ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ-Γ.Σ.Υ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ-Γ.Σ.Υ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» ,99 Ευρώ (Με Φ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) - Π.Α.Α ΣΑΕ2012ΣΕ ΟΠΣΑΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ 80% ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ 20% ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ-Γ.Σ.Υ) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ- Γ.Σ.Υ, Περιγραφή του προς κατασκευή έργου- Γενικά 2. Προθεσμίες Παρατάσεις 3. Ποινικές ρήτρες 4. Σύμβαση κατασκευής του έργου 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 6. Διεύθυνση του έργου Ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό. 7. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 8. Συμβατικά τεύχη εργολαβίας Σειρά ισχύος 9. Τι περιλαμβάνει κάθε τιμή μονάδος του τιμολογίου προσφοράς 10.Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 11.Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 12.Τιμές μονάδας νέων εργασιών 13.Περιεχόμενα κονδυλίου απρόβλεπτων δαπανών προϋπολογισμού 14.Απολογιστικές εργασίες 15.Προκαταβολές 16.Χρηματοδότηση-Πληρωμές- Κρατήσεις 17.Πιστοποιήσεις 18.Αναθεώρηση εργασιών 19.Κυριότητα των υλικών και των εγκαταστάσεων 20.Μηχανικός εξοπλισμός 21.Ποιότητα υλικών Δείγματα 22.Αγωγοί δίκτυα- Στύλοι Ο. Κ. Ω. 23.Σήμανση έργου 24.Καθαρισμός του έργου 25.Ευθύνη του αναδόχου 26.Ενδεικτικές πινακίδες του έργου- φωτογραφίες-παραστατικά και στατιστικά στοιχεία. 27.Ημερολόγιο του έργου 28.Μέτρα ασφαλείας του έργου 29. Εργασίες. 30.Επιμετρήσεις 31.Ανεκτέλεστο- βεβαιώσεις καλής ή μη εκτέλεσης εργασιών 32.Βεβαίωση περαίωσης- Προσωρινή Παραλαβή - Χρόνος εγγύησης- Οριστική Παραλαβή - Δωρεάν συντήρηση 2

3 Άρθρο 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.-Γ.Σ.Υ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.-Γ.Σ.Υ. Το αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ-Γ.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των υποχρεώσεων του αναδόχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους συμβατικούς και τεχνικούς όρους με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 2. Περιγραφή του προς κατασκευή έργου : Στις υπό εκτέλεση εργασίες αυτής της εργολαβίας περιλαμβάνονται : Α. Εκατέρωθεν δασικού δρόμου Βαρυμπόμπη - Κρυονέρι θα εκτελεσθούν, οι παρακάτω εργασίες σε έκταση 276,00 στρ. : α) Θα γίνει απομάκρυνση ξερών υπολειμμάτων, φρύγανων, απομάκρυνση του υπορόφου(θάμνοι), αποκλάδωση των δένδρων ( περίπου στο 1/3 του ύψους τους) και αραίωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου β) Μετατόπιση υπολειμμάτων καθαρισμού στο Δρόμο. γ) Θρυμματισμός υπολειμμάτων και σκόρπισμα πριονιδίων Β. Στο κεντρικό τμήμα του Δάσους Τατοίου θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες σε έκταση 1020,00 στρ. : α) Θα γίνει απομάκρυνση ξερών υπολειμμάτων, φρύγανων, απομάκρυνση του υπορόφου (θάμνοι), αποκλάδωση των δένδρων ( περίπου στο 1/3 του ύψους τους) και αραίωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου β) Μετατόπιση υπολειμμάτων καθαρισμού στο Δρόμο. γ) Θρυμματισμός υπολειμμάτων και σκόρπισμα πριονιδίων δ) Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 1. Γενικά : 1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων, των στοιχείων εδάφους και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά των πηγών και υλικών κάθε είδους, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων από οποιονδήποτε λόγο ή παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμιά απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος, ότι έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν μαζί με αυτή την Γ-Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 2. Ο ανάδοχος, όπως αναφέρεται και σε άλλα άρθρα της παρούσας Γ-Ε.Σ.Υ, είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για ο οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 3. Η παρούσα Γ-Ε.Σ.Υ. και η Σύμβαση κατασκευής του έργου που θα γίνει με βάση αυτή, ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέματα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων Έργων, όπως καθορίζονται με το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α/ ), με τις οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στη Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.998/79 για την πρόσληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών για την κατασκευή του έργου (άδεια μεταφοράς εκρηκτικών, ασφαλής αποθήκευση, χρήση εξειδικευμένου προσωπικού. σήμανση και λήψη προστατευτικών μέτρων κατά την διενέργεια των εκρήξεων κλπ. 1. Απαιτήσεις τήρησης προθεσμιών Άρθρο 2 ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 1.1. Στην παρούσα σύμβαση σχετικά με τις προθεσμίες ισχύει το άρθρο 48 του Ν. 3669/

4 1.2. Επισημαίνεται η αυστηρότητα του πνεύματος των άρθρων 48 και 49 του νόμου 3669/2008 σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών (συνολικών και τμηματικών ) με τις επαπειλούμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησή του τόσο προς τον ανάδοχο κατασκευής όσο και προς τον φορέα κατασκευής. Συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών είναι 150 ημέρες 2. Τμηματικές Προθεσμίες Το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει ο ανάδοχος θα προβλέπει αυστηρές προθεσμίες στις εργασίες του έργου. Ο θρυμματισμός των προϊόντων θα γίνεται υποχρεωτικά σε προθεσμία επτά ημερών από την παραγωγή τους, γεγονός που θα αναφέρεται ρητά στο χρονοδιάγραμμα εργασιών Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου καθώς και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008. Ο ακριβής αριθμός των ημερών και το ακριβές ποσό ανά ημέρα καθορίζεται στη σύμβαση. 3.Γενικά: 3.1 Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών, όπως και αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 και 3 της παρούσας Γ-Ε.Σ.Υ, με υπαιτιότητα του αναδόχου, συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών παρεπομένων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/ Παράταση των προθεσμιών που ορίζονται δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, αν επικαλεσθεί ότι αγνοούσε τις τοπικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης του έργου, ότι αγνοούσε τις εδαφικές συνθήκες της περιοχής του έργου ή ότι αγνοούσε το χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών για τη λήψη υλικών, ή ότι αγνοούσε πως τις πηγές της λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο εκμεταλλεύονται συγχρόνως και άλλες τυχόν εν ενεργεία εργολαβίες (ο εργολάβος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει χώρους για την αποθήκευση των υλικών και να κατασκευάσει δρόμους προσπέλασης για να εξυπηρετήσει την κατασκευή του έργου, αν οι δρόμοι που υπάρχουν δεν το εξυπηρετούν, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο). Επίσης δεν αναγνωρίζεται παράταση στον ανάδοχο, αν επικαλεσθεί ότι αγνοούσε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δρόμοι προσπέλασης προς τις πηγές υλικών που θα χρησιμοποιήσει, ή ότι αγνοούσε τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν ή τη δυνατότητα να βρεθούν εργάτες, μηχανήματα, νερό κλπ υλικά. 3.3 Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8, 9 και 10 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 3 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για την επιβολή ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των συνολικών και αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 49 του Ν. 3669/2008). Συγκεκριμένα για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης από τις παραπάνω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008. Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ποσοστού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Για τις ανωτέρω προθεσμίες του άρθρου 2 της παρούσης, καθώς και για την υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 περί έκπτωσης του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το νόμο επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Άρθρο 4 ο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 καθώς και άλλων διατάξεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της διακήρυξης της δημοπρασίας. 2. Με τους όρους «Σύμβαση» ή «Εργολαβικό Συμφωνητικό» που χρησιμοποιούνται ταυτόσημα νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη διακήρυξη δημοπρασίας σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, με βάση την οποία ο ανάδοχος: Θα κατασκευάσει το έργο Θα συντηρήσει το έργο με μέριμνα και δαπάνες του, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται με την παρούσα Γ- Ε.Σ.Υ. Η Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία, μετά την κοινοποίηση σ αυτήν, της εγκριτικής απόφασης του 4

5 πρακτικού δημοπρασίας, την προσκόμιση από τον μειοδότη και τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 4.2 της διακήρυξης του έργου, καλεί αμέσως με έγγραφο, τον ανάδοχο, για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 5 του Ν. 3669/2008. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του διαγωνισμού στον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από τη σύμβαση έγγραφα. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο κάτοικο της έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδεικτό από αυτή. Άρθρο 5 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των εργασιών του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.. Εάν το ποσοστό έκπτωσης είναι άνω του 12 % εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 για επί πλέον εγγύηση. Άρθρο 6 ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το έργο διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του, αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο (σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3669/2008). Ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει από τη σύμβαση. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται από την επόμενη μέρα της έγκρισης του χρονοδιαγράμματος από την Δ.Υ να αρχίσει τις εργασίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ώστε αυτές να ολοκληρωθούν έγκαιρα. 2 Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με βασική επιδίωξη το συγχρονισμό των ενεργειών, ώστε να αποδίδονται, όσα είναι δυνατό, ολοκληρωμένα τμήματα του έργου που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει γραμμικό διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού των εργασιών Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει : Χρονοδιάγραμμα χρήσης μηχανημάτων που θα έχει άμεση σχέση με το διάγραμμα του χρονικού προγραμματισμού. Έκθεση που θα αναλύει και θα αιτιολογεί με πλήρη τρόπο τον προγραμματισμό που προτείνεται και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Το παραπάνω πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει τη συνολική και τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, που θα βρίσκονται μέσα στα όρια των προθεσμιών που ορίζονται από την Γ-Ε.Σ.Υ. Τα μηχανήματα, βυτία κλπ που θα αναφέρονται στο πρόγραμμα αποτελούν τα ελάχιστα όρια ως προς το είδος, τον αριθμό και την απόδοσή τους και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αν χρειαστεί, να βρει και να διαθέσει όσα επιπλέον μηχανήματα, εργαλεία ή προσωπικό θα απαιτηθούν για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος με σκοπό την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 3 Η Δ/νουσα Υπηρεσία αποφασίζει για το πρόγραμμα που υποβλήθηκε και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ως προς τη σειρά, και την κλιμάκωση των πιστώσεων. Η απόφαση για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από τότε που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο. Καθυστέρηση για έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσμία συνεπάγεται την αποδοχή του προγράμματος του αναδόχου. Άρθρο 8 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΑ Σαν συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και με τη σειρά προτεραιότητας της ισχύος τους, σε περίπτωση που θα υπάρχει ασυμφωνία στους όρους που περιέχονται σ αυτά, ορίζονται αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης. Άρθρο 9 ο ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5

6 Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου προσφοράς έχουν ισχύ και εφαρμόζονται συμβατικά, είτε πρόκειται για κατασκευή από την αρχή νέων εργασιών, είτε πρόκειται για συμπλήρωση ή επισκευή άλλων που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου ανεξάρτητα από τη θέση ή την έκτασή τους. Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου προσφοράς αναφέρονται σε εργασίες που έχουν τελειώσει εξ ολοκλήρου και περιλαμβάνουν τις εξής δαπάνες: α. Τις δαπάνες που αναφέρονται παραπάνω, χωρίς να εξαιρούνται οι μεταφορές των υλικών για τις οποίες γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω. β. Τις δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας, πλάγιας μεταφοράς και προσέγγισης όλων των απαραίτητων για το έργο υλικών, μαζί με τα απαιτούμενα, για κάθε περίπτωση, φορτοεκφορτώσεις και κάθε άλλου είδους μετακινήσεις από τον τόπο προμήθειας ή παραγωγής στον τόπο χρήσης και μέχρι της πλήρους ενσωμάτωσής τους, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. γ. Τις δαπάνες εκτέλεσης χειρωνακτικά, με εργατοτεχνίτες ορισμένων εργασιών, εξ ολοκλήρου ή ενός μέρους τους, σε όσες περιπτώσεις ή εκτέλεσή τους με μηχανήματα είναι αδύνατη ή ακατάλληλη, ή κρίνεται απαραίτητη ή χειρωνακτική εκτέλεση σαν καλύτερη. δ. Τις δαπάνες εκτέλεσης εργασιών στο ύπαιθρο και στο γραφείο για τη λήψη στοιχείων καταμέτρησης υλικών κλπ. διάταξης και εκτύπωσης των επιμετρητικών στοιχείων σε 7 αντίγραφα και ε. Τις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο και οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στο επόμενο άρθρο. Άρθρο 10 ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Στα γενικά έξοδα του ανάδοχου συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά. 1 Για το Συμφωνητικό. 2 Για τις αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή μισθωτές. α. Για περιοχές από τις οποίες παίρνονται χώματα ή δάνεια για χωματισμούς, για περιοχές στις οποίες απορρίπτονται υποπροϊόντα εκτέλεσης εργασιών ή αποθηκεύονται προϊόντα εκσκαφών ή αποθηκεύονται υλικά γενικά. β. Για θέσεις εγκατάστασης μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά. γ. Για προσπελάσεις προς τα εργοτάξια και τις θέσεις για τη λήψη και αποθήκευση κάθε είδους υλικών. 3.α. Οι δαπάνες για διάφορους εργαστηριακούς ελέγχους (εδάφους, ύδατος, ασθενειών του φυτικού υλικού, κ.λ.π.). β. Οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια, υπερωρίες, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας κλπ. για κάθε ειδικευμένο ή όχι προσωπικό που εργάζεται στα γραφεία, εργοτάξια, συνεργεία ή στα μηχανήματα. γ. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για το έργο, δηλαδή τα μισθώματα, η αποθήκευση, η φύλαξη και ασφάλισή τους, η λόγω απόσβεσης επιβάρυνση, η επισκευή και συντήρηση, οι ημεραργίες από οποιαδήποτε αιτία, οι άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα λιπαντικά κλπ. δ. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε εργοταξιακές γενικά δυσχέρειες ή που προέρχονται από αγωγούς κοινής ωφέλειας, ή από τις υφιστάμενες συνθήκες κυκλοφορίας και τα εμπόδια ή δυσχέρειες που δημιουργούνται από αυτές, καθώς και από την τυχόν μειωμένη απόδοση των μηχανημάτων ή του εργατοτεχνικού προσωπικού. ε. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε πρόσθετα έργα και σε συμπληρωματικά έργα ασφαλείας, για την ανεμπόδιστη και ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας των πεζών, οχημάτων και άλλων μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά. στ. Οι δαπάνες για ξύλινες ή μεταλλικές περιφράξεις, κινητές ή όχι, οι δαπάνες μεταφοράς, προσέγγισης ή απομάκρυνσής τους, καθώς και για καθημερινή κάλυψη σκαμμάτων με σιδερένια φύλλα λαμαρίνας ( όπου αυτό απαιτείται), με σκοπό την αποκατάστασή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων. ζ. Οι δαπάνες ενημέρωσης και εξασφάλισης με οχήματα, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, της κυκλοφορίας και του κοινού από κάθε κίνδυνο, με σήμανση ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου και εργοταξίου του αναδόχου. η. Οι δαπάνες από τυχόν αλλαγή των πασσάλων στήριξης γραμμών μεταφοράς με σιδηροπασσάλους, οι δαπάνες για την αξία του νερού, τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και των οργάνων που χειρίζεται κλπ. θ. Οι κάθε είδους δαπάνες για χαράξεις, πασσαλώσεις, χωροσταθμήσεις, λήψη διατομών, εγκαταστάσεις υψομετρικών αφετηριών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, καταμετρήσεις και επιμετρήσεις γενικά. ι. Οι δαπάνες που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του περιγραφικού Τιμολογίου, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο Ν. 3669/2008 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. ια. Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 6

7 μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 4. Όσον αφορά τους δρόμους που είναι σε λειτουργία, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα με βάρος μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 5. Το Δημόσιο επίσης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου για δυσχέρειες που τυχόν θα παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των πηγών κάθε είδους υλικών ή δυσχέρειες στις μεταφορές που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση, κατά τη εκτέλεση του έργου και την παραγωγή ή μεταφορά των υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζημιώσεις για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Άρθρο 11 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο όπως και αν αυτό έχει τροποποιηθεί κατά είδος και ποσό από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 12 ο ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Σε περίπτωση που θα εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο, θα συντάσσονται νέες τιμές μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 6 και 7 του Ν. 3669/2008. Οι εργασίες αυτές θεωρούνται νέες όταν δεν αναφέρεται καθόλου η φύση τους στο συμβατικό αντικείμενο. Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω ανάλυση τιμών θα λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλη εγκεκριμένη ανάλυση του ΥΠΕΧΩΔΕ που θα περιέχει τα αντίστοιχα αυτά είδη εργασιών (ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΑΕ κλπ). Υπενθυμίζεται εδώ ότι ισχύουν οι Δ1α/011/60/ και Δ6/οικ/222172/ αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 2 Οι βασικές τιμές των ημερομισθίων, των υλικών και των μισθωμάτων μηχανημάτων θα παρθούν από το πρακτικό της επιτροπής διαπίστωσης τιμών Δημοσίων Έργων του τριμήνου δημοπράτησης του έργου. Άρθρο 13 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Οι απρόβλεπτες δαπάνες θα καλύπτουν εργασίες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης κλπ. με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου. (άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 3669/2008). Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύναται να πληρωθούν δαπάνες και εργασίες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, μελέτες κλπ Άρθρο 14 ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο και την εκτέλεση εργασιών απολογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 15 ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Άρθρο 16 ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » (ΠΑΑ), με το ποσό των ,99 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο με ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής 80 % και ποσοστό εθνικής συμμετοχής 20%. Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας », ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης διαχείρισης και ελέγχου έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται βάσει ανακεφαλαιωτικών πιστοποιήσεων που θα συνοδεύονται από πλήρη επιμετρητικά στοιχεία και δικαιολογητικά. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, κλπ. για έργα Δ.Ε. πλην Φ.Π.Α που βαρύνει τον εργοδότη. Άρθρο 17 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 7

8 1 Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/ Κάθε λογαριασμός για τον προσδιορισμό της δαπάνης αναθεώρησης, συνοδεύεται και από καταμέτρηση επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν και των υλικών που παράχθηκαν ή προμηθεύτηκαν, ανεξάρτητα αν πιστοποιούνται ή όχι. (Πίνακας διαχωρισμού εργασιών ανά τρίμηνο ). 3 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα εφαρμοστεί το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 σχετικά με την μη πιστοποίηση εργασιών που εκτελέστηκαν, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν από αυτόν εμπρόθεσμα οι σχετικές επιμετρήσεις. 4 Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Τράπεζας της Ελλάδας από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκαν στον τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό Γεωτεχνικών αριθμ. 24/ το ποσοστό 6%ο που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3470/ (ΦΕΚ 208 Α /06). 5. Μαζί με την 1η πιστοποίηση απαιτείται προσκόμιση φωτογραφικού υλικού που να αποδεικνύει την τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης του έργου σύμφωνα με το σχέδιο που θα δοθεί από την Υπηρεσία. Άρθρο 18 ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αναθεώρηση των συμβατικών τιμών της εργολαβίας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008 καθώς και από οδηγίες που παρέχονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Θα ισχύσουν δε και τα ακόλουθα εφόσον δεν αντίκειται προς τις παραπάνω διατάξεις. Τα επί τόπου υλικά θα αναθεωρούνται κατά το χρόνο της πιστοποίησής των και όχι κατά τον χρόνο της ενσωμάτωσής των. Τα υλικά της Υπηρεσίας δεν θα αναθεωρούνται. Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται κατά την αναθεωρητική περίοδο που εκτελούνται και όχι κατά τον χρόνο που πιστοποιούνται. Για το λόγο αυτό και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3669/2008, θα πρέπει η καταμέτρησηεπιμέτρηση των εργασιών να πραγματοποιείται κατά αναθεωρητική περίοδο για την αποφυγή διαφωνιών μεταξύ υπηρεσίας και αναδόχου με σύνταξη πρωτοκόλλου διαχωρισμού εργασιών. Άρθρο 19 ο ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις τα μηχανήματα και οι συσκευές, τα εργαλεία και τα λοιπά υλικά που προσκομίσθηκαν με φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου στον τόπο του έργου, σε εφαρμογή του προγράμματος του έργου θα χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον είναι κατάλληλα για την εκτέλεση αυτού. 2. Δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν από το έργο μηχανήματα, των οποίων η παρουσία προβλέπεται από το διάγραμμα προγραμματισμού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση που απομακρυνθούν μηχανήματα στον πιο πάνω χρόνο, ο ανάδοχος θα υποστεί τις επιπτώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση του προγράμματος. Άρθρο 20 0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες είναι υποχρεωμένος να βρει και να μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, βυτία μέσα και προσωπικό που χρειάζονται για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τις σχετικές διατάξεις. Άρθρο 21 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των Γενικών και Ειδικών Όρων της Γ-Ε.Σ.Υ. και τις απαιτήσεις του Τιμολογίου. Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι κάτω από το συνεχή έλεγχο του εργοδότη σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, στον τόπο παραγωγής ή προμήθειας, στο Εργοτάξιο και στον τόπου του έργου και ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να απορρίπτει ελαττωματικά υλικά και κακότεχνες εργασίες και αν επιβάλλεται τη διόρθωση ή αντικατάσταση τους χωρίς καμιά αποζημίωση. Τα υλικά που απορρίπτονται θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Όλοι οι έλεγχοι θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο της ποιότητας των υλικών εργασιών και να χρησιμοποιήσει γι αυτό το σκοπό τις εγκαταστάσεις, μέσα και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος έχει υποχρέωση να παραχωρήσει τα παραπάνω απροφάσιστα στη διάθεση της Υπηρεσίας με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα γενικά του έξοδα, 8

9 σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 αυτής της Γ-Ε.Σ.Υ., χωρίς αυτό να απαλλάσσει από την ευθύνη τον ανάδοχο και το μοναδικό και εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για την ποιότητα και έλεγχο των υλικών και εργασιών. Άρθρο 22 ο ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΥΛΟΙ Ο.Κ.Ω Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι αν σε μερικά σημεία μέσα στους χώρους του έργου υπάρχουν στύλοι, αγωγοί, ή δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΠΑ, Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις κλπ.) ίσως χρειασθεί παράλληλα με τις εργασίες που θα εκτεθούν να γίνουν και εργασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των παραπάνω Οργανισμών ή τον ίδιο για τη μετατόπιση ή απομάκρυνση των παραπάνω εμποδίων. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενοχλεί τις αντίστοιχες Εταιρίες ή Οργανισμούς και να ενεργεί σ αυτές για να επιταχυνθεί η μετατόπιση ή απομάκρυνση των παραπάνω εμποδίων και να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο έργο του από την παράλληλη εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή μετατόπισης των στύλων ή αγωγών των παραπάνω Οργανισμών. Έχει υποχρέωση επίσης ο ανάδοχος, μετά από εντολή της υπηρεσίας, να προβεί στη μετατόπιση ή απομάκρυνση από το έργο των παραπάνω δικτύων ή αγωγών μετά από σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν αγωγοί ή δίκτυα των παραπάνω Οργανισμών στην περιοχή του έργου και δεν θα χρειασθεί η μετατόπιση ή απομάκρυνσή τους, πριν από την έναρξη των εργασιών, να προσκομίσει στη Δ/νση, το έργο Υπηρεσία έγγραφο του αντίστοιχου Οργανισμού, στο οποίο να φαίνεται ότι η εκτέλεση του έργου δε δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας ή βλάβης των αγωγών ή δικτύων του Οργανισμού. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις των παραπάνω Οργανισμών. Σε περίπτωση όμως, που συμβούν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος και υποχρεούται για την αποκατάσταση κάθε βλάβης ή την καταβολή όλης της δαπάνης για την επανόρθωσή της ή και κάθε άλλης δαπάνης για τυχόν αποζημιώσεις. Άρθρο 23 ο ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. Επειδή ο ανάδοχος έχει την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στο έργο (δική του αμέλεια ή από εργαζόμενο σ αυτόν ή από τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματά του), χωρίς να εξαιρούνται και τα έργα που εκτελούνται απολογιστικά, να είναι υποχρεωμένος στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί (και να φροντίζει για τη συντήρηση και αντικατάστασή του ) όλα τα σήματα που χρειάζονται για τη σήμανση των έργων που εκτελούνται μέσα και έξω από κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. και τις ΠΤΠ, που ισχύουν. Δηλαδή προσωρινά σήματα, προειδοποιητικά φανάρια, αντανακλαστικές πινακίδες κ.λ.π, καθώς και τροχονόμους, ώστε να γίνεται με ασφάλεια και ανεμπόδιστα η κυκλοφορία στους δρόμους, στις παρακαμπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργο ημέρα και νύχτα και να καθοδηγούνται με ασφάλεια πεζοί και τροχοφόρα, όπως επίσης και προειδοποίηση για ύπαρξη νερών στο οδόστρωμα από το πλύσιμο των φυτών. 2 α) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελή σήμανση μπορεί να του επιβληθεί ποινική ρήτρα που δεν ανακαλείται ίση με 20 ευρώ για κάθε σήμα που δεν τοποθετείται στη θέση που πρέπει ή τοποθετείται λανθασμένα. β) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τοποθετήσει έγκαιρα τα σήματα στο έργο, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν, «περί κατασκευής Δημ. Έργων» στις οποίες περιλαμβάνεται η κύρωση της έκπτωσης του αναδόχου μπορεί να εκτελέσει τη σήμανση του έργου σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και σ αυτή την περίπτωση να έχει όλη την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου αφαιρείται από τον λογαριασμό του. Άρθρο 24 ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος πριν να παραδώσει για χρήση κάθε τμήμα του έργου ή και όλο το έργο, μετά την ολοκλήρωσή του, υποχρεούται να καθαρίσει και να απομακρύνει από το έργο και από τους γύρω χώρους τα υποπροϊόντα κατασκευής του (χώματα, πέτρες, υπολείμματα φυτών ή άλλων υλικών κ.λ.π), τα διάφορα άλλα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, τις προσωρινές εγκαταστάσεις των μηχανημάτων του και να επαναφέρει τις χώρους στους οποίους ήταν εγκατεστημένα αυτά, όπως ήταν πριν από την εγκατάσταση τους. Άρθρο 25 ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 9

10 Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή αυτών που γράφονται ή οριζόντια από τα τεύχη της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και ο οποιοσδήποτε έλεγχος που θα γίνει από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει σε καμιά περίπτωση τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Άρθρο 26 ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάστασή του στο έργο, να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στο έργο ενδεικτικές πινακίδες για τις εργασίες που γίνονται. Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθμός τους, οι ενδείξεις που θα γράφουν (το όνομα του έργου, ο κύριος του έργου, η Υπηρεσία που διευθύνει το έργο, ο ανάδοχος, ο προϋπολογισμός του έργου, ο χρόνος έναρξης και περαίωσης του έργου), το χρώμα τους, ο τρόπος στήριξής του και οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν, θα καθοριστούν από την Υπηρεσία που διευθύνει το έργο. Οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται στα Γενικά του Έξοδα. Στην περίπτωση που δεν τοποθετηθούν οι παραπάνω πινακίδες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, η Υπηρεσία που διευθύνει το έργο τις προμηθεύεται, τις μεταφέρει και τις τοποθετεί σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ευρώ που δεν αίρεται. 2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πάρει αρκετές φωτογραφίες του έργου που εκτελεί και στις διάφορες φάσεις εκτέλεσής του, τις οποίες θα εκτυπώσει στις διαστάσεις που θα του ζητηθούν και θα τις παραδώσει μαζί με τα αρνητικά στην Υπηρεσία που διευθύνει το έργο, ή και άλλα παραστατικά στοιχεία του έργου, καθώς επίσης να καταγράψει, να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη στατιστικά στοιχεία του έργου. Τα στοιχεία της παραγράφου αυτής θεωρούνται, κατά συμβατική έννοια, ως ισότιμα με τις κατασκευές και συνεπώς ή μη υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών. Όλες οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στα Γενικά του Έξοδα (φωτογραφίες κλπ.). Άρθρο 27 ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθημερινά ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3669/2008 και προκειμένου για απολογιστικές εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 3669/2008. Άρθρο 28 ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και έχει εξ ολοκλήρου την Ποινική και Αστική Ευθύνη για κάθε ατύχημα στο προσωπικό που εργάζεται σ αυτόν ή στην Υπηρεσία ή σε κάθε άλλο τρίτο και το οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο, επειδή δεν θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. Τονίζεται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο (*). (*) H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο Αρθ-2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του Αρθ-12 του ΠΔ- 305/96). 1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ-305/96 (Αρθ-7 - Αρθ-9 ), Ν-3669/08 ( Αρθ-37 παρ.7), Ν-3850/10 (**) ( Αρθ-42 ). (**) O Ν-3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν-1568/85, ΠΔ-294/88, ΠΔ-17/96, κλπ) 2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν-3669/08 ( Αρθ-37 παρ.7). β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/2-3-01, Αποφ- ΔΕΕΠΠ/85/ και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/ , στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν-3669/08 ( Αρθ-37 παρ.8 και Αρθ-182 ). γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 10

11 γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ-1073/81 (Αρθ- 111 ), ΠΔ-305/96 (Αρθ-10, Αρθ-11 ), Ν-3850/10 ( Αρθ-42 - Αρθ-49 ). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (Αρθ-3 παρ.12 και παρ.13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Αρθ-12 του ΠΔ- 305/96. β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.8) και την Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν-3669/08 ( Αρθ-37 παρ.8 και Αρθ-182 ). γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.9) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν-3669/08 ( Αρθ-37 παρ.8 και Αρθ-182 ). ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.10) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.5-7) και στις Αποφ- ΔΙΠΑΔ/177/01 (Αρθ-3) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν-3669/08 ( Αρθ-37 και Αρθ-182 ). 2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.4), όταν: α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παράρτημα ΙΙ). γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το Αρθ-7 παρ.1 εδαφ.α του Ν-4030/11 (ΦΕΚ- 249/Α/ ) και την Εγκ-10201/ του Ειδ. Γραμματέα του ΣΕΠΕ. 3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: Αποφ-ΔΕΕΠΠ/433/00 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν-3669/08 ( Αρθ-73 και Αρθ-75 ). 4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.11) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην Εγκ- 6/08 Εγκ-ΔΙΠΑΔ/215/6/ του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας Ο ανάδοχος υποχρεούται: α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν-3850/10 ( Αρθ-8 παρ.1 και Αρθ-12 παρ.4). β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν-3850/10 ( Αρθ-8 παρ.2 και Αρθ-4 έως Αρθ-25 ). 11

12 γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν-3850/10 ( Αρθ-9 ). δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν-3850/10 ( Αρθ-43 παρ.1α και παρ.3-8). 2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν-3850/10 (Αρθ-14 παρ.1 και Αρθ-17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν- 3850/10 Αρθ-20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (ΕΥΑΕ) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα Αρθ-4 και Αρθ-5 του Ν-3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν-3850/10 ( Αρθ-43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν- 3850/10 ( Αρθ-43 παρ.2α). 4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν-3850/10 ( Αρθ-43 παρ.2γ). 5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν-3850/10 ( Αρθ-18 παρ.9). 3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Αποφ /84 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ-1073/81 (Αρθ-113), Ν-1396/83 (Αρθ-8) και την Εγκ-27/03 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκ- ΔΕΕΠΠ/208/27/ Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ-105/95, ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παραρτ.iv μέρος Α, παρ.18.1 ). β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ-1073/81 (Αρθ-75 - Αρθ-79), ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παραρτ.iv μέρος Β, τμήμα II, παρ.2 ). 12

13 γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ- 1073/81 (Αρθ-92 - Αρθ-95), ΠΔ-305/96 (Αρθ-12, παραρτ.iv μέρος Α, παρ.6 ). δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών και επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: ΠΔ-1073/81 (Αρθ-92 - Αρθ-96), ΠΔ-305/96 (Αρθ-12, παραρτ.iv μέρος Α, παρ.3, παρ.4, παρ.8-10), Ν-3850/10 ( Αρθ-30, Αρθ-32, Αρθ-45 ). ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ-1073/81 (Αρθ-109, Αρθ-110), Ν-1430/84 (Αρθ-17, Αρθ-18), ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παραρτ.iv μέρος Α, παρ.13, 14). στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: ΠΔ-1073/81 (Αρθ Αρθ-108), Ν-1430/84 (Αρθ-16 - Αρθ-18), Αποφ-Β/4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής Αποφ-8881/94 και Αποφ-Β/5261/190/97, ΠΔ-396/94, ΠΔ-305/96 (Αρθ-9,παρ.γ). 4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ Ο ανάδοχος υποχρεούται: α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: - Την Αποφ-ΔΜΕΟ/Ο/613/ του τ.υπυμεδι: "Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων" (ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ, τεύχος 7) - Την Αποφ-6952/ του τ.υπεκα και τ.υπυμεδι "Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών " - Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν-2696/99 (Αρθ-9 - Αρθ-11 και Αρθ-52) και την τροπ. αυτού: Ν-3542/07 (Αρθ-7 - Αρθ-9 και Αρθ-46). β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν-2696/99 (Αρθ-47, Αρθ-48) και η τροπ. αυτού: Ν-3542/07 (Αρθ-43, Αρθ- 44). γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ-1073/81 (Αρθ-75 - Αρθ- 84), ΠΔ-305/96 (Αρθ-8.δ και Αρθ-12, παραρτ.iv μέρος Α, παρ.2), Ν-3850/10 ( Αρθ-31, Αρθ-35 ). δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ-216/78, ΠΔ-1073/81 (Αρθ Αρθ-91), Αποφ-8243/1113/91 (Αρθ-8), ΠΔ-305/96 [Αρθ-8 (γ, ε, στ, ζ) και Αρθ-12 παραρτ.iv μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν-2696/99 (Αρθ-32) και η τροπ. αυτού: Ν-3542/07 (Αρθ-30). ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς: ΠΔ-176/05, β) θόρυβο: ΠΔ-85/91, ΠΔ-149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ-397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν-3850/10 ( Αρθ-36 - Αρθ-41 ), ΠΔ-82/ Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ-304/00 (Αρθ-2). α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ-1073/81 (Αρθ-17, Αρθ-45 - Αρθ-74), Ν-1430/84 (Αρθ-11 - Αρθ-15), ΠΔ-31/90, ΠΔ-499/91, ΠΔ-395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ-89/99, ΠΔ-304/00 και ΠΔ-155/04, ΠΔ-105/95 (παραρτ.ix), ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παραρτ.iv μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - παρ.9), Αποφ-15085/593/03, Αποφ- Δ13ε/4800/03, ΠΔ-57/10, Ν-3850/10 ( Αρθ-34, Αρθ-35 ). β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παραρτ.iv, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και παρ.8.5) και το ΠΔ-304/00 (Αρθ-2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 2. Άδεια κυκλοφορίας 3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-12, παραρτ.iv, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ.8.1.γ και παρ.8.2) και το ΠΔ-89/99 (παραρτ.ii, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 13

14 6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ-89/99 (Αρθ-4α παρ.3 και παρ.6). 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την Αποφ-15085/593/03 (Αρθ-3 και Αρθ-4 παρ.7). 5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 5.1 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες ΠΔ-95/78, ΠΔ-1073/81 (Αρθ-96, Αρθ-99, Αρθ-104, Αρθ-105), ΠΔ-70/90 (Αρθ-15), ΠΔ-396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ιιι), Πυρ_Δξις-7/96 Αποφ-7568/Φ.700.1/96, Αποφ-16289/330/ Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΡΑΞΙΟ" Α. ΝΟΜΟΙ Ν-495/76 (ΦΕΚ-337/Α/76) Ν-1396/83 (ΦΕΚ-126/Α/83) Ν-1430/84 (ΦΕΚ-49/Α/84) Ν-2168/93 (ΦΕΚ-147/Α/93) Ν-2696/99 (ΦΕΚ-57/Α/99) Ν-3542/07 (ΦΕΚ-50/Α/07) Ν-3669/08 (ΦΕΚ-116/Α/08) Ν-3850/10 (ΦΕΚ-84/Α/10) Ν-4030/12 (ΦΕΚ-249/Α/12) Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΔ-413/77 (ΦΕΚ-128/Α/77) ΠΔ-95/78 (ΦΕΚ-20/Α/78) ΠΔ-216/78 (ΦΕΚ-47/Α/78) ΠΔ-778/80 (ΦΕΚ-193/Α/80) ΠΔ-1073/81 (ΦΕΚ-260/Α/81) ΠΔ-225/89 (ΦΕΚ-106/Α/89) ΠΔ-31/90 (ΦΕΚ-31/Α/90) ΠΔ-70/90 (ΦΕΚ-31/Α/90) ΠΔ-85/91 (ΦΕΚ-38/Α/91) ΠΔ-499/91 (ΦΕΚ-180/Α/91) ΠΔ-395/94 (ΦΕΚ-220/Α/94) ΠΔ-396/94 (ΦΕΚ-220/Α/94) ΠΔ-397/94 (ΦΕΚ-221/Α/94) ΠΔ-105/95 (ΦΕΚ-67/Α/95) ΠΔ-455/95 (ΦΕΚ-268/Α/95) ΠΔ-305/96 (ΦΕΚ-212/Α/96) ΠΔ-89/99 (ΦΕΚ-94/Α/99) ΠΔ-304/00 (ΦΕΚ-241/Α/00) ΠΔ-155/04 (ΦΕΚ-121/Α/04) ΠΔ-176/05 (ΦΕΚ-227/Α/05) ΠΔ-149/06 (ΦΕΚ-159/Α/06) ΠΔ-2/06 (ΦΕΚ-268/Α/06) ΠΔ-212/06 (ΦΕΚ-212/Α/06) ΠΔ-82/10 (ΦΕΚ-145/Α/10) ΠΔ-57/10 (ΦΕΚ-97/Α/10) Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποφ /84 (ΦΕΚ-154/Β/84) Αποφ-3329/89 (ΦΕΚ-132/Β/89) Αποφ-8243/1113/91 (ΦΕΚ-138/Β/91) Αποφ-Β/4373/1205/93 (ΦΕΚ-187/Β/93) Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ-765/Β/93) Αποφ-8881/94 (ΦΕΚ-450/Β/94) Αποφ-31245/93 (ΦΕΚ-451/Β/93) Αποφ-3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ-301/Β/94) Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ-73/Β/94) 14

15 Αποφ /20/95/95 (ΦΕΚ-978/Β/95) Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ-677/Β/95) Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ-1035/Β/96) Αποφ-Β/5261/190/97 (ΦΕΚ-113/Β/97) Αποφ-16289/330/99 (ΦΕΚ-987/Β/99) Αποφ-15085/593/03 (ΦΕΚ-1186/Β/03) Αποφ-Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ-708/Β/03) Αποφ-6952/11 (ΦΕΚ-420/Β/11) Αποφ-3046/304/89 (ΦΕΚ-59/Δ/89) Αποφ-Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ-1035/Β/00) Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-1176/Β/00) Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ-686/Β/01) Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 (ΦΕΚ-266/Β/01) Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (ΦΕΚ-16/Β/03) Αποφ-ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ-905/Β/11) Αποφ-21017/84/09 (ΦΕΚ-1287/Β/09) Πυρ_Δξις-7/96, (ΦΕΚ-155/Β/96) Αποφ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΕΚ-155/Β/96) Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Εγκ-27/03 Εγκ-ΔΕΕΠ/Π/208/27/ Εγκ-6/08 Εγκ-ΔΙΠΑΠ/215/6/ Εγκύκλιος ΣΕΠΕ Εγκ-10201/12 Άρθρο 29 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στις υπό εκτέλεση εργασίες αυτής της εργολαβίας περιλαμβάνονται : Α. Εκατέρωθεν δασικού δρόμου Βαρυμπόμπη - Κρυονέρι θα εκτελεσθούν, οι παρακάτω εργασίες σε έκταση 276,00 στρ. : α) Θα γίνει απομάκρυνση ξερών υπολειμμάτων, φρύγανων, απομάκρυνση του υπορόφου (θάμνοι), αποκλάδωση των δένδρων ( περίπου στο 1/3 του ύψους τους) και αραίωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου β) Μετατόπιση υπολειμμάτων καθαρισμού στο Δρόμο. γ) Θρυμματισμός υπολειμμάτων και σκόρπισμα πριονιδίων Β. Στο κεντρικό τμήμα του Δάσους Τατοίου θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες σε έκταση 1020,00 στρ. : α) Θα γίνει απομάκρυνση ξερών υπολειμμάτων, φρύγανων, απομάκρυνση του υπορόφου (θάμνοι), αποκλάδωση των δένδρων ( περίπου στο 1/3 του ύψους τους) και αραίωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου β) Μετατόπιση υπολειμμάτων καθαρισμού στο Δρόμο. γ) Θρυμματισμός υπολειμμάτων και σκόρπισμα πριονιδίων δ) Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Άρθρο 30 ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/ Τα αναλυτικά επιμετρικά στοιχεία θα συνοδεύονται με τοπογραφικό διάταγμα κλίμακας 1:5.000 όπου η επιφάνεια επέμβασης θα είναι χωρισμένη σε τμήματα (τα οποία θα έχουν οριοθετηθεί και στο έδαφος ευκρινώς) σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά αφού βεβαιωθούν από τον επιβλέποντα ή την τυχόν ορισθείσα επιτροπή και συνταχθούν τα απαραίτητα Π.Π.Α.Ε που προβλέπονται από το άρθρο 52 παρ. 3 και 4 του Ν. 3669/2008, τότε μόνο ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην φύτευση. 2. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τμηματική επιμέτρηση η Δ/νουσα Υπηρεσία μέχρι την σύνταξη της τελικής επιμέτρησης μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών. 3.Προκειμένου να εκδοθεί λογαριασμός, οι επιμετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις και σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 του Ν. 3669/ Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν πληρώνονται όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 5. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει μαζί με την πιστοποίηση και όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα. Άρθρο 31 ο ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται ύστερα από αίτηση του αναδόχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/2008. Σαν όριο για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης λαμβάνεται το ποσοστό ξήρανσης 20% εφόσον αυτό 15

16 οφείλεται σε ευθύνη του αναδόχου του έργου Άρθρο 32 ο ΕΛΕΓΧΟΙ Καθ όσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης, διαχείρισης και ελέγχου έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., καθώς και την με αριθ. 2049/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου του Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » ( ΦΕΚ 1183 Β) Άρθρο 33 ο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης ή τέλεσης των : α. Διοικητικής Παραλαβής για χρήση β. Βεβαίωσης περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου. γ. Προσωρινής παραλαβής του έργου. δ. Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου. ε. Οριστικής παραλαβής του έργου. ισχύουν γενικά : 1. Οι διατάξεις των άρθρων 71, 72, 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα136 και 137 του ν. 4070/2012.: 2. Λόγω της φύσης των εργασιών αυτών, δεν μπορεί να υπάρξει χρόνος εγγύησης και η προσωρινή και οριστική παραλαβή γίνονται ταυτόχρονα. ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΖΑΡΕΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό πρωτ... απόφαση Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 16

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5017/15 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚ ΡΑ ΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΛΩΝΙ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Ε Π Ι Χ Ε ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. Α. Μ. Θ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νέστου Αρ. Μελέτης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης 65/2015 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 34.900,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2012 (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15-7-2014 Αρ. πρωτ: οικ. 24120/1336 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Βέροια 20-05-2015 Αρ. πρωτ.δ.υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ? : ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( : Fax : e-mail : Βικέλα 4, 59100Βέροια ΣΕΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα