Ειζηγηηής: ΔΡ. ΔΗΜ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζηγηηής: ΔΡ. ΔΗΜ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ"

Transcript

1 1. ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Μελνδνρεηαθέο πεξεζίεο: Κηα ζπλερώο αλαπηπζζόκελε βηνκεραλία. Γηαηί ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηώλ απαηηεί δηαθνξεηηθή. πξνζέγγηζε από ην κάξθεηηλγθ πξντόλησλ? Πε ηη δηαθέξεη κηα ππεξεζία από έλα πξντόλ: Ξαξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. 4 P s: Κήπσο είλαη θαηξόο λα αλαζεσξήζνπκε? Βειηηζηνπνίεζε ππεξεζηώλ -Κνληέια εζσηεξηθήο νξγάλσζεο Ρκεκαηνπνίεζε αγνξάο - Πηόρεπζε - Ρνπνζέηεζε Ξιάλν Μελνδνρεηαθνύ Κάξθεηηλγθ Ξώο λα βξίζθεζηε έλα βήκα κπξνζηά από ηνλ αληαγσληζκό ζην επίπεδν ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεηε. Γηαηί ράλνπκε πειάηεο? Νη πέληε δηαζηάζεηο πνπ νξηνζεηνύλ ηελ πνηόηεηα ζηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο: Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε Θξίζηκεο παξάκεηξνη ζην κάξθεηηλγθ ππεξεζηώλ Κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ ζηε ζηξαηεγηθή μελνδνρεηαθνύ κάξθεηηλγθ Relationship communications: Κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο πειάηεο Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο Δξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη κάξθεηηλγθ Ειζηγηηής: ΔΡ. ΔΗΜ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Γηεπζπληήο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Νηθνλνκηθώλ. Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο ζην Κάξθεηηλγθ, CITY College -an International Faculty of Sheffield University. Doctorate degree: Marketing Management Temple University, USA. ALPHA Ρειεόξαζε: η.γελ. Γηεπζπληήο Βόξεηαο Διιάδαο. Νκηιεηήο ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπλέδξηα ζρεηηθά κε: marketing, management, επηθνηλσλία θαη δεκόζηεο ζρέζεηο, marketing αλαςπρήο θαη ππεξεζηώλ, πνηόηεηα θαη δηνίθεζε ππεξεζηώλ.

2 2. e-hotel: ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ & ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΚΔΠΩ INTERNET Website Design & Content: ηα άθξσο απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ δελ πξέπεη λα ιείπνπλ από ην δηθηπαθό ζαο ηόπν Social Media: Ρη ζεκαίλνπλ γηα ηνλ ηνπξίζηα θαη πσο κπνξείηε λα ηα εθκεηαιιεπηείηε - Social Media (Facebook, Twitter, YouTube θ.α.) - Travel Social Networks (Trip Advisor, Wayn, TravelMole, Bluelist Ball of Dirt, θ.α.) - Δκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη πξνβνιή κέζα από ηα Social Networks Νέες ηετνολογίες & κινηηές ζσζκεσές: πσο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο πειάηεο θαη πσο ηηο εθκεηαιιεύνληαη νη πάξνρνη ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ Online Booking: επηινγέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο Destination Management Organizations (DMOs): πνηνί είλαη, ηη πξνζθέξνπλ, πσο κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε θαη πσο ζα ηνπο αμηνπνηήζεηε Διαθήμιζη ζηο διαδίκησο Ξόζν θνζηίδνπλ; Ρη κε ζπκθέξεη; Ξσο ζα μεθηλήζσ; - Display advertising - Pay Per Click - Διαθήμιζη ζηα social media - Σετνικές ανηαρηοπόλεμοσ: έμππλνη θαη δσξεάλ (ή ζρεδόλ δσξεάλ) ηξόπνη πξνώζεζεο Ηλεκηρονικές ζσναλλαγές: πσο ζα πιεξσζείηε από ηνλ πειάηε ζαο, απεπζείαο ή κέζσ ηξίησλ Search Engine Optimization (SEO): ηα βαζηθά βήκαηα γηα λα αλεβείηε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο Ειζηγηηής ΑΟΠΔΛΖΠ ΞΑΠΣΝΞΝΙΝΠ Απόθνηηνο ηνπ Deree College κε κεηαπηπρηαθό ζην Boston University. πεύζπλνο εθπαίδεπζεο ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ ζηελ First Data Hellas. Γηα ηέζζεξα ρξόληα ήηαλ ζύκβνπινο marketing ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Ππλδέζκνπ Γ. Αζήλαο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Γεκηνύξγεζε θαη παξαδίδεη ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ θαη επηρεηξεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ Internet ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό από ην Έρεη 15εηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε ηδησηηθά θνιέγηα ζηελ Αζήλα θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. Έρεη εξγαζηεί ζηα ηκήκαηα marketing ησλ εηαηξεηώλ Γεληθή Σεκηθώλ Ξξντόλησλ, Shell, Johnson & Johnson, Fiat, Boston University, Όκηινο Γ. Αγγειόπνπινπ. Ππγγξαθέαο ησλ βηβιίσλ: * «Λέα κέζα, είζαη κέζα? Social Media Marketing», Γεθέκβξηνο 2009, εθδόζεηο Θιεηδάξηζκνο * «Ζιεθηξνληθό Δκπόξην: Δπηρεηξεκαηηθή Πηξαηεγηθή θαη Κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν», 3ε έθδνζε, Γεθέκβξηνο 2006, εθδόζεηο Θιεηδάξηζκνο

3 3. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΔΩΛ ΚΔ TOUR OPERATORS & TRAVEL AGENTS Ζ δηαπξαγκάηεπζε είλαη απαξαίηεηε ηθαλόηεηα γηα όιεο ηηο εηαηξίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ ηνπξηζκό θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο, αλά πάζα ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζην ρώξν ηνπ Ρνπξηζκνύ, ν επηρεηξεκαηίαο, ν δηεπζπληήο θαη ην ζηέιερνο, έρνπλ λα απαληήζνπλ ζηε θάζε δηαπξαγκάηεπζε ηνπο πξνθύςεη κε εθπξνζώπνπο ηνπ tour operators, ησλ πξνκεζεπηώλ, ησλ δύζθνισλ πειαηώλ αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ θαη ζπλαδέιθσλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαπηύζζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο απνθηώληαο πιήξε θαηαλόεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Κηα ηέηνηα δηαδηθαζία απαηηεί ζσζηή πξνεηνηκαζία, εύξεζε ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ, δηαηήξεζε ςπρξαηκίαο κπξνζηά ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη ζθιεξή δνπιεηά γηα ηελ εμνπδεηέξσζε δηαθσληώλ. Πε απηή ηελ ελόηεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη ηα παξαθάησ ζέκαηα: Ξξνεηνηκαζία γηα δηαπξαγκάηεπζε. Θαζνξηζκόο ζηόρσλ & επίηεπμή ηνπο. Ρα βήκαηα κηαο επηηπρεκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο. Αλάπηπμε δηαπξαγκαηεπηηθώλ ηθαλνηήησλ. Γεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο κε ηνπο πειάηεο & ζπλαδέιθνπο ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο. Απνηειεζκαηηθή θαη κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Ξξνζεθηηθή αθξόαζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ. Ηθαλνπνηήζηε ηηο αλάγθεο θαη ησλ δύν πιεπξώλ. Win/ Win. Ρνλίζηε ηα νθέιε ηεο πξόηαζεο/ πξνζθνξάο ζαο. Αληηκεηώπηζε εκπνδίσλ. Ειζηγηηής: ΑΝΕΣΗ ΑΝΑΣΑΙΟΤ Έρεη ζπνπδάζεη Κεραλνιόγνο Κεραληθόο ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Ινλδίλνπ (University College London) θαη ζηε ζπλέρεηα έθαλε Κάζηεξ ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (City University). Δπίζεο έρεη ζπνπδέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη Κάζηεξ ζην ηεζλέο Κάλαηδκελη (Kings College London & London School of Economics). Ζ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία έρεη θηλεζεί ζε ζέκαηα Ρνπξηζκνύ ζε κεγάιν Tour Operator ηεο Κ. Βξεηαλίαο, θαζώο θαη ζε πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Παλ απνηέιεζκα πξόζζεησλ ζπνπδώλ, είλαη θάηνρνο ηνπ Postgraduate Diploma in Higher Education Teaching (κε ην νπνίν έρεη δηθαίσκα δηδαζθαιίαο ζε Βξεηαληθά παλεπηζηήκηα), Proficiency in Hospitality Management από ην Ecole Hotelier de Lausanne. Δίλαη Certified Hospitality Trainer από ην American Hotel & Lodging Association θαη Certified Performance Consultant από ην World training Conference 2008 (Atlanta, Georgia, USA). Έρεη εηζεγεηηθή εκπεηξία άλσ ησλ 4500 σξώλ θαη εηδηθεύεηαη θπξίσο ζε ζέκαηα: εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη πσιήζεσλ, μελνδνρεηαθώλ, κάλαηδκελη θαη ζηξαηεγηθήο θαζώο θαη εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ. Δπίζεο έρεη δηαηειέζεη γηα αξθεηά ρξόληα θαζεγεηήο ζε ζέκαηα business & management ζε δηάθνξα ηδησηηθά θνιιέγηα ζηελ Διιάδα, ζπλεξγαδόκελα κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, ηόζν ζε πξνπηπρηαθό όζν θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν. Από ην 2001 έρεη ηδξύζεη θαη δηεπζύλεη ηελ εηαηξία AA&Partners, ε νπνία εηδηθεύεηαη ζηελ νξγάλσζε customized εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Ξεξηζζόηεξα κπνξεί λα δεη θαλείο ζην

4 4. ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΡΝΟΗΠΡΗΘΩΛ ΞΟΝΝΟΗΠΚΩΛ Έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζε ηνπηθό/πεξηθεξεηαθό επίπεδν Δθπόλεζε Πηξαηεγηθήο Ρνπξηζηηθνύ Κάξθεηηλγθ ζε ηνπηθό/πεξηθεξεηαθό επίπεδν Ξνιηηηθή Branding γηα ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο Θαηαλνκή θνλδπιίσλ γηα ηνπξηζηηθή πξνβνιή Πύζηαζε νκάδαο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζε Γήκν ή Ξεξηθέξεηα Νξγαλσηηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο γηα ηε ζύζηαζε ελόο ηνπηθνύ ή πεξηθεξεηαθνύ Destination Marketing Organisation (DMO) Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ Αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο γηα ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο Ξαξαγσγή έληππσλ κέζσλ πξνβνιήο Απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηα ειιεληθά θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε tour operators θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία Γηαθεκηζηηθόο ζρεδηαζκόο γηα ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο Ειζηγηηής: Δρ. ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΛΑ Δξγαδόκελνο από ην 1990 σο ζύκβνπινο ζε ζέκαηα Κάξθεηηλγθ θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό, ν Γξ. Θνύηνπιαο πινπνίεζε ζεηξά ζπκβνπιεπηηθώλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ νξγαληζκώλ ηνπξηζκνύ. Ν Γ. Θνύηνπιαο έρεη δηεζλή εξεπλεηηθή, ζπκβνπιεπηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπξηζηηθώλ νξγαληζκώλ πινπνηώληαο αληίζηνηρα έξγα ζε 24 ρώξεο. Έρεη αλαιάβεη ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελεξγεηώλ ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό γηα ινγαξηαζκό εζληθώλ θαη ηνπηθώλ νξγαληζκώλ ηνπξηζκνύ, ππνπξγείσλ, δήκσλ, πεξηθεξεηώλ, ζπιινγηθώλ θνξέσλ θαη επηκειεηεξίσλ. Έρεη δηδάμεη ζην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην Διιεληθό Αλνηθηό Ξαλεπηζηήκην θαη ηελ Δζληθή Πρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ελώ πξόζθαηα εμειέγε ζην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξώλ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή. Πε επίπεδν εζληθώλ νξγαληζκώλ ηνπξηζκνύ επεμεξγάζηεθε από θνηλνύ κε άιινπο ζπκβνύινπο αλαιπηηθό ζρέδην γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο θαη ησλ γξαθείσλ εμσηεξηθνύ ηνπ ΔΝΡ.

5 5. ΚΔΡΟΖΠΖ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΔΙΑΡΩΛ & ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Ξνηόηεηα Μελνδνρεηαθώλ πεξεζηώλ θαη Ηθαλνπνίεζε Ξειαηώλ: Γηαθνξέο θαη Νκνηόηεηεο Ξνηόηεηα πεξεζηώλ, Ηθαλνπνίεζε Ξειαηώλ θαη Αθνζησκέλνο/Ξηζηόο Ξειάηεο Ρν ζηνηρείν «Άλζξσπνο» σο ζεκείν δηαθνξεηηθόηεηαο ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Ξώο αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο ζαο ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρεηε? Από ηη επεξεάδνληαη? Ξσο αμηνινγνύλ θαη πσο απνθαζίδνπλ πνπ ζα δηακείλνπλ? Ξσο θαη πνπ δηαθέξνπλ νη πειάηεο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο? Κνληέια Κέηξεζεο Ξνηόηεηαο πεξεζηώλ Ρα κνληέια SERVQUAL & GAP Ππζηεκαηηθή Βειηίσζε Μελνδνρεηαθώλ πεξεζηώλ Δθαξκνγέο ζηελ πξάμε Κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο Ξνηόηεηαο πεξεζηώλ Θαηαλαισηηθή Πθέςε θαη Ξνηόηεηα Μελνδνρεηαθώλ πεξεζηώλ Branding θαη Ξνηόηεηα Μελνδνρεηαθώλ πεξεζηώλ Κειέηεο Ξεξηπηώζεσλ Ειζηγηηής: ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, M.Ed, MA, PhD Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο ζην Α.Ξ.Θ., ελώ είλαη αθόκε ζπλεξγαδόκελν εξεπλεηηθό κέινο ηνπ University of Illinois, USA, ζην νπνίν έρεη εξγαζηεί γηα ηξία ρξόληα ζην αληηθείκελν ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηώλ, ηνπξηζκνύ, θαη αλαςπρήο. Δίλαη ζύκβνπινο ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη εθπαίδεπζεο ζηειερώλ, έρνληαο εθπνλήζεη κειέηεο ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο ππεξεζηώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο, όπσο ππεξεζίεο ηνπξηζκνύ, πγείαο, εθπαίδεπζεο, αζιεηηζκνύ, ςπραγσγίαο, θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο. Έρεη δεκνζηεύζεη πάλσ από πελήληα άξζξα ζε θνξπθαία δηεζλή πεξηνδηθά, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ είλαη εληνπηζκέλα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ, θη έρεη ζπκκεηάζρεη σο νκηιεηήο ζε πνιπάξηζκα δηεζλή ζπλέδξηα. Ρν εξεπλεηηθό ηνπ έξγν έρεη αλαγλσξηζζεί κε θαηαγεγξακκέλεο πάλσ από πεληαθόζηεο δηεζλείο αλαθνξέο σο ζήκεξα. Έρεη εθδώζεη ην βηβιίν Performance Measurement and Leisure Management (Δθδνηηθόο νίθνο Routledge, Αγγιία), ελώ είλαη ζην editorial board δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ. Δίλαη ηαθηηθόο πξνζθεθιεκέλνο θξηηήο ζε πεξηζζόηεξα από 20 δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.

6 6. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ & ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΔΗΠ ΚΔ ΡΗΠ ΡΟΑΞΔΕΔΠ Σοσριζμός και Οικονομική Κρίζη Ζ Νηθνλνκηθή Θξίζε θαη νη Ρξάπεδεο : Ρα λέα δεδνκέλα ζηελ ρξεκαηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ θαη μελνδνρείσλ. Νη Κεηαβνιέο ζηελ Ξηζησηηθή Ξνιηηηθή ησλ Ρξαπεδώλ έλαληη ησλ Μελνδνρείσλ : Ξώο δηακνξθώλνληαη νη όξνη δαλεηζκνύ. Θαηάζηαζε θαη Ξξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο Αγνξάο : Ιεθηά ππάξρνπλ ; Δπηιέγνληαο ηελ Γαλείζηξηα Ρξάπεδα : Γηδάγκαηα από ηελ Θξίζε. Διαπραγμάηεσζη ηοσ Δανείοσ Γηακνξθώλνληαο ην Αίηεκα Σξεκαηνδόηεζεο: Θαηάξηηζε Δπηρεηξεκαηηθνύ Πρεδίνπ (Business Plan) Ξώο κέζα από απηό επηρεηξνύκε λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα ηεο δαλείζηξηαο ηξάπεδαο, λα θαζεζπράζνπκε ηνπο θόβνπο ηεο θαη λα ππνζηεξίμνπκε ην αίηεκα καο. Ρα Κπζηηθά ηνπ Δπηηπρεκέλνπ Business Plan: Βαζηθνί άμνλεο- Πηόρνη- Κεζνδνινγία O ξόινο ησλ ηακηαθώλ ξνώλ θαη ηνπ βαζκνύ κόριεπζεο Αλαιύνληαο ηελ Ξξόηαζε ηεο Ρξάπεδαο: Ξόζν ζα καο θνζηίζεη ηειηθά ην δάλεην θαη πόζν ινγηθή είλαη ε ζρέζε ηνπ επηηνθίνπ κε ηνλ θίλδπλν ηνπ δαλείνπ; πάξρνπλ ξήηξεο θαη πνηεο νη δεζκεύζεηο πνπ αλαιακβάλνπκε; Δπηδηώθνληαο θάηη θαιύηεξν : Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη βειηίσζεο ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο - Ρερληθέο ζπλνιηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ όξσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ δαλείζηξηα Ρξάπεδα. Ειδικά Θέμαηα Γάλεηα ζε ζπλάιιαγκα : Έρνπλ πιενλεθηήκαηα αιιά θαη θηλδύλνπο Ρξόπνο θαη θόζηνο αληηκεηώπηζεο Γάλεηα βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα : Πηαζκίδνληαο ηα ππέξ θαη ηα θαηά Δπηηόθηα θπκαηλόκελα θαη ζηαζεξά : Ξώο επηιέγνπκε ηελ βάζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνύ Ειζηγηηής: ΑΡΙΣΟΓΕΙΣΩΝ ΚΑΠΕΡΩΝΗ Νηθνλνκνιόγνο, πξώελ ζηέιερνο Δζληθήο Ρξαπέδεο κε καθξά ζεηεία ζηηο κνλάδεο Νηθνλνκηθώλ Κειεηώλ θαη Σξεκαηνδόηεζεο Κεζαίσλ θαη Κεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ ( ) Ξηπρηνύρνο ηνπ Νηθνλνκηθνύ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό (Master in Economics of Finance), είλαη θάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο, κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Σξεκαηνδνηήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξηζησηηθώλ Θηλδύλσλ. Γηεηέιεζε επί καθξόλ ζπλεξγάηεο ηεο Έλσζεο Διιεληθώλ Ρξαπεδώλ, ηνπ ΔΝΚΚΔΣ θαη Ξαλεπηζηεκηαθώλ Ηδξπκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ηξαπεδηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζηειερώλ ζηνπο ηνκείο ηεο Σξεκαηνδόηεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γηαρείξηζεο Ξηζησηηθώλ Θηλδύλσλ θαη Asset & Liability Management.

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2 Περιεχόμενα ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ Γεωργακάκου Βαςιλική, Έτοσ Αποφοίτηςησ 2004, Stanley Black & Decker Inc.USA... 3 Παπαδημητρίου Νώντασ, Έτοσ Αποφοίτηςησ 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο & αλάπηπμεο. «Βαζηθέο Αξρέο Τερληθώλ Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Πειάηε»

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο & αλάπηπμεο. «Βαζηθέο Αξρέο Τερληθώλ Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Πειάηε» Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο & αλάπηπμεο «Βαζηθέο Αξρέο Τερληθώλ Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Πειάηε» Υπεύζπλνο πινπνίεζεο έξγνπ: Αληώλεο Πνιπρξνλίδεο Business Development Director Οθηώβξηνο 2014 Σηόρνη ηεο Δηζήγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη ccb Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζζοηη P a g e 1 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Χαξάιακπνο Μπαιήο 1, Γηώξγνο Καπνγηαλλόπνπινο 2, Νηθόιανο Σθίθνο 3, Μαξία Αγγειηθή Σηακνύιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα