χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο"

Transcript

1 χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο Αθνινχζσο, ζα δηαηππσζνχλ σο ζχλνςε, νη θπξηφηεξεο πξνθαηαξθηηθέο εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκνηηθνχ ζρεδίνπ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ΑΑ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ καο θαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ εθηξνπή επηιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ απφ ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο (ηαθή ζε ΥΤΣΑ), φζν θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ αλαθχθισζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Οη ελ ιφγσ εηζεγήζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ θαη ζα επεθηαζνχλ ζε φιν ην πιαίζην δηαρείξηζεο, δειαδή, ζηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ελ αλακνλή ζπιινγήο ζην ρψξν παξαγσγήο απνβιήησλ, ζηε κεηαθνξά, ζηε κεηαθφξησζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ζηελ επεμεξγαζία, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο. Με δεδνκέλν φηη, ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015) ν Γήκνο Δξκηνλίδαο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο ζπκβάιιεηαη κε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ πεξηιακβάλεη: Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΒΑΑ (νξγαληθά βηναπνδνκήζηκα «θαθέ» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλε ηδηφθηεηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΤ (απφβιεηα αλαθπθισζίκσλ ζπζθεπαζηψλ «κπιε» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλν ηδηφθηεην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) θαη Παξαιαβή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΑΤ (απφβιεηα αλαθπθιψζηκα πνπ δελ απνηεινχλ ζπζθεπαζίεο «πξάζηλνο» θάδνο) ζε αδεηνδνηεκέλν ηδηφθηεην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), Γηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο σο άλσ κνλάδεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζεζε ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο γηα ζχληαμε ηεπρψλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθ λένπ δεκνπξάηεζε ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη πξνηάζεηο πξνο δηαβνχιεπζε πνπ ζπλζέηνπλ ην δεκνηηθφ ζρέδην απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ΑΑ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ απνηεινχλ ην ηειηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο. 1. Εθνδηαζηηθή Αιπζίδα Δηαρείξηζεο Απνβιήηωλ Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο απνηειεί ηνλ πξψην, παλειιαδηθά, ΟΣΑ πνπ εθάξκνζε πξνγξάκκαηα ΓζΠ επηκεξίδνληαο ην ξεχκα ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ ζε ηξία δηαθξηηά ξεχκαηα, ήηνη, ηα ΒΑΑ, ηα ΑΤ θαη ηα ΑΑΤ. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο αλαθχθισζεο αλαθνξηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ηξηψλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ, ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015), ζπκβάιιεηαη κε θνξείο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα, Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 1

2 Μνλάδα Μεραληθήο Γηαινγήο θαη Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηνπο λνκνζεηηθά επηβαιιφκελνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο εθηξνπήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, κε δεδνκέλν φηη, ην ζύλνιν ηωλ παξαγόκελωλ ΑΑ νδεύεη ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη όρη ζε ΥΤΣΑ, δελ απνηειεί ππόρξεν θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο ηαθήο, όπωο απηό νξίδεηαη ζηνπο Νόκνπο 4042/2012 θαη 4257/2014. Ωο εθ ηνχηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ δείθηε σξηκφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηνλ πιένλ πξφζθαην θαη ηζρχνλ ΔΓΑ. Οη απαηηήζεηο απηέο επηθεληξψλνληαη αθελφο ζε εμεηδίθεπζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ έηζη ψζηε απηά λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιια ξεχκαηα απνβιήησλ, αθεηέξνπ, ζε αλάπηπμε κνλάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εμππεξεηνχλ σο ελδηάκεζνη ή ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ΓζΠ κε φξνπο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη πξνο δηαβνχιεπζε νη βαζηθφηεξεο πνηνηηθέο παξάκεηξνη ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Με ηνλ φξν εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζε: Μέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ελ αλακνλή ζπιινγήο ζην ρψξν παξαγσγήο απνβιήησλ (θάδνη). Μέζα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ, απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξνο εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο ή/θαη ηειηθήο δηάζεζεο. 1.1 Πξνγξάκκαηα Δηαινγήο ζηελ Πεγή Πξν-Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓζΠ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ, πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ (ζχζηεκα θαθέ θάδνπ) απφ θαηνηθίεο, εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (π.ρ. ζρνιεία) θαη ζηνρεπκέλνπο κεγάινπο παξαγσγνχο (π.ρ. ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε αληίζηνηρε ζήκαλζε, ηα νπνία θαη ζα παξαδίδνπλ ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε δεκνηηθή κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, θνκπνζηνπνίεζεο πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ κέζσ πξνγξακκάησλ ΓζΠ κε ρξήζε θαθέ θάδνπ θαη κέζσ πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ εθαξκνγή νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ην πξφγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο πιεξνθφξεζεο ζα επηθεληξσζεί ζην κφληκν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ζα ζηνρεχζεη θαηά 100% ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. 2

3 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε νηθηζκνχο κε κφληκν πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα ΒΑΑ ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο πινπνηψληαο ηελ αλψηεξε ηεξαξρηθά δξάζε δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ζε πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ, ηα δεκνηηθά νρήκαηα απνθνκηδήο ησλ ΒΑΑ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ ζηα αληίζηνηρα δξνκνιφγηά, νηθηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κφληκν πιεζπζκφ κηθξφηεξν, ρακειή ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο θαη επηπιένλ, βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ζπλφξνπ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ απφ δεκνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ κε ρσξνζέηεζε θάδσλ ηχπνπ skip ρσξεηηθφηεηαο 9,2m3 ζε νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 100 θαηνίθνπο. Ζ απνθνκηδή ησλ πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθφ φρεκα κε ππεξθαηαζθεπή ηχπνπ αιπζηδάθη. Σα ζπιιεγφκελα πξάζηλα απνξξίκκαηα ζα παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθή κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, θνκπνζηνπνίεζεο πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο λα νδεχνπλ πξνο επεμεξγαζία ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ηνπ ΔΓ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο ζπκβάιιεηαη ήδε κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ΔΟΑΝ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα κπιε θάδνπ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ. πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΤ γπαιηνχ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ ηχπνπ θακπάλα ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ηδηψηε εξγνιάβν ν νπνίνο θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ηνπ ΔΓ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο ζπκβάιιεηαη ήδε κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ΔΟΑΝ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα κπιε θάδσλ ηχπνπ θακπάλα γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ γπάιηλσλ ζπζεπαζηψλ (θηάιεο απφ ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θ.ά.). πλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΑΤ (ζχζηεκα πξάζηλνπ θάδνπ). Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα κε αληίζηνηρε ζήκαλζε, ηα νπνία θαη ζα παξαδίδνπλ ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε ρψξν ππνδνρήο θηλεηήο Μνλάδαο Μεραληθήο Γηαινγήο (ΜΜΓ) πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. ηελ θηλεηή ΜΜΓ ζα γίλεηαη πξνδηαρσξηζκφο νγθσδψλ ΑΑΤ αλά πιηθφ ζηφρν. Δλ ζπλερεία, ην ππνιεηπφκελν ξεχκα ησλ ΑΑΤ, παξαγφκελν ζε αλάκηθηε κεηά ηε δηαδηθαζία ρεηξνδηαινγήο κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ ζε θηλεηή ΜΜΓ, ζα νδεχεη πξνο 3

4 πεξαηηέξσ επεμεξγαζία αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΔΓΟΔ) Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ, ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ηνπο δεκφηεο φπσο γίλεηαη ζήκεξα, είηε κειινληηθά απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν, πάληα ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Π.Γ.116/2004. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνχ (ζχζηεκα θίηξηλνπ θάδνπ) απφ θαηνηθίεο, εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (π.ρ. ζρνιεία, θ.ά.) θαη ζηνρεπκέλνπο παξαγσγνχο (π.ρ. μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θ.ά.). Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνχ, ζα γίλεηαη παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΒΑΑ. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ην αληίζηνηρεο ζήκαλζεο δεκνηηθφ απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, ην νπνίν θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ζε δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 1.2 Πξνγξάκκαηα Δηαρείξηζεο Εηδηθώλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Οηθηαθήο Πξνέιεπζεο (ΔΟΑΠ) πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: Αλάπηπμε δηθηχνπ Κέληξσλ πιινγήο Τιηθψλ πνπ ζα αθνξνχλ ζε ζπζηνηρίεο θάδσλ εηδηθήο ζήκαλζεο φπνπ θάηνηθνη θαη ζηνρεπκέλνη παξαγσγνί ζα ελαπνζέηνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ: o Δπηθίλδπλα απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο o Βξψζηκα έιαηα (απφ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο) o Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ o Απφβιεηα Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (κπαηαξίεο) Κάζε ζπζηνηρία ζα απνηειείηαη απφ: o Κάδν κεραληθήο θφξησζεο θφθθηλεο ζήκαλζεο ρσξεηηθφηεηαο 240lt (ΔΟΑΠ). o Κάδν θαιππηφκελεο νξνθήο ηχπνπ roll container ή άιινπ ηχπνπ θιεηζηφ θάδν κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο (AHHE). o Παιεηνδεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 1m3 (βξψζηκα έιαηα) o Κάδν ηνπ ΔΓ: Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (ΑΦΖ). Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία είθνζη (20) Κέληξσλ πιινγήο Τιηθψλ (πεξίπνπ έλα (1) Κέληξν πιινγήο Τιηθψλ αλά 700 θαηνίθνπο), δηαηεηαγκέλσλ ζηα φξηα νηθηζκψλ θάζε Γεκνηηθήο θαη Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, απηή ζα γίλεηαη απφ ην αληίζηνηρεο ζήκαλζεο δεκνηηθφ θνξηεγφ φρεκα, ην νπνίν θαη ζα παξαδίδεη ηηο ζπιιεγφκελεο 4

5 πνζφηεηεο ζε δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ησλ αθφινπζσλ ΔΓ: o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απφ ηνπο δχν θάδνπο ΑΖΖΔ πνπ ήδε ππάξρνπλ (Δξκηφλε θαη Πνξηνρέιη), είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ECOELASTIKA A.E. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ Ορεκάησλ (ΜΔΟ) φπνπ, αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ήδε ζπκβεβιεκέλα ζεκεία ζπιινγήο (βνπιθαληδαηέξ), είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΑΓΡΑΝΩΝ ΝΟΣΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Α.Α.Ν.ΔΛ.) Α.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), φπνπ αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, είηε απεπζείαο απφ ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, είηε απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. Δλαιιαθηηθά, ε ζπιινγή ησλ ΑΔΚΚ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηνπνζέηεζε θάδνπ ηχπνπ skip 9,2m3 ζην ρψξν παξαγσγήο, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεηαη απφ ην δεκνηηθφ φρεκα κε ππεξθαηαζθεπή ηχπνπ αιπζηδάθη ζην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. o ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΦΟΡΖΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΣΖΛΩΝ (ΑΦΖ) Α.Δ. φπνπ αδεηνδνηεκέλνο ζπιιέθηεο κεηαθνξέαο ζπκβεβιεκέλνο κε ην ελ ιφγσ ΔΓ ζα παξαιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο απφ ην δεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν. 1.3 Πξνγξάκκαηα Δηαρείξηζεο Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ πξνηείλνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: πιινγή θαη κεηαθνξά κέζσ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο ησλ πνζνηήησλ ηιχνο απφ ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Κξαληδίνπ θαη Δξκηφλεο απφ ηε ΓΔΤΑ Δξκηνλίδαο πξνο ηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ζπιιέμηκνπ δπλακηθνχ ησλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ, κε ζθνπφ ηε ζπλ-επεμεξγαζία ηνπο κε ηε ζπιιεγφκελε ηιχ ζηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. χλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ζπιιέμηκνπ δπλακηθνχ δσηθψλ ππνπξντφλησλ Καηεγνξίαο 2 πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε θφπξν, κε ζθνπφ ηε ζπλ-επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ κε ηα ζπιιεγφκελα γεσξγηθά ππνιείκκαηα ζηε δεκνηηθή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. 5

6 2. Αλάπηπμε Εγθαηαζηάζεωλ Πξνζωξηλήο Απνζήθεπζεο Μεηαθόξηωζεο Πξν-Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε εθείλσλ ησλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δεκνηηθνχ Πξάζηλνπ εκείνπ πνπ ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 2.1 Δεκνηηθό Πξάζηλν εκείν Σν πξνηεηλφκελν Πξάζηλν εκείν αθνξά ζε εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη κεηαθφξησζεο αλαθπθιψζηκσλ θαη πξν-δηαιεγκέλσλ αζηηθψλ, κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη κε επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ πξνεξρφκελσλ απφ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ), κε ρξήζε απνθιεηζηηθά θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ζπλνιηθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη 990 tn ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαη 200m³ πγξψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ γηα ηε δε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθφξησζεο, ε κέγηζηε δηαθηλνχκελε πνζφηεηα δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο 49tn αλά εκέξα θαη ζα αθνξά ζε πξνδηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Σν Πξάζηλν εκείν ζπληζηά εγθαηάζηαζε ειαθξνχ ηχπνπ ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ελαπφζεζε ζε θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (container ηχπνπ skip, ηχπνπ roll-open top, παιεηνδεμακελέο θ.ά.) ξεπκάησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθισζίκσλ ζηεξεψλ ή/θαη πγξψλ απνβιήησλ φπνπ αθνξνχλ ζε: Πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλνπ έληππνπ ραξηηνχ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ. Πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλσλ νγθσδψλ ΑΑΤ αλά πιηθφ ζηφρν απφ ηελ θηλεηή ΜΜΓ. Ογθψδε απφβιεηα (παιηά έπηπια, μχια, παιέηεο θ.ά.) Τθάζκαηα, Ρνχρα θαη Γέξκαηα. Δπηθίλδπλα απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο, φπσο απηά παξαιακβάλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Κέληξα πιινγήο Τιηθψλ. Μαγεηξηθά Λάδηα (απφβιεηα βξψζηκα ηεγαλέιαηα απφ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο). Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΑΖΖΔ: ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ). Ορήκαηα ζην Σέινο ηνπ Κχθινπ Εσήο (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Ορεκάησλ Διιάδνο: ΔΓΟΔ AE). Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά επίζσηξα νρεκάησλ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο ECOELASTIΚA AE). Μπάδα θαη θαηαζθεπαζηηθά ππνιείκκαηα (Απφβιεηα απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο & Καηεδαθίζεηο: ΑΔΚΚ). Δλ ζπλερεία, ηα αλσηέξσ πξν-δηαρσξηζκέλα πιηθά ζηφρνη ζα νδεγνχληαη ζηα αληίζηνηρα θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απφ φπνπ θαη ζα παξαδίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνο: 6

7 Βηνκεραληθέο βηνηερληθέο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ απεπζείαο πξψηε χιε ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Φνξείο ζπκβεβιεκέλνπο κε πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (βιέπε αλσηέξσ) πνπ ζα ηα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, αμηνπνίεζεο). Φνξείο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάγνληαη θαη αλάγθε ζε ΔΓ (π.ρ. ξνχρα, έπηπια, θάξκαθα, βξψζηκα έιαηα) Εμνπιηζκόο Αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, απηφο ζα απνηειείηαη απφ θηλεηά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: Κάδνπο ηχπνπ skip ή/θαη ηχπνπ roll container. ηεγαλνχο κεηαιιηθνχο θάδνπο Κάδνπο κε κεηαιιηθφ πιέγκα Πιαζηηθέο ζηεγαλέο δεμακελέο δηαζηάζεσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κε επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ άθνπο big- bag δηαζηάζεσλ Πιαζηηθνχο θάδνπο εηδηθψλ ξεπκάησλ. Δπίζεο, εληφο ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, ζα ππάξρεη πεξνλνθφξν φρεκα θαη θνξησηήο γηα ηε κεηαθίλεζε πιηθψλ θαη ηε θνξησ-εθθφξησζε απηψλ απφ θαη πξνο ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. πλνςίδνληαο, ην Πξάζηλν εκείν απνηειεί ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ πξν-δηαιεγκέλσλ απνβιήησλ ζε πεξηθξαγκέλν θαη θπιαζζφκελν ρψξν φπνπ: Υξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θηλεηφο εμνπιηζκφο πνπ αθνξά ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ζε κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηα νπνία ζα παξαιακβάλνληαη απφ νρήκαηα κεηαθνξάο κε θαηεχζπλζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο.. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη νπδεκία κνξθή επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. 3. Αλάπηπμε Εγθαηαζηάζεωλ Επεμεξγαζίαο Πξν- Δηαιεγκέλωλ Ρεπκάηωλ Απνβιήηωλ Αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία εθείλσλ ησλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δχν κνλάδσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζε: Γεκνηηθή Κηλεηή Μνλάδα Μεραληθήο Γηαινγήο Γεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο 3.1 Δεκνηηθή Κηλεηή Μνλάδα Μεραληθήο Δηαινγήο Ζ ελ ιφγσ κνλάδα επεμεξγαζίαο αθνξά ζε εγθαηάζηαζε ππνδνρήο γηα εμνπιηζκφ θηλεηήο κνλάδαο κεραληθήο δηαινγήο κε ζθνπφ ην ζπλδπαζκφ ρεηξνδηαινγήο θαη κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ γηα πνζφηεηεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑΤ, θαηφπηλ ζπιινγήο απηψλ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ πνπ ήδε εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. Ζ 7

8 ζθνπηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο αθνξά ζε πξν-δηαινγή νγθσδψλ πιηθψλ απφ ην ξεχκα ησλ ΑΑΤ. Σα νγθψδε πιηθά ζα απνζεθεπηνχλ πξνζσξηλά ζην Γεκνηηθφ Πξάζηλν εκείν, απφ φπνπ θαη ζα δηαηίζεληαη σο πξψηε χιε ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο. Οη ππνινηπφκελεο πνζφηεηεο ζα κεηαθνξηψλνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ζα νδεγνχληαη πξνο πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ θαη αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο πνπ ζα αθνξά ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ή Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ ρψξσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, φπνπ θαηά ην παξειζφλ γηλφηαλ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζχκκεηθησλ ΑΑ, ε θηλεηή ΜΜΓ πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ πνζνηήησλ κε δηαρσξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ νγθσδψλ πιηθψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηηο ελ ιφγσ ζπζζσξεπκέλεο πνζφηεηεο Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Ζ θηλεηή ΜΜΓ ζα αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα πξνο παξαγσγή νγθσδψλ επκεγεζψλ αληηθεηκέλσλ - απνβιήησλ, ξεχκαηνο αλάκηθησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ θαη δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο, απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο εηζεξρφκελσλ απνβιήησλ: Πξν-δηαιεγκέλα ΑΑΤ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ (ζχζηεκα πξάζηλνπ θάδνπ) πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. χκκεηθηα ΑΑ φπνπ ζηελ παξνχζα θάζε (Ννέκβξηνο 2015) βξίζθνληαη ρχδελ απνηεζεηκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο Εμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο ηεο θηλεηήο ΜΜΓ αθνξά ζε θηλεηά κέζα κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ θαη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάθηεζε νγθσδψλ θαη ηνπ ξεχκαηνο αλαθπθισζίκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ζε αλάκηθηε κνξθή. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. Ζ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζην ρψξν ππνδνρήο θηλεηήο κνλάδαο κεραληθήο δηαινγήο πεξηιακβάλεη: Υνάλε ππνδνρήο θεθιηκέλεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο. ηελ ελ ιφγσ ρνάλε ζα εθθνξηψλνληαη νη εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη, θαηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ, νη πνζφηεηεο ησλ ρχδελ απνηεζεηκέλσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ. Κεθιηκέλε κεηαθνξηθή ηαηλία πνπ ζπλδέεη ηε ρνάλε ηξνθνδνζίαο κε ην ζρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή. Δπί ηεο θεθιηκέλεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο θαη ακθίπιεπξα απηήο επί αλαβαηφξηνπ ζα ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά ζέζεηο πξψηεο πξν-δηαινγήο γηα ηελ παξαιαβή απνκάθξπλζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ απνβιήησλ. ρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή. 8

9 Σν θηλεηφ κεράλεκα (ζρίζηεο ζάθθσλ ηεκαρηζηήο) πξννξίδεηαη γηα ηελ δηάλνημε ησλ πιαζηηθψλ ζάθθσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ. Πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν. Σν θηλεηφ πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν έρεη δηάκεηξν νπψλ πεξί ηα 50mm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ, είηε αθνξνχλ ζε νξγαληθέο αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο (π.ρ. ηεκαρίδηα ΒΑΑ), είηε ζε ζξαχζκαηα αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κηθξνχ κεγέζνπο ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ κέζσ ρεηξνδηαινγήο, θαηά ηε θάζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. 3.2 Δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο Ζ ελ ιφγσ κνλάδα επεμεξγαζίαο αθνξά ζε εγθαηάζηαζε αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο) πξν-δηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) πξνεξρφκελνπ απφ εθαξκνγή αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) θαη νξγαληθψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ αθνξνχλ ζε γεσξγηθά ππνιείκκαηα, θηελνηξνθηθά απφβιεηα θαη ηιχ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Ζ δηαδηθαζία αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ ζα γίλεη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηε κέζνδν ησλ ελζπιαθσκέλσλ ζεηξαδίσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θάζεηο πξν-επεμεξγαζίαο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηε κνλάδα νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη εμεπγεληζκνχ (ξαθηλαξίζκαηνο) ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (compost). Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη 20tn δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ΑΑ θαη 50tn κε επηθηλδχλσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ, πξνο παξαγσγή εδαθνβειηησηηθψλ compost ή/θαη νξγαλνρνπκηθψλ ιηπαζκάησλ Καηεγνξίεο Εηζεξρόκελωλ Τιηθώλ Ζ δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο, αλαπηχζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη πξνο παξαγσγή compost, ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, αζηηθήο θαη γεσξγηθήο ή/θαη βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο: Πξν-δηαιεγκέλα ΒΑΑ απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΓζΠ (ζχζηεκα θαθέ θάδνπ) πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο. Οξγαληθά απφβιεηα απφ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Πνζφηεηεο ηιχνο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο Εμνπιηζκόο Δηδηθφηεξα, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθνξά ζε θηλεηά κέζα θαη ζε κφληκα εγθαηεζηεκέλν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ επάιιεισλ ζηαδίσλ ηεο αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζε). Δπηπιένλ, πξηλ ηελ είζνδν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξνεγείηαη δχγηζε ζε δηάηαμε θνξεηήο ή ζηαζεξήο γεθπξνπιάζηηγγαο. 9

10 Ζ ρξήζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη: Πξν-επεμεξγαζία πνπ αθνξά ζε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνο βηνινγηθή επεμεξγαζία πιηθνχ. Ο θηλεηφο ηξνρήιαηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ηνπ κίγκαηνο ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη: o ρίζηε ζάθσλ ηεκαρηζηή Σν θηλεηφ κεράλεκα (ζρίζηεο ζάθσλ νκνγελνπνηεηήο κεγέζνπο νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ) πξννξίδεηαη γηα ηελ δηάλνημε ησλ πιαζηηθψλ ζάθσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξν-δηαιεγκέλα ζηελ πεγή νξγαληθά απνξξίκκαηα («απφβιεηα θνπδίλαο») θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηπρφλ ππεξκεγέζσλ εληφο απηψλ, κε ζηφρν ηνλ απεγθισβηζκφ ηνπο θαη ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε ζηα επφκελα ζηάδηα λα είλαη επθνιφηεξνο αθελφο ν δηαρσξηζκφο ησλ κε βηναπνδνκήζηκσλ πξνζκίμεσλ (πιαζηηθφ ηχπνπ θηικ, ραξηηά θ.ά.) θαη άιισλ κε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, αθεηέξνπ, ε αλάκημε ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ κε ην δηνγθσηηθφ (θιαδνζξχκκαηα) θαη ε βηναπνδφκεζε απηνχ (θνκπνζηνπνίεζε). Δπίζεο, ν ζρίζηεο ζάθσλ ηεκαρηζηήο, πξννξίδεηαη γηα ηνλ κηθξνηεκαρηζκφ ησλ θπηηθψλ θαηαινίπσλ (θιαδηά απφ δεκνηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ) ηα νπνία ζπιιέγνληαη πξνο ην ζθνπφ απηφ, ψζηε απηά λα απνηειέζνπλ θαηάιιειν δηνγθσηηθφ γηα ην νξγαληθφ θιάζκα, πξνθεηκέλνπ ην κίγκα λα κπνξεί λα απνδνκεζεί θαη λα θαηαζηεί βηνιίπαζκα (θνκπνζη). Γηακφξθσζε ζεηξαδίσλ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηε δηάηαμε ησλ θαιππηφκελσλ ζεηξαδίσλ εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζεηξαδίσλ πεξηιακβάλεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: o Φνξησηήο Ο θνξησηήο πξννξίδεηαη γηα ηελ θφξησζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, φπσο απηφ παξαιακβάλεηαη θαηφπηλ ηεο δηαδηθαζίαο κεραληθήο δηαινγήο, θαη θαηφπηλ απνθαηάζηαζε κέζσ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ρχδελ απφζεζεο ΑΑ, γηα ηελ θφξησζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ ( απφβιεηα θνπδίλαο ), είηε θαηά ηελ πιήξσζε (δηακφξθσζε ζεηξαδίνπ), είηε θαηά ηελ απνπιήξσζε ησλ ζεηξαδίσλ (απφιεςε compost). o Δλζπιαθσηή ή αλαζηξνθέα θνκπνζηνπνίεζεο. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θνκπνζηνπνίεζεο, ν κελ ελζπιαθσηήο πξννξίδεηαη γηα λα ελζπιαθψλεη κίγκα απφ νξγαληθφ θιάζκα νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη απμεηηθφ πιηθφ πνξψδνπο (π.ρ. ζξπκκαηηζκέλα θπηηθά θαηάινηπα, ραξηνπνιηφο, ξνθαλίδη απφ κνλάδεο επεμεξγαζίαο μχινπ, θιπ.) εληφο δηακήθσλ πιαζηηθψλ ζάθθσλ, ν δε αλαζηξνθέαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηακήθε αλάδεπζε αλνηθηψλ ζεηξαδίσλ θνκπνζηνπνίεζεο. Δμεπγεληζκφ (ξαθηλάξηζκα) πνπ αθνξά ζε απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ πξνζκίμεσλ απφ ηε κάδα ηνπ παξαγφκελνπ compost. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο γηα ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ παξαγφκελνπ compost πεξηιακβάλεη: o Πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν. Σν θηλεηφ πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν έρεη δηάκεηξν νπψλ πεξί ηα 10mm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ, είηε 10

11 αθνξνχλ ζε κε νξγαληθέο αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο (π.ρ. ηεκαρίδηα πιαζηηθνχ), είηε ζε επκεγέζε ζσκαηίδηα απφ μπιψδε πιηθά ηα νπνία αλαηξνθνδνηνχληαη εληφο ησλ ζεηξαδίσλ σο δηνγθσηηθά πνξψδνπο. 4. Δηαρείξηζε Τπνιείκκαηνο Ζ δηαρείξηζε ππνιείκκαηνο αθνξά ζε επηινγή ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ή/θαη δηάζεζε ησλ ππνιεηκκαηηθψλ πνζνηήησλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ ζηηο αλσηέξσ κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο ΑΑΤ κε δεδνκέλν φηη, ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηφρνη ζε αλάκηθηε κνξθή ζα απνηειέζνπλ εμεξρφκελν παξαπξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαρσξηζκνχ ησλ νγθσδψλ ΑΑΤ ζηελ θηλεηή ΜΜΓ. Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζεί απφ ην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηφρσλ ηελ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ (ζχζηεκα κπιε θάδνπ). Τπνιείκκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δεκνηηθή Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο. Ο ζηφρνο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο πξνυπνζέηεη ηε ιήςε δξάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ παξαγφκελνπ ππνιέηκκαηνο. ηελ παξνχζα θάζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ηερλνινγηθά ψξηκεο θαη δηαζέζηκεο ιχζεηο, κε ηνλ φξν πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ππνιείκκαηνο, λνείηαη κηα εθ ησλ αθφινπζσλ δηαρεηξηζηηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ: Σειηθή δηάζεζε ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ή ππνιεηκκάησλ (ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΤ). ηελ ελ ιφγσ ελαιιαθηηθή ιχζε δελ πεξηιακβάλεηαη ην εηδηθφ ηέινο ηαθήο (έλαξμε ηζρχνο 1/1/2016) θαζψο αθνξά ζε ππφιεηκκα απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΑ. Παξάδνζε ζε θεληξνβαξή κνλάδα δηαρείξηζεο πνπ ελδερνκέλσο λα αλαπηπρζεί κειινληηθά ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο ΑΑ βάζεη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ ή/θαη θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Τ.Π.Π.Α.&ΔΝ. Παξάδνζε ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή απνξξηκκαηνγελνχο θαπζίκνπ (Refuse Derived Fuel: RDF) πξνο ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ, αζβέζηε, ή ζε κνλάδεο απνηέθξσζεο. Δθηέιεζε ζαιάζζηαο ή ρεξζαίαο δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο πξνο ρψξεο ηεο ΔΔ ή ηξίηεο ρψξεο πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε. πλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ ιχζεσλ. ην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην δηαρείξηζεο ήδε πξνθεξχζζεη δηαγσληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο, πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα δηαβνχιεπζεο κε φκνξξνπο ΟΣΑ γηα ηε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) πνπ ζα εμππεξεηεί δηαδεκνηηθά ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ππνιείκκαηνο κέζσ ηειηθήο δηάζεζεο απηνχ. 11

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Ζ Πξώηε ύιε Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Life + Environmental Policy and Governance ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Οκηιεηήο: Γηψξγνο Κίξθνο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ Γεληθά ηνηρεία Πξνγξάκκαηνο ηόρνη Απνηειέζκαηα ΔΣΑΙΡΟΙ Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Κππξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΚΕΤΑΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αλέξανδπορ Μοςζάκηρ. Γπαθείο Εναλλακηικήρ Διασείπιζηρ ςζκεςαζιών & Άλλων Πποϊόνηων (Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΚΕΤΑΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αλέξανδπορ Μοςζάκηρ. Γπαθείο Εναλλακηικήρ Διασείπιζηρ ςζκεςαζιών & Άλλων Πποϊόνηων (Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΚΕΤΑΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αλέξανδπορ Μοςζάκηρ Γπαθείο Εναλλακηικήρ Διασείπιζηρ ςζκεςαζιών & Άλλων Πποϊόνηων (Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) ΗΜΔΡΙΓΑ RE-BATTERY A.E. 06-02-2013 «Δναλλακηική Γιασείπιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα