Α γ ο ρ ά Σ υ ν ε δ ρ ι α κ ο ύ Τ ο υ ρ ι σ µ ο ύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α γ ο ρ ά Σ υ ν ε δ ρ ι α κ ο ύ Τ ο υ ρ ι σ µ ο ύ"

Transcript

1

2 Α γ ο ρ ά Σ υ ν ε δ ρ ι α κ ο ύ Τ ο υ ρ ι σ µ ο ύ Ο συνεδριακός τουρισµός είναι ένας πολλά υποσχόµενος τοµέας της τουριστικής και οικονοµικής δραστηριότητας. Το τοπίο στο χώρο του συνεδριακού τουρισµού µεταβάλλεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Νέες τάσεις, ηλεκτρονικά µέσα κάθε είδους και συστήµατα υψηλής τεχνολογίας αποτελούν ορισµένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή. Ο συνεδριακός τουρισµός έχει τη δυνατότητα αναπτυσσόµενος σωστά και συστηµατικά, µε βάση τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χώρα µας να εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό πόλο έλξης ποιοτικού τουρισµού και παράλληλα σε σηµαντική εθνική πηγή εσόδων. T h e M a r k e t o f C o n f e r e n c e T o u r i s m Conferential tourism is a promising sector of the touristic and economic activity. The landscape of congressional tourism is constantly changing in the recent years. New trends, electronic media of all kinds and high-tech systems consist the elements which characterize the new era. Conferential tourism has got great potential, given that it will grow properly and systematically, based on the capabilities and comparative advantages of our country. It will thus develop into a very powerful qualitative, touristic attraction and significant source of the national income.

3 Η ε τ α ι ρ ε ί α H εταιρεία CONFER ιδρύθηκε το 2010 και έκτοτε δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον τοµέα της οργάνωσης και διεξαγωγής Συνεδρίων - Συνδιασκέψεων - Ηµερίδων, Σεµιναρίων και Eκδηλώσεων κάθε είδους, αναπτύσσοντας γύρω της ένα ευρύ δίκτυο µόνιµων, έµπειρων και αξιόπιστων συνεργατών. Η CONFER είναι εγγεγραµµένη στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (E.O.T.) και κατέχει τη σχετική άδεια για την άσκηση της δραστηριότητας της όπως απαιτείται από το νόµο για τους Επαγγελµατίες Διοργανωτές Συνεδρίων. H εταιρεία απαρτίζεται από έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και επαγγελµατική ευσυνειδησία, τα οποία διαθέτουν µεγάλη εµπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων γεγονός που αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Η οµάδα της CONFER πλαισιώνεται από µόνιµους και εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν κάθε συνέδριο µε τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό (ηχητικό, µικροφωνικό, φωτιστικό), µε υπηρεσίες διερµηνείας, µε τήρηση πρακτικών, µε διαφήµιση, µε εκτύπωση προωθητικού υλικού, και µε άλλες υπηρεσίες. Ως έδρα της εταιρείας επιλέχτηκε να είναι η πόλη της Πάτρας, πρωτεύουσα του νοµού Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η πόλη της Πάτρας κατέχει εξέχουσα θέση στον κοινωνικό και οικονοµικό χάρτη της χώρας µας, καθώς: Αποτελεί το τρίτο µητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Βρίσκεται εντός του ιστορικού τριγώνου που σχηµατίζουν οι αρχαιολογικοί χώροι των Δελφών, της Αρχαίας Ολυµπίας και της Αρχαίας Επιδαύρου. Αποτελεί την Δυτική Πύλη της Ελλάδας προς την Ε.Ε. µέσω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιµανιού της µε λιµάνια της Ιταλίας και κατ' επέκταση µε την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. C o m p a n y The CONFER company was founded in 2010 and has since been successfully active in the field of organizing and conducting Conferences - Workshops, Seminars and Events of all kinds, developing in this way a wide network of permanent, experienced and reliable partners. CONFER is registered in the Greek National Tourism Organization and possesses a license to conduct the activity as required by the law for Professional Conference Organizers. The company is constituted of experienced and qualified executives, with high scientific training and professional diligence. They also have extensive experience in organizing and implementing national and international conferences, a fact which guarantees success. The team of CONFER is surrounded by permanent, specialized and external consultants who have the expertise to support any conference with the necessary technical equipment (audio, microphone, light) with interpretation services, compliance practices, advertising, printing promotional material, and other services. The city of Patras was chosen to be the registered office, which is the capital of the prefecture Achaia and generally of the Western Region of Greece. The city of Patras has a prominent place in the social and economic map of our country, because: It is the third metropolis of the country. It is located within the historic triangle formed by the archaeological sites of Delphi, Olympia and Ancient Epidaurus. It constitutes the western gate of Greece to the EU through the ferry. It provides connection with the ports of Italy and thus with the rest of Western Europe.

4 Σ κ ο π ό ς Η CONFER δηµιουργήθηκε µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών της, χρησιµοποιώντας εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και παρέχοντας τεχνολογικά προηγµένες υπηρεσίες στην οργάνωση Συνεδρίων, Συνδιασκέψεων & Ηµερίδων. Μελλοντικό στόχο της εταιρείας CONFER αποτελεί η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών µε χώρες του εξωτερικού, διοργανώνοντας και υλοποιώντας συνέδρια σε πόλεις της ελληνικής επικράτειας. P u r p o s e CONFER was created to provide specialized services of organizing conferences, focusing on the needs of customers, using high-tech tools and providing technologically advanced services in the Conference organization, Conferences & Meetings. A future target of CONFER is the development of international cooperation with foreign countries, organizing and implementing conferences in cities of the Greek territory.

5 Π α ρ ε χ ό µ ε ν ε ς Υ π η ρ ε σ ί ε ς Οι συνεδριακές δραστηριότητες αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο κλάδο στις µέρες µας και µια σύγχρονη απάντηση στα καθιερωµένα µοντέλα του τουρισµού. Η οργάνωση συνεδρίων σήµερα αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί τον συντονισµό πολλών δραστηριοτήτων και πρέπει να κινείται σύµφωνα µε προδιαγραφές και στα πλαίσια υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, έτσι ώστε ο κάθε σύνεδρος εξατοµικευµένα να είναι απόλυτα ικανοποιηµένος. Ρόλος της CONFER είναι η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Οικονοµική διαχείριση του συνεδρίου. Έρευνα και επιλογή συνεδριακού χώρου. Γραµµατειακή υποστήριξη κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Διαχείριση επιστηµονικού προγράµµατος - Online Abstract Management. Παραλαβή και διανοµή του συνεδριακού υλικού στους συµµετέχοντες. Τήρηση παρουσιολογίου µε ηλεκτρονικό σύστηµα bar code. Παροχή ηλεκτρονικής αξιολόγησης οµιλητών και συνεδρίου. Διαχείριση εγγραφών & κρατήσεων - Online registration & booking system. Συνεχής επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες. Διαχείριση επισήµων και προσκεκληµένων οµιλητών. Εκτύπωση προγράµµατος, πιστοποιητικών παρακολούθησης, προσκλήσεων και abstract. Εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων (Ε.Ο.Φ, Δήµος), αιγίδων (Υπουργεία Υγείας, Πανεπιστήµια) και άλλων. Εξασφάλιση µοριοδότησης συνεχιζόµενης εκπαίδευσης (CME credits). Προώθηση και Διαφήµιση. Δηµοσιότητα και προβολή του συνεδρίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο µε συγγραφή και αποστολή δελτίων τύπου. Επιµέλεια δηµιουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ. Δηµιουργία ιστοσελίδας, τεχνική υποστήριξη και συνεχής ενηµέρωση της. Οπτικοακουστικός εξοπλισµός και τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου. Μετάφραση και διερµηνεία. Φωτογραφική κάλυψη - Βιντεοσκόπηση. Σήµανση χώρου (αφίσες, banners, πινακίδες ενηµέρωσης κ.λπ.). Εξασφάλιση διαµονής των συµµετεχόντων σε ξενοδοχειακά συγκροτήµατα υψηλών προδιαγραφών. Μεταφορές συµµετεχόντων και οµιλητών. Προτάσεις για επισκέψεις, ξεναγήσεις και εκδροµές στην ευρύτερη περιοχή του συνεδρίου και των γύρω Νοµών. Διάθεση έντυπου ενηµερωτικού υλικού της πόλης που θα διεξαχθεί το συνέδριο. Οργάνωση θεµατικών βραδιών µε βάση τον ελληνικό τρόπο διασκέδασης. Οργάνωση και συντονισµός Welcome Drink και Gala Dinner. Συντονισµός και οργάνωση του εκθεσιακού κοµµατιού του συνεδρίου σε συνεργασία µε τις εταιρείες - εκθέτες. Οργάνωση και παροχή όλων των απαιτούµενων υπηρεσιών για εταιρικές συναντήσεις στα πλαίσια του συνεδρίου. Εκπόνηση χορηγικού προγράµµατος - Αναζήτηση Χορηγιών. Αναµνηστικά δώρα.

6 S e r v i c e s P r o v i d e d Nowadays, the conference activities are a constantly growing sector and a modern answer to the established models of tourism. These days the conference organizing is a complex process that requires the coordination of many activities. It should be started in accordance with specifications and under high quality and reliability, so that each individual participant is completely satisfied. Role of CONFER is to provide the following services: Financial Management of the Conference. Research and selection of conferential place. Secretarial support during the conference. Administration of the Scientific Program - Online Abstract Management. Receipt and distribution of the conference materials to participants. Keeping record of attendances with the use of electronic bar code. Provision of electronic evaluation of the speakers and of the conference in general. Management of Records and Booking - Online registration & booking system. Continuous communication with participants. Management official and guest speakers. Printing of the program, certificates of attendance, invitations and abstract. Ensuring the necessary approvals (EOF, Municipality), Auspices (Ministries of Health, universities) and others. Continuing Medical Education (CME credits). Promotion and Advertising. Publicizing & promoting the conference at a local and a national level through composing and distributing press releases. Editing the creation of radio and television spots. Web development, technical support and continuous updating. Audiovisual equipment and technical support of the conference. Translation and interpretation. Photographic coverage - Videography. Place Signage (posters, banners, notice boards, etc.). Ensuring that Participants will stay in high standard hotel complexes. Transportation for participants and speakers. Suggestions for visits, tours and excursions in the area of the congress and the surrounding prefectures. Disposal of printed informative material about the city in which the conference will be held. Organization of themed nights based on the Greek way of entertainment. Organization and coordination Welcome Drink and Gala Dinner. Coordination and organization of the exhibition part of the conference in cooperation with the companies - exhibitors. Organization and provision of all the necessary services for corporate meetings in the framework of the conference. Elaboration of sponsorship program - Search for Sponsors. Souvenirs.

7 Π ε λ ά τ ε ς Η CONFER απευθύνεται σε πελάτες του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα, προσφέροντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες διοργάνωσης οποιασδήποτε εκδήλωσης από την απλή ηµερίδα µέχρι και το πιο απαιτητικό συνέδριο. Σύµφωνα µε το σηµερινό µας πελατολόγιό, οι συνεργασίες µας εκτείνονται σε όλο το κλάδο του συνεδριακού τουρισµού, ενώ ήδη οι προοπτικές στα λίγα χρόνια λειτουργίας µας είναι σίγουρα κάτι παραπάνω από απλά αισιόδοξες. Ειδικότερα, το πελατολόγιο της CONFER επικεντρώνεται στους παρακάτω τοµείς δραστηριοτήτων: Eκπαίδευση Yγεία Tοπική Aυτοδιοίκηση Iδιωτικές Eταιρείες Δηµόσιος Τοµέας Ινστιτούτα Ασφαλιστικές Εταιρείες C u s t o m e r s CONFER addresses to customers of the private and public sector, offering complete services of organizing any event from a simple workshop up to the most demanding conference. According to our current clientele, our partnerships extend throughout the field of the congress tourism, while the prospects are already - in the few years of our operation - more than just optimistic. In particular, the clientele of CONFER focuses on the following activities: Εducation Ηealth Local Government Private Companies Public Sector Institutes Insurance Companies Ο Ι Π Ε Λ Α Τ Ε Σ Μ Α Σ / O U R C L I E N T

8 Τ Ο Μ Α Ρ Α Β. - Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Δ Η Μ. Ο. Ε. Αγ. Ανδρέου 55-57, Τ.Κ , Πάτρα Τηλ.: , , Website: s: T O M A R A V. - C H R I S T O F I D I M. O. E , Agiou Andreou Str., Patra Tel.: , , Website: Εmails:

αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου Exports Money Conference 2012 στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Θέμα: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 Αγαπητά Μέλη, Σε συνέχεια προηγούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου

Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Δωδεκανήσου Μία Ανάλυση της Οικονομίας του Νομού Δωδεκανήσου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Business Profile of the Dodecanese An Analysis of the Economy of the Prefecture of the

Διαβάστε περισσότερα

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts 1ï Åðéóôçìïíéêü Óõìðüóéï ÐëçñïöïñéáêÞ Ðáéäåßá êáé ÅëëçíéêÞ Áíþôáôç Åêðáßäåõóç: Ç óõìâïëþ ôùí Åñãùí ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ ôùí Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí ÐåñéëÞøåéò - Abstracts Âüëïò, 11-12 Äåêåìâñßïõ 2008 1 ο Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για αεροφωτογραφίες όλης της χώρας από την Κτηματολόγιο ΑΕ» Δωρεάν πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 2014 www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόµενα/Contents Mήνυµα Προέδρου / Message from the President /04 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις. εργασίας. Περιεχόμενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θέσεις. εργασίας. Περιεχόμενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #24 / Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. Accusonus 6 ALUMIL 6 DOPPLER ABEE 9 KLEEMANN 15 KPMG 15

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. Accusonus 6 ALUMIL 6 DOPPLER ABEE 9 KLEEMANN 15 KPMG 15 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Accusonus 6 ALUMIL 6 AMAZON FITNESS CLUB 7 AMD Telecom 7 Axinar 8 COMPUTER SYSTEMS (ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 8 CRYSTAL Βιομηχανία Ψυγείων και Καταψυκτών Α.Ε. 8 Deutsche Medizin Allianz GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ

Περιεχόµενα ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #15 / Τρίτη 28 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα