Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Συνιστάται Επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "Π.Σ.Β.Α.Κ.". Για τις συναλλαγές του µε αλλοδαπούς το Σωµατείο θα χρησιµοποιεί την επωνυµία: "The Hellenic Cosmetic, Τoiletry and Ρerfumery Association - P.S.V.A.K.". Ως έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο ήµος Αθηναίων, τα δε γραφεία του θα ορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το Σωµατείο µπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα µέρη της χώρας. Η διάρκεια του Σωµατείου ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου µε την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος. Άρθρο 2ο Σκοποί του Σωµατείου είναι: Να προστατεύει και να προάγει τα οικονοµικά και επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών. Να βοηθάει στη διατήρηση και ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα εντός των εκάστοτε ισχυόντων νοµοθετικών πλαισίων και κανόνων. Να ενεργεί µε σκοπό την βελτίωση του κλάδου και εν γένει να επιδιώκει την αναβάθµιση αυτού. Να εντοπίζει και να µελετά τα διάφορα προβλήµατα του κλάδου και να προβαίνει στην εφαρµογή πρόσφορων µέτρων µε σκοπό την επίλυση αυτών και την επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών. Να συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο. Να συνδράµει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αµοιβαίας αρωγής µεταξύ των µελών, µέσα στα πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων του Σωµατείου και ενός εκάστου εξ αυτών. Να συνεργάζεται µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνητικές αρχές και εποπτεύουσες αρχές των οποίων οι κανονιστικές πράξεις επηρεάζουν τον κλάδο. Να συνεργάζεται και να συνοµιλεί επί θεµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος µε άλλους κλάδους, µε οργανισµούς και µε ενώσεις. Να πράττει κάθε τι νόµιµο για την προώθηση των ανωτέρω καθώς και για την αποτελεσµατική λειτουργία του Σωµατείου.

2 Άρθρο 3ο Κατηγορίες Μελών του Σωµατείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ 2 Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε: 1. Τακτικά: Αυτά είναι τα ιδρυτικά µέλη, δηλαδή αυτά που αναφέρονται στο πρακτικό ίδρυσης του Σωµατείου, καθώς και τα µέλη που γίνονται δεκτά βάσει της υπό το επόµενο άρθρο του παρόντος προβλεπόµενης διαδικασίας. Τακτικά µέλη του Σωµατείου δικαιούνται να γίνουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε έδρα ή κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι παραγωγοί, έµποροι ή επίσηµοι ή εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς ή αντιπρόσωποι καλλυντικών και αρωµατικών προϊόντων στην Ελλάδα. Εξαιρούνται αυτοί που πωλούν τα ως άνω προϊόντα κατά κύριο λόγο λιανικώς. Όλα τα ήδη εγγεγραµµένα µέλη του σωµατείου θεωρούνται τακτικά µέλη µε εξαίρεση όσων αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο υπό Επίτιµα: Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωµατείο ή στον κλάδο γενικότερα και βοήθησαν σηµαντικά το έργο και τους σκοπούς του. Η ανάδειξη των επιτίµων µελών προτείνεται από τουλάχιστον πέντε (5) τακτικά µέλη του Σωµατείου και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Τα επίτιµα µέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Περαιτέρω, τα µέλη της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεούνται στην καταβολή στο Σωµατείο οποιουδήποτε τέλους ή ποσού, καθώς και οποιασδήποτε συνδροµής. 3. Συνδεδεµένα: Αυτά είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να καταστούν τακτικά µέλη του Σωµατείου, αλλά συµµετέχουν στο Σωµατείο λόγω της εν γένει σχέσης ή συνδροµής τους στον κλάδο. Η ανάδειξη των συνδεδεµένων µελών προτείνεται από τουλάχιστον πέντε (5) τακτικά µέλη του Σωµατείου και αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα συνδεδεµένα µέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Περαιτέρω, τα µέλη της παρούσας παραγράφου καταβάλλουν µειωµένη συνδροµή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και δεν υποχρεούνται στην καταβολή στο Σωµατείο οποιουδήποτε άλλου τέλους ή ποσού. Συνδεδεµένα µέλη µπορούν επίσης να καταστούν όσα παλαιά µέλη του Σωµατείου το επιθυµούν και έπειτα από σχετική αίτησή τους προς τούτο προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. Άρθρο 4ο ιαδικασία εγγραφής τακτικού µέλους

3 Προκειµένου φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να γίνει δεκτό ως τακτικό µέλος του Σωµατείου οφείλει να υποβάλει προς το ιοικητικό Συµβούλιο σχετική αίτηση συνοδευόµενη από ένα συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο θα ορίζεται από το εκάστοτε ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. Η αίτηση πρέπει να προσυπογραφεί και από τρία (3) τακτικά µέλη του Σωµατείου, τα οποία προτείνουν την είσοδο του νέου µέλους στο Σωµατείο. 3 Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο επιθυµεί να καταστεί τακτικό µέλος του Σωµατείου οφείλει, εκτός από την παραπάνω αίτηση, να καταθέσει ειδική εξουσιοδότηση για τη νόµιµη εκπροσώπησή του από πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ή διευθυντικό στέλεχός του. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου αποφασίζει επί της αιτήσεως µε µυστική ψηφοφορία, δεν δικαιούται όµως να αποδεχτεί την είσοδο του αιτούντος ως µέλος, εάν αυτός δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν. Εφόσον το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει υπέρ της εισόδου του νέου µέλους, προβαίνει στην εγγραφή του στα οικεία Μητρώα του Σωµατείου. Άρθρο 5ο Συνδροµή τακτικών και συνδεδεµένων µελών Κάθε τακτικό µέλος οφείλει να καταβάλει στο Ταµείο του Σωµατείου την τακτική ετήσια συνδροµή του, όπως καθορίζεται από το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού και προσδιορίζεται από το.σ. βάσει κριτηρίων που επίσης προσδιορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από το νέο τακτικό µέλος ως προϋπόθεση για την εγγραφή του και την παραµονή του ως µέλος του Σωµατείου. Η ετήσια συνδροµή καταβάλλεται είτε εφ άπαξ είτε σε δύο (2) εξαµηνιαίες δόσεις. Κάθε συνδεδεµένο µέλος οφείλει να καταβάλει στο Ταµείο του Σωµατείου την τακτική ετήσια συνδροµή του, όπως καθορίζεται από το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού και προσδιορίζεται από το.σ. βάσει κριτηρίων που επίσης προσδιορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από το συνδεδεµένο µέλος ως προϋπόθεση για την εγγραφή του και την παραµονή του ως µέλος του Σωµατείου. Σε περίπτωση που παλαιό µέλος του Σωµατείου επιθυµεί να καταστεί συνδεδεµένο, θα οφείλει να καταβάλει µόνο την τακτική ετήσια συνδροµή. Άρθρο 6ο ικαιώµατα τακτικών µελών Άπαντα τα τακτικά µέλη του Σωµατείου, εφόσον εκπληρώνουν ανελλιπώς τις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο, απολαµβάνουν ισοτιµία δικαιωµάτων. Με την εξαίρεση των πρώτων µετά την ίδρυση του Σωµατείου αρχαιρεσιών, τα τακτικά µέλη δεν δικαιούνται να

4 ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του.σ., εφ όσον δεν παρήλθε εξάµηνο από την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την εγγραφή τους στο Σωµατείο. Πιο συγκεκριµένα δικαιούνται: α. Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις. β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο. γ. Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη των οργάνων του Σωµατείου. δ. Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών των οργάνων του Σωµατείου. ε. Να απολαµβάνουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως µελών του Σωµατείου. 4 Άρθρο 7ο Εκπροσώπηση τακτικών µελών στη Γενική Συνέλευση Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου µπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και από κάποιο άλλο τακτικό µέλος, δυνάµει έγγραφης εξουσιοδότησης απευθυνοµένης στο ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. Κάθε τακτικό µέλος δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα µέλη κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που πρόκειται για µέλη - νοµικά πρόσωπα, αυτά ορίζουν εγγράφως ως εκπρόσωπο τους στο Σωµατείο και στα όργανα αυτού ένα από τα µέλη της διοίκησης ή διεύθυνσης αυτών. Άρθρο 8ο Υποχρεώσεις Μελών Ι. Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν: α. Να τηρούν τη νοµοθεσία περί καλλυντικών και αρωµατικών προϊόντων. β. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου. γ. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου. δ. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του Σωµατείου. ε. Να καταβάλλουν τη χρηµατική τους ετήσια συνδροµή και τυχόν έκτακτες συνδροµές στο Σωµατείο. Ωστόσο τα επίτιµα µέλη δεν υποβάλλονται σε καµµία οικονοµική επιβάρυνση. στ. Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη. ζ. Να συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία που αφορά τα Σωµατεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωµατείου και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των µελών. ΙΙ. Κάθε αποδεδειγµένη παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του νόµου που αφορά τα Σωµατεία, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων, συµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος.

5 Άρθρο 9ο 5 Αποχώρηση Μέλους Τα µέλη του Σωµατείου δικαιούνται να αποχωρούν από το Σωµατείο ελεύθερα, µετά από κοινοποίηση σχετικής επιστολής αποχώρησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Η αποχώρηση αναπτύσσει τις έννοµες συνέπειές της τρεις (3) µήνες από την περιέλευση της σχετικής επιστολής στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Το αποχωρήσαν µέλος δεν απαλλάσσεται από τις οικονοµικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του Σωµατείου κατά το έτος της αποχώρησής του, τις οποίες οφείλει να καταβάλει στο σύνολό τους. ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του Σωµατείου που αποχωρούν, µπορούν να επανεγγραφούν τηρώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο παρόν Καταστατικό. Άρθρο 10ο Πειθαρχικές Κυρώσεις Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και κατόπιν πρότασης του ιοικητικού Συµβουλίου, επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις της επίπληξης, του προστίµου µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10,000.00) ή, για παράβαση του όρου ΙΙ του άρθρου 8, της αποβολής του µέλους, του οποίου η συµπεριφορά και διαγωγή ήταν επιζήµια για τα συµφέροντα του Σωµατείου ή αντίθετη προς τις επιδιώξεις και την πραγµάτωση των σκοπών του ή ανάρµοστη προς την αξιοπρέπεια του Σωµατείου και των µελών που το συγκροτούν ή επιβλαβής για την οµόνοια των µελών και την εύρρυθµη λειτουργία του Σωµατείου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η αποβολή τακτικού ή συνδεδεµένου µέλους, το οποίο καθυστερεί να καταβάλει την οφειλόµενη συνδροµή του για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερου του έτους. Η επανεγγραφή των µελών που διαγράφονται για αυτόν τον λόγο είναι απαράδεκτη, εφόσον δεν καταβάλουν και τις οφειλόµενες πριν τη διαγραφή συνδροµές. Για την άσκηση των δικαιωµάτων των µελών που απορρέουν από το Καταστατικό, η κάθε επανεγγραφή θεωρείται ως πρώτη εγγραφή. Aπαγορεύεται στα τακτικά µέλη του Σωµατείου να είναι συγχρόνως και τακτικά µέλη άλλων Σωµατείων που επιδιώκουν τον ίδιο ή αµέσως παρεµφερή σκοπό µε το Σωµατείο. Άρθρο 11ο Πόροι του Σωµατείου Πόροι του Σωµατείου θεωρούνται: α. Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των τακτικών και συνδεδεµένων µελών. β. Οι έκτακτες συνδροµές των τακτικών µελών. γ. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία του Σωµατείου.

6 Το ύψος των ανωτέρω ποσών, καθώς και ο τρόπος και χρόνος καταβολής τους, καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος και τίθενται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. δ. Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες, κληροδοσίες προς το Σωµατείο και τυχόν άλλα έσοδα από εκδηλώσεις συναφείς προς τον σκοπό του Σωµατείου. 6 Άρθρο 12ο Οικονοµική ιαχείριση Η διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου ενεργείται µε βάση τον Προϋπολογισµό Εσόδων και Εξόδων που συντάσσεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης εκεµβρίου κάθε έτους. Ο Απολογισµός του παρελθόντος έτους και ο Προϋπολογισµός του εποµένου έτους, καθώς και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που πρέπει να αποφανθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους. Οι πόροι εισπράττονται και εκδίδεται για κάθε περίπτωση διπλότυπο αριθµηµένου γραµµατίου είσπραξης, σφραγισµένο µε την σφραγίδα του Σωµατείου που υπογράφεται από τον Ταµία και τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και κατατίθενται σε τράπεζα που λειτουργεί νοµίµως στην Ελλάδα. Η ανάληψη χρηµάτων από την τράπεζα ενεργείται µε επιταγή που υπογράφεται από τον Ταµία του ιοικητικού Συµβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας αυτού από τον Πρόεδρο του.σ. Η µηνιαία οικονοµική διαχείριση οριστικοποιείται µόνον εφόσον εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Άρθρο 13ο Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές (7) ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τακτικά µέλη του, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο. Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά µέλη νοµίµως εκπροσωπούµενα σε περίπτωση µελών - νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ως τακτικά µέλη στο Σωµατείο.

7 Άρθρο 14ο Εκλογή µελών ιοικητικού Συµβουλίου 7 Η εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου διενεργείται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια µε µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια µε την επιµέλεια τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται νωρίτερα από την ίδια Γενική Συνέλευση. Τα υποψήφια προς εκλογή µέλη ανακηρύσσονται ως τέτοια από το ιοικητικό Συµβούλιο δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν την διενέργεια της ψηφοφορίας, βάσει των γραπτών προτάσεων υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί στο ιοικητικό Συµβούλιο. Ως επιτυχόντα στις αρχαιρεσίες θεωρούνται τα κατά σειρά λαβόντα τις περισσότερες ψήφους µέλη. Η διαλογή των ψήφων ενεργείται από την ως άνω Εφορευτική Επιτροπή, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται µεταξύ των ισοψηφισάντων µελών κλήρωση, εάν τα ισοψηφίσαντα µέλη καταλαµβάνουν την τελευταία θέση του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα επιλαχόντα µέλη αναγράφονται κατά σειρά ληφθέντων ψήφων στο Πρακτικό Εκλογής και καλούνται κατά σειρά επιτυχίας προκειµένου να αναπληρώσουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που κωλύονται ή αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και σε περίπτωση αποχώρησης, διαγραφής ή έκπτωσης αυτών από το σχετικό αξίωµα. Σχετικά µε την διενέργεια και τα αποτελέσµατα της εκλογής τηρείται από την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό το οποίο χρονολογείται και υπογράφεται από όλα τα µέλη της και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης προκειµένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της. Με την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου, ο Πρόεδρος του προηγούµενου ιοικητικού Συµβουλίου εγχειρίζει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ενυπόγραφη κατάσταση των κατά το προηγούµενο άρθρο τακτικών µελών µε δικαίωµα ψήφου, καθώς και το Μητρώο όλων των µελών του Σωµατείου. Ενυπόγραφα αντίγραφα των ως άνω καταστάσεων µονογεγραµµένα και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης επιδίδονται και στην Εφορευτική Επιτροπή. Άρθρο 15ο Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα Οι Σύµβουλοι που εξελέγησαν κατά τα ανωτέρω, συνέρχονται εντός 10 ηµερών από την εκλογή τους µε πρόσκληση του µέλους που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά την κατά το προηγούµενο άρθρο διαδικασία εκλογής και εκλέγουν µεταξύ αυτών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία του Σωµατείου καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο επίσης επιλέγει και διορίζει και τον Γενικό ιευθυντή του Σωµατείου, ο οποίος δεν προέρχεται από τα µέλη του Σωµατείου, και καθορίζει τις αρµοδιότητες αυτού.

8 Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία δεν µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 8 Εντός 5 ηµερών από την ως άνω συγκρότηση του σε σώµα, το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση µετά του παλαιού ιοικητικού Συµβουλίου, ενηµερώνεται για την περιουσία και τα αρχεία του Σωµατείου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο στα βιβλία πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου, καθώς και Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής του Ταµείου του Σωµατείου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή του Ταµία, το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται εντός δέκα (10) ηµερών από την αναπλήρωση κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος του µέλους του και εκλέγει µεταξύ των µελών του νέο Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Γενικό Γραµµατέα ή Ταµία, αντίστοιχα. Άρθρο 16ο Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στην επιδίωξη των σκοπών του Σωµατείου, τη λειτουργία του και εν γένει την διοίκησή του, καθώς και να εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού. Μεταξύ άλλων το ιοικητικό Συµβούλιο: α. Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. β. Συντάσσει Ετήσιο Προϋπολογισµό τον οποίο υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και εγκρίνει τοv Ετήσιο Απολογισµό που συντάσσει ο Ταµίας, τον οποίον επίσης υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. γ. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του Σωµατείου σε πρώτο βαθµό, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρο 10. δ. ια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. στ. Έχει την επιµέλεια της τηρήσεως από τα µέλη του Σωµατείου των διατάξεων του Καταστατικού. ζ. Ενηµερώνει σύµφωνα µε τον νόµο τις κρατικές Αρχές για θέµατα που οι νόµοι επιβάλλουν. η. ιορίζει από τα µέλη του Σωµατείου Επιτροπές για την αντιµετώπιση θεµάτων του Σωµατείου. θ. ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου. ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου. ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέµατα που υλοποιεί το Σωµατείο.

9 ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωµατείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών. ιγ. ιορίζει νοµικό σύµβουλο του Σωµατείου ή άλλους επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους. ιδ. ιορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου και συνάπτει συµβάσεις µε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωµατείο και δεν συνδέονται µε τα γραφεία του. ιε. ιοργανώνει σεµινάρια και επιµορφωτικές διαλέξεις. ιστ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωµατείου. ιζ. Μεριµνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενηµερωτικού. ιη. ιοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. ιθ. Επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε το Σωµατείο. 9 Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε τρίτο πρόσωπο, µέλος του ή µη, µε απόφαση του. Άρθρο 17ο Σύγκληση ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε έγγραφη γνωστοποίηση στα µέλη, µέσω τηλεοµοιοτυπίας, ή επιστολής, του τόπου, ηµέρας και ώρας της συνεδρίασης και της Ηµερήσιας ιάταξης τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε έκτακτες περιπτώσεις, τα µέλη καλούνται και κατά την ίδια ηµέρα της συνεδριάσεως µε οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους. Κατ εξαίρεση, το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα χωρίς την τήρηση προθεσµίας σύγκλησης και συζητά και αποφασίζει επί οποιουδήποτε θέµατος εφόσον όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι παρόντα και δεν αντιλέγουν στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προσκαλείται και να παρίσταται και ο Γενικός ιευθυντής του Σωµατείου, ο οποίος µπορεί να συµµετέχει στη συζήτηση επί των θεµάτων ηµερησίας διάταξης χωρίς όµως να έχει δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων αυτών. Το ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει µόνον επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας, ή ο Σύµβουλος µε την χρονικά µεγαλύτερη προϋπηρεσία στο ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου.

10 Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν συµµετέχει στην συνεδρίαση. 10 Άρθρο 18ο Ανάκληση µελών ιοικητικού Συµβουλίου Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται µε λεπτοµερή και αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, µόνο εξαιτίας βαρείας παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας αυτών για τακτική διαχείριση των υποθέσεων του Σωµατείου. Η σχετική πρόταση µοµφής γίνεται δεκτή προς συζήτηση, εφ όσον υποστηρίζεται αποδεδειγµένα από τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των τακτικών µελών που έχουν δικαίωµα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση του Σωµατείου. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαµβάνονται σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή για ζητήµατα επί των οποίων ρητώς διαφώνησαν και η διαφωνία αυτή βεβαιούται από τα Πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 19ο Συγκρότηση και σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά µέλη που έχουν πλήρη δικαιώµατα καθώς και το δικαίωµα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά τα ανωτέρω άρθρα. Τα επίτιµα και συνδεδεµένα µέλη, µολονότι έχουν περιορισµένα δικαιώµατα και δη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, δικαιούνται να προσκαλούνται στην Γενική Συνέλευση, να παρίστανται σε αυτήν, να λαµβάνουν το λόγο και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους µε όρους ίσους µε αυτούς που απολαµβάνουν για τα θέµατα αυτά τα τακτικά µέλη. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καθορίζει τα θέµατα της Ηµερησίας ιάταξης αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν µια (1) φορά το χρόνο µέσα στο πρώτο δίµηνο του έτους για να συζητήσει: την έγκριση των Πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου, την έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισµού και Απολογισµού, την έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, όποιο άλλο θέµα ορίζει η Ηµερήσια ιάταξη. Έκτακτα δε όταν το ζητήσει το ιοικητικό Συµβούλιο ή το 1/3 των µελών του Σωµατείου µε την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

11 Με έγγραφη αίτηση του 1/3 των µελών του Σωµατείου που γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση της ως άνω αίτησης προκειµένου αυτή να συνεδριάσει εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση της ως άνω αίτησης και να συµπεριλάβει στην Ηµερήσια ιάταξη αυτής τα θέµατα που τα εν λόγω µέλη προτείνουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης του ιοικητικού Συµβουλίου να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, οι αιτούντες µπορούν να ζητήσουν δια της δικαστικής οδού την εξουσιοδότηση σύγκλησης αυτής. 11 Άρθρο 20ο Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών, τακτικές και έκτακτες, συγκαλούνται κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία σηµειώνονται ρητώς ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της Συνέλευσης, τα θέµατα της Ηµερησίας ιάταξης, ο απαιτούµενος αριθµός παρόντων µελών προς συγκρότηση νόµιµης απαρτίας ως και εάν η συγκαλούµενη Γενική Συνέλευση είναι η αρχική ή η επαναληπτική. Οι εν λόγω προσκλήσεις κοινοποιούνται προς τα µέλη δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Προκειµένου για Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε κατεπείγουσα περίπτωση, η ως άνω κοινοποίηση ενεργείται έγκυρα έως και πριν 24 ώρες. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελευσης απαγορεύεται η προσθήκη στην πρόσκληση νέων προς συζήτηση θεµάτων. Άρθρο 21ο Λήψη αποφάσεων Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοφηφία των παρόντων µελών, εκτός από τις εξαιρέσεις αυξηµένης απαρτίας και πλειοψηφίας που αναγράφονται στο παρόν. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόµιµη απαρτία, εφ όσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τα µισά τακτικά µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κατά τη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται επαναληπτική µε τα ίδια θέµατα Ηµερησίας ιάταξης µετά την παρέλευση τριών (3) έως δέκα (10) ηµερών το αργότερο από την αρχική. Κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπάρχει νόµιµη απαρτία, εφ όσον παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και σε αυτή την Γενική Συνέλευση, αυτή συγκαλείται εκ νέου και απαιτείται να είναι παρόν σε αυτήν το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Η απαρτία όµως σε αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του αριθµού

12 των 12 τακτικών µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου εφ όσον το Σωµατείο έχει λιγότερα από 100 και περισσότερα από 60 µέλη. Εάν και αυτή την φορά δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν µπορεί να συγκληθεί εκ νέου Γενική Συνέλευση µε τα ίδια θέµατα παρά µόνο µετά την παρέλευση ενός (1) µήνα, οπόταν και θεωρείται ως η αρχική Γενική Συνέλευση αναφορικά µε την απαιτούµενη απαρτία. 12 Άρθρο 22ο Με την έναρξη της Συνέλευσης και αφού διαπιστωθεί από τον Πρόεδρο ότι υφίσταται η νόµιµη απαρτία, διενεργείται µε φανερή ψηφοφορία η εκλογή του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα αυτής. Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλαµβάνει τα καθήκοντά του και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει τον λόγο ελεύθερα σε κάθε µέλος που το ζητάει, τον αφαιρεί όταν κάποιο µέλος παρεκτρέπεται, θέτει τα ζητήµατα για ψηφοφορία και γενικώς µεριµνά για την κανονική και οµαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, υπογράφοντας µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα τα οικεία πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Προκειµένου για αρχαιρεσίες ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης µεριµνά για την συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής και την παροχή σε αυτήν όλων των αναγκαίων µέσων και στοιχείων για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκλογής. Άρθρο 23ο Αρµοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου, δυνάµενη να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του Σωµατείου. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέµατα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση. Θέµατα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση µπορεί να επανασυζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για τα εξής: α. Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων απολογισµού του παρελθόντος έτους και του προϋπολογισµού του εποµένου έτους. β. Έγκριση των πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου έπειτα από τον απολογισµό του έργου του παρελθόντος έτους. γ. Εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. ε. Εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές. στ. Εποπτεία και έλεγχο της διοικήσεως του Σωµατείου και των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. ζ. Παύση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα. η. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του Σωµατείου.

13 θ. Απόφαση για προσχώρηση ή συµµετοχή του Σωµατείου σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές ενώσεις µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό µε αυτόν του Σωµατείου. ι. Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου. ια. Έγκριση εσωτερικών κανονισµών. ιβ. Αναστολή των εργασιών του Σωµατείου. ιγ. Μεταβολή της νοµικής µορφής, διάλυση του Σωµατείου ή παράταση της διάρκειάς του. ιδ. Κάθε άλλο θέµα για το οποίο αναφέρεται σε άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού ότι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση µε τους όρους που προβλέπονται στο οικείο άρθρο. 13 Στις περιπτώσεις µε στοιχεία η, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, καθώς και όπου στο παρόν ειδικά ορίζεται, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. Σε περίπτωση που η απαρτία των 2/3 δεν συγκεντρώνεται, η Γενική Συνέλευση δεν πραγµατοποιείται και συγκαλείται έγκυρα εφόσον παρίστανται τα µισά τουλάχιστον τακτικά µέλη. Σε περίπτωση που δεν συντελείται ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το 1/3 των τακτικών µελών του Σωµατείου. Άρθρο 24ο Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, µε φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται απαρτία 2/3 για την λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση λαµβάνει τις αποφάσεις µε πλειοψηφία 3/4 των παρισταµένων µελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωµατείου, σε θέµατα εµπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας, σε προσωπικά θέµατα ή για κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται σχετικά στο παρόν, λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Κατά την διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας, όπου αυτή προβλέπεται, παρίστανται µόνο τα τακτικά µέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 25ο Για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των µελών της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

14 Κάθε τροποποίηση ισχύει από την εποµένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου. Για την λήψη απόφασης περί διάλυσης του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των µελών της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Με απόφαση του ικαστηρίου µπορεί να λυθεί το Σωµατείο για παράβαση του νόµου που διέπει τα Σωµατεία ή του Καταστατικού. 14 Άρθρο 26ο Σε περίπτωση που αποφασισθεί η λύση του Σωµατείου, την απόφαση λύσης ακολουθεί η εκκαθάρισή του, δηλαδή η εκποίηση της περιουσίας του, η ικανοποίηση τυχόν δανειστών και η απόδοση του υπόλοιπου κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου. Σε καµµία περίπτωση δεν αποδίδεται τυχόν υπόλοιπο στα µέλη του Σωµατείου, δεδοµένου του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτού. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στον διορισµό των εκκαθαριστών. Ως εκκαθαριστές διορίζονται ο Ταµίας ή ο αναπληρωτής αυτού και άλλοι δύο που εκλέγονται από τα παρόντα τακτικά µέλη στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο και έχουν δικαίωµα ψήφου. Οι εκκαθαριστές προβαίνουν κατ αρχάς στην εξόφληση των χρεών του Σωµατείου, ρευστοποιώντας το τυχόν υπάρχον από κινητά ή ακίνητα ενεργητικό της περιουσίας του, το δε εναποµείναν καθαρό κεφάλαιο διατίθεται σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 27ο Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους εκλέγεται διµελής Ελεγκτική Επιτροπή από τα έχοντα δικαίωµα ψήφου τακτικά µέλη, η οποία κατά την διάρκεια του έτους στην αρχή του οποίου εκλέχθηκε προβαίνει σε έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου που ασκείται από το ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλει αναφορικά µε αυτόν λεπτοµερή έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση που λαµβάνει χώρα µετά την λήξη του διαχειριστικού έτους. Το ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να παρέχει στην ως άνω Ελεγκτική Επιτροπή κάθε διευκόλυνση για την ευχερή άσκηση των καθηκόντων της και ιδίως να εµφανίζει σε αυτήν κάθε βιβλίο, απόδειξη ή άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί. Η Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει παράλληλα να ασκεί έλεγχο µε κάθε διακριτικότητα και κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µην παρακωλύονται οι εργασίες του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 28ο Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται επί ζητηµάτων που εκάστοτε ανακύπτουν και ανάγονται στους σκοπούς του Σωµατείου να διορίζει τακτικές ή έκτακτες επιτροπές από δύο ή

15 περισσότερα τακτικά µέλη του Σωµατείου για την µελέτη και παρακολούθηση των εν λόγω ζητηµάτων. 15 Άρθρο 29ο Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωµατείο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν µε τον Σωµατείο συµβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγµατος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρισταµένων µελών του µπορεί να συνάψει σύµβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών µε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ενδιαφερόµενο µέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέµατος δεν λαµβάνεται υπόψη η ψήφος του. Άρθρο 30ο Εσωτερικοί Κανονισµοί Θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωµατείου µπορεί να ρυθµίζονται µε εσωτερικούς κανονισµούς. Οι Κανονισµοί αυτοί καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 31ο Βιβλία του Σωµατείου Τα βιβλία που τηρεί το Σωµατείο είναι: - Υποχρεωτικά: α. Μητρώο µελών του Σωµατείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των µελών που αφορούν το Σωµατείο. β. Βιβλίο Πρακτικών ιοικητικού Συµβουλίου. γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των µελών. δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωµών. - Προαιρετικά: α. Πρωτόκολλο Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων. β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων. Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα µε τις ανάγκες του. Άρθρο 32ο Το παρόν Καταστατικό, του οποίου οι διατάξεις συµπληρώνονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νοµοθεσίας περί Σωµατείων, αναγνώσθηκε άρθρο κατ άρθρο, ψηφίσθηκε στο σύνολό του και εγκρίθηκε υπό την αρχική του µορφή κατά την συνεδρίαση των µελών και ιδρυτών του Σωµατείου την 6η Φεβρουαρίου 1964, εν συνεχεία:

16 τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου της 26ης Φεβρουαρίου 1971, τροποποιήθηκε µε απόφαση των παρισταµένων µελών της Γενικής Συνέλευσης της 19 ης Φεβρουαρίου 2001, αλλαγή έδρας τροποποιήθηκε µε απόφαση των παρισταµένων µελών της Γενικής Συνέλευσης της 9 ης Φεβρουαρίου 2005, προκειµένου να αναπροσαρµοσθεί βάσει των σύγχρονων αναγκών του κλάδου τροποποιήθηκε µε απόφαση των παρισταµένων µελών της Γενικής Συνέλευσης της 1 ης Ιουνίου 2012, αλλαγή έδρας Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα εγκρίνεται σήµερα από τα τακτικά µέλη στην Αθήνα και υπογράφεται όπως ακολουθεί 16 Αθήνα, 1/6/2012 α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ 1. GLAXOSMITHKLINE AEBE 2. ORIFLAME HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3. JOHNSON & JOHNSON CONSUMER AE 4. BAYER HELLAS AG 5. HELLENICA A.E. 6. ΣΟΦΙΑ ΣΗΜΙΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 7. L OREAL HELLAS A.E. 8. ALES GROUPE HELLAS 9. FARMECO A.E. 10. AΜWAY HELLAS ΕΠΕ 11. SYMMETRIA WELLNESS & AESTHETICS 12. JULLIETE ARMAND ΕΠΕ 13. A. & Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε. 14. NEOGEN ΕΠΕ 15. Π. & Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ 16. ΠΑΧΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ADELCO A.E. 18. RILKEN A.E. 19. ENTARCO ABEE 20. SHISEIDO HELLAS Α.Ε. 21. PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΑΕΒΕ 22. FREZYDERM ΑΒΕΕ 23. VERAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ 24. FLAX ΕΠΕ

17 25. ΚΟΣΜΕΤΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΒΕΕ 26. AVON COSMETICS ΕΠΕ 27. BEIERSDORF HELLAS Α.Ε. 28. ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ Α.Ε. 29. ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε 30. DICHEM XHMIKA A.E. 31. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32. COLGATE PALMOLIVE HELLAS ΑΒΕΕ 33. PROCTER & GAMBLE HELLAS ΕΠΕ 34. ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS Α.Ε. 35. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ. KATAΣTATIKO Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα