1. MM A. ΣΤΑ ΙΟ ΕΠΑΦΗΣ. survey_m M. Αριθµός Έρευνας. EB620.3 survey_mm. country_ MM. Κωδικός χώρας. EB620.3 country_mm. Intnum_M Αριθµός συνέντευξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. MM A. ΣΤΑ ΙΟ ΕΠΑΦΗΣ. survey_m M. Αριθµός Έρευνας. EB620.3 survey_mm. country_ MM. Κωδικός χώρας. EB620.3 country_mm. Intnum_M Αριθµός συνέντευξης"

Transcript

1 . MM A. CONTACT PHASE. MM A. ΣΤΑ ΙΟ ΕΠΑΦΗΣ survey_m M Survey Number survey_m M Αριθµός Έρευνας [Do not ask - Please code 595] [Μη ρωτήσετε - Παρακαλούµε κωδικοποιήστε 595] (-) (-) EB60. survey_mm EB60. survey_mm country_ MM Country Code country_ MM Κωδικός χώρας [Do not ask - Please use the code allowed] [Μη ρωτήσετε - Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε τον επιτρεπτό κωδικό] (5-6) (5-6) EB60. country_mm EB60. country_mm Intnum_M M Interview number Intnum_M Αριθµός συνέντευξης RT M (7-5) (7-5) EB60. Intnum_MM NEW EB60. Intnum_MM NEW date_mm Date of interview date_mm Ηµεροµηνία συνέντευξης [Do not ask] [Μη ρωτήσετε] (5-5) (55-56) (5-5) (55-56) day month ηµέρα µήνας EB60. date_mm EB60. date_mm idnum_m M ID-number of the establishment (from sampling source) idnum_m M Αριθµός ταυτότητας επιχείρησης (από την πηγή δειγµατοληψίας) [Do not ask - Make sure that MM and ER-interview from the same establishment have [Μη ρωτήσετε - Βεβαιωθείτε ότι η συνέντευξη MM και ER από την ίδια επιχείρηση έχει identical ID-numbers] πανοµοιότυπους αριθµούς ταυτότητας] (57-6) (57-6) EB60. idnum_mm EB60. idnum_mm

2 int_typ_m M Type of interview int_typ_m M Τύπος συνέντευξης [Do not ask - Please code '' - code '' can be found for this questionnaire] [Μη ρωτήσετε - Παρακαλούµε κωδικοποιήστε '' - εν µπορεί να βρεθεί κωδικός '' γι' αυτό το ερωτηµατολόγιο] (65) (65) MM MM ER ER EB60. int_typ_mm nace_mm NACE-Code from sampling source EB60. int_typ_mm nace_mm NACE-Κωδικός από την πηγή δειγµατοληψίας [Do not ask - The sector of activity will not be asked in the interview, but will be added from [Μη ρωτήσετε - Ο τοµέας δραστηριότητας δεν πρόκειται να ερωτηθεί στη συνέντευξη, the information contained in the address source (NACE code) - Please send us your ωστόσο θα προστεθεί από τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην πηγή διεύθυνσης codebook] (κωδικός NACE) - Παρακαλούµε στείλτε µας το βιβλίο κωδικών σας] (66-7) (66-7) EB60. nace_mm EB60. nace_mm region_m M Code for region region_m M Κωδικός περιοχής [Do not ask - Please send us your codebook] [Μη ρωτήσετε - Παρακαλούµε στείλτε µας το βιβλίο κωδικών σας] (7-7) (7-7) EB60. region_mm EB60. region_mm [Stress as necessary: ) Emphasise again strict confidentiality of responses. ) 0 to 5 minute interview. ) The survey is conducted on behalf of the European Agency for Safety and Health at Work. The Agency is an autonomous body of the European Union that provides information to improve health and safety at work. ) The questions are about health and safety policies and practices in your establishment. 5) Good health and safety at work is an increasingly important issue and is a key factor in the success of the European economy. Participation in the survey will help to improve the information and assistance given to workplaces to improve the safety and health of workers.] [Τονίστε ανάλογα µε την περίπτωση:: ) Υπογραµµίστε ξανά το απόλυτο απόρρητο των απαντήσεων ) Συνέντευξη 0-5 λεπτών ) Η έρευνα διενεργείται για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ο Οργανισµός αποτελεί αυτόνοµο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας. ) Οι ερωτήσεις αφορούν στις πολιτικές και τις µεθόδους σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρησή σας. 5) Η καλή υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελούν ολοένα και πιο σηµαντικό θέµα, καθώς και βασικό παράγοντα στην επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η συµµετοχή στην έρευνα θα συµβάλει στη βελτίωση των πληροφοριών και της βοήθειας που παρέχεται στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.]

3 MM00 Good morning / afternoon. My name is... from <INSTITUTE> in <location of institute>. We are conducting a survey on behalf of the European Agency for Safety and Health at Work, which is the official European body responsible for information on occupational safety and health. The survey aims to assist workplaces across Europe to deal more effectively with health and safety and to promote the health and well-being of employees. All data will be treated with absolute confidentiality and the results will be totally anonymous. For this interview I would like to talk to the most senior manager who coordinates safety and health activities in this establishment. MM00 Καληµέρα/καλησπέρα, ονοµάζοµαι <ΟΝΟΜΑ> και είµαι από την εταιρεία ερευνών CYMAR MArket Research Ltd στην Κύπρο. ιενεργούµε έρευνα για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ο οποίος αποτελεί τον επίσηµο ευρωπαϊκό φορέα για την πληροφόρηση σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. Η έρευνα αποσκοπεί στο να βοηθήσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν πιο αποτελεσµατικά τα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας, και να προαγάγουν την υγεία και την ευηµερία των εργαζοµένων. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναι απολύτως απόρρητα και τα αποτελέσµατα θα είναι εντελώς ανώνυµα. Γι' αυτή τη συνέντευξη θα ήθελα να µιλήσω µε το ανώτερο διοικητικό στέλεχος που συντονίζει τις δραστηριότητες υγείας και ασφάλειας στη συγκεκριµένη επιχείρηση. [Tick what applies] The respondent is this person Respondent tries to put through to another person Refused EB60. MM00 MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (9) (9) Ο/η ερωτώµενος/η είναι το συγκεκριµένο άτοµο Ο/η ερωτώµενος/η προσπαθεί να περάσει την κλήση σε άλλον/η Αρνήθηκε EB60. MM00 MODIFY ASK MM00 TO MM00 IF MM00= - IF MM00= THEN GO TO MM050 - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW ASK MM00 TO MM00 IF MM00= - IF MM00= THEN GO TO MM050 - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW MM00 Interviewer has been put through to another person MM00 Ο/η ερευνητής/ερευνήτρια συνδέθηκε µε άλλον/η [Tick what applies] Telephone is answered by a new respondent Line busy / not answered Back to original person or switchboard EB60. MM00 [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (95) (95) Το τηλέφωνο απαντήθηκε από νέο ερωτώµενο/η Απασχοληµένη γραµµή/ δεν υπήρξε απάντηση Επιστροφή στο αρχικό άτοµο ή σε τηλεφωνικό κέντρο EB60. MM00 MM00Q IF MM00= THEN START WITH MM00 AGAIN - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW AND TRY LATER - IF MM00= THEN GO TO MM00 May I have the full name and the extension of this person? [If necessary: I would like to talk to the most senior person in charge of personnel in this establishment] MM00Q IF MM00= THEN START WITH MM00 AGAIN - IF MM00= THEN STOP INTERVIEW AND TRY LATER - IF MM00= THEN GO TO MM00 Μπορώ να έχω το πλήρες όνοµα και τον εσωτερικό αριθµό τηλεφώνου του συγκεκριµένου ατόµου; [Εάν απαιτείται: Θα ήθελα να µιλήσω µε το ανώτερο στέλεχος το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα ασφάλειας στη συγκεκριµένη επιχείρηση] [Tick what applies] Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused EB60. MM00Q MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (96) (96) Λήφθηκαν οι πληροφορίες Ξανακαλέστε τον παρόντα αριθµό (τηλεφωνικό κέντρο) αργότερα Αρνήθηκε EB60. MM00Q MODIFY

4 MM00H Please choose the correct option MM00H Παρακαλούµε επιλέξτε τη σωστή επιλογή [Tick what applies] Mrs Mr EB60. MM00H MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (97) (97) Κυρία Κύριος EB60. MM00H MODIFY MM00N Full name of the person asked in MM00 MM00N Πλήρες όνοµα του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ00 [Write down] [Καταγράψτε] 0 (98,99-8) 0 (98,99-8) EB60. MM00N EB60. MM00N MM00T Direct phone number of the person asked in MM00 (including city code) MM00T Απευθείας αριθµός τηλεφώνου του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ00 (συµπεριλαµβανοµένου κωδικού πόλεως) [Write down without /,., +, etc. - for example ] [Καταγράψτε χωρίς /,., +, κτλ. - για παράδειγµα ] 0 (9,0-59) 0 (9,0-59) EB60. MM00T EB60. MM00T

5 MM00 What do you think would be the best time to call again? MM00 Ποια νοµίζετε ότι θα ήταν η καλύτερη ώρα για να καλέσουµε ξανά; [Please code 'ddmm' and then 'hhmm'] [Παρακαλούµε κωδικοποιήστε 'ηηµµ' και στη συνέχεια 'ωωλλ'] (60-6) (6-67) (60-6) (6-67) Date Hour Ηµεροµηνία Ώρα EB60. MM00 Thank you for your help. Good bye. TRY LATER MM050 to MM099 : ask only in BE BG CY CZ EE EL HR HU IE LT MK MT PT RO SI SK TR EB60. MM00 Σας ευχαριστούµε για τη βοήθειά σας. Αντίο. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ MM050 to MM099 : ask only in BE BG CY CZ EE EL HR HU IE LT MK MT PT RO SI SK TR MM050 May I first of all check: Is the establishment at this address a single independent company or organization with no further branch-offices, production units or sales units elsewhere in (OUR COUNTRY) MM050 Αρχικά, θα ήθελα να ρωτήσω: η επιχείρηση στη συγκεκριµένη διεύθυνση αποτελεί µεµονωµένη, ανεξάρτητη εταιρεία ή οργάνωση χωρίς άλλα υποκαταστήµατα, µονάδες παραγωγής ή µονάδες πωλήσεων σε άλλες περιοχές στην Κύπρο; Η είναι µία από πολλές A single independent company or organization One of a number of different establishments answer EB60. MM050 NEW (68) (68) Μεµονωµένη ανεξάρτητη εταιρεία ή οργάνωση Μια από αρκετές διαφορετικές επιχειρήσεις Καµία απάντηση EB60. MM050 NEW ASK MM050a TO MM099 IF MM050= OTHERS GO TO MM0 ASK MM050a TO MM099 IF MM050= OTHERS GO TO MM0 MM050a How many employees does this company have in (OUR COUNTRY)? Please add up the number of employees of all local establishments. MM050a Πόσους υπαλλήλους έχει αυτή η εταιρεία στην Κύπρο; Παρακαλούµε αθροίστε τον αριθµό υπαλλήλων όλων των τοπικών επιχειρήσεων. Read out categories and tick only one! Count the number of persons. Each employee is counted as one person, regardless whether they re working full-time or part-time (= headcount). to 9 employees 0 to 9 employees 0 to 9 employees 50 to 9 employees 50 to 99 employees 500 or more employees answer ιαβάστε τις κατηγορίες και µαρκάρετε µόνο µία! Μετρήστε τον αριθµό των ατόµων. Κάθε υπάλληλος µετριέται ως ένα άτοµο, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης (=αριθµός ατόµων) (69) (69) έως 9 υπαλλήλους 0 έως 9 υπαλλήλους 0 έως 9 υπαλλήλους 50 έως 9 υπαλλήλους 5 50 έως 99 υπαλλήλους ή περισσότερους υπαλλήλους 6 7 Καµία απάντηση 7 EB60. MM050a NEW ASK MM05a TO MM099 IF MM050a=,6 OTHERS STOP INTERVIEW EB60. MM050a NEW ASK MM05 TO MM099 IF MM050a=-6 OTHERS STOP INTERVIEW

6 MM05 In this case we have to select one of the establishments for interview. This selection has to be made at random and has to follow statistical rules. To this end I would like to know: How many different establishments including the headquarters with 0 or more employees does your company have in (OUR COUNTRY)? MM05 Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιλέξουµε µία από τις επιχειρήσεις για συνέντευξη. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει στην τύχη και πρέπει να ακολουθεί στατιστικούς κανόνες. Για το σκοπό αυτό θα ήθελα να µάθω: πόσες διαφορετικές επιχειρήσεις - συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών γραφείων - µε 0 ή περισσότερους υπαλλήλους έχει η εταιρεία σας στην στην Κύπρο; IF "NONE" CODE [0000] - IF "RESPONDENT HAS TO INVESTIGATE INFORMATION" CODE [9999] AND TRY AGAIN LATER - IF "NO ANSWER" CODE [9998] (70-7) (70-7) establishments with 0 or more employees [ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ [0000] - ΕΑΝ «Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ [9999] ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ - ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ [9998] επιχείρηση/επιχειρήσεις µε 0 ή περισσότερους υπαλλήλους EB60. MM05 NEW EB60. MM05 NEW IF MM05a=0 or 9998 STOP INTERVIEW IF MM05=0 or 9998 STOP INTERVIEW IF MM05a=9999 GOTO MM05a IF MM05= GOTO MM05a. IF MM05=9999 TRY LATER ASK MM05a TO MM05e IF MM05a=-9997 ASK MM05 TO MM05e IF MM05=-9997; IF MM5= GO TO MM05a MM05 Would you please tell me how many of these establishments have 0 to 9 employees? MM05 Θα µπορούσατε, παρακαλώ, να µου πείτε πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν 0 έως 9 υπαλλήλους; (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO (ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '0000' - ΕΑΝ «Γ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9999' - ΕΑΝ «Ο INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9998' - ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9997 ) (7-77) (7-77) establishments with 0 to 9 employees επιχειρήσεις µε 0 έως 9 υπαλλήλους EB60. MM05a NEW EB60. MM05a NEW MM05b Would you please tell me how many of these establishments have 0 to 9 employees? MM05b Θα µπορούσατε, παρακαλώ, να µου πείτε πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν 0 έως 9 υπαλλήλους; (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO (ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '0000' - ΕΑΝ «Γ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9999' - ΕΑΝ «Ο INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9998' - ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9997') (78-8) (78-8) establishments with 0 to 9 employees επιχειρήσεις µε 0 έως 9 υπαλλήλους EB60. MM05b NEW EB60. MM05b NEW MM05c Would you please tell me how many of these establishments have 50 to 9 employees? MM05c Θα µπορούσατε, παρακαλώ, να µου πείτε πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν 50 έως 9 υπαλλήλους;

7 (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO (ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '0000' - ΕΑΝ «Γ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9999' - ΕΑΝ «Ο INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9998' - ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9997') (8-85) (8-85) establishments with 50 to 9 employees επιχειρήσεις µε 50 έως 9 υπαλλήλους EB60. MM05c NEW EB60. MM05c NEW MM05d Would you please tell me how many of these establishments have 50 to 99 employees? MM05d Θα µπορούσατε, παρακαλώ, να µου πείτε πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν 50 έως 99 υπαλλήλους; (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO (ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '0000' - ΕΑΝ «Γ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9999' - ΕΑΝ «Ο INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9998' - ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9997') (86-89) (86-89) establishments with 50 to 99 employees επιχειρήσεις µε 50 έως 99 υπαλλήλους EB60. MM05d NEW EB60. MM05d NEW MM05e Would you please tell me how many of these establishments have 500 or more employees? MM05e Θα µπορούσατε, παρακαλώ, να µου πείτε πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν 500 ή περισσότερους υπαλλήλους; (IF NONE CODE 0000 IF DK CODE 9999 IF RESPONDENT HAS TO (ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '0000' - ΕΑΝ «Γ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9999' - ΕΑΝ «Ο INVESTIGATE CODE 9998 IF NO ANSWER CODE 9997 ) ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9998' - ΕΑΝ «ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '9997') (90-9) (90-9) establishments with 500 or more employees επιχειρήσεις µε 500 ή περισσότερους υπαλλήλους EB60. MM05d NEW EB60. MM05d NEW MM05f Total number of establishments with 0 or more employees (MM05a to MM05e) MM05f Συνολικός αριθµός επιχειρήσεων µε 0 ή περισσότερους υπαλλήλους (ΜΜ05a έως MM05e) Do not ask - has to be calculated automatically on the basis of the entries before Μη ρωτήσετε: πρέπει να υπολογιστεί αυτόµατα µε βάση τις προηγούµενες καταχωρίσεις (9-97) (9-97) TOTAL NUMBER OF ESTABLISHMENTS WITH 0 OR MORE ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 0 Η EMPLOYEES ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ EB60. MM05d NEW Compare mm05f to figure indicated in MM05: If mm05f not equal mm05 show the following text: Interviewer: The sum in MM05 is not the same as the total given in the previous question MM05. Please check and correct! EB60. MM05d NEW ########################################################################## «Ερευνητή: το άθροισµα στη ΜΜ05 δεν είναι το ίδιο µε το σύνολο που δόθηκε στην προηγούµενη ερώτηση ΜΜ05. Παρακαλούµε ελέγξτε και διορθώστε το!»

8 SEL05 (Random selection before MM05) SEL05 (Τυχαία επιλογή πριν από την ΜΜ05) Step : Check entries for the five size classes in MM05 and select one size class as follows: a) If there are figures > 0 in one size class only: Select this size class and proceed with step. b) Otherwise: select at random one of the size classes where figures > 0 are entered and proceed with step. Step : - Compute: <txt_mm05> = label of the size class selected in step a or b (example: if the selected size class is 0 9 employees then <txt_mm05> = 0 9 employees ). - Compute: <fig_mm05> = figure indicated in MM05 for the number of establishments in the size class selected in step a or b (example: if the selected size class is 0 9 employees then <fig_mm05> = mm05b) Step : - If the figure entered in MM05 for the size class selected in step a/b = (i.e. if <fig_mm05> = ): Go to MM05b. - If the figure entered in MM05 for the size class selected in step a/b > (i.e. if <fig_mm05> > ): Go to MM05c. Βήµα : Ελέγξτε τις καταχωρίσεις για τις πέντε κατηγορίες µεγέθους στη ΜΜ05 και επιλέξτε µία κατηγορία µεγέθους ως εξής: α) Εάν υπάρχουν αριθµοί > 0 σε µία µόνο κατηγορία µεγέθους: επιλέξτε αυτή την κατηγορία µεγέθους και προχωρήστε στο βήµα. β) ιαφορετικά: επιλέξτε στην τύχη µία από τις κατηγορίες µεγέθους όπου έχουν καταχωριστεί αριθµοί > 0 και προχωρήστε στο βήµα. Βήµα : Υπολογίστε: <txt_mm05> = ετικέτα της κατηγορίας µεγέθους που επιλέχθηκε στο βήµα α ή β (παράδειγµα: εάν η επιλεγµένη κατηγορία µεγέθους είναι «0-9 υπάλληλοι», τότε <txt_mm05> = «0-9 υπάλληλοι»). - Υπολογίστε: <fig_mm05> = ο αριθµός που αναφέρεται στη ΜΜ05 για τον αριθµό επιχειρήσεων στην κατηγορία µεγέθους που επιλέχθηκε στο βήµα α ή β (παράδειγµα: εάν η επιλεγµένη κατηγορία µεγέθους είναι «0-9 υπάλληλοι», τότε <fig_mm05> = mm05b) Βήµα : - Εάν ο αριθµός που καταχωρίστηκε στη ΜΜ05 για την κατηγορία µεγέθους που επιλέχθηκε στο βήµα α/β = (δηλ. εάν <fig_mm05> = ): πηγαίνετε στη ΜΜ05b. - Εάν ο αριθµός που καταχωρίστηκε στη ΜΜ05 για την κατηγορία µεγέθους που επιλέχθηκε στο βήµα α/β > (δηλ. εάν <fig_mm05> > ): πηγαίνετε στη ΜΜ05c. MM05a is asked if there is only establishment with 0 or more employees in MM05 (i.e. if mm05 = ). MM05a is asked if there is only establishment with 0 or more employees in MM05 (i.e. if mm05 = ) or if MM05=9999 IF MM05f=9998 CALL AGAIN LATER - IF MM05f=9997 STOP INTERVIEW IF MM05f=9998 GO TO MM00 (TRY AGAIN LATER ). If all items in MM05- MM05a In this case the right unit for the interview would be the establishment with 0 or more employees. Would you please give me the telephone number of that establishment and if possible the name of the most senior person who is in charge of personnel in that establishment. MM05a Στην περίπτωση αυτή, η σωστή µονάδα για τη συνέντευξη θα ήταν η επιχείρηση µε 0 ή περισσότερους υπαλλήλους. Θα µπορούσατε, σας παρακαλώ, να µου δώσετε το τηλέφωνο αυτής της επιχείρησης και, εάν είναι δυνατόν, το όνοµα του ανώτερου στελέχους που συντοτίζει τις δραστηριότητες για την υγεία και ασφάλεια στη συγκεκριµένη επιχείρηση; [Tick what applies] The respondent is this person Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused EB60. MM05a NEW [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (98) (98) Ο/η ερωτώµενος/η είναι το συγκεκριµένο άτοµο Λήφθηκαν οι πληροφορίες Ξανακαλέστε τον παρόντα αριθµό (τηλεφωνικό κέντρο) αργότερα Αρνήθηκε EB60. MM05a NEW IF MM005a= THEN STOP INTERVIEW IF MM005a= THEN STOP INTERVIEW MM05a H Please choose the correct option MM05a H Παρακαλούµε επιλέξτε το σωστό [Tick what applies] [Μαρκάρετε ότι ισχύει]

9 Mrs Mr EB60. MM05aH NEW (99) (99) Κυρία Κύριος EB60. MM05aH NEW MM05a N Full name of the person asked in MM05a MM05a N Πλήρες όνοµα του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ05a [Write down] [Καταγράψτε] 0 (00,0-0) 0 (00,0-0) EB60. MM05aN NEW EB60. MM05aN NEW MM05aT Direct phone number of the person asked in MM05a (including city code) MM05aT Πλήρες όνοµα του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ05a (συµπεριλαµβανοµένου κωδικού πόλεως) [Write down without /,., +, etc. - for example ] [Καταγράψτε χωρίς /,., +, κτλ. - για παράδειγµα ] 0 (,-6) 0 (,-6) EB60. MM05aT NEW EB60. MM05aT NEW IF MM005a= Thank you very much. Good bye. IF MM005a= Σας ευχαριστώ πολύ. Αντίο.

10 Quit interview and call again later at agreed time. Start interview with MM05 then. Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. Add a suitable entry for the second call and begin with the appropriate version of MM05 (I.e. MM05a, b or c). IF MM005a= GO TO MM099 IF MM005a= GO TO MM097 MM05b is asked if there is only establishment in the size class selected in SEL05, step a/b (i.e. if <fig_mm05> = ). ιακόψτε τη συνέντευξη και ξανακαλέστε αργότερα τη συµφωνηµένη ώρα. Τότε ξεκινήστε τη συνέντευξη µε τη ΜΜ05. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που λάβατε έως τώρα αποθηκεύθηκαν και θα είναι διαθέσιµες για τη δεύτερη κλήση και για το αρχείο µε τα τελικά δεδοµένα. Προσθέστε µια κατάλληλη καταχώριση για τη δεύτερη κλήση και ξεκινήστε µε την κατάλληλη έκδοση της ΜΜ05 (δηλ. ΜΜ05a, b ή c). IF MM005a= GO TO MM099 IF MM005a= GO TO MM097 MM05b is asked if there is only establishment in the size class selected in SEL05, step a/b (i.e. if <fig_mm05> = ). MM05b In this case the right unit for the interview would be the establishment with <txt_mm05>. Would you please give me the telephone number of that establishment and if possible the name of the most senior person who is in charge of personnel in that establishment. MM05b Στην περίπτωση αυτή, η σωστή µονάδα για τη συνέντευξη θα ήταν η επιχείρηση µε <txt_mm05>. Θα µπορούσατε, σας παρακαλώ, να µου δώσετε το τηλέφωνο αυτής της επιχείρησης και, εάν είναι δυνατόν, το όνοµα του ανώτερου στελέχους που συντονίζει τις δραστηριότητες για την υγεία και την ασφάλεια στη συγκεκριµένη επιχείρηση; [Tick what applies] The respondent is this person Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused EB60. MM05b NEW [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (6) (6) Ο/η ερωτώµενος/η είναι το συγκεκριµένο άτοµο Λήφθηκαν οι πληροφορίες Ξανακαλέστε τον παρόντα αριθµό (τηλεφωνικό κέντρο) αργότερα Αρνήθηκε EB60. MM05b NEW IF MM005b= THEN STOP INTERVIEW IF MM005b= THEN STOP INTERVIEW MM05b H Please choose the correct option MM05b H Παρακαλούµε επιλέξτε το σωστό [Tick what applies] Mrs Mr EB60. MM05bH NEW [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (6) (6) Κυρία Κύριος EB60. MM05bH NEW MM05b N Full name of the person asked in MM05b MM05b N Πλήρες όνοµα του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ05a [Write down] [Καταγράψτε] 0 (6,65-0) 0 (6,65-0)

11 EB60. MM05bN NEW EB60. MM05bN NEW MM05bT Direct phone number of the person asked in MM05b (including city code) MM05bT Απευθείας αριθµός τηλεφώνου του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ05b (συµπεριλαµβανοµένου κωδικού πόλεως) [Write down without /,., +, etc. - for example ] [Καταγράψτε χωρίς /,., +, κτλ. - για παράδειγµα ] 0 (05,06-5) 0 (05,06-5) EB60. MM05bT NEW EB60. MM05bT NEW IF MM005b= GO TO MM099 IF MM005b= GO TO MM097 IF MM005b= Thank you very much. Good bye. Quit interview and call again later at agreed time. Start interview with MM05 then. IF MM005b= GO TO MM099 IF MM005b= GO TO MM097 IF MM005b= Σας ευχαριστώ πολύ. Αντίο. ιακόψτε τη συνέντευξη και ξανακαλέστε αργότερα τη συµφωνηµένη ώρα. Τότε ξεκινήστε τη συνέντευξη µε τη ΜΜ05.

12 Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. Add a suitable entry for the second call and begin with the appropriate version of MM05 (I.e. MM05a, b or c). MM05c is asked if there is more than establishment in the size class selected in SEL05, step a/b (i.e. if <fig_mm05> > ). Make a random selection of one letter between A and Z and show this letter here. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που λάβατε έως τώρα αποθηκεύθηκαν και θα είναι διαθέσιµες για τη δεύτερη κλήση και για το αρχείο µε τα τελικά δεδοµένα. Προσθέστε µια κατάλληλη καταχώριση για τη δεύτερη κλήση, και ξεκινήστε µε την κατάλληλη έκδοση της ΜΜ05 (δηλ. ΜΜ05a, b ή c). MM05c is asked if there is more than establishment in the size class selected in SEL05, step a/b (i.e. if <fig_mm05> > ). Επιλέξτε στην τύχη ένα γράµµα από το Α έως το Ω και δείξτε το γράµµα εδώ. MM05c In this case I would like to conduct the interview for one of the establishments with <txt_mm05>. For the random selection it would be helpful if you had a list of the <fig_mm05> establishments with <txt_mm05> in (OUR COUNTRY). Which of these establishments is located in a community the name of which starts with the letter <?>*) or the letter which follows next in the alphabet. Would you please give me the telephone number of that establishment and if possible the name of the most senior person who is in charge of personnel in that establishment? MM05c Στην περίπτωση αυτή, θα ήθελα να διενεργήσω τη συνέντευξη για µία από τις επιχειρήσεις µε <txt_mm05>. Για την τυχαία επιλογή, θα βοηθούσε αν είχατε έναν κατάλογο των <fig_mm05> επιχειρήσεων µε <txt_mm05> στην Κύπρο. Ποια από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται σε κοινότητα της οποίας το όνοµα αρχίζει µε το γράµµα «<?>*)» ή το αµέσως επόµενο γράµµα του αλφαβήτου; Θα µπορούσατε, σας παρακαλώ, να µου δώσετε το τηλέφωνο αυτής της επιχείρησης και, εάν είναι δυνατόν, το όνοµα του ανώτερου στελέχους που συντονίζει τις δραστηριότητες για την υγεία και την ασφάλεια στη συγκεκριµένη επιχείρηση; If more than one establishment in this community: And which of these establishments is located in a street the name of which starts with the letter <?>*) or the letter which follows next in the alphabet? [Tick what applies] The respondent is this person Information obtained Call the present number (switchboard) again later on Refused Εάν περισσότερες από µία επιχειρήσεις σ' αυτή την κοινότητα: και ποια από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται σε οδό της οποίας το όνοµα αρχίζει µε το γράµµα «<?>*)» ή το αµέσως επόµενο γράµµα του αλφαβήτου; [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (6) (6) Ο/η ερωτώµενος/η είναι το συγκεκριµένο άτοµο Λήφθηκαν οι πληροφορίες Ξανακαλέστε τον παρόντα αριθµό (τηλεφωνικό κέντρο) αργότερα Αρνήθηκε EB60. MM05c NEW IF MM005c= THEN STOP INTERVIEW MM05cH Please choose the correct option EB60. MM05c NEW IF MM005c= THEN STOP INTERVIEW MM05cH Παρακαλούµε επιλέξτε το σωστό [Tick what applies] Mrs Mr EB60. MM05cH NEW [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (7) (7) Κυρία Κύριος EB60. MM05cH NEW MM05cN Full name of the person asked in MM05c MM05cN Πλήρες όνοµα του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ05c [Write down] [Καταγράψτε] 0 (8,9-68) 0 (8,9-68)

13 EB60. MM05cN NEW EB60. MM05cN NEW MM05cT Direct phone number of the person asked in MM05c (including city code) MM05cT Απευθείας αριθµός τηλεφώνου του ατόµου που ερωτήθηκε στη ΜΜ05b (συµπεριλαµβανοµένου κωδικού πόλεως) [Write down without /,., +, etc. - for example ] [Καταγράψτε χωρίς /,., +, κτλ. - για παράδειγµα ] 0 (69,70-89) 0 (69,70-89) EB600.' MM05cT NEW EB600.' MM05cT NEW IF MM005c= GO TO MM099 IF MM005c= GO TO MM097 IF MM005c= Thank you very much. Good bye. Quit interview and call again later at agreed time. Start interview with MM05 then. IF MM005c= GO TO MM099 IF MM005c= GO TO MM097 IF MM005c= Σας ευχαριστώ πολύ. Αντίο. ιακόψτε τη συνέντευξη και ξανακαλέστε αργότερα τη συµφωνηµένη ώρα. Τότε ξεκινήστε τη συνέντευξη µε τη ΜΜ05.

14 Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. Add a suitable entry for the second call and begin with the appropriate version of MM05 (I.e. MM05a, b or c). Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που λάβατε έως τώρα αποθηκεύθηκαν και θα είναι διαθέσιµες για τη δεύτερη κλήση και για το αρχείο µε τα τελικά δεδοµένα. Προσθέστε µια κατάλληλη καταχώριση για τη δεύτερη κλήση και ξεκινήστε µε την κατάλληλη έκδοση της ΜΜ05 (δηλ. ΜΜ05a, b ή c). ASK MM097 IF MM05a, MM05b or MM05c = ASK MM097 IF MM05a, MM05b or MM05c = MM097 Is the selected establishment the headquarters or is it a subsidiary site? MM097 Είναι η επιλεγµένη επιχείρηση τα κεντρικά γραφεία ή δευτερεύουσες εγκαταστάσεις; Headquarters Subsidiary site answer EB60. MM097 NEW (90) (90) Κεντρικά γραφεία ευτερεύουσες εγκαταστάσεις Καµία απάντηση EB60. MM097 NEW Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Quit interview. Call telephone number given in MM05a, b or c and ask for the person named there (or for most senior person who is in charge of personnel in that establishment). Start interview with MM00 and then directly go to MM0 after contact phase. ιακόψτε τη συνέντευξη. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό που δόθηκε στη ΜΜ05a, b ή c και ζητήστε το άτοµο που αναφέρθηκε εκεί (ή το ανώτερο στέλεχος που είναι υπεύθυνο για θέµατα ασφάλειας στη συγκεκριµένη επιχείρηση). Ξεκινήστε τη συνέντευξη µε τη ΜΜ00 και µετά πηγαίνετε κατευθείαν στη ΜΜ0 µετά από τη φάση επαφής. Make sure that information collected so far is stored and will be available for second call and for final data file. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που λάβατε έως τώρα αποθηκεύθηκαν και θα είναι διαθέσιµες για τη δεύτερη κλήση και για το αρχείο µε τα τελικά δεδοµένα. ASK MM099 IF MM05a, MM05b or MM05c = ASK MM099 IF MM05a, MM05b or MM05c = MM099 Is the selected establishment the headquarters or is it a subsidiary site? MM099 Είναι η επιλεγµένη επιχείρηση τα κεντρικά γραφεία ή δευτερεύουσες εγκαταστάσεις; Headquarters Subsidiary site answer EB60. MM099 NEW (9) (9) Κεντρικά γραφεία ευτερεύουσες εγκαταστάσεις Καµία απάντηση EB60. MM099 NEW IF MM099=,, GO TO MM0 B. BACKGROUND INFORMATION ASK MM00 TO ALL EXCEPT in BE BG CY CZ EE EL HR HU IE LT MK MT PT RO SI SK TR IF MM099=,, GO TO MM0b Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

15 MM00 May I first of all check: Is the establishment at this address a single independent organisation, or is it one of a number of establishments at different locations in (OUR COUNTRY) belonging to the same company or organisation? NTL MM00 [Tick what applies] A single independent company or organization One of a number of different establishments EB60. MM00 MODIFY NTL (5) (5) NTL NTL NTL EB60. MM00 MODIFY ASK MM0 IF MM050= OR MM00= ASK MM0 IF MM00= MM0 Is it the headquarters or is it a subsidiary site? [Tick what applies] Headquarters Subsidiary site EB60. MM0 MM0 (5) (5) EB60. MM0 ASK MM0a IF MM050 OR MM00= ASK MM0a IF MM050 OR MM00= MM0a Approximately how many employees work at this establishment? Please refer to the local site only. MM0a Κατά προσέγγιση, πόσοι υπάλληλοι εργάζονται στην επιχείρηση αυτή; [Count the number of persons - Each employee is counted as one person, regardless whether [Μετρήστε τον αριθµό ατόµων - Κάθε υπάλληλος µετριέται ως ένα άτοµο, ανεξάρτητα εάν έχει they are working full-time or part-time (= headcount)] [If " answer" please code '99999' - If πλήρη απασχόληση ή µερική (= σύνολο ατόµων)] [Εάν "Καµία απάντηση" παρακαλούµε "Don't know" please code '99998' - If "Refusal" please code '99997'] κωδικοποιήστε '99999' - Εάν " εν γνωρίζω" παρακαλούµε κωδικοποιήστε '99998' - Εάν "Άρνηση" παρακαλούµε κωδικοποιήστε '99997'] (5-58) (5-58) employees υπάλληλοι EB60. MM0a MODIFY EB60. MM0a MODIFY ASK MM0b IF MM050 OR MM00=, ASK MM0b IF MM050 OR MM00=, MM0b Approximately how many employees work at this establishment? Please refer to the local site only. MM0b Κατά προσέγγιση, πόσοι υπάλληλοι εργάζονται στην επιχείρηση αυτή; Παρακαλούµε αναφερθείτε αποκλειστικά στις τοπικές εγκαταστάσεις. [Count the number of persons - Each employee is counted as one person, regardless whether they are working full-time or part-time (= headcount)] [If " answer" please code '99999' - If "Don't know" please code '99998' - If "Refusal" please code '99997'] [Μετρήστε τον αριθµό ατόµων - Κάθε υπάλληλος µετριέται ως ένα άτοµο, ανεξάρτητα εάν έχει πλήρη απασχόληση ή µερική (= σύνολο ατόµων)] [Εάν "Καµία απάντηση" παρακαλούµε κωδικοποιήστε '99999' - Εάν " εν γνωρίζω" παρακαλούµε κωδικοποιήστε '99998' - Εάν "Άρνηση" παρακαλούµε κωδικοποιήστε '99997']

16 (59-5) (59-5) employees υπάλληλοι EB60. MM0b MODIFY EB60. MM0b MODIFY IF MM0<0 OR MM0 = 99997, 99998, THEN STOP INTERVIEW IF MM0a/b<0 OR MM0a/b = 99997, 99998, THEN STOP INTERVIEW The survey is now finished. Thank you for your help. Goodbye. Η δηµοσκόπηση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούµε για τη βοήθειά σας. Αντίο. ASK ALL RT ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ MM0 Does this establishment belong to the public sector? MM0 Η επιχείρηση αυτή ανήκει στο δηµόσιο τοµέα; [Tick what applies] EB60. MM0 [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (5) (5) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM0 ASK MM06 IF MM0 = OR ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ MM06 ΑΝ MM0 = Ή MM06 Was this establishment founded before 990, between 990 and 005 or after 005? MM06 Ιδρύθηκε η συγκεκριµένη επιχείρηση πριν από το 990, µεταξύ 990 και 005 ή µετά το 005; [Read out] Before 990 Between 990 and 005 After 005 EB60. MM06 MODIFY [ ιαβάστε] (55) (55) Πριν το 990 Μεταξύ 990 και 005 Μετά το 005 Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM06 MODIFY C. GENERAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT IN THE ESTABLISHMENT Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ASK ALL RT ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ MM50 What health and safety services do you use, be it in-house or contracted externally? MM50 Τι είδους υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας χρησιµοποιείτε στην επιχείρησή σας, είτε µέσα από την επιχείρηση είτε από εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης; [Read out] DK/ NA [ ιαβάστε] Ναι Όχι Γ/ Α (56) An occupational health doctor (56) Ιατρό Εργασίας (57) A safety expert (57) Λειτουργό ασφάλειας (58) A psychologist (58) Ψυχολόγο

17 An ergonomics expert, dealing with the set up of the (59) workstation (59) (550) 5 A general health and safety consultancy (550) 5 Ειδικό σε θέµατα εργονοµίας, ο οποίος ασχολείται µε τη διάταξη της θέσης εργασίας Συµβούλους γενικής υγείας και ασφάλειας EB60. MM50 MODIFY EB60. MM50 MODIFY MM5 Does your establishment routinely analyse the causes of sickness absence? MM5 Αναλύει η επιχείρησή σας συστηµατικά τα αίτια των αδειών ασθενείας; [Tick what applies] EB60. MM5 MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (55) (55) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM5 MODIFY MM5 Do you take measures to support employees return to work following a long-term sickness absence? MM5 Λαµβάνετε µέτρα για να στηρίξετε την επιστροφή των υπαλλήλων στην εργασία µετά από µακρά αναρρωτική άδεια; [Tick what applies] EB60. MM5 MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (55) (55) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM5 MODIFY MM5 Is the health of employees monitored through regular medical examinations? MM5 Παρακολουθείτε την υγεία των υπαλλήλων µε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους; [Tick what applies] EB60. MM5 MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (55) (55) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM5 MODIFY MM55 Is there a documented policy, established management system or action plan on health and safety in your establishment? MM55 Υπάρχει καταγεγραµµένη πολιτική, καθιερωµένο σύστηµα διαχείρισης ή σχέδιο δράσης για την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρησή σας; [Tick what applies] EB60. MM55 [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (55) (55) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM55

18 ASK MM56 IF MM55 = ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ MM56 ΑΝ MM55 = MM56 In practice, how much of an impact does this policy, management system or action plan have on health and safety in your establishment? Does it have a large impact, some impact or practically no impact? MM56 Στην πράξη, τι αντίκτυπο έχει αυτή η πολιτική, αυτό το σύστηµα διαχείρισης ή το σχέδιο δράσης στην υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρησή σας; Έχει µεγάλο αντίκτυπο, κάποιο αντίκτυπο ή σχεδόν κανένα αντίκτυπο; [Read out] Large impact Some impact Practically no impact EB60. MM56 MODIFY [ ιαβάστε] (555) (555) Μεγάλο αντίκτυπο Αρκετό αντίκτυπο Σχεδόν κανένα αντίκτυπο Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM56 MODIFY ASK MM57 IF MM55 = ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ MM57 ΑΝ MM55 = MM57 Are there any particular reasons for not having developed such a policy, management system or action plan so far? Please tell me which of the following statements if any apply to the situation in your establishment? MM57 Υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που δεν έχετε αναπτύξει µια τέτοια πολιτική, σύστηµα διαχείρισης ή σχέδιο δράσης µέχρι σήµερα; Παρακαλώ να αναφέρετε ποιές από τις ακόλουθες δηλώσεις - αν υπάρχουν κάποιες - ισχύουν για την κατάσταση στην επιχείρησή σας; [Read out] DK/ NA [ ιαβάστε] Ναι Όχι Γ/ Α (556) (557) (558) (559) (560) 5 We don t see the benefit of such a policy, management system or action plan We haven t had time to develop any of these We don t have the expertise to develop these In view of our health and safety risks this is not necessary The necessary financial resources were not available (556) (557) (558) (559) (560) 5 εν βλέπουµε το όφελος µιας τέτοιας πολιτικής, συστήµατος διαχείρισης ή σχεδίου δράσης εν είχαµε χρόνο για να αναπτύξουµε κάποιο απ' αυτά εν είχαµε την εµπειρογνωµοσύνη για να αναπτύξουµε κάποιο απ' αυτά Λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους ως προς την υγεία και την ασφάλεια, δεν είναι απαραίτητο εν υπήρχαν οι απαραίτητοι οικονοµικοί πόροι EB60. MM57 EB60. MM57 ASK ALL RT ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ MM58 Are health and safety issues raised in high level management meetings regularly, occasionally or practically never? MM58 Συζητούνται τα θέµατα για την υγεία και την ασφάλεια σε συναντήσεις των ψηλόβαθµων διοικητικών στελεχών τακτικά, περιστασιακά ή σχεδόν ποτέ; [Read out] Regularly Occasionally [ ιαβάστε] (56) (56) RT Τακτικά RT Περιστασιακά

19 Practically never EB60. MM58 MODIFY Σχεδόν ποτέ Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM58 MODIFY MM59 Overall, how would you rate the degree of involvement of the line managers and supervisors in the management of health and safety? Is it very high, quite high, quite low or very low? MM59 Γενικά, πώς θα αξιολογούσατε το βαθµό συµµετοχής των διευθυντών και προϊσταµένων στη διαχείριση θεµάτων υγείας και ασφάλειας; Είναι πολύ υψηλή, αρκετά υψηλή, αρκετά χαµηλή ή πολύ χαµηλή; [Read out] Very high Quite high Quite low Very low EB60. MM59 MODIFY [ ιαβάστε] (56) (56) Πολύ υψηλή Αρκετά υψηλή Αρκετά χαµηλή Πολύ χαµηλή 5 Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 5 EB60. MM59 MODIFY MM6 Are workplaces in your establishment regularly checked for safety and health as part of a risk assessment or similar measure? MM6 Ελέγχονται οι χώροι εργασίας στην επιχείρησή σας τακτικά ως προς την ασφάλεια και την υγεία, στο πλαίσιο εκτίµησης κινδύνου ή παρόµοιων µέτρων; [Tick what applies] EB60. MM6 MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (56) (56) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM6 MODIFY ASK MM6 TO MM66 IF MM6 = ASK MM6 TO MM66 IF MM6 = MM6 Are these risk assessments or workplace checks mostly conducted by your own staff or are they normally contracted to external service providers? MM6 Οι εκτιµήσεις κινδύνου ή οι έλεγχοι του χώρου εργασίας διενεργούνται κυρίως από το δικό σας προσωπικό ή ανατίθενται συνήθως σε εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών; [Read out] Conducted by own staff Contracted to external providers Both about equally (SPONTANEOUS) EB60. MM6 MODIFY [ ιαβάστε] (56) (56) ιενεργούνται από το προσωπικό Ανατίθενται σε εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών Αµφότερα, αλλά εξίσου (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM6 MODIFY MM6 On which occasions are these risk assessments or workplace checks carried out? MM6 Σε ποιες περιπτώσεις διενεργούνται τέτοιου είδους εκτιµήσεις κινδύνου ή έλεγχοι του χώρου εργασίας στην επιχείρησή σας;

20 [Read out] DK/ NA Following a change in the staffing, layout or (565) organisation of work (565) At the request of employees, e.g. in case of (566) complaints (566) (567) At regular intervals, without any specific cause (567) [ ιαβάστε] Ναι Όχι Γ/ Α Έπειτα από αλλαγή στο εργατικό δυναµικό, στη δοµή ή στην οργάνωση της εργασίας Έπειτα από αίτηµα των υπαλλήλων, π.χ. σε περίπτωση παραπόνων Σε τακτικά διαστήµατα, χωρίς ιδιαίτερη αιτία EB60. MM6 MODIFY EB60. MM6 MODIFY MM6 Which of the following areas are routinely considered in these checks? MM6 Ποιοι από τους ακόλουθους τοµείς εξετάζονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών; [Read out] DK/ NA [ ιαβάστε] Ναι Όχι Γ/ Α (568) Equipment and working environment (568) (569) The way work is organised (569) (570) Irregular or long working hours (570) (57) Supervisor-employee relationships (57) Ο εξοπλισµός και το περιβάλλον εργασίας Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας Ακανόνιστες ώρες εργασίας ή υπερωρίες Οι σχέσεις µεταξύ προϊσταµένων και υπαλλήλων / υφισταµένων EB60. MM6 EB60. MM6 MM66 Which of the following actions have been taken as a follow-up to these checks? MM66 Ποιες από τις ακόλουθες ενέργειες έχουν αναληφθεί ως επακόλουθο των ελέγχων αυτών; [Read out] DK/ NA [ ιαβάστε] Ναι Όχι Γ/ Α Changes to equipment or working environment (57) (57) (57) Changes to the way work is organised (57) (57) Changes to working time arrangements (57) (575) Provision of training (575) Αλλαγές στον εξοπλισµό ή το περιβάλλον εργασίας Αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας Αλλαγές στις ρυθµίσεις του ωραρίου εργασίας Παροχή εκπαίδευσης EB60. MM66 MODIFY EB60. MM66 MODIFY ASK MM69 IF MM6 = ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ MM69 ΑΝ MM6 = MM69 Are there any particular reasons why these checks are not regularly carried out? Please tell me which of the following statements if any apply to your establishment? MM69 Υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που οι χώροι εργασίας δεν ελέγχονται τακτικά; Παρακαλώ πείτε µου αν κάποιες από τις ακόλουθες φράσεις ισχύουν στην επιχείρησή σας; [Read out] - Items randomize DK/ NA [ ιαβάστε] - Τυχαιοποίηση στοιχείων Ναι Όχι Γ/ Α (576) The necessary expertise is lacking (576) Έλλειψη της απαραίτητης εµπειρογνωµοσύνης Risk assessments are too time consuming or Οι εκτιµήσεις κινδύνου είναι είτε πολύ χρονοβόρες (577) expensive (577) είτε πολύ ακριβές

21 (578) (579) The legal obligations on risk assessment are too complex It is not necessary, because we do not have any major problems (578) (579) Οι νοµικές υποχρεώσεις για τις εκτιµήσεις κινδύνου είναι πολύ περίπλοκες εν είναι απαραίτητο, καθώς δεν αντιµετωπίζουµε σηµαντικά προβλήµατα EB60. MM69 MODIFY EB60. MM69 MODIFY ASK ALL RT ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ MM70 Has the {labour inspectorate}* visited this workplace in the last years in order to check health and safety conditions? MM70 Έχει επισκεφθεί το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας αυτό το χώρο εργασίας τα τελευταία χρόνια για να ελέγξει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας; [Tick what applies] EB60. MM70 MODIFY [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (580) (580) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM70 MODIFY MM7 In your establishment, how important are the following reasons for addressing health and safety? For each one, please tell me whether it is a major reason, a minor reason or not a reason at all. MM7 Στην επιχείρησή σας, πόσο σηµαντικοί είναι οι ακόλουθοι παράγοντες για την επίλυση ζητηµάτων υγείας και ασφάλειας; Παρακαλούµε αναφέρετε για καθένα από τα ακόλουθα εάν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, δευτερεύοντα παράγοντα ή καθόλου σηµαντικό παράγοντα. [Read out] Major Minor DK/ NA [ ιαβάστε] Σηµαντικό ευτερεύο ντα Όχι Γ/ Α (58) Fulfillment of legal obligation (58) Requests from employees or their (58) representatives (58) Staff retention and absence management (58) (58) Economic or performance-related (58) reasons (58) 5 Requirements from clients or concern 5 (585) about the organisation s reputation (585) (586) 6 Pressure from the {labour inspectorate}* (586) 6 Εκπλήρωση νοµικής υποχρέωσης Αιτήµατα των υπαλλήλων ή των εκπροσώπων τους ιατήρηση του προσωπικού και διαχείριση/έλεγχος της απουσίας των εργαζοµένων Οικονοµικά αίτια ή σχετικά µε την απόδοση Απαιτήσεις πελατών ή ανησυχία για τη φήµη της επιχείρησης Πίεση από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας EB60. MM7 MODIFY EB60. MM7 MODIFY MM7 In your establishment, what are the main difficulties in dealing with health and safety? Please tell me for each of the following whether it is a major difficulty, a minor difficulty, or not a difficulty at all. MM7 Ποια είναι τα κύρια εµπόδια που αντιµετωπίζει η επιχείρησή σας στην επίλυση ζητηµάτων υγείας και ασφάλειας; Παρακαλώ πείτε µου για καθένα από τα παρακάτω εάν αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο, δευτερεύον εµπόδιο ή καθόλου σηµαντικό εµπόδιο.

22 [Read out] Major Minor DK/ NA [ ιαβάστε] Σηµαντικό ευτερεύο ν Όχι Γ/ Α A lack of resources such as time, staff (587) or money (587) (588) A lack of awareness (588) (589) A lack of expertise (589) A lack of technical support or guidance (590) (590) (59) 5 The culture within the establishment (59) 5 (59) 6 The sensitivity of the issue (59) 6 Έλλειψη πόρων όπως χρόνος, προσωπικό ή χρήµατα Έλλειψη ενηµέρωσης Έλλειψη εµπειρογνωµοσύνης Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης ή καθοδήγησης Η κουλτούρα εντός της επιχείρησης Η ευαισθησία του ζητήµατος EB60. MM7 MODIFY EB60. MM7 MODIFY MM7 Have you used health and safety information from any of the following bodies or institutions? MM7 Η επιχείρηση σας έχει χρησιµοποιήσει πληροφορίες για ζητήµατα υγείας και ασφάλειας από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους φορείς; [Read out] DK/ NA [ ιαβάστε] Ναι Όχι Γ/ Α Official institutes for health and safety at work (59) (59) The European Agency for safety and health at work (59) (59) (595) In-house health and safety services (595) (596) The {labour inspectorate}* (596) (597) 5 Employers organisations (597) 5 (598) 6 Trade unions RT (598) 6 7 Contracted health and safety experts 7 (599) (599) (600) 8 Insurance providers (600) 8 Επίσηµες οργανώσεις για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία Εσωτερικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Οργανώσεις εργοδοτών Τα εργατικά σωµατεία/ συνδικάτα Ειδικούς υγείας και ασφάλειας µε σύµβαση έργου Παροχείς ασφαλιστικών υπηρεσιών EB60. MM7 MODIFY EB60. MM7 MODIFY ASK ALL RT ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ MM75 Are you aware of the European Week for safety and health at work? MM75 Γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή εβδοµάδα για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας; [Tick what applies] EB60. MM75 [Μαρκάρετε ότι ισχύει] (60) (60) RT Ναι RT Όχι Γ/ Α (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM75 D.HEALTH AND SAFETY RISKS IN THE ESTABLISHMENT. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

23 ASK ALL RT ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ MM00 For each of the following issues, please tell me whether it is of major concern, some concern or no concern at all in your establishment. MM00 Για κάθε ένα από τα ακόλουθα ζητήµατα, πείτε µου σας παρακαλώ αν προκαλεί µεγάλη ανησυχία, κάποια ανησυχία ή καµία ανησυχία στην επιχείρησή σας. [Read out] Major concern Some concern concern DK/ NA [ ιαβάστε] Μεγάλη ανησυχία Κάποια ανησυχία Καµία ανησυχία Γ/ Α Dangerous substances (Int.: explain if necessary: e.g. dusts, chemical, (6) biological or radioactive) (6) (6) Accidents (6) (6) ise and vibration (6) Musculoskeletal disorders such as pain in the back, neck, arms or legs (65) (65) (66) 5 Work-related stress (66) 5 (67) 6 Violence or threat of violence (67) 6 7 Bullying or harassment, i.e. abuse, humiliation or assault by colleagues or 7 superiors (68) (68) Επικίνδυνες ουσίες (Υπόδειξη ερευνητή: π.χ. χηµικές, βιολογικές ή ραδιενεργές σκόνες) Ατυχήµατα Θόρυβος και κραδασµοί Μυοσκελετικές παθήσεις, όπως πόνος στην πλάτη, τον αυχένα, τα µπράτσα ή τα πόδια Εργασιακό άγχος Βία ή απειλή βίας Εκφοβισµός ή παρενόχληση, π.χ. κακοποίηση, ταπείνωση ή άσκηση βίας από συναδέλφους ή προϊσταµένους EB60. MM00 MODIFY EB60. MM00 MODIFY MM0 Several factors can contribute to stress, violence and harassment at work; they concern the way work is organised and are often referred to as psychosocial risks. Please tell me whether any of the following psychosocial risks are a concern in your establishment. MM0 Αρκετοί παράγοντες µπορούν να συντελέσουν στο άγχος, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία. Έχουν να κάνουν µε τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και συχνά αποκαλούνται «ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι». Παρακαλώ, πείτε µου αν κάποιος από τους ακόλουθους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους απασχολεί την επιχείρησή σας. [Read out] DK/ NA [ ιαβάστε] Ναι Όχι Γ/ Α (69) Time pressure (69) Poor communication between management and (60) employees (60) (6) Poor co-operation amongst colleagues (6) Lack of employee control in organising their work (6) (6) (6) 5 Job insecurity (6) 5 6 Having to deal with difficult customers, patients, 6 (6) pupils etc. (6) 7 Problems in supervisor employee relationships 7 (65) (65) (66) 8 Long or irregular working hours (66) 8 (67) 9 An unclear human resources policy (67) 9 Χρονική πίεση Κακή επικοινωνία ανάµεσα στη διοίκηση και τους υπαλλήλους Κακή συνεργασία µεταξύ συναδέλφων Έλλειψη ελέγχου από πλευράς υπαλλήλων σχετικά µε την οργάνωση της εργασίας τους Ανασφάλεια για την εργασία Το να πρέπει να αντιµετωπίσει κανείς δύσκολους πελάτες, ασθενείς, µαθητές, κτλ. Προβλήµατα στη σχέση προϊσταµένων - υπαλλήλων Υπερωρίες ή ακανόνιστες ώρες εργασίας Ασαφής πολιτική ανθρωπίνου δυναµικού

24 (68) 0 Discrimination (for example due to gender, age or ethnicity) (68) 0 ιακρίσεις (για παράδειγµα, λόγω φύλου, ηλικίας ή εθνικότητας) EB60. MM0 MODIFY EB60. MM0 MODIFY E. MANAGEMENT OF PSYCHOSOCIAL RISKS IN THE ESTABLISHMENT Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ASK ALL RT ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ MM50 Does your establishment have a procedure to deal with work-related stress? MM50 ιαθέτει η επιχείρησή σας κάποια διαδικασία για την αντιµετώπιση του εργασιακού άγχους; Interviewer: Read out definition if necessary: Work-related stress is experienced when the Ερευνητή: ιαβάστε τον ορισµό εάν απαιτείται: εργασιακό άγχος βιώνεται όταν οι απαιτήσεις demands of the work exceed the employees' ability to cope with or control them. της εργασίας υπερβαίνουν τη δυνατότητα των υπαλλήλων ν' αντεπεξέλθουν σ' αυτές ή να τις ελέγξουν (659) (659) RT Ναι RT Όχι Work-related stress is not an issue in our establishment (SPONTANEOUS) Το εργασιακό άγχος δεν αποτελεί πρόβληµα στην επιχείρησή µας (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) answer (SPONTANEOUS) Καµία απάντηση (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM50 MODIFY EB60. MM50 MODIFY MM5 Is there a procedure in place to deal with bullying or harassment? MM5 Εφαρµόζεται κάποια διαδικασία για την αντιµετώπιση του εκφοβισµού ή της παρενόχλησης; Interviewer: Read out definition if necessary: Bullying or harassment occurs when one or more Ερευνητή: ιαβάστε τον ορισµό εάν απαιτείται: εκφοβισµός ή παρενόχληση προκύπτει όταν workers or managers are abused, humiliated or assaulted by colleagues or superiors. ένας ή περισσότεροι εργαζόµενοι ή διευθυντές βιώνουν κακοποίηση, ταπείνωση ή άσκηση βίας από συναδέλφους ή προϊσταµένους. (660) (660) RT Ναι RT Όχι These problems are not an issue in our establishment (SPONTANEOUS) Τα προβλήµατα αυτά δεν αποτελούν ζήτηµα στην επιχείρησή µας (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) answer (SPONTANEOUS) Καµία απάντηση (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) EB60. MM5 MODIFY EB60. MM5 MODIFY MM5 And do you have a procedure to deal with work-related violence? MM5 Και έχετε κάποια διαδικασία για την αντιµετώπιση της βίας που σχετίζεται µε την εργασία; Interviewer: Read out definition if necessary: Work-related violence occurs when one or more Ερευνητή: ιαβάστε τον ορισµό εάν απαιτείται: εργασιακή βία προκύπτει όταν ένας ή workers or managers are threatened, assaulted or abused by clients, patients or pupils. περισσότεροι εργαζόµενοι ή διευθυντές βιώνουν απειλή, άσκηση βίας ή κακοποίηση από πελάτες, ασθενείς ή µαθητές. (66) (66) RT Ναι

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο συγκεκριμένο project μελετήσαμε τον τουρισμό και κυρίως αυτόν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο αυτός είναι σωστά ανεπτυγμένος και οργανωμένος. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΔΡ ΣΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR GRANTXPERT CONSULTING LTD 06/09/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ O ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESENER-2. Final Master Questionnaire

ESENER-2. Final Master Questionnaire 2 nd European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks ESENER-2 Final Master Questionnaire Master Version for the Main Survey Country: Cyprus Language version: Greek June 2014 Basic structure of

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ESENER-2. Final Master Questionnaire

ESENER-2. Final Master Questionnaire 2 nd European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks ESENER-2 Final Master Questionnaire Master Version for the Main Survey Country: Greece Language version: Greek June 2014 Basic structure of

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε I would like to enroll at a university. Θα ήθελα να γραφτώ για. I want to apply for course. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT 3 rd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system National School of Judges,Thessaloniki, 8-7-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial Introduction Το Javadoc είναι ένα εργαλείο που παράγει αρχεία html (παρόμοιο με τις σελίδες στη διεύθυνση http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) από τα σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ (imotion project).

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ  (imotion project). α Erasmus... Η / : 30/08/2016..: 1287, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2016-17 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ σ ώ σ, ς ώ ώ ώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone.

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. 1 The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. It is now available from itunes and the Google Play Store For Apple Smart Phones: https://itunes.apple.com/us/app/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα