ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 35 ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισµού Θεσσαλών Τοµατοπαραγωγών «Α.Σ. ΘΕΣΤΌ» (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4015/2011 και σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 3 Πρακτικό της από Γενικής Συνέλευσης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Συστήνεται Συνεταιρισµός µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ», µε διακριτικό τίτλο: «Α.Σ. ΘΕΣΤΌ» και έδρα το Γραφειο του 2 ου ορόφου του κτιρίου του ΣΘΕΒ επί της Λεωφ. Καραµανλή και Βιοµηχανίας στην πόλη Λάρισας. Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισµού µε το εξωτερικό θα χρησιµοποιείται η επωνυµία του Συνεταιρισµού στην αγγλική ως εξής : «ThessTo-coop» Άρθρο 2 Περιφέρεια Ο Συνεταιρισµός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Ελληνικής Επικράτειας. Άρθρο 3 Σκοπός - ραστηριότητες 1. Ο Συνεταιρισµός αποσκοπεί, µε την ισότιµη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια των συνεταίρων µελών του, στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, µέσω µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης, καθώς επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος, τη µείωση της ρύπανσης των εδαφών, των υπογείων και επιφανειακών υδάτων και τον περιορισµό της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Επίσης έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση και περαίωση προγραµµάτων που αφορούν τα µέλη του (Θεσσαλούς Τοµατοπαραγωγούς) και τα οποία προγράµµατα είχε αναλάβει η εν εκκαθαρίσει τελούσα ΕΑΣ Λάρισας αλλά δεν µπορεί να περαιώσει αυτή λόγω της κύρυξής της σε εκκαθάριση 2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισµός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, µε τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της παραγωγης, 1

2 Σελίδα 2 από 35,εµπορίας και µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα της τοµάτας, που θα αποτελέσει και το κύριο προϊόν στην προστασία και στην προώθηση του οποίου ο Συνεταιρισµός θα συµβάλλει. Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής : Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα µέλη για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος της βιοµηχανικής τοµάτας Η προσπάθεια µείωσης τους καλλιεργητικού κόστους αυτής Η έγκαιρη υπογραφή συµβολαίων για την πώληση του προϊόντος Η προσπάθεια δηµιουργίας µεταποιητικών µονάδων για την επεξεργασία και µεταποίηση του προϊόντος. Εν γένει οποιαδήποτε ενέργεια θα συµβάλει στην προώθηση και εξάπλωση της καλλιέργειας της τοµάτας, στην εδραίωση αυτής ως βασικής καλλιέργειας στις αγροτικές εκτάσεις της Χώρας µας, στην προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο αυτό προκειµένου να ολοκληρώνεται η επεξεργασία αυτής εντός της Χώρας µας και να οργανωθεί ένα ολοκληρωµένο δίκτυο εξαγωγών που θα αποφέρει ένα σίγουρο και ικανοποιητικό εισόδηµα στον αγροτικό κόσµο 3. Επιπλέον για την ολοκλήρωση του πρωταρχικού σκοπού του Συνεταιρισµού που είναι η προάσπιση των οικονοµικών συµφερόντων των µελών του, θα υπάρχει η δυνατότητα σύστασης εντός αυτού, οµάδων παραγωγών οµοειδών λοιπών αγροτικών προϊόντων πλην της τοµάτας, που θα καλλιεργούν οι παραγωγοί µέλη του Συνεταιρισµού. Οι οµάδες αυτές θα έχουν δικό τους εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, δεν θα µπορούν όµως οι κανόνες αυτοί να αποκλίνουν από τα οριζόµενα στο παρόν καταστατικό και από 4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισµός µπορεί: α) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, παραρτήµατα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό. β) Να συνιστά νοµικά πρόσωπα, να συµπράττει σε κοινές επιχειρήσεις µε καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισµούς, νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µε κοινωφελείς Οργανισµούς, µε επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), µε συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελµατικής συνεργασίας. 2

3 Σελίδα 3 από 35 γ) Να συνιστά ή µετέχει σε εταιρίες του Εµπορικού Νόµου ή του Αστικού Κώδικα, που έχουν αντικείµενό τους δραστηριότητα που εµπίπτει στους σκοπούς του Συνεταιρισµού. 5. Ο Συνεταιρισµός δύναται να συµµετέχει σε ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις. Άρθρο 4 Χρονική διάρκεια του Συνεταιρισµού Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισµού είναι απεριόριστη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 5 Προϋποθέσεις και κωλύµατα εγγραφής 1. Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού µπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονοµίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, µέλος του ΑΣ µπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ, που έχει ως καταστατικό σκοπό του την άσκηση επιχείρησης αγροτικής παραγωγής, ο οποίος θα µπορεί να κατέχει µόνο µία συνεταιρική µερίδα. Το σύνολο των συνεταιρικών µερίδων που µπορεί να κατέχονται από ΑΣ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχοµένων από µέλη φυσικά πρόσωπα συνεταιρικών µερίδων. 2. εν µπορεί να γίνει µέλος του Συνεταιρισµού όποιος : α)αντιστρατεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού. β)τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση ή έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα εκ δόλου ή πληµµέληµα, σε βάρος της περιουσίας Αγροτικού Συνεταιρισµού. Άρθρο 6 Όροι εισδοχής 1. Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου, για να εγγραφούν στο Συνεταιρισµό πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το πατρώνυµο, το επάγγελµα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία ή την έδρα, καθώς και δήλωση του υποψήφιου µέλους ότι 3

4 Σελίδα 4 από 35 αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει µέλος του Συνεταιρισµού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλύµατα από αυτά που προβλέπονται από το νόµο και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή του στο Συνεταιρισµό. Επίσης στον Συνεταιρισµό εγγράφονται όλα τα µέλη της ένωσης θεσσαλών τοµατοπαραγωγών της πρώην ΕΑΣ Λάρισας εις τρόπον ώστε να υπάρχει συνέχεια και ολοκλήρωση των προγραµµάτων που είχαν αναληφθεί από αυτήν, 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την υποβολή της και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση για την οριστική αποδοχή ή µη του υποψήφιου µέλους. Το υποψήφιο µέλος θα αποκτά τη συνεταιριστική ιδιότητα µετά την απόφαση της ΓΣ, που θα ισχυροποιεί την θετική εισήγηση του Σ. 3. Σε περίπτωση που το ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο µέλος µπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαµβάνεται του αιτήµατος και αποφασίζει οριστικά. Άρθρο 7 Απόκτηση της ιδιότητας του µέλους 1. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ηµεροµηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που δέχεται την αίτηση και που διατάσσει την εγγραφή και µε την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει καταβάλει τη συνεταιρική µερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού. 2. Τα ιδρυτικά µέλη αποκτούν την ιδιότητα του µέλους από την καταχώρηση του Καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών, που τηρείται στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και µε την προϋπόθεση ότι κατέβαλαν τη συνεταιρική µερίδα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του καταστατικού. 3. Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το µέλος εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου των Μελών. Άρθρο 8 ικαιώµατα Μελών Τα µέλη του Συνεταιρισµού δικαιούνται: 1. Να συµµετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του. 4

5 Σελίδα 5 από Να εκλέγονται στα Όργανα ιοίκησης και Ελέγχου του Συνεταιρισµού και ως αντιπρόσωποι σε ανωτέρου βαθµού Α.Σ.Ο 3. Να συνιστούν και να συµµετέχουν στις Οµάδες Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισµού και λοιπές µορφές συλλογικής δράσης του Συνεταιρισµού. 4. Να συµµετέχουν στις συγκαλούµενες συσκέψεις, για θέµατα του Συνεταιρισµού ή των µελών του. 5. Να συµµετέχουν σε συσκέψεις, σεµινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισµός. 6. Να ζητούν µε αίτησή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισµού. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη µετά την υποβολή της αίτησης Γενική Συνέλευση των µελών. 7. Να ζητούν µε αίτηση τους στο ιοικητικό Συµβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισµού και του Λογαριασµού κερδών και ζηµιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο µέλος µέσα σε προθεσµία ενός µηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης. 8. Να λαµβάνουν, µε αίτησή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο, γνώση του περιεχοµένου των ατοµικών τους λογαριασµών και των αποφάσεων το Συνεταιρισµού. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχοµένου των αποφάσεων, για τις εµπορικές δραστηριότητες του Συνεταιρισµού, αν από τη γνωστοποίησή τους πιθανολογείται βλάβη των συµφερόντων του Συνεταιρισµού. Στην περίπτωση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέµα για την λήψη οριστικής απόφασης στην πρώτη Γενική Συνέλευση των µελών. 9. Να συµµετέχουν στη διανοµή των πλεονασµάτων της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 10. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισµού, να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του. 11. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα µέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού προς το Συνεταιρισµό τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια σχέσης εξαρτηµένης εργασίας. Ο Συνεταιρισµός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόµενη αµοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται 5

6 Σελίδα 6 από 35 από τα µέλη του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Μελών 1. Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραµείνουν µέλη του Συνεταιρισµού τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και αναλαµβάνουν την υποχρέωση εγγραφής στην Οµάδα Παραγωγών του Συνεταιρισµού, για την ελάχιστη χρονική περίοδο που απαιτεί ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Οµάδας. Κάθε µέλος του Συνεταιρισµού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρησή του γραπτώς έξι (6) µήνες πριν την αποχώρησή του. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη της τριετίας µόνο ένεκα σπουδαίου λόγου και κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Τα µέλη του Συνεταιρισµού υποχρεούνται α) Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Συνεταιρισµού, του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Οµάδας Παραγωγών, στην οποία συµµετέχουν, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού. β) Να συµµετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού και να µη προβαίνουν σε πράξεις που µπορούν να βλάψουν τα συµφέροντά του ή τα συµφέροντα των συνεταίρων, ως µελών του Συνεταιρισµού. γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόµο, τις. διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισµούς του Συνεταιρισµού - Οµάδας Παραγωγών. δ) Να µη ανταγωνίζονται το Συνεταιρισµό, στον οποίο είναι µέλη. ε) Να παραδίδουν στο Συνεταιρισµό, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, την παραγωγή τους που προορίζεται για το εµπόριο, των προϊόντων για τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εµπορία ύστερα από µεταποίηση ή όχι. 6

7 Σελίδα 7 από 35 στ) Να δηλώνουν στο Συνεταιρισµό µέσα σε προθεσµίες που καθορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του, την παραγωγή που προορίζεται για πώληση των προϊόντων, της οποίας τη συγκέντρωση έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. ζ) Να εφαρµόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας, που θεσπίζονται για κάθε προϊόν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. η) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα Όργανα του Συνεταιρισµού, που είναι αρµόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας. 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα µέλη µπορούν να απαλλάσσονται µερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της παραγωγής τους στο Συνεταιρισµό, εφόσον : Έχουν αντικειµενική αδυναµία ή άλλους σοβαρούς λόγους. Πριν από την ένταξή τους στο Συνεταιρισµό είχαν συνάψει αποδεδειγµένα συµβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο Συνεταιρισµός έχει ενηµερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτοµέρειες της σύµβασης. Ο Συνεταιρισµός αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόµενη παραγωγή. 4. Συνεταίρος που αδικαιολόγητα δεν δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο Συνεταιρισµό, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, του εδαφίου στ' του παρόντος, ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκοµίζει την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισµού ή στο χώρο που ο Συνεταιρισµός ορίζει, ή διαθέτει την παραγωγή του µερικά ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Συνεταιρισµού: α) Υπόκειται στην πληρωµή ποινικής ρήτρας, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης για την κοινή εµπορία του σχετικού προϊόντος. β) Μπορεί να διαγραφεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία επιβάλλει ταυτόχρονα και ποινική ρήτρα. Άρθρο 10 Αποχώρηση Μελών 1. Τα µέλη του Συνεταιρισµού δεν µπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά τα ανωτέρω. 7

8 Σελίδα 8 από Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του µέλους προς το Συνεταιρισµό πριν από έξι (6) τουλάχιστον µήνες. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης, εξακολουθεί το µέλος που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των άλλων µελών και να µετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Όµως, από την ηµέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώµατα που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισµού, ή σε άλλη συλλογική αγροτική οργάνωση στην οποία µετέχει ο Συνεταιρισµός. 3. Το µέλος που ζήτησε την αποχώρηση από το Συνεταιρισµό, µπορεί να την ανακαλέσει µε έγγραφη δήλωσή του προς το Συνεταιρισµό, µέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, οπότε και η αποχώρησή του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των αξιωµάτων που κατείχε αποκλείεται. 4. Ο συνεταίρος που αποχωρεί αδικαιολόγητα, υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζηµία που υπέστη ο ΑΣ από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης χωρίς σπουδαίο λόγο. Άρθρο 11 ιαγραφή Μέλους 1. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου διαγράφεται µέλος του Συνεταιρισµού, όταν : α) εν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής, β)τεθεί υπό δικαστική συµπαράσταση. γ)αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο Συνεταιρισµό και δεν εφαρµόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του νόµου, του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. δ)ανταγωνίζεται το Συνεταιρισµό στον οποίο είναι µέλος. ε)βλάπτει από πρόθεση τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού και ιδίως µε την άσκηση κάθε δραστηριότητας η οποία στρέφεται εναντίον των οικονοµικών ή ηθικών συµφερόντων του Συνεταιρισµού 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο πριν από την. απόφασή του περί διαγραφής συνεταίρου, τάσσει σ' αυτόν δεκαήµερη προθεσµία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 8

9 Σελίδα 9 από Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στη Γενική Συνέλευση. Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το ιοικητικό Συµβούλιο, που υποχρεούται όπως και η Γενική Συνέλευση να ακούσει προηγουµένως το υπό διαγραφή µέλος. 4. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους που διαγράφεται, επέρχεται µε την κοινοποίηση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. 5. Στα µέλη που διαγράφονται για τους λόγους που αναφέρονται στα εδάφια γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν επιστρέφονται οι υποχρεωτικές µερίδες. Άρθρο Σε περίπτωση θανάτου µέλους του Συνεταιρισµού, ο κληρονόµος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόµοι αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη συµφωνία τους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του νόµου και του καταστατικού να γίνει µέλος, υπεισέρχεται µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πέθανε. Η δήλωση-αίτηση του κληρονόµου για τη συνέχιση στο πρόσωπο του της συνεταιριστικής ιδιότητας του µέλους που πέθανε, υποβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία του θανάτου του µέλους. 2. Αν δεν υποδειχθεί, η ονοµαστική αξία της µερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή µειωθεί ανάλογα όταν υπάρχει ζηµία, αποδίδεται στους κληρονόµους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, στη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του µέλους. Άρθρο 13 ικαιώµατα εξερχόµενων Μελών 1. Ο συνεταίρος που εξέρχεται από το Συνεταιρισµό δε µπορεί να ζητήσει την εκκαθάρισή του, ούτε έχει καµιά απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του. ικαιούται µόνο την επιστροφή της υποχρεωτικής συνεταιρικής του µερίδας ή µερίδων που καταβλήθηκαν απ αυτόν, στην αξία που έχουν διαµορφωθεί, καθώς και το µέρος από το καθαρό πλεόνασµα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και στις δύο περιπτώσεις οι ζηµιές των προηγούµενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεµατικά κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόµο και το καταστατικό. 2. Η απόδοση της συνεταιρικής µερίδας και του δικαιώµατος από το πλεόνασµα της χρήσης γίνεται µέσα σ' ένα χρόνο από την ηµεροµηνία που το µέλος, σύµφωνα µε το νόµο, έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα, όχι όµως νωρίτερα από έξι µήνες απ' αυτή. 9

10 Σελίδα 10 από Αν µέχρι την οριστική έξοδο του µέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα µέλη, η απόφαση εφαρµόζεται και σε εκείνους που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισµού έναντι των συνεταίρων που αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Συνεταιρισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙ Α - ΕΥΘΥΝΗ Άρθρο 14 Κεφάλαιο Το κεφάλαιο του Συνεταιρισµού ανέρχεται σήµερα κατά τη σύστασή του σε ποσό , το οποίο έχει συγκεντρωθεί από την καταβολή της πρώτης δόσης της συνεταιριστικής µερίδας των ιδρυτικών µελών, όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο επόµενο άρθρο 14α &2 Άρθρο 14α Συνεταιρική µερίδα 1. Κάθε µέλος συµµετέχει στο Συνεταιρισµό υποχρεωτικά µε µία υποχρεωτική συνεταιρική µερίδα και έχει µια ψήφο. ύναται µέλος του Συνεταιρισµού να αποκτήσει πρόσθετες υποχρεωτικές µερίδες, το πολύ µέχρι 3, καταβάλλοντας το ποσό της συνεταιρικής µερίδας µε τους όρους που ορίζει η παρ.2 του παρόντος άρθρου. 2. Η υποχρεωτική συνεταιρική µερίδα ορίζεται σε 500 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως εξής: 300 µε την εγγραφή και τα υπόλοιπα 200 µε τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής περιόδου. Κατ εξαίρεση τα ιδρυτικά µέλη θα προκαταβάλλουν το ποσό των 150, ενώ τα υπόλοιπα 350 θα καταβληθούν σε δύο δόσεις ως εξής: τα 150 έως τις 31/12/2013 και το υπόλοιπο ποσό των 200 µέχρι τις 31/12/2014. Με τον ίδιο τρόπο θα αποπληρωθούν και οι πρόσθετες µερίδες που θα αποκτήσουν τα ιδρυτικά µέλη. 3. Η συνεταιρική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 4. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισµού τα µέλη του θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών µερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται µετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισµού. 10

11 Σελίδα 11 από Η αύξηση ή η µείωση του ύψους της συνεταιρικής µερίδας γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 6. Η µεταβίβαση των συνεταιρικών µερίδων είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού, σε άλλα µέλη του Συνεταιρισµού ή σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. 7. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισµό : α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις µερίδες των µελών του. β) Να επιστρέφει τη συνεταιρική µερίδα στα µέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει. Άρθρο 15 Ευθύνη του Συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού 1. Η ευθύνη, των µελών του Συνεταιρισµού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική. 2. Η έκταση της ευθύνης της ορίζεται περιορισµένα µέχρι του διπλάσιου του ποσού της υποχρεωτικής µερίδας. 3. Κάθε νέο µέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούµενες παράγραφοι και για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού που αναλήφθηκαν πριν από την είσοδό του σ' αυτόν. 4. Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του Συνεταιρισµού γεννάται µόνο εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισµού ή των εγγυητών. 5. Οι συνεταίροι ευθύνονται µε τον ίδιο παραπάνω τρόπο και µετά την έξοδό τους από τον Συνεταιρισµό, για υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέλη ή για προηγούµενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους. 6. Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των µελών του Συνεταιρισµού κατά τις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος καταστατικού, παραγράφονται µετά παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 7. Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει ένας χρόνος από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του Συνεταιρισµού, εκτός αν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή µέσα στο έτος. 8. εν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των µελών και των µελών των Οργάνων του Συνεταιρισµού για υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού προς 11

12 Σελίδα 12 από 35 τρίτους και προς το ηµόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις µεταξύ µελών και Συνεταιρισµού. Άρθρο 16 Υποχρεώσεις των Συνεταίρων προς Τρίτους 1. Οι δανειστές µέλους του Συνεταιρισµού δεν έχουν κανένα δικαίωµα επί της περιουσίας του Συνεταιρισµού ή των πλεονασµάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών µερίδων υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για οφειλές του µέλους προς αυτούς. 2. εν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών µέτρων για οφειλές των συνεταίρων προς τρίτους : το αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στο Συνεταιρισµό, τα προϊόντα της παραγωγής των µελών που παραδόθηκαν στο Συνεταιρισµό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή µετά από µεταποίηση ή επεξεργασία και το τίµηµα των παραπάνω προϊόντων. 3. εν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισµού ως τρίτου : χρηµάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά Ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό µέλους του ή προορίζονται για δάνειο προς αυτό, έστω και αν τα χρήµατα αυτά τηρούνται στους λογαριασµούς του Συνεταιρισµού επ' ονόµατι του µέλους και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισµού προς τα µέλη του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 17 Όργανα του Συνεταιρισµού είναι: Η Γενική Συνέλευση Το ιοικητικό Συµβούλιο Το Εποπτικό Συµβούλιο Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 18 12

13 Σελίδα 13 από 35 Συγκρότηση Ψήφοι 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Συνεταιρισµού και απαρτίζεται από όλα τα µέλη που έχουν εγγραφεί στο µητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του µέλους. Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν όλα τα µέλη που έχουν εκπληρώσει προς ληξιπρόθεσµες οικονοµικές υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισµό. 2. Τα µέλη µετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ενασκούν τα δικαιώµατα που έχουν ως συνεταίροι, για τις υποθέσεις του Συνεταιρισµού. 3. Στη Γενική Συνέλευση κάθε µέλος έχει µια ψήφο. 4. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να µετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέµατα της απαλλαγής από την ευθύνη τους, µόνο µε τις ψήφους που διαθέτουν τα ίδια. 5. Τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Άρθρο 19 Αρµοδιότητες 1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο Όργανο. 2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν : α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η συγχώνευση ή µετατροπή ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση του Συνεταιρισµού. γ) Η εκλογή και η ανάκληση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου βαθµού. δ) Η έγκριση του Ισολογισµού και του Λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης» και ο καθορισµός του τρόπου διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης. ε) Η µεταβολή του ύψους των συνεταιρικών µερίδων. στ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη του Συνεταιρισµού. Η επιβάρυνση των µελών από τυχόν ζηµίες. ζ) Η έγκριση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δράσης και ανάπτυξης του Συνεταιρισµού και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός. 13

14 Σελίδα 14 από 35 η) Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων. θ) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. ι) Η ψήφιση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού. ια) Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την ανταλλαγή και την πώληση ακινήτων του Συνεταιρισµού (η έγκριση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και µίσθωσης βιοτεχνίας ή βιοµηχανίας καθώς και η έγκριση για την σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς). ιβ) Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του Συνεταιρισµού ως Οµάδας Παραγωγών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις οµάδες παραγωγών. ιγ) Ο ορισµός των ελεγκτών για την επόµενη οικονοµική χρήση και ο καθορισµός της αµοιβής τους. ιδ) Ο καθορισµός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια που µπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισµός ή να χορηγήσει στα µέλη του. ιε) Η απόφαση για συµµετοχή του Συνεταιρισµού σε κοινές επιχειρήσεις, σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, σε κοινωφελείς Οργανισµούς, σε Επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις και η αποχώρησή του από αυτές. Ιζ) Το διαχειριστικό κόστος θα προκύπτει στο τέλος κάθε χρήσης και θα εγκρίνεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση ιη) Η απόφαση για κάθε άλλο θέµα, που ειδικές διατάξεις του νόµου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρµόδια τη Γενική Συνέλευση. 3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί µε απόφασή της να µεταβιβάζει στο ιοικητικό Συµβούλιο την άσκηση των µε στοιχεία (ι) και (ία) της προηγούµενης παραγράφου αρµοδιοτήτων. Άρθρο 20 Σύγκληση 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτική συνεδρίαση µια φορά κάθε χρόνο. Η Συνέλευση πραγµατοποιείται πάντοτε στην έδρα του Συνεταιρισµού µέσα σε τρεις (3) το πολύ µήνες από την λήξη της χρήσης. Η πρόσκληση περιέχει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και 14

15 Σελίδα 15 από 35 γνωστοποιείται στα µέλη του Συνεταιρισµού µε την αποστολή της τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του Συνεταιρισµού ή του Κοινοτικού ή ηµοτικού Καταστήµατος αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα µέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού. Η ηµέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δεν προσµετρούνται στην παραπάνω προθεσµία των 10 ηµερών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού, όταν συντρέχει θέµα ειδικά προβλεπόµενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συµφέρον του Συνεταιρισµού κατά την κρίση του Συµβουλίου. 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από αίτηση του 1/5 των µελών του Συνεταιρισµού. Η αίτηση υποβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο και σ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι τους έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέµατα. Αν το ιοικητικό Συµβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω µέλη συγκαλούν απ ευθείας µόνα τους τη Γενική Συνέλευση. 4. Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται: α) Από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου όταν συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο. β) Από όλους τους συνεταίρους που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Άρθρο21 Απαρτία 1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα µέλη του συνεταιρισµού µε δικαίωµα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του µισού (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων. 2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας 15

16 Σελίδα 16 από 35 διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός των εκπροσωπούµενων σε αυτήν ψήφων. 3. Κατ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη : µεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισµού, συγχώνευση µε άλλο Συνεταιρισµό µετατροπή του Συνεταιρισµού διάλυση του Συνεταιρισµού και τροποποίηση του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται µέλη του Συνεταιρισµού, που έχουν δικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθµού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύµφωνα µε τη διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται µέλη, που έχουν δικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το µισό (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων. Άρθρο 22 Συνεδρίαση - Συζήτηση Ψηφοφορία 1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα µέλη της Πρόεδρο και Γραµµατέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) µέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή το µεγαλύτερης ηλικίας µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους συνεταίρους που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων. 2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται, κρατούνται πρακτικά από το Γραµµατέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραµµατέα και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 3. Η Συνέλευση µπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις µόνο πάνω στα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέµατα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής 16

17 Σελίδα 17 από 35 προεδρείου, µεταβολής της σειράς των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και µυστικές. Οι φανερές µπορεί να γίνουν µε έγερση των µελών ή µε ανύψωση των χεριών ή µε ονοµαστική κλήση, ποτέ όµως µε βοή. Οι µυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε µε ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι οµοιόµορφα και δεν περιλαµβάνουν σηµεία ή φράσεις άσχετες µε το θέµα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη µυστικότητα της ψηφοφορίας. 5. Ψηφοφορία που αφορά σε εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού ή αντιπροσώπων του Συνεταιρισµού σε άλλες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις στις οποίες συµµετέχει ή σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, σε έγκριση Ισολογισµού και Απολογισµού και του Πίνακα Αποτελεσµάτων Χρήσης, καθώς και σε προσωπικά θέµατα, είναι µυστική και γίνεται πάντοτε µε ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέµατα είναι φανερή. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να αποµακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Ειδικά τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταµέτρησης, µέχρι και την ανακήρυξη των αποτελεσµάτων. Άρθρο 23 Απόφαση 1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουµένων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα. 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, για τη διάλυση του Συνεταιρισµού, για τη µεταβολή του σκοπού του, για τη συγχώνευσή του µε άλλο Συνεταιρισµό, για τη 17

18 Σελίδα 18 από 35 µετατροπή του, την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε άλλο θέµα όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόµος απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία. 3. Αν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο Ισολογισµός, ο Απολογισµός και ο Πίνακας Αποτελεσµάτων Χρήσης, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση, µετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή µη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Αν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισµού, µε θέµα την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία για τα θέµατα που αφορούν: α) Αρχαιρεσίες. β) Απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του διοικητικού συµβουλίου. γ) Έγκριση του ισολογισµού, του απολογισµού και του πίνακα αποτελεσµάτων χρήσης. δ) Προσωπικά θέµατα 5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου ή του Καταστατικού υπόκειται σε ακύρωση. Για την κήρυξη της ακυρότητας εφαρµόζονται οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. II. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 24 Συγκρότηση Λειτουργία 1. Η ιοίκηση του Συνεταιρισµού ασκείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από εφτά (7) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία, από τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη του ΑΣ. Η διάρκεια της θητείας του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια. Η θητεία όλων των µελών του Σ είναι χρονικά ενιαία. Οι σύµβουλοι είναι επανεκλέξιµοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση. 2. Αν τρεις (3) µήνες πριν από την εκλογή των µελών του Σ, ο αριθµός των εργαζοµένων µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου του συνεταιρισµού είναι µεγαλύτερος από είκοσι (20), στο Σ µετέχει, ως επιπλέον 18

19 Σελίδα 19 από 35 µέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου µόνο σε θέµατα προσωπικού. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την εκλογή του, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας στην πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα µέλη του, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύµβουλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αµέσως επόµενο. Η κατανοµή αξιωµάτων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώµατα δεν συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 4. Σύµβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύµατός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε (5) µήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συµβούλου. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει τακτές ηµέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούµενη πρόσκληση των µελών του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µε έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόµενη ηµεροµηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την αίτηση, το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε πρόσκληση, που υπογράφουν δύο (2) µέλη. 6. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να παραβρίσκονται άλλα µέλη του Συνεταιρισµού εκτός από : α) Υπηρεσιακά στελέχη, β) συνεταίροι ή εµπειρογνώµονες ή ειδικοί σύµβουλοι που προσκαλούνται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 7. Το Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καµιά όµως περίπτωση δεν µπορεί τα παρόντα µέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το Σ αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 19

20 Σελίδα 20 από Μέλος του Σ δεν µπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέµατα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δευτέρου βαθµού. 9. Η θητεία των µελών του.σ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόµενες τετραετίες. Άρθρο 25 Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισµό δικαστικά και εξώδικα. Την εκπροσώπηση του αυτή µπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή στον Γενικό ιευθυντή (Μάνατζερ). Το Σ µπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρµοδιοτήτων του σε µέλος αυτού ή υπάλληλο του συνεταιρισµού. 2. Το Σ είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση του Συνεταιρισµού, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και την επιδίωξη του σκοπού του. Το ιοικητικό Συµβούλιο : α) Θέτει σε εφαρµογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και φροντίζει για την εκτέλεσή τους. β) Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέµατα που θα συζητηθούν σ' αυτές. γ) Καταρτίζει τον Ισολογισµό και τον Απολογισµό του Συνεταιρισµού και συντάσσει πρόγραµµα εργασιών του επόµενου έτους. δ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων µελών και τη διαγραφή µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. ε) Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των µελών και την παροχή δανείων σ' αυτά, µέσα στα όρια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. στ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της ιοίκησης και λειτουργίας του Συνεταιρισµού και ορίζει το ανώτατο χρηµατικό ποσό, που ο ταµίας µπορεί να κρατάει στο ταµείο του για τα έξοδα αυτά. ζ) Αποφασίζει για την αγορά µηχανηµάτων, εργαλείων, σκευών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιµου ή όχι, για τις ανάγκες του Συνεταιρισµού και των µελών του. 20

21 Σελίδα 21 από 35 η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Συνεταιρισµού ως και τον Κανονισµό Καταστάσεως Προσωπικού. θ) Προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό, εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισµού. ι) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Συνεταιρισµού κατά τους όρους του Κανονισµού του προσωπικού και του νόµου. ια) Προσλαµβάνει το Γενικό ιευθυντή. Η πρόσληψη γίνεται µετά από προκήρυξη, που δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο Τύπο. ιβ) Το ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τους εκπροσώπους στις Εταιρίες. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να ορίζει Γενικό ιευθυντή (Μάνατζερ), στον οποίο να αναθέτει µε σύµβαση τη µερική ή ολική άσκηση εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, πλην εκείνων που κατά τον νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισµού. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του Γενικού ιευθυντή. 4. Αν ο Πρόεδρος ή µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είναι αντίδικοι του Συνεταιρισµού, το Συνεταιρισµό εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτηµένο µέλος του, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί επιτροπές γνωµοδοτικές ή να προσλαµβάνει ειδικούς επιστηµονικούς συµβούλους για την επιβοήθηση του έργου του. Άρθρο 26 Αρµοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : α) Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Συνεταιρισµού. β) Προωθεί ή πραγµατοποιεί τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισµού, σύµφωνα µε το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρηση τους. 21

22 Σελίδα 22 από 35 γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. δ) Ενηµερώνεται αρµοδίως για την επιχειρηµατική πορεία του Συνεταιρισµού. ε) Φροντίζει µαζί µε τον Ταµία να συνταχθούν οι µηνιαίες καταστάσεις του Ταµείου καθώς και ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων του έτους και να υποβληθούν στην κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. στ) Συγκαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 24 του παρόντος. ζ) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. η) Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισµού και τη δράση του ιοικητικού Συµβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση. θ) ίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή και τους Ελεγκτές, όλες τις πληροφορίες που ζητούνται απ' αυτούς. Άρθρο 27 Ταµίας 1. Ο Ταµίας ενεργεί την ταµειακή εργασία σύµφωνα µε το καταστατικό, τον κανονισµό λειτουργίας και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα : α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή µε βάση την εντολή του Προέδρου ή του εξουσιοδοτηµένου απ' αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Συνεταιρισµού. β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. γ) Φυλάσσει το περιεχόµενο του Ταµείου, τα χρηµατόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα. δ) Συντάσσει τις µηνιαίες καταστάσεις του Ταµείου και καταρτίζει µε το Λογιστή ή το Γραµµατέα τον ετήσιο Ισολογισµό. ε) ίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο ιοικητικό Συµβούλιο. 22

23 Σελίδα 23 από 35 στ) Καταθέτει σε λογαριασµό καταθέσεων του Συνεταιρισµού κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισµού, στο Υποκατάστηµα Τράπεζας µε την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισµός. 2. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί τα καθήκοντα του Ταµία να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισµού ή στον ιευθυντή. Άρθρο 28 Ευθύνη-Αποζηµίωση µελών ιοικητικού Συµβουλίου 1. Τα µέλη της διοίκησης του αγροτικού συνεταιρισµού δεν δικαιούνται µισθό ή αµοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. ικαιούνται, όµως, έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά για τους σκοπούς των ΑΣ. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Σ, καθορίζεται το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης. 2. Τα µέλη του Σ ευθύνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα, για κάθε ζηµία που προκάλεσαν µε υπαιτιότητά τους στο Συνεταιρισµό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του Συνεταιρισµού παραγράφονται µετά από τρία (3) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζηµία από δόλο, οπότε παραγράφονται µετά από δέκα (10) έτη. ΙΙΙ. Εποπτικό Συµβούλιο Άρθρο Σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εκλογή διοικητικού συµβουλίου, εκλέγεται και τριµελές εποπτικό συµβούλιο του ΑΣ, το οποίο απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα µέλη του ΑΣ, που έχουν ισόχρονη θητεία µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 2. Το Εποπτικό Συµβούλιο µετά την εκλογή του, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας στην πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα µέλη του, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία µελών του, τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύµβουλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αµέσως επόµενο. Η κατανοµή αξιωµάτων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώµατα δεν συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Σύµβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύµατός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε (5) µήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συµβούλου. 23

24 Σελίδα 24 από 35 Το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. 3. Το εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου και υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς τη γενική συνέλευση, την οποία κοινοποιεί προς την Εποπτική Αρχή. Άρθρο30 Αρχαιρεσίες 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Σ και των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, διενεργούνται από τριµελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη συνέλευση. Στις εκλογές των ΑΣ για την ανάδειξη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής αρµόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας τους. 2. Η εκλογή διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων. Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισµού τρεις (3) ηµέρες πριν την ηµέρα των εκλογών. 3. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δεν µπορεί να ορίζεται από το καταστατικό µεγαλύτερος του µισού (1/2) του όλου αριθµού των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Αν προκύπτει κλάσµα ισχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθµό σταυρών µεγαλύτερο από τον οριζόµενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό, είναι άκυρα. 4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθµού των ψήφων που έλαβαν. 5. Οι επιλαχόντες καταλαµβάνουν κενούµενες θέσεις τακτικών µελών µέχρι τη λήξη της θητείας τους. 6. Αν κενωθεί η θέση µέλους του Σ και δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη, το Σ, µε απόφαση των λοιπών µελών του, συµπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν µέλος του συνεταιρισµού. Τα ως άνω οριζόµενα µέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 24

25 Σελίδα 25 από 35 οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα µέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία των µελών του Σ διενεργούνται αρχαιρεσίες. 7. εν µπορεί να εκλεγεί µέλος στα όργανα διοίκησης ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο καταδικάσθηκε µε τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεµπορία και εµπορία ναρκωτικών. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για µέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύµατα που προαναφέρθηκαν, το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος του οργάνου, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8. Η διαπίστωση των κωλυµάτων λαµβάνει χώρα µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 8. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα µέλους ιοικητικού Συµβουλίου ή αντιπροσώπου. Η Εφορευτική Επιτροπή µεριµνά για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώµατα, µετά την προηγούµενη διαπίστωση των σχετικών προϋποθέσεων που προβλέπει το καταστατικό και ο νόµος. Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώµατος του εκλέγειν. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραµµατισµένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων. Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόµενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες που ανακύπτουν. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει µε πρακτικό στο ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκλέγεται. 9. Ανάκληση και ανακατανοµή αξιωµάτων των µελών του.σ. γίνεται κατόπιν αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των µελών του. Όταν προκύπτει κλάσµα ισχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός. 10. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για µέλος του, η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύµατα που προαναφέρθηκαν, το µέλος αυτό εκπίπτει 25

26 Σελίδα 26 από 35 αυτοδικαίως από µέλος του οργάνου, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 31 Ειδικές διατάξεις για τα Όργανα ιοίκησης 1. Εισηγητής των θεµάτων στο ιοικητικό Συµβούλιο είναι ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ή άλλος σύµβουλος ή ο Γενικός ιευθυντής ή υπάλληλος του Συνεταιρισµού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό ιευθυντή. 2. Χρέη υπηρεσιακού γραµµατέα σ' όλα τα συλλογικά όργανα ιοίκησης εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισµού, που ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο, καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το καθένα χωριστά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα µέλη που ήσαν παρόντα σ' αυτή. Οι σύµβουλοι δεν µπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν µέρος, µπορούν όµως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώµη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν µε τη λήψη απόφασης. Η άρνηση κάποιου συµβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αφού γίνει σ αυτά σχετική µνεία, ισοδυναµεί µε παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη µέρα που το ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει σχετικά. Ακολούθως, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 30 του παρόντος. 4. Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιµοποιηθούν, θεωρούνται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισµού. 5. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της έκδοσης τους Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Άρθρο32 Εργασίες Συνεταιρισµού 1. Ο Συνεταιρισµός για την πραγµατοποίηση του σκοπού του, αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και κάθε 26

27 Σελίδα 27 από 35 άλλη που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το Καταστατικό και µέσα στα όρια του νόµου. 2. Η Γενική Συνέλευση εκδίδει εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Συνεταιρισµού, ο οποίος καθορίζει ενδεικτικά : α) Τους όρους λειτουργίας του Συνεταιρισµού. β) Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και των υπηρεσιών του Συνεταιρισµού. γ) Ότι κάθε µέλος θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας σχετικά µε την καλλιεργούµενη έκταση και τον προβλεπόµενο όγκο παραγωγής κατά ποικιλία. δ) Τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, τις ποικιλίες που πρόκειται να καλλιεργηθούν ή να αποµακρυνθούν καθώς και τις µεθόδους καλλιέργειας. ε) Κριτήρια ποιότητας και µεγέθους ανάλογα µε τον προορισµό των προϊόντων. στ) Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία επιβολής τους, και ζ) Τις λεπτοµέρειες της τήρησης των λογαριασµών, στην περίπτωση αναγνώρισης του Συνεταιρισµού ως Οµάδας Παραγωγών. 3. Οι παραπάνω κανονισµοί µπορεί να περιλάβουν διατάξεις, που να υποχρεώνουν τα µέλη στην εφαρµογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και στην εµπορία των προϊόντων τους, στην τοποθέτηση στην αγορά ολόκληρης ή µέρους της παραγωγής τους και κάθε άλλη διάταξη που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση του Συνεταιρισµού ως Οµάδας Παραγωγών και γενικά για την εφαρµογή των κανονισµών της Ε. Ε.. 4. Ο Συνεταιρισµός διεξάγει τις εργασίες του µε δικές του υπηρεσίες. Μπορεί όµως να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων Αγροτικών Συνεταιρισµών ή και τρίτων. Το ιοικητικό Συµβούλιο στις περιπτώσεις αυτές ορίζει την αποζηµίωση ή την αµοιβή για τη χρησιµοποίηση τους αυτή στη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισµού. 5. Ο Συνεταιρισµός µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα µέλη του και προς πρόσωπα που δεν είναι µέλη του Συνεταιρισµού, µε τους όρους που το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο θα καθορίζει. Σε καµιά όµως περίπτωση οι όροι αυτοί δεν µπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που ισχύουν για τα µέλη του. 27

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011)

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑ ΑΣΤΑΤΙΚ ΚΟ ΑΓΡΟΤΙKΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟYY ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού Μινωική Γη (Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ», και διακριτικό τίτλο «ΚΙΛΕΛΕΡ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ», και διακριτικό τίτλο «ΚΙΛΕΛΕΡ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ», και διακριτικό τίτλο «ΚΙΛΕΛΕΡ» ((Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4015/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000) Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια 1. Συνιστάται Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν.Π.Ε. Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000) Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια 1. Συνιστάται Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ Άρθρο 1 ο Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού. Άρθρο 2 ο Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του «Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών»

Του «Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών» Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του «Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών» (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2810/2000, του Ν. 3147/2003 και του Ν.4015/2011) Ιωάννινα Μάιος 2012 1 Κ Α Τ Α Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµός - Σκοπός - Νοµική µορφή 1. Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός Σκοπός Διαβάθμιση Δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Το καταστατικό του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.. ΑΣ ή ΕΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.. ΑΣ ή ΕΑΣ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.. ΑΣ ή ΕΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ... ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 : Τύπος Αναγνώρισης 1. ΑΣ ή ΕΑΣ αποτελεί Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στο κείµενο του καταστατικού της 19 ης Οκτωβρίου 2009 επέρχονται οι παρακάτω συµπληρώσεις και διορθώσεις, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Σ. Νομού ΡΟΔΟΠΗΣ

Ε.Α.Σ. Νομού ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ε.Α.Σ. Νομού ΡΟΔΟΠΗΣ ' - ' / Λ -. - ϊ ο ο ;> ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8977 27 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4423 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2: Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ διαδίκτυο κ)η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα