Α ΛΑ ΑΙΙ Ο ΙΙ Ε Λ Σ ΣΣΧ ΑΣΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΛΑ ΑΙΙ Ο ΙΙ Ε Λ Σ ΣΣΧ ΑΣΣ"

Transcript

1 Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΟ ΟΛ ΛΟ ΟΓ ΓΙΙΚ ΚΟ ΟΕ ΕΚ ΚΠ ΠΑ ΑΙΙ Ε ΕΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ Ο ΙΙ Ρ ΡΥ ΥΜ ΜΑ Α ((Τ Τ..Ε Ε..ΙΙ)) Λ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε ΧΟ ΛΗ Ε ΠΑ ΓΓΕ ΛΜΑΤΩΝ Υ ΓΕΙΙΑ Α & &Π ΠΡΡΟ ΟΝ ΝΟ ΟΙΙΑ Α Λ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α

2 Τ ΤΕΕΧ ΧΝ ΝΟ ΟΛ ΛΟ ΟΓΓΙΙΚΚΟ Ο ΕΕΚΚΠ ΠΑ ΑΙΙ ΕΕΥ ΥΤ ΤΙΙΚΚΟ Ο ΙΙ ΡΡΥ ΥΜ ΜΑ ΑΛ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α Χ ΧΟ ΟΛ ΛΗ Η ΕΕΠ ΠΑ ΑΓΓΓΓΕΕΛ ΛΜ ΜΑ ΑΤ ΤΩ ΩΝ ΝΥ ΥΓΓΕΕΙΙΑ Α & &Π ΠΡΡΟ ΟΝ ΝΟ ΟΙΙΑ Α Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥ Υ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α Λ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α

3 Ο ΟΜ ΜΑ Α Α Α Υ ΥΝ ΝΤ ΤΑ ΑΞ ΞΗ Η Ο Ο Η ΗΓΓΟ ΟΥ Υ Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Γεώργιος Γιόφτσος, ανάπλ. καθηγητής Βασιλική ακελλάρη, επίκ. καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη, καθηγήτρια εφαρµογών Ευδοκία Μπίλη, καθηγήτρια εφαρµογών Ε ΕΠ ΠΙΙΜ ΜΕ ΕΛ ΛΕ ΕΙΙΑ Α Υ ΥΝ ΝΤ ΤΑ ΑΞ ΞΗ Η Ελένη Καπρέλη, καθηγήτρια εφαρµογών Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

4 ΠΡΟΛΟΓΟ O οδηγός αυτός αποτελεί µια προσπάθεια του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας να βοηθήσει τους νέους σπου δαστές κατά την προσαρµογή τους στο χώρο των σπουδών τους, παρέχοντάς τους τις πρώτες πληροφορίες που θα χρειαστούν. Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας είναι νεοσύστατο µε έντονη ανοδική δυναµική. Π ροσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρει, στην κατεύθυνση που υπαγορεύουν οι εξελίξεις της επιστήµης. Φιλοδοξία µας είναι η περίοδος των σπουδών για τους σπουδαστές του Τµήµατός µας να είναι από τις πιο παραγωγικές της ζωής τους όσο αφορά την ανάπτυξη των πνευµατικών τους δυνατοτή των και δεξιοτήτων τους, προσεγγίζοντας τα όρια των δυνατοτήτων αυτών. Η παρουσία των αποφοίτων µας τόσο στον επαγγελµατικό όσο και τον επιστηµονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας είναι αναµφισβήτητα αισθητή. Είναι προσωπική µου πεποίθηση, ότι οι πτυχιούχοι µας έχουν οπλιστεί ικανοποιητικά ώστε να έχουν µια δυνατή αφετηρία και να βλέπουν µε αισιοδοξία το µέλλον µέσα σε ένα ευρύτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα και µ ε την προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις της επιστήµης και τις νέες τεχνικές που αναπτύσσονται, θα έχουν τις προϋποθέσεις να διασφαλίζουν µια ανταγωνιστική θέση στο χώρο. την προσπάθεια για την πρόοδο, στόχος του Τµήµατος είναι να επιζητά και να αξιοποιεί τις εποικοδοµητικές κριτικές ώστε να διασφαλίζει την ποιότητ α της παρε χόµενης εκπαίδευσης και να δίνει την αναγκαία ώθηση που χρειάζεται σαν κλάδος, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την πραγµατοποίηση του στόχου αυτού το προσωπικό του Τµήµατος, αλλά και του Τ.Ε.Ι Λαµίας γενικότ ερα, προσπαθεί να παρέχει συνεχή υποστήριξη σε κάθε επαγγελµατική και επιστηµονική αναζήτηση και διεκδίκηση των αποφοίτων του. Είµαι βέβαιη ότι αυτή η προσπάθεια του Τµήµατος θα τύχει της άµεσης και πλατιάς υποστήριξης όλων των µελών του Τ.Ε.Ι. όπως βέβ αια και των σπουδαστών του. Ευχαριστώ θερµά Η ΗΠ Πρροοϊϊσσττααµµέέννηη ττοουυττµµήήµµααττοοςς ρρ.. Β Βαασσιιλλιικκήήαακκεελλλλάάρρηη i Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

5 ΕΙΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός σπουδών αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Λαµίας να παρουσιάσει το πρόγραµµα σπουδών και τις ακαδηµαϊκές υπηρεσίες που προσφέρει. Μόλις λίγα χρόνια µετά την ίδρυση του, το τµήµα µας έχει ευµενώς αναπτυχθεί και φιλοδοξεί να συµβάλλει στην επιστηµονική κατάρτιση νέων Φυσικοθεραπευτών µε επαγγελµατικές προοπτικές, διαρθρώνοντας την εκπαίδευσή τους β άσει των νέων ερευνητικών κατευθύνσεων, µε γνώµονα τις σύγχρονες κοινωνικές τεχνολογικές συνθήκες και τις εξιδιασµένες επαγγελµατικές ανάγκες. Ο πρωταρχικός στόχος του παρόντος οδηγού σπουδών είναι η απρόσκοπτη καθοδήγηση των σπουδαστών του τµήµατος, κ αθ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, σε θέµατα που αφορούν το πρόγραµµα και τις πιστωτικές µονάδες των µαθηµάτων αλλά και τη γνωστοποίηση των προοπτικών που προσφέρονται για την επιστηµονική τους εξέλιξη. το πρώτο κεφάλαιο του οδηγού σπουδών αναφέρονται πληροφορίες για τη πόλη της Λαµίας, το Τ.Ε.Ι Λαµίας καθώς και το τµήµα Φυσικοθεραπείας. το δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται το θεσµικό πλαίσιο µε αναφορά στον κανονισµό σπουδών του τµήµατος. το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εγκαταστάσεις και ο εργαστηρια κός εξοπλισµός του τµήµατος. το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών και το περιεχόµενο των µαθηµάτων. το πέµπτο κεφάλαιο παρέχεται ενηµέρωση για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας και τίθενται συνοπτικέ ς οδηγίες συγγραφής. το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό του τµήµατος. το έβδοµο κεφάλαιο παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν σπουδαστικά θέµατα. το όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι συνεργασίες του τµήµατος. Τέλος, στα παραρτήµατα συµπεριλαµβάνονται υποδείγµατα συµπληρωµένων αιτήσεων, όπως της δήλωσης µαθηµάτων κ.λ.π. Ευελπιστούµε στην χρησιµότητα του οδηγού σπουδών και αναµένουµε τα σχόλια και τις υποδείξεις σας. Η Η σσυυνντταακκττιικκήή οοµµάάδδαα ττοουυ Ο Οδδηηγγοούύ πποουυδδώ ώνν ii Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

6 Π Ε ΕΡΡΙΙΕ ΕΧ ΧΟ ΟΜ ΜΕ ΕΝ ΝΑ Α ΠΡΟΛΟΓΟ I ΕΙΑΓΩΓΗ II ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ III Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ & ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ο ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ Α ΚΑΙ Η ΛΑΜΙΑ.. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ.. ΙΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ..3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑ. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Τ.Ε.Ι.. ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι... ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι...3 ΌΡΓΑΝΑ ΤΗ ΧΟΛΗ.. ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ..5 ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 9. ΦΟΙΤΗΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.3 ΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΟΥ ΩΝ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΥ ΩΝ 3.7 ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ.8 ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ 7.9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 7.9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 8 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ- ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ iii 9 Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

7 3. ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3. ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΩΝ 3. ΟΜΗ ΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 5.. ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΩΝ).. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 8..3 ΧΕΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 8.. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΚΗΗ 8.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 9 Ο ΗΓΟ ΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 3 5. ΚΟΠΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 5.3 ΙΑ ΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 5. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟ 39. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Ε.Π).. ΤΟΜΕΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.. ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Π.) ΠΟΥ ΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 7. ΙΤΙΗ 7.3 ΤΕΓΑΗ 7.5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΥΝ ΕΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ 7.8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7.9 ΑΘΛΗΤΙΚΕ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ iv 3 3 Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

8 7.0 ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΕ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ 7. ΧΡΗΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 53 5 ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 8. ΙΕΘΝΕΙ ΥΝΕΡΓΑΙΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 8.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 58 v Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

9 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ & ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ. Ο ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ Α ΚΑΙ Η ΛΑΜΙΑ.. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ο ΝΟΜΟ ΦΟΙΩΤΙ Α έχει έκταση.38 τ.χλµ. και περίπου κατοίκους. Ο νοµός αποτελείται από 3 Επαρχίες: την Επαρχία Φθιώτιδας µε πρωτεύουσα τη Λαµία, την Επαρχία Λοκρίδας µε πρωτεύουσα την Αταλάντη και την Επαρχία οµοκού µε πρωτεύουσα τον οµοκό. Η Φθιώτιδα φέρεται να οφείλει το όνοµά της στην αρχαία Φθία («ερίβωλος Φθία» του Οµήρου) του µυθικού Αχιλλέα, βασιλιά των Μυρµιδόνων. Ιστορικά αναφέρεται ότι το 000 π.χ. η εισβολή των Αρίων Ινδοευρωπαίων, από τους οποίους προέρχεται και η πρώτη ελληνική φυλή (των Αχαιών), σηµατοδότησε την ίδρυση της Φθίας και της Ελλάδας (σηµαντικά κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισµού), ονόµατα που ιστορικά αναφέρονται πότε ως πόλεις και πότε ως περιοχές. Ο Όµηρος αναφέρει τα ονόµατα αυτά ως πόλεις και µάλιστα τις τοποθετεί στις όχθες του περχειού ποταµού. Η περιοχή της Φθιώτιδας είναι γεµάτη από ιαµατικές λουτροπηγές όπως στα Καµένα Βούρλα, στα λουτρά Υπάτης, στο Πλατύστοµο, και στις Θερµοπύλες και θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πανελλήνιο αν όχι και Πανευρωπαϊκό κέντρο υδροθεραπείας και ιαµατικού τουρισµού. Χαρακτηριστικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής είναι ο Μαλιακός Κόλπος και η εύφορη κοιλάδα του περχειού, οι Θερµοπύλες του Λεωνίδα κι η Αλαµάνα του ιάκου, ο Εθνικός ρυµός της Οίτης και ο Γοργοπόταµος, το µοναστήρι της Παναγίας Αγάθωνος, ο Καλλίδροµος, ο Παρνασσός και τα Καµένα Βούρλα. Αυτά τα αξιοθέατα αναδεικνύουν τις έντονες αντιθέσεις αλλά και τις οµορφιές που κρύβει αυτή η τερεοελλαδίτικη γωνιά. Χάρτης Νοµού Φθιώτιδας H ΛΑΜΙΑ είναι η πρωτεύουσα του νοµού Φθιώτιδας και η έδρα της Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας, στην οποία περιλαµβάνονται οι νοµοί Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας και Βοιωτίας. Υπολογίζεται σήµερα ότι αριθµεί περί τους κατοίκους, αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο και θεωρείται πρωτεύουσα της Ρούµελης. Η πόλη της Λαµίας αποτελεί κέντρο αξιόλογης γεωργικής, εµπορικής και βιοµηχανικής περιοχής. Είναι χτισµένη στους πρόποδες του όρους 'Όθρυς" και σήµερα φτάνει να εκτείνεται µέχρι και στην κοιλάδα του περχειού. Απέχει 0 χλµ. περίπου από την Αθήνα και 300 χλµ. ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται δε στο κέντρο του εθνικού οδικού αλλά και του σιδηροδροµικού άξονα της χώρας... ΙΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Αν και δεν γνωρίζουµε πότε ακριβώς χτίστηκε, µνηµονεύεται για πρώτη φορά στην αρχαιότητα από τον ηµήτριο Καλλατιανό στα 7 π.χ., εξαιτίας του καταστροφικού σεισµού της περιοχής (τράβων, Α'0 - αβανέλλος σελ.3), καθώς και αργότερα µε τον Λαµιακό Πόλεµο (33 π.χ.) µεταξύ Μακεδόνων και Αθηναίων. Ως ιδρυτές της πόλης αναφέρονται οι αρχαίοι Μαλιείς, οι οποίοι εικάζεται ότι την έχτισαν αµέσως µετά τον καταστροφικό σεισµό στα π.χ. Η πόλη της Λαµίας χρησιµοποιήθηκε ως στρατιωτικό αντίβαρο απέναντι στους παρτιάτες, οι οποίοι την ίδια εποχή έχτισαν την Ηράκλεια στη θέση της παλαιάς Τραχίνας, κάνοντας µία σηµαντική στρατηγική κίνηση στην πολιτική και στρατιωτική σκακιέρα της εποχής. Αθανασίου ιάκου Ανδριάντας Κατά την µυθολογία ως ιδρυτής της Λαµίας, αναφέρεται ο Λάµος, γιος του Ηρακλή και της Οµφάλης. χετικά µε την ονοµασία της Λαµίας θεωρούµε ως πιο αξιόπιστη θεωρία αυτή του Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει ότι η λέξη Λαµία είναι γένους θηλυκού, ονόµατος επιθέτου και σηµαίνει την περιοχή, την χώρα, την πόλη που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο λόφους. Γύρω στα 9 µ.χ. αναφέρεται µε το όνοµα εβαστή, ενώ απ' τα 89 µ.χ. και ύστερα µετονοµάζεται σε Ζητούνι (Βυζαντινή περίοδος, Φραγκοκρατία, Τουρκoκρατία)...3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑ Η Λαµία χαρακτηρίζεται, από τους λόφους και τις εδαφικές προεξοχές οι οποίες αποτέλεσαν και τα φυσικά, οχυρά της, το κάστρο ή ακρολαµία, και τον Άγιο Λουκά. Το κάστρο οχυρώθηκε από τους ιδρυτές της, Μαλιείς, γύρω στα /7 π.χ. ήµερα αναπαλαιωµένο και κατάλληλα διαρρυθµισµένο στεγάζει στον «Οθωνικό τρατώνα» την Εφορεία Αρχαιοτήτων της περιοχής, το Αρχαιολογικό Μουσείο και ένα σύγχρονο υνεδριακό Κέντρο. Η πόλη της Λαµίας 3 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας πευκόφυτος και γραφικός λοφίσκος, µε την οµώνυµη εκκλησία του Πολιούχου της Λαµίας. Η 8η Οκτωβρίου είναι ηµέρα εορτασµού του Αγίου Λουκά. Αυτή την ηµεροµηνία απελευθερώθηκε η Λαµία απ' τους Γερµανούς. τον λόφο του Α. Λουκά υπάρχει το τουριστικό ηµοτικό περίπτερο. την πόλη της Λαµίας υπάρχει ο τόπος µαρτυρίου του ήρωα της Αλαµάνας Αθανασίου ιάκου (κενοτάφιο παρά την πλατεία Λαού) ενώ στην οµώνυµη πλατεία υπάρχει µαρµάρινος ανδριάντας του. Η πόλη της Λαµίας και η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά ευρήµατα είναι µέρη του περίτεχνου και επιβλητικού αρχαίου τείχους της, το «Άγαλµα νέου ατύρου», «Πεπλοφόρος Γυναίκα», αγγεία, λαξευτοί τάφοι κ.λ.π. ε µικρή απόσταση από τη Λαµία βρίσκεται o Μαλιακός Κόλπος µε πολλές όµορφες παραθαλάσσιες τοποθεσίες, όπως τα Καµένα Βούρλα, Αγία Μαρίνα - τυλίδας, Αγ. Κων/νος, Καραβόµυλος Ράχες, ενώ λίγο πιο µακριά βρίσκονται η παραλία της Πελασγίας, της Μαλεσίνας, η Γλύφα, οι Λιβανάτες, η Αρκίτσα, ο Θεολόγος και άλλες περιοχές που αξίζουν την προσοχή του επισκέπτη στο νοµό. Η πόλη της Λαµίας διαθέτει πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα. Το Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας ιδρύθηκε το 98. Έχει στόχο την ανεύρεση, διάσωση και διατήρηση κάθε είδους λαογραφικού υλικού πού υπάρχει στη Λαµία και στην περιοχή Φθιώτιδας καθώς και τη διαφύλαξη και διάδοση της παράδοσης και των εθίµων, που αναφέρονται στον ποιµενικό, αγροτικό και οικογενειακό βίο της περιοχής. ιαθέτει µία αρκετά πλούσια συλλογή από τοπικές φορεσιές, υφαντά, κεντήµατα, σκεύη, είδη καθηµερινής χρήσης, εργαλεία και άλλα αντικείµενα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαµίας στεγάζεται στον α όροφο του τρατώνα που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου. Κτίστηκε στην εποχή του 'Οθωνα και συνέχισε να χρησιµοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς µέχρι τον Β' Παγκόσµιο πόλεµο. Ολόκληρο το εκτεθειµένο υλικό είναι σηµαντικό τόσο από πλευράς επιστηµονικής, όσο και τουριστικής, διότι πρόκειται περί ευρηµάτων πρόσφατων από το Ν. Φθιώτιδας, του οποίου η αρχική φυσιογνωµία ήταν µέχρι πρόσφατα σχεδόν άγνωστη. Tο Μουσείο αναλαµβάνει την οργάνωση συνεδρίων (υπάρχει σύγχρονη αίθουσα διαλέξεων), διαλέξεων αρχαιολογικού περιεχοµένου καθώς και ξεναγήσεις σχολείων, επιστηµόνων, επισήµων. Το ηµοτικό Θέατρο Λαµίας και η ηµοτική Χορ ωδία Λαµίας Το δηµοτικό θέατρο ( Η.ΠΕ.ΘΕ) οργανώνει φεστιβάλ, διερευνώντας ιδιαίτερους χώρους στα θεατρικά δρώµενα. Το δηµοτικό ωδείο Λαµίας ιδρύθηκε το 983 από το µεγάλο µουσουργό Καλοµοίρη και έχει αναπτύξει σηµαντικό έργο, ενδεικτικά αναφέροντας ότι η ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ δηµοτική χορωδία έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η δηµοτική πινακοθήκη «Αλέκος Κοντόπουλος» ιδρύθηκε το 98 και διαθέτει µια πλούσια συλλογή έργων του Κοντόπουλου και Κορναράκη, µεταξοτυπίες, λευκώµατα καθώς και εκκλησιαστικά κειµήλια της Φθιώτιδας, ενώ φιλοξενεί κατά καιρούς σηµαντικές συλλογές έργων. Τέλος, η Πανελλήνια έκθεση Λαµίας (Π.Ε.Λ) ιδρύθηκε το 9, περιλαµβάνει 3 στεγασµένους εκθεσιακούς χώρους έκτασης 700 τ.µ έκαστος και αποτελεί µοχλό ανάπτυξης του νοµού. Πληροφορίες για τη πόλη της Λαµίας: lamia.gr Η πρόσβαση στη πόλη της Λαµίας από τις µεγάλες Ελληνικές πόλεις µπορεί να γίνει είτε µε λεωφορείο είτε µε τρένο. Αθήνα: Οδικώς, υπάρχουν δροµολόγια κάθε µία ώρα (διάρκεια διαδροµής 3 ώρες). ιδηροδροµικώς, υπάρχουν συχνά δροµολόγια (διάρκεια διαδροµής 3 ώρες). Θεσσαλονίκη: Οδικώς, υπάρχουν δροµολόγια κάθε µία ώρα (διάρκεια διαδροµής 5 ώρες). ιδηροδροµικώς, υπάρχουν συχνά δροµολόγια (διάρκεια διαδροµής ώρες). Πάτρα: Οδικώς, υπάρχουν δροµολόγια τρεις φορές την ηµέρα (διάρκεια διαδροµής 3 ώρες). ίκτυο Αστικών υγκοινωνιών Λαµίας Η πρόσβαση στο Τ.Ε.Ι είναι πολύ εύκολη από κάθε σηµείο της πόλης µέσω της τοπικής συγκοινωνίας. Το Τ.Ε.Ι βρίσκεται µόλις 3 χιλιόµετρα από το κέντρο της πόλης και οι σπουδαστές µπορούν να εξυπηρετηθούν µε δροµολόγια που εκτελούνται κάθε 0 λεπτά σε ολόκληρο το ακαδηµαϊκό έτος, εκτός της περιόδου των διακοπών. 5 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ Τηλέφωνο ΚΤΕΛ Λαµίας: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Τ.Ε.Ι Τα Τ.Ε.Ι. υπάγονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση µε βάση τον ν. 9/00 «ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». Είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα σύµφωνα µε το άρθρο παράγραφο 5 του υντάγµατος. Η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις του νόµου, ενώ ειδικότερα θέµατα ρυθµίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό κάθε Τ.Ε.Ι. (τροποποιηµένο µε την παρ. 3, άρθρ. του ν. 9/ 00, ΦΕΚ Α / --00)... ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Η αποστολή των Τ.Ε.Ι είναι:. να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελµα. να συµβάλλουν στην δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρµογής στα πλαίσια του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, και 3. να υλοποιούν το δικαίωµα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα µε τις κλίσεις του και µε τα όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι τα πλαίσια της αποστολής τους τα Τ.Ε.Ι.: α) συµβάλλουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων β) διατηρούν αµφίδροµη σχέση µε τις αντίστοιχες παραγωγικές µονάδες και τους οργανωµένους κλάδους της οικονοµίας της περιφέρειάς τους γ) συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύµατα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους δ) υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιµόρφωση του ελληνικού λαού ε) ενηµερώνουν την κοινή γνώµη για την πορεία πραγµατοποίησης των στόχων τους στ) συντονίζουν τις επιδιώξεις τους µε εκείνες των Πανεπιστηµίων, στην κοινή προσπάθεια για µια αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη του τόπου ζ) παίρνουν µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα πάνω σε θέµατα εφαρµογής της τεχνολογίας.. ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Όργανα του Τ.Ε.Ι. είναι η υνέλευση, το υµβούλιο, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι. Η υνέλευση του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι., τους ιευθυντές των σχολών, τους Προϊσταµένους των τµηµάτων, έναν εκπρόσωπο του.π. και έναν του Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι., καθώς και εκπροσώπους των σπουδαστών. Έχει την ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και της τήρησης του νόµου και του εσωτερικού κανονισµού. Έτσι, αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών, προτείνει την ίδρυση νέων τµηµάτων, συντονίζει θέµατα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων κτλ. Επιπλέον, καταρτίζει µετά από γνώµη των υµβουλίων των χολών, τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι., τον οποίον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας. και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και έγκριση. Επιλέγει δε, τον Γενικό Γραµµατέα του Τ.Ε.Ι., και εισηγείται την εξέλιξή του προς τον Υπουργό. Το υµβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπρόεδρους, τους ιευθυντές των σχολών, και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Μετέχει επίσης και ο Γενικός Γραµµατέας του Τ.Ε.Ι.. Το υµβούλιο: - µεριµνά για την οµαλή λειτουργία του Τ.Ε.Ι.. και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει η συνέλευση µε απόφασή της - εισηγείται στην συνέλευση τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα έργων του Τ.Ε.Ι. και µεριµνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεών της - κατανέµει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού και εγκρίνει τις δαπάνες του Τ.Ε.Ι. - αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών σχετικά µε νέες θέσεις προσωπικού και εισηγείται στο Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων - µεριµνά για την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. - Αναπέµπει, παραπέµπει στη συνέλευση, ή και τροποποιεί αποφάσεις των σχολών, τµηµάτων ή Τοµέων µαθηµάτων - Απονέµει σε µέλη του Τ.Ε.Ι. ηθικές αµοιβές για εξαιρετικές πράξεις - Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία,σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - υγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας, για τη µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων - Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέµατα που αναθέτει ο εσωτερικός κανονισµός ή που δεν ανάγονται στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. και το διοικεί σε συνεργασία µε το υµβούλιο. υγκεκριµένες αρµοδιότητές του είναι οι εξής: - καταρτίζει και εισηγείται θέµατα ηµερήσιας διάταξης, συγκαλεί το συµβούλιο και τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι., προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους - µετέχει και προεδρεύει σε συνεδριάσεις οργάνων των σχολών ή επιτροπών Τ.Ε.Ι. - κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των διοικητικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. - υπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων του ιδρύµατος - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - υποβάλλει στη συνέλευση, ετήσια έκθεση πεπραγµένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του Τ.Ε.Ι. - µπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή δυσχέρειας, αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους, ο οποίος επικουρεί στα καθήκοντα του προέδρου και είναι υπεύθυνος για τα θέµατα σπουδών του Τ.Ε.Ι...3 ΌΡΓΑΝΑ ΤΗ ΧΟΛΗ Όργανα της χολής είναι το υµβούλιο και ο ιευθυντής. Το υµβούλιο της χολής απαρτίζεται από το ιευθυντή της χολής, τους Προϊσταµένους των τµηµάτων και από 7 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ εκπροσώπους των σπουδαστών, καθώς και από έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Κ. ή διοικητικού προσωπικού (.Π.) σε περιπτώσεις που συζητούνται θέµατα που αφορούν τα µέλη τους. Το υµβούλιο της χολής έχει όλες τις αρµοδιότητες που ο νόµος αυτός αναθέτει στην χολή, εκτός εκείνων που ρητά αναθέτονται στο ιευθυντή. Ειδικότερα: - κατανέµει τις πιστώσεις στα τµήµατα και τα εργαστήρια της σχολής - επεξεργάζεται προτάσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. η Ε.Τ.Π. και τις υποβάλει στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. - αποφασίζει, µε συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα του Τ.Ε.Ι., για την οργάνωση των υπηρεσιών της σχολής καθώς και για την τοποθέτηση του.π. και Ε.Τ.Π. και τις υποβάλλει στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι - συντονίζει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες τµηµάτων της σχολής Ο ιευθυντής της χολής: - προΐσταται στις υπηρεσίες της χολής - καταρτίζει και εισηγείται θέµατα ηµερήσιας διάταξης, συγκαλεί το συµβούλιο της σχολής και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του - συντονίζει τη δραστηριότητα των τµηµάτων της σχολής - µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του συµβουλίου της σχολής - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - συγκροτεί επιτροπές για την µελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων.. ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ Όργανα του Τµήµατος είναι η Γενική υνέλευση (Γ.), το υµβούλιο, και ο Προϊστάµενος. Η Γ. απαρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) και το ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Τµήµατος και εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ. έχει όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, που προβλέπονται από τον νόµο και από τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι., εκτός από εκείνες που αναθέτονται σε άλλα όργανα. υνέρχεται τακτικά ( φορές το εξάµηνο) και έκτακτα, σε περιπτώσεις επειγόντων θεµάτων. Το υµβούλιο Τµήµατος απαρτίζεται από τον προϊστάµενο του τµήµατος, τους υπεύθυνους τοµέων µαθηµάτων, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών και έναν εκπρόσωπο του ειδικού τεχνικού προσωπικού (Ε.Τ.Π.) εφόσον συζητούνται θέµατα που αφορούν µέλη του Ε.Τ.Π. Το υµβούλιο: - συντονίζει τα εκπαιδευτικά και τα διοικητικά θέµατα του Τµήµατος - αποφασίζει την κατανοµή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του Τµήµατος και την κατανοµή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά τοµέα µαθηµάτων και κατά βαθµίδες Ε.Π., σύµφωνα µε τις ανάγκες του Τµήµατος. Επίσης καθορίζονται τα γνωστικά αντικείµενα των κενών θέσεων, οι τίτλοι των µαθηµάτων που ανήκουν σε αυτά, καθώς και οι τίτλοι των λοιπών µαθηµάτων της οµάδας. - υποβάλλει, στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις για δηµιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. - αποφασίζει για όλες τις ατοµικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών ως και την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π. - ασκεί όσες αρµοδιότητες της αναθέτει η Γ.. µε απόφασή της. - συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα µέλη του Ε.Π και του Ε.Ε.Π. 8 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ Τέλος, ο Προϊστάµενος: - καταρτίζει τη ηµερήσια διάταξη της Γ.. και του συµβουλίου, συγκαλεί τα όργανα αυτά, προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται τα διάφορα θέµατα και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους - τηρεί µητρώα επιστηµονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε µέλους Ε.Π. και Ε.Ε.Π. - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του Τµήµατος..5 ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Όργανα των Τοµέων Μαθηµάτων είναι η Γενική υνέλευση (Γ..) και ο υπεύθυνος Τοµέα. το Τµήµα Φυσικοθεραπείας υπάρχουν ο Τοµέας Ειδικών Μαθηµάτων και ο Τοµέας Γενικών Μαθηµάτων. Η Γ.. απαρτίζεται από το Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ.. εκλέγει τον υπεύθυνο του Τοµέα και τον αναπληρωτή του, αναθέτει καθήκοντα υπευθύνου εργαστηρίων, κατανέµει το διδακτικό έργο του Ε.Π., καθώς και υποβάλλει προτάσεις στη Γ.. του Τµήµατος σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών. Ο Υπεύθυνος του Τοµέα έχει ως έργο, να συγκαλεί τη Γ.. του Τοµέα, να καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, να εισηγείται τα θέµατα, να προεδρεύει στις εργασίες της και να µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της. Τ.3 ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Το Τ.Ε.Ι. Λαµίας αποτελείται από δύο χολές µε πέντε Τµήµατα συνολικά και τα Παραρτήµατα Καρπενησίου και Άµφισσας µε ένα τµήµα το καθένα:. ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.Τ.Ε.Φ.) Τµήµα Ηλεκτρονικής Τµήµα Ηλεκτρολογίας Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (.Ε.Υ.Π.) Τµήµα Νοσηλευτικής Τµήµα Φυσικοθεραπείας 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΥ Τµήµα ασοπονίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΑ Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων το Τ.Ε.Ι. Λαµίας (στα 7 συνολικά τµήµατά του), εκπαιδεύονται περίπου.500 σπουδαστές, ενώ διδάσκουν 50 περίπου τακτικοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων και 9 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ 300 περίπου έκτακτοι εκπαιδευτικοί. Το Ακαδηµαϊκό έτος , θα εισαχθούν στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας συνολικά 800 σπουδαστές. Το κτίριο του Τ.Ε.Ι Λαµίας Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας είναι ένα από τα τέσσερα Τµήµατα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν και εντάσσονται στα πλαίσια του θεσµού των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Ιδρύθηκε το 99 µε το υπ αριθµ. 0 Προεδρικό ιάταγµα (Φ.Ε.Κ. 3/-08-9, τ. Α ). Τα τέσσερα Τµήµατα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαµίας και Πατρών παρέχουν την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας στον Τοµέα της Φυσικοθεραπεία. Το Ακαδηµαϊκό έτος , θα εισαχθούν στο τµήµα φυσικοθεραπείας συνολικά 0 σπουδαστές, ενώ είναι εγγεγραµµένοι ήδη 800 σπουδαστές. Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας αποτελείται από 0 µόνιµους καθηγητές, 5 έκτακτους ωροµίσθιους καθηγητές και άτοµα ειδικό τεχνικό προσωπικό. 0 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

19 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ. ΦΟΙΤΗΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Τµήµατος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειµένου να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της Ανατοµίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας, κ.τ.λ., επίσης συµπεριλαµβάνονται η µελέτη ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων, θεραπευτικές ασκήσεις, µετρήσεις και αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η κλινική άσκηση πραγµατοποιείται σε Νοσοκοµεία και ΚΑΠΗ της περιοχής...3 ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση δυσλειτουργιών του ανθρωπίνου σώµατος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται ως η θεραπευτική µέθοδος που µπορεί να αντιµετωπίσει αυτές τις δυσλειτουργίες και στην επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων-µέσων για την πρόληψη και αποκατάσταση των παραπάνω δυσλειτουργιών. ΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΟΥ ΩΝ Το πρόγραµµα σπουδών έχει σαν σκοπό:. την διδασκαλία των αρχών λειτουργίας του ανθρωπίνου σώµατος,. την αξιολόγηση- ανάλυση της παρέκκλισης από το φυσιολογικό, 3. την διδασκαλία του τρόπου επιλογής των φυσικοθεραπευτικών µέσων-µεθόδων και. την σωστή εφαρµογή των φυσικοθεραπευτικών µέσων-µεθόδων. Η µεθοδολογία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης αποτελεί θεµέλιο λίθο ενός ορθού προγράµµατος σπουδών και περιλαµβάνει την καταγραφή των υποκειµενικών ευρηµάτων του ασθενή, των αντικειµενικών του προβληµάτων, τη συνεκτίµηση όλων των δεδοµένων - πληροφοριών που συλλέγονται και την οργάνωση του προγράµµατος αποκατάστασης. Η φυσικοθεραπεία παρεµβαίνει στην αποκατάσταση ασθενών µε καρδιοαναπνευστικά προβλήµατα νευρολογικά προβλήµατα παθολογικά προβλήµατα µετεγχειρητικά προβλήµατα ρευµατολογικά προβλήµατα ορθοπεδικά προβλήµατα αθλητικές κακώσεις ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ προβλήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες εργονοµική εκπαίδευση προληπτική φυσικοθεραπεία Ο φυσικοθεραπευτής χρησιµοποιεί τα ακόλουθα µέσα και µεθόδους µέσα αύξησης και µείωσης της θερµοκρασίας µέσα νευροµυϊκού ερεθισµού κίνηση-άσκηση ειδικές τεχνικές µεθόδους και µέσα αναστολής του πόνου.. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΥ ΩΝ.. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ πουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί µαθήµατα στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας δεν µπορεί να είναι συγχρόνως εγγεγραµµένος και σε άλλο τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα, εσωτερικού ή εξωτερικού, εκτός όσων µετακινούνται µέσω εγκεκριµένων από το Τ.Ε.Ι. προγραµµάτων κινητικότητας... ΙΑΓΡΑΦΗ πουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για τέσσερα () συνεχόµενα ή πέντε (5) µη συνεχόµενα εξάµηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα µητρώα του Τµήµατος...3 ΗΛΩΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το ωρολόγιο πρόγραµµα ανακοινώνεται δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη των µαθηµάτων του κάθε διδακτικού εξαµήνου. Τα τυπικά προγράµµατα των εξάµηνων σπουδών του τµήµατος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Ο σπουδαστής µπορεί για κάθε διδακτικό εξάµηνο να καταρτίζει το ατοµικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει τα µαθήµατα που επιθυµεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάµηνο αυτό. χετική δήλωση υποβάλλουν στο τµήµα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα µε την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής τους. Μέσα σε δύο εβδοµάδες από την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης κατά δύο το πολύ µαθήµάτα. Κατά την κατάρτιση του ατοµικού προγράµµατος σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να έχει υπόψη του ότι το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα µαθήµατα που 3 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ δηλώνει πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 0 & 38 ωρών και ότι δεν πρέπει να δηλώνονται µαθήµατα των οποίων τα προαπαιτούµενα δεν έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία. πουδαστής που δεν έχει υποβάλλει δήλωση για κάποιο εξάµηνο δεν µπορεί να παρακολουθήσει ούτε να εξεταστεί σε κανένα µάθηµα για το εξάµηνο αυτό. Επίσης δεν µπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε µάθηµα το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στη δήλωσή του. ε καµιά περίπτωση ο σπουδαστής δεν µπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόµενη χρονική διάρκεια σπουδών του τµήµατος... ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΕΩΝ. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού µαθήµατος ή του εργαστηριακού µέρους µικτού µαθήµατος απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξάγει µε επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Εξαµήνου. ε περίπτωση που δεν έχουν συµπληρωθεί εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις, η δυνατότητα, η µορφή και ο τρόπος της συµπληρωµατικής αξιολόγησης καθορίζεται µε απόφαση από του Τοµέα Μαθηµάτων.. Ο βαθµός, του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού µέρους µικτού µαθήµατος είναι, ανάλογα µε τη φύση του εργαστηρίου και µετά από απόφαση της Οµάδας Μαθηµάτων: α) ο µέσος όρος όλων των επιµέρους βαθµών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξάγει µε επιτυχία ή β) οι βαθµοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τµηµατικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου. 3. πουδαστής θεωρείται επιτυχών στα µαθήµατα εκείνα που συγκέντρωσε βαθµό τουλάχιστο πέντε (5).. Ο βαθµός αυτών που προέρχονται από κατάταξη, εξάγεται ως εξής: το Τµήµα υποδοχής µε απόφαση του υµβουλίου του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόµενους από µαθήµατα ή ασκήσεις, που έχουν εξετασθεί µε επιτυχία στη χολή ή το Τµήµα Προέλευσης, καταγράφοντας τους βαθµούς των µαθηµάτων αυτών. Καθορίζει δε τα µαθήµατα και ασκήσεις προηγουµένων εξαµήνων, στα οποία οι κατατασσόµενοι οφείλουν να εξετασθούν, εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σε αυτά στη χολή ή το Τµήµα Προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάµηνο που έγινε η κατάταξη...5 ΕΞΕΤΑΤΙΚΕ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού Εξαµήνου ακολουθούν δύο () εξεταστικές περίοδοι, δύο () εβδοµάδων η κάθε µία κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση του διδάσκοντα, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος που δηλώθηκε από τον σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράµµατα. ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Γνωστικό Αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα ς Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμογή: Σεπτέμβριος 2009 Αύγουστος 2013 (Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ- Α) Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-19.2 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γραµµατεία Γενικού Τµήµατος : τηλ. 210 5385 606, fax 210 5385605 Προϊστάµενος Τµήµατος: ρ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος, ιατρός Νευρολόγος- Ψυχίατρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ - - Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία και από τους πίνακες ανακοινώσεων που

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2003 2 Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές. Άρθρο 1 Οργάνωση μαθημάτων Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ T.E.I. ΑΘΗΝΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές 1. Σπουδαστές Τ.Ε.Ι. καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα)

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) 68 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) http://www.logoth.teipat.gr/ Αποστολή του Τμήματος Η αποστολή του Τμήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο σπουδών του (ΦΕΚ 537, 28/4/2006, Β - p. 6925), έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Ιωάννα Λεονταρίδου Αισθητικός - Βιολόγος Αν. Καθηγήτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Η αντίληψη ως προς το ωραίο Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-2012

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-2012 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/12 ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 8.00 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Φ/Α ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ζ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗΣ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Δρ. Καπρέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.) 1 Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- 1 3.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 2 5.06.13 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 09:30 ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ AI1, AI2, AI3, AI4 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4 10.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Βάρδα Ι, Καμπούρη Μ. και Σπυρόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: Φοιτητές Τ.Ε.Ι.Θ. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2009-2010 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12) ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 5/3-11-2009 και 1/21-1-2010, 10/17-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Εργοθεραπείας, ιδρύθηκε το 1977 στην Aνώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Υ.Κ.Π.) των Κέντρων Ανώτερης Τεχνολογικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 29-10-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΚ 41 110 Λάρισα Tηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα από τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και φωνής. Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα