ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, ISSN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 74-84 ISSN 1791-9649"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, ISSN Εκτίµηση του βαθµού επαγγελµατικής ικανοποίησης νοσηλευτών τριτοβάθµιου νοσοκοµείου και διερεύνηση της σχέσης µε την πιθανότητα αποχώρησης από την εργασία. Αναγνωστοπούλου. 1, Μαρνέρας Χρ. 2, Τσιµητρέα Ε. 3, Χαρίση Ε. 1, Μουχάκη Στ. 4, Αργυροπούλου. 4, Παναϊρλή B. 5 1 Νοσηλεύτρια, MSc, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. 2 Νοσηλευτής, MSc, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου, Πάτρα 3 Νοσηλεύτρια, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. 4 Φοιτήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαµίας 5 Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Παγκοσµίως διαπιστώνεται µια αυξανόµενη τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να εγκαταλείπει τις νοσηλευτικές θέσεις εργασίας στα νοσοκοµεία και οι έρευνες δείχνουν ως κυριότερο λόγο για τη χαµηλή ελκυστικότητα του επαγγέλµατος την έλλειψη επαγγελµατικής ικανοποίησης (Ε.Ικ.) Σκοπός: Η εκτίµηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης των νοσηλευτών και των παραγόντων που την καθορίζουν και η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ επαγγελµατικής ικανοποίησης και πρόθεσης αποχώρησης. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2009 µε την µέθοδο της καταµέτρησης βάσει δοµηµένου ερωτηµατολόγιου που σχηµάτιζε 9 αθροιστικές κλίµακες και µετρούσε αντίστοιχους παράγοντες επαγγελµατικής ικανοποίησης. Ο συντελεστή αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου ήταν Cronbach s a=0,95. Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 140 νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, Ε, που επιλέχθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής στρωµατοποίησης βάσει της κατανοµής τους στα τµήµατα. Αποτελέσµατα: Η µέση βαθµολογία επαγγελµατικής ικανοποίησης ήταν 2,77 στην 5βαθµη κλίµακα Likert. Το 59,3% του δείγµατος κάνει σκέψεις αποχώρησης από την θέση εργασίας, γεγονός που συσχετίστηκε θετικά µε χαµηλή επαγγελµατική ικανοποίηση. Στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις της πρόθεσης αποχώρησης βρέθηκαν µε το πρόγραµµα εργασίας, τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, το φόρτο εργασίας, τη ισορροπία οικογένειας-εργασίας, τη συνολική ικανοποίηση, την εκτίµηση υπευθυνότητα και τους συνεργάτες. Οι αµοιβές, η έλλειψη προσωπικού, η µη εφαρµογή καθηκοντολογίου και το πρόγραµµα εργασίας αναφέρθηκαν ως κυριότερα προβλήµατα από τους συµµετέχοντες. Συµπεράσµατα: Η έρευνα ανέδειξε υψηλά ποσοστά επαγγελµατικής δυσαρέσκειας, η οποία σχετίζεται θετικά µε την πρόθεση αποχώρησης και οφείλεται σε πολλαπλά εργασιακά προβλήµατα και στην έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης, ανάπτυξης και αναγνώρισης. Λέξεις Κλειδιά: επαγγελµατική ικανοποίηση, επαγγελµατική δυσαρέσκεια, πρόθεση αποχώρησης, έλλειψη προσωπικού, αµοιβές.. Υπεύθ.Αλ/γιας: ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ 14 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ ΤΗΛ:

2 Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 2, ISSN Assessment of the extent of nurses job satisfaction in a tertiary hospital and investigation of its relationship to job turnover probability Anagnostopooulou D. 1, Marneras Ch. 2, Tsimitrea Ε. 3, Charisi Ε. 1, Mouchaki St. 4, Argyropoulou D. 4, Panairli B. 5 1 Nurse MSc, University Hospital of Larisa 2 Nurse MSc, University Hospital of Rio Patra 3 Nurse MSc, University Hospital of Larisa. 4 Nurse student Department of Nursing Tei of Lamia 5 Nurse General Hospital of Chalkidiki ABSTRACT Introduction/ Aim: An increased trend of nursing turnover is recognized worldwide. A major reason is the low attractiveness of the profession and the lack of job satisfaction. Τhe purpose of the study was the evaluation of nurses job satisfaction and the detection of the factors determining it, as well as the investigation of the relation between Job Satisfaction and the turnover intention Materials and methods: The survey took place in April 2009, based on a structured questionnaire. The sample consisted of 140 nurses selected by proportionate stratification according to their distribution in the hospital units. Results: Mean Job Satisfaction score was 2.77 on a 5-point Likert scale % of the sample has already though about turnover, a fact positively correlated with dissatisfaction. Statistically significant correlations between turnover intention and dissatisfaction were found in the field of work schedule, career opportunities, work load, family- job balance, total satisfaction, esteem, responsibility and colleagues. Conclusion: The survey showed high rates of dissatisfaction. Dissatisfaction is positively correlated with turnover intention and is attributed to multiple work problems and to lack of education development and recognition opportunities. Keywords: Job satisfaction, dissatisfaction, turnover intention, personnel shortage, salaries ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα συστήµατα υγείας ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι απόλυτα καθοριστικός για την επάρκεια, την ετοιµότητα και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που αποτελεί το βασικότερο συντελεστή παραγωγής των υπηρεσιών υγείας, καλείται να είναι σε εγρήγορση και να παρέχει υπηρεσίες υψηλού ποσοτικού και ποιοτικού επιπέδου ιδίως στους νοσοκοµειακούς οργανισµούς (Σιγάλας, 1999). Η σωστή εκπαίδευση και οι δεξιότητες των νοσηλευτών αποτελούν τη βάση της σωστής άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, όπως Cor.Author Marneras Christos Karatza 14 Patra ισχύει άλλωστε σε κάθε επαγγελµατικό κλάδο (Κουτούζης, 1999). Παράγοντες όµως του περιβάλλοντος εργασίας όπως είναι η αριθµητική επάρκεια των νοσηλευτών, ο αποτελεσµατικός τρόπος οργάνωσης της εργασίας, η επάρκεια των υποδοµών και οι ευκαιρίες για συνεχιζόµενη εκπαίδευση, είναι καθοριστικοί για τον τρόπο άσκησης των νοσηλευτικών παρεµβάσεων, τα αποτελέσµατα της φροντίδας αλλά και την ικανοποίηση των νοσηλευτών (Aiken et al,2009; Friese et al, 2008) Tel:

3 Παγκοσµίως διαπιστώνεται µια αυξανόµενη τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να εγκαταλείπει τις νοσηλευτικές θέσεις εργασίας στα νοσοκοµεία και οι έρευνες δείχνουν ως κυριότερο λόγο για τις αποχωρήσεις ή µετακινήσεις των νοσηλευτών την έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης (Coomber and Barriball, 2007; Kingma, 2007; Stone et al, 2007). Στα ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία η κινητικότητα δεν εκδηλώνεται εµφανώς µόνο µε παραιτήσεις, αλλά κυρίως µε αποσπάσεις εκτός νοσοκοµείων ή µετατάξεις σε άλλες θέσεις εργασίας εντός ή εκτός των Οργανισµών, γεγονός που αποδυναµώνει τη στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών (Νιάκας, 1994). Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η ανεπάρκεια σε πτυχιούχους νοσηλευτές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-και ιδίως πανεπιστηµιακής-σε σχέση µε τον πληθυσµό στη χώρα, αλλά και η ανορθολογική κατανοµή των νοσηλευτικών οργανικών θέσεων εργασίας στα νοσοκοµεία. (Υφαντόπουλος, 2005; Λιαρόπουλος, 2007). Ο σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίµηση της συνολικής ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία τους και των επιµέρους παραγόντων διαστάσεων που την επηρεάζουν. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν στη σχέση της επαγγελµατικής ικανοποίησης µε τις σκέψεις για αποχώρηση από τη θέση εργασίας των νοσηλευτών. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Η έρευνα διενεργήθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας µε την µέθοδο της καταµέτρησης (survey) βάσει δοµηµένου ερωτηµατολόγιου. Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν οι πτυχιούχοι νοσηλευτές ΑΕΙ και ΤΕΙ και οι βοηθοί νοσηλευτές Ε που εργάζονται σε όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου. Από τα στοιχεία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, ο αριθµός του προσωπικού που εντάσσεται στη γενική κατηγορία «νοσηλευτικό προσωπικό» είναι 719 άτοµα. Εξ αυτών ως νοσηλευτές εργάζονται 617 άτοµα. Οι νοσηλευτές ΠΕ είναι 30, οι νοσηλευτές ΤΕ είναι 404 και οι βοηθοί νοσηλευτές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι 183. Ως µέθοδος επιλογής του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε η αναλογική στρωµατοποίηση µε βάση την κατανοµή των νοσηλευτών ανά τµήµα, όπως δόθηκε από την Νοσηλευτική Υπηρεσία. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που µοιράστηκαν ανά τµήµα ανέρχεται στο 35% περίπου του αριθµού των νοσηλευτών του. Κατά εξαίρεση στα τµήµατα εντατικής νοσηλείας ενηλίκων και καρδιοχειρουργικής, καθώς και στην ψυχιατρική κλινική λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και του µικρού τους µεγέθους τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στο 50% των νοσηλευτών, ώστε να έχουν ικανοποιητική αντιπροσώπευση στο δείγµα. Επίσης στο γραφείο λοιµώξεων, εκπαίδευσης και γραφείο νοσηλευτικής διεύθυνσης, λόγω του µικρού αριθµού των εργαζοµένων και της ιδιαιτερότητας της εργασίας τους (µη κλινικοί νοσηλευτές) δόθηκαν σε ποσοστό 100%. Συνολικά διανεµήθηκαν 200 ερωτηµατολόγια. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το ερωτηµατολόγιο, βάση του οποίου µετρήθηκε η ικανοποίηση των εργαζοµένων, αποτελείται από εβδοµήντα συνολικά ερωτήσεις που αφορούν: α)τα δηµογραφικά και επαγγελµατικά στοιχεία των εργαζοµένων, β) πενήντα ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι απαντήσεις δίνονται µε διαβάθµιση πέντε σηµείων της κλίµακας Likert και µετρούν την επαγγελµατική ικανοποίηση και γ) από πέντε ανοικτές ερωτήσεις αναφορικά µε τη γενικότερη στάση των νοσηλευτών έναντι του επαγγέλµατος. Η κλίµακα µέτρησης της ικανοποίησης βασίζεται στα ερωτηµατολόγια των Mueller και McCloskey (1990), Sanger et al (1986) και Price and Mueller (1981) όπως ενοποιήθηκαν, µεταφράστηκαν και σταθµίστηκαν από τη Χαραλαµπίδου Ε. (1996) στην διδακτορική της διατριβή. Επειδή ωστόσο ο τρόπος και οι συνθήκες άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος στα δηµόσια νοσοκοµεία διαφέρει σε αρκετά σηµεία σε σχέση µε το εξωτερικό, έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ερωτηµατολόγιο σε σχέση µε το ερωτηµατολόγιο της Χαραλαµπίδου. Συγκεκριµένα, επειδή η κλίµακα αποτελούνταν από τρεις ενότητες µε διαφορετικό τρόπο έκφρασης των ερωτήσεων, ενοποιήθηκαν οι επιµέρους ενότητες, ώστε οι απαντήσεις να έχουν ενιαίο ύφος και τρόπο µέτρησης (δηλαδή σε 5-βάθµια κλίµακα έκφρασης ικανοποίησης). Ορισµένες ερωτήσεις, που δεν έχουν αντίκρισµα στη σηµερινή πραγµατικότητα (π.χ. εργασία µερικής απασχόλησης), αφαιρέθηκαν και στη θέση αυτών προστέθηκαν άλλες που έχουν ουσιώδη επίδραση στη διαµόρφωση της ικανοποίησης των εργαζοµένων, όπως προέκυψε από την κατά πρόσωπο συνέντευξη µε οµάδα νοσηλευτών. Η τελική διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου έγινε κατόπιν διενέργειας προελέγχου σε 10 νοσηλευτές της οµάδας στόχου της έρευνας για τον έλεγχο κατανόησής του και της αντιπροσωπευτικότητας των ερωτήσεων. Επιπλέον έγινε έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής µε τον υπολογισµό του συντελεστή άλφα του Cronbach (για την κλίµακα µέτρησης της ικανοποίησης και για τις επιµέρους διαστάσεις της παράγοντες ικανοποίησης). Το ερωτηµατολόγιο, όπως µορφοποιήθηκε τελικά περιλαµβάνει 50 ερωτήσεις που διαµορφώνουν εννέα αθροιστικές κλίµακες και µετρούν αντίστοιχα εννέα παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης που είναι: 1. Αµοιβές. 2. Πρόγραµµα εργασίας. 3. Ισορροπία οικογένειας-εργασίας. 4. Φύση της εργασίας. 5. Συνθήκες εργασίας. 6. Συνεργάτες. 7. Φόρτος εργασίας. 8. Εκτίµηση υπευθυνότητα. 9. Προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη. Η βαθµολογία σε κάθε διάσταση υπολογίστηκε διαιρώντας το άθροισµα της βαθµολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων (από 1 που αντιστοιχεί σε πολύ δυσαρεστηµένος 3: ουδέτερη στάση 5: πολύ ικανοποιηµένος) στην υπό µελέτη διάσταση µε 76

4 τον αριθµό των ερωτήσεων στη διάσταση αυτή. Για τη συνολική ικανοποίηση το συνολικό άθροισµα διαιρέθηκε µε το σύνολο των ερωτήσεων. ιαδικασία συλλογής δεδοµένων Για να διεξαχθεί η έρευνα ζητήθηκε η έγκρισή του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου και η θετική εισήγηση του για την τελική έγκριση από το ιοικητικό Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το µήνα Απρίλιο του έτους ιευκρινίστηκε ότι τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια θα είναι ανώνυµα και θα έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τελικά συγκεντρώθηκαν 140 πλήρως συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 70%. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Αρχικά έγινε περιγραφική στατιστική και δηµιουργήθηκαν πίνακες συχνοτήτων για τις διάφορες µεταβλητές. Οι µεταβλητές «ωράριο εργασίας» και «θέσεις εργασίας» διχοτοµήθηκαν µε βάση την κυκλικότητα της βάρδιας (µόνο πρωινή βάρδια έναντι κυκλικών) και την ιεραρχία (θέσεις προϊσταµένων έναντι κλινικών νοσηλευτών) λόγω του µικρότερου αριθµού των ατόµων στις εξεταζόµενες υποοµάδες, αλλά και των κοινών χαρακτηριστικών τους, ώστε να διευκολυνθεί η συγκριτική τους παρουσίαση. Ο έλεγχος της κανονικότητας της κατανοµής έγινε µε τη δοκιµασία Kolmogorov-Smirnov. Για την εξέταση των ποιοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία χ 2, µε τη διόρθωση κατά Yates για τους τετράπτυχους πίνακες. Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο p< 0,05. Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γυναίκες ήταν 121 άτοµα ( 86,4 % ) και άνδρες 19 άτοµα ( 13,6 %). Το 49 % του δείγµατος ανήκε στην ηλικιακή οµάδα ετών, µε το 1% να είναι άνω των 50 ετών. Έγγαµοι δήλωσαν το 66 %. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων, προερχόταν από την Τεχνολογική Εκπαίδευση, 101 άτοµα (πίνακας 1). Η µέση βαθµολογία στο σύνολο των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν 2,77 στην 5-βαθµη κλίµακα Likert, που αντιστοιχεί σε ουδέτερη στάση προς µέτρια δυσαρέσκεια από την εργασία. Σχεδόν όλες οι διαστάσεις µε κυριότερες: το πρόγραµµα, τις συνθήκες και το φόρτο εργασίας, τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης και τις ανταµοιβές, σχετίζονται µε τη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών. Μόνο για τους συνεργάτες και την φύση της εργασίας διαπιστώθηκε ουδέτερη προς θετική εκτίµηση (πίνακας 2). Στην παρούσα έρευνα οι ίδιοι οι νοσηλευτές ιεράρχησαν ως τα βασικότερα προβλήµατα που τους προκαλούν δυσαρέσκεια την ελλιπή στελέχωσηφόρτο εργασίας (38,2%), και τις αµοιβές (35,9%), ενώ ακολουθούν η µη εφαρµογή καθηκοντολογίου (13%) και το πρόγραµµα εργασίας (8,4%) Τα δυο πρώτα ιεραρχούνται ως τα πιο βασικά από τους περισσοτέρους νοσηλευτές (74,1%) (πίνακας 3). Τα προτεινόµενα µέτρα για την βελτίωση της εργασίας αφορούσαν την αντιµετώπιση αυτών των παραγόντων και ήταν: αύξηση των αµοιβών (45,2%), του προσωπικού (38,9%), άσκηση δραστηριοτήτων απολύτως συναφών µε την θέση εργασίας (6,3%) και ελαχιστοποίηση των διπλοβαρδιών (4,8%), και ακολουθούν η συµµετοχική διοίκηση (2,4%), η συνεχιζόµενη εκπαίδευση (1,6%) και η βελτίωση της επικοινωνίας στον Οργανισµό (0,8%). Τα δυο πρώτα επιλέγονται από το 84,1% των ερωτηθέντων (πίνακας 4). Αναφορικά µε το ενδεχόµενο αποχώρησης το 59,3% των νοσηλευτών δήλωσαν πως έχουν σκεφτεί να αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους, και η πλειονότητα εξ αυτών από το επάγγελµα. Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση της πρόθεσης αποχώρησης σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά προέκυψε µόνο µε την οικογενειακή κατάσταση, όπου οι άγαµοι προτίθενται σε υψηλότερο ποσοστό να αποχωρήσουν. Το φύλο και το εκπαιδευτικό κλιµάκιο δε βρέθηκε να επηρεάζουν τη σκέψη για αποχώρηση (πίνακας 5). Σε σχέση µε τους εργασιακούς παράγοντες διαπιστώθηκε ότι όσοι νοσηλευτές σκέπτονταν να αποχωρίσουν από τη θέση εργασίας τους ήταν περισσότερο δυσαρεστηµένοι µε όλες τις διαστάσεις της ικανοποίησης που µετρήσαµε. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν σε σχέση µε το πρόγραµµα εργασίας, τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, το φόρτο εργασίας, τη ισορροπία οικογένειας-εργασίας, τη συνολική ικανοποίηση, την εκτίµηση υπευθυνότητα και τους συνεργάτες (ωστόσο, για τους συνεργάτες η στάση ήταν ουδέτερη) (πίνακας 6). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, οι περισσότεροι νοσηλευτές ήταν επαγγελµατικά δυσαρεστηµένοι και είχαν σκεφτεί να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους. Ωστόσο και στις περισσότερες διεθνείς µελέτες καταγράφονται µέτρια ή χαµηλά επίπεδα επαγγελµατικής ικανοποίησης, ανάλογα µε την χώρα διεξαγωγής τους και τις επικρατούσες συνθήκες (Lu et al, 2007; Sharp et al, 2008; Daehle, 2008; El-Jardali et al, 2009). Έρευνες στις ΗΠΑ για παράδειγµα, αναφέρουν ότι το ποσοστό των δυσαρεστηµένων νοσηλευτών ανέρχεται στο 40%. Το ποσοστό αυτό είναι 10-15% υψηλότερο σε σχέση µε το ποσοστό δυσαρέσκειας που έχει καταγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο επαγγελµατιών και γενικά εργαζόµενων στις ΗΠΑ (Stanton, 2005). Η εργασιακή δυσαρέσκεια ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την κινητικότητα των νοσηλευτών και εκδηλώνεται είτε µε αλλαγή τµήµατος και χώρου εργασίας (nursing turnover), είτε µε αποχώρηση από το επάγγελµα (Aiken et al, 2008; Coomber and Barriball, 2007; Mrayyan, 2007; Shader et al, 2001; Stone et al, 2007; Tzeng,2002), είτε ακόµη και µε την επαγγελµατική µετανάστευση από αναπτυσσόµενες χώρες, σε χώρες µε προηγµένα υγειονοµικά συστήµατα (Vujicic et al, 2004; El-Jardali et al, 2009). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα ευρήµατα της παρούσας 77

5 εργασίας, όπου οι περισσότερο δυσαρεστηµένοι νοσηλευτές σκέφτονται να αποχωρήσουν. Από όλα τα χαρακτηριστικά του δείγµατος που µελετήθηκαν ως ανεξάρτητες µεταβλητές την ισχυρότερη επίδραση στην επαγγελµατική ικανοποίηση είχαν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά: η στελέχωση, το ωράριο εργασίας και το τµήµα. Μείζων αίτιο δυσαρέσκειας είναι η ελλιπής στελέχωση. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως η νοσηλευτική στελέχωση όλων των τµηµάτων νοσηλείας υπολείπεται σε µεγάλο βαθµό από τα πρότυπα των προηγµένων χωρών (Μαλλιαρού και συν, 2008; Doiron et al, 2008; Stanton, 2005). Η ελλιπής στελέχωση αλλά και η ενασχόληση µε µη νοσηλευτικά καθήκοντα ευθύνονται πιθανόν για την δυσαρέσκεια που εκφράστηκε για τον φόρτο εργασίας. Η µειωµένη στελέχωση, που αφορά περισσότερο τους πτυχιούχους νοσηλευτές, ευθύνεται σε σηµαντικό βαθµό για την κακή εφαρµογή του κυκλικού προγράµµατος εργασίας, διότι οι κλινικοί νοσηλευτές δουλεύουν πολλές νύχτες και αργίες, µε έντονα ασταθές ωράριο και διπλοβάρδιες, χωρίς να µεσολαβεί ικανοποιητικός χρόνος ανάπαυσης µεταξύ των βαρδιών. Το πρόγραµµα αυτό παραβαίνει τις οδηγίες της Ε.Ε. (93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ) σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, και δύσκολα εναρµονίζεται µε τις προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ως αποτέλεσµα εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια από τους παράγοντες: πρόγραµµα και ισορροπία οικογένειας-εργασίας. Επειδή το κυκλικό πρόγραµµα αποτελεί πηγή εργασιακού άγχους και δυσαρέσκειας (McVicar, 2003), αρκετές χώρες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη βελτιωσή του (Doiron, 2008; Swansbourg and Swansbourg, 2002), ενώ όπου η εκφραζόµενη δυσαρέσκεια είναι υψηλή συνδέεται µε την τάση αποχώρησης από το εργασία (El-Jardali, 2009). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας. Ως ένα βαθµό, η έλλειψη πτυχιούχων νοσηλευτών συνευθύνεται για την καταχρηστική (Προεδρικό ιάταγµα Α/165,2001) υποκατάσταση των νοσηλευτών από βοηθούς νοσηλευτές και την αδυναµία θέσπισης και εφαρµογής καθηκοντολογίου που αποτελεί αίτιο επαγγελµατικής δυσαρέσκειας. Ως συνακόλουθο έχει την αδυναµία καθορισµού των αρµοδιοτήτων και της ευθύνης των νοσηλευτών, τόσο σε σχέση µε άλλες ειδικότητες εργαζοµένων, όσο και µεταξύ τους (Υφαντόπουλος, 2005), αλλά και την αδυναµία εφαρµογής σύγχρονων και αποτελεσµατικότερων µεθόδων οργάνωσης της νοσηλευτικής φροντίδας όπως είναι η πρωτοβάθµια νοσηλευτική κ.α. (Adams and Bonds 2003). Έτσι παρεµποδίζεται η αυτονοµία και η συµµετοχή των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων µε αποτέλεσµα την έλλειψη επαγγελµατικής αναγνώρισης και ικανοποίησης (Laschinger and Havens 1997; Zangaro and Soeken 2007; Swansbourg and Swansbourg, 2002). Η έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης έχει καταγραφεί και στη χώρα µας (Ποζουκίδου και συν, 2007) και επιβεβαιώνεται στην παρούσα µελέτη, όπου µαζί µε την έλλειψη επαγγελµατικής επιρροής στο χώρο εργασίας συντελεί στην εκφραζόµενη δυσαρέσκεια, η οποία και σχετίστηκε µε την πρόθεση αποχώρησης. Επίσης, η έλλειψη προσωπικού δυσχεραίνει την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και γενικά την διάθεση χρόνου για ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης συντελεί στην εκφραζόµενη δυσαρέσκεια από τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η δεύτερη µεγαλύτερη πηγή δυσαρέσκειας που εκφράστηκε αφορά τις χαµηλές αµοιβές του νοσηλευτικού επαγγέλµατος που λειτουργούν και ως ένα ενδεικτικό µέτρο αναγνώρισης της προσφοράς του εργαζοµένου και της αξίας - κύρους του επαγγέλµατός του. Η δυσαρέσκεια από τις αµοιβές, που εν µέρει αµβλύνεται από την ασφάλεια που παρέχει η εργασία στο δηµόσιο τοµέα για όσους έχουν µόνιµη θέση εργασίας έχει προκύψει και σε άλλες µελέτες σε δηµόσια νοσοκοµεία (Ζυγούλης 2008, Νικολάου 2005) και άλλες υπηρεσίες υγείας (Ποζουκίδου και συν, 2007; Μωϋσάκη, 2006). υσαρέσκεια από τις αµοιβές αναφέρεται και σε διεθνές επίπεδο (Coomber and Barriball, 2007; El- Jardali et al, 2009; Gardulf et al, 2005; Pillay, 2009), αν και η ένταση της ποικίλλει ανάλογα µε τις αµοιβές του επαγγέλµατος σε κάθε χώρα. Η δυσαρέσκεια είναι πολύ πιο έντονη στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου οι πολύ χαµηλές αµοιβές και τα προβλήµατα στις υποδοµές οδηγούν στην αποµάκρυνση από το νοσηλευτικό επάγγελµα (El-Jardali et al, 2009; Vujicic et al, 2004). Αντίθετα στις αναπτυγµένες χώρες λιγότερο οι αµοιβές (έχει βρεθεί ότι µια αύξηση του µισθού κατά 10 % αυξάνει την πιθανότητα να παραµείνει ο νοσηλευτής στην υπηρεσία του κατά 2 %, ποσοστό που θεωρείται χαµηλό) και περισσότερο τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά ευθύνονται για την δυσαρέσκεια και την κινητικότητα των νοσηλευτών (Aiken et al, 2002; Sharp 2008). Συµπεράσµατα Με βάση τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας οι περισσότεροι νοσηλευτές ήταν επαγγελµατικά δυσαρεστηµένοι και είχαν σκεφτεί να αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους και η πλειοψηφία αυτών από το επάγγελµα. Η πρόθεση αποχώρησης συσχετίστηκε θετικά µε την επαγγελµατική δυσαρέσκεια. Πιο πρόθυµοι να αποχωρήσουν εµφανίζονται οι άγαµοι. Η βελτίωση των όρων και των συνθηκών άσκησης του νοσηλευτικού έργου και κατά συνέπεια η βελτίωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, απαιτεί την αναγνώριση και την προσεκτική αντιµετώπιση των αιτιών της δυσαρέσκειας των νοσηλευτών από την διοίκηση του νοσοκοµείου και από την κεντρική πολιτική ηγεσία (θεσµικά-νοµικά, οικονοµικά µέτρα κ.α.) καθώς πολλά βασικά προβλήµατα υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες της διοίκησης. Αντίθετα, επιδείνωση των παραγόντων που σχετίζονται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερο ποσοστό αποχωρήσεων και περαιτέρω όξυνση των προβληµάτων στελέχωσης στο σύστηµα υγείας της χώρας. 78

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adams A. & Bond S. (2003) Staffing in acute hospital ward: part 2. Relationships between grate mix, Staff stability and Features of ward organizational environment. J Nurs Manag, 11(5): Aiken LH., Clarke SP., Sloanne DM., Sochalski J., Silber JH. (2002) Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout and job dissatisfaction. JAMA, 288: Aiken LH., Clarke SP., Sloane DM., Lake ET. & Cheney T. (2008) Effects of hospital care environment on patient mortality ant nurse outcomes. J Nurs Adm, 38(5):223-9 Aiken LH., Clarke SP., Sloanne DM., Lake ET., Sochalski J., Busse R., Clarke H., Giovannetti P., Hunt J., Rafferty AM. & Shamian J. (2009) Nurses reports on hospital care in five countries. Health Affairs, 20(3):43-47 Coomber B. & Barriball K. (2007) Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospitalbased nurses: a review of research literature. Int J Nurs Stud, 44(2): Daehlen M. (2008) Job satisfaction and job values among beginning nurses: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud, 45(12): Doiron D., Hall J. & Jones G. (2008) Is there a crisis in nursing retention in New South Wales? Aust New Zealand Health Policy, 5:19. El-Jardali F., Dimassi H., Dumit N., Jamal D. & Mouro G. (2009) A national cross-sectional study on nurses' intent to leave and job satisfaction in Lebanon: implications for policy and practice. BMC Nurs, 8:3. Friese C., Lake E., Aiken L., Silber J. & Sochalski J. (2008) Hospital nurse practice environments and outcomes of surgical oncology patients. Health Serv Res, 43(4): Gardulf A., Söderström IL., Orton ML., Eriksson LE., Arnetz B. & Nordström G. (2005) Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs? J Nurs Manag, 13(4): Guidelines (93/104/ΕΚ & 2000/34/ΕΚ) regarding working time management Kingma M. (2007), Nurses on the Move: A Global Overview. Health Serv Res, 42(3 Pt 2): Κουτούζης Μ. (1999) Η υποκίνηση, στο: ίκαιος Κ., Κουτούζης Μ., Πολύζος Ν., Σιγάλας Ι. & Χλέτσος Μ. Βασικές Αρχές ιοίκησης ιαχείρισης (management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα. Laschinger HK. & Havens DS. (1997) The effect of workplace empowerment on staff nurses' occupational mental health and work effectiveness. J Nurs Adm, 27(6):42-50 Λιαρόπουλος Λ. (2007) Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστηµάτων Υγείας, Α τόµος, Βήτα medical arts, Αθήνα Lu H., While AE. & Barriball KL. (2007) A model of job satisfaction of nurses: a reflection of nurses' working lives in Mainland China. J Adv Nurs, 58(5): Μαλλιαρού Μ. & Καραθανάση Κ. (2008) Πρότυπα ασφαλούς Νοσηλευτικής στελέχωσης υπηρεσιών υγείας. Μια συστηµατική ανασκόπηση., Πρακτικά 19 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσηλευτών Χειρουργείου, Ρόδος McVicar A. (2003) Workplace stress in nursing: A literature review. J Adv Nurs, 44: Μωυσάκη Μ. (2006) Πηγή: Περιλήψεις µεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης. Πρόσβαση 25/3/08. Mrayyan MT. (2007). Jordanian nurses' job satisfaction and intent to stay: comparing teaching and non-teaching hospitals. J Prof Nurs, 23(3): Mueller WC. & McCloskey J. (1990) Nurses job satisfaction: A proposed Measure, Nursing Research, 39: Νιάκας. (1994) Η αγορά εργασίας του νοσηλευτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, στο Σαπουντζή. & Λεµονίδου Χ. (επιµ): Η νοσηλευτική στην Ελλάδα. Εξελίξεις και προοπτικές, Ακαδηµία Επαγγελµάτων Υγείας, σελ Νικολάου Α. (2005) Η επαγγελµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που τη διαµορφώνουν. Οι περιπτώσεις του «Τζάνειου» Γ.Ν. Πειραιά και του Ν.Γ.Ν. Κορίνθου», ιπλωµατική εργασία, ΕΑΠ, Πρόγραµµα ΜΥ, Πάτρα. Οδηγίες (93/104/ΕΚ & 2000/34/ΕΚ) σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Pillay R. (2009) Work satisfaction of professional nurses in South Africa: a comparative analysis of the public and private sectors. Hum Resour Health, 7:15. Ποζουκίδου ΑΒ, Θεοδώρου ΜΜ, & Καϊτελίδου. (2007) Επαγγελµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε ένα δηµόσιο γενικό νοσοκοµείο. Νοσηλευτική, 46 (4): Price JL. & Mueller CW. (1981) Professional Turnover: the case of Nurses, S.P. Medical and Scientific Books, New York. Προεδρικό ιάταγµα Α /165, Επαγγελµατικά δικαιώµατα Νοσηλευτών Ε. Sanger E, Richarson J. & Larson E. (1986) What satisfies Nurses enough to keep them. Nurs Manag, 16:43 Shader K, Broome ME, Broome CD, West ME, & Nash M. (2001) Factors influencing satisfaction and anticipated turnover for nurses in an academic medical center. J Nurs Adm, 31(4): Sharp TP. (2008). Job satisfaction among psychiatric registered nurses in New England. J Psychiatr Ment Health Nurs, 15(5): Σιγάλας Ι. (1999) Αρχές διοίκησης οργανισµών υγείας, στο: ίκαιος Κ., Κουτούζης Μ., Πολύζος Ν., Σιγάλας Ι. & Χλέτσος Μ. Βασικές Αρχές ιοίκησης ιαχείρισης (management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα. Stanton M. (2005) Hospital Nurse Staffing and Quality of Care. Agency for Healthcare Research and Quality, available: Stone P, Mooney-Kane C, Larson E, Pastor D, Zwanziger J, & Dick A. (2007) Nurse Working Conditions, Organizational Climate, and Intent to Leave in ICUs: An Instrumental Variable Approach. Health Serv Res, 42(3 Pt 1): Swansburg R, & Swansburg R. (2002) Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία, Επιµέλεια: Αποστολοπούλου Ε., 2 η έκδοση, Ιατρικές εκδόσεις Λαγός, Αθήνα Tzeng HM. (2002) The influence of nurses' working motivation and job satisfaction on intention to quit: an empirical investigation in Taiwan.Int J Nurs Stud, 39(8): Vujicic M., Zurn P., Diallo K., Adams O, & Dal Poz M. (2004) The role of wages in the migration of health care professionals from developing countries. Hum Resour Health, 2:3. Ν Χαραλαµπίδου Ε. (1996) Επαγγελµατική ικανοποίηση νοσηλευτών στο χώρο του νοσοκοµείου. ιδακτορική ιατριβή, ΕΚΠΑ, thesis ekt gr/6203. Υφαντόπουλος Γ. (2005) Τα οικονοµικά της Υγείας: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα. Εκδόσεις Τυπωθήτω. 79

7 Zangaro GA, & Soeken KL. (2007) A meta-analysis of studies of nurses' job satisfaction. Res Nurs Health, 30(4): Ζυγούλης Λ. (2008) Ικανοποίηση των αναγκών του Νοσηλευτικού Προσωπικού και η σχέση της µε την ανάπτυξη του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας, Μεταπτυχιακή εργασία, ΕΑΠ, Πρόγραµµα ΜΥ, Πάτρα. 80

8 Ν % Φύλο Άνδρες 19 13,6 Γυναίκες ,4 Ηλικιακή οµάδα , , ,0 >50 2 1,0 Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµοι 92 66,0 Άγαµοι 48 34,0 Εκπαιδευτικό κλιµάκιο ΠΕ 10 7,1 ΤΕ ,2 Ε 19 13,6 Μεταπτυχιακές σπουδές 10 7,1 Ωράριο εργασίας Πρωινή βάρδια 48 34,3 Κυκλικό ωράριο 92 65,7 Θέση εργασίας Τοµεάρχης 5 3,6 Προϊστάµενος 8 5,7 Υπεύθυνος 11 7,9 Νοσηλευτής/τρια ,9 Πίνακας 1. ηµογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών του δείγµατος 81

9 ιάσταση ( Ν=140) Συντελεστής α Cronbach Μέσος όρος ± Τυπική απόκλιση Μεγ ελαχ Συνολική ικανοποίηση 0,95 2,77±,63 1,32-4,38 Αµοιβές 0,64 2,64±,67 1,00-4,40 Πρόγραµµα 0,87 2,45±1,6 1,00-5,00 Ισορροπία οικογένειας εργασίας 0,57 2,69±,84 1,00-4,75 Φύση της εργασίας 0,82 3,05±,75 1,14-4,57 Συνθήκες εργασίας 0,71 2,49±,94 1,00-4,67 Συνεργάτες 0,74 3,23±,76 1,00-4,83 Φόρτος εργασίας 0,74 2,52±,76 1,00-4,83 Εκτίµηση -υπευθυνότητα 0,82 2,88±,83 1,00-4,78 Προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη 0,87 2,50±,81 1,00-4,67 Πίνακας 2. Συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach ανά διάσταση και µέσος όρος βαθµολογίας ανά διάσταση. Λόγοι Ν % Αθροιστικό ποσοστό % Ελλιπής στελέχωση φόρτος εργασίας ,2 38,2 Χαµηλές αµοιβές 47 35,9 74,1 Μη εφαρµογή καθηκοντολογίου 17 13,0 87,1 Πρόγραµµα εργασίας 11 8,4 95,5 Αποκλεισµός από τη λήψη αποφάσεων 5 3,8 99,3 Άλλο 10 0,7 100,0 Πίνακας 3. Ιεράρχηση βασικών προβληµάτων που προκαλούν δυσαρέσκεια από την εργασία Προτεινόµενα µέτρα βελτίωσης Ν % Αθροιστικό % Αύξηση οικονοµικών αποδοχών 57 40,7 40,7 Αύξηση προσωπικού 49 35,0 75,7 Άσκηση δραστηριοτήτων απολύτως 22 15,7 91,4 συναφών µε τη θέση εργασίας. Συνεχιζόµενη εκπαίδευση 2 1,4 92,8 Συµµετοχική διοίκηση στη 3 2,1 94,9 νοσηλευτική υπηρεσία. Ελαχιστοποίηση διπλοβαρδιών 6 4,3 99,2 Βελτίωση επικοινωνίας εντός του 1 0,8 100,0 Οργανισµού Πίνακας 4. Προτεινόµενες αλλαγές. 82

10 Μεταβλητή Σκέψη για αποχώρηση Σύνολο Ρ Φύλο ΝΑΙ ΟΧΙ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος Άγαµος Σύνολο Εκπαιδευτικό κλιµάκιο ΠΕ ΤΕ Ε ΜΠ Σύνολο Πρόγραµµα Βάρδιας Μόνο πρωινή Κυκλικό Σύνολο Θέση εργασίας Προϊστάµενος Κλινικός Νοσηλευτής Σύνολο Χc 2 =0,42 p=0,52 Χc 2 =7,12 p=0,008 Χc 2 =2,09 p=0,55 Χc 2 =1,12 p=0,29 Χc 2 =0,00 p=0,95 Πίνακας 5. Σκέψη αποχώρησης και δηµογραφικοί/εργασιακοί παράγοντες 83

11 Σκέψη για N Mέσος ±Τυπική απόκλιση t-test p αποχώρηση Συνολική ΝΑΙ 83 2,61±,55-3,35,001 ικανοποίηση ΟΧΙ 56 2,96±,67 Αµοιβές ΝΑΙ 83 2,57±,63-1,19,234 ΟΧΙ 56 2,71±,73 Πρόγραµµα ΝΑΙ 83 2,27±1,04-2,17,031 ΟΧΙ 56 2,70±1,26 Ισορροπία ΝΑΙ 83 2,57±,73-1,99,048 οικογένειας - εργασίας ΟΧΙ 56 2,86±,95 Φύση της ΝΑΙ 83 2,93±,72-1,96,052 εργασίας ΟΧΙ 56 3,18±,74 Συνθήκες ΝΑΙ 83 2,39±,95-1,37,172 εργασίας ΟΧΙ 56 2,61±,88, Συνεργάτες ΝΑΙ 83 3,00±,75-2,52,013 ΟΧΙ 56 3,41±,72 Φόρτος ΝΑΙ 83 2,35±,62-2,98,003 εργασίας ΟΧΙ 56 2,73±,87 Εκτίµηση - ΝΑΙ 83 2,66±,74-3,89,000 υπευθυνότητα ΟΧΙ 56 3,18±,83 Προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη ΝΑΙ 83 2,31±,76 ΟΧΙ 56 2,75±,80-3,20,002 Πίνακας 6. Σκέψη αποχώρησης και διαστάσεις ικανοποίησης. 84