ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία""

Transcript

1 ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ άθξσλ θαη ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο, φξγαλα, αδέλεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο απηέο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηα πφδηα (πέικαηα θαη άλσ κέξνο πνδηνχ), ζηα ρέξηα (παιάκεο θαη άλσ κέξνο) θαη ζηα απηηά. Μέζσ ινηπφλ απηψλ ησλ "αληαλαθιαζηηθψλ πεξηνρψλ" ε ζεξαπεπηηθή αγσγή κπνξεί λα επεθηαζεί ζε φιν ην ζψκα. Απηή ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζπλίζηαηαη ζε ζπγθεθξηκέλα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ αζθνχκε πίεζε κε ηνλ αληίρεηξά καο ή κε θάπνηα εξγαιεία θαη θπζηθά πνηθίιιεη ε πίεζε θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα δηεγείξνπκε, απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν πνπ εθαξκφδνπκε απηή ηελ ζεξαπεία, απφ ην είδνο ηεο αζζέλεηαο θ.ιπ. Δμαξηάηαη θπζηθά θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζεξαπεπηή ξεθιεμνιφγνπ \ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη πνηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ιεηηνπξγνχλ θαη πνηα φρη. Οη πεξηνρέο φπνπ ε πξνμελνχκελε αίζζεζε δπζθνξίαο είλαη κεγαιχηεξε ππνδεηθλχνπλ πσο ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί είλαη πεξηζζφηεξν εθηφο ηζνξξνπίαο απφ εθεί φπνπ ε δπζθνξία είλαη κηθξφηεξε ή αλχπαξθηε. Ζ ξεθιεμνινγία είλαη θαη δηαγλσζηηθή ηερληθή, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαθάιπςε αληζνξξνπηψλ ζην ζψκα. Σφηε ν ξεθιεμνιφγνο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε απηέο ηηο αληζνξξνπίεο πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεχζεη έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ. Ζ ξεθιεμνινγία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκεχζεη πξνιεπηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζψκαηνο ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Όπσο φιεο νη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο παξάδεηγκα ε Οκνηνπαζεηηθή, έηζη θαη ε ξεθιεμνινγία παξέρεη ζηνπο αζζελείο αξθεηφ ρξφλν γηα λα κηιήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο πνιιά 1

2 ζέκαηα κε ηνλ ζεξαπεπηή νχησο ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αζζελνχο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Ο ξεθιεμνιφγνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη θάζε αζζελή ζαλ κία μερσξηζηή κεκνλσκέλε πεξίπησζε ρσξίο λα ηελ γεληθεχεη. Πξέπεη κε ήζνο θαη επγέλεηα, κε ππνκνλή θαη θαηαλφεζε κε αλζξσπηά θαη ερεκχζεηα λα αληηκεησπίδεη ηνλ αζζελή ηνπ. Πξέπεη λα έρεη έθδειν θαη αιεζηλφ ελδηαθέξνλ γηα λα "θεξδίζεη" απφ ηελ αξρή ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αζζελή, πξάγκα πνπ ζα βνεζήζεη θαηαιπηηθά ζηελ πξφνδν ηεο ζεξαπείαο. Θα αλαθεξζνχκε ειάρηζηα ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ξεθιεμνινγίαο. Οη Κηλέδνη ηνπιάρηζηνλ πξηλ ρξφληα είραλ αξρίζεη θαη εθάξκνδαλ πνηθίιεο ζεξαπείεο κε άζθεζε πίεζεο. Δίλαη πηζαλφλ πσο εθείλεο νη κέζνδνη παξνπζίαδαλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ κνληέξλα ξεθιεμνινγία. Σεθκήξηα έρνπλ βξεζεί ζε πνιιά κέξε θαη ζε δηάθνξεο επνρέο. Παξάδεηγκα 2330 Π.Υ. ζηελ Αλθακαρφξ ζηελ αράξα βξέζεθε πάππξνο ζε ηάθν γηαηξψλ. Σν 2000 πεξίπνπ Π.Υ. ν απηνθξάηνξαο ηεο Κίλαο Υνπάλθηη γξάθεη ζε βηβιίν ηνπ γηα ηελ ξεθιεμνινγία. ε Αίγππην, Αξαβία, Ηλδία ην 3000 Π.Υ. ληνθνπκέληα απφ ηάθνπο, ηνηρνγξαθίεο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κάιαμεο ζηα πέικαηα. Μεηαγελέζηεξα πνιιά πεξηζζφηεξα ληνθνπκέληα, έξεπλεο, ζπγγξάκκαηα, βηβιία φπσο 1582, έθδνζε ζηελ Δπξψπε γηα ηελ δσλνζεξαπεία ησλ Dr. Adamus θαη A tatis. 1690, νη Ηλδηάλνη Σζεξφθνη ρξεζηκνπνηνχλ κία κνξθή ξεθιεμνινγίαο αδειθνί Κίξιηαλ, αλαθάιπςε εηδηθψλ θσηνγξαθηψλ πνπ δείρλνπλ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηνπ ζψκαηνο. 1913, Dr. William Fitzgerald κε ηελ κέζνδφ ηνπ, "ζεξαπεία δσλψλ" 2

3 1917, ζηηο ΖΠΑ εθδίδεηαη βηβιίν ζρεηηθφ κε ηελ δσλνζεξαπεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο απφ ηνπο γηαηξνχο William Fitzgerald θαη Edwin Bowers. Δπαλεθδίδεηαη επίζεο απφ ηνλ Dr. Joseph Riley απινπζηεπκέλν, εθιατθεπκέλν. 1938, εθδίδεηαη ζηηο ΖΠΑ ηεο Eunice Ingham «Ηζηνξίεο πνπ κπνξεί λα ζαο δηεγεζεί ην Πφδη», θαζψο επίζεο επηλφεζε ηελ "Μέζνδν ηνπ πκπηεζηηθνχ Μαζάδ Ingham". 1960, ε ξεθιεμνινγία εηζάγεηαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηελ καζήηξηα ηεο Eunice Ingham ηελ Doreen Bavly, ε νπνία ίδξπζε θαη ζρνιή ξεθιεμνινγίαο. 1975, εθδίδεηαη ζηελ Γεξκαλία ην βηβιίν ηεο Flanne Marquardt "Ρεθιεμνινγία. ε Εσλνζεξαπεία ηνπ Πνδηνχ". 1978, εθδίδεηαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία "Ζ Ρεθιεμνινγία ήκεξα", ηεο Doreen Bavly. 1980, ην 73% βάζε ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ ησλ αηφκσλ πνπ αθνινχζεζαλ αγσγή ξεθιεμνινγίαο απέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Απηή ήηαλ κία πνιχ ζχληνκε θαη ειιηπήο αλαθνξά ηζηνξηθή ζηελ ξεθιεμνινγία. Σψξα φκσο, λα πάξνπκε απφ ηελ αξρή ην ηη είλαη ξεθιεμνινγία, πνπ ζηεξίδεηαη, πσο απνθέξεη απνηειέζκαηα θαη γεληθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχλ ζην ηέινο θαη αξθεηά πεξηζηαηηθά αζζελψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ξεθιεμνινγηθά. Με παξάζεζε ησλ ηζηνξηθψλ ηνπο, ηνπ ηξφπνπ ζεξαπείαο, ηεο πξνφδνπ ζεξαπείαο θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ην αλζξψπηλν ζψκα "ρσξίδεηαη" ζε θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δψλεο. Απηέο είλαη: Με αθεηεξία ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε έρνπκε πέληε δψλεο θάζεηεο δεμηά θαη πέληε αξηζηεξά. Δπίζεο, απφ ην άλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ έσο ηελ ιεθάλε ηέζζεξηο νξηδφληηεο πνπ ζα αλαθέξνπκε πσο νξίδνληαη. Γειαδή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην αλζξψπηλν ζψκα ε ξεθιεμνινγία ην έρεη "ρσξίζεη" αο κνπ επηηξαπεί ε 3

4 έθθξαζε, ζε αο πνχκε ηνκείο θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο θαη βάζεη απηψλ ιεηηνπξγνχκε "ζθνπεπηηθά" κε ζπληεηαγκέλεο. Οη ζεξαπείεο φπσο πξναλαθέξακε γίλνληαη θαη ζε απηηά θαη ζε πφδηα θαη ζε ρέξηα. Πξνηηκνχκε φκσο ηα πφδηα γηα ζεξαπεία γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 1. Δίλαη ην πην εχθνιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο γηα εθαξκνγή. 2. Δίλαη ν κνλαδηθφο πφινο ελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ελέξγεηα ηεο γεο. 3. Δίλαη δέθηεο - δίνδνη ελέξγεηαο. 4. Λφγσ ηνπ βάξνπο πίεζεο θαη ηεο ηξηβήο είλαη επλντθέο νη ζπλζήθεο ζπζζψξεπζεο ηνμηθψλ θξπζηαιιηθψλ απνζεκάησλ. 5. Δίλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε απφ ηνπο παξαζηαηηθνχο ράξηεο ηελ αλαηνκηθή καο παξνπζίαζε ζηα πέικαηα. 6. Σα αληαλαθιαζηηθά καο ζεκεία είλαη πην επαίζζεηα, ζην πέικα ιφγσ ηνπ φηη πεξηβάιινληαη απφ παπνχηζηα θαη θάιηζεο γίλνληαη επαίζζεηα ζηελ αθή, ελψ ηα ρέξηα ηα ρξεζηκνπνηνχκε πνιχ πην εχθνια θαη δηαζπφληαη ηα θξπζηαιιηθά απνζέκαηα. 7. Φαίλνληαη εχθνια νη επαηζζεζίεο θαη ε ζθιήξπλζε ησλ ηζηψλ. 8. Δπεηδή ηα πέικαηα είλαη ζπλέρεηα ζθηγκέλα θαη πηεζκέλα ρσξίο λα έρνπλ θηλεηηθφηεηα θαη ζσζηή θπθινθνξία. 9. Γηαηί ν Υξηζηφο έπιπλε ηα πφδηα ησλ καζεηψλ ηνπ γηα λα θαζαξίζεη, λα εμαγλίζεη, λα επινγήζεη κέζσ ησλ πεικάησλ ηελ λέα δσή. 4

5 Οξηζκόο Εγθάξζησλ θαη Κάζεησλ Ζσλώλ ώκαηνο Όπσο πξναλαθέξακε ππάξρνπλ δέθα θάζεηεο δψλεο, πέληε δεμηά θαη πέληε αξηζηεξά, θαζψο επίζεο θαη ηέζζεξηο νξηδφληηεο. Απηέο νξίδνληαη παξαζηαηηθά απφ ηηο παξαθάησ δηαγξακκηζκέλεο ηνκέο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ πεικάησλ. 5

6 Οξηδόληηεο Ζώλεο θαη Αληηζηνηρίεο ζηνπο Σνκείο ηνπο 6

7 Εγκάρσιες Ζώνες : Οξηδόληηεο Ζώλεο θαη Αληηζηνηρίεο ζηνπο Σνκείο ηνπο 7

8 Βάζε ινηπφλ ησλ αλσηέξσ ν ξεθιεμνιφγνο ζεξαπεπηήο αθνχ εληνπίζεη κε ηελ κέζνδν αλίρλεπζεο ησλ πεικάησλ ηα παζνγφλα ζεκεία θαηαιαβαίλεη απηνκάησο ιφγσ ζέζεο ηνπ ζεκείνπ κε ηη αληζνξξνπία έρεη λα θάλεη θαη κε πνην ή πνηα φξγαλα έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα, κπινθάξηζκα ή πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί θξπζηαιιηθά ηνμηθά ηδήκαηα πνπ πξέπεη κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο λα δηαζπάζεη. Βάζε ησλ παξαζηαηηθψλ ραξηψλ ησλ πεικάησλ κε απφιπηε αθξίβεηα "ζηνρεχεη" ην ζεκείν, ην φξγαλν, ηνλ αδέλα, ηελ άξζξσζε πνπ έρεη πξφβιεκα. Ο νξγαληζκφο ηνπ αλζξψπνπ έρεη δέθα ζπζηήκαηα, ηα νπνία είλαη: 1. Κπθινθνξηθφ ζχζηεκα. 2. Λεκθηθφ ζχζηεκα. 3. Νεπξηθφ ζχζηεκα. 4. Μπτθφ ζχζηεκα. 5. Δξηζηηθφ ή ζθειεηηθφ ζχζηεκα. 6. Δλδνθξηληθφ ζχζηεκα. 7. Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 8. Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 9. Γελλεηηθφ ζχζηεκα. 10. Πεπηηθφ ζχζηεκα. 8

9 11. Κάζε ζχζηεκα έρεη ηα δηθά ηνπ αλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ κε ηνλ ζπλδπαζκφ δηέγεξζεο θαη εμηζνξξφπεζεο ηνπο επηηπγράλνπκε ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί ' ράξηεο δεμηνχ πέικαηνο θαη δηαθξίλνληαη φιεο νη αληαλαθιάζεηο ησλ νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ ζψκαηνο. Σ Ο Δ Ε Ξ Ι Π Ο Δ Ι άνφ μέρος ηοσ κεθαλιού/ εγκέθαλος Ώμος Ηλιακό πλέγμα ζσκώηι Υπόθσζη Πλεσρά ηοσ κεθαλιού/εγκέθαλ ος Σπονδσλική ζηήλη αστενική μοίρα Λαιμός Θσρεοειδής Τρατεία Βρόγτος, Σπονδσλική ζηήλη Θφρακική μοίρα Σηομάτι Πάγκρεας Γπινεθρίδιο Νεθρό Σπονδσλική οζθσχκή μοίρα Οσρηηήρας Λεπηό ένηερο Οσροδότος κύζηη Σπονδσλική ζηήλη ιερός ΟΣΤΟΥ Σπονδσλική κόκκσγας 1 Λ 9

10 Αθνινπζεί ράξηεο αξηζηεξνχ πέικαηνο θαη δηαθξίλνληαη φιεο νη ζέζεηο ησλ νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ ζψκαηνο. Σ Ο Α Ρ Ι Σ Ε Ρ Ο Π Ο Δ Ι Μάηια KiipUWli τον κεθαλιού γκέυαλοι' Ασηιά 10

11 Κάπνηα εηδηθά ζεκεία πνπ κπνξνχκε φηαλ αδπλαηνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ή λα εμηζνξξνπήζνπκε βάζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνινπζνχκε ηα αλαθιαζηηθά ζεκεία θάπνησλ νξγάλσλ ή πεξηνρψλ, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πξνζβάζεηο πνπ καο παξέρεη ε δσλνξεθιεμνινγία. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη έρνπκε πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπκε θάπνηα αλαθιαζηηθά ζεκεία γηα ηελ ελεξγεηαθή νκαινπνίεζε θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Αθφκα κία απφδεημε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ εχξνπο πνπ παξέρεη ε ξεθιεμνινγία. Αθνινπζνχλ ηέζζεξα ζθηαγξαθεκέλα αλζξψπηλα ζψκαηα κε ζεκεησκέλα ζεκεία πνπ επηηπγράλνπκε ελεξγνπνηήζεηο δσλνξεθιεμνινγηθά θαη έρεη απνδεηρζεί βάζε ζεξαπεηψλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθφηαηα θαη πνιχ ζπρλά ζηηο ζεξαπείεο ρξεζηκνπνηνχκε απηή ηε κέζνδν 11

12 εκεία Ζσλνξεθιεμνινγίαο I Απρέλαο Πιάηε Μέζε Ρχζκηζε Πίεζεο & ^πρλφηεηα Δκ. Ρχζεο 12

13 εκεία Ζσλνξεθιεμνινγίαο ηνκάρη. Έληεξν 13

14 Ζ πξψηε ζπλάληεζε έρεη ζθνπφ ηελ ιήςε ηζηνξηθνχ απφ ηνλ αζζελή. Πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ θάλνπκε λα ληψζεη άλεηα καδί καο θαη λα ζεκεηψζνπκε κε ηελ βνήζεηα ησλ θσηνηππεκέλσλ πεικάησλ ηα παζνγφλα ζεκεία νχησο ψζηε λα κειεηήζνπκε ην πξφγξακκα ζεξαπείαο πνπ ζα αξρίζνπκε. Σξόπνο Θεξαπείαο Αζζελνύο Απφ ηελ δεχηεξε ζπλάληεζε αξρίδνπλ νη ζεξαπείεο (ζπλεδξίεο). Αθνχ ηαθηνπνηεζεί ν αζζελήο ζε άλεηε πνιπζξφλα θέξλνπκε ηα πέικαηά ηνπ ζην χςνο ηνπ ζηήζνπο καο, ελψ θαζφκαζηε ζε θάπνηα ρακειή θαξέθια θαη αξρίδνπκε λα ραιαξψλνπκε ηνλ αζζελή απφ ην αξηζηεξφ πφδη θαη κεηά ην δεμί. Οη ηερληθέο ραιάξσζεο δελ ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα λα αηζζαλζεί φκνξθα θαη άλεηα ν αζζελήο αιιά θαη λα πξνεηνηκαζηεί ην πέικα γηα ηελ ξεθιεμνινγηθή αγσγή. Να ραιαξψζνπλ φια ηα αληίζηνηρα θαη ζχζηνηρα φξγαλα θαη κέιε θαη λα απνζπκθνξεζνχλ ηα πφδηα πνπ δέρνληαη κεγάιε βαξχηεηα, έληαζε θαη πίεζε. Σερληθέο ραιάξσζεο εθαξκφδνπκε ζηα πέικαηα θαη ελδηακέζσο ηεο ζπλεδξίαο γηα λα αλαθνπθηζηεί ν αζζελήο απφ ηπρφλ πφλν απφ θάπνην επαίζζεην ζεκείν θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο γηα λα μεθνπξαζηνχλ ηα πέικαηα θαη λα εξεκήζεη ν αζζελήο. Σερληθέο Πίεζεο 1. Δλαιιαθηηθή πίεζε κε ζθνπφ λα πξνζεξκαλζεί θαη λα δηεγείξεη ηελ πξνο ζεξαπεία πεξηνρή. 2. Κπθιηθή πίεζε γηα δηέγεξζε πεξηνρήο. 3. Πίεζε ηεο δηφξζσζεο ηεο ξνήο θαη ηεο αληζνξξνπίαο. 14

15 4. Πίεζε δέθα ρηππεκάησλ αλά δεπηεξφιεπην γηα δηέγεξζε ηειείσο κπινθαξηζκέλσλ αλαθιαζηηθψλ ζεκείσλ (π.ρ. εληέξσλ). 5. ηαζεξή πίεζε γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ζεκείνπ ρσξίο λα ελνριήζνπκε ηδηαίηεξα. 6. Πίεζε κε δεζηφ επίζεκα ζηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία γηα ραιάξσζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο θαη βνήζεηα ηεο θπθινθνξίαο. 7. Πίεζε κε θξχν επίζεκα ζηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία ζε πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ θαη αηκνξξαγίαο. Έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ξεθιεμνινγηθήο ζεξαπείαο είλαη ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ πεικάησλ γηα ηπρφλ ακπρέο, κπθεηηάζεηο, ηξαπκαηηζκνχο, επξπαγγείεο, θαθψζεηο, νπιέο, πιεγέο, ζεκάδηα. Δξψηεζε γηα ηπρφλ επεκβάζεηο θαη αλ έρνπλ γίλεη, αλ ππάξρεη θάπνηα ιάκα θ.ι.π., γεληθά μέλν ζψκα. Δπίζεο εμεηάδνπκε γηα νηδήκαηα, ηελ πθή ηνπ δέξκαηνο, ην ηδηφκνξθν ρξψκα. Σελ δηαθνξά ρξψκαηνο κεηαμχ ησλ δχν πνδηψλ. Γηαθνξέο ρξψκαηνο ζην ίδην πφδη. Θεξκνθξαζία πνδηψλ, δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πνδηψλ. Δθίδξσζε ή έιιεηςή ηεο, μεξφηεηα. Απνιέπηζε, εθδέκαηα, νζκή, ηξηρνθπΐα ζε ζπγθεληξσηηθά ζεκεία, εμεηάδνπκε ηα λχρηα, θάινπο, ζθιεξχλζεηο, πηπρψζεηο- ξπηίδεο. Παξαηεξνχκε ηνλ ηξφπν πνπ βαδίδεη ην άηνκν μππφιεην, πσο παηάλε ηα δάρηπια ζην πάησκα. Δμεηάδνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πέικαηνο. πγθξίλνπκε ηελ δηάπιαζε ηνπ πέικαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο. Σν κέγεζνο ησλ πεικάησλ ζε ζρέζε κε ην ζψκα. Σν ζρήκα ηεο θακάξαο. Γηαθνξά ζηελ δνκή ησλ νζηψλ κεηαμχ ησλ δπν πεικάησλ, θηλεηηθφηεηα ησλ αξζξψζεσλ. Γηαθνξέο ζην κπτθφ ηφλν. εκεία επαίζζεηα ή δίρσο αίζζεζε. Οπνηαδήπνηε αλσκαιία πνπ αηζζάλεηαη ν αζζελήο ζε θάπνην ζεκείν ή ηκήκα ηνπ πέικαηνο. Πξνζπαζνχκε λα γλσξίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην 15

16 πέικα ψζηε λα βνεζήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ πην άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. Αθνχ εμεηαζηνχλ ηα πέικαηα σο αλσηέξσ έρνπκε δχν ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ φςε πεικάησλ θαη ηελ πθή. ρεηηθά κε ηελ φςε: 1. Πεζκέλα πφδηα δείρλνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο πλεχκνλεο θαη θαηάζηαζε αδπλακίαο. 2. Σα πφδηα πνπ είλαη ηξαβεγκέλα πξνο ηα πίζσ δείρλνπλ θφβν θαη πξφβιεκα ζην ήπαξ θαη ρνιεδφρν θχζηε. 3. Πξεζκέλνη αζηξάγαινη θαη πέικαηα δείρλνπλ δπζιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ. 4. παζκέλα αηκνθφξα αγγεία επίζεο δπζιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ. 5. Σα κνβ θαη θξχα πφδηα δείρλνπλ ςπρξφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε ιίκλαζκα ησλ σνζεθψλ ζε γπλαίθεο θαη αδχλαηε ζεμνπαιηθή νξκή ζηνπο άλδξεο. ρεηηθά κε ηελ πθή: 1. Δπαηζζεζία ζεκαίλεη έληαζε ζην ζψκα. 2. Πιαδαξά πφδηα δίρσο κπτθφ ζζέλνο, πξφβιεκα ζε φιν ην ζψκα θαη έιιεηςε δχλακεο. 3. Ηδξσκέλα ζεκαίλεη νξκνληθή αληζνξξνπία. 16

17 4. θιεξφ δέξκα, έλδεημε ιάζνπο επηινγήο παπνπηζηψλ, θαθή ζηάζε ζψκαηνο, πεξπάηεκα μππφιεηνη. ΓΕΝΘΚΑ * ζεξκνθξαζία Κξχα * Υξψκα Κφθθηλν * Πιαηππνδία * Μεηαηφπηζε Οζηψλ * Μεηαηφπηζε => Καθφ Κπθινθνξηθφ => Καθή Κπθινθνξία => Πξφβιεκα πνλδπιηθήο ηήιεο => Μπινθάξηζκα Δλέξγεηαο => Πξφβιεκα Λεπηνχ Δληέξνπ θελνεηδνχο * Νχρηα ζην Γέξκα => Πνλνθέθαινη ηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ καο δίλνπλ θαη νη παιάκεο γηαηί φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηηο παιάκεο κπνξνχκε λα αζθήζνπκε ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία. Οπφηε βάζε φςεο παιακψλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε: 1. Φνπζθσηά ρέξηα δείρλνπλ πξεζκέλε θαη αδχλαηε θαξδηά. 2. θιεξά θαη δχζθακπηα ρέξηα δείρλνπλ αξηεξηνζθιήξσζε. 3. Πξεζκέλα ρέξηα κε επίζεο πξεζκέλα αθξνδάρηπια δείρλνπλ δπζιεηηνπξγία πλεπ κφλσλ. 4. Σα ζθιεξά ρέξηα δείρλνπλ θαθέο ζπλήζεηεο ζηελ αλαπλνή θαη πεξηνξηζκέλε θπθινθνξία. 17

18 5. Σν θφθθηλν πηηζηισηφ ρξψκα ζηελ θφςε ηεο παιάκεο δείρλεη ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνιία. 6. Ζ ζάξθα αλάκεζα ζηνλ αληίρεηξα θαη ζηνλ δείθηε εάλ έρεη πξαζηλσπφ ρξψκα δείρλεη ηάζε γηα θαξθίλν παρέσο εληέξνπ. 7. Ζ βάζε ηνπ αληίρεηξα κε γθξίδν ρξψκα δείρλεη θαθή νμπγφλσζε, εκθχζεκα θαη ππεξβνιηθή πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αίκα. Σέινο ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ παίξλνπκε θαη απφ ηα απηηά πνπ επίζεο πξναλαθέξακε φηη αζθνχκε θαη εθεί ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία. 1. θιεξά απηηά δείρλνπλ έληαζε. 2. Γπζθακςία απηηψλ δείρλεη δπζθακςία ζηηο αξζξψζεηο. 3. Σα θξπζηαιιηθά άιαηα ζηα απηηά δείρλνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηα αληίζηνηρα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο (αθξηβψο φπσο καο δείρλνπλ θαη ζηα πέικαηα ηα θξπζηαιιηθά άιαηα ζηα αληίζηνηρα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο). Κάηη πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί γηα ηα απηηά είλαη ην φηη βξίζθνληαη ζην θεθάιη, άξα θνληά ζηνλ εγθέθαιν θαη πνιιέο θνξέο πνπ ζέινπκε έλα γξήγνξν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. ιφγσ πνλνθεθάινπ δπλαηνχ, ιφγσ θαηάζηαζεο πξψησλ βνεζεηψλ) επεηδή κεηαδίδνληαη ακέζσο ηα κελχκαηα κέζσ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ (έρνπλ θαη εηδηθά αληαλαθιαζηηθά ζεκεία) εθαξκφδνπκε ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία γηαηί έρνπκε γξήγνξν απνηέιεζκα. Έλα άιιν θνκκάηη ηεο ξεθιεμνινγίαο είλαη νη ζπζηνηρίεο, αθνινπζεί ζρεδηάγξακκα γηα θαηαλφεζε απηψλ. 18

19 19

20 SHOULDER - HIP UPPER ARM - THIGH ELBOW - KNEE FOREARM - CALF WRIST - ANKLE HAND - FOOT FINGERS - TOES Ώκνο - Γνθφο (ηζρίσλ) Βξαρίσλ - Μεξφο Αγθψλαο - Γφλαην Αληηβξάρην - Γάκπα Καξπφο - Αζηξάγαινο Άθξα Υείξα - Άθξνο Πνπο Γάρηπια Υεξηνχ - Γάρηπια Πνδηνχ 20

21 Πνιιέο θνξέο πνπ δελ κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ζε θάπνην ζεκείν ηνπ αζζελή ιφγσ ηξαχκαηνο θ.ι.π. νη ζπζηνηρίεο επηθέξνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα απνδεδεηγκέλα. Μφλν πνπ πξέπεη λα είκαζηε αθξηβείο ζην ζέκα ησλ ζπζηνηρηψλ θαη πξνζεθηηθνί. Μία ζεκαληηθή παξέλζεζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη γηα νξηζκέλα άηνκα πνπ είηε έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα ξεθιεμνινγίαο, είηε δηάβαζαλ θάπνην βηβιίν πνπ θπθινθνξεί ζην εκπφξην λα πξνζέμνπλ ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο θαη λα κελ θάλνπλ θακία πξνζπάζεηα κάιαμεο ή ελεξγνπνίεζεο αληαλαθιαζηηθνχ ζεκείνπ ρσξίο λα ππάξρεη δηπισκαηνχρνο εηδηθφο ξεθιεμνινγίαο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη: * Ομεία Μφιπλζε * Γηαβήηεο * Δπηιεςία * Καξδηαθφ Πξνβιήκαηα * Οζηενπφξσζε * Φιεβίηηδα ή Θξφκβσζε * Δγθπκνζχλε * Πξνεγεζείζα Δγρείξεζε Αληηθαηάζηαζεο (π.ρ. Αληηθαηάζηαζε Γνθνχ) 21

22 πλήζεηο Παζήζεηο Αλ θαη κηα πιήξεο ζεξαπεία ζε φια ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία παξέρεηαη πάληνηε απφ έλαλ ξεθιεμνιφγν, ηα αληαλαθιαζηηθά πνπ είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:εληθφο Ππξεηφο: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. ιαηκφο. Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ, ηεο ζπιήλαο, ηνπ ζπκνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ηεο ινίκσμεο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. Αηκνξξνΐδεο: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: πξσθηφο. Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ γηα παξαθίλεζε ζε νκαιή Αιιεξγία Αλαπλεπζηηθνχ: απέθθξηζε. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κχηε, ιαηκφο, ηγκφξεηα, κάηηα, θεθάιη, πξφζσπν. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο Αιιεξγίεο: αιιεξγίαο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. κχηε, πλεχκνλεο, πεπηηθφ ζχζηεκα, δέξκα. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ηεο ζπιήλαο γηα λα κεησζεί ε ππεξεπαηζζεζία. 22

23 Αξζξίηηδα: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. γνθφο, γφλαην, ψκνο, ζπνλδπιηθή ζηήιε. ρεηηθέο πεξηνρέο δψλεο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ζπξενεηδνχο θαη ηνπ παξαζπξενεηδνχο γηα ηζνξξνπία ηνπ αζβεζηίνπ. Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ θαη ησλ λεθξψλ γηα βειηίσζε απέθθξηζεο. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή εμηζνξξφπεζε. ηφλν ησλ εληέξσλ θαη γηα πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ ηεο θνηιηαθήο ρψξαο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηπρφλ ινηκψμεσο. Γηαηαξαρέο Θπξενεηδνχο: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: ζπξνεηδήο. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο, ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ησλ αλαπαξαγσγηθψλ αδέλσλ γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο, αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαξδηάο θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ. Αλαθιαζηηθά ησλ καηηψλ, αλ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ππεξδξαζηεξηφηεηα. 23

24 Δπζθνηιηόηεηα: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: παρχ έληεξν, νξζφ έληεξν. Αλαθιαζηηθά ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη ηνπ ζπθσηηνχ πνπ ίζσο δπζιεηηνπξγνχλ. Αλαθιαζηηθά ηεο θαηψηεξεο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο γηα λα εμαζθαιηζηεί θαιή λεπξηθή ππνζηήξημε ησλ εληέξσλ. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Δπζπεςία: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: ζηνκάρη. Αλαθιαζηηθά ηνπ νηζνθάγνπ θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Έθδεκα: Αλαθιαζηηθά ησλ πεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο πνπ πάζρνπλ, π.ρ. πξφζσπν, βξαρίνλεο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Αλαθιαζηηθά Επηρείιηνο Έξπηο: Θζρηαιγία: Καηάζιηςε: ησλ λεθξψλ θαη ησλ εληέξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο απέθθξηζεο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: ζηφκα, κχηε. Αλαθιαζηηθά ηνπ ηνπ ειηαθνχ ιεκθηθνχ πιέγκαηνο ζπζηήκαηνο γηα ραιάξσζε. γηα λα Αλαθιαζηηθά εμνπδεηεξσζεί ηεο ε κφιπλζε. ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: γηα ηελ απάιεηςε ηζρηαθφ λεχξν ηπρφλ ινηκψμεσλ. θαη ε πίζσ πιεπξά ηνπ πνδηνχ. Αλαθιαζηηθά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (νζθπτθή κνίξα θαη Αλαθιαζηηθά ε πεξηνρή ησλ ηνπ παζρνπζψλ ηεξνχ νζηνχ), πεξηνρψλ: ηεο ηεξνιαγφληαο θεθάιη. άξζξσζεο Αλαθιαζηηθά ησλ ηνπ ππειηθψλ ειηαθνχ κπψλ, πιέγκαηνο ησλ γνλάησλ, γηα μεθνχξαζε. ησλ γνθψλ ή Αλαθιαζηηθά νπνπδήπνηε ησλ αιινχ επηλεθξηδίσλ πξνμελεί πφλν. γηα ειάηησζε ηνπ ζηξεο. Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ ηεο ππφθπζεο πιέγκαηνο γηα θαη ραιάξσζε. ηνπ νξκνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 24

25 ! Καηαθξάηεζε Τγξώλ: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, κάηηα. Αλαθιαζηηθά ησλ λεθξψλ, ησλ νπξνπνηεηηθψλ ζσιήλσλ ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο γηα απέθθξηζε πγξψλ. Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηζηψλ απφ ηα ππεξβάιινληα πγξά. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ. Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα θαιή Κπθινθνξία. Κόπσζε (ρξόληα): Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, βξαρίνλεο, πεπηηθφ ζχζηεκα, θεθάιη. Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ θαη ηεο ζπιήλαο γηα ελδπλάκσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ηεο ινίκσμεο. Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Κξπνινγήκαηα: Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα κείσζε ζηξεο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κχηε, ηγκφξεηα Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ηεο βαιβίδαο ηνπ εηιενχ ηνπ ηπθινχ εληέξνπ θαη ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε. Αλαθιαζηηθά ησλ άλσ ιεκθηθψλ γαγγιίσλ γηα ηελ απάιεηςε ηεο ινίκσμεο. Κπζηίηηδα: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ (π.ρ. νπξνδφρνο θχζηε, νπξνπνηεηηθνί ζσιήλεο, λεθξά). Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο κφιπλζεο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. 25

26 Καηαθξάηεζε Τγξώλ: κάηηα. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, κάηηα. Αλαθιαζηηθά ησλ λεθξψλ, ησλ νπξνπνηεηηθψλ ζσιήλσλ Οπξηθή Αξζξίηηδα: Κόπσζε (ρξόληα): Κόπσζε (ρξόληα): Κξπνινγήκαηα: Κξπνινγήκαηα: Κπζηίηηδα: Κπζηίηηδα: ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο γηα απέθθξηζε πγξψλ. Αλαθιαζηηθά ρεηηθέο πεξηνρέο ησλ δψλεο ιεκθαδέλσλ π.ρ. ν αληίρεηξαο γηα ηνλ θαζαξηζκφ γηα ην κεγάιν ησλ ηζηψλ δάθηπιν. απφ ηα ππεξβάιινληα πγξά. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο Αλαθιαζηηθά γηα ησλ ηελ εμαζθάιηζε επηλεθξηδίσλ ηεο γηα θαιήο ηελ πεξηζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο ησλ ινίκσμεο. λεθξψλ. Αλαθιαζηηθά ηεο ησλ θαξδηάο εληέξσλ, γηα ηνπ θαιή ζπθσηηνχ Κπθινθνξία. θαη ησλ λεθξψλ γηα ηελ παξαθίλεζε ζε απέθθξηζε. Αλαθιαζηηθά ησλ ηνπ ειηαθνχ παζρνπζψλ πιέγκαηνο πεξηνρψλ γηα ραιάξσζε π.ρ. πφδηα, θαη βξαρίνλεο, Αλαθιαζηηθά αλαθνχθηζε πεπηηθφ απφ ησλ ηνπο ζχζηεκα, παζρνπζψλ πφλνπο. θεθάιη. πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, Αλαθιαζηηθά βξαρίνλεο, πεπηηθφ ησλ ζχζηεκα, ιεκθαδέλσλ θεθάιη. θαη ηεο ζπιήλαο γηα ελδπλάκσζε Αλαθιαζηηθά ηνπ ησλ αλνζνπνηεηηθνχ ιεκθαδέλσλ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζπιήλαο γηα θαη ελδπλάκσζε θαηά ηεο ινίκσμεο. ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ηεο Αλαθιαζηηθά ινίκσμεο. ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ ησλ επηλεθξηδίσλ πιέγκαηνο γηα γηα κείσζε ραιάξσζε. ζηξεο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ επηλεθξηδίσλ πεξηνρψλ: γηα κείσζε κχηε, ζηξεο. ηγκφξεηα Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ επηλεθξηδίσλ πεξηνρψλ: γηα ηελ κχηε, πεξηζηνιή ηγκφξεηα ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ηεο βαιβίδαο ηνπ εηιενχ ηνπ ηπθινχ Αλαθιαζηηθά εληέξνπ θαη ησλ ηεο εληέξσλ βαιβίδαο γηα ηνπ νκαιή εηιενχ απέθθξηζε. ηνπ ηπθινχ εληέξνπ Αλαθιαζηηθά θαη ησλ ησλ εληέξσλ άλσ ιεκθηθψλ γηα νκαιή γαγγιίσλ απέθθξηζε. γηα ηελ Αλαθιαζηηθά απάιεηςε ηεο ησλ ινίκσμεο. άλσ ιεκθηθψλ γαγγιίσλ γηα ηελ απάιεηςε ηεο ινίκσμεο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ (π.ρ. νπξνδφρνο θχζηε, Αλαθιαζηηθά νπξνπνηεηηθνί ησλ παζρνπζψλ ζσιήλεο, πεξηνρψλ λεθξά). (π.ρ. Αλαθιαζηηθά νπξνδφρνο ησλ θχζηε, ιεκθαδέλσλ νπξνπνηεηηθνί γηα ηελ ζσιήλεο, εμνπδεηέξσζε λεθξά). ηεο Αλαθιαζηηθά κφιπλζεο. ησλ Αλαθιαζηηθά ιεκθαδέλσλ ησλ γηα επηλεθξηδίσλ ηελ εμνπδεηέξσζε γηα ηελ ηεο πεξηζηνιή κφιπλζεο. ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. 26

27 Πηηπξίδα: Αλαθιαζηηθά ηεο θνξπθήο ηνπ θεθαιηνχ γηα ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ, ηνπ ζπθσηηνχ θαη ησλ Πόλνη Πιάηεο: λεθξψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο απέθθξηζεο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ιαηκνχ θαη ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ αλ έρνπλ επεξεαζζεί. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε θαη Πνλνθέθαινη: αλαθνχθηζε απφ ηνπο πφλνπο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: θεθάιη. Αλαθιαζηηθά ηεο άλσ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ ιαηκνχ γηα ηελ κείσζε ηεο έληαζεο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Αλαθιαζηηθά ησλ καηηψλ, ησλ ηγκνξεηψλ, ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, ηνπ ζπθσηηνχ, ησλ νξκνληθψλ αδέλσλ πνπ ίζσο εκπιέθνληαη. 27

28 Πνλνθέθαινο κεηά από Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. θεθάιη γηα Οηλνπνζία (Hangover): ηνπο πνλνθεθάινπο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ζπθσηηνχ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ αιθνφι απφ ην αίκα. Αλαθιαζηηθά ησλ λεθξψλ γηα παξαθίλεζε νκαιήο Πξνβιήκαηα Πεξηόδνπ: απέθθξηζεο. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: σνζήθεο, ζάιπηγγεο, κήηξα, ππφθπζε, ζπξνεηδήο επηλεθξίδηα. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Πξνεκκελνξξντθό ύλδξνκν: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: σνζήθεο, ζάιπηγγεο, κήηξα, ππφθπζε, ζπξνεηδήο επηλεθξίδηα. Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. θεθαιή, θνηιηά, καζηφο, νπξνδφρνο θχζηε, λεθξά, έληεξα, πξφζσπν. Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. ηξεο: Αλαθιαζηηθά ησλ πεξηνρψλ φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπηψκαηα π.ρ. ην θεθάιη γηα ηνπο πνλνθεθάινπο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα λα ειαηησζεί ην ζηξεο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. ύλδξνκν Εληέξνπ: Επεξέζηζηνπ Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: έληεξα. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο αιιεξγίαο. 28

29 Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Σξηρφπησζε: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ γηα ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα κείσζε ηνπ ζηξεο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. Φιεγκνλή ηνπ Κόιπνπ: Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κήηξα, (πεξηιακβάλεηαη θαη ν θφιπνο). Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα εμνπδεηέξσζε ηεο ινίκσμεο. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο Φιεβίηηδα: θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο π.ρ. πφδη κέζσ ησλ αλαθιαζηηθψλ ηνπ γνλάηνπ θαη ηνπ γνθνχ. Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα θαιή θπθινθνξία. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε. Υηνλίζηξεο: Αλαθιαζηηθά ηεο ζρεηηθήο πεξηνρήο-δάθηπια ησλ ρεξηψλ γηα ηα δάθηπια ησλ πνδηψλ θαη αληηζηξφθσο. Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο. Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε

30 Αλαθιαζηηθά ηεο άλσ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ Φσξίαζε: απρέλα, αλ έρνπλ επεξεαζηεί ηα δάθηπια. Αλαθιαζηηθά ησλ Πεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο πνπ πάζρνπλ, π.ρ. πξφζσπν. Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ ζηξεο. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ, ηνπ ζπθσηηνχ θαη ησλ λεθξψλ γηα απέθθξηζε. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. Αλαθέξζεζαλ 34 παζήζεηο πνπ ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά θαη πεξηιεπηηθά ηα αλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ ελεξγνπνηεί ν ξεθιεμνιφγνο ζεξαπεπηήο γηα λα ηηο αληηκεησπίζεη. Απηά γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην εχξνο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο ξεθιεμνινγίαο λα αληηκεησπίδεη νηηδήπνηε κε ηε βνήζεηα ησλ αεξνζεξαπεπηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ζσζηνχ ζπλδπαζκνχ ελεξγνπνίεζεο αληαλαθιαζηηθψλ ζεκείσλ ζε ζπλδπαζκνχο δηαθφξνπο. Δπαλεξρφκαζηε ζε θάπνηα βαζηθά ζεκεία ηεο ξεθιεμνινγίαο θαη ζα ηα αλαιχζνπκε. Τπάξρνπλ επηά "Μεηαζρεκαηηζηέο Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ" ζην ζψκα. 30

31 Βάζε απηψλ ησλ επηά ελεξγεηαθψλ θέληξσλ ηζνξξνπνχκε ελεξγεηαθά ην ζψκα. Απηά ηα θέληξα είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία πνπ κέζσ απηψλ ν ξεθιεμνιφγνο ζεξαπεπηήο θέξλεη ζε ηζνξξνπία ηνπ αζζελή πνπ είλαη είηε κπινθαξηζκέλνο, είηε ελεξγεηαθά αληζφξξνπνο. (Απηά ηα ελεξγεηαθά θέληξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ζπζζσξεπηέο ελέξγεηαο). Σα ελεξγεηαθά θέληξα κπνξνχκε λα ηα εμηζνξξνπήζνπκε θαη κε ρακειή ηάζε (1,5 volts) θαη δηακέζνπ ησλ θξπζηάιισλ πνπ ηνπνζεηνχκε ζε εηδηθή ζέζε δεκηνπξγεί θαη δηαθνξεηηθφ ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ζε θάζε έλα απφ ηα επηά ελεξγεηαθά θέληξα. Παξάδεηγκα: ην ελεξγεηαθφ θέληξν θεθαιήο ρξψκα ηψδεο, κεηψπνπ ηλδηθφ, ιαηκνχ κπιε, ζηήζνπο ξνδ ή ρξπζφ (ην ρξπζφ είλαη γηα αλψηεξε ηζνξξνπία). ην άλσ θνηιίαο πξάζηλν, θάησ θνηιίαο θίηξηλν, πνλδπιηθήο ζηήιεο πνξηνθαιί. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ρξσκνξεθιεμνινγία ζηα ελεξγεηαθά θέληξα επηθέξεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, δειαδή θαιή ελεξγεηαθή ηζνξξνπία. Ζ ρξσκνξεθιεμνινγία δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θέληξσλ. Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ ρξσκάησλ ζε παζήζεηο ζηελ ξεθιεμνινγία. * Κόθθηλν ρξώκα: Τπφηαζε, δπζθνηιηφηεηα, αλαηκία, άιαηα, ρξεζηκνπνηείηαη ελ κέξεη ζπλδπαζηηθά ζε παξαιχζεηο. * Πνξηνθαιί ρξώκα: Τπνιεηηνπξγία ζπξενεηδνχο, πέηξεο ρνιήο, πέηξεο λεθξψλ, βξνγρίηηδα, θξπνινγήκαηα, εκκελνξξπζηαθά πξνβιήκαηα. * Κίηξηλν ρξώκα: Παξάιπζε, νζηενπφξσζε, δπζπεςία, δηαβήηεο, αξζξίηηδα θαη ξεπκαηηζκνί. 31

32 * Πξάζηλν ρξώκα: * Μπιε ρξώκα: * Θλδηθό ΥΡώκα (ινπιαθί): * Θώδεο ρξώκα: * Ρνδ ρξώκα: * Σπξθνπάδ ρξώκα: * Γαιάδην ρξώκα: * Πνξθπξνύλ ρξώκα: * Υξπζό ρξώκα Καινήζεηο θαη θαθνήζεηο φγθνη, άζζκα, αηκνξξνΐδεο, αυπλίεο, ππεξδηέγεξζε, ππέξηαζε, πιάηε. Απρεληθφ ζχλδξνκν, βξνγρνθήιε, άζζκα, δηάξξνηα, ηζρηαιγία, καζηίηηδεο, 32

33 δηφγθσζε πξνζηάηε, δηέγεξζε, ζηξεο, ππεξζπξενεηδηζκφο. Γπζπεςία, κείσζε αθνήο, νθζαικηθέο παζήζεηο,, παζήζεηο ηνπ ιαηκνχ, ξηληθέο παζήζεηο, ζπαζκνί, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, λεχξσζε, ππεξζπξενεηδηζκφο, ηξνκψδεο παξαιήξεκα, σηίηηδεο. Σξηρφπησζε, αισπεθία, δεξκαηνπάζεηεο, ηζρηαιγία, λεπξαιγίεο. Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα π.ρ. θαθία, δήιηα, κίζνο θ.ι.π. Ηγκνξίηηδα, παζήζεηο ιαηκνχ, λεθξίηηδεο, θπζηίηηδεο. Αυπλία, εκεηνί, θλεζκφο, πνλνθέθαινο. πκπιεξσκαηηθφ ηνπ πξαζίλνπ ρξψκαηνο ζηηο παζήζεηο ηνπ πξαζίλνπ. Γηα λα απμήζνπκε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα π.ρ. ηελ αγάπε, ηελ ζπκπάζεηα, ηελ γαιήλε θ.ι.π Βάζε ινηπφλ ησλ αλσηέξσ βιέπνπκε φηη ε ρξσκνξεθιεμνινγία έρεη εχξνο θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία ή θαη λα ηελ "απεγθισβίζεη" αλ έρνπλ "ζηελέςεη" πνιχ ηα πεξηζψξηα γηα δεδνκέλε ζεξαπεία ελ εμειίμεη. Θα αλαθεξζψ ηψξα ζε δέθα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ, δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη θχιινπ κε ηζηνξηθφ πάζεζήο ηνπο, πξφγξακκα ζεξαπείαο, ζεξαπεπηηθέο αληηδξάζεηο, πξφνδν ζεξαπείαο θαη ηειηθά απνηειέζκαηα. Έηζη ζα δνχκε φηη ε ξεθιεμνινγία είλαη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία πνπ ειέγρεη- ζεξαπεχεη νιηζηηθά ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη απφ θαιά έσο θαη ζεακαηηθά (θαηά ηα ιεγφκελα ησλ αζζελψλ). 33

34 Ολνκαηεπώλπκν: Σ. Αληψληνο. Ηιηθία: Δηψλ 50. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, κε δχν γηνχο εηψλ 21 θαη 24. Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Ακαξνπζίνπ, Αζήλα. Πξόβιεκα: Λήςε Θζηνξηθνύ - Απρεληθφ χλδξνκν. 17/06/1998 εκείσζε Παζνγόλσλ εκείσλ: Πεξίπησζε A Παξαηεξήζεθαλ πνιιέο ζπζζσξεχζεηο θξπζηαιιηθψλ ηδεκάησλ ζην πέικα, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο σκνπιάηεο θαη ηνπ ζβέξθνπ. Άξρηζα λα δηαζπψ ηα θξπζηαιιηθά ηδήκαηα θαη κε ην πξφγξακκα ππφθπζε, ζπξενεηδήο, λεθξά, επηλεθξίδηα, αλαθιαζηηθφ ζεκείν ζβέξθνπ ζην κεγάιν δάθηπιν ηνπ πνδηνχ, ξνέο αληηζηξεπηέο ζην ίδην δάθηπιν, αλαθιαζηηθά ζεκεία ηξαπεδνεηδψλ κπψλ, απρεληθέο ξνέο, ειηαθφ πιέγκα, ξνέο πέικαηνο άλσ θαη θάησ ν αζζελήο άξρηζε λα ληψζεη δηαθνξά απφ ηηο πξψηεο πέληε-επηά ζπλεδξίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ελεξγνπνίεζα ηα αλαθιαζηηθά ζεκεία ηνπ πξνζηάηε θαη ησλ φξρεσλ θαη επίζεο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο πνπ ήηαλ ιίγν πξεζκέλε. Γηα ην ζέκα ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο ζπλέζηεζα πεξηζζφηεξα λεξφ εκεξεζίσο θαη ππνρψξεζε ζρεηηθά γξήγνξα. Παξάιιεια έθαλε θαη πνδφινπηξα κε ζεηηθή καγλήζηα γηα ηφλσζε ηνπ Κπθινθνξηθνχ. ηελ κέζε πεξίπνπ ηεο ζεξαπείαο δηέθνςε ιφγσ δηαθνπψλ θαη ζπλερίζακε ην επηέκβξην. Ννέκβξην κήλα νη ζπλεδξίεο πνπ είραλ γίλεη ήηαλ 25. Σν πξφβιεκά ηνπ είρε εμαθαληζηεί ηειείσο θαη ν πξνζηάηεο ηνπ πνπ ηνλ ελνρινχζε παξνδηθά Γελ ηνπ δεκηνχξγεζε μαλά πξφβιεκα. Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο πνπ είρακε επαθή γηα λα κάζσ πσο είλαη ε πγεία ίνπ. κνπ είπε φηη ην απρεληθφ ηνπ ην έρεη ήδε "μεράζεη" δηφηη δελ ηνλ απαζρνιεί πηα. 34

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία μοξοθεπαπεία )

α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία μοξοθεπαπεία ) 20 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Π..Φ. ΑΘΗΝΑ 2010 Work Shop: Σεσνική Μάλαξηρ Shiatsu α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα