Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Συνιστάται Επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "Π.Σ.Β.Α.Κ.". Για τις συναλλαγές του µε αλλοδαπούς το Σωµατείο θα χρησιµοποιεί την επωνυµία: "The Hellenic Cosmetic, Τoiletry and Ρerfumery Association - P.S.V.A.K.". Ως έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο ήµος Αθηναίων, τα δε γραφεία του θα ορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το Σωµατείο µπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα µέρη της χώρας. Η διάρκεια του Σωµατείου ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου µε την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος. Άρθρο 2ο Σκοποί του Σωµατείου είναι: Να προστατεύει και να προάγει τα οικονοµικά και επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών. Να βοηθάει στη διατήρηση και ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα εντός των εκάστοτε ισχυόντων νοµοθετικών πλαισίων και κανόνων. Να ενεργεί µε σκοπό την βελτίωση του κλάδου και εν γένει να επιδιώκει την αναβάθµιση αυτού. Να εντοπίζει και να µελετά τα διάφορα προβλήµατα του κλάδου και να προβαίνει στην εφαρµογή πρόσφορων µέτρων µε σκοπό την επίλυση αυτών και την επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών. Να συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο. Να συνδράµει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αµοιβαίας αρωγής µεταξύ των µελών, µέσα στα πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων του Σωµατείου και ενός εκάστου εξ αυτών. Να συνεργάζεται µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνητικές αρχές και εποπτεύουσες αρχές των οποίων οι κανονιστικές πράξεις επηρεάζουν τον κλάδο. Να συνεργάζεται και να συνοµιλεί επί θεµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος µε άλλους κλάδους, µε οργανισµούς και µε ενώσεις. Να πράττει κάθε τι νόµιµο για την προώθηση των ανωτέρω καθώς και για την αποτελεσµατική λειτουργία του Σωµατείου.

2 Άρθρο 3ο Κατηγορίες Μελών του Σωµατείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ 2 Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε: 1. Τακτικά: Αυτά είναι τα ιδρυτικά µέλη, δηλαδή αυτά που αναφέρονται στο πρακτικό ίδρυσης του Σωµατείου, καθώς και τα µέλη που γίνονται δεκτά βάσει της υπό το επόµενο άρθρο του παρόντος προβλεπόµενης διαδικασίας. Τακτικά µέλη του Σωµατείου δικαιούνται να γίνουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε έδρα ή κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι παραγωγοί, έµποροι ή επίσηµοι ή εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς ή αντιπρόσωποι καλλυντικών και αρωµατικών προϊόντων στην Ελλάδα. Εξαιρούνται αυτοί που πωλούν τα ως άνω προϊόντα κατά κύριο λόγο λιανικώς. Όλα τα ήδη εγγεγραµµένα µέλη του σωµατείου θεωρούνται τακτικά µέλη µε εξαίρεση όσων αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο υπό Επίτιµα: Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωµατείο ή στον κλάδο γενικότερα και βοήθησαν σηµαντικά το έργο και τους σκοπούς του. Η ανάδειξη των επιτίµων µελών προτείνεται από τουλάχιστον πέντε (5) τακτικά µέλη του Σωµατείου και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Τα επίτιµα µέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Περαιτέρω, τα µέλη της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεούνται στην καταβολή στο Σωµατείο οποιουδήποτε τέλους ή ποσού, καθώς και οποιασδήποτε συνδροµής. 3. Συνδεδεµένα: Αυτά είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να καταστούν τακτικά µέλη του Σωµατείου, αλλά συµµετέχουν στο Σωµατείο λόγω της εν γένει σχέσης ή συνδροµής τους στον κλάδο. Η ανάδειξη των συνδεδεµένων µελών προτείνεται από τουλάχιστον πέντε (5) τακτικά µέλη του Σωµατείου και αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα συνδεδεµένα µέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Περαιτέρω, τα µέλη της παρούσας παραγράφου καταβάλλουν µειωµένη συνδροµή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και δεν υποχρεούνται στην καταβολή στο Σωµατείο οποιουδήποτε άλλου τέλους ή ποσού. Συνδεδεµένα µέλη µπορούν επίσης να καταστούν όσα παλαιά µέλη του Σωµατείου το επιθυµούν και έπειτα από σχετική αίτησή τους προς τούτο προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. Άρθρο 4ο ιαδικασία εγγραφής τακτικού µέλους

3 Προκειµένου φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να γίνει δεκτό ως τακτικό µέλος του Σωµατείου οφείλει να υποβάλει προς το ιοικητικό Συµβούλιο σχετική αίτηση συνοδευόµενη από ένα συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο θα ορίζεται από το εκάστοτε ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. Η αίτηση πρέπει να προσυπογραφεί και από τρία (3) τακτικά µέλη του Σωµατείου, τα οποία προτείνουν την είσοδο του νέου µέλους στο Σωµατείο. 3 Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο επιθυµεί να καταστεί τακτικό µέλος του Σωµατείου οφείλει, εκτός από την παραπάνω αίτηση, να καταθέσει ειδική εξουσιοδότηση για τη νόµιµη εκπροσώπησή του από πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ή διευθυντικό στέλεχός του. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου αποφασίζει επί της αιτήσεως µε µυστική ψηφοφορία, δεν δικαιούται όµως να αποδεχτεί την είσοδο του αιτούντος ως µέλος, εάν αυτός δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν. Εφόσον το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει υπέρ της εισόδου του νέου µέλους, προβαίνει στην εγγραφή του στα οικεία Μητρώα του Σωµατείου. Άρθρο 5ο Συνδροµή τακτικών και συνδεδεµένων µελών Κάθε τακτικό µέλος οφείλει να καταβάλει στο Ταµείο του Σωµατείου την τακτική ετήσια συνδροµή του, όπως καθορίζεται από το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού και προσδιορίζεται από το.σ. βάσει κριτηρίων που επίσης προσδιορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από το νέο τακτικό µέλος ως προϋπόθεση για την εγγραφή του και την παραµονή του ως µέλος του Σωµατείου. Η ετήσια συνδροµή καταβάλλεται είτε εφ άπαξ είτε σε δύο (2) εξαµηνιαίες δόσεις. Κάθε συνδεδεµένο µέλος οφείλει να καταβάλει στο Ταµείο του Σωµατείου την τακτική ετήσια συνδροµή του, όπως καθορίζεται από το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού και προσδιορίζεται από το.σ. βάσει κριτηρίων που επίσης προσδιορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από το συνδεδεµένο µέλος ως προϋπόθεση για την εγγραφή του και την παραµονή του ως µέλος του Σωµατείου. Σε περίπτωση που παλαιό µέλος του Σωµατείου επιθυµεί να καταστεί συνδεδεµένο, θα οφείλει να καταβάλει µόνο την τακτική ετήσια συνδροµή. Άρθρο 6ο ικαιώµατα τακτικών µελών Άπαντα τα τακτικά µέλη του Σωµατείου, εφόσον εκπληρώνουν ανελλιπώς τις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο, απολαµβάνουν ισοτιµία δικαιωµάτων. Με την εξαίρεση των πρώτων µετά την ίδρυση του Σωµατείου αρχαιρεσιών, τα τακτικά µέλη δεν δικαιούνται να

4 ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του.σ., εφ όσον δεν παρήλθε εξάµηνο από την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την εγγραφή τους στο Σωµατείο. Πιο συγκεκριµένα δικαιούνται: α. Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις. β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο. γ. Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη των οργάνων του Σωµατείου. δ. Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών των οργάνων του Σωµατείου. ε. Να απολαµβάνουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως µελών του Σωµατείου. 4 Άρθρο 7ο Εκπροσώπηση τακτικών µελών στη Γενική Συνέλευση Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου µπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και από κάποιο άλλο τακτικό µέλος, δυνάµει έγγραφης εξουσιοδότησης απευθυνοµένης στο ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. Κάθε τακτικό µέλος δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα µέλη κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που πρόκειται για µέλη - νοµικά πρόσωπα, αυτά ορίζουν εγγράφως ως εκπρόσωπο τους στο Σωµατείο και στα όργανα αυτού ένα από τα µέλη της διοίκησης ή διεύθυνσης αυτών. Άρθρο 8ο Υποχρεώσεις Μελών Ι. Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν: α. Να τηρούν τη νοµοθεσία περί καλλυντικών και αρωµατικών προϊόντων. β. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου. γ. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου. δ. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του Σωµατείου. ε. Να καταβάλλουν τη χρηµατική τους ετήσια συνδροµή και τυχόν έκτακτες συνδροµές στο Σωµατείο. Ωστόσο τα επίτιµα µέλη δεν υποβάλλονται σε καµµία οικονοµική επιβάρυνση. στ. Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη. ζ. Να συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία που αφορά τα Σωµατεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωµατείου και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των µελών. ΙΙ. Κάθε αποδεδειγµένη παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του νόµου που αφορά τα Σωµατεία, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων, συµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος.

5 Άρθρο 9ο 5 Αποχώρηση Μέλους Τα µέλη του Σωµατείου δικαιούνται να αποχωρούν από το Σωµατείο ελεύθερα, µετά από κοινοποίηση σχετικής επιστολής αποχώρησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Η αποχώρηση αναπτύσσει τις έννοµες συνέπειές της τρεις (3) µήνες από την περιέλευση της σχετικής επιστολής στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Το αποχωρήσαν µέλος δεν απαλλάσσεται από τις οικονοµικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του Σωµατείου κατά το έτος της αποχώρησής του, τις οποίες οφείλει να καταβάλει στο σύνολό τους. ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του Σωµατείου που αποχωρούν, µπορούν να επανεγγραφούν τηρώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο παρόν Καταστατικό. Άρθρο 10ο Πειθαρχικές Κυρώσεις Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και κατόπιν πρότασης του ιοικητικού Συµβουλίου, επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις της επίπληξης, του προστίµου µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10,000.00) ή, για παράβαση του όρου ΙΙ του άρθρου 8, της αποβολής του µέλους, του οποίου η συµπεριφορά και διαγωγή ήταν επιζήµια για τα συµφέροντα του Σωµατείου ή αντίθετη προς τις επιδιώξεις και την πραγµάτωση των σκοπών του ή ανάρµοστη προς την αξιοπρέπεια του Σωµατείου και των µελών που το συγκροτούν ή επιβλαβής για την οµόνοια των µελών και την εύρρυθµη λειτουργία του Σωµατείου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η αποβολή τακτικού ή συνδεδεµένου µέλους, το οποίο καθυστερεί να καταβάλει την οφειλόµενη συνδροµή του για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερου του έτους. Η επανεγγραφή των µελών που διαγράφονται για αυτόν τον λόγο είναι απαράδεκτη, εφόσον δεν καταβάλουν και τις οφειλόµενες πριν τη διαγραφή συνδροµές. Για την άσκηση των δικαιωµάτων των µελών που απορρέουν από το Καταστατικό, η κάθε επανεγγραφή θεωρείται ως πρώτη εγγραφή. Aπαγορεύεται στα τακτικά µέλη του Σωµατείου να είναι συγχρόνως και τακτικά µέλη άλλων Σωµατείων που επιδιώκουν τον ίδιο ή αµέσως παρεµφερή σκοπό µε το Σωµατείο. Άρθρο 11ο Πόροι του Σωµατείου Πόροι του Σωµατείου θεωρούνται: α. Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των τακτικών και συνδεδεµένων µελών. β. Οι έκτακτες συνδροµές των τακτικών µελών. γ. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία του Σωµατείου.

6 Το ύψος των ανωτέρω ποσών, καθώς και ο τρόπος και χρόνος καταβολής τους, καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος και τίθενται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. δ. Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες, κληροδοσίες προς το Σωµατείο και τυχόν άλλα έσοδα από εκδηλώσεις συναφείς προς τον σκοπό του Σωµατείου. 6 Άρθρο 12ο Οικονοµική ιαχείριση Η διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου ενεργείται µε βάση τον Προϋπολογισµό Εσόδων και Εξόδων που συντάσσεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης εκεµβρίου κάθε έτους. Ο Απολογισµός του παρελθόντος έτους και ο Προϋπολογισµός του εποµένου έτους, καθώς και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που πρέπει να αποφανθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους. Οι πόροι εισπράττονται και εκδίδεται για κάθε περίπτωση διπλότυπο αριθµηµένου γραµµατίου είσπραξης, σφραγισµένο µε την σφραγίδα του Σωµατείου που υπογράφεται από τον Ταµία και τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και κατατίθενται σε τράπεζα που λειτουργεί νοµίµως στην Ελλάδα. Η ανάληψη χρηµάτων από την τράπεζα ενεργείται µε επιταγή που υπογράφεται από τον Ταµία του ιοικητικού Συµβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας αυτού από τον Πρόεδρο του.σ. Η µηνιαία οικονοµική διαχείριση οριστικοποιείται µόνον εφόσον εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Άρθρο 13ο Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές (7) ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τακτικά µέλη του, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο. Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά µέλη νοµίµως εκπροσωπούµενα σε περίπτωση µελών - νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ως τακτικά µέλη στο Σωµατείο.

7 Άρθρο 14ο Εκλογή µελών ιοικητικού Συµβουλίου 7 Η εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου διενεργείται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια µε µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια µε την επιµέλεια τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται νωρίτερα από την ίδια Γενική Συνέλευση. Τα υποψήφια προς εκλογή µέλη ανακηρύσσονται ως τέτοια από το ιοικητικό Συµβούλιο δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν την διενέργεια της ψηφοφορίας, βάσει των γραπτών προτάσεων υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί στο ιοικητικό Συµβούλιο. Ως επιτυχόντα στις αρχαιρεσίες θεωρούνται τα κατά σειρά λαβόντα τις περισσότερες ψήφους µέλη. Η διαλογή των ψήφων ενεργείται από την ως άνω Εφορευτική Επιτροπή, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται µεταξύ των ισοψηφισάντων µελών κλήρωση, εάν τα ισοψηφίσαντα µέλη καταλαµβάνουν την τελευταία θέση του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα επιλαχόντα µέλη αναγράφονται κατά σειρά ληφθέντων ψήφων στο Πρακτικό Εκλογής και καλούνται κατά σειρά επιτυχίας προκειµένου να αναπληρώσουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που κωλύονται ή αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και σε περίπτωση αποχώρησης, διαγραφής ή έκπτωσης αυτών από το σχετικό αξίωµα. Σχετικά µε την διενέργεια και τα αποτελέσµατα της εκλογής τηρείται από την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό το οποίο χρονολογείται και υπογράφεται από όλα τα µέλη της και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης προκειµένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της. Με την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου, ο Πρόεδρος του προηγούµενου ιοικητικού Συµβουλίου εγχειρίζει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ενυπόγραφη κατάσταση των κατά το προηγούµενο άρθρο τακτικών µελών µε δικαίωµα ψήφου, καθώς και το Μητρώο όλων των µελών του Σωµατείου. Ενυπόγραφα αντίγραφα των ως άνω καταστάσεων µονογεγραµµένα και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης επιδίδονται και στην Εφορευτική Επιτροπή. Άρθρο 15ο Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα Οι Σύµβουλοι που εξελέγησαν κατά τα ανωτέρω, συνέρχονται εντός 10 ηµερών από την εκλογή τους µε πρόσκληση του µέλους που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά την κατά το προηγούµενο άρθρο διαδικασία εκλογής και εκλέγουν µεταξύ αυτών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία του Σωµατείου καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο επίσης επιλέγει και διορίζει και τον Γενικό ιευθυντή του Σωµατείου, ο οποίος δεν προέρχεται από τα µέλη του Σωµατείου, και καθορίζει τις αρµοδιότητες αυτού.

8 Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία δεν µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 8 Εντός 5 ηµερών από την ως άνω συγκρότηση του σε σώµα, το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση µετά του παλαιού ιοικητικού Συµβουλίου, ενηµερώνεται για την περιουσία και τα αρχεία του Σωµατείου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο στα βιβλία πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου, καθώς και Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής του Ταµείου του Σωµατείου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή του Ταµία, το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται εντός δέκα (10) ηµερών από την αναπλήρωση κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος του µέλους του και εκλέγει µεταξύ των µελών του νέο Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Γενικό Γραµµατέα ή Ταµία, αντίστοιχα. Άρθρο 16ο Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στην επιδίωξη των σκοπών του Σωµατείου, τη λειτουργία του και εν γένει την διοίκησή του, καθώς και να εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού. Μεταξύ άλλων το ιοικητικό Συµβούλιο: α. Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. β. Συντάσσει Ετήσιο Προϋπολογισµό τον οποίο υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και εγκρίνει τοv Ετήσιο Απολογισµό που συντάσσει ο Ταµίας, τον οποίον επίσης υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. γ. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών του Σωµατείου σε πρώτο βαθµό, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρο 10. δ. ια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. στ. Έχει την επιµέλεια της τηρήσεως από τα µέλη του Σωµατείου των διατάξεων του Καταστατικού. ζ. Ενηµερώνει σύµφωνα µε τον νόµο τις κρατικές Αρχές για θέµατα που οι νόµοι επιβάλλουν. η. ιορίζει από τα µέλη του Σωµατείου Επιτροπές για την αντιµετώπιση θεµάτων του Σωµατείου. θ. ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου. ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου. ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέµατα που υλοποιεί το Σωµατείο.

9 ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωµατείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών. ιγ. ιορίζει νοµικό σύµβουλο του Σωµατείου ή άλλους επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους. ιδ. ιορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου και συνάπτει συµβάσεις µε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωµατείο και δεν συνδέονται µε τα γραφεία του. ιε. ιοργανώνει σεµινάρια και επιµορφωτικές διαλέξεις. ιστ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωµατείου. ιζ. Μεριµνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενηµερωτικού. ιη. ιοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. ιθ. Επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε το Σωµατείο. 9 Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε τρίτο πρόσωπο, µέλος του ή µη, µε απόφαση του. Άρθρο 17ο Σύγκληση ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε έγγραφη γνωστοποίηση στα µέλη, µέσω τηλεοµοιοτυπίας, ή επιστολής, του τόπου, ηµέρας και ώρας της συνεδρίασης και της Ηµερήσιας ιάταξης τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε έκτακτες περιπτώσεις, τα µέλη καλούνται και κατά την ίδια ηµέρα της συνεδριάσεως µε οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους. Κατ εξαίρεση, το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα χωρίς την τήρηση προθεσµίας σύγκλησης και συζητά και αποφασίζει επί οποιουδήποτε θέµατος εφόσον όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι παρόντα και δεν αντιλέγουν στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προσκαλείται και να παρίσταται και ο Γενικός ιευθυντής του Σωµατείου, ο οποίος µπορεί να συµµετέχει στη συζήτηση επί των θεµάτων ηµερησίας διάταξης χωρίς όµως να έχει δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων αυτών. Το ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει µόνον επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας, ή ο Σύµβουλος µε την χρονικά µεγαλύτερη προϋπηρεσία στο ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου.

10 Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν συµµετέχει στην συνεδρίαση. 10 Άρθρο 18ο Ανάκληση µελών ιοικητικού Συµβουλίου Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται µε λεπτοµερή και αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, µόνο εξαιτίας βαρείας παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας αυτών για τακτική διαχείριση των υποθέσεων του Σωµατείου. Η σχετική πρόταση µοµφής γίνεται δεκτή προς συζήτηση, εφ όσον υποστηρίζεται αποδεδειγµένα από τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των τακτικών µελών που έχουν δικαίωµα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση του Σωµατείου. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαµβάνονται σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή για ζητήµατα επί των οποίων ρητώς διαφώνησαν και η διαφωνία αυτή βεβαιούται από τα Πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 19ο Συγκρότηση και σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά µέλη που έχουν πλήρη δικαιώµατα καθώς και το δικαίωµα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά τα ανωτέρω άρθρα. Τα επίτιµα και συνδεδεµένα µέλη, µολονότι έχουν περιορισµένα δικαιώµατα και δη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, δικαιούνται να προσκαλούνται στην Γενική Συνέλευση, να παρίστανται σε αυτήν, να λαµβάνουν το λόγο και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους µε όρους ίσους µε αυτούς που απολαµβάνουν για τα θέµατα αυτά τα τακτικά µέλη. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καθορίζει τα θέµατα της Ηµερησίας ιάταξης αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν µια (1) φορά το χρόνο µέσα στο πρώτο δίµηνο του έτους για να συζητήσει: την έγκριση των Πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου, την έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισµού και Απολογισµού, την έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, όποιο άλλο θέµα ορίζει η Ηµερήσια ιάταξη. Έκτακτα δε όταν το ζητήσει το ιοικητικό Συµβούλιο ή το 1/3 των µελών του Σωµατείου µε την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

11 Με έγγραφη αίτηση του 1/3 των µελών του Σωµατείου που γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση της ως άνω αίτησης προκειµένου αυτή να συνεδριάσει εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση της ως άνω αίτησης και να συµπεριλάβει στην Ηµερήσια ιάταξη αυτής τα θέµατα που τα εν λόγω µέλη προτείνουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης του ιοικητικού Συµβουλίου να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, οι αιτούντες µπορούν να ζητήσουν δια της δικαστικής οδού την εξουσιοδότηση σύγκλησης αυτής. 11 Άρθρο 20ο Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών, τακτικές και έκτακτες, συγκαλούνται κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία σηµειώνονται ρητώς ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της Συνέλευσης, τα θέµατα της Ηµερησίας ιάταξης, ο απαιτούµενος αριθµός παρόντων µελών προς συγκρότηση νόµιµης απαρτίας ως και εάν η συγκαλούµενη Γενική Συνέλευση είναι η αρχική ή η επαναληπτική. Οι εν λόγω προσκλήσεις κοινοποιούνται προς τα µέλη δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Προκειµένου για Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε κατεπείγουσα περίπτωση, η ως άνω κοινοποίηση ενεργείται έγκυρα έως και πριν 24 ώρες. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελευσης απαγορεύεται η προσθήκη στην πρόσκληση νέων προς συζήτηση θεµάτων. Άρθρο 21ο Λήψη αποφάσεων Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοφηφία των παρόντων µελών, εκτός από τις εξαιρέσεις αυξηµένης απαρτίας και πλειοψηφίας που αναγράφονται στο παρόν. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόµιµη απαρτία, εφ όσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τα µισά τακτικά µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κατά τη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται επαναληπτική µε τα ίδια θέµατα Ηµερησίας ιάταξης µετά την παρέλευση τριών (3) έως δέκα (10) ηµερών το αργότερο από την αρχική. Κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπάρχει νόµιµη απαρτία, εφ όσον παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και σε αυτή την Γενική Συνέλευση, αυτή συγκαλείται εκ νέου και απαιτείται να είναι παρόν σε αυτήν το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Η απαρτία όµως σε αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του αριθµού

12 των 12 τακτικών µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου εφ όσον το Σωµατείο έχει λιγότερα από 100 και περισσότερα από 60 µέλη. Εάν και αυτή την φορά δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν µπορεί να συγκληθεί εκ νέου Γενική Συνέλευση µε τα ίδια θέµατα παρά µόνο µετά την παρέλευση ενός (1) µήνα, οπόταν και θεωρείται ως η αρχική Γενική Συνέλευση αναφορικά µε την απαιτούµενη απαρτία. 12 Άρθρο 22ο Με την έναρξη της Συνέλευσης και αφού διαπιστωθεί από τον Πρόεδρο ότι υφίσταται η νόµιµη απαρτία, διενεργείται µε φανερή ψηφοφορία η εκλογή του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα αυτής. Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλαµβάνει τα καθήκοντά του και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει τον λόγο ελεύθερα σε κάθε µέλος που το ζητάει, τον αφαιρεί όταν κάποιο µέλος παρεκτρέπεται, θέτει τα ζητήµατα για ψηφοφορία και γενικώς µεριµνά για την κανονική και οµαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, υπογράφοντας µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα τα οικεία πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Προκειµένου για αρχαιρεσίες ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης µεριµνά για την συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής και την παροχή σε αυτήν όλων των αναγκαίων µέσων και στοιχείων για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκλογής. Άρθρο 23ο Αρµοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου, δυνάµενη να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του Σωµατείου. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέµατα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση. Θέµατα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση µπορεί να επανασυζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για τα εξής: α. Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων απολογισµού του παρελθόντος έτους και του προϋπολογισµού του εποµένου έτους. β. Έγκριση των πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου έπειτα από τον απολογισµό του έργου του παρελθόντος έτους. γ. Εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. ε. Εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές. στ. Εποπτεία και έλεγχο της διοικήσεως του Σωµατείου και των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. ζ. Παύση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα. η. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του Σωµατείου.

13 θ. Απόφαση για προσχώρηση ή συµµετοχή του Σωµατείου σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές ενώσεις µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό µε αυτόν του Σωµατείου. ι. Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου. ια. Έγκριση εσωτερικών κανονισµών. ιβ. Αναστολή των εργασιών του Σωµατείου. ιγ. Μεταβολή της νοµικής µορφής, διάλυση του Σωµατείου ή παράταση της διάρκειάς του. ιδ. Κάθε άλλο θέµα για το οποίο αναφέρεται σε άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού ότι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση µε τους όρους που προβλέπονται στο οικείο άρθρο. 13 Στις περιπτώσεις µε στοιχεία η, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, καθώς και όπου στο παρόν ειδικά ορίζεται, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. Σε περίπτωση που η απαρτία των 2/3 δεν συγκεντρώνεται, η Γενική Συνέλευση δεν πραγµατοποιείται και συγκαλείται έγκυρα εφόσον παρίστανται τα µισά τουλάχιστον τακτικά µέλη. Σε περίπτωση που δεν συντελείται ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το 1/3 των τακτικών µελών του Σωµατείου. Άρθρο 24ο Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, µε φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται απαρτία 2/3 για την λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση λαµβάνει τις αποφάσεις µε πλειοψηφία 3/4 των παρισταµένων µελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωµατείου, σε θέµατα εµπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας, σε προσωπικά θέµατα ή για κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται σχετικά στο παρόν, λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Κατά την διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας, όπου αυτή προβλέπεται, παρίστανται µόνο τα τακτικά µέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 25ο Για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των µελών της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

14 Κάθε τροποποίηση ισχύει από την εποµένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου. Για την λήψη απόφασης περί διάλυσης του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των µελών της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Με απόφαση του ικαστηρίου µπορεί να λυθεί το Σωµατείο για παράβαση του νόµου που διέπει τα Σωµατεία ή του Καταστατικού. 14 Άρθρο 26ο Σε περίπτωση που αποφασισθεί η λύση του Σωµατείου, την απόφαση λύσης ακολουθεί η εκκαθάρισή του, δηλαδή η εκποίηση της περιουσίας του, η ικανοποίηση τυχόν δανειστών και η απόδοση του υπόλοιπου κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου. Σε καµµία περίπτωση δεν αποδίδεται τυχόν υπόλοιπο στα µέλη του Σωµατείου, δεδοµένου του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτού. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στον διορισµό των εκκαθαριστών. Ως εκκαθαριστές διορίζονται ο Ταµίας ή ο αναπληρωτής αυτού και άλλοι δύο που εκλέγονται από τα παρόντα τακτικά µέλη στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο και έχουν δικαίωµα ψήφου. Οι εκκαθαριστές προβαίνουν κατ αρχάς στην εξόφληση των χρεών του Σωµατείου, ρευστοποιώντας το τυχόν υπάρχον από κινητά ή ακίνητα ενεργητικό της περιουσίας του, το δε εναποµείναν καθαρό κεφάλαιο διατίθεται σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 27ο Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους εκλέγεται διµελής Ελεγκτική Επιτροπή από τα έχοντα δικαίωµα ψήφου τακτικά µέλη, η οποία κατά την διάρκεια του έτους στην αρχή του οποίου εκλέχθηκε προβαίνει σε έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου που ασκείται από το ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλει αναφορικά µε αυτόν λεπτοµερή έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση που λαµβάνει χώρα µετά την λήξη του διαχειριστικού έτους. Το ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να παρέχει στην ως άνω Ελεγκτική Επιτροπή κάθε διευκόλυνση για την ευχερή άσκηση των καθηκόντων της και ιδίως να εµφανίζει σε αυτήν κάθε βιβλίο, απόδειξη ή άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί. Η Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει παράλληλα να ασκεί έλεγχο µε κάθε διακριτικότητα και κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µην παρακωλύονται οι εργασίες του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 28ο Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται επί ζητηµάτων που εκάστοτε ανακύπτουν και ανάγονται στους σκοπούς του Σωµατείου να διορίζει τακτικές ή έκτακτες επιτροπές από δύο ή

15 περισσότερα τακτικά µέλη του Σωµατείου για την µελέτη και παρακολούθηση των εν λόγω ζητηµάτων. 15 Άρθρο 29ο Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωµατείο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν µε τον Σωµατείο συµβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγµατος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρισταµένων µελών του µπορεί να συνάψει σύµβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών µε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ενδιαφερόµενο µέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέµατος δεν λαµβάνεται υπόψη η ψήφος του. Άρθρο 30ο Εσωτερικοί Κανονισµοί Θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωµατείου µπορεί να ρυθµίζονται µε εσωτερικούς κανονισµούς. Οι Κανονισµοί αυτοί καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 31ο Βιβλία του Σωµατείου Τα βιβλία που τηρεί το Σωµατείο είναι: - Υποχρεωτικά: α. Μητρώο µελών του Σωµατείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των µελών που αφορούν το Σωµατείο. β. Βιβλίο Πρακτικών ιοικητικού Συµβουλίου. γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των µελών. δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωµών. - Προαιρετικά: α. Πρωτόκολλο Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων. β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων. Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα µε τις ανάγκες του. Άρθρο 32ο Το παρόν Καταστατικό, του οποίου οι διατάξεις συµπληρώνονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νοµοθεσίας περί Σωµατείων, αναγνώσθηκε άρθρο κατ άρθρο, ψηφίσθηκε στο σύνολό του και εγκρίθηκε υπό την αρχική του µορφή κατά την συνεδρίαση των µελών και ιδρυτών του Σωµατείου την 6η Φεβρουαρίου 1964, εν συνεχεία:

16 τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου της 26ης Φεβρουαρίου 1971, τροποποιήθηκε µε απόφαση των παρισταµένων µελών της Γενικής Συνέλευσης της 19 ης Φεβρουαρίου 2001, αλλαγή έδρας τροποποιήθηκε µε απόφαση των παρισταµένων µελών της Γενικής Συνέλευσης της 9 ης Φεβρουαρίου 2005, προκειµένου να αναπροσαρµοσθεί βάσει των σύγχρονων αναγκών του κλάδου τροποποιήθηκε µε απόφαση των παρισταµένων µελών της Γενικής Συνέλευσης της 1 ης Ιουνίου 2012, αλλαγή έδρας Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα εγκρίνεται σήµερα από τα τακτικά µέλη στην Αθήνα και υπογράφεται όπως ακολουθεί 16 Αθήνα, 1/6/2012 α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ 1. GLAXOSMITHKLINE AEBE 2. ORIFLAME HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3. JOHNSON & JOHNSON CONSUMER AE 4. BAYER HELLAS AG 5. HELLENICA A.E. 6. ΣΟΦΙΑ ΣΗΜΙΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 7. L OREAL HELLAS A.E. 8. ALES GROUPE HELLAS 9. FARMECO A.E. 10. AΜWAY HELLAS ΕΠΕ 11. SYMMETRIA WELLNESS & AESTHETICS 12. JULLIETE ARMAND ΕΠΕ 13. A. & Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε. 14. NEOGEN ΕΠΕ 15. Π. & Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ 16. ΠΑΧΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ADELCO A.E. 18. RILKEN A.E. 19. ENTARCO ABEE 20. SHISEIDO HELLAS Α.Ε. 21. PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΑΕΒΕ 22. FREZYDERM ΑΒΕΕ 23. VERAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ 24. FLAX ΕΠΕ

17 25. ΚΟΣΜΕΤΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΒΕΕ 26. AVON COSMETICS ΕΠΕ 27. BEIERSDORF HELLAS Α.Ε. 28. ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ Α.Ε. 29. ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε 30. DICHEM XHMIKA A.E. 31. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32. COLGATE PALMOLIVE HELLAS ΑΒΕΕ 33. PROCTER & GAMBLE HELLAS ΕΠΕ 34. ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS Α.Ε. 35. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Ε.Ν.Ε.Ν) Άρθρο 1ο Επωνυµία - Έδρα Το Σωµατείο έχει την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ» και κατά συντοµογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται για περίοδο 30 ετών από την ίδρυσή του. Η λειτουργία του δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ο Μέλη 1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε : α) Τακτικά και β) Επίτιμα

Άρθρο 4 ο Μέλη 1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε : α) Τακτικά και β) Επίτιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Σύσταση - Έδρα 1. Συνιστάται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ LANCIA DELTA HF INTEGRALE» ή σε αγγλική γλώσσα DELTA HF INTEGRALE HELLENIC CLUB. 2. Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται Σύλλογος με την

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται Σύλλογος με την Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ. KATAΣTATIKO Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. 16848/ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Π Ρ Ο Σ Τις Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ Έδρες τους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιών). Α. Σύµφωνα µε το νέο Καταστατικό του Συνδέσµου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό A ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση, Έδρα

Καταστατικό A ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση, Έδρα Καταστατικό A ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση, Έδρα 1. Τα ιδρυτικά μέλη, ΙΔΡΥΟΥΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αρμενίζοντας τη ζωή» 2. Έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ KAI ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ KAI ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ KAI ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται Σύλλογος Γονέων με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα