Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus"

Transcript

1 Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus Κυριακίδης Ν. 1, Πηλακούτας Κ. 2, Χρυσοστόµου Κ. 3 Λέξεις κλειδιά: σεισµική τρωτότητα, ψαθυρές αστοχίες, δυναµική µη-γραµµική ανάλυση, δείκτης απoτίµησης ζηµιάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας για κτίρια από ΟΣ στην Κύπρο κρίνεται επιτακτική λόγω κυρίως του ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο σεισµικό κίνδυνο που παρατηρείται τα τελευταία 10 χρόνια δηµιουργεί την ανάγκη εκτίµησης της σεισµικής επικινδυνότητας για σκοπούς πρόληψης και προετοιµασίας αντιµετώπισης τυχόν ζηµιών από µελλοντικούς σεισµούς. Ένα ευρύ φάσµα τύπων αστοχίας κτιρίων από ΟΣ προσοµοιώθηκαν µε τη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων αναλυτικών γραµµικών µοντέλων. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην αναλυτική προσοµοίωση ψαθυρών τύπων αστοχίας που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Τα κτίρια χωρίστηκαν σε 2 κατηγόριες µε βάση το ύψος τους (2 και 4 ορόφους) και σε 3 κατηγορίες σχεδιασµού, που κυµαίνονται απο πλήρη έλλειψη αντισεισµικού σχεδιασµού ( Pre ) µέχρι και αντισεισµικού σχεδιασµού βασισµένου στον Ευρωκώδικα 8. Οι αναλυτικές καµπύλες τρωτότητας παρουσιάζουν αύξηση στη ζηµιά των κτιρίων χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό πολύ προτού το προσδοκώµενο όριο αστοχίας σε κάµψη. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει οτι αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των µη πλάστιµων τύπων αστοχίας. Επίσης, το σχήµα των καµπύλων τρωτότητας βρέθηκε να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό απο το επιλεγµένο φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου. ABSTRACT: The single most important issue for analytical vulnerability assessment is the definition of an appropriate structural model, which requires sophisticated modeling capabilities to simulate brittle failure modes. A variety of failure modes were simulated by using relatively simple element models, which were calibrated based on experimental data and expert judgment. A modified capacity-spectrum procedure was developed for the estimation of structural 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 2 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο του Sheffield, 3 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 1

2 response and verified against time-history results. Key design parameters from capacity models were treated probabilistically and analytical vulnerability curves were derived for two building types and three design levels. A rapid increase in damage takes place well before the anticipated flexural failure threshold is observed in Pre and Basic design buildings. This occurs due to the dominance of brittle failure modes. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόσφατη παγκόσµια εµπειρία δείχνει ότι, ακόµα κι αν οι νέοι κώδικες σχεδιασµού έχουν εισαχθεί στις περισσότερες σεισµικές περιοχές, δεν συνέβαλαν στη µείωση της σεισµικής επικινδυνότητας λόγω του οτι το µεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάµενων κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν την εφαρµογή των σύγχρονων κωδίκων σχεδιασµού. Κατά την τελευταία δεκαετία του 20 ου αιώνα το µέγεθος της σεισµικής επικινδυνότητας έφτασε τα US$20 δισεκατοµµύρια το χρόνο παγκοσµίως. Για να είναι δυνατή η πρόβλεψη και αντιµετώπιση των συνεπειών του σεισµού σε µια συγκεκριµένη περιοχή, επιβάλλεται ο καθορισµός του σεισµικού κινδύνου και της τρωτότητας των κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή. Ο σεισµικός κίνδυνος αφορά όλα τα φυσικά φαινόµενα που είναι αποτέλεσµα του σεισµού (όπως η ισχυρή επίγεια κίνηση, η ρευστοποίηση, τα tsunamis, οι καθιζήσεις εδάφους, ή ακόµα και οι προσκληθείσες πυρκαγιές). Η τρωτότητα ενός κτιρίου αφορά το µέγεθος της ζηµιάς που είναι δυνατό να υποστεί το κτίριο από ένα δεδοµένο σεισµό, και εκφράζεται ως η αναλογία του κόστους επιδιόρθωσης της ζηµιάς µε το κόστος αντικατάστασης του κτιρίου. Όσον αφορά τον καθορισµό του σεισµικού κινδύνου στην Κύπρο, η διδακτορική εργασία της Κυθρεώτη (2002), που έγινε στο Πανεπιστήµιο του Sheffield, κατέληξε σε µεθοδολογία η οποία στηρίζεται στον ιστορικό κατάλογο µε τους καταγεγραµµένους σεισµούς των τελευταίων 100 χρόνων. Η µεταβλητότητα των µελλοντικών σεισµών σε σχέση µε τους ιστορικούς σεισµούς εισάγεται στη µεθοδολογία µε πιθανολογικές µεθόδους. Για τη διαδικασία δηµιουργίας µελλοντικών σεισµών χρησιµοποιούνται ως µεταβλητές, το επίκεντρο (±15km), το εστιακό βάθος (±20km) και το µέγεθος (±0.2) των σεισµών του ιστορικού καταλόγου. Το µέγεθος του σεισµικού κινδύνου σε κάθε σηµείο (πόλη ή χωριό) της Κύπρου από κάθε προσοµοιωµένο σεισµό υπολογίζεται µε βάση τις σχέσεις απόσβεσης της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA), όπως αυτές καθορίστηκαν από το Θεοδουλίδη και Παπαζάχο (1992) για τον ελλαδικό χώρο. Μετά την εγκαθίδρυση του δικτύου επιταχυνσιογράφων στην Κύπρο το 1996, παρατηρήθηκε ένας µικρός αριθµός καταγραφών οι οποίες δόθηκαν από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου και χρησιµοποιήθηκαν σε µια προσπάθεια προσαρµογής των σχέσεων απόσβεσης στα Κυπριακά δεδοµένα. Ακολουθήθηκε η διαδικασία δηµιουργίας της σχέσης απόσβεσης όπως καθορίστηκε από το Θεοδουλίδη και Παπαζάχο (1992) η οποία οδήγησε στην πιο κατω σχέση (εξίσωση 1): ( R + 15) LnPGA = M s 1.301Ln S P (1) 2

3 Η πιο πάνω σχέση για τον καθορισµό του σεισµικού κινδύνου στην Κύπρο επιδέχεται βελτίωση στο µέλλον, αφού παρουσιαστούν περισσότερες καταγραφές. Όσον αφορά στις καµπύλες τρωτότητας των κτιρίων της Κύπρου, που αποτελούν το δεύτερο συστατικό της διαδικασίας αποτίµησης της σεισµικής επικινδυνότητας, η αξιολόγηση των δεδοµένων από τις καταγεγραµµένες ζηµιές µετά από τους πρόσφατους σεισµούς (1995 στη Λεµεσό, 1996 στην Πάφο και 1999 στη Γεράσα), δεν πρόσφεραν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δηµιουργία τους. Εποµένως, κρίθηκε επιβεβληµένη η δηµιουργία τέτοιων καµπύλων βασισµένων σε αναλυτικές µεθόδους. ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η δηµιουργία µιας µεθοδολογίας για τον καθορισµό αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας για τα κτίρια της Κύπρου απαιτεί αρχικά τη διερεύνηση της συµπεριφοράς τέτοιων κτιρίων όπως επίσης και τον καθορισµό των αναλυτικών µεθόδων προσοµοίωσης και αποτίµησης της τρωτότητας τους. Η σηµαντικότερη παράµετρος για την ακριβή προσοµοίωση της µη γραµµικής σεισµικής συµπεριφοράς των πλαισίων από ΟΣ είναι η λεπτοµερής µοντελοποίηση των δοµικών στοιχείων µε σκοπό την προσοµοίωση των συνηθισµένων τύπων αστοχίας που παρουσιάζονται. Τέτοιες αστοχίες είναι η δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα στοιχείων του πλαισίου, η ολίσθηση του οπλισµού λόγω µειωµένης συνάφειας, οι διατµητικές αστοχίες, ο τοπικός λυγισµός του οπλισµού κ.α Για να εξεταστεί πειραµατικά η συµπεριφορά των κτιρίων µε ελλιπή αντισεισµικό σχεδιασµό και να διασφαλιστεί η δυνατότητα αναλυτικής προσοµοίωσής τους, η ερευνητική οµάδα Καινοτοµία Κατασκευών (Construction Innovation) του Πανεπιστήµιου του Sheffield δέχθηκε χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συµµετάσχει στη σεισµική δοκιµή ενός διώροφου πλαισίου απο ΟΣ (ECOLEADER PROJECT No 2 - SEISMIC TESTS ON A REINFORCED CONCRETE BARE FRAME WITH FRP RETROFITTING, 2004). Η δοκιµή έγινε στο εργαστήριο σεισµικών ερευνών EMSI (d Etudes De Mecanique Sismique) στο σεισµικό κέντρο CEA (Commissariat à l Energie Atomique) στο Saclay της Γαλλίας (Chaudat, 2005). Το πλαίσιο σχεδιάστηκε, για να αντιπροσωπεύει τα κτίρια που κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό. Τέτοια κτίρια αποτελούν την πλειονότητα των κατασκευών σε πολλές µεσογειακές χώρες, όπως και η Κύπρος. Εξαιτίας των ελλείψεων στο σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση των στοιχείων τους, τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν αυξηµένη τρωτότητα. Μετά από πρόσφατους σεισµούς παρατηρήθηκε ότι τα πλαίσια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό, παρουσιάζουν ψαθυρές αστοχίες, όπως αυτές που αναφέρονται στην αρχή της ενότητας. Εποµένως, η αναλυτική προσοµοίωση της συµπεριφοράς του συγκεκριµένου πλαισίου και η σύγκρισή του µε τα εργαστηριακά αποτελέσµατα, αναµένεται να 3

4 πιστοποιήσει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης αναλυτικών µεθόδων για τη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας. Λεπτοµέρειες σχεδιασµού του πλαισίου Η γεωµετρία του πλαισίου συνοψίζεται ως εξής: Συνολικό ύψος του δείγµατος: 6.87m 4 τετραγωνικές στήλες: τµήµα 260mm 2 τετραγωνικές πλάκες: πάχος 120mm και πλάτος 4.26m 4 ακτίνες ανά πλάκα: πάχος 400mm και πλάτος 260mm Το βάρος του πλαισίου υπολογίστηκε γύρω στους 20 τόνους. Πρόσθετες µάζες τοποθετήθηκαν στο κτίριο για τη δοκιµή υπό µορφή δύο χαλύβδινων πλακών, µε µάζα ίση µε 9 τόνους έκαστη, και συνδέθηκαν µε το πλαίσιο µε σκοπό να επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή της πλάκας. Εποµένως, η ακαµψία των επιπρόσθετων πλακών δεν αποτρέπει την παραµόρφωση της πλάκας και κατά συνέπεια και των δοκών. Ο οπλισµός των µελών του πλαισίου φαίνεται στα πιο κάτω σηµεία: Κυρίως οπλισµός: - Κολώνες: 1 ος όροφος: 3φ φ14 + 3φ14 2 ος όροφος: 2φ φ14 - οκοί: πάνω και κάτω οπλισµός: 8φ 14 ιατµητικός οπλισµός: - Κολώνες: συνδετήρες φ 6/200 - οκοί: συνδετήρες φ 8/300 Οπλισµός πλάκας: # φ9 mm/100 Όπως φαίνεται στα πιο πάνω σηµεία, ο µεν οπλισµός τόσο στις κολώνες, όσο και στις δοκούς δεν ακολουθεί τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια των σύγχρονων αντισεισµικών κωδίκων. Ο υπολογισµός τους δεν λαµβάνει υπόψη σεισµικά φορτία, αφού σε τέτοια περίπτωση ο απαιτούµενος οπλισµός, κυρίως στις κολώνες, θα ήταν περισσότερος και δεν θα υπήρχε µείωση οπλισµού στον 2 ο όροφο. Επίσης, οι διαστάσεις των µελών (κολώνες και δοκοί) που φαίνονται στην αρχή της υποενότητας δεν ακολουθούν τις διατάξεις του αντισεισµικού σχεδιασµού, που επιβάλλουν µεγαλύτερη αντοχή στις κολώνες σε σχέση µε τις δοκούς. Επίσης, η αγκύρωση του οπλισµού των κολώνων, που φαίνεται στο σχήµα 1 µε τη συγκόλληση ράβδων οπλισµού, δεν συνάδει µε τις διατάξεις του µοντέρνου αντισεισµικού σχεδιασµού. Ο ανεπαρκής σχεδιασµός του πλαισίου ο οποίος βασίστηκε σε παλιούς Ιταλικούς κώδικες σχεδιασµού, θεωρείται αντιπροσωπευτικός της διαδικασίας σχεδιασµού και της διαστασιολόγησης που χρησιµοποιήθηκε στην Κύπρο τη δεκαετία του 70 και 80, κατά την οποία κατασκευάστηκε το µεγαλύτερο µέρος του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος. 4

5 Σχήµα 1. Λεπτοµέρεια αγκύρωσης του κυρίως οπλισµού των κολώνων στο πάνω µέρος των κόµβων του κάθε ορόφου. Λεπτοµερέστερη περιγραφή της εργαστηριακής δοκιµής στο πλαίσιο υπάρχει στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Προσοµοίωση πειραµατικών αποτελεσµάτων Η πειραµατική δοκιµή του πλαισίου έγινε για πέντε επίπεδα µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (0.05g, 0.1g, 0.2g, 0.3g και 0.4g). Η αναλυτική προσοµοίωση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού DRAIN-3d. Το συγκεκριµένο λογισµικό προσφέρει τη δυνατότητα προσοµοίωσης των µελών αλλά και των κόµβων µε µικρό-µοντέλα (micro models) δύναµης-παραµόρφωσης. Η καµπτική συµπεριφορά του κάθε µέλους υπολογίζεται από το πρόγραµµα µε βάση τη διαστασιολόγηση της διατοµής (fibre element) και τα µοντέλα συµπεριφοράς των υλικών (οπλισµού και σκυροδέµατος). Το κάθε µέλος χωρίζεται σε µικρότερα κοµµάτια για την καλύτερη προσοµοίωση των πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα. Ο κύριος λόγος όµως που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο λογισµικό είναι η δυνατότητα προσοµοίωσης µε µικρο-µοντέλα δύναµηςπαραµόρφωσης των επιπρόσθετων παραµορφώσεων, λόγω διατµητικών δυνάµεων και λόγω µείωσης της συνάφειας µεταξύ των υλικών. Η διαβάθµιση των µικρο-µοντέλων αντοχής για τις πιο πάνω αστοχίες απαιτεί τον καθορισµό της αντοχής τους µε βάση τη διαστασιολόγηση των µελών και την αντοχή των υλικών αλλά και την µετέπειτα φθίνουσα συµπεριφορά τους. Λεπτοµερής περιγραφή των µικρο-µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν για την προσοµοίωση του πλαισίου περιέχεται στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Σύγκριση αποτελεσµάτων δυναµικής ανάλυσης Στο σχέδιο 2 γίνεται σύγκριση της χρονοϊστορίας των πειραµατικών µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα της µετατόπισης του κόµβου στο 2 ο όροφο για τη δοκιµή σε 0,1g. Όπως φαίνεται από το σχέδιο, τα αναλυτικά αποτελέσµατα ακολουθούν µε µεγάλη ακρίβεια τα πειραµατικά. υστυχώς η ταύτιση αυτή δεν παρουσιάζεται στη σύγκριση της δόκιµης σε 0,2g. Είναι εµφανές από το σχέδιο 3 οτι λιγο µετα το 15 ο δευτερολεπτο τα αναλυτικα αποτελεσµατα αποτυγχάνουν να 5

6 ακολουθήσουν τοσο το µεγεθος της µετατοπισης, όσο και την περίοδο ταλάντωσης της κατασκευής. Εποµένως, γίνεται µια πιο λεπτοµερής εξέταση της συµπεριφοράς στο σηµείο αυτό µε τη βοήθεια των αναλυτικών παραµορφώσεων του 2 ου ορόφου, που φαίνονται στο σχέδιο 4. Όπως φαίνεται στο σχήµα 4, λιγο πριν το 15 ο δευτερολεπτο οι κολώνες του 2 ου ορόφου έχουν φτάσει στο όριο διαρροής του οπλισµού. Το γεγονός οτι η αναλυτική απόκριση του πλαισίου δεν ακολουθεί την πειραµατική µετά από αυτό το σηµείο ίσως να οφείλεται στη µείωση της συνάφειας του οπλισµού στις κολώνες του 2 ου ορόφου. Εποµένως, οι επιπλέον παραµορφώσεις, λόγω της µειωµένης συνάφειας, συµπεριλήφθηκαν στο προσοµοίωµα µε τη βοήθεια µικρο-µοντέλου στο πάνω µέρος των κολώνων του 2 ου ορόφου και η ανάλυση επαναλήφθηκε. Σχήµα 2. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.1g Σχήµα 3. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.2g Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τη χρήση του µικρο-µοντέλου (micro model) συνάφειας στα άκρα των κολώνων φαίνεται στο σχέδιο 5. Η αναλυτική απόκριση του πλαισίου παρουσιάζει ικανοποιητική ταύτιση µε την πειραµατική, κάτι που ενισχύει την παραδοχή ότι η συνάφεια µειώνεται µετα τη διαρροή του οπλισµού. Η εγκυρότητα της παραδοχής αυτής θα εξεταστεί µε βάση τα αποτελεσµατα της επόµενης δόκιµης. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0,3g φαίνεται στο σχέδιο 6. Η ασυµφωνία των πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τα αναλυτικά είναι εµφανής τόσο όσον αφορά στο µεγεθος της απόκρισης όσο και όσον αφορά στην περίοδο ταλάντωσης του πλαισίου 6

7 Σχήµα 4. Χρονοϊστορία παραµόρφωσης σε κολώνα του 2 ου ορόφου για τη δόκιµη σε 0.2g Σχήµα 5. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.2g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας. Top Displacemeent (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 6. αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g Σύγκριση 1.E-02 5.E-03 Analytical Experimental Strain 0.E E-03-1.E-02-2.E-02-2.E-02 t=6.6 sec. t=12.4 sec. Time (sec.) Σχήµα 7. Χρονοϊστορία παραµόρφωσης σε κολώνα του 2 ου ορόφου για τη δόκιµη σε 0.3g 7

8 Όπως και στη σύγκριση της προηγούµενης δόκιµης, γίνεται έλεγχος των παραµορφώσεων του οπλισµού στο πάνω µέρος των κολώνων του 2 ου ορόφου. Η σύγκριση των παραµορφώσεων στο σχέδιο 7 δείχνει οτι, ενώ η ανάλυση ακολουθεί σωστά τη διαρροή του οπλισµού γύρω στο 6 ο δευτερολεπτο, κατά την επόµενη περίπτωση µέγιστης µετατόπισης, οι πειραµατικές παραµορφώσεις είναι σηµαντικά µικρότερες από τις αναλυτικές. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την προηγούµενη παραδοχή για ύπαρξη µειωµένης συνάφειας του οπλισµού των κολώνων του 2 ου ορόφου. Η επανάληψη της ανάλυσης µε την προσθήκη του µικρο-µοντέλου συνάφειας δείχνει βελτίωση στην ταύτιση των αποτελεσµάτων των µετατοπίσεων (εικόνα 8). Η σύγκριση των αποτελεσµάτων για την τελευταία δόκιµη σε 0,4g παρουσίασε τα ίδια προβλήµατα µε τις προηγούµενες. Η προσοµοίωση της συµπεριφοράς του πλαισίου κατέστη δυνατή µε την προσθήκη του µικρο-µοντέλου συνάφειας και φαίνεται στο σχήµα 9. Με δεδοµένη πλέον τη δυνατότητα προσοµοίωσης της συµπεριφοράς κτιρίων από ΟΣ µε τα µοντέλα αστοχιών που περιέχονται στο DRAIN-3d και κυρίως κτιρίων χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό, που αποτελούν την πλειονότητα, η εργασία προχωρά στη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας. Top Displacemeent (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 8. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας. Top Displacement (m) Analytical Experimental Time (sec.) Σχήµα 9. Σύγκριση αναλυτικών-πειραµατικών αποτελεσµάτων για τη δόκιµη σε 0.3g συµπεριλαµβανοµένων των µετατοπίσεων, λόγω µειωµένης συνάφειας 8

9 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Η µεθοδολογία για τη δηµιουργία καµπύλων τρωτότητας χωρίζεται σε 2 κύρια σηµεία: 1. ο καθορισµός της διαδικασίας για την ακριβή πρόβλεψη της απόκρισης κτιρίων από ΟΣ για διάφορα επίπεδα σεισµικού κινδύνου και 2. ο καθορισµός του δείκτη αποτίµησης της ζηµιάς µε βάση την απόκριση του κτιρίου σε κάθε επίπεδο σεισµικού κινδύνου. Για τον αναλυτικό καθορισµό της απόκρισης του κτιρίου για ένα συγκεκριµένο επίπεδο σεισµικού κινδύνου, η δυναµική µη-γραµµική ανάλυση, όπως χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη ενότητα, αποτελεί την πιο ακριβή µέθοδο. Στην περίπτωση όµως της δηµιουργίας αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας για ένα εύρος επιπέδων σεισµικού κινδύνου, η µέθοδος αυτή κρίνεται χρονοβόρα και περίπλοκη, καθότι απαιτεί τη χρησιµοποίηση ενός µεγάλου αριθµού επιταχυνσιογραφηµάτων. Η εναλλακτική µέθοδος που καθιερώθηκε από το Freeman και βασίζεται στη σύγκριση της καµπύλης αντοχής του κτιρίου µε το φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου στην υπό εξέταση περιοχή, αποτελεί πλέον τη συνήθη διαδικασία για τον καθορισµό της σεισµικής απόκρισης κτιρίων. Η πιο διαδεδοµένη παραλλαγή αυτής της µεθόδου µε κωδικό ονοµασίας «µέθοδος Ν2» έχει προταθεί από το Fajfar (1999) και χρησιµοποιεί το ανελαστικό φάσµα απόκρισης. Σε πρώτο στάδιο η ελαστική απόκριση του κτιρίου υπολογίζεται ως το σηµείο επαφής της ευθείας που αντιπροσωπεύει την αρχική περίοδο ταλάντωσης του κτιρίου µε το ελαστικό φάσµα απόκρισης. Σε δεύτερο στάδιο υπολογίζεται η µείωση της σεισµικής καταπόνησης µε βάση την πλαστιµότητα του κτιρίου, για να καθοριστεί το σηµείο πάνω στην καµπύλη αντοχής που αντιπροσωπεύει την πραγµατική απόκριση του κτιρίου στο συγκεκριµένο φάσµα. Μια πρόσφατη παραλλαγή της µεθόδου παρουσιάζεται στο FEMA 440 (2005) µε την ονοµασία «µέθοδος MADRS». Η λεπτοµερής διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στην εργασία του Κυριακίδη (2007). Η κύρια διαφορά της από την µέθοδο του Fajfar (1999) εστιάζεται στη διαδικασία µείωσης της σεισµικής καταπόνησης η οποία βασίζεται από τη µια στην πλαστιµότητα του κτιρίου κι από την άλλη στην αύξηση της ιξώδους απόσβεσης του κτιρίου που παρατηρείται µε την αύξηση της ζηµιάς στο κτίριο. Μετα από σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο αυτών µεθόδων µε ακριβή αποτελεσµατα από δυναµική µη-γραµµική ανάλυση (Κυριακιδης, 2007) η µέθοδος του FEMA 440 (2005) παρουσιάζει αυξηµένη ακρίβεια στην πρόβλεψη της απόκρισης του κτιρίου. Εποµένως, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό των καµπύλων τρωτότητας. 9

10 είκτης αποτίµησης ζηµιάς Για τον καθορισµό του µεγέθους της ζηµιάς σε κάθε σηµείο απόκρισης πάνω στην καµπύλη αντοχής του κτιρίου υπολογίζεται η ελαστική περίοδος του αντιστοίχου µονοβάθµιου συστήµατος (SDOF) µε βάση την εξίσωση 2. T = 2π SDi SAi sec (2) Το µέγεθος της ζηµιάς σε κάθε σηµείο απόκρισης καθορίζεται ως ο λόγος της υπολογιζόµενης περιόδου µε την εξίσωση 2 ως προς την αρχική ελαστική περίοδο του κτιρίου. Η µορφή του δείκτη ζηµιάς φαίνεται στην εξίσωση 3. Tsec Tinitial DI = 100 (3) T100 Tinitial Επειδή ο δείκτης ζηµιάς αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση της απόκρισης του κτιρίου (λόγω της εκθετικής αύξησης της περιόδου Τ sec ), θεωρείται οτι είναι αντίστοιχος µε το επίπεδο της ζηµιάς. Με άλλα λόγια, όταν ο δείκτης είναι ίσος µε DI=100 το κτίριο χρειάζεται αντικατάσταση, ενώ για την τιµή DI=0 δεν επιβάλλεται καµία επιδιόρθωση. Οι ενδιάµεσες τιµές του DI δείχνουν το λόγο του κόστους επιδιόρθωσης σε σχέση µε το κόστος αντικατάστασης. ηµιουργία πιθανολογικών καµπύλων τρωτότητας Η διαδικασία δηµιουργίας καµπύλων τρωτότητας εφαρµόστηκε σε 2 πρότυπα προσοµοιώµατα κτιρίων µε ύψος 2 και 4 ορόφων. Ο σχεδιασµός των προσοµοιωµάτων έγινε, για να αντιπροσωπεύει 3 περιόδους κώδικων σχεδιασµού. Τα προσοµοιώµατα αφορούν κτίρια µε πλήρη έλλειψη αντισεισµικού σχεδιασµού ( Pre ), κτίρια που σχεδιάστηκαν µε χαµηλό επίπεδο αντοχής σε οριζόντιές δυνάµεις ( Basic ), και κτίρια που σχεδιάστηκαν και διαστασιολογήθηκαν µε βάση τον µοντέρνο Ευρωπαϊκό Κανονισµό (EC8, 2004).Οι βασικοί πιθανοτικοί παράµετροι σχεδιασµού επιλέχθηκαν µε βάση τα αναλυτικά µοντέλα των διαφόρων τύπων αστοχίας (καµπτική, διατµητική, έλλειψη συνάφειας, τοπικός λυγισµός κ.α). Το σύνολο των παραγόντων για τη δηµιουργία των προσοµοιωµάτων φαίνεται στον Πίνακα 1. Για κάθε βασική παράµετρο καθορίστηκαν τιµές για τη δηµιουργία της στατιστικής κατανοµής του οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές της περιόδου σχεδιασµού. Στον πίνακα 2 φαίνεται ο µέσος όρος και η διασπορά για την αντοχή σκυροδέµατος. Οι στατιστικές κατανοµές τους καθορίστηκαν µε τη βοήθεια της προχωρηµένης δειγµατοληπτικής τεχνικής «Latin Hypercube Sampling». 10

11 Πίνακας 1. Παράµετροι διαβάθµισης επιλεγµένων τύπων αστοχίας Τύπος Πιθανοτικοί αστοχίας παράµετροι Καµπτική: f c, f y Προσδιοριστικοί παράµετροι f b, d, k = f ult y, ε su ιατµητική: f c, s b, d, f yw, saturated displacements (SC and ST) Συνάφεια: f ct, s, l Saturated slip (SC and ST) Λυγισµός: s, f y f yw, d bw Πίνακας 2. Στατιστικά δεδοµένα της αντοχής σκυροδέµατος ανά περίοδο f c (MPa) (normal distribution) Design Mean (µ) σ min max Pre-seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Basic seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Modern seismic µ-3.1σ µ+3.1σ Η λεπτοµερειακή επεξήγηση της διαδικασίας δηµιουργίας πιθανολογικών καµπύλων τρωτότητας υπάρχει στην εργασία του Κυριακίδη (2007). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Οι αναλυτικές καµπύλες τρωτότητας παρουσιάζουν αυξηµένη ζηµιά στα κτίρια χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό πολύ πριν το προσδοκώµενο όριο αστοχίας σε κάµψη. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει οτι αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των µη πλάστιµων τύπων αστοχίας. Επίσης, το σχήµα των καµπύλων τρωτότητας βρέθηκε να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το επιλεγµένο φάσµα απόκρισης του σεισµικού κινδύνου. Η χρησιµοποίηση του φάσµατος Τype 2 (EC8, 2004) βρέθηκε να αντιπροσωπεύει καλύτερα το σεισµικό κίνδυνο στην Κύπρο. 11

12 Σχήµα 10. Σύγκριση καµπύλων τρωτότητας για «Pre» και «Basic» κτίρια µε τις αντίστοιχες του Schnabel. Στο σχήµα 10 φαίνεται η σύγκριση των αναλυτικών καµπύλων τρωτότητας κτιρίων χωρίς αντισεισµικό και µε ελάχιστο αντισεισµικό σχεδιασµό µε τις µοναδικές καµπύλες τρωτότητας που δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν για την Κύπρο. Οι καµπύλες αυτές είναι αποτέλεσµα της εργασίας του Schnabel (1987). Και στις δυο περιπτώσεις οι καµπύλες του Schnabel (1987) υποτιµούν την ραγδαία αύξηση της ζηµιάς (µετα το MDR=50%) που παρατηρείται σε τέτοια κτίρια λόγω της παρουσίας ψαθυρών αστοχιών πολύ πριν φτάσουν την καµπτική αντοχή των κολώνων. Εποµένως, η χρησιµοποίηση µικρο-µοντέλων για την προσοµοίωση των ψαθυρών αστοχιών κτιρίων από ΟΣ χωρίς αντισεισµικό σχεδιασµό φαίνεται να είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο για την ακριβή αποτύπωση του σχήµατος των καµπύλων τρωτότητας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Chaudat T., Garnier C., and Poupin S. (2005) Ecoleader project No.2-Seismic tests on an RC frame with FRP retrofitting-tests report. SEMT/EMSI/RT/05-006/A. Fajfar P. (1999) Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 28, FEMA 440 (2005) Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, Applied Technology Council (ATC-55 Project), Redwood City, California. Schnabel W.E. (1987) The Accumulation of potential in Cyprus. Paper presented at the Number 13: Earthquake risk and insurance - e.g. in Cyprus. Nicosia, Cyprus. Θεοδουλίδης Ν. και Παπαζάχος Β. (1992) Dependence of strong ground motion on magnitude-distance, site geology and macroseismic intensity for shallow earthquakes in Greece: I, Peak horizontal acceleration, velocity and displacement, journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 11, Κυριακίδης, Ν., «Vulnerability of RC buildings and Risk Assessment for Cyprus, ιδακτορική ιατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. Κ. Πιλακούτα), Τµήµα Πολιτικών Μηχανικων. Πανεπιστηµιο του Sheffield, Ην. Βασίλειο (2007). Κυθρεώτη, Στ., «Earthquake Risk Assessment and Management, ιδακτορική ιατριβή (υπό την επίβλεψη του Καθ. Κ. Πιλακούτα), Τµήµα Πολιτικών Μηχανικων. Πανεπιστηµιο του Sheffield, Ην. Βασίλειο (2002). 12

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Reyes GARCIA 1, Yaser JEMAA 2, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος Seismic risk scenarios for the building stock in the city of Düzce through

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Ιωάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 1, Αικατερίνη ΑΥΛΩΝΙΤΗ 2, Βαρβάρα ΡΙΖΟΥ 3, Πηγή ΞΕΝΟΥ 4, Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Αλέξανδρος Μπελιβάνης Λεμεσός 2011

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP ΚΑΒΒΑ ΙΑ ΧΑΡΙΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των τρόπων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας)

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσοµοίωση (Simulation) και Τυχαίες µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com

Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΚΟΙ ΤΥΠΟΥ GLULAM - ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ SANDWICH Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com Άρης Αβδελάς Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης The Role of the Local Soil Conditions in the Seismic Risk Assessment of the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Εργαστήρια Τομέα Δομοστατικής Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος Εργαστήριο Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα