Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus"

Transcript

1 Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus Κυριακίδης Ν. 1, Πηλακούτας Κ. 2, Χρυσοστόµου Κ. 3 Λέξεις κλειδιά: σεισµική τρωτότητα, ψαθυρές αστοχίες, δυναµική µη-γραµµική ανάλυση, δείκτης απoτίµησης ζηµιάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας για κτίρια από ΟΣ στην Κύπρο κρίνεται επιτακτική λόγω κυρίως του ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο σεισµικό κίνδυνο που παρατηρείται τα τελευταία 10 χρόνια δηµιουργεί την ανάγκη εκτίµησης της σεισµικής επικινδυνότητας για σκοπούς πρόληψης και προετοιµασίας αντιµετώπισης τυχόν ζηµιών από µελλοντικούς σεισµούς. Ένα ευρύ φάσµα τύπων αστοχίας κτιρίων από ΟΣ προσοµοιώθηκαν µε τη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων αναλυτικών γραµµικών µοντέλων. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην αναλυτική προσοµοίωση ψαθυρών τύπων αστοχίας που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Τα κτίρια χωρίστηκαν σε 2 κατηγόριες µε βάση το ύψος τους (2 και 4 ορόφους) και σε 3 κατηγορίες σχεδιασµού, που κυµαίνονται απο πλήρη έλλειψη αντισεισµικού σχεδιασµού ( Pre ) µέχρι και αντισεισµικού σχεδιασµού βασισµένου στον Ευρωκώδικα 8. Οι αναλυτικές καµπύλες τρωτότητας παρουσιάζουν αύξηση στη ζηµιά των κτιρίων χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό πολύ προτού το προσδοκώµενο όριο αστοχίας σε κάµψη. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει οτι αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των µη πλάστιµων τύπων αστοχίας. Επίσης, το σχήµα των καµπύλων τρωτότητας βρέθηκε να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό απο το επιλεγµένο φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου. ABSTRACT: The single most important issue for analytical vulnerability assessment is the definition of an appropriate structural model, which requires sophisticated modeling capabilities to simulate brittle failure modes. A variety of failure modes were simulated by using relatively simple element models, which were calibrated based on experimental data and expert judgment. A modified capacity-spectrum procedure was developed for the estimation of structural 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 2 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο του Sheffield, 3 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 1

2 response and verified against time-history results. Key design parameters from capacity models were treated probabilistically and analytical vulnerability curves were derived for two building types and three design levels. A rapid increase in damage takes place well before the anticipated flexural failure threshold is observed in Pre and Basic design buildings. This occurs due to the dominance of brittle failure modes. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόσφατη παγκόσµια εµπειρία δείχνει ότι, ακόµα κι αν οι νέοι κώδικες σχεδιασµού έχουν εισαχθεί στις περισσότερες σεισµικές περιοχές, δεν συνέβαλαν στη µείωση της σεισµικής επικινδυνότητας λόγω του οτι το µεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάµενων κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν την εφαρµογή των σύγχρονων κωδίκων σχεδιασµού. Κατά την τελευταία δεκαετία του 20 ου αιώνα το µέγεθος της σεισµικής επικινδυνότητας έφτασε τα US$20 δισεκατοµµύρια το χρόνο παγκοσµίως. Για να είναι δυνατή η πρόβλεψη και αντιµετώπιση των συνεπειών του σεισµού σε µια συγκεκριµένη περιοχή, επιβάλλεται ο καθορισµός του σεισµικού κινδύνου και της τρωτότητας των κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή. Ο σεισµικός κίνδυνος αφορά όλα τα φυσικά φαινόµενα που είναι αποτέλεσµα του σεισµού (όπως η ισχυρή επίγεια κίνηση, η ρευστοποίηση, τα tsunamis, οι καθιζήσεις εδάφους, ή ακόµα και οι προσκληθείσες πυρκαγιές). Η τρωτότητα ενός κτιρίου αφορά το µέγεθος της ζηµιάς που είναι δυνατό να υποστεί το κτίριο από ένα δεδοµένο σεισµό, και εκφράζεται ως η αναλογία του κόστους επιδιόρθωσης της ζηµιάς µε το κόστος αντικατάστασης του κτιρίου. Όσον αφορά τον καθορισµό του σεισµικού κινδύνου στην Κύπρο, η διδακτορική εργασία της Κυθρεώτη (2002), που έγινε στο Πανεπιστήµιο του Sheffield, κατέληξε σε µεθοδολογία η οποία στηρίζεται στον ιστορικό κατάλογο µε τους καταγεγραµµένους σεισµούς των τελευταίων 100 χρόνων. Η µεταβλητότητα των µελλοντικών σεισµών σε σχέση µε τους ιστορικούς σεισµούς εισάγεται στη µεθοδολογία µε πιθανολογικές µεθόδους. Για τη διαδικασία δηµιουργίας µελλοντικών σεισµών χρησιµοποιούνται ως µεταβλητές, το επίκεντρο (±15km), το εστιακό βάθος (±20km) και το µέγεθος (±0.2) των σεισµών του ιστορικού καταλόγου. Το µέγεθος του σεισµικού κινδύνου σε κάθε σηµείο (πόλη ή χωριό) της Κύπρου από κάθε προσοµοιωµένο σεισµό υπολογίζεται µε βάση τις σχέσεις απόσβεσης της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA), όπως αυτές καθορίστηκαν από το Θεοδουλίδη και Παπαζάχο (1992) για τον ελλαδικό χώρο. Μετά την εγκαθίδρυση του δικτύου επιταχυνσιογράφων στην Κύπρο το 1996, παρατηρήθηκε ένας µικρός αριθµός καταγραφών οι οποίες δόθηκαν από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου και χρησιµοποιήθηκαν σε µια προσπάθεια προσαρµογής των σχέσεων απόσβεσης στα Κυπριακά δεδοµένα. Ακολουθήθηκε η διαδικασία δηµιουργίας της σχέσης απόσβεσης όπως καθορίστηκε από το Θεοδουλίδη και Παπαζάχο (1992) η οποία οδήγησε στην πιο κατω σχέση (εξίσωση 1): ( R + 15) LnPGA = M s 1.301Ln S P (1) 2

3 Η πιο πάνω σχέση για τον καθορισµό του σεισµικού κινδύνου στην Κύπρο επιδέχεται βελτίωση στο µέλλον, αφού παρουσιαστούν περισσότερες καταγραφές. Όσον αφορά στις καµπύλες τρωτότητας των κτιρίων της Κύπρου, που αποτελούν το δεύτερο συστατικό της διαδικασίας αποτίµησης της σεισµικής επικινδυνότητας, η αξιολόγηση των δεδοµένων από τις καταγεγραµµένες ζηµιές µετά από τους πρόσφατους σεισµούς (1995 στη Λεµεσό, 1996 στην Πάφο και 1999 στη Γεράσα), δεν πρόσφεραν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δηµιουργία τους. Εποµένως, κρίθηκε επιβεβληµένη η δηµιουργία τέτοιων καµπύλων βασισµένων σε αναλυτικές µεθόδους. ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η δηµιουργία µιας µεθοδολογίας για τον καθορισµό αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας για τα κτίρια της Κύπρου απαιτεί αρχικά τη διερεύνηση της συµπεριφοράς τέτοιων κτιρίων όπως επίσης και τον καθορισµό των αναλυτικών µεθόδων προσοµοίωσης και αποτίµησης της τρωτότητας τους. Η σηµαντικότερη παράµετρος για την ακριβή προσοµοίωση της µη γραµµικής σεισµικής συµπεριφοράς των πλαισίων από ΟΣ είναι η λεπτοµερής µοντελοποίηση των δοµικών στοιχείων µε σκοπό την προσοµοίωση των συνηθισµένων τύπων αστοχίας που παρουσιάζονται. Τέτοιες αστοχίες είναι η δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα στοιχείων του πλαισίου, η ολίσθηση του οπλισµού λόγω µειωµένης συνάφειας, οι διατµητικές αστοχίες, ο τοπικός λυγισµός του οπλισµού κ.α Για να εξεταστεί πειραµατικά η συµπεριφορά των κτιρίων µε ελλιπή αντισεισµικό σχεδιασµό και να διασφαλιστεί η δυνατότητα αναλυτικής προσοµοίωσής τους, η ερευνητική οµάδα Καινοτοµία Κατασκευών (Construction Innovation) του Πανεπιστήµιου του Sheffield δέχθηκε χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συµµετάσχει στη σεισµική δοκιµή ενός διώροφου πλαισίου απο ΟΣ (ECOLEADER PROJECT No 2 - SEISMIC TESTS ON A REINFORCED CONCRETE BARE FRAME WITH FRP RETROFITTING, 2004). Η δοκιµή έγινε στο εργαστήριο σεισµικών ερευνών EMSI (d Etudes De Mecanique Sismique) στο σεισµικό κέντρο CEA (Commissariat à l Energie Atomique) στο Saclay της Γαλλίας (Chaudat, 2005). Το πλαίσιο σχεδιάστηκε, για να αντιπροσωπεύει τα κτίρια που κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Τέτοια κτίρια αποτελούν την πλειονότητα των κατασκευών σε πολλές µεσογειακές χώρες, όπως και η Κύπρος. Εξαιτίας των ελλείψεων στο σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση των στοιχείων τους, τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν αυξηµένη τρωτότητα. Μετά από πρόσφατους σεισµούς παρατηρήθηκε ότι τα πλαίσια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό, παρουσιάζουν ψαθυρές αστοχίες, όπως αυτές που αναφέρονται στην αρχή της ενότητας. Εποµένως, η αναλυτική προσοµοίωση της συµπεριφοράς του συγκεκριµένου πλαισίου και η σύγκρισή του µε τα εργαστηριακά αποτελέσµατα, αναµένεται να 3

4 πιστοποιήσει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης αναλυτικών µεθόδων για τη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας. Λεπτοµέρειες σχεδιασµού του πλαισίου Η γεωµετρία του πλαισίου συνοψίζεται ως εξής: Συνολικό ύψος του δείγµατος: 6.87m 4 τετραγωνικές στήλες: τµήµα 260mm 2 τετραγωνικές πλάκες: πάχος 120mm και πλάτος 4.26m 4 ακτίνες ανά πλάκα: πάχος 400mm και πλάτος 260mm Το βάρος του πλαισίου υπολογίστηκε γύρω στους 20 τόνους. Πρόσθετες µάζες τοποθετήθηκαν στο κτίριο για τη δοκιµή υπό µορφή δύο χαλύβδινων πλακών, µε µάζα ίση µε 9 τόνους έκαστη, και συνδέθηκαν µε το πλαίσιο µε σκοπό να επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή της πλάκας. Εποµένως, η ακαµψία των επιπρόσθετων πλακών δεν αποτρέπει την παραµόρφωση της πλάκας και κατά συνέπεια και των δοκών. Ο οπλισµός των µελών του πλαισίου φαίνεται στα πιο κάτω σηµεία: Κυρίως οπλισµός: - Κολώνες: 1 ος όροφος: 3φ φ14 + 3φ14 2 ος όροφος: 2φ φ14 - οκοί: πάνω και κάτω οπλισµός: 8φ 14 ιατµητικός οπλισµός: - Κολώνες: συνδετήρες φ 6/200 - οκοί: συνδετήρες φ 8/300 Οπλισµός πλάκας: # φ9 mm/100 Όπως φαίνεται στα πιο πάνω σηµεία, ο µεν οπλισµός τόσο στις κολώνες, όσο και στις δοκούς δεν ακολουθεί τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια των σύγχρονων αντισεισµικών κωδίκων. Ο υπολογισµός τους δεν λαµβάνει υπόψη σεισµικά φορτία, αφού σε τέτοια περίπτωση ο απαιτούµενος οπλισµός, κυρίως στις κολώνες, θα ήταν περισσότερος και δεν θα υπήρχε µείωση οπλισµού στον 2 ο όροφο. Επίσης, οι διαστάσεις των µελών (κολώνες και δοκοί) που φαίνονται στην αρχή της υποενότητας δεν ακολουθούν τις διατάξεις του αντισεισµικού σχεδιασµού, που επιβάλλουν µεγαλύτερη αντοχή στις κολώνες σε σχέση µε τις δοκούς. Επίσης, η αγκύρωση του οπλισµού των κολώνων, που φαίνεται στο σχήµα 1 µε τη συγκόλληση ράβδων οπλισµού, δεν συνάδει µε τις διατάξεις του µοντέρνου αντισεισµικού σχεδιασµού. Ο ανεπαρκής σχεδιασµός του πλαισίου ο οποίος βασίστηκε σε παλιούς Ιταλικούς κώδικες σχεδιασµού, θεωρείται αντιπροσωπευτικός της διαδικασίας σχεδιασµού και της διαστασιολόγησης που χρησιµοποιήθηκε στην Κύπρο τη δεκαετία του 70 και 80, κατά την οποία κατασκευάστηκε το µεγαλύτερο µέρος του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος. 4

5 Σχήµα 1. Λεπτοµέρεια αγκύρωσης του κυρίως οπλισµού των κολώνων στο πάνω µέρος των κόµβων του κάθε ορόφου. Λεπτοµερέστερη περιγραφή της εργαστηριακής δοκιµής στο πλαίσιο υπάρχει στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Προσοµοίωση πειραµατικών αποτελεσµάτων Η πειραµατική δοκιµή του πλαισίου έγινε για πέντε επίπεδα µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (0.05g, 0.1g, 0.2g, 0.3g και 0.4g). Η αναλυτική προσοµοίωση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού DRAIN-3d. Το συγκεκριµένο λογισµικό προσφέρει τη δυνατότητα προσοµοίωσης των µελών αλλά και των κόµβων µε µικρό-µοντέλα (micro models) δύναµης-παραµόρφωσης. Η καµπτική συµπεριφορά του κάθε µέλους υπολογίζεται από το πρόγραµµα µε βάση τη διαστασιολόγηση της διατοµής (fibre element) και τα µοντέλα συµπεριφοράς των υλικών (οπλισµού και σκυροδέµατος). Το κάθε µέλος χωρίζεται σε µικρότερα κοµµάτια για την καλύτερη προσοµοίωση των πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα. Ο κύριος λόγος όµως που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο λογισµικό είναι η δυνατότητα προσοµοίωσης µε µικρο-µοντέλα δύναµηςπαραµόρφωσης των επιπρόσθετων παραµορφώσεων, λόγω διατµητικών δυνάµεων και λόγω µείωσης της συνάφειας µεταξύ των υλικών. Η διαβάθµιση των µικρο-µοντέλων αντοχής για τις πιο πάνω αστοχίες απαιτεί τον καθορισµό της αντοχής τους µε βάση τη διαστασιολόγηση των µελών και την αντοχή των υλικών αλλά και την µετέπειτα φθίνουσα συµπεριφορά τους. Λεπτοµερής περιγραφή των µικρο-µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν για την προσοµοίωση του πλαισίου περιέχεται στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Σύγκριση αποτελεσµάτων δυναµικής ανάλυσης Στο σχέδιο 2 γίνεται σύγκριση της χρονοϊστορίας των πειραµατικών µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα της µετατόπισης του κόµβου στο 2 ο όροφο για τη δοκιµή σε 0,1g. Όπως φαίνεται από το σχέδιο, τα αναλυτικά αποτελέσµατα ακολουθούν µε µεγάλη ακρίβεια τα πειραµατικά. υστυχώς η ταύτιση αυτή δεν παρουσιάζεται στη σύγκριση της δόκιµης σε 0,2g. Είναι εµφανές από το σχέδιο 3 οτι λιγο µετα το 15 ο δευτερολεπτο τα αναλυτικα αποτελεσµατα αποτυγχάνουν να 5

6 ακολουθήσουν τοσο το µεγεθος της µετατοπισης, όσο και την περίοδο ταλάντωσης της κατασκευής. Εποµένως, γίνεται µια πιο λεπτοµερής εξέταση της συµπεριφοράς στο σηµείο αυτό µε τη βοήθεια των αναλυτικών παραµορφώσεων του 2 ου ορόφου, που φαίνονται στο σχέδιο 4. Όπως φαίνεται στο σχήµα 4, λιγο πριν το 15 ο δευτερολεπτο οι κολώνες του 2 ου ορόφου έχουν φτάσει στο όριο διαρροής του οπλισµού. Το γεγονός οτι η αναλυτική απόκριση του πλαισίου δεν ακολουθεί την πειραµατική µετά από αυτό το σηµείο ίσως να οφείλεται στη µείωση της συνάφειας του οπλισµού στις κολώνες του 2 ου ορόφου. Εποµένως, οι επιπλέον παραµορφώσεις, λόγω της µειωµένης συνάφειας, συµπεριλήφθηκαν στο προσοµοίωµα µε τη βοήθεια µικρο-µοντέλου στο πάνω µέρος των κολώνων του 2 ου ορόφου και η ανάλυση επαναλήφθηκε. Σχήµα 2. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.1g Σχήµα 3. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.2g Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τη χρήση του µικρο-µοντέλου (micro model) συνάφειας στα άκρα των κολώνων φαίνεται στο σχέδιο 5. Η αναλυτική απόκριση του πλαισίου παρουσιάζει ικανοποιητική ταύτιση µε την πειραµατική, κάτι που ενισχύει την παραδοχή ότι η συνάφεια µειώνεται µετα τη διαρροή του οπλισµού. Η εγκυρότητα της παραδοχής αυτής θα εξεταστεί µε βάση τα αποτελεσµατα της επόµενης δόκιµης. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0,3g φαίνεται στο σχέδιο 6. Η ασυµφωνία των πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τα αναλυτικά είναι εµφανής τόσο όσον αφορά στο µεγεθος της απόκρισης όσο και όσον αφορά στην περίοδο ταλάντωσης του πλαισίου 6

7 Σχήµα 4. Χρονοϊστορία παραµόρφωσης σε κολώνα του 2 ου ορόφου για τη δόκιµη σε 0.2g Σχήµα 5. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.2g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας. Top Displacemeent (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 6. αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g Σύγκριση 1.E-02 5.E-03 Analytical Experimental Strain 0.E E-03-1.E-02-2.E-02-2.E-02 t=6.6 sec. t=12.4 sec. Time (sec.) Σχήµα 7. Χρονοϊστορία παραµόρφωσης σε κολώνα του 2 ου ορόφου για τη δόκιµη σε 0.3g 7

8 Όπως και στη σύγκριση της προηγούµενης δόκιµης, γίνεται έλεγχος των παραµορφώσεων του οπλισµού στο πάνω µέρος των κολώνων του 2 ου ορόφου. Η σύγκριση των παραµορφώσεων στο σχέδιο 7 δείχνει οτι, ενώ η ανάλυση ακολουθεί σωστά τη διαρροή του οπλισµού γύρω στο 6 ο δευτερολεπτο, κατά την επόµενη περίπτωση µέγιστης µετατόπισης, οι πειραµατικές παραµορφώσεις είναι σηµαντικά µικρότερες από τις αναλυτικές. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την προηγούµενη παραδοχή για ύπαρξη µειωµένης συνάφειας του οπλισµού των κολώνων του 2 ου ορόφου. Η επανάληψη της ανάλυσης µε την προσθήκη του µικρο-µοντέλου συνάφειας δείχνει βελτίωση στην ταύτιση των αποτελεσµάτων των µετατοπίσεων (εικόνα 8). Η σύγκριση των αποτελεσµάτων για την τελευταία δόκιµη σε 0,4g παρουσίασε τα ίδια προβλήµατα µε τις προηγούµενες. Η προσοµοίωση της συµπεριφοράς του πλαισίου κατέστη δυνατή µε την προσθήκη του µικρο-µοντέλου συνάφειας και φαίνεται στο σχήµα 9. Με δεδοµένη πλέον τη δυνατότητα προσοµοίωσης της συµπεριφοράς κτιρίων από ΟΣ µε τα µοντέλα αστοχιών που περιέχονται στο DRAIN-3d και κυρίως κτιρίων χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό, που αποτελούν την πλειονότητα, η εργασία προχωρά στη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας. Top Displacemeent (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 8. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας. Top Displacement (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 9. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας 8

9 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Η µεθοδολογία για τη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας χωρίζεται σε 2 κύρια σηµεία: 1. ο καθορισµός της διαδικασίας για την ακριβή πρόβλεψη της απόκρισης κτιρίων από ΟΣ για διάφορα επίπεδα σεισµικού κινδύνου και 2. ο καθορισµός του δείκτη αποτίµησης της ζηµιάς µε βάση την απόκριση του κτιρίου σε κάθε επίπεδο σεισµικού κινδύνου. Για τον αναλυτικό καθορισµό της απόκρισης του κτιρίου για ένα συγκεκριµένο επίπεδο σεισµικού κινδύνου, η δυναµική µη-γραµµική ανάλυση, όπως χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη ενότητα, αποτελεί την πιο ακριβή µέθοδο. Στην περίπτωση όµως της δηµιουργίας αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας για ένα εύρος επιπέδων σεισµικού κινδύνου, η µέθοδος αυτή κρίνεται χρονοβόρα και περίπλοκη, καθότι απαιτεί τη χρησιµοποίηση ενός µεγάλου αριθµού επιταχυνσιογραφηµάτων. Η εναλλακτική µέθοδος που καθιερώθηκε από το Freeman και βασίζεται στη σύγκριση της καµπύλης αντοχής του κτιρίου µε το φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου στην υπό εξέταση περιοχή, αποτελεί πλέον τη συνήθη διαδικασία για τον καθορισµό της σεισµικής απόκρισης κτιρίων. Η πιο διαδεδοµένη παραλλαγή αυτής της µεθόδου µε κωδικό ονοµασίας «µέθοδος Ν2» έχει προταθεί από το Fajfar (1999) και χρησιµοποιεί το ανελαστικό φάσµα απόκρισης. Σε πρώτο στάδιο η ελαστική απόκριση του κτιρίου υπολογίζεται ως το σηµείο επαφής της ευθείας που αντιπροσωπεύει την αρχική περίοδο ταλάντωσης του κτιρίου µε το ελαστικό φάσµα απόκρισης. Σε δεύτερο στάδιο υπολογίζεται η µείωση της σεισµικής καταπόνησης µε βάση την πλαστιµότητα του κτιρίου, για να καθοριστεί το σηµείο πάνω στην καµπύλη αντοχής που αντιπροσωπεύει την πραγµατική απόκριση του κτιρίου στο συγκεκριµένο φάσµα. Μια πρόσφατη παραλλαγή της µεθόδου παρουσιάζεται στο FEMA 440 (2005) µε την ονοµασία «µέθοδος MADRS». Η λεπτοµερής διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Η κύρια διαφορά της από την µέθοδο του Fajfar (1999) εστιάζεται στη διαδικασία µείωσης της σεισµικής καταπόνησης η οποία βασίζεται από τη µια στην πλαστιµότητα του κτιρίου κι από την άλλη στην αύξηση της ιξώδους απόσβεσης του κτιρίου που παρατηρείται µε την αύξηση της ζηµιάς στο κτίριο. Μετα από σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο αυτών µεθόδων µε ακριβή αποτελεσµατα από δυναµική µη-γραµµική ανάλυση (Κυριακιδης, 2007) η µέθοδος του FEMA 440 (2005) παρουσιάζει αυξηµένη ακρίβεια στην πρόβλεψη της απόκρισης του κτιρίου. Εποµένως, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό των καµπύλων τρωτότητας. 9

10 είκτης αποτίµησης ζηµιάς Για τον καθορισµό του µεγέθους της ζηµιάς σε κάθε σηµείο απόκρισης πάνω στην καµπύλη αντοχής του κτιρίου υπολογίζεται η ελαστική περίοδος του αντιστοίχου µονοβάθµιου συστήµατος (SDOF) µε βάση την εξίσωση 2. T = 2π SDi SAi sec (2) Το µέγεθος της ζηµιάς σε κάθε σηµείο απόκρισης καθορίζεται ως ο λόγος της υπολογιζόµενης περιόδου µε την εξίσωση 2 ως προς την αρχική ελαστική περίοδο του κτιρίου. Η µορφή του δείκτη ζηµιάς φαίνεται στην εξίσωση 3. Tsec Tinitial DI = 100 (3) T100 Tinitial Επειδή ο δείκτης ζηµιάς αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση της απόκρισης του κτιρίου (λόγω της εκθετικής αύξησης της περιόδου Τ sec ), θεωρείται οτι είναι αντίστοιχος µε το επίπεδο της ζηµιάς. Με άλλα λόγια, όταν ο δείκτης είναι ίσος µε DI=100 το κτίριο χρειάζεται αντικατάσταση, ενώ για την τιµή DI=0 δεν επιβάλλεται καµία επιδιόρθωση. Οι ενδιάµεσες τιµές του DI δείχνουν το λόγο του κόστους επιδιόρθωσης σε σχέση µε το κόστος αντικατάστασης. ηµιουργία πιθανολογικών καµπύλων τρωτότητας Η διαδικασία δηµιουργίας καµπύλων τρωτότητας εφαρµόστηκε σε 2 πρότυπα προσοµοιώµατα κτιρίων µε ύψος 2 και 4 ορόφων. Ο σχεδιασµός των προσοµοιωµάτων έγινε, για να αντιπροσωπεύει 3 περιόδους κώδικων σχεδιασµού. Τα προσοµοιώµατα αφορούν κτίρια µε πλήρη έλλειψη αντισεισµικού σχεδιασµού ( Pre ), κτίρια που σχεδιάστηκαν µε χαµηλό επίπεδο αντοχής σε οριζόντιές δυνάµεις ( Basic ), και κτίρια που σχεδιάστηκαν και διαστασιολογήθηκαν µε βάση τον µοντέρνο Ευρωπαϊκό Κανονισµό (EC8, 2004).Οι βασικοί πιθανοτικοί παράµετροι σχεδιασµού επιλέχθηκαν µε βάση τα αναλυτικά µοντέλα των διαφόρων τύπων αστοχίας (καµπτική, διατµητική, έλλειψη συνάφειας, τοπικός λυγισµός κ.α). Το σύνολο των παραγόντων για τη δηµιουργία των προσοµοιωµάτων φαίνεται στον Πίνακα 1. Για κάθε βασική παράµετρο καθορίστηκαν τιµές για τη δηµιουργία της στατιστικής κατανοµής του οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές της περιόδου σχεδιασµού. Στον πίνακα 2 φαίνεται ο µέσος όρος και η διασπορά για την αντοχή σκυροδέµατος. Οι στατιστικές κατανοµές τους καθορίστηκαν µε τη βοήθεια της προχωρηµένης δειγµατοληπτικής τεχνικής «Latin Hypercube Sampling». 10

11 Πίνακας 1. Παράµετροι διαβάθµισης επιλεγµένων τύπων αστοχίας Τύπος Πιθανοτικοί αστοχίας παράµετροι Καµπτική: f c, f y Προσδιοριστικοί παράµετροι f b, d, k = f ult y, ε su ιατµητική: f c, s b, d, f yw, saturated displacements (SC and ST) Συνάφεια: f ct, s, l Saturated slip (SC and ST) Λυγισµός: s, f y f yw, d bw Πίνακας 2. Στατιστικά δεδοµένα της αντοχής σκυροδέµατος ανά περίοδο f c (MPa) (normal distribution) Design Mean (µ) σ min max Pre-seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Basic seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Modern seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Η λεπτοµερειακή επεξήγηση της διαδικασίας δηµιουργίας πιθανολογικών καµπύλων τρωτότητας υπάρχει στην εργασία του Κυριακίδη (2007). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Οι αναλυτικές καµπύλες τρωτότητας παρουσιάζουν αυξηµένη ζηµιά στα κτίρια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό πολύ πριν το προσδοκώµενο όριο αστοχίας σε κάµψη. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει οτι αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των µη πλάστιµων τύπων αστοχίας. Επίσης, το σχήµα των καµπύλων τρωτότητας βρέθηκε να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το επιλεγµένο φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου. Η χρησιµοποίηση του φάσµατος Τype 2 (EC8, 2004) βρέθηκε να αντιπροσωπεύει καλύτερα το σεισµικό κίνδυνο στην Κύπρο. 11

12 Σχήµα 10. Σύγκριση καµπύλων τρωτότητας για «Pre» και «Basic» κτίρια µε τις αντίστοιχες του Schnabel. Στο σχήµα 10 φαίνεται η σύγκριση των αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας κτιρίων χωρίς αντισεισµικό και µε ελάχιστο αντισεισµικό σχεδιασµό µε τις µοναδικές καµπύλες τρωτότητας που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν για την Κύπρο. Οι καµπύλες αυτές είναι αποτέλεσµα της εργασίας του Schnabel (1987). Και στις δυο περιπτώσεις οι καµπύλες του Schnabel (1987) υποτιµούν την ραγδαία αύξηση της ζηµιάς (µετα το MDR=50%) που παρατηρείται σε τέτοια κτίρια λόγω της παρουσίας ψαθυρών αστοχιών πολύ πριν φτάσουν την καµπτική αντοχή των κολώνων. Εποµένως, η χρησιµοποίηση µικρο-µοντέλων για την προσοµοίωση των ψαθυρών αστοχιών κτιρίων από ΟΣ χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό φαίνεται να είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο για την ακριβή αποτύπωση του σχήµατος των καµπύλων τρωτότητας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Chaudat T., Garnier C., and Poupin S. (2005) Ecoleader project No.2-Seismic tests on an RC frame with FRP retrofitting-tests report. SEMT/EMSI/RT/05-006/A. Fajfar P. (1999) Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 28, FEMA 440 (2005) Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, Applied Technology Council (ATC-55 Project), Redwood City, California. Schnabel W.E. (1987) The Accumulation of potential in Cyprus. Paper presented at the Number 13: Earthquake risk and insurance - e.g. in Cyprus. Nicosia, Cyprus. Θεοδουλίδης Ν. και Παπαζάχος Β. (1992) Dependence of strong ground motion on magnitude-distance, site geology and macroseismic intensity for shallow earthquakes in Greece: I, Peak horizontal acceleration, velocity and displacement, journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 11, Κυριακίδης, Ν., «Vulnerability of RC buildings and Risk Assessment for Cyprus, ιδακτορική ιατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. Κ. Πιλακούτα), Τµήµα Πολιτικών Μηχανικων. Πανεπιστηµιο του Sheffield, Ην. Βασίλειο (2007). Κυθρεώτη, Στ., «Earthquake Risk Assessment and Management, ιδακτορική ιατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. Κ. Πιλακούτα), Τµήµα Πολιτικών Μηχανικων. Πανεπιστηµιο του Sheffield, Ην. Βασίλειο (2002). 12

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ 1, Χρίστος ΚΩΣΤΙΚΑΣ 2, Ευλαλία ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 3, Mαίρη ΑΛΑΚΙΟΥΡΙ ΟΥ 4

Χρήστος ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ 1, Χρίστος ΚΩΣΤΙΚΑΣ 2, Ευλαλία ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 3, Mαίρη ΑΛΑΚΙΟΥΡΙ ΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1824 Ωνάσειος Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών: υναµική Συµπεριφορά Σεισµικώς Μονωµένου Κτιρίου Onassis House

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ. Α. Συρµακέζης 1, Π. Γ. Γιαννόπουλος 2, Σ. Ν. Ασηµακόπουλος 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 2102 Συγκριτική εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας ιστορικών κατασκευών από τοιχοποιία, µε xρήση των καµπυλών

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε.Τ.Κ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου.

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου. Πρόλογος Σε αντίθεση με την ύπαρξη πλούσιας βιβλιογραφίας κανονισμών και προδιαγραφών που αναφέρονται στην ανάλυση και στο σχεδιασμό νέων κατασκευών, τα βοηθήματα που έχει στη διάθεση του ο μηχανικός αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό

Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό Χαράλαμπος Γεωργίου Μεταπτυχιακή Διατριβή Μάστερ Λευκωσία Ιούνιος 2009 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1818 Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισµική κάµψη των εναλλάξ εφελκυόµενων και θλιβόµενων πελµάτων τοιχωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας Development of a unified seismic damage database for buildings

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της στρέψης στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση

Το πρόβληµα της στρέψης στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση Το πρόβληµα της στρέψης στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση The issue of inelastic torsion in 3D pushover analysis ΠΕΝΕΛΗΣ, Γ.Γ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ ΚΑΠΠΟΣ, Α.Ι. ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Εκφώνηση Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα