EL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 EL.indd 1 1/03/12 15:32

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 EL.indd 1 1/03/12 15:32"

Transcript

1 EL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 Προειδοποίηση Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί σημειωματάριο που περιέχει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται ενδεικτικά και μόνο. Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, τα δεδομένα αυτά προέρχονται από επίσημους δικτυακούς τόπους των κρατών μελών και την Eurostat ως προς τα στατιστικά στοιχεία. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου, που καταρτίσθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, δεν δεσμεύει ούτε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε τα κράτη μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία «Ενημέρωση του κοινού» («Information au public») του τμήματος «Επικοινωνία» («Communication») της Γενικής Διεύθυνσης F («Τύπος, Επικοινωνία, Διαφάνεια») στην εξής διεύθυνση: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://www.europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του φυλλαδίου. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012 ISBN doi: /75103 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (ECF)

3

4 Ιδρυτικά κράτη μέλη, 1957: Bέλγιο Γερμανία Γαλλία Ιταλία Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες 1973: Δανία Ιρλανδία Ηνωμένο Βασίλειο 1995: Αυστρία Φινλανδία Σουηδία 2004: Τσεχική Δημοκρατία Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Ουγγαρία Μάλτα Πολωνία Σλοβενία Σλοβακία

5 1981: Ελλάδα 1986: Ισπανία Πορτογαλία 2007: Βουλγαρία Ρουμανία Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα:

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ: βλ. σελίδα 9 Ημέρα της Ευρώπης: 9 Μαΐου (επέτειος της Δήλωσης Schuman) Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαρτίζεται από 736 βουλευτές που εκλέγονται δημοκρατικά με άμεση καθολική ψηφοφορία, ανά πενταετία. Μαζί με το Συμβούλιο, εκδίδει τα νομοθετικά κείμενα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεσπίζει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει τον ρόλο του δημοκρατικού ελέγχου. Η έδρα του είναι στο Στρασβούργο, αλλά εργασίες του διεξάγονται τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Λουξεμβούργο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Του Συμβουλίου προΐσταται Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται για διάστημα δυόμισι ετών. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαράσσει τους βασικούς προσανατολισμούς της δράσης της Ένωσης. Δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή Συμβούλιο) απαρτίζεται από τους υπουργούς των κρατών μελών οι οποίοι συνεδριάζουν

7 αναλόγως των τομέων της ημερήσιας διάταξης (εξωτερικές υποθέσεις, οικονομία, μεταφορές, γεωργία κ.λπ.). Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει τα νομοθετικά κείμενα και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη προεδρεύουν, εκ περιτροπής, του Συμβουλίου για διάστημα έξι μηνών. Το Συμβούλιο έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαρτίζεται από 27 επιτρόπους, δηλαδή ένας ανά κράτος μέλος. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη: οι επίτροποι προστατεύουν το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τα επιμέρους συμφέροντα της χώρας προέλευσής τους. Προτείνει νομοθετικά κείμενα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, εκτελεί τις αποφάσεις των δύο οργάνων και μεριμνά για την τήρηση των νόμων και των Συνθηκών από τα κράτη μέλη και τους πολίτες. Η Επιτροπή έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από έναν δικαστή ανά κράτος μέλος. Ελέγχει τη νομιμότητα των νομικών πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και μεριμνά για την τήρηση των Συνθηκών από τα κράτη μέλη. Ερμηνεύει επίσης το ευρωπαϊκό δίκαιο τη αιτήσει των εθνικών δικαστών και μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή του. Το Δικαστήριο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την ευθύνη του ευρώ και ασκεί τη νομισματική πολιτική στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Έχει ως καθήκον τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και, κατά συνέπεια, τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται από 17 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν θεσπίσει ως νόμισμα το ευρώ από το Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξασφαλίζει τον δημοσιονομικό έλεγχο της Ένωσης. Εξασφαλίζει την ορθή χρήση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων και συνδράμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην εποπτεία του προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. 5

8 ΦΙ Ν Λ ΑΝ Δ Ι Α ΣΟΥΗΔΙ Α ΕΣΘΟΝΙΑ Λ Ε Τ ΟΝ Ι Α ΔΑΝΙ Α ΛΙΘΟΥ ΑΝ Ι Α ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Κ ΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΠΟ ΛΩΝΙ Α BΕΛΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙ Α ΛΟ ΥΞΕΜΒ ΟΥΡΓΟ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΓΑΛΛΙ Α ΑΥΣΤΡΙ Α ΣΛΟ Β ΕΝΙ Α ΟΥΓΓΑΡΙ Α Ρ ΟΥ ΜΑΝ Ι Α ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ι ΤΑΛΙ Α Β ΟΥ Λ ΓΑΡ Ι Α ΙΣΠΑ ΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 6 ΜΑΛΤΑ Κ Υ Π Ρ ΟΣ

9 Διαδικτυακό επίθημα της ΕΕ:.eu Αριθμός επείγουσας κλήσης: 112 Διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: europa.eu Σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ec.europa.eu/eures Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ec.europa.eu/euraxess Συνολική έκταση: km 2 Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 116 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (ανά μονάδα αγοραστικής δύναμης): ευρώ (2010) (*) Εκλογική ενηλικιότητα για συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 18 έτη Μέσος όρος ηλικίας: 40,6 έτη (2009) (*) Το μέγεθος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) αντιστοιχεί στη συνολική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα. Συχνά χρησιμοποιείται για να εκφράζεται ο πλούτος. Η μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) αντιστοιχεί σε παρόμοιο μέγεθος αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα, ανεξαρτήτως των επιπέδων των τιμών. Πηγή: Eurostat. 7

10 Οι 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (*) Βουλγαρική (bg) Ισπανική (es) Τσεχική (cs) Δανική (da) Γερμανική (de) Εσθονική (et) Ελληνική (el) Αγγλική (en) Γαλλική (fr) Ιρλανδική (ga) Ιταλική (it) Λετονική (lv) Λιθουανική (lt) Ουγγρική (hu) Μαλτέζικη (mt) Ολλανδική (nl) Πολωνική (pl) Πορτογαλική (pt) Ρουμανική (ro) Σλοβακική (sk) Σλοβενική (sl) Φινλανδική (fi) Σουηδική (sv) 8

11 Κράτη μέλη (*) Bέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Υποψήφιες χώρες Μαυροβούνιο Κροατία Ισλανδία πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Τουρκία (*) Η επίσημη κατάταξη αντιστοιχεί στην αλφαβητική σειρά των ονομασιών των χωρών στην πρωτότυπη γραφή τους. 9

12 ΒΕΛΓΙΟ Πρωτεύουσα: Βρυξέλλες ( κάτοικοι 2010) 10 GMT+1 Βασίλειο του Βελγίου Πολιτικό καθεστώς: μοναρχία Το Βέλγιο αποτελεί κοινοβουλευτική μοναρχία αποτελούμενη από δύο βουλές. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (150 βουλευτές) και τη Γερουσία (71 γερουσιαστές, εκ των οποίων οι 40 εκλέγονται με άμεσες εκλογές, οι 21 ορίζονται από τα κοινοβούλια των κοινοτήτων, ενώ 10 αποτελούν κοινή επιλογή). Βουλευτές και γερουσιαστές εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία ανά τετραετία. Ο βασιλιάς είναι ο αρχηγός του κράτους, αλλά δεν έχει πολιτικές εξουσίες. Ο πρωθυπουργός διευθύνει το ομοσπονδιακό κράτος. Το βελγικό κράτος αποτελεί ομόσπονδο κράτος τριών επιπέδων. Το ανώτερο επίπεδο αποτελείται από το ομόσπονδο κράτος, τις κοινότητες και τις περιφέρειες που αποφασίζουν ισότιμα, αλλά στους οικείους τομείς αρμοδιοτήτων τους. Το μεσαίο επίπεδο αποτελείται από τις επαρχίες, ενώ τη βάση του οικοδομήματος απαρτίζουν οι δήμοι. Εθνική εορτή: 21η Ιουλίου (ορκωμοσία του βασιλιά Λεοπόλδου Α 1830) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.be Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου:

13 Ιστότοπος της Γερουσίας: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1957 (ιδρυτικό κράτος) Αριθμός ευρωβουλευτών: 22 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Βέλγοι Επίσημες γλώσσες: γερμανική (de), γαλλική (fr), ολλανδική (nl) Συνολική έκταση: km 2 (2008) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 356 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 40,7 έτη (2008) (*) Πρόκειται για τις 3 με 5 πλέον πυκνοκατοικημένες πόλεις. Άλλες πόλεις (*): Αμβέρσα, Γάνδη, Σαρλερουά, Λιέγη, Μπριζ Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 11

14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Πρωτεύουσα: Σόφια ( κάτοικοι 2010) GMT+2 12 Δημοκρατία της Βουλγαρίας Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Η Βουλγαρία διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με ένα σώμα. Η Εθνική Συνέλευση (Narodno Sobranie) απαρτίζεται από 240 βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται για μια τετραετία. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται για πέντε έτη, ωστόσο το Συμβούλιο Υπουργών ασκεί την πραγματική εκτελεστική εξουσία. Εθνική εορτή: 3 Μαρτίου (ημέρα ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 1878) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.bg Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 2007

15 Αριθμός ευρωβουλευτών: 18 Χώρος Σένγκεν: όχι Νόμισμα: λεβ (BGN) Ονομασία των κατοίκων: Βούλγαροι Επίσημη γλώσσα: βουλγαρική (bg) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 68,7 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 41,1 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Φιλιππούπολη, Βάρνα, Μπουργκάς, Ρούσε, Στάρα Ζαγορά Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Square Marie-Louise/Maria-Louizasquare Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 13

16 ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρωτεύουσα: Πράγα ( κάτοικοι 2010) GMT+1 14 Τσεχική Δημοκρατία Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Poslanecká sněmovna), που απαρτίζεται από 200 βουλευτές που εκλέγονται για μια τετραετία, και τη Γερουσία (Senát), με 81 γερουσιαστές οι οποίοι εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία για έξι έτη, με ανανέωση ανά διετία του ενός τρίτου του σώματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από το Κοινοβούλιο ανά πενταετία. Διορίζει τον πρωθυπουργό ο οποίος ασκεί την εκτελεστική εξουσία με την κυβέρνηση. Εθνική εορτή: 28 Οκτωβρίου (επέτειος της σύστασης του ανεξάρτητου Τσεχοσλοβακικού Κράτους 1918) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.cz Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου: Ιστότοπος της Γερουσίας: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 2004

17 Αριθμός ευρωβουλευτών: 22 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: τσεχική κορόνα (CZK) Ονομασία των κατοίκων: Τσέχοι Επίσημη γλώσσα: τσεχική (cs) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 135 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 39,2 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Μπρνο, Οστράβα, Πίλσεν, Ολομούτς, Λίμπερετς Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue Caroly/Carolystraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 15

18 ΔΑΝΙΑ Πρωτεύουσα: Κοπεγχάγη ( κάτοικοι 2010) GMT+1 16 Βασίλειο της Δανίας Πολιτικό καθεστώς: μοναρχία Η Δανία έχει κοινοβουλευτικό καθεστώς με ένα σώμα. Το Κοινοβούλιο του Λαού (Folketinget) απαρτίζεται από 179 μέλη τα οποία εκλέγονται ανά τετραετία. Η βασίλισσα είναι ο αρχηγός του κράτους, διορίζει τον πρωθυπουργό, αλλά δεν έχει πολιτικές εξουσίες. Η Δανία περιλαμβάνει δύο προσαρτημένες αυτόνομες περιοχές: τη Γροιλανδία και τις Φερόες Νήσους. Εθνική εορτή: 5 Ιουνίου (υπογραφή του δανικού συντάγματος 1849) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: +45 Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.dk Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1973 Αριθμός ευρωβουλευτών: 13 Χώρος Σένγκεν: ναι

19 Νόμισμα: δανική κορόνα (DKK) Ονομασία των κατοίκων: Δανοί Επίσημη γλώσσα: δανική (da) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 127,5 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 40,3 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Όρχους, Όντενσε, Άλμποργκ, Έσμπιεργκ, Ράντερς Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue d Arlon/Aarlenstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 17

20 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτεύουσα: Βερολίνο ( κάτοικοι 2010) 18 GMT+1 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώματα, την Ομοσπονδιακή Δίαιτα (Bundestag: 600 βουλευτές περίπου οι οποίοι εκλέγονται ανά τετραετία) και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat: 69 μέλη που ορίζονται από τις κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατιδίων ή Länder. Κάθε ομόσπονδο κρατίδιο ορίζει από 3 έως 6 μέλη αναλόγως του πληθυσμού του). Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκλέγεται με έμμεση ψηφοφορία για μια πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο ρόλος του ωστόσο είναι κατά κύριο λόγο τιμητικός και εκπροσώπησης. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται στην πράξη από τον ομοσπονδιακό καγκελάριο. Η Γερμανία αποτελεί αποκεντρωμένο κράτος απαρτιζόμενο από ομόσπονδα κρατίδια, περιφέρειες και δήμους. Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των Länder. Εθνική εορτή: 3 Οκτωβρίου (επέτειος της γερμανικής ενοποίησης 1990) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.de Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος της Ομοσπονδιακής Δίαιτας: Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου:

21 Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1957 (ιδρυτικό κράτος) Αριθμός ευρωβουλευτών: 99 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Γερμανοί Επίσημη γλώσσα: γερμανική (de) Συνολική έκταση: km 2 (2008) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 229,9 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 43,7 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Αμβούργο, Μόναχο, Κολωνία, Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue Jacques de Lalaing/ Jacques de Lalaingstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 19

22 EΣΘΟΝΙΑ Πρωτεύουσα: Τάλιν ( κάτοικοι 2010) GMT+2 20 Δημοκρατία της Εσθονίας Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Η Εσθονία διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με ένα σώμα. Το Κοινοβούλιο (Riigikogu) αποτελείται από 101 βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται ανά τετραετία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από το Κοινοβούλιο ανά πενταετία. Κατά κύριο λόγο ασκεί καθήκοντα εκπροσώπησης, δεδομένου ότι την εκτελεστική εξουσία ασκεί ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός ορίζεται από το Κοινοβούλιο. Εθνική εορτή: 24 Φεβρουαρίου (επέτειος της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία 1918) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: +372 Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.ee Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 2004 Αριθμός ευρωβουλευτών: 6

23 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Εσθονοί Επίσημη γλώσσα: εσθονική (et) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 30,9 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 39,3 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Τάρτου, Νάρβα, Κότλα-Γιέρβε Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue Guimard/Guimardstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 21

24 IΡΛΑΝΔΙΑ Πρωτεύουσα: Δουβλίνο ( κάτοικοι 2010) GMT 22 Ιρλανδία Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Η Ιρλανδία διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με δύο σώματα. Το Κοινοβούλιο (Oireachtas) αποτελείται από την Εθνική Συνέλευση (Dáil Éireann: 166 βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται για μια πενταετία) και τη Γερουσία (Seanad Éireann: 60 γερουσιαστές, 11 διορίζονται από τον πρωθυπουργό και οι υπόλοιποι από διάφορες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, για μια πενταετία). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για επτά έτη με άμεση καθολική ψηφοφορία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά. Δεν έχει συγκεκριμένες εκτελεστικές εξουσίες, τις οποίες ασκεί ο πρωθυπουργός. Εθνική εορτή: 17 Μαρτίου (γιορτή του Αγίου Πατρικίου) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.ie Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου (Εθνική Συνέλευση και Γερουσία): Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1973 Αριθμός ευρωβουλευτών: 12

25 Χώρος Σένγκεν: όχι Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Ιρλανδοί Επίσημες γλώσσες: ιρλανδική (ga), αγγλική (en) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 64,7 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 33,8 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Κορκ, Γκάλγουεϊ, Γουότερφορντ Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue Froissart/Froissartstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tηλ Διαδίκτυο: 23

26 EΛΛAΔA Πρωτεύουσα: Αθήνα ( κάτοικοι 2009) 24 GMT+2 Ελληνική Δημοκρατία Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Η Ελλάδα διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με ένα σώμα. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο (Βουλή των Ελλήνων) απαριθμεί 300 βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται ανά τετραετία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από το Κοινοβούλιο ανά πενταετία. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο Πρόεδρος είναι ο αρχηγός του κράτους, αλλά δεν έχει πολιτικές εξουσίες. Ο πρωθυπουργός ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Εθνική εορτή: 25 Μαρτίου (ημέρα ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 1821) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.gr Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1981 Αριθμός ευρωβουλευτών: 22 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: ευρώ (EUR)

27 Ονομασία των κατοίκων: Έλληνες Επίσημη γλώσσα: ελληνική (el) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 85,9 κάτοικοι/km 2 (2009) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 41,4 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Περιστέρι, Ηράκλειο Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue Jacques de Lalaing/ Jacques de Lalaingstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 25

28 ΙΣΠΑΝΙΑ Πρωτεύουσα: Μαδρίτη ( κάτοικοι 2010) 26 GMT+1 Βασίλειο της Ισπανίας Πολιτικό καθεστώς: μοναρχία Η Ισπανία διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με δύο σώματα. Το Κοινοβούλιο (Cortes Generales) αποτελείται από την Εθνική Συνέλευση (Congreso de los Diputados: 350 βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται για μια τετραετία) και τη Γερουσία (Senado: 264 έδρες για μια τετραετία, 208 γερουσιαστές εκλέγονται στο επίπεδο των επαρχιών με άμεση καθολική ψηφοφορία και κάθε αυτόνομη κοινότητα διορίζει τουλάχιστον έναν γερουσιαστή και δικαιούται έναν επιπλέον γερουσιαστή για κάθε εκατομμύριο κατοίκων του εδάφους της). Η Ισπανία αποτελεί εξόχως αποκεντρωμένο κράτος το οποίο αποτελείται από 17 αυτόνομες κοινότητες και 2 αυτόνομες πόλεις. Εθνική εορτή: 12 Οκτωβρίου (ημέρα της ισπανικής συνείδησης, ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο 1492) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.es Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος της Συνέλευσης:

29 Ιστότοπος της Γερουσίας: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1986 Αριθμός ευρωβουλευτών: 53 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Ισπανοί Επίσημη γλώσσα: ισπανική (es) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 90,8 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 39,5 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Βαρκελώνη, Βαλένθια, Σεβίλλη, Σαραγόσα, Μάλαγα Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Boulevard du Régent/Regentlaan Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 27

30 ΓΑΛΛΙΑ Πρωτεύουσα: Παρίσι ( κάτοικοι 2010) GMT+1 Γαλλική Δημοκρατία επίσης υπερπόντια διαμερίσματα και περιοχές με αυτοτελές και ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τον ιστότοπο: 28 Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Η Γαλλία διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με δύο σώματα. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από την Εθνοσυνέλευση (577 εκλεγόμενοι για μια πενταετία) και τη Γερουσία (348 γερουσιαστές οι οποίοι εκλέγονται από ένα σώμα εκλεκτόρων για μια εξαετία. Το ήμισυ του σώματος ανανεώνεται ανά τριετία). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία ανά πενταετία. Μπορεί να ασκήσει δύο μόνο διαδοχικές θητείες. Διαθέτει σημαντικές πολιτικές εξουσίες και διορίζει τον πρωθυπουργό. Η Γαλλία απαριθμεί Εθνική εορτή: 14 Ιουλίου (επέτειος της κατάληψης της Βαστίλης 1789) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.fr Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος της Εθνοσυνέλευσης:

31 Ιστότοπος της Γερουσίας: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1957 (ιδρυτικό κράτος) Αριθμός ευρωβουλευτών: 73 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Γάλλοι Επίσημη γλώσσα: γαλλική (fr) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 101,4 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 39,7 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Μασσαλία, Λυών, Τουλούζη, Νίκαια, Νάντη Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Place de Louvain/Leuvenseplein Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 29

32 ITAΛΙΑ Πρωτεύουσα: Ρώμη ( κάτοικοι 2010) 30 GMT+1 Ιταλική Δημοκρατία Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώματα: την Εθνική Συνέλευση (Camera dei Deputati: 630 βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται για μια πενταετία) και τη Γερουσία (Senato della Repubblica: 315 γερουσιαστές εκλέγονται για μια πενταετία σε επίπεδο επαρχιών, ορισμένοι γερουσιαστές ορίζονται διά βίου από τον αρχηγό του κράτους ή πρόκειται για πρώην προέδρους της Δημοκρατίας). Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκλέγεται με έμμεση καθολική ψηφοφορία για επτά έτη. Ωστόσο, ο ρόλος του είναι κατά κύριο λόγο τιμητικός και εκπροσώπησης. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται στην πράξη από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών. Η Ιταλία απαρτίζεται από περιοχές, επαρχίες και δήμους. Πέντε περιοχές απολαύουν διευρυμένης αυτονομίας (Σικελία, Σαρδηνία, Trentino-Alto Aldige, Friuli-Venezia Giulia και Val d Aosta). Εθνική εορτή: 2 Ιουνίου (επέτειος της Διακήρυξης της Δημοκρατίας 1946) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.it Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης:

33 Ιστότοπος της Συνέλευσης: Ιστότοπος της Γερουσίας: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 1957 (ιδρυτικό κράτος) Αριθμός ευρωβουλευτών: 73 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Ιταλοί Επίσημη γλώσσα: ιταλική (it) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 204 κάτοικοι/km 2 (2009) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 έτη (25 για τις εκλογές των γερουσιαστών), μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 42,3 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Μιλάνο, Νάπολη, Τορίνο, Παλέρμο, Γένοβα Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Rue du Marteau/Hamerstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 31

34 ΚΥΠΡΟΣ Πρωτεύουσα: Λευκωσία ( κάτοικοι 2010) GMT+2 32 Κυπριακή Δημοκρατία: Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Η Κύπρος διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με ένα σώμα. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η οποία απαρτίζεται από 80 βουλευτές, 56 εκ των οποίων εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία για μια πενταετία, 3 έχουν το καθεστώς του παρατηρητή και εκπροσωπούν τις μειονότητες των μαρονιτών, των καθολικών και των Αρμενίων, ενώ 24 έδρες ανήκουν στην τουρκική κοινότητα, αλλά παραμένουν κενές από το Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία ανά πενταετία. Εθνική εορτή: 1η Οκτωβρίου (επέτειος της Διακήρυξης της Δημοκρατίας 1960) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.cy Ιστότοπος του αρχηγού της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 2004 Αριθμός ευρωβουλευτών: 6 Χώρος Σένγκεν: όχι

35 Νόμισμα: ευρώ (EUR) Ονομασία των κατοίκων: Κύπριοι Επίσημες γλώσσες: ελληνική (el), τουρκική (tr) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2009) Πυκνότητα πληθυσμού: 86,5 κάτοικοι/km 2 (2009) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 35,9 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Avenue de Cortenbergh/ Kortenberglaan Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 33

36 ΛΕΤΟΝΙΑ Πρωτεύουσα: Ρίγα ( κάτοικοι 2010) GMT+2 34 Δημοκρατία της Λετονίας Πολιτικό καθεστώς: δημοκρατία Η Λετονία διαθέτει κοινοβουλευτικό καθεστώς με ένα σώμα. Το Κοινοβούλιο (Saeima) απαριθμεί 100 βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται ανά τετραετία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τους βουλευτές ανά τετραετία. Μπορεί να ασκήσει δύο μόνο διαδοχικές θητείες. Διορίζει τον πρωθυπουργό. Εθνική εορτή: 18 Ιουνίου (επέτειος της Διακήρυξης της Δημοκρατίας της Λετονίας 1918) Πρόθημα κλήσης της χώρας και της πρωτεύουσας: Διαδικτυακό επίθημα της χώρας:.lv Ιστότοπος του αρχηγού του κράτους: Ιστότοπος της κυβέρνησης: Ιστότοπος του Κοινοβουλίου: Πληροφορίες για τη χώρα: Ημερομηνία προσχώρησης: 2004 Αριθμός ευρωβουλευτών: 9

37 Χώρος Σένγκεν: ναι Νόμισμα: λατς (LVL) Ονομασία των κατοίκων: Λετονοί Επίσημη γλώσσα: λετονική (lv) Συνολική έκταση: km 2 (2009) Πληθυσμός: (2010) Πυκνότητα πληθυσμού: 36,4 κάτοικοι/km 2 (2008) ΑΕΠ/κάτοικο (σε ΜΑΔ): ευρώ (2010) Εκλογική ενηλικιότητα: 18 ετών, μη υποχρεωτική ψήφος Μέσος όρος ηλικίας: 39,8 έτη (2009) Άλλες πόλεις: Daugavpils, Liepāja, Jelgava Μόνιμη Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Avenue des Arts/Kunstlaan Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tηλ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διαδίκτυο: 35

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Αργύρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες Ιδρυτές Νέες ιδέες για διαρκή ειρήνη και ευημερία Konrad Adenauer Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Διαβατήριο. για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβατήριο. για την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο! Οι εξέχουσες προσωπικότητες, τα φαγητά, τα αξιοθέατα κ.λπ. που παρουσιάζονται στο βιβλιαράκι αυτό σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.climatechange.eu.com

www.climatechange.eu.com Εκδότης... Catie Thorburn Διεθνής συντονιστής... Sylvie Huysmans Συντονιστής διακίνησης... Stéphanie Racette Εθνικός συντονιστής... Αναστασία Γκίκα Γραφικά και προεκτύπωση... Dominique Chasseur, Myriam

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

954380_TRAITE_GR_1_50 26-01-2005 14:30 Pagina 1 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

954380_TRAITE_GR_1_50 26-01-2005 14:30 Pagina 1 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 954380_TRAITE_GR_1_50 26-01-2005 14:30 Pagina 1 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 954380_TRAITE_GR_1_50 26-01-2005 14:30 Pagina 2 Επισήµανση Η παρούσα έκδοση περιέχει το κείµενο τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα