χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο"

Transcript

1 χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο Αθνινχζσο, ζα δηαηππσζνχλ σο ζχλνςε, νη θπξηφηεξεο πξνθαηαξθηηθέο εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκνηηθνχ ζρεδίνπ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ΑΑ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ καο θαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ εθηξνπή επηιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ απφ ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο (ηαθή ζε ΥΤΣΑ), φζν θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ αλαθχθισζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Οη ελ ιφγσ εηζεγήζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ θαη ζα επεθηαζνχλ ζε φιν ην πιαίζην δηαρείξηζεο, δειαδή, ζηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ελ αλακνλή ζπιινγήο ζην ρψξν παξαγσγήο απνβιήησλ, ζηε κεηαθνξά, ζηε κεηαθφξησζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ζηελ επεμεξγαζία, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο. Με δεδνκέλν φηη, ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015) ν Γήκνο Δξκηνλίδαο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο ζπκβάιιεηαη κε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ πεξηιακβάλεη: Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΒΑΑ (νξγαληθά βηναπνδνκήζηκα «θαθέ» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλε ηδηφθηεηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΤ (απφβιεηα αλαθπθισζίκσλ ζπζθεπαζηψλ «κπιε» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλν ηδηφθηεην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) θαη Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΑΤ (απφβιεηα αλαθπθιψζηκα πνπ δελ απνηεινχλ ζπζθεπαζίεο «πξάζηλνο» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλν ηδηφθηεην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), Γηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο σο άλσ κνλάδεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζεζε ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο γηα ζχληαμε ηεπρψλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθ λένπ δεκνπξάηεζε ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη πξνηάζεηο πξνο δηαβνχιεπζε πνπ ζπλζέηνπλ ην δεκνηηθφ ζρέδην απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ΑΑ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ απνηεινχλ ην ηειηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο. 1. Εθνδηαζηηθή Αιπζίδα Δηαρείξηζεο Απνβιήηωλ Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο απνηειεί ηνλ πξψην, παλειιαδηθά, ΟΣΑ πνπ εθάξκνζε πξνγξάκκαηα ΓζΠ επηκεξίδνληαο ην ξεχκα ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ ζε ηξία δηαθξηηά ξεχκαηα, ήηνη, ηα ΒΑΑ, ηα ΑΤ θαη ηα ΑΑΤ. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο αλαθχθισζεο αλαθνξηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ηξηψλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ, ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015), ζπκβάιιεηαη κε θνξείο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα, Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 1

2 Μνλάδα Μεραληθήο Γηαινγήο θαη Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηνπο λνκνζεηηθά επηβαιιφκελνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο εθηξνπήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, κε δεδνκέλν φηη, ην ζύλνιν ηωλ παξαγόκελωλ ΑΑ νδεύεη ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη όρη ζε ΥΤΣΑ, δελ απνηειεί ππόρξεν θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο ηαθήο, όπωο απηό νξίδεηαη ζηνπο Νόκνπο 4042/2012 θαη 4257/2014. Ωο εθ ηνχηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ δείθηε σξηκφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηνλ πιένλ πξφζθαην θαη ηζρχνλ ΔΓΑ. Οη απαηηήζεηο απηέο επηθεληξψλνληαη αθελφο ζε εμεηδίθεπζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ έηζη ψζηε απηά λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιια ξεχκαηα απνβιήησλ, αθεηέξνπ, ζε αλάπηπμε κνλάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εμππεξεηνχλ σο ελδηάκεζνη ή ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ΓζΠ κε φξνπο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη πξνο δηαβνχιεπζε νη βαζηθφηεξεο πνηνηηθέο παξάκεηξνη ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Με ηνλ φξν εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζε: Μέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ελ αλακνλή ζπιινγήο ζην ρψξν παξαγσγήο απνβιήησλ (θάδνη). Μέζα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ, απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξνο εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο ή/θαη ηειηθήο δηάζεζεο. 1.1 Πξνγξάκκαηα Δηαινγήο ζηελ Πεγή Πξν-Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓζΠ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ, πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ (ζχζηεκα θαθέ θάδνπ) απφ θαηνηθίεο, εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (π.ρ. ζρνιεία) θαη ζηνρεπκέλνπο κεγάινπο παξαγσγνχο (π.ρ. ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε αληίζηνηρε ζήκαλζε, ηα νπνία θαη ζα παξαδίδνπλ ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε δεκνηηθή κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, θνκπνζηνπνίεζεο πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ κέζσ πξνγξακκάησλ ΓζΠ κε ρξήζε θαθέ θάδνπ θαη κέζσ πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ εθαξκνγή νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ην πξφγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο πιεξνθφξεζεο ζα επηθεληξσζεί ζην κφληκν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ζα ζηνρεχζεη θαηά 100% ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. 2

3 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε νηθηζκνχο κε κφληκν πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα ΒΑΑ ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο πινπνηψληαο ηελ αλψηεξε ηεξαξρηθά δξάζε δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ζε πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ, ηα δεκνηηθά νρήκαηα απνθνκηδήο ησλ ΒΑΑ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ ζηα αληίζηνηρα δξνκνιφγηά, νηθηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κφληκν πιεζπζκφ κηθξφηεξν, ρακειή ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο θαη επηπιένλ, βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ζπλφξνπ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ απφ δεκνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ κε ρσξνζέηεζε θάδσλ ηχπνπ skip ρσξεηηθφηεηαο 9,2m3 ζε νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. Ζ απνθνκηδή ησλ πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθφ φρεκα κε ππεξθαηαζθεπή ηχπνπ αιπζηδάθη. Σα ζπιιεγφκελα πξάζηλα απνξξίκκαηα ζα παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθή κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, θνκπνζηνπνίεζεο πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο λα νδεχνπλ πξνο επεμεξγαζία ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ηνπ ΔΓ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο ζπκβάιιεηαη ήδε κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ΔΟΑΝ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα κπιε θάδνπ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ. πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ γπαιηνχ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ ηχπνπ θακπάλα ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ηδηψηε εξγνιάβν ν νπνίνο θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ηνπ ΔΓ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο ζπκβάιιεηαη ήδε κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ΔΟΑΝ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα κπιε θάδσλ ηχπνπ θακπάλα γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ γπάιηλσλ ζπζεπαζηψλ (θηάιεο απφ ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θ.ά.). πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΑΤ (ζχζηεκα πξάζηλνπ θάδνπ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε αληίζηνηρε ζήκαλζε, ηα νπνία θαη ζα παξαδίδνπλ ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε ρψξν ππνδνρήο θηλεηήο Μνλάδαο Μεραληθήο Γηαινγήο (ΜΜΓ) πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. ηελ θηλεηή ΜΜΓ ζα γίλεηαη πξνδηαρσξηζκφο νγθσδψλ ΑΑΤ αλά πιηθφ ζηφρν. Δλ ζπλερεία, ην ππνιεηπφκελν ξεχκα ησλ ΑΑΤ, παξαγφκελν ζε αλάκηθηε κεηά ηε δηαδηθαζία ρεηξνδηαινγήο κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ ζε θηλεηή ΜΜΓ, ζα νδεχεη πξνο 3

4 πεξαηηέξσ επεμεξγαζία αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΔΓΟΔ) Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ, ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ηνπο δεκφηεο φπσο γίλεηαη ζήκεξα, είηε κειινληηθά απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν, πάληα ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Π.Γ.116/2004. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνχ (ζχζηεκα θίηξηλνπ θάδνπ) απφ θαηνηθίεο, εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (π.ρ. ζρνιεία, θ.ά.) θαη ζηνρεπκέλνπο παξαγσγνχο (π.ρ. μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θ.ά.). Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνχ, ζα γίλεηαη παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ην αληίζηνηρεο ζήκαλζεο δεκνηηθφ απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, ην νπνίν θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 1.2 Πξνγξάκκαηα Δηαρείξηζεο Εηδηθώλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Οηθηαθήο Πξνέιεπζεο (ΔΟΑΠ) πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: Αλάπηπμε δηθηχνπ Κέληξσλ πιινγήο Τιηθψλ πνπ ζα αθνξνχλ ζε ζπζηνηρίεο θάδσλ εηδηθήο ζήκαλζεο φπνπ θάηνηθνη θαη ζηνρεπκέλνη παξαγσγνί ζα ελαπνζέηνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ: o Δπηθίλδπλα απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο o Βξψζηκα έιαηα (απφ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο) o Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ o Απφβιεηα Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (κπαηαξίεο) Κάζε ζπζηνηρία ζα απνηειείηαη απφ: o Κάδν κεραληθήο θφξησζεο θφθθηλεο ζήκαλζεο ρσξεηηθφηεηαο 240lt (ΔΟΑΠ). o Κάδν θαιππηφκελεο νξνθήο ηχπνπ roll container ή άιινπ ηχπνπ θιεηζηφ θάδν κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο (AHHE). o Παιεηνδεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 1m3 (βξψζηκα έιαηα) o Κάδν ηνπ ΔΓ: Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (ΑΦΖ). Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία είθνζη (20) Κέληξσλ πιινγήο Τιηθψλ (πεξίπνπ έλα (1) Κέληξν πιινγήο Τιηθψλ αλά 700 θαηνίθνπο), δηαηεηαγκέλσλ ζηα φξηα νηθηζκψλ θάζε Γεκνηηθήο θαη Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ην αληίζηνηρεο ζήκαλζεο δεκνηηθφ θνξηεγφ φρεκα, ην νπνίν θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο 4

5 πνζφηεηεο ζε δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ησλ αθφινπζσλ ΔΓ: o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απφ ηνπο δχν θάδνπο ΑΖΖΔ πνπ ήδε ππάξρνπλ (Δξκηφλε θαη Πνξηνρέιη), είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ECOELASTIKA A.E. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ Ορεκάησλ (ΜΔΟ) φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ήδε ζπκβεβιεκέλα ζεκεία ζπιινγήο (βνπιθαληδαηέξ), είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΑΓΡΑΝΩΝ ΝΟΣΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Α.Α.Ν.ΔΛ.) Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), φπνπ αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. Δλαιιαθηηθά, ε ζπιινγή ησλ ΑΔΚΚ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηνπνζέηεζε θάδνπ ηχπνπ skip 9,2m3 ζην ρψξν παξαγσγήο, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεηαη απφ ην δεκνηηθφ φρεκα κε ππεξθαηαζθεπή ηχπνπ αιπζηδάθη ζην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΦΟΡΖΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΣΖΛΩΝ (ΑΦΖ) Α.Δ. φπνπ αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. 1.3 Πξνγξάκκαηα Δηαρείξηζεο Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: πιινγή θαη κεηαθνξά κέζσ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο ησλ πνζνηήησλ ηιχνο απφ ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Κξαληδίνπ θαη Δξκηφλεο απφ ηε ΓΔΤΑ Δξκηνλίδαο πξνο ηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ζπιιέμηκνπ δπλακηθνχ ησλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ, κε ζθνπφ ηε ζπλ-επεμεξγαζία ηνπο κε ηε ζπιιεγφκελε ηιχ ζηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ζπιιέμηκνπ δπλακηθνχ δσηθψλ ππνπξντφλησλ Καηεγνξίαο 2 πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε θφπξν, κε ζθνπφ ηε ζπλ-επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ κε ηα ζπιιεγφκελα γεσξγηθά ππνιείκκαηα ζηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. 5

6 2. Αλάπηπμε Εγθαηαζηάζεωλ Πξνζωξηλήο Απνζήθεπζεο Μεηαθόξηωζεο Πξν-Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε εθείλσλ ησλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δεκνηηθνχ Πξάζηλνπ εκείνπ πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 2.1 Δεκνηηθό Πξάζηλν εκείν Σν πξνηεηλφκελν Πξάζηλν εκείν αθνξά ζε εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη κεηαθφξησζεο αλαθπθιψζηκσλ θαη πξν-δηαιεγκέλσλ αζηηθψλ, κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη κε επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ πξνεξρφκελσλ απφ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ), κε ρξήζε απνθιεηζηηθά θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ζπλνιηθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη 990 tn ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαη 200m³ πγξψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ γηα ηε δε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθφξησζεο, ε κέγηζηε δηαθηλνχκελε πνζφηεηα δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο 49tn αλά εκέξα θαη ζα αθνξά ζε πξνδηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Σν Πξάζηλν εκείν ζπληζηά εγθαηάζηαζε ειαθξνχ ηχπνπ ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ελαπφζεζε ζε θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (container ηχπνπ skip, ηχπνπ roll-open top, παιεηνδεμακελέο θ.ά.) ξεπκάησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθισζίκσλ ζηεξεψλ ή/θαη πγξψλ απνβιήησλ φπνπ αθνξνχλ ζε: Πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλνπ έληππνπ ραξηηνχ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ. Πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλσλ νγθσδψλ ΑΑΤ αλά πιηθφ ζηφρν απφ ηελ θηλεηή ΜΜΓ. Ογθψδε απφβιεηα (παιηά έπηπια, μχια, παιέηεο θ.ά.) Τθάζκαηα, Ρνχρα θαη Γέξκαηα. Δπηθίλδπλα απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο, φπσο απηά παξαιακβάλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Κέληξα πιινγήο Τιηθψλ. Μαγεηξηθά Λάδηα (απφβιεηα βξψζηκα ηεγαλέιαηα απφ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο). Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΑΖΖΔ: ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ). Ορήκαηα ζην Σέινο ηνπ Κχθινπ Εσήο (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Ορεκάησλ Διιάδνο: ΔΓΟΔ AE). Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά επίζσηξα νρεκάησλ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο ECOELASTIΚA AE). Μπάδα θαη θαηαζθεπαζηηθά ππνιείκκαηα (Απφβιεηα απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο & Καηεδαθίζεηο: ΑΔΚΚ). Δλ ζπλερεία, ηα αλσηέξσ πξν-δηαρσξηζκέλα πιηθά ζηφρνη ζα νδεγνχληαη ζηα αληίζηνηρα θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απφ φπνπ θαη ζα παξαδίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνο: 6

7 Βηνκεραληθέο βηνηερληθέο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ απεπζείαο πξψηε χιε ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Φνξείο ζπκβεβιεκέλνπο κε πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (βιέπε αλσηέξσ) πνπ ζα ηα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, αμηνπνίεζεο). Φνξείο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάγνληαη θαη αλάγθε ζε ΔΓ (π.ρ. ξνχρα, έπηπια, θάξκαθα, βξψζηκα έιαηα) Εμνπιηζκόο Αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, απηφο ζα απνηειείηαη απφ θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: Κάδνπο ηχπνπ skip ή/θαη ηχπνπ roll container. ηεγαλνχο κεηαιιηθνχο θάδνπο Κάδνπο κε κεηαιιηθφ πιέγκα Πιαζηηθέο ζηεγαλέο δεμακελέο δηαζηάζεσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κε επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ άθνπο big- bag δηαζηάζεσλ Πιαζηηθνχο θάδνπο εηδηθψλ ξεπκάησλ. Δπίζεο, εληφο ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, ζα ππάξρεη πεξνλνθφξν φρεκα θαη θνξησηήο γηα ηε κεηαθίλεζε πιηθψλ θαη ηε θνξησ-εθθφξησζε απηψλ απφ θαη πξνο ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. πλνςίδνληαο, ην Πξάζηλν εκείν απνηειεί ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ πξν-δηαιεγκέλσλ απνβιήησλ ζε πεξηθξαγκέλν θαη θπιαζζφκελν ρψξν φπνπ: Υξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θηλεηφο εμνπιηζκφο πνπ αθνξά ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ζε κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηα νπνία ζα παξαιακβάλνληαη απφ νρήκαηα κεηαθνξάο κε θαηεχζπλζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο.. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη νπδεκία κνξθή επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. 3. Αλάπηπμε Εγθαηαζηάζεωλ Επεμεξγαζίαο Πξν- Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Απνβιήηωλ Αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία εθείλσλ ησλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δχν κνλάδσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζε: Γεκνηηθή Κηλεηή Μνλάδα Μεραληθήο Γηαινγήο Γεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο 3.1 Δεκνηηθή Κηλεηή Μνλάδα Μεραληθήο Δηαινγήο Ζ ελ ιφγσ κνλάδα επεμεξγαζίαο αθνξά ζε εγθαηάζηαζε ππνδνρήο γηα εμνπιηζκφ θηλεηήο κνλάδαο κεραληθήο δηαινγήο κε ζθνπφ ην ζπλδπαζκφ ρεηξνδηαινγήο θαη κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ γηα πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑΤ, θαηφπηλ ζπιινγήο απηψλ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ πνπ ήδε εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. Ζ 7

8 ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο αθνξά ζε πξν-δηαινγή νγθσδψλ πιηθψλ απφ ην ξεχκα ησλ ΑΑΤ. Σα νγθψδε πιηθά ζα απνζεθεπηνχλ πξνζσξηλά ζην Γεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν, απφ φπνπ θαη ζα δηαηίζεληαη σο πξψηε χιε ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο. Οη ππνινηπφκελεο πνζφηεηεο ζα κεηαθνξηψλνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ζα νδεγνχληαη πξνο πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ θαη αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο πνπ ζα αθνξά ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ή Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ ρψξσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, φπνπ θαηά ην παξειζφλ γηλφηαλ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζχκκεηθησλ ΑΑ, ε θηλεηή ΜΜΓ πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ πνζνηήησλ κε δηαρσξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ νγθσδψλ πιηθψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηηο ελ ιφγσ ζπζζσξεπκέλεο πνζφηεηεο Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Ζ θηλεηή ΜΜΓ ζα αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα πξνο παξαγσγή νγθσδψλ επκεγεζψλ αληηθεηκέλσλ - απνβιήησλ, ξεχκαηνο αλάκηθησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ θαη δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο, απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ: Πξν-δηαιεγκέλα ΑΑΤ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ (ζχζηεκα πξάζηλνπ θάδνπ) πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. χκκεηθηα ΑΑ φπνπ ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015) βξίζθνληαη ρχδελ απνηεζεηκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο Εμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο ηεο θηλεηήο ΜΜΓ αθνξά ζε θηλεηά κέζα κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ θαη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάθηεζε νγθσδψλ θαη ηνπ ξεχκαηνο αλαθπθισζίκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε αλάκηθηε κνξθή. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. Ζ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζην ρψξν ππνδνρήο θηλεηήο κνλάδαο κεραληθήο δηαινγήο πεξηιακβάλεη: Υνάλε ππνδνρήο θεθιηκέλεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο. ηελ ελ ιφγσ ρνάλε ζα εθθνξηψλνληαη νη εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη, θαηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ, νη πνζφηεηεο ησλ ρχδελ απνηεζεηκέλσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ. Κεθιηκέλε κεηαθνξηθή ηαηλία πνπ ζπλδέεη ηε ρνάλε ηξνθνδνζίαο κε ην ζρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή. Δπί ηεο θεθιηκέλεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο θαη ακθίπιεπξα απηήο επί αλαβαηφξηνπ ζα ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά ζέζεηο πξψηεο πξν-δηαινγήο γηα ηελ παξαιαβή απνκάθξπλζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ απνβιήησλ. ρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή. 8

9 Σν θηλεηφ κεράλεκα (ζρίζηεο ζάθθσλ ηεκαρηζηήο) πξννξίδεηαη γηα ηελ δηάλνημε ησλ πιαζηηθψλ ζάθθσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ. Πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν. Σν θηλεηφ πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν έρεη δηάκεηξν νπψλ πεξί ηα 50mm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ, είηε αθνξνχλ ζε νξγαληθέο αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο (π.ρ. ηεκαρίδηα ΒΑΑ), είηε ζε ζξαχζκαηα αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κηθξνχ κεγέζνπο ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ κέζσ ρεηξνδηαινγήο, θαηά ηε θάζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. 3.2 Δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο Ζ ελ ιφγσ κνλάδα επεμεξγαζίαο αθνξά ζε εγθαηάζηαζε αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) πξν-δηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) πξνεξρφκελνπ απφ εθαξκνγή αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) θαη νξγαληθψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ αθνξνχλ ζε γεσξγηθά ππνιείκκαηα, θηελνηξνθηθά απφβιεηα θαη ηιχ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Ζ δηαδηθαζία αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ ζα γίλεη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηε κέζνδν ησλ ελζπιαθσκέλσλ ζεηξαδίσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θάζεηο πξν-επεμεξγαζίαο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηε κνλάδα νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη εμεπγεληζκνχ (ξαθηλαξίζκαηνο) ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (compost). Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη 20tn δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ΑΑ θαη 50tn κε επηθηλδχλσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ, πξνο παξαγσγή εδαθνβειηησηηθψλ compost ή/θαη νξγαλνρνπκηθψλ ιηπαζκάησλ Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Ζ δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο, αλαπηχζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη πξνο παξαγσγή compost, ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, αζηηθήο θαη γεσξγηθήο ή/θαη βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο: Πξν-δηαιεγκέλα ΒΑΑ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ (ζχζηεκα θαθέ θάδνπ) πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. Οξγαληθά απφβιεηα απφ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Πνζφηεηεο ηιχνο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο Εμνπιηζκόο Δηδηθφηεξα, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθνξά ζε θηλεηά κέζα θαη ζε κφληκα εγθαηεζηεκέλν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ επάιιεισλ ζηαδίσλ ηεο αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζε). Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. 9

10 Ζ ρξήζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη: Πξν-επεμεξγαζία πνπ αθνξά ζε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνο βηνινγηθή επεμεξγαζία πιηθνχ. Ο θηλεηφο ηξνρήιαηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ηνπ κίγκαηνο ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη: o ρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή Σν θηλεηφ κεράλεκα (ζρίζηεο ζάθσλ νκνγελνπνηεηήο κεγέζνπο νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ) πξννξίδεηαη γηα ηελ δηάλνημε ησλ πιαζηηθψλ ζάθσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξν-δηαιεγκέλα ζηελ πεγή νξγαληθά απνξξίκκαηα («απφβιεηα θνπδίλαο») θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηπρφλ ππεξκεγέζσλ εληφο απηψλ, κε ζηφρν ηνλ απεγθισβηζκφ ηνπο θαη ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε ζηα επφκελα ζηάδηα λα είλαη επθνιφηεξνο αθελφο ν δηαρσξηζκφο ησλ κε βηναπνδνκήζηκσλ πξνζκίμεσλ (πιαζηηθφ ηχπνπ θηικ, ραξηηά θ.ά.) θαη άιισλ κε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, αθεηέξνπ, ε αλάκημε ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ κε ην δηνγθσηηθφ (θιαδνζξχκκαηα) θαη ε βηναπνδφκεζε απηνχ (θνκπνζηνπνίεζε). Δπίζεο, ν ζρίζηεο ζάθσλ ηεκαρηζηήο, πξννξίδεηαη γηα ηνλ κηθξνηεκαρηζκφ ησλ θπηηθψλ θαηαινίπσλ (θιαδηά απφ δεκνηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ) ηα νπνία ζπιιέγνληαη πξνο ην ζθνπφ απηφ, ψζηε απηά λα απνηειέζνπλ θαηάιιειν δηνγθσηηθφ γηα ην νξγαληθφ θιάζκα, πξνθεηκέλνπ ην κίγκα λα κπνξεί λα απνδνκεζεί θαη λα θαηαζηεί βηνιίπαζκα (θνκπνζη). Γηακφξθσζε ζεηξαδίσλ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηε δηάηαμε ησλ θαιππηφκελσλ ζεηξαδίσλ εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζεηξαδίσλ πεξηιακβάλεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: o Φνξησηήο Ο θνξησηήο πξννξίδεηαη γηα ηελ θφξησζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, φπσο απηφ παξαιακβάλεηαη θαηφπηλ ηεο δηαδηθαζίαο κεραληθήο δηαινγήο, θαη θαηφπηλ απνθαηάζηαζε κέζσ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ρχδελ απφζεζεο ΑΑ, γηα ηελ θφξησζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ ( απφβιεηα θνπδίλαο ), είηε θαηά ηελ πιήξσζε (δηακφξθσζε ζεηξαδίνπ), είηε θαηά ηελ απνπιήξσζε ησλ ζεηξαδίσλ (απφιεςε compost). o Δλζπιαθσηή ή αλαζηξνθέα θνκπνζηνπνίεζεο. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θνκπνζηνπνίεζεο, ν κελ ελζπιαθσηήο πξννξίδεηαη γηα λα ελζπιαθψλεη κίγκα απφ νξγαληθφ θιάζκα νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη απμεηηθφ πιηθφ πνξψδνπο (π.ρ. ζξπκκαηηζκέλα θπηηθά θαηάινηπα, ραξηνπνιηφο, ξνθαλίδη απφ κνλάδεο επεμεξγαζίαο μχινπ, θιπ.) εληφο δηακήθσλ πιαζηηθψλ ζάθθσλ, ν δε αλαζηξνθέαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηακήθε αλάδεπζε αλνηθηψλ ζεηξαδίσλ θνκπνζηνπνίεζεο. Δμεπγεληζκφ (ξαθηλάξηζκα) πνπ αθνξά ζε απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ πξνζκίμεσλ απφ ηε κάδα ηνπ παξαγφκελνπ compost. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ παξαγφκελνπ compost πεξηιακβάλεη: o Πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν. Σν θηλεηφ πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν έρεη δηάκεηξν νπψλ πεξί ηα 10mm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ, είηε 10

11 αθνξνχλ ζε κε νξγαληθέο αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο (π.ρ. ηεκαρίδηα πιαζηηθνχ), είηε ζε επκεγέζε ζσκαηίδηα απφ μπιψδε πιηθά ηα νπνία αλαηξνθνδνηνχληαη εληφο ησλ ζεηξαδίσλ σο δηνγθσηηθά πνξψδνπο. 4. Δηαρείξηζε Τπνιείκκαηνο Ζ δηαρείξηζε ππνιείκκαηνο αθνξά ζε επηινγή ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ή/θαη δηάζεζε ησλ ππνιεηκκαηηθψλ πνζνηήησλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ ζηηο αλσηέξσ κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο ΑΑΤ κε δεδνκέλν φηη, ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηφρνη ζε αλάκηθηε κνξθή ζα απνηειέζνπλ εμεξρφκελν παξαπξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαρσξηζκνχ ησλ νγθσδψλ ΑΑΤ ζηελ θηλεηή ΜΜΓ. Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζεί απφ ην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ηελ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ). Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο. Ο ζηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο πξνυπνζέηεη ηε ιήςε δξάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ παξαγφκελνπ ππνιέηκκαηνο. ηελ παξνχζα θάζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ηερλνινγηθά ψξηκεο θαη δηαζέζηκεο ιχζεηο, κε ηνλ φξν πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ππνιείκκαηνο, λνείηαη κηα εθ ησλ αθφινπζσλ δηαρεηξηζηηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ: Σειηθή δηάζεζε ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ή ππνιεηκκάησλ (ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΤ). ηελ ελ ιφγσ ελαιιαθηηθή ιχζε δελ πεξηιακβάλεηαη ην εηδηθφ ηέινο ηαθήο (έλαξμε ηζρχνο 1/1/2016) θαζψο αθνξά ζε ππφιεηκκα απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΑ. Παξάδνζε ζε θεληξνβαξή κνλάδα δηαρείξηζεο πνπ ελδερνκέλσο λα αλαπηπρζεί κειινληηθά ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο ΑΑ βάζεη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ ή/θαη θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Τ.Π.Π.Α.&ΔΝ. Παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή απνξξηκκαηνγελνχο θαπζίκνπ (Refuse Derived Fuel: RDF) πξνο ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ, αζβέζηε, ή ζε κνλάδεο απνηέθξσζεο. Δθηέιεζε ζαιάζζηαο ή ρεξζαίαο δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο πξνο ρψξεο ηεο ΔΔ ή ηξίηεο ρψξεο πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε. πλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ ιχζεσλ. ην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο ήδε πξνθεξχζζεη δηαγσληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο, πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα δηαβνχιεπζεο κε φκνξξνπο ΟΣΑ γηα ηε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) πνπ ζα εμππεξεηεί δηαδεκνηηθά ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ππνιείκκαηνο κέζσ ηειηθήο δηάζεζεο απηνχ. 11

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αίγηλα 10/9/2015 ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη 'Σνπηθό ηαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γήμορ Μεγανηζίος Γεκέμβπιορ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Γήμορ Μεγανηζίος Γεκέμβπιορ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 5: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΓ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 5.1: ΠΡΟΛΗΦΗ - ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ... 2 5.2: ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΗΜΟΤ... 3 5.2.1: ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΩΝ ΚΑΔΩΝ... 3 5.2.2. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ «ΠΡΑΙΝΩΝ» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ - ΔΝΝΟΗΔ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...10 1.1 ΟΡΗΜΟΗ...10 1.2 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...13 1.2.1 Κνηλνηηθό ζεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.)

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηςσιακή Δπγαζία Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Μοςζηάκαρ Πέηπορ Δπιβλέπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ τάδιο: ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ τάδιο: ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ

ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Σατ. Γ/νζη : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοτώζηοσ 1 Σατ. Κωδ. : 1 8 9 0 0 ΣΗΛΔΦΩΝΟ : 213 20 27 397 6972039056 Πληρ..

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ Παρόμ και προοπτικές Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Λάριζα, 4 Ιοσνίοσ 2009 Σν πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Ιακία, 20 Λνεκβξίνπ 2014 Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα