Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ B-2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΕΕ: ξεκινά δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα και την Ευρωπαϊκή Επαγγελµατική Κάρτα. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΚ). Η διαβούλευση είναι µια ευκαιρία για τους ενδιαφερόµενους φορείς να αναδείξουν συγκεκριµένα σηµεία της Οδηγίας που χρήζουν απλοποίησης και µπορούν να γίνουν πιο φιλικά προς τον χρήστη. Μέσω της διαβούλευσης αναζητούνται επίσης απόψεις σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης των επαγγελµατιών που εργάζονται στην ενιαία αγορά, και αυξάνει τη δυνατότητα για τη δηµιουργία µίας Ευρωπαϊκής Επαγγελµατικής Κάρτας (ταυτότητας). Η παρούσα οδηγία αποτελεί "κλειδί" που θα επιτρέψει στους επαγγελµατίες να επωφεληθούν πλήρως από το δυναµικό της ενιαίας αγοράς στην εύρεση εργασίας ή στην επέκταση των επιχειρήσεων τους σε άλλο κράτος µέλος. Η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας είναι µία από τις δράσεις που ορίζονται στην ράση για την Ενιαία Αγορά που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και ακολουθεί τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε το πώς η οδηγία λειτουργεί στην πράξη ). Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν µία έκθεση αξιολόγησης και µια Πράσινη Βίβλο που θα εκδοθεί το φθινόπωρο. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για εκσυγχρονισµό της οδηγίας το Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν µέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, ενώ παράλληλα µια δηµόσια ακρόαση έχει προγραµµατισθεί για τις 21 Φεβρουαρίου Η Οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα καλύπτει περισσότερα από 800 επαγγέλµατα που ρυθµίζουν τα κράτη µέλη και τα οποία µπορούν να υλοποιηθούν µόνο εάν ορισµένα επαγγελµατικά προσόντα έχουν αποκτηθεί. Ένας αριθµός των επαγγελµατιών στον τοµέα της Υγείας καθώς και οι Αρχιτέκτονες απολαµβάνουν αυτόµατης αναγνώρισης των προσόντων τους γεγονός που βασίζεται στην εναρµόνιση των αντίστοιχων προϋποθέσεων εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 Ο διάλογος εστιάζεται σε τρεις βασικές προκλήσεις: 1. Περαιτέρω απλούστευση για τους πολίτες Η διαβούλευση καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να αξιολογήσουν µια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του αριθµού των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες, όταν προσπαθούν να µετεγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σηµαντική βελτίωση θα µπορούσε να είναι πιο συνεπής εφαρµογή της οδηγίας σε όλη την ΕΕ από τις αρχές που ασχολούνται µε αυτό (περίπου 1 000). Καλύτερος σχεδιασµός θα µπορούσε να βοηθήσει την αντιµετώπιση των αναγκών των φοιτητών και νέων πτυχιούχων που επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, στο µέλλον. Περαιτέρω βοήθεια για να µετεγκατασταθούν οι επαγγελµατίες θα µπορούσε να παρασχεθεί. Τέλος, µπορούν να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της κινητικότητας των επαγγελµατιών µεταξύ ενός κράτους µέλους που δεν ρυθµίζει ένα επάγγελµα και ένα κράτος µέλος που ρυθµίζει το επάγγελµα αυτό (π.χ. ξεναγοί τουρισµού, Μηχανικοί, κ.α). 2. Η δυνατότητα της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής ταυτότητας Η διαβούλευση καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράσουν τη γνώµη τους σχετικά µε µια Ευρωπαϊκή Επαγγελµατική Ταυτότητα που θα µπορούσε να διευκολύνει τους επαγγελµατίες που επιθυµούν να εργαστούν στο εξωτερικό να αποδείξουν τα διαπιστευτήριά τους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει µεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και τους εργοδότες και θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη µεταξύ των αρµοδίων αρχών. Στις 10 Ιανουαρίου 2011, µια οµάδα καθοδήγησης που αποτελείται από 32 εµπειρογνώµονες από τις ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν διαφορετικά επαγγέλµατα (αρχιτέκτονες, ιατροί, µηχανικοί, δικηγόροι, οδηγοί βουνού, µαίες, φαρµακοποιοί, µηχανικοί, οι κτηµατοµεσίτες, οι επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα και άλλοι), καθώς και εµπειρογνώµονες από 10 κράτη µέλη (ιδίως από το Βέλγιο, ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ηνωµένο Βασίλειο), θα διερευνήσουν το θέµα καθιέρωσης µιας Ευρωπαϊκής Επαγγελµατικής Ταυτότητας. Ποια είναι τα επόµενα βήµατα; Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν µέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, και µια δηµόσια ακρόαση έχει προγραµµατισθεί για τις 21 Φεβρουαρίου Η τελική έκθεση αξιολόγησης και µια Πράσινη Βίβλος θα δηµοσιευθεί το φθινόπωρο του Αυτό θα συνοδευτεί από νοµοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της οδηγίας το Περισσότερες πληροφορίες: για τη διαβούλευση: =0&language=EN&guiLanguage=en Για την Οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα: Κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εµποδίων για τους πολίτες της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση που παρουσιάζει τα πιο σοβαρά φορολογικά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο και προβλέπει µέτρα για τη λύση τους. Πολίτες οι οποίοι µετακινούνται, εργάζονται ή πραγµατοποιούν επενδύσεις εκτός της χώρας τους συχνά φορολογούνται διπλά ή συναντούν άλλα προβλήµατα, για παράδειγµα κατά την υποβολή αίτησης για επιστροφή φόρου και την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τους αλλοδαπούς φορολογικούς κανόνες. Η ανακοίνωση προβλέπει µέτρα για ορισµένους τοµείς, όπως το διασυνοριακό εισόδηµα, οι φόροι κληρονοµίας, οι φόροι επί των µερισµάτων, τα τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η σηµερινή ανακοίνωση αποσκοπεί επίσης στο να εξετάσει τους τοµείς εκείνους στους οποίους µπορούν να ληφθούν πρόσθετα µέτρα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε τα φορολογικά συστήµατα των κρατών µελών να καταστούν πιο συµβατά, µε στόχο οι πολίτες να µην αποθαρρύνονται από το να αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες.

3 Ο αρµόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέµηση της απάτης και τον έλεγχο, κ. Algirdas Šemeta, δήλωσε: «Η φορολόγηση έχει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και στην εκ νέου οικοδόµηση µιας ισχυρής και βιώσιµης ευρωπαϊκής οικονοµίας. Οι ορθές φορολογικές πολιτικές µπορούν να προωθήσουν την απασχόληση, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Η σηµερινή ανακοίνωση αποτελεί άλλο ένα βήµα για την εξάλειψη των φορολογικών εµποδίων και την προώθηση της δίκαιης φορολόγησης εντός της ΕΕ, ώστε οι πολίτες να απολαµβάνουν όλα τα οφέλη που έχει να προσφέρει η ενιαία αγορά.» Προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν Τα διασυνοριακά φορολογικά προβλήµατα αποτελούν κάθε χρόνο σηµαντικό µέρος όλων των καταγγελιών και ερωτηµάτων που υποβάλλουν οι πολίτες της ΕΕ στην Επιτροπή. Οι καταγγελίες καλύπτουν µεγάλο φάσµα θεµάτων, από τις δυσκολίες που προκαλούνται λόγω της περίπλοκης αλλοδαπής φορολογικής νοµοθεσίας, έως την έλλειψη σαφούς ενηµέρωσης για τους αλλοδαπούς και την ύπαρξη αντικρουόµενων µεταξύ τους συστηµάτων σε διαφορετικά κράτη µέλη. Οι διασυνοριακοί εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά το δικαίωµα σε φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς και ενισχύσεις και φοροαπαλλαγές από αλλοδαπές φορολογικές αρχές, ενώ συχνά υφίστανται διπλή φορολόγηση. Οι πολίτες οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην αλλοδαπή συχνά δεν δικαιούνται φοροαπαλλαγές ή πρέπει να πληρώσουν υψηλότερους φόρους ιδιοκτησίας σε σχέση µε τους µόνιµους κατοίκους, ενώ σε εκείνους οι οποίοι µετακινούνται διασυνοριακά ή προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές αυτοκινήτων, επιβάλλονται διπλά τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν εισοδήµατα από αλλοδαπές κινητές αξίες δυσκολεύονται να υποβάλουν αίτηση µείωσης του φόρου που παρακρατείται στην πηγή στην αλλοδαπή. Πολλοί πολίτες που είναι ασφαλισµένοι σε αλλοδαπά ταµεία συνταξιοδότησης συναντούν προβλήµατα σε σχέση µε µειώσεις και διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων, ενώ συχνά προβλέπεται υψηλότερος φόρος κληρονοµίας για κληρονοµιές από άλλο κράτος µέλος ή διπλή φορολόγηση. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αντιµετωπίζει επίσης σοβαρές δυσκολίες λόγω φορολογικών εµποδίων, όπως είναι περίπλοκοι κανόνες ΦΠΑ και υποχρεώσεις κοινοποίησης στοιχείων, µε αποτέλεσµα µόνον 7% των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής εντός της ΕΕ να αγοράζονται ηλεκτρονικά από άλλο κράτος µέλος. Οι µισές από τις διαδικασίες λόγω φορολογικών παραβάσεων που κινεί η Επιτροπή ετησίως αφορούν καταγγελίες πολιτών. Οι εν λόγω διαδικασίες, ωστόσο, δεν επιλύουν όλα τα προβλήµατα. Ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση προβληµάτων, όπως είναι η διπλή φορολόγηση και οι διοικητικές δυσκολίες, είναι η καλή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Σύµφωνα µε τη σηµερινή ανακοίνωση, τα κράτη µέλη πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν τα φορολογικά τους µέτρα και τις φορολογικές τους πρακτικές κατά τρόπον ο οποίος δεν αποθαρρύνει τους πολίτες από το να συµµετέχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να εντείνουν τη συνεργασία τους, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία εµποδίων και φραγµών στην εσωτερική αγορά λόγω ασύµβατων µεταξύ τους φορολογικών νοµοθεσιών. Αντιµετώπιση των προβληµάτων Η Επιτροπή προτίθεται να εντείνει τις προσπάθειές της, ώστε να συµβάλει στο να καταστούν πιο συµβατά τα φορολογικά συστήµατα των κρατών µελών, και να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη ή την επίλυση φορολογικών προβληµάτων για τους πολίτες της ΕΕ. Η ανακοίνωση προβλέπει σειρά πρωτοβουλιών στον εν λόγω τοµέα. Πρόκειται για τα εξής: Ανακοίνωση σχετικά µε τη διπλή φορολόγηση το 2011, την εξέταση του εύρους και της σοβαρότητας του εν λόγω προβλήµατος σε όλη την ΕΕ, συνοδευόµενη από νοµοθετικές προτάσεις το 2012 και προτάσεις για λύσεις. Προτάσεις στα µέσα του 2011 για την αντιµετώπιση των διασυνοριακών προβληµάτων κληρονοµίας. Μέτρα για την επίλυση της διπλής φορολόγησης που µπορεί να προκύψουν π.χ. όταν ένα αυτοκίνητο ταξινοµείται για πρώτη φορά σε ένα κράτος µέλος και ακολούθως µετακινείται και ταξινοµείται εκ νέου σε άλλο κράτος µέλος. Επέκταση του συστήµατος της «ενιαίας θυρίδας» για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ώστε να απλουστευτούν οι υποχρεώσεις κοινοποίησης στοιχείων για τις επιχειρήσεις και να καταστεί πιο εύκολη για αυτές η ηλεκτρονική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε αλλοδαπούς καταναλωτές. Τα εµπόδια στο ηλεκτρονικό εµπόριο θα

4 εξεταστούν επίσης στο πλαίσιο της επανεξέτασης του συστήµατος ΦΠΑ της ΕΕ για το οποίο διεξάγεται ήδη διαβούλευση. Προτάσεις το 2012 για την επίλυση προβληµάτων τα οποία συνδέονται µε την φορολόγηση διασυνοριακών πληρωµών µερισµάτων. Επίσης, η Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει ευρύ διάλογο µεταξύ των εθνικών αρχών και των ενδιαφεροµένων φορέων ώστε να εξεταστούν πρόσθετα µέτρα τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν για την απλούστευση των φορολογικών κανόνων υπέρ των πολιτών και της εσωτερικής αγορά. Πρόκειται για πρότυπα έντυπα για αίτηση επιστροφής ή δήλωσης φόρου σε όλη την ΕΕ, για ενιαία σηµεία ενηµέρωσης όπου οι εργαζόµενοι και οι επενδυτές θα µπορούν να λαµβάνουν σαφή και αξιόπιστη φορολογική πληροφόρηση και για ειδικά φορολογικά µέτρα σε εθνικό επίπεδο για την ικανοποίηση των αναγκών των διακινούµενων και των διασυνοριακών εργαζοµένων. Η Επιτροπή θα επανέλθει µε στοιχεία όσον αφορά την πρόοδο που θα σηµειωθεί για την αντιµετώπιση των διασυνοριακών φορολογικών προβληµάτων στο πλαίσιο της έκθεσης 2013 για την ιθαγένεια. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΗΜΟΣΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραµµα "Πράσινος Τουρισµός" Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί: Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εµπλεκόµενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. Στην αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των τουριστικών µονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Στην δηµιουργία υποδοµών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές µονάδες που θα ενισχυθούν µέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδοµές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, µε οικολογικό προσανατολισµό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" Είδος ενίσχυσης: Οικονοµική Ενίσχυση - Επιδότηση Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα Τοµείς ενδιαφέροντος: Τουρισµός, Περιβάλλον Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία ή Ετερόρρυθµη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού ικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκµεταλλεύονται τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους. Όροι και προϋποθέσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές µονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυµα. Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας. Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2009.

5 Η επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράµµατα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα de Minimis, οι οποίες αθροιστικά µαζί µε την αιτούµενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα ευρώ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική. εν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης. Η επιχείρηση έχει υποβάλει µία (1) µόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο του παρόντος Οδηγού. Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονοµικό έτος Στο πλαίσιο του Προγράµµατος "Πράσινος Τουρισµός" ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από Το ύψος της ηµόσιας Χρηµατοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων. Τι χρηµατοδοτείται Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας 2. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος 3. ιαχείριση απορριµµάτων (στερεά και υγρά απόβλητα) 4. Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωµάτωση προτύπων 5. Ενηµέρωση και προβολή Προϋπολογισµός Αναλυτικά: από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη) από το ΠΕΠ Αττικής από το ΠΕΠ «Μακεδονίας-Θράκης» (Κεντρική Μακεδονία) από το ΠΕΠ «Μακεδονίας-Θράκης» ( υτική Μακεδονία) από το ΠΕΠ «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Στερεά Ελλάδα) από το ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Νότιο Αιγαίο) Περίοδος υποβολής από 20/12/2010 έως 25/2/2011 Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητα του καθενός, καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα που παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η εκεµβρίου 2010 και µέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2011, µέσω του διαδικτυακού τόπου Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.

6 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος που παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο του παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδροµικώς, είτε µε ταχυµεταφορά, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου. Έρχεται χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για τον Εναλλακτικό Τουρισµό Στην προδηµοσίευση του Οδηγού Εφαρµογής για την Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός» που εµπίπτει στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων του τοµέα Τουρισµού µέσω ΕΣΠΑ, προέβη το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Η πράξη Εναλλακτικός Τουρισµός σχεδιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής ράσεων (ΕΥΣ Ε ) του Τοµέα Τουρισµού, του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, µε συνολικό προϋπολογισµό ευρώ και χρηµατοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ). Μέσω της πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την , σε όλη τη χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισµού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: -Αθλητικός τουρισµός αναψυχής -Πολιτιστικός Τουρισµός -Θαλάσσιος Τουρισµός -Τουρισµός Υπαίθρου - Γαστρονοµικός Τουρισµός -Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας Οι επιλέξιµες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρµογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές µεταφορές, β) καταλύµατα, γ) υπηρεσίες εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης, ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορίων, γραφείων, οργανωµένων ταξιδίων και στ) υπηρεσίες εκµίσθωσης εξοπλισµού θαλασσίων σπορ κ.λ.π. Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν, αφορούν στην προµήθεια συστηµάτων και εξοπλισµού για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, στη διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων άµεσα συνδεδεµένων µε την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε ευρώ ευρώ, ενώ η δηµόσια χρηµατοδότη- ση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, µε ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των µικρών νησιών (µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων). Τα ηλεκτρονικά αρχεία, που αποτελούν το επίσηµο κείµενο διαβούλευσης για το περιεχόµενο του προγράµµατος, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Παρασκευή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Σηµειώνεται, τέλος, ότι η επίσηµη Προκήρυξη της Πράξης αναµένεται εντός του Φεβρουαρίου.

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Τo 11ο ιεθνές Venture Capital and Private Equity Forum - Επιχειρηµατικές συναντήσεις θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 5 και 6 Απριλίου 2011 στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία από το δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το Invest in Greece, και την Ενωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (HVCA). Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αν έχετε επιχείρηση και αναζητείτε στρατηγικό επενδυτή Αν θέλετε να αξιοποιήσετε εµπορικά τα ερευνητικά σας αποτελέσµατα Αν θέλετε να υλοποιήσετε µια νέα επιχειρηµατική ιδέα µπορείτε να υποβάλετε την επενδυτική σας πρόταση στο 11th International Venture Capital & Private Equity Forum. Η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να είναι σύντοµη, στα αγγλικά ή τα ελληνικά και να υποβληθεί το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 µέσω της ιστοσελίδας του Forum. Η πρότασή σας θα εξετασθεί µε εµπιστευτικότητα από τους επενδυτές που εσείς θα επιλέξετε. Κατά τη διάρκεια του 11th International Venture Capital & Private Equity Forum θα έχετε τη δυνατότητα να συναντηθείτε προσωπικά µε τους επενδυτές που επέδειξαν αρχικό ενδιαφέρον στην πρότασή σας και να διερευνήσετε τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιχειρηµατικών σας σχεδίων. Πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση καθώς και υπόδειγµα επενδυτικής πρότασης µπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του Forum. Σηµαντικές ηµεροµηνίες 28 Φεβρουαρίου: Προθεσµία υποβολής επενδυτικών προτάσεων 8 Μαρτίου: Προώθηση των επενδυτικών σχεδίων στις εταιρίες VC που θα συµµετάσχουν 25 Μαρτίου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών για επιχειρηµατικές συναντήσεις 30 Μαρτίου: Κοινοποίηση του προγράµµατος των επιχειρηµατικών συναντήσεων σε επενδυτές και επιχειρηµατίες 5 & 6 Απριλίου: Η εκδήλωση Φόρµα εγγραφής για συµµετοχή στο Forum Φόρµα αποστολής επενδυτικής πρότασης Επικοινωνία: Ελένη Κολοφωτιά, Χάρης Αµιλίδης, Μαρία Καρατζιά Τηλ.: , , Έκθεση Unicera 23 rd International Ceramic, Bathroom, Kitchen Fair, and Pipexpo 2 nd Pipe, Pump,Valve,Filter Industry Fair στην Κωνσταντινούπολη. Σε συνεργασία µε το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο και την διοργανώτρια εταιρία, το Επιµελητήριο Ιωαννίνων προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συµµετάσχουν στην επιχειρηµατική αποστολή στα πλαίσια της Έκθεση Unicera 23 rd International Ceramic, Bathroom, Kitchen Fair, and Pipexpo 2 nd Pipe, Pump,Valve,Filter Industry Fair 2-6 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη Το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την διοργανώτρια εταιρία θα καλύψει: Α. το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες. Β. ένα γεύµα ηµερησίως στο εστιατόριο του εκθεσιακού κέντρου. Γ. την µεταφορά από το αεροδρόµιο προς το ξενοδοχείο, και στον εκθεσιακό χώρο καθηµερινά Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση παρακαλούνται να συµπληρώσουν την συνηµµένη αίτηση και να την στείλουν στα ή fax: , έως 23 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε και το site της έκθεσης:

8 Έκθεση και ιµερής συναντήσεις Σάββατο 19 Μαρτίου 2011, Ικόνιο (Konya), Τουρκία ιεθνές Brokerage Event για τους τοµείς της Γεωργίας, των Γεωργικών Μηχανηµάτων, Γαλακτοκοµικών και Κτηνοτροφίας στα πλαίσια της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 στις 19 Μαρτίου Οι συναντήσεις είναι ενσωµατωµένες στην ηγετική εµπορική έκθεση της Τουρκίας στους παραπάνω τοµείς, KONYA AGRICULTURE FAIR στο Ικόνιο (Konya) η οποία θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ Μαρτίου, 2011 στο ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Ικονίου (KTO - Tuyap Konya International Fair Center). ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΟΜΕΙΣ Μηχανήµατα και Εργαλεία για τον Αγροτικό και τον Γεωργικό Τοµέα. Προµήθεια πρώτων υλών και υλικών για αγροτικά µηχανήµατα, συµπεριλαµβανοµένων µεταλλικών ειδών Αγροτικοί Μηχανισµοί και Τεχνολογίες Αγροτικές και Τεχνολογίες Θερµοκηπίων Νερό και Συστήµατα Άρδευσης Περιττώµατα, Αγροτικά Φάρµακα Σπόροι, Σπορόφυτα, ενδρύλλια και Κηπευτικά, Ανθοκοµµία και σχετικές Τεχνολογίες Οικολογική Γεωργία Υπηρεσίες για την Γεωργία και το Θερµοκήπιο Agro Informatics Γάλα και Γαλακτοκοµικά Προϊόντα Πουλερικά Φρούτα και λαχανικά Γλώσσα: English Θα υπάρχουν τουλάχιστον 5 ειδικοί για να βοηθήσουν στις Τουρκικο-Αγγλικές διερµηνίες όποτε απαιτείται, χωρίς επιπλέον κόστος για τις ξένες επιχειρήσεις. Κόστος συµµετοχής: ωρεάν Καταληκτικές Ηµεροµηνίες για τον Προγραµµατισµό σας: 8 Μαρτίου: Εισάγεται το προφίλ συνεργασία σας Μαρτίου: Online επιλογή των διµερών συναντήσεων (ραντεβού) 19 Μαρτίου: ιµερής συναντήσεις (ραντεβού) (09:30-18:00) Για πρόγραµµα, εγγραφή, συµµετέχουσες επιχειρήσεις, διάφορες πληροφορίες, κλπ., παρακαλούµε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες: (English Section) Επιµελητήριο Ιωαννίνων / Enterprise Europe Network-Hellas Κα Άννα Ζέρβα /νση : Πουτέτση 14, ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ : ΦΑΞ : WEB :

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Εταιρεία από το Μαυροβούνιο που ειδικεύεται στην κατασκευή ξύλινων σπιτιών σε ορεινές περιοχές (βουνά) αναζητά εµπορικές συνεργασίες για τη διανοµή των προϊόντων της Σερβική εταιρεία που παράγει ηλιακούς συλλέκτες, ενδιαφέρεται για την εύρεση ξένων εταίρων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης (joint venture) και την παραγωγή ηλιακών πάνελ που χρησιµοποιούνται στα κτίρια Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και τη διανοµή γυναικείων υποδηµάτων αναζητά εµπορικούς εταίρους Γερµανική εταιρεία στον τοµέα του τουρισµού, που λειτουργεί ως πρακτορείο και ως εταιρεία διαχείρισης τουριστικών προορισµών, προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας και αναζητά ενδιαφερόµενους από όλο τον κόσµο για πιθανή συνεργασία στην ταξιδιωτική βιοµηχανία Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ, ανεµογεννήτριες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προσφέρει τεχνικές συνεργασίες, υπεργολαβίες, υπηρεσίες συντήρησης Γερµανική εταιρεία συµβουλευτικών υπηρεσιών και λογισµικού µε έµφαση στην αγορά της διεθνούς ενέργειας και την αγορά διανοµής νερού αναζητά εταιρείες που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις χώρες καταγωγής τους. Η εταιρεία αναζητά εταίρους που προσφέρουν υπηρεσίες εµπορικού µεσάζοντα, εταίρους για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης (joint venture) ή επιχειρήσεις που ενεργούν ως υπεργολάβοι µε στόχο την ανάπτυξη νέων αγορών Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, παρέχοντας πλήρη γκάµα λύσεων για φωτοβολταϊκά σε οικιακές, εµπορικές και δηµόσιες ανάγκες, αναζητά εµπορική συνεργασία και προσφέρεται ως υπεργολάβος Γερµανός παραγωγός γεωηλιακής θερµικής εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας καθώς και ORC σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερµικά απόβλητα και κατάλοιπα, αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες για συµφωνίες αµοιβαίας παραγωγής και δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία Γερµανική εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασµό, την εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων αναζητά πωλητές και εταίρους για κοινά σχέδια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες Ιταλική εταιρεία παραγωγής και εµφιάλωσης έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και λαδιού από βιολογική γεωργία αναζητά εµπορική συνεργασία και εταίρους για την εµπορία των προϊόντων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και την πώληση πράσινων και µαύρων ελιών καθώς και στην παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες

10 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑ: από: 16/03/2011 έως: 19/03/2011, ENADA PRIMAVERA ιεθνής έκθεση ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών από: 17/03/2011 έως: 20/03/2011 Bolzano VIATEC Έκθεση για την κατασκευή και την συντήρηση οδικών υποδοµών από: 17/03/2011 έως: 20/03/2011 Verona LEGNO & EDILIZIA Επαγγελµατική έκθεση για την χρήση του ξύλου στην κατασκευαστική βιοµηχανία. από: 18/03/2011 έως: 21/03/2011 Bologna COSMOPACK Σαλόνι για την δηµιουργική συσκευασία, τις τεχνολογίες, την παραγωγή για λογαριασµό τρίτων από: 18/03/2011 έως: 21/03/2011 Bologna COSMOPROF ιεθνές σαλόνι αρωµάτων, αισθητικής και καλλυντικών από: 23/03/2011 έως: 25/03/2011 Rome ECOPOLIS Μια τεράστια έκθεση αφιερωµένη στη ζωή στο αστικό περιβάλλον. από: 28/03/2011 έως: 31/03/2011 Bologna BOLOGNA CHILDRENS BOOK FAIR ιεθνής έκθεση βιβλίου για παιδιά από: 29/03/2011 έως: 31/03/2011 Milan IN-COSMETICS Έκθεση συστατικών για καλλυντικά και είδη περιποίησης. από: 01/04/2011 έως: 03/04/2011 Rimini MY SPECIAL CAR SHOW Σαλόνι ειδικών και σπορ αυτοκινήτων από: 06/04/2011 έως: 08/04/2011 Bologna LINEAPELLE ιεθνής έκθεση δερµάτινων ειδών και υποδηµάτων. από: 07/04/2011 έως: 10/04/2011 Bari EXPOLEVANTE ιεθνής έκθεση του Μπάρι. από: 07/04/2011 έως: 11/04/2011 Verona VINITALY ιεθνές Σαλόνι Οίνων & Απόσταξης

11 από: 07/04/2011 έως: 11/04/2011 Verona ENOLITECH Έκθεση τεχνολογιών για την αµπελουργία, την οινοποιία και την ελαιοπαραγωγή. από: 07/04/2011 έως: 11/04/2011 Verona SOL ιεθνής έκθεση εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ποιότητας. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού ικτύου «Enterprise Europe Network» Ιστοσελίδα του Ελληνικού ικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» Γ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EACI) Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή οκιµαστική οµάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΠΕΠ Ηπείρου Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

12 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Enterprise Europe Network Hellas (Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια Νησιά) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Επικεφαλής: κος ασκαλόπουλος Ιωάννης Σύµβουλος Πληροφόρησης & κα Ζέρβα Άννα Βάσεων εδοµένων: Τηλέφωνα : Fax : Ταχυδροµική ιεύθυνση: Επιµελητήριο Ιωαννίνων/ Enterprise Europe Network - Hellas Πουτέτση ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις: Ιστοσελίδα: Υπεύθυνος: κα Χρυσάφη Άννα Σύµβουλος Πληροφόρησης: κος Υφαντής Βασίλειος Τηλέφωνα : Fax : Ταχυδροµική ιεύθυνση: Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας Συνεργάτης Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/ Enterprise Europe Network - Hellas Παπαστράτου 53 & Σµύρνης ΑΓΡΙΝΙΟ Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις: Ιστοσελίδα:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ 29 / ΜΑΙΟΣ 2010 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Εκδήλωση στα Ιωάννινα για το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση». Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466 Αθήνα, 24-05-2011 Α.Π.: Οικ. 5987/466 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη δράσης, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

R&D and Government Incentives Τέσσερις νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

R&D and Government Incentives Τέσσερις νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Ελλάδα Φορολογία 12 Φεβρουαρίου 2016 R&D and Government Incentives Τέσσερις νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 2014 2020 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις για τέσσερις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ταυτότητα Προγράμματος Φεβρουάριος 2016 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (στις 12/10/2015) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ 32 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Φωτοβολταϊκά στις στέγες: Όσα πρέπει να ξέρετε Αύξηση σηµειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH). ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

( ) (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00 . . 65.000.000 (60.000.000

( )  (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00    .      .       65.000.000 (60.000.000 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα Σηλ.2103680772, Ηλ.ταχ. leousi@acsmi.gr. Περιεχόμενα.

Ενημερωτικό Έντυπο ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα Σηλ.2103680772, Ηλ.ταχ. leousi@acsmi.gr. Περιεχόμενα. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ Μέλος του Δικτύου της Ε.Ε. ENTERPRISE EUROPE NETWORK Ενημερωτικό Έντυπο Περιεχόμενα «Ecobusiness Cooperation event», 10-11 /11/ 2011, Rimini σελ.2 Επιχειρηματική αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:3158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ O Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» Από τις αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τα οποία συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 01. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH )

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ημερομηνία: 03 03 2016 15 03 2016 (2 η Έκδοση) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόσκληση προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα