ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, ISSN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 74-84 ISSN 1791-9649"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, ISSN Εκτίµηση του βαθµού επαγγελµατικής ικανοποίησης νοσηλευτών τριτοβάθµιου νοσοκοµείου και διερεύνηση της σχέσης µε την πιθανότητα αποχώρησης από την εργασία. Αναγνωστοπούλου. 1, Μαρνέρας Χρ. 2, Τσιµητρέα Ε. 3, Χαρίση Ε. 1, Μουχάκη Στ. 4, Αργυροπούλου. 4, Παναϊρλή B. 5 1 Νοσηλεύτρια, MSc, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. 2 Νοσηλευτής, MSc, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου, Πάτρα 3 Νοσηλεύτρια, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. 4 Φοιτήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαµίας 5 Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Παγκοσµίως διαπιστώνεται µια αυξανόµενη τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να εγκαταλείπει τις νοσηλευτικές θέσεις εργασίας στα νοσοκοµεία και οι έρευνες δείχνουν ως κυριότερο λόγο για τη χαµηλή ελκυστικότητα του επαγγέλµατος την έλλειψη επαγγελµατικής ικανοποίησης (Ε.Ικ.) Σκοπός: Η εκτίµηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης των νοσηλευτών και των παραγόντων που την καθορίζουν και η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ επαγγελµατικής ικανοποίησης και πρόθεσης αποχώρησης. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2009 µε την µέθοδο της καταµέτρησης βάσει δοµηµένου ερωτηµατολόγιου που σχηµάτιζε 9 αθροιστικές κλίµακες και µετρούσε αντίστοιχους παράγοντες επαγγελµατικής ικανοποίησης. Ο συντελεστή αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου ήταν Cronbach s a=0,95. Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 140 νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, Ε, που επιλέχθηκαν µε την µέθοδο της αναλογικής στρωµατοποίησης βάσει της κατανοµής τους στα τµήµατα. Αποτελέσµατα: Η µέση βαθµολογία επαγγελµατικής ικανοποίησης ήταν 2,77 στην 5βαθµη κλίµακα Likert. Το 59,3% του δείγµατος κάνει σκέψεις αποχώρησης από την θέση εργασίας, γεγονός που συσχετίστηκε θετικά µε χαµηλή επαγγελµατική ικανοποίηση. Στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις της πρόθεσης αποχώρησης βρέθηκαν µε το πρόγραµµα εργασίας, τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, το φόρτο εργασίας, τη ισορροπία οικογένειας-εργασίας, τη συνολική ικανοποίηση, την εκτίµηση υπευθυνότητα και τους συνεργάτες. Οι αµοιβές, η έλλειψη προσωπικού, η µη εφαρµογή καθηκοντολογίου και το πρόγραµµα εργασίας αναφέρθηκαν ως κυριότερα προβλήµατα από τους συµµετέχοντες. Συµπεράσµατα: Η έρευνα ανέδειξε υψηλά ποσοστά επαγγελµατικής δυσαρέσκειας, η οποία σχετίζεται θετικά µε την πρόθεση αποχώρησης και οφείλεται σε πολλαπλά εργασιακά προβλήµατα και στην έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης, ανάπτυξης και αναγνώρισης. Λέξεις Κλειδιά: επαγγελµατική ικανοποίηση, επαγγελµατική δυσαρέσκεια, πρόθεση αποχώρησης, έλλειψη προσωπικού, αµοιβές.. Υπεύθ.Αλ/γιας: ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ 14 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ ΤΗΛ:

2 Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 2, ISSN Assessment of the extent of nurses job satisfaction in a tertiary hospital and investigation of its relationship to job turnover probability Anagnostopooulou D. 1, Marneras Ch. 2, Tsimitrea Ε. 3, Charisi Ε. 1, Mouchaki St. 4, Argyropoulou D. 4, Panairli B. 5 1 Nurse MSc, University Hospital of Larisa 2 Nurse MSc, University Hospital of Rio Patra 3 Nurse MSc, University Hospital of Larisa. 4 Nurse student Department of Nursing Tei of Lamia 5 Nurse General Hospital of Chalkidiki ABSTRACT Introduction/ Aim: An increased trend of nursing turnover is recognized worldwide. A major reason is the low attractiveness of the profession and the lack of job satisfaction. Τhe purpose of the study was the evaluation of nurses job satisfaction and the detection of the factors determining it, as well as the investigation of the relation between Job Satisfaction and the turnover intention Materials and methods: The survey took place in April 2009, based on a structured questionnaire. The sample consisted of 140 nurses selected by proportionate stratification according to their distribution in the hospital units. Results: Mean Job Satisfaction score was 2.77 on a 5-point Likert scale % of the sample has already though about turnover, a fact positively correlated with dissatisfaction. Statistically significant correlations between turnover intention and dissatisfaction were found in the field of work schedule, career opportunities, work load, family- job balance, total satisfaction, esteem, responsibility and colleagues. Conclusion: The survey showed high rates of dissatisfaction. Dissatisfaction is positively correlated with turnover intention and is attributed to multiple work problems and to lack of education development and recognition opportunities. Keywords: Job satisfaction, dissatisfaction, turnover intention, personnel shortage, salaries ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα συστήµατα υγείας ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι απόλυτα καθοριστικός για την επάρκεια, την ετοιµότητα και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που αποτελεί το βασικότερο συντελεστή παραγωγής των υπηρεσιών υγείας, καλείται να είναι σε εγρήγορση και να παρέχει υπηρεσίες υψηλού ποσοτικού και ποιοτικού επιπέδου ιδίως στους νοσοκοµειακούς οργανισµούς (Σιγάλας, 1999). Η σωστή εκπαίδευση και οι δεξιότητες των νοσηλευτών αποτελούν τη βάση της σωστής άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, όπως Cor.Author Marneras Christos Karatza 14 Patra ισχύει άλλωστε σε κάθε επαγγελµατικό κλάδο (Κουτούζης, 1999). Παράγοντες όµως του περιβάλλοντος εργασίας όπως είναι η αριθµητική επάρκεια των νοσηλευτών, ο αποτελεσµατικός τρόπος οργάνωσης της εργασίας, η επάρκεια των υποδοµών και οι ευκαιρίες για συνεχιζόµενη εκπαίδευση, είναι καθοριστικοί για τον τρόπο άσκησης των νοσηλευτικών παρεµβάσεων, τα αποτελέσµατα της φροντίδας αλλά και την ικανοποίηση των νοσηλευτών (Aiken et al,2009; Friese et al, 2008) Tel:

3 Παγκοσµίως διαπιστώνεται µια αυξανόµενη τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να εγκαταλείπει τις νοσηλευτικές θέσεις εργασίας στα νοσοκοµεία και οι έρευνες δείχνουν ως κυριότερο λόγο για τις αποχωρήσεις ή µετακινήσεις των νοσηλευτών την έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης (Coomber and Barriball, 2007; Kingma, 2007; Stone et al, 2007). Στα ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία η κινητικότητα δεν εκδηλώνεται εµφανώς µόνο µε παραιτήσεις, αλλά κυρίως µε αποσπάσεις εκτός νοσοκοµείων ή µετατάξεις σε άλλες θέσεις εργασίας εντός ή εκτός των Οργανισµών, γεγονός που αποδυναµώνει τη στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών (Νιάκας, 1994). Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η ανεπάρκεια σε πτυχιούχους νοσηλευτές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-και ιδίως πανεπιστηµιακής-σε σχέση µε τον πληθυσµό στη χώρα, αλλά και η ανορθολογική κατανοµή των νοσηλευτικών οργανικών θέσεων εργασίας στα νοσοκοµεία. (Υφαντόπουλος, 2005; Λιαρόπουλος, 2007). Ο σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίµηση της συνολικής ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία τους και των επιµέρους παραγόντων διαστάσεων που την επηρεάζουν. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν στη σχέση της επαγγελµατικής ικανοποίησης µε τις σκέψεις για αποχώρηση από τη θέση εργασίας των νοσηλευτών. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Η έρευνα διενεργήθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας µε την µέθοδο της καταµέτρησης (survey) βάσει δοµηµένου ερωτηµατολόγιου. Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν οι πτυχιούχοι νοσηλευτές ΑΕΙ και ΤΕΙ και οι βοηθοί νοσηλευτές Ε που εργάζονται σε όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου. Από τα στοιχεία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, ο αριθµός του προσωπικού που εντάσσεται στη γενική κατηγορία «νοσηλευτικό προσωπικό» είναι 719 άτοµα. Εξ αυτών ως νοσηλευτές εργάζονται 617 άτοµα. Οι νοσηλευτές ΠΕ είναι 30, οι νοσηλευτές ΤΕ είναι 404 και οι βοηθοί νοσηλευτές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι 183. Ως µέθοδος επιλογής του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε η αναλογική στρωµατοποίηση µε βάση την κατανοµή των νοσηλευτών ανά τµήµα, όπως δόθηκε από την Νοσηλευτική Υπηρεσία. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που µοιράστηκαν ανά τµήµα ανέρχεται στο 35% περίπου του αριθµού των νοσηλευτών του. Κατά εξαίρεση στα τµήµατα εντατικής νοσηλείας ενηλίκων και καρδιοχειρουργικής, καθώς και στην ψυχιατρική κλινική λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και του µικρού τους µεγέθους τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στο 50% των νοσηλευτών, ώστε να έχουν ικανοποιητική αντιπροσώπευση στο δείγµα. Επίσης στο γραφείο λοιµώξεων, εκπαίδευσης και γραφείο νοσηλευτικής διεύθυνσης, λόγω του µικρού αριθµού των εργαζοµένων και της ιδιαιτερότητας της εργασίας τους (µη κλινικοί νοσηλευτές) δόθηκαν σε ποσοστό 100%. Συνολικά διανεµήθηκαν 200 ερωτηµατολόγια. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το ερωτηµατολόγιο, βάση του οποίου µετρήθηκε η ικανοποίηση των εργαζοµένων, αποτελείται από εβδοµήντα συνολικά ερωτήσεις που αφορούν: α)τα δηµογραφικά και επαγγελµατικά στοιχεία των εργαζοµένων, β) πενήντα ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι απαντήσεις δίνονται µε διαβάθµιση πέντε σηµείων της κλίµακας Likert και µετρούν την επαγγελµατική ικανοποίηση και γ) από πέντε ανοικτές ερωτήσεις αναφορικά µε τη γενικότερη στάση των νοσηλευτών έναντι του επαγγέλµατος. Η κλίµακα µέτρησης της ικανοποίησης βασίζεται στα ερωτηµατολόγια των Mueller και McCloskey (1990), Sanger et al (1986) και Price and Mueller (1981) όπως ενοποιήθηκαν, µεταφράστηκαν και σταθµίστηκαν από τη Χαραλαµπίδου Ε. (1996) στην διδακτορική της διατριβή. Επειδή ωστόσο ο τρόπος και οι συνθήκες άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος στα δηµόσια νοσοκοµεία διαφέρει σε αρκετά σηµεία σε σχέση µε το εξωτερικό, έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ερωτηµατολόγιο σε σχέση µε το ερωτηµατολόγιο της Χαραλαµπίδου. Συγκεκριµένα, επειδή η κλίµακα αποτελούνταν από τρεις ενότητες µε διαφορετικό τρόπο έκφρασης των ερωτήσεων, ενοποιήθηκαν οι επιµέρους ενότητες, ώστε οι απαντήσεις να έχουν ενιαίο ύφος και τρόπο µέτρησης (δηλαδή σε 5-βάθµια κλίµακα έκφρασης ικανοποίησης). Ορισµένες ερωτήσεις, που δεν έχουν αντίκρισµα στη σηµερινή πραγµατικότητα (π.χ. εργασία µερικής απασχόλησης), αφαιρέθηκαν και στη θέση αυτών προστέθηκαν άλλες που έχουν ουσιώδη επίδραση στη διαµόρφωση της ικανοποίησης των εργαζοµένων, όπως προέκυψε από την κατά πρόσωπο συνέντευξη µε οµάδα νοσηλευτών. Η τελική διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου έγινε κατόπιν διενέργειας προελέγχου σε 10 νοσηλευτές της οµάδας στόχου της έρευνας για τον έλεγχο κατανόησής του και της αντιπροσωπευτικότητας των ερωτήσεων. Επιπλέον έγινε έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής µε τον υπολογισµό του συντελεστή άλφα του Cronbach (για την κλίµακα µέτρησης της ικανοποίησης και για τις επιµέρους διαστάσεις της παράγοντες ικανοποίησης). Το ερωτηµατολόγιο, όπως µορφοποιήθηκε τελικά περιλαµβάνει 50 ερωτήσεις που διαµορφώνουν εννέα αθροιστικές κλίµακες και µετρούν αντίστοιχα εννέα παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης που είναι: 1. Αµοιβές. 2. Πρόγραµµα εργασίας. 3. Ισορροπία οικογένειας-εργασίας. 4. Φύση της εργασίας. 5. Συνθήκες εργασίας. 6. Συνεργάτες. 7. Φόρτος εργασίας. 8. Εκτίµηση υπευθυνότητα. 9. Προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη. Η βαθµολογία σε κάθε διάσταση υπολογίστηκε διαιρώντας το άθροισµα της βαθµολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων (από 1 που αντιστοιχεί σε πολύ δυσαρεστηµένος 3: ουδέτερη στάση 5: πολύ ικανοποιηµένος) στην υπό µελέτη διάσταση µε 76

4 τον αριθµό των ερωτήσεων στη διάσταση αυτή. Για τη συνολική ικανοποίηση το συνολικό άθροισµα διαιρέθηκε µε το σύνολο των ερωτήσεων. ιαδικασία συλλογής δεδοµένων Για να διεξαχθεί η έρευνα ζητήθηκε η έγκρισή του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου και η θετική εισήγηση του για την τελική έγκριση από το ιοικητικό Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το µήνα Απρίλιο του έτους ιευκρινίστηκε ότι τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια θα είναι ανώνυµα και θα έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τελικά συγκεντρώθηκαν 140 πλήρως συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 70%. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Αρχικά έγινε περιγραφική στατιστική και δηµιουργήθηκαν πίνακες συχνοτήτων για τις διάφορες µεταβλητές. Οι µεταβλητές «ωράριο εργασίας» και «θέσεις εργασίας» διχοτοµήθηκαν µε βάση την κυκλικότητα της βάρδιας (µόνο πρωινή βάρδια έναντι κυκλικών) και την ιεραρχία (θέσεις προϊσταµένων έναντι κλινικών νοσηλευτών) λόγω του µικρότερου αριθµού των ατόµων στις εξεταζόµενες υποοµάδες, αλλά και των κοινών χαρακτηριστικών τους, ώστε να διευκολυνθεί η συγκριτική τους παρουσίαση. Ο έλεγχος της κανονικότητας της κατανοµής έγινε µε τη δοκιµασία Kolmogorov-Smirnov. Για την εξέταση των ποιοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία χ 2, µε τη διόρθωση κατά Yates για τους τετράπτυχους πίνακες. Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο p< 0,05. Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γυναίκες ήταν 121 άτοµα ( 86,4 % ) και άνδρες 19 άτοµα ( 13,6 %). Το 49 % του δείγµατος ανήκε στην ηλικιακή οµάδα ετών, µε το 1% να είναι άνω των 50 ετών. Έγγαµοι δήλωσαν το 66 %. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων, προερχόταν από την Τεχνολογική Εκπαίδευση, 101 άτοµα (πίνακας 1). Η µέση βαθµολογία στο σύνολο των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν 2,77 στην 5-βαθµη κλίµακα Likert, που αντιστοιχεί σε ουδέτερη στάση προς µέτρια δυσαρέσκεια από την εργασία. Σχεδόν όλες οι διαστάσεις µε κυριότερες: το πρόγραµµα, τις συνθήκες και το φόρτο εργασίας, τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης και τις ανταµοιβές, σχετίζονται µε τη δυσαρέσκεια των νοσηλευτών. Μόνο για τους συνεργάτες και την φύση της εργασίας διαπιστώθηκε ουδέτερη προς θετική εκτίµηση (πίνακας 2). Στην παρούσα έρευνα οι ίδιοι οι νοσηλευτές ιεράρχησαν ως τα βασικότερα προβλήµατα που τους προκαλούν δυσαρέσκεια την ελλιπή στελέχωσηφόρτο εργασίας (38,2%), και τις αµοιβές (35,9%), ενώ ακολουθούν η µη εφαρµογή καθηκοντολογίου (13%) και το πρόγραµµα εργασίας (8,4%) Τα δυο πρώτα ιεραρχούνται ως τα πιο βασικά από τους περισσοτέρους νοσηλευτές (74,1%) (πίνακας 3). Τα προτεινόµενα µέτρα για την βελτίωση της εργασίας αφορούσαν την αντιµετώπιση αυτών των παραγόντων και ήταν: αύξηση των αµοιβών (45,2%), του προσωπικού (38,9%), άσκηση δραστηριοτήτων απολύτως συναφών µε την θέση εργασίας (6,3%) και ελαχιστοποίηση των διπλοβαρδιών (4,8%), και ακολουθούν η συµµετοχική διοίκηση (2,4%), η συνεχιζόµενη εκπαίδευση (1,6%) και η βελτίωση της επικοινωνίας στον Οργανισµό (0,8%). Τα δυο πρώτα επιλέγονται από το 84,1% των ερωτηθέντων (πίνακας 4). Αναφορικά µε το ενδεχόµενο αποχώρησης το 59,3% των νοσηλευτών δήλωσαν πως έχουν σκεφτεί να αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους, και η πλειονότητα εξ αυτών από το επάγγελµα. Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση της πρόθεσης αποχώρησης σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά προέκυψε µόνο µε την οικογενειακή κατάσταση, όπου οι άγαµοι προτίθενται σε υψηλότερο ποσοστό να αποχωρήσουν. Το φύλο και το εκπαιδευτικό κλιµάκιο δε βρέθηκε να επηρεάζουν τη σκέψη για αποχώρηση (πίνακας 5). Σε σχέση µε τους εργασιακούς παράγοντες διαπιστώθηκε ότι όσοι νοσηλευτές σκέπτονταν να αποχωρίσουν από τη θέση εργασίας τους ήταν περισσότερο δυσαρεστηµένοι µε όλες τις διαστάσεις της ικανοποίησης που µετρήσαµε. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν σε σχέση µε το πρόγραµµα εργασίας, τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης, το φόρτο εργασίας, τη ισορροπία οικογένειας-εργασίας, τη συνολική ικανοποίηση, την εκτίµηση υπευθυνότητα και τους συνεργάτες (ωστόσο, για τους συνεργάτες η στάση ήταν ουδέτερη) (πίνακας 6). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, οι περισσότεροι νοσηλευτές ήταν επαγγελµατικά δυσαρεστηµένοι και είχαν σκεφτεί να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους. Ωστόσο και στις περισσότερες διεθνείς µελέτες καταγράφονται µέτρια ή χαµηλά επίπεδα επαγγελµατικής ικανοποίησης, ανάλογα µε την χώρα διεξαγωγής τους και τις επικρατούσες συνθήκες (Lu et al, 2007; Sharp et al, 2008; Daehle, 2008; El-Jardali et al, 2009). Έρευνες στις ΗΠΑ για παράδειγµα, αναφέρουν ότι το ποσοστό των δυσαρεστηµένων νοσηλευτών ανέρχεται στο 40%. Το ποσοστό αυτό είναι 10-15% υψηλότερο σε σχέση µε το ποσοστό δυσαρέσκειας που έχει καταγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο επαγγελµατιών και γενικά εργαζόµενων στις ΗΠΑ (Stanton, 2005). Η εργασιακή δυσαρέσκεια ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την κινητικότητα των νοσηλευτών και εκδηλώνεται είτε µε αλλαγή τµήµατος και χώρου εργασίας (nursing turnover), είτε µε αποχώρηση από το επάγγελµα (Aiken et al, 2008; Coomber and Barriball, 2007; Mrayyan, 2007; Shader et al, 2001; Stone et al, 2007; Tzeng,2002), είτε ακόµη και µε την επαγγελµατική µετανάστευση από αναπτυσσόµενες χώρες, σε χώρες µε προηγµένα υγειονοµικά συστήµατα (Vujicic et al, 2004; El-Jardali et al, 2009). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα ευρήµατα της παρούσας 77

5 εργασίας, όπου οι περισσότερο δυσαρεστηµένοι νοσηλευτές σκέφτονται να αποχωρήσουν. Από όλα τα χαρακτηριστικά του δείγµατος που µελετήθηκαν ως ανεξάρτητες µεταβλητές την ισχυρότερη επίδραση στην επαγγελµατική ικανοποίηση είχαν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά: η στελέχωση, το ωράριο εργασίας και το τµήµα. Μείζων αίτιο δυσαρέσκειας είναι η ελλιπής στελέχωση. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως η νοσηλευτική στελέχωση όλων των τµηµάτων νοσηλείας υπολείπεται σε µεγάλο βαθµό από τα πρότυπα των προηγµένων χωρών (Μαλλιαρού και συν, 2008; Doiron et al, 2008; Stanton, 2005). Η ελλιπής στελέχωση αλλά και η ενασχόληση µε µη νοσηλευτικά καθήκοντα ευθύνονται πιθανόν για την δυσαρέσκεια που εκφράστηκε για τον φόρτο εργασίας. Η µειωµένη στελέχωση, που αφορά περισσότερο τους πτυχιούχους νοσηλευτές, ευθύνεται σε σηµαντικό βαθµό για την κακή εφαρµογή του κυκλικού προγράµµατος εργασίας, διότι οι κλινικοί νοσηλευτές δουλεύουν πολλές νύχτες και αργίες, µε έντονα ασταθές ωράριο και διπλοβάρδιες, χωρίς να µεσολαβεί ικανοποιητικός χρόνος ανάπαυσης µεταξύ των βαρδιών. Το πρόγραµµα αυτό παραβαίνει τις οδηγίες της Ε.Ε. (93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ) σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, και δύσκολα εναρµονίζεται µε τις προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ως αποτέλεσµα εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια από τους παράγοντες: πρόγραµµα και ισορροπία οικογένειας-εργασίας. Επειδή το κυκλικό πρόγραµµα αποτελεί πηγή εργασιακού άγχους και δυσαρέσκειας (McVicar, 2003), αρκετές χώρες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη βελτιωσή του (Doiron, 2008; Swansbourg and Swansbourg, 2002), ενώ όπου η εκφραζόµενη δυσαρέσκεια είναι υψηλή συνδέεται µε την τάση αποχώρησης από το εργασία (El-Jardali, 2009). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας. Ως ένα βαθµό, η έλλειψη πτυχιούχων νοσηλευτών συνευθύνεται για την καταχρηστική (Προεδρικό ιάταγµα Α/165,2001) υποκατάσταση των νοσηλευτών από βοηθούς νοσηλευτές και την αδυναµία θέσπισης και εφαρµογής καθηκοντολογίου που αποτελεί αίτιο επαγγελµατικής δυσαρέσκειας. Ως συνακόλουθο έχει την αδυναµία καθορισµού των αρµοδιοτήτων και της ευθύνης των νοσηλευτών, τόσο σε σχέση µε άλλες ειδικότητες εργαζοµένων, όσο και µεταξύ τους (Υφαντόπουλος, 2005), αλλά και την αδυναµία εφαρµογής σύγχρονων και αποτελεσµατικότερων µεθόδων οργάνωσης της νοσηλευτικής φροντίδας όπως είναι η πρωτοβάθµια νοσηλευτική κ.α. (Adams and Bonds 2003). Έτσι παρεµποδίζεται η αυτονοµία και η συµµετοχή των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων µε αποτέλεσµα την έλλειψη επαγγελµατικής αναγνώρισης και ικανοποίησης (Laschinger and Havens 1997; Zangaro and Soeken 2007; Swansbourg and Swansbourg, 2002). Η έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης έχει καταγραφεί και στη χώρα µας (Ποζουκίδου και συν, 2007) και επιβεβαιώνεται στην παρούσα µελέτη, όπου µαζί µε την έλλειψη επαγγελµατικής επιρροής στο χώρο εργασίας συντελεί στην εκφραζόµενη δυσαρέσκεια, η οποία και σχετίστηκε µε την πρόθεση αποχώρησης. Επίσης, η έλλειψη προσωπικού δυσχεραίνει την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και γενικά την διάθεση χρόνου για ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης συντελεί στην εκφραζόµενη δυσαρέσκεια από τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η δεύτερη µεγαλύτερη πηγή δυσαρέσκειας που εκφράστηκε αφορά τις χαµηλές αµοιβές του νοσηλευτικού επαγγέλµατος που λειτουργούν και ως ένα ενδεικτικό µέτρο αναγνώρισης της προσφοράς του εργαζοµένου και της αξίας - κύρους του επαγγέλµατός του. Η δυσαρέσκεια από τις αµοιβές, που εν µέρει αµβλύνεται από την ασφάλεια που παρέχει η εργασία στο δηµόσιο τοµέα για όσους έχουν µόνιµη θέση εργασίας έχει προκύψει και σε άλλες µελέτες σε δηµόσια νοσοκοµεία (Ζυγούλης 2008, Νικολάου 2005) και άλλες υπηρεσίες υγείας (Ποζουκίδου και συν, 2007; Μωϋσάκη, 2006). υσαρέσκεια από τις αµοιβές αναφέρεται και σε διεθνές επίπεδο (Coomber and Barriball, 2007; El- Jardali et al, 2009; Gardulf et al, 2005; Pillay, 2009), αν και η ένταση της ποικίλλει ανάλογα µε τις αµοιβές του επαγγέλµατος σε κάθε χώρα. Η δυσαρέσκεια είναι πολύ πιο έντονη στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου οι πολύ χαµηλές αµοιβές και τα προβλήµατα στις υποδοµές οδηγούν στην αποµάκρυνση από το νοσηλευτικό επάγγελµα (El-Jardali et al, 2009; Vujicic et al, 2004). Αντίθετα στις αναπτυγµένες χώρες λιγότερο οι αµοιβές (έχει βρεθεί ότι µια αύξηση του µισθού κατά 10 % αυξάνει την πιθανότητα να παραµείνει ο νοσηλευτής στην υπηρεσία του κατά 2 %, ποσοστό που θεωρείται χαµηλό) και περισσότερο τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά ευθύνονται για την δυσαρέσκεια και την κινητικότητα των νοσηλευτών (Aiken et al, 2002; Sharp 2008). Συµπεράσµατα Με βάση τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας οι περισσότεροι νοσηλευτές ήταν επαγγελµατικά δυσαρεστηµένοι και είχαν σκεφτεί να αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους και η πλειοψηφία αυτών από το επάγγελµα. Η πρόθεση αποχώρησης συσχετίστηκε θετικά µε την επαγγελµατική δυσαρέσκεια. Πιο πρόθυµοι να αποχωρήσουν εµφανίζονται οι άγαµοι. Η βελτίωση των όρων και των συνθηκών άσκησης του νοσηλευτικού έργου και κατά συνέπεια η βελτίωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, απαιτεί την αναγνώριση και την προσεκτική αντιµετώπιση των αιτιών της δυσαρέσκειας των νοσηλευτών από την διοίκηση του νοσοκοµείου και από την κεντρική πολιτική ηγεσία (θεσµικά-νοµικά, οικονοµικά µέτρα κ.α.) καθώς πολλά βασικά προβλήµατα υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες της διοίκησης. Αντίθετα, επιδείνωση των παραγόντων που σχετίζονται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερο ποσοστό αποχωρήσεων και περαιτέρω όξυνση των προβληµάτων στελέχωσης στο σύστηµα υγείας της χώρας. 78

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adams A. & Bond S. (2003) Staffing in acute hospital ward: part 2. Relationships between grate mix, Staff stability and Features of ward organizational environment. J Nurs Manag, 11(5): Aiken LH., Clarke SP., Sloanne DM., Sochalski J., Silber JH. (2002) Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout and job dissatisfaction. JAMA, 288: Aiken LH., Clarke SP., Sloane DM., Lake ET. & Cheney T. (2008) Effects of hospital care environment on patient mortality ant nurse outcomes. J Nurs Adm, 38(5):223-9 Aiken LH., Clarke SP., Sloanne DM., Lake ET., Sochalski J., Busse R., Clarke H., Giovannetti P., Hunt J., Rafferty AM. & Shamian J. (2009) Nurses reports on hospital care in five countries. Health Affairs, 20(3):43-47 Coomber B. & Barriball K. (2007) Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospitalbased nurses: a review of research literature. Int J Nurs Stud, 44(2): Daehlen M. (2008) Job satisfaction and job values among beginning nurses: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud, 45(12): Doiron D., Hall J. & Jones G. (2008) Is there a crisis in nursing retention in New South Wales? Aust New Zealand Health Policy, 5:19. El-Jardali F., Dimassi H., Dumit N., Jamal D. & Mouro G. (2009) A national cross-sectional study on nurses' intent to leave and job satisfaction in Lebanon: implications for policy and practice. BMC Nurs, 8:3. Friese C., Lake E., Aiken L., Silber J. & Sochalski J. (2008) Hospital nurse practice environments and outcomes of surgical oncology patients. Health Serv Res, 43(4): Gardulf A., Söderström IL., Orton ML., Eriksson LE., Arnetz B. & Nordström G. (2005) Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs? J Nurs Manag, 13(4): Guidelines (93/104/ΕΚ & 2000/34/ΕΚ) regarding working time management Kingma M. (2007), Nurses on the Move: A Global Overview. Health Serv Res, 42(3 Pt 2): Κουτούζης Μ. (1999) Η υποκίνηση, στο: ίκαιος Κ., Κουτούζης Μ., Πολύζος Ν., Σιγάλας Ι. & Χλέτσος Μ. Βασικές Αρχές ιοίκησης ιαχείρισης (management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα. Laschinger HK. & Havens DS. (1997) The effect of workplace empowerment on staff nurses' occupational mental health and work effectiveness. J Nurs Adm, 27(6):42-50 Λιαρόπουλος Λ. (2007) Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστηµάτων Υγείας, Α τόµος, Βήτα medical arts, Αθήνα Lu H., While AE. & Barriball KL. (2007) A model of job satisfaction of nurses: a reflection of nurses' working lives in Mainland China. J Adv Nurs, 58(5): Μαλλιαρού Μ. & Καραθανάση Κ. (2008) Πρότυπα ασφαλούς Νοσηλευτικής στελέχωσης υπηρεσιών υγείας. Μια συστηµατική ανασκόπηση., Πρακτικά 19 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσηλευτών Χειρουργείου, Ρόδος McVicar A. (2003) Workplace stress in nursing: A literature review. J Adv Nurs, 44: Μωυσάκη Μ. (2006) Πηγή: Περιλήψεις µεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης. Πρόσβαση 25/3/08. Mrayyan MT. (2007). Jordanian nurses' job satisfaction and intent to stay: comparing teaching and non-teaching hospitals. J Prof Nurs, 23(3): Mueller WC. & McCloskey J. (1990) Nurses job satisfaction: A proposed Measure, Nursing Research, 39: Νιάκας. (1994) Η αγορά εργασίας του νοσηλευτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, στο Σαπουντζή. & Λεµονίδου Χ. (επιµ): Η νοσηλευτική στην Ελλάδα. Εξελίξεις και προοπτικές, Ακαδηµία Επαγγελµάτων Υγείας, σελ Νικολάου Α. (2005) Η επαγγελµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που τη διαµορφώνουν. Οι περιπτώσεις του «Τζάνειου» Γ.Ν. Πειραιά και του Ν.Γ.Ν. Κορίνθου», ιπλωµατική εργασία, ΕΑΠ, Πρόγραµµα ΜΥ, Πάτρα. Οδηγίες (93/104/ΕΚ & 2000/34/ΕΚ) σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Pillay R. (2009) Work satisfaction of professional nurses in South Africa: a comparative analysis of the public and private sectors. Hum Resour Health, 7:15. Ποζουκίδου ΑΒ, Θεοδώρου ΜΜ, & Καϊτελίδου. (2007) Επαγγελµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε ένα δηµόσιο γενικό νοσοκοµείο. Νοσηλευτική, 46 (4): Price JL. & Mueller CW. (1981) Professional Turnover: the case of Nurses, S.P. Medical and Scientific Books, New York. Προεδρικό ιάταγµα Α /165, Επαγγελµατικά δικαιώµατα Νοσηλευτών Ε. Sanger E, Richarson J. & Larson E. (1986) What satisfies Nurses enough to keep them. Nurs Manag, 16:43 Shader K, Broome ME, Broome CD, West ME, & Nash M. (2001) Factors influencing satisfaction and anticipated turnover for nurses in an academic medical center. J Nurs Adm, 31(4): Sharp TP. (2008). Job satisfaction among psychiatric registered nurses in New England. J Psychiatr Ment Health Nurs, 15(5): Σιγάλας Ι. (1999) Αρχές διοίκησης οργανισµών υγείας, στο: ίκαιος Κ., Κουτούζης Μ., Πολύζος Ν., Σιγάλας Ι. & Χλέτσος Μ. Βασικές Αρχές ιοίκησης ιαχείρισης (management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα. Stanton M. (2005) Hospital Nurse Staffing and Quality of Care. Agency for Healthcare Research and Quality, available: Stone P, Mooney-Kane C, Larson E, Pastor D, Zwanziger J, & Dick A. (2007) Nurse Working Conditions, Organizational Climate, and Intent to Leave in ICUs: An Instrumental Variable Approach. Health Serv Res, 42(3 Pt 1): Swansburg R, & Swansburg R. (2002) Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία, Επιµέλεια: Αποστολοπούλου Ε., 2 η έκδοση, Ιατρικές εκδόσεις Λαγός, Αθήνα Tzeng HM. (2002) The influence of nurses' working motivation and job satisfaction on intention to quit: an empirical investigation in Taiwan.Int J Nurs Stud, 39(8): Vujicic M., Zurn P., Diallo K., Adams O, & Dal Poz M. (2004) The role of wages in the migration of health care professionals from developing countries. Hum Resour Health, 2:3. Ν Χαραλαµπίδου Ε. (1996) Επαγγελµατική ικανοποίηση νοσηλευτών στο χώρο του νοσοκοµείου. ιδακτορική ιατριβή, ΕΚΠΑ, thesis ekt gr/6203. Υφαντόπουλος Γ. (2005) Τα οικονοµικά της Υγείας: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα. Εκδόσεις Τυπωθήτω. 79

7 Zangaro GA, & Soeken KL. (2007) A meta-analysis of studies of nurses' job satisfaction. Res Nurs Health, 30(4): Ζυγούλης Λ. (2008) Ικανοποίηση των αναγκών του Νοσηλευτικού Προσωπικού και η σχέση της µε την ανάπτυξη του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας, Μεταπτυχιακή εργασία, ΕΑΠ, Πρόγραµµα ΜΥ, Πάτρα. 80

8 Ν % Φύλο Άνδρες 19 13,6 Γυναίκες ,4 Ηλικιακή οµάδα , , ,0 >50 2 1,0 Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµοι 92 66,0 Άγαµοι 48 34,0 Εκπαιδευτικό κλιµάκιο ΠΕ 10 7,1 ΤΕ ,2 Ε 19 13,6 Μεταπτυχιακές σπουδές 10 7,1 Ωράριο εργασίας Πρωινή βάρδια 48 34,3 Κυκλικό ωράριο 92 65,7 Θέση εργασίας Τοµεάρχης 5 3,6 Προϊστάµενος 8 5,7 Υπεύθυνος 11 7,9 Νοσηλευτής/τρια ,9 Πίνακας 1. ηµογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών του δείγµατος 81

9 ιάσταση ( Ν=140) Συντελεστής α Cronbach Μέσος όρος ± Τυπική απόκλιση Μεγ ελαχ Συνολική ικανοποίηση 0,95 2,77±,63 1,32-4,38 Αµοιβές 0,64 2,64±,67 1,00-4,40 Πρόγραµµα 0,87 2,45±1,6 1,00-5,00 Ισορροπία οικογένειας εργασίας 0,57 2,69±,84 1,00-4,75 Φύση της εργασίας 0,82 3,05±,75 1,14-4,57 Συνθήκες εργασίας 0,71 2,49±,94 1,00-4,67 Συνεργάτες 0,74 3,23±,76 1,00-4,83 Φόρτος εργασίας 0,74 2,52±,76 1,00-4,83 Εκτίµηση -υπευθυνότητα 0,82 2,88±,83 1,00-4,78 Προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη 0,87 2,50±,81 1,00-4,67 Πίνακας 2. Συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach ανά διάσταση και µέσος όρος βαθµολογίας ανά διάσταση. Λόγοι Ν % Αθροιστικό ποσοστό % Ελλιπής στελέχωση φόρτος εργασίας ,2 38,2 Χαµηλές αµοιβές 47 35,9 74,1 Μη εφαρµογή καθηκοντολογίου 17 13,0 87,1 Πρόγραµµα εργασίας 11 8,4 95,5 Αποκλεισµός από τη λήψη αποφάσεων 5 3,8 99,3 Άλλο 10 0,7 100,0 Πίνακας 3. Ιεράρχηση βασικών προβληµάτων που προκαλούν δυσαρέσκεια από την εργασία Προτεινόµενα µέτρα βελτίωσης Ν % Αθροιστικό % Αύξηση οικονοµικών αποδοχών 57 40,7 40,7 Αύξηση προσωπικού 49 35,0 75,7 Άσκηση δραστηριοτήτων απολύτως 22 15,7 91,4 συναφών µε τη θέση εργασίας. Συνεχιζόµενη εκπαίδευση 2 1,4 92,8 Συµµετοχική διοίκηση στη 3 2,1 94,9 νοσηλευτική υπηρεσία. Ελαχιστοποίηση διπλοβαρδιών 6 4,3 99,2 Βελτίωση επικοινωνίας εντός του 1 0,8 100,0 Οργανισµού Πίνακας 4. Προτεινόµενες αλλαγές. 82

10 Μεταβλητή Σκέψη για αποχώρηση Σύνολο Ρ Φύλο ΝΑΙ ΟΧΙ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος Άγαµος Σύνολο Εκπαιδευτικό κλιµάκιο ΠΕ ΤΕ Ε ΜΠ Σύνολο Πρόγραµµα Βάρδιας Μόνο πρωινή Κυκλικό Σύνολο Θέση εργασίας Προϊστάµενος Κλινικός Νοσηλευτής Σύνολο Χc 2 =0,42 p=0,52 Χc 2 =7,12 p=0,008 Χc 2 =2,09 p=0,55 Χc 2 =1,12 p=0,29 Χc 2 =0,00 p=0,95 Πίνακας 5. Σκέψη αποχώρησης και δηµογραφικοί/εργασιακοί παράγοντες 83

11 Σκέψη για N Mέσος ±Τυπική απόκλιση t-test p αποχώρηση Συνολική ΝΑΙ 83 2,61±,55-3,35,001 ικανοποίηση ΟΧΙ 56 2,96±,67 Αµοιβές ΝΑΙ 83 2,57±,63-1,19,234 ΟΧΙ 56 2,71±,73 Πρόγραµµα ΝΑΙ 83 2,27±1,04-2,17,031 ΟΧΙ 56 2,70±1,26 Ισορροπία ΝΑΙ 83 2,57±,73-1,99,048 οικογένειας - εργασίας ΟΧΙ 56 2,86±,95 Φύση της ΝΑΙ 83 2,93±,72-1,96,052 εργασίας ΟΧΙ 56 3,18±,74 Συνθήκες ΝΑΙ 83 2,39±,95-1,37,172 εργασίας ΟΧΙ 56 2,61±,88, Συνεργάτες ΝΑΙ 83 3,00±,75-2,52,013 ΟΧΙ 56 3,41±,72 Φόρτος ΝΑΙ 83 2,35±,62-2,98,003 εργασίας ΟΧΙ 56 2,73±,87 Εκτίµηση - ΝΑΙ 83 2,66±,74-3,89,000 υπευθυνότητα ΟΧΙ 56 3,18±,83 Προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη ΝΑΙ 83 2,31±,76 ΟΧΙ 56 2,75±,80-3,20,002 Πίνακας 6. Σκέψη αποχώρησης και διαστάσεις ικανοποίησης. 84

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών

Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 3, 121-127 ISSN 1791-9649 Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών τµηµάτων Γκεσούλη-Βολτυράκη Ε. 1, Μαρνέρας Χ. 2, Χαρίση Ε. 3, Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Ηρακλής Ηρακλέους, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

επαγγελματική ικανοποίηση.

επαγγελματική ικανοποίηση. 39 Επιδημιολογική Μελέτη Επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας Η ειδική περίπτωση των νοσηλευτών Μπόρου Αθανασία 1, Βόσνιακ Γκρέτα 2, Υφαντής Άρης 3, Τηνιακού Ιωάννα 4, Μαχαιράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος

Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος Δημητριάδου-Παντέκα Αλεξάνδρα 1, Τσαλογλίδου Αρετή 2, Λαβδανίτη Μαρία 1, Ντιό Ελένη 3, Σαπουντζή-

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

H oργανωσιακή κουλτούρα και. ο βαθμός ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων. στην ιδιωτική περίθαλψη της Κύπρου

H oργανωσιακή κουλτούρα και. ο βαθμός ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων. στην ιδιωτική περίθαλψη της Κύπρου H oργανωσιακή κουλτούρα και ο βαθμός ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων στην ιδιωτική περίθαλψη της Κύπρου Αφροδίτη Κασίνη, Δρ Ανδρέας Παυλάκης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα σύνολο αξιών, πεποιθήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ EΣΔΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα ΞΥΔΕΑ-ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Ασάφεια και σύγκρουση ρόλων των εργαζομένων σε δημόσιο επαρχιακό νοσοκομείο

Ασάφεια και σύγκρουση ρόλων των εργαζομένων σε δημόσιο επαρχιακό νοσοκομείο ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Ασάφεια και σύγκρουση ρόλων των εργαζομένων σε δημόσιο επαρχιακό νοσοκομείο Υφαντή Ελένη 1, Γκέτσιος Γιάννης 2, Νάκα Φωτεινή 3, Μαστραπά Ευαγγελία 4, Τσιρίγκα Σοφία 5, Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο νοσοκομεία της Ελλάδας

Συγκριτική μελέτη ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο νοσοκομεία της Ελλάδας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):325-334 Συγκριτική μελέτη ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο νοσοκομεία της Ελλάδας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΦΤ:2007605335

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΦΤ:2007605335 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΦΤ:2007605335 «Εφαρμογή της Θεωρίας της Κάντερ και Ενδυνάμωση του Νοσηλευτικού Προσωπικού» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των απουσιών και παραιτήσεων του νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδιωτικό νοσοκοµείο

ιαχείριση των απουσιών και παραιτήσεων του νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδιωτικό νοσοκοµείο ιαχείριση των απουσιών και παραιτήσεων του νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδιωτικό νοσοκοµείο Κυριακή Σωτηριάδου 1, Μαρία Μαλλιαρού 2, Παύλος Σαράφης 3 1. Αν/χης (ΥΝ), E.A. 2. 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοεµίο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ X.ΠΩΓΩΝΙΔΗΣ 1,Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2,Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ 3, Δ.ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2, Μ.ΤΣΟΥΛΗ 3,Α.ΠΑΠΠΑ 3, Ε.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 4 1.Κ.Υ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 2.Κ.Υ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 2. Δρ Καλοκαιρινού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκοµείου. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Νάουσας

ιερεύνηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκοµείου. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Νάουσας ιερεύνηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκοµείου. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Νάουσας Χρήστος Β. Γώγος 1, Ελισάβετ Πετσετάκη 2 1. Νοσηλευτής ΤΕ, MSc

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Χανιά Μαρία Νοσηλεύτρια (Μ.Sc.), Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαρία Χριστοδούλου 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 2, 86-92 ISSN 1791-9649 Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Κωνσταντινοπούλου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Ως χώρα

Διαβάστε περισσότερα