Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus"

Transcript

1 Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus Κυριακίδης Ν. 1, Πηλακούτας Κ. 2, Χρυσοστόµου Κ. 3 Λέξεις κλειδιά: σεισµική τρωτότητα, ψαθυρές αστοχίες, δυναµική µη-γραµµική ανάλυση, δείκτης απoτίµησης ζηµιάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας για κτίρια από ΟΣ στην Κύπρο κρίνεται επιτακτική λόγω κυρίως του ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο σεισµικό κίνδυνο που παρατηρείται τα τελευταία 10 χρόνια δηµιουργεί την ανάγκη εκτίµησης της σεισµικής επικινδυνότητας για σκοπούς πρόληψης και προετοιµασίας αντιµετώπισης τυχόν ζηµιών από µελλοντικούς σεισµούς. Ένα ευρύ φάσµα τύπων αστοχίας κτιρίων από ΟΣ προσοµοιώθηκαν µε τη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων αναλυτικών γραµµικών µοντέλων. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην αναλυτική προσοµοίωση ψαθυρών τύπων αστοχίας που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Τα κτίρια χωρίστηκαν σε 2 κατηγόριες µε βάση το ύψος τους (2 και 4 ορόφους) και σε 3 κατηγορίες σχεδιασµού, που κυµαίνονται απο πλήρη έλλειψη αντισεισµικού σχεδιασµού ( Pre ) µέχρι και αντισεισµικού σχεδιασµού βασισµένου στον Ευρωκώδικα 8. Οι αναλυτικές καµπύλες τρωτότητας παρουσιάζουν αύξηση στη ζηµιά των κτιρίων χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό πολύ προτού το προσδοκώµενο όριο αστοχίας σε κάµψη. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει οτι αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των µη πλάστιµων τύπων αστοχίας. Επίσης, το σχήµα των καµπύλων τρωτότητας βρέθηκε να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό απο το επιλεγµένο φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου. ABSTRACT: The single most important issue for analytical vulnerability assessment is the definition of an appropriate structural model, which requires sophisticated modeling capabilities to simulate brittle failure modes. A variety of failure modes were simulated by using relatively simple element models, which were calibrated based on experimental data and expert judgment. A modified capacity-spectrum procedure was developed for the estimation of structural 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 2 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο του Sheffield, 3 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 1

2 response and verified against time-history results. Key design parameters from capacity models were treated probabilistically and analytical vulnerability curves were derived for two building types and three design levels. A rapid increase in damage takes place well before the anticipated flexural failure threshold is observed in Pre and Basic design buildings. This occurs due to the dominance of brittle failure modes. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόσφατη παγκόσµια εµπειρία δείχνει ότι, ακόµα κι αν οι νέοι κώδικες σχεδιασµού έχουν εισαχθεί στις περισσότερες σεισµικές περιοχές, δεν συνέβαλαν στη µείωση της σεισµικής επικινδυνότητας λόγω του οτι το µεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάµενων κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν την εφαρµογή των σύγχρονων κωδίκων σχεδιασµού. Κατά την τελευταία δεκαετία του 20 ου αιώνα το µέγεθος της σεισµικής επικινδυνότητας έφτασε τα US$20 δισεκατοµµύρια το χρόνο παγκοσµίως. Για να είναι δυνατή η πρόβλεψη και αντιµετώπιση των συνεπειών του σεισµού σε µια συγκεκριµένη περιοχή, επιβάλλεται ο καθορισµός του σεισµικού κινδύνου και της τρωτότητας των κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή. Ο σεισµικός κίνδυνος αφορά όλα τα φυσικά φαινόµενα που είναι αποτέλεσµα του σεισµού (όπως η ισχυρή επίγεια κίνηση, η ρευστοποίηση, τα tsunamis, οι καθιζήσεις εδάφους, ή ακόµα και οι προσκληθείσες πυρκαγιές). Η τρωτότητα ενός κτιρίου αφορά το µέγεθος της ζηµιάς που είναι δυνατό να υποστεί το κτίριο από ένα δεδοµένο σεισµό, και εκφράζεται ως η αναλογία του κόστους επιδιόρθωσης της ζηµιάς µε το κόστος αντικατάστασης του κτιρίου. Όσον αφορά τον καθορισµό του σεισµικού κινδύνου στην Κύπρο, η διδακτορική εργασία της Κυθρεώτη (2002), που έγινε στο Πανεπιστήµιο του Sheffield, κατέληξε σε µεθοδολογία η οποία στηρίζεται στον ιστορικό κατάλογο µε τους καταγεγραµµένους σεισµούς των τελευταίων 100 χρόνων. Η µεταβλητότητα των µελλοντικών σεισµών σε σχέση µε τους ιστορικούς σεισµούς εισάγεται στη µεθοδολογία µε πιθανολογικές µεθόδους. Για τη διαδικασία δηµιουργίας µελλοντικών σεισµών χρησιµοποιούνται ως µεταβλητές, το επίκεντρο (±15km), το εστιακό βάθος (±20km) και το µέγεθος (±0.2) των σεισµών του ιστορικού καταλόγου. Το µέγεθος του σεισµικού κινδύνου σε κάθε σηµείο (πόλη ή χωριό) της Κύπρου από κάθε προσοµοιωµένο σεισµό υπολογίζεται µε βάση τις σχέσεις απόσβεσης της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA), όπως αυτές καθορίστηκαν από το Θεοδουλίδη και Παπαζάχο (1992) για τον ελλαδικό χώρο. Μετά την εγκαθίδρυση του δικτύου επιταχυνσιογράφων στην Κύπρο το 1996, παρατηρήθηκε ένας µικρός αριθµός καταγραφών οι οποίες δόθηκαν από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου και χρησιµοποιήθηκαν σε µια προσπάθεια προσαρµογής των σχέσεων απόσβεσης στα Κυπριακά δεδοµένα. Ακολουθήθηκε η διαδικασία δηµιουργίας της σχέσης απόσβεσης όπως καθορίστηκε από το Θεοδουλίδη και Παπαζάχο (1992) η οποία οδήγησε στην πιο κατω σχέση (εξίσωση 1): ( R + 15) LnPGA = M s 1.301Ln S P (1) 2

3 Η πιο πάνω σχέση για τον καθορισµό του σεισµικού κινδύνου στην Κύπρο επιδέχεται βελτίωση στο µέλλον, αφού παρουσιαστούν περισσότερες καταγραφές. Όσον αφορά στις καµπύλες τρωτότητας των κτιρίων της Κύπρου, που αποτελούν το δεύτερο συστατικό της διαδικασίας αποτίµησης της σεισµικής επικινδυνότητας, η αξιολόγηση των δεδοµένων από τις καταγεγραµµένες ζηµιές µετά από τους πρόσφατους σεισµούς (1995 στη Λεµεσό, 1996 στην Πάφο και 1999 στη Γεράσα), δεν πρόσφεραν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δηµιουργία τους. Εποµένως, κρίθηκε επιβεβληµένη η δηµιουργία τέτοιων καµπύλων βασισµένων σε αναλυτικές µεθόδους. ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η δηµιουργία µιας µεθοδολογίας για τον καθορισµό αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας για τα κτίρια της Κύπρου απαιτεί αρχικά τη διερεύνηση της συµπεριφοράς τέτοιων κτιρίων όπως επίσης και τον καθορισµό των αναλυτικών µεθόδων προσοµοίωσης και αποτίµησης της τρωτότητας τους. Η σηµαντικότερη παράµετρος για την ακριβή προσοµοίωση της µη γραµµικής σεισµικής συµπεριφοράς των πλαισίων από ΟΣ είναι η λεπτοµερής µοντελοποίηση των δοµικών στοιχείων µε σκοπό την προσοµοίωση των συνηθισµένων τύπων αστοχίας που παρουσιάζονται. Τέτοιες αστοχίες είναι η δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα στοιχείων του πλαισίου, η ολίσθηση του οπλισµού λόγω µειωµένης συνάφειας, οι διατµητικές αστοχίες, ο τοπικός λυγισµός του οπλισµού κ.α Για να εξεταστεί πειραµατικά η συµπεριφορά των κτιρίων µε ελλιπή αντισεισµικό σχεδιασµό και να διασφαλιστεί η δυνατότητα αναλυτικής προσοµοίωσής τους, η ερευνητική οµάδα Καινοτοµία Κατασκευών (Construction Innovation) του Πανεπιστήµιου του Sheffield δέχθηκε χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συµµετάσχει στη σεισµική δοκιµή ενός διώροφου πλαισίου απο ΟΣ (ECOLEADER PROJECT No 2 - SEISMIC TESTS ON A REINFORCED CONCRETE BARE FRAME WITH FRP RETROFITTING, 2004). Η δοκιµή έγινε στο εργαστήριο σεισµικών ερευνών EMSI (d Etudes De Mecanique Sismique) στο σεισµικό κέντρο CEA (Commissariat à l Energie Atomique) στο Saclay της Γαλλίας (Chaudat, 2005). Το πλαίσιο σχεδιάστηκε, για να αντιπροσωπεύει τα κτίρια που κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Τέτοια κτίρια αποτελούν την πλειονότητα των κατασκευών σε πολλές µεσογειακές χώρες, όπως και η Κύπρος. Εξαιτίας των ελλείψεων στο σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση των στοιχείων τους, τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν αυξηµένη τρωτότητα. Μετά από πρόσφατους σεισµούς παρατηρήθηκε ότι τα πλαίσια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό, παρουσιάζουν ψαθυρές αστοχίες, όπως αυτές που αναφέρονται στην αρχή της ενότητας. Εποµένως, η αναλυτική προσοµοίωση της συµπεριφοράς του συγκεκριµένου πλαισίου και η σύγκρισή του µε τα εργαστηριακά αποτελέσµατα, αναµένεται να 3

4 πιστοποιήσει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης αναλυτικών µεθόδων για τη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας. Λεπτοµέρειες σχεδιασµού του πλαισίου Η γεωµετρία του πλαισίου συνοψίζεται ως εξής: Συνολικό ύψος του δείγµατος: 6.87m 4 τετραγωνικές στήλες: τµήµα 260mm 2 τετραγωνικές πλάκες: πάχος 120mm και πλάτος 4.26m 4 ακτίνες ανά πλάκα: πάχος 400mm και πλάτος 260mm Το βάρος του πλαισίου υπολογίστηκε γύρω στους 20 τόνους. Πρόσθετες µάζες τοποθετήθηκαν στο κτίριο για τη δοκιµή υπό µορφή δύο χαλύβδινων πλακών, µε µάζα ίση µε 9 τόνους έκαστη, και συνδέθηκαν µε το πλαίσιο µε σκοπό να επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή της πλάκας. Εποµένως, η ακαµψία των επιπρόσθετων πλακών δεν αποτρέπει την παραµόρφωση της πλάκας και κατά συνέπεια και των δοκών. Ο οπλισµός των µελών του πλαισίου φαίνεται στα πιο κάτω σηµεία: Κυρίως οπλισµός: - Κολώνες: 1 ος όροφος: 3φ φ14 + 3φ14 2 ος όροφος: 2φ φ14 - οκοί: πάνω και κάτω οπλισµός: 8φ 14 ιατµητικός οπλισµός: - Κολώνες: συνδετήρες φ 6/200 - οκοί: συνδετήρες φ 8/300 Οπλισµός πλάκας: # φ9 mm/100 Όπως φαίνεται στα πιο πάνω σηµεία, ο µεν οπλισµός τόσο στις κολώνες, όσο και στις δοκούς δεν ακολουθεί τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια των σύγχρονων αντισεισµικών κωδίκων. Ο υπολογισµός τους δεν λαµβάνει υπόψη σεισµικά φορτία, αφού σε τέτοια περίπτωση ο απαιτούµενος οπλισµός, κυρίως στις κολώνες, θα ήταν περισσότερος και δεν θα υπήρχε µείωση οπλισµού στον 2 ο όροφο. Επίσης, οι διαστάσεις των µελών (κολώνες και δοκοί) που φαίνονται στην αρχή της υποενότητας δεν ακολουθούν τις διατάξεις του αντισεισµικού σχεδιασµού, που επιβάλλουν µεγαλύτερη αντοχή στις κολώνες σε σχέση µε τις δοκούς. Επίσης, η αγκύρωση του οπλισµού των κολώνων, που φαίνεται στο σχήµα 1 µε τη συγκόλληση ράβδων οπλισµού, δεν συνάδει µε τις διατάξεις του µοντέρνου αντισεισµικού σχεδιασµού. Ο ανεπαρκής σχεδιασµός του πλαισίου ο οποίος βασίστηκε σε παλιούς Ιταλικούς κώδικες σχεδιασµού, θεωρείται αντιπροσωπευτικός της διαδικασίας σχεδιασµού και της διαστασιολόγησης που χρησιµοποιήθηκε στην Κύπρο τη δεκαετία του 70 και 80, κατά την οποία κατασκευάστηκε το µεγαλύτερο µέρος του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος. 4

5 Σχήµα 1. Λεπτοµέρεια αγκύρωσης του κυρίως οπλισµού των κολώνων στο πάνω µέρος των κόµβων του κάθε ορόφου. Λεπτοµερέστερη περιγραφή της εργαστηριακής δοκιµής στο πλαίσιο υπάρχει στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Προσοµοίωση πειραµατικών αποτελεσµάτων Η πειραµατική δοκιµή του πλαισίου έγινε για πέντε επίπεδα µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (0.05g, 0.1g, 0.2g, 0.3g και 0.4g). Η αναλυτική προσοµοίωση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού DRAIN-3d. Το συγκεκριµένο λογισµικό προσφέρει τη δυνατότητα προσοµοίωσης των µελών αλλά και των κόµβων µε µικρό-µοντέλα (micro models) δύναµης-παραµόρφωσης. Η καµπτική συµπεριφορά του κάθε µέλους υπολογίζεται από το πρόγραµµα µε βάση τη διαστασιολόγηση της διατοµής (fibre element) και τα µοντέλα συµπεριφοράς των υλικών (οπλισµού και σκυροδέµατος). Το κάθε µέλος χωρίζεται σε µικρότερα κοµµάτια για την καλύτερη προσοµοίωση των πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα. Ο κύριος λόγος όµως που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο λογισµικό είναι η δυνατότητα προσοµοίωσης µε µικρο-µοντέλα δύναµηςπαραµόρφωσης των επιπρόσθετων παραµορφώσεων, λόγω διατµητικών δυνάµεων και λόγω µείωσης της συνάφειας µεταξύ των υλικών. Η διαβάθµιση των µικρο-µοντέλων αντοχής για τις πιο πάνω αστοχίες απαιτεί τον καθορισµό της αντοχής τους µε βάση τη διαστασιολόγηση των µελών και την αντοχή των υλικών αλλά και την µετέπειτα φθίνουσα συµπεριφορά τους. Λεπτοµερής περιγραφή των µικρο-µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν για την προσοµοίωση του πλαισίου περιέχεται στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Σύγκριση αποτελεσµάτων δυναµικής ανάλυσης Στο σχέδιο 2 γίνεται σύγκριση της χρονοϊστορίας των πειραµατικών µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα της µετατόπισης του κόµβου στο 2 ο όροφο για τη δοκιµή σε 0,1g. Όπως φαίνεται από το σχέδιο, τα αναλυτικά αποτελέσµατα ακολουθούν µε µεγάλη ακρίβεια τα πειραµατικά. υστυχώς η ταύτιση αυτή δεν παρουσιάζεται στη σύγκριση της δόκιµης σε 0,2g. Είναι εµφανές από το σχέδιο 3 οτι λιγο µετα το 15 ο δευτερολεπτο τα αναλυτικα αποτελεσµατα αποτυγχάνουν να 5

6 ακολουθήσουν τοσο το µεγεθος της µετατοπισης, όσο και την περίοδο ταλάντωσης της κατασκευής. Εποµένως, γίνεται µια πιο λεπτοµερής εξέταση της συµπεριφοράς στο σηµείο αυτό µε τη βοήθεια των αναλυτικών παραµορφώσεων του 2 ου ορόφου, που φαίνονται στο σχέδιο 4. Όπως φαίνεται στο σχήµα 4, λιγο πριν το 15 ο δευτερολεπτο οι κολώνες του 2 ου ορόφου έχουν φτάσει στο όριο διαρροής του οπλισµού. Το γεγονός οτι η αναλυτική απόκριση του πλαισίου δεν ακολουθεί την πειραµατική µετά από αυτό το σηµείο ίσως να οφείλεται στη µείωση της συνάφειας του οπλισµού στις κολώνες του 2 ου ορόφου. Εποµένως, οι επιπλέον παραµορφώσεις, λόγω της µειωµένης συνάφειας, συµπεριλήφθηκαν στο προσοµοίωµα µε τη βοήθεια µικρο-µοντέλου στο πάνω µέρος των κολώνων του 2 ου ορόφου και η ανάλυση επαναλήφθηκε. Σχήµα 2. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.1g Σχήµα 3. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.2g Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τη χρήση του µικρο-µοντέλου (micro model) συνάφειας στα άκρα των κολώνων φαίνεται στο σχέδιο 5. Η αναλυτική απόκριση του πλαισίου παρουσιάζει ικανοποιητική ταύτιση µε την πειραµατική, κάτι που ενισχύει την παραδοχή ότι η συνάφεια µειώνεται µετα τη διαρροή του οπλισµού. Η εγκυρότητα της παραδοχής αυτής θα εξεταστεί µε βάση τα αποτελεσµατα της επόµενης δόκιµης. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0,3g φαίνεται στο σχέδιο 6. Η ασυµφωνία των πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τα αναλυτικά είναι εµφανής τόσο όσον αφορά στο µεγεθος της απόκρισης όσο και όσον αφορά στην περίοδο ταλάντωσης του πλαισίου 6

7 Σχήµα 4. Χρονοϊστορία παραµόρφωσης σε κολώνα του 2 ου ορόφου για τη δόκιµη σε 0.2g Σχήµα 5. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.2g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας. Top Displacemeent (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 6. αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g Σύγκριση 1.E-02 5.E-03 Analytical Experimental Strain 0.E E-03-1.E-02-2.E-02-2.E-02 t=6.6 sec. t=12.4 sec. Time (sec.) Σχήµα 7. Χρονοϊστορία παραµόρφωσης σε κολώνα του 2 ου ορόφου για τη δόκιµη σε 0.3g 7

8 Όπως και στη σύγκριση της προηγούµενης δόκιµης, γίνεται έλεγχος των παραµορφώσεων του οπλισµού στο πάνω µέρος των κολώνων του 2 ου ορόφου. Η σύγκριση των παραµορφώσεων στο σχέδιο 7 δείχνει οτι, ενώ η ανάλυση ακολουθεί σωστά τη διαρροή του οπλισµού γύρω στο 6 ο δευτερολεπτο, κατά την επόµενη περίπτωση µέγιστης µετατόπισης, οι πειραµατικές παραµορφώσεις είναι σηµαντικά µικρότερες από τις αναλυτικές. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την προηγούµενη παραδοχή για ύπαρξη µειωµένης συνάφειας του οπλισµού των κολώνων του 2 ου ορόφου. Η επανάληψη της ανάλυσης µε την προσθήκη του µικρο-µοντέλου συνάφειας δείχνει βελτίωση στην ταύτιση των αποτελεσµάτων των µετατοπίσεων (εικόνα 8). Η σύγκριση των αποτελεσµάτων για την τελευταία δόκιµη σε 0,4g παρουσίασε τα ίδια προβλήµατα µε τις προηγούµενες. Η προσοµοίωση της συµπεριφοράς του πλαισίου κατέστη δυνατή µε την προσθήκη του µικρο-µοντέλου συνάφειας και φαίνεται στο σχήµα 9. Με δεδοµένη πλέον τη δυνατότητα προσοµοίωσης της συµπεριφοράς κτιρίων από ΟΣ µε τα µοντέλα αστοχιών που περιέχονται στο DRAIN-3d και κυρίως κτιρίων χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό, που αποτελούν την πλειονότητα, η εργασία προχωρά στη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας. Top Displacemeent (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 8. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας. Top Displacement (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 9. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας 8

9 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Η µεθοδολογία για τη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας χωρίζεται σε 2 κύρια σηµεία: 1. ο καθορισµός της διαδικασίας για την ακριβή πρόβλεψη της απόκρισης κτιρίων από ΟΣ για διάφορα επίπεδα σεισµικού κινδύνου και 2. ο καθορισµός του δείκτη αποτίµησης της ζηµιάς µε βάση την απόκριση του κτιρίου σε κάθε επίπεδο σεισµικού κινδύνου. Για τον αναλυτικό καθορισµό της απόκρισης του κτιρίου για ένα συγκεκριµένο επίπεδο σεισµικού κινδύνου, η δυναµική µη-γραµµική ανάλυση, όπως χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη ενότητα, αποτελεί την πιο ακριβή µέθοδο. Στην περίπτωση όµως της δηµιουργίας αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας για ένα εύρος επιπέδων σεισµικού κινδύνου, η µέθοδος αυτή κρίνεται χρονοβόρα και περίπλοκη, καθότι απαιτεί τη χρησιµοποίηση ενός µεγάλου αριθµού επιταχυνσιογραφηµάτων. Η εναλλακτική µέθοδος που καθιερώθηκε από το Freeman και βασίζεται στη σύγκριση της καµπύλης αντοχής του κτιρίου µε το φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου στην υπό εξέταση περιοχή, αποτελεί πλέον τη συνήθη διαδικασία για τον καθορισµό της σεισµικής απόκρισης κτιρίων. Η πιο διαδεδοµένη παραλλαγή αυτής της µεθόδου µε κωδικό ονοµασίας «µέθοδος Ν2» έχει προταθεί από το Fajfar (1999) και χρησιµοποιεί το ανελαστικό φάσµα απόκρισης. Σε πρώτο στάδιο η ελαστική απόκριση του κτιρίου υπολογίζεται ως το σηµείο επαφής της ευθείας που αντιπροσωπεύει την αρχική περίοδο ταλάντωσης του κτιρίου µε το ελαστικό φάσµα απόκρισης. Σε δεύτερο στάδιο υπολογίζεται η µείωση της σεισµικής καταπόνησης µε βάση την πλαστιµότητα του κτιρίου, για να καθοριστεί το σηµείο πάνω στην καµπύλη αντοχής που αντιπροσωπεύει την πραγµατική απόκριση του κτιρίου στο συγκεκριµένο φάσµα. Μια πρόσφατη παραλλαγή της µεθόδου παρουσιάζεται στο FEMA 440 (2005) µε την ονοµασία «µέθοδος MADRS». Η λεπτοµερής διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Η κύρια διαφορά της από την µέθοδο του Fajfar (1999) εστιάζεται στη διαδικασία µείωσης της σεισµικής καταπόνησης η οποία βασίζεται από τη µια στην πλαστιµότητα του κτιρίου κι από την άλλη στην αύξηση της ιξώδους απόσβεσης του κτιρίου που παρατηρείται µε την αύξηση της ζηµιάς στο κτίριο. Μετα από σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο αυτών µεθόδων µε ακριβή αποτελεσµατα από δυναµική µη-γραµµική ανάλυση (Κυριακιδης, 2007) η µέθοδος του FEMA 440 (2005) παρουσιάζει αυξηµένη ακρίβεια στην πρόβλεψη της απόκρισης του κτιρίου. Εποµένως, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό των καµπύλων τρωτότητας. 9

10 είκτης αποτίµησης ζηµιάς Για τον καθορισµό του µεγέθους της ζηµιάς σε κάθε σηµείο απόκρισης πάνω στην καµπύλη αντοχής του κτιρίου υπολογίζεται η ελαστική περίοδος του αντιστοίχου µονοβάθµιου συστήµατος (SDOF) µε βάση την εξίσωση 2. T = 2π SDi SAi sec (2) Το µέγεθος της ζηµιάς σε κάθε σηµείο απόκρισης καθορίζεται ως ο λόγος της υπολογιζόµενης περιόδου µε την εξίσωση 2 ως προς την αρχική ελαστική περίοδο του κτιρίου. Η µορφή του δείκτη ζηµιάς φαίνεται στην εξίσωση 3. Tsec Tinitial DI = 100 (3) T100 Tinitial Επειδή ο δείκτης ζηµιάς αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση της απόκρισης του κτιρίου (λόγω της εκθετικής αύξησης της περιόδου Τ sec ), θεωρείται οτι είναι αντίστοιχος µε το επίπεδο της ζηµιάς. Με άλλα λόγια, όταν ο δείκτης είναι ίσος µε DI=100 το κτίριο χρειάζεται αντικατάσταση, ενώ για την τιµή DI=0 δεν επιβάλλεται καµία επιδιόρθωση. Οι ενδιάµεσες τιµές του DI δείχνουν το λόγο του κόστους επιδιόρθωσης σε σχέση µε το κόστος αντικατάστασης. ηµιουργία πιθανολογικών καµπύλων τρωτότητας Η διαδικασία δηµιουργίας καµπύλων τρωτότητας εφαρµόστηκε σε 2 πρότυπα προσοµοιώµατα κτιρίων µε ύψος 2 και 4 ορόφων. Ο σχεδιασµός των προσοµοιωµάτων έγινε, για να αντιπροσωπεύει 3 περιόδους κώδικων σχεδιασµού. Τα προσοµοιώµατα αφορούν κτίρια µε πλήρη έλλειψη αντισεισµικού σχεδιασµού ( Pre ), κτίρια που σχεδιάστηκαν µε χαµηλό επίπεδο αντοχής σε οριζόντιές δυνάµεις ( Basic ), και κτίρια που σχεδιάστηκαν και διαστασιολογήθηκαν µε βάση τον µοντέρνο Ευρωπαϊκό Κανονισµό (EC8, 2004).Οι βασικοί πιθανοτικοί παράµετροι σχεδιασµού επιλέχθηκαν µε βάση τα αναλυτικά µοντέλα των διαφόρων τύπων αστοχίας (καµπτική, διατµητική, έλλειψη συνάφειας, τοπικός λυγισµός κ.α). Το σύνολο των παραγόντων για τη δηµιουργία των προσοµοιωµάτων φαίνεται στον Πίνακα 1. Για κάθε βασική παράµετρο καθορίστηκαν τιµές για τη δηµιουργία της στατιστικής κατανοµής του οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές της περιόδου σχεδιασµού. Στον πίνακα 2 φαίνεται ο µέσος όρος και η διασπορά για την αντοχή σκυροδέµατος. Οι στατιστικές κατανοµές τους καθορίστηκαν µε τη βοήθεια της προχωρηµένης δειγµατοληπτικής τεχνικής «Latin Hypercube Sampling». 10

11 Πίνακας 1. Παράµετροι διαβάθµισης επιλεγµένων τύπων αστοχίας Τύπος Πιθανοτικοί αστοχίας παράµετροι Καµπτική: f c, f y Προσδιοριστικοί παράµετροι f b, d, k = f ult y, ε su ιατµητική: f c, s b, d, f yw, saturated displacements (SC and ST) Συνάφεια: f ct, s, l Saturated slip (SC and ST) Λυγισµός: s, f y f yw, d bw Πίνακας 2. Στατιστικά δεδοµένα της αντοχής σκυροδέµατος ανά περίοδο f c (MPa) (normal distribution) Design Mean (µ) σ min max Pre-seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Basic seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Modern seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Η λεπτοµερειακή επεξήγηση της διαδικασίας δηµιουργίας πιθανολογικών καµπύλων τρωτότητας υπάρχει στην εργασία του Κυριακίδη (2007). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Οι αναλυτικές καµπύλες τρωτότητας παρουσιάζουν αυξηµένη ζηµιά στα κτίρια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό πολύ πριν το προσδοκώµενο όριο αστοχίας σε κάµψη. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει οτι αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των µη πλάστιµων τύπων αστοχίας. Επίσης, το σχήµα των καµπύλων τρωτότητας βρέθηκε να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το επιλεγµένο φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου. Η χρησιµοποίηση του φάσµατος Τype 2 (EC8, 2004) βρέθηκε να αντιπροσωπεύει καλύτερα το σεισµικό κίνδυνο στην Κύπρο. 11

12 Σχήµα 10. Σύγκριση καµπύλων τρωτότητας για «Pre» και «Basic» κτίρια µε τις αντίστοιχες του Schnabel. Στο σχήµα 10 φαίνεται η σύγκριση των αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας κτιρίων χωρίς αντισεισµικό και µε ελάχιστο αντισεισµικό σχεδιασµό µε τις µοναδικές καµπύλες τρωτότητας που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν για την Κύπρο. Οι καµπύλες αυτές είναι αποτέλεσµα της εργασίας του Schnabel (1987). Και στις δυο περιπτώσεις οι καµπύλες του Schnabel (1987) υποτιµούν την ραγδαία αύξηση της ζηµιάς (µετα το MDR=50%) που παρατηρείται σε τέτοια κτίρια λόγω της παρουσίας ψαθυρών αστοχιών πολύ πριν φτάσουν την καµπτική αντοχή των κολώνων. Εποµένως, η χρησιµοποίηση µικρο-µοντέλων για την προσοµοίωση των ψαθυρών αστοχιών κτιρίων από ΟΣ χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό φαίνεται να είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο για την ακριβή αποτύπωση του σχήµατος των καµπύλων τρωτότητας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Chaudat T., Garnier C., and Poupin S. (2005) Ecoleader project No.2-Seismic tests on an RC frame with FRP retrofitting-tests report. SEMT/EMSI/RT/05-006/A. Fajfar P. (1999) Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 28, FEMA 440 (2005) Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, Applied Technology Council (ATC-55 Project), Redwood City, California. Schnabel W.E. (1987) The Accumulation of potential in Cyprus. Paper presented at the Number 13: Earthquake risk and insurance - e.g. in Cyprus. Nicosia, Cyprus. Θεοδουλίδης Ν. και Παπαζάχος Β. (1992) Dependence of strong ground motion on magnitude-distance, site geology and macroseismic intensity for shallow earthquakes in Greece: I, Peak horizontal acceleration, velocity and displacement, journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 11, Κυριακίδης, Ν., «Vulnerability of RC buildings and Risk Assessment for Cyprus, ιδακτορική ιατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. Κ. Πιλακούτα), Τµήµα Πολιτικών Μηχανικων. Πανεπιστηµιο του Sheffield, Ην. Βασίλειο (2007). Κυθρεώτη, Στ., «Earthquake Risk Assessment and Management, ιδακτορική ιατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. Κ. Πιλακούτα), Τµήµα Πολιτικών Μηχανικων. Πανεπιστηµιο του Sheffield, Ην. Βασίλειο (2002). 12

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτηρίων Reyes GARCIA, Yaser JEMAA, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς Ο/Σ στους κόμβους και στα υποστυλώματα με ινοπλισμένα πολυμερή Πάνος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ University of Sheffield Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ University of Sheffield Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Reyes GARCIA 1, Yaser JEMAA 2, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα.

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Γ.Σ.Σιάχος Πολιτικός Μηχανικός Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Γιώργος Βακανάς Msc Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος Μίλτων Δημοσθένους

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA 356-440, EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Γ.Η. Μανούκας Υπ. ρ. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Α.Μ. Αθανατοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis 8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα George Mylonakis Παρουσίαση Προβλήματος z β y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y z y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ A NEW PERFORMANCE-BASED METHODOLOGY FOR SEISMIC DESIGN OF R/C BUILDINGS Α. Ι. ΚΑΠΠΟΣ ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England.

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Αριστομένης Β. Τσαντίλης Υποψήφιος Διδάκτωρ, tsantilis.info@gmail.com Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα Οπλισμένο με. Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib. Κυριάκος Νεοκλέους. Ράνια Τσιούλιου & Ανδρέας Λαμπρόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σκυρόδεμα Οπλισμένο με. Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib. Κυριάκος Νεοκλέους. Ράνια Τσιούλιου & Ανδρέας Λαμπρόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών. Σκυρόδεμα Οπλισμένο με Ινωπλισμένα Πολυμερή: Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib Κύπρος Πηλακούτας, Maurizio Guadagnini, Κυριάκος Νεοκλέους Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές ασφαλείας για την εφαρµογή της στατικής ανελαστικής ανάλυσης

Συντελεστές ασφαλείας για την εφαρµογή της στατικής ανελαστικής ανάλυσης Συντελεστές ασφαλείας για την εφαρµογή της στατικής ανελαστικής ανάλυσης Κ.Γ. Τρέζος, Γ.Κ. Θώµος Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: στατική ανελαστική ανάλυση, προσοµοίωση Monte

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according EC2 and EKOS2000 Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Κωστινάκης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.,

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Κωστινάκης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Εφαρμογή της στατικής μη γραμμικής ανάλυσης σε ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια Ο/Σ. Σύγκριση με αποτελέσματα της μη γραμμικής ανάλυσης με χρονική ολοκλήρωση Κωνσταντίνος Κωστινάκης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Συµπεριφορά µεταλλικών και συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Σκοπός της µεθόδου 2 3 Περιεχόµενα παρουσίασης σε περίπτωση πυρκαγιάς στους 20 C Μοντέλο πλάκας δαπέδου Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας

Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Συμπεριφορά υπόγειων αγωγών Φυσικού Αερίου υπό σεισμική φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Το εξωτερικό κέλυφος κάθε κτιρίου πρέπει να παρέχει στους χρήστες του προστασία από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, θερμική άνεση, ηχομόνωση, ασφάλεια και ευχάριστο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΣ ΚΑΤΑ ATC-40, FEMA ΚΑΙ ΚΑΝΕΠΕ. Ειδικά Κεφάλαια ΟΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΣ ΚΑΤΑ ATC-40, FEMA ΚΑΙ ΚΑΝΕΠΕ. Ειδικά Κεφάλαια ΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΣ ΚΑΤΑ ATC-40, FEMA 356-440ΚΑΙ ΚΑΝΕΠΕ Ειδικά Κεφάλαια ΟΣ 9 ο Εξάµηνο Οκτ. 2016 Χ. Ζέρης 1 Εξέλιξη των κανονισµών στην Ελλάδα Έτος Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 5 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL Version 9.0 08. 04.201 5 www.ergocad.eu www. consteelsoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3 1.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.3 1.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοσμένες καμπύλες τρωτότητας κατασκευών ο.σ. για περιοχές με διαφορετικούς αντισεισμικούς κανονισμούς

Προσαρμοσμένες καμπύλες τρωτότητας κατασκευών ο.σ. για περιοχές με διαφορετικούς αντισεισμικούς κανονισμούς Προσαρμοσμένες καμπύλες τρωτότητας κατασκευών ο.σ. για περιοχές με διαφορετικούς αντισεισμικούς κανονισμούς Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England. Α. Ελένας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της σεισμικής δυναμικής ή μη-γραμμικής απόκρισης των κατασκευών.

Υπολογισμός της σεισμικής δυναμικής ή μη-γραμμικής απόκρισης των κατασκευών. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Aντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Προσομοίωση Φορτίων Μανόλης Παπαδρακάκης Καθηγητής ΕΜΠ 007-008 Βασικές Αρχές Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του στόχου σχεδιασμού στο συνολικό κόστος κτιρίων Ο/Σ Εξέταση εναλλακτικών σεισμικών σεναρίων

Επιρροή του στόχου σχεδιασμού στο συνολικό κόστος κτιρίων Ο/Σ Εξέταση εναλλακτικών σεισμικών σεναρίων Επιρροή του στόχου σχεδιασμού στο συνολικό κόστος κτιρίων Ο/Σ Εξέταση εναλλακτικών σεισμικών σεναρίων Γρηγόριος Μανούκας Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, grman7@otenet.gr Εισαγωγή Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Μεταλλικούς Συνδέσμους Δυσκαμψίας ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 Πρόσφατες Εξελίξεις στις Απλοποιηµένες Στατικές Ανελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης Κατασκευών Ο/Σ Recent Developments in Simplified Nonlinear Static Procedures for Analysis of R/C Structures Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τηλέμαχος Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 1, Αντώνης Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2, Βασίλης Κόλιας 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τηλέμαχος Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 1, Αντώνης Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2, Βασίλης Κόλιας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1808 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς και Ενίσχυση Συγκροτήματος επτά Κτιρίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος με

Διαβάστε περισσότερα

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain Συµπεριφορά οκών Υφιστάµενων Κατασκευών από Ο.Σ. ενισχυµένων µε Ινοπλισµένα Πολυµερή από Ίνες Άνθρακα (CFRP) και Ίνες Χάλυβα (SRP) ΜιτολίδηςΙ. Γιώργος ιπλ. Πολ. Μηχανικός MSc, Υπ. ιδάκτοραςα.π.θ. Ινοπλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 97 Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Κατασκευών ΙΙ

Δυναμική Κατασκευών ΙΙ Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών ΙΙ Κωδικός μαθήματος: CE09_S05 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 157 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα