ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: , , , , , , ΑΘΖΝΑ 10/2/2014 ΑΡ. ΠΡΩΣ. : ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) ζέηεη ζε εθαξκνγή ην Πξόγξακκα «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Δμαήκεξσλ Γηαθνπώλ Β ΦΑΗ , ην νπνίν ζα ηζρύζεη από 12 Μαξηίνπ ηνπ 2014 έσο Η. Α. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: ην Πξόγξακκα 6ήκεξσλ Γηαθνπώλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο δηθαηνύρσλ κε ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ είλαη δηθαηνύρνη αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηέσο Οξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο(γηα ινγαξηαζκό ηεο νπνίαο πινπνηεί πξνγξάκκαηα ν ΟΑΔΓ) ή ηνπ Οξγαληζκνύ Αγξνηηθήο Δζηίαο θαζώο θαη ησλ κειώλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθώλ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Παξαγξάθνπ Η.Β. Μόληκνη ππάιιεινη θαη πληαμηνύρνη ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Μηζζσηνί ή ζπληαμηνύρνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ, εθόζνλ δελ ηνπο παξαθξαηνύληαη εηζθνξέο ππέξ ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο(ΟΑΔΓ), θαη ζπλεπώο δελ είλαη δηθαηνύρνη ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ. Δλ ελεξγεία αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., πνπ αζθαιίδεη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ή επηρεηξεκαηίεο πξώελ Σ.Δ.Β.Δ.,Σ..Α,, πξώελ ΣΑΔ νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα δελ είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο.Δμαηξνύληαη ηα κέιε ηνπ Σακείνπ Ννκηθώλ (ην νπνίν πινπνηεί γηα ηα κέιε ηνπ δηθό ηνπ Πξόγξακκα). 1

2 πληαμηνύρνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., πνπ αζθαιίδεη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ή επηρεηξεκαηίεο πξώελ Σ.Δ.Β.Δ., πξώελ ΣΑΔ θαη Σ..Α., κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζπληαμηνδόηεζε (βάζεη αξρηθήο απόθαζεο ζπληαμηνδόηεζεο) θαιύπηεηαη από έλα από ηα παξαπάλσ ηακεία, αθόκε θαη αλ ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαιύπηεηαη από ην ΙΚΑ θαη νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα δελ είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο(ΟΑΔΓ). Oη αζθαιηζκέλνη ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ θαη ΔΣΑΑ-ΣΑΤ Οη ειεύζεξνη δεκνζηνγξάθνη ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Β ΓΝΗ (πξώελ ΣΑΤΙΣ) ζηνπο νπνίνπο δελ γίλνληαη θξαηήζεηο γηα ηελ ηέσο Δξγαηηθή Δζηία (λπλ ΟΑΔΓ). Οη αζθαιηζκέλνη ζην ΝΑΣ (ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνη) Οη ζπληαμηνύρνη ΣΑΠΟΣΔ (εθόζνλ ζπληαμηνδνηήζεθαλ από 01/01/1978 σο 31/12/2005 Άηνκα ηα νπνία είλαη αζθαιηζκέλνη ηεο Πξόλνηαο ή ηα νπνία ιακβάλνπλ επίδνκα απνξίαο ή αλαπεξίαο από ηελ Πξόλνηα έζησ θαη αλ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιινλ αζθαιηζηηθό θνξέα σο πξνζηαηεπόκελα κέιε θύξησλ αζθαιηζκέλσλ δηθαηνύρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνύ. Άηνκα ηα νπνία είλαη απηαζθαιηδόκελνη ηνπ Ι.Κ.Α πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ από απηό. Άηνκα πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί από ην ΙΚΑ κε απηαζθάιηζε θαη εθ όζνλ ηα πεξηζζόηεξα έλζεκά ηνπο πξνέξρνληαη από ηελ απηαζθάιηζε. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 67% θαη άλσ αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ αλήθνπλ ζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνύρσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Σα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δειηία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θάζε ρξφλν ζε έλα κφλν από ηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» θαη πάληα εθόζνλ δελ δηθαηνύληαη Γειηία Κνηλσληθνύ Σνπξηζκνύ από ηνλ Οξγαληζκό Αγξνηηθήο Δζηίαο (ΟΓΑ) ή από ηνλ ηέσο Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο(ΟΑΔΓ) θαη ησλ κειώλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κεκνλσκέλα άηνκα, ρσξίο δειαδή νηθνγέλεηα είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ελήιηθα άηνκα γηα λα ηνπο ζπλνδέςνπλ ή ηα ελήιηθα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο δελ είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηόο καο, ηόηε δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ην ζπλνδό ηνπο κε ηε πξνϋπόζεζε, όηη ε αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο βεβαηώλεηαη από ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ή ηα ΚΔΠΑ, πνπ πηζηνπνηνύλ θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο (βι. δηθαηνινγεηηθά ζει. 6). Η επηινγή ηνπ ζπλνδνύ γίλεηαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό ή ηδηαίηεξε πξνϋπόζεζε θαη ε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ γίλεηαη κε κόλν δηθαηνινγεηηθό ην θσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ. Γελ δηθαηνύληαη ζπλνδνύ ηα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ ησλ νπνίσλ νη ζύδπγνη είλαη ήδε δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο καο, εθόζνλ βέβαηα δελ είλαη θαη απηνί άηνκα κε αλαπεξία. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αηόκνπ ζηελ νηθνγέλεηα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, δηθαηνύληαη μερσξηζηνύ ζπλνδνύ γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο δηθαηνύρνπο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη ε αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο 2

3 βεβαηώλεηαη από ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ή ΚΔΠΑ, πνπ πηζηνπνηεί θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο (βι. δηθαηνινγεηηθά ζει. 6). Σα αλήιηθα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη γηα ην γνλέα ν νπνίνο αζθεί ηελ επηκέιεηα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν γνλέαο αλήθεη ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ ηεο παξαγξάθνπ Ι.Α. ηεο παξνύζεο. Καη ζ απηή ηελ πεξίπησζε ην δηθαίσκα γηα ηε ρνξήγεζε δειηίνπ εθαξκόδεηαη αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, θάζε ρξφλν. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ (ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ): Οη πνιύηεθλνη, πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, θάζε ρξφλν γηα έλα από ηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο». Δηδηθέο Γηεπθξηλίζεηο: Οη δηαδεπγκέλνη δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθόζνλ έρνπλ ππό ηελ πξνζηαζία ηνπο ηέθλα ησλ νπνίσλ έρνπλ ηε δηθαζηηθή επηκέιεηα (ζα πξνζθνκίδνπλ ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό ζην Κ.Δ.Π.) δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ηα ηέθλα είλαη αζθαιηζκέλα ζηνλ έηεξν από ηνπο δηαδεπγκέλνπο γνλείο. Οη ελ δηαζηάζεη γνλείο, εθόζνλ ππνβάιινπλ μερσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηέθλα ηνπο, δηθαηνύληαη δειηίνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα ηνπο αλεμάξηεηα αλ απηά είλαη αζθαιηζκέλα ζηνλ έηεξν από ηνπο ελ δηαζηάζεη γνλείο. Σα λεφλπκθα δεπγάξηα ηα νπνία δελ έρνπλ θάλεη θνξνινγηθή δήισζε από θνηλνύ ζα πξνζθνκίδνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ θαη ηα αηνκηθά εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα ηεο εθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από ην άζξνηζκα ησλ δύν θνξνινγεηέσλ πνζώλ. εκεηώλεηαη όηη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε (παηδηά) ησλ δηθαηνύρσλ, όπσο πξνθύπηεη από ην βηβιηάξην ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, δηθαηνύληαη ησλ παξνρώλ κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 18 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ή ηνπ 24νπ εθόζνλ είλαη άλεξγνη, ή ηνπ 26νπ εθόζνλ ζπλερίδνπλ λα ζπνπδάδνπλ, θαη αλεμαξηήηνπ ειηθίαο εθόζνλ έρνπλ πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε άλσ ησλ 18 εηώλ δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα θαηαιύζνπλ καδί κε ηνπο γνλείο. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη δειηίν Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» ρνξεγείηαη θαη ζε ζπληαμηνύρνπο (ζπδύγνπο-ηέθλα), πνπ ιακβάλνπλ ζύληαμε από ηα σο άλσ ηακεία ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ, εθόζνλ ε ζύληαμε απηή απνηειεί ηελ θύξηα πεγή εζόδσλ ηνπο. Η.Β. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Oη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ παξνρώλ έηνπο , είλαη νη εμήο: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, είλαη ην αηνκηθό (ζηελ πεξίπησζε ησλ κεκνλσκέλσλ δηθαηνύρσλ) ή ην νηθνγελεηαθό (γηα ηηο ινηπέο ησλ πεξηπηώζεσλ) θνξνινγεηέν 3

4 εηζφδεκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ., ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν πεξί δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξνύζεο, λα κελ ππεξβαίλεη ηα αλαγξαθόκελα πνζά ηνπ παξαθάησ πίλαθα : 1) Μεκνλσκέλνη δηθαηνχρνη κε αηνκηθφ εηζφδεκα : ,00 2) Γηθαηνχρνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα : ,00 3) Σξίηεθλνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα : ,00 ηα αλσηέξσ 2 θαη 3 ην εηζόδεκα πξνζαπμάλεηαη θαηά 1.500,00 γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν ηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ηα έζνδα ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο αλεμάξηεηα αλ είλαη δηθαηνύρνη ή κε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γελ ππνινγίδνληαη σο πεγή εηζνδεκάησλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Μεκνλσκέλνη δηθαηνχρνη ζεσξνύληαη νη άγακνη θαη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξνζηαηεπόκελα κέιε. ηελ πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηθαηνύρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε ή είλαη δηαδεπγκέλνο θαη ππνβάιιεη μερσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε ζηελ νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηέθλα, ην αηνκηθό εηζόδεκα ππνινγίδεηαη αθαηξνπκέλνπ ηνπ κεληαίνπ πνζνύ πνπ έρεη επηδηθαζηεί γηα θαηαβνιή δηαηξνθήο. Γηθαηνχρνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζεσξνύληαη νη έγγακνη δηθαηνύρνη θαη νη δηθαηνύρνη πνπ έρνπλ ππό ηελ πξνζηαζία ηνπο πξνζηαηεπόκελα κέιε. Αλαιπηηθά ζ απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη: ηα δεπγάξηα δηθαηνύρσλ, ηα δεπγάξηα όπνπ ν έλαο είλαη δηθαηνύρνο θαη ην άιιν κέινο είλαη ή δηθαηνύρνο άιινπ Πξνγξάκκαηνο ή κε δηθαηνύρνο ή είλαη απιά πξνζηαηεπόκελν κέινο ηνπ θύξηνπ δηθαηνύρνπ. ηε θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη φιεο νη κνξθέο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο θαη νη αλχπαληξεο κεηέξεο. Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζεσξνύληαη νη νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο. Πξνζηαηεπφκελα κέιε ζεσξνύληαη νη ζύδπγνη νη νπνίνη ηεινύλ ππό ηελ νηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ θύξησλ δηθαηνύρσλ θαζώο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα. Πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ζεσξνύληαη όια ηα αλήιηθα ηέθλα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ ή ησλ 24 εηώλ εθόζνλ είλαη άλεξγνη ή ησλ 26 εηώλ εθόζνλ ζπλερίδνπλ λα ζπνπδάδνπλ θαη ηα ηέθλα κε πνζνζηό αλαπεξίαο από 67% θαη άλσ αλεμαξηήησο ειηθίαο. Σα ηέθλα ηα νπνία απνθνίηεζαλ κέζα ζην 2013 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε. Γελ δηθαηνχληαη Γειηίνπ Δμαήκεξσλ δηαθνπψλ νη εμήο : - Οη δηθαηνχρνη Πξνγξακκάησλ ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο (ΟΑΔΓ), ηνπ Οξγαληζκνύ Αγξνηηθήο Δζηίαο (αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Γ.Α.) θαη ηα κέιε ηνπ Σακείνπ Ννκηθώλ. 4

5 - Όζνη πήξαλ Γειηίν ελφο απφ ηα ππνπξνγξάκκαηα (εμαήκεξσλ δηαθνπώλ, ή Γ Ηιηθίαο) ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» ηνπ Δ.Ο.Σ. θαηά ην δηάζηεκα έσο , ή ζπκκεηείραλ ζηελ Α Φάζε ηνπ ηξέρνληνο Πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Ο.Σ. (από έσο ) δεδνκέλνπ, όηη ην δηθαίσκά ηνπο γηα ρξήζε δειηίσλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ ηζρύεη ελαιιάμ, ρξφλν παξά ρξφλν. Η.Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: Οη δηθαηνύρνη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ Γειηία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Δμαήκεξσλ Γηαθνπώλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηα ΚΔΠ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : Φσηναληίγξαθν, ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 2013 πνπ αθνξά εηζνδήκαηα ηνπ Γελ ππνρξενύληαη ζηελ πξνζθόκηζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, θαη νη πνιύηεθλνη. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρύ. Φσηναληίγξαθα ησλ βηβιηαξίσλ αζζελείαο ζε ηζρύ από ηα νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ ηνπ. Απφδεημε θξάηεζεο κέζσ Σξάπεδαο ζε έλα από ηα θαηαιύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν θαηαιπκάησλ ηνπ Δ.Ο.Σ., γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην θαηάιπκα ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη θάπνην ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί απόδεημε θξάηεζεο κέζσ ΔΛ.ΣΑ. ε νπνία όκσο ζα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ όηη πξόθεηηαη γηα θξάηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν θαηάιπκα θαζώο θαη κε απόδεημε θαηαβνιήο κέζσ ebanking. Κάζε απνδεηθηηθό έγγξαθν ή βεβαίσζε πνπ ηεθκεξηώλεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο είλαη δηθαηνύρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά: Οη κηζζσηνί από έκκηζζε εξγαζία ρσξίο αζθάιεηα Γεκνζίνπ (δει.νπγγ, ΝΠΙΓ) ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε, όηη δελ είλαη δηθαηνύρνη ηεο ηέσο Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη δελ ηνπο παξαθξαηνύληαη εηζθνξέο γηα ην ζθνπό απηό. Σα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ ζα πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν Απόθαζεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ΚΔΠΑ (Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο) από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην πνζνζηό αλαπεξίαο. Η αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί Γειηίν ζε ζπλνδό ζα πξνθύπηεη κφλν από ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ή ΚΔΠΑ. Γελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ βεβαίσζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο κόλν ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο αλαπεξίαο: o Οιηθή ηύθισζε o Βαξηά Ννεηηθή ηέξεζε 5

6 o Βεβαησκέλε αλαπεξία άλσ ηνπ 80% Οη άπνξνη θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα Πξόλνηαο ή αλαπεξίαο ζα πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν ηνπ επηδόκαηνο απνξίαο ή θαη ηνπ βηβιηαξίνπ αζθάιηζεο. Γηα ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα ιόγσ ζπνπδώλ ζα ζπλππνβάιιεηαη αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ ή θσηναληίγξαθν θνηηεηηθήο ή ζπνπδαζηηθήο ηαπηόηεηαο. Η ειηθία ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ ζα απνδεηθλύεηαη από ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα (γηα ηνπο άλσ ησλ 14 εηώλ) ή από ηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο. Γηα ηα άλεξγα ηέθλα σο 24 εηώλ ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθό απνδεηθηηθό από ηνλ ΟΑΔΓ. Οη πνιύηεθλνη ζα ζπλππνβάιινπλ αληίγξαθν ηεο θάξηαο πνιπηέθλσλ ή ζρεηηθή πξόζθαηε βεβαίσζε ηεο Οκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ. Οη θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνύρσλ πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε ιόγσ ρακειώλ εηζνδεκάησλ ζα ζπλππνβάιινπλ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί ηεο κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο. Οη αιινδαπνί ζα πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο. Σα άηνκα πνπ είλαη απηαζθαιηδόκελνη ηνπ Ι.Κ.Α. ζα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Ι.Κ.Α. Οι ειεύζεξνη δεκνζηνγξάθνη ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Β ΓΝΗ (πξώελ ΣΑΤΙΣ) ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε όηη δελ ηνπο γίλνληαη θξαηήζεηο γηα ηελ ηέσο Δξγαηηθή Δζηία (λπλ ΟΑΔΓ). ΗΜΔΙΩΗ: Οη δηθαηνχρνη πνπ ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζε θσηναληίγξαθα θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θαη ηα πξσηφηππα γηα ηελ απαξαίηεηε ηαπηνπνίεζε. Η.Γ. ΓΗΑΘΔΖ ΣΩΝ ΓΔΛΣΗΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα ζπκκεηέρνληα θαηαιύκαηα, νη ηηκέο ησλ θαηαιπκάησλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά από ηα Κ.Δ.Π., από ηηο θαηά ηόπνπο Π.Τ.Σ. θαη γξαθεία ηνπ ΔΟΣ, από ην site ηνπ Δ.Ο.Σ. ή Σα δειηία Δμαήκεξσλ δηαθνπψλ, ζα δηαηίζεληαη από ηα Κ.Δ.Π. (Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ) όιεο ηεο Δπηθξάηεηαο, θαζεκεξηλά εθηόο αξγηώλ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξηο εμαληιήζεσο ησλ δειηίσλ Η.Δ. ΔΠΗΓΟΣΖΖ Δ.Ο.Σ.: Ο Δ.Ο.Σ. επηδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα αλά άηνκν / αλά δηαλπθηέξεπζε σο εμήο: 6

7 Ξελνδνρεία, ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο : 14,00 θαηνηθίεο θαη επαχιεηο Δλνηθηαδφκελα Γσκάηηα / Γηακ/ηα : 12,00 ή Οηθίζθνη Καηαζθελψζεσλ Καηαζθελψζεηο (ζέζε θελήο, Σξνρφζπηηνπ) : 6, 00 ΖΜΔΗΩΖ : Σα αλσηέξσ πνζά ππόθεηληαη ζε: 8% πξνείζπξαμε θόξνπ εηζνδήκαηνο I. ( ρνξεγείηαη ε αλάινγε βεβαίσζε από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δ.Ο.Σ.) 3% θξάηεζε ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθό Σακείν Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ) Η. Σ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ: Σν πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ πξνζηαηεπκέλσλ κειώλ ηνπο, αλά άηνκν/ αλά δηαλπθηέξεπζε γηα παξακνλή ζε δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό Ξελνδνρείσλ, Δλνηθηαδόκελσλ Γσκαηίσλ / Γηακεξηζκάησλ, Σνπξηζηηθώλ Δπηπισκέλσλ Καηνηθηώλ θαη Δπαύιεσλ, νηθίζθσλ camping θαη γηα ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζθελώλ θαη ηξνρόζπηησλ ζε camping, θαζνξίδεηαη ειεχζεξα από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα βάζεη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ηνλ ΔΟΣ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνλ πεξηνξηζκό λα είλαη θαη ειάρηζην έλα (1,00 επξψ) αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. ΠΡΟΟΥΖ! ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ εηζπξαρζεί ηνπιάρηζηνλ 1,00 επξώ/άηνκν/δηαλπθηέξεπζε, δελ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Τπεξεζία καο ε επηδφηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δειηίν. Σν πνζφ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ιεηηνπξγηθό επίπεδν θαη ζηηο πνηνηηθέο παξνρέο ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ησλ θαηαιπκάησλ ζα είλαη αλάινγεο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηαγεί,ζύκθσλα κε ην ΔΛ. Σν πνζό ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνύρσλ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην πξσηλό θαη ηελ εκηδηαηξνθή γηα ηηο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε αλάινγεο ππεξεζίεο. Σν πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηνπο δηθαηνύρνπο γηα ηελ θξάηεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20 % ηνπ ζπλόινπ ηεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο (ζπκκεηνρήο θαη επηδόηεζεο) γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνύρνη δηακείλνπλ ζε νηθίζθν camping ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν δηακνλήο ηνπο ηελ νπνία 7

8 ζα επηζπλάπηεη ζηα δειηία ν επηρεηξεκαηίαο πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί από ηνλ Δ.Ο.Σ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ηηκή ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνύρνπ, ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο (Φ.Π.Α. θιπ). ε πεξίπησζε δηακνλήο δηθαηνύρσλ ζην ίδην δσκάηην κε πξνζζήθε θιίλεο, ζα κεηώλεηαη ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελνίθσλ ηνπ δσκαηίνπ θαηά : 30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο δηαλπθηέξεπζεο 20% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό. 10% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα από ηνλ επηρεηξεκαηία ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. Η επηδόηεζε όκσο ηνπ Δ.Ο.Σ. ζα θαηαβιεζεί εμ νινθιήξνπ θαη θαλνληθά όπσο πξνβιέπεηαη. Από ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε εμαηξνύληαη ηα μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, ηα ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη επαύιεηο. Γηα ηα ελ ιόγσ θαηαιύκαηα νη έλνηθνη ζα επηβαξύλνληαη κε ηελ αλαθεξόκελε ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ηηκή, ρσξίο ην δηθαίσκα έθπησζεο. Γηεπθξηλίδνπκε όηη είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε κίαο κφλν θιίλεο αλά δσκάηην ή δηακέξηζκα ελόο ρώξνπ θαη εθόζνλ ζπκθσλεί ν δηθαηνύρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηα δηακεξίζκαηα δύν ρώξσλ κε βάζε ην Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο επηηξέπεηαη αλάινγα ε πξνζζήθε δχν θιηλώλ αλά δηακέξηζκα. ε πεξίπησζε πνπ πξνζηεζνύλ πεξηζζόηεξεο ησλ πξναλαθεξόκελσλ θιηλώλ αλά δσκάηην ή δηακέξηζκα δελ ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Τπεξεζία καο ε επηδόηεζε πνπ αθνξά ηελ πξνζζήθε θιηλώλ πέξα ησλ αλσηέξσ νξηδόκελσλ. ε πεξίπησζε, πνπ κε δηθαηνύρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακέλεη ζην ίδην δσκάηην κε θάηνρν Γειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Δμαήκεξσλ Γηαθνπώλ, ζα επηβαξύλεηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνύ πνπ έρεη δεισζεί από ηνλ επηρεηξεκαηία σο ηηκή ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν θαη ηνπ πνζνύ ηεο εκεξήζηαο επηδόηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ Δ.Ο.Σ., αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηνπ θαηαιύκαηνο. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ δηακνλή ηνπ ζε κνλόθιηλν ή δίθιηλν δσκάηην ε ζπκκεηνρή ηνπ ζα πξνζαπμάλεηαη κε ην 50 % ηνπ πνζνύ ηεο επηδόηεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ αλαινγεί ζην θαηάιπκα θαη επηπξόζζεηα θαηά: 50% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο απιήο δηαλπθηέξεπζεο 40% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε πξσηλό 30% ζε ζρέζε κε ηε δεισζείζα, από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηηκή ζπκκεηνρήο δηαλπθηέξεπζεο κε εκηδηαηξνθή. 8

9 Γηα παηδηά γελλεζέληα από θαη κεηά, είλαη δπλεηηθή ε ρνξήγεζε αηνκηθνύ δειηίνπ. Πξναηξεηηθά θαη εθόζνλ επηιεγεί ε κε ρνξήγεζε αηνκηθνύ δειηίνπ, ηα παηδηά ζα παξακέλνπλ δσξεάλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνλ ή ηνπο γνλείο ηνπο αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνζηεζεί θιίλε γηα ην λήπην. ηελ πεξίπησζε απηή ν δηθαηνύρνο δηθαηνύηαη έθπησζεο 50% ζηελ ηηκή πόξηαο γηα γεύκα πνπ ηπρόλ ζα ιάβνπλ ηα λήπηα, ελώ ην πξσηλό ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ. Η. Ε. ΠΑΡΟΥΔ-ΤΠΖΡΔΗΔ Ε.1. Σνπξηζηηθνί πξννξηζκνί: Οη θάηνρνη ησλ δειηίσλ «Σνπξηζκόο γηα όινπο» Δμαήκεξσλ Γηαθνπώλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα. Ε.2. Γηάξθεηα δηαθνπψλ: Η δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ νξίδεηαη κέρξη ηηο πέληε (5) δηαλπθηεξεύζεηο, νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2014.(ε εκεξνκελία απηή είλαη ε εκεξνκελία αλαρώξεζεο ηνπ δηθαηνύρνπ από ην θαηάιπκα). Ε.3. Καηαιχκαηα: ην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ μελνδνρεία όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ κνξθώλ θαη ηάμεσλ, ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη επαύιεηο, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, ελνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα θαη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο όισλ ησλ ηάμεσλ, πνπ δηαζέηνπλ Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο, έρνπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρύ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν θαηαιπκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ε.4. Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ Η πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα είλαη εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η θαζνξηζκέλε από ηελ επηρείξεζε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαιπκάησλ, ε νπνία αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν, είλαη δεζκεπηηθή γηα ην θαηάιπκα θαη δελ επηηξέπεηαη ε ησλ πζηέξσλ αιιαγή ηεο δεισκέλεο ζηνλ ΔΟΣ ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαιύκαηνο. Ε.5. ρέζεηο δηθαηνχρσλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ Οη ζρέζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα δηέπνληαη από ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκφ ρέζεσλ Ξελνδφρσλ θαη Πειαηψλ (Ν.1652/86 Φ.Δ.Κ. 167Α/ ) θαη ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα δηαηάμεηο. Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ηα ειεχζεξα δσκάηηα κε ηδηαίηεξν ινπηξό θαη λα παξέρνπλ 9

10 όιεο ηηο εμππεξεηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιχκαηνο ρσξίο θακηά δηάθξηζε απφ ηνπο ινηπνχο πειάηεο. Δπίζεο ππνρξενύληαη λα δέρνληαη ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο ηνπο θαη θαζ όιν ην δηάζηεκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξόγξακκα, ηνπο δηθαηνύρνπο. Απαγνξεύεηαη ξεηά ε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία γηα αύμεζε ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα πέξα ησλ αλαγξαθόκελσλ ζην ζρεηηθό ειεθηξνληθό θαηάινγν. Δπηηξέπεηαη κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ε ζπκθσλία γηα έθπησζε από ην δεισκέλν πνζό ζπκκεηνρήο εθφζνλ είλαη έγγξαθε θαη δελ είλαη ρακειφηεξε απφ ην ειάρηζην πνζφ ζπκκεηνρήο δειαδή ην έλα (1,00) αλά άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε. Ε.6. Παξερφκελεο Τπεξεζίεο o Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα δειώλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηελ νπνηαδήπνηε ππεξεζία κε πξόζζεηε ρξέσζε, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθή βάζεη ησλ ειαρίζησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθεη ην θαηάιπκα. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό ειεθηξνληθό θαηάινγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο». o Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα κελ ρξεώλνπλ κε επηπιένλ ρξήκαηα ηε ζέξκαλζε ή ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ εθόζνλ δηαζέηνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκό. Η απνδεκίσζε γηα ηε ζέξκαλζε ή ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεηαη ζηελ ηηκή ζπκκεηνρήο. Σα μελνδνρεία δπν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη λα πξνζθέξνπλ δσκάηηα κε θιηκαηηζκό. o Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ππνρξενχληαη λα θαζαξίδνπλ ηα δσκάηηα θαη λα αιιάδνπλ ηνλ ηκαηηζκό ηνπο (πεηζέηεο, ζεληόληα θ.ιπ.) ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο ηεο Σνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο ήηνη: -Σα μελνδνρεία δύν αζηέξσλ θαη άλσ ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη θαζεκεξηλή αιιαγή ηκαηηζκνύ. -Σα μελνδνρεία ελόο αζηέξα ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη αιιαγή ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. -Σα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα ηεζζάξσλ θιεηδηώλ ππνρξενύληαη ζε θαζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη ζε αιιαγή ηνπ ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. -Σα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα από έλα θιεηδί κέρξη θαη ηξία θιεηδηά θαζώο θαη νη νηθίζθνη θάκπηλγθ ππνρξενύληαη ζε θαζαξηζκό θαη αιιαγή ηκαηηζκνύ θάζε δύν εκέξεο. 10

11 χλζεζε Γεπκάησλ Η ζύλζεζε πξσηλνύ θαη γεύκαηνο ζα παξέρεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο νηθείεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο όπσο απηέο θάζε θνξά ηζρύνπλ. ηελ εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ΔΟΣ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο θαη επηρεηξεκαηίεο ζα αλαθέξεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ ζύλζεζε ηνπ πξσηλνύ. Σα μελνδνρεία 2 αζηέξσλ θαη πάλσ ππνρξενύληαη λα ιεηηνπξγνύλ ρώξν παξνρήο πξσηλνύ γηα ηνλ νπνίν ζα έρνπλ εμαζθαιηζζεί όιεο νη λόκηκεο αδεηνδνηήζεηο. Όζνη από ηνπο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κνξηνδνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ παξνρή ειάρηζηεο ζύλζεζεο πξσηλνύ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ όηη ε παξαπάλσ ζύλζεζε απεπζύλεηαη θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα «Σνπξηζκόο γηα όινπο». Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ εζηίαζεο δελ επηηξέπεηαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ. ε πεξίπησζε εμαθξηβσκέλεο κε ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε απεληάζζεηαη απφ ην πξφγξακκα. Ε.7. Πξφζζεηεο παξνρέο δηθαηνχρσλ: ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ ζηνπο ζπληαμηνύρνπο θύξηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο, παξέρεηαη παξάιιεια ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κέρξη ηεζζάξσλ (4) απιψλ ινχζεσλ ηέζζεξα (4) εηζηηήξηα ειεχζεξεο εηζφδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο Ηακαηηθψλ Πεγψλ όιεο ηεο ρώξαο, αλεμάξηεηα αλ νη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ζηεγάδνληαη ζε θαηαιύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή όρη ζην Πξόγξακκα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο Ιακαηηθώλ Πεγώλ δέρνληαη λα παξέρνπλ ηελ πξόζζεηε απηή ππεξεζία ζηνπο δηθαηνύρνπο. Οη επηρεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ πνπ ζα παξέρνπλ εηζηηήξηα γηα ρξήζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ ( κέρξη ηέζζεξηο (4) ινύζεηο), ζα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Δ.Ο.Σ. ( Γ/λζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ ) ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: αίηεζε επηδόηεζεο ηα αληίζηνηρα απνθόκκαηα ησλ εηζηηεξίσλ απηώλ. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ(ζηέιερνο 2) Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε θαη από ηνπο δηθαηνύρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαηεζέλησλ εηζηηεξίσλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πδξνζεξαπεπηεξίσλ πνπ πθίζηαλην θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 3498/2006ππνρξενύληαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4049/2012 λα ππνβάινπλ κε ηελ αίηεζε επηδόηεζεο ηε ρνξεγεζείζα βεβαίσζε από ηνλ Δ.Ο.Σ. δπλάκεη ηεο νπνίαο δύλαηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. (Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4179/13). 11

12 Φσηναληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο ηεο επηρείξεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία. Ε.8. Αθπξψζεηο Πξφσξεο Αλαρσξήζεηο Αθύξσζε ηεο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο από ηνλ δηθαηνύρν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία 21 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία άθημεο ή ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο (Ν.1652/86) θαη ζε κηθξόηεξν δηάζηεκα ησλ 21 εκεξώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ε πξνθαηαβνιή ζην δηθαηνύρν από ηνλ επηρεηξεκαηία. Αλ ε αθύξσζε θξάηεζεο γίλεη ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 21 εκεξώλ ε πξνθαηαβνιή παξαθξαηείηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία. Η θξάηεζε ζεσξείηαη όηη έρεη αθπξσζεί, εθόζνλ δελ πξνζέιζεη ν πειάηεο ζηελ πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία άθημεο θαη δελ έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία ζρεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο Γειηίνπ κεηαβάιιεη γλώκε κε ηελ άθημε ηνπ ζην θαηάιπκα θαη δειώζεη όηη δελ επηζπκεί λα παξακείλεη, ε πξνθαηαβνιή παξαθξαηείηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία νιόθιεξε. Σα δειηία όκσο, πνπ θαηέρεη ν δηθαηνύρνο δελ ηα παξαδίδεη ζηνλ επηρεηξεκαηία. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεη παξακνλή κηαο δηαλπθηέξεπζεο θαη δηαθσλήζεη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζειήζεη λα αλαρσξήζεη, ν κελ ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαιχκαηνο ππνρξενχηαη λα ηνπ επηζηξέςεη ην δειηίν θαη λα παξαθξαηήζεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο, ν δε δηθαηνχρνο ζα θαηαβάιεη επηπιένλ ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ επηδφηεζε ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηελ εκέξα παξακνλήο ηνπ. ηελ πξόσξε αλαρώξεζε δηθαηνύρσλ ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηηο πξαγκαηηθέο εκέξεο δηακνλήο πξνζαπμεκέλν κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηηο ππόινηπεο εκέξεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηακνλή. ηα δειηία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο ησλ εκεξώλ δηακνλήο ησλ δηθαηνύρσλ. ηηο πεξηπηώζεηο πξόσξεο αλαρώξεζεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1652/86. Ε.9. Πξφζζεηεο επηζεκάλζεηο: Ιζρύο Γειηίνπ Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Β ΦΑΗ) Σν Γειηίν Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζκόο γηα όινπο» είλαη αηνκηθφ θαη απζηεξά πξνζσπηθφ, ηζρύεη απνθιεηζηηθά γηα ην δηθαηνύρν θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπ από άιια άηνκα. Ο μελνδόρνο ππνρξενύηαη λα δερζεί ζην θαηάιπκά ηνπ ην δηθαηνύρν, κόλν αθνύ δηαπηζηώζεη όηη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν. Γηα λα είλαη έγθπξν ην δειηίν πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηνπ Κ.Δ.Π. πνπ ην ρνξήγεζε θαη ηηο ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ην κνλαδηθφ γηα θάζε δειηίν ζεηξηαθφ αξηζκφ. 12

13 Η παξακνλή ηνπ δηθαηνύρνπ ζην μελνδνρεηαθό θαηάιπκα δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ. Γειηία ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο Δμαήκεξσλ δηαθνπώλ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ θαη λα ρνξεγεζνχλ λέα γηα ην ίδην πξόγξακκα ή γηα ην πξόγξακκα Γ Ηιηθίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηθαηνύρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα δειηία καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά ζε νπνηνδήπνηε Κ.Δ.Π., πξνθεηκέλνπ ν αξκόδηνο ππάιιεινο λα ηα αθπξώζεη ειεθηξνληθά θαη ρεηξόγξαθα κε δηαγξαθή θαη ππνγξαθή ηνπ θαη λα ρνξεγήζεη ηα λέα δειηία. Γειηία πεξπζηλνχ πξνγξάκκαηνο θαη (Α ΦΑΖ) Γειηία πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ην Πξόγξακκα ή γηα ην Πξόγξακκα Α ΦΑΗ θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ηξέρνλ πξφγξακκα Β ΦΑΖ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηθαηνύρνο νθείιεη λα ηα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά ζηα Κ.Δ.Π., ώζηε ν αξκόδηνο ππάιιεινο λα ηα αθπξώζεη ειεθηξνληθά θαη ρεηξόγξαθα κε δηαγξαθή θαη ππνγξαθή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρνξεγήζεη ηα λέα δειηία ηνπ πξνγξάκκαηνο Β ΦΑΗ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δειηίσλ ζα πξέπεη νη δηθαηνύρνη δειηίσλ πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη ζηελ πξνζθόκηζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο εθνξίαο λα πξνζθνκίζνπλ ην πξόζθαην δειαδή ηνπ 2013 γηα ηα εηζνδήκαηα 2012 θαη λα εμεηαζζεί ε ρνξήγεζε ησλ δειηίσλ κε ην πξόζθαην εθθαζαξηζηηθό. ηελ πεξίπησζε δηθαηνύρσλ δειηίσλ αλεμαξηήηνπ εηζνδήκαηνο ζα πξνζθνκίδνπλ ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ απόδεημε θξάηεζεο ζην λέν θαηάιπκα δηακνλήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηακείλνπλ ζην ίδην θαηάιπκα όπσο απηό αλαθέξεηαη ζηα δειηία ηεο Α θάζεο δελ απαηηείηαη λέα απόδεημε θξάηεζεο. Παξαιαβή δειηίσλ ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ ν δηθαηνύρνο αδπλαηεί λα παξαιάβεη ην δειηίν ηνπ πξνζσπηθά, κπνξεί λα νξίδεη άιιν άηνκν κε εμνπζηνδόηεζε θαη βεβαίσζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ από Αζηπλνκηθό Σκήκα ε άιιε αξκόδηα Αξρή, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά. Καηαγγειίεο Γηα ηπρόλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο, νη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα ηειέθσλα ηεο Γηεύζπλζεο Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ηνπ ΔΟΣ ( , , )θαη ζην Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ.Ο.Σ. ΠΑΝΟ ΛΔΗΒΑΓΑ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Α ΚΟΝΣΟΤ 13

14 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η.-ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1.ΤΠ.Δ. Γελ. Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ ηα Κ.Δ.Π.) 2. ΔΟΣ. Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ Σνπξηζκνύ θαη Γξαθεία Πιεξνθνξηώλ 3. ΔΟΣ. Γηεύζπλζε πληνληζκνύ ΠΤΣ 4. ΔΟΣ. Γηεύζπλζε Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1.-Τπνπξγό Σνπξηζκνύ 2.-Γεληθή Γξακκαηέα Σνπξηζκνύ 3.- Πξόεδξν Δ.Ο.Σ. 4.- Γεληθό Γξακκαηέα ΔΟΣ 5.-Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Δ.Ο.Σ. 6.-Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Δ.Ο.Σ. 7.-Γ/λζε Δπηζεώξεζεο Δ.Ο.Σ. ΗΗΗ.-ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ Γ/λζε Μειεηώλ θαη Δπελδύζεσλ Σκήκα Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ 14

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα