ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ERASMUS 2002/2003 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ KΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

2

3 Πίνακας περιεχοµένων των Κανόνων Τµήµα Ι: Γενικές αρχές για τη χρήση της επιδότησης σελίδα Ι.1. Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας 5 I.2 Αρχές υποβολής αιτήσεων 5 Ι.2.α. Έξοδα ταξιδίου / διαµονής και διαβίωσης 6 Ι.2.β. Τεχνολογικός εξοπλισµός 7 Ι.2.γ. Πληροφόρηση / Επιλογή / Προετοιµασία / Υποδοχή και Παρακολούθηση σπουδαστών ή/και προσωπικού στο πλαίσιο ανταλλαγών 8 Ι.2.δ. ιοικητικές δαπάνες 8 Ι.2.ε. απάνες παραγωγής / εκτύπωσης / διανοµής / µετάφρασης 9 Ι.2.στ. Λοιπές δαπάνες και τραπεζικά έξοδα 10 Τµήµα ΙΙ: Ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται σε µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ ΙΙ.1. Παροχή στήριξης στην οργάνωση της κινητικότητας (ΟΜ) 11 ΙΙ.2. Προπαρασκευαστικές επισκέψεις (PV) 12 II.3. Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) 13 II.4. Από κοινού ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών και διάδοση / εφαρµογή των σχεδίων ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών: PROG, MOD, DISS 14 ΙΙ.4.α. Κανόνες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης PROG και MOD 14 II.4.β. Κανόνες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης DISS 14 ΙΙ.5. Εντατικά προγράµµατα (IP) 15 Τµήµα ΙΙΙ: Κανόνες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της επιδότησης ΙΙΙ.1. Οικονοµική διαχείριση 17 ΙΙΙ.1.α. Τραπεζικοί λογαριασµοί 17 ΙΙΙ.1.β. Τραπεζικός τόκος που προκύπτει από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ 17 ΙΙΙ.1.γ. Λογιστικό σύστηµα 17 ΙΙΙ.1.δ. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες 18 ΙΙΙ.2. Χρηµατοοικονοµική Έκθεση 18 ΙΙΙ.2.α. Γενικά ζητήµατα 18 ΙΙΙ.2.β. Ανάλυση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης 18 III.2.γ. Αιτήσεις για συµπληρωµατικές πληροφορίες 19 ΙΙΙ.3. Αρχές λογιστικού ελέγχου 19 ΙΙΙ.3.α. Γενικά ζητήµατα 19 ΙΙΙ.3.β. Γενικοί Κανόνες για τα έγγραφα 19 ΙΙΙ.3.γ. Ειδικοί κανόνες 20 ΙΙΙ.3.δ. Πορίσµατα και συνέχιση του λογιστικού ελέγχου και της παρακολούθησης 21

4

5 Τµήµα Ι: Γενικές αρχές για τη χρήση της επιδότησης Σελ. 5 Ι.1. Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας Αυτοί οι Γενικοί Κανόνες ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στη Θεσµική Σύµβαση. Αιτιολόγηση δαπανών Ο ικαιούχος δεν θα χρησιµοποιήσει την επιδότηση για δαπάνη που δεν έχει εγκριθεί ή που δεν δικαιολογείται µε αποδείξεις, πρωτότυπα τιµολόγια, στοιχεία ή επικυρωµένα αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων. Ο ικαιούχος θα κρατήσει όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τη χρήση της επιδότησης για µια περίοδο 5 ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της Τελικής Εκθεσης. Μια δαπάνη µπορεί να υπαχθεί µόνο σε ένα κεφάλαιο της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Στο ικαιούχο θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις ανταγωνιστικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους προµηθευτές για αγαθά, υπηρεσίες ή εξοπλισµό που παρασχέθηκαν, αξίας EUR και άνω (χωρίς τον ΦΠΑ). Αντίγραφα των εν λόγω προσφορών θα πρέπει να προσκοµιστούν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει. Εκτός των υπολοίπων περιορισµών που περιέχονται στους παρόντες Κανόνες, δεν θα θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες ψυχαγωγίας ή παραστάσεως. ιαρθρωτικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την αγορά, τη βελτίωση ή τη συντήρηση κτιρίων ή επίπλωσης του ικαιούχου δεν είναι επιλέξιµες για καµία από τις δραστηριότητες ΘΣ. I.2 Αρχές υποβολής αιτήσεων Αυτό το τµήµα παρουσιάζει τα 6 κονδύλια του προϋπολογισµού που αναφέρονται στη Χρηµατοοικονοµική Εκθεση, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ, και είναι επιλέξιµα για ορισµένες ή όλες τις δραστηριότητες ΘΣ (για συγκεκριµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε καθεµία από τις σχετικές δραστηριότητες ΘΣ βλέπε Τµήµα ΙΙ). Τρία σηµεία θα πρέπει να διευκρινιστούν εκ των προτέρων: Α. Μεταφορές µεταξύ Ενδεικτικών Ποσών Η επιδότηση ΘΣ που παρέχεται στο ικαιούχο µπορεί να καλύψει µία ή περισσότερες εγκεκριµένες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας ΘΣ, έχει κατανεµηθεί για κάθε εγκεκριµένη δραστηριότητα ένα ενδεικτικό ποσό που αναφέρεται στο τµήµα Β.1. των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Οι µεταφορές µεταξύ ενδεικτικών ποσών επιτρέπονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ανεξάρτητα από την αξία του µέρους της επιδότησης που χρησιµοποιείται για τη συγκεκριµένη εφαρµογή κάθε δραστηριότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι µεγαλύτερης του 50% του ποσού που προβλέπεται στο τµήµα Β.1 για τις δραστηριότητες OM, ECTS, IP, PROG, MOD µπορεί να µεταφερθεί και όχι µεγαλύτερης του 20% στην περίπτωση των δραστηριοτήτων DISS (βλέπε άρθρο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας). Ωστόσο, οι µεταφορές επιτρέπονται µόνο όταν όλες οι εγκεκριµένες δραστηριότητες εφαρµόζονται όπως περιγράφεται στην αρχική αίτηση και όπως έχει εγκρίνει η Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία. Σε περίπτωση που κάποια από τις εγκεκριµένες δραστηριότητες δεν εφαρµοστεί ικανοποιητικά, το ενδεικτικό ποσό που αναφέρεται στην χρηµατοοικονοµική συµφωνία για την/τις εν λόγω δραστηριότητα/ες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισµό του ποσού που πρέπει να επιστραφεί (βλέπε Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, άρθρο 5.2) β) για τις εγκεκριµένες δραστηριότητες IP, PROG, MOD, DISS, όλες οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται ή οι δαπάνες που καλύπτονται από την επιδότηση θα πρέπει να εγκριθούν από τους εταίρους. Εάν ο ικαιούχος θελήσει να χρησιµοποιήσει, για οποιαδήποτε από τις εγκεκριµένες δραστηριότητες αυτού του είδους, ποσό µικρότερο από το ενδεικτικό ποσό που προβλέπεται στη Χρηµατοοικονοµική του Συµφωνία, θα χρειαστεί την επίσηµη έγκριση των εταίρων που συµµετέχουν στην/στις εν λόγω δραστηριότητα/ες. Β. Φ.Π.Α. Ο ικαιούχος µπορεί να συµπεριλάβει τις δαπάνες για οποιονδήποτε Φ.Π.Α. ή αντίστοιχο φόρο πωλήσεων που κατέβαλε για αγορές, εφόσον αυτός δεν του επιστρέφεται σύµφωνα µε το ισχύον σχετικά µε τον Φ.Π.Α. εθνικό του σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση, ο ικαιούχος πρέπει να επισυνάψει στη ήλωση απανών µια αναλυτική έκθεση σχετικά µε το καθεστώς Φ.Π.Α. που αφορά το σχέδιο. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο ικαιούχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Επιτροπή ή το Γραφείο απόδειξη σχετικά µε το καθεστώς Φ.Π.Α. που ισχύει στην περίπτωσή του.

6 Γ. Ρυθµίσεις για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών επισκέψεων (PV) Σελ. 6 Οι δαπάνες που αφορούν την πραγµατοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων θα εξακολουθούν να θεωρούνται ως επιλέξιµες αν πληρούν τους ακόλουθους όρους: οι δαπάνες τις οποίες καλύπτει η επιδότηση για δραστηριότητες PV περιορίζονται στο 10% του µέγιστου ποσού της Θεσµικής Σύµβασης, όπως καθορίζεται στο σηµείο Α.3 των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας ωστόσο, το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο µέγιστο ποσό των EUR για Χρηµατοοικονοµικές Συµφωνίες µε µέγιστο ποσό επιδότησης υψηλότερο των EUR και µπορεί να φτάσει τα 250 EUR για Χρηµατοοικονοµικές Συµφωνίες µε µέγιστο ποσό επιδότησης χαµηλότερο των EUR όλες οι αντίστοιχες δραστηριότητες και δαπάνες που καλύπτονται από την επιδότηση δηλώνονται και δικαιολογούνται στα τµήµατα της Τελικής Έκθεσης για τις δραστηριότητες PV (Παράρτηµα ΙΙ της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας) οι εν λόγω δραστηριότητες PV πραγµατοποιούνται για να προετοιµάσουν µελλοντικά σχέδια συνεργασίας ERASMUS τηρούνται όλοι οι όροι επιλεξιµότητας που περιγράφονται στο Τµήµα ΙΙ, σηµείο 2 αυτού του Παραρτήµατος τηρούνται όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Ι.2.α. Έξοδα ταξιδίου / διαµονής και διαβίωσης (βλέπε Μέρος ΙΙ για τις µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.α.1. Θεωρούνται επιλέξιµες µόνο οι δαπάνες ταξιδίου/διαµονής/διαβίωσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προετοιµασία, εφαρµογή ή/και αξιολόγηση εγκεκριµένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ΘΣ. Όλες αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη ήλωση απανών και να αφορούν µια δραστηριότητα που θα περιγράφεται λεπτοµερώς στην Τελική Έκθεση. Ι.2.α.2. Ο ικαιούχος θα πρέπει να προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει τον οικονοµικότερο τρόπο ταξιδιού και, όπου αυτό είναι δυνατό, να κάνει πλήρη χρήση των πτήσεων Apex και των ειδικών οικονοµικών τιµών. Ι.2.α.3. Το ταξίδι µε το τραίνο (πρώτη θέση, εάν το επιθυµεί ο ικαιούχος και εάν το επιτρέπουν οι κανονισµοί του ιδρύµατος) πρέπει να χρησιµοποιείται για µετακινήσεις µέχρι 400 χιλιοµέτρων, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις ή όπου είναι αναγκαίος ο θαλάσσιος διάπλους. Όσον αφορά τις µετακινήσεις άνω των 400 χιλιοµέτρων, µπορεί να δικαιολογηθεί αεροπορικό ταξίδι, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε εισιτήριο οικονοµικής θέσης (ή Apex ή εισιτήριο µε ειδική έκπτωση, όταν αυτό είναι δυνατόν). Ι.2.α.4. Σε περίπτωση που ταξιδέψετε µε το αυτοκίνητο, τα έξοδα θα είναι επιλέξιµα αλλά θα υπολογισθούν βάσει των ακόλουθων όρων: Σε περίπτωση ταξιδίου που πραγµατοποιείται µε ιδιωτικό όχηµα ή ταξί, το ποσό που επιστρέφεται περιορίζεται στο κόστος ενός αντίστοιχου εισιτηρίου πρώτης θέσης µε το τραίνο (ανεξάρτητα από τον αριθµό των ατόµων που ταξιδεύουν µε το όχηµα). Ωστόσο, ο ικαιούχος ή/και οι εταίροι του θα πρέπει να δικαιολογήσουν το ταξίδι και να προσκοµίσουν απόδειξη ότι αυτό όντως πραγµατοποιήθηκε. Στην περίπτωση µισθωµένου οχήµατος (κατηγορίας Β το ανώτερο), θα επιστραφεί το πραγµατικό κόστος. Ωστόσο, µισθωµένο όχηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο εφόσον δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο µεταφορικό µέσο διαθέσιµο. Ι.2.α.5. Οι δαπάνες ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι επιλέξιµες στα πλαίσια του παρόντος σηµείου. Ι.2.α.6. Τα έξοδα ταξιδίου εκτός των χωρών όπου βρίσκονται οι εταίροι, είναι επιλέξιµα µόνον εφόσον αποδειχθεί ότι το ταξίδι αυτό είναι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας. Ωστόσο, τα έξοδα ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης που προκύπτουν λόγω του ταξιδιού εκτός των χωρών που είναι επιλέξιµες να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες ΘΣ του ERASMUS στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ δεν είναι επιλέξιµα. Ι.2.α.7. Τα έξοδα διαµονής και διαβίωσης είναι επιλέξιµα, υπό την προϋπόθεση ότι: είναι αναγκαία και λογικά λαµβάνοντας υπόψη τον τόπο διαµονής, υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό που διέπει το ικαιούχο, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα. Έξοδα για τοπικές µετακινήσεις (π.χ. από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο ή στο χώρο συνάντησης) πρέπει να συµπεριληφθούν στις δαπάνες διαβίωσης και διαµονής.

7 Σελ. 7 Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο ικαιούχος µπορεί να επιλέξει την επιστροφή των εξόδων διαµονής και διαβίωσης βάσει των πραγµατικών ή των παγίων δαπανών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εσωτερικός κανονισµός που διέπει το ικαιούχο ή/και τον εταίρο επιβάλλει όριο κατώτερο από αυτά που αναφέρονται λεπτοµερώς στους παρακάτω πίνακες, αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως βάση του υπολογισµού. Πίνακας που δείχνει το ανώτατο κόστος διαµονής/διαβίωσης κατ άτοµο και κατά ηµέρα, για καθεµία από τις αναφερόµενες χώρες. Χώρα Ανώτατο ποσό σε Χώρα Ανώτατο ποσό σε EUR EUR BE Βέλγιο 150 IS Ισλανδία 183 DK ανία 179 LI Λιχτενστάιν 174 DE Γερµανία 127 NO Νορβηγία 171 GR Ελλάδα 113 BG Βουλγαρία 157 ES Ισπανία 141 CZ Τσεχική ηµοκρατία 214 FR Γαλλία 130 EE Εσθονία 129 IE Ιρλανδία 165 CY Κύπρος 100 IT Ιταλία 130 LV Λετονία 174 LU Λουξεµβούργο 143 LT Λιθουανία 126 NL Κάτω Χώρες 148 HU Ουγγαρία 136 AT Αυστρία 122 MT Μάλτα 86 PT Πορτογαλία 143 PL Πολωνία 227 FI Φινλανδία 156 RO Ρουµανία 185 SE Σουηδία 157 SI Σλοβενία 148 UK Ηνωµένο Βασίλειο 199 SK Σλοβακία 164 Τα ποσά που αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα περιλαµβάνουν όλες τις πιθανές δαπάνες που αφορούν την παραµονή στην εν λόγω χώρα. Tα εν λόγω ποσά θα ισχύουν για µια πλήρη περίοδο 24 ωρών ή/και για οποιοδήποτε χρονική περίοδο που περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διανυκτέρευση, τα ποσά µειώνονται κατά 50%. Ι.2.β. Τεχνολογία (υλισµικό ) και εξοπλισµός (βλέπε Μέρος ΙΙ για τις µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.β.1. Οι δαπάνες που αφορούν την προµήθεια µε αγορά, µε χρηµατοδοτική µίσθωση (λήζινγκ) ή µε ενοικίαση τεχνολογίας και εξοπλισµού είναι επιλέξιµες µόνον εφόσον η απόκτηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της/των εν λόγω εγκεκριµένης/ων δραστηριότητας/ων και εφόσον η τεχνολογία ή ο εξοπλισµός αυτός συνδέεται µε τη χρήση ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Ι.2.β.2. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ λήζινγκ, µίσθωσης (ενοικίασης) ή αγοράς της τεχνολογίας ή του εξοπλισµού, η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται στην οικονοµικότερη λύση. Ο ικαιούχος θα πρέπει να έλθει σε επαφή µε ορισµένο αριθµό προµηθευτών, έτσι ώστε να διασφαλίσει την προµήθεια του εξοπλισµού σύµφωνα µε τους οικονοµικά καλύτερους όρους. Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή ή το Γραφείο, ο τρόπος προµήθειας καθώς και η επιλογή προµηθευτή θα πρέπει να δικαιολογηθούν. Ι.2.β.3. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος επιλέξει τη µίσθωση ή το λήζινγκ τεχνολογίας ή εξοπλισµού, οι δαπάνες για ενδεχόµενη αγορά τoυ λήζινγκ ή της µίσθωσης µετά το τέλος της περιόδου µίσθωσης ή λήζινγκ δεν θεωρούνται επιλέξιµες. Ι.2.β.4. Οι δαπάνες εγκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης επιλέξιµης τεχνολογίας (υλισµικού) και εξοπλισµού µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν, θα περιορίζονται όµως στην ποσοστιαία χρήση τους στο σχέδιο. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να δικαιολογηθούν και να αναφερθούν λεπτοµερώς στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Ι.2.β.5. Πρέπει να πραγµατοποιηθεί απογραφή της τεχνολογίας και του εξοπλισµού σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τον εσωτερικό κανονισµό που διέπει το ικαιούχο.

8 Σελ. 8 Ι.2.β.6. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η αγορά τεχνολογίας ή εξοπλισµού, οι δαπάνες θα δικαιολογούνται ως ακολούθως: Η αγορά πρέπει να µειωθεί ανάλογα µε την επί τοις εκατό χρήση στο εν λόγω σχέδιο. Παράδειγµα: Eξοπλισµός αξίας 860 EUR, ο οποίος χρησιµοποιείται σε ποσοστό 75 % για το σχέδιο, θα είναι 645 EUR: 860 EUR x 75% = 645 EUR Για τον υπολογισµό της απόσβεσης, η αναµενόµενη διάρκεια ζωής της τεχνολογίας και του εξοπλισµού θα είναι τρία χρόνια, εάν η τιµή αγοράς είναι µεγαλύτερη των EUR. Οι ετήσιες επιλέξιµες δαπάνες θα υπολογιστούν σύµφωνα µε ένα συντελεστή µείωσης της αξίας 33,33% που προσαρµοσµένο στην ποσοστιαία χρήση στο εν λόγω σχέδιο. Παράδειγµα: Το επιτρεπτό κόστος κατά το πρώτο έτος για ένα κοµµάτι εξοπλισµού αξίας EUR, το οποίο χρησιµοποιείται σε ποσοστό 50% στο σχέδιο, θα είναι EUR: EUR x 33,33 % x 50 % = EUR Κατά το δεύτερο έτος της σύµβασης (εάν εφαρµόζεται), εφόσον η χρήση της τεχνολογίας ή του εξοπλισµού παραµένει η ίδια, το επιλέξιµο κόστος θα είναι EUR. Εάν δεν προβλέπεται η χρήση τεχνολογίας ή εξοπλισµού για το σχέδιο κατά το δεύτερο έτος, καµία δαπάνη δεν είναι επιλέξιµη (λόγω µείωσης της αξίας ή άλλης αιτίας). Σε περίπτωση που η συνολική αξία του εξοπλισµού ή της τεχνολογίας δεν υπερβαίνει τα EUR, η συνολική αξία προµήθειας είναι αποδεκτή ως δαπάνη για το αντίστοιχο έτος, µειωµένη αναλογικά κατά το ποσοστό χρήσης στο εν λόγω σχέδιο. Το κόστος από τη µείωση της αξίας ή την αγορά δεν είναι επιλέξιµο στην περίπτωση που αφορά την αγορά τεχνολογίας ή εξοπλισµού εκτός της σχετικής συµβατικής περιόδου. Ι.2.β.7 Σε περίπτωση προµήθειας τεχνολογίας ή εξοπλισµού µε λήζινγκ ή µίσθωση, η συνολική δαπάνη λήζινγκ/µίσθωσης για την αντίστοιχη περίοδο µπορεί να γίνει αποδεκτή, µειωµένη ωστόσο αναλογικά κατά το ποσοστό (επί τοις εκατό) της χρήσης στο σχέδιο. Ι.2.β.8 Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή να προσκοµίσει για έλεγχο όλα τα έγγραφα που αφορούν την αγορά, το λήζινγκ ή τη µίσθωση εξοπλισµού ή τεχνολογίας. Ι.2.γ. Πληροφόρηση / Επιλογή / Προετοιµασία / Υποδοχή και Παρακολούθηση σπουδαστών ή/και προσωπικού στο πλαίσιο ανταλλαγών (βλέπε Μέρος ΙΙ για τις µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.γ.1. Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν την πληροφόρηση, επιλογή, προετοιµασία, υποδοχή ή/και παρακολούθηση σπουδαστών ή προσωπικού στο πλαίσιο ανταλλαγών για δραστηριότητες κινητικότητας. Ι.2.γ.2. Οι δαπάνες αυτές µπορούν να καλύψουν έξοδα που αφορούν: δαπάνες πληροφόρησης (υλικό ή/και δραστηριότητες), δαπάνες για εξετάσεις και επιλογή (υλικών ή/και δραστηριοτήτων) που προηγούνται της περιόδου ανταλλαγής, δαπάνες γλωσσικής, ακαδηµαϊκής και πολιτισµικής προετοιµασίας πριν ή/και κατά τη διάρκεια της περιόδου ανταλλαγής, δαπάνες παρακολούθησης, αξιολόγησης και εκτίµησης ατόµων που βρίσκονται στο εξωτερικό καθώς και µετά την επιστροφή τους. Ι.2.δ. ιοικητικές δαπάνες (βλέπε Τµήµα ΙΙ για µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ) Ι.2.δ.1. Γενικές διοικητικές δαπάνες καλύπτουν τις άµεσες διοικητικές δαπάνες που αφορούν τις εγκεκριµένες δραστηριότητες, και κυρίως τις εξής: Επικοινωνίες (τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, αλληλογραφία, κλπ.). Προµήθειες υλικού διοίκησης και γραφείου (συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού Η/Υ). Ασφάλιση. Έξοδα φωτοτυπιών εγγράφων. απάνες ενοικίασης χώρων. απάνες γραµµατειακού, διοικητικού ή/και τεχνικού προσωπικού (βλέπε Ι.2.δ.2 απάνες γραµµατειακού, διοικητικού ή/και τεχνικού προσωπικού κατωτέρω). Αναλώσιµα υλικά εργαστηρίων.

9 Σελ. 9 Οι εν λόγω δαπάνες θα υπολογιστούν µε βάση τις λογιστικές αρχές, κανόνες και µεθόδους που ισχύουν στην περίπτωση του ικαιούχου ή/και των εταίρων του. Αυτές οι αρχές, κανόνες και µέθοδοι θα πρέπει να είναι δίκαιες, λογικές και σύµφωνες µε τους αποδεκτούς λογιστικούς κανονισµούς και πρακτικές της εν λόγω χώρας. Ο ικαιούχος, εφόσον του ζητηθεί, αποστέλλει στην Επιτροπή ή το Γραφείο πλήρη εξήγηση των µεθόδων που χρησιµοποίησε ο ίδιος ή οι εταίροι του για τον υπολογισµό αυτών των γενικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές είναι αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι : οι γενικές δαπάνες είναι σαφώς αναγνωρίσιµες, µπορούν να επαληθευτούν και δεν υπερβαίνουν τις πραγµατικές δαπάνες του ικαιούχου, δεν περιλαµβάνουν δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη χρεωθεί σε κάποια άλλη κατηγορία δαπανών της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης, η οποία περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, δεν υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο της τάξης του 20% της συνολικής αξίας της επιδότησης ΘΣ (IC). Ι.2.δ.2. απάνες γραµµατειακού, διοικητικού ή/ και τεχνικού προσωπικού Οι εν λόγω δαπάνες περιορίζονται στις δαπάνες για το γραµµατειακό και διοικητικό προσωπικό, στο οποίο έχουν ανατεθεί ειδικά οι δραστηριότητες των σχεδίων µε πλήρη, µερική ή και προσωρινή απασχόληση. Οι δαπάνες για γραµµατειακό και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται για τις συνήθεις δραστηριότητες του ιδρύµατος, είναι επιλέξιµες µόνον εφόσον αφορούν την πληρωµή υπερωριών που συνδέονται καθ ολοκληρίαν και συγκεκριµένα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου και αναφέρονται σαφώς ως τέτοιες στην κατάσταση µισθοδοσίας. Οι δαπάνες προσωπικού, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και να αναφέρονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση, αποκλειστικά υπό τον τίτλο Γενικές ιοικητικές απάνες. Εκτός των δαπανών που αναφέρθηκαν διεξοδικά ανωτέρω, δεν είναι επιλέξιµη καµία άλλη δαπάνη προσωπικού. Ο ικαιούχος θα πρέπει να διατηρεί πλήρες και ακριβές αρχείο για κάθε µέλος του προσωπικού του, τα έξοδα του οποίου περιλήφθηκαν στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες: - το ονοµατεπώνυµο του εν λόγω υπαλλήλου, - την κανονική µικτή αµοιβή του υπαλλήλου ανά ώρα/ηµέρα/µήνα, - τις κανονικές δαπάνες και εισφορές που πραγµατοποιήθηκαν από το ικαιούχο για τον υπάλληλο, - το χρόνο που δαπάνησε ο υπάλληλος για την εφαρµογή της ΘΣ και τα καθήκοντα που διεκπεραίωσε, - το χρηµατικό ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε στον εν λόγω υπάλληλο. Το αρχείο αυτό πρέπει να υπογραφεί και από τον υπάλληλο και από το ικαιούχο και να προσκοµιστεί στην Επιτροπή ή το Γραφείο, εφόσον ζητηθεί. Οι δαπάνες προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ισχύουσες τιµές της αγοράς εργασίας στην εν λόγω χώρα. Ι.2.ε. απάνες παραγωγής / εκτύπωσης / διανοµής / µετάφρασης Ι.2.ε.1. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι λογικές ως προς το ύψος τους και δικαιολογούνται λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των σχετικών εγγράφων και υλικών. Ο ικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιµές για το έργο που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί. Ι.2.ε.2. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος χρησιµοποιεί τα δικά του τεχνικά τµήµατα για να πραγµατοποιήσει την παραγωγή, την εκτύπωση ή τη διανοµή, οι επιλέξιµες δαπάνες θα περιλαµβάνουν µόνο τις δαπάνες των (αναλώσιµων) υλικών. Στην περίπτωση που ο ικαιούχος προβεί σε προσλήψεις προσωπικού ή στην περίπτωση που το προσωπικό υπόκειται σε σαφώς αναγνωρισµένο καθεστώς πληρωµής υπερωριών ειδικά και αποκλειστικά για τα εν λόγω καθήκοντα, οι αντίστοιχες δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να συµπεριληφθούν στις γενικές διοικητικές δαπάνες. Εν πάση περιπτώσει, οι συνολικές δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τη συνήθη αµοιβή που θα ζητούσε κανονικά ένας εξωτερικός εργολήπτης για να πραγµατοποιήσει το εν λόγω έργο. Ι.2.ε.3. Όσον αφορά τις µεταφράσεις, το ανώτατο επιτρεπόµενο κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 EUR τη γραµµή (55 µε 60 χαρακτήρες ανά γραµµή). Για έξοδα διερµηνείας, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο τιµής είναι 500 EUR την ηµέρα ανά διερµηνέα (εξαιρουµένων των εξόδων στέγασης και διαµονής). Ο ανώτατος αριθµός διερµηνέων περιορίζεται στους 2 ανά ηµέρα και ανά γλώσσα.

10 Ι.2.στ. Λοιπές δαπάνες και τραπεζικά έξοδα Σελ. 10 Οι λοιπές δαπάνες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα σηµεία Ι.2.α έως Ι.2.ε, µπορούν να δικαιολογηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι: είναι λογικές ως προς το ύψος τους, είναι απολύτως απαραίτητες για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων ΘΣ, είναι πλήρως τεκµηριωµένες και εξηγούνται αναλυτικά στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση, δεν καλύπτονται από άλλο σηµείο της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης, δεν περιλαµβάνονται ως µη επιλέξιµες στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία ή σε κάποιο από τα παραρτήµατά της, έχουν εγκριθεί τυπικά από την Επιτροπή (ή από το Γραφείο). Τα τραπεζικά έξοδα που αφορούν το άνοιγµα ή τη διατήρηση ενός λογαριασµού ειδικά για τις εγκεκριµένες δραστηριότητες ΘΣ είναι επιλέξιµα και θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις λοιπές δαπάνες. Επιπλέον, όλα τα έξοδα µεταφοράς και συναλλαγών που αφορούν αποδείξεις και πληρωµές για επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων είναι επίσης επιλέξιµα. Ωστόσο, τα έξοδα που αφορούν το άνοιγµα ή τη διατήρηση ενός πιστωτικού λογαριασµού, τη δυνατότητα ανάληψης ποσού µεγαλύτερου των καταθέσεων ή τη δυνατότητα εγγύησης, δεν είναι επιλέξιµα.

11 Τµήµα ΙΙ: Ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται σε µεµονωµένες δραστηριότητες ΘΣ Σελ. 11 Ο ικαιούχος καλείται να συµβουλευτεί το Τµήµα Β.1 των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας, προκειµένου να εντοπίσει τα είδη των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων που αφορά η παρούσα σύµβαση. Βλέπε επίσης στο Τµήµα Ι.2.Γ σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις δραστηριότητες των Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων. Εκτός από τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρµογής που καθορίζονται στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, οι κανόνες που περιγράφονται κατωτέρω αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις προκειµένου οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται να µπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιµες. Σηµειωτέον ότι αυτοί οι Ειδικοί Κανόνες µπορεί να τροποποιούν ή να αποκλείουν ορισµένα είδη επιλέξιµων δαπανών. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την εφαρµογή των ακόλουθων δραστηριοτήτων πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που περιγράφονται στο Τµήµα Ι και ΙΙΙ αυτής της σύµβασης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω και σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της Συµφωνίας, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να ζητήσει την επιστροφή του µέρους της επιδότησης που αντιστοιχεί στο ενδεικτικό ποσό που χορηγείται για τη/τις σχετική/ές δραστηριότητα/ες. ΙΙ.1. Παροχή στήριξης στην οργάνωση της κινητικότητας (ΟΜ) Η χoρηγούµενη επιδότηση στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή της OM, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού πρέπει να πραγµατοποιηθεί προς ή από επιλέξιµα ιδρύµατα εταίρους (βλέπε άρθρο 7 της συµφωνίας) και σε χώρα διαφορετική από εκείνη του ικαιούχου, για κάθε ροή κινητικότητας, το ίδρυµα αποστολής ή το ίδρυµα υποδοχής των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού που συµµετέχουν στην ανταλλαγή πρέπει να ανήκει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεπώς, οι ροές µεταξύ ιδρυµάτων που δεν ανήκουν σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επιλέξιµες), τα ιδρύµατα που συµµετέχουν σε µια συγκεκριµένη ανταλλαγή πρέπει να έχουν συνάψει συµφωνία σχετικά µε την υποδοχή και την αποστολή ενός σαφώς καθορισµένου αριθµού σπουδαστών/εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του εν λόγω ακαδηµαϊκού έτους. Οι περαιτέρω όροι επιλεξιµότητας σχετικά µε τις ροές κινητικότητας σπουδαστών ή εκπαιδευτικών και τη χρήση των αντίστοιχων επιδοτήσεων αναφέρονται σε ειδική σύµβαση ανάµεσα στον ικαιούχο και τον Εθνικό Φορέα, και γι αυτό το λόγο δεν διευκρινίζονται στο παρόν τµήµα. Κανόνες σχετικά µε τη χρήση της επιδότησης OM: Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας OM, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες τα ακόλουθα: όλες οι δαπάνες που αφορούν την ανταλλαγή σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού µε µη επιλέξιµο εταίρο, όλες οι δαπάνες που αφορούν την ανταλλαγή σπουδαστών και προσωπικού µεταξύ δύο ιδρυµάτων ευρισκόµενων εκτός της ΕΕ, όλες οι δαπάνες που αφορούν ανταλλαγή σπουδαστών και προσωπικού µεταξύ δύο ιδρυµάτων που ευρίσκονται στην ίδια επιλέξιµη χώρα, δαπάνες που προέκυψαν από τη χορήγηση µεµονωµένων υποτροφιών κινητικότητας ή από την αύξηση του ποσού των υποτροφιών που παρέχονται από τη ράση 2.2 του ERASMUS σε σπουδαστές και εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν σε ανταλλαγή OM, δίδακτρα ή οποιασδήποτε άλλης µορφής δικαιώµατα εγγραφής, όπως εξέταστρα ή τέλη για τη χρήση βιβλιοθηκών ή εργαστηρίων, δαπάνες που συνδέονται µε ερευνητικές δραστηριότητες, δαπάνες για αγορά λεξικών, συνήθων διδακτικών βιβλίων ή άλλης µορφής εντύπων, τα οποία θα παραµείνουν στη βιβλιοθήκη, συνδροµές σε περιοδικές εκδόσεις κλπ. Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας OM, θεωρούνται επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες: έξοδα ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για το ακαδηµαϊκό ή/και διοικητικό προσωπικό που συµµετέχει σε συναντήσεις προπαρασκευής, παρακολούθησης ή αξιολόγησης που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες OM, σε χώρες άλλες αυτής του δικαιούχου

12 Σελ. 12 γλωσσική προπαρασκευή εξερχόµενων ή/και εισερχόµενων σπουδαστών και εξερχόµενων εκπαιδευτικών (π.χ. έξοδα που αφορούν την οργάνωση ειδικών κύκλων µαθηµάτων, εγγραφή για παρακολούθηση µαθηµάτων που παραδίδονται εκτός του ιδρύµατος, αγορά εκπαιδευτικού ή/και διδακτικού υλικού, κλπ.), παρότι, σύµφωνα µε το ανωτέρω µέρος, οι δαπάνες διαµονής για τους σπουδαστές και τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του ERASMUS δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο των OM, η προκαταβολή χρηµάτων για πληρωµή ενοικίων ή αµοιβών ταξιδιωτικών πρακτορείων (όχι όµως και του πραγµατικού ενοικίου) µπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιµη δαπάνη, πληροφόρηση, επιλογή, προετοιµασία, καθοδήγηση και παρακολούθηση εξερχόµενων ή/και εισερχοµένων σπουδαστών και εκπαιδευτικών (για παράδειγµα, έξοδα που αφορούν την οργάνωση ειδικών κύκλων µαθηµάτων, την αγορά υλικού µάθησης ή/και διδακτικού υλικού, την πληρωµή που καταβάλλεται σε σπουδαστές ή οργανώσεις σπουδαστών για την παρακολούθηση και παροχή βοήθειας στους σπουδαστές του ERASMUS, την πρακτική οργάνωση της περιόδου που θα διανύσουν οι σπουδαστές του ERASMUS στο ίδρυµα υποδοχής, κλπ.), αγορά, παραγωγή, µετάφραση και διάδοση διδακτικού ή ενηµερωτικού υλικού που συνδέεται άµεσα µε τις δραστηριότητες κινητικότητας, εξοπλισµός, εφόσον αφορά τη χρησιµοποίηση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν άµεσα την εγκεκριµένη δραστηριότητα κινητικότητας, διοικητικές δαπάνες. ΙΙ.2. Προπαρασκευαστικές επισκέψεις (PV) (Βλέπε επίσης το Τµήµα Ι.2.Γ του παρόντος εγγράφου, σχετικά µε τις ρυθµίσεις που αφορούν τις δραστηριότητες Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων) Η χορηγούµενη επιδότηση στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή PV, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η PV πρέπει να πραγµατοποιείται προς ή από επιλέξιµα ιδρύµατα εταίρους (βλ. Άρθρο 7 της συµφωνίας), σε χώρα άλλη από εκείνη του ικαιούχου, για κάθε εγκεκριµένη ροή PV, το ίδρυµα αποστολής ή υποδοχής της επίσκεψης πρέπει να ανήκει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεπώς, οι επισκέψεις µεταξύ ιδρυµάτων που δεν ανήκουν σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επιλέξιµες) δεν επιτρέπονται οι δραστηριότητες PV µε τοµείς ιδρυµάτων-εταίρων, τα οποία ήδη συµµετέχουν σε δραστηριότητες εγκεκριµένες µε την παρούσα συµφωνία (για παράδειγµα, επίσκεψη σε ίδρυµα- εταίρο που ήδη συµµετέχει σε δραστηριότητες εγκεκριµένες στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µόνον εφόσον το αντικείµενο της επίσκεψης αφορά Τµήµατα, µε τα οποία δεν υπάρχει συνεργασία σε δραστηριότητες ΘΣ στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας), κάθε πραγµατοποιούµενη προπαρασκευαστική επίσκεψη δεν µπορεί να διαρκεί πάνω από 3 εβδοµάδες (δηλαδή 21 ηµέρες). Επιπλέον, η ενίσχυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συµµετοχή σε διακρατικά σεµινάρια επαφής που διοργανώνουν οι Εθνικοί Φορείς ΕRASMUS. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης ΘΣ για PV: Στο πλαίσιο µίας επιλέξιµης δραστηριότητας PV, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: όλες οι δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη σε µη επιλέξιµο εταίρο, όλες οι δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη µεταξύ δύο ιδρυµάτων που δεν ανήκουν σε χώρες της ΕΕ. όλες τις δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη σε κάποιο ίδρυµα από την ίδια επιλέξιµη χώρα. όλες οι δαπάνες που προκύπτουν µετά τη λήξη της ανώτατης διάρκειας της επίσκεψης,, δηλ. 21 ηµέρες, όλες οι δαπάνες που αφορούν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο µίας επιλέξιµης δραστηριότητας PV, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: έξοδα ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, διοικητικές δαπάνες.

13 II.3. Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) Σελ. 13 II.3.α. Ανάπτυξη τoυ ECTS Η χορηγούµενη επιδότηση που χορηγείται στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή του ECTS, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται στα πλαίσια του ECTS ανταποκρίνονται στις θεµελιώδεις αρχές της δραστηριότητας αυτής, όπως περιγράφονται στον Οδηγό για τους Χρήστες του ECTS, το ECTS εφαρµόζεται σε αυτά τα γνωστικά αντικείµενα και σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας που περιλαµβάνεται στην πρωτότυπη αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλει ο ικαιούχος και εγκρίνεται στη συµφωνία. Κατόπιν ρητού αιτήµατος της Επιτροπής, ο ικαιούχος (ο οποίος εκπροσωπείται από τον οικείο συντονιστή ECTS, τουλάχιστον) αναλαµβάνει να συµµετάσχει σε δύο το πολύ ενηµερωτικά σεµινάρια για το ECTS. Οι δαπάνες συµµετοχής σε αυτά µπορούν να καλυφθούν από την επιδότηση, εντός των ορίων που τίθενται από τους Κανόνες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της επιδότησης. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης ECTS: Στο πλαίσιο µίας εγκεκριµένης δραστηριότητας ECTS, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: δαπάνες που αφορούν την ενηµέρωση οργάνων ECTS σε τοµείς σπουδών όπου αυτοί ήδη υπήρχαν. Στο πλαίσιο µίας εγκεκριµένης δραστηριότητας ECTS, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για τη συµµετοχή σε ενηµερωτικές και προπαρασκευαστικές συναντήσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο σχετικά µε την ανάπτυξη ECTS από το δικαιούχο φορέα, δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης ενός εθνικού συµβούλου ECTS, τον οποίο προσκαλεί το πανεπιστήµιο και ο οποίος επικουρεί το ίδρυµα στην ανάπτυξη ECTS, δαπάνες παραγωγής, µετάφρασης και διάδοσης υλικού ECTS για νέους τοµείς σπουδών (δηλαδή τοµείς σπουδών στα πλαίσια των οποίων δεν έχει εφαρµοστεί το ECTS) δαπάνες εξοπλισµού, εφόσον αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών που συνδέονται άµεσα µε τη δραστηριότητα ECTS διοικητικές δαπάνες διοικητικές δαπάνες Σε ορισµένα πανεπιστήµια, στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης ECTS, έχει χορηγηθεί ειδική συµπληρωµατική επιδότηση, προκειµένου να καλύψουν τις δαπάνες για την επίσκεψη συµβούλων ECTS στο ίδρυµά τους, οι οποίοι επικουρούν το ίδρυµα στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος ECTS. Οι εν λόγω συµπληρωµατικές επιδοτήσεις αναφέρονται στο τµήµα Β.3 των Στοιχείων Ταυτότητας της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Αυτή η επιδότηση για συµβούλους ECTS θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών: 750 EUR που αντιστοιχούν στην αµοιβή κάθε συµβούλου, τις δαπάνες ταξιδιού του συµβούλου, σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες που καθορίζονται γι αυτόν τον τύπο δαπανών στο τµήµα Ι.2.α της παρούσας σύµβασης, τις δαπάνες διαβίωσης και διαµονής του συµβούλου, σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες που καθορίζονται γι αυτόν τον τύπο δαπανών στο τµήµα Ι.2.α της παρούσας σύµβασης. Όλες οι δαπάνες για τις επισκέψεις που καλύπτονται από αυτή τη συµπληρωµατική επιδότηση πρέπει να επαληθευτούν και να δικαιολογηθούν στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση που περιλαµβάνεται στην Τελική Έκθεση (βλέπετε ειδική υποσηµείωση στον πίνακα 2 και ανατρέξετε στον πίνακα 3).

14 II.4. Σελ. 14 Από κοινού ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών και διάδοση/εφαρµογή σχεδίων ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών: (CD, PROG, MOD, DISS) (στο εξής αναφέρεται ως CD) Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων CD, η χρήση της χορηγούµενης επιδότησης (βλ. ενδεικτικό χορηγούµενο ποσό στο Τµήµα Β.1 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας) πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε πλήρη γνώση και µε τη σύµφωνη γνώµη των εταίρων, όπως καθορίζεται στο Τµήµα Β.2 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας (βλέπε επίσης το άρθρο 5.2 της Συµφωνίας). Ο ικαιούχος είναι υπόλογος στην Επιτροπή για να δικαιολογήσει τη χρήση της χορηγούµενης ενίσχυσης για τη δραστηριότητα αυτή. Ο ικαιούχος είναι επίσης υπόλογος στην Επιτροπή για την περιγραφή στην Τελική του Έκθεση όλων των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εν λόγω εγκεκριµένης δραστηριότητας. Η χορηγούµενη στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας ενίσχυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων CD, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Τα PROG/MOD/DISS πραγµατοποιούνται σε ένα τουλάχιστον κράτος µέλος και σε δύο άλλες επιλέξιµες χώρες. Εάν ο όρος αυτός δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί πλέον µετά την απόσυρση ενός ή περισσότερων εταίρων, ο συντονιστής πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή, µέσω του Γραφείου, και όλες οι σχετικές µε το σχέδιο δραστηριότητες και δαπάνες πρέπει να σταµατήσουν µέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως της Επιτροπής. Εάν δεν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε µπορεί να διατυπωθεί αίτηµα επιστροφής ολόκληρου του ποσού της χρηµατοδότησης που χορηγήθηκε στο στάδιο της τελικής έκθεσης. β) Μόνο τα ιδρύµατα εταίροι που επισηµαίνονται στο Τµήµα Β.2 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας θεωρούνται ως επιλέξιµοι εταίροι για την εν λόγω εγκεκριµένη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, και στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, µόνο τα ιδρύµατα αυτά είναι εξουσιοδοτηµένα να αποφασίζουν ως προς τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που θα πραγµατοποιήσουν για την εφαρµογή της εγκεκριµένης δραστηριότητας και να επωφελούνται από την κοινοτική οικονοµική ενίσχυση. ΙΙ.4.α. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης PROG και MOD: Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου PROG ή MOD, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες ο ακόλουθες: οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από ιδρύµατα που δεν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη σύµπραξη οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενηµέρωση ή την έγκριση των εταίρων. Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης και διαµονής, στο πλαίσιο συναντήσεων προπαρασκευής, παρακολούθησης και αξιολόγησης, απόκτηση, παραγωγή, µετάφραση, εφαρµογή και διάδοση διδακτικού υλικού που αφορά άµεσα ή προκύπτει από την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, εξοπλισµός, εφόσον αφορά τη χρήση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, διοικητικές δαπάνες. II.4.β. Κανόνες που διέπουν τη χρήση της επιδότησης DISS: Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου DISS, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από δραστηριότητες µε ιδρύµατα που δεν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη σύµπραξη, οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενηµέρωση ή την έγκριση των εταίρων, οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται µε το στάδιο ανάπτυξης του σχεδίου από κοινού ανάπτυξης προγράµµατος σπουδών.

15 Σελ. 15 Στο πλαίσιο ενός εγκεκριµένου σχεδίου διάδοσης/εφαρµογής, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: ταξιδίου, διαβίωσης και διαµονής για συναντήσεις προπαρασκευής, παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά µε τις δραστηριότητες διάδοσης και/ή εφαρµογής των σχεδίων από κοινού ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών, για διασκέψεις και συναντήσεις για την παρουσίαση του σχεδίου και τη διάδοση των αποτελεσµάτων στους µελλοντικούς εταίρους, παραγωγή, µετάφραση, εφαρµογή και διάδοση εκπαιδευτικού υλικού που προκύπτει από την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, εξοπλισµός, εφόσον αφορά τη χρήση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για την ανάπτυξη του σχεδίου αναλυτικού προγράµµατος, διοικητικές δαπάνες. ΙΙ.5. Εντατικά προγράµµατα (IP) Στα πλαίσια των ΙΡ, η χορηγούµενη επιδότηση (βλέπε χορηγούµενο ενδεικτικό ποσό στο Τµήµα Β.1 των Στοιχείων Ταυτότητας της Συµφωνίας) πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε την πλήρη συµφωνία της σύµπραξης, όπως επισηµαίνεται στο Τµήµα Β.2. των στοιχείων ταυτότητας της συµφωνίας (βλέπε επίσης άρθρο 5.2 της συµφωνίας). Ο ικαιούχος είναι υπόλογος στην Επιτροπή για να δικαιολογήσει τη χρήση της χορηγούµενης ενίσχυσης σχετικά µε τη δραστηριότητα αυτή. Ο ικαιούχος είναι επίσης υπόλογος στην Επιτροπή για την περιγραφή στην Τελική του Έκθεση όλων των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εν λόγω εγκεκριµένης δραστηριότητας. Η χορηγούµενη επιδότηση στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή των IP, µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το IP πραγµατοποιείται από τρία τουλάχιστον επιλέξιµα ιδρύµατα εταίρους προερχόµενα από ένα τουλάχιστον κράτος µέλος και από δύο άλλες επιλέξιµες χώρες. Εάν ο όρος αυτός δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί πλέον µετά την αποχώρηση ενός ή περισσότερων εταίρων, ο συντονιστής πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή, µέσω του Γραφείου, και όλες οι σχετικές µε το σχέδιο δραστηριότητες και δαπάνες πρέπει να σταµατήσουν µέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως της Επιτροπής. Εάν δεν συµβεί αυτό, τότε µπορεί να ζητηθεί η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της χρηµατοδότησης που χορηγήθηκε στο στάδιο της τελικής έκθεσης. Το ΙΡ πρέπει να εφαρµοστεί στον/στους τόπο/ους που αναφέρεται στην αρχική αίτηση υποψηφιότητας. Η αλλαγή τόπου επιτρέπεται εάν αιτιολογείται δεόντως στην Τελική Έκθεση. Εάν υπάρξει αλλαγή ως προς τον τόπο, πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούνται όλες οι ελάχιστες προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των 10 τουλάχιστον σπουδαστών που έρχονται από το εξωτερικό. Το ΙΡ πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 10 συνεχείς εργάσιµες µέρες και όχι περισσότερο από 3 µήνες. Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης για ΙΡ που πραγµατοποιούνται σε περισσότερους από ένα τόπους. Οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του ΙΡ δεν µπορούν να είναι ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια. β) Μόνον εκείνα τα ιδρύµατα εταίροι που αναφέρονται στο Τµήµα Β.2 των Στοιχείων Αναγνώρισης της Συµφωνίας θεωρούνται ως επιλέξιµοι εταίροι για την εν λόγω εγκεκριµένη δράση. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της σύµπραξης, µόνο αυτά τα ιδρύµατα εξουσιοδοτούνται να αποφασίσουν σχετικά µε τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν και τις δαπάνες για εφαρµογή της εγκεκριµένης δραστηριότητας και να επωφεληθούν από την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση. Κανόνες διέπουν τη χρήση της επιδότησης IP: Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας IP, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν ιδρύµατα που δεν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη σύµπραξη, οποιεσδήποτε δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση ή έγκριση της σύµπραξης, δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για το ακαδηµαϊκό ή/και διοικητικό προσωπικό ή/και τους σπουδαστές ενός ιδρύµατος που βρίσκεται στη χώρα όπου πραγµατοποιείται το IP, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός IP σε µη επιλέξιµη χώρα, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός ΙΡ διάρκειας µικρότερης των 10 ηµερών ή µεγαλύτερης των τριών µηνών, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός ΙΡ στο οποίο συµµετέχουν λιγότερα από 3 ιδρύµατα, όλες οι δαπάνες που αφορούν την οργάνωση ενός ΙΡ στο οποίο συµµετέχουν λιγότεροι από 10 σπουδαστές που έρχονται από το εξωτερικό, όλες οι δαπάνες που αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια. Στο πλαίσιο µιας εγκεκριµένης δραστηριότητας ΙΡ, θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες οι ακόλουθες: δαπάνες ταξιδίου, διαβίωσης και διαµονής στο πλαίσιο συναντήσεων προετοιµασίας και αξιολόγησης, δαπάνες ταξιδίου για σπουδαστές και καθηγητές που έρχονται από το εξωτερικό και συµµετέχουν στο ΙΡ,

16 Σελ. 16 δαπάνες διαβίωσης και στέγασης για καθηγητές και σπουδαστές για την περίοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που αναλύονται στον πίνακα του Τµήµατος Ι.2.α του παρόντος εγγράφου, δαπάνες ταξιδίου, διαµονής και διαβίωσης για προσωπικό ειδικευµένο στο σχετικό τοµέα, που δεν απασχολείται άµεσα σε ένα από τα συµµετέχοντα ιδρύµατα και το οποίο έρχεται από το εξωτερικό, υπό τον όρο ότι: - οι εν λόγω ειδικοί είναι υπήκοοι ή θεωρούνται ως µόνιµοι κάτοικοι µιας επιλέξιµης χώρας, - γίνεται τυπική αναφορά της συµµετοχής τους στην πρωτότυπη αίτηση ή αυτή εγκρίθηκε τυπικά από την Επιτροπή, - η συµµετοχή τους προσφέρει σαφή και ευπροσδιόριστα οφέλη στο ΙΡ, - τα έξοδα διαµονής και διαβίωσης δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που αναλύονται στον πίνακα του Μέρους Ι.2.α της παρούσας, απόκτηση, παραγωγή, µετάφραση και διάδοση εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού υλικού που συνδέεται άµεσα µε το ΙΡ, εξοπλισµός, εφόσον συνδέεται µε τη χρήση µεθόδων ΑΑΜ ή νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στο πλαίσιο του ΙΡ, πληροφορίες, επιλογή, προετοιµασία, υποδοχή και παρακολούθηση ανταλλαγής σπουδαστών ή/και προσωπικού, διοικητικές δαπάνες.

17 Τµήµα ΙΙΙ: Κανόνες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της επιδότησης Σελ. 17 ΙΙΙ.1. Οικονοµική διαχείριση Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλες τις δαπάνες που καλύπτει η επιδότηση για την πραγµατοποίηση των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ. ΙΙΙ.1.α. Τραπεζικοί λογαριασµοί ΙΙΙ.1.α. 1. Ο τραπεζικός λογαριασµός που αναφέρεται λεπτοµερώς στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία (βλέπε αντίγραφο στο Παράρτηµα ΙII), θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να εκφράζεται σε και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να έχει ανοιχτεί στο όνοµα του δικαιούχου οργανισµού (σε καµία περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί οι προσωπικοί λογαριασµοί), να αναφέρεται στο σχέδιο, εφόσον είναι δυνατόν, να έχει ανοιχτεί σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µία χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ ή σε µία υποψήφια προς πρόσβαση χώρα που συµµετέχει επισήµως στο πρόγραµµα. ΙΙΙ.1.α.2. Πρέπει να αποφεύγονται οι αναλήψεις σε ρευστό χρήµα από το λογαριασµό και να τεκµηριώνονται µε αποδείξεις. ΙΙΙ.1.α.3. Συνιστάται θερµά στο ικαιούχο να ανοίξει ένα λογαριασµό ειδικά για τις δραστηριότητες ΘΣ. Ωστόσο, στην περίπτωση ενός γενικού ή ειδικού λογαριασµού, ο ικαιούχος θα πρέπει να υιοθετήσει ένα λογιστικό σύστηµα, το οποίο θα επιτρέπει το σαφή συσχετισµό της κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού µε τις δαπάνες και τις αποδείξεις που αφορούν τις δραστηριότητες ΘΣ. ΙΙΙ.1.β. Τραπεζικός τόκος που προκύπτει από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ.1.β.1. Ο ικαιούχος θα πρέπει να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση της επιδότησης του ΣΩΚΡΑΤΗΣ, καθώς και τη σύµφωνη µε τις αρχές της ορθής οικονοµικής διαχείρισης χρήση των χρηµάτων. Κατά το δυνατόν, ο ικαιούχος θα πρέπει να φροντίσει ώστε η επιδότηση ή το µέρος αυτής που δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί άµεσα, να τοποθετηθεί σε λογαριασµό µε απόδοση τόκου. ΙΙΙ.1.β.2. Το σύνολο του τόκου που θα αποφέρει η επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα πρέπει να δηλωθεί στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση για το αντίστοιχο συµβατικό έτος. Το λογιστικό σύστηµα που υιοθετεί ο ικαιούχος για τις δραστηριότητες ΘΣ, θα πρέπει να επιτρέπει το σαφή προσδιορισµό του τόκου που απορρέει καθώς και τη δικαιολόγηση του τελικού ποσού του λογαριασµού. ΙΙΙ.1.β.3. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθούν εντός της συµβατικής περιόδου για την εγκεκριµένη δραστηριότητα, όλοι οι τόκοι που αποφέρει η επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα πρέπει να καταβληθούν στην Επιτροπή εντός 30 ηµερών από το τέλος της προθεσµίας που καθορίζει το χρεωστικό σηµείωµα που εκδίδει η Επιτροπή. ΙΙΙ.1.γ. Λογιστικό σύστηµα ΙΙΙ.1.γ.1. Ο ικαιούχος θα πρέπει να υιοθετήσει είτε ένα αναλυτικό λογιστικό σύστηµα είτε ένα εσωτερικό σύστηµα, προκειµένου να διαχειριστεί αλλά και να αποδώσει λογαριασµό για τα οικονοµικά των δραστηριοτήτων ΘΣ. Όποιο και αν είναι το σύστηµα που θα επιλεγεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τόσο τις πηγές χρηµατοδότησης των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ όσο και τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρηµατοοικονοµικής συµφωνίας. ΙΙΙ.1.γ.2. Πρέπει να καταγραφούν όλες οι συναλλαγές κατά την περίοδο της σύµβασης που αφορούν τις πραγµατικές δαπάνες / έσοδα στο πλαίσιο του σχεδίου, µε τη χρησιµοποίηση ενός συστήµατος αρίθµησης που δίνει στο σχέδιο ένα συγκεκριµένο αναγνωρίσιµο αριθµό. ΙΙΙ.1.γ.3. Συνιστάται ιδιαίτερα η ανάθεση σε διαφορετικά άτοµα της ευθύνης της διαχείρισης των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ και της ευθύνης της οικονοµικής τους διαχείρισης.

18 ΙΙΙ.1.δ. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Σελ. 18 ΙΙΙ.1.δ.1. Όλα τα ποσά που αναφέρονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει την Τελική Έκθεση στην οποία η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση έχει εκφραστεί σε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα εκτός από το ευρώ. Η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί (σε εκτός ζώνης ευρώ χώρες) θα πρέπει να είναι αυτή που χρησιµοποιούν οι τράπεζες που πραγµατοποιούν τις εν λόγω συναλλαγές, όπως επεξηγείται λεπτοµερώς κατωτέρω. ΙΙΙ.1.δ.2. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασµό σε ευρώ για τη διαχείριση του σχεδίου, τα ποσά που πιστώνονται στον λογαριασµό σε ευρώ θα χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των ποσών που θα περιληφθούν στη Χρηµατοοικονοµική Εκθεση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. ΙΙΙ.1.δ.3. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασµός έχει ανοιχθεί σε νόµισµα άλλο από το ευρώ, η ισοτιµία που θα εφαρµοστεί θα είναι αυτή που χρησιµοποιήθηκε κατά το χρόνο µεταφοράς της επιδότησης στο λογαριασµό του ικαιούχου. ΙΙΙ.1.δ.4 ΙΙΙ.2. Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγµή να ζητήσει από το ικαιούχο να επιβεβαιώσει τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που χρησιµοποίησε ο ίδιος όσον αφορά οποιαδήποτε συναλλαγή στο πλαίσιο του σχεδίου. Χρηµατοοικονοµική Έκθεση ΙΙΙ.2.α. Γενικά ζητήµατα IΙΙ.2.α.1. Η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση, η οποία αποτελεί τµήµα της Τελικής Έκθεσης, θα πρέπει να υποβληθεί εντός των προθεσµιών και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφουν οι Γενικοί Όροι της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας (βλέπε άρθρο 9 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας). ΙΙΙ.2.α.2. Η Χρηµατοοικονοµική Εκθεση θα πρέπει να συµπληρωθεί µε τη βοήθεια του Παραρτήµατος ΙΙ της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.2.α.3. Η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα πρέπει να είναι πλήρης και να αναλύει λεπτοµερώς τα πάντα και, αποκλειστικά, τις δαπάνες που καλύφθηκαν από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την εφαρµογή των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ. ΙΙΙ.2.α.4. Συνιστάται θερµά η επανεξέταση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης από κάποιο στέλεχος του φορέα του ικαιούχου, το οποίο διαθέτει κατάρτιση και εµπειρία στα λογιστικά. ΙΙΙ.2.α.5. Η Χρηµατοοικονοµική Εκθεση θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία και να υπογραφεί από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ικαιούχου, όπως καθορίζεται στο εξώφυλλο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.2.β. Ανάλυση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης Η Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: ΙΙΙ.2.β.1. Από τις δαπάνες που καλύπτει η επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ και δηλώνονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα αφαιρούνται όλα τα µη επιλέξιµα ποσά, όπως ορίζεται στους παρόντες Κανόνες και στη Χρηµατοοικονοµική Συµφωνία, έτσι ώστε να προκύψουν οι επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης της ΘΣ. ΙΙΙ.2.β.2. Εάν αυτές οι επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης είναι τουλάχιστον ίσες µε την ανώτατη επιδότηση, η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση θα θεωρηθεί ως εγκριθείσα και η τελική χορηγούµενη επιδότηση θα είναι ίση µε την ανώτατη επιδότηση που καθορίζεται στο σηµείο Α.3 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας ΙΙΙ.2.β.3. Εάν αυτές οι επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης είναι κατώτερες της µέγιστης επιδότησης, η τελική επιδότηση που θα εγκριθεί θα περιοριστεί σε αυτές τις επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης. Παράδειγµα Μέγιστη επιδότηση ηλωθείσες δαπάνες Επιλέξιµες δαπάνες της επιδότησης µετά από ανάλυση EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Χορηγηθείσα τελική επιδότηση

19 Σελ. 19 ΙΙΙ.2.β.4. Εάν µετά την αφαίρεση των µη επιλέξιµων δαπανών, η τελική επιδότηση που χορηγείται είναι µικρότερη από το συνολικό ποσό που κατέβαλε ήδη η Επιτροπή, τότε ο ικαιούχος πρέπει να επιστρέψει τη διαφορά µετά από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής. ΙΙΙ.2.β.5. Οι κανόνες που περιέχονται στο παρόν τµήµα δεν επηρεάζουν το δικαίωµα της Επιτροπής να ζητήσει την πλήρη ή τη µερική επιστροφή της επιδότησης, σε περίπτωση που δεν µείνει ικανοποιηµένη µε το περιεχόµενο κάποιας από τις εγκεκριµένες δραστηριότητες ΘΣ που υλοποιήθηκαν. III.2.γ. Αιτήσεις για συµπληρωµατικές πληροφορίες Ο ικαιούχος, σε περίπτωση που το ζητήσει η Επιτροπή ή το Γραφείο, αναλαµβάνει να παράσχει µε δικά του έξοδα και εντός καθορισµένης προθεσµίας (15 εργάσιµων ηµερών) κάθε συµπληρωµατική πληροφορία, να παρουσιάσει τιµολόγια ή έγγραφα που αφορούν τις αναληφθείσες δραστηριότητες και τη χρήση της χορηγηθείσας επιδότησης στο πλαίσιο της συµφωνίας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται επίσης να ζητηθούν στο πλαίσιο δειγµατοληψίας. ΙΙΙ.3. Αρχές λογιστικού ελέγχου ΙΙΙ.3.α. Γενικά ζητήµατα ΙΙΙ.3.α.1. Μπορεί ανά πάσα στιγµή να διεξαχθούν επιτόπιοι λογιστικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου της ΘΣ και σε διάστηµα πέντε ετών από τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς αυτής περιόδου, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα που µπορεί να είχε µία προηγούµενη αξιολόγηση της Χρηµατοοικονοµικής Έκθεσης, οποιαδήποτε µη επιλέξιµη δαπάνη εντοπιστεί από την Επιτροπή ή το Γραφείο (είτε µε εκ νέου αξιολόγηση της ήλωσης είτε µε επίσκεψη για λογιστικό έλεγχο), θα πρέπει να αποδοθεί από το ικαιούχο, µετά από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής. ΙΙΙ.3.α.2. Οι λογιστικοί έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή το Γραφείο ή από διορισµένους φορείς αυτών των οργάνων. Οι ικαιούχοι ειδοποιούνται εκ των προτέρων για το λογιστικό έλεγχο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8.1 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.3.α.3. Πριν πραγµατοποιηθεί ο λογιστικός έλεγχος, µπορεί να ζητηθεί από το ικαιούχο να προσκοµίσει στην Επιτροπή ορισµένα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά µπορεί να αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο έχει διεξαχθεί η οικονοµική διαχείριση των δραστηριοτήτων ΘΣ ή µπορεί να αποτελούν ανταπόκριση σε αιτήµατα για περαιτέρω πληροφόρηση, όσον αφορά τις δαπάνες που αναλύονται στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, ο ικαιούχος θα πρέπει να συµµορφωθεί στο αίτηµα για προσκόµιση εγγράφων, εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων. ΙΙΙ.3.α.4. Τα έγγραφα, τα οποία ο ικαιούχος θα πρέπει να έχει έτοιµα προς επίδειξη στους ελεγκτές, αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω. ΙΙΙ.3.β. Γενικοί Κανόνες για τα έγγραφα ΙΙΙ.3.β.1. Ο ικαιούχος θα πρέπει να προσκοµίσει αποδείξεις, οι οποίες να δικαιολογούν τις επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν την εφαρµογή των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων ΘΣ, για ποσό τουλάχιστον ίσο µε τη µέγιστη επιδότηση. ΙΙΙ.3.β.2. Όσον αφορά τα τιµολόγια που απευθύνονται στο ικαιούχο, αυτά θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και να φέρουν ηµεροµηνία. Στην περίπτωση των δαπανών που πραγµατοποίησαν οι εταίροι, ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει αντίγραφα τιµολογίων, επικυρωµένα ως γνήσια και ακριβή από τον Οικονοµικό ιαχειριστή του εν λόγω εταίρου. ΙΙΙ.3.β.3. Τα τιµολόγια pro-forma δε γίνονται αποδεκτά, εκτός από την περίπτωση δαπανών οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί ή έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί κατά τη χρονική στιγµή του λογιστικού ελέγχου. Ωστόσο τα εν λόγω προτιµολόγια (pro-forma τιµολόγια) πρέπει να τηρούν τον κανόνα των τριών µηνών που ορίζεται στο άρθρο 4.1 της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.3.β.4. Ο ικαιούχος θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα αναγκαία τραπεζικά έγγραφα, ώστε να µπορέσουν να επαληθεύσουν όλες τις πληρωµές και άλλες συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε σχέση µε τις εφαρµοσθείσες δραστηριότητες ΘΣ, συµπεριλαµβανοµένου και του τόκου που προέκυψε από την επιδότηση του ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

20 Σελ. 20 ΙΙΙ.3.β.5. Η Επιτροπή ή το Γραφείο µπορεί να απορρίψουν οποιαδήποτε δαπάνη δεν δικαιολογείται σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν παράρτηµα. ΙΙΙ.3.γ. Ειδικοί κανόνες ΙΙΙ.3.γ.1. απάνες προσωπικού Εκτός από τα ζητήµατα που αναφέρθηκαν λεπτοµερώς στο µέρος Ι.2.δ.2 Έξοδα γραµµατειακού, διοικητικού ή/και τεχνικού προσωπικού των παρόντων κανόνων, ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει για έλεγχο αντίγραφα των συµβάσεων µε το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται ειδικά για τις δραστηριότητες ΘΣ και οι µισθοί του οποίου έχουν συµπεριληφθεί στη Χρηµατοοικονοµική Έκθεση ως µέρος των διοικητικών δαπανών. ΙΙΙ.3.γ.2. απάνες ταξιδίου/διαµονής/διαβίωσης Οι δαπάνες ταξιδίου θα δικαιολογούνται σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες: Σιδηροδροµικό ταξίδι: µε την προσκόµιση του πρωτότυπου εισιτηρίου (εάν τα πρωτότυπα πρέπει να κρατηθούν για φορολογικούς λόγους, πρέπει να προσκοµιστούν επικυρωµένα αντίγραφα). Αεροπορικό ταξίδι: µε την προσκόµιση του πρωτότυπου εισιτηρίου (εάν τα πρωτότυπα πρέπει να κρατηθούν για φορολογικούς λόγους, πρέπει να προσκοµιστούν επικυρωµένα αντίγραφα). Ιδιωτικό όχηµα: µε βεβαίωση της εταιρείας σιδηροδρόµων που πιστοποιεί το κόστος του εισιτηρίου για το ταξίδι. Ιδιωτικό µισθωµένο όχηµα: µε τιµολόγιο της εν λόγω εταιρίας. Ταξί: µε απόδειξη του ταξί. Όσον αφορά τις δαπάνες διαµονής και διαβίωσης, αυτές θα δικαιολογούνται ως ακολούθως: εάν ο ικαιούχος και οι εταίροι επέλεξαν ένα σύστηµα πραγµατικών δαπανών, οι δαπάνες αυτές θα επιστραφούν ανάλογα µε τα πραγµατικά ποσά για τα οποία υπάρχουν τιµολόγια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά ηµερήσια όρια, σύµφωνα µε το σηµείο I.2.α των παρόντων κανόνων εάν ο ικαιούχος επέλεξε µια βάση παγίων δαπανών δεν θα χρειαστεί να προσκοµίσει αποδείξεις δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι το σύστηµα πληροί τους εσωτερικούς κανόνες του εν λόγω ιδρύµατος και τηρούνται τα όρια που περιγράφονται στο ανωτέρω σηµείο. ΙΙΙ.3.γ.3. Τεχνολογία (υλισµικό) και εξοπλισµός Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία αφορούν την αγορά, το λήζινγκ και τη µίσθωση τεχνολογίας και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τη συντήρηση και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισµού. Ο ικαιούχος θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσκοµίσει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την προέλευση οποιουδήποτε µέρους του τεχνολογικού ή άλλου εξοπλισµού που αποκτήθηκε, είτε αυτό πραγµατοποιήθηκε µε αγορά, λήζινγκ ή µίσθωση, στο πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίστηκε από το λογιστικό σύστηµα του οργανισµού του η προµήθεια τεχνολογίας ή εξοπλισµού στο πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Συµφωνίας. ΙΙΙ.3.γ.4. Γενικές διοικητικές δαπάνες Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξει µε σαφήνεια τον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω δαπάνες υπολογίστηκαν, προέκυψαν και αποδόθηκαν στις δραστηριότητες ΘΣ που εφαρµόστηκαν. ΙΙΙ.3.γ.5. απάνες παραγωγής / εκτύπωσης / διανοµής / µετάφρασης Ο ικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει τα πρωτότυπα τιµολόγια για τις δαπάνες του. Τα τιµολόγια θα πρέπει να είναι αναλυτικά και να περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά για παράδειγµα το µέγεθος του εν λόγω έργου, το υλικό που παράχθηκε, τις τιµές χρέωσης που ίσχυσαν και, αν χρειάζεται, το χρόνο που δαπανήθηκε σε στούντιο ή για την παραγωγή. Στην περίπτωση που το έργο έχει πραγµατοποιηθεί από εσωτερικό τµήµα, ο ικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της βάσης υπολογισµού των δαπανών.

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/ 15 ENOTICES_echmi 11/03/2010- ID:2010-031868 Πρότυπο έντυπο 2 - EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις Τα περιοριστικά µέτρα. 1. Το όριο ανάληψης µετρητών ισχύει ανά κάτοχο λογαριασµού ή κατά λογαριασµό; Κάθε πρόσωπο (νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 1. Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1780 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : 23 Ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το 23 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδοµών και θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΡΑΣΗ 2. Ερώτηµα 2: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό).

FAQs ΡΑΣΗ 2. Ερώτηµα 2: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό). FAQs ΡΑΣΗ 2 Ερώτηµα 1: Η ράση 2 εξαιρεί δαπάνες που αφορούν επίπλωση, εξοπλισµό, οχήµατα, κ.λ.π. Με βάση τον οδηγό, το ποσό των έως 16 ανά εργαζόµενο συµπεριλαµβάνει και δαπάνες παροχής πρώτων υλών, αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα