποδρόμου 4 ) και των επαρχιών (κριτών πολιτικών και θεματικών). Το προνόμιο φαίνεται ευρύτατο όπως είναι φυσικό, παρερμηνεύθηκε και θεωρήθηκε ως περίπτωση δικαστικής immımitas στο Βυζάντιο. Νομίζω, όμως, ότι παραχωρήθηκε για να αντιμετωπισθούν συγκεκριμένες απειλές κατά της μονής κι αυτό και θα προσπαθήσω να δείξω παρακάτω, αφού πρώτα αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο παρερμηνεύθηκε. 1. Το προνόμιο της Νέας Μονής δεν έχει σχέση με την δικαστική immımitas. Η δικαστική immımitas μας είναι γνωστή από την προφεουδαρχική περίοδο της Δυτικής Ευρώπης υπάρχει όταν παραχωρηθεί σε ιδιώτη το δικαίωμα να απονέμει δικαιοσύνη μέσα στα κτήματα του. Ο θεσμός αυτός αποτελεί βασική υφαρπαγή των εξουσιών του κράτους εκ μέρους του τοπικού άρχοντα εμφανίζεται συνήθως στα έγγραφα προνομίων με τη μορφή απαγόρευσης προς τους κρατικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστών, να εισέλθουν στο προνομιούχο κτήμα, ακόμη κι αν αυτό ήταν απαραίτητο για μιαν ανάκριση (ad causas audiendas) ή για να βρεθούν μάρ- 3. JGR 1, Το δικαστήριο του Ιπποδρόμου έπαιζε στα μέσα του ΙΑ ' αιώνα σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία της παλαιάς νομοθεσίας. Έχω γράψει πώς καταλαβαίνω την λειτουργία του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης στο άρθρο μου: The Petra of Eustathios Romaios: an Abortive Attempt to Innovate in Byzantine Law, Fontes Minores!, 1986,

3 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 51 τυρες. Άμεση συνέπεια του προνομίου αυτού ήταν να δημιουργηθούν από τους φεουδάρχες ιδιωτικές αστυνομίες και ιδιωτικά δικαστήρια, που ελέγχονταν αποκλειστικά από τους ίδιους. Πρέπει πάντως να υπογραμμισθεί ότι το δικαίωμα απονομής δικαιοσύνης συνήθως δεν παραχωρούνταν επίσημα και στη Δυτική Ευρώπη, αλλά μάλλον το ιδιοποιούνταν αυθαίρετα οι φεουδαρχες5. Στο καθ' εαυτό Βυζάντιο, κατά τη γνώμη μου, τέτοια προνόμια δεν φαίνεται να παραχοίρή^ηκαν πριν από το 1204, όσο δηλαδή η αυτοκρατορία διατηρούσε τους συγκεντρωτικούς θεσμούς της και ο αυτοκράτορας παρέμενε ισχυρός, ικανός να καταπολεμήσει αποτελεσματικά κάθε απόπειρα υφαρπαγής των εξουσιών του κράτους 6. Αλλά και μετά το 1204, παρά την διάσπαση και την δημιουργία παράλληλων εξουσιών, το βυζαντινό κράτος της Κωνσταντινούπολης φαίνεται πως απέφυγε αυτού του είδους τις παραχωρήσεις τουλάχιστον δεν έχουμε, όσο γνωρίζω, καμιά σαφή και αναντίρρητη μαρτυρία. Μόνο από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας σώζεται μια τέτοια «σαφής και αναντίρρητη μαρτυρία» στο χρυσόβουλλο του 1364 για την μονή Σουμελά, με το οποίο παραχωρήθηκε στους μοναχούς το αποκλειστικό δικαίωμα να εισπράττουν τους φόρους των πάροικων τους και να τους απονέμουν δικαιοσύνη (κρίνεσθαι και άπαιτεϊσθαι) N.-D. FusTEL DE COULANGES, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, τομ. V: Les origines du système féodal, Παρίσι ,366 κ. ε. 6. Υπάρχει μια φαινομενική εξαίρεση στην Κάτω Ιταλία: το 1045, ο κατεπάνω Ιταλίας Ευστάθιος Παλατίνος, για να ανταμείψει τον κριτή Βυζάντιο από το Bari για την υποστήριξη που πρόσφερε στα αυτοκρατορικά στρατεύματα, του παραχώρησε δύο χωριά στην Απουλία με φορολογική απαλλαγή και με το δικαίωμα να εγκαταστήσει σ' αυτά κι άλλους χωρικούς για να τον υπηρετούν. Στο έγγραφο προσδιορίζεται ότι οι χωρικοί αυτοί θα δικάζονται σύμφωνα με το λογγοβαρδικό δίκαιο από τον ίδιο τον Βυζάντιο για κάθε είδους υποθέσεις, πλην του φόνου. Βλ. J. LEFORT - J. M. MARTIN, Le sigillion du catépan d'italie Eustathe Palatinos pour le juge Byzantios (décembre 1045), Mélanges de i'écoie Française de Rome, Moyen-Age Temps Modernes 98/2, 1986, , κυρίως 541. Πρόκειται για ειδική περίπτωση που δεν έχει σχέση με όσα συνέβαιναν στην υπόλοιπη αυτοκρατορία, διότι πρόκειται για περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το λογγοβαρδικό και όχι το βυζαντινό δίκαιο. Άλλωστε, ο Βυζάντιος ήταν τοπικός κριτής (iudex) και συνεπώς είχε αρμοδιότητα να απονείμει δικαιοσύνη στο όνομα του αυτοκράτορα. 7. MM V, 279.

4 52 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Έχει δημιουργηθεί σύγχυση γύρω από το θέμα για τρείς λόγους, (α) Η παραχώρηση δικαστικών προνομίων γίνεται στο Βυζάντιο με έγγραφα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραχώρηση φορολογικών απαλλαγών συνεπώς τα έγγραφα αυτά μπορούν να παρερμηνευθούν, (β) Στο Βυζάντιο οι δικαστές ήταν και φοροεισπράκτορες και, συνεπώς, κάθε περιορισμός των φοροεισπρακτικών τους δραστηριοτήτων μπορεί να παρερμηνευθεί και ως περιορισμός του δικαιώματος τους να απονέμουν δικαιοσύνη. (γ) Στο Βυζάντιο κάθε διορισμός σε δημόσια θέση συνεπαγόταν και την απονομή δικαιοσύνης μέσα στα πλαίσια της νέας αυτής δικαιοδοσίας 8, συνεπώς συχνά εμφανίζονται να απονέμουν δικαιοσύνη άτομα που δεν είναι επαγγελματίες δικαστές, πρόκειται όμως για υπαλλήλους του κράτους, που ενεργούν υπό την υπαλληλική τους ιδιότητα και όχι ως ιδιώτες. Η φορολογική απαλλαγή στο Βυζάντιο, η έξκουσσεία θεωρήθηκε από παλιά ως το αντίστοιχο της Δυτικής immunitas 9 (χωρίς όμως να είναι τελείως ταυτόσημη προς αυτή, δεδομένου ότι συνήθως η έξκουσσεία συνεπάγεται μερική μόνον απαλλαγή από τους φόρους). Ο πρώτος που μελέτησε τον θεσμό σε βάθος, ο Jakovenko, παρατήρησε, ορθά κατά τη γνώμη μου, πως η δικαστική immımitas δεν μαρτυρείται στο Βυζάντιο πριν από τον 14ο αιώνα 10. Η άποψη όμως αυτή αμφισβητήθηκε από τον Uspenskij 3 ', και αργότερα, με μεγαλύτερη έμφαση, από τον Ostrogorsky 12, τον Freijdenberg 13 και τον Melovski 14, που υποστήριξαν πως δικαστική immımitas υπήρχε στο 8. Ν. OIKONOMIDÈS, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe s., Παρίσι 1972, M. PLATON, Observations sur le droit de la προτίμησις en droit byzantin, Revue générale des droits, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger 28, 1904, P. A. JAKOVENKO, Κ istorii immuniteta ν Vizantii, Jurjev 1908,28-31, K. USPENSKIJ, Ekskussija-immunitet ν Vizantijskoj imperii, Viz. Vrem. 23, , G. OSTROGORSKY, Pour l'histoire de l'immunité à Byzance, Byzantion 28, 1958, , κυρίως 236 κ. ε. (γαλλική μετάφραση από τα ρωσικά: Κ istorii immuniteta ν Vizantii, Viz.Vrem. 13, 1958, και σερβική: G. OSTROGORSKI, Sabrana delà Ι, Βελιγράδι 1969,405 κ. ε.) 13. Μ. FREJDENBERG, Ekskussija ν Vizantii ΧΙ-ΧΙΙ vv., Velikolukskij Gosudarstvennyi Pedagogiöeskij Institut. Uöenye Zapiski 3, 1958, H. MELOVSKI, Einige Probleme der Exkusseia, IÖB 32/2,1981,

5 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 53 Βυζάντιο τον ΙΑ ', αν όχι ήδη από τον Θ ' αιώνα. Την άποψη του Jakovenko υποστήριξε ο Kaidan με νέα επιχειρήματα, δείχνοντας κυρίως ότι η παραχώρηση σε ιδιώτες δικαστικών προνομίων με χρυσόβουλλο, δεν σήμαινε πως τους δινόταν και το δικαίωμα να δικάζουν τους άλλους ούτε καν τους πάροικους τους 15. Επρόκειτο απλώς για προνόμια των οποίων θα έχαιρε ο παραλήπτης του χρυσόβουλλου όταν και εάν ο ίδιος παρουσιαζόταν ως διάδικος ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι όροι του εγγράφου προνομίων της Νέας Μονής και, ιδιαίτερα, η απαγόρευση εισόδου των δικαστών στην μονή, θεωρήθηκαν ως στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη της δυτικοευρωπαϊκής immunitas στο Βυζάντιο. Στην πραγματικότητα, όμως, προσεκτική ανάγνωση του χρυσόβουλλου δείχνει ότι τίποτε τέτοιο δεν συμβαίνει, δεδομένου ότι πουθενά δεν φαίνεται ότι οι μοναχοί είχαν το ελάχιστο δικαίωμα να απονέμουν δικαιοσύνη. Όπως πολύ σωστά υποστήριξε ο Kamdan, πρόκειται μόνο για μια ειδική μεταχείριση της μονής με σκοπό να της εξασφαλίσει αυξημένη προστασία σε περίπτωση αγωγής εναντίον της. Η παραχώρηση προνομιακής δικαστικής μεταχείρισης σε ιδιώτες είναι σπάνια στο Βυζάντιο, αλλά το παράδειγμα της Νέας Μονής δεν είναι μοναδικό 16. Το δεύτερο δικαστικό προνόμιο που γνωρίζουμε από τον 1 Ιο αιώνα προέρχεται από το αρχείο της μονής Ιβήρων, σ' αυτό όμως αναφέρεται ρητά ο πολύ ειδικός και συγκεκριμένος λόγος που προκάλεσε την παραχώρηση του. Τον Ιούλιο του 1079, με χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανειάτη, με το οποίο επικυρώνονταν 17 και οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια, που το μοναστήρι είχε πάρει από προηγούμενους αυτοκράτορες, προστίθεται και μια παράγραφος σχετικά με το δικαστήριο που ήταν αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων της μονής. Επειδή οι Ίβηρες μοναχοί δεν γνώριζαν ελληνικά (ώς αλλόγλωσσων των έν αύτη τυγχανόντων), ο αυτοκράτορας ορίζει πως κάθε δίκη που τους αφορά, ποινική ή αστική (έγκληματικόν ή και χρηματικόν), θα διεξάγεται μόνον μπροστά στο δούκα ή 15. Α. Ρ. KAZDAN, Ekskussija i ekskussaty ν Vizantii, Vizantijskie Oöerki, Μόσχα 1961, Δικαστικό προνόμιο είχαν, σύμφωνα με τον νόμο, οι συγκλητικοί. Βλ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ 6,1, Acre* d'iviron II, έκδ. J. LEFORT, Ν. OIKONOMIDÈS, Denise PAPA- CHRYSSANTHOU, Vassiliki KRAVARI, Hélène MÉTRÉVÉLI, Παρίσι 1990, αρ. 41.

6 54 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ κατεπάνω Θεσσαλονίκης, δηλαδή τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της περιοχής στην οποία ανήκε το Άγιον Όρος, και όχι από δικαστή του θέματος ή άλλο φοροεισπράκτορα. Είναι προφανές πως σκοπός του χρυσόβουλλου ήταν να προστατεύσει τους Ίβηρες από αδικίες και φορολογικές επιβαρύνσεις και για τον λόγο αυτό τους παρέδιδε στην δικαιοδοσία ενός άρχοντα που δεν ασχολούνταν με δημόσιες εισπράξεις. Και ειδικότερα το δικαστικό προνόμιο αποσκοπούσε στο να προστατεύσει το μοναστήρι από έξωθεν, ενδεχομένως άδικες, επιθέσεις, που θα εκμεταλλεύονταν την άγνοια ή την περιορισμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας εκ μέρους των Ιβήρων μοναχών. Πουθενά δεν φαίνεται η διάθεση να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα απονομής δικαιοσύνης μέσα στα κτήματα τους ή και έξω απ' αυτά. Το δικαστικό προνόμιο της μονής Ιβήρων παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με το προνόμιο της Νέας Μονής, χωρίς βέβαια να φθάνει στο σημείο να ορίζει τον ίδιο τον αυτοκράτορα ως τον μόνο δικαστή τους. Η μονή Ιβήρων επέτυχε το προνόμιο της για λόγους ειδικούς. Υπάρχει και μια ακόμη παλιότερη περίπτωση. Όταν ο Αθανάσιος ίδρυσε την μονή Μεγίστης Λαύρας, το πρώτο μεγάλο κοινόβιο στο Άγιον Όρος, αντιμετώπισε την αντίδραση των παραδοσιακών Αθωνιτών, που δεν επιθυμούσαν την εγκαθίδρυση κοινοβίου στο Όρος, όπου μέχρι τότε ζούσαν μόνο ερημίτες 18. Τότε όμως ο Αθανάσιος είχε την υποστήριξη του Νικηφόρου Φωκά, που σύντομα έγινε αυτοκράτορας και που, για να τον προστατεύσει καλύτερα, του παραχώρησε μεταξύ Αυγούστου 963 και Μαΐου 964 ένα χρυσόβουλλο, που καθόριζε πως η μονή της Λαύρας δεν μπορούσε να δικασθεί παρά μόνο στο αυτοκρατορικό δικαστήριο 19. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα προνόμιο απόλυτα συγκρίσιμο με της Νέας Μονής και με συνέχεια απολύτως παρόμοια, όπως θα δούμε. Κανείς δεν πείραξε την Λαύρα όσο βασίλευε ο Νικηφόρος Φωκάς. Όταν όμως δολοφονήθηκε, ο Πρώτος του Αγίου Όρους και οι λοιποί ηγούμενοι ενήγαγαν τον Αθανάσιο στο αυτοκρατορικό δικαστήριο, όπως τους υποχρέωνε το προνομιακό χρυσόβουλλο, με την κατηγορία ότι ανατρέπει τις αθω- 18. Μελέτησα το θέμα της επιβολής του κοινοβίου και των αντιδράσεων που προκάλεσε, στην ανακοίνωση με τίτλο «Ο Αθως και το στουδιτικό πρότυπο κοινοβίου» : Το Άγιον Όρος-χθες, σήμερα, αύριο, Θεσσαλονίκη 1996, Actes de Lavra Ι, έκδ. P. LEMERLE, Α. GUILLOU, Ν. SVORONOS, Denise PAPA- CHRYSSANTHOU, Παρίσι 1970, αρ. 5, στ

7 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 55 νιτικές παραδόσεις. Προφανώς ήλπιζαν πως ο διάδοχος (και ηθικός αυτουργός της δολοφονίας) του Νικηφόρου Φωκά θα τους υποστήριζε. Ο Ιωάννης Τσιμισκής, όμως, είχε κι αυτός ταχθεί υπέρ των κοινοβίων και τελικά έστειλε στο Άγιον Όρος ένα στουδίτη μοναχό για να συμβιβάσει τα πράγματα και να συντάξει τον Τράγο (972), το πρώτο Τυπικό του Όρους, με το οποίο καθιερώθηκε η παρουσία κοινοβίων στην μοναστική χερσόνησο. Το δικαστικό προνόμιο της Λαύρας, λοιπόν, επετέλεσε με επιτυχία τον σκοπό του. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάσει κανείς αν υπήρχαν ειδικοί λόγοι που να εξηγούν την παραχώρηση παρόμοιου προνομίου στην Νέα Μονή της Χίου με άλλα λόγια, να αναζητήσει τους λόγους που προκαλούσαν τις ανησυχίες των ιδρυτών της. 2. Η ιδιοτυπία των ιδρυτών της Νέας Μονής και οι εχθρότητες που δημιουργούσαν. Φαίνεται πως η Νέα Μονή ιδρύθηκε στην αρχή της τρίτης εικοσαετίας του ΙΑ ' αιώνα και πως οι ιδρυτές της, οι μοναχοί Νικήτας και Ιωάννης, πήραν τα πρώτα τους προνόμια από τις αυτοκράτειρες Ζωή και Θεοδώρα το Στη συνέχεια, η μονή υποστηρίχθηκε πολύ από τον Κωνσταντίνο Μονομάχο, που της παραχώρησε κτήματα, φορολογικές απαλλαγές και ετήσια επιχορήγηση ύψους 72 χρυσών νομισμάτων 21. Από τα πρώτα βήματα της όμως αντιμετώπισε προβλήματα εξ αιτίας των ιδρυτών της, που είχαν, φαίνεται, φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από ένα εξαιρετικά προκατειλημμένο συγγραφέα, είναι πιθανότατα διαστρεβλωμένες και ασφαλώς δυσνόητες. Πρόκειται για το κατηγορητήριο που συνέταξε ο Μιχαήλ Ψελλός εναντίον του τέως πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλαρίου (λίγο μετά τις 8 Νοεμβρίου 1058) ΜΠΟΥΡΑΣ, Νέα Μονή, σελ. 22, υποσ /GK 1, , E. KURTZ - F. DREXL, Michaelis Pselli Scripta Minora Ι, Μιλάνο 1936, Νεότερη έκδοση MICHAELIS PSELLI, Orationes Forenses et Acta, έκδ. G. DENNIS, Στουτγάρδη-Λιψία 1994,1-103.

8 56 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Πρώτα απ' όλα, ο Ψελλός κατηγορεί τον πατριάρχη ως αιρετικό. Για να το αποδείξει, επιδιώκει να τον συνδέσει με τους ιδρυτές της Νέας Μονής, τους οποίους κυρίως χαρακτηρίζει ως αιρετικούς. Αναφέρεται λεπτομερώς στην προστασία που τους παρέσχε ο Κηρουλάριος, στην συνεργασία που είχε μαζί τους, στην επιρροή που άσκησε στους αυτοκράτορες για χάρη τους, στο κείμενο που είχε, φαίνεται, γράψει για να τους επαινέσει και προστατεύσει 23. Με την ευκαιρία αυτή περιγράφει διάφορες μυστικιστικές τελετές, που οι μοναχοί της Χίου, ο Νικήτας και ο Ιωάννης, οργάνωναν σε συνεργασία με κάποια μυστηριώδη μάντισσα λεγόμενη Δοσιθέα, και προσπαθεί να συνδυάσει όλα αυτά με γνωστές και προ πολλού καταδικασμένες αιρέσεις (ειδωλολατρεία με επίδραση χαλδαϊκή, νεστοριανισμό, μεσσαλιανισμό) με το τέχνασμα αυτό, συνηθισμένο στους βυζαντινούς ρήτορες, ο κατήγορος μπορεί να είναι σίγουρος για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Όλα αυτά βέβαια με την ρητορική ασάφεια που διακρίνει τα έργα του Ψελλού. Συγκεκριμένα για τους μοναχούς, με τους οποίους, σημειωτέον, διατηρούσε προσωπικές σχέσεις και αλληλογραφούσε 24, ο Ψελλός μιλά για φήμες (διατεθρύλληται) ότι παρέβησαν τους κανόνες των πατέρων, ότι εισήγαγαν νέα ήθη και κανονισμούς σχετικά με την φύση των πνευματικών δυνάμεων και με την εκκλησιαστική τάξη πρώτα στα μοναστήρια τους (περισσότερα από ένα) και κατόπι σε άλλα μοναστήρια. Τους κατηγορεί, επίσης, ότι περιέρχονταν τα χωριά μαζί με την Δοσιθέα, η οποία ντυνόταν σαν άνδρας 25, και της παραστέκονταν στις μαντικές της δραστηριότητες, τις οποίες πετύχαινε πέφτοντας σε έξαρση και μέθη (βακχεία) κουνώντας τις βλεφαρίδες της με ορισμένο τρόπο και παίρνοντας συγκεκριμένες στάσεις με το σώμα της 26. Τέλος, καταγγέλλει ότι όλα αυτά, που περιγράφονται ως οράματα της Δοσιθέας (ότι δηλαδή επικοινωνούσε με αγίους και ιδιαίτερα με την Παναγία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο), γοήτευαν πολλούς απλούς ανθρώπους, αλλά και τον πατριάρχη. Αλλού γίνεται λόγος για άτομα που βλέπουν το θείον φως 27 για ησυχαστικές πρακτικές δηλαδή. Εξ άλλου, οι μοναχοί 23. KURTZ - DREXL, 1,236 κ. ε. πρβλ. 264,274 (για το κείμενο). 24. KURTZ - DREXL, II, 58-60: Ο Ψελλός ζητά την ευλογία των μοναχών, διαπραγματεύεται ανταλλαγές βιβλίων, και ευχαριστεί για μια αποστολή μαστίχας. 25. Και αυτό είναι μία κατηγορία: KURTZ - DREXL, 1,270 κ. ε. 26. Ό. π., Ό. π., 248.

9 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 57 της Χίου υποστήριζαν, φαίνεται, στα συγγράμματα τους, πως η Θεοτόκος γνώρισε τις (οδίνες του τοκετού, πράγμα που τους εξομοίωνε, στα μάτια του Ψελλού, με τους Νεστοριανούς 28. Υπήρχαν, φαίνεται, αντιδράσεις όσο βασίλευε ο Κωνσταντίνος Μονομάχος δεν εκδηλώθηκε τίποτε. Αμέσως μετά τον θάνατο του, όμως, τα πραττόμενα των μοναχών της Χίου κατηγορήθηκαν επίσημα, φαίνεται, από μέλη της συγκλήτου (αναφέρεται το όνομα του Δαβίδ υπάτου και νουμεραρίου, του διοικητή δηλαδή μιας από τις μεγάλες φυλακές της Κωνσταντινούπολης 29 ). Ξέσπασε σκάνδαλο. Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα ( ), προφανώς εκτελώντας τις διατάξεις του χρυσόβουλλου του 1045, από το οποίο ξεκινήσαμε και οι οποίες καθόριζαν ότι μόνον ο αυτοκράτορας δικαιούνταν να εξετάσει οιαδήποτε αγωγή εναντίον των μοναχών της Νέας Μονής, κάλεσε τους δύο ιδρυτές στο αυτοκρατορικό δικαστήριο 30, στο οποίο συμμετείχαν συγκλητικοί, μοναχοί και αρχιερείς (όχι όλοι, γράφει ο Ψελλός, αλλά μόνον όσοι δεν είχαν μολυνθεί από το δαίμονα: δηλαδή οι εχθροί τους). Η διαδικασία, όπως περιγράφεται από τον Ψελλό, είναι χαρακτηριστική. Οι εχθροί των Νεαμονιτών τους κατήγγειλαν στην αυτοκράτειρα Θεοδώρα, η οποία ανέλαβε να εξετάσει την υπόθεση ([Θεοδώραν] πεπείκασι βοηθείν και τήν άπάτην έλέγχειν και τους προστάτας τής ασεβείας εύθύνειν). Βέβαια, προσθέτει ο Ψελλός, κανονικά θα έπρεπε ο πατριάρχης να υπερασπισθεί το ποίμνιο του που απειλούνταν από την αίρεση επειδή όμως ο ίδιος ήταν με το μέρος των αιρετικών, το ευσεβές και θείον βασίλειον (βήμα) ανέλαβε την προστασία των πιστών. Οι μοναχοί της Χίου παρουσιάσθηκαν στην σύγκλητο, η οποία και διατύπωσε έγγραφο κατηγορητήριο τελικά καταδικάσθηκαν με απόφαση της ιεράς συνόδου, στην οποία ο πατριάρχης δεν έλαβε μέρος, και εξορίσθηκαν χωριστά ο ένας από τον άλλο, χωρίς όμως να καθαιρεθούν. Η περιουσία της μονής δημεύθηκε. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί εδώ η ακρίβεια με την οποία έγιναν σεβαστοί κατά τη διαδικασία οι όροι του χρυ- 28. Ό. π., ΜΠΟΥΡΑΣ, Νέα Μονή, 26, υποσ Δεδομένου ότι το μοναστήρι είχε ειδικό προνόμιο, δεν υπάρχει λόγος να αναζητήσουμε εδώ τον «αρμόδιο δικαστή» για τέτοιου είδους υποθέσεις. Σχετικά με τον αρμόδιο δικαστή, βλ. Ruth MACRIDES, The Competent Court, στο Angeliki LAIOU - D. SIMON (εκδ.), Law and Society in Byzantium: Ninth - Twelfth Centuries, Washington D.C. 1994,

10 58 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜ1ΔΗΣ σοβούλλου του Η αγωγή των Νεαμονιτών έγινε στον αυτοκράτορα, ο οποίος ανέθεσε την εξέταση της υπόθεσης στη σύγκλητο, η οποία με τη σειρά της ανέθεσε την καταδίκη και τον καθορισμό της ποινής στην αρμοδιότερη πατριαρχική σύνοδο. Όπως γράφει και το χρυσόβουλλο του 1045 (βλ. πιό πάνω, σ. 49) η αγωγή ξεκινά από τον αυτοκράτορα και από εκεί περνά σε όποιον δικαστή εκείνος αναθέσει την υπόθεση μετά τήν άκρόασιν. Οι Νεαμονίτες αποκαταστάθηκαν αργότερα, επί Ισαακίου Κομνηνού, λόγω της επιρροής του Κηρουλαρίου, επέστρεψαν στο μοναστήρι τους και ξαναπήραν τα κτήματα τους 31. Από την αφήγηση φαίνεται πως οι μοναχοί της Χίου, μολονότι καταδικάσθηκαν, διατηρούσαν πολλούς οπαδούς και υποστηρικτές, που δεν τους εγκατέλειψαν στις δυσκολίες ακόμα και την εποχή της δίκης και πως η πρόσκαιρη επιτυχία των αντιπάλων τους μπορεί να οφειλόταν στην ίδια την αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Είναι προφανές ότι η περιγραφή του Ψελλού είναι προκατειλημμένη και διαστρέφει τα γεγονότα παρουσιάζοντας τους ιδρυτές της Νέας Μονής σαν θαυματοποιούς λαϊκού πανηγυριού. Εφόσον οι δραστηριότητες τους αυτές γίνονταν αποδεκτές από μερικές τουλάχιστον εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, πιθανότερο φαίνεται πως οι μοναχοί της Χίου, που ξεκίνησαν, σαν τόσους άλλους, από τη θαυματουργή ανακάλυψη εικόνας της Παναγίας, πρέσβευαν μιαν ιδιότυπη, μυστικιστική λατρεία, με έντονο το στοιχείο του ενθουσιασμού και της μέθεξης θεαγωγία, θεοφορία, επίπνοια, χρησμφδός, μυσταγωγοί, προρρήσεις, χρησμοί, ιδού μερικοί χαρακτηριστικοί όροι, που χρησιμοποιεί ο Ψελλός. Τέτοιες συνήθειες προκαλούσαν πάντοτε αντιδράσεις και συνεπώς δημιουργούσαν κινδύνους για τη μονή και τους μοναχούς. Ας σημειώσουμε ακόμη ότι, σύμφωνα με την παράδοση, στη Χίο οι μοναχοί ζούσαν αρχικά σε απομόνωση και ερημία (κατά μόνας Θεω), το σύστημα φαίνεται όμως πως άλλαξε αργότερα, μετά το Δραστηριότητες αυτού του είδους δεν είναι πρωτοφανείς τον ΙΑ'αιώνα. Ο ίδιος ο Ψελλός μας πληροφορεί πως η αυτοκράτειρα Ζωή, 31. KURTZ - DREXL 1, ,255, πρβλ. και 251, όπου επαναλαμβάνεται ότι η λήψη απόφασης παρεπέμφθη στην ιερά σύνοδο, η οποία ως εκτελεστικό όργανο τους εξόρισε χωρίς να τους καθαιρέσει. 32. ΜΠΟΥΡΑΣ, Νέα Μονή, 29 και σημ. 10.

11 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 59 βαθειά προσηλωμένη στα θρησκευτικά θέματα, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προφητεία και μαντεία 33. Οι προφητείες και μαντείες ενδιέφεραν επίσης ιδιαίτερα και τον Κωνσταντίνο Μονομάχο, ο οποίος ενίοτε στρεφόταν και προς επαγγελματίες μάντεις 34, και τον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο, όπως συνάγεται από το κατηγορητήριο. Συνεπώς, οι μυστικιστικές δραστηριότητες των μοναχών της Χίου, είχαν συμπάθειες στους υψηλούς κύκλους της πρωτεύουσας. Όχι όμως παντού η αυτοκράτειρα Θεοδώρα ήταν αντίθετη και στη θέση της αυτή υποστηριζόταν από πολλούς, τόσο στη σύγκλητο, όσο και στη ιερά σύνοδο, οι οποίοι περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν τους Νεαμονίτες. Το έπραξαν αμέσως μετά τον θάνατο του Μονομάχου. Τον ΙΑ ' αιώνα πραγματοποιούνταν αλλαγές στον κόσμο των βυζαντινών μοναχών. Το αναμορφωμένο κοινοβιακό σύστημα, που εκπροσωπούνταν κυρίως από την κωνσταντινουπολίτικη μονή των Στουδίου, επιβαλλόταν όλο και περισσότερο, ακόμη και στα πιό απομονωμένα ερημητήρια, όπως το Άγιον Όρος. Επί Κωνσταντίνου Μονομάχου, η μονή Στουδίου ήταν παντοδύναμη, ικανή να επιβάλει στον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο μιαν οδυνηρή δημόσια ταπείνωση 35. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζονταν νέα μυστικιστικά κινήματα. Πιο γνωστός εκπρόσωπος τους είναι ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος, ας σημειωθεί, είχε στα νιάτα του εκδιωχθεί από την μονή Στουδίου ακριβώς για τις ιδέες του αυτές. Οι νέες λατρευτικές μέθοδοι, που εισάγονταν τότε, βασίζονταν στην άμεση μυστική επικοινωνία με το θείο, μέσω της αυτοσυγκέντρωσης και της κατ' ιδίαν εντατικής προσευχής. Η πνευματικότητα του Νέου Θεολόγου μετέτρεψε σημαντικά την εικόνα του Βυζαντινού μοναχισμού τον ΙΑ ' αιώνα. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι μοναχοί της Χίου και οι δραστηριότητες τους, που τόσο διαστρεβλώθηκαν από τον 33. Μιχαήλ ΨΕΛΛΌΣ, Χρονογραφία, έκδ. Renault, 1, ΨΕΛΛΌΣ, Χρονογραφία, II, ΣΚΥΛΓΓΖΗΣ, έκδ. THURN, 434: ο πατριάρχης αποπειράθηκε να διαγράψει τον Θεόδωρο Στουδίτη από τους αγίους, όμως η αντίδραση του στουδίτη ηγουμένου Μιχαήλ Μερμεντούλου ήταν τέτοια που, όχι μόνο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε, αλλά και ο πατριάρχης υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του. Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ενώ διαβαζόταν στην Αγία Σοφία ο κατάλογος των ορθοδόξων

12 60 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ψελλό. Πέρα από τις προσωπικές συμπάθειες του αυτοκρατορικού ζεύγους και του πατριάρχη, οι ιδρυτές της Νέας Μονής εκπροσωπούσαν, πιθανώς, μια κατεύθυνση μέσα στο καινούργιο μυστικιστικό ρεύμα που εμφανιζόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη. Το επίπεδο τους ήταν πιθανώς πιο κοντά στον «άνθρωπο του δρόμου» (και τον ίδιο τον αυτοκράτορα, του οποίου η πνευματικότητα δεν παρουσίαζε τίποτε το εξαιρετικό), οι απαιτήσεις τους ήταν ασφαλώς πιο προσγειωμένες, αφού κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα τόσο σπουδαίο μοναστήρι ένα σύμπλεγμα μοναστηριών. Οι ιδέες τους όμως και οι πρακτικές τους ξεχώριζαν από το κοινοβιακό πρότυπο, που μόλις είχε θριαμβεύσει στην Κωνσταντινούπολη, και προκαλούσαν αντιδράσεις. Και οι ίδιοι οι μοναχοί αισθάνονταν την απειλή. Όντας αιθεροβάμονες, κινδύνευαν να χάσουν την περιουσία τους. Κινδύνευαν όμως περισσότερο για την ιδεολογία τους. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, που αναμφισβήτητα τους υποστήριζε, είχε κάθε λόγο να τους πιστέψει. Ήταν εύκολο να υποπτευθεί κανείς πως οι ιδεολογικοί αντίπαλοι τους επιδίωκαν να ιδιοποιηθούν την περιουσία τους και να τους εξουθενώσουν χρησιμοποιώντας την δικαιοσύνη, ή ορισμένους συντηρητικούς ή φορμαλιστές εκκλησιαστικούς κύκλους. Κι έτσι ακολούθησε το παράδειγμα του Νικηφόρου Φωκά (πιθανώς και άλλων αυτοκρατόρων, που δεν μας είναι γνωστοί). Παραχωρώντας τους με το χρυσόβουλλο του 1045 την προνομιακή δικαστική μεταχείριση, που αναφέραμε, τους παρείχε εξασφάλιση από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον τους κανείς δεν θα μπορούσε να τους συντρίψει (ή να τους οδηγήσει σε πτώχευση) με μια απλή κακοδικία οι κατήγοροι θα χρειάζονταν να πείσουν το αυτοκρατορικό δικαστήριο, που φυσιολογικά θα ήταν πιό ουδέτερο σε τέτοιου είδους κατηγορίες και οπωσδήποτε δεν θα ήταν προκατειλημμένο εναντίον τους (και στην περίπτωση του Μονομάχου θα ήταν ευνοϊκά διατεθειμένο). Το ίδιο ίσχυε φυσικά και σε περίπτωση αντιδικίας για αστικές διαφορές, π.χ. για κτήματα, διότι και τότε το πανίσχυρο επιχείρημα της αίρεσης θα μπορούσε να χρησιμοποιαπό το Συνοδικό, ο πατριάρχης διέκοψε τον αναγνώστη για να προφέρει μόνος του, με στεντόρεια φωνή, το όνομα του Θεοδώρου Στουδίτη.

13 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ 61 ηθεί από τους αντιδίκους. Αλλά βέβαια τα πράγματα θα εξαρτιόνταν πλέον, όπως είναι φυσικό, από την προσωπική διάθεση του εκάστοτε αυτοκράτορα 36. Το δικαστικό προνόμιο, που δόθηκε το 1045 στους μοναχούς της Νέας Μονής, δεν έχει καμμία σχέση με παραχώρηση του δικαιώματος να δικάζουν όπως και στην περίπτωση της μονής Ιβήρων και της μονής της Λαύρας, που είδαμε παραπάνω, αποσκοπούσε στο να παράσχει ειδική προστασία σε μια μονή που διέτρεχε αυξημένους κινδύνους. Οι Ίβηρες κινδύνευαν από τους αχόρταγους γείτονες τους και τους ακόμη πιο αχόρταγους φοροεισπράκτορες, που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν την ανεπαρκή τους γνώση των ελληνικών οι Λαυριώτες του Ι ' αιώνα, κινδύνευαν από την αντίδραση των παραδοσιακών Αθωνιτών οι Νεαμονίτες, χειρότερα, είχαν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του μοναστηριακού κατεστημένου της βυζαντινής πρωτεύουσας. Σε ένα καλοδιοικούμενο κράτος, όπως ήταν το Βυζάντιο των μέσων του ΙΑ αιώνα, τα προστατευτικά μέτρα του Κωνσταντίνου Μονομάχου είναι και κατανοητά και αναμενόμενα. Και, φαίνεται, εγγράφονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής των αυτοκρατόρων, που απέβλεπε στην προστασία των κάθε είδους μειοψηφιών. Αν κανείς θελήσει να χρησιμοποιήσει σύγχρονη γλώσσα, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το δικαστικό προνόμιο του 1045 δόθηκε στην Νέα Μονή για να προστατεύσει μια καινούργια ιδέα και θρησκευτική πρακτική από τις δυνάμεις της συντήρησης. Συμπαθητικό. 36. Ήδη επί Κωνσταντίνου Μονομάχου η μονή σύρθηκε στο αυτοκρατορικό δικαστήριο για κτηματικές διαφορές και μάλιστα φαίνεται πως έχασε τη δίκη. Επειδή όμως οι αντίδικοί της για να κερδίσουν, είχαν παρασιωπήσει το γεγονός ότι η μονή είχε αυτοκρατορικό προνόμιο (ró κατά τον χρυσόβουλλου τής βασιλείας μου λέγειν παρασιωπήσαντες, ψήφισμα ελαβον), ο αυτοκράτορας παρενέβη με νέο χρυσόβουλλο του 1049 και δικαίωσε το μοναστήρι: JGR 1,

14 62 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ NIKOS OIKONOMIDES, The Judicial Privilege of Nea Moni on Chios Emperor Constantine IX Monomachos granted (1045) to the monastery of Nea Moni on Chios a judicial privilege: any action against the monastery should be brought to court in front of the imperial tribunal only (JGR I, ). In the present article it is argued that this privilege has nothing to do with the Western immunitas, because the privilege does not give the monastery any right to judge other people. The privilege is compared to the similar ones granted to the monasteries of Lavra ( ) and Iviron (1079). And it is interpreted as an effort to protect the founders of Nea Moni, who were seemingly spiritual mysticists, from the monastic establishment of Constantinople, especially the cenobitic Stoudiou movement. In fact, as we learn from Psellos, the founders of Nea Moni were eventually accused and condemned of heresy by the imperial tribunal under empress Theodora ( ), but were later re-instated thanks to the support of Patriarch Michael Keroularios.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 ΘΕΜΑ. «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 ΘΕΜΑ. «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 1 ΘΕΜΑ «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη εμφάνισή του ως την υστεροβυζαντινή περίοδο» Να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ Δ.Ε. 39: «Οι αιρέσεις του 20 ου αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση» (σελίδες εγχειριδίου 198-200) Δ.Ε. 40: «Τέσσερα παραδείγματα- προκλήσεις» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο μεγάλο είλητο της Πάτμου, το όποιο περιέγραψε λεπτομερειακά, μελέτησε καΐ συμπλήρωσε ή συνάδελφος κυρία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα Κεφ. 3. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204) Υποκεφάλαιο 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) Φύλλο εργασίας 1. Από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Κατάσταση της αυτοκρατορίας στις αρχές του 7 ου αιώνα: Επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη βαλκανική χερσόνησο Καταστροφή πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Γενικά πιστεύετε ότι η κατάσταση στην Κύπρο πηγαίνει σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση;

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Γενικά πιστεύετε ότι η κατάσταση στην Κύπρο πηγαίνει σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Γενικά πιστεύετε ότι η κατάσταση στην Κύπρο πηγαίνει σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Ούτε σωστή - ούτε λάθος 32% 4% Σε λάθος 34% Σε σωστή 3% PUBLIC ISSUE / SYMMETRON ιάγραµµα 1 ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, δηλαδή η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών διαδικασιών πριν, κατά και µετά την απονοµή της δικαιοσύνης όπως π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων Οργάνωση καθημερινών ημερίδων 1) Αγώνες ζευγών 1α) Διαθέσιμες κινήσεις: Φιλοσοφία, μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινήσεις είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει ένας διαιτητής στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ*

ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ* ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ* Ο όρκος Μολονότι η χριστιανική διδασκαλία απέτρεπε, τουλάχιστον θεωρητικά, την επίκληση του θείου, οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν τον όρκο τόσο ως πολιτικό θεσμό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!!

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!! ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩΣΑΝ 233 δις ευρώ στις τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πήραν δάνειο μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Εισαγωγή Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει ορισµένα µόνο ονόµατα γνωστών µαθηµατικών από την ιστορία της επιστήµης. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα γράμματα της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 1η ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΩΤΑ ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΘΩΜΑΣ Μ. ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1 Σειρά: ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Τίτλος: ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Συγγραφείς: ΓΙΩΤΑ ΣΚΙΑΘΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Ο ψηφιακός κόσµος των παιδιών Κάποτε τα παιδιά χάνονταν όλη µέρα στους δρόµους, σήµερα χάνονται στις λεωφόρους του διαδικτύου. Ο µέσος 11χρονος σε µια δυτική χώρα έχει το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ταυτόχρονα Πρωταθλήματα

Θέμα: Ταυτόχρονα Πρωταθλήματα Ο Μ Ι Λ Ο Σ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ Καποδιστρίου 17 -Φιλοθέη 152 37, Τηλ. (210) 6823941 - Fax: (210) 6852959 Ηλεκτρονική δ/νση : http://www.opaf.org Προς Το Δ.Σ. της ΕΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ο δρόμος για την Κορυφή Σήμερα δεν παίρνεις αυτό που είναι λογικό και δίκαιο αλλά αυτό που Διαπραγματεύεσαι

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ο δρόμος για την Κορυφή Σήμερα δεν παίρνεις αυτό που είναι λογικό και δίκαιο αλλά αυτό που Διαπραγματεύεσαι ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ο δρόμος για την Κορυφή Σήμερα δεν παίρνεις αυτό που είναι λογικό και δίκαιο αλλά αυτό που Διαπραγματεύεσαι Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου B. Com. B. Econ. M.B.A Διαπραγματευόμαστε από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξερευνήστε τη μυστηριώδη νήσο La Isla, και κυνηγήστε ζώα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν εξαφανισμένα. Το ευγενές Ντόντο, το προσεκτικό Γιγάντιο Φόσα, τον άπιαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ το παρελθόν 1 6 Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Στίγμα. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί το στίγμα σχετικά με την ψυχική ασθένεια.

Στίγμα. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί το στίγμα σχετικά με την ψυχική ασθένεια. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί το στίγμα σχετικά με την ψυχική ασθένεια. Στίγμα Τρελός. Ψυχοπαθής. Σχιζοφρενής. Παρανοϊκός. Όχι καλά. Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά με ένα υποτιμητικό τρόπο για να περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα