Α ΛΑ ΑΙΙ Ο ΙΙ Ε Λ Σ ΣΣΧ ΑΣΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΛΑ ΑΙΙ Ο ΙΙ Ε Λ Σ ΣΣΧ ΑΣΣ"

Transcript

1 Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΟ ΟΛ ΛΟ ΟΓ ΓΙΙΚ ΚΟ ΟΕ ΕΚ ΚΠ ΠΑ ΑΙΙ Ε ΕΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ Ο ΙΙ Ρ ΡΥ ΥΜ ΜΑ Α ((Τ Τ..Ε Ε..ΙΙ)) Λ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε ΧΟ ΛΗ Ε ΠΑ ΓΓΕ ΛΜΑΤΩΝ Υ ΓΕΙΙΑ Α & &Π ΠΡΡΟ ΟΝ ΝΟ ΟΙΙΑ Α Λ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α

2 Τ ΤΕΕΧ ΧΝ ΝΟ ΟΛ ΛΟ ΟΓΓΙΙΚΚΟ Ο ΕΕΚΚΠ ΠΑ ΑΙΙ ΕΕΥ ΥΤ ΤΙΙΚΚΟ Ο ΙΙ ΡΡΥ ΥΜ ΜΑ ΑΛ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α Χ ΧΟ ΟΛ ΛΗ Η ΕΕΠ ΠΑ ΑΓΓΓΓΕΕΛ ΛΜ ΜΑ ΑΤ ΤΩ ΩΝ ΝΥ ΥΓΓΕΕΙΙΑ Α & &Π ΠΡΡΟ ΟΝ ΝΟ ΟΙΙΑ Α Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥ Υ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α Λ ΛΑ ΑΜ ΜΙΙΑ Α

3 Ο ΟΜ ΜΑ Α Α Α Υ ΥΝ ΝΤ ΤΑ ΑΞ ΞΗ Η Ο Ο Η ΗΓΓΟ ΟΥ Υ Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Γεώργιος Γιόφτσος, ανάπλ. καθηγητής Βασιλική ακελλάρη, επίκ. καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη, καθηγήτρια εφαρµογών Ευδοκία Μπίλη, καθηγήτρια εφαρµογών Ε ΕΠ ΠΙΙΜ ΜΕ ΕΛ ΛΕ ΕΙΙΑ Α Υ ΥΝ ΝΤ ΤΑ ΑΞ ΞΗ Η Ελένη Καπρέλη, καθηγήτρια εφαρµογών Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

4 ΠΡΟΛΟΓΟ O οδηγός αυτός αποτελεί µια προσπάθεια του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας να βοηθήσει τους νέους σπου δαστές κατά την προσαρµογή τους στο χώρο των σπουδών τους, παρέχοντάς τους τις πρώτες πληροφορίες που θα χρειαστούν. Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας είναι νεοσύστατο µε έντονη ανοδική δυναµική. Π ροσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρει, στην κατεύθυνση που υπαγορεύουν οι εξελίξεις της επιστήµης. Φιλοδοξία µας είναι η περίοδος των σπουδών για τους σπουδαστές του Τµήµατός µας να είναι από τις πιο παραγωγικές της ζωής τους όσο αφορά την ανάπτυξη των πνευµατικών τους δυνατοτή των και δεξιοτήτων τους, προσεγγίζοντας τα όρια των δυνατοτήτων αυτών. Η παρουσία των αποφοίτων µας τόσο στον επαγγελµατικό όσο και τον επιστηµονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας είναι αναµφισβήτητα αισθητή. Είναι προσωπική µου πεποίθηση, ότι οι πτυχιούχοι µας έχουν οπλιστεί ικανοποιητικά ώστε να έχουν µια δυνατή αφετηρία και να βλέπουν µε αισιοδοξία το µέλλον µέσα σε ένα ευρύτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα και µ ε την προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις της επιστήµης και τις νέες τεχνικές που αναπτύσσονται, θα έχουν τις προϋποθέσεις να διασφαλίζουν µια ανταγωνιστική θέση στο χώρο. την προσπάθεια για την πρόοδο, στόχος του Τµήµατος είναι να επιζητά και να αξιοποιεί τις εποικοδοµητικές κριτικές ώστε να διασφαλίζει την ποιότητ α της παρε χόµενης εκπαίδευσης και να δίνει την αναγκαία ώθηση που χρειάζεται σαν κλάδος, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την πραγµατοποίηση του στόχου αυτού το προσωπικό του Τµήµατος, αλλά και του Τ.Ε.Ι Λαµίας γενικότ ερα, προσπαθεί να παρέχει συνεχή υποστήριξη σε κάθε επαγγελµατική και επιστηµονική αναζήτηση και διεκδίκηση των αποφοίτων του. Είµαι βέβαιη ότι αυτή η προσπάθεια του Τµήµατος θα τύχει της άµεσης και πλατιάς υποστήριξης όλων των µελών του Τ.Ε.Ι. όπως βέβ αια και των σπουδαστών του. Ευχαριστώ θερµά Η ΗΠ Πρροοϊϊσσττααµµέέννηη ττοουυττµµήήµµααττοοςς ρρ.. Β Βαασσιιλλιικκήήαακκεελλλλάάρρηη i Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

5 ΕΙΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός σπουδών αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Λαµίας να παρουσιάσει το πρόγραµµα σπουδών και τις ακαδηµαϊκές υπηρεσίες που προσφέρει. Μόλις λίγα χρόνια µετά την ίδρυση του, το τµήµα µας έχει ευµενώς αναπτυχθεί και φιλοδοξεί να συµβάλλει στην επιστηµονική κατάρτιση νέων Φυσικοθεραπευτών µε επαγγελµατικές προοπτικές, διαρθρώνοντας την εκπαίδευσή τους β άσει των νέων ερευνητικών κατευθύνσεων, µε γνώµονα τις σύγχρονες κοινωνικές τεχνολογικές συνθήκες και τις εξιδιασµένες επαγγελµατικές ανάγκες. Ο πρωταρχικός στόχος του παρόντος οδηγού σπουδών είναι η απρόσκοπτη καθοδήγηση των σπουδαστών του τµήµατος, κ αθ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, σε θέµατα που αφορούν το πρόγραµµα και τις πιστωτικές µονάδες των µαθηµάτων αλλά και τη γνωστοποίηση των προοπτικών που προσφέρονται για την επιστηµονική τους εξέλιξη. το πρώτο κεφάλαιο του οδηγού σπουδών αναφέρονται πληροφορίες για τη πόλη της Λαµίας, το Τ.Ε.Ι Λαµίας καθώς και το τµήµα Φυσικοθεραπείας. το δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται το θεσµικό πλαίσιο µε αναφορά στον κανονισµό σπουδών του τµήµατος. το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εγκαταστάσεις και ο εργαστηρια κός εξοπλισµός του τµήµατος. το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών και το περιεχόµενο των µαθηµάτων. το πέµπτο κεφάλαιο παρέχεται ενηµέρωση για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας και τίθενται συνοπτικέ ς οδηγίες συγγραφής. το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό του τµήµατος. το έβδοµο κεφάλαιο παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν σπουδαστικά θέµατα. το όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι συνεργασίες του τµήµατος. Τέλος, στα παραρτήµατα συµπεριλαµβάνονται υποδείγµατα συµπληρωµένων αιτήσεων, όπως της δήλωσης µαθηµάτων κ.λ.π. Ευελπιστούµε στην χρησιµότητα του οδηγού σπουδών και αναµένουµε τα σχόλια και τις υποδείξεις σας. Η Η σσυυνντταακκττιικκήή οοµµάάδδαα ττοουυ Ο Οδδηηγγοούύ πποουυδδώ ώνν ii Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

6 Π Ε ΕΡΡΙΙΕ ΕΧ ΧΟ ΟΜ ΜΕ ΕΝ ΝΑ Α ΠΡΟΛΟΓΟ I ΕΙΑΓΩΓΗ II ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ III Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ & ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ο ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ Α ΚΑΙ Η ΛΑΜΙΑ.. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ.. ΙΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ..3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑ. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Τ.Ε.Ι.. ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι... ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι...3 ΌΡΓΑΝΑ ΤΗ ΧΟΛΗ.. ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ..5 ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 9. ΦΟΙΤΗΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.3 ΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΟΥ ΩΝ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΥ ΩΝ 3.7 ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ.8 ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ 7.9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 7.9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 8 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ- ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ iii 9 Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

7 3. ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3. ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΩΝ 3. ΟΜΗ ΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 5.. ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΩΝ).. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 8..3 ΧΕΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 8.. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΚΗΗ 8.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 9 Ο ΗΓΟ ΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 3 5. ΚΟΠΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 5.3 ΙΑ ΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 5. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟ 39. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Ε.Π).. ΤΟΜΕΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.. ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Π.) ΠΟΥ ΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 7. ΙΤΙΗ 7.3 ΤΕΓΑΗ 7.5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΥΝ ΕΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ 7.8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7.9 ΑΘΛΗΤΙΚΕ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ iv 3 3 Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

8 7.0 ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΕ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ΤΟ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ 7. ΧΡΗΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 53 5 ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 8. ΙΕΘΝΕΙ ΥΝΕΡΓΑΙΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 8.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 58 v Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

9 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑ & ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ο Ο Η ΗΓΓΟ Ο Π ΠΟ ΟΥ Υ Ω ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α ΦΦΥΥ ΙΙΚΚΟ ΟΘ ΘΕΕΡΡΑ ΑΠ ΠΕΕΙΙΑ Α

10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ. Ο ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ Α ΚΑΙ Η ΛΑΜΙΑ.. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ο ΝΟΜΟ ΦΟΙΩΤΙ Α έχει έκταση.38 τ.χλµ. και περίπου κατοίκους. Ο νοµός αποτελείται από 3 Επαρχίες: την Επαρχία Φθιώτιδας µε πρωτεύουσα τη Λαµία, την Επαρχία Λοκρίδας µε πρωτεύουσα την Αταλάντη και την Επαρχία οµοκού µε πρωτεύουσα τον οµοκό. Η Φθιώτιδα φέρεται να οφείλει το όνοµά της στην αρχαία Φθία («ερίβωλος Φθία» του Οµήρου) του µυθικού Αχιλλέα, βασιλιά των Μυρµιδόνων. Ιστορικά αναφέρεται ότι το 000 π.χ. η εισβολή των Αρίων Ινδοευρωπαίων, από τους οποίους προέρχεται και η πρώτη ελληνική φυλή (των Αχαιών), σηµατοδότησε την ίδρυση της Φθίας και της Ελλάδας (σηµαντικά κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισµού), ονόµατα που ιστορικά αναφέρονται πότε ως πόλεις και πότε ως περιοχές. Ο Όµηρος αναφέρει τα ονόµατα αυτά ως πόλεις και µάλιστα τις τοποθετεί στις όχθες του περχειού ποταµού. Η περιοχή της Φθιώτιδας είναι γεµάτη από ιαµατικές λουτροπηγές όπως στα Καµένα Βούρλα, στα λουτρά Υπάτης, στο Πλατύστοµο, και στις Θερµοπύλες και θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πανελλήνιο αν όχι και Πανευρωπαϊκό κέντρο υδροθεραπείας και ιαµατικού τουρισµού. Χαρακτηριστικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής είναι ο Μαλιακός Κόλπος και η εύφορη κοιλάδα του περχειού, οι Θερµοπύλες του Λεωνίδα κι η Αλαµάνα του ιάκου, ο Εθνικός ρυµός της Οίτης και ο Γοργοπόταµος, το µοναστήρι της Παναγίας Αγάθωνος, ο Καλλίδροµος, ο Παρνασσός και τα Καµένα Βούρλα. Αυτά τα αξιοθέατα αναδεικνύουν τις έντονες αντιθέσεις αλλά και τις οµορφιές που κρύβει αυτή η τερεοελλαδίτικη γωνιά. Χάρτης Νοµού Φθιώτιδας H ΛΑΜΙΑ είναι η πρωτεύουσα του νοµού Φθιώτιδας και η έδρα της Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας, στην οποία περιλαµβάνονται οι νοµοί Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας και Βοιωτίας. Υπολογίζεται σήµερα ότι αριθµεί περί τους κατοίκους, αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο και θεωρείται πρωτεύουσα της Ρούµελης. Η πόλη της Λαµίας αποτελεί κέντρο αξιόλογης γεωργικής, εµπορικής και βιοµηχανικής περιοχής. Είναι χτισµένη στους πρόποδες του όρους 'Όθρυς" και σήµερα φτάνει να εκτείνεται µέχρι και στην κοιλάδα του περχειού. Απέχει 0 χλµ. περίπου από την Αθήνα και 300 χλµ. ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται δε στο κέντρο του εθνικού οδικού αλλά και του σιδηροδροµικού άξονα της χώρας... ΙΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Αν και δεν γνωρίζουµε πότε ακριβώς χτίστηκε, µνηµονεύεται για πρώτη φορά στην αρχαιότητα από τον ηµήτριο Καλλατιανό στα 7 π.χ., εξαιτίας του καταστροφικού σεισµού της περιοχής (τράβων, Α'0 - αβανέλλος σελ.3), καθώς και αργότερα µε τον Λαµιακό Πόλεµο (33 π.χ.) µεταξύ Μακεδόνων και Αθηναίων. Ως ιδρυτές της πόλης αναφέρονται οι αρχαίοι Μαλιείς, οι οποίοι εικάζεται ότι την έχτισαν αµέσως µετά τον καταστροφικό σεισµό στα π.χ. Η πόλη της Λαµίας χρησιµοποιήθηκε ως στρατιωτικό αντίβαρο απέναντι στους παρτιάτες, οι οποίοι την ίδια εποχή έχτισαν την Ηράκλεια στη θέση της παλαιάς Τραχίνας, κάνοντας µία σηµαντική στρατηγική κίνηση στην πολιτική και στρατιωτική σκακιέρα της εποχής. Αθανασίου ιάκου Ανδριάντας Κατά την µυθολογία ως ιδρυτής της Λαµίας, αναφέρεται ο Λάµος, γιος του Ηρακλή και της Οµφάλης. χετικά µε την ονοµασία της Λαµίας θεωρούµε ως πιο αξιόπιστη θεωρία αυτή του Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει ότι η λέξη Λαµία είναι γένους θηλυκού, ονόµατος επιθέτου και σηµαίνει την περιοχή, την χώρα, την πόλη που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο λόφους. Γύρω στα 9 µ.χ. αναφέρεται µε το όνοµα εβαστή, ενώ απ' τα 89 µ.χ. και ύστερα µετονοµάζεται σε Ζητούνι (Βυζαντινή περίοδος, Φραγκοκρατία, Τουρκoκρατία)...3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑ Η Λαµία χαρακτηρίζεται, από τους λόφους και τις εδαφικές προεξοχές οι οποίες αποτέλεσαν και τα φυσικά, οχυρά της, το κάστρο ή ακρολαµία, και τον Άγιο Λουκά. Το κάστρο οχυρώθηκε από τους ιδρυτές της, Μαλιείς, γύρω στα /7 π.χ. ήµερα αναπαλαιωµένο και κατάλληλα διαρρυθµισµένο στεγάζει στον «Οθωνικό τρατώνα» την Εφορεία Αρχαιοτήτων της περιοχής, το Αρχαιολογικό Μουσείο και ένα σύγχρονο υνεδριακό Κέντρο. Η πόλη της Λαµίας 3 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας πευκόφυτος και γραφικός λοφίσκος, µε την οµώνυµη εκκλησία του Πολιούχου της Λαµίας. Η 8η Οκτωβρίου είναι ηµέρα εορτασµού του Αγίου Λουκά. Αυτή την ηµεροµηνία απελευθερώθηκε η Λαµία απ' τους Γερµανούς. τον λόφο του Α. Λουκά υπάρχει το τουριστικό ηµοτικό περίπτερο. την πόλη της Λαµίας υπάρχει ο τόπος µαρτυρίου του ήρωα της Αλαµάνας Αθανασίου ιάκου (κενοτάφιο παρά την πλατεία Λαού) ενώ στην οµώνυµη πλατεία υπάρχει µαρµάρινος ανδριάντας του. Η πόλη της Λαµίας και η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά ευρήµατα είναι µέρη του περίτεχνου και επιβλητικού αρχαίου τείχους της, το «Άγαλµα νέου ατύρου», «Πεπλοφόρος Γυναίκα», αγγεία, λαξευτοί τάφοι κ.λ.π. ε µικρή απόσταση από τη Λαµία βρίσκεται o Μαλιακός Κόλπος µε πολλές όµορφες παραθαλάσσιες τοποθεσίες, όπως τα Καµένα Βούρλα, Αγία Μαρίνα - τυλίδας, Αγ. Κων/νος, Καραβόµυλος Ράχες, ενώ λίγο πιο µακριά βρίσκονται η παραλία της Πελασγίας, της Μαλεσίνας, η Γλύφα, οι Λιβανάτες, η Αρκίτσα, ο Θεολόγος και άλλες περιοχές που αξίζουν την προσοχή του επισκέπτη στο νοµό. Η πόλη της Λαµίας διαθέτει πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα. Το Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας ιδρύθηκε το 98. Έχει στόχο την ανεύρεση, διάσωση και διατήρηση κάθε είδους λαογραφικού υλικού πού υπάρχει στη Λαµία και στην περιοχή Φθιώτιδας καθώς και τη διαφύλαξη και διάδοση της παράδοσης και των εθίµων, που αναφέρονται στον ποιµενικό, αγροτικό και οικογενειακό βίο της περιοχής. ιαθέτει µία αρκετά πλούσια συλλογή από τοπικές φορεσιές, υφαντά, κεντήµατα, σκεύη, είδη καθηµερινής χρήσης, εργαλεία και άλλα αντικείµενα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαµίας στεγάζεται στον α όροφο του τρατώνα που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου. Κτίστηκε στην εποχή του 'Οθωνα και συνέχισε να χρησιµοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς µέχρι τον Β' Παγκόσµιο πόλεµο. Ολόκληρο το εκτεθειµένο υλικό είναι σηµαντικό τόσο από πλευράς επιστηµονικής, όσο και τουριστικής, διότι πρόκειται περί ευρηµάτων πρόσφατων από το Ν. Φθιώτιδας, του οποίου η αρχική φυσιογνωµία ήταν µέχρι πρόσφατα σχεδόν άγνωστη. Tο Μουσείο αναλαµβάνει την οργάνωση συνεδρίων (υπάρχει σύγχρονη αίθουσα διαλέξεων), διαλέξεων αρχαιολογικού περιεχοµένου καθώς και ξεναγήσεις σχολείων, επιστηµόνων, επισήµων. Το ηµοτικό Θέατρο Λαµίας και η ηµοτική Χορ ωδία Λαµίας Το δηµοτικό θέατρο ( Η.ΠΕ.ΘΕ) οργανώνει φεστιβάλ, διερευνώντας ιδιαίτερους χώρους στα θεατρικά δρώµενα. Το δηµοτικό ωδείο Λαµίας ιδρύθηκε το 983 από το µεγάλο µουσουργό Καλοµοίρη και έχει αναπτύξει σηµαντικό έργο, ενδεικτικά αναφέροντας ότι η ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ δηµοτική χορωδία έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η δηµοτική πινακοθήκη «Αλέκος Κοντόπουλος» ιδρύθηκε το 98 και διαθέτει µια πλούσια συλλογή έργων του Κοντόπουλου και Κορναράκη, µεταξοτυπίες, λευκώµατα καθώς και εκκλησιαστικά κειµήλια της Φθιώτιδας, ενώ φιλοξενεί κατά καιρούς σηµαντικές συλλογές έργων. Τέλος, η Πανελλήνια έκθεση Λαµίας (Π.Ε.Λ) ιδρύθηκε το 9, περιλαµβάνει 3 στεγασµένους εκθεσιακούς χώρους έκτασης 700 τ.µ έκαστος και αποτελεί µοχλό ανάπτυξης του νοµού. Πληροφορίες για τη πόλη της Λαµίας: lamia.gr Η πρόσβαση στη πόλη της Λαµίας από τις µεγάλες Ελληνικές πόλεις µπορεί να γίνει είτε µε λεωφορείο είτε µε τρένο. Αθήνα: Οδικώς, υπάρχουν δροµολόγια κάθε µία ώρα (διάρκεια διαδροµής 3 ώρες). ιδηροδροµικώς, υπάρχουν συχνά δροµολόγια (διάρκεια διαδροµής 3 ώρες). Θεσσαλονίκη: Οδικώς, υπάρχουν δροµολόγια κάθε µία ώρα (διάρκεια διαδροµής 5 ώρες). ιδηροδροµικώς, υπάρχουν συχνά δροµολόγια (διάρκεια διαδροµής ώρες). Πάτρα: Οδικώς, υπάρχουν δροµολόγια τρεις φορές την ηµέρα (διάρκεια διαδροµής 3 ώρες). ίκτυο Αστικών υγκοινωνιών Λαµίας Η πρόσβαση στο Τ.Ε.Ι είναι πολύ εύκολη από κάθε σηµείο της πόλης µέσω της τοπικής συγκοινωνίας. Το Τ.Ε.Ι βρίσκεται µόλις 3 χιλιόµετρα από το κέντρο της πόλης και οι σπουδαστές µπορούν να εξυπηρετηθούν µε δροµολόγια που εκτελούνται κάθε 0 λεπτά σε ολόκληρο το ακαδηµαϊκό έτος, εκτός της περιόδου των διακοπών. 5 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ Τηλέφωνο ΚΤΕΛ Λαµίας: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Τ.Ε.Ι Τα Τ.Ε.Ι. υπάγονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση µε βάση τον ν. 9/00 «ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». Είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα σύµφωνα µε το άρθρο παράγραφο 5 του υντάγµατος. Η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις του νόµου, ενώ ειδικότερα θέµατα ρυθµίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό κάθε Τ.Ε.Ι. (τροποποιηµένο µε την παρ. 3, άρθρ. του ν. 9/ 00, ΦΕΚ Α / --00)... ΑΠΟΤΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Η αποστολή των Τ.Ε.Ι είναι:. να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελµα. να συµβάλλουν στην δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρµογής στα πλαίσια του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, και 3. να υλοποιούν το δικαίωµα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα µε τις κλίσεις του και µε τα όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι τα πλαίσια της αποστολής τους τα Τ.Ε.Ι.: α) συµβάλλουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων β) διατηρούν αµφίδροµη σχέση µε τις αντίστοιχες παραγωγικές µονάδες και τους οργανωµένους κλάδους της οικονοµίας της περιφέρειάς τους γ) συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύµατα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους δ) υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιµόρφωση του ελληνικού λαού ε) ενηµερώνουν την κοινή γνώµη για την πορεία πραγµατοποίησης των στόχων τους στ) συντονίζουν τις επιδιώξεις τους µε εκείνες των Πανεπιστηµίων, στην κοινή προσπάθεια για µια αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη του τόπου ζ) παίρνουν µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα πάνω σε θέµατα εφαρµογής της τεχνολογίας.. ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Όργανα του Τ.Ε.Ι. είναι η υνέλευση, το υµβούλιο, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι. Η υνέλευση του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι., τους ιευθυντές των σχολών, τους Προϊσταµένους των τµηµάτων, έναν εκπρόσωπο του.π. και έναν του Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι., καθώς και εκπροσώπους των σπουδαστών. Έχει την ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και της τήρησης του νόµου και του εσωτερικού κανονισµού. Έτσι, αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών, προτείνει την ίδρυση νέων τµηµάτων, συντονίζει θέµατα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων κτλ. Επιπλέον, καταρτίζει µετά από γνώµη των υµβουλίων των χολών, τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι., τον οποίον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας. και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και έγκριση. Επιλέγει δε, τον Γενικό Γραµµατέα του Τ.Ε.Ι., και εισηγείται την εξέλιξή του προς τον Υπουργό. Το υµβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπρόεδρους, τους ιευθυντές των σχολών, και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Μετέχει επίσης και ο Γενικός Γραµµατέας του Τ.Ε.Ι.. Το υµβούλιο: - µεριµνά για την οµαλή λειτουργία του Τ.Ε.Ι.. και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει η συνέλευση µε απόφασή της - εισηγείται στην συνέλευση τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα έργων του Τ.Ε.Ι. και µεριµνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεών της - κατανέµει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού και εγκρίνει τις δαπάνες του Τ.Ε.Ι. - αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών σχετικά µε νέες θέσεις προσωπικού και εισηγείται στο Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων - µεριµνά για την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. - Αναπέµπει, παραπέµπει στη συνέλευση, ή και τροποποιεί αποφάσεις των σχολών, τµηµάτων ή Τοµέων µαθηµάτων - Απονέµει σε µέλη του Τ.Ε.Ι. ηθικές αµοιβές για εξαιρετικές πράξεις - Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία,σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - υγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας, για τη µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων - Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέµατα που αναθέτει ο εσωτερικός κανονισµός ή που δεν ανάγονται στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. και το διοικεί σε συνεργασία µε το υµβούλιο. υγκεκριµένες αρµοδιότητές του είναι οι εξής: - καταρτίζει και εισηγείται θέµατα ηµερήσιας διάταξης, συγκαλεί το συµβούλιο και τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι., προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους - µετέχει και προεδρεύει σε συνεδριάσεις οργάνων των σχολών ή επιτροπών Τ.Ε.Ι. - κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των διοικητικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. - υπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων του ιδρύµατος - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - υποβάλλει στη συνέλευση, ετήσια έκθεση πεπραγµένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του Τ.Ε.Ι. - µπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή δυσχέρειας, αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους, ο οποίος επικουρεί στα καθήκοντα του προέδρου και είναι υπεύθυνος για τα θέµατα σπουδών του Τ.Ε.Ι...3 ΌΡΓΑΝΑ ΤΗ ΧΟΛΗ Όργανα της χολής είναι το υµβούλιο και ο ιευθυντής. Το υµβούλιο της χολής απαρτίζεται από το ιευθυντή της χολής, τους Προϊσταµένους των τµηµάτων και από 7 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ εκπροσώπους των σπουδαστών, καθώς και από έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Κ. ή διοικητικού προσωπικού (.Π.) σε περιπτώσεις που συζητούνται θέµατα που αφορούν τα µέλη τους. Το υµβούλιο της χολής έχει όλες τις αρµοδιότητες που ο νόµος αυτός αναθέτει στην χολή, εκτός εκείνων που ρητά αναθέτονται στο ιευθυντή. Ειδικότερα: - κατανέµει τις πιστώσεις στα τµήµατα και τα εργαστήρια της σχολής - επεξεργάζεται προτάσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. η Ε.Τ.Π. και τις υποβάλει στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. - αποφασίζει, µε συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα του Τ.Ε.Ι., για την οργάνωση των υπηρεσιών της σχολής καθώς και για την τοποθέτηση του.π. και Ε.Τ.Π. και τις υποβάλλει στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι - συντονίζει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες τµηµάτων της σχολής Ο ιευθυντής της χολής: - προΐσταται στις υπηρεσίες της χολής - καταρτίζει και εισηγείται θέµατα ηµερήσιας διάταξης, συγκαλεί το συµβούλιο της σχολής και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του - συντονίζει τη δραστηριότητα των τµηµάτων της σχολής - µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του συµβουλίου της σχολής - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - συγκροτεί επιτροπές για την µελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων.. ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ Όργανα του Τµήµατος είναι η Γενική υνέλευση (Γ.), το υµβούλιο, και ο Προϊστάµενος. Η Γ. απαρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) και το ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Τµήµατος και εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ. έχει όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, που προβλέπονται από τον νόµο και από τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι., εκτός από εκείνες που αναθέτονται σε άλλα όργανα. υνέρχεται τακτικά ( φορές το εξάµηνο) και έκτακτα, σε περιπτώσεις επειγόντων θεµάτων. Το υµβούλιο Τµήµατος απαρτίζεται από τον προϊστάµενο του τµήµατος, τους υπεύθυνους τοµέων µαθηµάτων, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών και έναν εκπρόσωπο του ειδικού τεχνικού προσωπικού (Ε.Τ.Π.) εφόσον συζητούνται θέµατα που αφορούν µέλη του Ε.Τ.Π. Το υµβούλιο: - συντονίζει τα εκπαιδευτικά και τα διοικητικά θέµατα του Τµήµατος - αποφασίζει την κατανοµή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του Τµήµατος και την κατανοµή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά τοµέα µαθηµάτων και κατά βαθµίδες Ε.Π., σύµφωνα µε τις ανάγκες του Τµήµατος. Επίσης καθορίζονται τα γνωστικά αντικείµενα των κενών θέσεων, οι τίτλοι των µαθηµάτων που ανήκουν σε αυτά, καθώς και οι τίτλοι των λοιπών µαθηµάτων της οµάδας. - υποβάλλει, στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις για δηµιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. - αποφασίζει για όλες τις ατοµικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών ως και την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π. - ασκεί όσες αρµοδιότητες της αναθέτει η Γ.. µε απόφασή της. - συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα µέλη του Ε.Π και του Ε.Ε.Π. 8 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ Τέλος, ο Προϊστάµενος: - καταρτίζει τη ηµερήσια διάταξη της Γ.. και του συµβουλίου, συγκαλεί τα όργανα αυτά, προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται τα διάφορα θέµατα και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους - τηρεί µητρώα επιστηµονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε µέλους Ε.Π. και Ε.Ε.Π. - έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις - συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του Τµήµατος..5 ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Όργανα των Τοµέων Μαθηµάτων είναι η Γενική υνέλευση (Γ..) και ο υπεύθυνος Τοµέα. το Τµήµα Φυσικοθεραπείας υπάρχουν ο Τοµέας Ειδικών Μαθηµάτων και ο Τοµέας Γενικών Μαθηµάτων. Η Γ.. απαρτίζεται από το Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ.. εκλέγει τον υπεύθυνο του Τοµέα και τον αναπληρωτή του, αναθέτει καθήκοντα υπευθύνου εργαστηρίων, κατανέµει το διδακτικό έργο του Ε.Π., καθώς και υποβάλλει προτάσεις στη Γ.. του Τµήµατος σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών. Ο Υπεύθυνος του Τοµέα έχει ως έργο, να συγκαλεί τη Γ.. του Τοµέα, να καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, να εισηγείται τα θέµατα, να προεδρεύει στις εργασίες της και να µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της. Τ.3 ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Το Τ.Ε.Ι. Λαµίας αποτελείται από δύο χολές µε πέντε Τµήµατα συνολικά και τα Παραρτήµατα Καρπενησίου και Άµφισσας µε ένα τµήµα το καθένα:. ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.Τ.Ε.Φ.) Τµήµα Ηλεκτρονικής Τµήµα Ηλεκτρολογίας Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (.Ε.Υ.Π.) Τµήµα Νοσηλευτικής Τµήµα Φυσικοθεραπείας 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΥ Τµήµα ασοπονίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΑ Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων το Τ.Ε.Ι. Λαµίας (στα 7 συνολικά τµήµατά του), εκπαιδεύονται περίπου.500 σπουδαστές, ενώ διδάσκουν 50 περίπου τακτικοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων και 9 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ 300 περίπου έκτακτοι εκπαιδευτικοί. Το Ακαδηµαϊκό έτος , θα εισαχθούν στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας συνολικά 800 σπουδαστές. Το κτίριο του Τ.Ε.Ι Λαµίας Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας είναι ένα από τα τέσσερα Τµήµατα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν και εντάσσονται στα πλαίσια του θεσµού των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Ιδρύθηκε το 99 µε το υπ αριθµ. 0 Προεδρικό ιάταγµα (Φ.Ε.Κ. 3/-08-9, τ. Α ). Τα τέσσερα Τµήµατα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαµίας και Πατρών παρέχουν την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας στον Τοµέα της Φυσικοθεραπεία. Το Ακαδηµαϊκό έτος , θα εισαχθούν στο τµήµα φυσικοθεραπείας συνολικά 0 σπουδαστές, ενώ είναι εγγεγραµµένοι ήδη 800 σπουδαστές. Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας αποτελείται από 0 µόνιµους καθηγητές, 5 έκτακτους ωροµίσθιους καθηγητές και άτοµα ειδικό τεχνικό προσωπικό. 0 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

19 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ. ΦΟΙΤΗΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Τµήµατος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειµένου να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της Ανατοµίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας, κ.τ.λ., επίσης συµπεριλαµβάνονται η µελέτη ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων, θεραπευτικές ασκήσεις, µετρήσεις και αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η κλινική άσκηση πραγµατοποιείται σε Νοσοκοµεία και ΚΑΠΗ της περιοχής...3 ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση δυσλειτουργιών του ανθρωπίνου σώµατος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται ως η θεραπευτική µέθοδος που µπορεί να αντιµετωπίσει αυτές τις δυσλειτουργίες και στην επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων-µέσων για την πρόληψη και αποκατάσταση των παραπάνω δυσλειτουργιών. ΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΟΥ ΩΝ Το πρόγραµµα σπουδών έχει σαν σκοπό:. την διδασκαλία των αρχών λειτουργίας του ανθρωπίνου σώµατος,. την αξιολόγηση- ανάλυση της παρέκκλισης από το φυσιολογικό, 3. την διδασκαλία του τρόπου επιλογής των φυσικοθεραπευτικών µέσων-µεθόδων και. την σωστή εφαρµογή των φυσικοθεραπευτικών µέσων-µεθόδων. Η µεθοδολογία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης αποτελεί θεµέλιο λίθο ενός ορθού προγράµµατος σπουδών και περιλαµβάνει την καταγραφή των υποκειµενικών ευρηµάτων του ασθενή, των αντικειµενικών του προβληµάτων, τη συνεκτίµηση όλων των δεδοµένων - πληροφοριών που συλλέγονται και την οργάνωση του προγράµµατος αποκατάστασης. Η φυσικοθεραπεία παρεµβαίνει στην αποκατάσταση ασθενών µε καρδιοαναπνευστικά προβλήµατα νευρολογικά προβλήµατα παθολογικά προβλήµατα µετεγχειρητικά προβλήµατα ρευµατολογικά προβλήµατα ορθοπεδικά προβλήµατα αθλητικές κακώσεις ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ προβλήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες εργονοµική εκπαίδευση προληπτική φυσικοθεραπεία Ο φυσικοθεραπευτής χρησιµοποιεί τα ακόλουθα µέσα και µεθόδους µέσα αύξησης και µείωσης της θερµοκρασίας µέσα νευροµυϊκού ερεθισµού κίνηση-άσκηση ειδικές τεχνικές µεθόδους και µέσα αναστολής του πόνου.. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΥ ΩΝ.. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ πουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί µαθήµατα στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας δεν µπορεί να είναι συγχρόνως εγγεγραµµένος και σε άλλο τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα, εσωτερικού ή εξωτερικού, εκτός όσων µετακινούνται µέσω εγκεκριµένων από το Τ.Ε.Ι. προγραµµάτων κινητικότητας... ΙΑΓΡΑΦΗ πουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για τέσσερα () συνεχόµενα ή πέντε (5) µη συνεχόµενα εξάµηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα µητρώα του Τµήµατος...3 ΗΛΩΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το ωρολόγιο πρόγραµµα ανακοινώνεται δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη των µαθηµάτων του κάθε διδακτικού εξαµήνου. Τα τυπικά προγράµµατα των εξάµηνων σπουδών του τµήµατος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Ο σπουδαστής µπορεί για κάθε διδακτικό εξάµηνο να καταρτίζει το ατοµικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει τα µαθήµατα που επιθυµεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάµηνο αυτό. χετική δήλωση υποβάλλουν στο τµήµα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα µε την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής τους. Μέσα σε δύο εβδοµάδες από την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης κατά δύο το πολύ µαθήµάτα. Κατά την κατάρτιση του ατοµικού προγράµµατος σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να έχει υπόψη του ότι το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα µαθήµατα που 3 ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑ δηλώνει πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 0 & 38 ωρών και ότι δεν πρέπει να δηλώνονται µαθήµατα των οποίων τα προαπαιτούµενα δεν έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία. πουδαστής που δεν έχει υποβάλλει δήλωση για κάποιο εξάµηνο δεν µπορεί να παρακολουθήσει ούτε να εξεταστεί σε κανένα µάθηµα για το εξάµηνο αυτό. Επίσης δεν µπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε µάθηµα το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στη δήλωσή του. ε καµιά περίπτωση ο σπουδαστής δεν µπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόµενη χρονική διάρκεια σπουδών του τµήµατος... ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΕΩΝ. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού µαθήµατος ή του εργαστηριακού µέρους µικτού µαθήµατος απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξάγει µε επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Εξαµήνου. ε περίπτωση που δεν έχουν συµπληρωθεί εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις, η δυνατότητα, η µορφή και ο τρόπος της συµπληρωµατικής αξιολόγησης καθορίζεται µε απόφαση από του Τοµέα Μαθηµάτων.. Ο βαθµός, του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού µέρους µικτού µαθήµατος είναι, ανάλογα µε τη φύση του εργαστηρίου και µετά από απόφαση της Οµάδας Μαθηµάτων: α) ο µέσος όρος όλων των επιµέρους βαθµών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξάγει µε επιτυχία ή β) οι βαθµοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τµηµατικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου. 3. πουδαστής θεωρείται επιτυχών στα µαθήµατα εκείνα που συγκέντρωσε βαθµό τουλάχιστο πέντε (5).. Ο βαθµός αυτών που προέρχονται από κατάταξη, εξάγεται ως εξής: το Τµήµα υποδοχής µε απόφαση του υµβουλίου του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόµενους από µαθήµατα ή ασκήσεις, που έχουν εξετασθεί µε επιτυχία στη χολή ή το Τµήµα Προέλευσης, καταγράφοντας τους βαθµούς των µαθηµάτων αυτών. Καθορίζει δε τα µαθήµατα και ασκήσεις προηγουµένων εξαµήνων, στα οποία οι κατατασσόµενοι οφείλουν να εξετασθούν, εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σε αυτά στη χολή ή το Τµήµα Προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάµηνο που έγινε η κατάταξη...5 ΕΞΕΤΑΤΙΚΕ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού Εξαµήνου ακολουθούν δύο () εξεταστικές περίοδοι, δύο () εβδοµάδων η κάθε µία κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση του διδάσκοντα, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος που δηλώθηκε από τον σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράµµατα. ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ: Υπεύθυνος έργου: Μ.Ε ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα