Ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR. Μία πρόταση για τη «µέτρηση» των διαστάσεων της ενσωµάτωσης µαθητών δηµοτικού σχολείου µε δυσκολίες Ανακοίνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR. Μία πρόταση για τη «µέτρηση» των διαστάσεων της ενσωµάτωσης µαθητών δηµοτικού σχολείου µε δυσκολίες Ανακοίνωση"

Transcript

1 1 Ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR. Μία πρόταση για τη «µέτρηση» των διαστάσεων της ενσωµάτωσης µαθητών δηµοτικού σχολείου µε δυσκολίες Dr. Χρίστος Πατσάλης Μ.Α., Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ70 (Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Ε. µε θέµα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», που έγινε στις 2-4 Νοεµβρίου 2012 στα Ιωάννινα ) 0 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα µας στοχεύει στη δηµιουργία ενός σχολείου το οποίο να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες µε κύριο µέληµα την αντιµετώπιση των διακρίσεων και των ατοµικών µαθησιακών προβληµάτων των µαθητών,δηλαδή ενός σχολείου ενταξιακού(υπαιθπα ). Η ενσωµάτωση των Μαθητών µε υσκολίες (ΜΜ ), όπως και άλλων ατόµων µελών ευπαθών οµάδων, εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εν λόγω πολιτικής και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της. Η συστηµατική αξιολόγηση της ενσωµάτωσης των µαθητών αυτών δίνει υπόσταση στις παιδαγωγικές διαστάσεις του ζητήµατος, που απαιτούν ερευνητική χαρτογράφηση της ουσίας του και παραγωγή εµπειρικών δεδοµένων σχετικών µε την εκπαιδευτική πράξη. Με τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται για την ανίχνευση - αξιολόγηση της ενσωµατικής κατάστασης των ΜΜ, αποτιµάται µόνον η κοινωνική ενσωµάτωση, µέσω της ανάδειξης της κοινωνιοµετρικής θέσης των µαθητών αυτών µε την εφαρµογή κοινωνιογράµµατος. Με τη χρήση του κοινωνιογράµµατος στην τάξη σχηµατίζεται, ύστερα από ψηφοφορία, η εικόνα των έλξεων και απωθήσεων µεταξύ των µελών της, ενώ αποτυπώνονται οι δοµές σχέσεων και η κοινωνική απόσταση µεταξύ των µαθητών ( εληκωστοπούλου Ράψας,1981: 26-44). Εκτός από αυτή τη µέθοδο, οι σχέσεις µέσα στην τάξη µπορούν να προσδιοριστούν µε ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο τίθενται στο µαθητή ερωτήµατα προς αξιολόγηση των σχέσεων µε τους συµµαθητές του. Η διαφορά µεταξύ των δυο µεθόδων µέτρησης έγκειται στο ότι µε το ερωτηµατολόγιο η αποτίµηση των σχέσεων γίνεται ανεξάρτητα από

2 2 τους συµµαθητές και µέσω του ιδίου του ατόµου (µαθητή), το οποίο αυτοαξιολογεί τις µεταξύ, των µελών της τάξης, σχέσεις µε τους συµµαθητές, ενώ µε το κοινωνιόγραµµα η εκτίµηση των σχέσεων προκύπτει µέσω καθενός από τους συµµαθητές µε ετεροαξιολόγηση. Η ετεροαξιολόγηση δίνει πληροφορίες για την κοινωνική θέση ενός µαθητή στην τάξη, ως απότοκο της στάσης που εκδηλώνουν οι συµµαθητές του. Η αυτοαξιολόγηση αποτυπώνει µια γενική κρίση του παιδιού σχετικά µε το πώς αυτό βιώνει τις σχέσεις ως ξεχωριστό άτοµο προς το σύνολο των µαθητών της τάξης. Το ερωτηµατολόγιο FDI4-6 GR παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης της αυτοαξιολόγησης των κοινωνικών σχέσεων ενός εκάστου µαθητή µε τους συµµαθητές, ως δείκτη της κοινωνικής ενσωµάτωσης, µε την κλίµακα : «εκτίµηση των σχέσεων µε του συµµαθητές», ενώ µε τις υπόλοιπες κλίµακες που ενσωµατώνει, δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων για την αξιολόγηση και των άλλων δύο διαστάσεων της σχολικής ενσωµάτωσης, τη «γνωστική» και τη συναισθηµατική. 1. Ταυτότητα και οµή του ερωτηµατολογίου Το FDI GR προήλθε, ύστερα από προσαρµογή στην ελληνική γλώσσα του FDI4-6 : «Fragebogen zur Efassung von Dimensionen der Integration von Schülern», (ερωτηµατολόγιο προς διερεύνηση των διαστάσεων της ενσωµάτωσης των µαθητών των τάξεων, Ε, ΣΤ). Το εργαλείο αυτό κατασκευάστηκε από το ινστιτούτο της θεραπευτικής παιδαγωγικής του πανεπιστήµιου του Freiburg για τις ανάγκες ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας προς διερεύνηση των επιδράσεων διαφορετικών τύπων σχολικής φοίτησης στην ενσωµάτωση των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Häberlein, 1989). Συγκροτείται από µια δέσµη τριών κλιµάκων, κάθε µια εκ των οποίων αναφέρεται και σε µια από τις διαστάσεις της σχολικής ενσωµάτωσης : συναισθηµατική, «γνωστική», κοινωνική. Με την κλίµακα ΚΕ (Κοινωνική Ενσωµάτωση ) διερευνάται η εκτίµηση που κάνει ο µαθητής, µε την έννοια µιας συνολικά διατυπωµένης κρίσης δήλωσης, για τις θετικές ή αρνητικές βιωµατικές όψεις των σχέσεων του µε τους συµµαθητές του. Οι ερωτήσεις της κλίµακας (Items) αξιολογούν την κατάσταση του µαθητή σε σχέση µε τη θέση του στον κοινωνικό ιστό της τάξης και τη δυνατότητα να δηµιουργεί θετικές κοινωνικές σχέσεις µε τους συµµαθητές του. Για λόγους δε που ανάγονται σε δοκιµασµένες αρχές κατασκευής.

3 3 ερωτηµατολογίων τα ερωτήµατα δεν είναι όλα όµοια αξιολογικά δοµηµένα Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση συµφωνίας µπορεί ανάλογα µε το ερώτηµα (Item) να σηµαίνει υψηλού ή χαµηλή βαθµού ενσωµάτωση. Η κλίµακα : «συναισθηµατική ενσωµάτωση», προϊόν επιλογής και σύνθεσης στοιχείων από διαφορετικά τεστ, που θα µπορούσε να ονοµάζεται και : «Στάση απέναντι στο σχολείο», µετράει τη συναισθηµατική ευεξία του µαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Ένας δείκτης γι αυτό, το προφίλ της ενσωµατικής υπόστασης του µαθητή στη σχολική τάξη, µπορεί να είναι η θετική έκφραση της υποκειµενικής του κατάστασης προσδιοριζόµενη µες από τις απαντήσεις αντίδραση στα ερωτήµατα της κλίµακας. Tο αίσθηµα της ευεξίας που αποτυπώνει εκτίµηση του οργανισµού, απάντηση σε συγκεκριµένη κατάσταση και εκφράζει τη συνολική ποιότητα της συνείδησης (του µαθητή) µε τη µορφή του ευχάριστου είναι συνδεδεµένο µε θετική στάση απέναντι στο σχολείο. Η κλίµακα ενσωµάτωση ως προς τα κίνητρα επίτευξης ή «γνωστική ενσωµάτωση» µετράει τη γενική αυτοαντίληψη ικανότητας (Begabungskonzept) µέγεθος που αποτυπώνει τη γενική αυτοαξιολόγηση του µαθητή αναφορικά µε τις ικανότητές του απέναντι στις απαιτήσεις του σχολείου. Η έννοια αυτή είναι σύµφωνα µε τους κατασκευαστές του ερωτηµατολογίου και τη σχετική βιβλιογραφία ένα σύµπλεγµα υποκειµενικών αναπαραστάσεων (επιµέρους εικόνες του εαυτού) σχετικών µε την ατοµική ικανότητα επίδοσης. Αυτοαξιολόγηση των ατοµικών ικανοτήτων προκύπτει από µια διαδικασία σύγκρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τους κανόνες της οµάδας στην οποία ανήκει το άτοµο Έτσι για την αξιολόγηση της προσαρµογής του µαθητή ως προς τα κίνητρα επίτευξης στο κανονιστικό και επιλεκτικό περιβάλλον του σχολείου φαίνεται ως κατάλληλος δείκτης η αυτοαξιολόγηση των ατοµικών ικανοτήτων ως προς τις σχολικές υποχρεώσεις. Το ύψος των τιµών στην κλίµακα αυτή χαρακτηρίζει το µέγεθος του ενδιαφέροντος και την ένταση για επιδόσεις στο σχολείο. Απόδοση υψηλών τιµών από το µαθητή στην εν λόγω κλίµακα σηµαίνει ότι είναι από την άποψη αυτής της διάστασης της ενσωµάτωσης, ενσωµατωµένος, διεκπεραιώνει τις σχολικές του εργασίες διακατεχόµενος από κίνητρα και προσαρµόζεται ως προς αυτό το επίπεδο ενσωµάτωσης στην τάξη του. Τα ερωτήµατα, (Items) τα οποία είναι συνολικά 45 (15 για κάθε υποκλίµακα) είναι διατυπωµένα ως λεκτικές εξωτερικεύσεις σε µια κλίµακα διαστηµάτων τεσσάρων βαθµίδων, όπου καλούνται οι µαθητές να

4 4 δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις, να δηλώσουν τη συµφωνία τους ή τη διαφωνία τους σηµειώνοντας µια µόνον επιλογή ανάλογα µε το πώς αισθάνονται, αποτυπώνοντας έτσι µέσω αυτών των δηλώσεων το πώς νιώθουν. Οι απαντήσεις βαθµολογούνται, ανάλογα µε το ερώτηµα και τη βαθµίδα που σηµειώνει ο µαθητής πάνω σ αυτό, µε τους αριθµούς 1,2,3,4, µε τις υψηλότερες συνολικά τιµές να αντανακλούν σε υψηλότερα επίπεδα ενσωµάτωσης και αντιστρόφως. Για κάθε επιµέρους ερωτηµατολόγιο (υποκλίµακα) είναι 15Χ4=60 βαθµοί το Maximum «σκορ» που µπορεί να πάρει ένας µαθητής, αριθµός που φανερώνει ότι το άτοµο αυτό είναι πλήρως ενσωµατωµένο και 15Χ 1=15 το Minimum, αριθµός που δείχνει ότι ο µαθητής δεν είναι ενσωµατωµένος. Ο µέσος όρος των τιµών των ερωτηµάτων (items) κάθε µιας των επιµέρους ψυχοµετρικών κλιµάκων αποτελεί και το βαθµό της ενσωµάτωσης του µαθητή για κάθε ενσωµατική διάσταση. Ο αριθµός δίπλα σε κάθε ερώτηση δείχνει απλά και µόνο τη σειρά της στο εργαλείο της µέτρησης. 2. Θεωρητική σύλληψη και ανάπτυξη του FD4-6 - διαδικασία δηµιουργίας των ερωτηµάτων ( Ιtems ) Αφετηρία της κατασκευής του ερωτηµατολογίου απετέλεσαν η θεωρητική βάση της οµάδας αναφοράς και οι ιδιαιτερότητες του προς µελέτη πληθυσµού. Η θεωρία της οµάδας αναφοράς βασίζεται στην αποδοχή, ότι ο αξιολογικός προσανατολισµός,οι στάσεις και τα κίνητρα δράσης κάθε προσώπου εξαρτώνται από την κοινωνική οµάδα αναφοράς. Στη σχολική τάξη ως οµάδα αναφοράς κάθε µαθητής βρίσκει µέτρα σύγκρισης για αξιολόγηση της συµπεριφορά του, των στάσεων και των επιδόσεων του. Ο µαθητής µε µαθησιακές δυσκολίες κατά τη φοίτηση του στη συνήθη τάξη είναι µέλος µιας οµάδας αναφοράς µε ευρύ φάσµα µέτρων σύγκρισης των επιδόσεων του. Στο σχολείο ως γνωστόν οι άνω του µετρίου επιδόσεις είναι επιθυµητές και επιβραβεύσιµες. Έτσι σ αυτή την αναπόφευκτη διαδικασία σύγκρισης, οι ως άνω µαθητές βρίσκονται στη θέση να συγκρίνουν τις χαµηλές επιδόσεις των µε τις κατά πολύ υψηλότερες των συµµαθητών τους χωρίς µαθησιακό πρόβληµα πράγµα το οποίο έχει αρνητικό συναισθηµατικό - κοινωνικό αντίκτυπο πάνω τους. Για κάθε µια εκ των θεωρητικά τεκµηριωµένων διαστάσεων της ενσωµάτωσης αναδείχθηκε και ένας αριθµός ρεαλιστικών ερωτηµάτων, τα

5 5 οποία µέσω της έκφρασης συµφωνίας ή διαφωνίας, από τα υποκείµενα της έρευνας, αναδεικνύονται ως δείκτες αυτοαξιολόγησης τους. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε, αφού ελέγχθηκε η κλίµακα διεξοδικά ως προς την αξιοπιστία και τις συναφείς στατιστικές ιδιότητες,και ελέγχθηκε η εννοιολογική εγκυρότητα (Häberlin, 1989 ). 3. ηµιουργία του ελληνικής εκδοχής FDI4-6 (FDI4-6 GR) Η ελληνική εκδοχή του (FDI4-6 - GR) προέκυψε µε µια διαδικασία προσαρµογής. Η µετάφραση έγινε από τον ερευνητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Αλεξόπουλος, 1998: 62-66), και αφού ελήφθησαν υπ όψιν η σηµασιολογική-εννοιολογική πλευρά των εξειδικευµένων όρων των τριών διαστάσεων της ενσωµάτωσης. Έτσι από γλωσσικής πλευράς οι ερωτήσεις απέκτησαν µορφή σαφή, απλή, και σε ότι αφορά το βαθµό κατανόησης ανάλογη µε τα χαρακτηριστικά και την εξελικτική βαθµίδα που ανήκουν οι µαθητές στους οποίους απευθύνεται. Στη διατύπωση των ερωτηµάτων τηρήθηκαν οι παρακάτω δεσµεύσεις: ιατυπώθηκαν στο πρώτο πρόσωπο, δεν έχουν χαρακτήρα κατευθυντήριο, χαρακτηρίζονται από λακωνικότητα και απλή σύνταξη, δεν εµπεριέχουν διφορούµενες έννοιες ούτε πολλές διπλές αρνήσεις, αναφέρονται στο παρόν και επιλέχθηκαν εκείνα (τα ερωτήµατα) πάνω στα οποία άτοµα µε διαφορετικές αφετηρίες πράγµατι αντιδρούν διαφορετικά Προκαταρτική συµπλήρωση Πριν από τη χρησιµοποίηση του FDI4-6 GR. δόθηκε αυτό για συµπλήρωση, δοκιµαστικά, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα µαθητών ανάλογο µε τον πληθυσµό για τον οποίο προοριζόταν (µαθητές,ε, ΣΤ τάξης) προκειµένου να εκτεθούν τα υποκείµενα της έρευνας ενώπιον των ερεθισµάτων του οργάνου µέτρησης, να εκδηλωθούν οι απόψεις τους και να διευκολυνθεί ο σχηµατισµός µιας πρώτης εικόνας της παιδαγωγικής πραγµατικότητας που θα ερευνούνταν. Η εν λόγω εφαρµογή συνέβαλε περαιτέρω στο να διορθωθούν ασάφειες, να αµβλυνθούν δυσκολίες κατανόησης και ειδικότερα, να αποκτηθεί η οµοιοµορφία της διαδικασίας κατά τη χορήγηση, απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε το ερωτηµατολόγιο να γίνει χρηστικό εργαλείο στην έρευνα ( Bell: ).

6 6 3.3 οκιµασία µεταφραστικής ισοδυναµίας Η µεταφραστική ισοδυναµία του FDI4-6 -GR µε το πρωτότυπο (FDI4-6) ελέγχθηκε µε τη στατιστική µέθοδο και µέσω του µοντέλου που προβλέπει τη χορήγηση του ερωτηµατολόγιου σε δίγλωσσους µαθητές (Αλεξόπουλος,1998 ο. π. :65). Γι αυτό το λόγο συµπληρώθηκε και στις δυο του εκδοχές (µεταφρασµένο αµετάφραστο) : α) από 33 µαθητές συνολικά (17 αγόρια - 15 κορίτσια) των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων : «Ελληνογερµανική Αγωγή», (Ελληνογερµανική Σχολή) και β) από έναν (1) ξεχωριστό δίγλωσσο µαθητή του ελληνικού δηµόσιου σχολείου µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά Οι τιµές συσχέτισης της µετάφρασης ισοδυναµίας όπως φαίνονται στον πίνακα 1µπορούν να χαρακτηριστούν ως λίαν ικανοποιητικές. Πίνακας 1: Συσχέτιση τιµών αξιολόγησης του test στη γλώσσα κατασκευής και του µεταφρασµένου Μεταφραστική ισοδυναµία ιαστάσεις της Ενσωµάτωσης είκτης συνάφειας Pearson - r Κοινωνική ενσωµάτωση 0,848 Συναισθηµατική ενσωµάτωση 0,952 Γνωστική ενσωµάτωση 0,879 Ζήτηµα πολιτισµικής µεροληπτικότητας δεν υφίσταται καθ ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανεξάρτητο από πολιτισµικό πλαίσιο. H εκτίµηση της ατοµικής ικανότητας, η υποκειµενική αντίληψη για το σχολείο και τις σχέσεις µε τους συµµαθητές, η συµπεριφορά που µετράει δηλαδή, δεν σχετίζεται µε πολιτισµικές διαφορές Τρόπος αυτοαναφοράς Με τη µέτρηση γίνεται δυνατή η ποσοτική παρουσίαση των µεταβλητών, που έχουν οριστεί λειτουργικά και αυτό γίνεται στην περίπτωσή µας µε τις κλίµακες. Η µετατροπή των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου σε βαθµολογία, ώστε να κριθεί αν ο εξεταζόµενος µαθητής έχει ή δεν έχει τα χαρακτηριστικά που

7 7 µετριούνται, επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό της τεχνικής µέτρησης της Likert και της Ratting scale ( κλίµακες αθροιστικής κατάταξης ). Με την κλίµακα Likert, που διακρίνεται εδώ για την απλή δόµηση και τον εύκολο χειρισµό, παρουσιάζονται στο µαθητή, λαµβανοµένης υπ όψιν της ηλικίας του και της αντιληπτικής τους ικανότητας, προτάσεις µε τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις ταξινοµηµένες σε µια συνεχή σειρά, που δεν περιλαµβάνει ουδέτερη κατηγορία, και κυµαίνονται ανάµεσα σε απαντήσεις του τύπου «συµφωνώ απόλυτα», «συµφωνώ αρκετά», «συµφωνώ λίγο», «δε συµφωνώ καθόλου». Παράδειγµα Συµφωνώ απόλυτα συµφωνώ αρκετά συµφωνώ λίγο δεν συµφωνώ καθόλου Έτσι το υποκείµενο της έρευνας και εν προκειµένω ο µαθητής καλείται να υποδηλώσει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας του µε µια πρόταση (stetement - Aussagesatz) πράγµα που προσδιορίζει το βαθµό έντασης της σχετικής στάσης του. Έτσι όπως χρησιµοποιείται η κλίµακα Likert εδώ φαίνεται να γίνονται αποδεκτές στην πράξη οι δυο παραδοχές του δηµιουργού της: -Πρώτον ότι «υπάρχει ένα µονοδιάστατο συνεχές για κάθε στάση (όλες οι ερωτήσεις µετρούν την ίδια γενική στάση, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή της κλίµακας ) και, ότι κάθε πρόταση του ερωτηµατολογίου είναι µονοτονική συνάρτηση αυτού του συνεχούς» - εύτερον ότι «η ολική βαθµολογία του ατόµου στο ερωτηµατολόγιο, που ορίζεται αθροίζοντας τις επιµέρους βαθµολογίες, οι οποίες προκύπτουν από το συνδυασµό των απαντήσεων του σε όλες τις προτάσεις, συνδέεται µονοτονικά µε τη στάση, που εξετάζει η µελέτη. ηλαδή µια υψηλότερη ολική βαθµολογία είναι ενδεικτική µιας ευνοϊκότερης άποψης και µια χαµηλότερη βαθµολογία είναι ενδεικτική για τις πιο δυσµενείς απόψεις» (Κοµίλη, 1994: ). εν συµβαίνει, ωστόσο, µια υψηλή βαθµολογία να αντιστοιχεί και σε ευνοϊκές και σε δυσµενείς απόψεις. H Rating scale (κλίµακα εκτίµησης) χρησιµοποιήθηκε, διότι αντιπροσωπεύει τρόπο συλλογής δεδοµένων κατά τον οποίο η συµπεριφορά παρατηρείται και εκτιµάται πάνω σε κλίµακες µε αριθµητικές και ποιοτικές

8 8 διαβαθµίσεις διαφόρων χαρακτηριστικών συµπεριφοράς. Η αξιολόγηση γίνεται µε το αθροιστικό µοντέλο (cumulative model), το οποίο διακρίνεται για την απλότητα και τη λογική του. Σε κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί ένας αριθµός και το άθροισµα του συνόλου των βαθµών που συγκεντρώνονται ξεχωριστά για κάθε ενσωµατική διάσταση αποτελεί και το βαθµό ενσωµάτωσης του µαθητή ποσοτικοποιηµένα. Όσο υψηλότερη είναι η βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο, τόσο υψηλότερος είναι και ο βαθµός της ενσωµάτωσης. Αν η µέση τιµή είναι ίση µε το 4, (η υψηλότερη δυνατή διαβάθµιση) τότε το 100% του δείγµατος θα έχει δώσει στα ερωτήµατα την υψηλότερη τιµή. Αν η µέση τιµή είναι 1, η χαµηλότερη δηλαδή διαβάθµιση, τότε το 100% του δείγµατος θα έχει δώσει στα συγκεκριµένα ερώτηµα τη χαµηλότερη τιµή. Μέσοι όροι µεταξύ των διαβαθµίσεων 1 και 4 ανταποκρίνονται σε ενδιάµεσα επίπεδα ενσωµάτωσης. Όσο πλησιέστερα, πάντως, βρίσκεται η µέση τιµή ενός ερωτηµατολόγιου προς το 2,5 τόσο καλλίτερα αυτό διαφορίζεται. 4. Έλεγχος ψυχοµετρικών ιδιοτήτων του FDI4-6 -GR Η ακρίβεια των συµπερασµάτων µιας έρευνας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την επάρκεια του οργάνου µέτρησης. Έτσι για τη χρησιµοποίηση του κάθε ψυχοµετρικού µέσου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει αυτό δυο χαρακτηριστικά, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα.. Η ύπαρξη αξιοπιστίας, ο βαθµός εκπλήρωσής της σ ένα όργανο µέτρησης επηρεάζει την αξία των ερευνητικών αποτελεσµάτων και την ερµηνεία τους γι αυτό ο έλεγχός της είναι απαραίτητος Έλεγχος της αξιοπιστίας Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του οργάνου χρησιµοποιήθηκαν δύο µέθοδοι. Αξιολογήθηκε η σταθερότητα των βαθµολογιών στο χρόνο µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου των «επαναληπτικών µετρήσεων αξιοπιστία» και εφαρµόστηκε η «εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία», αφού µεσολάβησε χρονικό διάστηµα 8 ηµερών µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης, διότι σ αυτό το χρονικό διάστηµα δεν αναµένεται πως αλλάζει το φαινόµενο που µετριέται, και πέραν τούτου δίνεται το χρονικό περιθώριο να µειωθούν οι επιδράσεις που θα ασκούσε η πράξη της πρώτης µέτρησης. Επίσης δεν καταστρέφεται από την πράξη της µέτρησης η ωφέλεια (αν υπάρχει) του ερωτηµατολογίου στα ίδια άτοµα, και διότι το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ερωτήσεις διαβαθµιστικής κλίµακας ίσων

9 9 διαστηµάτων (Παρασκευόπουλος 1993:75-76, 102). Η αξιολόγηση έγινε σε ένα δείγµα 295 υποκειµένων µε ίσο περίπου αριθµό αγοριών και κοριτσιών περίπου (158 αγόρια 137κορίτσια). Μέσα από την ανάλυση της δοκιµασίας επαναδοκιµασίας έγινε η εκτίµηση της σταθερότητας των τιµών, που βασίστηκε στη σύγκριση των αποτελεσµάτων της δοκιµασίας µε τα αποτελέσµατα της ίδιας δοκιµασίας από το ίδιο άτοµο ή οµάδα σε διαφορετικές χρονικές στιγµές (Κοµίλη, 1994: ). Ο βαθµός συµφωνίας - σταθερότητας µεταξύ των δυο µετρήσεων, που εκφράζεται αριθµητικώς µε το δείκτη συνάφειας Pearson r αποτελεί το συντελεστή αξιοπιστίας. Η αριθµητική τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 0,00 και 1,00. Όσο πιο κοντά στο 1,00 είναι η τιµή του συντελεστή αξιοπιστίας τόσο µεγαλύτερη είναι η «επαναληπτικών µετρήσεων» αξιοπιστία και κατά συνέπειαν τόσο πιο σταθερή είναι η µέτρηση. Ο θεωρητικός ορισµός των διαστάσεων της ενσωµάτωσης απαιτεί αποδεδειγµένη ικανοποιητική οµοιογένεια, δείκτη της οποίας αποτελεί το µέγεθος της «εσωτερικής συνέπειας» αξιοπιστίας. Για τον υπολογισµό της «εσωτερικής συνέπειας» αξιοπιστίας ή αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας, δηλαδή τον έλεγχο της εσωτερικής οµοιογένειας κάθε οµάδας ερωτήσεων που συνδυαζόµενες σχηµατίζουν τις κλίµακες του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής alpha a του Cronbach ως πιο ενδεδειγµένη µέθοδος σε περιπτώσεις ερωτηµατολογίων µε κλειστού τύπου ερωτήσεις, πολυπαραγοντικών (Μέλλον 1998:111) και µε επιλογές µη διωνυµικού τύπου (Καράκογλου,1998: 69).όπως το FDI4-6 GR. Πίνακας 2: Συνάφειες ανάµεσα στις επαναληπτικές µετρήσεις Επαναληπτικών µετρήσεων αξιοπιστία (Test Reliability) ιαστάσεις της Ενσωµάτωσης Συντελεστής συσχέτισης Pearson - r Κοινωνική ενσωµάτωση 0,848 Συναισθηµατική ενσωµάτωση 0,871 Γνωστική ενσωµάτωση 0,853

10 10 Πίνακας 3 : Εσωτερική οµοιογένεια των ψυχοµετρικών υποκλιµάκων Εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία (Reliability coefficients) Ψυχοµετρικές υποκλίµακες είκης Αlpha Κοινωνική ενσωµάτωση 8089 Συναισθηµατική ενσωµάτωση 8279 Γνωστική ενσωµάτωση Έλεγχος Εγκυρότητας Η εγκυρότητα, η οποία δείχνει πόσο το ερωτηµατολόγιο και οι µετρήσεις, που παρέχει, µετράει αυτό για το οποίο είναι προορισµένο να χρησιµοποιηθεί, ελέγχθηκε µε παραγοντική ανάλυση. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό για τις Κοινωνικές Επιστήµες SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Πληρούντες τις σχετικές προϋποθέσεις,που σηµαίνει «ποιότητα δεδοµένων» δηλαδή δεδοµένα, που έχουν τα χαρακτηριστικά της κλίµακας των ίσων διαστηµάτων, και το ανάλογο µέγεθος δείγµατος ( Βάµβουκας, 1993.: 158) χρησιµοποιήθηκε η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία : Το ερωτηµατολόγιο υποβλήθηκε σε εξέταση µε τη διαδικασία της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis) για την εξαγωγή των παραγόντων, ενώ στη συνέχεια µε την εφαρµογή της µεθόδου : «περιστροφή παραγόντων» ( factor rotation ) VΑRΙΜΑΧ, δηλαδή την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis), και µε την ενεργοποίηση της εντολής για περιορισµό σε τρεις παράγοντες, διευθετήθηκαν οι παραγοντικές φορτίσεις Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης του συνόλου των στοιχείων του ερωτηµατολογίου, φαίνεται να αντιπροσωπεύονται οι τρεις παράγοντες που συνθέτουν τη σχολική ενσωµάτωση ( Γνωστική,

11 11 Συναισθηµατική και Κοινωνική ) και επιβεβαιώνεται έτσι η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής και στην ελληνική εκδοχή το ερωτηµατολογίου. Οι ερωτήσεις των επί µέρους τοµέων της σχολικής ενσωµάτωσης της γερµανικής έκδοσης οµαδοποιούνται και στο ελληνικής εκδοχής ερωτηµατολόγιο στον αντίστοιχο προβλεπόµενο παράγοντα. Τα δεδοµένα που προέκυψαν και καταγράφονται παρακάτω είναι καταφανώς θετικά ως προς την επιβεβαίωση της δοµής από τη γερµανική έκδοση, γιατί οι ανά στοιχείο φορτίσεις είναι αρκετά πάνω από το επιτρεπτά αποδεκτό όριο, δηλαδή την τιµή φόρτισης :.30. Το σύνολο των φορτίσεων κυµαίνεται στα επίπεδα µεταξύ µέτριου και υψηλού και είναι αυτές (οι φορτίσεις) στατιστικά σηµαντικές. Ειδικότερα δε, από τις σαράντα πέντε συνολικά, οκτώ µόνο είναι µικρότερες του.50, οι οποίες όµως και αυτές κυµαίνονται σε επίπεδα άνω του επιτρεπτά αποδεκτού ορίου φόρτισης (.30), πλην της µεταβλητής Νο 41 είναι που είναι στο όριο. Ο µέσος όρος και οι τυπικές αποκλίσεις των φορτίσεων παρουσιάζει την παρακάτω θετική εικόνα : Μέσος όρος για τη Γνωστική Ενσωµάτωση : 0,58 Τυπική απόκλιση για τη Γνωστική Ενσωµάτωση:0,079 Μέσος όρος για τη Συναισθηµατική Ενσωµάτωση:0,56 Τυπική απόκλιση για τη Συναισθηµατική Ενσωµάτωση:0,099 Μέσος όρος για την Κοινωνική Ενσωµάτωση: 0,57 Τυπική απόκλιση για την Κοινωνική Ενσωµάτωση:0,089. Άρα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παραγόντων σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα υποστηρίζουν τη χρήση του FDI4-6 -GR ως οργάνου µέτρησης των τριών παραγόντων που µετράει το FDI4-6. Όπως φαίνεται από την παραπάνω διαδικασία το FDI4-6 - GR εκπληρώνει τα τυπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για µια αξιόπιστη και έγκυρη µέτρηση των τριών παραγόντων που µετράει το FDI4-6. Ως όργανο συλλογής δεδοµένων για τη διερεύνηση της ενσωµατικής υπόστασης των µαθητών, έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλών τύπων έρευνες, διεθνώς, και µε διαφορετικό πληθυσµό στόχο, όπως: Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες

12 12 (Häberlin, Peter, Sauer, S., Ide, S. και Borchert, Πατσάλης, 2008), αλλοδαπούς (Πατσάλης, 2005: Schwab κ.α., 2011), µε προβλήµατα συµπεριφοράς (Lughofer, Wetzel, 1998 ). Βιβλιογραφία Αλεξόπουλος,. (1998).: Ψυχοµετρία, τόµος Α, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα. Βάµβουκας Μ, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία, Αθήνα : Γρηγόρης. Bell, J., (1997). Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα : Gutenberg. εληκωστοπούλου, Μ. και Ράψας, Σ. (1981). Η κοινωνιοµετρία στη σχολική τάξη. Αθήνα. Καράκογλου, Κ.( 1998). Ψυχοµετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Παπαζήσης. Κοµίλη Α. (1994). Βασικές αρχές και µέθοδοι επιστηµονικής έρευνας στην ψυχολογία.: Αθήνα : «Οδυσσέας». Κυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα, Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα. Lughofer, T., Wetzel, G.(1998). Soziale und emotionale Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, (κείµενο στο Lughofer, T., Wetzel, G, ανάκτηση Αύγουστος,2012) Μέλλον Ρ. (1988). Ψυχοδιαγνωστικές µέθοδοι. Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα. Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας. Αθήνα Πατσάλης, Χ. ( 2005). Η ενσωµάτωση των αλλοδαπών µαθητών στο ελληνικό ηµοτικό Σχολείο. Πρακτικά συνεδρίου : Το σχολείο στην

13 13 κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισµικότητας. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη. Πατσάλης, Χ.( 2008) Ο θεσµός της ενσωµάτωσης των µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. στο Επιστηµονικό Bήµα, 9, Peter, U. (1996). L'immagine di se dal punto di vista sociale, emozionale e motivazionale rispetto al rendimento scolastico di un allievo della Scuola media in Rivista del Servizio di sostegno pedagogico della Scuola media, 14(1), Sauer, S., Ide, S. και Borchert, J. (2007). Zum Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern an Förderschulen und in integrativer Beschulung: Eine Vergleichsuntersuchung in Heilpädagogische Forschung Nr. : 3 (κείµενο στο ανάκτηση:ιούλιος, 2011). Schwab, S Gebhardt, M., Ederer E. και Gasteiger, B. (2011). Schulische Integration im Längsschnitt SILKE : Ergebnisse einer Pilotierungsstudie zur sozialen Partizipation sowie der emotionalen und sozialen Integration bei SchülerInnen mit und ohne SPF in der Sekundarstufe I.,inclusive education πανεπιστήµιο Graz. ΥΠΑΙΘΠΑ. Νέο Σχολείο µε Πρώτα τον Μαθητή (κείµενο στο ανάκτηση Ιούλιος,2011) Venetz, M. ( 2012). Schulische Integration und Schulübergang (κείµενο στο ανάκτηση ) Haider S, Hotz, S., Wieland, E.( 2009). Selbstberichtete Delinquenz von Oberstufen Schülerinnen in Abhängigkeit vom Geschlecht und emotionaler Integration in die Schulklasse,

14 14 Häberlin,U.( 1989 ) Integration in die Schule. Bern und Stuttgart : Paul Haupt. Häberlein, U., Bless, G., Moser U., Klaghofer, R. (1989). Die Integration von Lernbehinderten, Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Bern, Stuttgart. Zusammenfassung Die Integration von Grundschulkindern mit Lernschwierigkeiten fällt in den Prioritäten der Bildungspolitik, und bildet ein wichtiges Ziel. Wie üblich, wird, für die Erfassung der Integrationssituation der oben genannten Schülern/innen nur primär die soziale Dimension gemessen, und zwar mit Soziogramm. Die Erfassung, außer der sozialen, und der Leistunsmotivationalen - emotionalen Dimension der Integration, besonders durch ein self-report- Verfahren, findet keine breite Anwendung in Griechenland. Diesen Bedarf befriedigt der Fragebogen als Instrument zur Erfassung von Dimensionen der Integration (FDI4-6 - GR). Im Vortrag werden u.a. folgende Aspekte des Projektes fokussiert: Bezugstheorie und Fragebogenkonstruktion, psychometrische Eigenschaften, Bewertungsverfahren der Daten. Es wird auch über Erhebungen berichtet, die dieses Instrument verwendet haben. Dr. Πατσάλης Χρίστος Μ.Α., Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ70 Θερµοπυλών 17 / 15127, Μελίσσια Αττικής Ιστοσελίδα : Τηλ:

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Η παρουσίαση βασίζεται σε υλικό από - Cohen, L., Manion, L. & Keith, M.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ παραρτημα_layout 1 17/9/2013 10:13 μμ Page 775 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια Κεφάλαιο 7 Μη Παραµετρικά Κριτήρια Παραµετρικά Κριτήρια Τα παραµετρικά κριτήρια είναι στατιστικά κριτήρια που απαιτούν την ικανοποίηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων είτε αναφορικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούµε να εξάγουµε τις συνιστώσες της µαθητικής επίδοσης, χρησιµοποιώντας παραγοντική

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012

Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012 Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012 «Assessment literacy» «Εγγράμματος στην αξιολόγηση» Εκπαιδευτικοί, εγγράμματοι στην αξιολόγηση. Με τον όρο «assessment

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα