χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο"

Transcript

1 χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο Αθνινχζσο, ζα δηαηππσζνχλ σο ζχλνςε, νη θπξηφηεξεο πξνθαηαξθηηθέο εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκνηηθνχ ζρεδίνπ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ΑΑ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ καο θαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ εθηξνπή επηιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ απφ ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο (ηαθή ζε ΥΤΣΑ), φζν θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ αλαθχθισζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Οη ελ ιφγσ εηζεγήζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ θαη ζα επεθηαζνχλ ζε φιν ην πιαίζην δηαρείξηζεο, δειαδή, ζηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ελ αλακνλή ζπιινγήο ζην ρψξν παξαγσγήο απνβιήησλ, ζηε κεηαθνξά, ζηε κεηαθφξησζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ζηελ επεμεξγαζία, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο. Με δεδνκέλν φηη, ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015) ν Γήκνο Δξκηνλίδαο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο ζπκβάιιεηαη κε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ πεξηιακβάλεη: Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΒΑΑ (νξγαληθά βηναπνδνκήζηκα «θαθέ» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλε ηδηφθηεηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΤ (απφβιεηα αλαθπθισζίκσλ ζπζθεπαζηψλ «κπιε» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλν ηδηφθηεην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) θαη Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΑΤ (απφβιεηα αλαθπθιψζηκα πνπ δελ απνηεινχλ ζπζθεπαζίεο «πξάζηλνο» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλν ηδηφθηεην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), Γηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο σο άλσ κνλάδεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζεζε ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο γηα ζχληαμε ηεπρψλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθ λένπ δεκνπξάηεζε ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη πξνηάζεηο πξνο δηαβνχιεπζε πνπ ζπλζέηνπλ ην δεκνηηθφ ζρέδην απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ΑΑ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ απνηεινχλ ην ηειηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο. 1. Εθνδηαζηηθή Αιπζίδα Δηαρείξηζεο Απνβιήηωλ Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο απνηειεί ηνλ πξψην, παλειιαδηθά, ΟΣΑ πνπ εθάξκνζε πξνγξάκκαηα ΓζΠ επηκεξίδνληαο ην ξεχκα ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ ζε ηξία δηαθξηηά ξεχκαηα, ήηνη, ηα ΒΑΑ, ηα ΑΤ θαη ηα ΑΑΤ. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο αλαθχθισζεο αλαθνξηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ηξηψλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ, ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015), ζπκβάιιεηαη κε θνξείο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα, Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 1

2 Μνλάδα Μεραληθήο Γηαινγήο θαη Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηνπο λνκνζεηηθά επηβαιιφκελνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο εθηξνπήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, κε δεδνκέλν φηη, ην ζύλνιν ηωλ παξαγόκελωλ ΑΑ νδεύεη ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη όρη ζε ΥΤΣΑ, δελ απνηειεί ππόρξεν θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο ηαθήο, όπωο απηό νξίδεηαη ζηνπο Νόκνπο 4042/2012 θαη 4257/2014. Ωο εθ ηνχηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ δείθηε σξηκφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηνλ πιένλ πξφζθαην θαη ηζρχνλ ΔΓΑ. Οη απαηηήζεηο απηέο επηθεληξψλνληαη αθελφο ζε εμεηδίθεπζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ έηζη ψζηε απηά λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιια ξεχκαηα απνβιήησλ, αθεηέξνπ, ζε αλάπηπμε κνλάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εμππεξεηνχλ σο ελδηάκεζνη ή ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ΓζΠ κε φξνπο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη πξνο δηαβνχιεπζε νη βαζηθφηεξεο πνηνηηθέο παξάκεηξνη ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Με ηνλ φξν εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζε: Μέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ελ αλακνλή ζπιινγήο ζην ρψξν παξαγσγήο απνβιήησλ (θάδνη). Μέζα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ, απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξνο εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο ή/θαη ηειηθήο δηάζεζεο. 1.1 Πξνγξάκκαηα Δηαινγήο ζηελ Πεγή Πξν-Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓζΠ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ, πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ (ζχζηεκα θαθέ θάδνπ) απφ θαηνηθίεο, εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (π.ρ. ζρνιεία) θαη ζηνρεπκέλνπο κεγάινπο παξαγσγνχο (π.ρ. ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε αληίζηνηρε ζήκαλζε, ηα νπνία θαη ζα παξαδίδνπλ ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε δεκνηηθή κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, θνκπνζηνπνίεζεο πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ κέζσ πξνγξακκάησλ ΓζΠ κε ρξήζε θαθέ θάδνπ θαη κέζσ πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ εθαξκνγή νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ην πξφγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο πιεξνθφξεζεο ζα επηθεληξσζεί ζην κφληκν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ζα ζηνρεχζεη θαηά 100% ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. 2

3 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε νηθηζκνχο κε κφληκν πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα ΒΑΑ ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο πινπνηψληαο ηελ αλψηεξε ηεξαξρηθά δξάζε δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ζε πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ, ηα δεκνηηθά νρήκαηα απνθνκηδήο ησλ ΒΑΑ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ ζηα αληίζηνηρα δξνκνιφγηά, νηθηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κφληκν πιεζπζκφ κηθξφηεξν, ρακειή ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο θαη επηπιένλ, βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ζπλφξνπ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ απφ δεκνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ κε ρσξνζέηεζε θάδσλ ηχπνπ skip ρσξεηηθφηεηαο 9,2m3 ζε νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. Ζ απνθνκηδή ησλ πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθφ φρεκα κε ππεξθαηαζθεπή ηχπνπ αιπζηδάθη. Σα ζπιιεγφκελα πξάζηλα απνξξίκκαηα ζα παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθή κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, θνκπνζηνπνίεζεο πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο λα νδεχνπλ πξνο επεμεξγαζία ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ηνπ ΔΓ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο ζπκβάιιεηαη ήδε κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ΔΟΑΝ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα κπιε θάδνπ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ. πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ γπαιηνχ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ ηχπνπ θακπάλα ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ηδηψηε εξγνιάβν ν νπνίνο θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ηνπ ΔΓ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο ζπκβάιιεηαη ήδε κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ΔΟΑΝ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα κπιε θάδσλ ηχπνπ θακπάλα γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ γπάιηλσλ ζπζεπαζηψλ (θηάιεο απφ ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θ.ά.). πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΑΤ (ζχζηεκα πξάζηλνπ θάδνπ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε αληίζηνηρε ζήκαλζε, ηα νπνία θαη ζα παξαδίδνπλ ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε ρψξν ππνδνρήο θηλεηήο Μνλάδαο Μεραληθήο Γηαινγήο (ΜΜΓ) πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. ηελ θηλεηή ΜΜΓ ζα γίλεηαη πξνδηαρσξηζκφο νγθσδψλ ΑΑΤ αλά πιηθφ ζηφρν. Δλ ζπλερεία, ην ππνιεηπφκελν ξεχκα ησλ ΑΑΤ, παξαγφκελν ζε αλάκηθηε κεηά ηε δηαδηθαζία ρεηξνδηαινγήο κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ ζε θηλεηή ΜΜΓ, ζα νδεχεη πξνο 3

4 πεξαηηέξσ επεμεξγαζία αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΔΓΟΔ) Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ, ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ηνπο δεκφηεο φπσο γίλεηαη ζήκεξα, είηε κειινληηθά απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν, πάληα ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Π.Γ.116/2004. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνχ (ζχζηεκα θίηξηλνπ θάδνπ) απφ θαηνηθίεο, εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (π.ρ. ζρνιεία, θ.ά.) θαη ζηνρεπκέλνπο παξαγσγνχο (π.ρ. μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θ.ά.). Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνχ, ζα γίλεηαη παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ην αληίζηνηρεο ζήκαλζεο δεκνηηθφ απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, ην νπνίν θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 1.2 Πξνγξάκκαηα Δηαρείξηζεο Εηδηθώλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Οηθηαθήο Πξνέιεπζεο (ΔΟΑΠ) πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: Αλάπηπμε δηθηχνπ Κέληξσλ πιινγήο Τιηθψλ πνπ ζα αθνξνχλ ζε ζπζηνηρίεο θάδσλ εηδηθήο ζήκαλζεο φπνπ θάηνηθνη θαη ζηνρεπκέλνη παξαγσγνί ζα ελαπνζέηνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ: o Δπηθίλδπλα απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο o Βξψζηκα έιαηα (απφ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο) o Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ o Απφβιεηα Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (κπαηαξίεο) Κάζε ζπζηνηρία ζα απνηειείηαη απφ: o Κάδν κεραληθήο θφξησζεο θφθθηλεο ζήκαλζεο ρσξεηηθφηεηαο 240lt (ΔΟΑΠ). o Κάδν θαιππηφκελεο νξνθήο ηχπνπ roll container ή άιινπ ηχπνπ θιεηζηφ θάδν κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο (AHHE). o Παιεηνδεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 1m3 (βξψζηκα έιαηα) o Κάδν ηνπ ΔΓ: Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (ΑΦΖ). Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία είθνζη (20) Κέληξσλ πιινγήο Τιηθψλ (πεξίπνπ έλα (1) Κέληξν πιινγήο Τιηθψλ αλά 700 θαηνίθνπο), δηαηεηαγκέλσλ ζηα φξηα νηθηζκψλ θάζε Γεκνηηθήο θαη Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ην αληίζηνηρεο ζήκαλζεο δεκνηηθφ θνξηεγφ φρεκα, ην νπνίν θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο 4

5 πνζφηεηεο ζε δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ησλ αθφινπζσλ ΔΓ: o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απφ ηνπο δχν θάδνπο ΑΖΖΔ πνπ ήδε ππάξρνπλ (Δξκηφλε θαη Πνξηνρέιη), είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ECOELASTIKA A.E. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ Ορεκάησλ (ΜΔΟ) φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ήδε ζπκβεβιεκέλα ζεκεία ζπιινγήο (βνπιθαληδαηέξ), είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΑΓΡΑΝΩΝ ΝΟΣΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Α.Α.Ν.ΔΛ.) Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), φπνπ αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. Δλαιιαθηηθά, ε ζπιινγή ησλ ΑΔΚΚ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηνπνζέηεζε θάδνπ ηχπνπ skip 9,2m3 ζην ρψξν παξαγσγήο, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεηαη απφ ην δεκνηηθφ φρεκα κε ππεξθαηαζθεπή ηχπνπ αιπζηδάθη ζην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΦΟΡΖΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΣΖΛΩΝ (ΑΦΖ) Α.Δ. φπνπ αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. 1.3 Πξνγξάκκαηα Δηαρείξηζεο Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: πιινγή θαη κεηαθνξά κέζσ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο ησλ πνζνηήησλ ηιχνο απφ ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Κξαληδίνπ θαη Δξκηφλεο απφ ηε ΓΔΤΑ Δξκηνλίδαο πξνο ηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ζπιιέμηκνπ δπλακηθνχ ησλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ, κε ζθνπφ ηε ζπλ-επεμεξγαζία ηνπο κε ηε ζπιιεγφκελε ηιχ ζηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ζπιιέμηκνπ δπλακηθνχ δσηθψλ ππνπξντφλησλ Καηεγνξίαο 2 πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε θφπξν, κε ζθνπφ ηε ζπλ-επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ κε ηα ζπιιεγφκελα γεσξγηθά ππνιείκκαηα ζηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. 5

6 2. Αλάπηπμε Εγθαηαζηάζεωλ Πξνζωξηλήο Απνζήθεπζεο Μεηαθόξηωζεο Πξν-Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε εθείλσλ ησλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δεκνηηθνχ Πξάζηλνπ εκείνπ πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 2.1 Δεκνηηθό Πξάζηλν εκείν Σν πξνηεηλφκελν Πξάζηλν εκείν αθνξά ζε εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη κεηαθφξησζεο αλαθπθιψζηκσλ θαη πξν-δηαιεγκέλσλ αζηηθψλ, κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη κε επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ πξνεξρφκελσλ απφ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ), κε ρξήζε απνθιεηζηηθά θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ζπλνιηθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη 990 tn ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαη 200m³ πγξψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ γηα ηε δε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθφξησζεο, ε κέγηζηε δηαθηλνχκελε πνζφηεηα δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο 49tn αλά εκέξα θαη ζα αθνξά ζε πξνδηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Σν Πξάζηλν εκείν ζπληζηά εγθαηάζηαζε ειαθξνχ ηχπνπ ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ελαπφζεζε ζε θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (container ηχπνπ skip, ηχπνπ roll-open top, παιεηνδεμακελέο θ.ά.) ξεπκάησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθισζίκσλ ζηεξεψλ ή/θαη πγξψλ απνβιήησλ φπνπ αθνξνχλ ζε: Πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλνπ έληππνπ ραξηηνχ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ. Πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλσλ νγθσδψλ ΑΑΤ αλά πιηθφ ζηφρν απφ ηελ θηλεηή ΜΜΓ. Ογθψδε απφβιεηα (παιηά έπηπια, μχια, παιέηεο θ.ά.) Τθάζκαηα, Ρνχρα θαη Γέξκαηα. Δπηθίλδπλα απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο, φπσο απηά παξαιακβάλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Κέληξα πιινγήο Τιηθψλ. Μαγεηξηθά Λάδηα (απφβιεηα βξψζηκα ηεγαλέιαηα απφ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο). Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΑΖΖΔ: ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ). Ορήκαηα ζην Σέινο ηνπ Κχθινπ Εσήο (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Ορεκάησλ Διιάδνο: ΔΓΟΔ AE). Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά επίζσηξα νρεκάησλ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο ECOELASTIΚA AE). Μπάδα θαη θαηαζθεπαζηηθά ππνιείκκαηα (Απφβιεηα απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο & Καηεδαθίζεηο: ΑΔΚΚ). Δλ ζπλερεία, ηα αλσηέξσ πξν-δηαρσξηζκέλα πιηθά ζηφρνη ζα νδεγνχληαη ζηα αληίζηνηρα θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απφ φπνπ θαη ζα παξαδίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνο: 6

7 Βηνκεραληθέο βηνηερληθέο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ απεπζείαο πξψηε χιε ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Φνξείο ζπκβεβιεκέλνπο κε πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (βιέπε αλσηέξσ) πνπ ζα ηα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, αμηνπνίεζεο). Φνξείο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάγνληαη θαη αλάγθε ζε ΔΓ (π.ρ. ξνχρα, έπηπια, θάξκαθα, βξψζηκα έιαηα) Εμνπιηζκόο Αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, απηφο ζα απνηειείηαη απφ θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: Κάδνπο ηχπνπ skip ή/θαη ηχπνπ roll container. ηεγαλνχο κεηαιιηθνχο θάδνπο Κάδνπο κε κεηαιιηθφ πιέγκα Πιαζηηθέο ζηεγαλέο δεμακελέο δηαζηάζεσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κε επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ άθνπο big- bag δηαζηάζεσλ Πιαζηηθνχο θάδνπο εηδηθψλ ξεπκάησλ. Δπίζεο, εληφο ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, ζα ππάξρεη πεξνλνθφξν φρεκα θαη θνξησηήο γηα ηε κεηαθίλεζε πιηθψλ θαη ηε θνξησ-εθθφξησζε απηψλ απφ θαη πξνο ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. πλνςίδνληαο, ην Πξάζηλν εκείν απνηειεί ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ πξν-δηαιεγκέλσλ απνβιήησλ ζε πεξηθξαγκέλν θαη θπιαζζφκελν ρψξν φπνπ: Υξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θηλεηφο εμνπιηζκφο πνπ αθνξά ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ζε κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηα νπνία ζα παξαιακβάλνληαη απφ νρήκαηα κεηαθνξάο κε θαηεχζπλζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο.. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη νπδεκία κνξθή επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. 3. Αλάπηπμε Εγθαηαζηάζεωλ Επεμεξγαζίαο Πξν- Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Απνβιήηωλ Αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία εθείλσλ ησλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δχν κνλάδσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζε: Γεκνηηθή Κηλεηή Μνλάδα Μεραληθήο Γηαινγήο Γεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο 3.1 Δεκνηηθή Κηλεηή Μνλάδα Μεραληθήο Δηαινγήο Ζ ελ ιφγσ κνλάδα επεμεξγαζίαο αθνξά ζε εγθαηάζηαζε ππνδνρήο γηα εμνπιηζκφ θηλεηήο κνλάδαο κεραληθήο δηαινγήο κε ζθνπφ ην ζπλδπαζκφ ρεηξνδηαινγήο θαη κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ γηα πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑΤ, θαηφπηλ ζπιινγήο απηψλ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ πνπ ήδε εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. Ζ 7

8 ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο αθνξά ζε πξν-δηαινγή νγθσδψλ πιηθψλ απφ ην ξεχκα ησλ ΑΑΤ. Σα νγθψδε πιηθά ζα απνζεθεπηνχλ πξνζσξηλά ζην Γεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν, απφ φπνπ θαη ζα δηαηίζεληαη σο πξψηε χιε ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο. Οη ππνινηπφκελεο πνζφηεηεο ζα κεηαθνξηψλνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ζα νδεγνχληαη πξνο πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ θαη αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο πνπ ζα αθνξά ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ή Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ ρψξσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, φπνπ θαηά ην παξειζφλ γηλφηαλ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζχκκεηθησλ ΑΑ, ε θηλεηή ΜΜΓ πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ πνζνηήησλ κε δηαρσξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ νγθσδψλ πιηθψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηηο ελ ιφγσ ζπζζσξεπκέλεο πνζφηεηεο Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Ζ θηλεηή ΜΜΓ ζα αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα πξνο παξαγσγή νγθσδψλ επκεγεζψλ αληηθεηκέλσλ - απνβιήησλ, ξεχκαηνο αλάκηθησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ θαη δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο, απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ: Πξν-δηαιεγκέλα ΑΑΤ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ (ζχζηεκα πξάζηλνπ θάδνπ) πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. χκκεηθηα ΑΑ φπνπ ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015) βξίζθνληαη ρχδελ απνηεζεηκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο Εμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο ηεο θηλεηήο ΜΜΓ αθνξά ζε θηλεηά κέζα κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ θαη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάθηεζε νγθσδψλ θαη ηνπ ξεχκαηνο αλαθπθισζίκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε αλάκηθηε κνξθή. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. Ζ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζην ρψξν ππνδνρήο θηλεηήο κνλάδαο κεραληθήο δηαινγήο πεξηιακβάλεη: Υνάλε ππνδνρήο θεθιηκέλεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο. ηελ ελ ιφγσ ρνάλε ζα εθθνξηψλνληαη νη εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη, θαηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ, νη πνζφηεηεο ησλ ρχδελ απνηεζεηκέλσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ. Κεθιηκέλε κεηαθνξηθή ηαηλία πνπ ζπλδέεη ηε ρνάλε ηξνθνδνζίαο κε ην ζρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή. Δπί ηεο θεθιηκέλεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο θαη ακθίπιεπξα απηήο επί αλαβαηφξηνπ ζα ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά ζέζεηο πξψηεο πξν-δηαινγήο γηα ηελ παξαιαβή απνκάθξπλζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ απνβιήησλ. ρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή. 8

9 Σν θηλεηφ κεράλεκα (ζρίζηεο ζάθθσλ ηεκαρηζηήο) πξννξίδεηαη γηα ηελ δηάλνημε ησλ πιαζηηθψλ ζάθθσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ. Πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν. Σν θηλεηφ πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν έρεη δηάκεηξν νπψλ πεξί ηα 50mm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ, είηε αθνξνχλ ζε νξγαληθέο αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο (π.ρ. ηεκαρίδηα ΒΑΑ), είηε ζε ζξαχζκαηα αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κηθξνχ κεγέζνπο ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ κέζσ ρεηξνδηαινγήο, θαηά ηε θάζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. 3.2 Δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο Ζ ελ ιφγσ κνλάδα επεμεξγαζίαο αθνξά ζε εγθαηάζηαζε αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) πξν-δηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) πξνεξρφκελνπ απφ εθαξκνγή αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) θαη νξγαληθψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ αθνξνχλ ζε γεσξγηθά ππνιείκκαηα, θηελνηξνθηθά απφβιεηα θαη ηιχ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Ζ δηαδηθαζία αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ ζα γίλεη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηε κέζνδν ησλ ελζπιαθσκέλσλ ζεηξαδίσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θάζεηο πξν-επεμεξγαζίαο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηε κνλάδα νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη εμεπγεληζκνχ (ξαθηλαξίζκαηνο) ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (compost). Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη 20tn δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ΑΑ θαη 50tn κε επηθηλδχλσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ, πξνο παξαγσγή εδαθνβειηησηηθψλ compost ή/θαη νξγαλνρνπκηθψλ ιηπαζκάησλ Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Ζ δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο, αλαπηχζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη πξνο παξαγσγή compost, ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, αζηηθήο θαη γεσξγηθήο ή/θαη βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο: Πξν-δηαιεγκέλα ΒΑΑ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ (ζχζηεκα θαθέ θάδνπ) πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. Οξγαληθά απφβιεηα απφ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Πνζφηεηεο ηιχνο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο Εμνπιηζκόο Δηδηθφηεξα, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθνξά ζε θηλεηά κέζα θαη ζε κφληκα εγθαηεζηεκέλν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ επάιιεισλ ζηαδίσλ ηεο αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζε). Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. 9

10 Ζ ρξήζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη: Πξν-επεμεξγαζία πνπ αθνξά ζε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνο βηνινγηθή επεμεξγαζία πιηθνχ. Ο θηλεηφο ηξνρήιαηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ηνπ κίγκαηνο ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη: o ρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή Σν θηλεηφ κεράλεκα (ζρίζηεο ζάθσλ νκνγελνπνηεηήο κεγέζνπο νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ) πξννξίδεηαη γηα ηελ δηάλνημε ησλ πιαζηηθψλ ζάθσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξν-δηαιεγκέλα ζηελ πεγή νξγαληθά απνξξίκκαηα («απφβιεηα θνπδίλαο») θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηπρφλ ππεξκεγέζσλ εληφο απηψλ, κε ζηφρν ηνλ απεγθισβηζκφ ηνπο θαη ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε ζηα επφκελα ζηάδηα λα είλαη επθνιφηεξνο αθελφο ν δηαρσξηζκφο ησλ κε βηναπνδνκήζηκσλ πξνζκίμεσλ (πιαζηηθφ ηχπνπ θηικ, ραξηηά θ.ά.) θαη άιισλ κε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, αθεηέξνπ, ε αλάκημε ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ κε ην δηνγθσηηθφ (θιαδνζξχκκαηα) θαη ε βηναπνδφκεζε απηνχ (θνκπνζηνπνίεζε). Δπίζεο, ν ζρίζηεο ζάθσλ ηεκαρηζηήο, πξννξίδεηαη γηα ηνλ κηθξνηεκαρηζκφ ησλ θπηηθψλ θαηαινίπσλ (θιαδηά απφ δεκνηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ) ηα νπνία ζπιιέγνληαη πξνο ην ζθνπφ απηφ, ψζηε απηά λα απνηειέζνπλ θαηάιιειν δηνγθσηηθφ γηα ην νξγαληθφ θιάζκα, πξνθεηκέλνπ ην κίγκα λα κπνξεί λα απνδνκεζεί θαη λα θαηαζηεί βηνιίπαζκα (θνκπνζη). Γηακφξθσζε ζεηξαδίσλ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηε δηάηαμε ησλ θαιππηφκελσλ ζεηξαδίσλ εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζεηξαδίσλ πεξηιακβάλεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: o Φνξησηήο Ο θνξησηήο πξννξίδεηαη γηα ηελ θφξησζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, φπσο απηφ παξαιακβάλεηαη θαηφπηλ ηεο δηαδηθαζίαο κεραληθήο δηαινγήο, θαη θαηφπηλ απνθαηάζηαζε κέζσ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ρχδελ απφζεζεο ΑΑ, γηα ηελ θφξησζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ ( απφβιεηα θνπδίλαο ), είηε θαηά ηελ πιήξσζε (δηακφξθσζε ζεηξαδίνπ), είηε θαηά ηελ απνπιήξσζε ησλ ζεηξαδίσλ (απφιεςε compost). o Δλζπιαθσηή ή αλαζηξνθέα θνκπνζηνπνίεζεο. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θνκπνζηνπνίεζεο, ν κελ ελζπιαθσηήο πξννξίδεηαη γηα λα ελζπιαθψλεη κίγκα απφ νξγαληθφ θιάζκα νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη απμεηηθφ πιηθφ πνξψδνπο (π.ρ. ζξπκκαηηζκέλα θπηηθά θαηάινηπα, ραξηνπνιηφο, ξνθαλίδη απφ κνλάδεο επεμεξγαζίαο μχινπ, θιπ.) εληφο δηακήθσλ πιαζηηθψλ ζάθθσλ, ν δε αλαζηξνθέαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηακήθε αλάδεπζε αλνηθηψλ ζεηξαδίσλ θνκπνζηνπνίεζεο. Δμεπγεληζκφ (ξαθηλάξηζκα) πνπ αθνξά ζε απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ πξνζκίμεσλ απφ ηε κάδα ηνπ παξαγφκελνπ compost. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ παξαγφκελνπ compost πεξηιακβάλεη: o Πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν. Σν θηλεηφ πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν έρεη δηάκεηξν νπψλ πεξί ηα 10mm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ, είηε 10

11 αθνξνχλ ζε κε νξγαληθέο αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο (π.ρ. ηεκαρίδηα πιαζηηθνχ), είηε ζε επκεγέζε ζσκαηίδηα απφ μπιψδε πιηθά ηα νπνία αλαηξνθνδνηνχληαη εληφο ησλ ζεηξαδίσλ σο δηνγθσηηθά πνξψδνπο. 4. Δηαρείξηζε Τπνιείκκαηνο Ζ δηαρείξηζε ππνιείκκαηνο αθνξά ζε επηινγή ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ή/θαη δηάζεζε ησλ ππνιεηκκαηηθψλ πνζνηήησλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ ζηηο αλσηέξσ κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο ΑΑΤ κε δεδνκέλν φηη, ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηφρνη ζε αλάκηθηε κνξθή ζα απνηειέζνπλ εμεξρφκελν παξαπξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαρσξηζκνχ ησλ νγθσδψλ ΑΑΤ ζηελ θηλεηή ΜΜΓ. Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζεί απφ ην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ηελ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ). Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο. Ο ζηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο πξνυπνζέηεη ηε ιήςε δξάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ παξαγφκελνπ ππνιέηκκαηνο. ηελ παξνχζα θάζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ηερλνινγηθά ψξηκεο θαη δηαζέζηκεο ιχζεηο, κε ηνλ φξν πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ππνιείκκαηνο, λνείηαη κηα εθ ησλ αθφινπζσλ δηαρεηξηζηηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ: Σειηθή δηάζεζε ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ή ππνιεηκκάησλ (ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΤ). ηελ ελ ιφγσ ελαιιαθηηθή ιχζε δελ πεξηιακβάλεηαη ην εηδηθφ ηέινο ηαθήο (έλαξμε ηζρχνο 1/1/2016) θαζψο αθνξά ζε ππφιεηκκα απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΑ. Παξάδνζε ζε θεληξνβαξή κνλάδα δηαρείξηζεο πνπ ελδερνκέλσο λα αλαπηπρζεί κειινληηθά ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο ΑΑ βάζεη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ ή/θαη θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Τ.Π.Π.Α.&ΔΝ. Παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή απνξξηκκαηνγελνχο θαπζίκνπ (Refuse Derived Fuel: RDF) πξνο ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ, αζβέζηε, ή ζε κνλάδεο απνηέθξσζεο. Δθηέιεζε ζαιάζζηαο ή ρεξζαίαο δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο πξνο ρψξεο ηεο ΔΔ ή ηξίηεο ρψξεο πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε. πλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ ιχζεσλ. ην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο ήδε πξνθεξχζζεη δηαγσληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο, πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα δηαβνχιεπζεο κε φκνξξνπο ΟΣΑ γηα ηε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) πνπ ζα εμππεξεηεί δηαδεκνηηθά ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ππνιείκκαηνο κέζσ ηειηθήο δηάζεζεο απηνχ. 11

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ

ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Σατ. Γ/νζη : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοτώζηοσ 1 Σατ. Κωδ. : 1 8 9 0 0 ΣΗΛΔΦΩΝΟ : 213 20 27 397 6972039056 Πληρ..

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αίγηλα 10/9/2015 ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη 'Σνπηθό ηαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝΞΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ (Ρ.Π.Γ.) ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ

ΡΝΞΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ (Ρ.Π.Γ.) ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ ΡΝΞΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ (Ρ.Π.Γ.) ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2015 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ: ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ Ν Γήκνο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΣΖ ΗΝΓΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΟΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ:ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :2107 ΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ :2882 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ειίδα 1 απφ 49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή υστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΟΤΛΙΟ 2010 ειίδα 2 απφ 49 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ

Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ ΔΛΟΣΖΣΑ 3 ε : ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ 24 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ Σν ΔΒΔΑ αλαβαζκίδεη ζπλερεία ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα