Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργαςία Καβάλα, / /2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργαςία Καβάλα, / /2010"

Transcript

1

2 Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργαςία Καβάλα, / /2010 Η επιβλέπουςα Καθηγήτρια Ο Προΰςτάμενοσ του Τμήματοσ Κόγια Φωτεινή Σωτηρόπουλοσ Φίλιπποσ Η Εξεταςτική Επιτροπή 1. Κόγια Φωτεινή 2. Ανδρεάδου Ελιςάβετ 3. Αντωνιάδησ Αντώνιοσ ii

3 Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Επιμέλεια Ηρακλήσ Ι. Δαφνοτίδησ Α.Ε.Μ.: 4115 Επιβλέπουςα Καθηγήτρια: Κόγια Γρ. Υωτεινή Καβάλα, Ιούλιοσ 2010 iii

4

5

6 ΗΡΑΚΛΗ Ι. ΓΑΦΝΟΣΙΓΗ ΠΟΤΓΑΣΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ.Σ.ΔΦ. Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ Copyright 2010, ΗΡΑΚΛΗ Ι. ΓΑΦΝΟΣΙΓΗ Με επιθύλαξη πανηόρ δικαιώμαηορ. All rights reserved. Απαγοπεύεηαι η ανηιγπαθή, αποθήκεςζη και διανομή ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ, εξ ολοκλήπος ή ημήμαηορ αςηήρ, για εμποπικό ζκοπό. Δπιηπέπεηαι η αναηύπυζη, αποθήκεςζη και διανομή για ζκοπό μη κεπδοζκοπικό, εκπαιδεςηικήρ ή επεςνηηικήρ θύζηρ, ςπό ηην πποϋπόθεζη να αναθέπεηαι η πηγή πποέλεςζηρ και να διαηηπείηαι ηο παπόν μήνςμα. Δπυηήμαηα πος αθοπούν ηη σπήζη ηηρ επγαζίαρ για κεπδοζκοπικό ζκοπό ππέπει να απεςθύνονηαι ππορ ηο ζςγγπαθέα. Οι απότειρ και ηα ζςμπεπάζμαηα πος πεπιέσονηαι ζε αςηό ηο έγγπαθο εκθπάζοςν ηο ζςγγπαθέα και δεν ππέπει να επμηνεςθεί όηι ανηιπποζυπεύοςν ηιρ επίζημερ θέζειρ ηος Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ. v

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Η Επγαζία αςηή αποηελεί ηην Πηςσιακή μος Επγαζία ζηα πλαίζια ηυν ζποςδών μος ζηο Τμήμα Μησανολογίαρ ηος Τ.Ε.Ι. Καβάλαρ. Η εκπόνηζή ηηρ ξεκίνηζε ηο Μάπηιο ηος 2010 και ολοκληπώθηκε ηον Ιούλιο ηος 2010, ςπό ηην επίβλετη ηηρ Καθηγήηπιαρ καρ Κόγια Γπ. Φυηεινήρ, Καθηγήηπιαρ Εθαπμογών ηος Τομέα Φςζικήρ, ηος Γενικού Τμήμαηορ Θεηικών Επιζηημών, ηηρ Σσολήρ Τεσνολογικών Εθαπμογών, ηος Τ.Ε.Ι. Καβάλαρ. Η παπούζα Πηςσιακή Επγαζία έσει ηίηλο «Ηλιακοί Αεποηλεκηπικοί Σηαθμοί με Ηλιακέρ Καμινάδερ» και αναπηύζζεηαι ζε ζςνολικά δώδεκα κεθάλαια. Η διάπθπυζη ηηρ επγαζίαρ είναι η εξήρ: Σηο Κεθάλαιο 1 γίνεηαι μια αναθοπά ζηα ηυπινά δεδομένα ζηο σώπο ηυν πηγών ενέπγειαρ, ζηιρ πεπιβαλλονηολογικέρ επιπηώζειρ πος πποκύπηοςν από αςηέρ και μια ειζαγυγή ζηο ανηικείμενο ηηρ επγαζίαρ. Σηο Κεθάλαιο 2 παπαηίθεηαι μια ιζηοπική αναδπομή, από ηην οποία πποκύπηει η ηεσνολογική εξέλιξη πος έσει ο ζςγκεκπιμένορ ηπόπορ εκμεηάλλεςζηρ ανανεώζιμυν πηγών ενέπγειαρ. Σηο Κεθάλαιο 3 γίνεηαι η γνυπιμία με ηη μονάδα και ηιρ εγκαηαζηάζειρ από ηιρ οποίερ αποηελείηαι έναρ ηλιακόρ αεποηλεκηπικόρ ζηαθμόρ με ηλιακή καμινάδα καθώρ και η πεπιγπαθή ηηρ λειηοςπγίαρ ηος. Σηο Κεθάλαιο 4 αναλύεηαι ο ηπόπορ λειηοςπγίαρ ηος θεπμοκηπίος, οι θςζικέρ διεπγαζίερ όπυρ επίζηρ και ο ηπόπορ καηαζκεςήρ ηος. Σηο Κεθάλαιο 5 γίνεηαι αναθοπά ζηην απσιηεκηονική ηος σώπος ένυζηρ ηυν ηλιακών ζςλλεκηών με ηη βάζη ηηρ καμινάδαρ και με ηο σώπο ηυν αεποζηποβίλυν και μία διεξοδική ανάλςζη ηος ηπόπος μεηαηποπήρ ηηρ κινηηικήρ ενέπγειαρ ηος αέπα ζε ηλεκηπική ενέπγεια. Σηο Κεθάλαιο 6 γίνεηαι ανάλςζη ηος καηαζκεςαζηικού ηομέα ηηρ ηλιακήρ καμινάδαρ και ηος ηπόπος επαγυγήρ ηος αέπα. Σηο Κεθάλαιο 7 παπαηίθενηαι οι βαθμοί απόδοζηρ ηηρ μονάδαρ, οι θεπμοδςναμικέρ διεπγαζίερ, καθώρ και η πποζέγγιζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ με σπήζη ηος διαγπάμμαηορ ηος Mollier. vi

8 Σηο Κεθάλαιο 8 αναθέπονηαι οι πεπιβαλλονηολογικέρ επιπηώζειρ ηηρ λειηοςπγίαρ ενόρ ηλιακού αεποηλεκηπικού ζηαθμού με ηλιακή καμινάδα και ηο πυρ μποπεί αςηόρ να επηπεάζει ηο κλίμα ηηρ γύπυ πεπιοσήρ. Σηο Κεθάλαιο 9 διαηςπώνονηαι οι πποηάζειρ για ηην εκμεηάλλεςζη και αξιοποίηζη ηος ζηαθμού με άλλοςρ ηπόποςρ. Σηο Κεθάλαιο 10 παπαηίθενηαι οι ηπόποι βεληίυζηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηος ζηαθμού με παπέμβαζη ζηον καηαζκεςαζηικό ηομέα. Σηο Κεθάλαιο 11 γίνεηαι αναθοπά ζηα οικονομικά δεδομένα για μια επένδςζη ζε έναν ηλιακό αεποηλεκηπικό ζηαθμό με ηλιακή καμινάδα και μια παπάθεζη ππαγμαηικών κοζηολογικών ζηοισείυν πος έσοςν πποκύτει. Σηο Κεθάλαιο 12 διαηςπώνονηαι ηα ζςμπεπάζμαηα πος πποέκςταν από ηην επγαζία. Ιούλιορ 2010 vii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΗ - ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΧΗΜΑΣΩΝ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΧΕΔΙΩΝ ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ i ii iii iv vi viii x xi xiii xiv xv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΑΕΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 5.1 ΑΕΡΟΣΡΟΒΙΛΟΙ ΓΕΝΝΗΣΡΙΕ 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΗΛΙΑΚΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕ 6.1 ΣΕΡΕΕ ΗΛΙΑΚΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕ ΑΙΩΡΟΤΜΕΝΕ ΗΛΙΑΚΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕ 34 viii

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ 7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΙΑΚΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕ ΜΕ ΑΕΡΟΣΡΟΒΙΛΟΤ ΗΛΙΑΚΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕ ΧΩΡΙ ΑΕΡΟΣΡΟΒΙΛΟΤ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ BACKSTROM ΚΑΙ CANNON 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο Η ΕΠΕΝΔΤΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58 ix

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1 Πιαλήηεο Γε 1 Εικόνα 1.2 Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 2 Εικόνα 1.3 Ηιηαθόο αεξνειεθηξηθόο ζηαζκόο κε ειηαθή θακηλάδα 3 Εικόνα 2.1 Πεηξακαηηθό κνληέιν Ι 5 Εικόνα 2.2 Πεηξακαηηθό κνληέιν ΙΙ 6 Εικόνα 2.3 Πεηξακαηηθό κνληέιν ΙΙΙ 6 Εικόνα 2.4 Ηιηαθόο ζηαζκόο ειεθηξνπαξαγωγήο ζην Manzanares 7 Εικόνα 2.5 Πξνζνκνίωζε ειηαθήο θακηλάδαο ζηε Mildura 8 Εικόνα 2.6 Πξνζνκνίωζε ειηαθώλ ζηαζκώλ ζηε Νακίκπηα 8 Εικόνα 4.1 Τνπνζέηεζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 12 Εικόνα 4.2 Θεξκνθήπην ζηνλ αεξνειεθηξηθό ζηαζκό ζην Manzanares 13 Εικόνα 4.3 Ηιηαθόο αεξνειεθηξηθόο ζηαζκόο κε ειηαθή θακηλάδα ζην Manzanares ηεο Ιζπαλίαο 21 Εικόνα 5.1 Αεξνζηξόβηινο θάζεηνπ άμνλα ζε ιεηηνπξγία 24 Εικόνα 5.2 Πεηξακαηηθόο αεξνζηξόβηινο νξηδνληίνπ άμνλα 24 Εικόνα 5.3 Αεξνζηξόβηινο νξηδνληίνπ άμνλα 25 Εικόνα 5.4 Πεηξακαηηθό κνληέιν αεξνζηξόβηινπ θάζεηνπ άμνλα κε γελλήηξηα 27 Εικόνα 5.5 Πεηξακαηηθό κνληέιν αεξνζηξόβηινπ νξηδνληίνπ άμνλα κε γελλήηξηα 28 Εικόνα 5.6 Πξνζνκνίωζε ειηαθνύ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθή θακηλάδα 28 Εικόνα 6.1 Ηιηαθή θακηλάδα ηεο εηαηξίαο EnviroMission 31 Εικόνα 6.2 Πξνζνκνίωζε ειηαθήο θακηλάδαο ζηε Mildura 32 x

12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2.1 Καμινάδα ζε λόθο ηος Bernard Dubos 4 Σχήμα 2.2 Ηλιακή καμινάδα ζηην έπημο Moroccan ηο Σχήμα 2.3 Αιυπούμενη ηλιακή καμινάδα 9 Σχήμα 3.1 Εγκαηαζηάζειρ ηλιακού αεποηλεκηπικού ζηαθμού 11 Σχήμα 3.2 Απσή λειηοςπγίαρ ηηρ μονάδαρ 11 Σχήμα 4.1 Μεηαλλική καηαζκεςή Ηλιακοί ζςλλέκηερ 13 Σχήμα 4.2 Πποζομοίυζη θεπμοκηπίος καμινάδαρ ζηη Mildura ηηρ Αςζηπαλίαρ 14 Σχήμα 4.3 Μέζερ θεπμοκπαζίερ θεπμού αέπα 16 Σχήμα 4.4 Μεηαθοπά θεπμόηηηαρ με δεξαμενέρ νεπού 17 Σχήμα 4.5 Λειηοςπγία θεπμοκηπίος με δύο οποθέρ 18 Σχήμα 5.1 Διάηαξη αεποζηποβίλυν πεπιμεηπικά ηηρ βάζηρ ηηρ καμινάδαρ 22 Σχήμα 5.2 Αεποζηπόβιλορ ζηο εζυηεπικό ηηρ βάζηρ ηηρ καμινάδαρ 22 Σχήμα 6.1 Κάηοτη ενιζσςηικού δασηςλιδιού ανηηπίδυν 31 Σχήμα 6.2 α)παπαμόπθυζη πύπγος συπίρ ενιζσςηικά δασηςλίδια β) Λςγιζμόρ με ενιζσςηικά δασηςλίδια 34 Σχήμα 6.3 Αιυπούμενη ηλιακή καμινάδα 34 Σχήμα 6.4 Δακηύλιορ αεπόζηαηος 35 Σχήμα 6.5 Υποζηηπικηικόρ δακηύλιορ 35 Σχήμα 6.6 Αεπόζηαηο Τομή δακηςλίυν 35 Σχήμα 6.7 Σκαπίθημα αιυπούμενηρ ηλιακήρ καμινάδαρ 36 Σχήμα 6.8 Τομή ηηρ βάζηρ και ηος κοπμού ηηρ καμινάδαρ 37 Σχήμα 7.1 Πποζομοίυζη σώπος ππόζβαζηρ ζηην οποθή ηηρ καμινάδαρ 39 Σχήμα 7.2 Γευμεηπία αεποηλεκηπικού ζηαθμού 42 Σχήμα 9.1 Πποζομοίυζη διαδπόμος καμινάδαρ 48 Σχήμα 9.2 Απεικόνιζη θεπμοκηπίος - καμινάδαρ 49 Σχήμα 9.3 Σύζηημα παθηηικών ζυληνώζευν νεπού 49 Σχήμα 9.4 Απεικόνιζη γευπγικήρ εκμεηάλλεςζηρ θεπμοκηπίος 50 xi

13 Σχήμα 9.5 Απεικόνιζη εκμεηάλλεςζηρ θεπμοκηπίος με θυηοβοληαφκά πάνελ 50 Σχήμα 10.1 Πποζομοίυζη αεποηλεκηπικού ζηαθμού με ηλιακή καμινάδα 52 Σχήμα 10.2 Πποζομοίυζη αεποηλεκηπικού ζηαθμού ζηη Mildura ηηρ Αςζηπαλίαρ 53 xii

14 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 11.1 Τσπικές διαζηάζεις και παραγωγή ηλεκηρικής ιζτύος 55 Πίνακας 11.2 Κοζηολόγηζη επένδσζης ηλιακού αεροηλεκηρικού ζηαθμού (ζηοιτεία βαζιζμένα ζηο ζηαθμό ζηο Manzanares) 56 xiii

15 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΩΝ Σχέδιο 5.1 Κάηοψη δωμαηίοσ αεροζηροβίλοσ 23 Σχέδιο 6.1 Πλάγια όψη δωμαηίοσ αεροζηροβίλοσ βάζης καμινάδας 30 Σχέδιο 6.2 Πρόοψη ηλιακής καμινάδας 1000 m 33 xiv

16 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 4.1 Παπαγωγή ενέπγειαρ ζηιρ 2300 kwh/m 2 15 Διάγραμμα 4.2 Επίδπαζη ηηρ αποθήκεςζηρ θεπμόηηηαρ ζηιρ δεξαμενέρ νεπού 17 Διάγραμμα 4.3 Διάγπαμμα ιζσύορ ηλιακού αεποηλεκηπικού ζηαθμού 18 Διάγραμμα 4.4 Θεωπηηικόρ θεπμικόρ κύκλορ ζε ζύζηημα αξόνων Mollier 19 Διάγραμμα 7.1 Ιζσύρ πος αποδίδει ο αεποηλεκηπικόρ ζηαθμόρ ζηο Manzanares 38 Διάγραμμα 7.2 Ιζσύρ και ηασύηηηα θεπμού αέπα ζηον αεποηλεκηπικό ζηαθμό ζηο Manzanares 41 Διάγραμμα 7.3 Θεπμοδςναμικό διάγπαμμα Backstrom και Cannon 43 Διάγραμμα 8.1 Σσεηική ςγπαζία ηος αέπα με ηασύηηηα ανέμος 2,5 m/s 46 Διάγραμμα 8.2 Σσεηική ςγπαζία ηος αέπα με ηασύηηηα ανέμος 10 m/s 47 Διάγραμμα 11.1 Κόζηορ ηλεκηπικού πεύμαηορ με επιηόκιο πώληζηρ (ζηοισεία βαζιζμένα ζηο ζηαθμό ζηο Manzanares) 56 xv

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα ηειεπηαία έηε ε ηαρεία αύμεζε ηνπ Παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ θαη ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηνπ αλζξώπνπ ηνλ έρνπλ νδεγήζεη ζηε κεγάιε εθκεηάιιεπζε θαη θαηαλάισζε θπζηθώλ πόξσλ θαη σο απνηέιεζκα ζηε ξύπαλζε ηνπ Πιαλήηε. Η εμόξπμε νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη ε απνςίισζε δαζώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθπνκπή ξύπσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγάιε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηo ιηώζηκν ησλ πάγσλ, ηελ εμαθάληζε δώσλ θαη θπηώλ, ηελ όμηλε βξνρή, ηελ αύμεζε ηεο νμύηεηαο ησλ σθεαλώλ θ.ά. Εικόνα 1.1 Πλανήηης Γη 1

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εικόνα 1.2 Ανανεώζιμες πηγές ενέργειας Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα κεγάιν ξόιν ζηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. Η ηδαληθή ιύζε ζα ήηαλ ε αλαθάιπςε κηαο ηερλνινγηθήο κεζόδνπ εθκεηάιιεπζεο αλαλεώζηκεο πεγήο ελέξγεηαο ε νπνία ζα: Παξέρεη αδηάιεηπηε θαη αμηόπηζηε ειεθηξηθή ηζρύ. Είλαη ηερλνινγία απιή, πνπ ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί εύθνια ζε όιεο ηηο επείξνπο. Είλαη ηερλνινγία ρακεινύ θόζηνπο θαηαζθεπήο ειεθηξνπαξαγσγηθώλ ζηαζκώλ, µε απιή θαη εύθνιε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Είλαη ηερλνινγία πνπ ζα δίλεη ηειηθά ρακειό άκεζν θόζηνο kwh (θαιύηεξα λα είλαη ρακειόηεξν ηνπ ζεκεξηλνύ άκεζνπ θόζηνπο kwh). Είλαη ηερλνινγία πνπ νη ειεθηξνπαξαγσγνί ζηαζκνί ηεο ζα κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ γξήγνξα, ρξεζηκνπνηώληαο πθηζηάκελα πιηθά θαη από ηνπηθό πξνζσπηθό. Είλαη ηερλνινγία πνπ δε ζα εθπέκπεη ξύπνπο. Είλαη ηερλνινγία πνπ δε ζα πξνζζέηεη ζεξκόηεηα ζηε βηόζθαηξα. 2

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Είλαη ηερλνινγία πνπ δε ζα ρξεηάδεηαη λεξό ή άιιν πνιύηηκν ςπθηηθό µέζν. Είλαη ηερλνινγία πνπ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί είλαη απιά, αλαθπθιώζηκα θαη ζε αθζνλία. Είλαη ηερλνινγία πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ Ήιην, πνπ έρεη ηεξάζηην, αλεμάληιεην θαη πξνβιέςηκν ελεξγεηαθό δπλακηθό, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αεηθόξνο αλάπηπμε. Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία απνξξόθεζεο ηεο άκεζεο θαη δηάρπηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη κε ηελ θαηάιιειε δηάηαμε ειεθηξνκεραληθήο κνλάδαο κπνξεί λα ηε κεηαηξέςεη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ. Με απηήλ ηελ ηερλνινγία αιιά θαη κε ηε θπζηθή ξνή αέξα κπνξνύκε λα παξάγνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηε ρξήζε ειηαθώλ θακηλάδσλ. Όινη νη παξαπάλσ ιόγνη θάλνπλ ηε κνλάδα ειηαθνύ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθέο θακηλάδεο έλα ζπνπδαίν ηερλνινγηθό επίηεπγκα πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ελέξγεηα θαη ζα πξνζηαηέςεη ηνλ Πιαλήηε από ηηο δνθηκαζίεο πνπ πθίζηαηαη. Εικόνα 1.3 Ηλιακός αεροηλεκηρικός ζηαθμός με ηλιακή καμινάδα 3

20 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η ιδέα για ηην καηαζκεςή ηλιακών ζηαθμών με σπήζη ηλιακών καμινάδυν (Solar Towers) εκθπάζηηκε για ππώηη θοπά ηο 1903 από ηον Ιζπανό ζςνηαγμαηάπση ηος Ιζπανικού ζηπαηού Isidoro Cabanyes ζηο πεπιοδικό La energía eléctrica. Το 1926 ο μησανικόρ Bernard Dubos ππόηεινε ζηη Γαλλική Ακαδημία Επιζηημών ηην καηαζκεςή ενόρ ηέηοιος ζηαθμού ζηην Αλγεπία με μια καμινάδα ακοςμπιζμένη ζε έναν τηλό λόθο. Σχήμα 2.1 Καμινάδα ζε λόθο ηοσ Bernard Dubos Για ππώηη θοπά διαηςπώθηκε η ιδέα για μια καμινάδα ζηεπευμένη ζε μία βάζη ηο 1931 από ηο Γεπμανό ζςγγπαθέα Hanns Gunther ζηο βιβλίο ηος «Σε εκαηό σπόνια: ηα Παγκόζμια ενεπγειακά αποθέμαηα» (In a hundred years: the World's future energy supply). 4

21 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Σχήμα 2.2 Ηλιακή καμινάδα ζηην έρημο Moroccan ηο 1934 Εικόνα 2.1 Πειραμαηικό μονηέλο Ι 5

22 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το 1975 ο Robert E. Lucier καηασώπηζε δίπλυμα εςπεζιηεσνίαρ για μια ηλιακή καμινάδα και μεηαξύ ηος 1978 και ηος 1981 αςηά ηα διπλώμαηα εςπεζιηεσνίαρ (δεδομένος όηι είσαν λήξει) σοπηγήθηκαν ζηην Αςζηπαλία, ζηον Καναδά, ζηο Ιζπαήλ και ζηιρ Η.Π.Α. Εικόνα 2.2 Πειραμαηικό μονηέλο ΙΙ Εικόνα 2.3 Πειραμαηικό μονηέλο ΙΙΙ 6

23 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Θεμέλια για ππώηη θοπά σηίζθηκαν ηο 1982 ζε ένα μικπήρ κλίμακαρ μονηέλο ηος ηλιακού ζηαθμού ηλεκηποπαπαγυγήρ με καμινάδα, πος απέδιδε παπαγυγή ιζσύορ 50 kw. Η καηαζκεςή έγινε ςπό ηην καθοδήγηζη ηος Γεπμανού μησανικού Jörg Schlaich ζηο Manzanares, 150 km Νόηια ηηρ Μαδπίηηρ ζηην Ιζπανία και ηο έπγο σπημαηοδοηήθηκε από ηην Ιζπανική Κςβέπνηζη. Εικόνα 2.4 Ηλιακός ζηαθμός ηλεκηροπαραγωγής ζηο Manzanares Ηλιακοί αεποηλεκηπικοί ζηαθμοί με ηλιακέρ καμινάδερ έσοςν ζσεδιαζηεί και πποηαθεί για καηαζκεςή ζηη Μποηζοςάνα, ζηο Μεξικό, ζηην Αςζηπαλία, ζηον Καναδά, ζηην Ταζμανία, ζηο Ιζπαήλ, ζηην Κίνα και ζηιρ Η.Π.Α. Σηην πόλη Ciudad Real ηηρ 7

24 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ιζπανίαρ μελεηάηαι η καηαζκεςή ζύγσπονος ζηαθμού με ύτορ καμινάδαρ 750 m και θα είναι ο ππώηορ μη πειπαμαηικόρ ζηαθμόρ ζηην Εςπώπη. Το 2001 πποηάθηκε ζηην Κςβέπνηζη ηηρ Αςζηπαλίαρ από ηην εηαιπία EnviroMission η καηαζκεςή ζηαθμού 200 MW, ύτοςρ καμινάδαρ 1000 m και ηλιακού ζςλλέκηη με διάμεηπο 7 km, ζηην πόλη Mildura. Αςηή η μονάδα θα πποζθέπει απκεηή ηλεκηπική ενέπγεια για πεπίπος διακόζιερ σιλιάδερ (200000) νοικοκςπιά. Εικόνα 2.5 Προζομοίωζη ηλιακής καμινάδας ζηη Mildura Εικόνα 2.6 Προζομοίωζη ηλιακών ζηαθμών ζηη Ναμίμπια 8

25 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το 2007 η ίδια εηαιπία εκπόνηζε μελέηη για ηην καηαζκεςή ζηαθμού ζηο Texas ηυν Η.Π.Α. Σηα μέζα ηος 2008 η Κςβέπνηζη ηηρ Ναμίμπια ενέκπινε ππόηαζη για ηην καηαζκεςή ενόρ ζηαθμού με ηλιακή καμινάδα 400 MW με ηην ονομαζία «Greentower». Ο πύπγορ θα έσει ύτορ 1,5 km και διάμεηπο 280 m, ζηη βάζη ηος ο ηλιακόρ ζςλλέκηηρ θα έσει επιθάνεια 37 km 2 και ζηο θεπμοκήπιό ηος θα ςπάπσοςν καλλιέπγειερ. Το 2009 ο Έλληναρ Καθηγηηήρ Χπήζηορ Παπαγευπγίος έλαβε ηο Εςπυπαφκό δίπλυμα εςπεζιηεσνίαρ για ηην «Αιυπούμενη Ηλιακή Καμινάδα» πος για ππώηη θοπά εμπνεύζηηκε ο ίδιορ ηο Σχήμα 2.3 Αιωρούμενη ηλιακή καμινάδα 9

26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η εγθαηάζηαζε ελόο ηππηθνύ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθή θακηλάδα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζε κεγάιε πεδηάδα, έξεκν ε νξνπέδην θαζώο ε πεξηνρή πξέπεη λα είλαη επξύρσξε, επίπεδε ρσξίο θπζηθά εκπόδηα θαη απνηειείηαη από ηξία (3) βαζηθά κέξε ηα νπνία είλαη: Έλαο κεγάιεο εθηάζεσο ειηαθόο ζπιιέθηεο (ζεξκνθήπην), αλνηθηό ζηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν, ν νπνίνο ζεξκαίλεη ηνλ αέξα θάησ από ηελ επηθάλεηά ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Μία πνιύ πςειή θακηλάδα ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ε νπνία απάγεη ην ζεξκαηλόκελν αέξα, πνπ θηλείηαη από ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην θέληξν ηνπ δειαδή πξνο ηελ είζνδν ηεο θακηλάδαο, ζε ςειόηεξα ςπρξόηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο. Έλα ζύλνιν από αεξνζηξόβηινπο ηνπνζεηεκέλνπο ζπκκεηξηθά πεξηθεξεηαθά ηεο βάζεσο ηεο θακηλάδαο ή ζην εζσηεξηθό ηεο. Οη αεξνζηξόβηινη ζηξέθνληαη από ην ζεξκό ξεύκα ηνπ αέξνο πνπ απάγεηαη από ηελ θακηλάδα θαη θαζώο ζπλδένληαη κεραληθά κε αληίζηνηρεο ειεθηξνγελλήηξηεο παξάγνπλ ηειηθά ειεθηξηθή ελέξγεηα. Τα δεπηεξεύνληα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη: Ο ρώξνο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ν απαξαίηεηνο κεραληζκόο εμόδνπ ηνπ ζπλερνύο ξεύκαηνο πςειήο ηάζεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ ζην δίθηπν πξνο θαηαλάισζε. Τν θηήξην έιεγρνπ θαη επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο όιεο εγθαηάζηαζεο. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο είλαη απιή. Σην ζεξκνθήπην, πνπ ε νξνθή ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ειηαθνύο ζπιιέθηεο, αθήλεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία λα δηέξρεηαη αιιά παξεκπνδίδεηαη ε ζεξκηθή αθηηλνβνιία ηνπ εδάθνπο θάησ από απηό λα εμέιζεη θαη εκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία έληνλσλ ζεξκώλ αλνδηθώλ ξεπκάησλ. Ο ζεξκόο 10

27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο αέξαο νδεγείηαη κε θπζηθό ηξόπν πξνο ηελ ςπρξόηεξε κάδα αέξα δειαδή πξνο ηελ θακηλάδα θαη ηειηθά ζηελ αηκόζθαηξα. Σηελ πνξεία ηνπ αέξα, ζηε βάζε ηεο θακηλάδαο παξεκβάιινληαη αεξνζηξόβηινη νη νπνίνη πεξηζηξέθνληαη από ηελ θίλεζε ηνπ αέξα θαη παξάγνπλ ειεθηξηθό ξεύκα. Γεληθά πξνηηκνύληαη πεξηνρέο κε πςειή ειηνθάλεηα θαη ρακειό αηνιηθό δπλακηθό γηα ηελ θαιύηεξε απόδνζε ηεο κνλάδαο. Σχήμα 3.1 Εγκαηαζηάζεις ηλιακού αεροηλεκηρικού ζηαθμού Σχήμα 3.2 Αρτή λειηοσργίας ηης μονάδας 11

28 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ Οη ειηαθνί αεξνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα νιόθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν. Απηό ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ην έδαθνο θάησ από ηνλ ειηαθό ζπιιέθηε ιεηηνπξγεί ζαλ απνζήθε ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη απνξξνθά ζεξκηθή ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηελ απνδίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, δεζηαίλνληαο ηνλ αέξα θαη εμαζθαιίδνληαο ηε δηαξθή ηνπ θίλεζε θαη ηελ πεξηζηξνθή ησλ αεξνζηξνβίισλ. Ο ειηαθόο ζπιιέθηεο (ζεξκνθήπην) ζρεδηάδεηαη ζε ζρήκα θύθινπ, ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ ε ζε ζρήκα ππξακίδαο. Ο θπθιηθόο ζπιιέθηεο είλαη απηόο πνπ ζπλδπάδεη πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα ζην θαηαζθεπαζηηθό κέξνο, ζηελ θαιύηεξε ξνή αέξα θαη ζηηο απνδνηηθόηεξεο ζεξκνδπλακηθέο δηεξγαζίεο ζην εζσηεξηθό ηνπ. Εικόνα 4.1 Τοποθέηηζη ηλιακών ζςλλεκηών Ο ειηαθόο ζπιιέθηεο απνηειείηαη από ηππνπνηεκέλα ηεκάρηα γπαιηνύ ε πιαζηηθνύ ησλ 4 cm ηα νπνία ζπλαξκνινγνύληαη ζε ύςνο πεξίπνπ 6 m από ην έδαθνο (ην ύςνο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηνκή ηεο θακηλάδαο) θαη ζηε ζπλέρεηα ελώλνληαη κε ζπξκαηόζρνηλα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε έλσζε ησλ θνκκαηηώλ κεηαμύ ηνπο. Όιν απηό ην πιαίζην ζηεξεώλεηαη ζε κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε δνθνύο ππνζηήξημεο θαη δνθάξηα γηα ηε ζηηβαξόηεηα ηεο θαηαζθεπήο απέλαληη ζε αθξαία θπζηθά θαηλόκελα. Οη δνθνί ππνζηήξημεο ηνπνζεηνύληαη από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν αλά 25 m πεξίπνπ θαη ηα 12

29 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο δνθάξηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, γηα ην ζθνύπηζκα θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπιιεθηώλ. Σχήμα 4.1 Μεηαλλική καηαζκεςή Ηλιακοί ζςλλέκηερ Τέινο κηα θνπξηίλα από ιεπηό δηάθαλν πιηθό πάρνπο 0,5 cm ηνπνζεηείηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ από ηε δηάβξσζε θαη άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο. Σπλνιηθά ην ύςνο ηεο νξνθήο απμάλεηαη αξγά θαηά κήθνο από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, εμαζθαιίδνληαο ηνλ θαιύηεξν πξνζαλαηνιηζκό θαη νκαιόηεξε ξνή ηνπ αέξα, κε ειάρηζηεο απώιεηεο ηξηβήο. Σηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο, πξνο ην θέληξν ηνπ θύθινπ, δίλεηαη κηα ειαθξηά παξαβνιηθή θιίζε πξνο ηα επάλσ γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα θσληθό ζρήκα (ρσλί) ζηε βάζε ηεο θακηλάδαο γηα ηελ θαιύηεξε ξνε ηνπ αέξα. Εικόνα 4.2 Θεπμοκήπιο ζηον αεποηλεκηπικό ζηαθμό ζηο Manzanares 13

30 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο από γπαιί είλαη αθξηβόηεξνη αιιά αλζεθηηθόηεξνη ζηε δηάβξσζε ζε βάζνο ρξόλνπ αιιά θαη ιόγσ ηεο πθήο ηνπο θαζαξίδνληαη από ην λεξό ηεο βξνρήο. Οη πιαζηηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο είλαη νηθνλνκηθόηεξνη αιιά παξαηεξείηαη θάκςε ζην θέληξν ησλ θνκκαηηώλ πξνο ην έδαθνο ιόγσ πηέζεσλ, δηαξξνέο κεηά από έληνλεο βξνρνπηώζεηο από κηθξέο ηξύπεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε θζνξά αιιά θαη ζνιόηεηα ηνπ πιηθνύ από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ πσο ηα πνιπαλζξαθηθά θαη πνιπκεξή πιηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειηαθώλ ζπιιεθηώλ ηα νπνία ζα είλαη ειαθξύηεξα πνπ ζεκαίλεη κηθξόηεξν θόζηνο γηα ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ππνζηήξημεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σχήμα 4.2 Πποζομοίωζη θεπμοκηπίος καμινάδαρ ζηη Mildura ηηρ Αςζηπαλίαρ Υιηθά πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη δηάθαλα ε εκηδηάθαλα, λα έρνπλ κηθξό βάξνο, λα ζπλαξκνινγνύληαη εύθνια, λα είλαη αλζεθηηθά ζηνλ Ήιην θαη 14

31 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ζηηο ραιαδνπηώζεηο, λα είλαη εύθνια ζηελ θαηεξγαζία θαη ζηεγαλά, λα δηεπθνιύλνλ ηε ξνή ηνπ λεξνύ από βξνρνπηώζεηο θαη λα έρνπλ κηθξό θόζηνο. Διάγραμμα 4.1 Παπαγωγή ενέπγειαρ ζηα 2300 kwh/m 2 Ο ππνινγηζκό ηεο κέζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε θεθιηκέλν επίπεδν κε ηε κέζνδν ησλ Liu θαη Jordan εθθξάδεηαη σο: H T R H (4.1) Όπνπ: Η Σ ε κέζε κεληαία αθηηλνβνιία ζε νξηδόληην επίπεδν R ν ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο πνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε: R = 1 H d H R b + H d H (1+cos s) 2 + r (1 cos s) 2 (4.2) Όπνπ: H d ε κέζε κεληαία έκκεζε αθηηλνβνιία R b ν ιόγνο ηεο κέζεο κεληαίαο άκεζεο αθηηλνβνιίαο ζην θεθιηκέλν επίπεδν πξνο απηή ζε νξηδόληην επίπεδν s ε θιίζε ηεο επηθάλεηαο σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν r ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ηνπ εδάθνπο 15

32 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Όηαλ ν αέξαο εηζέιζεη ζην ζεξκνθήπην έρεη ρακειή ζεξκνθξαζία (πεξηβάιινληνο), ν ζπιιέθηεο έρεη επαξθή ρξόλν γηα λα ηνλ δεζηάλεη πεξίπνπ 14 C θαηά κέζν όξν, αλ θαη ε κέγηζηε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο έρεη κεηξεζεί κέρξη θαη 46 C. Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη επηηεπρζεί είλαη ζην ζεκείν όπνπ ν ειηαθόο ζπιιέθηεο ζπλδέεηαη κε ηε βάζε ηεο θακηλάδαο ζηα 25 m ύςνο θαη κεηξήζεθε ζηνπο 83 C θαη ζηε ζπλέρεηα 73 C ζην εζσηεξηθό ηεο θακηλάδαο. Η κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί εγθαηάζηαζε είλαη ζηνπο 5 C θαη θάζε θνξά εμαξηάηαη από ηελ πεξηνρή όπνπ θαηαζθεπάδεηαη ε εγθαηάζηαζε. Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πέθηεη ζηαδηαθά κεηά ην ζεξκνθήπην ιόγσ ζεξκηθώλ απσιεηώλ ζηα ηνηρώκαηα ηνπ πύξγνπ άιια θαη ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ξεύκαηα αέξα κηθξόηεξεο ζεξκνθξαζίαο θαζώο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα δελ είλαη νκνηνγελήο ζε όινλ ηνλ όγθν ηνπ. Σχήμα 4.3 Μέζερ θεπμοκπαζίερ θεπμού αέπα Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη ηξηβέο ηνπ αέξα κε ηελ νξνθή ν Denis Bonnelle πξνηείλεη κηα νξνθή κε λεπξώζεηο δηαρύηεο ζην εζσηεξηθό. Απηό ζα κεηώζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ αιιά ζα απμεζεί ε πίεζε. Έηζη ην ύςνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζε κηθξόηεξν ύςνο πνπ ζεκαίλεη θαη κηθξόηεξν θόζηνο. Αλ θαη νη απαηηήζεηο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηε λύρηα κεηώλνληαη ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμεκέλε δήηεζε ξεύκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη ηε λύρηα. Τν έδαθνο απειεπζεξώλεη ζεξκόηεηα όηαλ πέζεη ην ζθνηάδη θαη θξαηάεη ζεξκό ηνλ αέξα γηα θάπνηεο ώξεο αιιά ζηε ζπλέρεηα ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κεηώλεηαη. Απηό πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε ζεξκόηεηα αιιά θαη ηελ δηάξθεηα πνπ ζα απνδίδεηαη απηή είλαη λα ηνπνζεηεζνύλ κηθξέο δεμακελέο ζην έδαθνο ζε όιε ηελ έθηαζε 16

33 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ηνπ ζεξκνθεπίνπ νη νπνίεο ζα είλαη γεκάηεο κε λεξό θαη θιεηζκέλεο κε δηάθαλα θαιύκκαηα γηα λα απνθεπρζεί ε εμάηκηζε θαζώο θαη κε καύξνπο πάηνπο πνπ ζα ειθύνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.. Τν λεξό έρεη πνιύ κεγαιύηεξε ζεξκνρσξεηηθόηεηα από ην έδαθνο έηζη ηε λύρηα ζα απνδίδνπλ πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα ζηνλ αέξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ αιιά θαη ζην έδαθνο. Σχήμα 4.4 Μεηαθοπά θεπμόηηηαρ με δεξαμενέρ νεπού Τν πάρνο ησλ δεμακελώλ εμαξηάηαη από ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ζέινπκε λα απειεπζεξσζεί ζηνλ αέξα, ελώ θαιή απόδνζε δίλνπλ νη δεμακελέο ησλ 0,40 cm. Η παξαπάλσ ηδέα είλαη ηνπ Davey Pattison θαη αλαθέξεηαη ζηηο δεμακελέο λεξνύ ζαλ «ειηαθέο ιίκλεο». Διάγραμμα 4.2 Επίδπαζη ηηρ αποθήκεςζηρ θεπμόηηηαρ ζηιρ δεξαμενέρ νεπού 17

34 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα απμεζεί ε ζεξκόηεηα ηε λύρηα είλαη ε ηνπνζέηεζε κηαο δεπηεξεύνπζαο νξνθήο κέζα ζην ζεξκνθήπην πεξίπνπ 3 m από ην έδαθνο όπνπ ε ξνή ηνπ ζα ειέγρεηαη από θπθιηθό δηάθξαγκα ζην θέληξν ηνπ θύθινπ ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ θαη πξηλ ηνπο αεξνζηξόβηινπο. Τν δηάθξαγκα ζα είλαη θιεηζηό ή ειαθξώο αλνηρηό θαη ζα θιείλεη πξηλ ηε δύζε ηνπ Ηιίνπ ώζηε λα απνζεθεύζεη ηελ αλαγθαία ζεξκόηεηα. Η ζεξκόηεηα πνπ έρεη εγθισβηζηεί ζα απειεπζεξώλεηαη ηε λύρηα όηαλ θαη ζα αλνίγεη ην δηάθξαγκα. Σχήμα 4.5 Λειηοςπγία θεπμοκηπίος με δύο οποθέρ Τν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ ζα κεηαθεξζεί από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζην εζσηεξηθό ηνπ ζεξκνθεπίνπ εμαξηάηαη από ηελ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο G (W/m 2 ), ηε δηάκεηξν ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε D c (m), ην πάρνο ηνπ d c (m) θαη ηελ ειηαθή απόδνζε ησλ ζπιιεθηώλ ε c ζηνλ αέξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η πίεζε πνπ αζθεί ν ζεξκόο αέξαο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε εμηζνξξνπείηαη από ηελ δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζε όιε ηελ θαηαζθεπή θαη έηζη ε δύλακε άλσζεο είλαη ίζε κε ην 0. Σηελ εγθαηάζηαζε δεκηνπξγνύληαη δπν ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα, ην πξώην είλαη ν ζεξκόο αέξαο εληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ην δεύηεξν είλαη ην πεξηβάιινλ εθηόο απηνύ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ηακηεπηήξαο αέξα. Σε απηέο ηεο πεξηπηώζεηο ζην ζύζηεκα ηνπ ζεξκνύ αέξα εκθαλίδεηαη ην κέγεζνο εμέξγεηα όπνπ νξίδεηαη σο ην αλώηαην όξην έξγνπ πνπ κπνξεί λα παξαρζεί θέξλνληαο έλα ξεπζηό ζε ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ. 18

35 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Διάγραμμα 4.3 Διάγπαμμα ιζσύορ ηλιακού αεποηλεκηπικού ζηαθμού Όηαλ ν ζεξκόο αέξαο ηνπ πξώηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο θακηλάδαο νδεγεζεί ζηελ αηκόζθαηξα ε εμέξγεηά ηνπ ηζνύηαη κε ην 0. Σην ζεξκνθήπην ε εμέξγεηα δεκηνπξγείηαη από ηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο θαη νξίδεηαη σο: ec hδ hγ ΣΑ sγ sδ (4.3) όπνπ ζην ζεκείν: Α αληηπξνζσπεύεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ αέξα ζε ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ. Γ αληηπξνζσπεύεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ αέξα ζηελ έμνδν ηνπ ζπιιέθηε, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ε αληηπξνζσπεύεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ αέξα ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο. 19

36 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Διάγραμμα 4.4 Θεωπηηικόρ θεπμικόρ κύκλορ ζε ζύζηημα αξόνων Mollier Αλαιπηηθά ηα κεγέζε h (εηδηθή ελζαιπία), T (ζεξκνθξαζία) θαη s (εηδηθή εληξνπία) πξνθύπηνπλ από ην δηάγξακκα ηνπ Mollier. Αλαιπηηθά ηα ζεκεία: A είλαη ην ζεκείν όπνπ ν αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο εηζέξρεηαη ζην ζεξκνθήπην B είλαη ην ζεκείν όπνπ ε πίεζε πνπ αζθεί o ζεξκόο αέξαο εμηζνξξνπείηαη από ηελ πίεζε πνπ αζθνύλ νη ζπιιέθηεο, ιόγσ ηεο δύλακεο ηεο βαξύηεηαο θαη ε δύλακε ηεο άλσζεο παξακέλεη κεδέλ Γ είλαη ην ζεκείν όπνπ ε πίεζε μεπεξλά ην όξην ηζνξξνπίαο κε ηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο θαη ζπκβαίλεη ηε ζηηγκή πνπ ν αέξαο ζα νδεγεζεί ζηνπο αεξνζηξνβίινπο Δ είλαη ην ζεκείν ηεο εμέξγεηαο όπνπ δειαδή εκθαλίδεηαη ην κέγηζην ηερληθό έξγν ζην ζεξκό αέξα θαη εληνπίδεηαη ζηελ είζνδν ηεο θακηλάδαο Ε είλαη ην ζεκείν όπνπ ν ζεξκόο αέξαο έρεη ξεύζεη ζην πεξηβάιινλ. Από ην δηάγξακκα πξνθύπηεη όηη s Γ -s Γ =0 ιόγσ ηεο ηζεληξνπηθήο κεηαβνιήο. Δθαξκόδνληαο ην ζηνλ ηύπν 4.3 πξνθύπηεη όηη ε εμέξγεηα δίλεηαη από ηνλ ηύπν: e Γ hδ hγ (4.4) θαη είλαη κέγεζνο κεηαβιεηό ιόγσ ηεο ζπλερνύο κεηαβνιήο ηεο ελζαιπίαο ζην ζεκείν Γ. Δπίζεο νη κεηαβνιέο ηεο πίεζεο ζεξκνύ αέξα ζηε κνλάδα δελ είλαη ειεγρόκελεο κε ηερλεηά κέζα αιιά γίλνληαη κε θπζηθό ηξόπν έηζη δελ είλαη ζηαζεξέο θαη δελ ππαθνύνπλ ζε έλα κνληέιν όπσο ν θύθινο ηνπ Carnot, όπνπ νη ηζνηξνπηθέο κεηαβνιέο έρνπλ ζηαζεξέο ηηκέο. Σην ζεκείν Β ε ηζνξξνπία είλαη κόλν κεραληθή (πίεζε) άιια ε αληζνξξνπία ζηε ζεξκνθξαζία είλαη ζπλερήο θαη ε ηηκή ηεο εληξνπίαο αιιάδεη ζπλερώο. To ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ έμνδν ηνπ αέξα από ηελ θακηλάδα όπνπ είλαη θαη ηερληθά δύζθνιν λα κεηξεζνύλ νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη δηαθνξέο ζηελ ππθλόηεηα ηνπ αέξα θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ ύςνπο. Γη απηόλ ην ιόγν ε εμέξγεηα ζπκβνιίδεηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή: e Γ tech h h (J/kg) (4.5) Δ Γ όπνπ ν όξνο tech (ηερληθό) δειώλεη ην ηερληθώο εθηθηό έξγν δειαδή ην πξαγκαηηθό. 20

37 ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η κεηαθνξά ζεξκόηεηαο θαηά ηε ξνή ηνπ αέξα κπνξεί λα εμνκνησζεί κε ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο δηαηήξεζεο ηεο ζπλέρεηαο. Γεδνκέλνπ όηη νη κεηαβνιέο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ αέξα είλαη ζρεηηθά βξαδείεο θαηά κήθνο ηεο αθηίλαο ηνπ ζπιιέθηε, ζεσξεηηθά κειεηνύκε ηνλ αέξα κε ηα ίδηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε όινλ ηνλ όγθν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η δηαηκεηηθή ηάζε (η α ), πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ ηξηβή ηνπ αέξα ζην έδαθνο θαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε αιιά θαη από ηηο δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηεο δηαθνξάο πίεζεο κεηαμύ ζεξκνύ αέξα θαη αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη νη αεξνδπλακηθέο απώιεηεο ηνπ αέξα κέζα ζην ζεξκνθήπην. Εικόνα 4.3 Ηλιακόρ αεποηλεκηπικόρ ζηαθμόρ με ηλιακή καμινάδα ζηο Manzanares ηηρ Ιζπανίαρ 21

38 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 5.1 ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΟΛΟΙ Η δηάηαμε ησλ αεξνζηξνβίισλ πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ θακηλάδα ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ είλαη: Αεξνζηξόβηινη νξηδόληηνπ άμνλα ηνπνζεηεκέλνη ζπκκεηξηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο βάζεο ηεο θακηλάδαο. Έλαο αεξνζηξόβηινο θάζεηνπ άμνλα ηνπνζεηεκέλνο εζσηεξηθά ηεο θακηλάδαο θνληά ζηε βάζε ηνπ. Σπλδπαζκόο ελόο αεξνζηξνβίινπ θάζεηνπ άμνλα εληόο ηεο θακηλάδαο θαη αεξνζηξόβηισλ νξηδνληίνπ άμνλα ζηε βάζε ηνπ. Σχήμα 5.1 Δηάηαμε αεξνζηξνβίιωλ πεξηκεηξηθά ηεο βάζεο ηεο θακηλάδαο Σχήμα 5.2 Αεξνζηξόβηινο ζην εζωηεξηθό ηεο βάζεο ηεο θακηλάδαο 22

39 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Οη αεξνζηξόβηινη πνπ δίλνπλ θαιύηεξε απόδνζε θαη είλαη εύθνιν λα εγθαηαζηαζνύλ είλαη νη νξηδνληίνπ άμνλα ηνπνζεηεκέλνη ζπκκεηξηθά ζηε βάζε ηεο θακηλάδαο όπνπ ππνζηεξίδνληαη αλεμάξηεηα από ηνλ πύξγν ζε έλα πιαίζην από ράιπβα. Γηα ηηο άιιεο δηαηάμεηο αλαδεηνύληαη ηξόπνη βειηίσζεο θπξίσο ζηνλ ηξόπν πνπ δηαρύνπλ ηνλ αέξα ζηελ θακηλάδα ζε δηάθνξεο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο. Η θαηαζθεπή πύξγνπ κε αλακνλέο γηα ελζσκάησζε αεξνζηξνβίισλ ζην εζσηεξηθό ηνπ είλαη δύζθνιε θαζώο επίζεο δύζθνιε είλαη θαη ε πξόζβαζε γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Σχέδιο 5.1 Κάηνψε δωκαηίνπ αεξνζηξνβίινπ Οη αεξνζηξόβηινη ησλ ειηαθώλ θακηλάδσλ δε ιεηηνπξγνύλ θαη δελ εμαξηώληαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζεξκνύ αέξα όπσο νη ππαίζξηνη αηνιηθνί ζηαζκνί κε αλεκνγελλήηξηεο αιιά πεξηζηξέθνληαη από ηελ πςειή ζηαηηθή πίεζε πνπ αζθεί ν ζεξκόο αέξαο ζηα πηεξύγηά ηνπο θαη κεηαηξέπεηαη ζε πεξηζηξνθηθή ελέξγεηα κέζσ ηεο εγθηβσηηζκέλεο ηνπξκπίλαο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα κεηαιιηθό ζσιήλα (θάιπθα) πίζσ από ηελ πιήκλε ηνπ πηεξπγίνπ. Η ηζρύο εμόδνπ ηεο ηνπξκπίλαο ηνπ θάιπθα είλαη νθηώ (8) θνξέο κεγαιύηεξε από απηήλ πνπ απνδίδεη έλαο ππαίζξηνο αεξνζηξόβηινο ηεο ίδηαο δηακέηξνπ. Η ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ πξηλ θαη κεηά από ηνλ αεξνζηξόβηιν είλαη πεξίπνπ ίζε θαη ε ηζρύο πνπ απνδίδεη είλαη αλάινγε κε ην γηλόκελν ηεο ξνήο όγθνπ αέξα θαη ηεο πηώζεο πίεζεο ζην ζηξόβηιν. Απηό ζεκαίλεη πσο όζν κεγαιύηεξν είλαη απηό ην κέγεζνο ηόζν κεγαιύηεξε ζα είλαη ε απόδνζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 23

40 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Εικόνα 5.1 Αεξνζηξόβηινο θάζεηνπ άμνλα ζε ιεηηνπξγία Η θιίζε ησλ ιεπίδσλ ηνπ πηεξπγίνπ ξπζκίδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο αλάινγα κε ηελ ηζρύ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαιπθζνύλ νη απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ. Όηαλ ε επίπεδε πιεπξά ησλ ιεπίδσλ είλαη θάζεηε ζηε ξνή ηνπ αέξα ην πηεξύγην δελ πεξηζηξέθεηαη, όηαλ νη ιεπίδεο είλαη παξάιιειεο ζηε ξνή ηνπ αέξα ην πηεξύγην πεξηζηξέθεηαη αιιά δελ ππάξρεη πηώζε πίεζεο άξα δελ παξάγεηαη ειεθηξηθή ηζρύο. Μεηαμύ απηώλ ησλ δύν αθξαίσλ ζέζεσλ ππάξρεη κηα βέιηηζηε ξύζκηζε ησλ ιεπίδσλ πνπ δίλεη ηε κέγηζηε ηζρύ θαη είλαη ζην ζεκείν όπνπ ε πηώζε πίεζεο ζηελ ηνπξκπίλα είλαη ζηα 2 3 ηεο δηαζέζηκεο πίεζεο ηνπ ζεξκνύ αέξα. Εικόνα 5.2 Πεηξακαηηθόο αεξνζηξόβηινο νξηδνληίνπ άμνλα 24

41 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Ο αξηζκόο ησλ ιεπίδσλ είλαη κεηαμύ 3 θαη 15 ζε όινπο ηνπο αεξνζηξνβίινπο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα θπκαίλεηαη πεξίπνπ κεηαμύ 4 m/s θαη 18 m/s κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ηαρπηήησλ κεηαμύ ησλ 7 m/s θαη 10 m/s. Σε πεξηνρέο κε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηηο γελλήηξηεο ηνπνζεηνύληαη ζπζηήκαηα ςύμεο κε αέξα ή λεξό. Οη ηηκέο ιεηηνπξγίαο ηεο πίεζεο θαη ηεο κάδαο αέξα ησλ ειηαθώλ θακηλάδσλ θαζνξίδνπλ ηελ θαηεγνξία ησλ αεξνζηξνβίισλ. Καηαιιειόηεξνη είλαη νη αμνληθά ηπιηγκέλνη αεξνζηξόβηινη. Εικόνα 5.3 Αεξνζηξόβηινο νξηδνληίνπ άμνλα Αλ αξηζκόο N αεξνζηξόβηισλ απηνύ ηνπ ηύπνπ ηνπνζεηνύληαη ζπκκεηξηθά, γύξσ από ηε βάζε ηεο ειηαθήο θακηλάδαο ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ αεξνζηξνβίισλ είλαη: Α ζ = Ν π d ζ 2 4 (m 2 ) (5.1) Όπνπ: 25

42 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο d σ ε δηάκεηξνο ηνπ αεξνζηξνβίινπ (m) π ε καζεκαηηθή ζηαζεξά π. Γηα κηα νξζή θαηαζθεπή κηαο ειηαθήο θακηλάδαο ε επηθάλεηα Α θ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ επηθάλεηα ηεο δηαηνκήο ηεο θακηλάδαο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αεξνζηξνβίισλ. Η δηαηνκή ηεο θακηλάδαο δίλεηαη από ηνλ ηύπν: Α θ = π d θ 2 4 (m 2 ) (5.2) Όπνπ: d θ = ε δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο (m 2 ) 5.2 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Η επαγσγηθή γελλήηξηα δηπινύ ηπιίγκαηνο (DFIG) απνηειεί ηελ θαιύηεξε επηινγή γηα ηνπο αεξνζηξόβηινπο ειηαθήο θακηλάδαο. Μεηαηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή κεραληθή ηζρύ P m πνπ αζθείηαη ζην ξόηνξα ηεο, κε ειεθηξηθή ζπρλόηεηα f n, ζε ηξηθαζηθό ξεύκα ηζρύνο P el κε ζπρλόηεηα f (πνπ είλαη ιίγν κηθξόηεξε ηεο f n ). Σπλήζσο κεηαμύ ηνπ αεξνζηξνβίινπ θαη ηεο επαγσγηθήο γελλήηξηαο παξεκβάιιεηαη έλα θηβώηην ηαρπηήησλ κε ιόγν κεηάδνζεο r. Απηό είλαη απαξαίηεην γηα λα ηαηξηάμνπλ νη ζπρλόηεηεο f θαη f n. Σπλεπώο ε ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο είλαη: u tip = π d t f n r pp (5.3) όπνπ pp είλαη ηα δεπγάξηα πόισλ ηεο γελλήηξηαο. Η επαγσγηθή γελλήηξηα ειέγρεηαη από κηα κνλάδα ειέγρνπ κε ειεθηξνληθά ηζρύνο. Απηή ε κνλάδα ειέγρνπ παξέρεη ζην ξόηνξα ηξηθαζηθό ξεύκα ηάζεο V 2 θαη ζπρλόηεηαο: Δf=f n -f (Hz) (5.4) 26

43 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Εικόνα 5.4 Πεηξακαηηθό κνληέιν αεξνζηξόβηινπ θάζεηνπ άμνλα κε γελλήηξηα Η νλνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρύο P R είλαη ζρεδόλ ίζε κε ηελ θαζαξή κεραληθή ηζρύ P m πνπ αζθείηαη ζην ξόηνξα. Καηά ζπλέπεηα ε βαζηθή ηηκή γηα ην θαζηθό ξεύκα είλαη: I = P m 3 V 1 (A) (5.5) Όπνπ: V 1 ε ηάζε ηνπ δηθηύνπ. P m ε θαζαξή κεραληθή ηζρύο θαη εθθξάδεηαη αλά κνλάδα από ηε ζρέζε: P m = ( f f + 1) r 2 l 2 2 (W) (5.6) Απηό κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα ειεθηξηθή ηζρύ εμόδνπ P L κείνλ ηηο απώιεηεο ραιθνύ θαη ζηδήξνπ, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: P L = r 2 l r 1 l V m 2 r m (W) (5.7) 27

44 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Εικόνα 5.5 Πεηξακαηηθό κνληέιν αεξνζηξόβηινπ νξηδνληίνπ άμνλα κε γελλήηξηα Οη επαγσγηθέο γελλήηξηεο δηπινύ ηπιίγκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα απμήζνπλ ηελ εηήζηα απόδνζε, όπσο ζηηο εθαξκνγέο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Η ρξήζε ηνπο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα παξέρνπλ, θαηόπηλ αίηεζεο, ζεηηθή άεξγν ηζρύ ζην ειεθηξηθό δίθηπν, ε νπνία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 50% ηεο ελεξγνύ ηζρύνο ηνπο. Μηα αθόκα ρξήζηκε ηδηόηεηα ηνπο είλαη ε ξύζκηζε ηεο εμόδνπ ηνπο από ηε κνλάδα ειέγρνπ. Απηή ε ηδηόηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνύ ζηαζκνύ θαηά νπνηαδήπνηε αζηάζεηα ηνπ δηθηύνπ. Εικόνα 5.6 Πξνζνκνίωζε ειηαθνύ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθή θακηλάδα 28

45 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Μεηαμύ ησλ αεξνζηξνβίισλ θαη ησλ επαγσγηθώλ γελλεηξηώλ παξεκβάιινληαη δηβάζκηνη πνιιαπιαζηαζηέο ζηξνθώλ (θηβώηηα ηαρπηήησλ) θαη ζηε ζπλέρεηα νη γελλήηξηεο ζπλδένληαη κε κεηαζρεκαηηζηέο αλύςσζεο ηάζεο 690V/20kV γηα λα ζπλδεζνύλ ζην δίθηπν πςειήο ηάζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ππόγεην θαιώδην λα ελσζεί ν ζηαζκόο κε ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο. Η ηζρύο ησλ αεξνζηξνβίισλ θαη ησλ γελλεηξηώλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25% κεγαιύηεξε από ηελ εθηηκώκελε ζπλνιηθή ηζρύ ηνπ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ, έηζη ώζηε λα παξάγεη ηε κέγηζηε ηζρύ ηνπ θάησ από ηε κέγηζηε ειηαθή αθηηλνβνιία G max πνπ ζπλήζσο ιακβάλεηαη σο 25% κεγαιύηεξε ηεο G. 29

46 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ 6.1 ΣΤΕΡΕΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ H θακηλάδα ε αιιηώο πύξγνο θαηαζθεπάδεηαη πάλσ ζε ζεκέιηα (πιάθα) πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (δηαζηάζεηο, ελίζρπζε θ.α.) δελ εμαξηώληαη κόλν από ηα θνξηία ηνπ αλέκνπ αιιά θαη ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο ηεο επηιεγκέλεο ηνπνζεζίαο. Σχέδιο 6.1 Πλάγια όυη δφμαηίοσ αεροζηροβίλοσ βάζης καμινάδας Η βάζε ηεο θακηλάδαο είλαη πνιπζύλζεηε αξρηηεθηνληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά θαζώο εκπιέθεηαη κε ηα δσκάηηα ηνπξκπίλαο θαη ηελ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ. Η θακηλάδα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη πεξηκεηξηθά ηνπνζεηνύληαη εληζρπηηθά κεηαιιηθά δαρηπιίδηα. Τν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ζηελ νξνθή είλαη πεξίπνπ 3 m θαη γηα θάζε κέηξν παξαπάλσ, κέζν κηαο εθζεηηθήο ζρέζεο 30

47 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο πνπ δίλεη θάζε θνξά ν θαηαζθεπαζηήο, αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,1 m πεξηζζόηεξν ζηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηεο βάζεο ηεο θακηλάδαο. Εικόνα 6.1 Ηλιακή καμινάδα ηης εηαιρίας EnviroMission Σηα πξώηα 80 m ηνπ πύξγνπ ππάξρνπλ πεξίπνπ ηξηάληα δύν (32) αθηηλσηά ηνπνζεηεκέλεο αληεξίδεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζηήξημεο. Απηό ζπγρξόλσο δεκηνπξγεί πνιινύο αγσγνύο εθξνήο ηνπ ζεξκνύ αέξα ζηελ θακηλάδα. Σχήμα 6.1 Κάηουη ενιζτσηικού δατησλιδιού ανηηρίδφν 31

48 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Τν αηνιηθό δπλακηθό ηεο θάζε πεξηνρήο επεξεάδεη ην κέγηζην ιεηηνπξγηθό ύςνο πνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ε θακηλάδα ελώ ε κηθξή αληνρή ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηνξίδεη ην κέγηζην ύςνο πεξίπνπ ζην 1 km. Η κεγαιύηεξε θακηλάδα είρε πξνηαζεί λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ Mildura ηεο Victoria ζηελ Απζηξαιία από ηελ εηαηξεία Enviromission Ltd, έρεη ύςνο έλα ρηιηόκεηξν θαη δηάκεηξν βάζεσο πεξίπνπ 170 m. Εικόνα 6.2 Προζομοίφζη ηλιακής καμινάδας ζηη Mildura Ο βαζκόο απόδνζεο ηεο ειηαθήο θακηλάδαο είλαη αλάινγνο ηνπ ύςνπο ηεο. Η ξνή ηνπ αέξα κέζα ζηελ θακηλάδα είλαη ηπξβώδεο, παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο θαη ν αέξαο δελ είλαη νκνηνγελήο ζε όιν ηνλ όγθν ηνπ θαζώο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ ππθλόηεηα θαζώο απμάλεηαη ην ύςνο. Οη απώιεηεο εμαξηώληαη από πνιιέο παξακέηξνπο όπσο ε ηξηβή ηνπ αέξα κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ πύξγνπ θαη ηηο αληεξίδεο πνπ ιόγσ δηαζηνιώλ θαη πηέζεσλ δεκηνπξγνύλ αλαηαξάμεηο ζηε ξνή ηνπ αέξα, από ηελ απώιεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ έμνδν ηνπ ζεξκνύ αέξα από ηελ θακηλάδα ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαθόξπθεο επηηάρπλζεο ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα. 32

49 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Σχέδιο 6.2 Πρόουη ηλιακής καμινάδας 1000 m Τν κέγεζνο θαη ν ζρεδηαζκόο ηεο πιάθαο ζεκειίσζεο, ν όγθνο θαη ε πνιπζύλζεηε δηάξζξσζε ηεο βάζεο ηνπ πύξγνπ απνηειεί κηα θαηαζθεπαζηηθή πξόθιεζε. Οη κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πύξγνπ έρνπλ αλαιπζεί ζε γξακκηθέο, κε γξακκηθέο, ειαζηηθέο θαη δπλακηθέο γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν πύξγνο. Σε απηέο ηηο κειέηεο έρνπλ ζπκπεξηειήθζε ην ίδην ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο (ιπγηζκόο, παξακόξθσζε), ηα θνξηία ιόγσ αλέκσλ, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ζεξκνύ αέξα ζην εζσηεξηθό ηεο θακηλάδαο, νη δηαβξώζεηο ιόγσ πγξαζίαο θαη θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, ε αληνρή απέλαληη ζε θαηαζηξνθηθά θνξηία όπσο ζεηζκνύο θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο από ελαέξην κέζν. 33

50 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Σχήμα 6.2 a)παραμόρθφζη πύργοσ τφρίς ενιζτσηικά δατησλίδια β) Λσγιζμός με ενιζτσηικά δατησλίδια 6.2 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπκε απνδνηηθόηεξνπο ζηαζκνύο, κε αληαγσληζηηθό θόζηνο θαηαζθεπήο o θαζεγεηήο Χξήζηνο Παπαγεσξγίνπ πξόηεηλε κε ηελ εθεύξεζε ηνπ, ηελ θαηαζθεπή ειηαθώλ θακηλάδσλ ειαθξύηεξσλ ηνπ αέξα. Με ηνλ ηξόπν απηό είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπκε ςειόηεξεο θακηλάδεο (έσο 1,5 km) θαη νηθνλνκηθόηεξεο θακηλάδεο, κε ζαθώο κεγαιύηεξν ζπληειεζηή απόδνζεο. Σχήμα 6.3 Αιφρούμενη ηλιακή καμινάδα 34

51 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Τν βαζηθό δνκηθό ζηνηρείν απηήο ηεο θαηαζθεπήο είλαη ν δαθηύιηνο αεξόζηαην πνπ είλαη γεκάηνο κε ειαθξύ άθιεθην αέξην (ΝΗ 3 ή Ηe). Μεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δαθηπιίσλ αεξνζηάησλ παξεκβάιιεηαη έλαο ππνζηεξηθηηθόο δαθηύιηνο πνπ παξαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγηθή ππνπίεζε επί ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θακηλάδαο. Σχήμα 6.4 Δακηύλιος αερόζηαηοσ Σχήμα 6.5 Υποζηηρικηικός δακηύλιος Έλαο ζηαζεξόο αξηζκόο δηαδνρηθώλ δαθηπιίσλ αεξνζηάησλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ δαθηπιίσλ ζπγθξνηεί έλα ηκήκα ηεο θακηλάδαο. Η θακηλάδα απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ηκεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε δαθηπιίνπο απνκόλσζεο. Οη δαθηύιηνη απνκόλσζεο είλαη γεκάηνη από ηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα βγαίλεη εύθνια από απηνύο, εμαζθαιίδνληαο ηε δπλακηθή απνκόλσζε ησλ δηαδνρηθώλ ηκεκάησλ ηεο θακηλάδαο. Σχήμα 6.6 Αερόζηαηο Τομή δακησλίφν 35

52 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Κάζε ηκήκα πνπ ηείλεη λα θαηαιάβεη θαηαθόξπθε ζέζε αλαξηάηαη κε αλεμάξηεηα ηκήκαηα πςειήο αληνρήο από ηε βάζε ηεο θακηλάδαο. Η βάζε είλαη θηηαγκέλε έηζη (Σρήκα 6.7) ώζηε λα κπνξεί λα αλαθιίλεηαη όηαλ ν εμσηεξηθόο άλεκνο ππνρξεώλεη ηελ θακηλάδα λα ιάβεη θεθιηκέλε ζέζε. Κάζε ηκήκα ηεο θακηλάδαο έρεη κηα ζρεηηθή αλεμαξηεζία θαη κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή θιίζε από ηα γεηηνληθά ηνπ ηκήκαηα εθ όζνλ ε ηαρύηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ αλέκνπ κεηαβάιιεηαη θαζ ύςνο. Η αησξνύκελε ειηαθή θακηλάδα απηναησξείηαη ζηνλ αέξα ελώ είλαη ζηαζεξά πξνζθνιιεκέλε ζηε βαξηά βάζε ηεο (κε βάξνο κεγαιύηεξν ηεο θαζαξήο ηεο άλσζεο). Έηζη ν ζεξκόο αέξαο ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε απάγεηαη δη απηήο ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο, εμαζθαιίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνύ ζηαζκνύ. Οη δαθηύιηνη αεξόζηαηα εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ αλαγθαία ζεξκνκόλσζε ηεο θακηλάδαο. Σχήμα 6.7 Σκαρίθημα αιφρούμενης ηλιακής καμινάδας Έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε είλαη όηη νη ελδηάκεζνη δαθηύιηνη απνκόλσζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ηκεκάησλ ηεο θακηλάδαο κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ θαζ ύςνο. Τν πιήζνο θαη ην ύςνο ησλ δαθηπιίσλ απνκόλσζεο θαζνξίδεηαη από ηε κεηαβνιή θαζ ύςνο ησλ αλέκσλ ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειηαθνύ ζηαζκνύ, ώζηε ε κεηαβνιή απηή λα κελ έρεη ζπλέπεηεο γηα ηελ αησξνύκελε ειηαθή θακηλάδα. 36

53 ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Σχήμα 6.8 Τομή ηης βάζης και ηοσ κορμού ηης καμινάδας 37

54 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΒΑΘΜΟI ΑΠΟΓΟΗ - ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΔ ΓΙΔΡΓΑΙΔ 7.1 ΓΔΝΙΚΑ Σε κηα εγθαηάζηαζε αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθέο θακηλάδεο ρξεζηκνπνηνύκε ην ζεξκνθήπην ζαλ δεμακελή δεζηνύ αέξα θαη ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζεξκή απηή δεμακελή γηα παξαγσγή κεραληθήο ελέξγεηαο. Χξεηαδόκαζηε κηα δεύηεξε θξύα δεμακελή νπνύ ν δεζηόο αέξαο ηνύ ζεξκνθεπίνπ ζα θηλείηε πξνο απηή θαη έλαο αεξνζηξόβηινο ζηελ πνξεία ηνπ ζα κεηαηξέπεη κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζε πεξηζηξνθηθή θαη κέζσ κηαο ειεθηξνγελλήηξηαο ζε ειεθηξηθή. Η θξύα απηή δεμακελή είλαη αθξηβώο πάλσ από ην ζεξκνθήπην ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζεξκή δεμακελή κέζν ηεο θακηλάδαο. Γηα θάζε km ύςνπο ππάξρεη κείσζε 6,52 C ελώ αλ ε θακηλάδα είλαη κνλσκέλε ε κείσζε θζάλεη ηνπο 9,78 C. Διάγραμμα 7.1 Ιζτύς ποσ αποδίδει ο αεροηλεκηρικός ζηαθμός ζηο Manzanares 38

55 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Σχήμα 7.1 Προζομοίωζη τώροσ πρόζβαζης ζηην οροθή ηης καμινάδας Η κέγηζηε απόδνζε απηήο ηεο ζεξκηθήο κεραλήο ζα ήηαλ αλάινγε κε ηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ησλ δπν δεμακελώλ δηά ηεο απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο δεμακελήο (απόδνζε Carnot). Σην ζεξκνθήπην όκσο ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα ζηνλ ζεξκό αέξα όπσο αλαιύζεθε ζην θεθάιαην 4 ν, δελ κπνξεί λα ππάξμεη δεύηεξε θξύα δεμακελή αέξα κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ππάξρεη ε πηώζε πίεζεο από ηε παξεκβνιή ησλ αεξνζηξνβίισλ. Οη ζεκειηώδεηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ηζρύ πνπ ζα απόδνζε ν αεξνειεθηξηθόο ζηαζκόο είλαη ν βαζκόο απόδνζεο ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ, ν βαζκόο απόδνζεο ηεο ηνπξκπίλαο, ν βαζκόο απόδνζεο ηεο θακηλάδαο θαη ε παξνρή ζεξκόηεηαο από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Η ζρέζε πνπ δίλεη ηελ ηζρύ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη: P = Q ε ζπι ε αεξ ε θακ = Q ε νι (W) (7.1) 39

56 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Η παξνρή ζεξκόηεηαο κπνξεί λα εθθξαζηεί από ηε ζρέζε: Q = G θ A ζ (W) (7.2) Όπνπ: G κ ε ζπλνιηθή θάζεηε ειηαθή αθηηλνβνιία (W/m 2 ) A σ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε (m 2 ) 7.2 ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΜΙΝΑΓΑ ΜΔ ΑΔΡΟΣΡΟΒΙΛΟΤ Ο πύξγνο κεηαηξέπεη ηε ζεξκή ξνή αέξα ζε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ζε ελεξγεηαθό δπλακηθό από ηε πηώζε πίεζεο ζηηο ηνπξκπίλεο. Η δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζε όιν ηνλ όγθν ηεο θακηλάδαο είλαη ε θηλεηήξηα δύλακε πνπ κεηαηξέπεη ην εζσηεξηθό ηεο θακηλάδαο ζε αλειθπζηήξα αέξα. Η δηαθνξά πίεζεο ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζεξκνύ αέξα ζηε βάζε ηεο θακηλάδαο δίλεηαη από ηελ ζρέζε : Όπνπ: p = g g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (m/s 2 ) H κ ην ύςνο ηεο θακηλάδαο (m) p α ε αηκνζθαηξηθή πίεζε (N/m 2 ) p π ε πίεζε ηνπ ζεξκνύ αέξα (N/m 2 ) ΓH ην ύςνο ηεο θακηλάδαο (m) H θ (p α p θ ) H 0 (N/m 2 ) (7.3) Η δηαθνξά πίεζεο κπνξεί λα εθθξαζηή ζαλ ην άζξνηζκα ηεο ζηαηηθήο πίεζεο θαη ηεο δπλακηθήο πίεζεο παξακειώληαο ηηο απώιεηεο ηεο ηξηβήο : Pκ = p ζ + p δ (N/m 2 ) (7.4) Σηαηηθή πίεζε είλαη ε πηώζε πίεζεο ζηνλ αεξνζηξόβηιν ελώ δπλακηθή πίεζε είλαη ε πίεζε ηνπ ζεξκνύ αέξα. Θεσξώληαο όηη ε πηώζε πίεζεο ηνπ αέξα (Δp ζ ) κέζα ζηελ θακηλάδα ηζνύηαη κε ην κεδέλ ηόηε ε ηζρύο ηεο θακηλάδαο δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 40

57 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο P θ = Pθ u max Α ζπι (W) (7.5) Όπνπ: u max ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ ζεξκνύ αέξα (m/s) Ο βαζκόο απόδνζεο ηεο θακηλάδαο δίλεηαη από ηνλ ηύπν : ε θ = P θ Q (7.6) Διάγραμμα 7.2 Ιζτύς και ηατύηηηα θερμού αέρα ζηον αεροηλεκηρικό ζηαθμό ζηο Manzanares 7.3 ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΜΙΝΑΓΑ ΥΩΡΙ ΑΔΡΟΣΡΟΒΙΛΟΤ Η πξαγκαηηθή δηαθνξά πίεζεο ζε κηα ζηαηηθή θαη κηα δπλακηθή ζπληζηώζα εμαξηάηαη από ηελ ελέξγεηα πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ ζηξόβηιν. Χσξίο αεξηζηξόβηιν δελ ζα ππήξρε πηώζε πίεζεο, όιε ε ελέξγεηα ζα ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ αέξα κέζα ζηελ θακηλάδα θαη ζα παξέκελε θηλεηηθή : P θ = 1 m u 2 2 max (W) (7.7) Όπνπ: m ε παξνρή αέξα (Kg/s) 41

58 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Χξεζηκνπνηώληαο ηελ πξνζέγγηζε Boussinesq ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα πνπ πξνέξρεηαη από ειεύζεξα ξεύκαηα θπζηθήο ξνήο αέξα εθθξάδεηαη από ηνλ ηύπν: u max = 2 g H k T T θ (m/s) (7.8) Όπνπ : ΓT ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηελ είζνδν ηνπ ζπιιέθηε θαη ηνπ ζεξκνύ αέξα ηεο θακηλάδαο (K) Σ κ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ηεο θακηλάδαο (K) Η απόδνζε ηεο θακηλάδαο δίλεηαη από ηε ζρέζε: ε θ = g H C p Τ θ (7.9) Όπνπ: C p Γξακκνκνξηαθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ζε ζηαζεξή πίεζε (J/Kg K) Σχήμα 7.2 Γεωμεηρία αεροηλεκηρικού ζηαθμού Απηή ε αλάιπζε ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ ηεο θακηλάδαο ρσξίο αεξνζηξνβίινπο δείρλεη πσο ε ηζρύο ηεο θακηλάδαο εμαξηάηαη κόλν από ην ύςνο ηεο. Ελώ ε ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ 42

59 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ εμαξηάηαη από ην ύςνο ηεο θακηλάδαο θαη ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε. 7.4 ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ BACKSTROM ΚΑΙ CANNON Η ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειηαθνύ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθέο θακηλάδεο έγηλε από ηνπο Backstrom θαη Cannon. Η αλάιπζε ηνπο βαζίζηεθε ζην ζεξκνδπλακηθό δηάγξακκα: Διάγραμμα 7.3 Θερμοδσναμικό διάγραμμα Backstrom και Cannon Οη εμηζώζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαηαιήγνπλ ζε κηα ηεηαξηνβάζκηα εμίζσζε σο πξνο ηελ ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ αέξα από ηελ θακηλάδα Τ 4. Η επίιπζε ηεο εμίζσζεο απηήο, νδεγεί ηειηθά ζηε ζπλάξηεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειηαθνύ ζηαζκνύ πνπ είλαη ηεο κνξθήο: P = m C p (T 03 C 1 T 4 C 2 T 2 04 ) (7.10) Όπνπ: Cp = 1005 m 2 /sec o K 43

60 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Σ 03 ε ζεξκνθξαζία εηζόδνπ ηνπ αέξα ζηνπο αεξνζηξόβηινπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε θαηάιιειεο ειεθηξνγελλήηξηεο παξάγνληαο ηειηθά ειεθηξηθή ελέξγεηα (K). m ε παξνρή ηνπ αέξα ζηε θακηλάδαο (kg/s) Σ 04 ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο (Κ) C 1, C 2 είλαη ζηαζεξέο πνπ εμαξηώληαη από ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: d εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο ειηαθήο θακηλάδαο (m) Η ην ύςνο ηεο (m) Dc ε δηάκεηξνο ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε (m) k ζπληειεζηήο ηξηβώλ ηνπ θηλνύκελνπ ξεύκαηνο αέξνο κε ηελ θαπλνδόρν a ζπληειεζηήο δηόξζσζεο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο G έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (W/m 2 ) Τ O ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (Κ) Ρ O πίεζε πεξηβάιινληνο (Ρa) ε ζ ζπληειεζηήο απόδνζεο ησλ ζηξνβηινγελλεηξηώλ. Σαλ απόδνζε ηνπ ειηαθνύ ζηαζκνύ νξίδνπκε ην ιόγν ηεο εηήζηαο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηα ηεο πξνζπίπηνπζαο εηήζηαο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε. Η απόδνζε εμαξηάηαη βεβαίσο από ηηο ζηξνβηινγελλήηξηεο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ δπλακηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. Εάλ ζρεδηάζνπκε ηελ ζηξνβηινγελλήηξηα θαηάιιεια, κπνξνύκε γηα θάζε G max λα παίξλνπκε θαηά πξνζέγγηζε ηε κέγηζηε ηζρύ Ρ max. Τόηε ε απόδνζε είλαη ίζε κε: Όπνπ: G max ε κέζε εηήζηα έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (W/m 2 ) Ρ max ε κέγηζηε ειεθηξηθή ηζρύο γηα ηε κέζε έληαζε G max (W) Α c ε επηθάλεηα ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε (m 2 ) ε ζηαζκνύ = C 0 P max G max A c (7.11) C 0 ν ζπληειεζηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θαηλόκελα απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο ζην έδαθνο πέξημ ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε θαη ζπλήζσο ιακβάλεηαη ίζνο πξν 1,05. Απηό ζεκαίλεη όηη ν ζηαζκόο ησλ 200 MW κε θακηλάδα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ύςνπο 1000 m ζα έρεη απόδνζε πεξίπνπ 1%. Ο αληίζηνηρνο ζηαζκόο ησλ 200 MW κε αησξνύκελε ειηαθή θακηλάδα κπνξεί λα έρεη απόδνζε έσο θαη 6% γηα ηελ ίδηα δηάκεηξν θακηλάδαο. 44

61 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο ζηξνβηινγελλήηξηαο n T ζεσξείηαη ζηαζεξόο αλ θαη είλαη πξντόλ ηξηώλ άιισλ ζπληειεζηώλ απόδνζεο : ε Τ = n t n mech n el (7.12) ιόγνπ To n η είλαη ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ησλ αεξνζηξνβίισλ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ u u tip, όπνπ π tip είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ άθξνπ ηνπ έιηθα ηεο ηνπξκπίλαο. Τν n mech αληηπξνζσπεύεη ηηο απώιεηεο ηξηβήο θαη αλεκηζκνύ ησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ θαη ησλ γελλεηξηώλ, θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο πεξηζηξνθήο. Τν n el αληηπξνζσπεύεη ηηο απώιεηεο ραιθνύ, ζηδήξνπ θαη αξκνληθώλ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο νιίζζεζεο ησλ επαγσγηθώλ γελλεηξηώλ. Καηά πξνζέγγηζε ζεσξνύκε ζηα κεγάια ζπζηήκαηα n mec h n el 0,98 Η κέγηζηε αλακελόκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή n T είλαη πεξίπνπ 0,8. 45

62 ΠΕΡΙΒΑΝΣΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ Αλ ε ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο έρεη κηα κέζε ηηκή 25 ºC ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο, ε πίεζε είλαη 1 atm θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο 60% ηόηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηελ εγθαηάζηαζε ζα έρεη κηα κέζε αύμεζε 40 C θαη ε ηαρύηεηά ηνπ ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο ζα είλαη 5 m/s. Η ζρεηηθή πγξαζία ζε ξεύκαηα ηνπ ζεξκνύ αέξα ζηελ θακηλάδα θηάλεη ην 100%. Λόγσ ηεο κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο εληόο ηεο θακηλάδαο ηα κόξηα ηνπ αέξα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ ζα ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα γηα λα ζπάζνπλ ηνπο δεζκνύο ηνπο θαη λα κεηαηξαπνύλ ζε πγξή κνξθή. Επηπιένλ ην γεγνλόο όηη ν αέξαο κεηαθέξεη κηθξνύο θόθθνπο ζηεξεώλ ζσκάησλ θαη ζθόλεο από ην έδαθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ σο ηελ θακηλάδα ζπκβάιεη γηα λα δεκηνπξγεζνύλ ππξήλεο ζπκπύθλσζεο ηνπ ζεξκνύ αέξα. Η ζπκπύθλσζε απηή ζπζζσξεύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα θαη θαζώο απμάλεηαη ιόγσ ηεο ξνήο αέξα από ηελ θακηλάδα δεκηνπξγεί έλα ζύζηεκα από ζύλλεθα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βξνρή. Διάγραμμα 8.1 Σχετική υγρασία του αέρα με ταχύτητα ανέμου 2,5 m/s 46

63 ΠΕΡΙΒΑΝΣΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Διάγραμμα 8.2 Σχετική υγρασία του αέρα με ταχύτητα ανέμου 10 m/s Απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδα είλαη ε εθξνή όγθσλ μεξνύ ζεξκνύ αέξα (>60%) θαη όγθσλ ζπκππθλσκέλνπ αέξα. Οη όγθνη ζπκππθλσκέλνπ αέξα ζπζζσξεύνληαη ζε απόζηαζε αξθεηώλ κέηξσλ από ηελ θακηλάδα, θαζώο δηαηεξνύλ γηα αξθεηό δηάζηεκα ηελ ηαρύηεηά ηνπο, ε ξνή είλαη ζπλερήο από ηελ θακηλάδα θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ην λέθνο, πνπ από ηα ηπραία ξεύκαηα αέξα ηεο αηκόζθαηξαο νδεγείηαη ζε δηάθνξα ζεκεία έσο όηνπ λα ζπζζσξεπηεί ηόζν ώζηε λα πξνθαιέζεη ηειηθά βξνρή. Με ηελ αύμεζε ηνπ ύςνπο ηεο θακηλάδαο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κεηώλεηαη από ηελ κεηαηξνπή ηεο ζεξκόηεηαο ζε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα, απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πίεζεο θαη αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ξεύκαηνο ζεξκνύ αέξα κεηά ηελ έμνδν από ηελ θακηλάδα θαη ηειηθά ζηε κείσζε ηεο ππθλόηεηαο. Η πγξαζία ηνπ αέξα δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα. Γηα παξάδεηγκα ε ηαρύηεηα ηνπ μεξνύ αέξα (60%) είλαη 18,94 m/s ελώ ηνπ πγξνύ λέθνπο 19,07 m/s ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο. Μηα άιιε επίπησζε είλαη ε δεκηνπξγία ελόο κηθξνθιίκαηνο εληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ ιόγν ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ αέξα ζε ζρέζε κε ηελ αηκόζθαηξα. Μία κνλάδα ειηαθνύ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθή θακηλάδα δελ παξάγεη ξύπνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπο. 47

64 ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Έλαο ειηαθόο αεξνειεθηξηθόο ζηαζκόο κε ειηαθέο θακηλάδεο έρεη ζα ζηόρν ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο αιιά ε ηεξάζηηα απηή κνλάδα έρεη θαη άιιεο δπλαηόηεηεο. Με ηελ θαηάιιειε ππνδνκή κπνξεί λα πξνζθέξεη πξσηόγνλεο εκπεηξίεο ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα ηελ επηζθεθηνύλ, νηθνλνκηθά έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο κνλάδαο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο. Εηζνδήκαηα ζα πξνθύςνπλ από ηηο επηηόπηεο εθδξνκέο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ αλάβαζε κε ηνλ αλειθπζηήξα ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ θαη πεξηήγεζε ζηε κνλάδα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλώλεηαη ν ηνπξηζκόο ηεο πεξηνρήο. Σχήμα 9.1 Προζομοίωζη διαδρόμοσ καμινάδας 48

65 ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Σχήμα 9.2 Απεικόνιζη θερμοκηπίοσ - καμινάδας Σην ρώξν ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ πνπ ιεηηνπξγεί ζα ζεξκνθήπην κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε γεσξγία θαη ε θαιιηέξγεηα δηάθνξσλ θπηώλ θαη δέληξσλ. Η πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πγξαζία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζε απηόλ από ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ζα δεκηνπξγήζεη έλα εύθνξν θιίκα εληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Απηό ζα επηθέξεη αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνύ εκπνξίνπ θαη ζα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία, πεξηθεξεηαθά ηεο κνλάδαο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σχήμα 9.3 Σύζηημα παθηηικών ζωληνώζεων νερού 49

66 ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Σχήμα 9.4 Απεικόνιζη γεωργικής εκμεηάλλεσζης θερμοκηπίοσ Τν ζεξκνθήπην ζην νπνίν αλαπηύζζνληαη πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κνλάδα παξαγσγήο άιαηνο αλ βξίζθεηαη θνληά ζε ζάιαζζα ή αλ ππάξρεη αικπξό λεξό ζην ππέδαθνο. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζα κεηώζνπλ δξακαηηθά ην ρξόλν ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ θαη έηζη απνθέξεηαη ε γξεγνξόηεξε παξαγσγή άιαηνο ζαλ ηειηθό πξντόλ. Σχήμα 9.5 Απεικόνιζη εκμεηάλλεσζης θερμοκηπίοσ με θωηοβοληαϊκά πάνελ 50

67 ΣΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Σην εζσηεξηθνύ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κπνξνύλ επίζεο λα εγθαηαζηαζνύλ ζπζηνηρίεο θσηνβνιηατθώλ πάλει γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κεδελίδνληαο έηζη ηελ πηζαλόηεηα θζνξάο ηεο εμαηξεηηθά αθξηβήο πνιπθξπζηαιιηθήο (Si) επηθάλεηαο ηνπ ζπιιέθηε από θπζηθά θαηλόκελα. 51

68 ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ Μηα κνλάδα ελόο αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθέο θακηλάδεο απνηειείηαη από πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ζωζηή ιεηηνπξγία ηεο είλαη ζπλάξηεζε πνιιώλ ζπληζηωζώλ. Γηα λα απνδώζεη ην κέγηζην ηωλ δπλαηνηήηωλ ηεο πξέπεη θάζε εγθαηάζηαζε μερωξηζηά λα απνδίδεη ην κέγηζην θαη γη απηό πξέπεη λα βξεζνύλ ηξόπνη βειηίωζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Σχήμα 10.1 Προζομοίωζη αεροηλεκηρικού ζηαθμού με ηλιακή καμινάδα Όπωο αλαθέξζεθε ζην 8 ν Κεθάιαην ζηνλ αέξα εληόο ηεο θακηλάδεο δεκηνπξγνύληαη ππξήλεο πγξαζίαο. Απηνί νη ππξήλεο όηαλ πξνζθνιιεζνύλ ζηα ηνηρώκαηα ηνπ εζωηεξηθνύ ηεο θακηλάδαο ζε βάζνο ρξόλνπ πξνθαινύλ δηάβξωζε ηνπ ηνηρώκαηνο. 52

69 ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο Μηα κέζνδνο γηα ηε κείωζε απηώλ ηωλ ππξήλωλ είλαη ε ηνπνζέηεζε ελόο θίιηξνπ κε κεγάια δηάθελα (πιέγκα) ζην άλνηγκα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηελ είζνδν ηνπ αέξα γηα ηε ζπγθξάηεζε κεγάιωλ αληηθεηκέλωλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα, εηδηθόηεξα εάλ επηθξαηνύλ άλεκνη ζηελ πεξηνρή. Έλα δεύηεξν θίιηξν κε κηθξόηεξα δηάθελα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κεηά από θάζε αεξνζηξόβηιν θαη πξηλ ηελ είζνδν ζηελ θακηλάδα γηα λα ζπγθξαηεί ηνπο κηθξόηεξνπο θόθθνπο ζηεξεώλ ηνπ αέξα, ζε ζέζε όπνπ ππάξρεη θαη δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπο κέζω ηνπ δωκαηίνπ ηωλ αεξνζηξνβίιωλ. Σχήμα 10.2 Προζομοίωζη αεροηλεκηρικού ζηαθμού ζηη Mildura ηης Ασζηραλίας Μεηά ηε ξνή ηνπ ζεξκνύ αέξα από ηνπο αεξνζηξνβίινπο ε κεγάιε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηελ θακηλάδα δεκηνπξγεί δηαζηνιέο θαη ζπζηνιέο ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηηο αληεξίδεο νη νπνίεο κεηώλνπλ ην ρξόλν δωήο ηωλ πιηθώλ. Επίζεο είλαη ε αηηία ηεο 53

70 ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο ζην ζεξκό αέξα (ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα). Η βαθή ηεο εμωηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο θακηλάδαο ζε αλνηρηό ηόλν ηνπ γθξη ζα κεηώζεη ηελ πξνζδηδόκελε ζεξκόηεηα από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζηα ηνηρώκαηα ηνπ πύξγνπ θαη ζα δηεπθνιύλεη ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ηνπ ζεξκνύ αέξα ηεο θακηλάδαο ζηα ηνηρώκαηα γηα ηε κείωζε ηειηθά ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκνύ αέξα. Σην 4 ν Κεθάιαην αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηωλ πιηθώλ θαηαζθεπήο (γπαιί, πιαζηηθό) ηωλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ. Αλ θαη νη ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο πξνζβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία λέωλ πνιπκεξώλ πιηθώλ γηα ηνπο ζπιιέθηεο ε πξόηαζή κνπ είλαη ε θαηαζθεπή ηωλ ζπιιεθηώλ κε έλα πβξηδηθό κνληέιν γπαιηνύ κε καιαθέο ειαζηηθέο κεκβξάλεο πιαζηηθνύ ζην εζωηεξηθό ηνπ θαη έλα ζηξώκα κεκβξαλώλ ζηελ εμωηεξηθή επηθάλεηα γηα πξνζηαζία, θάηη παξόκνην κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηωλ παξκπξίδ ηωλ απηνθηλήηωλ. Γηα ηε κείωζε ηνπ θόζηνπο ηωλ ζωιελώζεωλ θαη ηνπ θόζηνπο παξνρήο λεξνύ ζηε κνλάδα, εηδηθόηεξα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ελδείθλπηαη ε θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο άληιεζεο λεξνύ από ην έδαθνο γηα ην ηεξάζηην ζύζηεκα ππξόζβεζεο θαη αλάγθεο λεξνύ ζε πεξίπηωζε θωηηάο, γηα ην ζύζηεκα παζεηηθώλ ζωιελώζεωλ θαη δεμακελώλ λεξνύ εάλ ππάξρνπλ ζην ζεξκνθήπην, γηα ην ζύζηεκα αθαιάηωζεο αλ ην αληινύκελν λεξό είλαη αιαηνύρν θαη ηέινο γηα ην πόηηζκα ηωλ θπηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 54

71 Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ Τν θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελόο ειηαθνύ αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ κε ειηαθέο θακηλάδεο είλαη ζπλάξηεζε αξθεηώλ παξαγόληωλ. Μεηαμύ απηώλ είλαη: Τν θόζηνο ελνηθίαζεο ή απόθηεζεο έθηαζεο γεο. Τν εξγαηηθό θόζηνο. Τν θόζηνο πιηθώλ θαηαζθεπήο. Τν θόζηνο απόθηεζεο θεθαιαίνπ. Τν θόζηνο κεηαθνξάο. Η έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σπλππνινγίδνληαο όια απηά ηα θόζηε, πξνθύπηεη έλα κέζν θόζηνο παξαγωγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 0,6-1 /kwh. Επηπιένλ, ε θαηαζθεπή πεξηζζόηεξωλ κνλάδωλ ζηε ζεηξά, επηηπγράλεη νηθνλνκία θιίκαθαο θαη άξα κείωζε ηνπ θόζηνπο. Σηελ πεξίπηωζε απηή δελ απνθιείεηαη ην θόζηνο παξαγωγήο λα πέζεη ζηα 0,4 0,5 /kwh. Πίνακας 11.1 Τσπικές διαζηάζεις και παραγωγή ηλεκηρικής ιζτύος Τν θόζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη ιίγν κεγαιύηεξν από ην θόζηνο γηα έλα ζηαζκό παξαγωγήο κε θαύζε άλζξαθα, ε θαηαζθεπή όκωο ελόο αεξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο επηδνηείηαη από ην θξάηνο, δίλνληαη θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο θαη δάλεηα κε επλνϊθνύο όξνπο. 55

72 Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο Πίνακας 11.2 Κοζηολόγηζη επένδσζης ηλιακού αεροηλεκηρικού ζηαθμού (ζηοιτεία βαζιζμένα ζηο ζηαθμό ζηο Manzanares) Εθηόο από ηελ πξάζηλε ελέξγεηα κηα ζεηξά άιιωλ θεξδνθόξωλ επηρεηξήζεωλ κπνξνύλ λα ελζωκαηωζνύλ ζην έξγν όπωο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο, ηειεπηθνηλωλίεο, ζπγθνκηδή αιαηηνύ θαη ηνπξηζκόο. Κεξαίεο ηειεπηθνηλωλίαο αιιά θαη άιιωλ ζεκάηωλ κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ θακηλάδα απνθέξνληαο έζνδα. Διάγραμμα 11.1 Κόζηος ηλεκηρικού ρεύμαηος με επιηόκιο πώληζης (ζηοιτεία βαζιζμένα ζηο ζηαθμό ζηο Manzanares). 56

73 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Οη Ηιηαθνί Αεξνειεθηξηθνί ηαζκνί κε Ηιηαθέο Κακηλάδεο παξάγνπλ «θαζαξή ειεθηξηθή ελέξγεηα» ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε λνηθνθπξηά, Βηνκεραλίεο θαη ζηηο κεηαθνξέο. Η δπλαηόηεηα εθκεηάιιεπζεο κηαο ηέηνηαο κνλάδαο κε άιινπο ηξόπνπο απνδείρηεθε πσο είλαη εθηθηή ζε αληίζεζε κε άιιεο κεζόδνπο όπσο ε εμόξπμε νξπθηώλ ή ε ππξεληθή ελέξγεηα αιιά θαη νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο όπσο νη ππαίζξηεο αλεκνγελλήηξηεο. Τπάξρνπλ ηξόπνη βειηίσζεο θαη εμέιημεο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θακηλάδαο γηα ηελ αύμεζε ηνπ κέγηζηνπ ιεηηνπξγηθνύ ύςνπο ηεο αιιά θαη ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ αεξνζηξνβίισλ γηα ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξνπ βαζκνύ απόδνζεο πνπ ζα απνδώζεη κεγαιύηεξε ειεθηξηθή ηζρύ ζηηο ειεθηξνγελλήηξηεο. Έλαο ειηαθόο αεξνειεθηξηθόο ζηαζκόο κε ειηαθή θακηλάδα απνηειεί κηα εηδηθή κεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη ην εύξνο ησλ κειεηώλ πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πνιύ κεγάιν θαζώο ζπλδπάδεη δηάθνξνπο ηνκείο ηεο Μεραλνινγίαο όπσο Φπζηθή θαη Θεξκνδπλακηθή, Σερληθή Μεραληθή, Μεηαθνξά Θεξκόηεηαο θαη Μεραληθή Ρεπζηώλ. Σν κόλν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη εάλ ππάξρνπλ επαξθή θαη θαηάιιεια εδάθε γηα ηελ θαηαζθεπή Ηιηαθώλ Αεξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ. Η απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή, µε εμαίξεζε ηελ Επξώπε, όπνπ ζύκθσλα κε κειέηεο ζα ρξεηαζηεί ηε ζπλεξγαζία θάπνησλ ρσξώλ ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο, ώζηε λα θαιύςεη ην ειιείπνλ 50% ησλ αλαγθώλ ηεο ζε θαζαξό ειεθηξηζµό. Πεηξακαηηθά κνληέια έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη έρνπλ αλαιπζεί δηεμνδηθά, νη κεηξήζεηο ηνπο θαη ηα κελύκαηα είλαη πσο ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα θάλεη ηνπο ειηαθνύο αεξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο κε ειηαθέο θακηλάδεο λα πιεζηάζνπλ ηελ ηδαληθή κέζνδν γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηελ ηερλνινγία ησλ ειηαθώλ αεξνειεθηξηθώλ ζηαζµώλ κε ειηαθέο θακηλάδεο λα δείμεη ηηο δπλαηόηεηέο ηεο ζε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία άκεζεο ηξνθνδνζίαο ζην δίθηπν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 57

74 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μπέλλος Β. Μ., (2008) Ηλιακοί αεροηλεκηρικοί ζηαθμοί. Δθαρμογή ζηην Κρήηη, Δπιβλέπων Καθηγηηής: X. Γ. Παπαγεωργίοσ Αναπλ. Καθηγηηής Δ.Μ.Π. Μποσηανιώηης Α. Δ., (2006) Σύνδεζη ηλιακών ζηαθμών παραγωγής ηλεκηρικής ενέργειας με αιωρούμενες ηλιακές καμινάδες ζηο δίκησο μέζης ηάζης (20kV), Δπιβλέπων Καθηγηηής: Π. Γ. Μπούρκας Καθηγηηής Δ.Μ.Π. Παπαγεωργίοσ Χ., (2003) Αιωρούμενες ηλιακές καμινάδες Παπαγεωργίοσ Χ., (2009) Ηλιακοί Αεροηλεκηρικοί Σηαθμοί με αιωρούμενες ηλιακές καμινάδες καμινάδα Ψαλλίδας Μ., (2009) Αεροηλεκηρικός ζηαθμός με αιωρούμενη ηλιακή ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aurélio D. M., Bernardes S., Theodor W. B., Detlev G. K., (2009) Analysis of some available heat transfer coefficients applicable to solar chimney power plant collectors, Solar Energy,

75 Ferreira A. G., Maia C. B., Cortez M. B., Valle R. M., (2008) Theoretical evaluation of the influence of geometric parameters and materials on the behavior of the airflow in a solar chimney, Solar Energy Davey R.C., (2008) Device for generating electricity from solar power. Fluri P.T., (2008) Turbine Layout for and Optimization of Solar Chimney Power Conversion Units Koonsrisuk Α., Chitsomboon Τ., (2009) A single dimensionless variable for solar chimney power plant modeling, Solar Energy Ketlogetswe C, Fiszdon K.J., Omphemetse O. S., (2008) Solar chimney power generation project The case for Botswana, Renewable and Sustainable Energy Reviews Koonsrisuk A., Chitsomboon T. P., (2009) Geometric similarity for solar chimney power plant modeling, Solar Energy Larbi S., Bouhdjar A., Chergui T., (2010) Analysis of a solar chimney power plant in the southwestern region of Algeria, Renewable Sustain Energy Maia C. B., Ferreira A. G., Valle R. M., Cortez M.F., (2009) Analysis of the airflow in a prototype of a solar chimney dryer, Heat Transfer Martin H. T., (2004) The solar tower: large-scale renewable energy power station development (19th World Energy Congress, Sydney, Australia) Mayadhar S., (2008) Akshay Urja, Power solar tower, 1-6 Ninic N., (2006) Solar Energy, Available energy of the air in solar chimneys and the possibility of its ground-level concentration,

76 Reinhard H., Rudiger H., Wilfried B., Hans-Jurgen N., (2008) Solar chimney competence network, SCCN 2-2 Serag E.M., (2009) New developments in large scale solar energy conversion Schlaich J., Bergermann R., Wolfgang S., Weinrebe G., (2003) design of commercial solar updraft tower systems utilization of solar induced convective flows for power generation Xinping Z., Fang W., Reccab M. O., (2010) Renewable and Sustainable Energy Reviews, A review on solar chimney power technology, Xinping Z., Reccab M. O., Jiakuan Y., Xiangmei L., Bo X., (2009) Atmospheric Research, Numerical investigation of a plume from a power generating solar chimney in an atmospheric cross flow, Xinping Z., Jiakuan Y., Fen W., Bo X., (2009) Economic analysis of power generation from floating solar chimney power plant, Renewable and Sustainable Energy Reviews VanReken M. T., Nenes A., (2006) Cloud formation in the plumes of solar chimney power generator facilities: A modeling study Zhou X.P., Xiao B, Liu W.C., Fan J., (2010) Comparison of classical solar chimney power system and combined solar chimney system for power generation and seawater desalination, Desalination Zhou X.P., Yang J.K., Xiao B., Hou G.X., Xing F., (2009) Analysis of chimney height for solar chimney power plant, Appl Therm Zhou X.P., Yang J.K., Xiao B., Li J., (2009 ) Night operation of solar chimney power system using solar ponds for heat storage, Int J Global Energy Issues

77 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ d=82 Νέα ηλιακή ηετνολογία για ηη δσναµική καηαπολέμηζη ηης κλιµαηικής αλλαγής Floating Solar Chimney Technology Solar updraft tower PESWiki.com, Pure Energy Systems Wiki: Finding and facilitating breakthrough clean energy technologies Homepage of Solar Chimneys website r026582se1d4qrko7u1b2gsh50 Floating Solar Chimney Technology 18:floating-solar-updraft&catid=9:forms-of-csp-technology&Itemid=6 Floating Solar Chimney Floating Solar Chimney Technology: A Solar Proposal for China Solar-Chimney-Technology 61

78 Carbon Emissions Mitigation and Floating Solar Chimney Technology Floating solar chimney 1&_user=10&_coverDate=05%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search &_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchstrid= &_rerunorigin=googl e&_acct=c &_version=1&_urlversion=0&_userid=10&md5=dd4b0a44b 847fea8b f3a Economic analysis of power generation from floating solar chimney power plant US Patent Application Floating solar chimney Solar UPDRAFT Tower Clean, greenrenewable energy Solar Updraft Tower Variations and Research Akshay Urja Renewable Energy Solar energy 62

79 Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΔΑΦΝΟΤΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΔΑΣΗ ΕΠΙ ΠΣΤΧΙΩ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ. ΣΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΝ ΟΔΗΓΗΑΝ Ε ΣΕΣΡΑΕΣΗ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ Ε ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ. ΣΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΗΗ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΝ ΟΔΗΓΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΗ ΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΒΑΙΜΕΝΗ ΣΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΑΕΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΜΕ ΧΡΗΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ Ω ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΣΟΧΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ.

Σπουδάςτρια: Ειρήνη Κουντούπη

Σπουδάςτρια: Ειρήνη Κουντούπη Σερλνινγηθό Ίδξπκα Κξήηεο Σπουδάςτρια: Ειρήνη Κουντούπη χολή Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμήμα Μηχανολογίασ Αριθμόσ Μητρϊου 4672 Σίτλοσ πτυχιακήσ εργαςίασ: Μελζτη του φαινομζνου ςπηλαίωςησ ςε φυγοκεντρική αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.Ρ. ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.Ρ. ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.Ρ. ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Σποσδαζηές Ζαταρόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ

ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 DMK ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΖ DMK Καιώδηα Γεθπξώλ ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ MK4 Παξνπζίαζε 2 DMK Καισδησηή ηήξημε 2 DMK ΚΑΛΩΓΗΑ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθνύ 4 Πνηόηεηα 4 Κεθαιέο Αγθύξσζεο 5 Πνιύθισλνη Σέλνληεο 7 Κεθαιή Αγθύξσζεο Ρπζκηδόκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα