Ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR. Μία πρόταση για τη «µέτρηση» των διαστάσεων της ενσωµάτωσης µαθητών δηµοτικού σχολείου µε δυσκολίες Ανακοίνωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR. Μία πρόταση για τη «µέτρηση» των διαστάσεων της ενσωµάτωσης µαθητών δηµοτικού σχολείου µε δυσκολίες Ανακοίνωση"

Transcript

1 1 Ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR. Μία πρόταση για τη «µέτρηση» των διαστάσεων της ενσωµάτωσης µαθητών δηµοτικού σχολείου µε δυσκολίες Dr. Χρίστος Πατσάλης Μ.Α., Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ70 (Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Ε. µε θέµα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», που έγινε στις 2-4 Νοεµβρίου 2012 στα Ιωάννινα ) 0 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα µας στοχεύει στη δηµιουργία ενός σχολείου το οποίο να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες µε κύριο µέληµα την αντιµετώπιση των διακρίσεων και των ατοµικών µαθησιακών προβληµάτων των µαθητών,δηλαδή ενός σχολείου ενταξιακού(υπαιθπα ). Η ενσωµάτωση των Μαθητών µε υσκολίες (ΜΜ ), όπως και άλλων ατόµων µελών ευπαθών οµάδων, εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εν λόγω πολιτικής και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της. Η συστηµατική αξιολόγηση της ενσωµάτωσης των µαθητών αυτών δίνει υπόσταση στις παιδαγωγικές διαστάσεις του ζητήµατος, που απαιτούν ερευνητική χαρτογράφηση της ουσίας του και παραγωγή εµπειρικών δεδοµένων σχετικών µε την εκπαιδευτική πράξη. Με τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται για την ανίχνευση - αξιολόγηση της ενσωµατικής κατάστασης των ΜΜ, αποτιµάται µόνον η κοινωνική ενσωµάτωση, µέσω της ανάδειξης της κοινωνιοµετρικής θέσης των µαθητών αυτών µε την εφαρµογή κοινωνιογράµµατος. Με τη χρήση του κοινωνιογράµµατος στην τάξη σχηµατίζεται, ύστερα από ψηφοφορία, η εικόνα των έλξεων και απωθήσεων µεταξύ των µελών της, ενώ αποτυπώνονται οι δοµές σχέσεων και η κοινωνική απόσταση µεταξύ των µαθητών ( εληκωστοπούλου Ράψας,1981: 26-44). Εκτός από αυτή τη µέθοδο, οι σχέσεις µέσα στην τάξη µπορούν να προσδιοριστούν µε ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο τίθενται στο µαθητή ερωτήµατα προς αξιολόγηση των σχέσεων µε τους συµµαθητές του. Η διαφορά µεταξύ των δυο µεθόδων µέτρησης έγκειται στο ότι µε το ερωτηµατολόγιο η αποτίµηση των σχέσεων γίνεται ανεξάρτητα από

2 2 τους συµµαθητές και µέσω του ιδίου του ατόµου (µαθητή), το οποίο αυτοαξιολογεί τις µεταξύ, των µελών της τάξης, σχέσεις µε τους συµµαθητές, ενώ µε το κοινωνιόγραµµα η εκτίµηση των σχέσεων προκύπτει µέσω καθενός από τους συµµαθητές µε ετεροαξιολόγηση. Η ετεροαξιολόγηση δίνει πληροφορίες για την κοινωνική θέση ενός µαθητή στην τάξη, ως απότοκο της στάσης που εκδηλώνουν οι συµµαθητές του. Η αυτοαξιολόγηση αποτυπώνει µια γενική κρίση του παιδιού σχετικά µε το πώς αυτό βιώνει τις σχέσεις ως ξεχωριστό άτοµο προς το σύνολο των µαθητών της τάξης. Το ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης της αυτοαξιολόγησης των κοινωνικών σχέσεων ενός εκάστου µαθητή µε τους συµµαθητές, ως δείκτη της κοινωνικής ενσωµάτωσης, µε την κλίµακα : «εκτίµηση των σχέσεων µε του συµµαθητές», ενώ µε τις υπόλοιπες κλίµακες που ενσωµατώνει, δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων για την αξιολόγηση και των άλλων δύο διαστάσεων της σχολικής ενσωµάτωσης, τη «γνωστική» και τη συναισθηµατική. 1. Ταυτότητα και οµή του ερωτηµατολογίου Το FDI GR προήλθε, ύστερα από προσαρµογή στην ελληνική γλώσσα του FDI4-6 : «Fragebogen zur Efassung von Dimensionen der Integration von Schülern», (ερωτηµατολόγιο προς διερεύνηση των διαστάσεων της ενσωµάτωσης των µαθητών των τάξεων, Ε, ΣΤ). Το εργαλείο αυτό κατασκευάστηκε από το ινστιτούτο της θεραπευτικής παιδαγωγικής του πανεπιστήµιου του Freiburg για τις ανάγκες ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας προς διερεύνηση των επιδράσεων διαφορετικών τύπων σχολικής φοίτησης στην ενσωµάτωση των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Häberlein, 1989). Συγκροτείται από µια δέσµη τριών κλιµάκων, κάθε µια εκ των οποίων αναφέρεται και σε µια από τις διαστάσεις της σχολικής ενσωµάτωσης : συναισθηµατική, «γνωστική», κοινωνική. Με την κλίµακα ΚΕ (Κοινωνική Ενσωµάτωση ) διερευνάται η εκτίµηση που κάνει ο µαθητής, µε την έννοια µιας συνολικά διατυπωµένης κρίσης δήλωσης, για τις θετικές ή αρνητικές βιωµατικές όψεις των σχέσεων του µε τους συµµαθητές του. Οι ερωτήσεις της κλίµακας (Items) αξιολογούν την κατάσταση του µαθητή σε σχέση µε τη θέση του στον κοινωνικό ιστό της τάξης και τη δυνατότητα να δηµιουργεί θετικές κοινωνικές σχέσεις µε τους συµµαθητές του. Για λόγους δε που ανάγονται σε δοκιµασµένες αρχές κατασκευής.

3 3 ερωτηµατολογίων τα ερωτήµατα δεν είναι όλα όµοια αξιολογικά δοµηµένα Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση συµφωνίας µπορεί ανάλογα µε το ερώτηµα (Item) να σηµαίνει υψηλού ή χαµηλή βαθµού ενσωµάτωση. Η κλίµακα : «συναισθηµατική ενσωµάτωση», προϊόν επιλογής και σύνθεσης στοιχείων από διαφορετικά τεστ, που θα µπορούσε να ονοµάζεται και : «Στάση απέναντι στο σχολείο», µετράει τη συναισθηµατική ευεξία του µαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Ένας δείκτης γι αυτό, το προφίλ της ενσωµατικής υπόστασης του µαθητή στη σχολική τάξη, µπορεί να είναι η θετική έκφραση της υποκειµενικής του κατάστασης προσδιοριζόµενη µες από τις απαντήσεις αντίδραση στα ερωτήµατα της κλίµακας. Tο αίσθηµα της ευεξίας που αποτυπώνει εκτίµηση του οργανισµού, απάντηση σε συγκεκριµένη κατάσταση και εκφράζει τη συνολική ποιότητα της συνείδησης (του µαθητή) µε τη µορφή του ευχάριστου είναι συνδεδεµένο µε θετική στάση απέναντι στο σχολείο. Η κλίµακα ενσωµάτωση ως προς τα κίνητρα επίτευξης ή «γνωστική ενσωµάτωση» µετράει τη γενική αυτοαντίληψη ικανότητας (Begabungskonzept) µέγεθος που αποτυπώνει τη γενική αυτοαξιολόγηση του µαθητή αναφορικά µε τις ικανότητές του απέναντι στις απαιτήσεις του σχολείου. Η έννοια αυτή είναι σύµφωνα µε τους κατασκευαστές του ερωτηµατολογίου και τη σχετική βιβλιογραφία ένα σύµπλεγµα υποκειµενικών αναπαραστάσεων (επιµέρους εικόνες του εαυτού) σχετικών µε την ατοµική ικανότητα επίδοσης. Αυτοαξιολόγηση των ατοµικών ικανοτήτων προκύπτει από µια διαδικασία σύγκρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τους κανόνες της οµάδας στην οποία ανήκει το άτοµο Έτσι για την αξιολόγηση της προσαρµογής του µαθητή ως προς τα κίνητρα επίτευξης στο κανονιστικό και επιλεκτικό περιβάλλον του σχολείου φαίνεται ως κατάλληλος δείκτης η αυτοαξιολόγηση των ατοµικών ικανοτήτων ως προς τις σχολικές υποχρεώσεις. Το ύψος των τιµών στην κλίµακα αυτή χαρακτηρίζει το µέγεθος του ενδιαφέροντος και την ένταση για επιδόσεις στο σχολείο. Απόδοση υψηλών τιµών από το µαθητή στην εν λόγω κλίµακα σηµαίνει ότι είναι από την άποψη αυτής της διάστασης της ενσωµάτωσης, ενσωµατωµένος, διεκπεραιώνει τις σχολικές του εργασίες διακατεχόµενος από κίνητρα και προσαρµόζεται ως προς αυτό το επίπεδο ενσωµάτωσης στην τάξη του. Τα ερωτήµατα, (Items) τα οποία είναι συνολικά 45 (15 για κάθε υποκλίµακα) είναι διατυπωµένα ως λεκτικές εξωτερικεύσεις σε µια κλίµακα διαστηµάτων τεσσάρων βαθµίδων, όπου καλούνται οι µαθητές να

4 4 δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις, να δηλώσουν τη συµφωνία τους ή τη διαφωνία τους σηµειώνοντας µια µόνον επιλογή ανάλογα µε το πώς αισθάνονται, αποτυπώνοντας έτσι µέσω αυτών των δηλώσεων το πώς νιώθουν. Οι απαντήσεις βαθµολογούνται, ανάλογα µε το ερώτηµα και τη βαθµίδα που σηµειώνει ο µαθητής πάνω σ αυτό, µε τους αριθµούς 1,2,3,4, µε τις υψηλότερες συνολικά τιµές να αντανακλούν σε υψηλότερα επίπεδα ενσωµάτωσης και αντιστρόφως. Για κάθε επιµέρους ερωτηµατολόγιο (υποκλίµακα) είναι 15Χ4=60 βαθµοί το Maximum «σκορ» που µπορεί να πάρει ένας µαθητής, αριθµός που φανερώνει ότι το άτοµο αυτό είναι πλήρως ενσωµατωµένο και 15Χ 1=15 το Minimum, αριθµός που δείχνει ότι ο µαθητής δεν είναι ενσωµατωµένος. Ο µέσος όρος των τιµών των ερωτηµάτων (items) κάθε µιας των επιµέρους ψυχοµετρικών κλιµάκων αποτελεί και το βαθµό της ενσωµάτωσης του µαθητή για κάθε ενσωµατική διάσταση. Ο αριθµός δίπλα σε κάθε ερώτηση δείχνει απλά και µόνο τη σειρά της στο εργαλείο της µέτρησης. 2. Θεωρητική σύλληψη και ανάπτυξη του FD4-6 - διαδικασία δηµιουργίας των ερωτηµάτων ( Ιtems ) Αφετηρία της κατασκευής του ερωτηµατολογίου απετέλεσαν η θεωρητική βάση της οµάδας αναφοράς και οι ιδιαιτερότητες του προς µελέτη πληθυσµού. Η θεωρία της οµάδας αναφοράς βασίζεται στην αποδοχή, ότι ο αξιολογικός προσανατολισµός,οι στάσεις και τα κίνητρα δράσης κάθε προσώπου εξαρτώνται από την κοινωνική οµάδα αναφοράς. Στη σχολική τάξη ως οµάδα αναφοράς κάθε µαθητής βρίσκει µέτρα σύγκρισης για αξιολόγηση της συµπεριφορά του, των στάσεων και των επιδόσεων του. Ο µαθητής µε µαθησιακές δυσκολίες κατά τη φοίτηση του στη συνήθη τάξη είναι µέλος µιας οµάδας αναφοράς µε ευρύ φάσµα µέτρων σύγκρισης των επιδόσεων του. Στο σχολείο ως γνωστόν οι άνω του µετρίου επιδόσεις είναι επιθυµητές και επιβραβεύσιµες. Έτσι σ αυτή την αναπόφευκτη διαδικασία σύγκρισης, οι ως άνω µαθητές βρίσκονται στη θέση να συγκρίνουν τις χαµηλές επιδόσεις των µε τις κατά πολύ υψηλότερες των συµµαθητών τους χωρίς µαθησιακό πρόβληµα πράγµα το οποίο έχει αρνητικό συναισθηµατικό - κοινωνικό αντίκτυπο πάνω τους. Για κάθε µια εκ των θεωρητικά τεκµηριωµένων διαστάσεων της ενσωµάτωσης αναδείχθηκε και ένας αριθµός ρεαλιστικών ερωτηµάτων, τα

5 5 οποία µέσω της έκφρασης συµφωνίας ή διαφωνίας, από τα υποκείµενα της έρευνας, αναδεικνύονται ως δείκτες αυτοαξιολόγησης τους. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε, αφού ελέγχθηκε η κλίµακα διεξοδικά ως προς την αξιοπιστία και τις συναφείς στατιστικές ιδιότητες,και ελέγχθηκε η εννοιολογική εγκυρότητα (Häberlin, 1989 ). 3. ηµιουργία του ελληνικής εκδοχής FDI4-6 (FDI4-6 GR) Η ελληνική εκδοχή του (FDI4-6 - GR) προέκυψε µε µια διαδικασία προσαρµογής. Η µετάφραση έγινε από τον ερευνητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Αλεξόπουλος, 1998: 62-66), και αφού ελήφθησαν υπ όψιν η σηµασιολογική-εννοιολογική πλευρά των εξειδικευµένων όρων των τριών διαστάσεων της ενσωµάτωσης. Έτσι από γλωσσικής πλευράς οι ερωτήσεις απέκτησαν µορφή σαφή, απλή, και σε ότι αφορά το βαθµό κατανόησης ανάλογη µε τα χαρακτηριστικά και την εξελικτική βαθµίδα που ανήκουν οι µαθητές στους οποίους απευθύνεται. Στη διατύπωση των ερωτηµάτων τηρήθηκαν οι παρακάτω δεσµεύσεις: ιατυπώθηκαν στο πρώτο πρόσωπο, δεν έχουν χαρακτήρα κατευθυντήριο, χαρακτηρίζονται από λακωνικότητα και απλή σύνταξη, δεν εµπεριέχουν διφορούµενες έννοιες ούτε πολλές διπλές αρνήσεις, αναφέρονται στο παρόν και επιλέχθηκαν εκείνα (τα ερωτήµατα) πάνω στα οποία άτοµα µε διαφορετικές αφετηρίες πράγµατι αντιδρούν διαφορετικά Προκαταρτική συµπλήρωση Πριν από τη χρησιµοποίηση του FDI4-6 GR. δόθηκε αυτό για συµπλήρωση, δοκιµαστικά, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα µαθητών ανάλογο µε τον πληθυσµό για τον οποίο προοριζόταν (µαθητές,ε, ΣΤ τάξης) προκειµένου να εκτεθούν τα υποκείµενα της έρευνας ενώπιον των ερεθισµάτων του οργάνου µέτρησης, να εκδηλωθούν οι απόψεις τους και να διευκολυνθεί ο σχηµατισµός µιας πρώτης εικόνας της παιδαγωγικής πραγµατικότητας που θα ερευνούνταν. Η εν λόγω εφαρµογή συνέβαλε περαιτέρω στο να διορθωθούν ασάφειες, να αµβλυνθούν δυσκολίες κατανόησης και ειδικότερα, να αποκτηθεί η οµοιοµορφία της διαδικασίας κατά τη χορήγηση, απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε το ερωτηµατολόγιο να γίνει χρηστικό εργαλείο στην έρευνα ( Bell: ).

6 6 3.3 οκιµασία µεταφραστικής ισοδυναµίας Η µεταφραστική ισοδυναµία του FDI4-6 -GR µε το πρωτότυπο (FDI4-6) ελέγχθηκε µε τη στατιστική µέθοδο και µέσω του µοντέλου που προβλέπει τη χορήγηση του ερωτηµατολόγιου σε δίγλωσσους µαθητές (Αλεξόπουλος,1998 ο. π. :65). Γι αυτό το λόγο συµπληρώθηκε και στις δυο του εκδοχές (µεταφρασµένο αµετάφραστο) : α) από 33 µαθητές συνολικά (17 αγόρια - 15 κορίτσια) των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων : «Ελληνογερµανική Αγωγή», (Ελληνογερµανική Σχολή) και β) από έναν (1) ξεχωριστό δίγλωσσο µαθητή του ελληνικού δηµόσιου σχολείου µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά Οι τιµές συσχέτισης της µετάφρασης ισοδυναµίας όπως φαίνονται στον πίνακα 1µπορούν να χαρακτηριστούν ως λίαν ικανοποιητικές. Πίνακας 1: Συσχέτιση τιµών αξιολόγησης του test στη γλώσσα κατασκευής και του µεταφρασµένου Μεταφραστική ισοδυναµία ιαστάσεις της Ενσωµάτωσης είκτης συνάφειας Pearson - r Κοινωνική ενσωµάτωση 0,848 Συναισθηµατική ενσωµάτωση 0,952 Γνωστική ενσωµάτωση 0,879 Ζήτηµα πολιτισµικής µεροληπτικότητας δεν υφίσταται καθ ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανεξάρτητο από πολιτισµικό πλαίσιο. H εκτίµηση της ατοµικής ικανότητας, η υποκειµενική αντίληψη για το σχολείο και τις σχέσεις µε τους συµµαθητές, η συµπεριφορά που µετράει δηλαδή, δεν σχετίζεται µε πολιτισµικές διαφορές Τρόπος αυτοαναφοράς Με τη µέτρηση γίνεται δυνατή η ποσοτική παρουσίαση των µεταβλητών, που έχουν οριστεί λειτουργικά και αυτό γίνεται στην περίπτωσή µας µε τις κλίµακες. Η µετατροπή των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου σε βαθµολογία, ώστε να κριθεί αν ο εξεταζόµενος µαθητής έχει ή δεν έχει τα χαρακτηριστικά που

7 7 µετριούνται, επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό της τεχνικής µέτρησης της Likert και της Ratting scale ( κλίµακες αθροιστικής κατάταξης ). Με την κλίµακα Likert, που διακρίνεται εδώ για την απλή δόµηση και τον εύκολο χειρισµό, παρουσιάζονται στο µαθητή, λαµβανοµένης υπ όψιν της ηλικίας του και της αντιληπτικής τους ικανότητας, προτάσεις µε τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις ταξινοµηµένες σε µια συνεχή σειρά, που δεν περιλαµβάνει ουδέτερη κατηγορία, και κυµαίνονται ανάµεσα σε απαντήσεις του τύπου «συµφωνώ απόλυτα», «συµφωνώ αρκετά», «συµφωνώ λίγο», «δε συµφωνώ καθόλου». Παράδειγµα Συµφωνώ απόλυτα συµφωνώ αρκετά συµφωνώ λίγο δεν συµφωνώ καθόλου Έτσι το υποκείµενο της έρευνας και εν προκειµένω ο µαθητής καλείται να υποδηλώσει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας του µε µια πρόταση (stetement - Aussagesatz) πράγµα που προσδιορίζει το βαθµό έντασης της σχετικής στάσης του. Έτσι όπως χρησιµοποιείται η κλίµακα Likert εδώ φαίνεται να γίνονται αποδεκτές στην πράξη οι δυο παραδοχές του δηµιουργού της: -Πρώτον ότι «υπάρχει ένα µονοδιάστατο συνεχές για κάθε στάση (όλες οι ερωτήσεις µετρούν την ίδια γενική στάση, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή της κλίµακας ) και, ότι κάθε πρόταση του ερωτηµατολογίου είναι µονοτονική συνάρτηση αυτού του συνεχούς» - εύτερον ότι «η ολική βαθµολογία του ατόµου στο ερωτηµατολόγιο, που ορίζεται αθροίζοντας τις επιµέρους βαθµολογίες, οι οποίες προκύπτουν από το συνδυασµό των απαντήσεων του σε όλες τις προτάσεις, συνδέεται µονοτονικά µε τη στάση, που εξετάζει η µελέτη. ηλαδή µια υψηλότερη ολική βαθµολογία είναι ενδεικτική µιας ευνοϊκότερης άποψης και µια χαµηλότερη βαθµολογία είναι ενδεικτική για τις πιο δυσµενείς απόψεις» (Κοµίλη, 1994: ). εν συµβαίνει, ωστόσο, µια υψηλή βαθµολογία να αντιστοιχεί και σε ευνοϊκές και σε δυσµενείς απόψεις. H Rating scale (κλίµακα εκτίµησης) χρησιµοποιήθηκε, διότι αντιπροσωπεύει τρόπο συλλογής δεδοµένων κατά τον οποίο η συµπεριφορά παρατηρείται και εκτιµάται πάνω σε κλίµακες µε αριθµητικές και ποιοτικές

8 8 διαβαθµίσεις διαφόρων χαρακτηριστικών συµπεριφοράς. Η αξιολόγηση γίνεται µε το αθροιστικό µοντέλο (cumulative model), το οποίο διακρίνεται για την απλότητα και τη λογική του. Σε κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί ένας αριθµός και το άθροισµα του συνόλου των βαθµών που συγκεντρώνονται ξεχωριστά για κάθε ενσωµατική διάσταση αποτελεί και το βαθµό ενσωµάτωσης του µαθητή ποσοτικοποιηµένα. Όσο υψηλότερη είναι η βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο, τόσο υψηλότερος είναι και ο βαθµός της ενσωµάτωσης. Αν η µέση τιµή είναι ίση µε το 4, (η υψηλότερη δυνατή διαβάθµιση) τότε το 100% του δείγµατος θα έχει δώσει στα ερωτήµατα την υψηλότερη τιµή. Αν η µέση τιµή είναι 1, η χαµηλότερη δηλαδή διαβάθµιση, τότε το 100% του δείγµατος θα έχει δώσει στα συγκεκριµένα ερώτηµα τη χαµηλότερη τιµή. Μέσοι όροι µεταξύ των διαβαθµίσεων 1 και 4 ανταποκρίνονται σε ενδιάµεσα επίπεδα ενσωµάτωσης. Όσο πλησιέστερα, πάντως, βρίσκεται η µέση τιµή ενός ερωτηµατολόγιου προς το 2,5 τόσο καλλίτερα αυτό διαφορίζεται. 4. Έλεγχος ψυχοµετρικών ιδιοτήτων του FDI4-6 -GR Η ακρίβεια των συµπερασµάτων µιας έρευνας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την επάρκεια του οργάνου µέτρησης. Έτσι για τη χρησιµοποίηση του κάθε ψυχοµετρικού µέσου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει αυτό δυο χαρακτηριστικά, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα.. Η ύπαρξη αξιοπιστίας, ο βαθµός εκπλήρωσής της σ ένα όργανο µέτρησης επηρεάζει την αξία των ερευνητικών αποτελεσµάτων και την ερµηνεία τους γι αυτό ο έλεγχός της είναι απαραίτητος Έλεγχος της αξιοπιστίας Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του οργάνου χρησιµοποιήθηκαν δύο µέθοδοι. Αξιολογήθηκε η σταθερότητα των βαθµολογιών στο χρόνο µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου των «επαναληπτικών µετρήσεων αξιοπιστία» και εφαρµόστηκε η «εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία», αφού µεσολάβησε χρονικό διάστηµα 8 ηµερών µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης, διότι σ αυτό το χρονικό διάστηµα δεν αναµένεται πως αλλάζει το φαινόµενο που µετριέται, και πέραν τούτου δίνεται το χρονικό περιθώριο να µειωθούν οι επιδράσεις που θα ασκούσε η πράξη της πρώτης µέτρησης. Επίσης δεν καταστρέφεται από την πράξη της µέτρησης η ωφέλεια (αν υπάρχει) του ερωτηµατολογίου στα ίδια άτοµα, και διότι το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ερωτήσεις διαβαθµιστικής κλίµακας ίσων

9 9 διαστηµάτων (Παρασκευόπουλος 1993:75-76, 102). Η αξιολόγηση έγινε σε ένα δείγµα 295 υποκειµένων µε ίσο περίπου αριθµό αγοριών και κοριτσιών περίπου (158 αγόρια 137κορίτσια). Μέσα από την ανάλυση της δοκιµασίας επαναδοκιµασίας έγινε η εκτίµηση της σταθερότητας των τιµών, που βασίστηκε στη σύγκριση των αποτελεσµάτων της δοκιµασίας µε τα αποτελέσµατα της ίδιας δοκιµασίας από το ίδιο άτοµο ή οµάδα σε διαφορετικές χρονικές στιγµές (Κοµίλη, 1994: ). Ο βαθµός συµφωνίας - σταθερότητας µεταξύ των δυο µετρήσεων, που εκφράζεται αριθµητικώς µε το δείκτη συνάφειας Pearson r αποτελεί το συντελεστή αξιοπιστίας. Η αριθµητική τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 0,00 και 1,00. Όσο πιο κοντά στο 1,00 είναι η τιµή του συντελεστή αξιοπιστίας τόσο µεγαλύτερη είναι η «επαναληπτικών µετρήσεων» αξιοπιστία και κατά συνέπειαν τόσο πιο σταθερή είναι η µέτρηση. Ο θεωρητικός ορισµός των διαστάσεων της ενσωµάτωσης απαιτεί αποδεδειγµένη ικανοποιητική οµοιογένεια, δείκτη της οποίας αποτελεί το µέγεθος της «εσωτερικής συνέπειας» αξιοπιστίας. Για τον υπολογισµό της «εσωτερικής συνέπειας» αξιοπιστίας ή αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας, δηλαδή τον έλεγχο της εσωτερικής οµοιογένειας κάθε οµάδας ερωτήσεων που συνδυαζόµενες σχηµατίζουν τις κλίµακες του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής alpha a του Cronbach ως πιο ενδεδειγµένη µέθοδος σε περιπτώσεις ερωτηµατολογίων µε κλειστού τύπου ερωτήσεις, πολυπαραγοντικών (Μέλλον 1998:111) και µε επιλογές µη διωνυµικού τύπου (Καράκογλου,1998: 69).όπως το FDI4-6 GR. Πίνακας 2: Συνάφειες ανάµεσα στις επαναληπτικές µετρήσεις Επαναληπτικών µετρήσεων αξιοπιστία (Test Reliability) ιαστάσεις της Ενσωµάτωσης Συντελεστής συσχέτισης Pearson - r Κοινωνική ενσωµάτωση 0,848 Συναισθηµατική ενσωµάτωση 0,871 Γνωστική ενσωµάτωση 0,853

10 10 Πίνακας 3 : Εσωτερική οµοιογένεια των ψυχοµετρικών υποκλιµάκων Εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία (Reliability coefficients) Ψυχοµετρικές υποκλίµακες είκης Αlpha Κοινωνική ενσωµάτωση 8089 Συναισθηµατική ενσωµάτωση 8279 Γνωστική ενσωµάτωση Έλεγχος Εγκυρότητας Η εγκυρότητα, η οποία δείχνει πόσο το ερωτηµατολόγιο και οι µετρήσεις, που παρέχει, µετράει αυτό για το οποίο είναι προορισµένο να χρησιµοποιηθεί, ελέγχθηκε µε παραγοντική ανάλυση. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό για τις Κοινωνικές Επιστήµες SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Πληρούντες τις σχετικές προϋποθέσεις,που σηµαίνει «ποιότητα δεδοµένων» δηλαδή δεδοµένα, που έχουν τα χαρακτηριστικά της κλίµακας των ίσων διαστηµάτων, και το ανάλογο µέγεθος δείγµατος ( Βάµβουκας, 1993.: 158) χρησιµοποιήθηκε η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία : Το ερωτηµατολόγιο υποβλήθηκε σε εξέταση µε τη διαδικασία της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis) για την εξαγωγή των παραγόντων, ενώ στη συνέχεια µε την εφαρµογή της µεθόδου : «περιστροφή παραγόντων» ( factor rotation ) VΑRΙΜΑΧ, δηλαδή την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis), και µε την ενεργοποίηση της εντολής για περιορισµό σε τρεις παράγοντες, διευθετήθηκαν οι παραγοντικές φορτίσεις Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης του συνόλου των στοιχείων του ερωτηµατολογίου, φαίνεται να αντιπροσωπεύονται οι τρεις παράγοντες που συνθέτουν τη σχολική ενσωµάτωση ( Γνωστική,

11 11 Συναισθηµατική και Κοινωνική ) και επιβεβαιώνεται έτσι η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής και στην ελληνική εκδοχή το ερωτηµατολογίου. Οι ερωτήσεις των επί µέρους τοµέων της σχολικής ενσωµάτωσης της γερµανικής έκδοσης οµαδοποιούνται και στο ελληνικής εκδοχής ερωτηµατολόγιο στον αντίστοιχο προβλεπόµενο παράγοντα. Τα δεδοµένα που προέκυψαν και καταγράφονται παρακάτω είναι καταφανώς θετικά ως προς την επιβεβαίωση της δοµής από τη γερµανική έκδοση, γιατί οι ανά στοιχείο φορτίσεις είναι αρκετά πάνω από το επιτρεπτά αποδεκτό όριο, δηλαδή την τιµή φόρτισης :.30. Το σύνολο των φορτίσεων κυµαίνεται στα επίπεδα µεταξύ µέτριου και υψηλού και είναι αυτές (οι φορτίσεις) στατιστικά σηµαντικές. Ειδικότερα δε, από τις σαράντα πέντε συνολικά, οκτώ µόνο είναι µικρότερες του.50, οι οποίες όµως και αυτές κυµαίνονται σε επίπεδα άνω του επιτρεπτά αποδεκτού ορίου φόρτισης (.30), πλην της µεταβλητής Νο 41 είναι που είναι στο όριο. Ο µέσος όρος και οι τυπικές αποκλίσεις των φορτίσεων παρουσιάζει την παρακάτω θετική εικόνα : Μέσος όρος για τη Γνωστική Ενσωµάτωση : 0,58 Τυπική απόκλιση για τη Γνωστική Ενσωµάτωση:0,079 Μέσος όρος για τη Συναισθηµατική Ενσωµάτωση:0,56 Τυπική απόκλιση για τη Συναισθηµατική Ενσωµάτωση:0,099 Μέσος όρος για την Κοινωνική Ενσωµάτωση: 0,57 Τυπική απόκλιση για την Κοινωνική Ενσωµάτωση:0,089. Άρα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παραγόντων σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα υποστηρίζουν τη χρήση του FDI4-6 -GR ως οργάνου µέτρησης των τριών παραγόντων που µετράει το FDI4-6. Όπως φαίνεται από την παραπάνω διαδικασία το FDI4-6 - GR εκπληρώνει τα τυπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για µια αξιόπιστη και έγκυρη µέτρηση των τριών παραγόντων που µετράει το FDI4-6. Ως όργανο συλλογής δεδοµένων για τη διερεύνηση της ενσωµατικής υπόστασης των µαθητών, έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλών τύπων έρευνες, διεθνώς, και µε διαφορετικό πληθυσµό στόχο, όπως: Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες

12 12 (Häberlin, Peter, Sauer, S., Ide, S. και Borchert, Πατσάλης, 2008), αλλοδαπούς (Πατσάλης, 2005: Schwab κ.α., 2011), µε προβλήµατα συµπεριφοράς (Lughofer, Wetzel, 1998 ). Βιβλιογραφία Αλεξόπουλος,. (1998).: Ψυχοµετρία, τόµος Α, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα. Βάµβουκας Μ, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία, Αθήνα : Γρηγόρης. Bell, J., (1997). Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα : Gutenberg. εληκωστοπούλου, Μ. και Ράψας, Σ. (1981). Η κοινωνιοµετρία στη σχολική τάξη. Αθήνα. Καράκογλου, Κ.( 1998). Ψυχοµετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Παπαζήσης. Κοµίλη Α. (1994). Βασικές αρχές και µέθοδοι επιστηµονικής έρευνας στην ψυχολογία.: Αθήνα : «Οδυσσέας». Κυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα, Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα. Lughofer, T., Wetzel, G.(1998). Soziale und emotionale Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, (κείµενο στο Lughofer, T., Wetzel, G, ανάκτηση Αύγουστος,2012) Μέλλον Ρ. (1988). Ψυχοδιαγνωστικές µέθοδοι. Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα. Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας. Αθήνα Πατσάλης, Χ. ( 2005). Η ενσωµάτωση των αλλοδαπών µαθητών στο ελληνικό ηµοτικό Σχολείο. Πρακτικά συνεδρίου : Το σχολείο στην

13 13 κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισµικότητας. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη. Πατσάλης, Χ.( 2008) Ο θεσµός της ενσωµάτωσης των µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. στο Επιστηµονικό Bήµα, 9, Peter, U. (1996). L'immagine di se dal punto di vista sociale, emozionale e motivazionale rispetto al rendimento scolastico di un allievo della Scuola media in Rivista del Servizio di sostegno pedagogico della Scuola media, 14(1), Sauer, S., Ide, S. και Borchert, J. (2007). Zum Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern an Förderschulen und in integrativer Beschulung: Eine Vergleichsuntersuchung in Heilpädagogische Forschung Nr. : 3 (κείµενο στο ανάκτηση:ιούλιος, 2011). Schwab, S Gebhardt, M., Ederer E. και Gasteiger, B. (2011). Schulische Integration im Längsschnitt SILKE : Ergebnisse einer Pilotierungsstudie zur sozialen Partizipation sowie der emotionalen und sozialen Integration bei SchülerInnen mit und ohne SPF in der Sekundarstufe I.,inclusive education πανεπιστήµιο Graz. ΥΠΑΙΘΠΑ. Νέο Σχολείο µε Πρώτα τον Μαθητή (κείµενο στο ανάκτηση Ιούλιος,2011) Venetz, M. ( 2012). Schulische Integration und Schulübergang (κείµενο στο ανάκτηση ) Haider S, Hotz, S., Wieland, E.( 2009). Selbstberichtete Delinquenz von Oberstufen Schülerinnen in Abhängigkeit vom Geschlecht und emotionaler Integration in die Schulklasse,

14 14 Häberlin,U.( 1989 ) Integration in die Schule. Bern und Stuttgart : Paul Haupt. Häberlein, U., Bless, G., Moser U., Klaghofer, R. (1989). Die Integration von Lernbehinderten, Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Bern, Stuttgart. Zusammenfassung Die Integration von Grundschulkindern mit Lernschwierigkeiten fällt in den Prioritäten der Bildungspolitik, und bildet ein wichtiges Ziel. Wie üblich, wird, für die Erfassung der Integrationssituation der oben genannten Schülern/innen nur primär die soziale Dimension gemessen, und zwar mit Soziogramm. Die Erfassung, außer der sozialen, und der Leistunsmotivationalen - emotionalen Dimension der Integration, besonders durch ein self-report- Verfahren, findet keine breite Anwendung in Griechenland. Diesen Bedarf befriedigt der Fragebogen als Instrument zur Erfassung von Dimensionen der Integration (FDI4-6 - GR). Im Vortrag werden u.a. folgende Aspekte des Projektes fokussiert: Bezugstheorie und Fragebogenkonstruktion, psychometrische Eigenschaften, Bewertungsverfahren der Daten. Es wird auch über Erhebungen berichtet, die dieses Instrument verwendet haben. Dr. Πατσάλης Χρίστος Μ.Α., Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ70 Θερµοπυλών 17 / 15127, Μελίσσια Αττικής Ιστοσελίδα : Τηλ:

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Ποια ψυχομετρικά εργαλεία να χρησιμοποιήσω για να μετρήσω τα χαρακτηριστικά των ατόμων; ή Γιατί να χρησιμοποιήσω ψυχομετρικά εργαλεία;

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετρήσεις και τεστ... 21

1. Μετρήσεις και τεστ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 13 Πρόλογος στη νεότερη έκδοση.................................... 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Νίκος Καλογερόπουλος 2014 Τι είναι έρευνα στην στατιστική Αρχική παρατήρηση: κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί Κάθε χρόνο υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... vii Μέρος Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων Πρόλογος Α Μέρους... 3 Αρχικές πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση

Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση Βασίλης Παυλόπουλος & Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Η παρουσίαση βασίζεται σε υλικό από - Cohen, L., Manion, L. & Keith, M.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα.

Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα. Αξιοπιστία Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα. Είδη αξιοπιστίας: 1. Αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SPSS, EXCEL) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Ονοματεπώνυμο: Σιαλμά Μαριλένα Σειρά: 11 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κυριακίδου Ολίβια Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων «Η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία που καθορίζει σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της διδασκαλίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μυλωνάς Αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας Απρίλιος 2012

Κ. Μυλωνάς Αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας Απρίλιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΡΟΜΑ" Κ. Μυλωνάς Αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας Απρίλιος 2012 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν σύντοµα τα βασικά χαρακτηριστικά των Σχολείων που συµµετέχουν στην παρεµβατική

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέτρηση Ορισμός: η συστηματική διαδικασία με την οποία καταχωρίζουμε αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Νευροψυχολογία του Παιδιού Διδάσκων: Α.Β. Καραπέτσας

Κλινική Νευροψυχολογία του Παιδιού Διδάσκων: Α.Β. Καραπέτσας WECHLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN III (WISC -III) Κλινική Νευροψυχολογία του Παιδιού Διδάσκων: Α.Β. Καραπέτσας Υποκλίμακες του WISC Λεκτικές υποκλίμακες Πληροφορίες Λεξιλόγιο Ομοιότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της Ευέλικτη Ζώνης (Ε.Ζ.) σε ολιγοθέσια σχολεία

Η εφαρµογή της Ευέλικτη Ζώνης (Ε.Ζ.) σε ολιγοθέσια σχολεία 1 Η εφαρµογή της Ευέλικτη Ζώνης (Ε.Ζ.) σε ολιγοθέσια σχολεία ρ. Χρίστος Πατσάλης, ρ. Καλλιόπη Παπουτσάκη, Άννα Ζουγανέλη MSc ( Εισήγηση στο συνέδριο του Παιδαγωγικού Τµήµατός.Ε. Αθηνών στις 4-6 Μαΐου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό έτος

Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 6: Διατύπωση ερωτήσεων (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση τόσο

Διαβάστε περισσότερα