Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ."

Transcript

1 Μια ακϐμη ςχολικό χρονιϊ ϋφταςε ςτο τϋλοσ τησ. Οι γονεύσ των παιδιών μασ ςυγκινημϋνοι μασ εκφρϊζουν κϊθε φορϊ με το δικϐ τουσ μοναδικϐ τρϐπο τισ ευχαριςτύεσ τουσ για ϐλα ϐςα προςφϋρουμε ςτα παιδιϊ τουσ. Σα λϐγια τουσ μασ γεμύζουν χαρϊ και μασ ωθοϑν για ακϐμα περιςςϐτερα! Θϋλουμε οι μικρού μαθητϋσ μασ να ζουν ςε ϋνα ςχολικϐ περιβϊλλον που διαςφαλύζει τισ προϒποθϋςεισ για την ψυχικό τουσ υγεύα και ταυτϐχρονα να τουσ παρϋχει πλοϑςια ερεθύςματα κϊθε εύδουσ, να τουσ επιτρϋπει να κινοϑνται αυτϐνομα και ελεϑθερα ςτην ομϊδα τουσ, να επιλϋγουν δραςτηριϐτητεσ, να μαθαύνουν με ευκολύα και μϋςα απϐ την πρϊξη να βιώνουν τη χαρϊ τησ ανακϊλυψησ, τησ γνώςησ και τησ δημιουργύασ. Όλοι μασ ςτεκϐμαςτε ιςϐτιμα απϋναντι ςτα παιδιϊ μασ, τουσ δεύχνουμε κϊθε ςτιγμό την αγϊπη μασ, τα αγκαλιϊζουμε, τα επαινοϑμε, τα εμψυχώνουμε Με το πλοϑςιο εκπαιδευτικϐ μασ υλικϐ, τουσ διαδραςτικοϑσ πύνακεσ, τη διαθεματικό προςϋγγιςη των δεκϊδων ενοτότων που δουλεϑουμε, τα projects και τϐςα ϊλλα, τα ωθοϑμε να αναπτϑξουν το αξιοθαϑμαςτο μυαλϐ τουσ! Με εκτύμηςη, Βιργινύα και Φριςτύνα Παςχϊλη Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ. Όταν πϋρςι το επτϋμβριο φϋραμε την Κατερύνα μασ για να ξεκινόςει ςτο ςχολεύο ςασ, ξϑπνηςαν ϐλεσ οι μνόμεσ απϐ ϐταν όμουν εγώ μαθητόσ ςασ πριν απϐ 28 χρϐνια. Ϋταν πολϑ ςυγκινητικϐ ϐτι η κ. Ϊλενα ςτην πρώτη τησ χρονιϊ εύχε εμϋνα μαθητό και ςτην τελευταύα τησ χρονιϊ εύχε την κϐρη μου! Όλοι ςασ ϋχετε ςυνειςφϋρει τα μϋγιςτα ςτην ανϊπτυξη του χαρακτόρα και των ικανοτότων τησ Κατερύνασ. Εύναι πολϑ ςημαντικϐ που κϊθε πρωύ ξυπνϊει με χαρϊ και ανυπομονηςύα για να δει τισ πολυαγαπημϋνεσ τησ δαςκϊλεσ και τουσ αγαπημϋνουσ τησ φύλουσ. Κϑριε και κ. Παςχϊλη, κ. Θεοδώρα, κ. Ϊλενα, κ. Γιϊννα, κ. Μαντώ, κ. ταυροϑλα, κ. Κώςτα και ϐλουσ εςϊσ, ςασ ευχαριςτοϑμε πϊρα πολϑ για την αγϊπη που δεύχνετε ςτην Κατερύνα μασ. Εύμαςτε ςύγουροι ϐτι το ύδιο πολϑ θα ςασ αγαπόςει και ο Αντώνησ μασ, τον οπούο θα ϋχετε μαζύ ςασ απϐ τον επϐμενο επτϋμβρη! Με εκτύμηςη και ςεβαςμϐ για το ϋργο ςασ, Αλϋξανδροσ και Μαρύα Γλϑκα Σην πρώτη μϋρα που όρθα με το Παϑλο ςτο ςταθμϐ, κϊπου τϋλοσ Αυγοϑςτου, όταν μϐλισ 18 μηνών. Πϋραςα ςτην αύθουςα Ν1 και περύμενα τη ςειρϊ μου. Ωγνωςτη μεταξϑ αγνώςτων, κϊπωσ τςύτα, με την καχυποψύα του ενόλικα, που ψϊχνει να βρει ϐ,τι δεν ψϊχνουν τα παιδιϊ -το ςτραβϐ, την παγύδα Σο περιβϊλλον τησ αύθουςασ, υπϋροχο... Ο εξωτερικϐσ χώροσ μοναδικϐσ Οργϊνωςη, καθαριϐτητα, χαμϐγελα... Παρατηροϑςα και τη δαςκϊλα Κϊπου ζόλεψα! Κϊπου ϋνιωςα δϋοσ και θλύψη Ζόλεψα την ϊνεςη που εύχε με τα παιδιϊ και τη βεβαιϐτητα, κϊθε τησ κύνηςη όταν ςύγουρη και με ακρύβεια, αλλϊ και ζεςταςιϊ ταυτϐχρονα Κούτα πώσ αςχολοϑνται, ςκϋφτηκα! Λεσ να μη με θϋλει αϑριο-μεθαϑριο; Λεσ να με ςυγκρύνει ςτο μυαλουδϊκι του και να με βρύςκει λύγη; Ϊψαχνα αλλϊ δεν ϋβριςκα κϊτι να με ενοχλεύ. Κϊτι που εγώ θα το ϋκανα αλλιώσ μϐνο και μϐνο επειδό εύμαι μαμϊ και ΠΡΕΠΕΙ, εύτε ξϋρω εύτε ϐχι, να ϋχω τον πρώτο και τον τελευταύο λϐγο Λεσ να εύμαι τϐςο τυχερό, να εύναι τϐςο καλϊ ϐςο φαύνεται, αναρωτιϐμουν. Ϋρθε η ςειρϊ μου, γνώριςα την κυρύα ταυροϑλα, μια γλυκϑτατη, ευγενϋςτατη γυναύκα, που ϋχει μεγαλώςει εκατοντϊδεσ παιδιϊ Μαζύ τησ γνώριςα και τη γλυκϑτατη Κατερύνα, ϐλο ζωό, νιϊτα και χαμϐγελο! Η Κατερύνα, με μεγϊλη ευκολύα, λεσ και τον εύχε ξαναδεύ, απαςχϐληςε τον Παϑλο ϐςο κρϊτηςε η μικρό ςε διϊρκεια κουβϋντα μασ. Σϐτε, η κ. ταυροϑλα με ρώτηςε: - Θϋλετε να μου πεύτε κϊτι για το γιο ςασ; - Όχι, μϐνο να τον αγαπόςετε, απϊντηςα και βοϑρκωςα 1

2 - Δε θα δυςκολευτοϑμε, ςασ βεβαιώνω, μου απϊντηςε. Αυτό εύναι η δουλειϊ μασ! Κι ϋτςι ξεκύνηςα Εγώ με τισ αναςφϊλειεσ και τουσ φϐβουσ μου, ϐχι για το μονϊκριβο μου, αλλϊ για μϋνα τελικϊ Όταν αναθϋτεισ την ανατροφό του παιδιοϑ ςου ςε ϊλλουσ ανθρώπουσ πρϋπει να μϊθεισ και να δϋχεςαι και να ςυνεργϊζεςαι. Ο Παϑλοσ μου ξεκύνηςε για το ταξύδι του ςτον κϐςμο, κϊθε μϋρα και καλϑτερα, κϊθε μϋρα και πιο κοντϊ να μεγαλώςουμε τον Παϑλο μαζύ δύπλα, ϐχι απϋναντι. Σώρα πια, κϊθε μϋρα που τον αφόνω και πϊω ςτη δουλειϊ ξϋρω ϐτι το μεςημϋρι θα πϊρω μαζύ μου ϋνα παιδϊκι πιο ώριμο, κοινωνικϐ, υπεϑθυνο, με την ψυχοϑλα του γεμϊτη αποδοχό και αγϊπη και τη μϋρα του γεμϊτη απϐ χρώματα και παιχνύδι! Σώρα πια δε νιώθω μϐνο τυχερό, αλλϊ και ευλογημϋνη, γιατύ ςτην πορεύα ανακϊλυψα ϐτι ϐλο το προςωπικϐ και η διούκηςη του ςταθμοϑ διϋπονται απϐ κοινϋσ αρχϋσ και φϋρουν κοινϊ χαρακτηριςτικϊ Ϋθοσ, ςυνϋπεια, υπευθυνϐτητα, ςεβαςμϐ ςτα παιδιϊ, εξαιρετικϐ επαγγελματιςμϐ και πϊνω απϐ ϐλα ανθρωπιϊ, καθαρϐ βλϋμμα, αληθινό καλημϋρα όμερα ο Παϑλοσ εύναι 27 μηνών και ϐπωσ λϋει και ο ύδιοσ η ταυροϑλα και η Κατερύνα εύναι οι δυο μαμϊδεσ του ςτο ςταθμϐ, ενώ εγώ εύμαι η μαμϊ του ςτο ςπύτι. Ο Διονϑςησ εύναι ο καλϑτερϐσ του φύλοσ. Ο Αντώνησ που τον φϋρνει με το ςχολικϐ, ο όρωασ του. Η κα Παςχϊλη, η Θεοδώρα, η Ειρόνη, η τϋλλα, η Ελϋνη, η Αριςτϋα, η Μαρύα, ϐλοι εςεύσ εύςτε η καθημερινϐτητϊ του, οι δικού του ϊνθρωποι Πιο οικογϋνεια δε γύνεται Ο ϐροσ «ςυςτϊςεισ» εύναι πολϑ φτωχϐσ μπροςτϊ ςτο τερϊςτιο λειτοϑργημα ϐλων των ανθρώπων που απαρτύζουν τη Νηπιακό Αγωγό Παςχϊλη. Αν γυρνοϑςε ο χρϐνοσ πύςω πϊλι μϐνο εςϊσ θα εμπιςτευϐμουν. ασ ευχαριςτώ που μεγαλώνετε τον Παβύτο μου! ασ ευχαριςτώ που με βοηθϊτε να εύμαι εργαζϐμενη μαμϊ!! Για τισ αγαπημϋνεσ μασ δαςκϊλεσ, Ειλικρινϊ.., Βύκυ Αρϊλη, μαμϊ του Παϑλου Μαργαριτϐπουλου Κϊθε φορϊ το παιδύ μου λϊμπει απϐ χαρϊ κι ενθουςιαςμϐ καθώσ μου διηγεύται ϐλα τα υπϋροχα πρϊγματα που κϊνετε κι ϐλα αυτϊ που τουσ μαθαύνετε! Θϋλω να ςασ πω ΕΤΦΑΡΙΣΨ! Κϊθε φορϊ που μου λϋει πωσ δε θϋλει ΠΟΣΕ να πϊει ςε ϊλλο ςχολεύο, θϋλω να ςασ πω ευχαριςτώ. Ευχαριςτώ για την υπομονό, την τϐςη αγϊπη και το ενδιαφϋρον ςασ κατϊ τη διϊρκεια ϐλησ αυτόσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. Ευχαριςτώ που βοηθϊτε τα παιδιϊ μασ ν ανούξουν τα φτερϊ τουσ, να αιςθϊνονται πιο ςύγουρα για τον εαυτϐ τουσ και κυρύωσ ευχαριςτώ γι αυτό τη μεγϊλη αγκαλιϊ που τουσ δύνετε και τα μαθαύνετε να δϋνονται, να ςχετύζονται, να ενδιαφϋρονται ουςιαςτικϊ. Ϊνα μικρϐ παιδύ που το κϊνατε να αγαπόςει τϐςο το ςχολεύο του, εύναι αξύα που δε μετριϋται με τύποτα! Αγαπημϋνεσ μου δαςκϊλεσ, εύχατε τα πινϋλα, εύχατε και τα χρώματα Με πολλό πολλό αγϊπη ζωγραφύςατε τον παρϊδειςο και μπόκαν τα παιδιϊ μασ μϋςα! Με απϋραντη ευγνωμοςϑνη και βαθιϊ εκτύμηςη, Ιςμόνη Παραςκευοποϑλου, μαμϊ του Ιϊςονα Λουκϊ. Η μανοϑλα τησ Μαρύζασ Γεωργοςοποϑλου ϋςτειλε ςτισ νηπιαγωγοϑσ τησ κϐρησ τησ το παρακϊτω γρϊμμα: Πληςιϊζοντασ ςτο τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ νιώθω την ανϊγκη να ευχαριςτόςω μϋςα απϐ τα βϊθη τησ καρδιϊσ μου τισ δαςκϊλεσ τησ κϐρησ μου. Μϋςα ςτη χρονιϊ καταφϋρατε να μϊθετε ςτα παιδιϊ μασ πϊρα πολλϊ ϐςον αφορϊ τισ γνώςεισ που πρϋπει να αποκτόςουν ςτην ηλικύα αυτό, αλλϊ το κυριϐτερο καταφϋρατε να τουσ μϊθετε να δουλεϑουν ςε ομϊδεσ, να ςϋβονται, να υπακοϑν ϐταν πρϋπει, αλλϊ και να περνϊνε τϐςο υπϋροχα κϊνοντασ την καθημερινϐτητα τϐςο ευχϊριςτη και δημιουργικό. ασ αξύζει λοιπϐν ϋνα μεγϊλο μπρϊβο και πολλϊ ςυγχαρητόρια για ϐλεσ τισ προςπϊθειεσ που κϊνετε μϋςα ςτην τϊξη. Εύμαι ςύγουρη πωσ θα ςυνεχύςετε αυτϐ το ϋργο, γιατύ μασ ϋχετε αποδεύξει ϐτι πραγματικϊ το αγαπϊτε, αλλϊ πϊνω απϐ ϐλα αγαπϊτε τα παιδιϊ! 2

3 Εύμαι η Ιωϊννα, η μαμϊ τησ Μϐνικασ Γλϑκα. Θα όθελα να ςασ ευχαριςτόςω κι εγώ και ο ςϑζυγϐσ μου για τον επαγγελματιςμϐ και την αγϊπη, τη φροντύδα και την καλό ςασ διϊθεςη προσ τη μικρό μασ. Σο χαμϐγελο τησ Μϐνικασ και ο ενθουςιαςμϐσ τησ όταν η απϐδειξη τησ ςωςτόσ μασ επιλογόσ για τον παιδικϐ ςταθμϐ ΠΑΦΑΛΗ. Η ςχεδϐν καθημερινό μασ επαφό με το προςωπικϐ και τη διεϑθυνςη των Εκπαιδευτηρύων, με ϋκανε να νιώθω όςυχη και ςύγουρη για την αςφϊλεια των παιδιών και φυςικϊ απϐλυτα ικανοποιημϋνη για την εκπαύδευςη, τη δημιουργικϐτητα και την ομαλό ϋνταξη των παιδιών ςτο χώρο ςασ και ςτην ϋννοια τησ ομαδικϐτητασ. ασ ευχαριςτοϑμε πολϑ! Θα όθελα με ϐλη μου την καρδιϊ να ςυγχαρώ και να ευχαριςτόςω θερμϊ τισ παιδαγωγοϑσ και ϐλο το προςωπικϐ του παιδικοϑ ςταθμοϑ ΠΑΦΑΛΗ, που ϐλη τη ςχολικό χρονιϊ φρϐντιςε, δύδαξε, τϊιςε, περιποιόθηκε, ςυμβοϑλεψε και αγϊπηςε το παιδύ μου. Εμπιςτεϑομαι τουσ ανθρώπουσ του ςα να εύμαι εγώ ςε κϊθε βόμα του παιδιοϑ μου. Οι παιδαγωγού ϋδωςαν και δύνουν κϊθε μϋρα κομμϊτι απϐ την ψυχό τουσ. Εύναι πϊντα όρεμεσ, γελαςτϋσ και γλυκϋσ, υπομονετικϋσ δαςκϊλεσ και μαμϊδεσ μαζύ και φροντύζουν ώςτε το αγγελοϑδι μου να γυρύζει ςτο ςπύτι γελαςτϐ, γερϐ, ενθουςιαςμϋνο και ϋτοιμο να μοιραςτεύ μαζύ μασ τισ καινοϑριεσ γνώςεισ του. το μυαλϐ μασ θα εύναι πϊντα οι εικϐνεσ ςασ, αγαπημϋνεσ μασ δαςκϊλεσ, με παιδιϊ να κρϋμονται απϐ πϊνω ςασ, ϊλλα να δουλεϑουν ςτα τραπεζϊκια τουσ τισ χειροτεχνύεσ τουσ, να μοιρϊζονται αρμοδιϐτητεσ, να κϊνουν εργαςύεσ Η αγκαλιϊ ςασ παρϋμενε πϊντα γεμϊτη. Tο ςυγκεκριμϋνο χολεύο εύμαι ςύγουρη ϐτι αφόνει ςτα παιδιϊ που φεϑγουν τισ καλϑτερεσ αναμνόςεισ απϐ τη ζωό τησ προςχολικόσ ηλικύασ. Θα όθελα να ςασ ευχαριςτόςω και να ςασ δώςω ςυγχαρητόρια για ϐ,τι μϊθατε ςτο παιδύ μασ. Εϑχομαι καλϐ καλοκαύρι και καλό ξεκοϑραςη. Με εκτύμηςη, Σςιπρϊ Νατϊςα Οι γονεύσ του Παςχϊλη Κυριακύδη μασ ϋγραψαν Σα εκπαιδευτόρια Παςχϊλη ςυνδυϊζουν βουνϐ και θϊλαςςα, μεταφορικϊ και κυριολεκτικϊ. Σο ςχολεύο εύναι κτιςμϋνο ς ϋνα πανϋμορφο λϐφο που κοιτϊ τη θϊλαςςα. Οι απύθανεσ, ςϑγχρονεσ εγκαταςτϊςεισ, οι τερϊςτιοι χώροι, τα προαϑλια και το μοναδικϐ ϋμψυχο υλικϐ του ςχολεύου, ςε ςυνδυαςμϐ με τη διατόρηςη του οικογενειακοϑ προφύλ και χαρακτόρα, τη ζεςταςιϊ του «ςχολεύου τησ γειτονιϊσ», εύναι οι λϐγοι που τα εκπαιδευτόρια Παςχϊλη ςυγκαταλϋγονται ςτην κορυφό των ιδιωτικών εκπαιδευτηρύων. Οι ακοϑραςτεσ δαςκϊλεσ αςχολοϑνται με το κϊθε παιδύ ξεχωριςτϊ, με πολϑ ϐρεξη και πϊθοσ, πρϊγμα που το βλϋπεισ αποτυπωμϋνο ςτα χαμϐγελα παιδιών που βγαύνουν κϊθε μεςημϋρι απϐ το ςχολεύο τουσ γεμϊτα απϐ νϋεσ εμπειρύεσ! ασ ευχαριςτοϑμε, ςυνεχύςτε ϋτςι... Αχιλλϋασ και Μαρύα Κυριακύδη Όταν ϋνα τρύχρονο παιδύ, ο γιοσ μασ, ςου λϋει ϐτι το καλϑτερο ςχολεύο του κϐςμου εύναι του ΠΑΦΑΛΗ, τϐτε απλϊ καταλαβαύνεισ πϐςο ευτυχιςμϋνοσ νιώθει μϋςα ςε αυτϐ! Εγκρατεύσ ςα γονεύσ, ςτην αρχό, για το αν θα καταφϋρει το παιδύ μασ να προςαρμοςτεύ ςτη νϋα του ζωό, ςύγουροι πλϋον για την επιλογό του ςχολεύου μασ. Οι γλυκϋσ δαςκϊλεσ που περιϋβαλαν με τϐςη αγϊπη, φροντύδα, ηρεμύα και υπομονό το Βαγγϋλη μασ, οι ςυνοδού και οδηγού των ςχολικών λεωφορεύων που τον ςυνοδεϑουν κϊθε μϋρα με χαμϐγελο, ϐλοι οι ϊνθρωποι που τον φροντύζουν και κϊνουν τη ςχολικό του καθημερινϐτητα δεϑτερη οικογϋνεια! ασ ευχαριςτοϑμε πραγματικϊ, για την πρώτη υπϋροχη ςχολικό χρονιϊ του Βαγγϋλη μασ!! Μπϊμπησ και Σατιϊνα Κουρτύδη, γονεύσ του Βαγγϋλη 3

4 Περϊςαμε μια υπϋροχη χρονιϊ! Η νηπιαγωγϐσ μασ μϊσ περιϋβαλε με την αγϊπη τησ και τη ζεςτό τησ αγκαλιϊ. Μασ ϋμαθε να ςεβϐμαςτε ο ϋνασ τον ϊλλο. Μασ ταξύδεψε ςτον κϐςμο τησ γνώςησ, τησ τϋχνησ, τησ πούηςησ, δοςμϋνα απλϊ και κατανοητϊ για εμϊσ και τουσ μικροϑσ τησ μαθητϋσ. Ευχαριςτοϑμε για ϐλα! Φρϑςα Νικοποϑλου, μαμϊ τϋλλασ-θεοδώρασ Σζιμπλϊκη Δϊςκαλοσ γεννιϋςαι, δε γύνεςαι. Δϊςκαλοσ, ϐχι καθηγητόσ ό πρϑτανησ με ωραύο γραφεύο και ακριβϐ ςτυλϐ. Δϊςκαλοσ, με αγϊπη ςτο βλϋμμα και ανοιχτό αγκαλιϊ. Με ςοβαρϐτητα κι ϐχι ςοβαροφϊνεια. Με την ικανϐτητα να εμπνϋεισ το ςεβαςμϐ και ϐχι να τον επιβϊλλεισ. Να μορφώνεισ και να διαμορφώνεισ ανθρώπουσ. Βελτιώνεςαι, ύςωσ Εξελύςςεςαι ύςωσ Αλλϊ δε γύνεςαι, γεννιϋςαι για να γύνεισ Κι ϐταν το κϊνεισ, θα ϋχεισ πετϑχει το ςκοπϐ ςου: να γύνεισ για τουσ μαθητϋσ ςου και τισ οικογϋνειϋσ τουσ ο δϊςκαλοσ που θα θυμοϑνται χρϐνια μετϊ Αγαπημϋνη μασ δαςκϊλα, ςε ευχαριςτοϑμε που αγαπϊσ τα παιδιϊ μασ κι αν και η χρονιϊ τελειώνει, δαςκϊλα τουσ θα εύςαι για πϊντα! Με αγϊπη Σζύμα Φριςτύνα, μαμϊ τησ Έφησ Κϑριε Παςχϊλη, Θα όθελα να εκφρϊςω τη χαρϊ μου για τη νϋα δυνατϐτητα που μασ παρϋχει το χολεύο ςασ, να παρακολουθοϑμε μϋςω internet τισ δραςτηριϐτητεσ των παιδιών μασ. Ϋταν για μασ μια ευχϊριςτη ϋκπληξη το γεγονϐσ αυτϐ και μασ αποδεικνϑει ϐτι το χολεύο ςασ εναρμονύζεται με τισ δυνατϐτητεσ που του δύνει η τεχνολογύα προσ ϐφελοσ των παιδιών μασ. Όςο πεπειςμϋνοι και να αιςθανϐμαςτε γι αυτϐ βλϋποντασ την καθημερινϐτητα των παιδιών μασ μϋςω φωτογραφιών και video, αυξϊνει η πεπούθηςό μασ ϐτι τα παιδιϊ μασ βρύςκονται ςε ϋνα περιβϊλλον γεμϊτο εφϐδια για τη μετϋπειτα ςχολικό ζωό, αλλϊ και τη ζωό τουσ γενικϐτερα. Εγώ ςα γονιϐσ ελπύζω και πιςτεϑω ϐτι θα ςυνεχύςετε να μορφώνετε και να διαμορφώνετε χαρακτόρεσ. Θα όθελα να ςασ ςυγχαρώ για τη νηπιαγωγϐ μασ, η οπούα κϊνει καθημερινϊ πρϊξη ϐλα τα παραπϊνω. Αγαπημϋνη μασ δαςκϊλα, Με εκτύμηςη, Φριςτύνα Σζύμα, μαμϊ τησ Έφησ Θϋλουμε μϋςα απϐ την καρδιϊ μασ να ςασ ευχαριςτόςουμε για την αγϊπη και τισ γνώςεισ που προςφϋρατε ςτο Νικϐλα μασ. Όςο ϐμωσ βοηθόςατε το παιδύ μασ, ϊλλο τϐςο βοηθόςατε κι εμϊσ με τισ πολϑτιμεσ ςυμβουλϋσ ςασ ςε θϋματα που δε γνωρύζαμε πώσ να διαχειριςτοϑμε. Πϊντα η οικογϋνειϊ μασ θα ςασ ςκϋφτεται με πολϑ αγϊπη και βαθιϊ εκτύμηςη! Ελϋνη Νοτοποϑλου και Μϊριοσ Αρμϊοσ, γονεύσ του Νύκου Όταν πριν 4 περύπου χρϐνια ϊρχιςα να προβληματύζομαι ϋντονα για το ποϑ θα αφόςω την 7 μηνών κοροϑλα μου προκειμϋνου να εργαςτώ, ϋνιωθα ϋνα ςωρϐ ςυναιςθόματα, αγωνύα, αναςφϊλεια, αβεβαιϐτητα για το ϊγνωςτο. Κατϊ ςυνϋπεια, ϋνα ακατανύκητο ϊγχοσ. Βλϋπετε, για πρώτη φορϊ θα ϋπρεπε να εμπιςτευθώ κϊπου τον πολϑτιμο μικρϐ μου θηςαυρϐ. Και για την επιλογό που ϋκανα να ςασ αναθϋςω τοϑτο το δϑςκολο ϋργο, εύμαι απϐλυτα ικανοποιημϋνη μϋχρι και ςόμερα! Θυμϊμαι την εύχα ςε ϋνα μικρϐ port bebe και με αυτϐ την ανϋβαςε η ςυνοδϐσ ςτο ςχολικϐ την πρώτη μϋρα Ϋταν μϐλισ 7 μηνών! Ϋμουν πολϑ ςυγκινημϋνη και ςυναιςθηματικϊ φορτιςμϋνη ασ ΕΤΦΑΡΙΣΨ για ϐλα! Για τουσ υπϋροχουσ ανθρώπουσ που επιλϋξατε ϋναν προσ ϋναν, για να αςκόςουν το λειτοϑργημα τησ παιδαγωγοϑ. Για τισ αξύεσ και τα ηθικϊ μηνϑματα που μεταλαμπαδεϑουν ςτισ αγνϋσ αυτϋσ ψυχϋσ δύνοντασ καθημερινϊ ϐλο τουσ τον εαυτϐ! Επύςησ, ςε ϐλουσ ϐςουσ απαρτύζουν και ςτελεχώνουν το χολεύο ςασ, ϋνα μεγϊλο ΜΠΡΑΒΟ! Αξύζει να ςυνεχύςετε ϋτςι Με εκτύμηςη, Γεωργύα Ξενοδϐχου, η μαμϊ τησ Παραςκευόσ Καροϑζου 4

5 Διαθεματικό προςϋγγιςη, μια ςϑγχρονη μϋθοδοσ ςτο νηπιαγωγεύο Σο νηπιαγωγεύο εύναι η βϊςη του εκπαιδευτικοϑ μασ ςυςτόματοσ κι ϋχει, ϐπωσ ϐλοι γνωρύζουμε, εκπαιδευτικϐ προςανατολιςμϐ. Η ποιοτικό αναβϊθμιςη του προγρϊμματοσ, τϐςο του νηπιαγωγεύου ϐςο και των προγραμμϊτων των ϊλλων βαθμύδων, εύναι επιβεβλημϋνη καθώσ και η ςυςτηματοπούηςη τησ δουλειϊσ των εκπαιδευτικών. Ο μαθητόσ, ωσ ενεργϐ κϑτταρο τησ κοινωνύασ πρϋπει να ϋχει τον πρώτο ρϐλο ςτο ςχολεύο, ώςτε να μπορϋςει αργϐτερα να ανταπεξϋλθει ςτισ δυςκολύεσ και ςτισ απαιτόςεισ τησ κοινωνύασ. Ϊχει διαμορφωθεύ, λοιπϐν, μια αντύληψη αντύθετη με αυτό που κυριαρχοϑςε ςτα παλαιϐτερα προγρϊμματα, ϐπου το ενδιαφϋρον εςτιαζϐταν ςτην αποςπαςματικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ και ςτη ςτεύρα απομνημϐνευςό τησ. ημαντικϊ ςτοιχεύα που διαφοροποιοϑν τισ νϋεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ απϐ τισ παραδοςιακϋσ εύναι η ϊμεςη ςυμμετοχό των παιδιών ςτον προςδιοριςμϐ των ερωτημϊτων του υπϐ μελϋτη θϋματοσ, η ανοιχτό ςτϊςη απϋναντι ςε πιθανϋσ αλλαγϋσ ςτην κατεϑθυνςη τησ ϋρευνασ, καθώσ και η αποδοχό απϐ μϋροσ των παιδιών τησ ευθϑνησ για το ϋργο που πρϋπει να φϋρουν εισ πϋρασ. Επιχειρεύται η διαςϑνδεςη και η επεξεργαςύα θεμϊτων απϐ πολλϋσ οπτικϋσ γωνύεσ, ώςτε να φωτύζονται πολυπριςματικϊ και να αναδεικνϑεται η γνώςη και η ςχϋςη τησ με την πραγματικϐτητα. Φωρύσ τη διαθεματικό προςϋγγιςη το ςχολεύο δεν μπορεύ να ενθαρρϑνει την εφαρμογό εναλλακτικών μορφών μϊθηςησ, επειδό εύναι παγιδευμϋνο ς ϋνα κατακερματιςμϋνο κϐςμο επιμϋρουσ γνωςτικών αντικειμϋνων, ο οπούοσ βρύςκεται ςε αντύθεςη με τα ενδιαφϋροντα, τα βιώματα των παιδιών και τισ εμπειρύεσ τησ καθημερινόσ ζωόσ που απαιτοϑν ολιςτικό προςϋγγιςη των θεμϊτων. Με τη διαθεματικό προςϋγγιςη προςφϋρεται η γνώςη ςε κατανοητό και προςπελϊςιμη για ϐλουσ μορφό και προωθοϑνται κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ και δημιουργικϋσ ςτϊςεισ και διαδικαςύεσ που ςυντελοϑν ςτην κοινωνικό ϋνταξη των παιδιών. Εδώ και χρϐνια, λοιπϐν, το ςχολεύο μασ ακολουθεύ τη ςϑγχρονη παιδαγωγικό, η οπούα προςπαθεύ να ανταποκριθεύ ςτη διαρκώσ μεταβαλλϐμενη κοινωνύα και αναπροςδιορύζεται ςε μια διαδικαςύα αυτενεργϐ, αποκαλυπτικό και διαδραςτικό. Απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για να ςυμβοϑν τα παραπϊνω αποτελοϑν η δημιουργικό ϋμπνευςη των δαςκϊλων μασ και η κινητοπούηςη του ενδιαφϋροντοσ των μαθητών, ϋτςι ώςτε ϐχι μϐνο να κατϋχουν μια βαςικό εκπαύδευςη, αλλϊ ταυτϐχρονα να εύναι ευϋλικτοι και ευπροςϊρμοςτοι ςτισ ςυνθόκεσ τησ ςϑγχρονησ κοινωνύασ. Επιμϋλεια: Ζουλϊκη τϋλλα, νηπιαγωγϐσ του Ν12 5

6 Παρϋα με τον Οδυςςϋα Ελϑτη και την πούηςη ςτην τϊξη του Ν12 Η πούηςη εύναι μια βαςικό μορφό πολιτιςμοϑ που μπορεύ να ςυνδυαςτεύ με διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ επικοινωνύασ και ϋκφραςησ. Η παρουςύα τησ ςτο νηπιαγωγεύο μπορεύ να δηλωθεύ ωσ ατμϐςφαιρα, ωσ ςυναύςθημα αλλϊ και ωσ όχοσ, ωσ μουςικό, ωσ ηχητικό γλώςςα, ακϐμα και ωσ πολιτιςμικό αξύα, γνώςη ό εμπειρύα. (Σζϊνι Ροντϊρι, 1985 και 1989) Γειϊ ςου κϑριε Μενεξϋ... Πούημα του Οδυςςϋα Ελϑτη απϐ τη ςυλλογό «Ο Ϋλιοσ, ο Ηλιϊτορασ» κοπϐσ εύναι να ειςϊγουμε τα παιδιϊ ςτο μαγικϐ κϐςμο τησ πούηςησ. Εξϋλιξη δρϊςησ: Ο κϑριοσ Μενεξϋσ Μαθηςιακό περιοχό: Γλώςςα (Προφορικϐσ λϐγοσ και γραφό). τϐχοσ: Σα παιδιϊ ενθαρρϑνονται να εντοπύζουν πληροφορύεσ και να απολαμβϊνουν ϋνα πούημα μϋςα απϐ ϋνα οπτικοακουςτικϐ βύντεο. Σεχνικό: Ερωτηματικό διδαςκαλύα, οπτικοακουςτικό ϋκφραςη, ςυζότηςη. Τλικϊ: Ηλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ, διαδύκτυο, χαρτύ Α3, μαρκαδϐροι. Περιγραφό δραςτηριϐτητασ: Ακοϑμε μαζύ με τα παιδιϊ το μελοποιημϋνο πούημα «Γεια ςου κϑριε Μενεξϋ», του Οδυςςϋα Ελϑτη και ςυζητϊμε το περιεχϐμενϐ του. Εντοπύζουμε τισ λϋξεισ που πιθανϐν δε γνωρύζουν τα παιδιϊ και δημιουργοϑμε ςχετικϐ πύνακα αναφορϊσ (π.χ. πεντϐβολα, μπαξϋσ, μενεξϋσ, ςιντριβϊνι, ροδϊνι...), ςτον οπούο ςυνυπϊρχουν η λϋξη, η επεξόγηςό τησ και η ζωγραφικό τησ απεικϐνιςη. Παρϊλληλα, τα παιδιϊ γρϊφουν ςτο χαρτύ τουσ ςτύχουσ του ποιόματοσ και φτιϊχνουν ϋνα κολϊζ με τισ ζωγραφιϋσ τουσ. Μπαξϋσ ςημαύνει περιβϐλι. Μαθηςιακό περιοχό: Tϋχνεσ Εικαςτικϊ τϐχοσ: Σα παιδιϊ ενθαρρϑνονται να παρατηροϑν το φυςικϐ περιβϊλλον και να αντλοϑν θϋματα απ αυτϐ. Σεχνικό: Οπτικό παρατηρητικϐτητα. Τλικϊ: Ηλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ, χαρτιϊ Α4, μαρκαδϐροι. Περιγραφό δραςτηριϐτητασ: Τπενθυμύζουμε ςτα παιδιϊ ϐτι μπαξϋσ ςημαύνει περιβϐλι ό κόποσ, δηλαδό περιφραγμϋνοσ χώροσ που μποροϑμε να καλλιεργόςουμε λαχανικϊ, οπωροφϐρα δϋντρα και λουλοϑδια. Αναζητοϑμε ςχετικϋσ φωτογραφύεσ ςτο διαδύκτυο μϋςα απϐ το διαδραςτικϐ πύνακα τησ τϊξησ και ςτη ςυνϋχεια προτεύνουμε ςτα παιδιϊ να ζωγραφύςουν το δικϐ τουσ μπαξϋ και να πουν τι θα όθελαν να φυτϋψουν ςε αυτϐν. 6

7 Ένα μπουκϋτο μενεξϋδεσ Μαθηςιακό περιοχό: Υυςικϋσ επιςτόμεσ και μαθηματικϊ. τϐχοσ: Σα παιδιϊ ενθαρρϑνονται να διακρύνουν τα παρατηρόςιμα εξωτερικϊ μορφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ των φυτών. Σεχνικό: Οπτικό παρατηρητικϐτητα, ςυζότηςη. Τλικϊ: Ϊνα μπουκϋτο μενεξϋδεσ, ηλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ. Περιγραφό δραςτηριϐτητασ: Παρουςιϊζουμε ςτα παιδιϊ ϋνα μπουκϋτο μενεξϋδεσ. Σουσ αναφϋρουμε ϐτι οι μενεξϋδεσ λϋγονται και βιολϋτεσ, καθώσ και ύα. τη ςυνϋχεια τουσ ζητϊμε να παρατηρόςουν τα λουλοϑδια προςεκτικϊ και να αντλόςουν ςτοιχεύα για τα πϋταλα, το κοτςϊνι τουσ, τον αριθμϐ των λουλουδιών που υπϊρχει ςτο κοτςϊνι τουσ, τα φϑλλα, την ϑπαρξη ό ϐχι αρώματοσ, κλπ. Ύςτερα, τα παιδιϊ μετροϑν πϐςα πϋταλα ϋχει ο μενεξϋσ και αν ϐλα εύναι ϐμοια. Σϋλοσ, αναζητοϑν ςτο διαδύκτυο τα χρώματα που μπορεύ να ϋχει ο μενεξϋσ (π.χ. μωβ, ϊςπρο, μπλε, κύτρινο.) Άλλο ϋνα τραγοϑδι για το μενεξϋ. Μαθηςιακό περιοχό: Σϋχνεσ, μουςικό. τϐχοσ: Σα παιδιϊ ενθαρρϑνονται να τραγουδοϑν και να εκφρϊζονται κινητικϊ. Σεχνικό: Tραγοϑδι, χορϐσ. Τλικϊ: Hλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ. Περιγραφό δραςτηριϐτητασ: Aναζητοϑμε με τα παιδιϊ ςτο you tube κι ϊλλα τραγοϑδια που αναφϋρονται ςτο μενεξϋ. Ϊτςι, βρύςκουμε κι ακοϑμε την επτανηςιακό καντϊδα «Μενεξϋδεσ και Ζουμποϑλια». τη ςυνϋχεια προτρϋπουμε τα παιδιϊ να χωριςτοϑν ςε ζευγϊρια και να χορϋψουν ακοϑγοντασ το τραγοϑδι. 7

8 Πώσ να ςασ υπακοϑν τα παιδιϊ, χωρύσ να θυμώνετε τησ Ιζαμπϋλ Λεκλϋρκ, Εκδϐςεισ Ενϊλιοσ Σα μωρϊ και τα παιδιϊ νιώθουν αςφϊλεια με τισ επαναλαμβανϐμενεσ ενϋργειεσ. Σα παιδιϊ δεν εκτιμοϑν τισ εκπλόξεισ ϐταν περιπλϋκουν τισ βαςικϋσ τουσ ανϊγκεσ (ϑπνο, τροφό, τρυφερϐτητα). Αν το παιδύ αρνεύται να φϊει ςκεφτεύτε ϐτι μπορεύ να εύναι αδιϊθετο, να ϋχει φϊει πολϑ κολατςιϐ, να μην ϋχει ξαναδοκιμϊςει το ςυγκεκριμϋνο πιϊτο κλπ. Μην αναγκϊζετε το παιδύ να μϋνει πολλό ώρα ςτο τραπϋζι, μην αλλϊζετε τα γεϑματα ανϊλογα με τισ επιθυμύεσ του. ιγϊ ςιγϊ θα ςυνηθύςει ϐλα τα φαγητϊ και τη διαδικαςύα του φαγητοϑ. Οι ςυνόθειεσ του ϑπνου εντυπώνονται κι ϐςο μεγαλώνει το παιδύ τϐςο πιο δϑςκολα αλλϊζουν. Πριν κοιμηθεύ, πεύτε του ϋνα παραμϑθι ό ϋνα νανοϑριςμα. Βϊλτε ϋνα φωτϊκι ό αφόνετε ανοιχτό την πϐρτα, για να ακοϑει τουσ όχουσ του ςπιτιοϑ, που του δημιουργοϑν αςφϊλεια. Ανακοινώνετε ϋγκαιρα τισ διαθϋςεισ ςασ λϋγοντϊσ του π.χ. «ςε δϋκα λεπτϊ θα φϊμε, ό θα πασ για ϑπνο». τα πϋντε τουσ χρϐνια, τα παιδιϊ επιθυμοϑν να διαλϋγουν τα ροϑχα που θα φορϋςουν και προςπαθοϑν να ντϑνονται μϐνα τουσ. Υροντύςτε να ξεκινοϑν τη διαδικαςύα νωρύτερα και επαινϋςτε την προςπϊθειαϊ τουσ αυτό. Η αλόθεια εύναι ϐτι γινϐμαςτε υπεϑθυνοι, ϐταν νιώθουμε ϐτι μασ αγαποϑν και μασ εμπιςτεϑονται. Σα παιδιϊ, ϐςο μεγαλώνουν, πρϋπει να ςυνηθύζουν ςε ϋνα μεγαλϑτερο αριθμϐ υποχρεώςεων. Να ϋχετε υπ ϐψιν ςασ ϐτι η επανϊληψη εύναι αναγκαύα. Δεύξτε τουσ τα πλεονεκτόματα αυτοϑ που θα κϊνει, δώςτε του μια πρϐκληςη και κϊντε την υποχρϋωςη να μοιϊζει με παιχνύδι. Να θυμϊςτε ϐτι οι ςτιγμϋσ μετϊβαςησ απϐ τη μύα δραςτηριϐτητα ςτην ϊλλη εύναι δϑςκολεσ για τα παιδιϊ, γιατύ ςυνηθύζουν την ϋννοια του χρϐνου ςταδιακϊ, διϐτι ζουν μϐνο το παρϐν. Δεν μπορεύτε να του δύνετε τα πϊντα, αυτϐ θα του κϊνει κακϐ. Ουςιαςτικϊ, ϐταν λϋτε «ϐχι» ςε κϊποιο αύτημα, το βοηθϊτε να βγει απϐ την αύςθηςη τησ παντοδυναμύασ, την οπούα δεν μπορεύ να αντϋξει και απϐ την οπούα βαθμιαύα ελευθερώνεται καθ ϐλη τη διϊρκεια τησ παιδικόσ του ηλικύασ. Γι αυτϐ, κατϊ καιροϑσ χρειϊζεται να του λϋτε «ϐχι» και να το τηρεύτε! Σο γεγονϐσ ϐτι οι γονεύσ κατϋχουν την εξουςύα, προςφϋρει αςφϊλεια ςτο παιδύ. Αν αλλϊζετε ςυνϋχεια διαθϋςεισ του δημιουργεύτε ςϑγχυςη. Μαθαύνοντϊσ του να κυριαρχεύ ςτισ επιθυμύεσ του, του προςφϋρουμε ϋνα πολϑ αποτελεςματικϐ εργαλεύο για την μετϋπειτα ενόλικη ζωό του. Να ορύζετε κανϐνεσ. Όςο πιο λύγοι εύναι οι κανϐνεσ, τϐςο μεγαλϑτερη εύναι η αξύα τουσ. Η καλϑτερη μορφό εξουςύασ εύναι αυτό που θϋτει περιοριςμοϑσ ςε ϋνα παιδύ, χωρύσ να το μειώνει. Γϑρω ςτην ηλικύα των τεςςϊρων ετών, το παιδύ νιώθει την ανϊγκη να πει ψϋματα. Χεϑδεται, γιατύ ςυνειδητοποιεύ ςιγϊ ςιγϊ ϐτι ϋχει δικό του ςκϋψη. Πρϋπει να του δεύξετε ϐτι η ειλικρύνεια και η ακεραιϐτητα θα το βοηθόςουν να πληςιϊςει τουσ ανθρώπουσ δημιουργώντασ αληθινοϑσ δεςμοϑσ. Σο παιδύ θϋλει να πϊρει αυτϐ που χρειϊζεται αμϋςωσ. Βοηθόςτε το να καταλϊβει ϐτι κϊθε πρϊξη ϋχει ςυνϋπειεσ, που μπορεύ να εύναι εύτε θετικϋσ εύτε αρνητικϋσ. Αν διαπιςτώςετε ϐτι το παιδύ ςασ εύναι μπερδεμϋνο, λυπημϋνο ό θυμωμϋνο παροτρϑνετϋ το να εκφρϊςει με το δικϐ του τρϐπο αυτϐ που νιώθει. Με αυτϐν τον τρϐπο θα καταλϊβει ϐτι ςυναιςθόματα ϐπωσ ο φθϐνοσ, η ζόλια, ο φϐβοσ, η ςτεναχώρια και λοιπϊ εύναι φυςιολογικϊ και κοινϊ ςε ϐλουσ. Διδϊξτε πριν να αναθϋςετε ευθϑνεσ, παύξτε με το παιδύ, ενθαρρϑνετϋ το να αςκεύται, ελϋγξτε τισ ώρεσ που περνϊει ςτην τηλεϐραςη και ςτον υπολογιςτό. Εύναι ςημαντικϐ να περνϊτε ποιοτικϐ χρϐνο με τα παιδιϊ ςασ. Αν εύςαςτε μαζύ του ϐλο το απϐγευμα, αλλϊ δεν ϋχετε καλό διϊθεςη ό εύςτε πνευματικϊ απϐντεσ και ο χρϐνοσ περνϊει με παρατηρόςεισ, τα παιδιϊ θα εϑχονται ενδϐμυχα να όταν αλλοϑ. Φρειϊζεται να πρϊττετε με ςυνετϐ και ιςορροπημϋνο τρϐπο βοηθώντασ το παιδύ να αναγνωρύζει τισ προκλόςεισ, να επιθυμεύ τη νύκη κι επύςησ να αναπτϑξει την ικανϐτητα να δϋχεται τισ αποτυχύεσ. Πρϋπει να δεύξετε ςε κϊθε παιδύ ϐτι ϋχει τη δικό του θϋςη ςτην οικογϋνεια και ϐτι εύναι μοναδικϐ και αςϑγκριτο. Μεταδώςτε του την αιςιοδοξύα, τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ και τη χαρϊ του πειραματιςμοϑ. Οπωςδόποτε, ϐταν ϋχουμε παιδιϊ μια χαρϊ για την οπούα ζοϑμε, εύναι να αφιερωνϐμαςτε. Εντοϑτοισ, πρϋπει να προςϋχουμε την παγύδα τησ υπερβολόσ. Εύναι καλϐ να δύνουμε, αλλϊ ϐταν να δύνουμε πολλϊ, αυτϐ ςυνόθωσ εύναι εξαντλητικϐ τϐςο για εςϊσ ϐςο και για τα παιδιϊ που δϋχονται τισ υπερβολικϋσ θυςύεσ. Θϋλετε την ευτυχύα του παιδιοϑ ςασ; Σϐτε, λοιπϐν, μην ξεχνϊτε τον εαυτϐ ςασ! Επιμϋλεια: Βιργινύα Παςχϊλη 8

9 «Σα ανθρωπϊκια του ΓαϏτη» Διαθεματικό προςϋγγιςη απϐ τα νόπια του Ν12 Με αφορμό τισ ςυζητόςεισ μασ με τα παιδιϊ για τον ϊνθρωπϐ και τη ζωό του ςτισ μεγϊλεσ πϐλεισ ξεκινόςαμε ϋνα ταξύδι ςτην τϋχνη και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην τϋχνη του γνωςτοϑ Ϊλληνα ζωγρϊφου Γιϊννη ΓαϏτη. κοπϐσ τησ διαθεματικόσ δραςτηριϐτητασ: - Η επαφό των παιδιών με την τϋχνη και την πολιτιςτικό τουσ κληρονομιϊ. - Η επικοινωνύα, η ανϊπτυξη τησ παρατηρητικϐτητασ και η ϊςκηςη τησ δημιουργικόσ ςκϋψησ. - Η καλλιϋργεια ςυνεργατικών δεξιοτότων και η καλλιτεχνικό ϋκφραςη απϐ τα παιδιϊ. Παιδύ και γλώςςα τϐχοι: Η προφορικό επικοινωνύα, η ϋκφραςη ςυμφωνύασ ό διαφωνύασ, η αποδοχό διαφορετικών απϐψεων, η εξϋλιξη μιασ ιδϋασ, η εμπλοκό ςε δραςτηριϐτητεσ γραφόσ με τελικϐ ςτϐχο την απϐκτηςη φωνολογικόσ ενημερϐτητασ. Προφορικϐσ λϐγοσ: Σα παιδιϊ, μϋςω τησ ςυζότηςησ, διατυπώνουν τισ εντυπώςεισ τουσ για τα ϋργα του ζωγρϊφου και τισ δικϋσ τουσ ερμηνεύεσ για ϐςα παρατηροϑν. Μαθαύνουν να εκφρϊζονται, να αναπτϑςςουν τισ απϐψεισ τουσ με επιχειρόματα και εμπλουτύζουν το λεξιλϐγιο τουσ. Γραπτϐσ λϐγοσ: Κϊθε παιδύ αναλαμβϊνει να μιλόςει για ϋναν απϐ τουσ πύνακεσ του ΓαϏτη. το τϋλοσ, δημιουργεύ ϋνα δικϐ του τύτλο για τον πύνακα που διϊλεξε και το γρϊφει ςτο χαρτύ. Παιδύ και μαθηματικϊ: τϐχοι: Η απαρύθμηςη ενϐσ ςυνϐλου αντικειμϋνων που βρύςκονται ςε ευθεύα γραμμό, ςε κϊθετη γραμμό, ςε διαγώνιο ό ςε τυχαύα διϊταξη. 9

10 Παιδύ και γεωμετρύα: τϐχοσ: Παρατηρώντασ πύνακεσ του ζωγρϊφου (κϊθε παιδύ και διαφορετικϐ πύνακα) τα παιδιϊ προςπαθοϑν να απαριθμόςουν ςωςτϊ τα ανθρωπϊκια που βλϋπουν, αλλϊ και να βρουν τη νοητό γραμμό που δημιουργοϑν τα κεφϊλια τουσ (οριζϐντια κϊθετη διαγώνιο). Προςπαθοϑν να μιμηθοϑν τον τρϐπο δημιουργύασ του καλλιτϋχνη και φτιϊχνουν δικϊ τουσ ανθρωπϊκια ςε ςυμμετρύα. Σα παιδιϊ του Ν8 ϋρχονται ςε επαφό με την ελληνικό πούηςη «Όνειρο καλοκαιρινοϑ μεςημεριοϑ» Σρϋξανε τα παιδιϊ, πόρανε ςτα παχουλϊ τουσ χϋρια το φεγγϊρι κι ϐλη τη νϑχτα παύζανε ςτον κϊμπο. Σώρα τα χϋρια τουσ εύναι χρυςϊ, τα πϐδια τουσ χρυςϊ, κι ϐπου πατοϑν αφόνουν κϊτι μικρϊ φεγγϊρια ςτο νοτιςμϋνο χώμα. Μα ευτυχώσ οι μεγϊλοι που ξϋρουν πολλϊ, δεν καλοβλϋπουν. Μονϊχα οι μϊνεσ κϊτι υποψιϊςτηκαν. Γι αυτϐ τα παιδιϊ κρϑβουν τα χρυςωμϋνα χϋρια τουσ ςτισ ϊδειεσ τςϋπεσ, μην τα μαλώςει η μϊνα τουσ που ϐλη τη νϑχτα παύζανε κρυφϊ με το φεγγϊρι. Γιϊννησ Ρύτςοσ Ϊχοντασ μιλόςει για το διϊςτημα, ωσ επϋκταςη του θϋματοσ, τα παιδιϊ όρθαν ςε επαφό με την ελληνικό πούηςη και ςυγκεκριμϋνα με το πούημα «Όνειρο καλοκαιρινοϑ μεςημεριοϑ» του Γιϊννη Ρύτςου. Ζωγρϊφιςαν και εύπαν τι θα ϋκαναν αν ϋβλεπαν το φεγγϊρι να πϋφτει ςτη γη: Ϊφη Σζύμα: «Θα ςτερεώνω τα πϐδια μου πϊνω ςτο φεγγϊρι, να κϊνω ιςορροπύα και μετϊ θα προςπαθόςουν να κϊνουν το ύδιο και οι γονεύσ μου». τρατουλϊτου Εβύτα: «Θα ντυνϐμουν κλϐουν, θα ϋκανα μπϊλα το φεγγϊρι και θα ϋπαιζα μ αυτϐ». Σριανταφϑλλου Βαςύλησ: «Θα φωνϊξω ϐλη την οικογϋνεια μου να παύξουμε με το φεγγϊρι». Μούροσ Υαύδωνασ: «Να παύζω με τον φύλο μου το Θανϊςη και να πετϊμε το φεγγϊρι ο ϋνασ ςτον ϊλλον» Πϊνου Ιωϊννα: «Σο φεγγϊρι εύναι μϋςα ςτη θϊλαςςα και του κϊνω το τραπϋζι». Ζαχαρύασ Ηλύασ: «Θα παύζω με το φεγγϊρι μαζύ με το θεύο μου τον Γιϊννη». 10

11 Παπαώωϊννου Θανϊςησ: «Θα παύζουμε ϐλη η οκογϋνεια μου με το φεγγϊρι». Μαμϊςησ Αιμύλιοσ: «Θα αγκαλιϊζω το φεγγϊρι την ώρα που ο όλιοσ πϋφτει πϊνω μασ». Γκερϋκου οφύα: «Θα παύζουμε με τον αδερφϐ μου, το ωτόρη, μαζύ με το φεγγϊρι». Μουρλϊ Ειρόνη: «Θα παύζω μπϊλα με το φεγγϊρι και μετϊ θα βϊζουμε τα χϋρια ςτισ τςϋπεσ να μη φαύνονται τα χρυςϊ χϋρια». Λαμπροποϑλου Μαρύα: «Η μαμϊ τϋλλα και η Μαρύα παύζουν με το φεγγϊρι. Η Μαρύα κρϑβεται μϋςα ςτο φεγγϊρι και η μαμϊ τησ την ψϊχνει». Παπαςτυλιανοϑ Δημότρησ: «Θα πετϊξω το φεγγϊρι ξανϊ ςτον ουρανϐ». Μαρύνη Κϋλλυ: «Μαζύ με τη φύλη μου, την Αθηνϊ, γιατρεϑουμε το φεγγϊρι και βϊζουμε μϋςα την καρδοϑλα του». Αςημακοποϑλου Ϊρςη: «Θα το αγκαλιϊςω». Παγουλϊτου Ελευθερύα: «Θα το ϋκανα μπϊλα και θα ϋπαιζα μαζύ του». Σζανϊκου Δόμητρα: «Θα ϋβλεπα πώσ εύναι απϐ κοντϊ». Διαθεματικό προςϋγγιςη μϋςω του διαδραςτικοϑ πύνακα απϐ τα παιδιϊ του Ν10 Θϋμα: «Γευματύζοντασ με τουσ καλλιτϋχνεσ Με τα κϐκκινα τα αυγϊ, τα τςουρϋκια και τη μαγειρύτςα ϋρχεται η Παςχαλύτςα!» Σο ϋναυςμα για να αςχοληθοϑμε με αυτϐ το θϋμα όταν η γιορτό του Πϊςχα που θα γιορτϊζαμε ςε λύγεσ μϋρεσ! Θϋληςα, λοιπϐν, η προςϋγγιςη του θϋματοσ να πραγματοποιηθεύ μϋςα απϐ την τϋχνη, ώςτε τα παιδιϊ να ϋρθουν ςε επαφό με ϋργα τϋχνησ Ελλόνων και ξϋνων ζωγρϊφων με ϋνα κοινϐ θϋμα: τον εορταςμϐ του Πϊςχα. Εμπλεκϐμενεσ γνωςτικϋσ περιοχϋσ Η διαθεματικό προςϋγγιςη εντϊςςεται ςτισ γνωςτικϋσ περιοχϋσ τησ Γλώςςασ, των Μαθηματικών, των Εικαςτικών, τησ Μελϋτησ Περιβϊλλοντοσ και τησ Πληροφορικόσ. 1 η Δραςτηριϐτητα (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Γλώςςα - τϐχοσ: να διηγοϑνται προςωπικϋσ εμπειρύεσ τηρώντασ τη διαδοχικό ςειρϊ, να εμπλουτύςουν τον προφορικϐ τουσ λϐγο (ανϊπτυξη επιχειρημϊτων και αιτιολϐγηςη απϐψεων, εξόγηςη και ερμηνεύα). Παρακολουθόςαμε μύα προβολό των θρηςκευτικών γεγονϐτων ϐπωσ παρουςιϊζεται μϋςα απϐ ϋργα τϋχνησ (πύνακεσ ζωγραφικόσ και γλυπτϊ) με τη χρόςη του λογιςμικοϑ παρουςύαςησ διαφανειών Power Point. Κατϊ τη διϊρκεια προβολόσ ϋγιναν αναφορϋσ και αναβιώςεισ διαφϐρων εθύμων, τα παιδιϊ κατϋθεςαν τισ προςωπικϋσ τουσ εμπειρύεσ κι ϋγινε μια ςχετικό ςυζότηςη. 2 η Δραςτηριϐτητα «Υτιϊχνω το πϊζλ» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Δημιουργικό ϋκφραςη, Εικαςτικϊ - τϐχοσ: να προβληματιςτοϑν, να ςκεφτοϑν και να ανακαταςκευϊςουν το παζλ, ςυνεργαζϐμενα μεταξϑ τουσ, να αντιληφθοϑν το περύγραμμα, τη γειτνύαςη και τη διαδοχό τησ γραμμόσ, να διακρύνουν την ανοιχτό και κλειςτό γραμμό). Ϊχουν προηγηθεύ οι εξόσ δραςτηριϐτητεσ: «Ϋρθε η Κυριακό που τρων τα Χϊρια»: αφορϊ την Κυριακό των ΒαϏων. Σα παιδιϊ παρατόρηςαν τον πύνακα ζωγραφικόσ του Ζωρζ Μπρακ, «Μαϑρα Χϊρια» (1942) με τη ςυνοδεύα μουςικό («Κϑματα», πανουδϊκησ) και ακολοϑθηςαν δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ: αναπαρϊςταςη του πύνακα μϋςα απϐ το θεατρικϐ παιχνύδι, γλωςςικϊ παιχνύδια ανϊπτυξησ προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου, παρατόρηςη του πύνακα «Σο καλϊθι τησ Λαζαρύνασ», του Αντώνη Γιϊγκου καθώσ και δραςτηριϐτητεσ ςχετικϋσ με τα ϋθιμα του Λαζϊρου. 11

12 τον ιςτϐτοπο αφοϑ ειςϊγαμε την εικϐνα με τον πύνακα ζωγραφικόσ του Ζωρζ Μπρακ «Μαϑρα Χϊρια», ϑςτερα αναθϋςαμε ςτα παιδιϊ να χωριςτοϑν ςε ομϊδεσ κι ϋπειτα να ςυνθϋςουν και να αναςυνθϋςουν την εικϐνα, με τη μορφό παζλ, ςε διϊφορουσ βαθμοϑσ δυςκολύασ και μορφϋσ παζλ που τα ύδια επϋλεξαν με την τεχνικό drag and drop (ςϑρω και τοποθετώ). 3 η Δραςτηριϐτητα «Ζωγραφύζω τον πύνακα» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Δημιουργικό ϋκφραςη, εικαςτικϊ - τϐχοσ: να αναπτϑξουν τη φανταςύα και τη δημιουργικϐτητϊ τουσ, δεξιϐτητεσ χειριςμοϑ του λογιςμικοϑ καθώσ και κινητικϋσ δεξιϐτητεσ ςυντονιςμοϑ ματιοϑ χεριοϑ, να πειραματιςτοϑν με τα υλικϊ και τισ τεχνικϋσ και να ϋρθουν ςε επαφό με τη γλώςςα, τα ςϑμβολα, τα ςτοιχεύα, το περιεχϐμενο, τη δομό και λειτουργύα τησ εικαςτικόσ τϋχνησ, να περιγρϊψουν, να αιτιολογόςουν και να ανακαλϋςουν ςτη μνόμη τουσ τισ ενϋργειϋσ τουσ (ςτοιχεύα μεταγνωςτικόσ ικανϐτητασ). το λογιςμικϐ εικαςτικόσ ϋκφραςησ Tux Paint τα παιδιϊ ςε μικρϋσ ομϊδεσ δημιοϑργηςαν τον πύνακα «Μαϑρα Χϊρια», του Ζωρζ Μπρακ. Οι εργαςύεσ τουσ αποθηκεϑτηκαν ςτουσ προςωπικοϑσ φακϋλουσ των νηπύων. τη ςυνϋχεια, η κϊθε ομϊδα παρουςύαςε ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ το ϋργο τησ, εξόγηςε τισ επιλογϋσ τησ, περύγραψε τη δρϊςη, τισ τεχνικϋσ, τα χρώματα και τα υλικϊ που χρηςιμοπούηςε. 12

13 4 η Δραςτηριϐτητα: Πούημα «Η Λαμπρό» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Γλώςςα και Δημιουργικό ϋκφραςη, εικαςτικϊ - τϐχοσ: να εξοικειωθοϑν με τη χρόςη ανοιχτοϑ λογιςμικοϑ γενικόσ χρόςησ αναπτϑςςοντασ νοητικϋσ δεξιϐτητεσ, ϐπωσ δημιουργικϐτητα, ανϊλυςη ποιόματοσ και ςϑνθεςη ςε εικϐνα, ςυνδϋοντασ τη φανταςύα και την αιςθητικό ομορφιϊ (επικοινωνιακϐσ ρϐλοσ τησ λογοτεχνύασ). Δεύχνοντασ το πούημα ςτα παιδιϊ μϋςω του διαδραςτικοϑ πύνακα ξεκινόςαμε την ανϊλυςό του. Η ανϊλυςη ενϐσ λογοτεχνικοϑ κειμϋνου ςτηρύζεται ςτα χαρακτηριςτικϊ του (λειτουργύα, περιεχϐμενο, μορφό, μορφολογύα, διαδικαςύεσ ανϊγνωςησ). υγκεκριμϋνα, η πούηςη ακολουθεύ το πλϊνο: επιλογό, απαγγελύα και απομνημϐνευςη, ανϊγνωςη/ερμηνεύα απϐ τουσ μαθητϋσ, γραφό κειμϋνου, χωρύσ ωςτϐςο να θεωρεύται αναγκαύα η πιςτό ακολουθύα αυτόσ. το λογιςμικϐ Web 2.0, ανοιχτϐ περιβϊλλον μϊθηςησ Wixie, τα παιδιϊ χωριςμϋνα ςε ομϊδεσ επϋλεξαν μια ςτροφό του ποιόματοσ και ςχεδύαςαν, ειςόγαγαν εικϐνεσ (stickers), φϐντο, κλπ. προςπαθώντασ να αποτυπώςουν εικονικϊ το πούημα. 5 η Δραςτηριϐτητα «Ποιοσ εύναι Ποιοσ;» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Μαθηματικϊ - τϐχοσ: να παρατηρόςουν, να κϊνουν υποθϋςεισ και να πειραματιςτοϑν με τη μϋθοδο τησ δοκιμόσ και του λϊθουσ, να προςδιορύςουν την ακριβό θϋςη ςτο χώρο με βϊςη τα ςτοιχεύα που τουσ παρϋχονται). την ολομϋλεια τησ τϊξησ τα παιδιϊ παρατόρηςαν ςτο λογιςμικϐ παρουςιϊςεων Power Point, ϋργα τϋχνησ, τα οπούα αναφϋρονται ςτο «Μυςτικϐ Δεύπνο» (Duccio, Λεονϊρντο Ντα Βύντςι, Ελ Γκρϋκο και Jacopo Bassano, Μονόσ Βατοπεδύου, Ιταλικόσ ςχολόσ, κλπ.). Δϐθηκε ϋμφαςη ςτισ ςυνόθειεσ του δεύπνου, ςτα φαγητϊ που υπϊρχουν ςτο τραπϋζι, ςτη διϊταξη και ςτον αριθμϐ των καθόμενων, ςτισ ςυνόθειεσ που τηροϑνται κατϊ τη διϊρκεια των γευμϊτων και δημιοϑργηςαν καταλϐγουσ με τα εύδη γευμϊτων. Σα παιδιϊ εύπαν τισ προςωπικϋσ εμπειρύεσ με βϊςη τα βιώματϊ τουσ. Επιςημϊνθηκαν απϐ τουσ μαθητϋσ οι διαφορϋσ και οι ομοιϐτητεσ των διαφϐρων ϋργων τϋχνησ ςτο ςυγκεκριμϋνο θϋμα. τη ςυνϋχεια, παρουςιϊςαμε ςτο πρϐγραμμα του διαδραςτικοϑ πύνακα Teamboard την τοιχογραφύα του ζωγρϊφου Leonardo Da Vinci «Ο Μυςτικϐσ Δεύπνοσ», ςτην οπούα εύχαμε κϊνει κϊποιεσ αλλαγϋσ με τη χρόςη του λογιςμικοϑ επεξεργαςύασ εικϐνων, photo shop, αποκϐψαμε οριςμϋνα πρϐςωπα του πύνακα, τα οπούα τα αποθηκεϑςαμε ωσ χωριςτϋσ εικϐνεσ. Σα παιδιϊ ϋπρεπε να βρουν τουσ Αποςτϐλουσ μαθητϋσ του Φριςτοϑ που λεύπουν ςτηριζϐμενα ςε ςτοιχεύα που τουσ παρουςιϊζονταν απϐ εμϊσ ςϑροντασ το εικονύδιο ςτη ςωςτό θϋςη ό ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ δεύχνοντασ μϐνο το ςτοιχεύο που ζητεύται. 13

14 6 η Δραςτηριϐτητα «Σα εύδη γευμϊτων» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Γλωςςα, Μαθηματικϊ - τϐχοσ: να εξηγοϑν και να ερμηνεϑουν, να επιχειρηματολογοϑν και να αιτιολογοϑν τισ απϐψεισ τουσ, να ταξινομοϑν με βϊςη ϋνα χαρακτηριςτικϐ). Η δραςτηριϐτητα αυτό αποτελεύ ςυνϋχεια τησ προηγοϑμενησ και ςτηρύζεται ςε ϐςα ϋχουν όδη αναφερθεύ. το πρϐγραμμα εννοιολογικόσ χαρτογρϊφηςησ, kidspiration, τα παιδιϊ ϋπρεπε να ταξινομόςουν τισ εικϐνεσ με βϊςη το χαρακτηριςτικϐ που τουσ δινϐταν: «ϐ,τι τρώμε για πρωινϐ, για γεϑμα και για δεύπνο». Σα παιδιϊ, ςε ομϊδεσ, επϋλεξαν τροφϋσ που μπορεύ να αποτελϋςουν ϋνα πρωινϐ, ϋνα μεςημεριανϐ και ϋνα βραδινϐ φαγητϐ. 7 η Δραςτηριϐτητα «Υτιϊχνω το τραπϋζι» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Μαθηματικϊ - τϐχοσ: να εξηγοϑν και να ερμηνεϑουν, να επιχειρηματολογοϑν και να αιτιολογοϑν τισ απϐψεισ τουσ, να ταξινομοϑν με βϊςη ϋνα χαρακτηριςτικϐ, να επιλϑουν προβλόματα). Παρουςιϊςαμε τη δραςτηριϐτητα ςτα παιδιϊ με τη μορφό προβλόματοσ προσ επύλυςη. Σουσ αφηγηθόκαμε μια μικρό ιςτορύα, ώςτε να τουσ προκαλϋςει το ενδιαφϋρον. τη ςυνϋχεια, ςτο ανοιχτϐ περιβϊλλον του Web 2.0, ειςϊγαμε ςτον καμβϊ του Wixie δυο ορθογώνια ςχόματα τα οπούα αποτελοϑςαν τα ρϊφια ενϐσ ντουλαπιοϑ. Σα παιδιϊ ϋπρεπε να τακτοποιόςουν ςε ϋνα ρϊφι τα τρϐφιμα με τα οπούα θα μαγειρϋψει η κυρύα Περςεφϐνη τη Μεγϊλη Εβδομϊδα και ςε ϋνα ϊλλο τα τρϐφιμα τησ Ανϊςταςησ, διαχωρύζοντασ με αυτϐν τον τρϐπο νηςτύςιμεσ και αρτϑςιμεσ τροφϋσ. 8 η Δραςτηριϐτητα «Ιςτορύα ςε ςυνϋχειεσ» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Πληροφορικό, Μαθηματικϊ - τϐχοσ: να κατανοόςουν τη χρονικό ακολουθύα των γεγονϐτων (μαθηματικϊ), να ςυνεργαςτοϑν και να αντιληφθοϑν το αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ τουσ για ϋνα κοινϐ ςκοπϐ, να ςυνειδητοποιόςουν τισ φϊςεισ δημιουργύασ μιασ κινοϑμενησ εικϐνασ με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ (δυνατϐτητεσ τεχνολογύασ), να αναπτϑξουν αιςθητικϐ κριτόριο). Σα παιδιϊ ζωγρϊφιςαν εικϐνεσ απϐ τη Μεγϊλη Εβδομϊδα και τα ϋθιμϊ τησ. Αφοϑ ςαρώςαμε τα ζωγραφικϊ ϋργα και τα αποθηκεϑςαμε ςτον H/Y με το πρϐγραμμα δημιουργύασ βύντεο «movie maker», τα παιδιϊ χωριςμϋνα ςε ομϊδεσ ϋπρεπε να τοποθετόςουν τισ ζωγραφιϋσ ςϑμφωνα με τη χρονικό διαδοχό των θρηςκευτικών γεγονϐτων και εθύμων τησ Μεγϊλησ Εβδομϊδασ. Μια ομϊδα ανϋλαβε να επιλϋξει την κατϊλληλη μουςικό μϋςα απϐ μια γκϊμα μουςικών επιλογών. Ωλλη ομϊδα επϋλεξε τα εφϋ με την καθοδόγηςό μασ και η τελευταύα ϋγραψε τουσ τύτλουσ ειςαγωγόσ. Η ταινύα αποθηκεϑτηκε και προβλόθηκε ςτην τϊξη. 14

15 9 η Δραςτηριϐτητα «Έθιμα ϊλλων χωρών» (Γνωςτικϐ αντικεύμενο: Μελϋτη περιβϊλλοντοσ - τϐχοσ: να αντιληφθοϑν ϐτι οι λαού μεταξϑ τουσ ϋχουν κοινϋσ γιορτϋσ και παραδϐςεισ, να δουν τισ χώρεσ ςτο χϊρτη και να αναπτϑξουν τισ πρώτεσ ιδϋεσ τουσ γϑρω απϐ τα ςϑμβολα και τουσ χϊρτεσ). Εφϐςον εύχε προηγηθεύ η ςυζότηςη για τα ϋθιμα του Πϊςχα ϊλλων χωρών, τα παιδιϊ με τη βοόθεια του λογιςμικοϑ οπτικοπούηςησ Google Earth αναζότηςαν τισ χώρεσ για τισ οπούεσ μιλόςαμε και εύδαμε χαρακτηριςτικϊ τοπύα, αξιοθϋατα και μνημεύα τησ κϊθε χώρασ. Σα παιδιϊ του Ν8 και η τϋχνη του Picasso και του Miro Σα παιδιϊ όρθαν ςε επαφό με τουσ πύνακεσ τϋχνησ του Picasso και του Miro. Σουσ θαϑμαςαν, τουσ ϊγγιξαν, προςπϊθηςαν να τουσ ερμηνεϑςουν με τη δικό τουσ παιδικό φανταςύα και πϊνω απ ϐλα τουσ ζωγρϊφιςαν Νηπιαγωγϐσ: «Ο Pablo Picasso όθελε να μϊθει πραγματικϊ ποιο εύναι το μυςτικϐ να ζωγραφύζει κανεύσ ςαν ϋνα μικρϐ παιδύ». Σριανταφϑλλου Βαςύλησ: «Σο μυαλϐ μου». Μουρλϊ Ειρόνη: «Η φανταςύα μου». Παποϑλιασ Θοδωρόσ: «Να ςκϋφτεςαι ωραύα ϐταν ζωγραφύζεισ». Γεωργοϑλια Δϋςποινα: «Ζωγραφύζω τα ϐνειρϊ μου». τρατουλϊτου Εβύτα: «Να βλϋπουμε ο ϋνασ απϐ τον ϊλλον». Παπαώωϊννου Θανϊςησ: «κϋφτομαι κϊτι ωραύο δικϐ μου και το ζωγραφύζω». Κοτςανϊ ύλια: «Όταν εύμαι χαροϑμενη, ζωγραφύζω πολϑ ωραύα». Γκοϑδα Δανϊη: «Επειδό χρηςιμοποιώ ωραύα χρώματα». Λαμπροποϑλου Μαρύα: «Ζωγραφύζω με αγϊπη και ηρεμύα». Σα παιδιϊ όρθαν ςε επαφό με το ςυγκεκριμϋνο πύνακα αφηρημϋνησ τϋχνησ του Joan Miro, τον παρατόρηςαν και μασ εύπαν τι βλϋπουν Αρμϊοσ Νικϐλασ: «Εύναι ϋνα ϊγαλμα». Δημητρϐπουλοσ Γιώργοσ: «Ϊνα τϋρασ». Μαμϊςησ Αιμύλιοσ: «Ϊνα ϊγαλμα μ ϋνα μϊτι». 15

16 Ηλιϊκη Καλλιϐπη: «Ϊνα αςτεύο ϊγαλμα». Κουνϋλη Παναγιώτα: «Ϊχει ωραύα χρώματα». Σζιμπλϊκη τϋλλα: «Ϊχει χρηςιμοποιόςει πολϑ μπλε χρώμα». Παγουλϊτου Ελευθερύα: «Ϊνα ζώο μ ϋνα μϊτι». Διαεματικό προςϋγγιςη απϐ τα προνόπια του Ν9, για το θϋμα: «Σα παιδιϊ του κϐςμου» Αφϐρμηςη Ερϋθιςμα Αφορμό για να ξεκινόςουμε διαθεματικϊ την ενϐτητα αυτό, ςτϊθηκε ϋνα βιβλύο με τύτλο: «Αγαπημϋνοι μου φύλοι». Σο βιβλύο αυτϐ προςεγγύζει ϋννοιεσ τησ διαφορετικϐτητασ, τησ μοναδικϐτητασ του καθενϐσ, αλλϊ και τησ ομοιϐτητασ ϐλων των παιδιών παρϊ τισ διαφορετικϋσ γλωςςικϋσ και πολιτιςμικϋσ καταβολϋσ τουσ. Ρωτόςαμε, λοιπϐν, τα παιδιϊ μασ ςτην τϊξη αν όθελαν να μϊθουν πώσ ζουν τα παιδιϊ ς ϊλλα μϋρη του κϐςμου, αν εύναι ύδια και αν απολαμβϊνουν τα ύδια πρϊγματα με μασ. Η ανταπϐκριςό τουσ όταν θετικό. Παιδύ και Γλώςςα Δραςτηριϐτητα 1 η (τϐχοσ: Προφορικό επικοινωνύα) Με αφορμό το παραμϑθι «Αγαπημϋνοι μου φύλοι..» ϊκουςαν και ςχολύαςαν ιςτορύεσ που ϋχουν θϋμα τη διαφορετικϐτητα κατανοώντασ τη μοναδικϐτητα τουσ αλλϊ και την ομοιϐτητϊ τουσ με τα παιδιϊ του κϐςμου. Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Διαβϊςαμε ςτα παιδιϊ την ιςτορύα και κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊγνωςησ διατυπώναμε ερωτόςεισ ςχετικϋσ με το θϋμα. χολιϊςαμε τισ εικϐνεσ και τουσ όρωεσ τησ ιςτορύασ. Σϋλοσ, ςυζητόςαμε για τα μηνϑματα που επιδιώκει ο ςυγγραφϋασ να περϊςει. Δραςτηριϐτητα 2 η (τϐχοσ: Ανϊγνωςη) Να διαβϊςουν την ιςτορύα τησ Unicef μϋςα απϐ ϋνα πολυτροπικϐ κεύμενο. Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Δεύξαμε το κεύμενο τησ Unicef ςτα παιδιϊ και τα παροτρϑναμε να διαβϊζουν τα ύδια ϐπου υπόρχε εικϐνα και ϐταν χρειαζϐταν να ανταλλϊςςουν απϐψεισ μεταξϑ τουσ για την καλϑτερη ερμηνεύα των λϋξεων. Δραςτηριϐτητα 3 η (τϐχοσ: Γραφό) Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Με αφορμό τισ ςυζητόςεισ που κϊναμε τισ προηγοϑμενεσ ημϋρεσ για τα παιδιϊ του κϐςμου και κυρύωσ για τον τρϐπο που ζουν τα παιδιϊ ςτην Αφρικό αποφαςύςαμε να γρϊψουμε ϐλοι μαζύ ϋνα διαπολιτιςμικϐ αλφαβητϊρι. 16

17 Παιδύ και Μαθηματικϊ Δραςτηριϐτητα 1 η (τϐχοσ: Να αντιςτοιχόςουν εικϐνεσ παιδιών διαφορετικών φυλών με το ςπύτι τουσ.) Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα εργαςτόκαμε με φϑλλα εργαςύασ. Ύςτερα απϐ ςυζότηςη που κϊναμε για τα παιδιϊ ϐλου του κϐςμου και τισ διαφορετικϋσ κατοικύεσ ςτισ οπούεσ ζουν, τα παρακινόςαμε να ζωγραφύςουν το κϊθε παιδύ και την κατοικύα που του αντιςτοιχεύ. Παιδύ, Δημιουργύα και Έκφραςη Δραςτηριϐτητα 1 η (τϐχοσ: Να δημιουργόςουν μια ομαδικό εργαςύα με θϋμα «Όλα τα παιδιϊ τησ γησ»). Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Για τη δραςτηριϐτητα αυτό δουλϋψαμε και πϊλι ϐλοι μαζύ ςε ςυνεργαςύα. Φωριςτόκαμε ςε πϋντε ομϊδεσ και η κϊθε ομϊδα εύχε να αςχοληθεύ με κϊτι διαφορετικϐ. Δραςτηριϐτητα 2 η (τϐχοσ: Δραματικό τϋχνη: Να αναπαραςτόςουν ςκηνϋσ απϐ τη ζωό και τα ϋθιμα ϊλλων λαών). Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Μύα ομϊδα (φορώντασ τα καπϋλα και βαμμϋνα ςτα μϊγουλα με γραμμϋσ) δραματοπούηςε το χορϐ των Ινδιϊνων γϑρω απϐ τη φωτιϊ με τη ςυνοδεύα κατϊλληλησ μουςικόσ. Μύα ομϊδα (αντύςτοιχα βαμμϋνη με ςχιςτϊ μϊτια) υποδϑθηκε τουσ Κινϋζουσ, τον τρϐπο που περπατϊνε, υποκλύνονται και τρώνε. Μύα ομϊδα (αντύςτοιχα βαμμϋνη) υποδϑθηκε τουσ Αφρικανοϑσ και τον τρϐπο ζωόσ τουσ (κυνόγι, μαγεύρεμα κλπ.). Σα παιδιϊ ενθουςιϊςτηκαν, διαςκϋδαςαν και ευχαριςτόθηκαν πολϑ την ϐλη διαδικαςύα. Παιδύ και Περιβϊλλον Δραςτηριϐτητα 1 η (τϐχοσ: Γεωγραφύα: Να γνωρύςουν την υδρϐγειο ςφαύρα και να κατανοόςουν ϐτι αποτελεύ αναπαρϊςταςη τησ γησ.) Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Δεύξαμε ςτα παιδιϊ τισ Ηπεύρουσ και με απλϊ λϐγια τουσ εξηγόςαμε που περύπου ζει η κϊθε φυλό. Δραςτηριϐτητα 2 η (τϐχοσ: Να γνωρύςουν τη δρϊςη οργανώςεων οι οπούεσ βοηθοϑν τα παιδιϊ του κϐςμου που ϋχουν ανϊγκη.) Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Ενημερώςαμε με απλϊ λϐγια τα παιδιϊ για τη δρϊςη παγκϐςμιων οργανώςεων, ϐπωσ «UNICEF», «Action Aid Ελλϊσ», «Γιατρού Φωρύσ ϑνορα», «Γιατρού του Κϐςμου» και ςυνϊμα για την ανθρωπιςτικό βοόθεια που παρϋχουν ςε εκεύνουσ που την ϋχουν ανϊγκη. υζητόςαμε για τισ βαςικϋσ ανϊγκεσ των παιδιών που καλϑπτουν και παροτρϑναμε τα παιδιϊ να ςκεφτοϑν τι θα ςυνϋβαινε αν δεν υπόρχαν οι παραπϊνω οργανώςεισ. Παιδύ και Πληροφορικό Δραςτηριϐτητα 1 η (τϐχοσ: Να αναζητόςουν πληροφορύεσ ςτο Διαδύκτυο για το πώσ ζουν τα παιδιϊ μακρινών πολιτιςμών. Διεξαγωγό δραςτηριϐτητασ Παρακολουθόςαμε με τα παιδιϊ ςτον Η/Τ και διαβϊςαμε πληροφορύεσ που εντοπύςαμε ςτο Διαδύκτυο, ςχετικϋσ με τον τρϐπο ζωόσ παιδιών μακρινών πολιτιςμών. Παρατηρόςαμε εικϐνεσ και κϊναμε λϐγο για τισ διαφορϋσ ςτην ενδυμαςύα, την κατοικύα, τη διατροφό κ.α. Οι νηπιαγωγού του Ν9, Εβύνα Υαλιϊγκα και Γεωργύα Κοψιϊ 17

18 Σα παιδιϊ του Νηπιαγωγεύου γιορτϊζουν την Παγκϐςμια Ημϋρα Παιδικοϑ Βιβλύου Η δεϑτερη του Απρύλη εύναι η ημϋρα γϋννηςησ του μεγϊλου παραμυθϊ Φανσ Κρύςτιαν Ωντερςεν. Αυτό την ημϋρα διαλϋξαμε κι εμεύσ για να μιλόςουμε με τα παιδιϊ για το βιβλύο. Διαβϊςαμε αγαπημϋνα παραμϑθια των παιδιών, ανακαλϑψαμε πϐςα διαφορετικϊ εύδη βιβλύων υπϊρχουν. Γνωρύςαμε πϐςοι πολλού ϊνθρωποι εργϊζονται (αναφορϊ ςτα επαγγϋλματα, ϐπωσ ςυγγραφϋασ, εικονογρϊφοσ, επιμελητόσ κειμϋνου, εκδϐτησ, τυπογρϊφοσ, βιβλιοπώλησ, βιβλιοθηκϊριοσ κ.α.), για να δημιουργηθεύ ϋνα βιβλύο και να φτϊςει ςτα χϋρια μασ. Μϊθαμε πωσ πρϋπει να διατηροϑμε τα βιβλύα μασ πϊντα καθαρϊ και περιποιημϋνα. Σϋλοσ, γύναμε μικρού ςυγγραφεύσ και εικονογρϊφοι. Σα παιδιϊ ϋπλαςαν το καθϋνα ξεχωριςτϊ τη δικό τουσ ιςτορύα, και την εικονογρϊφηςη. Απολαϑςτε το αποτϋλεςμα: ϋνα νϋο παιδικϐ βιβλύο ϋτοιμο να μασ ταξιδϋψει ςτο μαγικϐ κϐςμο των παιδιών. «Όμορφεσ μϋρεσ ςτη χώρα του Φρϐνου» Μια φορϊ κι ϋνα καιρϐ όταν ο Φρϐνοσ, τα παιδιϊ του όταν η θυγατϋρα του η Ωνοιξη και οι γιού του το Καλοκαύρι, το Υθινϐπωρο και ο Φειμώνασ, που του χϊριςαν δώδεκα εγγϐνια τουσ μόνεσ. τη χώρα του Φρϐνου -μια χώρα παραμυθϋνια κι αϋρινη, που απλώνεται πϊνω απ τον Αιθϋρα και τυλύγει γϑρω γϑρω τη γη- γεννόθηκε κϊποιο πρωύ ο επτϋμβρησ. Σο επτϋμβρη, τον κρατοϑςε απ το χϋρι ο πατϋρασ του το Υθινϐπωρο, γιατύ κϊθε φορϊ που τον ϊφηνε ϋβαζε τα κλϊματα ςαν μικρϐσ που όταν και ςταγϐνεσ βροχόσ πϐτιζαν τουσ αγροϑσ και τουσ κόπουσ, τουσ δρϐμουσ και τισ πϐλεισ. Ο επτϋμβρησ όταν αυτϐσ που υποδϋχονταν με χαρϊ μετϊ απϐ τισ καλοκαιρινϋσ διακοπϋσ τουσ παλιοϑσ του φύλουσ, γνώριζαν μαζύ με ενθουςιαςμϐ τουσ καινοϑριουσ και ϋβλεπαν τισ δαςκϊλεσ τουσ γεμϊτεσ ςτοργό και αγϊπη να τουσ περιμϋνουν με ανοιχτϋσ αγκϊλεσ. Μετϊ τον επτϋμβρη όταν ο Οκτώβριοσ, τον οπούο μαζύ με τα κατοικύδια ζωϊκια του που δεν τα αποχωριζϐταν ποτϋ, τον ϋςτελναν οι γονεύσ του απϐ μικρϐ, κϊθε μϋρα, ςτον παπποϑ το Φρϐνο. Σον χρειαζϐταν για βοόθεια ςτο ϐργωμα και ςτη ςπορϊ, καθώσ ο παπποϑσ όταν γεωργϐσ. Επύςησ, εύχε ϋνα μεγϊλο χωρϊφι με αμπϋλια και ϋβαζε τον Οκτώβρη να τα τρυγόςει για να γεμύςουν τα βαρϋλια τουσ με ωραύο κραςύ. Ϊφτιαχναν λευκϐ, κϐκκινο και ροζϋ κραςύ {χρώματα} και το ϋβαζαν ςε βαρϋλια με διαφορετικϐ ςχόμα {ςχόματα}. Ο Οκτώβρησ λϊτρευε να βλϋπει την παρϋλαςη τησ 28 ησ Οκτωβρύου μαζύ με 1 {αρύθμηςη} φύλο του. Όταν ο Νοϋμβρησ όρθε ςτο κϐςμο, μετϊ απϐ λύγο καιρϐ τα 2 μεγαλϑτερα αδϋλφια του, ο επτϋμβρησ και ο Οκτώβρησ, εύχαν φϑγει ςτην ξενιτιϊ. Αγαποϑςε πολϑ την οικογϋνειϊ του και του ϋλειπαν πολϑ τα αδϋρφια του. Ϊτςι, βοηθοϑςε πϊντα τη μϊνα του ςτισ δουλειϋσ του ςπιτιοϑ, αυτϐ ϐμωσ που του ϊρεςε περιςςϐτερο όταν η μαγειρικό, ονειρευϐτανε να γύνει μια μϋρα Master Chef. Ϊφτιαχνε υπϋροχα υγιεινϊ φαγητϊ (το μυςτικϐ του όταν το αγνϐ παρθϋνο ελαιϐλαδο) και πρϐςεχε να ϋχει ωραύο και υγιϋσ ςώμα. Ακϐμη, του ϊρεςε πολϑ να κϊθεται ςτο μπαλκϐνι και να βλϋπει τα παιδιϊ να παύζουν κϊτω ςτο δρϐμο. τισ 17 Νοϋμβρη ιδιαύτερα, ϋβγαινε και ϋβλεπε τα παιδιϊ να φωνϊζουν «εδώ Πολυτεχνεύο, εδώ Πολυτεχνεύο». Σο Δεκϋμβρη τον ϋφεραν ςτον κϐςμο ο Φειμώνασ και η γυναύκα του, η Παγωνιϊ. Ϋταν ϐμορφοσ μόνασ, το πρϐςωπο του όταν κατϊλευκο, ςαν τα χιϐνια που απλώνονταν λύγο λύγο ςτη γη. Σα μαλλιϊ του όταν μαϑρα, ϐπωσ τα κϊρβουνα που εύχαν οι ϊνθρωποι για τισ ςϐμπεσ και τα μαγκϊλια τουσ. Σα γκρύζα του μϊτια ϋμοιαζαν με τα ςϑννεφα που πϑκνωναν ολοϋνα ςτον ουρανϐ. Κι εύχε μϊγουλα ολοκϐκκινα, λεσ κι όταν δυο φλϐγεσ απ τη φωτιϊ που εύχε αρχύςει να καύει ςτα παραγώνια. Ψςτϐςο, τα αδϋρφια και τα ξαδϋρφια του, δεν καταδϋχονταν να παύζουν μαζύ του, γιατύ όταν μικρϐσ και η καρδιϊ του γϋμιζε παρϊπονο και θυμϐ. Ώςπου, ϋγινε εύκοςι πϋντε ημερών και εύδε ϋνα παρϊξενο ϐνειρο. Ϊνα παιδύ νεογϋννητο (ο Φριςτϐσ), φανερώθηκε και του εύπε με καθϊρια φωνό: «ου φϋρνω αγϊπη. Πϊρε και μούραςϋ τη ςε ϐλουσ. Σοϑτο εύναι το δώρο μου». Και του ϋδωςε φωσ, μϋςα του ϋνιωθε μια επιθυμύα βαθιϊ να χαρύςει κϊτι ςε 18

19 ϐλουσ. Ϊφτιαξε λοιπϐν 3 δώρα για τον καθϋνα, τα οπούα εύχαν γύνει ςτο τϋλοσ ϋνασ μεγϊλοσ ςωρϐσ και δεν όξερε πώσ θα τα κουβαλοϑςε. Υανερώθηκε ξϊφνου μπροςτϊ του ϋνασ γϋροσ με ϊςπρα μαλλιϊ και μια μεγϊλη ςακοϑλα ςτην πλϊτη. Ϋταν ο Άώ-Βαςύλησ και του εύπε πωσ θα τον βοηθόςει αυτϐσ να μοιρϊςουν τα δώρα ςτα αδϋρφια και ςτα ξαδϋρφια του. Ο Γενϊρησ ό Ιανουϊριοσ γεννόθηκε ϋνα κρϑο πρωύ ςτη χώρα του παπποϑ του, Φρϐνου. Όταν ϋγινε ϋξι ημερών τον βαφτύςανε, την ύδια μϋρα που οι ϊνθρωποι κϊτω ςτη γη γιϐρταζαν τα Θεοφϊνια. Νονϊ όταν η Φιονοθϑελλα και ςτα βαφτύςια εύχαν ϋρθει και οι 4 φύλοι τουσ το Κρϑο, το Ξεροβϐρι, ο Παγετϐσ και το Φιϐνι. Μια μϋρα ο Γενϊρησ αρρώςτηςε και η μαμϊ του, η Παγωνιϊ, αποφϊςιςε να πϊει να ζητόςει απϐ την Ωνοιξη, την κουνιϊδα τησ, μπϐλικα φροϑτα για να τρώει ο μικρϐσ και να εύναι πιο γερϐσ. αν ϋφυγε η Παγωνιϊ για την Ωνοιξη, τριγϑρω η πλϊςη ξεπϊγωςε ολϐτελα. Οι μϋρεσ ϋμοιαζαν ανοιξιϊτικεσ, ο όλιοσ όταν φωτεινϐσ και ολοςτρϐγγυλοσ, το ςχόμα του ϋμοιαζε με το γρϊμμα Ο κι ϋνα θαλαςςοποϑλι, ξεγελαςμϋνο, ϊρχιςε να χτύζει ςτα βρϊχια φωλιϊ. Ϋταν η Αλκυϐνα και οι μϋρεσ εκεύνεσ ονομϊςτηκαν Αλκυονύδεσ. το Γενϊρη ϊρεςε να παύζει με τουσ φύλουσ του, τα ςϑννεφα, παιχνύδια με τα διϊφορα μϋςα μεταφορϊσ, εύχαν μϊθει και κυκλοφοριακό αγωγό με τη βοόθεια του Πραςύδα και τησ Ροδοϑλασ. Ο Υλεβϊρησ όρθε κουτςαύνοντασ κρατώντασ 5 κλαδιϊ Αμυγδαλιϊσ ςτο χϋρι. Ϋταν ο μόνασ τησ χαρϊσ και του γλεντιοϑ. Σου ϊρεςε να ντϑνεται μαςκαρϊσ, να καλεύ ϐλα τα παιδιϊ του κϐςμου {φυλϋσ} ςτο αποκριϊτικο πϊρτι και ςτο Βλϊχικο γϊμο που διοργϊνωνε. Μπορεύ να μην μποροϑςε να τρϋξει, αλλϊ χϐρευε αρκετϊ και αντύ για χιονοπϐλεμο ϋπαιζε χαρτοπϐλεμο. Ο Μϊρτησ γεννόθηκε μια μϋρα δροςερό, μητϋρα του όταν η Άνοιξη και πατϋρασ του το Κρϑο. Απϐ μικρϐσ ονειρευϐταν τι θα γύνει ϐταν μεγαλώςει {επαγγϋλματα}. Λύγεσ μϋρεσ αργϐτερα ξημϋρωςε η Καθαρό Δευτϋρα και ο Μϊρτησ χαροϑμενοσ πϋταξε ϋναν χαρταετϐ με τα ζώα του δϊςουσ και τισ ζοϑγκλασ ζωγραφιςμϋνα πϊνω του. Σου ϊρεςε να ντϑνεται τςολιϊσ την 25 η Μαρτύου μαζύ με 6 φύλουσ του και να κϊνουν παρϋλαςη. Ο Απρύλησ απϐ την πρώτη μϋρα που όρθε ςτον κϐςμο εύχε ϋνα μεγϊλο ελϊττωμα: ϋλεγε ψϋματα και γι αυτϐ την Πρωταπριλιϊ λϋμε αθώα ψεματϊκια για πλϊκα! Σου Απρύλιου του ϊρεςε πολϑ να φτιϊχνει τςουρϋκια, κουλουρϊκια και να βϊφει κϐκκινα τα αβγϊ τισ ημϋρεσ του Πϊςχα. Ακϐμη, πόγαινε ςτην εκκληςύα τη Μ. εβδομϊδα και τη Μ. Πϋμπτη ϋδινε 7 λουλοϑδια για το ςτολιςμϐ του επιταφύου. Επύςησ, του ϊρεςε να φυτεϑει δϋντρα, να προςτατεϑει τα ζώα και το περιβϊλλον {Οικολογύα}. «Δεν αντϋχω ϊλλο κουρϊςτηκα», εύπε ο Μϊιοσ την Πρωτομαγιϊ ϑςτερα απϐ 8 ώρεσ δουλειϊσ και ςταμϊτηςε. Πόγε και μϊζεψε λουλοϑδια κι ϋφτιαξε ϋνα ςτεφϊνι και ςε μια κϊρτα ϋγραψε λϐγια αγϊπησ για τη μαμϊ του: «Μανοϑλα ς αγαπϊω πολϑ, εύςαι το πιο γλυκϐ πλϊςμα του κϐςμου Φρϐνια πολλϊ!» {γιορτό τησ μητϋρασ}. Μια ηλιϐλουςτη μϋρα ϋγινε ϋνασ γϊμοσ λαμπρϐσ, το Καλοκαύρι πόρε τη Ζϋςτη για γυναύκα του κι ϋκαναν τον Ιοϑνιο. Ο Ιοϑνιοσ όταν ο πιο χαροϑμενοσ και ξϋγνοιαςτοσ Σου ϊρεςε το κολϑμπι ςτη θϊλαςςα και τα ταξύδια! Ϊπρεπε ϐμωσ ςε 9-10 μϋρεσ να φϑγει και να πϊει ςτα χωρϊφια για το θεριςμϐ. Ϊτςι, ντϑθηκε ελαφριϊ, με ανοιχτϐχρωμα ροϑχα, φϐρεςε γυαλιϊ ηλύου και ϋνα ψϊθινο καπϋλο, για να μην τον κϊψει ο όλιοσ. Πρώτα, ϐμωσ, ϐλοι οι μόνεσ ετοιμϊςτηκαν για την καλοκαιρινό γιορτοϑλα ϐπου θα αποχαιρετοϑςαν τουσ μικροϑσ τουσ φύλουσ! Κι ϐλοι μαζύ εύπαν ςτισ δαςκϊλεσ τουσ με μια φωνό: Απ το Νηπιαγωγείο αποφοιτούμε και τισ δαςκάλεσ μασ αποχαιρετούμε. Καινούρια πράγματα θα ρθουν μα απ το μυαλό μασ δε θα βγουν, αυτά που μάθαμε ςτην τάξη κι όςα με κέφι έχουμε φτιάξει. Ξανά μαζί μια μέρα, μπορεί να βρεθούμε και ςτα θρανία πάλι να ςυναντηθούμε μα πάντα αυτή η τάξη θα ζει ςτην καρδιά μασ, του Νηπιαγωγείου η ςυντροφιά μασ. 19

20 Και οι δαςκάλεσ τουσ απάντηςαν κι αυτέσ με τα χέρια τουσ ςτισ καρδιέσ: Παλιϐ κι ωραύο παρελθϐν, που ζόςαμε μαζύ, θα ναι γραμμϋνο πϊντοτε, βαθιϊ μεσ ςτην ψυχό. Κι αν ϐλα χϊςεισ ςτη ζωό και πλοϑτη κι αγαθϊ, ςου μϋνουν φύλοι αληθινού, πιςτού παντοτινϊ. Σα χϋρια δώςτε ςταυρωτϊ ετοϑτη τη ςτιγμό και τη φιλύα αυτό παιδιϊ ςφραγύςτε ςτην ψυχό. Όχι, δεν χωριζϐμαςτε για πϊντοτε παιδιϊ, μα θα ξαναβλεπϐμαςτε αγϊπεσ μου ςυχνϊ. Δϋςποινα Δριςτϊρη, Μαρύνα Γεροχρόςτου, τϋλλα Ζουλϊκη: νηπιαγωγού Ν10, Ν11, Ν12 Παρελϊςεισ: Εκδηλώςεισ νηπύων Ν10, Ν11, Ν12 Γιορτϊςαμε την επϋτειο τησ 28 ησ Οκτωβρύου απαγγϋλλοντασ ποιόματα, τραγουδώντασ πατριωτικϊ τραγοϑδια και δραματοποιώντασ τα ςυμβϊντα του πρωινοϑ τησ 28 ησ Οκτωβρύου του την επϋτειο τησ 25 ησ Μαρτύου γιορτϊςαμε τον Ευαγγελιςμϐ τησ Θεοτϐκου, καθώσ και την απελευθϋρωςη τησ Ελλϊδασ απϐ τη ςκλαβιϊ τησ Σουρκοκρατύασ. Σην παραμονό τησ επετεύου τραγουδόςαμε παραδοςιακϊ τραγοϑδια και χορϋψαμε δημοτικοϑσ χοροϑσ ςτην αυλό του χολεύου μασ. Ανόμερα τησ εθνικόσ μασ γιορτόσ παρελϊςαμε επύςημα μαζύ με τουσ μαθητϋσ του Δημοτικοϑ μασ χολεύου και την μπϊντα μασ ενώπιον των τοπικών αρχών τησ πϐλησ και αποςπϊςαμε το πιο δυνατϐ χειροκρϐτημα. Σα ςχϐλια που ακοϑςαμε όταν γεμϊτα εγκώμια για τη ςυγκροτημϋνη και οργανωμϋνη παρουςύα του χολεύου μασ! Φριατουγεννιϊτικη γιορτό: Σα νόπια του Ν10 παρουςύαςαν μια διαςκευό του βιβλύου «Η βαςύλιςςα του χιονιοϑ» του Φανσ Κρύςτιαν Ωντερςεν. Σρύα αδερφϊκια ζητοϑν απϐ τη γιαγιϊ τουσ να τουσ αφηγηθεύ ϋνα παραμϑθι. Εκεύνη τουσ μιλϊ για δϑο αγαπημϋνουσ φύλουσ, τον Κϊι και τη Γκϋρτα, και μϋςα απϐ την αφόγηςό τησ δύνει ϋνα παρϊδειγμα πύςτησ, αγϊπησ και δυνατόσ φιλύασ. Σα νόπια του Ν11 παρουςύαςαν το θεατρικϐ «Η εξουςιομανύα και το χωριϐ του Ωι- Βαςύλη» μια διαςκευό απϐ το βιβλύο τησ Κωνςταντύνασ Αρμενιϊκου «Η κυρϊ Δημοκρατύα». Σην κυρϊ Δημοκρατύα ϐλοι την αγαποϑν ςτο μικρϐ χωριϐ, γι αυτϐ τη διϊλεξαν για αρχηγϐ. Σι θα ςυμβεύ ϐμωσ ϐταν η κυρύα Ρύα, η Δικτατορύα, πϊρει με τη βύα ϐλη την εξουςύα; Μποροϑν οι ϊνθρωποι να ζόςουν ευτυχιςμϋνοι χωρύσ τη Δημοκρατύα; Ϊνα παραμϑθι για να εξηγόςουμε ςτα παιδιϊ την αξύα τησ Δημοκρατύασ. Σα νόπια του Ν12 παρουςύαςαν ςε διαςκευό την ιςτορύα του μεγϊλου παραμυθϊ Gianni Rodari: «Ο πλανότησ των χριςτουγεννιϊτικων δϋντρων». το ϋργο του ο ςυγγραφϋασ μασ μιλϊει με ευφϊνταςτο τρϐπο για τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ ςυγχρϐνωσ μασ μεταδύδει νοόματα αγϊπησ, αιςιοδοξύασ και ειρόνησ. 20

21 Απϐκριεσ: τα πλαύςια τησ διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ «ταξιδϋψαμε» και δραματοποιόςαμε ςτισ τϊξεισ μασ με ανϊλογο μακιγιϊζ και ςτολϋσ τον κϐςμο και γνωρύςαμε τουσ λαοϑσ και τισ φυλϋσ τησ Γησ. Επιςκεφτόκαμε τη Ρωςύα, την Κύνα, την Ινδύα, την Αφρικό. Σην Σςικνοπϋμπτη αναβιώςαμε το ϋθιμο του Βλϊχικου γϊμου, χορϋψαμε με τισ Μποϑλεσ και τουσ Γενύτςαρουσ και δραματοποιόςαμε το γαïτανϊκι τησ Ζωρζ αρό τραγουδώντασ το τραγοϑδι του Γιϊννη Ρύτςου «Αν ϐλα τα παιδιϊ τησ Γησ». Σην Παραςκευό τησ τελευταύασ Αποκριϊσ ϋγινε ςτο χολεύο το καθιερωμϋνο αποκριϊτικο πϊρτι που ϐλοι περιμϋναμε με μεγϊλη ανυπομονηςύα!! Μικρού και μεγϊλοι μαςκαρϊδεσ χορϋψαμε ςτουσ τρελοϑσ ρυθμοϑσ τησ ςϊμπα, του ροκ εν ρολ, του μϊμπο, αλλϊ και των ελληνικών παραδοςιακών τραγουδιών και γευτόκαμε τα ποικύλα εδϋςματα του μπουφϋ που εύχε ςτηθεύ ςε κϊθε τϊξη. Επιδεύξεισ Ιουνύου: Η καλοκαιρινό γιορτό των νηπύων όταν αφιερωμϋνη ςτον ελληνικϐ κινηματογρϊφο. πουδαύοι πρωταγωνιςτϋσ απϐ αξϋχαςτεσ ελληνικϋσ ταινύεσ παρϋλαςαν μπροςτϊ μασ και με τισ ξεκαρδιςτικϋσ ατϊκεσ τουσ χϊριςαν ςτιγμϋσ γϋλιου, χαρϊσ και ξεκοϑραςησ ςε ϐλουσ εμϊσ. Όλοι οι γονεύσ και φύλοι των παιδιών καταχειροκρϐτηςαν τουσ μικροϑσ ταλαντοϑχουσ μαθητϋσ μασ Δρύβασ Αλϋξανδροσ Ν11 Κουκϊκησ Λεωνύδασ Ν7 Παγουλϊτου Ελευθερύα Ν8 Μαμϊςησ Αιμύλιοσ Ν8 21

22 Μουςεύα Θϋατρα τα πλαύςια τησ μουςειακόσ και θεατρικόσ αγωγόσ για τη ςχολικό χρονιϊ , πραγματοποιόθηκαν οι εξόσ επιςκϋψεισ: Θϋατρο Κιβωτϐσ: «Ο Αύςωποσ κϊτι θϋλει να μασ πει», τησ Κϊρμεν Ρουγγϋρη. Σα παιδιϊ παρακολοϑθηςαν μια ευχϊριςτη παρϊςταςη με τουσ αγαπημϋνουσ τουσ όρωεσ, τα ζώα. Χυχαγωγόθηκαν ενώ ταυτϐχρονα διδϊχθηκαν με τουσ μϑθουσ του Αιςώπου. (για τα τμόματα Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12) Θϋατρο Ακϊδημοσ: «Σο γαώτανϊκι» τησ Ζωρζ αρό. Σο διαχρονικϐ και πϊντα επύκαιρο διόγημα τησ αγαπημϋνησ απϐ γονεύσ και παιδιϊ Ζωρζ αρό, ενθουςύαςε τα παιδιϊ και ςτϊθηκε η αφορμό για περαιτϋρω ςυζότηςη μϋςα ςτην τϊξη. (για τα τμόματα Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12) το θϋατρο του Δημοτικοϑ χολεύου των Εκπαιδευτηρύων μασ, τα παιδιϊ παρακολοϑθηςαν «Καραγκιϐζη» και ςυγκεκριμϋνα το ϋργο: «Οι ϊθλοι του Ηρακλό», απϐ το θύαςο του γνωςτοϑ καραγκιοζοπαύχτη, κ. Αθαναςύου. Σα παιδιϊ διαςκϋδαςαν με την ψυχό τουσ, γνώριςαν το θϋατρο ςκιών και ϋπαιξαν με τισ φιγοϑρεσ του αγαπημϋνου τουσ όρωα. (για τα τμόματα Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12) Ελληνικϐ Παιδικϐ Μουςεύο Με χαρϊ και αυτό τη χρονιϊ τα παιδιϊ μασ επιςκϋφτηκαν το Ελληνικϐ Παιδικϐ Μουςεύο ςτην Πλϊκα, ϋνα μουςεύο που αγαπϊνε πολϑ και χαύρονται κϊθε τουσ επύςκεψη ςε αυτϐ. Εκεύ, τα παιδιϊ εύχαν τη δυνατϐτητα να κινηθοϑν ελεϑθερα ςτο χώρο και να ανταλλϊξουν τισ ιδϋεσ και τισ εμπειρύεσ τουσ. Μϋςα απϐ τα εκθϋματα του μουςεύου, τα παιδιϊ αναπτϑςςουν τισ ικανϐτητεσ τουσ για παρατόρηςη, ϋρευνα και κατανϐηςη των αντικειμϋνων του φυςικοϑ και τεχνητοϑ κϐςμου. (για τα τμόματα Ν10, Ν11, Ν12) Μουςεύο Λαώκόσ Σϋχνησ το Μουςεύο Λαώκόσ Σϋχνησ, δϐθηκε ςτα παιδιϊ η ευκαιρύα ν ανακαλϑψουν τον πλοϑτο τησ νεϐτερησ πολιτιςτικόσ μασ κληρονομιϊσ. Σα παιδιϊ επεξεργϊςτηκαν μαζύ με τισ δαςκϊλεσ τουσ ςυλλογϋσ και θϋματα του μουςεύου ϐπωσ η ενδυμαςύα, η υφαντικό, η αργυροχοϗα, το θϋατρο ςκιών, τα ϋθιμα του τϐπου μασ. (για τα τμόματα Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12) Αρχαιολογικϐ Μουςεύο Παρϋα με τα εκθϋματα που χρονολογοϑνται απϐ την Προώςτορικό ϋωσ και τη Ρωμαώκό εποχό, ϋκαναν τα παιδιϊ μασ και φϋτοσ ςε ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα μουςεύα αρχαύασ ελληνικόσ τϋχνησ ςτον κϐςμο. Σα παιδιϊ ξεναγόθηκαν ςε ϐλεσ τισ αύθουςεσ του μουςεύου και εντυπωςιϊςτηκαν απϐ τισ πλοϑςιεσ ςυλλογϋσ του. (για τα τμόματα Ν10, Ν11, Ν12) Ζωολογικϐ Μουςεύο To Ζωολογικϐ Μουςεύο, πρώτο ςτισ προτιμόςεισ των παιδιών, αποτελεύ πϊντα μια ευχϊριςτη εμπειρύα. Εκεύ τα παιδιϊ ξεκινοϑν ϋνα μαγικϐ ταξύδι ςτον κϐςμο των ζώων καθώσ και ςτην ιςτορύα, παρατηρώντασ τα μϋςα ςε προςομοιώςεισ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ τουσ και μαθαύνουν πλόθοσ πληροφοριών για αυτϊ. (για τα τμόματα Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν11, Ν12) 22

23 Σα νόπια του Ν11 μασ λϋνε... Αγαπώ τισ δαςκϊλεσ μου γιατύ... Θεοδωρύδησ Ερμόσ: κϊνουμε το πιο ωραύο μϊθημα. Βενεκϊ Φριςτύνα: μασ μαθαύνουν ωραύα πρϊγματα. Σςιϊλτασ Κωνςταντύνοσ: μασ αγαπϊνε κι αυτϋσ. Σαγαρϊ Γλυκερύα: μασ κϊνουν τα χατύρια τηθϐπουλοσ Δημότρησ: μαζύ τουσ κϊνουμε ωραύεσ δουλειϋσ. Υωτιϊδη Κατερύνα: επειδό εύναι οι καλϑτερεσ και οι ομορφϐτερεσ δαςκϊλεσ. Δρύβασ Αλϋξανδροσ: μασ αφόνουν να τισ χαïδεϑουμε και μασ παύρνουν αγκαλιϋσ... Φαλιϊςοσ Θωμϊσ: εύναι οι καλϑτερεσ δαςκϊλεσ ϐλησ τησ γησ. Αγγελύδη Μελύνα: μασ μαθαύνουν ωραύα πρϊγματα και μασ αγκαλιϊζουν. Αγαπώ το χολεύο μου γιατύ... Σςϊμησ Κωνςταντύνοσ: ϋχει ωραύα παιχνύδια, κϊνουμε μεγϊλο διϊλειμμα και μαθαύνουμε πολλϊ καινοϑρια πρϊγματα. Αλευρϊ Κωνςταντύνα: εύναι μια μεγϊλη αγκαλιϊ για ϐλα τα παιδιϊ. Υατςό Ωννα Μαρύα: εδώ ϐλοι μασ αγαπϊνε και μασ ςϋβονται. Κακϐγιαννοσ Μϊξιμοσ: ϋχει τα πιο ωραύα παιχνύδια. Γκύλια Δόμητρα: εδώ μαθαύνουμε πολλϊ καινοϑρια πρϊγματα. Γιαννοποϑλου Μελύνα: εδώ κϊνουμε το μεγαλϑτερο και καλϑτερο διϊλειμμα. Ρϊμμοσ Ορφϋασ: ϋχει την πιο ωραύα αυλό. Κοϑμπουλα Ραφαηλύα: εύναι το πιο ϐμορφο και θϋλω να εύμαι πϊντα εδώ. Κοντοπρύασ Αριςτεύδησ: εδώ γύνεται το πιο ϐμορφο μϊθημα. Αγαπώ τη μαμϊ μου γιατύ... Κλαουδϊτου Μυρτώ: με φροντύζει και με αγαπϊει. Μελϊσ Δημότρησ: με πϊει ςτο πϊρκο. Βόττου Αγγϋλικα: με πϊει ςτην παιδικό χαρϊ. Κολοβοϑ Μαρύα: μου δύνει υγιεινϊ φαγητϊ. Κυπριώτησ Πϋτροσ: με πϊει ςτο ζωολογικϐ πϊρκο. Θεοδϐςησ Φριςτϐφοροσ: με προςϋχει. μυρνόσ Νικϐλασ: μου παύρνει παιχνύδια. 17 Ιανουαρύου, η γιορτό του Αγύου Αντωνύου... Ανόμερα τησ εορτόσ του Αγύου Αντωνύου, αποφαςύςαμε να κϊνουμε μια ϋκπληξη ςτον κϑριο Παςχϊλη. Ομϊδεσ Νηπύων και Προνηπύων, φτιϊχνοντασ τισ πιο ωραύεσ και τρυφερϋσ ζωγραφιϋσ και κϊρτεσ, μπόκαμε ςτο ςχολικϐ και τον επιςκεφθόκαμε ςτο γραφεύο του, ςτο Δημοτικϐ, για να του ευχηθοϑμε χρϐνια πολλϊ. Σα παιδιϊ, μϐλισ τον εύδαν, ϊρχιςαν να του τραγουδϊνε το τραγοϑδι των γενεθλύων (!!), με τισ πιο δυνατϋσ, χαροϑμενεσ, παιδικϋσ τουσ φωνϋσ. Και ϐλοι εύχαν απϐ μια ξεχωριςτό ευχό... «Φρϐνια πολλϊ και ευτυχιςμϋνα κϑριε Παςχϊλη!» «Να εύςαι πϊντα γερϐσ και δυνατϐσ!» «ε αγαπϊμε πολϑ πολϑ, γιατύ εύςαι πολϑ καλϐσ!» «ε ευχαριςτοϑμε για το ϐμορφο ςχολεύο μασ!» «Εύςτε ο καλϑτεροσ!» Όλα τα παιδιϊ ϋτρεξαν να χαρύςουν απλϐχερα μια μεγϊλη αγκαλιϊ ςτον κϑριο Παςχϊλη και εκεύνοσ ανταπϋδωςε με την ύδια θϋρμη και πολϑ ςυγκινημϋνοσ... 23

24 Γιατύ αγαπώ τη μαμϊ μου απϐ τα παιδϊκια του Ν10!!! Νικολαδοϑ Διαμαντύνα: Γιατύ μου κϊνει ϐλεσ τισ χϊρεσ και μου χαρύζει ϐλα τησ τα μολϑβια! Γεωργοϑλη Αγγελικό: Γιατύ μου κϊνει πολλϋσ καρδιϋσ και παύζουμε μαζύ παιχνύδια! Αυγερινϐσ Θϊνοσ: Γιατύ μου παύρνει παιχνύδια απϐ τα Jumbo και με πϊει ςτα φουςκωτϊ! Πλϊκα Εβύνα: Επειδό με βοηθϊει να αναπτϑςςομαι ςωςτϊ! Κατςικϊσ-Δαοϑςησ Βύκτωρασ: Γιατύ μου δύνει φιλιϊ! Λϊςκαρη Εβελύνα: Γιατύ με φροντύζει! Μϊνθοσ Νικϐλασ: Γιατύ μου δύνει πολλϊ φιλιϊ! Σρανϐσ Παντελόσ: Επειδό με αγαπϊει κι αυτό και με φροντύζει! Αγγελό ύςςυ: Επειδό εύναι ωραύα και την αγαπώ γιατύ με βοηθϊει ςτη ζωγραφικό! Κατςικϊδησ Γιϊννησ: Επειδό δε θα ζοϑςα χωρύσ εκεύνη! Βαςιλειϊδου Εμμανουϋλα: Επειδό μ αγκαλιϊζει! Γιαννιοϑ Μελύνα: Γιατύ με παύρνει αγκαλιϊ! Λώλησ ταϑροσ: Επειδό εύναι πολϑ καλό μαζύ μου! Υλουρό Μϊγια: Επειδό μου κϊνει αγκαλιϋσ και μου δύνει φιλιϊ! Παπαςταϑρου τρϊτοσ: Επειδό ϐταν εύμαι ϊρρωςτοσ μου φτιϊχνει ςοϑπα! Γιατύ αγαπϊω τη δαςκϊλα μου απϐ τα παιδιϊ του Ν10! Κωτςαρϊσ Παναγιώτησ: αγαπϊω, γιατύ ϐταν ϋχω απορύα ςε ρωτϊω και μου τη λϑνεισ! Γιαννιοϑ Μελύνα: αγαπϊω, γιατύ μασ κϊνεισ ϐλα τα χατύρια και με παύρνεισ αγκαλιϊ! Ρϊμμοσ ϋργιοσ: Γιατύ μασ μαθαύνεισ πολλϊ πρϊγματα! Πϋτρου Αθηνϊ: Επειδό φτιϊχνουμε πολλϋσ καταςκευϋσ! Κατςικϊδησ Γιϊννησ: Γιατύ μου ςτϋλνεισ πεταχτϊ φιλιϊ! Αρμϊου Βϋνια: Επειδό εύςαι πολϑ καλό! Ριγανϊσ Πϊυλοσ: Επειδό μασ διαβϊζεισ παραμϑθια και μαθαύνουμε τουσ αριθμοϑσ! Νικολαδοϑ Διαμαντύνα: Γιατύ μασ μαθαύνεισ πολλϊ γρϊμματα! Υλουρό Μϊγια: Επειδό χορεϑουμε μαζύ ςτην τϊξη και μασ παύρνεισ αγκαλιϋσ και μασ δύνεισ φιλϊκια! Εύναι η δεϑτερη μανοϑλα μασ! Λώλησ ταϑροσ: Επειδό μασ αγαπϊσ κι εςϑ! Λϐγια τρυφερϊ, λϐγια αγϊπησ... απϐ τα παιδιϊ του Ν12 ε ϐλη τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, τα παιδϊκια μασ εκδηλώνουν την αγϊπη τουσ με κϊθε τρϐπο και εύναι τα λογια τουσ γλυκϊ ςα μϋλι και η αγκαλιϊ τουσ η πιο ςφιχτό αγκαλιϊ του κϐςμου. Αυτό εύναι και η μεγαλϑτερη ανταμοιβό μασ, ο λϐγοσ που αξύζει να υπηρετεύ κϊποιοσ αυτϐ το λειτοϑργημα. Μονιοϑ Μαριλϋτα: «Κυρύα, ς αγαπώ πολϑ!» Υουροϑλη Ωλκηςτη: «Κυρύα, μαζύ με την κυρύα Κατερύνα, εύςτε οι καλϑτερεσ δαςκϊλεσ του κϐςμου». Πρεβεζιϊνου Φριςτύνα: «Μου αρϋςει πολϑ αυτϐ το φϐρεμα που φορϊτε κυρύα, εύςτε η πιο ϐμορφη και καλό δαςκϊλα!» Πετρϊκη Μικαϋλα: «Κυρύα τϋλλα, θϋλω να δώςω ςε εςϋνα και ςτην κυρύα Κατερύνα, ϋνα γλυκϐ φιλύ.» Ρουμελιώτη Ελϋνη: (Μετϊ τισ διακοπϋσ των Φριςτουγϋννων) «Μου ϋλειψεσ πολϑ κυρύα!» Λιϐλιου Ωλκηςτισ: «Κυρύα, να ςου πω τα πϋντε ϊτομα που αγαπώ πιο πολϑ ςτη ζωό μου; Εύναι η μαμϊ μου, ο μπαμπϊσ μου, η Υουροϑλη η φύλη μου, εςεύσ και η κυρύα Κατερύνα.» Κατςαδωρϊκη Δϋςποινα: «Κυρύα, ςασ αγαπώ πολϑ!» Υύλοσ τϊθησ: «Κυρύα, η τϊξη μασ εύναι πολϑ πολϑ ωραύα!» 24

25 Αγγελόσ Δημότρησ: «ασ αγαπώ πολϑ, γιατύ μασ μαθαύνετε ωραύα πρϊγματα. Καλοώδϊ Αγγελικό: «Εύςαι πολϑ καλό κυρύα! Σο ξϋρεισ;» Οικονϐμου Δημότρησ: «Κυρύα, να ςασ ζόςει το μωρϐ και να μεγαλώςει καλϊ!» Σςιπουρλιϊνου Κϊλια: «Κυρύα, αυτό τη ζωγραφιϊ την ϋκανα για ςϋνα!!» Μαρμαρϊσ Γιώργοσ: «Κυρύα, πϐτε θα ϋρθει η κϐρη ςου ςτην τϊξη, μου αρϋςει πολϑ η παρϋα τησ!» Αδαμϊντιοσ Μϋρδησ: «Kυρύα, μου αρϋςεισ πολϑ» Παπαθεοδώρου τϋφανοσ: «Ϊχω φτιϊξει δϑο ζωγραφιϋσ! Η μια εύναι για ςϋνα και η ϊλλη για την κυρύα Κατερύνα!» Μαργαριτϊρια απϐ τα παιδιϊ του Ν10!!! Αγγελό ύςςυ: Κυρύα, εμϋνα η γιαγιϊ μου μπορεύ να βϊζει και να βγϊζει τα δϐντια τησ! Αλόθεια λϋω! Γκύκασ Νύκοσ: Κυρύα τησ Αγγλικόσ, απευθυνϐμενοσ ςτην κ. Σϊνια, καθηγότρια των Αγγλικών, μπορεύσ να βϊλεισ το τραγοϑδι με το τρϋνο; Όταν κϐψαμε τη βαςιλϐπιτα ςτο κομμϊτι του Φριςτοϑ λϋει ο Ριγανϊσ Παϑλοσ: Ο Φριςτϐσ κυρύα δεν εύναι εδώ για να το φϊει το κομμϊτι του! Κατϊ τη διϊρκεια μιασ καταςκευόσ με θϋμα την ανακϑκλωςη η νηπιαγωγϐσ ϋφερε πολλϊ καπϊκια απϐ αναψυκτικϊ, νερϊ, μπϑρεσ κ.α. Ρωτϊει η Νικολαδοϑ Διαμαντύνα: Κυρύα που τα βρόκατε τϐςα πολλϊ καπϊκια; Και απαντϊει ο Κωτςαρϊσ Παναγιώτησ: Εύναι απϐ τισ πολλϋσ μπϑρεσ που πύνει η κυρύα ρε Διαμαντύνα!!! Παπαςταϑρου τρϊτοσ: Ρε Γιϊννη, με ϋςωςεσ. Εύςαι ο ςωςύασ μου! Μιλοϑςαμε για τη βροχό και τα εύδη τησ (ψιχϊλα, βροχό, καταιγύδα). Η νηπιαγωγϐσ ρωτϊει: «Σι ϋχουμε ϐταν ρύχνει πϊαααααρα πολϑ νερϐ απϐ τον ουρανϐ;» Λώλησ ταϑροσ: «πονοκϋφαλο, κυρύα!!!!» Νηπιαγωγϐσ: Πώσ αλλιώσ λϋμε την πϋτρα; (περιμϋνει να τησ πει λύθοσ ) Κατςικϊδησ Γιϊννησ: Κοτρώνα κυρύα! Μαργαριτϊρια απϐ τα νόπια του Ν11 Ϊνα πρωινϐ ο Αλϋξανδροσ Δρύβασ ϋρχεται χαροϑμενοσ ςχολεύο και λϋει ςε ϐλουσ μασ: «Παιδιϊ, το μεςημϋρι αν δε βρϋχει η μαμϊ μου θα με πϊει ςε μια κουρεϑτρια να με κουρϋψει (εννοώντασ κομμώτρια). Και ξϋρετε και κϊτι ϊλλο; Ο θεύοσ μου εύναι... κουρευτόσ (εννοώντασ κομμωτόσ)! υζητώντασ για τισ ονομαςύεσ του Υλεβϊρη ρωτϊμε τα παιδιϊ αν ξϋρουν γιατύ ονομϊςτηκε Κουτςοφλϋβαροσ και η Μελύνα Αγγελύδη απαντϊ: «Μα εύναι απλϐ τον λϋνε Κουτςοφλϋβαρο, γιατύ κϊνει ςυνϋχεια κουτςϐ!» Γλυκερύα Σαγαρϊ: «Κυρύα, το ξϋρετε ϐτι το αγαπημϋνο μου φαγητϐ εύναι το... πατύτςιο;» (εννοώντασ παςτύτςιο). Η Κατερύνα Υωτιϊδη, αφοϑ ςυνεννοόθηκε με τη μαμϊ τησ, ϋρχεται χαροϑμενη και μασ λϋει: «Κυρύα Μαρύνα, κυρύα Σαςοϑλα, ςυμφωνόςαμε με τη μαμϊ μου να ϋρθετε το ϊββατο ςτο ςπύτι και θα ςασ κερϊςω... πορ κορν!» (εννοώντασ ποπ κορν) Χϊχνοντασ λϋξεισ απϐ το γρϊμμα Δ η νηπιαγωγϐσ ρωτϊει: «Σι εύνα η κυρύα ςασ; Σι δουλειϊ κϊνει;» Και η Δόμητρα Γκύλια απαντϊ: «Α, κϊνει ϐλεσ τισ δουλειϋσ εδώ μϋςα!!» Ύςτερα απϐ μια επιτυχημϋνη προςπϊθεια ανϊγνωςησ μιασ αρκετϊ μεγϊλησ πρϐταςησ, ο Αλϋξανδροσ Δρύβασ λϋει χαροϑμενοσ: «Κυρύα, με ϋχετε κϊνει πολϑ καλϐ... διαβαςτό» (εννοώντασ ϐτι ϋμαθε να διαβϊζει καλϊ) υζότηςη μεταξϑ φιλενϊδων: Δόμητρα Γκύλια: «Σο κουνϋλι ςου ϋχει... αϋρια;» Κατερύνα Υωτιϊδη: «Όχι, το δικϐ μου εύναι κορύτςι. Δεν κϊνει τϋτοια!!!» Η Γλυκερύα Σαγαρϊ εύναι πολϑ περόφανη, καθώσ η μαμϊ τησ τόσ ϋχει φτιϊξει ϋνα ςτεφανϊκι ςτα μαλλιϊ. Γλυκερύα Σαγαρϊ: «Κυρύα, ςασ αρϋςει το ςτεφανϊκι μου;» 25

26 Νηπιαγωγϐσ: «Εύναι απύθανο, Γλυκερύα μου!!» Γλυκερύα Σαγαρϊ: «Αν θϋλετε, μπορώ να κλεύςω ϋνα... ραβεντοϑ (ραντεβοϑ) με τη μαμϊ μου και να κϊνει ςτα... μπλουκωμϋνα (μπουκλωμϋνα) μαλλιϊ ςασ... ςεπλοϑδεσ (πλεξοϑδεσ)!!!» τα παιδιϊ αρϋςει το μπϊςκετ που παύζουν με τον κ. Διονϑςη και εκφρϊζουν την ϊποψό τουσ: Αλϋξανδροσ Δρύβασ: «Σο μπϊςκετ εύναι δημιουργικϐ. Κϊθε φορϊ μαθαύνουμε και κϊτι καινοϑριο.» Κατερύνα Υωτιϊδη: «Ναι, κι εγώ παύρνω ενϋργεια ϐταν παύζω μπϊςκετ.» Μελύνα Γιαννοποϑλου: «Κυρύα Σαςοϑλα, μπορώ να ςασ βλϋπω που κϊνετε ϐμορφεσ δουλειϋσ;» Και η Κατερύνα Υωτιϊδη απαντϊ αμϋςωσ: «Όχι, γιατύ θα την ματιϊςεισ!!» Μαργαριτϊρια και ϊλλα νϐςτιμα απϐ τα παιδιϊ του Ν12 Πληςιϊζει η επϋτειοσ του Πολυτεχνεύου. Η νηπιαγωγϐσ ανακοινώνει ςτα παιδιϊ: «Παιδϊκια, ςόμερα θα μιλόςουμε για το Πολυτεχνεύο!» Μϋρδησ Αδαμϊντιοσ: «Κυρύα, ποιοσ εύναι αυτϐσ ο Πολυτεχνεύοσ;» Eύναι νωρύσ το πρωύ και η Λιϐλιου Άλκηςτισ μϐλισ ϋχει φτϊςει ςτην τϊξη. Λϋει καλημϋρα και ςυνεχύζει: «Κοιτϊχτηκα ςτον καθρϋφτη ςόμερα το πρωύ και εύμαι πολϑ ϐμορφη, το παραδϋχομαι!» Ο Υύλοσ τϊθησ παύζει με το φύλο του, ο οπούοσ του κρϑβει τα παιχνύδια. Γυρύζει λοιπϐν και του λϋει: «Δεν μπορεύ να εύναι αλόθεια, μου κϊνεισ φϊρτςα ϋτςι;!!» Η Υουροϑλη Άλκηςτη ϋχει αποκτόςει ϋνα ζωϊκι που το ϋχει ονομϊςει ταφύδα και εύναι πολϑ χαροϑμενη για αυτϐ. Κϊποια μϋρα λοιπϐν λϋει ςτη νηπιαγωγϐ τησ: «Κυρύα, ο ταφύδασ ϋφαγε τα καλώδια του τηλεφώνου αλλϊ εύναι καλϊ!» Μιλϊμε ςτην τϊξη για τισ φυλϋσ του κϐςμου. Η Ρουμελιώτη Ελϋνη λϋει ϐλο ςοβαρϐτητα ςτουσ ςυμμαθητϋσ τησ: «Παιδιϊ, ο Αφρικανϐσ εύναι απϐ την Αφρικανύα!» Ο Ανδρεϊδησ Κωνςταντύνοσ ρωτϊει το φύλο του Μιλτιϊδη Καπετανϊκη: «Μιλτιϊδη ξϋρεισ τι πϊει να πει εχϋθυμοσ;» «Αφοϑ το λϋει η λϋξη, αυτϐσ που ϋχει θυμϐ!» Μαθαύνουμε για τουσ πλανότεσ και το διϊςτημα. Ο Παπαθεοδώρου τϋφανοσ ςυμπληρώνει: «Παιδιϊ εμεύσ ςτη γη ϋχουμε πιο πολλό βαρϑτητα, ενώ τα πουλιϊ ςτον ουρανϐ ϋχουν ελαφρϑτητα.» Ο Γιώργοσ Μουτςϊκησ ρωτϊει τη δαςκϊλα του: «Κυρύα, ϋχετε βραχνιϊςει, εύςτε κρυωμϋνη;» «Όχι αγϊπη μου, επειδό μιλϊω πολϑ ϋχει δημιουργηθεύ ςτο λαιμϐ μου ϋνασ πολϑποδασ!» «Σι εύναι αυτϐ κυρύα;» ρωτϊει ο Δημότρησ Αγγελόσ. «Εύναι ϋνα μικρϐ τερατϊκι με πολλϊ πϐδια!» λϋει η δαςκϊλα γελώντασ. Γι αυτϐ εςεύσ δεν πρϋπει να κϊνετε πολλό φαςαρύα, γιατύ αναγκϊζομαι να μιλϊω δυνατϊ για να με ακοϑτε κι ϐςο πιο δυνατϊ μιλϊω, τϐςο πιο πολλϊ πϐδια βγϊζει ο πολϑποδασ αυτϐσ, μεγαλώνει και θα χϊςω τελεύωσ την φωνό μου.» Γιώργοσ Μουτςϊκησ: «Παιδιϊ, ηςυχύα ϐλοι γιατύ θα μεγαλώςει ο «πολυπϐδαροσ» τησ κυρύασ.» Σην επϐμενη μϋρα η Ελϋνη Ρουμελιώτη αναρωτιϋται: «Kυρύα, τι κϊνει ο πολυπϐδαρϐσ ςασ;» 26

27 Ενώ εύμαςτε ςτο θϋατρο και παρακολουθοϑμε μια παρϊςταςη, μπαύνει ςτη ςκηνό ϋνασ ηθοποιϐσ, ολύγον φαλακρϐσ. Άλκηςτισ Λιϐλιου: «Κυρύα, και ο μπαμπϊσ μου εύναι καρϊφλασ αλλϊ δεν εύναι ςαν κι αυτϐν, ο δικϐσ μου μπαμπϊσ εύναι ο ωραιϐτεροσ καρϊφλασ του κϐςμου!» «Ο μικρϐσ πρύγκιπασ μϋςα απϐ τη φανταςύα των παιδιών του Ν8» Ϊχοντασ μιλόςει για το διϊςτημα και τουσ πλανότεσ τα παιδιϊ φτιϊχνουν τη δικό τουσ ιςτορύα για το μικρϐ πρύγκιπα και το δικϐ του πλανότη Παποϑλιασ Θοδωρόσ: «τον πλανότη του ϐμωσ φϑτρωςε ϋνα λουλοϑδι.» Νηπιαγωγϐσ: «Σι θα ϋκανε ο μικρϐσ πρύγκιπασ για να ζόςει το τριαντϊφυλλϐ του;» Μαρύνη Κϋλλυ: «Να πϊει ςτον Ϋλιο και να του πει να φωτύςει το λουλοϑδι του.» Νηπιαγωγϐσ: «Ξαφνικϊ πϊνω ςτον πλανότη ϋπεςε απϐ το πουθενϊ ϋνα αεροπλϊνο. Σο τριαντϊφυλλο του μικροϑ πρύγκιπα ϋπρεπε να ποτιςτεύ. Ο πιλϐτοσ που βρϋθηκε εκεύ εύχε νερϐ, αλλϊ για να το δώςει ςτο μικρϐ πρύγκιπα ϋπρεπε να κϊνουν μια ςυμφωνύα. Να βοηθόςει ο μικρϐσ πρύγκιπασ τον πιλϐτο να φτιϊξουν το αεροπλϊνο του για να γυρύςει πύςω ςτον πλανότη του. Ο μικρϐσ πρύγκιπασ απϊντηςε...»: Παπαώωϊννου Θανϊςησ: «Ευχαρύςτωσ θα ςε βοηθόςω να φτιϊξουμε το αεροπλϊνο ςου!» Νηπιαγωγϐσ: «Όμωσ ο μικρϐσ πρύγκιπασ ανηςυχοϑςε για το τριαντϊφυλλϐ του» Μουρλϊ Ειρόνη: «Ϊβαλε ϋνα μεγϊλο καπϊκι πϊνω ςτο λουλοϑδι του για να το προςτατϋψει απϐ τισ κακϋσ ακτύνεσ του όλιου.» Ηλιϊκη Καλλιϐπη: «κϋφτηκε να του φτιϊξει μια γλϊςτρα.» Μαμϊςησ Αιμύλιοσ: «Να φωνϊξει τον Ουρανϐ να του φϋρει αϋρα.» Σζανϊκου Δόμητρα: «Θα ςτο φϋρω, απλϊ πρϋπει να μου το ζητόςεισ ευγενικϊ» Νηπιαγωγϐσ: «Ύςτερα ο μικρϐσ πρύγκιπασ αποφϊςιςε να πϊει να δει ϊλλουσ πλανότεσ και ταξύδεψε. Ποϑ πόγε;» Δημητρϐπουλοσ Γιώργοσ: «Πόγε ςτον Πλοϑτωνα.» Κοτςανϊ ύλια: «υναντϊει και ϊλλα λουλοϑδια, του αρϋςουν, τα μαζεϑει και θα τα πϊρει να κϊνει παρϋα ςτο τριανταφυλλϊκι του, να μην εύναι μϐνο του!» Σζιμπλϊκη τϋλλα: «Πόγε ςτον Ουρανϐ.» Γεωργοϑλια Δϋςποινα: «Εκεύ ςυναντϊει πουλιϊ και του ρύχνουν ςκοινιϊ για να τον τραβόξουν να πϊνε ςτον Ποςειδώνα.» Παγουλϊτου Ελευθερύα: «Εκεύ ςυναντϊει χϐρτα.» Αρμϊοσ Νικϐλασ: «Σα κϐβει, τα παύρνει μαζύ του και πηγαύνει ςτον Ωρη.» Νηπιαγωγϐσ: «Εκεύ ςυναντϊει ϋναν Αριανϐ που εύχε ϋξι χϋρια, μύα προβοςκύδα και ϐταν τον εύδε τρϐμαξε τϐςο πολϑ, που όθελε να τον πολεμόςει. Όμωσ, ο Αριανϐσ όταν απλϊ διαφορετικϐσ και μϊλιςτα κρατοϑςε ςτα χϋρια του ϋνα μικρϐ πουλϊκι για να το ζεςτϊνει και να μπορϋςει να πετϊξει. Μϐλισ το εύδε αυτϐ ο πρύγκιπϊσ μασ κατϊλαβε πωσ και ο Αριανϐσ εύναι καλϐσ, νιώθει το ύδιο με μασ και ασ εύναι ςαν τϋρασ. Νιώθει αγϊπη, λϑπη, φιλύα και ϊλλα πολλϊ.. Παύρνοντασ λιοπϐν ϋνα ωραύο μϊθημα απϐ αυτϐν τον πλανότη ϋφυγε και» τρατουλϊτου Εβύτα: «Πόγε ςτην Αφροδύτη.» Κουνϋλη Παναγιώτα: «Εκεύ ςυνϊντηςε μια πανϋμορφη κοπϋλα που εύχε μακριϊ και ξανθϊ μαλλιϊ, φοροϑςε κϐκκινο φιϐγκο και ϋνα τϋλειο φϐρεμα.» Σζύμα Ϊφη: «Ϊνιωςε πολϑ χαροϑμενοσ.» Σριανταφϑλλου Βαςύλησ: «Σησ ζότηςε να παντρευτοϑν!» Μούροσ Υαύδων: «Πόγαν ςτο Δύα.» Νηπιαγωγϐσ: «Εκεύ ζότηςαν την ϊδεια απϐ το Δύα κι εκεύνοσ τουσ πϊντρεψε. Η αγϊπη αυτοϑ του ζευγαριοϑ όταν τϐςο μεγϊλη, που γϋμιςε ο πλανότησ με ϊπειρα αςτϋρια! τη ςυνϋχεια, ο μικρϐσ πρύγκιπασ μαζύ με την αγαπημϋνη του πόγαν ςτο φεγγϊρι. Εκεύ, ο πρύγκιπασ χϊριςε το φεγγϊρι ςτην αγαπημϋνη του κι εκεύνη το φϐρεςε ςα φωτεινϐ ςτϋμμα ςτο κεφϊλι τησ. Ϋθελαν να πϊνε και ςτον Ϋλιο, ϐμωσ ο Ερμόσ τουσ ςυμβοϑλεψε να μην πϊνε εκεύ, γιατύ θα καοϑν.» 27

28 Γκερϋκου οφύα: «Μετϊ πόγαν ςτον Κρϐνο κι εκεύνοσ που εύχε ϋνα πολϑ ωραύο δακτυλύδι το χϊριςε ςτην κοπϋλα.» Παπαςτυλιανοϑ Δημότρησ: «Εκεύ εύχε κϐςμο.» Αςημακοποϑλου Ϊρςη: «Υωσ, νερϐ, πολλϋσ θϊλαςςεσ και λουλοϑδια.» Ζαχαρύασ Ηλύασ: «Αϋρα και βροχό.» Γκοϑδα Δανϊη: «Ϊμειναν εκεύ ωσ την νϑχτα και κούταζαν τα αςτϋρια.» Θοδωρόσ Παποϑλιασ: «Όμωσ, θυμόθηκε το λουλοϑδι του.» Πϊνου Ιωϊννα: «Πόρε την αγαπημϋνη του, γϋμιςαν τισ τςϋπεσ τουσ με νερϐ, φωσ και αϋρα και γϑριςαν πύςω ςτον πλανότη του.» Λαμπροποϑλου Μαρύα: «Και ϋζηςαν αυτού καλϊ και το τριανταφυλλϊκι τουσ καλϑτερα!» Μεταξϑ ςοβαροϑ κι αςτεύου απϐ τα παιδιϊ του Ν8 «Σο ςοϑςι» Δϋςποινα Γεωργοϑλια: «Παιδιϊ, ςόμερα ςτην τραπεζαρύα ϋχει ψαρϐςουπα.» Θοδωρόσ Παποϑλιασ: «Εγώ θϋλω να φϊω ςοϑςι!!!» «Επϊγγελμα;» Βαςύλησ Σριανταφϑλλου: «Κυρύα, τι δουλειϊ κϊνεισ;» Νηπιαγωγϐσ: «Δαςκϊλα!!!» «Ένα κοτϐπουλο λύγο διαφορετικϐ» Θανϊςησ Παπαώωϊννου: «Κυρύα αυτϐ το κοτϐπουλο που τρώμε εύναι απϐ αρνύ;» (το μενοϑ μασ εύχαμε μοςχαρϊκι!!!) «Μαθόματα ευγϋνειασ» Ο Ηλύασ παύζει με το Υαύδωνα και ακολουθεύ ο παρακϊτω διϊλογοσ: Υαύδων Μούροσ: «Ϊλα μωρϋ Ηλύα, γιατύ μου χϊλαςεσ το παιχνύδι;» Ηλύασ Ζαχαρύασ: «υγγνώμη Υαύδωνα, δε θα το ξανακϊνω!!!» «Η αγκαλιϊ εύναι το καλϑτερο ηρεμιςτικϐ» Ο Θανϊςησ Παπαώωϊννου ϋχει νευριϊςει, ϋχει θυμώςει, γιατύ κϊποιοσ του «χϊλαςε» το παιχνύδι. Η Νηπιαγωγϐσ τον πληςιϊζει και τον ρωτϊει τι ϋχει. Νηπιαγωγϐσ: «Θανϊςη μου, θϋλεισ να μου πεισ τι ϋχεισ;» Δανϊη Γκοϑδα: «Πϊρτον μια αγκαλιϊ και θα δεισ που αμϋςωσ θα του περϊςει!!!» «Ελιξύριο νεϐτητασ» Η Ιωϊννα και η οφύα ςυζητοϑν ςε μια γωνιϊ τησ τϊξησ. Ιωϊννα Πϊνου: «οφύα, το ξϋρεισ ϐτι τώρα εύμαςτε παιδϊκια, αλλϊ θα μεγαλώςουμε και θα γύνουμε γϋροι;» οφύα Γκερϋκου: «Εγώ δε θα γερϊςω ποτϋ! Θα πω ςτο Θεϐ να μη με κϊνει ποτϋ γιαγιϊ!!!» «Σο δυνατϐ φϑλλο» Υαύδων Μούροσ: «Σα κορύτςια δεν εύναι δυνατϊ ϐπωσ τα αγϐρια» Θανϊςησ Παπαιώαννου: «Ναι! Σα αγϐρια εύναι δυνατϊ για να προςτατεϑουν τισ γυναύκεσ!!!» «Σαλαντοϑχα μαμϊ» Η τϋλλα ϋνα πρωύ ςυζητϊει με τη νηπιαγωγϐ τησ και εκθειϊζει τη μαμϊ τησ: τϋλλα Σζιμπλϊκη: «Η μαμϊ μου, κυρύα, εύναι ταλαντοϑχα!!» Νηπιαγωγϐσ: «Δηλαδό τελλύτςα μου τι ταλϋντο ϋχει;» τϋλλα Σζιμπλϊκη: «Να παύζει μαζύ μου!!!» «Φτυποκϊρδια ςτα θρανύα» Ο Θοδωρόσ Παποϑλιασ «αγαπϊει» την Ειρόνη Μουρλϊ και ϐταν γυρύζει ςτο ςπύτι το ανακοινώνει ςτον μπαμπϊ του. Ο μπαμπϊσ του, του εξηγεύ πωσ εύναι πολϑ μικρϐσ ακϐμα και πωσ μϋχρι να μεγαλώςει, η Ειρόνη μπορεύ να παντρευτεύ κϊποιον ϊλλο. Ο Θοδωρόσ ϐμωσ επιμϋνει: «Κι εγώ τϐτε θα κλεύςω την πϐρτα τησ Εκκληςύασ και δε θα παντρευτεύ ϊλλον!!!» 28

29 «Ο καρδιοκατακτητόσ» υζότηςη λύγο πριν φϑγουν για το ςπύτι τουσ: τϋλλα Σζιμπλϊκη: «Ειρόνη, ο Νικϐλασ με φύληςε!» Ειρόνη Μουρλϊ: «Κι εμϋνα με φύληςε μια μϋρα ο Νικϐλασ!» και τϐτε η Δϋςποινα Γεωργοϑλια λϋει: «Κι εμϋνα με φύληςε και θα με παντρευτεύ!» Ο εν λϐγω γαμπρϐσ εύναι ο Νικϐλασ Αρμϊοσ. «Δουλειϊ να ναι κι ϐ,τι να ναι» τϋλλα Σζιμπλϊκη: «Κυρύα Ειρόνη, ξϋρεισ τι θα γύνω ϐταν μεγαλώςω; Πριγκύπιςςα!!!» Νηπιαγωγϐσ: «Και τι δουλειϊ κϊνουν οι Πριγκύπιςςεσ;» τϋλλα Σζιμπλϊκη: «Ϊχουν φτερϊ και πετϊνε!!!» «Ο ορκωμοςύα του Ομπϊμα» Θοδωρόσ Παποϑλιασ: την Αμερικό ο Ομπϊμα χθεσ ορκύςτηκε και όταν και μια τραγουδύςτρια και του τραγοϑδαγε κι αυτϐσ χϐρευε με τη γυναύκα του!!! «Δελτύο καιροϑ» Σην ώρα του ελεϑθερου παιχνιδιοϑ η Δανϊη ανακοινώνει ςτην ομϊδα: Δανϊη Γκοϑδα: «την κεντρικό Ελλϊδα θα ρύξει χιϐνι!!!» «Ο ϊντρασ που θα παντρευτώ» Η Καλλιϐπη ϋχει μια ιδιαύτερη αδυναμύα ςτον κϑριο Διονϑςη, που τουσ κϊνει μπϊςκετ. Καλλιϐπη Ηλιϊκη: «Κυρύα Ειρόνη, ο κϑριοσ Διονϑςησ εύναι πολϑ ϐμορφοσ και θα τον παντρευτώ!!!» «Κυρύα πϐςο ς αγαπώ» Σα παιδιϊ ςτη διϊρκεια τησ χρονιϊσ νιώθουν και εκφρϊζουν αυθϐρμητα με το δικϐ τουσ τρϐπο τα ςυναιςθόματϊ τουσ ςτη δαςκϊλα τουσ: Μαρύα Λαμπροποϑλου: «Κυρύα Ειρόνη, εύςαι η καλϑτερη δαςκϊλα του κϐςμου και μοιϊζεισ με βαςύλιςςα! Όταν θα φϑγω και θα μεγαλώςω θα ςε ςκϋφτομαι και δε θα ςε ξεχϊςω ποτϋ!!» τϋλλα Σζιμπλϊκη: «Κυρύα, τϐςεσ μϋρεσ που ϋλειψα απϐ το ςχολεύο μου ϋλειψαν και οι αγκαλύτςεσ ςου!!!» Βαςύλησ Σριανταφϑλλου: «Κυρύα Ειρόνη, ς αγαπώ μϋχρι τον Ϋλιο που εύναι ζεςτϐσ και φωτεινϐσ!!!» τϋλλα Σζιμπλϊκη: «Εγώ κυρύα Ειρόνη ς αγαπώ μϋχρι το φεγγϊρι που βγαύνει τη νϑχτα, γιατύ η νϑχτα εύναι μεγϊλη!!» Ηλύασ Ζαχαρύασ: «Κυρύα, ς αγαπώ!!!» Ϊφη Σζύμα: «Εγώ κυρύα ς αγαπώ και θϋλω να εύςαι περόφανη για μϋνα!!!» οφύα Γκερϋκου: «Αποφαςύςαμε ϐλα τα παιδιϊ να μη φϑγουμε ποτϋ απϐ κοντϊ ςου!!!» «τα παιδιϊ μου με αγϊπη» Νηπιαγωγϐσ: «Ϊχω τα καλϑτερα παιδιϊ του κϐςμου!!» Όλα τα παιδιϊ τησ τϊξησ: «Κι εςϑ και οι μαμϊδεσ μασ!» Δϋςποινα Γεωργοϑλια: «Κυρύα, εςϑ ϋχεισ τα καλϑτερα παιδιϊ του κϐςμου! Εμϊσ!!! Και κανϋνασ δεν τα ϋχει!!» τη μανοϑλα μου με αγϊπη... Απϐ τα παιδιϊ του Ν8 Με αφορμό τη γιορτό τησ μητϋρασ τα παιδιϊ παρατόρηςαν και θαϑμαςαν τον πύνακα του Γεώργιου Ιακωβύδη «Μητρικό ςτοργό» και το καθϋνα ξεχωριςτϊ εύπε κϊποια τρυφερϊ λϐγια για τη μητϋρα του. Κοτςανϊ ύλια: «Η μαμϊ μου μοιϊζει με τριαντϊφυλλο χρωματιςτϐ που ϋχει γϑρω γϑρω χϊντρεσ και τη λατρεϑω πϊρα πολϑ!» Ζαχαρύασ Ηλύασ: «Μοιϊζει μ ϋνα αςτϋρι μϋχρι τον όλιο.» 29

30 Παποϑλιασ Θοδωρόσ: «Σην αγαπώ πϊρα πολϑ και εύναι πολϑ νϋα!» Μουρλϊ Ειρόνη: «Εύναι το λουλοϑδι τησ καρδιϊσ μου!!» Μούροσ Υαύδων: «Η μαμϊ μου μοιϊζει με κρύνο, γιατύ θα μποροϑςε να φορϊει τα χρώματα του κρύνου. Ση λατρεϑω και την αγαπώ και εύμαι χαροϑμενοσ γι αυτόν.» Σριανταφϑλλου Βαςύλησ: «Η μαμϊ μου μοιϊζει μ ϋνα λουλοϑδι που πηγαύνουν οι μϋλιςςεσ και παύρνουν το μϋλι και την αγαπώ πολϑ.» Παγουλϊτου Ελευθερύα: «Νιώθω τϐςο αγϊπη για τη μαμϊ μου και μοιϊζει με μϋλιςςα!» Μαμϊςησ Αιμύλιοσ: «Η μαμϊ μου μοιϊζει μ ϋνα τριαντϊφυλλο και την αγαπώ.» Σζύμα Εφό: «Η μαμϊ μου μοιϊζει με μαργαρύτα, γιατύ εύναι πολϑ ϐμορφη.» Μαρύνη Κϋλλυ: «Η μανοϑλα μου εύναι το αςτϋρι τησ αγϊπησ» Παπαώωϊννου Θανϊςησ: «Μαμϊ, ςε λατρεϑω και εύςαι πανϋμορφη!» Λαμπροποϑλου Μαρύα: «Μανοϑλα μου, εύςαι η αγϊπη, η καρδιϊ μου και μια αμυγδαλιϊ που ανθύζει!» Σζανϊκου Δόμητρα: «Μαμϊ μου ς αγαπώ πολϑ!» Γκερϋκου οφύα: «Μανοϑλα μου εύςαι μια καρδιϊ γεμϊτη γλϑκα» Πϊνου Ιωϊννα: «Σην αγαπώ πολϑ και την λατρεϑω» τρατουλϊτου Εβύτα: «Η μαμϊ μου μοιϊζει με πεταλοϑδα πϊνω ςε λουλοϑδι και την αγαπώ πολϑ.» Ηλιϊκη Καλλιϐπη: «Μαμϊ μου, μοιϊζεισ με κϊταςπρο λουλοϑδι.» Αρμϊοσ Νικϐλασ: «Μανοϑλα μου, μοιϊζεισ με τριαντϊφυλλο που ευωδιϊζει και ςε λατρεϑω πϊρα πολϑ.» Γεωργοϑλια Δϋςποινα: «Η μαμϊ μου εύναι ςαν χελιδϐνι και την αγαπϊω πολϑ πολϑ!!» Αςημακοποϑλου Ϊρςη: «Μαμϊ μου, ς αγαπώ πολϑ!» Σζιμπλϊκη τϋλλα: «Μαμϊ, ς αγαπώ πολϑ μϋχρι τον όλιο.» Παπαςτυλιανοϑ Δημότρησ: «Μαμϊ, ς αγαπώ μϋχρι τον ουρανϐ και μοιϊζεισ με χαμομόλι!» Δημητρϐπουλοσ Γιώργοσ: «Μαμϊ, ς αγαπώ πολϑ!» Γκοϑδα Δανϊη: «Μαμϊ μου, εύςαι το ςπύτι τησ μϋλιςςασ και το λουλοϑδι τησ αγϊπησ και ς αγαπώ τϐςο πολϑ...» Κουνϋλη Παναγιώτα: «Μαμϊ, ς αγαπϊω πολϑ!» Σαγαρϊ Γλυκερύα Ν11 Καλοώδϊ Αγγελικό Ν12 30

31 «τισ δαςκϊλεσ μου με αγϊπη» Με αφορμό τη γιορτό των Σριών Ιεραρχών τα παιδιϊ μασ εύπαν γιατύ αγαπϊνε τισ δαςκϊλεσ τουσ: Πϊνου Ιωϊννα: «Γιατύ μασ μαθαύνουν κανϐνεσ.» Παπαςτυλιανοϑ Δημότρησ: «Γιατύ μασ μαθαύνουν πολλϊ πρϊγματα.» Δημητρϐπουλοσ Γιώργοσ: «Μ αρϋςουν οι αγκαλιϋσ τουσ!» Παποϑλιασ Θοδωρόσ: «Γιατύ εύναι οι καλϑτερεσ δαςκϊλεσ του κϐςμου!» Μουρλϊ Ειρόνη: «Μασ δύνουν αγϊπη.» Κοτςανϊ ύλια: «Μασ δύνουν φροντύδα.» Μούροσ Υαύδωνασ: «Μασ μαθαύνουν πρϊγματα» Σζιμπλϊκη τϋλλα: «Μασ φροντύζουν και μασ παύρνουν αγκαλύτςεσ!» Ζαχαρύασ Ηλύασ: «Μασ μαθαύνουν να κϐβουμε τα χαρτϐνια.» Γκοϑδα Δανϊη: «Επειδό μασ βγϊζουν διϊλειμμα.» Παπαώωϊννου Θανϊςησ: «ασ αγαπϊμε πολϑ, γιατύ μασ αγαπϊτε κι εςεύσ!» Σριανταφϑλλου Βαςύλησ: «Μασ δύνετε ειρόνη.» Λαμπροποϑλου Μαρύα: «Κυρύα Ειρόνη ς αγαπώ, γιατύ ϐταν φορϊσ φϐρεμα εύςαι κοϑκλα και κυρύα Κατερύνα ς αγαπώ γιατύ εύςαι φιλικό, ευγενικό και γενναύα!» Σζύμα Ϊφη: «Μασ δύνουν αγϊπη, μασ φροντύζουν και μασ χαώδεϑουν ςτο κεφαλϊκι!» Γκερϋκου οφύα: «Γιατύ μασ παύρνουν αγκαλιϊ!» Γεωργοϑλια Δϋςποινα: «Γιατύ εύναι πολϑ γλυκιϋσ!» Αρμϊοσ Νικϐλασ: «Μασ βγϊζουν ςτον κόπο για να παύξουμε και μασ προςϋχουν.» Αςημακοποϑλου Ϊρςη: «Μασ μαθαύνουν γρϊμματα.» Μαρύνη Κϋλλυ: «Μασ δύνουν πολλό αγϊπη!» Κουνϋλη Παναγιώτα: «Σισ θαυμϊζω, γιατύ ζωγραφύζουν ωραύα.» Μαμϊςησ Αιμύλιοσ: «Γιατύ εύναι πολϑ ευγενικϋσ.» Παγουλϊτου Ελευθερύα: «Γιατύ μασ βοηθϊνε ϐταν δεν ξϋρουμε κϊτι.» Σζανϊκου Δόμητρα: «Εύναι πολϑ όρεμεσ και τισ αγαπώ πολϑ!» Ηλιϊκη Καλλιϐπη: «Εύναι πολϑ γλυκϋσ!» τρατουλϊτου Εβύτα: «Γιατύ μασ προςϋχουν.» Αγαπώ τϐςο πολϑ τη μανοϑλα μου γιατύ Απϐ τα Προνόπια του Ν7 ωτηροποϑλου Εβελύνα: με αγκαλιϊζει και με φιλϊει. Πανανοϑ Κατερύνα: με πηγαύνει βϐλτεσ και περνϊμε πολϑ ϐμορφα! Μητςοϑ Ϊφη: μου αγορϊζει ωραύα πρϊγματα. Γιώτησ Γιϊννησ: πϊντα θϋλει να εύμαι χαροϑμενοσ. Γλϑκα Φαρϊ: κοιμϐμαςτε μαζύ. Παντελόσ Υύλιπποσ: μου ϋχει ϋνα ςπύτι και εύμαι καλϊ! Κοςμϊτου Ϋρια: με φροντύζει. Παραςκευϐπουλοσ Πϊρισ: μ αγαπϊει και θϋλω ο Θεοϑλησ να την προςϋχει! Καλτςϊσ-Πϊντοσ Θανϊςησ: μου λϋει πρϊγματα, για να γύνω ςπουδαύοσ ϊνθρωποσ. Αγαπώ τϐςο το ςχολεύο μου γιατύ Κουλουρύδου Δϋςποινα: παύζω με τουσ φύλουσ μου ςτον κόπο! Καπερώνη Γεωργύα: παύζουμε ωραύα παιχνύδια ςτο διαδραςτικϐ πύνακα! Ορφανοϑ Βϊνα: εύναι οι δαςκϊλεσ μου εκεύ! Δόμοσ Δώρησ: μαθαύνω για τουσ πλανότεσ και για ϊλλα πρϊγματα καινοϑρια! Λουκϊσ Ιϊςονασ: πϊμε εκδρομϋσ, θϋατρα, μουςεύα κτλ. 31

32 Σςιακριλόσ τϋφανοσ: κϊνουμε ωραύεσ καταςκευϋσ! Αβαγιανϐσ πϑροσ: εκεύ μεγαλώνω και γύνομαι ςπουδαύοσ ϊνθρωποσ! Κατςώρη Ελϋνη: ϋχω πολλοϑσ φύλουσ και πολλϋσ φύλεσ! Αγαπώ ϐμωσ τϐςο πολϑ και τισ δαςκϊλεσ μου γιατύ Πϑθουλασ Κων/νοσ: μου δύνουν υγιεινό πορτοκαλϊδα! Κουκϊκησ Λεωνύδασ: εύναι ϐμορφεσ! Καςτανοϑ Εβελύνα: με φροντύζουν! Δαμύγου Νικολϋττα: με αφόνουν να τισ βοηθϊω Κϊντασ Παϑλοσ: με αγαπϊνε και αυτϋσ! Πολιτϊκησ Νικϐλασ: με κρατϊνε απϐ το χϋρι, γιατύ με πονϊει το πϐδι μου και ο γιατρϐσ μου εύπε να προςϋχω! Κυριακύδησ Κων/νοσ: μου μαθαύνουν ωραύα πρϊγματα που δεν ξϋρω! Παραςχϐπουλοσ Μανώλησ: με βοηθϊνε να τρώω το φαγητϐ μου! 32

33 Μαργαριτϊρια απϐ τα παιδϊκια του Ν7 Κατϊ τη διϊρκεια του πρωινοϑ η νηπιαγωγϐσ ρωτϊει: Νηπιαγωγϐσ: Δώρη μου, το ϋφαγεσ το φρουτϊκι ςου; Δόμοσ Δώρησ: Ναι, κυρύα! Νηπιαγωγϐσ: Εύςαι ςύγουροσ; Ποϑ εύναι; Δόμοσ Δώρησ: την κοιλύτςα μου κυρύα! Κουβεντιϊζοντασ για τη Βεργύνα και το βαςιλιϊ τησ, το Μϋγα Αλϋξανδρο, η Φαροϑλα μασ λϋει με καμϊρι : Γλϑκα Φαρϊ: Εμϋνα το ςπύτι μου ανόκει ςτη Βοϑλα και βαςιλιϊσ τησ εύναι ο μπαμπϊσ μου!!! Ρωτώντασ τον Κωνςταντύνο μασ ςε ποια τϊξη πηγαύνει, εκεύνοσ απϊντηςε Πϑθουλασ Κωνςταντύνοσ (μασ ανακούνωςε με καμϊρι ϋνα πρωύ): Εγώ πηγαύνω ςτο γυμναγωγεύο! (αντύ για νηπιαγωγεύο) Μιλώντασ για τουσ κανϐνεσ τησ τϊξησ η νηπιαγωγϐσ ρωτϊει: Νηπιαγωγϐσ: Όταν κϊποιοσ δεν ακοϑει καθϐλου τη δαςκϊλα του πώσ λϋγεται; Κυριακύδησ Κωνςταντύνοσ: Αυτϐσ τϐτε εύναι ξυλοκϋφαλοσ κυρύα! (αντύ για ξεροκϋφαλοσ) Ϊνα πρωινϐ καθώσ «διαβϊζουμε» το ημερολϐγιο τησ τϊξησ, η νηπιαγωγϐσ ρωτϊει: Νηπιαγωγϐσ: Σι καιρϐ ϋχει ςόμερα παιδϊκια μου; Παραςκευϐπουλοσ Πϊρισ: Ο καιρϐσ μασ ςόμερα εύναι φυςερϐσ! Κατϊ τη διϊρκεια ελεϑθερου παιχνιδιοϑ, δυο παιδϊκια ςυζητοϑν και Δόμοσ Δώρησ: Εμϋνα ο μπαμπϊσ μου ϋχει ακριβϊ λεφτϊ και μου αγορϊζει ακριβϊ πρϊγματα! Ϊνα απϐ τα παιδϊκια μασ, καθώσ κϊναμε ανϋμελα τισ εργαςύεσ μασ, μασ λϋει: Αβαγιανϐσ πϑροσ: Κυρύα εγώ εύμαι πολϑ cool boy!!! Μετϊ απϐ κϊποιεσ μϋρεσ, ϋρχεται ο πυρϊκοσ και Αβαγιανϐσ πϑροσ: Κυρύα τώρα εύμαι πϊλι ο πϑροσ! Μιλώντασ για τισ χριςτουγεννιϊτικεσ γιορτϋσ η νηπιαγωγϐσ ρωτϊει: Νηπιαγωγϐσ: Πώσ λϋγεται, παιδιϊ μου, το περιςτϋρι που πϋταξε κατϊ τη βϊπτιςη του Ιηςοϑ; Κουλουρύδου Δϋςποινα: Οινϐ-πνευμα κυρύα! (αντύ για Ωγιο Πνεϑμα) Κατϊ τη διϊρκεια ςυζότηςησ για τον ηλεκτριςμϐ η νηπιαγωγϐσ δεύχνοντασ μια μπαταρύα, ρωτϊει τι εύναι αυτϐ και ο Κωνςταντύνοσ μασ απαντϊ: Κυριακύδησ Κωνςταντύνοσ: Αυτϐ το ξϋρω εύναι ϋνα ηλεκτρικϐ κουτύ! Με χαρϊ ϋρχεται τρϋχοντασ ο Κωνςταντύνοσ μετϊ απϐ αββατοκϑριακο και Πϑθουλασ Κωνςταντύνοσ: Κυρύα, κυρύα, δε φαντϊζεςτε ποϑ πόγα βϐλτα με τη μαμϊ και τον μπαμπϊ ςε ϋνα αυτοκινητϐδρομο που επιτρϋπονται μϐνο τα ποδόλατα!!! 33

34 Σα ςυναιςθόματϊ μασ μοιϊζουν με ϋναν κόπο Απϐ τα παιδιϊ του Ν9 «Όπωσ τα λουλούδια του κήπου, έτςι και τα ςυναιςθήματά μασ χρειάζονται φροντίδα και αγάπη. Ο κήποσ των ςυναιςθημάτων μασ είναι ιδιαίτερα ευαίςθητοσ και η προςεκτική καλλιέργειά του είναι ένα γοητευτικό ταξίδι ςτον εςωτερικό κόςμο του καθενόσ μασ». Με αφορμό την ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ «Η Αργυρώ γελϊει», προςπαθόςαμε να μϊθουμε να χρηςιμοποιοϑμε το ρόμα νιώθω καθώσ και τη ςημαςύα του. Σι εύναι ςυναύςθημα; Πώσ νιώθουμε ϐταν μασ ςυμβαύνει κϊτι; Πώσ το εκφρϊζουμε; υζητώντασ με τα παιδιϊ αντλόςαμε πληροφορύεσ απϐ την καθημερινό μασ ζωό. Παρατηρόςαμε μϋςα απϐ την τϋχνη και ςυγκεκριμϋνα τον πύνακα του Πϊμπλο Πικϊςο «Το κορίτςι και το περιςτέρι» και ρωτόςαμε τα παιδιϊ να υποθϋςουν πώσ μπορεύ να νιώθει το κορύτςι του πύνακα. Σα παιδιϊ μασ απϊντηςαν: Ιϊςονασ Δεληβαςύλησ: Νομύζω πωσ νιώθει λϑπη. οφύα Ξυδϊ: Νιώθει χαρϊ. Νικ-Ωλεξ Μαυρϐπουλοσ-Λϐγκινοβ: Νιώθει θυμϐ. Δϋςποινα Ηλιϊδη: Νιώθει λϑπη. Κωνςταντύνοσ Μυτϊσ: Νιώθει τρϐμο. Ϊμη Αγγελοποϑλου: Μϊλλον θϋλει να τρϋξει με το περιςτϋρι. Νικϐλασ Κυπριωτϊκησ: Νιώθει φϐβο. Κλεοπϊτρα Οικονομύδη: Νιώθει λυπημϋνη. Αναςταςύα Βαφειϊδη: Νιώθει λϑπη. Νικηφϐροσ Μενεγϊτοσ: Νιώθει ανόςυχη. Υανό οφιανοποϑλου: Νιώθει χαρϊ, γιατύ ϋχει το περιςτϋρι τησ. Υύλιπποσ Δελλόσ: Εύναι λυπημϋνη. Ωλκησ Πολϑζοσ: Νιώθει κοϑραςη. Δόμητρα Σςουκαλϊ: Νομύζω ϐτι θϋλει να κλϊψει. ωτόρησ Σςιακριλόσ: Νιώθει θυμϐ. Λυδύα ουβλό: Νιώθει ςτενοχωρημϋνη. Γιώργοσ Αντωνϐπουλοσ: Εύναι ϋτοιμη να κλϊψει. Λυδύα ταμϊτη: Νιώθει ςτενοχωρημϋνη. Δημότρησ ταυρϐπουλοσ: Εύναι χαροϑμενη. Υϋνια Φονδρογιϊννη: Νιώθει χαρϊ για το περιςτϋρι τησ. τϋλιοσ Παπαςτεργύου: Νιώθει χαρϊ. Γιώργοσ Σζανακϊκησ: Νιώθει χαρϊ και θϋλει να παύξει με την μπϊλα τησ. Λιζϋτα αγιϊννου: Νιώθει χαρϊ, γιατύ ϋχει το τϐπι τησ και το περιςτϋρι. «Σο κορύτςι και το περιςτϋρι», Πικϊςο Απϐ τα προνόπια του Ν9 34

35 Γιατύ αγαπώ τη μαμϊ μου. Απϐ τα παιδϊκια του Ν9! Νικ-Ωλεξ Μαυρϐπουλοσ-Λϐγκινοβ: Γιατύ εύναι πολϑ ϐμορφη. Δϋςποινα Ηλιϊδη: Γιατύ παύζουμε μαζύ. Κωνςταντύνοσ Μυτϊσ: Γιατύ με πηγαύνει βϐλτεσ. Νικϐλασ Κυπριωτϊκησ: Γιατύ μου φϋρνει αυτοκινητϊκια. Κλεοπϊτρα Οικονομύδη: Γιατύ πϊμε ςτον παιδϐτοπο. Νικηφϐροσ Μενεγϊτοσ: Γιατύ νοιϊζεται για μϋνα. Υανό οφιανοποϑλου: Γιατύ με φροντύζει. Υύλιπποσ Δελλόσ: Γιατύ με πηγαύνει να κϊνω ποδόλατο. Λϐγια αγϊπησ για τισ δαςκϊλεσ μου. Απϐ τα παιδϊκια του Ν9 Ωλκησ Πολϑζοσ: ασ αγαπώ, γιατύ μασ δύνετε κερϊςματα!!! Δόμητρα Σςουκαλϊ: ασ αγαπώ, γιατύ παύζουμε ωραύα παιχνύδια ϐλοι μαζύ. ωτόρησ Σςιακριλόσ: ασ αγαπώ, γιατύ εύςτε πολϑ ϐμορφεσ!! Λυδύα ουβλό: ασ αγαπώ πολϑ, γιατύ μασ λϋτε ϐμορφεσ ιςτορύεσ. Μελύνα Λιϊνα: ασ αγαπώ, γιατύ μασ μϊθατε να κϊνουμε ωραύεσ ζωγραφιϋσ!!! Γιώργοσ Αντωνϐπουλοσ: ασ αγαπώ, γιατύ μασ φτιϊχνετε ωραύεσ γωνιϋσ ςτην τϊξη για να παύζουμε. Λυδύα ταμϊτη: ασ αγαπώ, γιατύ μασ δύνετε αγϊπη.! Δημότρησ ταυρϐπουλοσ: ασ αγαπώ, γιατύ φτιϊχνουμε πολϑ ωραύα πρϊγματα ςτην τϊξη. Υϋνια Φονδρογιϊννη: ασ αγαπώ, γιατύ κϊθε μϋρα παύζουμε. τϋλιοσ Παπαςτεργύου: ασ αγαπώ, γιατύ μασ λϋτε ωραύα ποιόματα. Αναςταςύα Παπαγιϊννη: ασ αγαπώ, γιατύ μασ δύνετε αγϊπη και κερϊςματα. Γιώργοσ Σζανακϊκησ: ασ αγαπώ, γιατύ παύζουμε ϐμορφα παιχνύδια. Λιζϋτα αγιϊννου: ασ αγαπώ, γιατύ ντυνϐμαςτε με ροϑχα μεταμφύεςησ και παύζουμε θϋατρο. Μαργαριτϊρια απϐ τα προνόπια του Ν9 Μιλώντασ για το θϋμα «Σρϑγοσ», ρωτϊμε τα παιδιϊ πώσ λϋγεται το φυτϐ που μασ δύνει τα ςταφϑλια. - Κυρύα, κυρύα, ςταφυλιϊ λϋγεται, εύπε η Ειρόνη Φριςτοποϑλου. Με αφορμό το θϋμα «Πώσ όταν τα ςπύτια παλιϊ», ρώτηςε η νηπιαγωγϐσ: - Ποιοσ γνωρύζει, πώσ λϋγεται αυτϐσ που βϊφει τα ςπύτια; - Μα, φυςικϊ βϊφτησ κυρύα, απϊντηςε αυθϐρμητα ο Υύλιπποσ Δελλόσ. υζητώντασ για το διϊςτημα και βλϋποντασ ςχετικϋσ εικϐνεσ με ανθρωπο ςτο διϊςτημα, ςτο διαδραςτικϐ πύνακα, η Υανό οφιανοποϑλου εύπε: - Κοιτϊξτε, ϋνασ ϊνθρωποσ που τον παύρνει ο αϋρασ! Μια μϋρα ςτην παρεοϑλα μασ εξηγοϑςαμε για το τι εύναι αύνιγμα και αναφϋραμε το εξόσ: «Εύναι δϑο αδερφϋσ, που δεν εύναι εχθρού, μϋρα-νϑχτα κυνηγιοϑνται και ποτϋ δε ςυναντιοϑνται».σι εύναι; - Σο βρόκα, το βρόκα, εύπε η Υϋνια Φονδρογιϊννη, εύναι οι μοϑμιεσ κυρύα. Με αφορμό το θϋμα «Μϋςα μαζικόσ επικοινωνύασ», ρώτηςε η νηπιαγωγϐσ «Πώσ λϋγεται, παιδιϊ μου, αυτϐσ που πουλϊει τισ εφημερύδεσ;» - Περιπτεραντζόσ, κυρύα, απαντϊει η Δϋςποινα Ηλιϊδη. Σραγουδώντασ το τραγοϑδι «Σα Σζιτζύκια», η Κλεοπϊτρα Οικονομύδη που κϊθεται δύπλα ςτον Νικηφϐρο Μενεγϊτο, μασ διακϐπτει και φωνϊζει δυνατϊ: Βρε, Νικηφϐρε δε λϋει λιλύκια, τζι-τζύκια λϋει! 35

36 Πειθαρχύα; (υμβουλϋσ προσ τουσ γονεύσ για τα παιδιϊ τουσ) Ασ δοϑμε κϊποιεσ ϋννοιεσ τισ οπούεσ χρηςιμοποιοϑμε ϐταν θϋλουμε να ειςϊγουμε ςτο γνωςτικϐ ςϑςτημα του παιδιοϑ μασ την ϋννοια τησ πειθαρχύασ. Ασ ξεκινόςουμε με την ύδια τη λϋξη πειθαρχύα: τα λεξικϊ, η λϋξη παρουςιϊζεται ςυνοδευτικϊ με επύθετα κι ϋτςι αλλϊζει κϊπωσ το απϐλυτο νϐημϊ τησ. Πειθαρχύα: η υποταγό ςε ανώτερουσ. Ενςυνεύδητη ό εςωτερικό πειθαρχύα: η υπακοό ςε αρχϋσ και κανϐνεσ με τη θϋληςη του ατϐμου. Εξωτερικό πειθαρχύα: η υπακοό που επιβϊλλεται λϐγω φϐβου (Μπαμπινιώτησ, 1998 ). Ωλλεσ ϋννοιεσ που ςχετύζονται με την πειθαρχύα εύναι η φυςικό ςυνϋπεια, η λογικό ςυνϋπεια και η τιμωρύα. Η φυςικό ςυνϋπεια: το φυςικϐ επακϐλουθο μιασ ενϋργειασ. Δηλαδό, δε θα πϊρω το κολατςιϐ μου μαζύ κι ϋτςι θα πεινϊςω. Η λογικό ςυνϋπεια: το επακϐλουθο που προγραμματύζει ο γονϋασ ωσ ςυνϋπεια ςε ϋνα ϐριο ό κανϐνα, ο οπούοσ δεν τηρεύται. Δηλαδό, δεν ϋκλειςα την τηλεϐραςη την ώρα που εύχε ςυμφωνηθεύ και γι αυτϐ δε θα δω τηλεϐραςη την επϐμενη μϋρα, καθϐλου. Η τιμωρύα: εύναι δϑναμη εξουςύασ και επιβϊλλεται χωρύσ υπαρκτοϑσ λϐγουσ πϊντα. Πολλϋσ φορϋσ εμπεριϋχει βύα, ςωματικό, λεκτικό ακϐμα και τύποτα απϐ τα δϑο. Εξύςου επύπονη εύναι για τα παιδιϊ και η παραμϋληςη. Οι διαφορϋσ τησ τιμωρύασ απϐ τη ςυνϋπεια εύναι: Πρώτο και κϑριο, η ςυνϋπεια εμπεριϋχει ςεβαςμϐ και αναγνώριςη των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ. Ϊτςι, το παιδύ υπακοϑει ςε κανϐνεσ και αρχϋσ και ταυτϐχρονα ςϋβεται το γονϋα του. Εύναι η περύπτωςη που λϋμε ϐτι ο ςεβαςμϐσ δεν επιβϊλλεται αλλϊ εμπνϋεται. Η ςυνϋπεια δύνει ςτο παιδύ την ευκαιρύα να επιλϋξει (αν δε διαβϊςεισ θα ϋχεισ και λιγϐτερο χρϐνο για παιχνύδι. Διϊλεξε!). Επιπλϋον, δεν κατηγορεύ το παιδύ, καθώσ εύναι απρϐςωπη και δύνεται ςημαςύα ςτην πρϊξη και ϐχι ςτο παιδύ, δηλαδό «η επύθεςη ςε ςυμμαθητό εύναι κϊτι που μπορεύ να προκαλϋςει προβλόματα ϐπωσ..», αντύ «Εύςαι απαρϊδεκτοσ που.». Η ςυνϋπεια ςτηρύζεται ςτην καλό θϋληςη και των δϑο πλευρών και εύναι ϊμεςη. Για να καταλϊβει το παιδύ τη ςυνϋπεια, πρϋπει να δοθεύ αμϋςωσ και ϐχι μετϊ απϐ ώρεσ ό μϋρεσ. Σο παιδύ χϊνει το λϐγο για τον οπούο επιβϊλλεται η ςυνϋπεια. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η τιμωρύα εύναι επιβολό εξουςύασ. Σα παιδιϊ που «τρώνε» τιμωρύεσ ςπϊνια ςϋβονται τουσ γονεύσ τουσ και ϐςο μεγαλώνουν μπαύνουν ςτη διαδικαςύα λεκτικόσ ό κϊποιεσ φορϋσ και ςωματικόσ ϋριδασ! Η τιμωρύα αφορϊ ςε 36

37 κϊτι που ϋγινε ςτο παρελθϐν (Α, μεύνε ςτο δωμϊτιο αφοϑ προχθϋσ εύχεσ πϊει αδιϊβαςτοσ ςτα αγγλικϊ) και ςυνόθωσ ικανοποιεύ κϊποιεσ ανϊγκεσ επιβολόσ του ανθρώπου που την επιβϊλλει. Δϑςκολα δεν υπακοϑει κϊποιοσ ςτην τιμωρύα, καθώσ εμπεριϋχει απειλϋσ ςυναιςθηματικοϑ τϑπου (Δε θα ςε αγαπώ μετϊ!) ό υλικϋσ απειλϋσ (Σϋρμα η ςοκολϊτα απϐ ςόμερα). Σϋλοσ, η τιμωρύα ςυνόθωσ εύναι αυθαύρετη ό ϋχει μικρό ςχϋςη με την εκϊςτοτε κατϊςταςη. Για να καταφϋρουμε, λοιπϐν, να βϊλουμε καλϊ και ςωςτϊ ϐρια ςτα παιδιϊ μασ και ταυτϐχρονα να διατηρόςουμε την καλό ςχϋςη και επικοινωνύα μαζύ τουσ. Ωλλωςτε, δε θα γινϐταν διαφορετικϊ να τεθοϑν ϐρια παρϊ μϐνο με την καλό ςχϋςη. Μικρϊ μυςτικϊ: καλοςϑνη και ςταθερϐτητα ασ επιβϊλλονται οι ςυνϋπειεσ ςε ρεαλιςτικϊ πλαύςια και ϐχι ςε πλαύςια υπερπροςτατευτικϐτητασ και να επιβϊλλονται τη ςτιγμό που πρϋπει και ϐχι κατϐπιν ασ ξεχωρύζουμε την πρϊξη απϐ το πρϐςωπο που την κϊνει ασ μη δύνουμε πολϑ χώρο ςτη γνώμη των ϊλλων (απϐ τουσ πολϑ κοντινοϑσ μασ, ϐπωσ ο παπποϑσ και η γιαγιϊ μϋχρι κϊποιον πολϑ μακρινϐ) με λύγα λϐγια και κατανοητϊ ασ δώςουμε τη ςυνϋπεια ασ ςχετύζεται η ςυνϋπεια με την αρνητικό ςυμπεριφορϊ ασ δύνουμε εναλλακτικϋσ με υπομονό και εξϊςκηςη, ασ δύνουμε ςτο παιδύ ευκαιρύεσ. Πηγό: Healthier World Επιμϋλεια: Μαρύνα Γεροχρόςτου, νηπιαγωγϐσ Ν11 10 Λϐγοι για να διαβϊζετε ςτο παιδύ ςασ κϊθε μϋρα!!! Σο παιδύ ςυνδϋει την ανϊγνωςη με ευχαρύςτηςη, βαςικό προϒπϐθεςη για να διατηρηθεύ η ανϊγνωςη ςε μια δια βύου δραςτηριϐτητα. υμβϊλλει ςτο να χτιςτεύ ϋνα καλϐ υπϐβαθρο γνώςησ. Προϊγεται ϋνα καλϐ πρϐτυπο αναγνώςτη. Γνωρύζει το εϑροσ τησ λογοτεχνύασ και μαζύ με αυτϐ το ανθρώπινο πνεϑμα και τισ δυνατϐτητϋσ του. Βελτιώνεται το λεξιλϐγιο και η γραμματικό του. Προςφϋρει διαςκϋδαςη και γϋλιο, μια εναλλακτικό λϑςη για την τηλεϐραςη. Διεγεύρει τη φανταςύα. Βελτιώνεται η ικανϐτητα επύλυςησ προβλημϊτων και κριτικόσ ςκϋψησ (θεμελιώδεισ δεξιϐτητεσ για ϐλουσ τουσ τομεύσ μϊθηςησ). Ακονύζεται η προςοχό. Αυξϊνεται η πιθανϐτητα η ζωό ςτο μϋλλον να εύναι πιο ποιοτικό. Πηγό: Μαθαύνω παύζοντασ Επιμϋλεια: Μαρύνα Γεροχρόςτου, νηπιαγωγϐσ Ν11 37

38 50 μαθόματα ζωόσ που δε διδϊςκονται τα παιδιϊ ςτα ςχολεύα (Charles J. Sykes) Η υπερπροςταςύα και η διαρκόσ φροντύδα να μη ςτενοχωρόςουμε οϑτε ςτο ελϊχιςτο τα παιδιϊ, τϐςο που να διςτϊζουμε πχ. να απαιτόςουμε απϐ αυτϊ ακϐμη και να μελετόςουν καλϑτερα τα μαθόματϊ τουσ, δεν εύναι το αντύθετο τησ παλιϊσ αυταρχικόσ εκπαύδευςησ απϐ την οπούα θελόςαμε να ξεφϑγουμε, αλλϊ η ϊλλη τησ ϐψη. Εκεύνο που και ςτη μια και ςτην ϊλλη περύπτωςη παραλεύπουμε να καλλιεργόςουμε ςτουσ νϋουσ ανθρώπουσ εύναι η υπευθυνϐτητα. Αλλϊ χωρύσ υπευθυνϐτητα δεν μποροϑμε να διαπλϊςουμε ανθρώπουσ ελεϑθερουσ, ςυνεπεύσ και ικανοϑσ να ανταπεξϋλθουν ςτισ ανϊγκεσ και τισ προκλόςεισ τησ ζωόσ. Σο να ενιςχϑουμε την αυτοεκτύμηςη των παιδιών δεν εύναι βϋβαια κακϐ, ϐταν ϐμωσ φτϊνουμε ςτο ακραύο ςημεύο να μην τουσ λϋμε ποτϋ «ϐχι» για να μην πληγώςουμε το ςυναιςθηματικϐ τουσ κϐςμο ό να μην τουσ επιςημαύνουμε τα λϊθη τουσ για να μην τα κϊνουμε να νιώςουν ϊςχημα, δεν κινδυνεϑουμε μϐνο να τα ςτεύλουμε εντελώσ απροετούμαςτα ςτον πραγματικϐ κϐςμο, αλλϊ και να διαπλϊςουμε χαρακτόρεσ αδιϊφορουσ για τουσ ϊλλουσ, εγωπαθεύσ και ανεϑθυνουσ. Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, οι νϋοι ϊνθρωποι ανατρϊφηκαν με τϋτοιον τρϐπο ώςτε, ςε τελικό ανϊλυςη, δεν ωρύμαςαν ποτϋ και παρϋμειναν «ενόλικα παιδιϊ». Οι προηγοϑμενεσ γενιϋσ θεωροϑςαν καθόκον τουσ να προετοιμϊζουν τουσ νϋουσ ανθρώπουσ για τα ςκαμπανεβϊςματα και τισ δυςκολύεσ τισ ζωόσ. όμερα, ϐμωσ, τα παιδιϊ ανατρϋφονται με ϋναν υπερπροςτατευτικϐ τρϐπο που δεν τα αποπροςανατολύζει απλώσ ϐςον αφορϊ ςτο τι εύναι ο αληθινϐσ κϐςμοσ, αλλϊ αποτυγχϊνει να τα εφοδιϊςει και με τα βαςικϊ εργαλεύα για να ειςαχθοϑν ςε αυτϐν. Απϐ πολλϋσ απϐψεισ, αυτό εύναι μια απϐ τισ καλϑτερεσ εποχϋσ για να εύναι κανεύσ παιδύ, μια εποχό ευημερύασ, τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ και γονεώκόσ επιεύκειασ. Μην ϋχοντασ παρϊ ελϊχιςτουσ πραγματικϊ δικοϑσ τουσ ςτϐχουσ, τα παιδιϊ αποδεικνϑονται ανύκανα να προςαρμοςτοϑν με δημιουργικϐ τρϐπο ςτισ προκλόςεισ τησ ζωόσ. Η ζωό πρϐκειται να γύνει πολϑ πιο ανταγωνιςτικό απϐ ϐςο εύναι όδη. Ο μϋςοσ ϋφηβοσ χρηςιμοποιεύ τη φρϊςη «Αυτϐ δεν εύναι δύκαιο» 8,6 φορϋσ τη μϋρα. Σο να αναγνωρύζεισ ϐτι η ζωό δεν εύναι δύκαιη εύναι μια επαναφορϊ ςτην πραγματικϐτητα. Οι τυφώνεσ, τα τςουνϊμια, οι ςειςμού, οι λοιμού δεν εύναι δύκαιοι. υνόθωσ, τα παρϊπονα ςχετικϊ με την αδικύα δεν ϋχουν πραγματικό ςχϋςη με τη δικαιοςϑνη, αλλϊ εύναι μια αντύδραςη ςτο γεγονϐσ πωσ πρϋπει να αναλϊβουν την ευθϑνη τησ ύδιασ τουσ τησ ζωόσ. Πολλού πιςτεϑουν πωσ ϋχουν κατοχυρωμϋνο δικαύωμα ςε ϐλεσ τισ ευκαιρύεσ και ϐλα τα προνϐμια χωρύσ να κοπιϊςουν και να κουραςτοϑν. Πρϋπει να μϊθουν ϐτι ςτον αληθινϐ κϐςμο πρϋπει να αποδεύξουν την αξύα τουσ πρώτα. Πρϋπει να καταλϊβουν πωσ δεν πρϐκειται να κερδύςουν ευρώ το χρϐνο αμϋςωσ μϐλισ αποφοιτόςουν. Μπορεύ ακϐμη να χρειαςτεύ να φορϋςουν μια ςτολό που δε θα ϋχει καμύα επώνυμη υπογραφό. Αλλϊ χωρύσ να πρϋπει να ξεπερϊςουν ϋνα κραχ και χωρύσ να πρϋπει να κερδύςουν ϋναν παγκϐςμιο πϐλεμο, τα παιδιϊ αυτόσ τησ γενιϊσ αναγκϊςτηκαν να καταλόγουν ςτην ενοχοπούηςη των γονιών τουσ για ϐλεσ τουσ τισ απογοητεϑςεισ και τισ ανεπϊρκειεσ. Δεν επαναςτϊτηςαν απλώσ εναντύον τησ παλαιϐτερησ γενιϊσ, αλλϊ μετϋτρεψαν τον ϐρο «τοξικού γονεύσ» ςε μια τερϊςτια βιομηχανύα αναπτϑςςοντασ θεωρύεσ περύ «ψυχολογικών τραυμϊτων και ολϋθριασ καταπύεςησ». Όμωσ, ενηλικύωςη ςημαύνει να αναλαμβϊνεισ την ευθϑνη τησ ζωόσ ςου. Αςφαλώσ και οι γονεύσ ςου ϊςκηςαν επύδραςη ςε αυτϐ που εύςαι, ϐμωσ ϐταν μεγαλώςεισ οι επιλογϋσ θα εύναι δικϋσ ςου, ϐχι δικϋσ τουσ. Σο κλειδύ για να εύναι επιτυχημϋνοι, εύναι να μην κατηγοροϑν κανϋναν για τα προβλόματα ό τισ επιλογϋσ τουσ. Σα θϑματα δεν εύναι υπεϑθυνα, καθώσ υπϊρχει πϊντοτε κϊποιοσ ϊλλοσ που φταύει. Πρϋπει να μϊθουν ϐτι δε δικαιοϑνται εκ των προτϋρων ϐλα ϐςα ϋχουν οι γονεύσ τουσ. Θα χρειαςτεύ να δουλϋψουν για να αποκτόςουν αυτϊ που επιθυμοϑν. Να μϊθουν πωσ ο μπαμπϊσ και η μαμϊ δε θα καλϑπτουν για πϊντα τισ ανϊγκεσ τουσ. Οι γονεύσ ςόμερα θϋλουν να δώςουν ςτα παιδιϊ ϐτι καλϑτερο, ϐλα ϐςοι εκεύνοι δεν εύχαν. Σα παιδιϊ μαθαύνουν απϐ μικρϊ ϐτι μποροϑν να ϋχουν ϐτι ζητόςουν. Πρϋπει να μϊθουν απϐ μικρϊ ϐτι δεν γύνεται να τα ϋχουν ϐλα, να μϊθουν επύςησ ϐτι η ζωό εύναι γεμϊτη χαρϋσ αλλϊ και προβλόματα, να μϊθουν να ανταπεξϋρχονται ςτισ δυςκολύεσ και ςτισ ςτενοχώριεσ. Η ζωό εύναι 38

39 γεμϊτη απϐ ςτενοχώριεσ που ξεκινοϑν όδη απϐ τα μαθητικϊ θρανύα. Ο Lombardi εύπε «το μεγαλϑτερο κατϐρθωμα δεν εύναι να μην πϋφτεισ κϊτω ποτϋ, αλλϊ να ςηκώνεςαι και πϊλι ϐρθιοσ μετϊ απϐ κϊθε πτώςη». Να μϊθουν ϐτι η αυτοπειθαρχύα και ο αυτοϋλεγχοσ εύναι που οδηγοϑν ςτην επιτυχύα. Οι νϋοι εύναι πια νευρικού και οργιςμϋνοι, τουσ λεύπει ο ςεβαςμϐσ για τουσ γονεύσ τουσ, ακριβώσ επειδό οι ύδιοι οι γονεύσ τουσ δεν τουσ ενϋπνευςαν αυτϐν το ςεβαςμϐ αναλαμβϊνοντασ οι ύδιοι ϋναν αληθινϊ καθοδηγητικϐ ρϐλο. Όλοι θϋλουν να ςώςουν τη γη, κανεύσ ϐμωσ δε θϋλει να βοηθόςει τη μαμϊ να πλϑνει τα πιϊτα. «Αν το μωρϐ ςασ ϋχει πρϐβλημα με το ςτομαχϊκι του κι εςεύσ το βϊζετε ςτον ώμο ςασ να ρευτεύ, ςημαύνει πωσ εύςτε ϋνασ καλϐσ γονιϐσ. Όταν ϐμωσ ϋχετε ϋνα δεκϊχρονο που ϋχει κϊποιο πρϐβλημα, δεν πρϋπει να το αντιμετωπύζετε ςα μωρϐ, λϋει ο Anderegg, πρϋπει να το αφόςετε να ςυνειδητοποιόςει το πρϐβλημα και να προςπαθόςει να βρει πώσ θα το αντιμετωπύςει». Να τουσ δώςουμε το μόνυμα ϐτι τα θεωροϑμε ικανϊ να χειριςτοϑν ςωςτϊ μια κατϊςταςη. Να μϊθουν να κϊνουν ϐνειρα, αλλϊ να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι η επιτυχύα τουσ εξαρτϊται απϐ την αυτοπειθαρχύα, τη ςκληρό δουλειϊ, τη μελϋτη και την επιμονό. Και αυτϊ τα μαθαύνουν απϐ τη μικρό ηλικύα. Επιμϋλεια: Βιργινύα Παςχϊλη 39

40 Φριςτουγεννιϊτικεσ γιορτϋσ προνηπύων Ν7, Ν8, Ν9 Όλα τα τμόματα παρουςύαςαν τισ καταπληκτικϋσ τουσ γιορτϋσ ςτο θϋατρο του χολεύου μασ παρουςύα των γονϋων, παπποϑδων και φύλων, οι οπούοι καμϊρωςαν, ενθουςιϊςτηκαν, ςυγκινόθηκαν και χϊριςαν το πιο δυνατϐ τουσ χειροκρϐτημα ςτουσ μικροϑσ μασ καλλιτϋχνεσ. «Οι νϊνοι ςυναχώθηκαν», απϐ το τμόμα Ν7 Σα Φριςτοϑγεννα πληςιϊζουν. Οι νερϊιδεσ των αςτεριών ϋρχονται ςτη γη να προαναγγεύλουν το χαρμϐςυνο γεγονϐσ. Σα νανϊκια ςτο εργαςτόρι ετοιμϊζουν τα δώρα και ανυπομονοϑν να ξεκινόςουν το μαγικϐ τουσ ταξύδι με τον Ωγιο Βαςύλη. Όμωσ, κϊτι απρϐςμενο ςυμβαύνει: οι νϊνοι ςυναχώθηκαν κι ϋκαναν πυρετϐ. Ο γιατρϐσ με τισ νοςοκϐμεσ του, βϊζουν τα δυνατϊ τουσ να τουσ να τουσ κϊνουν καλϊ. Δυςτυχώσ δεν τα καταφϋρνουν Ο Ωι-Βαςύλησ προβληματύζεται και αναρωτιϋται ποιοσ θα τον βοηθόςει να μοιρϊςει τα δώρα φϋτοσ ςτα παιδϊκια. Σα λαγουδϊκια του Πϊςχα καταφτϊνουν πρϐθυμα να βοηθόςουν. Για να δοϑμε οι τϊρανδοι θα τουσ δεχτοϑν; Θα καταφϋρουν τα λαγουδϊκια να μοιρϊςουν χριςτουγεννιϊτικα δώρα ό κϐκκινα αυγϊ; «Ο τϋταρτοσ μϊγοσ», απϐ το τμόμα Ν8 Όλοι μασ γνωρύζουμε τουσ τρεύσ μϊγουσ που πόγαν να προςκυνόςουν το μικρϐ Φριςτϐ. Όμωσ, υπόρχε ακϐμη ϋνασ που κι αυτϐσ εύχε ξεκινόςει το μακρϑ και δϑςκολο ταξύδι προσ τη Βηθλεϋμ. Ϋταν ο τϋταρτοσ μϊγοσ, ο οπούοσ ακολουθώντασ το δρϐμο που τοϑ δειχνε το αςτϋρι πϋραςε απϐ πολλϋσ πϐλεισ και χωριϊ, ϐπου ςταματοϑςε πϊντα για να βοηθόςει τα παιδιϊ που εύχαν ανϊγκη. Κι ϐταν ϋφταςε πια ςτη Βηθλεϋμ όταν αργϊ, γιατύ το θεύο βρϋφοσ ϋλειπε απϐ τη φϊτνη Γονϊτιςε λυπημϋνοσ με δϊκρυα ςτα μϊτια. Μα τϐτε, ϐλα εκεύνα τα παιδιϊ που εύχε βοηθόςει ϋτρεξαν γϑρω του να τον παρηγορόςουν. Εκεύνοσ τϐτε κατϊλαβε πϐςη μεγϊλη αξύα εύχε το ταξύδι του και η καρδιϊ του γϋμιςε χαρϊ «Σο μαγικϐ φύλτρο των Φριςτουγϋννων», απϐ τμόμα Ν9 Εύναι παραμονό Φριςτουγϋννων και ο μϊγοσ, η μϊγιςςα και τα καλικαντζαρϊκια ετοιμϊζουν ςτο εργαςτόρι τουσ ϋνα μαγικϐ φύλτρο που θα καταςτρϋψει τα φετεινϊ Φριςτοϑγεννα. Θα πετϑχει το ξϐρκι τουσ ϊραγε; Για κακό τουσ τϑχη εμφανύζονται τα καλϊ ξωτικϊ μαζύ με τη νερϊιδα των Φριςτουγϋννων που θα καταφϋρουν να φϋρουν το καλϐ και πϊλι ςτην ψυχό τουσ, παρϋα με τισ ϐμορφεσ νεραώδοϑλεσ και τα χρυςϊ αγγελϊκια. Καλοκαιρινϋσ επιδεύξεισ Προνηπύων Ν7, Ν8, Ν9 την καλοκαιρινό γιορτό του Ιουνύου τα Προνόπια του χολεύου μασ, μϊσ ταξιδεϑουν μϋςα απϐ το μϑθο και το παραμϑθι απϐ τον «ωκεανϐ τησ φανταςύασ» ςτην αρχαύα ελληνικό μυθολογύα και ςτο μϑθο τησ Περςεφϐνησ και τησ μητϋρασ τησ Θεϊσ Δόμητρασ. Γύνονται φορεύσ τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ του ςόμερα και το αποτϋλεςμα ενϐσ λαμπροϑ πολιτιςμοϑ που μεςουρανοϑςε για περιςςϐτερο απϐ 2000 χρϐνια. Αποτελεύ αντικεύμενο γνώςησ και απαρϊμιλλησ ςοφύασ, η οπούα θα εξακολουθεύ να εμπλουτύζει το νου κϊθε ανθρώπου. Όλοι ϐςοι παρακολοϑθηςαν τη γιορτό ςτο θϋατρο του χολεύου μασ ενθουςιϊςτηκαν κι ϋδιναν ςυγχαρητόρια τϐςο ςτουσ μικροϑσ ηθοποιοϑσ, ϐςο και ςτισ δαςκϊλεσ τουσ! 40

41 Μαργαριτϊρια προπρονηπύων Ν4 Παραςκευό Καροϑζου: Mε τη μαμϊ μου «τα παλιϊ τα χρϐνια» πόγαμε βϐλτα ςτον. ποδϐτοπο (εννοεύ παιδϐτοπο). Βαςύλησ Κρητικϐσ: Σο ςπιτϊκι τησ κοτοϑλασ εύναι το κοκορϋτςι (κοτϋτςι)!! Νηπιαγωγϐσ: Γιατύ ο ςκαντζϐχοιροσ ϋχει αγκϊθια; Γιώργοσ Λαζϊρου: Ο ςκαντζϐχοιροσ ϋχει αγκϊθια για να τρυπϊει μπαλϐνια!!! Νηπιαγωγϐσ: Σο ςπύτι μασ το ξεςκονύζουμε για να εύναι καθαρϐ. Γιϊννησ Αρμϊοσ: Nαι κυρύα, με το ξεςκουπιςτόρι! Νηπιαγωγϐσ: Η ςημαύα μασ εύναι μπλε και ϊςπρη. Γιατύ εύναι ϊςπρη παιδϊκια μου; Aναςταςύα Ανδρεϊδη: Επειδό ξεχϊςαμε να τη ζωγραφύςουμε κυρύα!!! Λόδα Βαρυτιμιϊδη: Γιοϑπι!!! Ϊρχεται ο Ωγιοσ Βαςιλιϊσ (εννοεύ τον Ωγιο Βαςύλη)! Κατερύνα Γλϑκα: Nαι, μαζύ με την Ωγια βαςύλιςςα! Δανϊη Βλαχονϊτςιου: Κυρύα, εγώ τϐςα χρϐνια (εννοεύ τισ χριςτουγεννιϊτικεσ διακοπϋσ) κοιμϐμουν ςπύτι μου! Σα παιδιϊ κϊνοντασ τρενϊκι ςτην αυλό του χολεύου μασ, φωνϊζουν με ενθουςιαςμϐ ςτισ δαςκϊλεσ τουσ: Εμεύσ πϊμε ταξύδι ςτο Δημοτικϐ μασ χολεύο!!! Μαργαριτϊρια προπρονηπύων Ν5 Μπαύνοντασ ςτην τϊξη η Φριςτύνα Μπαρϊ λϋει ςτη δαςκϊλα τησ: Κυρύα, ϐταν ξϑπνηςα το ματϊκι μου εύχε τςιμπύδεσ (τςύμπλεσ) και μου το καθϊριςε η μαμϊ μου! Σι τρώνε, παιδϊκια μου, οι πϊπιεσ; Ρωτϊει η δαςκϊλα ςτην τϊξη και η Λϊουρα τϊθη απαντϊει: κουλαρύκια κυρύα! (εννοώντασ ςκουλόκια). Ϊνα πρωύ μπαύνουν μϋςα ςτην τϊξη χαροϑμενεσ η Ιωϊννα και η Φριςτύνα Μπαρϊ και μασ λϋνε: Κυρύα μϊθαμε ϋνα τραγοϑδι ςτο ςπύτι μασ. και η Ιωϊννα ϐλο ενθουςιαςμϐ ςυμπληρώνει: Tο μϊθαμε εντελεύωσ μϐνεσ μασ!!! Και η Φριςτύνα ςυνεχύζει: και φϊγαμε κυρύα τυροπιτϊκια με. λουκϊνικα μϋςα!!! Γεωργοςοποϑλου Μαρύζα Ν6 Πολιτϊκησ Νικϐλασ Ν7 41

42 Μαργαριτϊρια Ν6 Ϊνα πρωύ ςτον κϑκλο ρωτϊω τα παιδιϊ: Σι χρώμα ϋχει το πορτοκϊλι, παιδιϊ μου; Και ο Υύλιπποσ Θώδησ απαντϊει:. πορτοκαλιϊ κυρύα. Νηπιαγωγϐσ: Σι κουβαλϊει το ςαλιγκϊρι ςτην πλϊτη του; Γιϊννησ τρογγϑλησ: Σο. καβοϑκι του κυρύα!!! Με αφορμό τον εορταςμϐ τησ 28 ησ Οκτωβρύου, η νηπιαγωγϐσ ρωτϊει τα παιδιϊ, τι ϐμορφα πρϊγματα ϋχει η πατρύδα μασ; Και ο Γιώργοσ Σολύκασ απαντϊει: Παποϑτςια κυρύα!!!! Μαυρϐγιαννη Φριςτύνα: Αχ, πώσ να τα φορϋςω αυτϊ τα πρϊγματα που μου βϊζει η μαμϊ μου. Ωκου να μου φορϊει ςορτσ κϊτω απϐ τη φοϑςτα για να μη βλϋπουν το βρακύ μου. Γιατύ καλϋ κυρύα, ςτην τουαλϋτα δεν το βλϋπουν το βρακύ μου;;;!!!! Μαρύζα Γεωργοςοποϑλου: Παςχϊλη (απευθυνϐμενη ςτον Κυριακύδη ), μη μου λεσ ψϋματα γιατύ θα μεγαλώςει η.. μϑτη ςου και θα γύνεισ Πινϐκιο!! Νηπιαγωγϐσ: Πώσ λϋγεται αυτϐ που κρεμϊμε ςτον τούχο; (Δεύχνοντασ ϋναν πύνακα ζωγραφικόσ). Νϊςοσ Κριεκοϑκησ: Πινακύδα κυρύα!! Νηπιαγωγϐσ: Σι ωραύα ζώνη που φορϊσ Γιώργη; Γιώργησ Σολύκασ: Μου την πόρε ο μπαμπϊσ μου απϐ την Αγγλύα κυρύα. Νηπιαγωγϐσ: Δηλαδό εύναι εγγλϋζικη; Γιώργησ: Όχι κυρύα, δεν εύναι.. κλϋφτικη!!! Υύλιπποσ Θώδησ: Σι κϊνεισ κυρύα; Νηπιαγωγϐσ: Υτιϊχνω μπαλϊκια για να τα κολλόςετε ςτη χειροτεχνύα ςασ. Μπϋγιογλου Δημότρησ Ν4 Μπαρϊ Φριςτύνα Ν5 42

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Πϋρα ςτο μεγϊλο δϊςοσ κατοικούςε μια μεγϊλη νερϊιδα μαζύ με τισ κόρεσ τησ που εύχαν όλεσ κατϊμαυρα μαλλιϊ. Όλεσ εκτόσ από την μικρότερη που όταν ξανθομαλλούςα και που τα μαλλιϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός Χακίμ (Jolly Old Saint Nicholas) (Δ Ε τ τϊξη)

Ο μικρός Χακίμ (Jolly Old Saint Nicholas) (Δ Ε τ τϊξη) Ο μικρός Χακίμ (Jolly Old Saint Nicholas) (Δ Ε τ τϊξη) Breiner Peter / Παραδοςιακϐ Ελληνικού ςτύχοι: Ελϋνη Γιαννατςοϑλια Ο Χακίμ από την Αφρική Σ' ϊςπρο το μολϑβι του ϋβγαλε φτερϊ ςτο φτωχϐ καλϑβι του

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξη δεξιοτότων Διαδικαςύεσ ΣΧΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Σ.Λ.Π ( +, - ) Σημαςιολογικών Σχζςεων (Heller & Greeno1978,

Διαβάστε περισσότερα

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 Μ ένα Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ H γάηα διαβάδει! 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 βιβλίο Διαμέμεηαι δωοεάμ πεηάυ! Περιοδικό φιλαναγνωςίασ Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ Τάξη Ε1 9ο Δημ. Σχολείο Καπδίηζαρ - Γεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 Ιωάννησ Τςιουράκησ Δρομολόγια τρένων Θεςςαλονίκη 2011 Δρομολόγια Τρένων Δρομολόγια Τρένων Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 ηλεκτρονικό διεύθυνςη: http://hxosplagiosmonos.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ιανουϊριοσ 2008 WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ένα πανευρωπαώκό πρόγραμμα που ςτοχεύει ςτην προαγωγό τησ υπεύθυνησ και ϋμμετρησ κατανϊλωςησ ούνου 1 ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΤΜΑ 1. Ο ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80 80 ΥΤΙΚΗ-ΦΗΜΕΙΑ Γ Γυμναςύου-Φ.Κ.Υιρφιρόσ εςτύασ τοποθετοϑμε ϋνα φωτεινϐ αντικεύμενο, τοποθετώντασ μπροςτϊ απϐ τον καθρϋπτη ςε κατϊλληλη απϐςταςη μύα οθϐνη. προςδιοριςμοϑ ενϐσ ειδώλου ςε ςφαιρικϐ καθρϋπτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΠΕΜΠΣΗ 12 ΜΑΪΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ε Α Π Α Ν Σ Η Ε Ι Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν Α1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ 1 Η Νϋα Παιδεύα ςτο Facebook: Μασ αρϋςει! Υύλοι του Facebook, μπορεύτε να βρεύτε το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα ςτη ςελύδα του Facebook. Πληκτρολογόςτε ςτην αναζότηςη Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ. Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ. Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition Φρόςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 1 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 03/07/2013 ΘΕΜΑ Η δοκόσ του ςχόματοσ α ϋχει τη διατομό του ςχόματοσ β. Ζητούνται: a) Σα διαγρϊμματα Q και M. b) Σο απαιτούμενο πϊχοσ t του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ

Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Pablo Picasso, Guernica Μουσείο Reina Sofía, Μαδρίτη Xοιροςτάςιο - Σϊςοσ Λειβαδύτησ Εύχαν αλλϊξει οι καιρού, τώρα δε ςκϐτωναν, ς' ϋδειχναν μϐνο με το δϊχτυλο, κι αυτϐ αρκοϑςε. Ύςτερα, κϊνοντασ ϋναν κϑκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ Αποτελεςματικζσ Παρουςιάςεισ Η ΣΩΣΤΗ προετοιμαςύα κϊνει τη διαφορϊ! - Ενθουςιαςμόσ - Προγραμματιςμόσ - Εξϊςκηςη Σρεισ εβδομάδεσ μζχρι την Παρουςίαςη αρκετόσ χρόνοσ, ϊρα όμωσ να

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τησ ΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Ερμολϊου, ιατροϑ Βιοπαθολϐγου-Ομοιοπαθητικοϑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα