ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

2

3 Πίνακας περιεχοµένων των Κανόνων Τµήµα Ι: Γενικές αρχές για τη χρήση της επιδότησης σελίδα Ι.1. Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας 5 I.2 Αρχές υποβολής αιτήσεων 5 Ι.2.α. Έξοδα ταξιδίου / διαµονής και διαβίωσης 6 Ι.2.β. Τεχνολογικός εξοπλισµός 7 Ι.2.γ. Πληροφόρηση / Επιλογή / Προετοιµασία / Υποδοχή και Παρακολούθηση σπουδαστών ή/και προσωπικού στο πλαίσιο ανταλλαγών 8 Ι.2.δ. ιοικητικές δαπάνες 8 Ι.2.ε. απάνες παραγωγής / εκτύπωσης / διανοµής / µετάφρασης 9 Ι.2.στ. Λοιπές δαπάνες και τραπεζικά έξοδα 10 Τµήµα ΙΙ: Ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται σε µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ ΙΙ.1. Παροχή στήριξης στην οργάνωση της κινητικότητας (ΟΜ) 11 ΙΙ.2. Προπαρασκευαστικές επισκέψεις (PV) 12 II.3. Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) 13 II.4. Από κοινού ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών και διάδοση / εφαρµογή των σχεδίων ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών: PROG, MOD, DISS 14 ΙΙ.4.α. Κανόνες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης PROG και MOD 14 II.4.β. Κανόνες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης DISS 14 ΙΙ.5. Εντατικά προγράµµατα (IP) 15 Τµήµα ΙΙΙ: Κανόνες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της επιδότησης ΙΙΙ.1. Οικονοµική διαχείριση 17 ΙΙΙ.1.α. Τραπεζικοί λογαριασµοί 17 ΙΙΙ.1.β. Τραπεζικός τόκος που προκύπτει από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ 17 ΙΙΙ.1.γ. Λογιστικό σύστηµα 17 ΙΙΙ.1.δ. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες 18 ΙΙΙ.2. Χρηµατοοικονοµική Έκθεση 18 ΙΙΙ.2.α. Γενικά ζητήµατα 18 ΙΙΙ.2.β. Ανάλυση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης 18 III.2.γ. Αιτήσεις για συµπληρωµατικές πληροφορίες 19 ΙΙΙ.3. Αρχές λογιστικού ελέγχου 19 ΙΙΙ.3.α. Γενικά ζητήµατα 19 ΙΙΙ.3.β. Γενικοί Κανόνες για τα έγγραφα 19 ΙΙΙ.3.γ. Ειδικοί κανόνες 20 ΙΙΙ.3.δ. Πορίσµατα και συνέχιση του λογιστικού ελέγχου και της παρακολούθησης 21

4

5 Τµήµα Ι: Γενικές αρχές για τη χρήση της επιδότησης Σελ. 5 Ι.1. Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας Αυτοί οι Γενικοί Κανόνες ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στη Θεσµική Σύµβαση. Αιτιολόγηση δαπανών Ο ικαιούχος δεν θα χρησιµοποιήσει την επιδότηση για δαπάνη που δεν έχει εγκριθεί ή που δεν δικαιολογείται µε αποδείξεις, πρωτότυπα τιµολόγια, στοιχεία ή επικυρωµένα αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων. Ο ικαιούχος θα κρατήσει όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τη χρήση της επιδότησης για µια περίοδο 5 ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της Τελικής Εκθεσης. Μια δαπάνη µπορεί να υπαχθεί µόνο σε ένα κεφάλαιο της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Στο ικαιούχο θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις ανταγωνιστικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους προµηθευτές για αγαθά, υπηρεσίες ή εξοπλισµό που παρασχέθηκαν, αξίας EUR και άνω (χωρίς τον ΦΠΑ). Αντίγραφα των εν λόγω προσφορών θα πρέπει να προσκοµιστούν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει. Εκτός των υπολοίπων περιορισµών που περιέχονται στους παρόντες Κανόνες, δεν θα θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες ψυχαγωγίας ή παραστάσεως. ιαρθρωτικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την αγορά, τη βελτίωση ή τη συντήρηση κτιρίων ή επίπλωσης του ικαιούχου δεν είναι επιλέξιµες για καµία από τις δραστηριότητες ΘΣ. I.2 Αρχές υποβολής αιτήσεων Αυτό το τµήµα παρουσιάζει τα 6 κονδύλια του προϋπολογισµού που αναφέρονται στη Χρηµατοοικονοµική Εκθεση, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ, και είναι επιλέξιµα για ορισµένες ή όλες τις δραστηριότητες ΘΣ (για συγκεκριµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε καθεµία από τις σχετικές δραστηριότητες ΘΣ βλέπε Τµήµα ΙΙ). Τρία σηµεία θα πρέπει να διευκρινιστούν εκ των προτέρων: Α. Μεταφορές µεταξύ Ενδεικτικών Ποσών Η επιδότηση ΘΣ που παρέχεται στο ικαιούχο µπορεί να καλύψει µία ή περισσότερες εγκεκριµένες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας ΘΣ, έχει κατανεµηθεί για κάθε εγκεκριµένη δραστηριότητα ένα ενδεικτικό ποσό που αναφέρεται στο τµήµα Β.1. των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Οι µεταφορές µεταξύ ενδεικτικών ποσών επιτρέπονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ανεξάρτητα από την αξία του µέρους της επιδότησης που χρησιµοποιείται για τη συγκεκριµένη εφαρµογή κάθε δραστηριότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι µεγαλύτερης του 50% του ποσού που προβλέπεται στο τµήµα Β.1 για τις δραστηριότητες OM, ECTS, IP, PROG, MOD µπορεί να µεταφερθεί και όχι µεγαλύτερης του 20% στην περίπτωση των δραστηριοτήτων DISS (βλέπε άρθρο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας). Ωστόσο, οι µεταφορές επιτρέπονται µόνο όταν όλες οι εγκεκριµένες δραστηριότητες εφαρµόζονται όπως περιγράφεται στην αρχική αίτηση και όπως έχει εγκρίνει η Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία. Σε περίπτωση που κάποια από τις εγκεκριµένες δραστηριότητες δεν εφαρµοστεί ικανοποιητικά, το ενδεικτικό ποσό που αναφέρεται στην χρηµατοοικονοµική συµφωνία για την/τις εν λόγω δραστηριότητα/ες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισµό του ποσού που πρέπει να επιστραφεί (βλέπε Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, άρθρο 5.2) β) για τις εγκεκριµένες δραστηριότητες IP, PROG, MOD, DISS, όλες οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται ή οι δαπάνες που καλύπτονται από την επιδότηση θα πρέπει να εγκριθούν από τους εταίρους. Εάν ο ικαιούχος θελήσει να χρησιµοποιήσει, για οποιαδήποτε από τις εγκεκριµένες δραστηριότητες αυτού του είδους, ποσό µικρότερο από το ενδεικτικό ποσό που προβλέπεται στη Χρηµατοοικονοµική του Συµφωνία, θα χρειαστεί την επίσηµη έγκριση των εταίρων που συµµετέχουν στην/στις εν λόγω δραστηριότητα/ες. Β. Φ.Π.Α. Ο ικαιούχος µπορεί να συµπεριλάβει τις δαπάνες για οποιονδήποτε Φ.Π.Α. ή αντίστοιχο φόρο πωλήσεων που κατέβαλε για αγορές, εφόσον αυτός δεν του επιστρέφεται σύµφωνα µε το ισχύον σχετικά µε τον Φ.Π.Α. εθνικό του σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση, ο ικαιούχος πρέπει να επισυνάψει στη ήλωση απανών µια αναλυτική έκθεση σχετικά µε το καθεστώς Φ.Π.Α. που αφορά το σχέδιο. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο ικαιούχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Επιτροπή ή το Γραφείο απόδειξη σχετικά µε το καθεστώς Φ.Π.Α. που ισχύει στην περίπτωσή του.

6 Γ. Ρυθµίσεις για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών επισκέψεων (PV) Σελ. 6 Οι δαπάνες που αφορούν την πραγµατοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων θα εξακολουθούν να θεωρούνται ως επιλέξιµες αν πληρούν τους ακόλουθους όρους: οι δαπάνες τις οποίες καλύπτει η επιδότηση για δραστηριότητες PV περιορίζονται στο 10% του µέγιστου ποσού της Θεσµικής Σύµβασης, όπως καθορίζεται στο σηµείο Α.3 των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας ωστόσο, το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο µέγιστο ποσό των EUR για Χρηµατοοικονοµικές Συµφωνίες µε µέγιστο ποσό επιδότησης υψηλότερο των EUR και µπορεί να φτάσει τα 250 EUR για Χρηµατοοικονοµικές Συµφωνίες µε µέγιστο ποσό επιδότησης χαµηλότερο των EUR όλες οι αντίστοιχες δραστηριότητες και δαπάνες που καλύπτονται από την επιδότηση δηλώνονται και δικαιολογούνται στα τµήµατα της Τελικής Έκθεσης για τις δραστηριότητες PV (Παράρτηµα ΙΙ της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας) οι εν λόγω δραστηριότητες PV πραγµατοποιούνται για να προετοιµάσουν µελλοντικά σχέδια συνεργασίας ERASMUS τηρούνται όλοι οι όροι επιλεξιµότητας που περιγράφονται στο Τµήµα ΙΙ, σηµείο 2 αυτού του Παραρτήµατος τηρούνται όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Ι.2.α. Έξοδα ταξιδίου / διαµονής και διαβίωσης (βλέπε Μέρος ΙΙ για τις µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.α.1. Θεωρούνται επιλέξιµες µόνο οι δαπάνες ταξιδίου/διαµονής/διαβίωσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προετοιµασία, εφαρµογή ή/και αξιολόγηση εγκεκριµένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ΘΣ. Όλες αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη ήλωση απανών και να αφορούν µια δραστηριότητα που θα περιγράφεται λεπτοµερώς στην Τελική Έκθεση. Ι.2.α.2. Ο ικαιούχος θα πρέπει να προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει τον οικονοµικότερο τρόπο ταξιδιού και, όπου αυτό είναι δυνατό, να κάνει πλήρη χρήση των πτήσεων Apex και των ειδικών οικονοµικών τιµών. Ι.2.α.3. Το ταξίδι µε το τραίνο (πρώτη θέση, εάν το επιθυµεί ο ικαιούχος και εάν το επιτρέπουν οι κανονισµοί του ιδρύµατος) πρέπει να χρησιµοποιείται για µετακινήσεις µέχρι 400 χιλιοµέτρων, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις ή όπου είναι αναγκαίος ο θαλάσσιος διάπλους. Όσον αφορά τις µετακινήσεις άνω των 400 χιλιοµέτρων, µπορεί να δικαιολογηθεί αεροπορικό ταξίδι, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε εισιτήριο οικονοµικής θέσης (ή Apex ή εισιτήριο µε ειδική έκπτωση, όταν αυτό είναι δυνατόν). Ι.2.α.4. Σε περίπτωση που ταξιδέψετε µε το αυτοκίνητο, τα έξοδα θα είναι επιλέξιµα αλλά θα υπολογισθούν βάσει των ακόλουθων όρων: Σε περίπτωση ταξιδίου που πραγµατοποιείται µε ιδιωτικό όχηµα ή ταξί, το ποσό που επιστρέφεται περιορίζεται στο κόστος ενός αντίστοιχου εισιτηρίου πρώτης θέσης µε το τραίνο (ανεξάρτητα από τον αριθµό των ατόµων που ταξιδεύουν µε το όχηµα). Ωστόσο, ο ικαιούχος ή/και οι εταίροι του θα πρέπει να δικαιολογήσουν το ταξίδι και να προσκοµίσουν απόδειξη ότι αυτό όντως πραγµατοποιήθηκε. Στην περίπτωση µισθωµένου οχήµατος (κατηγορίας Β το ανώτερο), θα επιστραφεί το πραγµατικό κόστος. Ωστόσο, µισθωµένο όχηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο εφόσον δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο µεταφορικό µέσο διαθέσιµο. Ι.2.α.5. Οι δαπάνες ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι επιλέξιµες στα πλαίσια του παρόντος σηµείου. Ι.2.α.6. Τα έξοδα ταξιδίου εκτός των χωρών όπου βρίσκονται οι εταίροι, είναι επιλέξιµα µόνον εφόσον αποδειχθεί ότι το ταξίδι αυτό είναι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας. Ωστόσο, τα έξοδα ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης που προκύπτουν λόγω του ταξιδιού εκτός των χωρών που είναι επιλέξιµες να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες ΘΣ του ERASMUS στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ δεν είναι επιλέξιµα. Ι.2.α.7. Τα έξοδα διαµονής και διαβίωσης είναι επιλέξιµα, υπό την προϋπόθεση ότι: είναι αναγκαία και λογικά λαµβάνοντας υπόψη τον τόπο διαµονής, υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό που διέπει το ικαιούχο, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα. Έξοδα για τοπικές µετακινήσεις (π.χ. από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο ή στο χώρο συνάντησης) πρέπει να συµπεριληφθούν στις δαπάνες διαβίωσης και διαµονής.

7 Σελ. 7 Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο ικαιούχος µπορεί να επιλέξει την επιστροφή των εξόδων διαµονής και διαβίωσης βάσει των πραγµατικών ή των παγίων δαπανών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εσωτερικός κανονισµός που διέπει το ικαιούχο ή/και τον εταίρο επιβάλλει όριο κατώτερο από αυτά που αναφέρονται λεπτοµερώς στους παρακάτω πίνακες, αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως βάση του υπολογισµού. Πίνακας που δείχνει το ανώτατο κόστος διαµονής/διαβίωσης κατ άτοµο και κατά ηµέρα, για καθεµία από τις αναφερόµενες χώρες. Χώρα Ανώτατο ποσό σε Χώρα Ανώτατο ποσό σε EUR EUR BE Βέλγιο 150 IS Ισλανδία 183 DK ανία 179 LI Λιχτενστάιν 174 DE Γερµανία 127 NO Νορβηγία 171 GR Ελλάδα 113 BG Βουλγαρία 157 ES Ισπανία 141 CZ Τσεχική ηµοκρατία 214 FR Γαλλία 130 EE Εσθονία 129 IE Ιρλανδία 165 CY Κύπρος 100 IT Ιταλία 130 LV Λετονία 174 LU Λουξεµβούργο 143 LT Λιθουανία 126 NL Κάτω Χώρες 148 HU Ουγγαρία 136 AT Αυστρία 122 MT Μάλτα 86 PT Πορτογαλία 143 PL Πολωνία 227 FI Φινλανδία 156 RO Ρουµανία 185 SE Σουηδία 157 SI Σλοβενία 148 UK Ηνωµένο Βασίλειο 199 SK Σλοβακία 164 Τα ποσά που αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα περιλαµβάνουν όλες τις πιθανές δαπάνες που αφορούν την παραµονή στην εν λόγω χώρα. Tα εν λόγω ποσά θα ισχύουν για µια πλήρη περίοδο 24 ωρών ή/και για οποιοδήποτε χρονική περίοδο που περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διανυκτέρευση, τα ποσά µειώνονται κατά 50%. Ι.2.β. Τεχνολογία (υλισµικό ) και εξοπλισµός (βλέπε Μέρος ΙΙ για τις µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.β.1. Οι δαπάνες που αφορούν την προµήθεια µε αγορά, µε χρηµατοδοτική µίσθωση (λήζινγκ) ή µε ενοικίαση τεχνολογίας και εξοπλισµού είναι επιλέξιµες µόνον εφόσον η απόκτηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της/των εν λόγω εγκεκριµένης/ων δραστηριότητας/ων και εφόσον η τεχνολογία ή ο εξοπλισµός αυτός συνδέεται µε τη χρήση ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Ι.2.β.2. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ λήζινγκ, µίσθωσης (ενοικίασης) ή αγοράς της τεχνολογίας ή του εξοπλισµού, η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται στην οικονοµικότερη λύση. Ο ικαιούχος θα πρέπει να έλθει σε επαφή µε ορισµένο αριθµό προµηθευτών, έτσι ώστε να διασφαλίσει την προµήθεια του εξοπλισµού σύµφωνα µε τους οικονοµικά καλύτερους όρους. Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή ή το Γραφείο, ο τρόπος προµήθειας καθώς και η επιλογή προµηθευτή θα πρέπει να δικαιολογηθούν. Ι.2.β.3. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος επιλέξει τη µίσθωση ή το λήζινγκ τεχνολογίας ή εξοπλισµού, οι δαπάνες για ενδεχόµενη αγορά τoυ λήζινγκ ή της µίσθωσης µετά το τέλος της περιόδου µίσθωσης ή λήζινγκ δεν θεωρούνται επιλέξιµες. Ι.2.β.4. Οι δαπάνες εγκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης επιλέξιµης τεχνολογίας (υλισµικού) και εξοπλισµού µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν, θα περιορίζονται όµως στην ποσοστιαία χρήση τους στο σχέδιο. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να δικαιολογηθούν και να αναφερθούν λεπτοµερώς στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Ι.2.β.5. Πρέπει να πραγµατοποιηθεί απογραφή της τεχνολογίας και του εξοπλισµού σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τον εσωτερικό κανονισµό που διέπει το ικαιούχο.

8 Σελ. 8 Ι.2.β.6. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η αγορά τεχνολογίας ή εξοπλισµού, οι δαπάνες θα δικαιολογούνται ως ακολούθως: Η αγορά πρέπει να µειωθεί ανάλογα µε την επί τοις εκατό χρήση στο εν λόγω σχέδιο. Παράδειγµα: Eξοπλισµός αξίας 860 EUR, ο οποίος χρησιµοποιείται σε ποσοστό 75 % για το σχέδιο, θα είναι 645 EUR: 860 EUR x 75% = 645 EUR Για τον υπολογισµό της απόσβεσης, η αναµενόµενη διάρκεια ζωής της τεχνολογίας και του εξοπλισµού θα είναι τρία χρόνια, εάν η τιµή αγοράς είναι µεγαλύτερη των EUR. Οι ετήσιες επιλέξιµες δαπάνες θα υπολογιστούν σύµφωνα µε ένα συντελεστή µείωσης της αξίας 33,33% που προσαρµοσµένο στην ποσοστιαία χρήση στο εν λόγω σχέδιο. Παράδειγµα: Το επιτρεπτό κόστος κατά το πρώτο έτος για ένα κοµµάτι εξοπλισµού αξίας EUR, το οποίο χρησιµοποιείται σε ποσοστό 50% στο σχέδιο, θα είναι EUR: EUR x 33,33 % x 50 % = EUR Κατά το δεύτερο έτος της σύµβασης (εάν εφαρµόζεται), εφόσον η χρήση της τεχνολογίας ή του εξοπλισµού παραµένει η ίδια, το επιλέξιµο κόστος θα είναι EUR. Εάν δεν προβλέπεται η χρήση τεχνολογίας ή εξοπλισµού για το σχέδιο κατά το δεύτερο έτος, καµία δαπάνη δεν είναι επιλέξιµη (λόγω µείωσης της αξίας ή άλλης αιτίας). Σε περίπτωση που η συνολική αξία του εξοπλισµού ή της τεχνολογίας δεν υπερβαίνει τα EUR, η συνολική αξία προµήθειας είναι αποδεκτή ως δαπάνη για το αντίστοιχο έτος, µειωµένη αναλογικά κατά το ποσοστό χρήσης στο εν λόγω σχέδιο. Το κόστος από τη µείωση της αξίας ή την αγορά δεν είναι επιλέξιµο στην περίπτωση που αφορά την αγορά τεχνολογίας ή εξοπλισµού εκτός της σχετικής συµβατικής περιόδου. Ι.2.β.7 Σε περίπτωση προµήθειας τεχνολογίας ή εξοπλισµού µε λήζινγκ ή µίσθωση, η συνολική δαπάνη λήζινγκ/µίσθωσης για την αντίστοιχη περίοδο µπορεί να γίνει αποδεκτή, µειωµένη ωστόσο αναλογικά κατά το ποσοστό (επί τοις εκατό) της χρήσης στο σχέδιο. Ι.2.β.8 Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή να προσκοµίσει για έλεγχο όλα τα έγγραφα που αφορούν την αγορά, το λήζινγκ ή τη µίσθωση εξοπλισµού ή τεχνολογίας. Ι.2.γ. Πληροφόρηση / Επιλογή / Προετοιµασία / Υποδοχή και Παρακολούθηση σπουδαστών ή/και προσωπικού στο πλαίσιο ανταλλαγών (βλέπε Μέρος ΙΙ για τις µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.γ.1. Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν την πληροφόρηση, επιλογή, προετοιµασία, υποδοχή ή/και παρακολούθηση σπουδαστών ή προσωπικού στο πλαίσιο ανταλλαγών για δραστηριότητες κινητικότητας. Ι.2.γ.2. Οι δαπάνες αυτές µπορούν να καλύψουν έξοδα που αφορούν: δαπάνες πληροφόρησης (υλικό ή/και δραστηριότητες), δαπάνες για εξετάσεις και επιλογή (υλικών ή/και δραστηριοτήτων) που προηγούνται της περιόδου ανταλλαγής, δαπάνες γλωσσικής, ακαδηµαϊκής και πολιτισµικής προετοιµασίας πριν ή/και κατά τη διάρκεια της περιόδου ανταλλαγής, δαπάνες παρακολούθησης, αξιολόγησης και εκτίµησης ατόµων που βρίσκονται στο εξωτερικό καθώς και µετά την επιστροφή τους. Ι.2.δ. ιοικητικές δαπάνες (βλέπε Τµήµα ΙΙ για µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.δ.1. Γενικές διοικητικές δαπάνες καλύπτουν τις άµεσες διοικητικές δαπάνες που αφορούν τις εγκεκριµένες δραστηριότητες, και κυρίως τις εξής: Επικοινωνίες (τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, αλληλογραφία, κλπ.). Προµήθειες υλικού διοίκησης και γραφείου (συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού Η/Υ). Ασφάλιση. Έξοδα φωτοτυπιών εγγράφων. απάνες ενοικίασης χώρων. απάνες γραµµατειακού, διοικητικού ή/και τεχνικού προσωπικού (βλέπε Ι.2.δ.2 απάνες γραµµατειακού, διοικητικού ή/και τεχνικού προσωπικού κατωτέρω). Αναλώσιµα υλικά εργαστηρίων.

9 Σελ. 9 Οι εν λόγω δαπάνες θα υπολογιστούν µε βάση τις λογιστικές αρχές, κανόνες και µεθόδους που ισχύουν στην περίπτωση του ικαιούχου ή/και των εταίρων του. Αυτές οι αρχές, κανόνες και µέθοδοι θα πρέπει να είναι δίκαιες, λογικές και σύµφωνες µε τους αποδεκτούς λογιστικούς κανονισµούς και πρακτικές της εν λόγω χώρας. Ο ικαιούχος, εφόσον του ζητηθεί, αποστέλλει στην Επιτροπή ή το Γραφείο πλήρη εξήγηση των µεθόδων που χρησιµοποίησε ο ίδιος ή οι εταίροι του για τον υπολογισµό αυτών των γενικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές είναι αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι : οι γενικές δαπάνες είναι σαφώς αναγνωρίσιµες, µπορούν να επαληθευτούν και δεν υπερβαίνουν τις πραγµατικές δαπάνες του ικαιούχου, δεν περιλαµβάνουν δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη χρεωθεί σε κάποια άλλη κατηγορία δαπανών της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης, η οποία περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, δεν υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο της τάξης του 20% της συνολικής αξίας της επιδότησης ΘΣ (IC). Ι.2.δ.2. απάνες γραµµατειακού, διοικητικού ή/ και τεχνικού προσωπικού Οι εν λόγω δαπάνες περιορίζονται στις δαπάνες για το γραµµατειακό και διοικητικό προσωπικό, στο οποίο έχουν ανατεθεί ειδικά οι δραστηριότητες των σχεδίων µε πλήρη, µερική ή και προσωρινή απασχόληση. Οι δαπάνες για γραµµατειακό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται για τις συνήθεις δραστηριότητες του ιδρύµατος, είναι επιλέξιµες µόνον εφόσον αφορούν την πληρωµή υπερωριών που συνδέονται καθ ολοκληρίαν και συγκεκριµένα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου και αναφέρονται σαφώς ως τέτοιες στην κατάσταση µισθοδοσίας. Οι δαπάνες προσωπικού, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και να αναφέρονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση, αποκλειστικά υπό τον τίτλο Γενικές ιοικητικές απάνες. Εκτός των δαπανών που αναφέρθηκαν διεξοδικά ανωτέρω, δεν είναι επιλέξιµη καµία άλλη δαπάνη προσωπικού. Ο ικαιούχος θα πρέπει να διατηρεί πλήρες και ακριβές αρχείο για κάθε µέλος του προσωπικού του, τα έξοδα του οποίου περιλήφθηκαν στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες: - το ονοµατεπώνυµο του εν λόγω υπαλλήλου, - την κανονική µικτή αµοιβή του υπαλλήλου ανά ώρα/ηµέρα/µήνα, - τις κανονικές δαπάνες και εισφορές που πραγµατοποιήθηκαν από το ικαιούχο για τον υπάλληλο, - το χρόνο που δαπάνησε ο υπάλληλος για την εφαρµογή της ΘΣ και τα καθήκοντα που διεκπεραίωσε, - το χρηµατικό ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε στον εν λόγω υπάλληλο. Το αρχείο αυτό πρέπει να υπογραφεί και από τον υπάλληλο και από το ικαιούχο και να προσκοµιστεί στην Επιτροπή ή το Γραφείο, εφόσον ζητηθεί. Οι δαπάνες προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ισχύουσες τιµές της αγοράς εργασίας στην εν λόγω χώρα. Ι.2.ε. απάνες παραγωγής / εκτύπωσης / διανοµής / µετάφρασης Ι.2.ε.1. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι λογικές ως προς το ύψος τους και δικαιολογούνται λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των σχετικών εγγράφων και υλικών. Ο ικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιµές για το έργο που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί. Ι.2.ε.2. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος χρησιµοποιεί τα δικά του τεχνικά τµήµατα για να πραγµατοποιήσει την παραγωγή, την εκτύπωση ή τη διανοµή, οι επιλέξιµες δαπάνες θα περιλαµβάνουν µόνο τις δαπάνες των (αναλώσιµων) υλικών. Στην περίπτωση που ο ικαιούχος προβεί σε προσλήψεις προσωπικού ή στην περίπτωση που το προσωπικό υπόκειται σε σαφώς αναγνωρισµένο καθεστώς πληρωµής υπερωριών ειδικά και αποκλειστικά για τα εν λόγω καθήκοντα, οι αντίστοιχες δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να συµπεριληφθούν στις γενικές διοικητικές δαπάνες. Εν πάση περιπτώσει, οι συνολικές δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τη συνήθη αµοιβή που θα ζητούσε κανονικά ένας εξωτερικός εργολήπτης για να πραγµατοποιήσει το εν λόγω έργο. Ι.2.ε.3. Όσον αφορά τις µεταφράσεις, το ανώτατο επιτρεπόµενο κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 EUR τη γραµµή (55 µε 60 χαρακτήρες ανά γραµµή). Για έξοδα διερµηνείας, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο τιµής είναι 500 EUR την ηµέρα ανά διερµηνέα (εξαιρουµένων των εξόδων στέγασης και διαµονής). Ο ανώτατος αριθµός διερµηνέων περιορίζεται στους 2 ανά ηµέρα και ανά γλώσσα.

10 Ι.2.στ. Λοιπές δαπάνες και τραπεζικά έξοδα Σελ. 10 Οι λοιπές δαπάνες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα σηµεία Ι.2.α έως Ι.2.ε, µπορούν να δικαιολογηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι: είναι λογικές ως προς το ύψος τους, είναι απολύτως απαραίτητες για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων ΘΣ, είναι πλήρως τεκµηριωµένες και εξηγούνται αναλυτικά στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση, δεν καλύπτονται από άλλο σηµείο της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης, δεν περιλαµβάνονται ως µη επιλέξιµες στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία ή σε κάποιο από τα παραρτήµατά της, έχουν εγκριθεί τυπικά από την Επιτροπή (ή από το Γραφείο). Τα τραπεζικά έξοδα που αφορούν το άνοιγµα ή τη διατήρηση ενός λογαριασµού ειδικά για τις εγκεκριµένες δραστηριότητες ΘΣ είναι επιλέξιµα και θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις λοιπές δαπάνες. Επιπλέον, όλα τα έξοδα µεταφοράς και συναλλαγών που αφορούν αποδείξεις και πληρωµές για επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων είναι επίσης επιλέξιµα. Ωστόσο, τα έξοδα που αφορούν το άνοιγµα ή τη διατήρηση ενός πιστωτικού λογαριασµού, τη δυνατότητα ανάληψης ποσού µεγαλύτερου των καταθέσεων ή τη δυνατότητα εγγύησης, δεν είναι επιλέξιµα.

11 Τµήµα ΙΙ: Ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται σε µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ Σελ. 11 Ο ικαιούχος καλείται να συµβουλευτεί το Τµήµα Β.1 των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας, προκειµένου να εντοπίσει τα είδη των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων που αφορά η παρούσα σύµβαση. Βλέπε επίσης στο Τµήµα Ι.2.Γ σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις δραστηριότητες των Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων. Εκτός από τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρµογής που καθορίζονται στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, οι κανόνες που περιγράφονται κατωτέρω αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις προκειµένου οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται να µπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιµες. Σηµειωτέον ότι αυτοί οι Ειδικοί Κανόνες µπορεί να τροποποιούν ή να αποκλείουν ορισµένα είδη επιλέξιµων δαπανών. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την εφαρµογή των ακόλουθων δραστηριοτήτων πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που περιγράφονται στο Τµήµα Ι και ΙΙΙ αυτής της σύµβασης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω και σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της Συµφωνίας, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να ζητήσει την επιστροφή του µέρους της επιδότησης που αντιστοιχεί στο ενδεικτικό ποσό που χορηγείται για τη/τις σχετική/ές δραστηριότητα/ες. ΙΙ.1. Παροχή στήριξης στην οργάνωση της κινητικότητας (ΟΜ) Η χoρηγούµενη επιδότηση στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή της OM, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού πρέπει να πραγµατοποιηθεί προς ή από επιλέξιµα ιδρύµατα εταίρους (βλέπε άρθρο 7 της συµφωνίας) και σε χώρα διαφορετική από εκείνη του ικαιούχου, για κάθε ροή κινητικότητας, το ίδρυµα αποστολής ή το ίδρυµα υποδοχής των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού που συµµετέχουν στην ανταλλαγή πρέπει να ανήκει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεπώς, οι ροές µεταξύ ιδρυµάτων που δεν ανήκουν σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επιλέξιµες), τα ιδρύµατα που συµµετέχουν σε µια συγκεκριµένη ανταλλαγή πρέπει να έχουν συνάψει συµφωνία σχετικά µε την υποδοχή και την αποστολή ενός σαφώς καθορισµένου αριθµού σπουδαστών/εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του εν λόγω ακαδηµαϊκού έτους. Οι περαιτέρω όροι επιλεξιµότητας σχετικά µε τις ροές κινητικότητας σπουδαστών ή εκπαιδευτικών και τη χρήση των αντίστοιχων επιδοτήσεων αναφέρονται σε ειδική σύµβαση ανάµεσα στον ικαιούχο και τον Εθνικό Φορέα, και γι αυτό το λόγο δεν διευκρινίζονται στο παρόν τµήµα. Κανόνες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης OM: Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας OM, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες τα ακόλουθα: όλες οι δαπάνες που αφορούν την ανταλλαγή σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού µε µη επιλέξιµο εταίρο, όλες οι δαπάνες που αφορούν την ανταλλαγή σπουδαστών και προσωπικού µεταξύ δύο ιδρυµάτων ευρισκόµενων εκτός της ΕΕ, όλες οι δαπάνες που αφορούν ανταλλαγή σπουδαστών και προσωπικού µεταξύ δύο ιδρυµάτων που ευρίσκονται στην ίδια επιλέξιµη χώρα, δαπάνες που προέκυψαν από τη χορήγηση µεµονωµένων υποτροφιών κινητικότητας ή από την αύξηση του ποσού των υποτροφιών που παρέχονται από τη ράση 2.2 του ERASMUS σε σπουδαστές και εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν σε ανταλλαγή OM, δίδακτρα ή οποιασδήποτε άλλης µορφής δικαιώµατα εγγραφής, όπως εξέταστρα ή τέλη για τη χρήση βιβλιοθηκών ή εργαστηρίων, δαπάνες που συνδέονται µε ερευνητικές δραστηριότητες, δαπάνες για αγορά λεξικών, συνήθων διδακτικών βιβλίων ή άλλης µορφής εντύπων, τα οποία θα παραµείνουν στη βιβλιοθήκη, συνδροµές σε περιοδικές εκδόσεις κλπ. Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας OM, θεωρούνται επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες: έξοδα ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για το ακαδηµαϊκό ή/και διοικητικό προσωπικό που συµµετέχει σε συναντήσεις προπαρασκευής, παρακολούθησης ή αξιολόγησης που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες OM, σε χώρες άλλες αυτής του δικαιούχου

12 Σελ. 12 γλωσσική προπαρασκευή εξερχόµενων ή/και εισερχόµενων σπουδαστών και εξερχόµενων εκπαιδευτικών (π.χ. έξοδα που αφορούν την οργάνωση ειδικών κύκλων µαθηµάτων, εγγραφή για παρακολούθηση µαθηµάτων που παραδίδονται εκτός του ιδρύµατος, αγορά εκπαιδευτικού ή/και διδακτικού υλικού, κλπ.), παρότι, σύµφωνα µε το ανωτέρω µέρος, οι δαπάνες διαµονής για τους σπουδαστές και τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του ERASMUS δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο των OM, η προκαταβολή χρηµάτων για πληρωµή ενοικίων ή αµοιβών ταξιδιωτικών πρακτορείων (όχι όµως και του πραγµατικού ενοικίου) µπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιµη δαπάνη, πληροφόρηση, επιλογή, προετοιµασία, καθοδήγηση και παρακολούθηση εξερχόµενων ή/και εισερχοµένων σπουδαστών και εκπαιδευτικών (για παράδειγµα, έξοδα που αφορούν την οργάνωση ειδικών κύκλων µαθηµάτων, την αγορά υλικού µάθησης ή/και διδακτικού υλικού, την πληρωµή που καταβάλλεται σε σπουδαστές ή οργανώσεις σπουδαστών για την παρακολούθηση και παροχή βοήθειας στους σπουδαστές του ERASMUS, την πρακτική οργάνωση της περιόδου που θα διανύσουν οι σπουδαστές του ERASMUS στο ίδρυµα υποδοχής, κλπ.), αγορά, παραγωγή, µετάφραση και διάδοση διδακτικού ή ενηµερωτικού υλικού που συνδέεται άµεσα µε τις δραστηριότητες κινητικότητας, εξοπλισµός, εφόσον αφορά τη χρησιµοποίηση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν άµεσα την εγκεκριµένη δραστηριότητα κινητικότητας, διοικητικές δαπάνες. ΙΙ.2. Προπαρασκευαστικές επισκέψεις (PV) (Βλέπε επίσης το Τµήµα Ι.2.Γ του παρόντος εγγράφου, σχετικά µε τις ρυθµίσεις που αφορούν τις δραστηριότητες Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων) Η χορηγούµενη επιδότηση στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή PV, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η PV πρέπει να πραγµατοποιείται προς ή από επιλέξιµα ιδρύµατα εταίρους (βλ. Άρθρο 7 της συµφωνίας), σε χώρα άλλη από εκείνη του ικαιούχου, για κάθε εγκεκριµένη ροή PV, το ίδρυµα αποστολής ή υποδοχής της επίσκεψης πρέπει να ανήκει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεπώς, οι επισκέψεις µεταξύ ιδρυµάτων που δεν ανήκουν σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επιλέξιµες) δεν επιτρέπονται οι δραστηριότητες PV µε τοµείς ιδρυµάτων-εταίρων, τα οποία ήδη συµµετέχουν σε δραστηριότητες εγκεκριµένες µε την παρούσα συµφωνία (για παράδειγµα, επίσκεψη σε ίδρυµα- εταίρο που ήδη συµµετέχει σε δραστηριότητες εγκεκριµένες στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µόνον εφόσον το αντικείµενο της επίσκεψης αφορά Τµήµατα, µε τα οποία δεν υπάρχει συνεργασία σε δραστηριότητες ΘΣ στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας), κάθε πραγµατοποιούµενη προπαρασκευαστική επίσκεψη δεν µπορεί να διαρκεί πάνω από 3 εβδοµάδες (δηλαδή 21 ηµέρες). Επιπλέον, η ενίσχυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συµµετοχή σε διακρατικά σεµινάρια επαφής που διοργανώνουν οι Εθνικοί Φορείς ΕRASMUS. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης ΘΣ για PV: Στο πλαίσιο µίας επιλέξιµης δραστηριότητας PV, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: όλες οι δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη σε µη επιλέξιµο εταίρο, όλες οι δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη µεταξύ δύο ιδρυµάτων που δεν ανήκουν σε χώρες της ΕΕ. όλες τις δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη σε κάποιο ίδρυµα από την ίδια επιλέξιµη χώρα. όλες οι δαπάνες που προκύπτουν µετά τη λήξη της ανώτατης διάρκειας της επίσκεψης,, δηλ. 21 ηµέρες, όλες οι δαπάνες που αφορούν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο µίας επιλέξιµης δραστηριότητας PV, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: έξοδα ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, διοικητικές δαπάνες.

13 II.3. Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) Σελ. 13 II.3.α. Ανάπτυξη τoυ ECTS Η χορηγούµενη επιδότηση που χορηγείται στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή του ECTS, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται στα πλαίσια του ECTS ανταποκρίνονται στις θεµελιώδεις αρχές της δραστηριότητας αυτής, όπως περιγράφονται στον Οδηγό για τους Χρήστες του ECTS, το ECTS εφαρµόζεται σε αυτά τα γνωστικά αντικείµενα και σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας που περιλαµβάνεται στην πρωτότυπη αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλει ο ικαιούχος και εγκρίνεται στη συµφωνία. Κατόπιν ρητού αιτήµατος της Επιτροπής, ο ικαιούχος (ο οποίος εκπροσωπείται από τον οικείο συντονιστή ECTS, τουλάχιστον) αναλαµβάνει να συµµετάσχει σε δύο το πολύ ενηµερωτικά σεµινάρια για το ECTS. Οι δαπάνες συµµετοχής σε αυτά µπορούν να καλυφθούν από την επιδότηση, εντός των ορίων που τίθενται από τους Κανόνες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της επιδότησης. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης ECTS: Στο πλαίσιο µίας εγκεκριµένης δραστηριότητας ECTS, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: δαπάνες που αφορούν την ενηµέρωση οργάνων ECTS σε τοµείς σπουδών όπου αυτοί ήδη υπήρχαν. Στο πλαίσιο µίας εγκεκριµένης δραστηριότητας ECTS, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για τη συµµετοχή σε ενηµερωτικές και προπαρασκευαστικές συναντήσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο σχετικά µε την ανάπτυξη ECTS από το δικαιούχο φορέα, δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης ενός εθνικού συµβούλου ECTS, τον οποίο προσκαλεί το πανεπιστήµιο και ο οποίος επικουρεί το ίδρυµα στην ανάπτυξη ECTS, δαπάνες παραγωγής, µετάφρασης και διάδοσης υλικού ECTS για νέους τοµείς σπουδών (δηλαδή τοµείς σπουδών στα πλαίσια των οποίων δεν έχει εφαρµοστεί το ECTS) δαπάνες εξοπλισµού, εφόσον αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών που συνδέονται άµεσα µε τη δραστηριότητα ECTS διοικητικές δαπάνες διοικητικές δαπάνες Σε ορισµένα πανεπιστήµια, στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης ECTS, έχει χορηγηθεί ειδική συµπληρωµατική επιδότηση, προκειµένου να καλύψουν τις δαπάνες για την επίσκεψη συµβούλων ECTS στο ίδρυµά τους, οι οποίοι επικουρούν το ίδρυµα στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος ECTS. Οι εν λόγω συµπληρωµατικές επιδοτήσεις αναφέρονται στο τµήµα Β.3 των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Αυτή η επιδότηση για συµβούλους ECTS θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών: 750 EUR που αντιστοιχούν στην αµοιβή κάθε συµβούλου, τις δαπάνες ταξιδιού του συµβούλου, σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες που καθορίζονται γι αυτόν τον τύπο δαπανών στο τµήµα Ι.2.α της παρούσας σύµβασης, τις δαπάνες διαβίωσης και διαµονής του συµβούλου, σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες που καθορίζονται γι αυτόν τον τύπο δαπανών στο τµήµα Ι.2.α της παρούσας σύµβασης. Όλες οι δαπάνες για τις επισκέψεις που καλύπτονται από αυτή τη συµπληρωµατική επιδότηση πρέπει να επαληθευτούν και να δικαιολογηθούν στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση που περιλαµβάνεται στην Τελική Έκθεση (βλέπετε ειδική υποσηµείωση στον πίνακα 2 και ανατρέξετε στον πίνακα 3).

14 II.4. Σελ. 14 Από κοινού ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών και διάδοση/εφαρµογή σχεδίων ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών: (CD, PROG, MOD, DISS) (στο εξής αναφέρεται ως CD) Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων CD, η χρήση της χορηγούµενης επιδότησης (βλ. ενδεικτικό χορηγούµενο ποσό στο Τµήµα Β.1 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας) πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε πλήρη γνώση και µε τη σύµφωνη γνώµη των εταίρων, όπως καθορίζεται στο Τµήµα Β.2 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας (βλέπε επίσης το άρθρο 5.2 της Συµφωνίας). Ο ικαιούχος είναι υπόλογος στην Επιτροπή για να δικαιολογήσει τη χρήση της χορηγούµενης ενίσχυσης για τη δραστηριότητα αυτή. Ο ικαιούχος είναι επίσης υπόλογος στην Επιτροπή για την περιγραφή στην Τελική του Έκθεση όλων των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εν λόγω εγκεκριµένης δραστηριότητας. Η χορηγούµενη στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας ενίσχυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων CD, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Τα PROG/MOD/DISS πραγµατοποιούνται σε ένα τουλάχιστον κράτος µέλος και σε δύο άλλες επιλέξιµες χώρες. Εάν ο όρος αυτός δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί πλέον µετά την απόσυρση ενός ή περισσότερων εταίρων, ο συντονιστής πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή, µέσω του Γραφείου, και όλες οι σχετικές µε το σχέδιο δραστηριότητες και δαπάνες πρέπει να σταµατήσουν µέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως της Επιτροπής. Εάν δεν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε µπορεί να διατυπωθεί αίτηµα επιστροφής ολόκληρου του ποσού της χρηµατοδότησης που χορηγήθηκε στο στάδιο της τελικής έκθεσης. β) Μόνο τα ιδρύµατα εταίροι που επισηµαίνονται στο Τµήµα Β.2 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας θεωρούνται ως επιλέξιµοι εταίροι για την εν λόγω εγκεκριµένη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, και στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, µόνο τα ιδρύµατα αυτά είναι εξουσιοδοτηµένα να αποφασίζουν ως προς τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που θα πραγµατοποιήσουν για την εφαρµογή της εγκεκριµένης δραστηριότητας και να επωφελούνται από την κοινοτική οικονοµική ενίσχυση. ΙΙ.4.α. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης PROG και MOD: Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου PROG ή MOD, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες ο ακόλουθες: οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από ιδρύµατα που δεν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη σύµπραξη οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενηµέρωση ή την έγκριση των εταίρων. Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης και διαµονής, στο πλαίσιο συναντήσεων προπαρασκευής, παρακολούθησης και αξιολόγησης, απόκτηση, παραγωγή, µετάφραση, εφαρµογή και διάδοση διδακτικού υλικού που αφορά άµεσα ή προκύπτει από την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, εξοπλισµός, εφόσον αφορά τη χρήση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, διοικητικές δαπάνες. II.4.β. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης DISS: Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου DISS, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από δραστηριότητες µε ιδρύµατα που δεν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη σύµπραξη, οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενηµέρωση ή την έγκριση των εταίρων, οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται µε το στάδιο ανάπτυξης του σχεδίου από κοινού ανάπτυξης προγράµµατος σπουδών.

15 Σελ. 15 Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου διάδοσης/εφαρµογής, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: ταξιδίου, διαβίωσης και διαµονής για συναντήσεις προπαρασκευής, παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά µε τις δραστηριότητες διάδοσης και/ή εφαρµογής των σχεδίων από κοινού ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, για διασκέψεις και συναντήσεις για την παρουσίαση του σχεδίου και τη διάδοση των αποτελεσµάτων στους µελλοντικούς εταίρους, παραγωγή, µετάφραση, εφαρµογή και διάδοση εκπαιδευτικού υλικού που προκύπτει από την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, εξοπλισµός, εφόσον αφορά τη χρήση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, διοικητικές δαπάνες. ΙΙ.5. Εντατικά προγράµµατα (IP) Στα πλαίσια των ΙΡ, η χορηγούµενη επιδότηση (βλέπε χορηγούµενο ενδεικτικό ποσό στο Τµήµα Β.1 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας) πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε την πλήρη συµφωνία της σύµπραξης, όπως επισηµαίνεται στο Τµήµα Β.2. των στοιχείων ταυτότητας της συµφωνίας (βλέπε επίσης άρθρο 5.2 της συµφωνίας). Ο ικαιούχος είναι υπόλογος στην Επιτροπή για να δικαιολογήσει τη χρήση της χορηγούµενης ενίσχυσης σχετικά µε τη δραστηριότητα αυτή. Ο ικαιούχος είναι επίσης υπόλογος στην Επιτροπή για την περιγραφή στην Τελική του Έκθεση όλων των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εν λόγω εγκεκριµένης δραστηριότητας. Η χορηγούµενη επιδότηση στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή των IP, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το IP πραγµατοποιείται από τρία τουλάχιστον επιλέξιµα ιδρύµατα εταίρους προερχόµενα από ένα τουλάχιστον κράτος µέλος και από δύο άλλες επιλέξιµες χώρες. Εάν ο όρος αυτός δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί πλέον µετά την αποχώρηση ενός ή περισσότερων εταίρων, ο συντονιστής πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή, µέσω του Γραφείου, και όλες οι σχετικές µε το σχέδιο δραστηριότητες και δαπάνες πρέπει να σταµατήσουν µέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως της Επιτροπής. Εάν δεν συµβεί αυτό, τότε µπορεί να ζητηθεί η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της χρηµατοδότησης που χορηγήθηκε στο στάδιο της τελικής έκθεσης. Το ΙΡ πρέπει να εφαρµοστεί στον/στους τόπο/ους που αναφέρεται στην αρχική αίτηση υποψηφιότητας. Η αλλαγή τόπου επιτρέπεται εάν αιτιολογείται δεόντως στην Τελική Έκθεση. Εάν υπάρξει αλλαγή ως προς τον τόπο, πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούνται όλες οι ελάχιστες προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των 10 τουλάχιστον σπουδαστών που έρχονται από το εξωτερικό. Το ΙΡ πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 10 συνεχείς εργάσιµες µέρες και όχι περισσότερο από 3 µήνες. Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης για ΙΡ που πραγµατοποιούνται σε περισσότερους από ένα τόπους. Οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του ΙΡ δεν µπορούν να είναι ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια. β) Μόνον εκείνα τα ιδρύµατα εταίροι που αναφέρονται στο Τµήµα Β.2 των Στοιχείων Αναγνώρισης της Συµφωνίας θεωρούνται ως επιλέξιµοι εταίροι για την εν λόγω εγκεκριµένη δράση. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της σύµπραξης, µόνο αυτά τα ιδρύµατα εξουσιοδοτούνται να αποφασίσουν σχετικά µε τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν και τις δαπάνες για εφαρµογή της εγκεκριµένης δραστηριότητας και να επωφεληθούν από την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση. Κανόνες διέπουν τη χρήση της επιδότησης IP: Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας IP, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν ιδρύµατα που δεν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη σύµπραξη, οποιεσδήποτε δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση ή έγκριση της σύµπραξης, δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για το ακαδηµαϊκό ή/και διοικητικό προσωπικό ή/και τους σπουδαστές ενός ιδρύµατος που βρίσκεται στη χώρα όπου πραγµατοποιείται το IP, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός IP σε µη επιλέξιµη χώρα, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός ΙΡ διάρκειας µικρότερης των 10 ηµερών ή µεγαλύτερης των τριών µηνών, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός ΙΡ στο οποίο συµµετέχουν λιγότερα από 3 ιδρύµατα, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός ΙΡ στο οποίο συµµετέχουν λιγότεροι από 10 σπουδαστές που έρχονται από το εξωτερικό, όλες οι δαπάνες που αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια. Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας ΙΡ, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: δαπάνες ταξιδίου, διαβίωσης και διαµονής στο πλαίσιο συναντήσεων προετοιµασίας και αξιολόγησης, δαπάνες ταξιδίου για σπουδαστές και καθηγητές που έρχονται από το εξωτερικό και συµµετέχουν στο ΙΡ,

16 Σελ. 16 δαπάνες διαβίωσης και στέγασης για καθηγητές και σπουδαστές για την περίοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που αναλύονται στον πίνακα του Τµήµατος Ι.2.α του παρόντος εγγράφου, δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για προσωπικό ειδικευµένο στο σχετικό τοµέα, που δεν απασχολείται άµεσα σε ένα από τα συµµετέχοντα ιδρύµατα και το οποίο έρχεται από το εξωτερικό, υπό τον όρο ότι: - οι εν λόγω ειδικοί είναι υπήκοοι ή θεωρούνται ως µόνιµοι κάτοικοι µιας επιλέξιµης χώρας, - γίνεται τυπική αναφορά της συµµετοχής τους στην πρωτότυπη αίτηση ή αυτή εγκρίθηκε τυπικά από την Επιτροπή, - η συµµετοχή τους προσφέρει σαφή και ευπροσδιόριστα οφέλη στο ΙΡ, - τα έξοδα διαµονής και διαβίωσης δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που αναλύονται στον πίνακα του Μέρους Ι.2.α της παρούσας, απόκτηση, παραγωγή, µετάφραση και διάδοση εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού υλικού που συνδέεται άµεσα µε το ΙΡ, εξοπλισµός, εφόσον συνδέεται µε τη χρήση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στο πλαίσιο του ΙΡ, πληροφορίες, επιλογή, προετοιµασία, υποδοχή και παρακολούθηση ανταλλαγής σπουδαστών ή/και προσωπικού, διοικητικές δαπάνες.

17 Τµήµα ΙΙΙ: Κανόνες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της επιδότησης Σελ. 17 ΙΙΙ.1. Οικονοµική διαχείριση Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλες τις δαπάνες που καλύπτει η επιδότηση για την πραγµατοποίηση των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ. ΙΙΙ.1.α. Τραπεζικοί λογαριασµοί ΙΙΙ.1.α. 1. Ο τραπεζικός λογαριασµός που αναφέρεται λεπτοµερώς στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία (βλέπε αντίγραφο στο Παράρτηµα ΙII), θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να εκφράζεται σε και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να έχει ανοιχτεί στο όνοµα του δικαιούχου οργανισµού (σε καµία περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί οι προσωπικοί λογαριασµοί), να αναφέρεται στο σχέδιο, εφόσον είναι δυνατόν, να έχει ανοιχτεί σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µία χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ ή σε µία υποψήφια προς πρόσβαση χώρα που συµµετέχει επισήµως στο πρόγραµµα. ΙΙΙ.1.α.2. Πρέπει να αποφεύγονται οι αναλήψεις σε ρευστό χρήµα από το λογαριασµό και να τεκµηριώνονται µε αποδείξεις. ΙΙΙ.1.α.3. Συνιστάται θερµά στο ικαιούχο να ανοίξει ένα λογαριασµό ειδικά για τις δραστηριότητες ΘΣ. Ωστόσο, στην περίπτωση ενός γενικού ή ειδικού λογαριασµού, ο ικαιούχος θα πρέπει να υιοθετήσει ένα λογιστικό σύστηµα, το οποίο θα επιτρέπει το σαφή συσχετισµό της κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού µε τις δαπάνες και τις αποδείξεις που αφορούν τις δραστηριότητες ΘΣ. ΙΙΙ.1.β. Τραπεζικός τόκος που προκύπτει από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ.1.β.1. Ο ικαιούχος θα πρέπει να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση της επιδότησης του ΣΩΚΡΑΤΗΣ, καθώς και τη σύµφωνη µε τις αρχές της ορθής οικονοµικής διαχείρισης χρήση των χρηµάτων. Κατά το δυνατόν, ο ικαιούχος θα πρέπει να φροντίσει ώστε η επιδότηση ή το µέρος αυτής που δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί άµεσα, να τοποθετηθεί σε λογαριασµό µε απόδοση τόκου. ΙΙΙ.1.β.2. Το σύνολο του τόκου που θα αποφέρει η επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα πρέπει να δηλωθεί στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση για το αντίστοιχο συµβατικό έτος. Το λογιστικό σύστηµα που υιοθετεί ο ικαιούχος για τις δραστηριότητες ΘΣ, θα πρέπει να επιτρέπει το σαφή προσδιορισµό του τόκου που απορρέει καθώς και τη δικαιολόγηση του τελικού ποσού του λογαριασµού. ΙΙΙ.1.β.3. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθούν εντός της συµβατικής περιόδου για την εγκεκριµένη δραστηριότητα, όλοι οι τόκοι που αποφέρει η επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα πρέπει να καταβληθούν στην Επιτροπή εντός 30 ηµερών από το τέλος της προθεσµίας που καθορίζει το χρεωστικό σηµείωµα που εκδίδει η Επιτροπή. ΙΙΙ.1.γ. Λογιστικό σύστηµα ΙΙΙ.1.γ.1. Ο ικαιούχος θα πρέπει να υιοθετήσει είτε ένα αναλυτικό λογιστικό σύστηµα είτε ένα εσωτερικό σύστηµα, προκειµένου να διαχειριστεί αλλά και να αποδώσει λογαριασµό για τα οικονοµικά των δραστηριοτήτων ΘΣ. Όποιο και αν είναι το σύστηµα που θα επιλεγεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τόσο τις πηγές χρηµατοδότησης των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ όσο και τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρηµατοοικονοµικής συµφωνίας. ΙΙΙ.1.γ.2. Πρέπει να καταγραφούν όλες οι συναλλαγές κατά την περίοδο της σύµβασης που αφορούν τις πραγµατικές δαπάνες / έσοδα στο πλαίσιο του σχεδίου, µε τη χρησιµοποίηση ενός συστήµατος αρίθµησης που δίνει στο σχέδιο ένα συγκεκριµένο αναγνωρίσιµο αριθµό. ΙΙΙ.1.γ.3. Συνιστάται ιδιαίτερα η ανάθεση σε διαφορετικά άτοµα της ευθύνης της διαχείρισης των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ και της ευθύνης της οικονοµικής τους διαχείρισης.

18 ΙΙΙ.1.δ. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Σελ. 18 ΙΙΙ.1.δ.1. Όλα τα ποσά που αναφέρονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει την Τελική Έκθεση στην οποία η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση έχει εκφραστεί σε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα εκτός από το ευρώ. Η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί (σε εκτός ζώνης ευρώ χώρες) θα πρέπει να είναι αυτή που χρησιµοποιούν οι τράπεζες που πραγµατοποιούν τις εν λόγω συναλλαγές, όπως επεξηγείται λεπτοµερώς κατωτέρω. ΙΙΙ.1.δ.2. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασµό σε ευρώ για τη διαχείριση του σχεδίου, τα ποσά που πιστώνονται στον λογαριασµό σε ευρώ θα χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των ποσών που θα περιληφθούν στη Χρηµατοοικονοµική Εκθεση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. ΙΙΙ.1.δ.3. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασµός έχει ανοιχθεί σε νόµισµα άλλο από το ευρώ, η ισοτιµία που θα εφαρµοστεί θα είναι αυτή που χρησιµοποιήθηκε κατά το χρόνο µεταφοράς της επιδότησης στο λογαριασµό του ικαιούχου. ΙΙΙ.1.δ.4 ΙΙΙ.2. Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγµή να ζητήσει από το ικαιούχο να επιβεβαιώσει τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που χρησιµοποίησε ο ίδιος όσον αφορά οποιαδήποτε συναλλαγή στο πλαίσιο του σχεδίου. Χρηµατοοικονοµική Έκθεση ΙΙΙ.2.α. Γενικά ζητήµατα IΙΙ.2.α.1. Η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση, η οποία αποτελεί τµήµα της Τελικής Έκθεσης, θα πρέπει να υποβληθεί εντός των προθεσµιών και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφουν οι Γενικοί Όροι της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας (βλέπε άρθρο 9 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας). ΙΙΙ.2.α.2. Η Χρηµατοοικονοµική Εκθεση θα πρέπει να συµπληρωθεί µε τη βοήθεια του Παραρτήµατος ΙΙ της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.2.α.3. Η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα πρέπει να είναι πλήρης και να αναλύει λεπτοµερώς τα πάντα και, αποκλειστικά, τις δαπάνες που καλύφθηκαν από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την εφαρµογή των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ. ΙΙΙ.2.α.4. Συνιστάται θερµά η επανεξέταση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης από κάποιο στέλεχος του φορέα του ικαιούχου, το οποίο διαθέτει κατάρτιση και εµπειρία στα λογιστικά. ΙΙΙ.2.α.5. Η Χρηµατοοικονοµική Εκθεση θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία και να υπογραφεί από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ικαιούχου, όπως καθορίζεται στο εξώφυλλο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.2.β. Ανάλυση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης Η Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: ΙΙΙ.2.β.1. Από τις δαπάνες που καλύπτει η επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ και δηλώνονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα αφαιρούνται όλα τα µη επιλέξιµα ποσά, όπως ορίζεται στους παρόντες Κανόνες και στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, έτσι ώστε να προκύψουν οι επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης της ΘΣ. ΙΙΙ.2.β.2. Εάν αυτές οι επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης είναι τουλάχιστον ίσες µε την ανώτατη επιδότηση, η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα θεωρηθεί ως εγκριθείσα και η τελική χορηγούµενη επιδότηση θα είναι ίση µε την ανώτατη επιδότηση που καθορίζεται στο σηµείο Α.3 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας ΙΙΙ.2.β.3. Εάν αυτές οι επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης είναι κατώτερες της µέγιστης επιδότησης, η τελική επιδότηση που θα εγκριθεί θα περιοριστεί σε αυτές τις επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης. Παράδειγµα Μέγιστη επιδότηση ηλωθείσες δαπάνες Επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης µετά από ανάλυση EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Χορηγηθείσα τελική επιδότηση

19 Σελ. 19 ΙΙΙ.2.β.4. Εάν µετά την αφαίρεση των µη επιλέξιµων δαπανών, η τελική επιδότηση που χορηγείται είναι µικρότερη από το συνολικό ποσό που κατέβαλε ήδη η Επιτροπή, τότε ο ικαιούχος πρέπει να επιστρέψει τη διαφορά µετά από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής. ΙΙΙ.2.β.5. Οι κανόνες που περιέχονται στο παρόν τµήµα δεν επηρεάζουν το δικαίωµα της Επιτροπής να ζητήσει την πλήρη ή τη µερική επιστροφή της επιδότησης, σε περίπτωση που δεν µείνει ικανοποιηµένη µε το περιεχόµενο κάποιας από τις εγκεκριµένες δραστηριότητες ΘΣ που υλοποιήθηκαν. III.2.γ. Αιτήσεις για συµπληρωµατικές πληροφορίες Ο ικαιούχος, σε περίπτωση που το ζητήσει η Επιτροπή ή το Γραφείο, αναλαµβάνει να παράσχει µε δικά του έξοδα και εντός καθορισµένης προθεσµίας (15 εργάσιµων ηµερών) κάθε συµπληρωµατική πληροφορία, να παρουσιάσει τιµολόγια ή έγγραφα που αφορούν τις αναληφθείσες δραστηριότητες και τη χρήση της χορηγηθείσας επιδότησης στο πλαίσιο της συµφωνίας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται επίσης να ζητηθούν στο πλαίσιο δειγµατοληψίας. ΙΙΙ.3. Αρχές λογιστικού ελέγχου ΙΙΙ.3.α. Γενικά ζητήµατα ΙΙΙ.3.α.1. Μπορεί ανά πάσα στιγµή να διεξαχθούν επιτόπιοι λογιστικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου της ΘΣ και σε διάστηµα πέντε ετών από τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής περιόδου, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα που µπορεί να είχε µία προηγούµενη αξιολόγηση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης, οποιαδήποτε µη επιλέξιµη δαπάνη εντοπιστεί από την Επιτροπή ή το Γραφείο (είτε µε εκ νέου αξιολόγηση της ήλωσης είτε µε επίσκεψη για λογιστικό έλεγχο), θα πρέπει να αποδοθεί από το ικαιούχο, µετά από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής. ΙΙΙ.3.α.2. Οι λογιστικοί έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή το Γραφείο ή από διορισµένους φορείς αυτών των οργάνων. Οι ικαιούχοι ειδοποιούνται εκ των προτέρων για το λογιστικό έλεγχο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8.1 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.3.α.3. Πριν πραγµατοποιηθεί ο λογιστικός έλεγχος, µπορεί να ζητηθεί από το ικαιούχο να προσκοµίσει στην Επιτροπή ορισµένα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά µπορεί να αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο έχει διεξαχθεί η οικονοµική διαχείριση των δραστηριοτήτων ΘΣ ή µπορεί να αποτελούν ανταπόκριση σε αιτήµατα για περαιτέρω πληροφόρηση, όσον αφορά τις δαπάνες που αναλύονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, ο ικαιούχος θα πρέπει να συµµορφωθεί στο αίτηµα για προσκόµιση εγγράφων, εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων. ΙΙΙ.3.α.4. Τα έγγραφα, τα οποία ο ικαιούχος θα πρέπει να έχει έτοιµα προς επίδειξη στους ελεγκτές, αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω. ΙΙΙ.3.β. Γενικοί Κανόνες για τα έγγραφα ΙΙΙ.3.β.1. Ο ικαιούχος θα πρέπει να προσκοµίσει αποδείξεις, οι οποίες να δικαιολογούν τις επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν την εφαρµογή των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ, για ποσό τουλάχιστον ίσο µε τη µέγιστη επιδότηση. ΙΙΙ.3.β.2. Όσον αφορά τα τιµολόγια που απευθύνονται στο ικαιούχο, αυτά θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και να φέρουν ηµεροµηνία. Στην περίπτωση των δαπανών που πραγµατοποίησαν οι εταίροι, ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει αντίγραφα τιµολογίων, επικυρωµένα ως γνήσια και ακριβή από τον Οικονοµικό ιαχειριστή του εν λόγω εταίρου. ΙΙΙ.3.β.3. Τα τιµολόγια pro-forma δε γίνονται αποδεκτά, εκτός από την περίπτωση δαπανών οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί ή έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί κατά τη χρονική στιγµή του λογιστικού ελέγχου. Ωστόσο τα εν λόγω προτιµολόγια (pro-forma τιµολόγια) πρέπει να τηρούν τον κανόνα των τριών µηνών που ορίζεται στο άρθρο 4.1 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.3.β.4. Ο ικαιούχος θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα αναγκαία τραπεζικά έγγραφα, ώστε να µπορέσουν να επαληθεύσουν όλες τις πληρωµές και άλλες συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε σχέση µε τις εφαρµοσθείσες δραστηριότητες ΘΣ, συµπεριλαµβανοµένου και του τόκου που προέκυψε από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

20 Σελ. 20 ΙΙΙ.3.β.5. Η Επιτροπή ή το Γραφείο µπορεί να απορρίψουν οποιαδήποτε δαπάνη δεν δικαιολογείται σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν παράρτηµα. ΙΙΙ.3.γ. Ειδικοί κανόνες ΙΙΙ.3.γ.1. απάνες προσωπικού Εκτός από τα ζητήµατα που αναφέρθηκαν λεπτοµερώς στο µέρος Ι.2.δ.2 Έξοδα γραµµατειακού, διοικητικού ή/και τεχνικού προσωπικού των παρόντων κανόνων, ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει για έλεγχο αντίγραφα των συµβάσεων µε το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται ειδικά για τις δραστηριότητες ΘΣ και οι µισθοί του οποίου έχουν συµπεριληφθεί στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση ως µέρος των διοικητικών δαπανών. ΙΙΙ.3.γ.2. απάνες ταξιδίου/διαµονής/διαβίωσης Οι δαπάνες ταξιδίου θα δικαιολογούνται σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες: Σιδηροδροµικό ταξίδι: µε την προσκόµιση του πρωτότυπου εισιτηρίου (εάν τα πρωτότυπα πρέπει να κρατηθούν για φορολογικούς λόγους, πρέπει να προσκοµιστούν επικυρωµένα αντίγραφα). Αεροπορικό ταξίδι: µε την προσκόµιση του πρωτότυπου εισιτηρίου (εάν τα πρωτότυπα πρέπει να κρατηθούν για φορολογικούς λόγους, πρέπει να προσκοµιστούν επικυρωµένα αντίγραφα). Ιδιωτικό όχηµα: µε βεβαίωση της εταιρείας σιδηροδρόµων που πιστοποιεί το κόστος του εισιτηρίου για το ταξίδι. Ιδιωτικό µισθωµένο όχηµα: µε τιµολόγιο της εν λόγω εταιρίας. Ταξί: µε απόδειξη του ταξί. Όσον αφορά τις δαπάνες διαµονής και διαβίωσης, αυτές θα δικαιολογούνται ως ακολούθως: εάν ο ικαιούχος και οι εταίροι επέλεξαν ένα σύστηµα πραγµατικών δαπανών, οι δαπάνες αυτές θα επιστραφούν ανάλογα µε τα πραγµατικά ποσά για τα οποία υπάρχουν τιµολόγια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά ηµερήσια όρια, σύµφωνα µε το σηµείο I.2.α των παρόντων κανόνων εάν ο ικαιούχος επέλεξε µια βάση παγίων δαπανών δεν θα χρειαστεί να προσκοµίσει αποδείξεις δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι το σύστηµα πληροί τους εσωτερικούς κανόνες του εν λόγω ιδρύµατος και τηρούνται τα όρια που περιγράφονται στο ανωτέρω σηµείο. ΙΙΙ.3.γ.3. Τεχνολογία (υλισµικό) και εξοπλισµός Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία αφορούν την αγορά, το λήζινγκ και τη µίσθωση τεχνολογίας και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τη συντήρηση και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισµού. Ο ικαιούχος θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσκοµίσει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την προέλευση οποιουδήποτε µέρους του τεχνολογικού ή άλλου εξοπλισµού που αποκτήθηκε, είτε αυτό πραγµατοποιήθηκε µε αγορά, λήζινγκ ή µίσθωση, στο πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίστηκε από το λογιστικό σύστηµα του οργανισµού του η προµήθεια τεχνολογίας ή εξοπλισµού στο πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.3.γ.4. Γενικές διοικητικές δαπάνες Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξει µε σαφήνεια τον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω δαπάνες υπολογίστηκαν, προέκυψαν και αποδόθηκαν στις δραστηριότητες ΘΣ που εφαρµόστηκαν. ΙΙΙ.3.γ.5. απάνες παραγωγής / εκτύπωσης / διανοµής / µετάφρασης Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει τα πρωτότυπα τιµολόγια για τις δαπάνες του. Τα τιµολόγια θα πρέπει να είναι αναλυτικά και να περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά για παράδειγµα το µέγεθος του εν λόγω έργου, το υλικό που παράχθηκε, τις τιµές χρέωσης που ίσχυσαν και, αν χρειάζεται, το χρόνο που δαπανήθηκε σε στούντιο ή για την παραγωγή. Στην περίπτωση που το έργο έχει πραγµατοποιηθεί από εσωτερικό τµήµα, ο ικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της βάσης υπολογισµού των δαπανών.

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ EΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ) III. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα σύµβαση ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Συµφωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) Τι είναι η δράση Erasmus + Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία: Το πρόγραμμα Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Frmatted: Left: 70,85 pt, Right: 70,85 pt, Tp: 70,85 pt, Bttm: 70,85 pt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει τους κανόνες που αφορούν την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ια Βίου Μάθηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 1. Δαπάνες προσωπικού (πίν.j3) 2. Δαπάνες ταξιδίων & διαβίωσης (πίν.j4) 3. Δαπάνες εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (Σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ]

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ] ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015] Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Σπουδών Η δράση Erasmus+ STUDIES υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση This image cannot currently be displayed. Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ 2014-2020 του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα